จุดประสงค์1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์2. จําแนกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์                    ...
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ทํางานภายใต้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบ  ที่ผู้ใช้สามารถนําม...
ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะงานใดงานหนึ่ง ผู้ใช้  สา...
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั ่วไปแบ่งเป็ น 6 กลุมใหญ่                   ่  ซอฟต์แวร์ประมวลคํา  ซอฟต์แวร์ตารา...
ซอฟต์แวร์ประมวลคํา (Word Processing Software)  เป็ นซอฟต์แวร์สาหรับพิมพ์เอกสาร สามารถสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบ      ...
ซอฟต์แวร์ประมวลคํา (Word Processing Software)Microsoft Word             Open Office.org2.2 Writer      ...
ซอฟต์แวร์ตารางการทํางาน (Spreadsheet software)  เป็ นซอฟต์แวร์สาหรับช่วยในการคิดคํานวณ           ํ  สามารถใส...
ซอฟต์แวร์ตารางการทํางาน (Spreadsheet software) Microsoft Excel              ของ Open Office.org กิCalc ่ 2 ซอ...
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management software)   เป็ นซอฟต์แวร์ที่ชวยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปรับปรุง ค้นคืนข้อมู...
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management software)     Microsoft Access     Open Office.org Base แวร์ประยุก...
ซอฟต์แวร์นําเสนอ (Presentation Software)  สามารถสร้างสไลด์ที่ประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง  ภาพเคลื่อน...
ซอฟต์แวร์นําเสนอ (Presentation Software)Microsoft PowerPoint                    Open Office.org Impress...
ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software)  เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย เช่น อินทราเน็ ต อินเทอร์เน็ ต  ช่...
ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software) Internet Explorer             Mozilla Firefox  กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แว...
ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software) Microsoft Outlook                    Webmail ่ 2 ซอฟต์แวร์ประ...
ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Software)  เป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบ สร้าง ตกแต่ง ข้อความหรือรูปภาพ สามารถ  สร้างงานได้สะดวก...
  เป็ นซอฟต์แวร์ที่ได้รบการออกแบบและพัฒนาสําหรับนําไปใช้เฉพาะงาน             ั  ตามความต้องการของผูใช้ เช่...
ซอฟต์แวร์เกม   กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน     The Geometer’s Sketchpad                   กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประย...
Act2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Act2

857 views
784 views

Published on

กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
437
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Act2

 1. 1. จุดประสงค์1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์2. จําแนกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทํางานภายใต้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบ ที่ผู้ใช้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับงานด้านต่างๆ ตามความต้องการ กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 3. 3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะงานใดงานหนึ่ง ผู้ใช้ สามารถนําไปประยุกต์กับงานตามความต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการฐาน ข้อมูล ซอฟต์แวร์สื่อสาร ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้ มีลักษณะการทํางานที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนา สําหรับนําไปใช้งานเฉพาะด้าน หรือในสาขาใดสาขาหนึ่งตามความต้องการของผู้ ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบคลังสินค้า ซอฟต์แวร์ระบบเช่าซื้อ ซอฟต์แวร์ระบบงาน บัญชี กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 4. 4. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั ่วไปแบ่งเป็ น 6 กลุมใหญ่ ่ ซอฟต์แวร์ประมวลคํา ซอฟต์แวร์ตารางทํางาน ซอฟต์แวร์จดการฐานข้อมูล ั ซอฟต์แวร์นําเสนอ ซอฟต์แวร์สื่อสาร ซอฟต์แวร์กราฟิ ก กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 5. 5. ซอฟต์แวร์ประมวลคํา (Word Processing Software) เป็ นซอฟต์แวร์สาหรับพิมพ์เอกสาร สามารถสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบ ํ เอกสาร สร้างเอกสารในรูปแบบที่ตองการได้ง่าย เช่น แบ่งคอลัมน์ ้ แทรกรูปภาพหรือภาพกราฟิ ก สร้างตาราง จัดเรียงตัวอักษร ปั จจุบนซอฟต์แวร์ประมวลคําสามารถ ั  สร้างดัชนี และสารบัญ  ตรวจสอบตัวสะกดในเอกสาร กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 6. 6. ซอฟต์แวร์ประมวลคํา (Word Processing Software)Microsoft Word Open Office.org2.2 Writer กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 7. 7. ซอฟต์แวร์ตารางการทํางาน (Spreadsheet software) เป็ นซอฟต์แวร์สาหรับช่วยในการคิดคํานวณ ํ สามารถใส่ตวเลข ข้อความ สูตร และสังให้คานวณ สูตร เงื่อนไข หรือคําสัง ั ่ ํ ่ พิเศษที่เรียกว่า มาโคร ได้ สามารถสร้างกราฟสําหรับนําเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟ วงกลม กราฟเส้น กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 8. 8. ซอฟต์แวร์ตารางการทํางาน (Spreadsheet software) Microsoft Excel ของ Open Office.org กิCalc ่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จกรรมที
 9. 9. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management software)  เป็ นซอฟต์แวร์ที่ชวยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปรับปรุง ค้นคืนข้อมูล ่ สร้างรายงานและสรุปผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ  ซอฟต์แวร์จดการฐานข้อมูลบางซอฟต์แวร์ก็สามารถเรียกใช้งานฐานข้อมูลที่ ั สร้างจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอื่นได้  ซอฟต์แวร์จดการฐานข้อมูลมีอยูหลายชนิ ด แต่ละชนิ ดมีความเหมาะสมกับ ั ่ งานที่แตกต่างกัน กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 10. 10. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management software) Microsoft Access Open Office.org Base แวร์ประยุกต์ กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์
 11. 11. ซอฟต์แวร์นําเสนอ (Presentation Software) สามารถสร้างสไลด์ที่ประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และอื่นๆ สามารถตกแต่งและนําเสนอสไลด์ดวยรูปแบบต่างๆ เช่น การใส่และตกแต่ง ้ พื้ นหลังของสไลด์ วาดภาพ ตกแต่งตัวอักษรและเลือกรูปแบบการแสดงตัว อักษรและสไลด์ ช่วยให้การนําเสนอข้อมูลทําได้งายสะดวกรวดเร็ว และน่ าสนใจมากยิงขึ้ น ่ ่ กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 12. 12. ซอฟต์แวร์นําเสนอ (Presentation Software)Microsoft PowerPoint Open Office.org Impress กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 13. 13. ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software) เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย เช่น อินทราเน็ ต อินเทอร์เน็ ต ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็ว เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การ ซื้ อขายสินค้า การศึกษา สามารถรับส่งอีเมล โอนย้าย แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 14. 14. ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software) Internet Explorer Mozilla Firefox กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 15. 15. ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software) Microsoft Outlook Webmail ่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ กิจกรรมที
 16. 16. ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Software) เป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบ สร้าง ตกแต่ง ข้อความหรือรูปภาพ สามารถ สร้างงานได้สะดวกและรวดเร็ว Paint Drawกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ กิจ
 17. 17.  เป็ นซอฟต์แวร์ที่ได้รบการออกแบบและพัฒนาสําหรับนําไปใช้เฉพาะงาน ั ตามความต้องการของผูใช้ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบคลังสินค้า ซอฟต์แวร์ระบบ ้ เช่าซื้ อ ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี ซอฟต์แวร์เกม กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 18. 18. ซอฟต์แวร์เกม กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 19. 19. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน The Geometer’s Sketchpad กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

×