แบบฝึกหัดสุขศึกษา

9,737 views
9,417 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,737
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกหัดสุขศึกษา

 1. 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา ตอนที ่ 1 กระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อกิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ครั ้ ง ที ่ 1 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่1ประกอบหัวข้อเรื่อง 1.1 ความสำาคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบ ต่าง ๆ ในร่างกาย 1.2 ระบบประสาท๑ ให้ น ั ก เรี ย นอธิ บ ายการทำ า งานของระบบประสาทในร่ า งกายมนุ ษ ย์ ม าพอสั ง เขป____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. 2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ครั ้ ง ที ่ 2 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 1ประกอบหัวข้อเรื่อง 1.3 ระบบสืบพันธุ์ 1.4 ระบบต่อมไร้ท่อ1. ให้ น ั ก เรี ย นอ่ า นข้ อ ความในข้ อ 1- 7 โดยให้ ร ะบุ ช ื ่ อ และบอกว่ า เป็ น ส่ ว นประกอบของอวั ย วะสื บ พั น ธุ ์ เ พศชาย หรื ออวั ย วะสื บ พั น ธุ ์ เ พศหญิ ง แล้ ว เติ ม คำ า ตอบลงในช่ อ งว่ า งท้ า ยข้ อ ที ่ ก ำ า หนด ตั ว อย่ า ง " มีลักษณะรูปร่างคล้ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยาวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตรอยู่บริเวณปีกมดลูกแต่ละข้าง " รังไข่ อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 1) " ทำาหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวอสุจิเข้าสู่มดลูกและเป็นทางออกของ ทารกเมื่อครบกำาหนดคลอด " 2) " เป็นต่อมที่มีลักษณะคล้ายรูปไข่ ทำาหน้าที่สร้างตัวอสุจิ " 3) " มีรูปร่างคล้ายชมพู่ อยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกราน ทำาหน้าที่เป็นที่ฝัง ตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว "
 3. 3. 4) " เป็นต่อมที่อยู่ตอนต้นของท่อปัสสาวะ ทำาหน้าที่หลั่งสารที่มีฤทธิ์ เป็นด่างอ่อน ๆ " 5) " เป็นถุงของผิวหนังอยู่นอกช่องท้อง ทำาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้ พอเหมาะในการสร้างตัวอสุจิ " 6) " เป็นท่อที่เชื่อมระหว่างรังไข่ทั่งสองข้างกับมดลูก ทำาหน้าที่เป็น ทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูก " 7) " มีลักษณะเป็นท่อเล็ก ๆ ขอทบไปมา รูปร่างคล้ายลูกนำ้าตัวเต็มวัย ทำาหน้าที่เก็บตัวอสุจิที่เจริญเต็มที่ "2. ให้ น ั ก เรี ย นพิ จ ารณาภาพแสดงระบบต่ อ มไร้ ท ่ อ ในร่ า งกายมนุ ษ ย์ และเขี ย นบอกหน้ า ที ่ ข องต่ อ มไร้ ท ่ อ ลงในช่ อ งว่ า งที ่กำ า หนด 1) ต่อมใต้สมอง มีหน้าที่_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2) ต่อมไทรอยด์ มีหน้าที่__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3) ต่อมพาราไทรอยด์ มีหน้าที่__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. 4. 4) ต่อมไทมัส มีหน้าที่_____________________________________________________________________________________ 5) ต่อมหมวกไต มีหน้าที่_____________________________________________________________________________________ 6) รังไข่ มีหน้าที่_____________________________________________________________________________________ 7) อัณฑะ มีหน้าที่_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ การวั ด และประเมิ น ผลตามจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ตอนที ่ 1  เขียนเครื่องหมาย ล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 1. อธิบายความสำาคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายได้1. ข้ อ ใดคื อ ความสำ า คั ญ ของกระบวนการสร้ า งเสริ ม และดำ า รงประสิ ท ธิ ภ าพการทำ า งานของระบบต่ า ง ๆ ในร่ า งกาย ก เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของบุคคล ข เพื่อให้ระบบต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ค เพื่อให้สามารถดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. 5. ง ถูกทุกข้อ2. ข้ อ ใดไม่ ใ ช่ ห ลั ก การของกระบวนการสร้ า งเสริ ม และดำ า รงประสิ ท ธิ ภ าพการทำ า งานของระบบต่ า ง ๆ ในร่ า งกาย ก รักษาอนามัยส่วนบุคคล ข ตรวจร่างกายเป็นประจำา ค ออกกำาลังกายเป็นบางครั้ง ง บริโภคอาหารที่มีประโยชน์3. หลั ก การสร้ า งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ า งานของระบบประสาทสามรถปฏิ บ ั ต ิ ไ ด้ ต ามข้ อ ใด ก มีอารมณ์ขัน ข มองโลกในแง่ดี ค พักผ่อนอย่างเพียงพอ ง ถูกทุกข้อผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 2. อธิบายองค์ประกอบและการทำางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายได้4. ข้ อ ใดไม่ ใ ช่ อ งค์ ป ระกอบของระบบประสาท ก รังไข่ ข สมอง ค ไขสันหลัง ง เส้นประสาท5. ข้ อ ใดคื อ องค์ ป ระกอบของระบบสื บ พั น ธุ ์ ใ นเพศหญิ ง ก มดลูก ข ถุงหุ้มอัณฑะ ค อัณฑะ ง ต่อมลูกหมาก6. ต่ อ มไร้ ท ่ อ ในข้ อ ใดที ่ ม ี ค วามสำ า คั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตร่ า งกาย ก ต่อมไทมัส ข ต่อมหมวกไต ค ต่อมไทรอยด์ ง ต่อมใต้สมองผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 3. อธิบายและเสนอแนะแนวทางในกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่าในร่างกายได้7. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการบำารุงรักษาระบบประสาท ก ไม่ใส่เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น ข รับประทานอาหารที่ให้วิตามินบี 1 สูง ค ระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง8. ข้อใดคือวิธีบำารุงรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ ก ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ ข งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ค ทำาความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึง ง ถูกทุกข้อ
 6. 6. ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 4. นำาแนวทางในกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพของกระบวนการการทำางานของระบบประสาทระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างสมำ่าเสมอ9. เพื่อให้ระบบประสาททำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติตามข้อใด ก รับประทานอาหารให้มาก ๆ ข ให้กล้ามเนื้อสะสมไขมันมาก ๆ ค รับประทานอาหารที่ให้วิตามีนบี 1 สูง ง ถูกทุกข้อ10. ใครสามารถดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง ก มานพ ดื่มไวน์แดงเป็นประจำา ข สมพร สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดอยู่เสมอ ค วิชุดา ทำาความสะอาดร่างกายวันละ 1 ครั้ง ง กัลยา ใช้เสื้อผ้าร่วมกับน้องสาวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย11. การปฏิบัติในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายมากที่สด ุ ก วิชัย ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ ข อำาพร ดืมนำ้าประมาณ 6-8 แก้วต่อวัน ่ ค ปราณี ไม่รับประทานอาหารประเภทโปรตีน ง มนตรี ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์12. ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ก ฤดี หลีกเลี่ยงยาชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมอง ข ฤทัย ระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ ค สมจิต เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ง สมใจ มีความเครียดจากการทำางานและสะสมเป็นเวลานานผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 5. ตระหนักถึงคาวามสำาคัญของกระบวนการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย๑ นั ก เรี ย นอ่ า นข้ อ ความในตารางแสดงความคิ ด เห็ น ที ่กำ า หนดให้ แล้ ว เขี ย นเครื ่ อ งหมาย ลงในช่ อ งความคิ ด เห็ นตามความเป็ น จริ ง ประกอบด้ ว ย ก = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ข =ค่อนข้างเห็นด้วย ค = ไม่แน่ใจหรือกำ้ากึ่ง ง = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย จ = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งข้อความ ความคิดเห็น คะแน ก ข ค ง จ น
 7. 7. 1. ระบบทุกระบบในร่างกายต้องทำางานสัมพันธ์กัน หากระบบใดทำางานผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ2. การดูแลรักษาให้อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายทำาหน้าที่ได้ตามปกติ ไม่ได้ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้3. ควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ4. มนุษย์ตะดำารงอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยการทำางานของอวัยวะต่าง ๆ5. ความเครียดในระบบประสาทส่งผลให้การทำางานของระบบย่อยอาหารผิดปกติ แบบทดสอบประจำ า หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 1ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมาย ล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ 1คะแนน)1. กลุ่มเซลล์ในร่างกายที่ร่วมกันทำาหน้าที่เฉพาะ เรียกว่าอะไร ก ระบบ ข อวัยวะ ค เนื้อเยื่อ ง เม็ดเลือด2. เนื้อเยื่อชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันเมื่อร่วมกันทำาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไร
 8. 8. ก เซลล์ ข ระบบ ค อวัยวะ ง เนื้อเยื่อ3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก ระบบสืบพันธุ์ช่วยในการสืบทอดเผ่าพันธุ์ ข ระบบประสาทจะประกอบด้วยเส้นประสาทเท่านั้น ค ระบบประสาทช่วยควบคุมการทำางานของอวัยวะทุกส่วน ง ระบบต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนไปตามกระแสเลือดสู่อวัยวะเป้าหมาย4. ข้อใดไม่ใช่การรักษาอนามัยส่วนบุคคลเพื่อดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ก อาบนำ้าให้สะอาดทุกวัน ข ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้น ค สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น ง สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง5. ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบประสาท ก สมอง ท่อปัสสาวะ และไขสันหลัง ข สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ค รังไข่ มดลูก และกระเพาะปัสสาวะ ง อัณฑะ ต่อมลูกหมาก และเส้นประสาท6. ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยอะไร ก สมอง และไขสันหลัง ข สมอง และเส้นประสาทสมอง ค เส้นประสาทสมอง และไขสันหลัง ง เส้นประสาทสมอง และเส้นประสาทไขสันหลัง7. สมองของคนเราแบ่งออกเป็นกี่ชั้น ก 1 ชั้น ข 2 ชั้น ค 3 ชั้น ง 4 ชั้น8. สมองชั้นนอกที่มีสีเทา เรียกว่าอะไร ก ไวท์แมตเตอร์ ข พิงค์แมตเตอร์ ค กรีนแมตเตอร์ ง เกรย์แมตเตอร์9. สมองชั้นในที่มีขาว เรียกว่าอะไร ก ไวท์แมตเตอร์ ข พิงค์แมตเตอร์ ค กรีนแมตเตอร์ ง เกรย์แมตเตอร์10. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสมอง
 9. 9. ก ซีรีบรัม ข ทาลามัส ค ไฮโพทาลามัส ง ต่อมคาวเปอร์11. ส่วนใดของสมองที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความจำาความนึกคิด และไหวพริบ ก พอนส์ ข ซีรับรัม ค ทาลามัส ง ซีรีเบลลัม12. สมองส่วนใดที่ทำาหน้าที่ควบคุมการเคี้ยวอาหารและการหลั่งนำ้าลาย ก พอนส์ ข ซีรับรัม ค ทาลามัส ง ซีรีเบลลัม13. การเคลื่อนไหวลูกตาและม่านตาจะถูกควบคุมโดยสมองส่วนใด ก สมองส่วนหน้า ข สมองส่วนท้าย ค สมองส่วนกลาง ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง14. สมองส่วนกลาง พอนส์ แบะเมดัลลาออบลองกาตา ทั้ง 3 ส่วนนี้รวมกันเรียกว่าอะไร ก ไขสันหลัง ข ก้านสมอง ค ปลายประสาท ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง15. ข้อใดจัดว่าเป็นปฏิกิริยารีเฟลกซ์ ก การร้องเมื่อเจ็บปวด ข การหลั่งนำ้าตาเมื่อเกิดการเสียใจ ค การกระตุกมือหนีทันทีเมื่อถูกของร้อน ง ความสามารถในการแบกตู้หนัก ๆ หนีไฟไหม้16. เส้นประสาทสมองมีจำานวนกี่คู่ ก 6 คู่ ข 12 คู่ ค 16 คู่ ง 22 คู่17. เส้นประสาทไขสันกลังมีจำานวนกี่คู่ ก 14 คู่ ข 21 คู่ ค 31 คู่ ง 41 คู่18. ระบบประสาทอัตโนมัติจะควบคุมการทำางานในข้อใด ก การกะพริบตา ข การเคี้ยวอาหาร ค การหลั่งนำ้าย่อย ง การเคลื่อนไหวร่างกาย19. ปฏิกิริยารีเฟลกซ์อยู่ในความควบคุมของข้อใด
 10. 10. ก เมดัลลา ข ไขสันหลัง ค สมองส่วนท้าย ง สมองส่วนกลาง20. หากสมองส่วนซีรีบรัมได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงอาจทำาให้เกิดผลอย่างไรต่อร่างกาย ก ทำาให้ความจำาเสื่อม ข ทำาให้หัวใจเต้นผิดปกติ ค ทำาให้กระดูกสันหลังหัก ง ทำาให้การเคลื่อนไหวช้าลง21. บุคคลในข้อใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม ก กานดา รับประทานข้าวกล้องเป็นประจำา ข นุสรา พักผ่อนสมองด้วยการนอนหลับ ค ภาวิณี คลายเครียดด้วยการออกกำาลังกาย ง โอภาส ชอบดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เป็นประจำา22. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ก รังไข่ มดลูก และกระเพาะปัสสาวะ ข อัณฑะ ถุงหุ้มอัณฑะ และต่อมลูกหมาก ค อัณฑะ ต่อมลูกหมาก และต่อมคาวเปอร์ ง หลอดเก็บตัวอสุจิ ต่อมลูกหมาก และต่อมสร้างนำ้าเลี้ยงอสุจิ23. ข้อใดคือหน้าที่ของอัณฑะ ก สร้างตัวอสุจิ ข ลำาเลียงตัวอสุจิ ค เก็บตัวอสุจิที่เจริญเต็มที่ ง หลั่งสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ24. ตัวสุจิจะเจริญได้ดีที่อณหภูมิตำ่ากว่าอุณหภูมิปกติของร่างกาย ุประมาณกี่องศา ก 1-2 องศาเซลเซียส ข 3-5 องศาเซลเซียส ค 6-8 องศาเซลเซียส ง 9-11 องศาเซลเซียส25. ในเพศชายจะเริ่มสร้างตัวอสุจิเมื่ออายุเท่าใด ก 5-8 ปี ข 9-11 ปี ค 12-13 ปี ง 14-17 ปี
 11. 11. 26. ต่อมชนิดใดที่ทำาหน้าที่หลั่งสารไปหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะที่เกิดการกระตุ้นทางเพศ ก ต่อมไทมัส ข ต่อมคาวเปอร์ ค ต่อมลูกหมาก ง ต่อมสร้างนำ้าเลี้ยงอสุจิ27. ปริมาฯนำ้าอสุจิและตัวอสุจิจะแตกต่างกันไปตามข้อใด ก เชื้อชาติ ข สภาพแวดล้อม ค ความแข็งแรงของร่างกาย ง ถูกทุกข้อ28. ถ้าหากตัวอสุจิมีรูปร่างผิดปกติมากกว่าร้อยละเท่าใดจะมีโอกาสเป็นหมันในเพศชาย ก ร้อยละ 10 ข ร้อยละ 15 ค ร้อยละ 25 ง ร้อยละ 3029. ตัวอสุจิเมื่อออกสู่ภายนอกจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ชั่วโมง ก 1 ชั่วโมง ข 2-3 ชั่วโมง ค 4-6 ชั่วโมง ง 8-10 ชั่วโมง30. ข้อใดคือส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ก รังไข่ ท่อนำาไข่ และช่องคลอด ข อัณฑะ หลอดนำาตัวอสุจิ และต่อมคาวเปอร์ ค ถุงหุ้มอัณฑะ หลอดนำาตัวอสุจิ และต่อมลูกหมาก ง ต่อมคาวเปอร์ ต่อมลูกหมาก และต่อมสร้างนำ้าเลี้ยงอสุจิ31. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรังไข่ ก ผลิตไข่ในเพศหญิง ข สร้างฮอร์โมนเอสโทรเจน ค สร้างฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน ง เป็นทางผ่านของไข่เข้าสู่มดลูก32. การเกิดเสียงแหลมเล็ก สะโพกผายแบะการขยายขนาดของหน้าอกในเพศหญิงเกิดจากฮอร์โมนชนิดใด ก ไทรอกซิน ข เอสโทรเจน ค โพรเจสเทอโรน ง เทสโทสเตอโรน33. ข้อใดคือหน้าที่ของท่อนำาไข่หรือปีกมดลูก
 12. 12. ก ผลิตไข่ในเพศหญิง ข สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ค เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว ง เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูก34. ผนังขอมดลูกประกอบด้วยกล้ามเนื้อชนิดใด ก กล้ามเนื้อลายที่หนา ข กล้ามเนื้อลายที่บาง ค กล้ามเนื้อเรียบที่หนา ง กล้ามเนื้อเรียบที่บาง35. ข้อใดคือลักษณะของมดลูกในเพศหญิง ก ยืดหดได้มากเป็นพิเศษ ข อยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกราน ค ผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบที่หนา ง ถูกทุกข้อ36. มดลูกประกอบด้วยโครงสร้างกี่ชั้น ก 1 ชั้น ข 2 ชั้น ค 3 ชั้น ง 4 ชั้น37. ข้อใดคือลักษณะของเยื่อบุมดลูก ก มีเยื่อบาง ๆ ปกคลุมอยู่ ข เป็นกล้ามเนื้อเรียบที่หนา ค มีลักษณะรูปร่างคล้ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ง มีลักษณะบาง เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ปฏิบัติ38. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของช่องคลอด ก เป็นทางผ่านของตัวอสุจิ ข ผลิตฮอร์โมนของเพศหญิง ค เป็นทางออกของทารกเมื่อครบกำาหนดคลอด ง เป็นช่องให้ประจำาเดือนออกมาสู่ภายนอก39. ข้อใดคือผลเสียของแอลกอฮอล์ที่มีตอระบบสืบพันธุ์ในเพศชาย ่ ก เกิดการเปลี่ยนแปลาเรื่องเพศ ข ทำาให้สมรรถภาพทางเพศลดลง ค ทำาให้ระดับฮอร์โมนเพศชายลดลง ง ถูกทุกข้อ40. บุคคลใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ของร่างกาย ก สุชาดา สวมใส่เสื้อผ้าชำ้า ๆ กันเป็นประจำา ข สนีย์ รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ค อารีย์ ทำาความสะอาดร่างกายวันละ 2 ครั้ง ง จารุณี งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 13. 13. 41. ระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบที่ผลิตอะไร ก นำ้าดี ข นำ้าย่อย ค เอนไซม์ ง ฮอร์โมน42. ระบบต่อมไร้ท่อจะทำางานโดยประสานกับระบบใด ก ระบบหายใจ ข ระบบขับถ่าย ค ระบบประสาท ง ระบบย่อยอาหาร43. ต่อมใต้สมองส่วนใดเป็นศูนย์ควบคุมใหญ่ของร่างกาย ก ต่อใต้สมองส่วนข้าง ข ต่อมใต้สมองส่วนล่าง ค ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ง โพรเจสเทอโรน44. ฮอร์โมนในข้อใดที่สร้างจากต่อมหมวกไต ก ไทรอกซิน ข เอสโทรเจน ค อะดรีนาลิน ง โพรเจสเทอโรน45. ไทรอกซินเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใด ก ต่อมไทมัส ข ต่อมไรอยด์ ค ต่อมหมอกได ง ต่อมพาราไทรอยด์46. ฮอร์โมนใดทำาหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก ไทรอกซิน ข พาราฮอร์โมน ค ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน ง ฮอร์โมนเทศโทสเตอโรน47. ฮอร์โมนชนิดใดสร้างมาจากต่อมเดียวกัน ก thyroxin กับ cortisol ข adrenalin กับ cortisol ค prolactin กับ adrenalin
 14. 14. ง testosterone กับ thyroxin48. ต่อมไร้ท่อชนิดใดจะมีขนาดใหญ่ในทารกแรกเกิดและจะค่อย ๆเล็กลงเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ก ต่อมไทมัส ข ต่อมไรอยด์ ค ต่อมหมอกได ง ต่อมพาราไทรอยด์49. ถ้าหากต่อมที่อยู่ใต้ตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินจะทำาให้เกิดโรคใด ก โรคหัวใจ ข โรคมะเร็ง ค โรคคอพอก ง โรคเบาหวาน50. เพื่อให้ระบบต่อมไร้ท่อมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติตามข้อใด ก ลดอาหารที่มีรสหวานจัด ข ดื่มนำ้าในปริมาณที่เพียงพอ ค งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ง ถูกทุกข้อตอนที ่ 2 ให้นักเรียนตอบคำาถามต่อไปนี้1.หลักของระบบการสร้างเสริมและดำารงประสิทธิภาพการทำางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีอะไรบ้าง (10 คะแนน)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.นักเรียนมีแนวทางในการบำารุงรักษาระบบประสาทอย่างไร(10คะแนน)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 15. 15. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.หากเกิดความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ในร่างกาย นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร(10 คะแนน)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.นักเรียนคิดว่าฮอร์โมนจะทำางานประสานกับระบบประสาทได้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย(10 คะแนน)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.นักเรียนมีวิธีการแนะนำาวิธีบำารุงรักษาระบบต่อมไร้ท่อแก่สมาชิกในครอบครัวอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างมาพอสังเขป(10คะแนน)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 16. 16. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 2 สร้ า งกายให้ เ กิ ด สุ ข ตอนที ่ 2 การวางแผนดู แ ลสุ ข ภาพของ บุ ค คลในครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คม ครั ้ ง ที ่ 3 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 21.ให้ น ั ก เรี ย นตอบคำ า ถามต่ อ ไปนี ้ ใ ห้ ถ ู ก ต้ อ ง 1) การวางแผนดูแลสุขภาพ หมายถึง
 17. 17. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2) การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หมายถึง______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3) การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน หมายถึง______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4) การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในสังคม หมายถึง____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 18. 18. 2.ให้ น ั ก เรี ย นสรุ ป แนวทางในการวางแผนดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค คลในครอบครั ว ลงในแผนผั ง ที ่ ก ำ า หนด วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ _______________________ ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ _______________________ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________การดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค คลในครอบครั ว วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ _______________________ ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ____________________________________________________
 19. 19. ____________________________________________________ ____________________________________________________ วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ _______________________ ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ครั ้ ง ที ่ 4หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 2 • ให้ น ั ก เรี ย นนำ า เสนอโครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพใน ชุ ม ชนและสั ง คมของตนเองมา 1 โครงการ โดยบั น ทึ ก ผลลงในแบบบั น ทึ ก แบบบั น ทึ ก ผล 1) ชื ่ อ โครงงาน 2) หลั ก การและเหตุ ผ ล 3) วั ต ถุ ป ระสงค์ 4) กลุ ่ ม เป้ า หมาย 5) วิ ธ ี ด ำ า เนิ น การ
 20. 20. 6) ระยะเวลาดำ า เนิ น การ7) สถานที ่ ด ำ า เนิ น การ8) งบประมาณ9) ผลที ่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ10)ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการคำ า ถามจากโครงงานที ่ น ำ า เสนอ1) ให้นักเรียนบอกผลดีของโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคมของนักเรียนว่ามีผลดีต่อสุขภาพอย่างไร______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2) การทำาให้บุคคลในชุมชนมีสุขภาพที่ดีได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายใดบ้าง ให้ยกตัวอย่างพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3) ในชุมชนของนักเรียนมีหน่วยงานที่ให้คำาปรึกษาในการวางแผนดูแลสุขภาพอะไรบ้าง____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 21. 21. __________________________________________________การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ตอนที่ 2• เขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง1. การวางแผนดูแลสุขภาพมีประโยชน์อย่างไร ก. เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ค. เพื่อให้ดำารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ง. ถูกทุกข้อ2. การดูแลสุขภาพนั้นจะต้องเริ่มจากที่ใดเป็นลำาดับแรก ก. บุคคล ข. ชุมชน ค. สังคม ง. เพื่อนบ้าน3. บุคคลใดที่มีส่วนสำาคัญในการวางแผนดูแลสุขภาพให้กับเด็กมากที่สด ุ ก. ครู ข. พ่อแม่ ค. ญาติพี่น้อง ง. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข4. ข้อใดคือแนวทางในการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ก. การพักผ่อน ข. การตรวจสุขภาพ ค. การออกกำาลังกาย ง. ถูกทุกข้อ5. เด็กวัยเรียนควรตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยกี่เดือนต่อครั้ง ก. 1 เดือนต่อครั้ง ข. 4 เดือนต่อครั้ง ค. 8 เดือนต่อครั้ง ง. 12 เดือนต่อครั้ง6. บุคคลใดปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ก. นก ก้าวลงจากรถประจำาทางแล้วรีบข้ามถนนทันที ข. น้อย ขับรถอย่างระมัดระวังเมื่อตนเองดื่มสุรา ค. นัท ลงจากรถยนต์ส่วนบุคคลทางประตูด้านขวามือ ง. นุช คาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
 22. 22. 7. ข้อใดคือแนวทางการวางแผนดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชนที่ถูกต้อง ก. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในชุมชน ข. จัดให้มีสวนสาธารณะในชุมชน ค. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน ง. ถูกทุกข้อ8. บุคคลใดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและส่งผลถึงสุขภาพของบุคคลอื่นในสังคม ก. วันชัย ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ข. มานพ สูบบุหรี่บนรถโดยสารประจำาทาง ค. วันดี ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัว ง. สุชาติ จอดรถเมื่อเห็นคนชราจะข้ามถนนบนทางม้าลาย9. เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการวางแผนดูแลสุขภาพจะขอรับคำาปรึกษาจากผู้ใด ก. เพื่อนบ้าน ข. ผู้ใหญ่บ้าน ค. สถานีตำารวจ ง. สถานีบริการสาธารณสุข10. โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพจะมุ่งเน้นในเรื่องใด ก. การรักษาพยาบาล ข. การป้องกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค. การวางแผนครอบครัวและการป้องกันโรค ง. การสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองของประชาชน11. ข้อใดคือผลดีของโครงการสุขภาพในชุมชน ก. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ข. ทำาให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้า ค. ทำาให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ง. ถูกทุกข้อ12. ในกรณีที่เรามีการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย สถานบริการสาธารณสุขในข้อใดที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับบริการ ก. คลินิกในชุมชน ข. โรงพยาบาลเอกชน ค. สาธารณสุขประจำาชุมชน ง. ร้านขายยาประจำาหมู่บ้าน
 23. 23. แบบทดสอบประจำ า หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 2ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคล ก. เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน ค. เพื่อให้บุคคลมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ง. เพื่อให้ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวจะมีหลักปฏิบัติเหมือนกัน ข. การวางแผนการดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนทุกคนไม่จำาเป็นต้องร่วมกันปฏิบัติ ค. ภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม ล้วนมีผลต่อสุขภาพของคนเรา ง. ถูกทุกข้อ3. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ก. ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ ข. ตรวจสุขภาพอย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง ค. รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ง. ทำากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียด4. บุคคลใดมีสุขนินัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ก. แนน ชอบรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ข. ต้อม เลือกรับประทานอาหารที่ตนเองชอบ ค. อุย เลือกรับประทานอาหารที่ใหม่สะอาด ๋ ง. ดวง รับประทานผักและผลไม้เป็นอาหารเช้าเพื่อลดความอ้วน
 24. 24. นำ า อั ก ษรหน้ า คำ า ตอบต่ อ ไปนี ้ เ ติ ม ลงในช่ อ งว่ า งท้ า ยคำ า ตอบ ข้ อ 5 -7 ก วัยเด็ก ข วัยผู้ใหญ่ ค วัยผู้สูงอายุ5. "การจัดอาหารควรเน้นอาหารที่ให้พลังงานและครบทั้ง 5 หมู่"ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น แนวทางการจั ด อาหารสำ า หรั บ วั ย ใด_________________________6. "อาหารที่รับประทานควรจะเป็นอาหารในกลุ่มที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและครบทั้ง 5 หมู่"ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น แนวทางการจั ด อาหารสำ า หรั บ วั ย ใด_________________________7. "อาหารที่รับประทานอาหารควรจะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์แบบย่อยง่าย โดยเฉพาะเนื้อปลาและควรลดอาหารประเภทแป้งและไขมัน"ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น แนวทางการจั ด อาหารสำ า หรั บ วั ย ใด_________________________8. หากในครอบครัวนักเรียนมีบุคคลที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด ก. ผักและผลไม้ ข. ธัญพืชต่าง ๆ ค. เนื้อสัตว์ตดมัน ิ ง. ถูกทุกข้อ9. ข้อใดไม่ใช่หลักการวางแผนการออกกำาลังกายที่ถูกต้อง ก. กำาหนดโปรแกรมการออกกำาลังกาย ข. ในกรณีที่มีโรคประจำาตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำาลังกาย ค. เลือกกิจกรรมการออกกำาลังกายตามความพึงพอใจของตนเองเป็นสำาคัญ ง. เตรียมอุปกรณ์การออกกำาลังกายให้เหมาะสมกับชนิดของการออกกำาลังกาย10. การรำามวยจีนคือรูปแบบการออกกำาลังกายที่เหมาะสมกับวัยใดมากที่สุด ก. วัยรุ่น ข. วัยเด็ก ค. วัยทารก ง. วัยผู้สูงอายุ
 25. 25. 11. ข้อใดเป็นการกำาหนดโปรแกรมการออกกำาลังกายที่ไม่เหมาะสม ก. ออกกำาลังกายครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที ข. ออกกำาลังกายสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 3 วัน ค. ออกกำาลังกายครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ง. ไม่มีขอใดถูกต้อง ้12. การวางแผนการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพควรคำานึงถึงเรี่องใด ก. ความเหมาะสมในเรื่องวัย ข. ความเหมาะสมในเรื่องเพศ ค. ความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย ง. ถูกทุกข้อ 13. กิจกรรมใดถือว่าเป็นการพักผ่อนเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ก. การนอนหลับ ข. การอ่านหนังสือนิยาย ค. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ง. การเที่ยวสถานบันเทิงตอนกลางคืน14. บุคคลใดวางแผนการพักผ่อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก. ขวัญ นอนหลับวันละ 4 ชั่วโมง ข. ทราย เรียนพิเศษหลังเลิกเรียนทุกวัน ค. บอย เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวันหลังเลิกเรียน ง. อ้อย ฝึกเรียนดนตรีหลังเลิกจากการเรียนหนังสือ15. ในทารกแรกเกิดควรให้นอนหลับวันละประมาณกี่ชั่วโมง ก. 2 - 3 ชั่วโมง ข. 8 - 9 ชั่วโมง ค. 10 - 15 ชั่วโมง ง. 18 - 20 ชั่วโมง16. การวางแผนเลือกกิจกรรมนันทนาการควรยึดหลักตามข้อใด ก. ความเหมาะสมกับวัยและสุขภาพร่างกาย ข. ต้องเป็นกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด ค. ต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมปฏิบัติในบุคคลทั่วไป ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข17. กิจกรรมใดที่จัดว่าเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริง ก. การนอนหลับ ข. การเรียนพิเศษ ค. การอ่านหนังสือการ์ตูน
 26. 26. ง. ถูกทุกข้อ 18. ข้อใดคือผลเสียของการเกิดอาการเจ็บป่วย ก. ทำาให้ครอบครัวต้องเสียเงินในการรักษา ข. ก่อให้เกิดความเครียดส่งผลต่อสุขภาพจิต ค. อาจส่งผลให้สมาชิกคนอื่นในครอบครัวติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ ง. ถูกทุกข้อ19. หากนักเรียนพบความผิดปกติหรือมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นควรปฏิบัติอย่างไร ก รีบไปปรึกษาเพื่อนบ้านทันที ข รับไปพบแพทย์เพื่อทำาการรักษา ค ปล่อยไว้เฉย ๆ อีกไม่นานก็หายเอง ง ไปซื้อยาจากร้านขายยามารับประทาน20. บุคคลใดวางแผนการตรวจสุขภาพและเสริมสร้างความต้านทานโรคได้อย่างถูกต้อง ก เก๋ ไปตรวจสุขภาพ 2 ปีต่อครั้ง ข แตง เข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ค แก้ม ไปตรวจสุขภาพฟันเมื่อมีอาการปวดฟัน ง จิ๊บ มีอาการป่วยจึงไปซื้อยามารับประทาน21. ข้อใดคือการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนที่เหมาะสม ก จัดให้มีกองทุนกู้ยืมเงิน ข จัดให้มีศูนย์อนามัยชุมชน ค จัดให้มอาสาสมัครสาธารณสุประจำาหมู่บ้าน ี ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค22. ข้อใดไม่ใช่วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพจิตของบุคคลในชุมชน ก จัดแข่งกีฬาภายในชุมชน ข จัดตั้งชมรมอาสากู้ภัยในชุมชน ค จัดกิจกรรมนันทนาการในชุมชน ง จัดให้มีสวนสาธารณะภายในชุมชน23. การวางแผนดูแลสุขภาพทางจิตของบุคคลในชุมชนควรเป็นหน้าที่ของใคร ก พระภิกษุ ข ผู้ใหญ่บ้า ค ทุกคนในชุมชน ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 27. 27. 24. ข้อใดไม่ใช่อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในสังคม ก อุบัติภัยจากการจราจรทางนำ้า ข อุบัติภัยจากการราจรทางบก ค การเจ็บป่วยของบุคคลภายในบ้าน ง ภัยจากสถานที่ที่เข้าไปใช้บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์25. การเกิดอุบัติภัยก่อให้เกิดปัญหาใดในสังคม ก ความสูญเสียทางด้านร่างกาย ข ความสูญเสียทางด้านทรัพย์สิน ค ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ ง ถูกทุกข้อ26. บุคคลใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ก นพ ไม่ดื่มสุราขณะขับรส ข นก ข้ามถนนบนทางข้ามที่กำาหนด ค นัท ลงจากรถประจำาทางนอกป้ายจอดรถ ง แนน คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถ27. ข้อใดคือการวางแผนเพื่อป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรอย่างถูกต้อง ก ตรวจสภาพรถก่อนนำาออกมาใช้ ข ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ค ถ้ามีอาการง่วงนอนให้จอดรถเพื่อหยุดพัก ง ถูกทุกข้อ28. ข้อใดเป็นการป้องกันอุบัติภัยจากการเดินบนทางเท้าที่ถูกต้อง ก ถ้าไม่มีทางเท้าให้เดินชิดขวามือ ข ข้ามถนนในบริเวณที่มีความสะดวก ค เดินชิดขอบถนนทุกครั้งในการเดินเท้า ง ถูกทุกข้อ29. เมื่อนักเรียนจะต้องโดยสารเรือควรวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยอย่างไร ก ควรสวมเสื้อผ้าที่หนาและหนัก ข ขณะยืนรอเรือควรยืนรอบนโป๊ะ ค ให้รีบขึ้นและลงเรือโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เสียเวลา ง หากว่ายนำ้าไม่เป็นควรใส่เสื้อชูชีพขณะโดยสารเรือ30. ข้อใดคือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องขณะโดยสารเครื่องบิน ก รัดเข็มขัดที่นั่งตลอดการบิน ข ใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 28. 28. ค ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของเจ้าหน้าที่ ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง31. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลในสังคม ก สูบบุหรี่เพียงครึ่งมวน ข ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ค เล่นดนตรีกับเพื่อนหลังเลิกเรียน ง ใช้ถุงยางอนามัยหลังมีเพศสัมพันธ์32. บุคคลใดสามารถป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อตนเองและต่อบุคคลอืน ่ ก ตุ่น ดื่มสุราเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน ข หน่อย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ทุกมื้อ ค หนุ่ย งดสูบบุหรี่เมื่อโดยสารรถประจำาทาง ง อ้น ชะลอรถทันทีที่เห็นคนข้ามถนนบนทางม้าลาย33. ข้อใดคือการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ก การมีคู่นอนเพียงคนเดียว ข ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ค ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ง ถูกทุกข้อ34. บุคคลใดปฏิบัติคนไม่ถูกต้อง ก อุ้ม ทิ้งขยะลงบนพื้นสวนสาธารณะ ข ต้าร์ จัดบ้านของตนเองให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ค เมฆ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนจัดขึ้น ง ฟ้า ช่วยกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในบริเวณชุมชนของตนเอง35. ข้อใดคือโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ก โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ข โครงการขยับกายสบายชีวี ค โครงการชมรมสร้างสุขภาพ ง ถูกทุกข้อ36. ข้อใดคือเป้าหมายของโครงการเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ก จัดหางานให้กับคนในชุมชน ข ทำาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ค สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและให้ประชาชนมีสุขภาพดี ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง37. ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นการจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 29. 29. ก ให้บริการทางการแพทย์ ข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค พัฒนาความรู้ของประชาชนในการดูแลตนเองยามเจ็บป่วย ง ถูกทุกข้อ 38. การดำาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนเป็นความรับผิด ชอบของหน่วยงานใด ก กระทรวงกลาโหม ข กระทรวงมหาดไทย ค กระทรวงวัฒนธรรม ง กระทรวงสาธรณสุข 39. ข้อใดคือการดำาเนินงานของชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ก จัดกิจกรรมการออกกำาลังกาย ข จัดกิจกรรมเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ค เสริมสร้างทักษะเรื่องอารมณ์ อนามัยชุมชน และอโรคยา ง ถูกทุกข้อ 40. หน่วยงานใดไม่ใช่หน่วยงานที่ให้คำาปรึกษาในการวางแผนดูแล สุขภาพ ก ครินิกในชุมชน ข มูลนิธิร่วมกตัญญู ค โรงพยาบาลชุมชน ง ศูนย์บริการสาธารณสุข ตอนที ่ 2 ให้ น ั ก เรี ย นตอบคำ า ถามต่ อ ไปนี ้ 1. นักเรียนมีแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพ ของบุคคลใน ครอบครัวอย่างไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง (20 คะแนน)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 30. 30. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. การวางแผนดูแลสุขภาพทางกายของบุคคลในชุมชนทำาได้ อย่างไรบ้าง จงอธิบาย (20 คะแนน)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. นักเรียนสามารถวางแผนป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลใน สังคมได้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย (20 คะแนน) _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
 31. 31. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3 สั ม พั น ธภาพสร้ า งมิ ต ร ตอนที ่ 3 วั ย รุ ่ น กั บ ปั จ จั ย ทางสั ง คมที ่ ส ่ ง ผล ต่ อ พฤติ ก รรมเสี ่ ย งทางเพศกิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ครั ้ ง ที ่ 5หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3ประกอบหัวข้อเรื่อง 3.1 ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 3.2 ลักษณะและผลกระทบของปัจจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ• ให้ น ั ก เรี ย นหาข่ า วหรื อ เหตุ ก ารณ์ ต ่ า ง ๆ จากสื ่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาของวั ย รุ ่ น กั บ พฤติ ก รรมเสี ่ ย งทางเพศมา 1 ข่ า ว โดยวิ เ คราะห์ ถ ึ ง สาเหตุ แ บะผลกระทบที ่ เ กิ ด ขึ ้ น แล้ ว แสดงความคิ ด เห็ น ถึ ง แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ นสาระของข่าว :_________________________________________________
 32. 32. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________สาเหตุของปัญหา :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ผลกระทบที่เกิดขึ้น :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________แนวทางในการแก้ไขปัญหา :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ครั ้ ง ที ่ 6หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3ประกอบหัวข้อเรื่อง
 33. 33. 3.3 แนวทางในการป้องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 3.4 ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดำาเนินชีวิต• ให้ น ั ก เรี ย นเขี ย นแผนที ่ ค วามคิ ด (mind mapping) เพื ่ อ แสดงถึ ง แนวทางในการป้ อ งกั น ปั จ จั ย ทางสั ง คมที ่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมเสี ่ ย งทางเพศลงในกรอบที ่ ก ำ า หนด การวั ด และประเมิ น ผลตามจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ตอนที ่ 3• เขียนเครื่องหมาย ล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน)ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 1. อธิบายความหมายและความสำาคัญของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้1. ข้อใดคือปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้โดยง่ายในปัจจุบัน ก สภาพสังคม ข สภาพครอบครัว ค ฐานะทางเศรษฐกิจ ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง2. ข้อใดคือปัจจัยทางสังคมที่มีความสำาคัญต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ก อิทธิพลของสื่อ ข ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น ค ลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ง ถูกทุกข้อ3. ข้อใดหมายถึงปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ก สภาวการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ข สภาวการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้วัย รุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสม
 34. 34. ค สภาวการณ์ต่าง ๆ ทางครอบครัวที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้วัย รุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสม ง ถูกทุกข้อ4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยทางสังคมที่นำาไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ก การเที่ยวต่างจังหวัด ข การพักอยู่กับผู้ปกครองต่างจังหวัด ค การเช่าที่อยู่อาศัยอย่างอิสระของวัยรุ่น ง การพบปะสังสรรค์กลางคืนของวัยรุน5. การเช่าที่พักอาศัยอยู่อย่างอิสระของวัยรุ่นเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาใดมากที่สุด ก ปัญหาครอบครัว ข ปัญหาการเจ็บป่วย ค ปัญหาความยากจน ง ปัญหาการถูกลวนลามหรือถูกข่มขืน6. ข้อใดเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการเช่าที่อยู่อาศัยของวัยรุ่น ก จัดระเบียบการเข้าพักอาศัย ข เปิดโอกาสให้คนนอกเข้าออกตามสบาย ค แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำารวจถ้าพบว่ามีสิ่งผิดปกติ ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค7. ข้อใดเป็นแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากสังคมที่ถูกต้องเหมาะสม ก จัดให้มีสถานที่ออกกำาลังกาย ข จัดให้มีสถานบันเทิงตอนกลางคืน ค จัดให้มีงานพบปะสังสรรค์ของวัยรุ่น ง ถูกทุกข้อ8. ข้อใดคือค่านิยมทางเพศที่นักเรียนควรนำามาปฏิบัติ ก ค่านิยมของชาติตะวันตก ข ค่านิยมไม่ชิงสุกก่อนห่าม ค ค่านิยมการรักนวลสงวนตัว ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค9. การปฏิบัติตามค่านิยมรักนวลสงวนตัว สามารถป้องกันภัยจากสิ่งใดมากที่สุด ก ภัยทางเพศ ข ภัยจากสารเสพติด
 35. 35. ค ภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง10. ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ก ก้อย ใช้คำาพูดสุภาพเรียบร้อย ข กุ้ง แต่งกายตามวัฒนธรรมไทย ค ตั้ม โอบเอวเพื่อนหญิงพื่อข้ามถนน ง จอย ไปทัศนศึกษากับเพื่อนที่โรงเรียน ตอนที ่ 4 วั ย รุ ่ น กั บ การคบเพื ่ อ นต่ า งเพศกิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ครั ้ ง ที ่ 7หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3 4.1 ความหมายและความสำาคัญของการคบเพื่อนต่างเพศ 4.2 รูปแบบของการคบเพื่อนต่างเพศในวัยรุ่น1. ให้ น ั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ ร ู ป แบบของการคบเพื ่ อ นต่ า งเพศในวั ย รุ ่ น ว่ า มี อ ะไรบ้ า ง แล้ ว เขี ย นลงในผั ง ก้ า งปลาที ่กำ า หนด
 36. 36. กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ครั ้ ง ที ่ 8 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 3 1. ให้ น ั ก เรี ย นสำ า รวจพฤติ ก รรมการปฏิ บ ั ต ิ ต นในการคบ เพื ่ อ นต่ า งเพศในชั ้ น เรี ย นว่ า มี แ นวทางในการปฏิ บ ั ต ิ อย่ า งไรบ้ า ง และเขี ย นเครื ่ อ งหมายย ลงในช่ อ งว่ า งว่ า พฤติ ก รรมการปฏิ บ ั ต ิ ต นดั ง กล่ า วเหมาะสมหรื อ ไม่ เ หมาะ สม ความเหมาะสมที ่ รายการปฏิ บ ั ต ิ ต น เหมาะสม ไม่ เ หมาะสม
 37. 37. 2. ให้ น ั ก เรี ย นนำ า วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต นในการคบเพื ่ อ นต่ า งเพศที ่ ไ ม่ เ หมาะสมจากข้ อ 1 เขี ย นลงในช่ อ งว่ า งพร้ อ มบอกถึ งทั ก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หา แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ทั ก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หา____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 38. 38. ทั ก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หา____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ทั ก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หา _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 39. 39. __________________________________________ __ __________________________ __________________________________________ __ __________________________________________ __ การวั ด และประเมิ น ผลตามจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ตอนที ่ 4 • เขียนเครื่องหมาย ย ล้อมรอบคำาตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 1. ข้อใดไม่ใช่ความสำาคัญของการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น ก เพื่อทำาให้ตนเองเป็นจุดเด่น ข เพื่อฝึกทักษะในการเข้าสังคม ค เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพศ ง เพื่อให้รู้จักวิธีการปฏิบัติตนในการคบเพื่อนต่างเพศได้อย่างเหมาะสม 2. บุคคลใดที่มีความสำาคัญและมีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตในวัยรุ่น มากที่สุด ก เพื่อน ข พระสงฆ์ ค ญาติพี่น้อง ง ครู อาจารย์ 3. ข้อใดหมายถึงการคบเพื่อนต่างเพศ ก การคบหาสมาคมกับบุคคลเพศเดียวกันกับตนเอง ข การคบหาสมาคมกับบุคคลที่ต่างจากเพศเดียวกับตน ค การคบหาสมาคมกับคนภายในครอบครัวของตนเท่านั้น ง ถูกทุกข้อ 4. การคบเพื่อนของวัยรุ่นถือว่าเป็นรูปแบบของพัฒนาการที่สำาคัญ ทางด้านใด ก ด้านจิตใจ ข ด้านสังคม ค ด้านร่างกาย ง ด้านเศรษฐกิจ 5. ข้อใดคือข้อดีของการคบเพื่อนต่างเพศเป็นเพื่อนสนิท

×