การขับร้องประสานเสียง ชุดที่ 2

12,386 views

Published on

การขับร้องประสานเสียง ชุดที่ 2

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,099
Actions
Shares
0
Downloads
230
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การขับร้องประสานเสียง ชุดที่ 2

  1. 1. การขับรองประสานเสียงเบื้องตน หนา / 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แบบฝกหัดการฝกรองเพลงเบื้องตน แบบฝกที่ 1 (ใหใชสระคงเดิม และใหเปลี่ยนพยัญชนะตัวอื่นดวย) ฮัม___________________________________ มา___________________________________ โม___________________________________ มู___________________________________ มา เม มี โม มู อา เอ อี โอ อู แบบฝกที่ 2 (ใหใชสระคงเดิม และใหเปลี่ยนพยัญชนะตัวอื่นดวย) ฮัม________________มา_________________ มา____________________________________ โม____________________________________ มู____________________________________ อา เอ อา เอ อา เอ อา เอ อา ลา เล ลา เล ลา เล ลา เล ลา แบบฝกที่ 3 (ใหใชสระคงเดิม และใหเปลี่ยนพยัญชนะตัวอื่นดวย) มา มา มา มา มา (ใหเปลี่ยนเปนสระ เอ อี โอ อู) มา เม มี โม มู
  2. 2. จักรายุทธ นพราลัย สมาคมครูดนตรี – นาฏศิลป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนา / 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แบบฝกที่ 4 (รองแบบ Legato) อา เอ อี โอ อู ลา เล ลี โล ลู __________________________________ (ใชพยัญชนะตัวอื่น) แบบฝกที่ 5 (รองแบบ Staccato) อา เอ อี โอ อู ลา เล ลี โล ลู __________________________________ (ใชพยัญชนะตัวอื่น) แบบฝกที่ 6 (รองแบบ Legato และ Staccato) อา เอ อี โอ อู_________________อู _______________________________________ (ใชพยัญชนะตัวอื่น) แบบฝกที่ 7 อา เอ อี โอ อู______________________อู ________________________________________ (ใชพยัญชนะตัวอื่น)
  3. 3. การขับรองประสานเสียงเบื้องตน หนา / 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แบบฝกหัดเปดลําคอ การเปดลําคอ มีลักษณะเดียวกับการหาวนอน มีวิธีการฝกปฏิบัติดังนี้ 1. ออกเสียงโดยแสรงทําเปนหาวนอน ห…...า…….ว 2. ทําเสียงกูรองเรียกคนที่อยูไกล เชน ยู……ฮู, เฮ…….โฮ…… 3. ออกเสียงคําวา ผี…ห…ล…อ…ก…., อึ…ง…อ…า…ง….(ชา ๆ เสียงยานคาง) 4. หัวเราะเสียงดังออกมาจากทอง ผานลําคอที่เปด เชน ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮา…….. แบบฝกที่ 1 ยา ยา ยา ยา ยา (เย ยี โย ยู) (เปลี่ยนเปนพยัญชนะตัวอื่น โดยใชสระ 5 ตัว คือ อา เอ อี โอ อู) แบบฝกที่ 2 ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา (เย ยี โย ยู) (เปลี่ยนเปนพยัญชนะตัวอื่น โดยใชสระ 5 ตัว คือ อา เอ อี โอ อู) แบบฝกที่ 3 ยา____________________________________ (เย ยี โย ยู) (เปลี่ยนเปนพยัญชนะตัวอื่น โดยใชสระ 5 ตัว คือ อา เอ อี โอ อู) แบบฝกที่ 4 ฮา เฮ ฮา เฮ ฮะ ฮะ ฮะ ฮา ฮา เฮ ฮา เฮ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮา _________________________________________________________ (เปลี่ยนเปนพยัญชนะตัวอื่น โดยใชสระเหมือนเดิม)
  4. 4. จักรายุทธ นพราลัย สมาคมครูดนตรี – นาฏศิลป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนา / 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แบบฝกความคลองของเสียง ฝกตามแบบฝกตอไปนี้ โดยเปลี่ยนสระและพยัญชนะตามทฤษฎีการขับรอง แบบฝกที่ 1 ฮา_______________________________________________ (เปลี่ยนเปนพยัญชนะตัวอื่น โดยใชสระ 5 ตัว คือ อา เอ อี โอ อู) แบบฝกที่ 2 ฮา_______________________________________________ (เปลี่ยนเปนพยัญชนะตัวอื่น โดยใชสระ 5 ตัว คือ อา เอ อี โอ อู) แบบฝกที่ 3 (ใชลมเดียว) ฮา____เฮ_____ฮี_____โฮ____ฮู____ฮู_____โฮ____ฮี_____เฮ_____ฮา_______ฮา (เปลี่ยนเปนพยัญชนะตัวอื่น โดยใชสระตัวเดิม) แบบฝกที่ 4 (ใชลมเดียว) ฮา__________เฮ__________ฮี__________โฮ____________ฮู______________ฮู (เปลี่ยนเปนพยัญชนะตัวอื่น โดยใชสระตัวเดิม)
  5. 5. การขับรองประสานเสียงเบื้องตน หนา / 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แบบฝกรองบันไดเสียง แบบฝกที่ 1 รองแบบไลบันไดเสียง (ใหเปลี่ยนตัวพยัญชนะ) โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด โด ที ลา ซอล ฟา มี เร โด อา____________________________________________________________ เอ____________________________________________________________ อี____________________________________________________________ โอ____________________________________________________________ อู____________________________________________________________ แบบฝกที่ 2 2.1 รองแบบ Staccato 2.2 ขาขึ้น Legato –ขาลง Staccato 2.3 ขาขึ้น Staccato ขาลง Legato) ใหเปลี่ยนตัวพยัญชนะ 2.1 2.2 2.3 โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ที ลา ซอล ฟา มี เร โด อา____________________________________________________________ เอ____________________________________________________________ อี____________________________________________________________ โอ____________________________________________________________ อู____________________________________________________________
  6. 6. จักรายุทธ นพราลัย สมาคมครูดนตรี – นาฏศิลป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนา / 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แบบฝกรอง Arpeggio ฝกตามแบบฝกตอไปนี้ โดยเปลี่ยนสระและพยัญชนะตามทฤษฎีการขับรอง แบบฝกที่ 1 โด มี ซอล โดํ ซอล มี โด (ปดปาก) ฮัม_________________________________ ฮา__________________________________ (เปลี่ยนสระเปน เอ อี โอ อู) (เปลี่ยนพยัญชนะเปนตัวอื่น สระยังใชคงเดิม) ฮา เฮ ฮา เฮ ฮา เฮ ฮา ___________________________________(เปลี่ยนเปนพยัญชนะอื่น) แบบฝกที่ 2 โดํ ซอล มี โด มี ซอล โดํ ลา ฮา__________________________________ โย โฮ___________________________________ เล โล ลา เล ลา เล โล (เปลี่ยนพยัญชนะอื่น) แบบฝกที่ 3 (แบบรองประสานเปน Cord) ส วัส ดี ส วัส ดี ส วัส ดี ครับ คุณ ครู ส วัส ดี ส วัส ดี ครับ คุณ ครู ส วัส ดี ครับคุณ ครู
  7. 7. การขับรองประสานเสียงเบื้องตน หนา / 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ชื่อตัวโนตในระบบตาง ๆ ซอล –ฟา โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด Solfagio DO… RE… MI… FA… SOL… LA… TI… DO… Leter Name C D E F G A B C เชอเว (Cheve) 1 2 3 4 5 6 7 10 -------- ชื่อตัวโนตระบบ Leter Name ใชตัวอักษรพิมพใหญเทานั้น------------ สัญญาณมือแทนตัวโนต (ของโคดาย) โด ที ลา ซอล ฟา มี เร โด

×