แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 56 ม.6 (พื้นฐาน)

992 views
821 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
192
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 56 ม.6 (พื้นฐาน)

  1. 1. ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ระหว่างภาคเรียนที่ 1 รายวิชา ง 33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คาชี้แจง ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน คะแนนเต็ม ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ ข้อสอบแบบอัตนัย (เขียนอธิบาย) จานวน 15 ข้อ คะแนน 15 คะแนน จานวน 2 ข้อ คะแนน 35 คะแนน 1. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด ก. Solaris , Symbian , IPX , RAM ข. DOS , WWW , Linux , Windows ค. Symbian , Mac OS , Linux , Windows ง. Unix , Linux , Mac OS , Microsoft Office 2. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ ก. เช็คสถานะของระบบปฏิบัติการ ข. เช็คสถานะของแป้นพิมพ์ เมาส์และจอแสดงผล ค. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคาสังในหน่วย ่ ความจาหลักแบบแก้ไขได้ (RAM) ง. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคาสั่งในหน่วย ความจาหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM) 3. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลไร้สายทั้งหมด ก. Wifi IP ข. Wifi Bluetooth ค. 3G ADSL ง. 3D Internet 4. อุปกรณ์ใด ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ 3 เครือข่ายที่ แตกต่างกันได้ดีที่สุด ก. ฮับ (hub) ข. บริดจ์ (bridge) ค. สวิตซ์ (switch) ง. เราเตอร์ (router) 50 คะแนน 5. ถ้าต้องการบันทึก และวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิซอฟต์แวร์ ประเภทใดเหมาะสมที่สุด ก. ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (database) ข. ซอฟต์แวร์นาเสนอ (presentation) ค. ซอฟต์แวร์ตารางทางาน (spread sheet) ง. ซอฟต์แวร์ประมวลคา (word processing) 6. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน ก. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย ข. ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ ค. ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ ง. ใช้งานเมื่อทางานที่มีประโยชน์และจาเป็น ไม่เปิด เครื่องทิ้งไว้ 7. ข้อใดคือการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ก. E-News ข. E-Payment ค. E-Learning ง. E-Sourcing
  2. 2. 8. กระทรวงใดของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้วิจัยและ พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก. กระทรวงศึกษาธิการ ข. กระทรวงสาธารณะสุข ค. กระทรวงกลาโหม ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้ จัดเป็นหน่วยรับเข้าและ ส่งออก ก. เมาส์ (mouse) ข. ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ค. จอภาพแบบสัมผัส (touch screen) ง. เครื่องบันทึกแผ่นซีดี (CD-writer) 10. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce) หมายถึงข้อใด ก. การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า ข. การส่งแฟกซ์ติดต่อการค้า ค. การใช้บัตรเครดิตชาระเงินค่าสินค้า ง. การค้าขายที่กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 11. ข้อใดเป็นการนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล มาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุมค่าต่อการลงทุน ้ ก. ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง ข. ใช้ทาบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ค. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม ง. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ของโรงงาน 12. ไฟล์ประเภทใดในข้อต่อไปนี้เก็บข้อมูลในลักษณะ ตัวอักษร ก. ไฟล์เพลง MP3 (.mp3) ข. ไฟล์รูปประเภท JPEG (.jpg) ค. ไฟล์แสดงผลหน้าเว็บ (.html) ง. ไฟล์วิดิโอประเภท Movie (.mov) 13. ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดี เพื่อนามาใช้ใน การประมวลผลในการใช้งานระบบสารสนเทศ ก. ความถูกต้อง ความทันสมัย ความกระชับ ข. ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสอดคล้อง ค. ความถูกต้อง ความกระชับ ความเป็นปัจจุบัน ง. ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความหลากหลาย 14. การกระทาใดจัดเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ก. ซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ มาตัดต่อเพื่อประกอบ งาน ข. ใช้ภาพจากเว็บไซต์ของเพื่อน โดยอ้างอิงที่มาของ ภาพดังกล่าว ค. ให้ผู้อื่นถ่ายภาพวีดิโอ และนามาตัดต่อใหม่ด้วย ตนเอง ง. ใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ที่อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน 30 วัน 15. การพัฒนาโครงงานเรื่อง ซอฟต์แวร์ช่วยการมองเห็น ของคนสายตาสั้น จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร ก. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ ข. โครงงานประเภทการทดลอง ค. โครงงานพัฒนาเกม ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  3. 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 2 จงตอบคาถามต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนนาชื่อโครงงานที่กาหนดให้จาแนกเป็นประเภทโครงงานให้ถูกต้อง โดยให้นักเรียนนาตัวหนังสือหน้าข้อใส่ลง ในตารางให้ถูกต้อง โดยให้ตอบลงกระดาษคาตอบ เริ่มที่ข้อ 31 เช่น ข้อ31 | A, B, C (10 คะแนน) ประเภทโครงงาน ชื่อโครงงาน 31. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 32. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 33. โครงงานทดลองทฤษฏี 34. โครงงานประยุกต์ใช้งาน 35. โครงงานพัฒนาเกมหรือโปรแกรมประยุกต์ A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ชื่อโครงงาน ซอฟต์แวร์ช่วยในการพิมพ์งาน แบบจาลองทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์เรื่องการเกิดแผ่นดินไหว เกมอักษรไขว้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์เรื่องตรีโกณมิติ ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุแบบสามมิติ ซอฟต์แวร์ควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์สร้างรูปแบบอักษรประดิษฐ์ เกมทดสอบความถนัดทางอาชีพ การสร้างแบบจาลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์เรื่องพลังงานลม โปรแกรมบทเรียนวิชาการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ ...................................................................................................................................................... 2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ไม่เกินข้อละ 5 บรรทัด (25 คะแนน) 2.1 จงบอกชนิดของข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจาว่ามีกี่ชนิด มีลักษณะอย่างไร 2.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง 2.3 คอมไพเลอร์และอินเตอร์พีทเตอร์แตกต่างกันอย่างไร 2.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยง และรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 2.5 วิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์ต่อไปนี้ “จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยกาหนดด้านกว้าง = 5 ด้านยาว = 10 ” ......................................................................................................................................................

×