เกณฑ์การประเมินรูบริคส์

217,940 views

Published on

test การ Upload file ผ่าน Slideshare

Published in: Education
18 Comments
53 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
217,940
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
2,928
Comments
18
Likes
53
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เกณฑ์การประเมินรูบริคส์

 1. 1. 1 ตัวอย่ างการสร้ างเกณฑ์ การประเมิน (Rubric) เกณฑ์ การประเมินทักษะการเขียนตัวอย่ างเกณฑ์ การประเมินในภาพรวม ระดับคะแนน ลักษณะของงาน3 (ดี) - เขียนได้ ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้ - มีการจัดระบบการเขียน เช่น มีคานา เนื ้อหา และบทสรุปอย่าง ชัดเจน - ภาษาที่ใช้ เช่นตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้ องสมบูรณ์ ทา ให้ ผ้ อ่านเข้ าใจง่าย ู - มีแนวคิดที่นาสนใจ ใช้ ภาษาสละสลวย ่2 (ผ่าน) - เขียนได้ ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้ - มีการจัดระบบการเขียน เช่น มีคานา เนื ้อหา และบทสรุป - ภาษาที่ใช้ ทาให้ ผ้ อ่านเกิดความสับสน ู - ใช้ ศพท์ที่เหมาะสม ั1 (ต้ องปรับปรุง) - เขียนไม่ตรงประเด็น - ไม่มีการจัดระบบการเขียน - ภาษาที่ใช้ ทาให้ ผ้ อ่านเกิดความสับสน ู - ใช้ ศพท์ที่เหมาะสม ั0 - ไม่มีผลงานตัวอย่ างเกณฑ์ การประเมินแบบแยกองค์ ประกอบ เนือหา ้ ระดับ 1 สอดคล้ องกับเนื ้อเรื่ อง 2 ลาดับเนื ้อเรื่ องชัดเจน 3 เรื่ องน่าสนใจ 4 มีจินตนาการ การใช้ ภาษา ระดับ 1 ผิดพลาดมากสือความหมายได้ ่ 2 ถูกต้ องส่วนมากและสือความหมายได้ ่ 3 ผิดพลาดน้ อย เชื่อมโยงภาษาได้ ดี 4 ถูกต้ องเกือบทังหมด สละสลวยงดงาม ้
 2. 2. 2 แบบประเมินผลชินงาน ้วิชา...........................รหัสวิชา..................ระดับชัน ........ภาคเรี ยนที่.......ปี การศึกษา............... ้ เกณฑ์ การให้ คะแนน รวมข้ อที่ หัวข้ อการประเมิน 5 4 3 2 1 (20) 1 รูปแบบชิ ้นงาน 2 ภาษา 3 เนื ้อหา 4 เวลา รวมระดับคุณภาพ คะแนน 16 – 20 หมายถึง ดีมาก คะแนน 11 – 15 หมายถึง ดี คะแนน 6 – 10 หมายถึง พอใช้ คะแนน 1-5 หมายถึง ปรับปรุง
 3. 3. 3 รายละเอียดเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินผลชินงาน ้ ประเด็น เกณฑ์ การให้ คะแนน การประเมิน 5 4 3 2 11. รู ปแบบชิ ้นงาน -รู ปแบบชิ ้นงาน -รู ปแบบแปลกใหม่ -มีขนาดเหมาะสม -รู ปภาพมีสีสน ั -รู ปภาพสัมพันธ์ ถูกต้ องตามที่ น่าสนใจ -รู ปภาพมีสีสน ั สวยงาม กับเนือหา ้ กาหนด -มีขนาดเหมาะสม สวยงาม -รู ปภาพสัมพันธ์ -รู ปแบบแปลกใหม่ -รู ปภาพมีสีสน ั -รู ปภาพสัมพันธ์ กับเนือหา ้ น่าสนใจ สวยงาม กับเนือหา ้ -มีขนาดเหมาะสม -รู ปภาพสัมพันธ์ -รู ปภาพมีสีสน ั กับเนือหา ้ สวยงาม -รู ปภาพสัมพันธ์ กับเนือหา ้2. ภาษา -มีการใช้ ภาษา -ประโยค -สะกดคาถูกต้ อง -มีการเว้ นวรรค -มีการใช้ ภาษา อย่างถูกต้ อง สอดคล้ องกับ -มีการเว้ นวรรค โดยไม่ฉีกคา อย่างสร้ างสรรค์ -ประโยค เนือหา ้ โดยไม่ฉีกคา -มีการใช้ ภาษา สอดคล้ องกับ -สะกดคาถูกต้ อง -มีการใช้ ภาษา อย่างสร้ างสรรค์ เนือหา ้ -มีการเว้ นวรรค อย่างสร้ างสรรค์ -สะกดคาถูกต้ อง โดยไม่ฉีกคา -มีการเว้ นวรรค -มีการใช้ ภาษา โดยไม่ฉีกคา อย่างสร้ างสรรค์ -มีการใช้ ภาษา อย่างสร้ างสรรค์3. เนื ้อหา -เนือหาถูกต้ อง ้ -เนือหาตรงตาม ้ -เนือหาเป็ นไปตาม -รายละเอียด ้ -เนือหาสอดคล้ อง ้ -เนือหาตรงตาม ้ หัวข้ อเรื่ อง ที่กาหนด ครอบคลุม หัวข้ อเรื่ อง -เนือหาเป็ นไปตาม -รายละเอียด ้ -เนือหาสอดคล้ อง ้ -เนือหาเป็ นไปตาม ้ ที่กาหนด ครอบคลุม ที่กาหนด -รายละเอียด -เนือหาสอดคล้ อง ้ -รายละเอียด ครอบคลุม ครอบคลุม -เนือหาสอดคล้ อง ้ -เนือหาสอดคล้ อง ้4. เวลา ส่งชิ ้นงานภายใน ส่งชิ ้นงานช้ ากว่า ส่งชิ ้นงานช้ ากว่า ส่งชิ ้นงานช้ ากว่า ส่งชิ ้นงานช้ ากว่า เวลาที่กาหนด กาหนด 1 วัน กาหนด 2 วัน กาหนด 3 วัน กาหนดเกิน 3 วัน ขึนไป ้
 4. 4. 4 แบบประเมินผลการทางานเป็ นกลุ่มวิชา......................รหัสวิชา.................ระดับชัน............ภาคเรี ยนที่.........ปี การศึกษา.................. ้ เกณฑ์ การให้ คะแนน ข้ อที่ หัวข้ อการประเมิน รวม (20) 4 3 2 1 1 คณะทางาน 2 ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ 3 ขันตอนการทางาน ้ 4 เวลา 5 ความร่วมมือในการทางาน รวมระดับคุณภาพ คะแนน 16 – 20 หมายถึง ดีมาก คะแนน 11 – 15 หมายถึง ดี คะแนน 6 – 10 หมายถึง พอใช้ คะแนน 1-5 หมายถึง ปรับปรุง
 5. 5. 5 รายละเอียดเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินผลการทางานเป็ นกลุ่ม ประเด็น เกณฑ์ การให้ คะแนน การประเมิน 4 3 2 11. คณะทางาน มีประธาน ขาดองค์ประกอบ ขาดองค์ประกอบ ขาดองค์ประกอบ เลขานุการ ผู้นา 1 อย่าง 2 อย่าง 2 อย่างขึ ้นไป เสนอ ผู้ร่วมงาน2. ความรับผิดชอบ ทุกคนมีหน้ าที่และ มีผ้ มีหน้ าที่แต่ไม่ ู มีผ้ มีหน้ าที่แต่ไม่ ู มีผ้ มีหน้ าที่แต่ไม่ ู ต่อหน้ าที่ ความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบ 1 คน รับผิดชอบ 2 คน รับผิดชอบ 2 คน หน้ าที่ของตนเอง ขึ ้นไป3. ขันตอน ้ - คัดเลือกและ ขาด 1 ขันตอน ้ ขาด 2 ขันตอน ้ ขาดมากกว่า 2 การทางาน เตรี ยมข้ อมูลได้ หรื อไม่ชดเจน ั หรื อไม่ชดเจน ั ขันตอนขึ ้นไป ้ เหมาะสม - มีการวางแผน การทางาน - มีการเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ - มีการปฏิบตตาม ัิ แผนและพัฒนา งาน4. เวลา เสร็จก่อนกาหนด เสร็จตามกาหนด เสร็จไม่ทนกาหนด ั เสร็จไม่ทนกาหนด ั และงานมีคณภาพ ุ และงานมีคณภาพ ุ แต่งานมีคณภาพ ุ และงานไม่มี คุณภาพ5. ความร่วมมือ ทุกคนมีสวนร่ วม ่ 80% ของกลุมมี ่ 60% ของกลุมมี ่ 40% ของกลุมมี ่ ในการทางาน และให้ ความร่วมมือ ส่วนร่วมและให้ ส่วนร่วมและให้ ส่วนร่วมและให้ อย่างเต็มที่ ความร่ วมมือ ความร่ วมมือ ความร่ วมมือ
 6. 6. 6 แบบสังเกตพฤติกรรม ชัน.......................................................จานวน...................คน ้ สังเกตพฤติกรรมตังแต่วนที่..............เดือน...........................พ.ศ....................... ้ ั พฤติกรรมเลขที่ ชื่อ-สกุล ช่วยเหลือด้ าน การแนะนา พยายาม ร่วมทุกข์ร่วมสุข ส่งงานหรื อ รวม กาลังความคิด แนวทางโดย ช่วยเหลือ ร่วมกันแก้ ไขปั ญหา แบบฝึ กหัด การพูดในสิงที่ ่ สมาชิก พยายามทางานให้ ได้ ตรงตาม (20) เป็ นประโยชน์ ในกลุม่ สาเร็จ กาหนด (4) (4) ไม่นงดูดาย ิ่ (4) (4) (4)เกณฑ์ การประเมินในการสังเกตพฤติกรรม มีดังนี ้ คะแนน 18 - 20 ดีมาก คะแนน 14 - 17 ดี คะแนน 13 - 10 พอใช้ คะแนน 0 – 9 ควรปรับปรุงมีเกณฑ์ ให้ คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม คือ  เกณฑ์การให้ คะแนน 4 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็ นประจา สม่าเสมอ  เกณฑ์การให้ คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้ างจะ สม่าเสมอ  เกณฑ์การให้ คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้ างน้ อย  เกณฑ์การให้ คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้ อย
 7. 7. 7 แบบสังเกตความสนใจและความตังใจในการทากิจกรรมของนักเรียน ้ ชื่อนักเรี ยน......................................................................ชัน.......................... ้ กิจกรรม.............................................................................วันที่........................................ รายการ ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ1. เริ่ มต้ นงานที่ได้ รับมอบหมายทันที2. ทางานเสร็ จเรี ยบร้ อยตามเวลาที่กาหนด3. ขอคาแนะนาจากครูหรื อเพื่อเมื่อไม่เข้ าใจ4. ทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนานและเต็มใจ5. มีสวนร่วมในการทากิจกรรมอย่างสม่าเสมอ ่6. ช่วยเหลือแนะนาเพื่อนในการทากิจกรรมตามสมควร7. สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้ วยตนเอง รวมคะแนนหมายเหตุ 1. ข้ อใดที่นกเรี ยนปฏิบติ ได้ คะแนน 1 คะแนน ไม่ปฏิบติ ได้ คะแนน 0 คะแนน ั ั ั 2. เกณฑ์การประเมินจากแบบสังเกตอาจกาหนด ดังนี ้ 7 คะแนน ดีมาก 5-6 คะแนน ดี 3-4 คะแนน พอใช้ 1-2 คะแนน ควรปรับปรุง 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรี ยนเท่าที่สามารถสังเกตได้ ในการสังเกตแต่ละครังโดยหมุนเวียน ่ ้ ไปจนครบทุกคนในห้ อง
 8. 8. 8 ตัวอย่ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สาหรับครู)พฤติกรรม ความมีระเบียบวินย ความรับผิดชอบ ปฏิบติตามระเบียบ และปฏิบติตนตาม ั ั ั หลักเบื ้องต้ นของแต่ละศาสนาคาอธิบาย ผู้เรี ยนตังใจทางาน เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ ้ ตนเอง ครอบครัว เพือนนักเรี ยน ชันเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชนและประเทศชาติ ่ ้ ปฏิบติตามระเบียบของโรงเรี ยนและสังคม ปฏิบติตนตามหลักศาสนาและร่วม ั ั ประกอบศาสนพิธี แบบสารวจรายการพฤติกรรมของนักเรียน ชื่อนักเรี ยน.............................................................................ชัน.......................... ้คาชีแจง ให้ ครูทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่นกเรี ยนแสดงพฤติกรรมนันบ่อย ๆ ้ ั ้..........1. พยายามทาการบ้ านให้ เสร็ จอย่างรวดเร็ ว..........2. ทางานเสร็ จตามที่ครูมอบหมายทุกครัง ้..........3. เขียนหนังสือหรื อทางานอย่างเป็ นระเบียบ..........4. เตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนพร้ อมเสมอ..........5. แต่งตัวสะอาด ถูกระเบียบ..........6. พูดจาสุภาพเรี ยบร้ อย..........7. เล่นเกมตามกฎกติกา..........8. สนใจซักถามครูเมื่อไม่เข้ าใจ..........9. ร่วมงานประเพณีตาง ๆ ด้ วยความเต็มใจ ่..........10. จัดเก็บอุปกรณ์ในห้ องเรี ยนให้ เป็ นระเบียบ..........11. ไปโรงเรี ยน และกลับบ้ านตรงเวลา..........12. ตรวจหาข้ อบกพร่องของงานก่อนส่ง..........13. จัดแถวอย่างเรี ยบร้ อยโดยไม่มีครูคมแถว ุ..........14. ปฏิบติพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ ั..........15. ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรี ยน..........16. ช่วยเหลือผู้อื่นอยูเ่ สมอสรุปผลการประเมิน  ผ่าน (มีพฤติกรรม 10 จาก 16 ข้ อ)  ไม่ผาน (มีพฤติกรรมน้ อยกว่า 10 ข้ อ) ่
 9. 9. 9 วันที่............เดือน.................................พ.ศ...................... ตั วอย่ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สาหรับผู้ปกครอง)พฤติกรรม ความซื่อสัตย์คาอธิบาย นักเรี ยนไม่พดโกหกหรื อพูดเกินความจริ ง ยอมรับเมื่อกระทาผิด ู แบบประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ชื่อนักเรี ยน....................................ชัน.............ภาคการศึกษาที่...........ปี การศึกษา..................... ้คาชีแจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของลูกหลานของท่าน ้ บ่ อยๆ นานๆครัง ้ ไม่ เคยเลย ลาดับที่ พฤติกรรม 2 1 0 1 พูดปดหรื อไม่จริง 2 ขอเงินไปซื ้ออุปกรณ์การเรี ยน แต่นาไปซื ้อ ของที่ไม่มีประโยชน์ 3 อ้ างงานที่โรงเรี ยนเพื่อไปเที่ยว 4 หลังเลิกเรี ยนแล้ วกลับบ้ านช้ า 5 ตื่นนอนสาย ไปโรงเรี ยนไม่ทน ั 6 ไม่ทาการบ้ านเมื่อถึงเวลาที่กาหนดไว้ 7 ช่วยปกปิ ดความผิดของพี่น้อง 8 ไม่ยอมรับผิดเมื่อฝ่ าฝื นคาสังของพ่อแม่ ่ 9 มักทาเป็ นไม่ร้ ูเรื่ องเมื่อทาของเสียหาย 10 แอบนาของที่บ้านไปโรงเรี ยนโดยไม่บอก 11 ใช้ ของหรื อของเล่นของพี่น้องก่อนอนุญาต 12 หยิบเงินไปใช้ โดยไม่บอกให้ ทราบก่อน 13 อื่นๆ................................................... รวม รวมคะแนนทังหมด ้นักเรียนมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับ  ผ่านเกณฑ์ (ได้ รับการประเมินระดับ “บ่อยๆ” ไม่เกิน 4 ข้ อ)  ไม่ผานเกณฑ์ (ได้ รับการประเมินระดับ “บ่อยๆ” เกิน 4 ข้ อ) ่
 10. 10. 10 วันที่............เดือน.................................พ.ศ...................... ตัวอย่ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สาหรับนักเรียน)พฤติกรรม ความเมตตากรุณา เอื ้อเฟื อเผื่อแผ่ ้คาอธิบาย นักเรี ยนช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยกาลังกาย การพูด การใช้ ความคิดและสติปัญญา และการแบ่งปั นทรัพย์สน ให้ อภัย และให้ กาลังใจผู้อื่น ิ แบบประเมินความมีเมตตากรุณาและเอือเฟื ้ อเผื่อแผ่ ้ ชื่อ..............................................................................ชัน..................................... ้คาชีแจง ให้ ผ้ เู รี ยนระบุจานวนดาวตามพฤติกรรมที่ผ้ เู รี ยนเคยประพฤติ  เมื่อได้ ทา ้ บ่อยๆ  เมื่อเคยทาบ้ างแต่ไม่บอย  เมื่อเคยทาเพียง 1-2 ครัง ่ ้ ลาดับที่ พฤติกรรม จานวนดาว 1 ช่วยครูถือของ  2 เก็บขยะที่หล่นอยู่ในหมูบ้าน ่  3 พูดให้ เพื่อนที่โกรธกันหันมาดีกน ั  4 อธิบายการบ้ านให้ เพื่อนฟั ง  5 ช่วยเหลือน้ อง ๆ ชันเด็กเล็ก ้  6 พูดขอโทษ เมื่อทาให้ ผ้ อื่นเจ็บปวด เสียหาย ู  7 ให้ ผ้ อื่นยืมอุปกรณ์การเรี ยน ู  8 ตักเตือนแนะนาเพื่อนที่เกเร  9 แสดงความยินดีเมื่อเพื่อนได้ รับรางวัล  10 บริจาคสิงของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ่  11 ให้ อภัยเพื่อนที่ทาผิดโดยไม่ตงใจ ั้  12 ช่วยเหลือเพื่อนที่ถกรังแก ู  13 ให้ อาหารแก่สตว์ที่บาดเจ็บหรื อไม่มีเจ้ าของ ั  14 พูดชักชวนเพื่อนไปช่วยทาความสะอาดห้ องพิเศษ เช่น ห้ องสมุด ห้ อง วิทยาศาสตร์ ฯลฯ  15 รับเพื่อนที่ไม่มีกลุมเข้ ากลุ่มด้ วย ่  รวมจานวนดาวที่ได้ รับ 26สรุปผลการประเมินท่านมีความเมตตากรุณาและเอื ้อเฟื อเผื่อแผ่ อยูในระดับ ้ ่
 11. 11. 11 ผ่านเกณฑ์ (ได้ รับดาวมากกว่า 30 ดวง)  ไม่ผานเกณฑ์ (ได้ รับดาวน้ อยกว่า 30 ดวง) ่ วันที่............เดือน.................................พ.ศ......................

×