Your SlideShare is downloading. ×
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฟรีที่น่าใช้
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฟรีที่น่าใช้

11,796
views

Published on

เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฟรีที่น่าใช้

เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฟรีที่น่าใช้

Published in: Technology, Business

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • กราบขออภัยผศ.ดร. กานดา รุณระพงศา เป็นอย่างมากนะครับ ที่นำข้อมูลไปแต่ไม่ได้อ้างอิง ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
11,796
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
190
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ที่น่าใช้ ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแก้วอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2. หัวข้อ–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการแบ่งปันเอกสาร •  Google Docs •  Dropbox–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการรับส่งอีเมล •  Gmail–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดตารางกิจกรรม •  Google Calendar–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล •  Google Search–  เครื่องมือที่น่าใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ •  Firefox Add-on •  Google Chrome Extension
 • 3. Google Docs คืออะไร•  โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ของ •  ลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับการใช้โปรแกรมใน ชุด •  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้ผ่าน การใช้เว็บเบราว์เซอร์เช่น เป็นต้น
 • 4. ทําไม Google Docs จึงน่าใช้•  ไมตองติดตั้งโปรแกรม แคเปดเบราวเซอรไปใชที่ http://docs.google.com> –  หากใครไมมี Google account เชน Gmail account, จะตองสมัครใชงาน Google Docs ดวย>•  ใชงานงาย เหมือนใชชุดโปรแกรมออฟฟสบนเครื่องคอมพิวเตอร>•  แลกเปลี่ยนเอกสารได โดยไมตองสงเอกสารไปทางอีเมลหรือคัดลอก ใส ยูเอสบีแฟลชไดรฟ (USB Flash Drive)>•  ทำงานบนเอกสารเดียวกัน ขณะเดียวกันไดครั้งละหลายคน ซึ่งแตละ คนสามารถเห็นวาอีกฝายกำลังพิมพอะไรอยู>
 • 5. จุดเด่นของ Google Docs•  ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันพร้อม กันได้ •  ผู้ใช้ที่ต้องการมีแบบฟอร์มเพื่อรับลงทะเบียนหรือ เพื่อสอบถามความคิดเห็นสามารถใช้ Google Docs Form เพื่อทําแบบฟอร์ม –  โดยไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ –  โดยไม่ต้องติดตั้งฐานข้อมูล –  โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 • 6. หนาหลักของเอกสาร Google Docs> 6
 • 7. การใชงาน Google Docs>•  การสรางเอกสาร>•  การคนหาเอกสาร>•  การแบงปนเอกสาร>•  การแบงปนคอลเล็กชัน>•  การสรางแบบฟอรม>•  การดูขอมูลของแบบฟอรม>•  การคำนวณขอมูลในผลลัพธของแบบฟอรมโดยอัตโนมัติ>•  การแบงปนขอมูลบางสวนในผลลัพธของแบบฟอรม> 7
 • 8. การสรางเอกสารใหม>•  ไปที่คอลัมนทางดานซายมือ แลวคลิกเมนู “สรางใหม”>•  จากนั้นคลิกประเภทของเอกสารที่ตองการจะสราง>•  ประเภทของเอกสารที่สรางได> –  เอกสาร> –  งานนำเสนอ> –  สเปรตชีต> –  แบบฟอรม> –  ภาพวาด> –  คอลเล็กชัน> 8
 • 9. การคนหาเอกสารเพื่อที่จะดูหรือแกไข>•  การคนหาเอกสารนั้นทำไดโดยการใชชองคนหาเอกสาร ซึ่งเราไมจำเปนตอง พิมพชื่อเอกสารหรือโฟลเดอรทั้งหมด หากพบเอกสารที่ตองการใหคลิกที เอกสารดังกลาว>> 9
 • 10. การแบงปนเอกสารรวมกับผูอื่น>•  เราแบงปนเอกสารรวมกับผูอื่นสามารถทำผานเมนูแบงปน > การตั้งคาเพื่อ แบงปน…>•  ซึ่งจะมีเมนูยอยที่ทำใหมีการ> –  รับลิงกเพื่อแบงปน> –  เชิญบุคคลอื่น> –  สงอีเมลเปนไฟลแนบ> 10
 • 11. การเลือกวิธีการแบงปนเอกสาร>•  สามารถกำหนดใหผูใชผูอื่นดูไดอยางเดียว (รูปแบบที่กำหนดไวให อยูแลว) หรือใหแกไขดวย (ตองคลิกเมนูเปลี่ยน)>> 11
 • 12. การกำหนดสิทธิ์ของผูอื่นที่เขาถึงเอกสา>•  คลิกที่ชื่อบุคคลนั้น แลวคลิกเมนูสิทธิ์ที่เขามีอยูปจจุบัน สามารถเปลี่ยนเปน อยางอื่นได>> 12
 • 13. การสรางคอลเล็กชัน>•  หากมีเอกสารหลายเอกสารที่อยูในประเภทเดียวกัน ควรจะสรางคอลเล็กชันเพื่อ เก็บเอกสารนั้นใหอยูในที่เดียวกัน>•  คลิกที่เมนู “สรางใหม” แลวเลือก “คอลเล็กชัน”> 13
 • 14. การจัดไฟลไวในคอลเล็กชันที่ตองการ (1/2)>•  คลิกที่เอกสารนั้น แลวคลิกที่เมนู จัดระเบียบ> 14
 • 15. การจัดไฟลไวในคอลเล็กชันที่ตองการ (2/2)>•  เลือกคอลเล็กชันที่ตองการ(1) และคลิกใชในการเปลี่ยนแปลง (2)> 15
 • 16. การแบงปนคอลเล็กชันใหกับผูอื่น>•  ในรายชื่อของโฟสเดอรทางดานขวามือ ใหคลิกขวาที่ชื่อ คอลเล็กชันที่ตองการแบงปน แลวเลือกเมนูแบงปน > การตั้งคา การแบงปน>> 16
 • 17. ขอดีและขอเสียของไฟลนำเสนอ Google Docs>•  ขอดี> – เราไมตองอัปโหลดไฟลที่แกไขลาสุด ผูใชจะเห็นไฟลลาสุด ของเราโดยอัตโนมัติ>•  ขอเสีย> – ผูอื่นสามารถดาวนโหลดไฟลนำไปดัดแปลงหรือใชตอ เสมือนวาเขาเปนคนสรางไฟลนำเสนอไดงาย> 17
 • 18. วิธีการแบงปนไฟลนำเสนอ>•  คลิกที่เมนูเผยแพร่/รวม •  แจ้งให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับ ลิงก์ที่ได้รับ 18
 • 19. การสรางฟอรม >> สรางใหม>1) ไปที่เมนู “สรางใหม” แลวเลือก “แบบฟอรม”> 19
 • 20. การสรางฟอรม >> ใสชื่อฟอรม>2) ใสชื่อฟอรม (1) และวัตถุประสงคของฟอรม (2)>> 20
 • 21. การสรางฟอรม >> สรางรายการขอมูล>3) สรางและแกไขรายการขอมูลในแตละหัวขอของแบบฟอรม โดยใชเมนูดาน ขวามือ>>> โดยปกติแลวเมนูที่รายการอยูในตอนแรกก็คือเมนูแกไข ซึ่งทำใหสามารถ แกไขรายการโดยการเขียนขอมูลลงไปรายการนั้นได>>>> 21
 • 22. การสรางฟอรม >> แกไขรายการขอมูล>4) จากนั้นใหกรอกหัวขอคำถาม หากมีขอความชวยเหลือ ก็ สามารถกรอกไดเชนกัน หากเปนคำถามที่บังคับใหตอบ ให คลิกเลือก กำหนดใหเปนคำถามที่ตองตอบ แลวคลิกปุม เสร็จ สิ้น>> > 22
 • 23. การสรางฟอรม >> กำหนดคำถามที่ตองตอบ>•  จากนั้นหากตองการจะใหผูกรอกฟอรมตองตอบคำถามนี้ก็คลิกตรง Make this a required question>•  จากนั้นคลิก Done เพื่อบอกวาแกไขคำถามนี้เสร็จแลว>•  หลังจากคลิก Done จะเห็นคำถามที่พรอมใช>>>> 23
 • 24. การสรางฟอรม >> เพิ่มรายการ>5) หากตองการสรางรายการหรือคำถามเพิ่ม ไปที่เมนู “เพิ่มรายการ” แลวเลือก ประเภทของขอมูลที่ตองการใหผูใชฟอรมกรอก>> > 24
 • 25. การสรางฟอรม >> การแบงปนลิงกฟอรม>6) หลังจากกรอกทุกคำถามที่ตองการในฟอรมแลว ก็ดูที่อยูของฟอรมเพื่อแจง ใหผูที่เราตองการใหกรอกฟอรมทราบ>•  ที่อยูของฟอรมจะอยูขางลางสุดของฟอรม ตัวอยางของที่อยูแสดงในรูป>>> 25
 • 26. การดูขอมูลที่ถูกกรอกแลวในฟอรม>•  ขอมูลที่ถูกกรอกในฟอรมจะถูกเก็บไวในไฟลสเปรตชีตใน Google Docs ซึ่ง เราสามารถคลิกดูไดเลยและจัดการฟอรมผานเมนู “แบบฟอรม” ในตัวอยาง นี้มีคนตอบแลว 41 คน>> 26
 • 27. การทำใหสูตรอัปเดตโดยอัตโนมัติ>•  บอยครั้งที่ฟอรมจะมีการใชสูตรคำนวณ เชน ฟอรมในการสั่งซื้อ หนังสือ จะมีการคำนวณคาหนังสื อและคาสงจากจำนวนหนังสือที่ ผูกรอกฟอรมระบุ>•  หากตองการใหผลการคำนวณโดยใชสูตรปรากฎโดยอัตโนมัติโดยที่ ไมตองคัดลอกสูตรในแตละแถวลงมา สามารถทำไดโดยใช arrayformula >•  ตัวอยาง: หากสูตรคือ =A2*100 ก็เปลี่ยนใหใช =arrayformula (A2:A*100)> 27
 • 28. ตัวอยางการใชงานการอัปเดตสูตรคำนวณ> 28
 • 29. การแสดงขอมูลบางสวนจากฟอรมที่กรอก>•  =importrange(“DocumentKey”, “SheetName”)>•  =importrange("tvymrDU-rrLQ0c6g7ivMV5Q","Sheet1! A1:A50")>•  ตัวอยางการใชงาน> – ใชเพื่อแสดงผลขอมูลบางสวนใหกับผูใชทั่วไปหรือผูใช บางกลุม> 29
 • 30. ตัวอยางการแสดงขอมูลบางสวน>•  แบบฟอรมออนไลนที่ใหผูใชกรอก>•  ไฟสสเปรตชีตที่เฉพาะเราเห็น>•  ไฟลสเปรตชีตที่เราอนุญาตใหผูอื่นเห็น> 30
 • 31. แบบฟอรมออนไลนที่ใหผูใชกรอก> 31
 • 32. ไฟลสเปรตชีตที่เปนผลลัพธ>เฉพาะเราเห็น 32เลือกข้อมูลบางส่วนให้คนอื่นเห็น
 • 33. สรุป Google Docs>•  Google Docs มีประโยชนมากในการทำงานรวมกับผูอื่นโดยใช เอกสารรวมกัน > –  ทำใหสามารถเห็นขอมูลที่คนอื่นแกไขไดอยางรวดเร็ว> –  ทำใหประหยัดเวลาในการสงอีเมลแนบไฟลหลายครั้ง> –  ทำใหประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารหลายเวอรชัน>•  การสรางฟอรมและรับขอมูลที่กรอกในฟอรมโดยใช Google Docs เปนวิธีที่คนทั่วไปสามารถนำไปใชไดงาย> 33
 • 34. หัวข้อ–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการแบ่งปันเอกสาร •  Google Docs •  Dropbox–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการรับส่งอีเมล •  Gmail–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดตารางกิจกรรม •  Google Calendar–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล •  Google Search–  เครื่องมือที่น่าใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ •  Firefox Add-on •  Google Chrome Extension
 • 35. Dropbox คืออะไร•  เป็นการบริการที่ทําให้ไฟล์ที่ใช้ร่วมกันมีข้อมูลตรงกันและมี การสํารองข้อมูล•  มีการใช้งานที่สะดวก o  ไม่ต้องอัปโหลดหรือดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด o  ไม่ต้องพกพา thumb drive หรือเขียนข้อมูลลงไปใน CD/DVD o  เวอร์ชันล่าสุดของไฟล์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติที่เครื่องที่ เราใช้•  สามารถกู้คืนไฟล์ที่ไม่ได้ตั้งใจลบ•  สามารถเก็บและเลือกเวอร์ชันที่เคยแก้ไขก่อนหน้านี้•  สามารถเก็บรูปและแสดงรูปเหล่านั้นในลักษณะสไลด์โชว์•  สามารถแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์ให้กับบุคคลอื่นซึ่ง สามารถสร้างไฟล์ ลบไฟล์ และแก้ไขไฟล์ได้•  สามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยทั่วไปดูไฟล์ได้
 • 36. การใช้งาน Dropbox•  สามารถใช้งานในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันซึ่งสามารถ เข้าไป ใช้งานได้ที่ http://www.dropbox.com•  สามารถใช้งานในลักษณะเป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป บนระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Mac OS X, และ Linux o  ทําให้สามารถเปิดโปรแกรม Microsoft Words แล้ว บันทึกลงไปในโฟลเดอร์ที่แบ่งปันให้กับผู้อื่น และทําให้ ไม่ต้องเสียเวลาอัปโหลดไฟล์ o  หากมีคนอัปเดตเอกสารที่เราแบ่งปันให้คนอื่นหรือคนอื่น แบ่งปันให้เรา จะมีการแจ้งเตือนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เดสก์ท็อป•  สามารถใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ o  มีเวอร์ชันที่ทํางานบน iPhone, iPod touch, และ iPad, Android, Windows Phone 7, Blackberry
 • 37. การเข้าถึงเมนูงาน Dropbox ที่สะดวก•  ติดตั้ง Dropbox ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเอง o  เครื่อง Mac OS X ที่มี Dropbox ติดตั้งแล้ว § เมนูของ Dropbox เข้าถึงได้จากการคลิกไอคอนแรกทางด้าน ขวามือข้างบน o  เครื่อง Windows 7 ที่มี Dropbox ติดตั้งแล้ว § เมนูของ Dropbox เข้าถึงได้จากแถบบาร์ข้างล่างด้านขวามือ
 • 38. วิธีการใช้ Dropbox•  การดาวน์โหลด Dropbox•  การจัดการไฟล์ไว้ที่ Dropbox•  การแบ่งปันไฟล์ที่ Dropbox•  การเก็บและเลือกเวอร์ชันที่เคยแก้ไขก่อนหน้านี้•  การกู้คืนไฟล์•  การเก็บรูปและแสดงรูปเหล่านั้นในลักษณะสไลด์โชว์
 • 39. การดาวน์โหลด Dropbox•  ไปที่เว็บไซต์ http://www.dropbox.com แล้ว ดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ต้องการและเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันนี้จะเป็นการทํางานบนเดสก์ท็อป•  คลิกเมนู Download Dropbox
 • 40. หากมีเพื่อนส่งอีเมลเชิญให้ใช้ Dropbox•  ให้คลิก Get started here. ซึ่งจะทําใหตนเองได้พืนที่เพิ่ม 250 MB ้ และเพื่อนได้พื้นที่ใน Dropbox เพิ่มขึ้น 500 MB
 • 41. การจัดการไฟล์ที่ Dropbox•  ไปที่โฟลเดอร์ที่ Dropbox ซึ่งเราสามารถทํางานเสมือน Dropbox เป็นโฟลเดอร์อื่นๆ o  สามารถสร้างและลบ ไฟล์และโฟลเดอร์ได้ o  สามารถแก้ไขชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ได้•  แต่การบันทึกไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน Dropbox จะแตกต่างจากการ บันทึกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ทั่วไปตรงที่จะมีการแจ้งให้คนอื่นที่เราแบ่ง ปันโฟลเดอร์ใน Dropbox ทราบทันทีที่เราสร้าง ลบ หรือแก้ไขไฟล์ใน Dropbox
 • 42. การจัดการไฟล์โดยการสร้างโฟลเดอร์•  สร้างโฟลเดอร์ใน Dropbox ขึ้นมาเพื่อจะแบ่งปันการใช้ไฟล์หลาย ไฟล์ภายในโฟลเดอร์นั้นให้กับคนอื่น•  ในที่นี้ได้ทดลองสร้างโฟล์เดอร์ Facebook ขึ้นมา
 • 43. การบันทึกไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์
 • 44. การแบ่งปันไฟล์ให้กับบุคคลทั่วไป•  ให้คัดลอกไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ public•  แล้วเลือกเมนู Dropbox แล้วเลือกเมนูย่อย Copy Public Link
 • 45. บุคคลทั่วไปสามารถใช้ลิงก์ในการเปิดเอกสาร
 • 46. การแบ่งปันไฟล์ให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง•  ไปที่เมนู Sharing แล้วคลิก Share a folder
 • 47. การเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแบ่งปัน
 • 48. การระบุอีเมลของคนที่ต้องการแบ่งปันให้
 • 49. โฟลเดอร์ที่แบ่งปันของเครื่อง 2 เครื่อง
 • 50. ประวัติของการแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์•  คลิกที่เมนู Events
 • 51. การแก้ไขให้ไฟล์ใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้•  เลือกไฟล์ต้องการจะเปลี่ยนแล้วที่คลิกลูกศรที่ชี้ลงมาด้านล่าง•  จากนั้นให้คลิกที่ Previous Version
 • 52. การเลือกเวอร์ชันของไฟล์ที่ต้องการใช้•  เลือกเวอร์ชันของไฟล์ที่ต้องการกู้คืน•  คลิกปุ่ม Restore เพื่อใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้
 • 53. หากมีการลบไฟล์ที่ต้องการเอากลับมา•  สมมุติว่าคุณ chanapat.airplane@gmail.comลบไฟล์ test.txt ในขณะที่คุณ tata.saikaew8@gmail.comต้องการจะใช้ไฟล์นั้น
 • 54. การกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบไปแล้ว•  คลิกเมนู Show deleted files
 • 55. การกู้คืนไฟล์ที่เคยลบแล้ว•  เลือกไฟล์แล้วเลือกเมนู Undelete
 • 56. สามารถใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ที่เคยลบ•  ไปที่ไฟล์แล้วเลือก previous revisions ซึ่งจะแสดงประวัติของการ สร้าง แก้ไข ลบและกู้คืนของไฟล์นี้
 • 57. การเก็บรูปและแสดงรูปเหล่านั้นในลักษณะสไลด์โชว์•  ให้เก็บรูปที่ต้องการในลักษณะสไลด์โชว์ไว้ในโฟล์เดอร์ Photos•  หลังจากนั้นเมื่อเปิดรูปใดรูปหนึ่ง จะมีโปรแกรมที่ให้เริ่มรัน สไลด์โชว์จากรูปนั้น
 • 58. สรุป•  Dropbox ใช้งานได้ง่าย สามารถเข้าถึงได้ทั้งในลักษณะเว็บแอปพลิ เคชัน เดสก์ท๊อปแอปพลิเคชัน และโมบายแอปพลิเคชัน•  Dropbox มีคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นมากกว่าบริการการเก็บและ จัดการไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน กล่าวคือ o  สามารถเลือกเอาไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้านี้ o  สามารถกู้คืนไฟล์ที่เคยลบไปแล้วได้ o  สามารถแสดงรูปภาพในลักษณะสไลด์โชว์ได้
 • 59. หัวข้อ–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการแบ่งปันเอกสาร •  Google Docs •  Dropbox–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการรับส่งอีเมล •  Gmail–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดตารางกิจกรรม •  Google Calendar–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล •  Google Search–  เครื่องมือที่น่าใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ •  Firefox Add-on •  Google Chrome Extension
 • 60. Gmail คืออะไร•  Gmail คือบริการรับส่งอีเมลโดย Google •  ทําไมจึงใช้ Gmail –  มีขนาดพื้นที่เพิ่มเรื่อยๆ ปัจจุบันขนาดพื้นที่อีเมลฟรีคือ 7.59 GB –  สามารถค้นหาอีเมลได้อย่างรวดเร็ว –  จัดกลุ่มอีเมลที่โต้ตอบกันไปมาไว้ในชุดเดียวกัน –  เก็บอีเมลไว้ในหลายป้าย (label) ได้ –  กรองและจัดการอีเมลโดยอัตโนมัติแทนผู้ใช้ –  ไม่มีสแปมเมลหรือมีสแปมเมลน้อยมาก
 • 61. หน้าตาโดยรวมของ Gmail
 • 62. ขนาดพนทของ Gmail ทีเพิมขึนเรือยๆ ้ื ่ี ่ ่ ้ ่
 • 63. ค้นหาอีเมลได้อย่างรวดเร็ว
 • 64. จัดกลุ่มอีเมลที่การตอบไว้ในที่เดียวกัน
 • 65. เก็บอีเมลไว้ในหลายป้ายได้
 • 66. กรองและจัดการอีเมลโดยอัตโนมัติ
 • 67. หัวข้อ–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการแบ่งปันเอกสาร •  Google Docs •  Dropbox–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการรับส่งอีเมล •  Gmail–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดตารางกิจกรรม •  Google Calendar–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล •  Google Search–  เครื่องมือที่น่าใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ •  Firefox Add-on •  Google Chrome Extension
 • 68. Google Calendar คืออะไร•  Google Calendar คือโปรแกรมการจัดการตาราง กิจกรรม •  ข้อดีของ Google Calendar –  สามารถดูตารางเวลาที่เราและเพื่อนว่างตรงกัน –  สามารถเชิญให้คนอื่นเข้าร่วมกิจกรรม –  สามารถแจ้งเตือนกิจกรรมผ่าน SMS ฟรี –  สามารถแสดงตารางเวลาของกิจกรรมให้ผู้อื่นเปิดเผย ได้ในลักษณะเว็บเพจ
 • 69. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมผ่าน SMS
 • 70. ตารางกิจกรรมเปิดเผยกับสาธารณะ
 • 71. หัวข้อ–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการแบ่งปันเอกสาร •  Google Docs •  Dropbox–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการรับส่งอีเมล •  Gmail–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดตารางกิจกรรม •  Google Calendar–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล •  Google Search–  เครื่องมือที่น่าใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ •  Firefox Add-on •  Google Chrome Extension
 • 72. เทคนิค Google Search•  สามารถคลิกค้นหาในช่องที่อยู่ใน Google Chrome•  สามารถเป็นเครื่องคิดเลขได้ •  สามารถคํานวณเงินในสกุลต่างกันได้ •  สามารถค้นหาข้อมูลตามชนิดไฟล์ได้ •  สามารถแสดงผลพยากรณ์อากาศได้
 • 73. คํานวณเลขและคํานวณเงิน
 • 74. การค้นหาข้อมูลตามชนิดของไฟล์
 • 75. ผลพยากรณ์อากาศ
 • 76. Awesome Screenshot•  มีทั้งที่เป็น Firefox Add-on และ Chrome Extension•  เป็น สําหรับบันทึกภาพเว็บที่แสดงบน เบราว์เซอร์ –  สามารถเลือกบันทึกเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ, เฉพาะที่ แสดงอยู่ขณะนั้นและหน้าเว็บทั้งหน้า –  มีเครื่องมือสําหรับ crop ภาพ, เขียนข้อความประกอบ, เครื่องมือวาดวงกลมสี่เหลี่ยม เส้น ลูกศร –  เลือกสีได้ และเครื่องมือเบลอภาพ
 • 77. Awesome Screenshot Samples
 • 78. Video DownloadHelper•  Firefox add-on•  เป็น add-on สําหรับดาวน์โหลดวิดีโอ –  สามารถนําไปใช้เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอจากเว็บ http://www.youtube.com –  สามารถบันทึกไฟล์วิดีโอในรูปแบบไฟล์ .flv หรือ .mp4
 • 79. ขอบคุณค่ะ•  สามารถส่งคําถามและข้อแนะนํ ไปได้ที่ krunapon@kku.ac.th•  ข้อมูลอื่นๆและสไลด์อื่นๆ ของวิทยากร o  http://gear.kku.ac.th/~krunapon o  http://gotoknow.org/krunapon o  http://twitter.com/krunapon o  http://www.slideshare.net/krunapon o  http://scribd.com/ksaikaew