หน่วยการเรียนรู้ที่ 1              ร่างกายของเรา  ตอนที ่ 1  กระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำ...
__________________________________________________________________________________________________________________________...
4) " เป็นต่อมที่อยู่ตอนต้นของท่อปัสสาวะ ทำาหน้าที่หลั่งสารที่มีฤทธิ์  เป็นด่างอ่อน ๆ " 5) " เป็นถุงของผิวหนังอยู่นอกช่อง...
4) ต่อมไทมัส มีหน้าที่_____________________________________________________________________________________ 5) ต่อมหมวกไต...
ง ถูกทุกข้อ2. ข้ อ ใดไม่ ใ ช่ ห ลั ก การของกระบวนการสร้ า งเสริ ม และดำ า รงประสิ ท ธิ ภ าพการทำ า งานของระบบต่ า ง ๆ ในร่...
ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 4. นำาแนวทางในกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพของกระบวนการการทำางานของระบบประสาทระบ...
1. ระบบทุกระบบในร่างกายต้องทำางานสัมพันธ์กัน หากระบบใดทำางานผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ2. การดูแลรักษาให้อวัยวะและร...
ก เซลล์            ข ระบบ   ค อวัยวะ        ง เนื้อเยื่อ3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง   ก ระบบสืบพันธุ์ช่ว...
ก ซีรีบรัม     ข ทาลามัส   ค ไฮโพทาลามัส    ง ต่อมคาวเปอร์11. ส่วนใดของสมองที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความจำาความนึกคิ...
ก เมดัลลา   ข ไขสันหลัง   ค สมองส่วนท้าย   ง สมองส่วนกลาง20. หากสมองส่วนซีรีบรัมได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงอาจ...
26. ต่อมชนิดใดที่ทำาหน้าที่หลั่งสารไปหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะที่เกิดการกระตุ้นทางเพศ   ก ต่อมไทมัส   ข ต่อมคาวเปอร์  ...
ก ผลิตไข่ในเพศหญิง   ข สร้างฮอร์โมนเพศหญิง   ค เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว   ง เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจาก...
41. ระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบที่ผลิตอะไร  ก นำ้าดี  ข นำ้าย่อย  ค เอนไซม์  ง ฮอร์โมน42. ระบบต่อมไร้ท่อจะทำางานโดยประส...
ง testosterone กับ thyroxin48. ต่อมไร้ท่อชนิดใดจะมีขนาดใหญ่ในทารกแรกเกิดและจะค่อย ๆเล็กลงเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่   ก...
__________________________________________________________________________________________________________________________...
__________________________________________________________________________________________________________________________...
__________________________________________________________________________________________________________________________...
2.ให้ น ั ก เรี ย นสรุ ป แนวทางในการวางแผนดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค คลในครอบครั ว ลงในแผนผั ง ที ่ ก ำ า หนด         ...
____________________________________________________         ____________________________________________________ ...
6) ระยะเวลาดำ า เนิ น การ7) สถานที ่ ด ำ า เนิ น การ8) งบประมาณ9) ผลที ่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ10)ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการ...
__________________________________________________การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ตอนที่ 2• เขียนเครื่องหมายวงก...
7. ข้อใดคือแนวทางการวางแผนดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชนที่ถูกต้อง  ก. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในชุมชน  ข. จัดให้มีสวนสาธารณะในชุ...
แบบทดสอบประจำ า หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 2ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จา...
นำ า อั ก ษรหน้ า คำ า ตอบต่ อ ไปนี ้ เ ติ ม ลงในช่ อ งว่ า งท้ า ยคำ า ตอบ                ข้ อ 5 -7   ...
11. ข้อใดเป็นการกำาหนดโปรแกรมการออกกำาลังกายที่ไม่เหมาะสม ก. ออกกำาลังกายครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที ข. ออกกำาลังกายสัปดา...
ง. ถูกทุกข้อ 18. ข้อใดคือผลเสียของการเกิดอาการเจ็บป่วย  ก. ทำาให้ครอบครัวต้องเสียเงินในการรักษา  ข. ก่อให้เกิดความเครียด...
24. ข้อใดไม่ใช่อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในสังคม  ก อุบัติภัยจากการจราจรทางนำ้า  ข อุบัติภัยจากการราจรทางบก  ค การเจ็บป่วยของ...
ค ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของเจ้าหน้าที่ ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง31. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลในสังคม ก สูบบุหรี่เพ...
ก ให้บริการทางการแพทย์  ข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ค พัฒนาความรู้ของประชาชนในการดูแลตนเองยามเจ็บป่วย  ง ถูกทุกข้...
__________________________________________________________________________________________________________________________...
__________________________________________________________________________________________________________________________...
__________________________________________________________________________________________________________________________...
3.3 แนวทางในการป้องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 3.4 ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดำาเนินชีวิต• ให...
ค สภาวการณ์ต่าง ๆ ทางครอบครัวที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้วัย รุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่     เหมาะสม   ง ถูกทุกข้อ4. ข้...
ค ภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง10. ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง  ก ก้อย ใช้คำาพูดสุภาพเรียบร้อย  ข กุ้ง แต่...
กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้    ครั ้ ง ที ่ 8    หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3    1. ให้ น ั ก เรี ย นสำ า รวจ...
2. ให้ น ั ก เรี ย นนำ า วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต นในการคบเพื ่ อ นต่ า งเพศที ่ ไ ม่ เ หมาะสมจากข้ อ 1 เขี ย นลงในช่ อ งว...
ทั ก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หา________________________________________________________________________________________________...
__________________________________________ __ __________________________ __________________________________________ __...
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
แบบฝึกหัดสุขศึกษา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แบบฝึกหัดสุขศึกษา

7,911

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,911
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
72
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกหัดสุขศึกษา

 1. 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา ตอนที ่ 1 กระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อกิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ครั ้ ง ที ่ 1 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่1ประกอบหัวข้อเรื่อง 1.1 ความสำาคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบ ต่าง ๆ ในร่างกาย 1.2 ระบบประสาท๑ ให้ น ั ก เรี ย นอธิ บ ายการทำ า งานของระบบประสาทในร่ า งกายมนุ ษ ย์ ม าพอสั ง เขป____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. 2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ครั ้ ง ที ่ 2 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 1ประกอบหัวข้อเรื่อง 1.3 ระบบสืบพันธุ์ 1.4 ระบบต่อมไร้ท่อ1. ให้ น ั ก เรี ย นอ่ า นข้ อ ความในข้ อ 1- 7 โดยให้ ร ะบุ ช ื ่ อ และบอกว่ า เป็ น ส่ ว นประกอบของอวั ย วะสื บ พั น ธุ ์ เ พศชาย หรื ออวั ย วะสื บ พั น ธุ ์ เ พศหญิ ง แล้ ว เติ ม คำ า ตอบลงในช่ อ งว่ า งท้ า ยข้ อ ที ่ ก ำ า หนด ตั ว อย่ า ง " มีลักษณะรูปร่างคล้ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยาวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตรอยู่บริเวณปีกมดลูกแต่ละข้าง " รังไข่ อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 1) " ทำาหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวอสุจิเข้าสู่มดลูกและเป็นทางออกของ ทารกเมื่อครบกำาหนดคลอด " 2) " เป็นต่อมที่มีลักษณะคล้ายรูปไข่ ทำาหน้าที่สร้างตัวอสุจิ " 3) " มีรูปร่างคล้ายชมพู่ อยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกราน ทำาหน้าที่เป็นที่ฝัง ตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว "
 3. 3. 4) " เป็นต่อมที่อยู่ตอนต้นของท่อปัสสาวะ ทำาหน้าที่หลั่งสารที่มีฤทธิ์ เป็นด่างอ่อน ๆ " 5) " เป็นถุงของผิวหนังอยู่นอกช่องท้อง ทำาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้ พอเหมาะในการสร้างตัวอสุจิ " 6) " เป็นท่อที่เชื่อมระหว่างรังไข่ทั่งสองข้างกับมดลูก ทำาหน้าที่เป็น ทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูก " 7) " มีลักษณะเป็นท่อเล็ก ๆ ขอทบไปมา รูปร่างคล้ายลูกนำ้าตัวเต็มวัย ทำาหน้าที่เก็บตัวอสุจิที่เจริญเต็มที่ "2. ให้ น ั ก เรี ย นพิ จ ารณาภาพแสดงระบบต่ อ มไร้ ท ่ อ ในร่ า งกายมนุ ษ ย์ และเขี ย นบอกหน้ า ที ่ ข องต่ อ มไร้ ท ่ อ ลงในช่ อ งว่ า งที ่กำ า หนด 1) ต่อมใต้สมอง มีหน้าที่_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2) ต่อมไทรอยด์ มีหน้าที่__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3) ต่อมพาราไทรอยด์ มีหน้าที่__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. 4. 4) ต่อมไทมัส มีหน้าที่_____________________________________________________________________________________ 5) ต่อมหมวกไต มีหน้าที่_____________________________________________________________________________________ 6) รังไข่ มีหน้าที่_____________________________________________________________________________________ 7) อัณฑะ มีหน้าที่_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ การวั ด และประเมิ น ผลตามจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ตอนที ่ 1  เขียนเครื่องหมาย ล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 1. อธิบายความสำาคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายได้1. ข้ อ ใดคื อ ความสำ า คั ญ ของกระบวนการสร้ า งเสริ ม และดำ า รงประสิ ท ธิ ภ าพการทำ า งานของระบบต่ า ง ๆ ในร่ า งกาย ก เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของบุคคล ข เพื่อให้ระบบต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ค เพื่อให้สามารถดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. 5. ง ถูกทุกข้อ2. ข้ อ ใดไม่ ใ ช่ ห ลั ก การของกระบวนการสร้ า งเสริ ม และดำ า รงประสิ ท ธิ ภ าพการทำ า งานของระบบต่ า ง ๆ ในร่ า งกาย ก รักษาอนามัยส่วนบุคคล ข ตรวจร่างกายเป็นประจำา ค ออกกำาลังกายเป็นบางครั้ง ง บริโภคอาหารที่มีประโยชน์3. หลั ก การสร้ า งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ า งานของระบบประสาทสามรถปฏิ บ ั ต ิ ไ ด้ ต ามข้ อ ใด ก มีอารมณ์ขัน ข มองโลกในแง่ดี ค พักผ่อนอย่างเพียงพอ ง ถูกทุกข้อผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 2. อธิบายองค์ประกอบและการทำางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายได้4. ข้ อ ใดไม่ ใ ช่ อ งค์ ป ระกอบของระบบประสาท ก รังไข่ ข สมอง ค ไขสันหลัง ง เส้นประสาท5. ข้ อ ใดคื อ องค์ ป ระกอบของระบบสื บ พั น ธุ ์ ใ นเพศหญิ ง ก มดลูก ข ถุงหุ้มอัณฑะ ค อัณฑะ ง ต่อมลูกหมาก6. ต่ อ มไร้ ท ่ อ ในข้ อ ใดที ่ ม ี ค วามสำ า คั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตร่ า งกาย ก ต่อมไทมัส ข ต่อมหมวกไต ค ต่อมไทรอยด์ ง ต่อมใต้สมองผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 3. อธิบายและเสนอแนะแนวทางในกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่าในร่างกายได้7. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการบำารุงรักษาระบบประสาท ก ไม่ใส่เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น ข รับประทานอาหารที่ให้วิตามินบี 1 สูง ค ระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง8. ข้อใดคือวิธีบำารุงรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ ก ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ ข งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ค ทำาความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึง ง ถูกทุกข้อ
 6. 6. ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 4. นำาแนวทางในกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพของกระบวนการการทำางานของระบบประสาทระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างสมำ่าเสมอ9. เพื่อให้ระบบประสาททำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติตามข้อใด ก รับประทานอาหารให้มาก ๆ ข ให้กล้ามเนื้อสะสมไขมันมาก ๆ ค รับประทานอาหารที่ให้วิตามีนบี 1 สูง ง ถูกทุกข้อ10. ใครสามารถดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง ก มานพ ดื่มไวน์แดงเป็นประจำา ข สมพร สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดอยู่เสมอ ค วิชุดา ทำาความสะอาดร่างกายวันละ 1 ครั้ง ง กัลยา ใช้เสื้อผ้าร่วมกับน้องสาวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย11. การปฏิบัติในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายมากที่สด ุ ก วิชัย ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ ข อำาพร ดืมนำ้าประมาณ 6-8 แก้วต่อวัน ่ ค ปราณี ไม่รับประทานอาหารประเภทโปรตีน ง มนตรี ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์12. ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ก ฤดี หลีกเลี่ยงยาชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมอง ข ฤทัย ระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ ค สมจิต เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ง สมใจ มีความเครียดจากการทำางานและสะสมเป็นเวลานานผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 5. ตระหนักถึงคาวามสำาคัญของกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย๑ นั ก เรี ย นอ่ า นข้ อ ความในตารางแสดงความคิ ด เห็ น ที ่กำ า หนดให้ แล้ ว เขี ย นเครื ่ อ งหมาย ลงในช่ อ งความคิ ด เห็ นตามความเป็ น จริ ง ประกอบด้ ว ย ก = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ข =ค่อนข้างเห็นด้วย ค = ไม่แน่ใจหรือกำ้ากึ่ง ง = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย จ = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งข้อความ ความคิดเห็น คะแน ก ข ค ง จ น
 7. 7. 1. ระบบทุกระบบในร่างกายต้องทำางานสัมพันธ์กัน หากระบบใดทำางานผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ2. การดูแลรักษาให้อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายทำาหน้าที่ได้ตามปกติ ไม่ได้ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้3. ควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ4. มนุษย์ตะดำารงอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยการทำางานของอวัยวะต่าง ๆ5. ความเครียดในระบบประสาทส่งผลให้การทำางานของระบบย่อยอาหารผิดปกติ แบบทดสอบประจำ า หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 1ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมาย ล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ 1คะแนน)1. กลุ่มเซลล์ในร่างกายที่ร่วมกันทำาหน้าที่เฉพาะ เรียกว่าอะไร ก ระบบ ข อวัยวะ ค เนื้อเยื่อ ง เม็ดเลือด2. เนื้อเยื่อชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันเมื่อร่วมกันทำาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไร
 8. 8. ก เซลล์ ข ระบบ ค อวัยวะ ง เนื้อเยื่อ3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก ระบบสืบพันธุ์ช่วยในการสืบทอดเผ่าพันธุ์ ข ระบบประสาทจะประกอบด้วยเส้นประสาทเท่านั้น ค ระบบประสาทช่วยควบคุมการทำางานของอวัยวะทุกส่วน ง ระบบต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนไปตามกระแสเลือดสู่อวัยวะเป้าหมาย4. ข้อใดไม่ใช่การรักษาอนามัยส่วนบุคคลเพื่อดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ก อาบนำ้าให้สะอาดทุกวัน ข ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้น ค สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น ง สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง5. ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบประสาท ก สมอง ท่อปัสสาวะ และไขสันหลัง ข สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ค รังไข่ มดลูก และกระเพาะปัสสาวะ ง อัณฑะ ต่อมลูกหมาก และเส้นประสาท6. ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยอะไร ก สมอง และไขสันหลัง ข สมอง และเส้นประสาทสมอง ค เส้นประสาทสมอง และไขสันหลัง ง เส้นประสาทสมอง และเส้นประสาทไขสันหลัง7. สมองของคนเราแบ่งออกเป็นกี่ชั้น ก 1 ชั้น ข 2 ชั้น ค 3 ชั้น ง 4 ชั้น8. สมองชั้นนอกที่มีสีเทา เรียกว่าอะไร ก ไวท์แมตเตอร์ ข พิงค์แมตเตอร์ ค กรีนแมตเตอร์ ง เกรย์แมตเตอร์9. สมองชั้นในที่มีขาว เรียกว่าอะไร ก ไวท์แมตเตอร์ ข พิงค์แมตเตอร์ ค กรีนแมตเตอร์ ง เกรย์แมตเตอร์10. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสมอง
 9. 9. ก ซีรีบรัม ข ทาลามัส ค ไฮโพทาลามัส ง ต่อมคาวเปอร์11. ส่วนใดของสมองที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความจำาความนึกคิด และไหวพริบ ก พอนส์ ข ซีรับรัม ค ทาลามัส ง ซีรีเบลลัม12. สมองส่วนใดที่ทำาหน้าที่ควบคุมการเคี้ยวอาหารและการหลั่งนำ้าลาย ก พอนส์ ข ซีรับรัม ค ทาลามัส ง ซีรีเบลลัม13. การเคลื่อนไหวลูกตาและม่านตาจะถูกควบคุมโดยสมองส่วนใด ก สมองส่วนหน้า ข สมองส่วนท้าย ค สมองส่วนกลาง ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง14. สมองส่วนกลาง พอนส์ แบะเมดัลลาออบลองกาตา ทั้ง 3 ส่วนนี้รวมกันเรียกว่าอะไร ก ไขสันหลัง ข ก้านสมอง ค ปลายประสาท ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง15. ข้อใดจัดว่าเป็นปฏิกิริยารีเฟลกซ์ ก การร้องเมื่อเจ็บปวด ข การหลั่งนำ้าตาเมื่อเกิดการเสียใจ ค การกระตุกมือหนีทันทีเมื่อถูกของร้อน ง ความสามารถในการแบกตู้หนัก ๆ หนีไฟไหม้16. เส้นประสาทสมองมีจำานวนกี่คู่ ก 6 คู่ ข 12 คู่ ค 16 คู่ ง 22 คู่17. เส้นประสาทไขสันกลังมีจำานวนกี่คู่ ก 14 คู่ ข 21 คู่ ค 31 คู่ ง 41 คู่18. ระบบประสาทอัตโนมัติจะควบคุมการทำางานในข้อใด ก การกะพริบตา ข การเคี้ยวอาหาร ค การหลั่งนำ้าย่อย ง การเคลื่อนไหวร่างกาย19. ปฏิกิริยารีเฟลกซ์อยู่ในความควบคุมของข้อใด
 10. 10. ก เมดัลลา ข ไขสันหลัง ค สมองส่วนท้าย ง สมองส่วนกลาง20. หากสมองส่วนซีรีบรัมได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงอาจทำาให้เกิดผลอย่างไรต่อร่างกาย ก ทำาให้ความจำาเสื่อม ข ทำาให้หัวใจเต้นผิดปกติ ค ทำาให้กระดูกสันหลังหัก ง ทำาให้การเคลื่อนไหวช้าลง21. บุคคลในข้อใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม ก กานดา รับประทานข้าวกล้องเป็นประจำา ข นุสรา พักผ่อนสมองด้วยการนอนหลับ ค ภาวิณี คลายเครียดด้วยการออกกำาลังกาย ง โอภาส ชอบดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เป็นประจำา22. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ก รังไข่ มดลูก และกระเพาะปัสสาวะ ข อัณฑะ ถุงหุ้มอัณฑะ และต่อมลูกหมาก ค อัณฑะ ต่อมลูกหมาก และต่อมคาวเปอร์ ง หลอดเก็บตัวอสุจิ ต่อมลูกหมาก และต่อมสร้างนำ้าเลี้ยงอสุจิ23. ข้อใดคือหน้าที่ของอัณฑะ ก สร้างตัวอสุจิ ข ลำาเลียงตัวอสุจิ ค เก็บตัวอสุจิที่เจริญเต็มที่ ง หลั่งสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ24. ตัวสุจิจะเจริญได้ดีที่อณหภูมิตำ่ากว่าอุณหภูมิปกติของร่างกาย ุประมาณกี่องศา ก 1-2 องศาเซลเซียส ข 3-5 องศาเซลเซียส ค 6-8 องศาเซลเซียส ง 9-11 องศาเซลเซียส25. ในเพศชายจะเริ่มสร้างตัวอสุจิเมื่ออายุเท่าใด ก 5-8 ปี ข 9-11 ปี ค 12-13 ปี ง 14-17 ปี
 11. 11. 26. ต่อมชนิดใดที่ทำาหน้าที่หลั่งสารไปหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะที่เกิดการกระตุ้นทางเพศ ก ต่อมไทมัส ข ต่อมคาวเปอร์ ค ต่อมลูกหมาก ง ต่อมสร้างนำ้าเลี้ยงอสุจิ27. ปริมาฯนำ้าอสุจิและตัวอสุจิจะแตกต่างกันไปตามข้อใด ก เชื้อชาติ ข สภาพแวดล้อม ค ความแข็งแรงของร่างกาย ง ถูกทุกข้อ28. ถ้าหากตัวอสุจิมีรูปร่างผิดปกติมากกว่าร้อยละเท่าใดจะมีโอกาสเป็นหมันในเพศชาย ก ร้อยละ 10 ข ร้อยละ 15 ค ร้อยละ 25 ง ร้อยละ 3029. ตัวอสุจิเมื่อออกสู่ภายนอกจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ชั่วโมง ก 1 ชั่วโมง ข 2-3 ชั่วโมง ค 4-6 ชั่วโมง ง 8-10 ชั่วโมง30. ข้อใดคือส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ก รังไข่ ท่อนำาไข่ และช่องคลอด ข อัณฑะ หลอดนำาตัวอสุจิ และต่อมคาวเปอร์ ค ถุงหุ้มอัณฑะ หลอดนำาตัวอสุจิ และต่อมลูกหมาก ง ต่อมคาวเปอร์ ต่อมลูกหมาก และต่อมสร้างนำ้าเลี้ยงอสุจิ31. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรังไข่ ก ผลิตไข่ในเพศหญิง ข สร้างฮอร์โมนเอสโทรเจน ค สร้างฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน ง เป็นทางผ่านของไข่เข้าสู่มดลูก32. การเกิดเสียงแหลมเล็ก สะโพกผายแบะการขยายขนาดของหน้าอกในเพศหญิงเกิดจากฮอร์โมนชนิดใด ก ไทรอกซิน ข เอสโทรเจน ค โพรเจสเทอโรน ง เทสโทสเตอโรน33. ข้อใดคือหน้าที่ของท่อนำาไข่หรือปีกมดลูก
 12. 12. ก ผลิตไข่ในเพศหญิง ข สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ค เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว ง เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูก34. ผนังขอมดลูกประกอบด้วยกล้ามเนื้อชนิดใด ก กล้ามเนื้อลายที่หนา ข กล้ามเนื้อลายที่บาง ค กล้ามเนื้อเรียบที่หนา ง กล้ามเนื้อเรียบที่บาง35. ข้อใดคือลักษณะของมดลูกในเพศหญิง ก ยืดหดได้มากเป็นพิเศษ ข อยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกราน ค ผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบที่หนา ง ถูกทุกข้อ36. มดลูกประกอบด้วยโครงสร้างกี่ชั้น ก 1 ชั้น ข 2 ชั้น ค 3 ชั้น ง 4 ชั้น37. ข้อใดคือลักษณะของเยื่อบุมดลูก ก มีเยื่อบาง ๆ ปกคลุมอยู่ ข เป็นกล้ามเนื้อเรียบที่หนา ค มีลักษณะรูปร่างคล้ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ง มีลักษณะบาง เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ปฏิบัติ38. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของช่องคลอด ก เป็นทางผ่านของตัวอสุจิ ข ผลิตฮอร์โมนของเพศหญิง ค เป็นทางออกของทารกเมื่อครบกำาหนดคลอด ง เป็นช่องให้ประจำาเดือนออกมาสู่ภายนอก39. ข้อใดคือผลเสียของแอลกอฮอล์ที่มีตอระบบสืบพันธุ์ในเพศชาย ่ ก เกิดการเปลี่ยนแปลาเรื่องเพศ ข ทำาให้สมรรถภาพทางเพศลดลง ค ทำาให้ระดับฮอร์โมนเพศชายลดลง ง ถูกทุกข้อ40. บุคคลใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ของร่างกาย ก สุชาดา สวมใส่เสื้อผ้าชำ้า ๆ กันเป็นประจำา ข สนีย์ รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ค อารีย์ ทำาความสะอาดร่างกายวันละ 2 ครั้ง ง จารุณี งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 13. 13. 41. ระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบที่ผลิตอะไร ก นำ้าดี ข นำ้าย่อย ค เอนไซม์ ง ฮอร์โมน42. ระบบต่อมไร้ท่อจะทำางานโดยประสานกับระบบใด ก ระบบหายใจ ข ระบบขับถ่าย ค ระบบประสาท ง ระบบย่อยอาหาร43. ต่อมใต้สมองส่วนใดเป็นศูนย์ควบคุมใหญ่ของร่างกาย ก ต่อใต้สมองส่วนข้าง ข ต่อมใต้สมองส่วนล่าง ค ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ง โพรเจสเทอโรน44. ฮอร์โมนในข้อใดที่สร้างจากต่อมหมวกไต ก ไทรอกซิน ข เอสโทรเจน ค อะดรีนาลิน ง โพรเจสเทอโรน45. ไทรอกซินเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใด ก ต่อมไทมัส ข ต่อมไรอยด์ ค ต่อมหมอกได ง ต่อมพาราไทรอยด์46. ฮอร์โมนใดทำาหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก ไทรอกซิน ข พาราฮอร์โมน ค ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน ง ฮอร์โมนเทศโทสเตอโรน47. ฮอร์โมนชนิดใดสร้างมาจากต่อมเดียวกัน ก thyroxin กับ cortisol ข adrenalin กับ cortisol ค prolactin กับ adrenalin
 14. 14. ง testosterone กับ thyroxin48. ต่อมไร้ท่อชนิดใดจะมีขนาดใหญ่ในทารกแรกเกิดและจะค่อย ๆเล็กลงเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ก ต่อมไทมัส ข ต่อมไรอยด์ ค ต่อมหมอกได ง ต่อมพาราไทรอยด์49. ถ้าหากต่อมที่อยู่ใต้ตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินจะทำาให้เกิดโรคใด ก โรคหัวใจ ข โรคมะเร็ง ค โรคคอพอก ง โรคเบาหวาน50. เพื่อให้ระบบต่อมไร้ท่อมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติตามข้อใด ก ลดอาหารที่มีรสหวานจัด ข ดื่มนำ้าในปริมาณที่เพียงพอ ค งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ง ถูกทุกข้อตอนที ่ 2 ให้นักเรียนตอบคำาถามต่อไปนี้1.หลักของระบบการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีอะไรบ้าง (10 คะแนน)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.นักเรียนมีแนวทางในการบำารุงรักษาระบบประสาทอย่างไร(10คะแนน)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 15. 15. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.หากเกิดความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ในร่างกาย นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร(10 คะแนน)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.นักเรียนคิดว่าฮอร์โมนจะทำางานประสานกับระบบประสาทได้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย(10 คะแนน)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.นักเรียนมีวิธีการแนะนำาวิธีบำารุงรักษาระบบต่อมไร้ท่อแก่สมาชิกในครอบครัวอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างมาพอสังเขป(10คะแนน)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 16. 16. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 2 สร้ า งกายให้ เ กิ ด สุ ข ตอนที ่ 2 การวางแผนดู แ ลสุ ข ภาพของ บุ ค คลในครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คม ครั ้ ง ที ่ 3 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 21.ให้ น ั ก เรี ย นตอบคำ า ถามต่ อ ไปนี ้ ใ ห้ ถ ู ก ต้ อ ง 1) การวางแผนดูแลสุขภาพ หมายถึง
 17. 17. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2) การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หมายถึง______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3) การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน หมายถึง______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4) การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในสังคม หมายถึง____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 18. 18. 2.ให้ น ั ก เรี ย นสรุ ป แนวทางในการวางแผนดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค คลในครอบครั ว ลงในแผนผั ง ที ่ ก ำ า หนด วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ _______________________ ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ _______________________ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________การดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค คลในครอบครั ว วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ _______________________ ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ____________________________________________________
 19. 19. ____________________________________________________ ____________________________________________________ วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ _______________________ ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ครั ้ ง ที ่ 4หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 2 • ให้ น ั ก เรี ย นนำ า เสนอโครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพใน ชุ ม ชนและสั ง คมของตนเองมา 1 โครงการ โดยบั น ทึ ก ผลลงในแบบบั น ทึ ก แบบบั น ทึ ก ผล 1) ชื ่ อ โครงงาน 2) หลั ก การและเหตุ ผ ล 3) วั ต ถุ ป ระสงค์ 4) กลุ ่ ม เป้ า หมาย 5) วิ ธ ี ด ำ า เนิ น การ
 20. 20. 6) ระยะเวลาดำ า เนิ น การ7) สถานที ่ ด ำ า เนิ น การ8) งบประมาณ9) ผลที ่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ10)ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการคำ า ถามจากโครงงานที ่ น ำ า เสนอ1) ให้นักเรียนบอกผลดีของโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคมของนักเรียนว่ามีผลดีต่อสุขภาพอย่างไร______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2) การทำาให้บุคคลในชุมชนมีสุขภาพที่ดีได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายใดบ้าง ให้ยกตัวอย่างพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3) ในชุมชนของนักเรียนมีหน่วยงานที่ให้คำาปรึกษาในการวางแผนดูแลสุขภาพอะไรบ้าง____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 21. 21. __________________________________________________การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ตอนที่ 2• เขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง1. การวางแผนดูแลสุขภาพมีประโยชน์อย่างไร ก. เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ค. เพื่อให้ดำารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ง. ถูกทุกข้อ2. การดูแลสุขภาพนั้นจะต้องเริ่มจากที่ใดเป็นลำาดับแรก ก. บุคคล ข. ชุมชน ค. สังคม ง. เพื่อนบ้าน3. บุคคลใดที่มีส่วนสำาคัญในการวางแผนดูแลสุขภาพให้กับเด็กมากที่สด ุ ก. ครู ข. พ่อแม่ ค. ญาติพี่น้อง ง. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข4. ข้อใดคือแนวทางในการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ก. การพักผ่อน ข. การตรวจสุขภาพ ค. การออกกำาลังกาย ง. ถูกทุกข้อ5. เด็กวัยเรียนควรตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยกี่เดือนต่อครั้ง ก. 1 เดือนต่อครั้ง ข. 4 เดือนต่อครั้ง ค. 8 เดือนต่อครั้ง ง. 12 เดือนต่อครั้ง6. บุคคลใดปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ก. นก ก้าวลงจากรถประจำาทางแล้วรีบข้ามถนนทันที ข. น้อย ขับรถอย่างระมัดระวังเมื่อตนเองดื่มสุรา ค. นัท ลงจากรถยนต์ส่วนบุคคลทางประตูด้านขวามือ ง. นุช คาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
 22. 22. 7. ข้อใดคือแนวทางการวางแผนดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชนที่ถูกต้อง ก. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในชุมชน ข. จัดให้มีสวนสาธารณะในชุมชน ค. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน ง. ถูกทุกข้อ8. บุคคลใดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและส่งผลถึงสุขภาพของบุคคลอื่นในสังคม ก. วันชัย ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ข. มานพ สูบบุหรี่บนรถโดยสารประจำาทาง ค. วันดี ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัว ง. สุชาติ จอดรถเมื่อเห็นคนชราจะข้ามถนนบนทางม้าลาย9. เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการวางแผนดูแลสุขภาพจะขอรับคำาปรึกษาจากผู้ใด ก. เพื่อนบ้าน ข. ผู้ใหญ่บ้าน ค. สถานีตำารวจ ง. สถานีบริการสาธารณสุข10. โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพจะมุ่งเน้นในเรื่องใด ก. การรักษาพยาบาล ข. การป้องกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค. การวางแผนครอบครัวและการป้องกันโรค ง. การสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองของประชาชน11. ข้อใดคือผลดีของโครงการสุขภาพในชุมชน ก. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ข. ทำาให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้า ค. ทำาให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ง. ถูกทุกข้อ12. ในกรณีที่เรามีการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย สถานบริการสาธารณสุขในข้อใดที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับบริการ ก. คลินิกในชุมชน ข. โรงพยาบาลเอกชน ค. สาธารณสุขประจำาชุมชน ง. ร้านขายยาประจำาหมู่บ้าน
 23. 23. แบบทดสอบประจำ า หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 2ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคล ก. เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน ค. เพื่อให้บุคคลมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ง. เพื่อให้ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวจะมีหลักปฏิบัติเหมือนกัน ข. การวางแผนการดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนทุกคนไม่จำาเป็นต้องร่วมกันปฏิบัติ ค. ภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม ล้วนมีผลต่อสุขภาพของคนเรา ง. ถูกทุกข้อ3. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ก. ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ ข. ตรวจสุขภาพอย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง ค. รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ง. ทำากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียด4. บุคคลใดมีสุขนินัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ก. แนน ชอบรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ข. ต้อม เลือกรับประทานอาหารที่ตนเองชอบ ค. อุย เลือกรับประทานอาหารที่ใหม่สะอาด ๋ ง. ดวง รับประทานผักและผลไม้เป็นอาหารเช้าเพื่อลดความอ้วน
 24. 24. นำ า อั ก ษรหน้ า คำ า ตอบต่ อ ไปนี ้ เ ติ ม ลงในช่ อ งว่ า งท้ า ยคำ า ตอบ ข้ อ 5 -7 ก วัยเด็ก ข วัยผู้ใหญ่ ค วัยผู้สูงอายุ5. "การจัดอาหารควรเน้นอาหารที่ให้พลังงานและครบทั้ง 5 หมู่"ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น แนวทางการจั ด อาหารสำ า หรั บ วั ย ใด_________________________6. "อาหารที่รับประทานควรจะเป็นอาหารในกลุ่มที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและครบทั้ง 5 หมู่"ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น แนวทางการจั ด อาหารสำ า หรั บ วั ย ใด_________________________7. "อาหารที่รับประทานอาหารควรจะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์แบบย่อยง่าย โดยเฉพาะเนื้อปลาและควรลดอาหารประเภทแป้งและไขมัน"ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น แนวทางการจั ด อาหารสำ า หรั บ วั ย ใด_________________________8. หากในครอบครัวนักเรียนมีบุคคลที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด ก. ผักและผลไม้ ข. ธัญพืชต่าง ๆ ค. เนื้อสัตว์ตดมัน ิ ง. ถูกทุกข้อ9. ข้อใดไม่ใช่หลักการวางแผนการออกกำาลังกายที่ถูกต้อง ก. กำาหนดโปรแกรมการออกกำาลังกาย ข. ในกรณีที่มีโรคประจำาตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำาลังกาย ค. เลือกกิจกรรมการออกกำาลังกายตามความพึงพอใจของตนเองเป็นสำาคัญ ง. เตรียมอุปกรณ์การออกกำาลังกายให้เหมาะสมกับชนิดของการออกกำาลังกาย10. การรำามวยจีนคือรูปแบบการออกกำาลังกายที่เหมาะสมกับวัยใดมากที่สุด ก. วัยรุ่น ข. วัยเด็ก ค. วัยทารก ง. วัยผู้สูงอายุ
 25. 25. 11. ข้อใดเป็นการกำาหนดโปรแกรมการออกกำาลังกายที่ไม่เหมาะสม ก. ออกกำาลังกายครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที ข. ออกกำาลังกายสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 3 วัน ค. ออกกำาลังกายครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ง. ไม่มีขอใดถูกต้อง ้12. การวางแผนการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพควรคำานึงถึงเรี่องใด ก. ความเหมาะสมในเรื่องวัย ข. ความเหมาะสมในเรื่องเพศ ค. ความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย ง. ถูกทุกข้อ 13. กิจกรรมใดถือว่าเป็นการพักผ่อนเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ก. การนอนหลับ ข. การอ่านหนังสือนิยาย ค. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ง. การเที่ยวสถานบันเทิงตอนกลางคืน14. บุคคลใดวางแผนการพักผ่อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก. ขวัญ นอนหลับวันละ 4 ชั่วโมง ข. ทราย เรียนพิเศษหลังเลิกเรียนทุกวัน ค. บอย เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวันหลังเลิกเรียน ง. อ้อย ฝึกเรียนดนตรีหลังเลิกจากการเรียนหนังสือ15. ในทารกแรกเกิดควรให้นอนหลับวันละประมาณกี่ชั่วโมง ก. 2 - 3 ชั่วโมง ข. 8 - 9 ชั่วโมง ค. 10 - 15 ชั่วโมง ง. 18 - 20 ชั่วโมง16. การวางแผนเลือกกิจกรรมนันทนาการควรยึดหลักตามข้อใด ก. ความเหมาะสมกับวัยและสุขภาพร่างกาย ข. ต้องเป็นกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด ค. ต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมปฏิบัติในบุคคลทั่วไป ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข17. กิจกรรมใดที่จัดว่าเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริง ก. การนอนหลับ ข. การเรียนพิเศษ ค. การอ่านหนังสือการ์ตูน
 26. 26. ง. ถูกทุกข้อ 18. ข้อใดคือผลเสียของการเกิดอาการเจ็บป่วย ก. ทำาให้ครอบครัวต้องเสียเงินในการรักษา ข. ก่อให้เกิดความเครียดส่งผลต่อสุขภาพจิต ค. อาจส่งผลให้สมาชิกคนอื่นในครอบครัวติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ ง. ถูกทุกข้อ19. หากนักเรียนพบความผิดปกติหรือมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นควรปฏิบัติอย่างไร ก รีบไปปรึกษาเพื่อนบ้านทันที ข รับไปพบแพทย์เพื่อทำาการรักษา ค ปล่อยไว้เฉย ๆ อีกไม่นานก็หายเอง ง ไปซื้อยาจากร้านขายยามารับประทาน20. บุคคลใดวางแผนการตรวจสุขภาพและเสริมสร้างความต้านทานโรคได้อย่างถูกต้อง ก เก๋ ไปตรวจสุขภาพ 2 ปีต่อครั้ง ข แตง เข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ค แก้ม ไปตรวจสุขภาพฟันเมื่อมีอาการปวดฟัน ง จิ๊บ มีอาการป่วยจึงไปซื้อยามารับประทาน21. ข้อใดคือการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนที่เหมาะสม ก จัดให้มีกองทุนกู้ยืมเงิน ข จัดให้มีศูนย์อนามัยชุมชน ค จัดให้มอาสาสมัครสาธารณสุประจำาหมู่บ้าน ี ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค22. ข้อใดไม่ใช่วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพจิตของบุคคลในชุมชน ก จัดแข่งกีฬาภายในชุมชน ข จัดตั้งชมรมอาสากู้ภัยในชุมชน ค จัดกิจกรรมนันทนาการในชุมชน ง จัดให้มีสวนสาธารณะภายในชุมชน23. การวางแผนดูแลสุขภาพทางจิตของบุคคลในชุมชนควรเป็นหน้าที่ของใคร ก พระภิกษุ ข ผู้ใหญ่บ้า ค ทุกคนในชุมชน ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 27. 27. 24. ข้อใดไม่ใช่อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในสังคม ก อุบัติภัยจากการจราจรทางนำ้า ข อุบัติภัยจากการราจรทางบก ค การเจ็บป่วยของบุคคลภายในบ้าน ง ภัยจากสถานที่ที่เข้าไปใช้บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์25. การเกิดอุบัติภัยก่อให้เกิดปัญหาใดในสังคม ก ความสูญเสียทางด้านร่างกาย ข ความสูญเสียทางด้านทรัพย์สิน ค ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ ง ถูกทุกข้อ26. บุคคลใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ก นพ ไม่ดื่มสุราขณะขับรส ข นก ข้ามถนนบนทางข้ามที่กำาหนด ค นัท ลงจากรถประจำาทางนอกป้ายจอดรถ ง แนน คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถ27. ข้อใดคือการวางแผนเพื่อป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรอย่างถูกต้อง ก ตรวจสภาพรถก่อนนำาออกมาใช้ ข ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ค ถ้ามีอาการง่วงนอนให้จอดรถเพื่อหยุดพัก ง ถูกทุกข้อ28. ข้อใดเป็นการป้องกันอุบัติภัยจากการเดินบนทางเท้าที่ถูกต้อง ก ถ้าไม่มีทางเท้าให้เดินชิดขวามือ ข ข้ามถนนในบริเวณที่มีความสะดวก ค เดินชิดขอบถนนทุกครั้งในการเดินเท้า ง ถูกทุกข้อ29. เมื่อนักเรียนจะต้องโดยสารเรือควรวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยอย่างไร ก ควรสวมเสื้อผ้าที่หนาและหนัก ข ขณะยืนรอเรือควรยืนรอบนโป๊ะ ค ให้รีบขึ้นและลงเรือโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เสียเวลา ง หากว่ายนำ้าไม่เป็นควรใส่เสื้อชูชีพขณะโดยสารเรือ30. ข้อใดคือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องขณะโดยสารเครื่องบิน ก รัดเข็มขัดที่นั่งตลอดการบิน ข ใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 28. 28. ค ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของเจ้าหน้าที่ ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง31. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลในสังคม ก สูบบุหรี่เพียงครึ่งมวน ข ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ค เล่นดนตรีกับเพื่อนหลังเลิกเรียน ง ใช้ถุงยางอนามัยหลังมีเพศสัมพันธ์32. บุคคลใดสามารถป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อตนเองและต่อบุคคลอืน ่ ก ตุ่น ดื่มสุราเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน ข หน่อย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ทุกมื้อ ค หนุ่ย งดสูบบุหรี่เมื่อโดยสารรถประจำาทาง ง อ้น ชะลอรถทันทีที่เห็นคนข้ามถนนบนทางม้าลาย33. ข้อใดคือการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ก การมีคู่นอนเพียงคนเดียว ข ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ค ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ง ถูกทุกข้อ34. บุคคลใดปฏิบัติคนไม่ถูกต้อง ก อุ้ม ทิ้งขยะลงบนพื้นสวนสาธารณะ ข ต้าร์ จัดบ้านของตนเองให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ค เมฆ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนจัดขึ้น ง ฟ้า ช่วยกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในบริเวณชุมชนของตนเอง35. ข้อใดคือโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ก โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ข โครงการขยับกายสบายชีวี ค โครงการชมรมสร้างสุขภาพ ง ถูกทุกข้อ36. ข้อใดคือเป้าหมายของโครงการเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ก จัดหางานให้กับคนในชุมชน ข ทำาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ค สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและให้ประชาชนมีสุขภาพดี ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง37. ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นการจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 29. 29. ก ให้บริการทางการแพทย์ ข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค พัฒนาความรู้ของประชาชนในการดูแลตนเองยามเจ็บป่วย ง ถูกทุกข้อ 38. การดำาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนเป็นความรับผิด ชอบของหน่วยงานใด ก กระทรวงกลาโหม ข กระทรวงมหาดไทย ค กระทรวงวัฒนธรรม ง กระทรวงสาธรณสุข 39. ข้อใดคือการดำาเนินงานของชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ก จัดกิจกรรมการออกกำาลังกาย ข จัดกิจกรรมเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ค เสริมสร้างทักษะเรื่องอารมณ์ อนามัยชุมชน และอโรคยา ง ถูกทุกข้อ 40. หน่วยงานใดไม่ใช่หน่วยงานที่ให้คำาปรึกษาในการวางแผนดูแล สุขภาพ ก ครินิกในชุมชน ข มูลนิธิร่วมกตัญญู ค โรงพยาบาลชุมชน ง ศูนย์บริการสาธารณสุข ตอนที ่ 2 ให้ น ั ก เรี ย นตอบคำ า ถามต่ อ ไปนี ้ 1. นักเรียนมีแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพ ของบุคคลใน ครอบครัวอย่างไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง (20 คะแนน)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 30. 30. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. การวางแผนดูแลสุขภาพทางกายของบุคคลในชุมชนทำาได้ อย่างไรบ้าง จงอธิบาย (20 คะแนน)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. นักเรียนสามารถวางแผนป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลใน สังคมได้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย (20 คะแนน) _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
 31. 31. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3 สั ม พั น ธภาพสร้ า งมิ ต ร ตอนที ่ 3 วั ย รุ ่ น กั บ ปั จ จั ย ทางสั ง คมที ่ ส ่ ง ผล ต่ อ พฤติ ก รรมเสี ่ ย งทางเพศกิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ครั ้ ง ที ่ 5หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3ประกอบหัวข้อเรื่อง 3.1 ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 3.2 ลักษณะและผลกระทบของปัจจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ• ให้ น ั ก เรี ย นหาข่ า วหรื อ เหตุ ก ารณ์ ต ่ า ง ๆ จากสื ่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาของวั ย รุ ่ น กั บ พฤติ ก รรมเสี ่ ย งทางเพศมา 1 ข่ า ว โดยวิ เ คราะห์ ถ ึ ง สาเหตุ แ บะผลกระทบที ่ เ กิ ด ขึ ้ น แล้ ว แสดงความคิ ด เห็ น ถึ ง แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ นสาระของข่าว :_________________________________________________
 32. 32. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________สาเหตุของปัญหา :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ผลกระทบที่เกิดขึ้น :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________แนวทางในการแก้ไขปัญหา :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ครั ้ ง ที ่ 6หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3ประกอบหัวข้อเรื่อง
 33. 33. 3.3 แนวทางในการป้องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 3.4 ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดำาเนินชีวิต• ให้ น ั ก เรี ย นเขี ย นแผนที ่ ค วามคิ ด (mind mapping) เพื ่ อ แสดงถึ ง แนวทางในการป้ อ งกั น ปั จ จั ย ทางสั ง คมที ่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมเสี ่ ย งทางเพศลงในกรอบที ่ ก ำ า หนด การวั ด และประเมิ น ผลตามจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ตอนที ่ 3• เขียนเครื่องหมาย ล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน)ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 1. อธิบายความหมายและความสำาคัญของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้1. ข้อใดคือปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้โดยง่ายในปัจจุบัน ก สภาพสังคม ข สภาพครอบครัว ค ฐานะทางเศรษฐกิจ ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง2. ข้อใดคือปัจจัยทางสังคมที่มีความสำาคัญต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ก อิทธิพลของสื่อ ข ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น ค ลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ง ถูกทุกข้อ3. ข้อใดหมายถึงปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ก สภาวการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ข สภาวการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้วัย รุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสม
 34. 34. ค สภาวการณ์ต่าง ๆ ทางครอบครัวที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้วัย รุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสม ง ถูกทุกข้อ4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยทางสังคมที่นำาไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ก การเที่ยวต่างจังหวัด ข การพักอยู่กับผู้ปกครองต่างจังหวัด ค การเช่าที่อยู่อาศัยอย่างอิสระของวัยรุ่น ง การพบปะสังสรรค์กลางคืนของวัยรุน5. การเช่าที่พักอาศัยอยู่อย่างอิสระของวัยรุ่นเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาใดมากที่สุด ก ปัญหาครอบครัว ข ปัญหาการเจ็บป่วย ค ปัญหาความยากจน ง ปัญหาการถูกลวนลามหรือถูกข่มขืน6. ข้อใดเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการเช่าที่อยู่อาศัยของวัยรุ่น ก จัดระเบียบการเข้าพักอาศัย ข เปิดโอกาสให้คนนอกเข้าออกตามสบาย ค แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำารวจถ้าพบว่ามีสิ่งผิดปกติ ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค7. ข้อใดเป็นแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากสังคมที่ถูกต้องเหมาะสม ก จัดให้มีสถานที่ออกกำาลังกาย ข จัดให้มีสถานบันเทิงตอนกลางคืน ค จัดให้มีงานพบปะสังสรรค์ของวัยรุ่น ง ถูกทุกข้อ8. ข้อใดคือค่านิยมทางเพศที่นักเรียนควรนำามาปฏิบัติ ก ค่านิยมของชาติตะวันตก ข ค่านิยมไม่ชิงสุกก่อนห่าม ค ค่านิยมการรักนวลสงวนตัว ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค9. การปฏิบัติตามค่านิยมรักนวลสงวนตัว สามารถป้องกันภัยจากสิ่งใดมากที่สุด ก ภัยทางเพศ ข ภัยจากสารเสพติด
 35. 35. ค ภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง10. ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ก ก้อย ใช้คำาพูดสุภาพเรียบร้อย ข กุ้ง แต่งกายตามวัฒนธรรมไทย ค ตั้ม โอบเอวเพื่อนหญิงพื่อข้ามถนน ง จอย ไปทัศนศึกษากับเพื่อนที่โรงเรียน ตอนที ่ 4 วั ย รุ ่ น กั บ การคบเพื ่ อ นต่ า งเพศกิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ครั ้ ง ที ่ 7หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3 4.1 ความหมายและความสำาคัญของการคบเพื่อนต่างเพศ 4.2 รูปแบบของการคบเพื่อนต่างเพศในวัยรุ่น1. ให้ น ั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ ร ู ป แบบของการคบเพื ่ อ นต่ า งเพศในวั ย รุ ่ น ว่ า มี อ ะไรบ้ า ง แล้ ว เขี ย นลงในผั ง ก้ า งปลาที ่กำ า หนด
 36. 36. กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ครั ้ ง ที ่ 8 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3 1. ให้ น ั ก เรี ย นสำ า รวจพฤติ ก รรมการปฏิ บ ั ต ิ ต นในการคบ เพื ่ อ นต่ า งเพศในชั ้ น เรี ย นว่ า มี แ นวทางในการปฏิ บ ั ต ิ อย่ า งไรบ้ า ง และเขี ย นเครื ่ อ งหมายย ลงในช่ อ งว่ า งว่ า พฤติ ก รรมการปฏิ บ ั ต ิ ต นดั ง กล่ า วเหมาะสมหรื อ ไม่ เ หมาะ สม ความเหมาะสมที ่ รายการปฏิ บ ั ต ิ ต น เหมาะสม ไม่ เ หมาะสม
 37. 37. 2. ให้ น ั ก เรี ย นนำ า วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต นในการคบเพื ่ อ นต่ า งเพศที ่ ไ ม่ เ หมาะสมจากข้ อ 1 เขี ย นลงในช่ อ งว่ า งพร้ อ มบอกถึ งทั ก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หา แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ทั ก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หา____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 38. 38. ทั ก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หา____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ทั ก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หา _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 39. 39. __________________________________________ __ __________________________ __________________________________________ __ __________________________________________ __ การวั ด และประเมิ น ผลตามจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ตอนที ่ 4 • เขียนเครื่องหมาย ย ล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 1. ข้อใดไม่ใช่ความสำาคัญของการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น ก เพื่อทำาให้ตนเองเป็นจุดเด่น ข เพื่อฝึกทักษะในการเข้าสังคม ค เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพศ ง เพื่อให้รู้จักวิธีการปฏิบัติตนในการคบเพื่อนต่างเพศได้อย่างเหมาะสม 2. บุคคลใดที่มีความสำาคัญและมีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตในวัยรุ่น มากที่สุด ก เพื่อน ข พระสงฆ์ ค ญาติพี่น้อง ง ครู อาจารย์ 3. ข้อใดหมายถึงการคบเพื่อนต่างเพศ ก การคบหาสมาคมกับบุคคลเพศเดียวกันกับตนเอง ข การคบหาสมาคมกับบุคคลที่ต่างจากเพศเดียวกับตน ค การคบหาสมาคมกับคนภายในครอบครัวของตนเท่านั้น ง ถูกทุกข้อ 4. การคบเพื่อนของวัยรุ่นถือว่าเป็นรูปแบบของพัฒนาการที่สำาคัญ ทางด้านใด ก ด้านจิตใจ ข ด้านสังคม ค ด้านร่างกาย ง ด้านเศรษฐกิจ 5. ข้อใดคือข้อดีของการคบเพื่อนต่างเพศเป็นเพื่อนสนิท

×