Your SlideShare is downloading. ×
โรงเรียนบ้านหนองแสน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

โรงเรียนบ้านหนองแสน

310
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
310
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ยินดี
 • 2. สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ school.obec.go.th/nongs มหำสำรคำม เขต 2
 • 3. ประวั ต ิ ค วามเป็ น ้ มา ่ ตังขึ้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2454 ทีวัดหนอง แสนใต้ ๏ พ.ศ.2507แต่ ยจากศาลาวัดมาตังใน เปิดสอนตัง ย้า ชันเตรียมประถม ้ - ชัน ้ ้ ้ทีปัจจุบน 7 เปิดสอน ที่ 3 ่ ๏ พ.ศ.251 ประถมปี ัถึงชัพ.ศ.2534 เปิดเป็นโรงเรียน ๏ น ป.5 ้ขยายโอกาสฯ  มีพื้นที่ 1 4 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา
 • 4. จัดการศึกษา 3 ระดับประถมฯ • มัธยมศึกษา ก่อนประถมฯ ตอนต้น สีประจำา ปรัชญ โรงเรียน า กยิรา เจ กยิรา เถนัง คำาขวัญเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 • 5. วิ ส ั ย ทั ศ น์ ของ โรงเรียนบ้ำนภำยในปี พ.ศ. 2554 โรงเรี ย น หนองแสน จัดกำรศึกษำที่มคุณภำพ ีได้มำตรฐำน ก้ำวทันเทคโนโลยี ภำย ใต้วัฒนธรรมไทย นักเรียนมีคุณธรรมนำำควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ครูได้รับกำรพัฒนำตำม
 • 6. บุ ค ลากรโรงเรี ย น บ้ า นหนองแสน ครูจำานวน ชาย 9 คน คน ง 7 คน 1 6 หญิ ปริญญาโท ปริญญาตรี 4 คน 1 2 คน
 • 7. นั ก เรี ย น ปั จ จุ บ ั น๏ รวมทั้งสิ้น 284 คน๏ ระดับอนุบาล (1 -2) จำานวน45 คน๏ ระดับประถม (1 -6) จำานวน
 • 8. บุคลากรโรงเรียนบ้าน หนองแสน นายเรืองศักดิ์ ประภาศรี ผูอำานวยการ ้
 • 9. นางเพชรพันธุ์ นายวัลลภ ประ นางอำานวย สุข นายเดวัช ประภาศรี วาระณะ อาษา บุญนาน ค.บ. ค.บ. ค.บ. ค.บ. อนุบาลศึกษา สุขศึกษา ประถมศึกษา ประถม ศึกษา
 • 10. นายสุนทร นายสฤษดิ์ นายเชี่ยวชาญ นายบุญมา สุขอาษา สุทธิยา ประภาศรี มณีทพั ค.บ. กศ.ม. ค.บ. ค.บ.บริหารการศึกษา หลักสูตรและ บริหารการศึกษา บริหารการ การสอน ศึกษา
 • 11. นางศิริพร นายสุวิทย์ วิ นายโสภัณ นางสุรพิน สุทธิยา ลาลัย รักษาพันธ์ รักษาพันธ์ กศ.ม. ค.บ. ค.บ. ค.บ.หลักสูตรและ ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา การสอน
 • 12. น.ส.สาวิตรี บุตร นางสาธุตา มาตร เลื่อมใส ค.บ. ค.ม.การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ ศึกษา น.ส.สุจิตรา นาค รัตน์ ค.บ. ภาษาไทย นายวิชชัยชาญ ประดับคำา
 • 13.  ตั้งอยู่บ้านหนองแสน เลขที่ 17 หมู่ที่ 9 ตำาบล หนองแสน  อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • 14. ผลงำนกิจกรรมดีเด่น
 • 15. ด้ำน- โครงการพี่น้องคล้องใจใฝ่คุณธรรม คุณธรรม- โครงการไหว้พระวันธรรมสวนะ
 • 16. ด้ำน คุณธรรมโครงการค่ายปฏิบัติธรรม
 • 17. ด้านวิชาการ
 • 18. ด้านวิชาการ
 • 19. ความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชน• กองทุ น การศึ ก ษา 150,453 บาท• 2549 ผ้ า ป่ า จากศิ ษ ย์ เ ก่ า 865,900 บาท จั ด สร้ า งห้ อ ง ICT• 2554 ผ้ า ป่ า จากศิ ษ ย์ เ ก่ า 1200,000 บาท จั ด สร้ า งถนนคอนกรี ต รอบโรงเรี ย น ปรั บ ปรุ ง สนามกี ฬ าและภู ม ิ ท ั ศ น์ ร อบ โรงเรี ย น
 • 20. ผลการประเมิ นภายนอก (สม.ศ)
 • 21. เอกสำรประชำสัมพันธ์และกำร สืบค้นข้อมูลโรงเรียน School.obec.go.th/nong san_school

×