Powerpoint ประเมินรอบสาม อ.นิติ

32,051 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
32,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ด้ระดับ
 • Powerpoint ประเมินรอบสาม อ.นิติ

  1. 1. โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
  2. 2. ตัวบ่งชี้และวิธีการประเมินภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายนิติ แนวบุตร ครู ชำนาญการ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 29 กรกฎาคม 2554
  3. 3. <ul><ul><li>1. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินพันธกิจด้านด้านๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง </li></ul></ul><ul><ul><li>3. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา </li></ul></ul><ul><ul><li>4. เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง </li></ul></ul>วัตถุประสงค์การประเมิน
  4. 4. ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูลป้อนกลับ รายงาน การประเมินตนเอง การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา การประเมินตนเอง ของสถานศึกษา การตรวจเยี่ยม การติดตามผล รายงานผล การประเมิน ข้อมูลป้อนกลับ
  5. 5. <ul><li>มาตรฐานในการประเมินภายนอกรอบ 3 </li></ul><ul><li>มี 4 มาตรฐาน </li></ul><ul><li>12 ตัวบ่งชี้ และ 25 ตัวบ่งชี้ย่อย </li></ul><ul><li>แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้ พื้นฐาน อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม </li></ul>
  6. 6. <ul><li>สรุปมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รอบ 3 </li></ul><ul><li>มาตรฐาน / กลุ่มตัวบ่งชี้ พ อ ส </li></ul><ul><li>ผลการจัดการศึกษา 1-5 9-10 11 </li></ul><ul><li>การบริหารจัดการ 7 12 </li></ul><ul><li>การจัดการเรียน การสอน 6 </li></ul><ul><li>การประกันคุณภาพ ภายใน 8 </li></ul>
  7. 7. ตัวบ่งชี้หลัก ทั้ง 12 ตัว และตัวบ่งชี้ย่อย ทั้ง 25 ตัว มีสาระสำคัญดังจะได้นำเสนอต่อไป แต่ข้อความได้ปรับเพื่อสะดวกในการจำและการนำไปใช้ ( ดูข้อความเต็มได้ในคู่มือ )
  8. 8. ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี ( 10 คะแนน ) 1.1 สุขภาพกาย : มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย ( 5) 1.2 สุขภาพจิต : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ( 5)
  9. 9. ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ( 10 คะแนน ) 2.1 เป็นลูกที่ดี ( 4) 2.2 เป็นนักเรียนที่ดี (4) 2.3 มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (2)
  10. 10. ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ( 10 คะแนน ) 3.1 ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้ เทคโนโลยี (5) 3.2 เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา (5)
  11. 11. ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ( 10 คะแนน ) 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด (5) 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว เข้ากับสังคม (5)
  12. 12. ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน ( 20 คะแนน ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้น ป . 3 ป . 6 ม . 3 และ ม . 6 ตามที่เปิดสอน ในแต่ละกลุ่มสาระ ( 8 กลุ่มสาระ 8 ตัวบ่งชี้ย่อย
  13. 13. ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( 10 คะแนน ) 6.1 ประสิทธิผลการดำเนินงานของ สถานศึกษา ( 5) 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ( 5)
  14. 14. ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ( 5 คะแนน ) ใน 3 รายการ 1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4 งาน ( 2 ) 2) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 1) 3) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ( 2)
  15. 15. ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ( 5 คะแนน ) [ ใช้ผลประเมินของระบบประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ]
  16. 16. ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ( 5 คะแนน )
  17. 17. ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ( 5 คะแนน )
  18. 18. ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ( 5 คะแนน )
  19. 19. ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ( 5 คะแนน )
  20. 20. <ul><li>แนวการประเมิน </li></ul><ul><li>ประเมิน 3 แบบ คือ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ คุณภาพ better </li></ul><ul><li>คะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีวิธีประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ กรณีที่คะแนนประเมินต่างจากน้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ ให้ปรับคะแนนตามน้ำหนักคะแนน </li></ul><ul><li>มีการรับรอง ในภาพรวม </li></ul>
  21. 21. <ul><ul><li>คะแนนเต็ม 100 ได้ a </li></ul></ul><ul><ul><li>ถ้าเต็ม 1 ได้ a </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>100 เต็ม b ได้ a X b </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>100 </li></ul></ul></ul></ul></ul>กรณีที่ต้องมีการถ่วงนำหนักคะแนน หรือ ปรับคะแนนเป็น 5 ระดับ ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์
  22. 22. ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ( 10 คะแนน ) 1.1 สุขภาพกาย ( 5) - ปริมาณ ( 4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนสูง น้ำหนัก สมรรถภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ และรู้จักดูแลตนเอง - คุณภาพ ( 1) ร้อยละ 90 ขึ้นไปต่อกัน 3 ปี หรือ ค่าเฉลี่ยของการพัฒนาถึงร้อยละ 15 หรือไม่
  23. 23. ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ( 10 คะแนน ) 1.2 สุขภาพจิต : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ( 5) - ปริมาณ ( 2) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารวมกิจกรรมด้านนี้ - คุณภาพ ( 3) ดูการดำเนินงานของสถานศึกษาด้านนี้ว่าทำได้กี่ข้อ ใน 3 ข้อ ทำได้กี่ข้อ ก็ได้เท่านั้นคะแนน
  24. 24. <ul><ul><li>1. กำหนดนโยบายส่งเสริมด้านนี้ </li></ul></ul><ul><ul><li>2. มีการดำเนินการตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) </li></ul></ul><ul><ul><li>3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องได้ระดับดีขึ้นไป ( 3.51+) </li></ul></ul>ประเด็นในการพิจารณา 3 ข้อ คือ
  25. 25. ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ( 10 คะแนน ) 2.1 เป็นลูกที่ดี ( 4) ปริมาณอย่างเดียว พิจารณาจาก ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับดี ( 3.51+) จากแบบประเมินของผู้ปกครอง ( ต้องประสานให้ผู้ปกครองบันทึกประจำ )
  26. 26. ประเมินใน 4 ด้าน คือ ( 1) ด้านบำรุง ดูแล กตัญญู ( 2 ) ช่วยทำกิจธุระ ( 3) สืบทอดรักษาวงศ์ตระกูล ( 4) ประพฤติตนให้เหมาะสม ทำเป็นแบบประเมินให้ผู้ปกครองประเมิน 5 ระดับ มีเกณฑ์ ว่าในแต่ละสัปดาห์ทำกี่ครั้ง ถ้า ทำ 1 ครั้ง ได้ 1 ( น้อย ) ทำ 2 วัน ได้ 2 ( ค่อนข้างน้อย ) ทำ 3-4 วัน ได้ 3 ( ปานกลาง ) ทำ 5-6 วัน ได้ 4 ( ค่อนข้างมาก ) ทำทุกวัน ได้ 5 ( มาก ) หาค่าเฉลี่ยมา ถ้าได้ 3.51 ขึ้นๆ แปลว่าเป็นลูกที่ดี
  27. 27. 2.2 เป็นผู้เรียนที่ดี ( 4) - ปริมาณ ( 2) : ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนผู้เรียนที่ ( ก ) ไม่ขาดเรียน มาสาย ไม่ออกกลางคัน กับ ( ข ) ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง - คุณภาพ ( 2) เทียบเกณฑ์จากรายการประเมิน 9 รายการ
  28. 28. รายการประเมิน ( 4-6 ได้ 1 มากกว่า 6 ได้ 2) 1. สุภาพ นอบน้อม 2. โอบอ้อมอารี ช่วยผู้อื่น 3. รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 4. ซื่อสัตย์สุจริต 5. มุ่งมานะในการเรียน 6. ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของส่วนรวมและส่วนตัว 7. อยู่อย่างพอเพียง 8. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 9. ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองปัจจุบัน
  29. 29. 2.3 บำเพ็ญประโยชน์ ( 2) ปริมาณอย่างเดียว โดยพิจารณาจาก ร้อยละของผู้เรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อย่างมีแผน และทำอย่างต่อเนื่อง
  30. 30. ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( 10 คะแนน ) 3.1 ค้นคว้าหาความรู้ : ปริมาณอย่างเดียว ( 5) พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่บันทึกการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้ง / สัปดาห์ 3.2 เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง : ปริมาณอย่างเดียว ( 5) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว
  31. 31. ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ( 10 คะแนน ) 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด : ปริมาณอย่างเดียว ( 5) พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด ตามหลักสูตร 2551 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม : ปริมาณอย่างเดียว ( 5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามหลักสูตร 2551
  32. 32. ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ( 20 คะแนน ) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ระดับดี” ในระดับชั้น ป . 3 ป . 6 ม . 3 และ ม . 6 ตามที่เปิดสอน ในแต่ละกลุ่มสาระ ( 8 กลุ่ม สาระละ 2 คะแนน ) และ คะแนนจากพัฒนาการอีก กลุ่มสาระละ 0.5 คะแนน ซึ่งดูได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ได้ระดับดีสูงขึ้นหรือไม่ [ กรณีที่ประเมินหลัง ปี 2554]
  33. 33. “ ระดับดี” หมายถึง มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของ สทศ . มากกว่าขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ ( เทียบระดับชาติ – อ้างอิง ดร . คมศร วงษ์รักษา รอง ผอ . สมศ .) ส่วนค่าเฉลี่ยสูงขึ้น หมายถึงค่าเฉลี่ยของผู้เรียนที่ได้คะแนนระดับดีในกลุ่มสาระนั้นๆ สูงขึ้นกว่าปีก่อนหรือไม่ คือ ถ้าสูงกว่า ได้ 0.5 ถ้าเท่าเดิม ได้ 0.25 คะแนน
  34. 35. ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( 10 คะแนน ) 6.1 ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ( 5) ดูว่าทำได้กี่รายการ ก็ได้คะแนนเท่านั้น คือ 1. อบรม หรือให้ครูไปอบรม 1-2 ครั้ง / ปี 2. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 1/ ภาคเรียน 3. ประเมินการจัดการเรียนการสอน 1/ ภาคเรียน 4. ประเมินแบบวัด / ทดสอบของครูทุกคน ทุกภาค 5. นำผลฯ ไปใช้พัฒนาครูทุกคน อย่างเป็นระบบ
  35. 36. ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( 10 คะแนน ) 6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ( 5) ดูร้อยละของครูที่มีประสิทธิภาพ ( 8 ข้อ ) แล้ว เทียบเกณฑ์ดังนี้ 1. ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ 1 คะแนน 2. 50-59 ได้ 2 3. 60-74 ได้ 3 4. 75-89 ได้ 4 5. 90 ขึ้นไป ได้ 5
  36. 37. ประสิทธิภาพ 8 รายการคือ 1. การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และลักษณะที่พึงประสงค์ 2. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 3. ออกแบบและจัดการเรียนรู้สนองความแตกต่างฯ 4. การจัดบรรยากาศที่เอื้อฯ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 5. การจัดเตรียมและใช้สื่อ และนำภูมิปัญญามาใช้ 6. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน หลากหลาย 7. การวิเคราะห์และนำผลไปใช้ ( ซ่อมเสริม - พัฒนา ) 8. การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้
  37. 38. ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ( 5 คะแนน ) ประเมินเชิงคุณภาพ ว่า สถานศึกษาบริหารตามหลัก SBM และ Good Governance หรือไม่ใน 3 รายการ 1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 2) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
  38. 39. 1) สิทธิภาพการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ( 2) วิชาการ 17 ข้อ งบประมาณ 22 ข้อ บุคคล 20 ข้อ ทั่วไป 21 ข้อ แต่ละด้านได้ร้อยละ 90+ ได้ 2 คะแนน 80-89 ได้ 1.5 70-79 ได้ 1 60-69 ได้ 0.5 ต่ำกว่านี้ไม่ได้คะแนน
  39. 40. 2) สิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ( 1) ดูว่าคณะกรรมการทำตามข้อกำหนด 14 ข้อได้มากน้อยเพียงใด 14 ข้อ ได้คะแนนประเมิน 5 12-13 ข้อ ได้ 4 10-11 ข้อ ได้ 3 8-9 ข้อ ได้ 2 ต่ำกว่านี้ ได้ 1 แล้วเทียบคะแนนข้างบนให้ เป็น 1 คะแนน
  40. 41. 3) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ( 2) ดู ก . มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ข . มีความปลอดภัย ค . มีความสวยงาม 1 ข้อ ได้ 0.5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 1 คะแนน 3 ข้อ ได้ 2 คะแนน
  41. 42. ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ( 5 คะแนน ) ใช้ผลประเมินของระบบประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประเมินปี 54 ใช้คะแนนประเมินต้นสังกัดเลย ส่วนประเมินปีถัดไป ให้ประเมินดังนี้ ปริมาณ ( 2.5) ใช้คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินของต้นสังกัด ( ดูเกณฑ์ในเฟรมถัดไป ) พัฒนาการ ( 2.5) ใช้คะแนนประเมินย้อนหลัง 2 หรือ 3 ปี ถ้าเท่าเดิมได้ 1 ถ้าสูงขึ้นได้ 2 แล้วค่อยปรับคะแนนให้เป็น 2.5
  42. 43. เกณฑ์เชิงปริมาณของตัวบ่งชี้ที่ 8 เป็นดังนี้ ต่ำกว่า 1.51 ได้ 1 คะแนน 1.51-2.50 ได้ 2 คะแนน 2.51-3.50 ได้ 3 คะแนน 3.51-4-50 ได้ 4 คะแนน 4.51 ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน แล้วนำคะแนนที่ได้มาเทียบเป็น 2.5
  43. 44. ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ( 5 คะแนน ) ประเมินเชิงคุณภาพจากรายการต่อไปนี้ ( ได้กี่ข้อ ก็ได้คะแนนเท่านั้น ) 1. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำแผน และคณะกรรมการสถานศึกษา เห็นชอบ 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 3. มีการประเมินความพึงพอใจ และได้ระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 4. ผลการดำเนินงานบรรลุและเกิดผลต่อชุมชน 5. ผู้มีเรียนคุณลักษณะตามที่กำหนด ( ปรัชญาฯ )
  44. 45. ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ( 5 คะแนน ) ประเมินเชิงคุณภาพจากรายการต่อไปนี้ ( ได้กี่ข้อ ก็ได้คะแนนเท่านั้น ) 1. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้น และคณะกรรมการสถานศึกษา เห็นชอบ 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร และอย่างน้อย ร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือ 3. มีการประเมินความพึงพอใจ ได้ระดับดี ร้อยละ 80 - ขึ้นไป 4. ผลการดำเนินงานบรรลุจุดเน้นและเกิดผลต่อชุมชน 5. ผู้มีเรียนคุณลักษณะตามที่กำหนด ( จุดเด่น จุดเน้น )
  45. 46. ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ( 5 คะแนน ) ประเมินเชิงคุณภาพ ( 2) และเชิงพัฒนาการ ( Better) ( 3) เชิงคุณภาพ ดูว่าทำได้กี่ข้อจาก 5 รายการ 1. โครงการพิเศษอย่างน้อย 2/ ปีการศึกษา 2. ดำเนินการตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) 3. บรรลุตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษ 5. เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่าง และมีคุณค่าต่อสถานศึกษา และ / หรือชุมชนรอบสถานศึกษา
  46. 47. ประเมิน เชิงพัฒนาการ ( Better) ดูว่าทำได้กี่ข้อจาก 3 รายการ ( ทำได้กี่ข้อ ก็ได้คะแนนเท่านั้น ) 1. ร้อยละ 50-75 ของจำนวนโครงการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหา ทั้งในและนอกสถานศึกษา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 2. ร้อยละ 75 ขึ้นไปของโครงการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 3. สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีขึ้นในการแก้ปัญหา รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร การจัดทำหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากร
  47. 48. ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ( 5 คะแนน ) ประเมินเชิงคุณภาพ ตามกลุ่มสถานศึกษา 1 ) กลุ่มที่ยังไม่รับรอง ( จะต้องพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน ) 2) กลุ่มรับรองระดับดี ( จะยกระดับให้สูงขึ้น ) 3) กลุ่มรับรองดีมาก ( ให้รักษาสภาพ หรือทำให้เลิศยิ่งขึ้น )
  48. 49. เกณฑ์การพิจารณา 5 ข้อ ทำได้กี่ข้อ ก็ได้คะแนนเท่านั้น 1. มีแผนรองรับข้อเสนอแนะจากรอบ 2 2. มีข้อตกลงรวมระหว่างสถานศึกษากับต้นสังกัด หน่วยงานอื่นทีสนับสนุน 3. มีการดำเนินการตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) 4. ผลการดำเนินงานบรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5. มีผลกระทบที่เกิดขึ้นตามกลุ่มของสถานศึกษา ตามกลุ่มที่จัดไว้ข้างต้น
  49. 50. <ul><ul><li>คะแนนรวม ๘๐ . ๐๐ ขึ้นไป </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัวบ่งชี้อย่างน้อย ๑๐ ตัว มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่มีตัวบ่งชี้ใด “ต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน” </li></ul></ul>การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
  50. 51. เกณฑ์คุณภาพระดับสถานศึกษา ๐ . ๐๐ - ๔๙ . ๙๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๕๐ . ๐๐ - ๕๙ . ๙๙ ต้องปรับปรุง ๖๐ . ๐๐ - ๗๔ . ๙๙ พอใช้ ๗๕ . ๐๐ - ๘๙ . ๙๙ ดี ๙๐ . ๐๐ - ๑๐๐ . ๐๐ ดีมาก
  51. 52. เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ๐ . ๐๐ - ๒ . ๔๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๒ . ๕๐ - ๒ . ๙๙ ต้องปรับปรุง ๓ . ๐๐ - ๓ . ๗๔ พอใช้ ๓ . ๗๕ - ๔ . ๔๙ ดี ๔ . ๕๐ - ๕ . ๐๐ ดีมาก
  52. 53. เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเต็ม ๑๐ ๐ . ๐๐ - ๔ . ๙๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๕ . ๐๐ - ๕ . ๙๙ ต้องปรับปรุง ๖ . ๐๐ - ๗ . ๔๙ พอใช้ ๗ . ๕๐ - ๘ . ๙๙ ดี ๙ . ๐๐ - ๑๐ . ๐๐ ดีมาก
  53. 54. เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเต็ม ๒๐ ( ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ) ๐ . ๐๐ - ๓ . ๙๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๔ . ๐๐ - ๗ . ๙๙ ต้องปรับปรุง ๘ . ๐๐ - ๑๑ . ๙๙ พอใช้ ๑๒ . ๐๐ - ๑๕ . ๙๙ ดี ๑๖ . ๐๐ - ๒๐ . ๐๐ ดีมาก
  54. 55. ขอให้โชคดีครับ นิติ แนวบุตร

  ×