แผนที่โลก
อเมริกาเหนือเป็นทวีป ซึ่งแต่เดิมยังไม่มีคนรู้จักจนกระทั่งมีนักเดินเรือชาวอิตาเลียนชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ( Christopher ...
ลักษณะทางกายภาพของ  ทวีปอเมริกาเหนือที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดการแบ่งภูมภาคของทวีปอเมริกาเหนือ      ิลักษณะภูมิประเทศล...
ที่ตั้ง อาณาเขต    และขนาด        ที่ตั้ง      ทวีปอเมริกาเหนื อ ตั้ง อยู่ ในเขตซีกโลกเหนือทั้ง หมด คือ อย...
อาณาเขต ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก ติ ด ต่ อ กั บ ม ห าสมุทรแอตแลนติก มีเกาะที่สาคัญ ได้แก่ เกาะนิวฟันด์แลนด์เกาะเบอร์มิวดา และห...
ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้มีคลองปานามาเป็นแนวแบ่งเขตทวีปน่านน้าทางทิศใต้ ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลแคริบเบียน และอ่...
ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตอนเหนือของทวีปมีช่องแคบเบริงคั่นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย มีคาบสมุทรที่...
การแบ่งภูมิภาค       อเมริกาเหนือแบ่งตาม       สภาพสังคมวัฒนธรรม       มี 2 ส่วน ได้แก่ แองโกล     ...
ลักษณะภูมิ ประเทศ       ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต        เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก        เ...
เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตกเป็นเขตเทือกเขาสูงที่สลับซับซ้อนกันหลายแนวที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลกที่มีอายุน้อยจึงเป็นเขตท...
แกรนด์แคนยอน
เขตที่ราบภาคกลาง  เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีอาณาเขตตั้งแต่มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือลงมาจนถึ ง อ่ า วเม็ ก ซิ โ กทางตอนใต้ ...
1. ที่ราบลุ่มแม่น้าแมกเคนซี (Mackenzie Lowlands) อยู่ตอนเหนือสุดระหว่างเขตหินเก่าแคนาดากับเทือกเขาแมกคินลีย์ เป็นที่ราบลุ่...
4. ราบลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี-มิสซูรี (Missisippi-Missouri Plain) เป็นที่ราบที่เกิดจากแม่น้าพัดเอาดินตะกอนมาทับถมเป็นบริเวณก...
เขตหินเก่าแคนาดาได้แก่ พื้นที่บริเวณรอบๆ อ่าวฮัดสันลงมาถึงทะเลสาบทั้ง 5 เป็นเขตหินที่เก่าแก่ที่สุดเช่นเดียวกับ บอลติกชีลด์...
เขตเทือกเขาภาคตะวันออกมีอาณาเขตตั้งแต่เกาะนิวฟันด์แลนด์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ...
เขตภูมิอากาศและ           ภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือ                      แบ่งได้เป็น 12...
ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น       เป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและอุณหภูมิ       สูงตลอดปีพชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าดิบ  ...
ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงตลอดปีเฉลี่ยสูงกว่า 18องศาเซลเซียส มีฤดูแล้งสลับให้เห็นเด่นชัด ฝนส่วนใหญ...
ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยไม่เกิน 10 นิ้ว/ปี ลักษณะอากาศกลางวันร้อนจัด อุณหภูมิสงกว่า...
ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 10-15นิ้ว/ปี พืชพรรณธรรมชา...
ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนลักษณะอากาศในฤดูร้อนอุณหภูมค่อนข้างสูง อากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนใน              ...
ต้น คอร์กโอ๊ค เป็นไม้ยืนต้นในเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีต้นเตี้ยแคระ เปลือกลาต้นหนา เพราะสามารถป้องกันการระเหยขอ...
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นอุณหภูมในฤดูหนาวจะสูงกว่าเขตภูมิอากาศ     ิแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ในฤดูร้อนอากาศอบอุ่น อุณหภูม...
ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกอากาศในฤดูร้อนอบอุ่นถึงค่อนข้างเย็นฤดู ห นาวอากาศไม่ ห นาวจั ด มี ฝ นตกสม่าเสมอตลอดป...
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีปเนื่องจากพื้นทีส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากทะเล        ่ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเป็นระยะเ...
ภูมิอากาศแบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลกเนื่องจากอยู่ห่างจากทะเลถัดจากภูมิอากาศแบบทุนดรา ทาให้ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดรุนแรง ส่วนในฤดู...
ภูมิอากาศแบบทุนดราหรือขั้วโลกลักษณะอากาศของเขตนี้ ฤดูร้อนมีระยะเวลาสั้นประมาณ 2-3 เดือน อุณหภูมิในฤดูร้อนเฉลี่ยต่ากว่า 10 ...
ภูมิอากาศแบบทุ่งน้าแข็งลักษณะอากาศหนาวจัดตลอดทั้งปี ไม่มีเดือนใดอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเขตที่ทุรกันดารจนได้รับสมญา...
ทรัพยากรธรรมชาติ             ทรัพยากรดิน                     ทวีปอเมริกาเหนือมีที่ดินที่...
ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ของอเมริกาเหนือมีประมาณร้อยละ 16 ของพื้นที่              ป่าไม้ทั้งหมด ของโลกโดยป่าไม้สา...
ทรัพยากรสัตว์ในธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือแม้จะมี พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่ปริมาณสัตว์ป่าก็มีไม่มากนัก เพราะการบุกทาลายพื้นที...
นกอินทรีหัวขาว สัตว์ประจ้าชาติของสหรัฐอเมริกา         หมีขั้วโลก        หมีกีซซี่            น...
วาฬเพชฌฆาต         หมาป่าสิงโตภูเขาซึ่งชาวอินเดียนแดงเรียกว่า  “พูมา”             งูหางกระดิ่ง
ทรัพยากรพลังงาน ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีการพัฒนา การใช้พลังงาน ในหลายรูปแบบ ได้แก่  ...
ไฟฟ้าพลังน้้า แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า ที่สาคัญของทวีปอเมริกาเหนือ จะอยู่ทางด้าน ตะวันตกของประเทศแคนาดา ที่ใช้พลังงานน้าตก...
ไฟฟ้าพลังลม แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมได้แก่ รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา  หุบเขาพลังงานลม ใกล้เมือง Walla Walla รัฐวอชิงตั...
ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์   ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์     โรงงานอุตสหรรมในเมืองซาคาเมนโต สหรั...
แร่ธาตุทวีปอเมริกาเหนือมีแร่ธาตุกระจายอยู่ตามพื้นทีต่าง ๆ แม้แต่ในประเทศเล็ก ๆ      ่เช่น กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากั...
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม     ของทวีปอเมริกาเหนือ        เชื้อชาติ        ภาษาประชากร    ศาสนา   ...
เชื้อชาติ          1. กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมทีอพยพ                         ...
ชาวอินเดียน ( Indian ) หรือเรียกว่า อเมริกันอินเดียนปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลาง            ช...
2. กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรังเศส เยอรมัน และชาวยุโรปอื่นๆ เป็นประช...
4. กลุ่มคนเลือดผสมเมสติโซ ( Mestizo ) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวกับอินเดียน เป็นประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศลาติ...
ภาษา    ภาษาที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบัน    เป็นตระกูลอินโด-ยูโรเปียน มีหลายกลุ่ม ดังนี้    ภาษาอังกฤษ เป็น...
ศาสนา        คริสต์ศาสนา เป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่        ในอเมริกาเหนือ มีนิกายสาคัญคือ     นิกายโปรเตส...
การศึกษา     กลุ่มแองโกลอเมริกา รัฐบาลได้จัดการศึกษาแบบให้เปล่า     ทั้งระดับประถมและมัธยม อาจกล่าวได้ว่าประชากร ...
การกระจายและความหนาแน่นของประชากร อเมริกาเหนือมีประชากรทังหมดประมาณ 509 ล้านคน             ้ ( 2548 ) เฉลี่ยคว...
1. บริเวณทีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น      ่คือ ภาคตะวันออกของทวีป   ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ   ซึ่งเหมาะแก่การเ...
1. บริเวณทีมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง      ่    เขตเทือกเขาและที่ราบสูงภาค    ตะวันตก    เขตทะเลทรายทางภาค ...
ลักษณะทาง เศรษฐกิจ      อาชีพ      การคมนาคมขนส่ง
อาชีพ        การเพาะปลูก          ข้าวโพด                   เป็นพืชเศรษฐกิจของสหรัฐอเม...
ข้าวสาลีปลูกข้าวสาลีในไร่ขนาดใหญ่และเป็นแหล่งที่สาคัญที่สุดในโลก เขตภาคกลางของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาและรัฐต่างๆทางภาคตะวันอ...
ฝ้ายเป็นสินค้าออกที่สาคัญของทวีปอเมริกาเหนือ สามารถส่งไปขายยังทวีปยุโรปและทวีปอื่นๆ ปลูกกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณภา...
พืชผลเมืองร้อนพื้นที่ครอบคลุมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และภาคใต้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส...
ผักและผลไม้ต่างๆบริเวณรัฐทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อน ได้แก่ รัฐฟลอริดา ปลูกพวกส้ม ในเขตอบอุ่นปลูกเชอ...
แอปเปิล  ไร่องุ่นมะกอก   สตรอเบอรี่
การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ในทุงหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเลี้ยงแบบคอกปศุสัตว์ขนาดใหญ่        ่( livestock ran...
การทาป่าไม้ทวีปอเมริกาเหนือผลิตไม้ได้เป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากทวีปยุโรป เขตป่าไม้ที่สาคัญ อยู่ทางตะวันตกของแคนาดา และส...
การประมงแหล่งประมงสาคัญ ได้แก่ เขตน้าตื้นใกล้ชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกและทางตะวันตก ของเกาะนิวฟันด์แลนด์ เรียกว่า "แกรนด...
การทาเมืองแร่    ถ่านหินทวีปอเมริกาเหนือเป็นแหล่งถ่านหินมากพอๆกับแหล่งถ่านหินของประเทศรัสเซียและจีน แต่ถ่านหินในทวีปอเม...
ปิโตรเลียม แหล่งผลิตที่สาคัญ ได้แก่ บริเวณเทือกเขาแอลปาเลเซียน ลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี ชายฝังอ่าวเม็กซิโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ...
เหล็ก พบมากในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลสาบสุพีเรีย      ในสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า ย่านเมซาบี (Mesabi) ซ...
ทองคา      พบครังแรกในรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันพบในบริเวณ               ้            เทือกเข...
บอกไซต์   เป็นแร่ที่ใช้ผลิตแร่อะลูมิเนียมพบ   มากในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก   โดยเฉพาะที่เกาะจาเมกา และเกาะ   อีสแปนี...
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสาคัญได้แก่อุตสาหกรรมหนัก เช่น การถลุงเหล็กและเหล็กกล้ากลั่นน้ามัน ผลิตเครื่องจักรเกษตรกรรมและอุสาหกรร...
แผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาจากแผนที่จะพบว่าบริเวณที่มีแหล่งอุตสาหกรรมหนาแน่นที่สุดได้แก่ บริเวณทะเลส...
พาณิชยกรรมอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดการค้าสาคัญของโลกผู้นาทางการค้า ในทวีปอเมริกาเหนือทั้ง 3 ชาต...
ตลาดทุนตลาดทุนของสหรัฐอเมริกาที่สาคัญ และมีอิทธิพลต่อ เศรษฐกิจโลกได้แก่ ตลาดทุนอุตสาหกรรมดาวน์โจน ( dow jones industrial )...
ตลาดเงินเป็นตลาดค้าขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ($) เป็นสกุลเงินที่มีอทธิพลกับภาวะเศรษฐก...
การคมนาคมขนส่ง        ทางบกทางรถยนต์ ในทวีปอเมริกาเหนือมีเส้นทางถนนชั้นดีแบบซุปเปอร์ไฮเวย์ 2-4ช่องทางการเดินรถครอบ...
ทางน้าการคมนาคมทางน้าในกลุมประเทศแองโกลอเมริกาใช้เพื่อลาเลียงสินค้าเป็นหลัก             ่ส่วนประเทศในหมู่เกาะน...
คลองปานามา คลองขุดที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก กับมหาสมุทรแอตแลนติก ทาให้ร่นระยะเวลาในการเดินทาง จากตะวันตก( มหาสมุทรแป...
ทางทางอากาศในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา มีการคมนาคมทางอากาศที่เจริญก้าวหน้ามากและแพร่หลายที่สุด ทังการบ...
สนามบินนานาชาติ                   จอร์น เอฟ เคนเนดี้(JFK)สนามบินนานาชาติ เซนต์หลุยส์  สนามบินนานาชาติ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

North america

2,711 views
2,490 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

North america

 1. 1. แผนที่โลก
 2. 2. อเมริกาเหนือเป็นทวีป ซึ่งแต่เดิมยังไม่มีคนรู้จักจนกระทั่งมีนักเดินเรือชาวอิตาเลียนชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ( Christopher Comlubus ) ได้เดินทางมาพบเกาะบริเวณที่เป็นหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ใน พ.ศ. 2035 และเข้าใจว่าดินแดนใหม่ที่เขาพบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย ต่อมา พ.ศ. 2042 อเมริโก เวสปุชชี ( Amerigo Vespucci )ชาวอิตาเลียนได้เดินทางสารวจดินแดนที่โคลัมบัสเคยสารวจมาแล้ว จึงทราบว่าดินแดนที่พบนั้นเป็นทวีปใหม่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตามที่โคลัมบัสเข้าใจและเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เขา ชาวยุโรปจึงตั้งชื่อทวีปใหม่นี้ว่า อเมริกา ( America )
 3. 3. ลักษณะทางกายภาพของ ทวีปอเมริกาเหนือที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดการแบ่งภูมภาคของทวีปอเมริกาเหนือ ิลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติ
 4. 4. ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด ที่ตั้ง ทวีปอเมริกาเหนื อ ตั้ง อยู่ ในเขตซีกโลกเหนือทั้ง หมด คือ อยู่ ระหว่างละติจูด 7 องศาเหนือ ถึง 84 องศาเหนือ และระหว่าง ลองจิ จู ด 53 องศาตะวั น ตก ถึ ง 167 องศาตะวั น ตกหรื อ มีพื้นที่อยู่ตั้งแต่ เขตทรอปิกขึ้นไปจนถึงขั้วโลกเหนือ ขนาดทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีเนื้อที่ประมาณ24,000,000 ตารางกิโลเมตร รูปร่างของทวีปอเมริกาเหนือคล้ายรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ คือ มีฐานกว้างอยู่ทางเหนือและมียอดของสามเหลี่ยมอยู่ทางใต้
 5. 5. อาณาเขต ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก ติ ด ต่ อ กั บ ม ห าสมุทรแอตแลนติก มีเกาะที่สาคัญ ได้แก่ เกาะนิวฟันด์แลนด์เกาะเบอร์มิวดา และหมู่เกาะบาฮามาส
 6. 6. ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้มีคลองปานามาเป็นแนวแบ่งเขตทวีปน่านน้าทางทิศใต้ ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลแคริบเบียน และอ่าวเม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนดินแดนทางทิศใต้ ได้แก่ หมู่เกาะเวสต์อินดีส เกาะที่สาคัญมี คิวบาฮิสปันโยลา จาเมกา เปอร์โตริโก
 7. 7. ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตอนเหนือของทวีปมีช่องแคบเบริงคั่นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย มีคาบสมุทรที่สาคัญ คือ คาบสมุทรแคลิฟอร์เนีย และคาบสมุทรอะแลสกา น่านน้าที่สาคัญ ได้แก่ ทะเลเบริง อ่าวอะแลสกาอ่าวแคลิฟอร์เนีย เกาะที่สาคัญ ได้แก่เกาะแวนคูเวอร์ หมู่เกาะอาลูเชียน และหมู่เกาะควีนชาร์ล็อต
 8. 8. การแบ่งภูมิภาค อเมริกาเหนือแบ่งตาม สภาพสังคมวัฒนธรรม มี 2 ส่วน ได้แก่ แองโกล อเมริกาและละตินอเมริกาโดยถือเอาแม่น้าริโอแกรนด์ เป็นพรมแดนระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาเป็นแนวแบ่ง
 9. 9. ลักษณะภูมิ ประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก เขตที่ราบภาคกลาง เขตหินเก่าแคนาดา เขตเทือกเขาภาคตะวันออก
 10. 10. เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตกเป็นเขตเทือกเขาสูงที่สลับซับซ้อนกันหลายแนวที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลกที่มีอายุน้อยจึงเป็นเขตที่มักเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหว มีอาณาบริเวณตั้งแต่ตอนเหนือสุดของช่องแคบเบริงจนถึงประเทศปานามา ได้แก่ เทือกเขาอะแลสกา มียอดเขาสูงสุดในทวีปอเมริกเหนือ ชื่อยอดเขาแมกคินลีย์ (6,190 เมตร) เทือกเขารอกกี เทือกเขาแคสเกต เทือกเขาเซียราเนวาดา เทือกเขาเซียรามาเดรและเทือกเขาโคสต์ระหว่างเทือกเขาสูงเหล่ามีที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาที่สาคัญ คือ ที่ราบสูงอะแลสกา ที่ราบสูงบริติชโคลัมเบีย ที่ราบสูงเกรตเบซิน ที่ราบสูงโคโลราโดและที่ราบสูงเม็กซิโก โดยเฉพาะที่ราบสูงโคโลราโด มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นโกรกธาร หุบเหวลึก มีหน้าผาสูงชัน ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลของแม่น้าโคโลราโด ทาให้เกิดการกัดเซาะดินและชั้นหิน เกิดเป็นภูมิประเทศที่สวยงาม ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ แกรนด์แคนยอน ในมลรัฐแอริโซนา
 11. 11. แกรนด์แคนยอน
 12. 12. เขตที่ราบภาคกลาง เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีอาณาเขตตั้งแต่มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือลงมาจนถึ ง อ่ า วเม็ ก ซิ โ กทางตอนใต้ และระหว่างเทือกเขารอกกีกับเทือกเขาแอปปาเลเชียน ประกอบด้วยชั้นหินที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลูกคลื่น คือ บริเวณที่สูงจะอยู่ตอนเหนื อ และเขตติ ด ต่ อ กั บ เทื อ กเขารอกกี บริ เ วณตอนกลางเป็ น ที่ ร าบลุ่ มแม่น้าต่างๆ ประกอบด้วยเขตที่ราบ 6 เขตคือ
 13. 13. 1. ที่ราบลุ่มแม่น้าแมกเคนซี (Mackenzie Lowlands) อยู่ตอนเหนือสุดระหว่างเขตหินเก่าแคนาดากับเทือกเขาแมกคินลีย์ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าแคบๆ มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็น2. ที่ราบแพร์รีแคนาดา (Canadian Prairie) เป็นที่ราบใหญ่อยู่ทางภาคกลางของแคนาดา ได้แก่บริเวณรัฐแมนิโทบา ซัสแคตเชวัน แอลเบอร์ทา เป็นเขตปลูกข้าวสาลีที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก3. ที่ราบลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์ และลุ่มแม่น้าเซนต์ลอเรนซ์ (Great Lakes and St.Lawrence)ทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ ทะเลสาบสุพีเรีย (ทะเลสาบน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) มิชิแกน ฮูรอน อีรีและออนแตริโอ เป็นแหล่งน้าที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และระหว่างทะเลสาบอีรีกับออนแตริโอมีน้าตกขนาดใหญ่ ชื่อว่า น้าตกไนแอการาและที่ชายฝั่งทะเลสาบออนแตริโอ มีทางระบายซึ่งเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าเซนต์ลอเรนซ์ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก เขตที่ราบรอบทะเลสาบทั้ง 5 และลุ่มแม่น้าเซนต์ลอเรนซ์ มีดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และเป็นบริเวณที่การขนส่งทางน้าภายในทวีปสาคัญที่สุดในโลก จึงเป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
 14. 14. 4. ราบลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี-มิสซูรี (Missisippi-Missouri Plain) เป็นที่ราบที่เกิดจากแม่น้าพัดเอาดินตะกอนมาทับถมเป็นบริเวณกว้าง เหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ แม่น้ามิสซิสซิปปีซึ่งมีความยาวที่สุดในอเมริกาเหนือ ยาว 3,779 กิโลเมตร ไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก และมีแม่น้าสาขา คือ แม่น้ามิสซูรี โอไฮโอ เทนเนสซี อาร์คันซอส์เป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นแห่งหนึ่งของอเมริกาเหนือ5. ที่ราบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก (Gult Coast and Atlantic Plain)มีบริเวณตั้งแต่ทางตะวันออกของเทือกเขาแอปปาเลเชียนลงไปทางใต้ถึงอ่าวเม็กซิโก โดยเฉพาะที่ราบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกเป็นเขตที่มีอากาศร้อน จึงเหมาะแก่การปลูกพืชเมืองร้อน เช่น ยาสูบข้าวเจ้า ฝ้าย และผลไม้ต่างๆ6. ที่ราบบนที่สูง (High Plains) ได้แก่ พื้นที่ทางด้านตะวันออกของเทือกเขารอกกี ซึ่งเป็นเขตเงาฝนหรือเขตอับลม ทาให้มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยต่อปีต่า เป็นเขตเหมาะสาหรับปลูกข้าวสาลี โดยใช้เครื่องจักรทุ่นแรงในการเพาะปลูกแบบไร่ขนาดใหญ่
 15. 15. เขตหินเก่าแคนาดาได้แก่ พื้นที่บริเวณรอบๆ อ่าวฮัดสันลงมาถึงทะเลสาบทั้ง 5 เป็นเขตหินที่เก่าแก่ที่สุดเช่นเดียวกับ บอลติกชีลด์ ในทวีปยุโรป ประกอบด้วยหินเปลือกโลกที่มีอายุเก่าแก่และผ่านการสึกกร่อนมานาน ลักษณะของพื้นที่จงเป็นที่ราบเกือบ ึทั้งหมดและอยู่ในเขตอากาศหนาวจัดทางตอนเหนือมีเกาะใหญ่น้อยมากมายพื้นที่ส่วนใหญ่มีธารน้าแข็งปกคลุม มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางและมีจานวนน้อยมาก
 16. 16. เขตเทือกเขาภาคตะวันออกมีอาณาเขตตั้งแต่เกาะนิวฟันด์แลนด์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา เป็นเขตหินเก่าแต่มีอายุน้อยกว่าเขตหินเก่าแคนาดาประกอบด้วยเทือกเขาเตี้ยๆ ที่ผ่านการสึกกร่อนมานาน ได้แก่เทือกเขาแอปปาเลเชียน มียอดเขาสูงสุดชื่อ ยอดเขามิตเชล อยู่ในมลรัฐนอร์ทแคโรไลนา สูง 2,005 เมตร
 17. 17. เขตภูมิอากาศและ ภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือ แบ่งได้เป็น 12 เขต ดังนี้ พืชพรรณธรรมชาติ ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ภูมิอากาศแบบทุ่งน้าแข็งภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ภูมิอากาศแบบที่สูงภูมิอากาศแบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลก ภูมิอากาศแบบทุนดราหรือขั้วโลก
 18. 18. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น เป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและอุณหภูมิ สูงตลอดปีพชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าดิบ ื ชื้น พบบริเวณ ชายฝั่งตะวันออกของ อเมริกากลาง บางส่วนของหมู่เกาะอินดีส ตะวันตกป่าดิบชื้น
 19. 19. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงตลอดปีเฉลี่ยสูงกว่า 18องศาเซลเซียส มีฤดูแล้งสลับให้เห็นเด่นชัด ฝนส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อนปริมาณนาฝนมากกว่า 1,200มิลลิเมตรต่อปี ในฤดูหนาวอากาศแห้งคล้ายกับภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พืชพรรณธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสะวันนาเป็นทุ่งหญ้าป่าโปรง หรือที่เรียกว่าทุ่งหญ้าเมืองร้อน Sawanna ทุ่งหญ้าสะวันนา จะปรากฏลักษณะอากาศแบบนี้ ทางตะวันตกของอเมริกากลาง ตอนใต้ของหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ในทวีปอเมริกาเหนือ
 20. 20. ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยไม่เกิน 10 นิ้ว/ปี ลักษณะอากาศกลางวันร้อนจัด อุณหภูมิสงกว่า 40 องศาเซลเซียส ในตอนกลางคืนอากาศหนาว ูจัด อุณหภูมต่ากว่าจุดเยือกแข็ง พืชพรรณธรรมชาติเป็นพืชจาพวกตะบอกเพชร ิและไม้ประเภทมีหนาม พบบริเวณ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและภาคเหนือของเม็กซิโก ต้นตะบองเพชร อูฐ
 21. 21. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 10-15นิ้ว/ปี พืชพรรณธรรมชาติ เป็นทุ่งหญ้าสั้นๆ เรียกว่า ทุ่งหญ้าสเตปป์ (Steppe)พบบริเวณ ชายขอบของทะเลทรายทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา บางส่วนของแคนาดาและเม็กซิโก ลักษณะของทุงหญ้าสเตปป์ ่
 22. 22. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนลักษณะอากาศในฤดูร้อนอุณหภูมค่อนข้างสูง อากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนใน ิฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก ปริมาณน้าฝนประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปีพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างไม่ผลัดใบ หรือไม้พุ่มเตี้ยสลับทุงหญ้า ่ป่าละเมาะ ป่าแคระ พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ตระกูลส้ม เช่น องุ่น มะกอกส้ม เป็นต้น พบบริเวณ ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนกลางของมลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาไม้พุ่มเตี้ยสลับ ทุ่งหญ้า
 23. 23. ต้น คอร์กโอ๊ค เป็นไม้ยืนต้นในเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีต้นเตี้ยแคระ เปลือกลาต้นหนา เพราะสามารถป้องกันการระเหยของน้าได้ดี
 24. 24. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นอุณหภูมในฤดูหนาวจะสูงกว่าเขตภูมิอากาศ ิแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ในฤดูร้อนอากาศอบอุ่น อุณหภูมิค่อนข้างสูง มีฝนตกเกือบตลอดปี ปริมาณน้าฝนประมาณ 650 มิลลิเมตรต่อปีพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างผลัดใบบริเวณที่มีปริมาณน้าฝนน้อยจะเป็นทุ่งหญ้าแพรรี พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาที่ราบชายฝังมหาสมุทร ่แอตแลนติกและ ดินแดนที่อยู่ภายในทวีปที่มีฝนตกน้อย ป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ
 25. 25. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกอากาศในฤดูร้อนอบอุ่นถึงค่อนข้างเย็นฤดู ห นาวอากาศไม่ ห นาวจั ด มี ฝ นตกสม่าเสมอตลอดปี เพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจาตะวันตก พืชพรรณธรรมชาติ เ ป็ น ป่ า ไม้ ใ บกว้ า งผลั ด ใบได้ แ ก่ เมเปิ ล วอลนั ท เชสต์ นั ท โอ๊ กบีซ เบิร์ช แอช สวีท พบบริเวณช า ย ฝั่ ง ม ห า ส มุ ท ร แ ป ซิ ฟิ ก ข อ งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ลักษณะต้น คอร์กโอ๊ค
 26. 26. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีปเนื่องจากพื้นทีส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากทะเล ่ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเป็นระยะเวลานานส่วนในฤดูร้อน อุณหภูมค่อนข้างร้อน ฝนตก ิในฤดูร้อนส่วนใหญ่เกิดจากฝนพาความร้อนในฤดูหนาวมีหิมะตก พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างผลัดใบและป่าผสมป่าสน พบบริเวณ พื้นทีทางตะวันออกและตะวันตกของ ่ทะเลสาบทั้ง 5 ( บริเวณทางตอนใต้ของแคนาดาและตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา) ตัวอย่างไม้ใบกว้างและไม้ผลัดใบในช่วง ฤดูหนาวเป็ นภาพป่าฤดูการผลัด
 27. 27. ภูมิอากาศแบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลกเนื่องจากอยู่ห่างจากทะเลถัดจากภูมิอากาศแบบทุนดรา ทาให้ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดรุนแรง ส่วนในฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่นขึ้น มีฝนตกส่วนใหญ่ตกในรูปของหิมะ พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าสนไทกา ต้นไม้มีลักษณะตั้งตรง กิงสั้นมีใบเล็ก ่แหลม คล้ายเข็ม เพื่อลดการคลายน้าจึงมีใบเขียวตลอดปี พบบริเวณ มลรัฐอะแลสกา และพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของแคนาดา ป่าสนไทกา
 28. 28. ภูมิอากาศแบบทุนดราหรือขั้วโลกลักษณะอากาศของเขตนี้ ฤดูร้อนมีระยะเวลาสั้นประมาณ 2-3 เดือน อุณหภูมิในฤดูร้อนเฉลี่ยต่ากว่า 10 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็งยาวนานกว่า 6 เดือน ฝนตกน้อยส่วนใหญ่ตกในรูปของหิมะ พืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่พวก มอสตะไคร่น้า ไลเคน ส่วนในฤดูร้อนจะมีไม้ดอก ซึ่งเรียกว่า ทุนดราแพรรี จาพวก ต้นอาร์กติกวิลโลว์ อาร์กติกปอบปี เจริญเติบโตในระยะเวลาสั้น ๆ พบบริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรอาร์กติกของมลรัฐอะแลสกาและแคนาดา มอส ไลเคน ต้นอาร์กติกวิลโลว์
 29. 29. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้าแข็งลักษณะอากาศหนาวจัดตลอดทั้งปี ไม่มีเดือนใดอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเขตที่ทุรกันดารจนได้รับสมญาว่าทะเลทรายแห่งหิมะ ทาให้พืชไม่สามารถขึ้นได้เลย ดินแดนนี้จึงปราศจากพืชพรรณธรรมชาติ บริเวณที่ปรากฏลักษณะภูมิอากาศแบบนี้ได้แก่ ทวีปแอนตาร์กติกา และตอนกลางของเกาะกรีนแลนด์ ภูมิอากาศแบบที่สูงลักษณะอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงและที่ตั้งตามละติจูด ภูมิอากาศจะแตกต่างกันตามท้องถิ่นซึ่งอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงในอัตราเฉลี่ยทุกๆ 180 เมตร อุณหภูมิจะลดลง 1 องศาเซลเซียสโดยประมาณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งตามละติจูด และอาจจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น ๆของภูมิอากาศ อาทิ ระยะห่างจากทะเล ลมประจาปี กระแสน้าในมหาสมุทร เป็นต้น พืชพรรณธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลงตามความสูงของพื้นที่และที่ตั้งตามละติจูด บริเวณที่ปรากฏลักษณะภูมิอากาศแบบนี้ จะพบตามเทือกเขาสูง ที่สาคัญของโลก อาทิ เทือกเขาหิมาลัย ในทวีปเอเชียเทือกเขาร็อกกี้ในทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขาแอนดีส ในทวีปอเมริกาใต้ เทือกเขาคิริมานจาโร ในทวีปแอฟริกา
 30. 30. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน ทวีปอเมริกาเหนือมีที่ดินที่ขาดความ ความอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมาะแก่การเกษตร ได้แก่ ดินในเขตภูมิ อากาศหนาวเย็น ทางภาคเหนือของประเทศแคนาดาและรัฐ อะแลสกา ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรมีหลายบริเวณเช่น ดินในเขตทุ่งหญ้าบริเวณภาคกลางของสหรัฐอเมริกาและทางตอนกลางของภาคใต้ของแคนาดา ดินในเขตลุ่มน้าต่างๆ เป็นดินตะกอนเหมาะแก่การเพาะปลูกดินในพื้นที่แห้งแล้ง เช่น ทะเลทรายและทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกก็เป็นดินอุดมสมบูรณ์ หากมีระบบการชลประทานเข้าถึงก็สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้ดี
 31. 31. ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ของอเมริกาเหนือมีประมาณร้อยละ 16 ของพื้นที่ ป่าไม้ทั้งหมด ของโลกโดยป่าไม้สาคัญจะอยู่ในประเทศป่าสนที่พบมากในเขตภูมิอา แคนาดา สหรัฐอเมริกา บางส่วนของเม็กซิโก และคิวบากาศแบบอบอุ่นและกึ่งขั้วโลก ลักษณะของป่าจะเป็นป่าที่มีต้นไม้จะหนาแน่นมากทาง (ป่าไทก้า) ได้แก่ในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ชายฝั่งตะวันตก นับตั้งแต่เทือกเขาร็อกกีไปจนถึงปานามา ต้นไม้ที่สาคัญ ได้แก่ ไพน์ เปอร์สปรูซ ฮิกคอรี ปอปลาร์
 32. 32. ทรัพยากรสัตว์ในธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือแม้จะมี พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่ปริมาณสัตว์ป่าก็มีไม่มากนัก เพราะการบุกทาลายพื้นที่ป่าไม้และมีการล่าสัตว์ป่า สัตว์ป่าทีสาคัญ ได้แก่ ตัวมิงค์ ่สุนัขจิ้งจอก หมี บีเวอร์ เออร์มันจระเข้ และนกชนิดต่าง ๆ แผนที่แสดงทรัพยากรสัตว์ป่า
 33. 33. นกอินทรีหัวขาว สัตว์ประจ้าชาติของสหรัฐอเมริกา หมีขั้วโลก หมีกีซซี่ นกฮัมมิ่ง เบิร์ด นกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
 34. 34. วาฬเพชฌฆาต หมาป่าสิงโตภูเขาซึ่งชาวอินเดียนแดงเรียกว่า “พูมา” งูหางกระดิ่ง
 35. 35. ทรัพยากรพลังงาน ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีการพัฒนา การใช้พลังงาน ในหลายรูปแบบ ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียม แหล่งสาคัญจะอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก คิวบาเปอร์โตริโก ประเทศที่มีปริมาณน้ามันสารองมากได้แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา แท่นขุดเจาะน้้ามันในทะเล
 36. 36. ไฟฟ้าพลังน้้า แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า ที่สาคัญของทวีปอเมริกาเหนือ จะอยู่ทางด้าน ตะวันตกของประเทศแคนาดา ที่ใช้พลังงานน้าตก รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก คิวบา กัวเตมาลา ปานามา ไฟฟ้าพลังน้้าใน รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา
 37. 37. ไฟฟ้าพลังลม แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมได้แก่ รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา หุบเขาพลังงานลม ใกล้เมือง Walla Walla รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 38. 38. ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงงานอุตสหรรมในเมืองซาคาเมนโต สหรัฐอเมริกา ในเมือง Frederick รัฐMaryland
 39. 39. แร่ธาตุทวีปอเมริกาเหนือมีแร่ธาตุกระจายอยู่ตามพื้นทีต่าง ๆ แม้แต่ในประเทศเล็ก ๆ ่เช่น กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัวคิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนา อุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแร่ธาตุที่สาคัญได้แก่ เหล็ก ตะกั่วอะลูมีเนียม ทองแดง กามะถัน โปรแตสบ็อกไซต์ นิกเกิล ทอง เงิน
 40. 40. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ของทวีปอเมริกาเหนือ เชื้อชาติ ภาษาประชากร ศาสนา การศึกษา การกระจายและความแน่น ของประชากร
 41. 41. เชื้อชาติ 1. กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมทีอพยพ ่ มาจากทวีปเอเชีย ได้แก่ ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน ( Amerindian ) ปัจจุบัน อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา มลรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา ภาพชาวเอสกิโม
 42. 42. ชาวอินเดียน ( Indian ) หรือเรียกว่า อเมริกันอินเดียนปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลาง ชนเผ่าโอปิอินเดียน อาศัยอยูทาง ่ ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา
 43. 43. 2. กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรังเศส เยอรมัน และชาวยุโรปอื่นๆ เป็นประชากร ่ ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา3. กลุ่มคนผิวด้า เป็นประชากรที่ถูกนามาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงานในไร่ น าในสหรั ฐ อเมริ ก า มี อ ยู่ ม ากในสหรั ฐ อเมริ ก ามากกว่ า 30 ล้ า นคน ชนเผ่าบุ๊ชแมน
 44. 44. 4. กลุ่มคนเลือดผสมเมสติโซ ( Mestizo ) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวกับอินเดียน เป็นประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา พวกเมสติโซมูแลตโต ( Mulatto ) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวดากับชาวผิวขาว เป็นประชากรในสหรัฐอเมริกา
 45. 45. ภาษา ภาษาที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบัน เป็นตระกูลอินโด-ยูโรเปียน มีหลายกลุ่ม ดังนี้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจาชาติและภาษาราชการ ของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโก และประเทศต่างๆในอเมริกากลาง ภาษาฝรังเศส เป็นภาษาที่ใช้มากในรัฐควิเบกของ ่ แคนาดาและในเกาะเฮติ
 46. 46. ศาสนา คริสต์ศาสนา เป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ ในอเมริกาเหนือ มีนิกายสาคัญคือ นิกายโปรเตสแตนต์ ประชากรที่นบถืออยู่ในแคนาดา ั และสหรัฐอเมริกานิกายโรมันคาทอลิก ประชากรที่นับถืออยู่ในรัฐควิเบกของแคนาดาและประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกา รวมทังประชากรในเมืองต่างๆ ้ของสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อน
 47. 47. การศึกษา กลุ่มแองโกลอเมริกา รัฐบาลได้จัดการศึกษาแบบให้เปล่า ทั้งระดับประถมและมัธยม อาจกล่าวได้ว่าประชากร ที่มีอายุเกิน 15 ปี เกือบทุกคนเป็นผู้อ่านออกเขียนได้ กลุ่มลาติอเมริกา มีผู้รู้หนังสือมากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้น เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส นิการากัว มีผู้รู้หนังสือประมาณร้อยละ 73 กัวเตมาลาและเฮติ มีผู้รู้หนังสือเพียงร้อยละ 60 และ 53 ตามลาดับ
 48. 48. การกระจายและความหนาแน่นของประชากร อเมริกาเหนือมีประชากรทังหมดประมาณ 509 ล้านคน ้ ( 2548 ) เฉลี่ยความหนาแน่นประมาณ 23 คนต่อตาราง กิโลเมตร
 49. 49. 1. บริเวณทีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ่คือ ภาคตะวันออกของทวีป ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการคมนาคมขนส่ง มีปริมาณฝนเพียงพอกับการเพาะปลูก มีแร่ธาตุที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แก่ ถ่านหิน เหล็ก น้ามันปิโตรเลียม มีการคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งทางน้า ภายใน และทะเลสาบใหญ่ทั้ง 5 แม่น้าเซนต์ลอเรนซ์ แม่น้ามิสซิสซิปป
 50. 50. 1. บริเวณทีมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ่ เขตเทือกเขาและที่ราบสูงภาค ตะวันตก เขตทะเลทรายทางภาค ตะวันตกเฉียงใต้ เขตอากาศหนาวเย็นใน มลรัฐอะแลสกาและดินแดน ทางภาคเหนือของแคนาดา
 51. 51. ลักษณะทาง เศรษฐกิจ อาชีพ การคมนาคมขนส่ง
 52. 52. อาชีพ การเพาะปลูก ข้าวโพด เป็นพืชเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันสามารถผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ปลูกมากบริเวณที่ราบภาค กลาง โดยเฉพาะดินแดนทางตอนใต้ ของทะเลสาบทั้ง 5 ที่เรียกว่า แดน ข้าวโพด ( corn belt ) ในเขตประเทศ สหรัฐอเมริกาแดนข้าวโพด ( corn belt )
 53. 53. ข้าวสาลีปลูกข้าวสาลีในไร่ขนาดใหญ่และเป็นแหล่งที่สาคัญที่สุดในโลก เขตภาคกลางของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาและรัฐต่างๆทางภาคตะวันออก เรียกเขตนี้ว่า แดนข้าวสาลี ( wheat belt ) ไร่ข้าวสาลี
 54. 54. ฝ้ายเป็นสินค้าออกที่สาคัญของทวีปอเมริกาเหนือ สามารถส่งไปขายยังทวีปยุโรปและทวีปอื่นๆ ปลูกกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณภาคใต้แถบลุ่มน้ามิสซิสซิปปี เรียกเขตนี้ว่า แดนฝ้าย ( cotton belt ) และภาคตะวันตกในรัฐแอริโซนาและแคลิฟอร์เนีย ไร่ฝ้ายในรัฐมิสซิสซิปปี
 55. 55. พืชผลเมืองร้อนพื้นที่ครอบคลุมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และภาคใต้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและทารายได้ อย่างมหาศาล จนได้รับฉายาว่า "ทองค้าเขียว" ไร่ยาสูบปลูกกันในรัฐเวอร์จีเนีย นอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนา เคนทักกี จอร์เจีย และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ในประเทศคิวบาก็เป็นแหล่งปลูกยาสูบที่สาคัญอีกแหล่งหนึ่งด้วย โดยสินค้าส่งออกที่มชื่อเสียงของคิวบาก็คือ ซิการ์ฮาวานา ี ไร่ยาสูบในรัฐเวอร์จีเนีย
 56. 56. ผักและผลไม้ต่างๆบริเวณรัฐทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อน ได้แก่ รัฐฟลอริดา ปลูกพวกส้ม ในเขตอบอุ่นปลูกเชอร์รี่ แอปเปิล บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ปลูกองุ่น มะกอก เป็นต้น เชอร์รี่ ส้มแคลิฟอร์เนีย
 57. 57. แอปเปิล ไร่องุ่นมะกอก สตรอเบอรี่
 58. 58. การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ในทุงหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเลี้ยงแบบคอกปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ่( livestock ranching ) แล้วปล่อยให้โคออกหากินหญ้าในทุ่งตามธรรมชาติ สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นวัวเนื้อ พบในเขตภาคตะวันตกของแคนาดา สหรัฐอเมริกา และส่วนใหญ่ของเม็กซิโก การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าในแคลิฟอร์เนีย
 59. 59. การทาป่าไม้ทวีปอเมริกาเหนือผลิตไม้ได้เป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากทวีปยุโรป เขตป่าไม้ที่สาคัญ อยู่ทางตะวันตกของแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ไม้เศรษฐกิจคือ ไม้สน เพราะนาไปใช้ในการก่อสร้าง และเยื่อกระดาษ โดยเฉพาะไม้สนที่เรียกว่า " ดักลาสเฟอร์ "ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา เป็นไม้ที่มีค่ามากในการตัดมาใช้ทาประโยชน์ต่างๆ ไม้สนที่เรียกว่า " ดักลาสเฟอร์ "เป็นไม้ เศรษฐกิจที่มีค่ามากในการตัดมาใช้ท้า ประโยชน์ต่างๆ การท้าไม้ใน แคนาดา
 60. 60. การประมงแหล่งประมงสาคัญ ได้แก่ เขตน้าตื้นใกล้ชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกและทางตะวันตก ของเกาะนิวฟันด์แลนด์ เรียกว่า "แกรนด์แบงก์" เป็นเขตไหล่ทวีป มี กระแสน้้าอุ่นกัลฟ์สตรีม และ กระแสน้้าเย็นแลบราดอร์ ไหลมาบรรจบกัน ทาให้มีปลาอุดมสมบูรณ์ ปลาที่จับได้มาก คือ ปลาคอด ปลาทูน่าและปลาเฮอร์ริง นอกจากนี้ยังมีปู กุ้งมังกร อีกด้วย การจับปลาเฮอร์ริ่ง ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจ ที่ส้าคัญ ปลาคอด
 61. 61. การทาเมืองแร่ ถ่านหินทวีปอเมริกาเหนือเป็นแหล่งถ่านหินมากพอๆกับแหล่งถ่านหินของประเทศรัสเซียและจีน แต่ถ่านหินในทวีปอเมริกาเหนือมีคุณภาพดีกว่า แหล่งถ่านหินที่สาคัญ คือ ในเทือกเขาแอลปาเลเซียนของสหรัฐอเมริกาได้แก่ รัฐเพนซิล - วาเนีย เวอร์จิเนียตะวันตก โอไฮโอ ไวโอมิง เคนตักกี และเทนเนสซี เหมืองถ่านหินในรัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา
 62. 62. ปิโตรเลียม แหล่งผลิตที่สาคัญ ได้แก่ บริเวณเทือกเขาแอลปาเลเซียน ลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี ชายฝังอ่าวเม็กซิโก รัฐแคลิฟอร์เนีย และอะแลสกา รวมทั้งภาคกลางของแคนาดา ่ แท่นขุดเจาะน้้ามันในทะเล ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกแหล่งที่พบน้้ามันมากในอเมริกาเหนือ ก็คือ รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา
 63. 63. เหล็ก พบมากในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลสาบสุพีเรีย ในสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า ย่านเมซาบี (Mesabi) ซึ่งอยู่บริเวณเทือก เขาเมซาบี ในรัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งแร่เหล็ก ที่สาคัญที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือเทือกเขาเมซาบีซึ่งเป็นแหล่งแร่เหล็ก คนงานก้าลังท้างานใน ที่ส้าคัญในสหรัฐอเมริกา เหมืองแร่เหล็ก
 64. 64. ทองคา พบครังแรกในรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันพบในบริเวณ ้ เทือกเขาร็อกกีและรัฐอแลสกาในสหรัฐอเมริกา และ รัฐออนแทรีโอของแคนาดา การเปิดหน้าเหมืองทองในสหรัฐอเมริกาการร่อนหาแร่ทอง เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากจากนักท่องเที่ยวทั้งหลาย
 65. 65. บอกไซต์ เป็นแร่ที่ใช้ผลิตแร่อะลูมิเนียมพบ มากในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก โดยเฉพาะที่เกาะจาเมกา และเกาะ อีสแปนีโอลาอลูมิเนียมบริสุทธิ์ที่ได้จากการ ถลุง แร่บอกไซต์ การท้าเหมืองแร่บอกไซต์ ในจาเมกา ซึ่งรถบรรทุก ก้าลังน้าสินแร่ไปยังโรงถลุง
 66. 66. อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสาคัญได้แก่อุตสาหกรรมหนัก เช่น การถลุงเหล็กและเหล็กกล้ากลั่นน้ามัน ผลิตเครื่องจักรเกษตรกรรมและอุสาหกรรม รถยนต์ เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เขตอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่บริเวณทะเลสาบเกรตเลกส์ เป็นเขตอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เหล็กกล้า รถยนต์เคมีภัณฑ์ เครืองจักร เมืองอุตสาหกรรมที่สาคัญได้แก่ ชิคาโก ดีทรอยต์ ่คลิฟแลนด์ พิตเบิร์ก บัพฟาโลบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเขตอุตสาหกรรมกลั่นน้ามันเครื่องจักร การต่อเรือ ทอผ้า เคมีภัณฑ์ นาฬิกา และอาวุธ เมืองอุตสาหกรรมที่สาคัญได้แก่ นิวยอร์ก บอสตัน ฟีลาเดอเฟีย บัลติมอร์บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเขตอุตสาหกรรมน้ามัน อาหาร เมืองที่สาคัญได้แก่ ซาน ฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส
 67. 67. แผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาจากแผนที่จะพบว่าบริเวณที่มีแหล่งอุตสาหกรรมหนาแน่นที่สุดได้แก่ บริเวณทะเลสาบทั้งห้า
 68. 68. พาณิชยกรรมอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดการค้าสาคัญของโลกผู้นาทางการค้า ในทวีปอเมริกาเหนือทั้ง 3 ชาติ คือสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก รวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็น เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ นาฟตา (NAFTA)เพื่อต่อรองและถ่วงดุลอานาจ กับประชาคมยุโรป รวมถึงการเจรจาการค้าในรูปแบบทวีภาคีด้วย เช่น การเจรจา FTA กับประเทศไทย เป็นต้น การค้าของประเทศในอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา มีทงตลาดการค้าขายสินค้า ั้(สินค้านาเข้า-สินค้าส่งออก) ตลาดทุน(Stock Market) และตลาดเงิน(Bond Market)
 69. 69. ตลาดทุนตลาดทุนของสหรัฐอเมริกาที่สาคัญ และมีอิทธิพลต่อ เศรษฐกิจโลกได้แก่ ตลาดทุนอุตสาหกรรมดาวน์โจน ( dow jones industrial ) และ ตลาดทุน ( NASDAQ ) การค้าขายในตลาดหุ้นอุตสาหกรรม Dow Jones ของสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้นNASDAQ ตั้งอยู่ที่ Times Square นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 70. 70. ตลาดเงินเป็นตลาดค้าขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ($) เป็นสกุลเงินที่มีอทธิพลกับภาวะเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก ิ การค้าขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง ประเทศที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา เงินดอลลาร์สหรัฐ
 71. 71. การคมนาคมขนส่ง ทางบกทางรถยนต์ ในทวีปอเมริกาเหนือมีเส้นทางถนนชั้นดีแบบซุปเปอร์ไฮเวย์ 2-4ช่องทางการเดินรถครอบคลุมพื้นที่ทั่วทังทวีป ถนนสายหลักของของทวีปคือ ้ สายแพนอเมริกัน ซึ่งเริ่มต้นจากประเทศแคนาดาตัดลัดเลาะไปตามประเทศต่างๆจนกระทั่งสิ้นสุดที่ประเทศชิลี ในทวีปอเมริกาใต้ทางรถไฟ สหรัฐอเมริกามีเส้นทางรถไฟยาวประมาณ 425,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 3 ของเส้นทางรถไฟของโลก ใช้เพื่อการขนส่งลาเลียงสินค้าเป็นหลัก เส้นทางรถไฟ สายสาคัญของทวีปได้แก่ - สายนอร์เทิร์นแปซิฟิก สายยูเนียนแปซิฟิก ในสหรัฐอเมริกา - สายเอลปาโซ - เม็กซิโกซิตี้ ในประเทศเม็กซิโก
 72. 72. ทางน้าการคมนาคมทางน้าในกลุมประเทศแองโกลอเมริกาใช้เพื่อลาเลียงสินค้าเป็นหลัก ่ส่วนประเทศในหมู่เกาะนั้น การคมนาคมทางน้าถือเป็นหัวใจหลักของการคมนาคมของประเทศเลยทีเดียว เส้นทางการคมนาคมทางน้าที่สาคัญได้แก่ - แม่น้าเซนต์ลอร์เลนซ์ แม่น้าแมกแคนซี แม่น้ายูคอล ในประเทศแคนาดา - แม่น้ามิสซีสซิปปีและสาขา เขตทะเลสาบทั้งห้า การเดินเรือข้ามมหาสมุทร แอตแลนติกเพื่อเชื่อกับยุโรป เป็นต้น - การเดินทางเรือเชื่อมระหว่างเกาะ ในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก - คลองปานามา เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก
 73. 73. คลองปานามา คลองขุดที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก กับมหาสมุทรแอตแลนติก ทาให้ร่นระยะเวลาในการเดินทาง จากตะวันตก( มหาสมุทรแปซิฟิก )มายังฝั่งตะวันออก( มหาสมุทรแอตแลนติก )
 74. 74. ทางทางอากาศในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา มีการคมนาคมทางอากาศที่เจริญก้าวหน้ามากและแพร่หลายที่สุด ทังการบินภายในประเทศ และการบิน ้ระหว่างประเทศ สายการบินที่สาคัญได้แก่ - แอร์แคนาดา ของประเทศแคนาดา - เดลตาแอร์ไลน์, ยูไนเต็ดแอร์ไลน์, อเมริกันแอร์ไลน์, ของสหรัฐเอมริกา - เม็กซิกานาแอร์ไลน์ ของเม็กซิโก - แอร์ปานามา ของปานามา
 75. 75. สนามบินนานาชาติ จอร์น เอฟ เคนเนดี้(JFK)สนามบินนานาชาติ เซนต์หลุยส์ สนามบินนานาชาติ ซานฟรานซิสโก

×