นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น

on

 • 1,237 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,237
Views on SlideShare
1,237
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น Presentation Transcript

  • โรงเรียนบ้านตุ่น
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
  ยินดีต้อนรับ
 •  
   • ข้อมูลทั่วไป
   • โรงเรียนบ้านตุ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ก่อตั้งเมื่อปีพ . ศ . 2464 ปัจจุบันเปิดสอนสองระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการ 4 หมู่บ้าน คือ
   • 1 . บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 2 . บ้านตุ่นกลาง หมู่ที่ 2
   • 3 . บ้านตุ่นกลาง หมู่ที่ 3 4 . บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 7
   • โรงเรียนบ้านตุ่น เปิดสอนครั้งแรก ณ ศาลาวัดศรีมุมเมือง ( วัดตุ่นกลาง ) ต่อมาย้ายไปทำการสอนที่วัดตุ่นใต้ พ . ศ . 2478 นายพุธ วงศ์ดวง ได้มอบที่ดินให้ 4 ไร่ 36 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียน จนถึงปัจจุบัน ต่อมาคณะกรรมการโรงเรียนได้จัดซื้ออีก 2 ไร่ รวมมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 6 ไร่ 36 ตารางวา
   • สภาพปัจจุบัน
   •  จำนวนนักเรียน ( 10 มิ . ย . 2550 ) จำนวน 51 คน
   • ( ชาย คน หญิง คน )
   •  จำนวน ครู 8 คน ( ชาย 6 คน หญิง 2 คน )
   • นักการภารโรง 1 คน ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน ปริญญาตรี 7 คน มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 1 คน ชำนาญการ 7 คน
   • ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้แต่งตั้ง คณะกรรมการโรงเรียน 3 ชุด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , คณะกรรมการที่ปรึกษา , คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน
   •  โรงเรียนได้จัดทำโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในตำบลบ้านตุ่นร่วมกับโรงเรียนบ้านดอกบัว
   • ( ราษฎร์บำรุง ) และโรงเรียนบ้านห้วยลึก โดยผลัดเปลี่ยนครูและนักเรียนตามความถนัดและความสมัครใจ โดยผลัดกันเป็นโรงเรียนหลักในแต่ละระดับชั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
   •   
   • เกียรติยศและความภาคภูมิใจ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 3 ปีซ้อน
   • ( 2547 , 2548 , 2549 )
   • โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น
   • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป . 6 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกลุ่มสูงสุด ร้อยละ 10
   •  นายพูลชัย ใจสืบ ผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศเหรียญทอง การตอบปัญหาสังคมระดับ สหวิทยาเขตเมืองพะเยา 2 และเหรียญทองแดงระดับเขตพื้นที่ฯปี 2549
   • นายปัญญา หงส์ทอง ผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศเหรียญทอง จิตรกรรมสีเทียนระดับ สหวิทยาเขตเมืองพะเยา 2 ปี 2549
   • เด็กชายกิตติภพ กันทาและเด็กหญิงปิยธิดา บุญบูรณ์
   • ชนะเลิศเหรียญทอง ตอบปัญหาสังคม ระดับสหวิทยาเขต
   • เด็กหญิงเจนจิรา ขอรสกลาง ชนะเลิศเหรียญทอง จิตรกรรมสีเทียนระดับสหวิทยาเขตเมืองพะเยา 2 ปี 2549
   • เด็กหญิงสุวิชาดา กุลนา , เด็กหญิงจิราพัชร คำพันธ์ , เด็กหญิงชิดชนก คลองมัจฉา , เด็กหญิงเจนจิรา เป็งโท , เด็กหญิงชนิกานต์ คำโล , เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรมเสน , เด็กหญิงโยพะกา กันทะไชย , เด็กหญิงจุฑารัตน์ เสมอใจ , ชนะเลิศเหรียญทอง นาฏศิลป์พื้นบ้าน ระดับสหวิทยาเขต
   • เด็กหญิงชนกานต์ มูลเงิน ชนะเลิศเหรียญทอง นักร้องน้อย ระดับสหวิทยาเขต
  • ปรัชญาโรงเรียน
  • ปัญญา โลกัสมิง ปัชโชโต
  • ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
  • คำขวัญโรงเรียน
  • ส่งเสริมจรรยา พัฒนาวิชาการ ผลงานดีเด่น เน้นความริเริ่ม ส่งเสริมคุณธรรม หนุนนำสามัคคี
  • วิสัยทัศน์
  • “ ภายในปี พ . ศ . 2551 โรงเรียนบ้านตุ่นมุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ”
  • พันธกิจ
  •  1 . ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี
  • มีคุณธรรม จริยธรรม
  • 2 . ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
   •  กลยุทธ์
   • เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   • พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
   • กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรม นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   • - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   • - โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
   • - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
   • - โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
  • โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ
  • โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี
  • โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
  • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษ
  • โครงการพัฒนาบุคลากร
   • กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากรชุมชนภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
   • โครงการสำรวจประชากร
   • โครงการชุมชนสัมพันธ์
   • โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
   • โครงการจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้กิจกรรม 5 ส
   •  ยุทธศาสตร์ การบริหาร
   •  หลักธรรมาภิบาล
   • - นิติธรรม - คุณธรรม - ความโปร่งใส - ความรับผิดชอบ - มีส่วนร่วม - ความคุ้มค่า
   •  บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( S . B . M . )
   •  P - D - C - A
  ยุทธศาสตร์ การบริหาร
 • สวัสดี
 • โครงสร้างการบริหารงาน
   • สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
   • การวิเคราะห์ข้อมูล
   • 
   • การสรุป อภิปรายผล
   • ข้อเสนอแนะ