ความหมาย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ความหมาย

on

 • 4,674 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,674
Views on SlideShare
3,230
Embed Views
1,444

Actions

Likes
1
Downloads
9
Comments
0

5 Embeds 1,444

http://krukag.wordpress.com 1420
http://www.google.co.th 11
https://www.google.co.th 8
http://www.google.com 4
http://cache.baiducontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ความหมาย ความหมาย Presentation Transcript

 • พานพุมดอกไม รายวิชางานพานพุ่มดอกไม้(งานประดิษฐ์ ทเี่ น้ นเอกลักษณ์ ไทย) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
 • พานพุมดอกไม 
 • พานพุมดอกไม พานพุ่ม เป็ นงานประณี ตศิลป์ อีกประเภทหนึ่งที่ประดิษฐ์สืบเนื่องควบคู่กบการจัดดอกไม้ประเภทมาลัย เครื่ องแขวน ซึ่ งเป็ นงานประดิษฐ์ ัที่ใช้ในงานราชพิธี มีค่าสําหรับชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ จนถึงปั จจุบน ัซึ่ งในงานพิธีต่างๆ อาทิเช่น งานเฉลิมฉลองในพระราชพิธีต่างๆ ่พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพระบรมรู ปสมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พิธีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาใช้สกการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ต้องมีพานพุม เป็ นสิ่ งสําคัญในพิธีน้ น ั ่ ั
 • พานพุมดอกไมประเภทของพานพุ่มดอกไม้ 1. พุ่มดอกไม้ สด หรือเรียกว่ า ดอกไม้ พ่ม คือ การนําดอกไม้ ใบไม้ และส่ วนต่ างๆ ุ ของดอกไม้ มาจัดแต่ งหรือปักให้ เกิดเป็ นรูปทรงพุ่มกลม รูปทรงดอกบัวตูมที่ ส่ วนกลางพุ่มจะโป่ งและมียอดแหลม การประดิษฐ์ พ่มดอกไม้ สดนี้ จะต้ องมีแกน ุ หรือหุ่นปัก ในบางครั้งจึงเรียกว่ า “การประดิษฐ์ พ่มแบบขึนหุ่น” ุ ้ 2. พานดอกไม้ สด คือ การนําดอกไม้ ใบไม้ และส่ วนต่ างๆ ของดอกไม้ มาจัดแต่ ง เป็ นรูปลักษณะพุ่ม เป็ นกอ หรือเป็ นรูปช่ อดอกไม้ สวยงามและเหมาะสมกับโอกาส ใช้ งาน การจัดพานดอกไม้ สดนีมกจะไม่ ค่อยพิถพถนในการใช้ วสดุหรือรูปทรงของ ้ ั ี ิั ั แกนมากนัก สามารถประดิษฐ์ ได้ ตามความคิดสร้ างสรรค์ ของผู้ประดิษฐ์ ได้ อย่ าง กว้ างขวาง
 • ตัวอย่ างพานพุ่มดอกไม้
 • ตัวอยางพานพุมดอกไม
 • ตัวอย่ างพานดอกไม้ สด
 • ส่ วนประกอบพานพุ่มดอกไม้ ทใช้ ในพิธีการต่ างๆ ี่ มาลัยตุ้ม ทัดหู มาลัยแบน อุบะ ตัวพุ่มดอกข่ า แบบเย็บ
 • ส่ วนประกอบพานพุ่มดอกไม้ ทใช้ ในพิธีการต่ างๆ ี่มาลัยตุ้ม ตัวพุ่ม มาลัยแบน แบบเย็บ
 • หน้ าทีและประโยชน์ การใช้ งานพานพุ่มดอกไม้ ่• เป็ นเครื่องสั กการะบูชาพระและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์• เป็ นเครื่องถวายพระพร เทิดพระเกียรติ• ใช้ ไหว้ และสั กการะครูอาจารย์• ใช้ เป็ นพานสํ าหรับรับนําสั งข์ พานแหวนหมั้น พานขันหมาก ้• เป็ นเครื่องประดับตกแต่ งบ้ าน หรือจัดแต่ งห้ องพิธีต่างๆ• มอบเป็ นของขวัญแสดงความยินดี งานฉลองยศหรือตําแหน่ ง