กิจกรรมวันเข้าพรรษา 53
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 53

 • 1,696 views
Uploaded on

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2553 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2553 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,696
On Slideshare
1,695
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 1

http://www.slideshare.net 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. บันทึกขอความ สวนราชการ โรงเรียนเมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ) ที่ ....................... วันที่ สิงหาคม 2553 เรื่อง รายงานผลการรวมกิจกรรมวันเขาพรรษา เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ) ตามโรงเรียนที่ ไดจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา ขาพเจาไดปฏิบัติหนาที่ บันทึกภาพกิจกรรม บัดนี้ ขาพเจาไดรวมกิจกรรมและปฏิบัติหนาสําเร็จลุลวงเปนที่เรียบรอยแลว สรุปผลการรวมกิจกรรมวันเขาพรรษา 1. รวมชวยเหลือเพื่อนรวมงานในการจัดตกแตงเทียนพรรษา 2. รวมกิจกรรมเขาพรรษา ประจําป 2553 ณ ลานเกงดีมีสุข โรงเรียนเมืองใหมฯ 3. ปฏิบัติหนาที่ บันทึกภาพตามคําสั่ง รายละเอียดการรวมกิจกรรม ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ.....................................................ผูรายงาน (นางสาวขนิษฐา วทัญู) ตําแหนง ครู คศ.2 ......................................................................................... ......................................................................................... (นายอาคม เตียประเสริฐ) ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ)
 • 2. รายงานผลการรวมกิจกรรม วันเขาพรรษา ของ ขนิษฐา วทัญู ตําแหนง ครูชํานาญการ โรงเรียนเมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 3. 2