02การนับศักราช
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

02การนับศักราช

on

 • 583 views

 

Statistics

Views

Total Views
583
Views on SlideShare
583
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

02การนับศักราช 02การนับศักราช Presentation Transcript

 • ประวัติศาสตร การนับศักราช การนับศักราช พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช การนับศักราชแบบไทย 1. พุทธศักราช (พ.ศ.) 2. มหาศักราช (ม.ศ.) 3. จุลศักราช (จ.ศ.) 4. รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช การนับศักราชแบบสากล 1. คริสตศักราช (ค.ศ.) 2. ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช พุทธศักราช (พ.ศ.) ศักราชทางพระพุทธศาสนา มูลเหตุในการตั้งศักราช - การเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจาในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 จุดเริ่มตนในการนับศักราช มี 2 แบบ 1. แบบไทย-ลาว-เขมร เริ่ม พ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานไปแลว 1 ป http://203.155.220.238/program _file/editor/160_r06.jpg 2. แบบลังกา-พมา-อินเดีย เริ่ม พ.ศ. 1 เมื่อปที่พระพุทธเจาปรินิพพานเลย (จึงมี พ.ศ. มากกวาไทย-ลาว-เขมร 1 ป) การใชในประเทศไทย - เริ่มตนนับพุทธศักราชมาตั้งแตสมัยพระนารายณมหาราช - ใชอยางเปนทางการ สมัย ร.6 - สมัยจอมพล ป. เริ่มพุทธศักราช วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม เหมือนคริสตศักราช พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช มหาศักราช (ม.ศ.) มูลเหตุในการตั้งศักราช - พระเจากนิษกะแหงอินเดียตั้งขึ้น จุดเริ่มตนในการนับศักราช - เริ่มตั้งแต พ.ศ. 622 - กลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตรับมาจากอินเดีย KANISHKA fl. in 2nd Century (ผานทางพราหมณ + พอคา) AD King of India - ใชคํานวณทางโหราศาสตร http://www.hyperhistory.co m/online_n2/people_n2/pp การใชในประเทศไทย ersons3_n2/images_ppers ons3/kanishka.gif - ไทยรับมาจากเขมร (ซึ่งเขมรรับมาจากอินเดีย) - ใชในสมัยสุโขทัย จนถึงอยุธยาตอนกลาง - พบมากในศิลาจารึก พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช จุลศักราช (จ.ศ.) มูลเหตุในการตั้งศักราช - โปปะสิระหัน(โพพาสอระหัน) กษัตริยพมาไดตั้งขึ้น จุดเริ่มตนในการนับศักราช - เริ่มตั้งแต พ.ศ. 1182 - ใชคํานวณทางโหราศาสตรบอกเวลาในจารึก พงศาวดาร การใชในประเทศไทย - ไทยรับมาจากพมา - ใชตั้งแต ลานนา - สุโขทัย - อยุธยา - รัชกาลที่ 5 พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) มูลเหตุในการตั้งศักราช - รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งขึ้น จุดเริ่มตนในการนับศักราช - ปที่มีการตั้งกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2525 การใชในประเทศไทย - เริ่มใช สมัยรัลกาลที่ 5 - เลิกใช สมัยรัชกาลที่ 6 - มีเฉพาะไทยเทานั้น http://www.thairetouch.com/web/oil_painting/king5.jpg พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช การนับศักราชแบบสากล พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช คริสตศักราช (ค.ศ.) มูลเหตุในการตั้งศักราช - นับตั้งแตปที่พระเยซูประสูติ จุดเริ่มตนในการนับศักราช - ค.ศ. 1 - เริ่มนับวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม - กอนพระเยซูประสูติ เรียกวา กอนคริสตศักราช ภาษาอังกฤษใชคําวา B.C. = Before Christ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co (บีฟอร ไครส)  mmons/thumb/7/7b/The_visit_of_the_wi se-men.jpg/506px- The_visit_of_the_wise-men.jpg - สําหรับ ค.ศ. ภาษาอังกฤษใช A.D. ยอมาจากภาษาละติน Anno Domini = ปแหงพระผู เปนเจา การใชในประเทศไทย - เปนศักราชสากลที่ใชกันทั่วโลก - บางทีเรียกวา ศักราชกลาง (Common Era) เพราะมีความเปนสากลที่สุด พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) มูลเหตุในการตั้งศักราช http://api.ning.com/files/0rnzA*3Aic1ZOTjmkQCLKZvGsxL68NXl9mQz hNBV5J3gjvg*v1Tu3cceFd5k91iearWdR2wmoeV13jmoUZfFw1N68mt Ok6SA/Bedouins.jpg - นับตั้งแตปที่ทานมูฮําหมัดอพยพจากเมืองเมกกะ (เมืองเกิด) ไปเมืองเมดินา เพื่อ เผยแผและประกาศศาสนาอิสลาม การใชในประเทศไทย - เปนศักราชของศาสนาอิสลาม - เปนปที่ทําใหศาสนาอิสลามเปนที่รูจักทั่วโลก พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช ตารางการเทียบศักราช ม.ศ. + 621 = พ.ศ. ดังนั้น พ.ศ. - 621 = ม.ศ. จ.ศ. + 1181 = พ.ศ. ดังนั้น พ.ศ. - 1181 = จ.ศ. ร.ศ. + 2324 = พ.ศ. ดังนั้น พ.ศ. - 2324 = ร.ศ. ค.ศ. + 543 = พ.ศ. ดังนั้น พ.ศ. - 543 = ค.ศ. ฮ.ศ. + 1122 = พ.ศ. ดังนั้น พ.ศ. - 1122 = ฮ.ศ. พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • ประวัติศาสตร การนับศักราช แหลงที่มาของขอมูล http://203.155.220.238/program_file/ http://api.ning.com/ http://th.wikipedia.org/wiki http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ http://www.hyperhistory.com/online_n2/if http://www.thairetouch.com/ พัฒนาโดย ผูชวยศาสตราจารยกนก จันทรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร