หนังสืออ้างอิง...

1,375 views
1,300 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หนังสืออ้างอิง...

 1. 1. คําแนะนําในการเรียน บทเรียนนี้เปนบทเรียนโปรแกรม จัดทําขึนเพื่อใหนกเรียนศึกษาดวยตนเอง ้ ัโปรดอานคําแนะนํากอนศึกษาบทเรียน ดังตอไปนี้ ๑. บทเรียนนี้เปนบทเรียนสําเร็จรูปมีทั้งหมด ๔๔ กรอบ ใชเวลาในการเรียน๓ ชั่วโมง ๒. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู แลวนักเรียนจะทราบวา เมือเรียนจบแลวนักเรียนจะไดความรูอะไร ่ ๓. ทําแบบทดสอบกอนเรียนตามความเขาใจของนักเรียน ตอบผิดไมเปนอะไร เพราะถาศึกษาเอกสารตอไปจะตอบไดถูกตองในภายหลัง ๔. บทเรียนนี้ไมใชขอทดสอบ ไมตองกังวลใจทําไปชา ๆ ทีละกรอบ นักเรียนจะไดรับความรูไดทําแบบฝกหัดและไดทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวเอง ๕. ขณะศึกษาบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมไมดูเฉลย เมื่อตอบผิดใหกลับไปศึกษาเนื้อหาในกรอบเดิมแลวลองตอบคําถามใหม ๖. เมื่อศึกษาครบทุกกรอบแลวใหทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง ํ ๗. เมื่อเขาใจดีแลวศึกษาบทเรียนไดเลย
 2. 2. ๒ สาระสําคัญ หนังสืออางอิง คือหนังสือทีนาเสนอขอเท็จจริง ่ ํ ซึ่งรวบรวมโดยผูทรงคุณวุฒหรือผูเชี่ยวชาญ ิในเนื้อหาหรือหัวขอนัน ๆ มีการเรียบเรียงเนื้อหา ้ ใหคนควาไดงาย สะดวก รวดเร็ว  และเปนทียอมรับกันจนใชอางอิงได ่
 3. 3. ๓ แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง หนังสืออางอิงคําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่ถูกตองทีสุดเพียงขอเดียว ่ ๑. หนังสืออางอิงมีลกษณะอยางไร ั ก. หนังสือที่มไมเกิน ๖๐ หนา ี ข. หนังสือที่ใหความบันเทิงเปนหลัก ค. หนังสือที่มเี นื้อหาสาระเหมาะสําหรับเด็ก ง. หนังสือที่รวมขอเท็จจริงจากแหลงตาง ๆ นํามาเรียบเรียงเขาดวยกัน เพือใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว ่ ๒. เครื่องมือชวยคนในหนังสืออางอิงคือ ก. ดรรชนี ข. สารบัญ ค. อักษรนําเลม ง. บรรณานุกรม ๓. หนังสืออางอิงประเภทใดใหความหมายของคํา ก. สารานุกรม ข. พจนานุกรม ค. นามานุกรม ง. บรรณานุกรม
 4. 4. ๔๔. หนังสืออางอิงประเภทใดใหความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เขียนโดยผูเ ชี่ยวชาญ ในสาขาวิชานัน ๆ ้ ก. สารานุกรม ข. พจนานุกรม ค. นามานุกรม ง. บรรณานุกรม๕. สมุดรายนามผูใชโทรศัพทเปนหนังสืออางอิงประเภทใด ก. สารานุกรม ข. พจนานุกรม ค. นามานุกรม ง. บรรณานุกรม๖. ประวัติของ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท จะคนไดจากหนังสืออางอิงประเภทใด ก. สารานุกรม ข. นามานุกรม ค. พจนานุกรม ง. อักขรานุกรมชีวประวัติ๗. หนังสืออางอิงประเภทใดใหแหลงความรู ก. สารานุกรม ข. พจนานุกรม ค. อักขรานุกรม ง. บรรณานุกรม
 5. 5. ๕ ๘. ตองการทราบวา “เขื่อนปาสักชลสิทธิ” ตั้งอยูที่จังหวัดใด ควรหาจากหนังสืออางอิง ์ 8. หนาใดของหนังสือทีนามาเขียนบรรณานุกรมในการทํารายงาน ่ ํ ประเภทใด ก. หนาปกใน ก. สารานุกรม ข. พจนานุกเรื่อง ข. หนาชื่อ รม ค. หนงสือลิขสิท่ ธิ์ ค. หนั าป แผนที ง. อักขรานุกรมภูมิศาสตร ง. หนาภาพพิเศษ9. หนาประกาศคุณูปการบางสถาบัวาเรียทร”าควรคนหาจากหนังสืออางอิงประเภทใด ๙. ตองการทราบความหมายของคํา น “ภั กว หนาอะไร ก. สารานุกานํา จ. หนาคํ รม ข. พจนานุาอุทิศ ฉ. หนาคํกรม ค. อักขรานุกรม ช. หนาปลิขสิทธิ์ ง. บรรณานุกรม ง. กิตงติกรรมประกาศ ่ใหขาวและเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ ๑๐.หนั สืออางอิงประเภทใดที10.บรรณานุกรมคืออะไร ในรอบป ก. ก.ญชีคํา บั พงศาวดาร ข. ข. จดหมายเหตุ รายชื่อเอกสาร ค. ค.วหนัง่อธิบายคําศัพท ส นที สือรายป ง. ง. รายงานประจําอความ แหลงที่มาของข
 6. 6. ๖เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เรื่องหนังสืออางอิง ขอ คําตอบ ๑ ง ๒ ก ๓ ข ๔ ก ๕ ค ๖ ง ๗ ง ๘ ง ๙ ข ๑๐ ค
 7. 7. ๗ ผลการเรียนรูที่คาดหวังนักเรียนสามารถใชหนังสืออางอิงประกอบการคนควาได จุดประสงคการเรียนรู ๑. ใหรูจักประเภทและประโยชนของหนังสืออางอิง ๒. ใหรูจักลักษณะพิเศษของหนังสืออางอิงและ หลักการใชเบื้องตน
 8. 8. ๘ หนังสืออางอิงกรอบที่ ๑ สวัสดีครับชมพู กําลังจะไปไหนหรือครับ สวัสดีคะนล จะไปหาแพงใหทบทวน เรื่องหนังสืออางอิงคะ เราอธิบายใหฟงก็ได เราเปนคนถาม เธอตอบแตถาตอบไมได เราชวยเสริมให ตกลงไหมละครับ ตกลงคะ โอ! ลืมสนิทเลย วานลก็ทบทวนได ดีใจมากเลย เราจะไดไมตองไปไกล เพราะการบานวิชาอื่นยังไมเสร็จเลย และเราจะเปนลูกศิษยที่ดีคะ
 9. 9. ๙กรอบที่ ๒ เราเริ่มตั้งแตความหมายเลยนะ หนังสืออางอิง หมายถึง หนังสือที่รวม ขอเท็จจริงจากแหลงตาง ๆ นํามาเรียบเรียง เขาดวยกัน เพือใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว ่ เขาใจแลวจะ แลวเราจะรูไดอยางไร วาหนังสือเลมนั้นเปนหนังสืออางอิง ชมพูฟงนะลักษณะของหนังสืออางอิงมีดงนี้ ั ๑. ผูแตงจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิและเชียวชาญ  ่ ในสาขาที่เขียน ๒. มีวัตถุประสงคในการเขียนและขอเท็จจริง ทีเ่ ชื่อถือได ๓. มีการเรียบเรียงเนื้อเรื่องอยางเปนระบบ ๔. เนื้อหาทันสมัยเสมอ เพราะปรับปรุงเรืองราว่ ใหม ๆ อยูเ สมอ ๕. เปนหนังสือที่แจงขอบเขตเนื้อหาไวอยางชัดเจน ๖. เปนหนังสือที่อานเฉพาะตอนที่ตองการเทานั้น ๗. ใหความรูชัดเจน กะทัดรัด และจบในตัวเอง ๘. เปนหนังสือที่หามยืมออกนอกหองสมุด 
 10. 10. ๑๐กรอบที่ ๓ เอาละ มาถึงกรอบที่ ๓ เรื่องสวนชวยการคนควา ของหนังสืออางอิง สวนแรกเปนอักษรนําเลม คือ สวนปรากฏทีสันหนังสือ บอกใหรูวาหนังสือ ่  เลมนันใชคนเรื่องตั้งแตอักษรใดถึงอักษรใด ้ มีตัวอยางใหดนะครับ ู อักษรนําเลม ใช ใช เราเคยเห็น แตไมรูวา เรียกวาอักษรนําเลม เมื่อรูแลว เขาใจแลว ฟงแลว ลองตอบคําถามดูนะวา อักษรนําเลม คือ ……
 11. 11. ๑๑ เฉลยกรอบที่ ๓ อักษรนําเลม คือ สวนปรากฏ ที่สันหนังสือ เพื่อบอกใหทราบวา หนังสืออางอิงเลมนันใชคนเรื่องตั้งแต ้ ลําดับอักษรใดถึงอักษรใด ถูกไหมคะนล โอโฮ ! แคเริ่มตนก็ไปไดสวยแลว แบบนี้ไมรูวาสอนจระเขวายน้ํา หรือเปลา ไปกรอบตอไปเลยนะครับ
 12. 12. ๑๒กรอบที่ ๔ ดรรชนีริมหนากระดาษครับ (ดัด-ชะ-นี) คือ สวนของริมหนากระดาษที่มีลกษณะเวา ั เปนรูปครึ่งวงกลมหรือแบบกระดาษที่ยนออกมา ื่ เปนแถบเล็ก ๆ มีตัวอักษรกํากับ มักมีในหนังสือ ที่มีความหนามาก ดูตัวอยางนะครับ การศึกษาคนควา ดรรชนีริม หนากระดาษ ในหองสมุดโรงเรียนเราไมมใหเห็นเลย ีแตเหมือนจะเคยเห็นในงานสัปดาหหนังสือคะ ถาอยางนั้นก็ตอบคําถามเราไดเลย จะไดจําไมลืมยังไงละ ดรรชนีริมหนากระดาษ คือ…………..
 13. 13. ๑๓ เฉลยกรอบที่ ๔ นี่จะคําตอบ คือ สวนของริมหนากระดาษ ที่มีลักษณะเวาเปนรูปครึงวงกลมหรือแบบ กระดาษที่ยนออกมาเปนแถบกระดาษเล็ก ๆ ื่ มีตัวอักษรกํากับ เห็นไหมเราจําไดไมลืมเลย เพราะลักษณะแปลกดี ใชได ชมพูเกงมากครับนี่นะเคาถึงไดบอกวา ความพยายาม อยูท่ไหน ความสําเร็จอยูท่นน ี  ี ั่ ไปสวนอื่นตอนะครับ
 14. 14. ๑๔กรอบที่ ๕ ชมพูเรามาดูเรืองสารบัญกันนะ ่ เอาสิ เราก็อยากทราบเหมือนกัน นลอธิบายไดเลย เราจะตั้งใจฟงนะคะ สารบัญ (สา-ระ-บัน) ใชเปนคูมือ ในการเปดหาเรื่องที่ตองการในเลม แบงเปนบท ตามเนื้อหา และบอกเลขหนา ที่จะพบเรือง่ ดูตัวอยางครับ สารบัญ หนา คํานํา (1) บทนํา 1 บทที่ 1 การคนควาวิจัย 3 ความหมาย 3 ประเภท 3 การวางแผน 16 บทที่ 2 แหลงและทรัพยากร สารนิเทศ 17 บรรณานุกรม 184 ภาคผนวก ก 185 ภาคผนวก ข 194
 15. 15. ๑๕กรอบที่ ๖ ชมพูอยากรูไหมวา “คํานําทาง” คืออะไร โถ ถามได นลรูอะไร ก็บอกเรา ใหหมดเลย หามปดบังแมแตเรื่องเดียว เรากลัวจะทําขอสอบไมไดคะ ตกลงครับ คํานําทาง คือ คําที่อยูดานบน ของหนากระดาษ อาจจะมีทงดานซายและ ั้ ดานขวา หรืออยูกึ่งกลางหนา แสดงคําเริ่มตนและคําสุดทาย ของหนานั้น ๆ เธอตองเคยเห็นแน ๆ เลย ตัวอยางนะครับ แลวไปกรอบตอไปไหวไหม คํานําทาง
 16. 16. ๑๖กรอบที่ ๗ ชมพูรูจักสวนโยงไหมครับ ไมรูจักคะ คืออะไรหรือคะสวนโยง คือ การชี้ใหไปอานเรื่องที่มีกลาวไวในเลมนั้น เพือเปนการทบทวน ตอบคําถามนะ ่สวนโยง คือ ………………………………….. อยากรูคําตอบใชไหมคะ ไปฟงคําตอบตรงโนนดีกวา ไปคะ
 17. 17. ๑๗ เฉลยกรอบที่ ๗ ฟงดี ๆ นะนล สวนโยง คือ การชี้ใหไปอานเรื่องที่มีกลาวไว ในเลมนั้น ถูกไหมคะ ถูกตองนะครับแหม ! ชมพู ลูกเลนมากเหลือเกินนะ อยากรูเรื่องตอไปก็ตามเราไปเลย
 18. 18. ๑๘กรอบที่ ๘ ถึงภาคผนวกกันแลว เธอรูความหมายของคําวา “ภาคผนวก” ไหมครับ ไมตองถามหรอก อธิบายไดเลยคะ ภาคผนวก (พาก-ผะ-หฺนวก) คือ สวนที่อธิบายเพิมเติมเนือหา ่ ้ ใหเขาใจไดดียิ่งขึ้น อยูในสวนทายเลม ใชแลว เราเคยเห็นหนังสือบางเลม มีใหเห็น แตสวนนอยนะทีจะเห็นนะ ่
 19. 19. ๑๙กรอบที่ ๙ ชมพูเธอเคยเห็นดรรชนีไหม ไมเคยเลยคะ คืออะไรหรือคะ ดรรชนี (ดัด-ชะ-นี) คือ คําสําคัญหรือ หัวขอสําคัญทีปรากฏในเรื่อง นํามาเรียง ่ ตามลําดับอักษร มีเลขหนากํากับไว บอกใหทราบวาคํานันจะพบที่หนาใดบาง ้ บอกเราไดไหมวาดรรชนีคลายหนาอะไร ขอนึกกอนนะคะ
 20. 20. ๒๐ เฉลยกรอบที่ ๙ นึกออกแลวคะ คลายหนาสารบัญคะ และหนาดรรชนีเรียงตามตัวอักษรที่เธอ บอก แตหนาสารบัญเรียงตามเนื้อหาคะเธอเกงมากเลยชมพู รูจักเปรียบเทียบดวย
 21. 21. ๒๑กรอบที่ ๑๐ ทีนถึงเรื่องประโยชนของหนังสืออางอิงละนะ ี้ ถาเธอรูชวยเราตอไดเลย เราขึ้นกอนดีกวา และถาเราไมรูเธอก็ตอใหเราดวย๑. เปนแหลงคนควาหาขอเท็จจริงในทุกสาขาวิชา๒. เปนแหลงสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยทุกระดับ ๓. เปนแหลงที่สามารถคนหาคําตอบไดสะดวก รวดเร็ว เพราะมีการจัดเรียงลําดับ ตามตัวอักษร ๔. ทําใหเห็นประโยชนของการศึกษาที่ มุงใหผูเรียนคนควาดวยตนเองเปนวิถทาง  ี การศึกษาที่ถูกตองกวาวิธีอน ื่ นล เราอยากจะรูเรื่องประเภท ของหนังสืออางอิงวามีอะไรบาง เพราะเรารูจักไมกี่ประเภท บอกเราหนอยไดไหมคะ
 22. 22. ๒๒กรอบที่ ๑๑ ไดอยูแลว เราเริ่มเลยแลวกันนะ หนังสืออางอิงมี ๒ ประเภท ๑. หนังสืออางอิงที่ใหคําตอบหรือขอเท็จจริงทันที ๒. หนังสืออางอิงที่บอกแหลงขอมูล ชมพูอยากรูประเภทไหนกอนละครับเรียงเลยก็แลวกันนล เธอชวยอธิบายใหเราฟง เราก็ขอบคุณเธอแลวละ อธิบายใหละเอียดเลยนะของแตละประเภทเลยนะ เธอนี่ขยันจริง ๆ ไดเลยตามสั่งครับ เราจะอธิบายใหละเอียดตามที่เธอ ตองการเลย ไปกันเลย
 23. 23. ๒๓กรอบที่ ๑๒ ประเภทแรกนะ หนังสืออางอิงที่ใหคําตอบ หรือขอเท็จจริงในทันที แบงเปน ๗ ชนิดดังนี้ เดี๋ยว ขอเราตอบกอนเพราะรูจักนิดหนอย ๑. พจนานุกรม ๒. สารานุกรม ตอบไดแคนแหละคะ เธอตอไดเลย ี้ ก็ยังดีนะ ที่ยงพอรูจักบาง ั ๓. หนังสือรายปและสมพัตสร (สม-พัด-สอน) ๔. อักขรานุกรมชีวประวัติ (อัก-ขะ-รา-นุ-กฺรม- ชี-วะ-ปฺระ-หฺวัด) ๕. หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร ๖. ทําเนียบนามหรือนามานุกรม ๗. สิ่งพิมพรัฐบาล เราไปทําความรูจักทีละชนิดในกรอบตอไปนะครับ
 24. 24. ๒๔กรอบที่ ๑๓ ชนิดที่ ๑ คือ พจนานุกรม (พด-จะ-นา-นุ-กฺรม) คือ ชมพูจะตอบบอกเองไหมครับ ไมละคะ เรารูวาเปนพจนานุกรมเพราะ  ที่ปกหนังสือเขียนไว แตเราไมรูความหมาย เธอบอกไดเลยคะ พจนานุกรม คือ หนังสือที่ใหความรูเกียวกับคํา ่ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสะกด การออกเสียง ประเภทของคํา ประวัติของคํา การใชคํา และอื่น ๆ เรียงไวตามลําดับอักษร เพื่อความสะดวก ในการคนหา ชมพูรูจักพจนานุกรมแลวนะ ตอบคําถามเราเลย จะไดจําไดนะครับ พจนานุกรม คือ ………………… เธอชวยดูดวยนะวาเราตอบถูกไหม
 25. 25. ๒๕ เฉลยกรอบที่ ๑๓ พจนานุกรม คือ หนังสือที่ใหความรูเกียวกับคํา ่ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสะกด การออกเสียง ประเภทของคํา ประวัติของคํา การใชคําและอื่น ๆ เรียงไวตามลําดับอักษรเกงมากชมพู เกงอยางนี้ตองใหรางวัลนี่ครับรางวัลสําหรับคนเกง ไปรูจักประเภทของพจนานุกรมกันเลยนะ
 26. 26. ๒๖กรอบที่ ๑๔ พจนานุกรมมี ๒ ประเภท คือ ๑. พจนานุกรมภาษา ๒. พจนานุกรมเฉพาะ เราจะอธิบายใหฟงทีละประเภทนะ  เธอจะไดไมสับสน เธอชางดีกับเราจริง ๆ เลย ไมเปนอะไรหรอก ก็เธอเปนเพื่อนเรา มีอะไรเราก็ตองชวยเหลือกันจึงจะ ถูกตอง เราไปดูพจนานุกรมภาษา กันนะ
 27. 27. ๒๗กรอบที่ ๑๕ พจนานุกรมภาษายังไดเปน ๓ ชนิด คือ ๑. พจนานุกรมภาษาเดียว ๒. พจนานุกรมสองภาษา ๓. พจนานุกรมหลายภาษา โอโฮ ! ยังมีแบงแยกอีก เราเคยเห็นแต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเราจะอธิบายใหเธอฟงกอนพรอมตัวอยางนะพจนานุกรมภาษาเดียว คือ พจนานุกรมทีมี ่ภาษาเดียว เชน ภาษาไทยเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเปนภาษาอังกฤษ ดังตัวอยาง
 28. 28. ๒๘ เพราะฉะนันพจนานุกรม ้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก็เปนพจนานุกรมภาษาเดียวนะสิถูกตองแลวครับ ตอไปเลยนะครับพจนานุกรมสองภาษา คือพจนานุกรมที่รวบรวมคําศัพทในภาษาหนึงและอธิบาย ่คําศัพทนั้นเปนอีกภาษาหนึง ดังตัวอยาง ่ แลวพจนานุกรมหลายภาษาละคะพจนานุกรมหลายภาษา คือ พจนานุกรมทีให ่คําศัพทในภาษาหนึง แลวใหคําอธิบายเปน ่ภาษาอืน ๆ ตังแตสองภาษาขึ้นไป ดังตัวอยาง ่ ้
 29. 29. ๒๙กรอบที่ ๑๖ นล เธอนี่ใหรายละเอียด พรอมตัวอยาง เลยนะ ทําใหเราเขาใจดีย่งขึนเลยละ ิ ้เราเขาใจเธอ เพราะเราก็เปนเชนนันเหมือนกัน ้ตอนะ พจนานุกรมเฉพาะวิชา คือ พจนานุกรมที่รวบรวมคําศัพทเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึง หรือ ่อาจรวมสาขาวิชาที่เกียวของไวดวย ดังตัวอยาง ่ แลวพจนานุกรม ใชกันอยางไรคะ
 30. 30. ๓๐กรอบที่ ๑๗ ใจรอนจริงชมพู เรากําลังจะบอกอยูพอดีเลย ก็เพราะเปนวัยรุนนี่ แถมยังไฟแรงซะดวย วิธีใชพจนานุกรม๑. ดูคําที่ตองการคนวาเปนคําทั่วไปหรือเปนศัพทเฉพาะ๒. เลือกประเภทของพจนานุกรมใหสอดคลองกับประเภท ของคําคน๓. อานคําแนะนําวิธีใชพจนานุกรมนัน ๆ ซึ่งจะอยู ้ ในสวนตนของเลม๔. ใชเครื่องมือชวยคนเพื่อหาคําที่ตองการ เชน คํากํากับหนาจบเรื่องพจนานุกรมแลวครับ ชวยบอกวิธการใชพจนานุกรม ี ใหเราฟงหนอยนะ เราจะไดรูวาเธอเขาใจ
 31. 31. ๓๑ เฉลยกรอบที่ ๑๗ วิธีใชพจนานุกรม ๑. ดูคําที่ตองการคนวาเปนคําทั่วไปหรือ เปนศัพทเฉพาะ ๒. เลือกประเภทของพจนานุกรมใหสอดคลอง กับประเภทของคําคน ๓. อานคําแนะนําวิธีใชพจนานุกรมนัน ๆ ซึ่งจะอยู ้ ในสวนตนของเลม ๔. ใชเครื่องมือชวยคนเพื่อหาคําที่ตองการ เชน คํากํากับหนา ถูกไหมเอยเกงมากเพื่อนเรา เราไปดูเรื่องตอไปเลยนะคือเรื่องสารานุกรมครับ
 32. 32. ๓๒กรอบที่ ๑๘ สารานุกรม เปนแหลงความรูที่สมบูรณโดยรวบรวมความรูทุกสาขาวิชาไวในเลมเดียวกัน หรือชุดเดียวกัน โดยความรูและเรื่องราวเหลานั้น  อยูในรูปของบทความหรือสรุปความ มีเนื้อหา จบลงในตัวเอง จัดเรียงตามลําดับอักษรของ หัวเรื่อง สารานุกรมมีหลายประเภท เหมือนพจนานุกรมไหมคะ ถูกตองครับ แตถาเธอตอบคําถามเราได เราจะพาเธอไปรูจักกับประเภทของ สารานุกรม คําถามมีอยูวา สารานุกรม  คือ ……………………………. ไดเลยคะนล รับรองเธอจะตองพาเรา ไปรูจักกับประเภทของสารานุกรมแน ๆ
 33. 33. ๓๓ เฉลยกรอบที่ ๑๘ คือ แหลงรวบรวมความรูทุกสาขาวิชาไวใน เลมเดียวกันหรือชุดเดียวกัน โดยความรูและ เรื่องราวเหลานั้นอยูในรูปของบทความหรือ สรุปความ มีเนื้อหาจบลงในตัวเอง จัดเรียง ตามลําดับอักษรของหัวเรื่อง เปนอยางไรเห็นคําตอบของเราแลวอึ้งเลยเธอนี่เกงจริง ๆ เลยชมพู เรายอมรับเลยตามสัญญาครับ ไปทําความรูจกกับัประเภทของสารานุกรมกันเลย
 34. 34. ๓๔กรอบที่ ๑๙ สารานุกรมแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท ครับ คือ ๑. สารานุกรมทัวไป ่ ๒. สารานุกรมเฉพาะวิชาชักสนใจแลวสิ วาแตละประเภท เปนอยางไร ถาสนใจก็อยารอชา ตามไปเลยครับ
 35. 35. ๓๕กรอบที่ ๒๐ ๑. สารานุกรมทั่วไป เปนสารานุกรมที่ รวบรวมความรูพื้นฐานทุกแขนงวิชาไวในเลม เดียวกันหรือชุดเดียวกัน ดังตัวอยาง แลวสารานุกรมเฉพาะวิชาละ ๒. สารานุกรมเฉพาะวิชา จัดทําขึ้นสําหรับผูสนใจเฉพาะสาขาวิชา หรือเฉพาะดานนัน ๆ ้อยางละเอียด ลึกซึ้งกวาสารานุกรมทัวไป ดังตัวอยาง ่
 36. 36. ๓๖กรอบที่ ๒๑ สารานุกรมก็มลักษณะเฉพาะเหมือนกัน ดังนี้ครับ ี ๑. เปนหนังสือที่ใหความรูพื้นฐานทุกสาขาวิชา  ๒. เขียนโดยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา ๓. มีดรรชนีใหสามารถคนหัวเรื่องยอยไดโดยละเอียด ๔. เสนอความรูที่ทนเหตุการณอยูเสมอ ั ๕. มีทงชนิดเลมเดียวจบและชนิดเปนชุดหลายเลมจบ ั้ชมพูเมื่อรูอยางนี้แลว บอกลักษณะเฉพาะของสารานุกรมใหเราฟงใหชื่นใจหนอยไดไหมครับ ไดเลยคะ ลองฟงดูนะ ถาไมถูกตอง บอกเราดวยจะไดแกไขใหถูกตองคะ
 37. 37. ๓๗ เฉลยกรอบที่ ๒๑ ๑. เปนหนังสือที่ใหความรูพื้นฐานทุกสาขาวิชา  ๒. เขียนโดยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา ๓. มีดรรชนีใหสามารถคนหาหัวเรื่องยอยได โดยละเอียด ๔. เสนอความรูที่ทนเหตุการณอยูเสมอ ั ๕. มีทงชนิดเลมเดียวจบ และชนิดเปนชุด ั้ หลายเลมจบถูกไหมนลเธอเกงมากเลยชมพู เขาใจไดเร็ว เราขอชมจากใจจริงครับ
 38. 38. ๓๘กรอบที่ ๒๒ ชมพู เธอใชสารานุกรมเปนไหมครับ ไมรูวาถูกไหม เปดดูสารบัญถามี เรื่องที่ตองการก็ถือวาใชได ถาวิธนี้ ี ไมถูกตอง นลแนะนําเราดวยนะ วิธีการใชสารานุกรม ๑. ดูวาเรื่องที่ตองการเปนความรูพนฐานหรือความรู  ื้ เปนเรื่องเฉพาะวิชา ๒. เลือกใชสารานุกรมใหถกกับเรื่องที่ตองการ เชน ู  ๒.๑ ความรูพื้นฐานงาย ๆ สัน ๆ ใชสารานุกรมทัวไป ้ ่ สําหรับเยาวชน ๒.๒ ความรูเฉพาะวิชา ใหใชสารานุกรมเฉพาะวิชา ๓. ดูดรรชนีเพื่อดูเรื่องทีตองการคนหาวาอยูในเลมใด ่ หนาเทาไร โดยใหถูกกับลักษณะของสารานุกรม เชน ๓.๑ ดูดรรชนีทายเลม (สารานุกรมบางชุดอยู ดานหนา) ๓.๒ ดูดรรชนีที่เลมสุดทายของชุด (บางชุด อยูทายเลม) ๔. ดูอกษรนําเลมหรือที่สันหนังสือ ั
 39. 39. ๓๙กรอบที่ ๒๓ ชมพูหนังสือรายปแลวนะ รูจกไหมเอย ั ตอบงาย ๆ เลยคะ ไมรูจกคะ ัหนังสือรายป เปนหนังสืออางอิงที่รวบรวมความรูและขอเท็จจริงตาง ๆ ในรอบป จัดพิมพสม่ําเสมอเปนรายป โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมเรืองราว ่เหตุการณความเคลื่อนไหวทีสําคัญของประเทศ ่และภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยากใหความรูแนนตองตอบคําถามเรากอนนะครับหนังสือรายป คือ ……………………….
 40. 40. ๔๐ เฉลยกรอบที่ ๒๓ คือหนังสือที่รวบรวมความรู และ ขอเท็จจริงตาง ๆ ในรอบป จัดพิมพอยาง สม่ําเสมอเปนรายป โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราว เหตุการณความเคลื่อนไหวทีสําคัญของ ่ ประเทศและภูมิภาคตาง ๆ ของโลกเกงมากครับนองชมพูตามไปดูเรื่องประเภทกันเลยนะครับ
 41. 41. ๔๑กรอบที่ ๒๔ เมื่อเธอเห็นประเภทของหนังสือรายป เธออาจจะรูจกก็ได มี ๒ ประเภทครับ ั ๑. หนังสือรายปทั่วไป ๒. หนังสือรายงานประจําป นึกออกหรือยังวาเคยรูจัก ยังเลยคะ มีตัวอยางไหมคะ ออ ไดเลย ไปดูตัวอยางในกรอบตอไป นะครับ
 42. 42. ๔๒กรอบที่ ๒๕หนังสือรายปทั่วไป๑. หนังสือรายปของสารานุกรม จัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาของสารานุกรมชุดแม ใหมเี นื้อหาทันสมัยอยูเสมอ๒. หนังสือรายปสรุปขาวปจจุบัน ทําหนาที่เปนจดหมายเหตุบันทึกเหตุการณสําคัญดานการเมืองฯลฯ ตรวจสอบความถูกตองแลวเสนอในรูปสรุปความ ดังตัวอยาง เราเคยเห็นในหองสมุด มีแตของ เกา ของใหมไมมี เคยเปดอานดู คลาย ๆ รายการวันนี้ในอดีตหนังสือรายงานประจําป เปนหนังสือที่หนวยงานตาง ๆ จัดทําขึ้น เพื่อเสนอความกาวหนาของหนวยงาน ดังตัวอยาง เมื่อเห็นตัวอยาง ก็เขาใจไดทันที งงอยูนานเลยนะเนี่ย 
 43. 43. ๔๓กรอบที่ ๒๖ เมื่อรูรายละเอียดของหนังสือรายปแลว มารูจักวิธีใชหนังสือรายปกนไหมครับ ั ดีจังเลยคะ จะไดใชเปน เพราะอาจจะจําเปนตองใชขึ้นมา ในวันใดก็ไดจริงไหมคะมาดูการใชหนังสือรายปกนนะั๑. พิจารณาวาเรื่องที่ตองการนั้นเปนเหตุการณในรอบปเปนเรื่องทั่วไป หรือเรื่องของหนวยงาน๒. เลือกใชหนังสือรายปใหถูกประเภทดังนี้ ๒.๑ เปนเหตุการณในรอบปที่เปนสากลใหใชหนังสือของตางประเทศ ๒.๒ ถาเปนเหตุการณสาคัญในรอบ ํปหรือสถิติตาง ๆ ในประเทศไทย ใหใชของไทย๓. กอนใชหนังสือรายปแตละชื่อเรื่องใหเปดอานวิธใชเสียกอน ี
 44. 44. ๔๔กรอบที่ ๒๗ ชมพูครับมาดูหนังสืออางอิงอีกหนึงประเภท ่ นะครับ คือ อักขรานุกรมชีวประวัติ ชื่อยากมากเลยคะนล แตไมรูวาเนื้อหา จะยากไหมนะสิ ชวยบอกหนอยวา ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องอะไร ไดเลยครับ อักขรานุกรมชีวประวัติ เปนหนังสือ ที่รวบรวมชีวประวัติบุคคลสําคัญ โดยใหรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด ปตาย (ถาถึงแกกรรม) การศึกษา หนาทีการงาน ผลงาน ่ และประสบการณ เรียงตามลําดับอักษรชื่อเจาของ ประวัติเมื่อรูแลวชวยบอกเราเพื่อเปนการย้ําหนอยวา เปนหนังสือทีกลาวถึงเรื่องอะไร ่ สบายมากนล เราตอบไดอยูแลว แนะคุยเลย แตเธอตองชวยดูดวยนะ วาตอบถูกหรือไม
 45. 45. ๔๕ เฉลยกรอบที่ ๒๗ งายมากเลยนล อักขรานุกรมชีวประวัติ ก็ตองเปนหนังสือที่กลาวถึงชีวประวัติ บุคคลสําคัญนะสิถูกตองครับ เกงใหตลอดนะ ทีนี้เราไปดูเรื่องประเภทบางดีกวา ตามไปเลย
 46. 46. ๔๖กรอบที่ ๒๘ เธอลองเดาสิวา อักขรานุกรม  ชีวประวัติ มีกประเภท อะไรบาง ี่ คนเกงตอบไดไหมครับ เราขอเดานะมี ๓ ประเภท แตไมรูวามีอะไรบางคะ เดาแมนครับชมพู มี ๓ ประเภทดังนี้ ๑. อักขรานุกรมชีวประวัติบคคลทั่วไป รวบรวมประวัติ ุ บุคคลสําคัญไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ และยุคสมัย ๒. อักขรานุกรมชีวประวัติบคคลเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง ุ ๓. อักขรานุกรมชีวประวัติบคคลในสาขาอาชีพใด ุ อาชีพหนึง่ เขาใจไหมครับชมพู เขาใจคะคุณครู แซวซะเลย แลวมีวิธีใชไหมคะ
 47. 47. ๔๗กรอบที่ ๒๙ มาเลยชมพู วิธีใชตองมาทางนี้ ตามมาเลยครับ ไหนละ ไมเห็นเลย ตามมาเร็ว ๆ สิ เอา ! วิธีใชอักขรานุกรมชีวประวัติ ๑. พิจารณาดูวาชีวประวัตที่ตองการเปนบุคคลประเภทใด ิ ดังนี้ ๑.๑ บุคคลทั่วไป บุคคลเฉพาะกลุม ๑.๒ บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู ๑.๓ บุคคลที่ลวงลับไปแลว ๒. เลือกใชใหถูกตองตรงกับเรื่องที่ตองการคน ๓. กอนใชหนังสือควรอานวิธีใชกอน อาว ! จบเรื่องนี้แลว ชมพูชวยทบทวนวิธีใชอกขรานุกรม ั ชีวประวัติใหเราฟงหนอยนะ
 48. 48. ๔๘ เฉลยกรอบที่ ๒๙ วิธีใชอักขรานุกรมชีวประวัติ ๑. พิจารณาดูวาชีวประวัตที่ตองการเปนบุคคลประเภทใด ิ ดังนี้ ๑.๑ บุคคลทั่วไป บุคคลเฉพาะกลุม ๑.๒ บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู ๑.๓ บุคคลที่ลวงลับไปแลว ๒. เลือกใชใหถูกตองตรงกับเรื่องที่ตองการคน ๓. กอนใชหนังสือควรอานวิธีใชกอน เกงไหมจะนลเกงจะ ไปกรอบที่ ๓๐ เลยนะเรื่องหนังสืออางอิงทางภูมศาสตรครับ ิ
 49. 49. ๔๙กรอบที่ ๓๐ เรื่อง หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร เปนหนังสือ ที่จัดทําขึ้นเพือใหความรู ขอเท็จจริง และ ่ รายละเอียดเกียวกับชื่อ และสถานที่ ่ ทางภูมิศาสตร เชน ชื่อประเทศ แมน้ํา ทะเล เกาะ มหาสมุทร เปนตนโอโฮ ! ไมถามเลยนะ ไปเร็วเหมือนจรวดเลย แตก็เขาใจนะวา เปนขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรเพราะฉะนันเขาใจคะเพราะชื่อหนังสือก็บอก ้อยูแลววาหนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร เกงไมใชเลนนะ ชมพู ไหนลองตอบคําถามเราซิ วาจะตอบไดไหม คําถามมีอยูวา หนังสืออางอิง ทางภูมิศาสตรใหความรูเกียวกับเรื่องอะไร ่ ถามจริง ๆ หรือวาถามเลน ๆ เนี่ย เราตอบคําถามเธอเสร็จแลวเธอตองบอก ประเภทของหนังสือใหเราฟงดวยนะคะ
 50. 50. ๕๐ เฉลยกรอบที่ ๓๐ หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร เปนหนังสือ ที่จัดทําขึ้นเพือใหความรู ขอเท็จจริง และ ่ รายละเอียดเกียวกับชื่อ และสถานทีทาง ่ ่ ภูมิศาสตร ถูกใชไหมละ อยาลืมสัญญานะ เราขอทวงสัญญากอนเกงมาก มีไหวพริบดี เรื่องสัญญาไมเคยลืมไป เราไปรูจักประเภทของหนังสืออางอิงทางภูมิศาสตรกัน
 51. 51. ๕๑กรอบที่ ๓๑ หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร แบงเปน ๓ ประเภท ถาเราบอกชมพูตองรอง ออ แนเลยพูดเปนนัยแบบนี้ เริ่มอยากรูแลวละสิ ยารอชา รีบบอกมาไวไว ๑. มีลกษณะคลายพจนานุกรม เพราะรวบรวมชื่อ ั และสถานที่ตาง ๆ ทางภูมิศาสตร โดยใหขอเท็จจริง สั้น ๆ จัดเรียงตามลําดับอักษร ๒. หนังสือนําเที่ยว ใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศ เชน เที่ยวเมืองไทยกับไกดบค มีตัวอยางครับ ุ ๓. หนังสือแผนที่ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ต้ง ั
 52. 52. ๕๒ กรอบที่ ๓๒ คนเกงลองบอกวิธีใชใหเราฟงหนอยสิครับ ถามเราเหรอ นลยังไมไดแนะนําเราเลย แลวเราจะตอบไดอยางไรละ ก็ได ตังใจฟงนะ วิธีใชหนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร ้๑. ดูวาเรื่องทีตองการคนเปนขอเท็จจริงทางดานใด ่ ๑.๑ ความรูเกี่ยวกับภูมิศาสตรทั่วไป ๑.๒ ความรูเกี่ยวกับการนําเที่ยว ๑.๓ ความรูทางดานแผนที่๒. เลือกใชหนังสือใหถูกตองกับเรื่องที่ตองการ ๓. กอนใชหนังสือแตละชุด ควรอานขอแนะนํา จากคํานํา และวิธใชในแตละชุดกอน ีเราบอกเธอเรียบรอยแลว คราวนี้เธอบอกวิธีใชหนังสืออางอิงทางภูมศาสตรใหเราฟงนะ หวังวาคงจะไมเกียงแลว ิ ่ นะจะนองชมพู
 53. 53. ๕๓ เฉลยกรอบที่ ๓๒ วิธีใชหนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร ๑. ดูวาเรื่องทีตองการคนเปนขอเท็จจริงทางดานใด ่ ๑.๑ ความรูเกี่ยวกับภูมิศาสตรทั่วไป ๑.๒ ความรูเกี่ยวกับการนําเที่ยว ๑.๓ ความรูทางดานแผนที่ ๒. เลือกใชหนังสือใหถูกตองกับเรื่องที่ตองการ  ๓. กอนใชหนังสือแตละชุด ควรอานขอแนะนํา จากคํานํา และวิธีใชในแตละชุดกอน ถูกตองไหมจะนลเกงมากนะครับ ตอไปเรื่องนามานุกรมนะ
 54. 54. ๕๔กรอบที่ ๓๓ เธอนี่สุดยอดจริง ๆ เลยชมพู อยากรูเรื่องทําเนียบนามหรือ นามานุกรมไหมละ แนนอนอยูแลว เราเปนผูใฝเรียนใฝรูอยูแลว เพราะฉะนันอยารอชา อธิบายใหเราฟงไดเลยนล ้ เอา ! เด็กเรียนฟงนะ ทําเนียบนามหรือนามานุกรม เปนหนังสือที่รวบรวมรายชื่อบุคคลสถาบัน องคการ สมาคม ฯลฯ รายชื่อเหลานี้เรียงตามลําดับอักษร เชน สมุดรายนามผูใชโทรศัพท นามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะใหรายละเอียดเกียวกับการศึกษา ตําแหนง ่สถานทีทางาน ่ ํ นามานุกรมสถาบัน ประกอบดวย รายชือสถาบัน่หัวหนางานที่รบผิดชอบ สถานที่ตง ั ้ัหมายเลขโทรศัพท โทรสาร ดูตัวอยางครับ
 55. 55. ๕๕ กรอบที่ ๓๔ นล สมุดรายนามผูใชโทรศัพท เรียกวา นามานุกรมหรือ เราเพิงรูนะเนี่ย ่ และวิธีใชละคะ มีไหม มีครับ จะบอกอยูพอดีเลย วิธีใชนามานุกรมการคนหาชื่อ หรือขอเท็จจริงที่ตองการจากทําเนียบนามทําไดงาย ๆ โดยดูจากคํานําและสารบัญ เพื่อศึกษาวิธีใช จากนันสามารถ ้คนหาไดทันที เพราะรายละเอียดของขอมูลเรียงตามลําดับอักษรแบบพจนานุกรมชมพูบอกวิธีใชหนังสือนามานุกรมนะถือวา เปนการทบทวน จะไดเปดไดคลอง ๆ ไดจะ พอเราตอบเสร็จแลว อธิบายเรื่องตอไป นะคะ เธอนีเ่ กงจริง ๆ
 56. 56. ๕๖ เฉลยกรอบที่ ๓๔ วิธีใชนามานุกรม การคนหาชื่อ หรือขอเท็จจริง ที่ตองการ จากทําเนียบนามทําไดงาย ๆ  ดูจากคํานําและสารบัญ เพือศึกษาวิธีใช จากนั้น ่ สามารถคนหาไดทันที เพราะรายละเอียดของขอมูล เรียงตามลําดับอักษรแบบพจนานุกรมเกงมากครับผูรอบรู 
 57. 57. ๕๗ กรอบที่ ๓๕ เราเกงก็เพราะเรารักการอาน ชอบอานหนังสือ ทําใหเรารูอะไรมากกวาคนอื่นนะสิ เราคงตองรักการอานดวยแลวละ วาแตวาเรื่องตอไปอะไรหรือคะ ออ สิ่งพิมพรัฐบาลครับ คือ เอกสารหรือสิ่งพิมพทุกประเภททีหนวยงานของรัฐบาลจัดทําขึน เพื่อเผยแพร ่ ้ความรูและประชาสัมพันธขาวสาร ความเคลื่อนไหวของหนวยงานใหประชาชนทราบ สามารถประกอบการศึกษาคนควา วิจยเปนอยางดี เชน ราชกิจจานุเบกษา ัมีตัวอยางครับ เราเคยเห็นในหองสมุดแลวละ เราคิดวา มีประโยชนหลายดานเลยนะนล
 58. 58. ๕๘ กรอบที่ ๓๖ ถูกตองครับ มีประโยชนหลายดาน ลองฟงดูเหมือนที่เธอคิดไหม ๑. ดานบริหาร นําผลมาใชเปนแนวทาง ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตน ๒. ดานกฎหมาย ประชาชนมีโอกาสรูกฎหมายที่ เกียวกับตน ่ ๓. ดานประวัติศาสตร การเมืองและการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจของชาติ ๔. ดานการวิจัยจะเปนแหลงรวบรวมขอมูลเบื้องตน ทุกสาขาวิชาและทุกระดับความรู ๕. ดานประชาชน จะใหความรูในดานตาง ๆ ๖. ดานหองสมุด จะเปนทรัพยากรเสริมความรู ใหแกครู อาจารย นักเรียน ไดใชเปนสื่อ ในการหาความรู ดูตวอยางครับ ั สิ่งพิมพรัฐบาลใหประโยชน หลายดานเลยนะอาว ! หนังสืออางอิงที่ใหคําตอบหรือขอเท็จจริงในทันที จบแลวนะครับ ตอไปจะเปนหนังสืออางอิงที่บอกแหลงขอมูลครับ สนใจไหมครับ
 59. 59. ๕๙กรอบที่ ๓๗ สนใจคะ อยากรูเหมือนกันวามีอะไรบาง มีอยู ๒ ชนิดครับ คือ ๑. หนังสือบรรณานุกรม ๒. ดรรชนีวารสาร คุนเฉพาะชื่อแรกเทานัน ชื่อที่สองยากไหมคะ ้ แตก็ไมแนใจวาเหมือนที่เขาใจหรือไม
 60. 60. ๖๐ กรอบที่ ๓๘ ทีละประเภทเลยนะ ลองฟงดูวาเหมือนทีเ่ ขาใจไหมบรรณานุกรม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพอน ๆ ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ และ ื่สื่ออิเล็กทรอนิกสเขาดวยกัน เรียงลําดับตามอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง เหมือนอยางที่คิดไหมครับ ไมใชหรอก ทีคิดไวเปนบรรณานุกรม ่ ทายรายงาน แตนี่เปนหนังสือที่รวบรวมรายชื่อ ไมเหมือนกันหรอกคะ อยากรูถงประโยชนไหมละครับ วามีอะไรบาง ึ อาจจะเปนประโยชนสําหรับเธอบางนะ
 61. 61. ๖๑ กรอบที่ ๓๙ อยากรูคะ นลบอกไดเลยคะ ประโยชนของบรรณานุกรม๑. ชวยในการหาซื้อหนังสือเลมที่ตองการไดจาก สํานักพิมพใด หรือจะยืมไดจากหองสมุดแหงใด๒. ชวยในการพิสูจน ตรวจสอบวารายละเอียดของ หนังสือเลมหนึง ๆ เปนไปตามนันจริง ๆ หรือ ่ ้ ทําใหรวา บัดนี้ไดมีการพิมพหนังสือชือนั้น ๆ แลว ู ่๓. ชวยในการเลือกหนังสือสําหรับบรรณารักษ ชมพูเธอรูวธีใชบรรณานุกรมหรือไม ถาเธอบอก ิประโยชนของบรรณานุกรมใหเราฟงแลวถูกตองนะ เราจะบอกวิธีใชใหเธอฟง ตามเรามาเลย เดินชา ๆ หนอยสินล รอเราดวย
 62. 62. ๖๒ เฉลยกรอบที่ ๓๙ ประโยชนของบรรณานุกรม ๑. ชวยในการหาซื้อหนังสือเลมที่ตองการไดจาก สํานักพิมพใด หรือจะยืมไดจากหองสมุดแหงใด ๒. ชวยในการพิสูจน ตรวจสอบวารายละเอียดของ หนังสือเลมหนึง ๆ เปนไปตามนันจริง ๆ หรือ ่ ้ ทําใหรวา บัดนี้ไดมีการพิมพหนังสือชือนั้น ๆ แลว ู ่ ๓. ชวยในการเลือกหนังสือสําหรับบรรณารักษ ถูกไหมจะถูกตองจะ ตามไปเรื่องวิธีใชบรรณานุกรมเลยครับ
 63. 63. ๖๓กรอบที่ ๔๐ มาถึงเรื่องวิธใชบรรณานุกรมแลวนะครับ มีดังนี้ ี๑. พิจารณาดูวาเรื่องที่ตองการเปนบรรณานุกรม ทัวไปหรือเฉพาะสาขา ่๒. พิจารณาดูวาขอเท็จจริงที่ตองการ เปนบรรณานุกรมลักษณะใด ๒.๑ เปนบรรณานุกรมอยางเดียว ๒.๒ เปนบรรณานุกรมทีมีบรรณนิทัศนสังเขป ่ ๒.๓ เปนบรรณานุกรมและมีคาวิจารณประกอบ ํ๓. เลือกใชประเภทบรรณานุกรมใหถูกตองตรงกับ ขอเท็จจริงที่ตองการ ขอ ๓ นี่คลายกันทุกประเภทเลย มีอะไร จะแนะนําอีกไหม อือม ! หนังสือดรรชนี อยางไรละ อยากรูแลวคะ ชากอนถาอยากรูก็ชวยบอกวิธีใช บรรณานุกรมกอนครับ แลวตามเราไปเลย
 64. 64. ๖๔ เฉลยกรอบที่ ๔๐ วิธีใชบรรณานุกรมแลว มีดังนี้ ๑. พิจารณาดูวาเรื่องที่ตองการเปนบรรณานุกรม ทัวไปหรือเฉพาะสาขา ่ ๒. พิจารณาดูวาขอเท็จจริงที่ตองการ เปนบรรณานุกรมลักษณะใด ๒.๑ เปนบรรณานุกรมอยางเดียว ๒.๒ เปนบรรณานุกรมทีมีบรรณนิทัศนสังเขป ่ ๒.๓ เปนบรรณานุกรมและมีคาวิจารณประกอบ ํ ๓. เลือกใชประเภทบรรณานุกรมใหถูกตองตรงกับ ขอเท็จจริงที่ตองการเกงมากครับชมพู เกง ๆ แบบนี้ตามไปดูเรื่องดรรชนีกนเลยครับ ั
 65. 65. ๖๕กรอบที่ ๔๑ หนังสืออางอิงประเภทสุดทายแลวนะครับ คือ หนังสือดรรชนี ชื่อเพราะเชียว คุนดวย แตไมรูจักหรอกคะ หนังสือดรรชนี คือ หนังสือทีรวบรวมรายการ ่ หัวขอเรื่องหรือบทความในวารสาร หนังสือพิมพ หนังสือ และวัสดุสิ่งพิมพตาง ๆ  ที่ไดรับการเรียบเรียงอยางมีระเบียบออ ! เปนการรวบรวมบทความจากวารสารหนังสือพิมพ หนังสือ และวัสดุส่งพิมพนี่เอง ิและมีหลายประเภทไหมคะนล
 66. 66. ๖๖กรอบที่ ๔๒ ไมกี่ประเภทหรอก แตลองฟงดูกอนนะตกลงคะ ลองเดาดูนะ มี ๓ ประเภทใชไหมละ เอะ ! เดาเกงจริง ๆ มี ๓ ประเภท ดังนี้ ๑. หนังสือดรรชนีวารสาร เปนเครื่องมือชวย คนหาบทความในวารสาร ๒. หนังสือดรรชนีหนังสือพิมพ เปนเครื่องมือชวย คนหาบทความในหนังสือพิมพ ๓. หนังสือดรรชนีหนังสือ โดยปกติหนังสือ วิชาการที่ไดมาตรฐานจะมีดรรชนีอยูทายเลม  เราเคยเห็นคะนล และชวยบอกวิธีใช หนังสืออางอิงประเภทนี้ใหเราฟงหนอย นะนลคนดี

×