การประเมินโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนนาดีวทยา                            ิ    ...
ขชื่องานวิจย     ั   การประเมิ นโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดี วิทยา         สานักงานเขตพื...
คแกนนา จานวน 17 คน นักเรี ยนทัวไป จานวน 90 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random                  ...
ง       ผลการศึกษาปรากฏว่า       1) ด้านบริ บทของโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดี วทยา สานักงา...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

1บทคัดย่อวิจัยประเมินโครงการ

2,423

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,423
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1บทคัดย่อวิจัยประเมินโครงการ

 1. 1. การประเมินโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนนาดีวทยา ิ สานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ้ ปี การศึกษา 2552 จีรา ศรีไทย รหัส 52054110103 การวิจัยประเมินโครงการนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสู ตรครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา วิชา 1045403 การวิจัยประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ รินทร์
 2. 2. ขชื่องานวิจย ั การประเมิ นโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดี วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552ผูประเมิน ้ นางจีรา ศรี ไทยปี ที่ศึกษา 2552 บทคัดย่อ การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริ บทของโครงการธนาคาร ัขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552ในด้านความสอดคล้องกับปั ญหา และความจาเป็ นของสถานศึกษา ด้านความสอดคล้องกับนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา และด้านความสอดคล้องกับนโยบายระดับกระทรวง 2) เพื่อประเมิ นปั จจัยของโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ิปี การศึกษา 2552 ในด้านบุ คลากร ด้านแผนงาน ด้า นงบประมาณ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวก 3) เพื่อประเมินกระบวนการดาเนิ นโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 ในด้านการเตรี ยมการ ิด้า นการดาเนิ นงานตามแผน ด้า นการนิ เทศติ ดตาม และด้ า นการปรั บปรุ ง แก้ไ ขการดาเนิ นงาน4) เพื่อประเมินผลผลิต ของการดาเนิ นโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดี วิทยาสานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 ในด้านผลผลิตตามวัตถุ ประสงค์ด้านความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง และด้านผลกระทบ กลุ่ มเป้ าหมาย 1) ด้า นบริ บท เป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ย นนาดี วิทยาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงนักเรี ยนโรงเรี ยนนาดีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 ที่สมัครเป็ นนักเรี ยนแกนนา จานวน 45 คน และผูปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนนาดีวทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ้ ิสุ รินทร์ เขต 1 ซึ่งเป็ นผูปกครองของนักเรี ยนปี การศึกษา 2552 ที่สมัครเป็ นนักเรี ยนแกนนา จานวน 45 คน ้2) ด้านปัจจัย เป็ น ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนนาดีวทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ ิเขต 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และนักเรี ยนโรงเรี ยนนาดีวิทยาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 ที่สมัครเป็ นนักเรี ยนแกนนา จานวน 30 คน3) ด้านกระบวนการ เป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนนาดีวทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ิสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง นักเรี ยนโรงเรี ยนนาดีวทยา ิสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 107 คน ประกอบด้วย นักเรี ยน
 3. 3. คแกนนา จานวน 17 คน นักเรี ยนทัวไป จานวน 90 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random ่Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก และผูปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนนาดีวทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ้ ิสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 80 คน ประกอบด้วย ผูปกครองนักเรี ยนแกนนา จานวน 19 คน ้ผูปกครองนักเรี ยนทัวไป จานวน 61 คน 4) ด้านผลผลิต เป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนนาดีวทยา ้ ่ ิสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงนักเรี ยนโรงเรี ยนนาดีวทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 107 คน ิประกอบด้วย นักเรี ยนแกนนา จานวน 17 คน นักเรี ยนทัวไป จานวน 90 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย ่(Sample Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก และผูปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนนาดีวิทยา สานักงาน ้เขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 80 คน ประกอบด้วย ผูปกครองนักเรี ยน ้แกนนา จานวน 19 คน ผูปกครองนักเรี ยนทัวไป จานวน 61 คน ้ ่ เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน 1) ด้านบริ บท ได้แก่ (1) แบบบันทึกการศึกษาเอกสารฉบับที่ 1ด้านบริ บทโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ ิเขต 1 ปี การศึกษา 2552 (2) แบบสอบถามฉบับที่ 1 ด้านบริ บทโครงการธนาคารขยะ รักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดี วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 2) ด้านปั จจัยได้แก่ (1) แบบบันทึกการศึกษาเอกสารฉบับที่ 2 ด้านปั จจัยโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 (2) แบบสอบถามฉบับที่ 2 ด้านปั จจัยโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 3) ด้านกระบวนการ ได้แก่ (1) แบบสังเกตฉบับที่ 1ด้านกระบวนการโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดี วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 (2) แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 ด้านกระบวนการโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 ิ(3) แบบสอบถามฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวทยา ิสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 และ 4) ด้านผลผลิต ได้แก่ (1) แบบบันทึกผลการดาเนิ นโครงการด้านผลผลิ ตตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 และ (2) แบบสอบถามฉบับที่ 4 ด้านผลผลิตโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอมูลคือ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ้
 4. 4. ง ผลการศึกษาปรากฏว่า 1) ด้านบริ บทของโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดี วทยา สานักงาน ิเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 มีความสอดคล้องกับปั ญหาและความจาเป็ นของสถานศึกษาและมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายระดับกระทรวงอยูในระดับมาก ผ่านเกณฑ์เป็ นที่น่าพอใจ ถือว่าดี ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้านพบว่า ่ ่ด้านความสอดคล้องกับปั ญหาและความจาเป็ นของสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ผ่านเกณฑ์เป็ นที่น่าพอใจ และด้านความสอดคล้องกับนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบายระดับกระทรวงอยูในระดับอยูในระดับมาก ผ่านเกณฑ์เป็ นที่น่าพอใจ ่ ่ 2) ด้านปั จจัยของโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 ในด้านบุคลากร ด้านแผนงาน ด้านงบประมาณ และด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ และสิ่ ง อานวยความสะดวก โดยรวมมี ความเหมาะสมอยู่ใ นระดับปานกลางไม่ผ่านเกณฑ์เป็ นที่น่าพอใจ ถือว่าควรปรับปรุ ง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรมีความเหมาะสม ด้านแผนงานไม่เหมาะสม ด้านงบประมาณไม่เหมาะสม และด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวกไม่เหมาะสม 3) ด้า นกระบวนการของโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดี วิทยาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 ในด้านการเตรี ยมการ ด้านการดาเนินงานตามแผน ด้านการนิ เทศติดตาม และด้านการปรับปรุ งแก้ไขการดาเนิ นงาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางไม่ผานเกณฑ์ที่น่าพอใจ ถือว่าควรปรับปรุ ง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ่ในด้านการเตรี ยมการไม่เหมาะสม ด้านการดาเนินงานตามแผนไม่เหมาะสม ด้านการนิเทศติดตามเหมาะสมและด้านการปรับปรุ งแก้ไขการดาเนิ นงานเหมาะสม 4) ด้านผลผลิตของการดาเนินโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่ งแวดล้อมโรงเรี ยนนาดีวิทยาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ปี การศึกษา 2552 ในด้านผลผลิ ตตามวัตถุ ประสงค์ด้านความพึงพอใจของผูเ้ กี่ ยวข้อง ด้านผลกระทบทางบวก และด้านผลกระทบทางลบ โดยรวมมีความสาเร็ จอยูในระดับมาก ผ่านเกณฑ์เป็ นที่น่าพอใจ ถือว่าดี ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ่ด้านผลผลิตตามวัตถุประสงค์มีความสาเร็ จในระดับปานกลาง ไม่ผานเกณฑ์ที่น่าพอใจ ด้านความพึงพอใจ ่ของผูเ้ กี่ ย วข้องอยู่ใ นระดับ มาก ผ่า นเกณฑ์ที่ น่า พอใจ ด้า นผลกระทบทางบวกอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ และด้านผลกระทบทางลบอยูในระดับน้อย ผ่านเกณฑ์เป็ นที่น่าพึงพอใจ ่

×