9 mantra

2,049 views
1,900 views

Published on

ธรรมบรรยาย ท่าน ว.วชิรเมธี

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,049
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
806
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9 mantra

 1. 1. ๑ ในโครงการ“หนังสือธรรมะแจกฟรี ซีดีธรรมะให้เปล่า” จัดพิมพ์ โดย สถาบันวิมุตตยาลัย
 2. 2. ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า ว.วชิรเมธีพิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม จัดพิมพ์โดย สถาบันวิมุตตยาลัย เลขที่ ๗/๙-๑๘ ซอย ๓๗ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘ Email: dhammatoday@gmail.com www.dhammatoday.com
 3. 3. คำปรารภ ทุกวันนี้ คนไทยที่เป็นชาวพุทธนิยมสวดมนต์ ก ั น มากขึ ้ น กว่ า แต่ ก ่ อ น บางคนบางกลุ่มก็ตั้งกันเป็นชมรมเพื่อทำกิจกรรมการสวดมนต์ ร ่ ว มกั น โดยเฉพาะ บางกลุ ่ มบางคณะ ก็นิยมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกกั น เป็ น รายเดื อ น รายปี หรื อ บางทีก็พัฒนาจนเป็นกลุ่มจัดตั้งที่ชัดเจน จนกลายเป็นลัทธิพิธีที่มีเอกลักษณ์เป็นของกลุ่มอย่างชัดเจน การสวดมนต์นน มองอย่างผิวเผินย่อม ้ัเป็นกุศลกิจกรรม แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึง ้จะพบว่า ถ้าหากกุศลกิจกรรมนีดำเนินไปอย่าง ้ขาดปัญญา ก็อาจกลายเป็นความงมงายได้เช่ น เดี ย วกั น ดั ง จะขอตั ้ ง เป็ น ข้ อ สั ง เกตว่ า
 4. 4. การสวดมนต์ของคนไทยไม่นอยนิยมสวดเพือ ้ ่“บวงสรวง บนบานศาลกล่าว วิงวอน ร้องขอซึ่งค่อนไปทางเทวนิยม และมีแนวโน้มไปทางเพิ่มความขลังขมังเวทย์ซึ่งเอียงไปข้างไสยศาสตร์” กันเพิ่มขึ้น หรือหนังสือสวดมนต์ที่มียอดพิมพ์แจกกันมากๆ นั้น บางทีก็หนักไปทางเป็นบาลีผบอกทีไม่ใช่พทธมนต์โดยตรง ี ่ ุเสียด้วยซ้ำ ด้วยตระหนักดีวา การสวดมนต์นนเป็น ่ ้ักุศลกิจกรรมและควรคงวัตถุประสงค์เช่นนี้ไว้ให้ตลอด ดังนั้น ผู้เรียบเรียงจึงปรารถนาจะให้เราชาวพุทธ ได้เรียนรู้การสวดมนต์บทที่มีความหมาย มีความสำคัญ และก่อให้เกิดสติปัญญาแก่ผู้สวดจริงๆ ให้สมกับเวลาที่ได้ใช้ไปเพื่อการนี้ โดยเจตนารมณ์ดังกล่าว เมื่อผู้เขียนพำนักอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเป็นเวลากว่าสองอาทิตย์ จึงได้เริ่มเรียบเรียงต้นฉบับหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ขึ้นมา ทั้งนี้โดยมีคณชุมศรี - ลุคแมน และลูกชายนายศิวกร ุอาร์โนลด์ และเครือข่ายกัลยาณมิตร ญาติวงศ์
 5. 5. พงศา และคนสนิทสนมคุนเคยทังในเมืองไทย ้ ้ในต่างประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จากชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักร(Thai Women’s Organisation (TWO))ได้ปวารณาตัวขอร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และรับผิดชอบค่าจัดพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดผูเ้ รียบเรียงจึงขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย “ขอพระธรรมจงแผ่ไพศาล ขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์” ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
 6. 6. สารบัญคำปรารภ ๓ความเป็นมาของการสวดมนต์ ๘ประโยชน์ของการสวดมนต์ ๑๑สวดมนต์อย่างไรและสวดเมื่อไหร่ ๑๒ทำไมต้องเป็น ๙ มนต์ ๑๕๑. บทสวดทั่วไป นมัสการพระรัตนตรัย ๑๘ ปุพพภาคนมการ ๒๐ ไตรสรณคมน์ ๒๑๒. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๒๓๓. มงคลสูตร ๒๙๔. กาลามสูตร ๓๔๕. ภัทเทกรัตตสูตร ๓๘
 7. 7. ๖. โอวาทปาติโมกขคาถา ๔๐๗. ปัพพโตปมคาถา ๔๒๘. เมตตปริตร ๔๕๙. แผ่เมตตา ๕๐ สมาธิ : ศิลปะการคืนสู่ ความสดชื่นรื่นเย็นของชีวิต ๕๓ที่มาของคำบาลี ๕๖ประวัติ ว.วชิรเมธี ๕๘สถาบันวิมุตตยาลัย ๙๐
 8. 8. ความเป็นมาของ การสวดมนต์ คำว่า “มนต์” กร่อนมาจากคำเต็มว่า“พุทธมนต์” ซึ่งหมายถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า การสวดมนต์ จึงหมายถึง การสวดพระธรรมคำสังสอน ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ความเป็ น มาของการสวดมนต์ น ั ้ นเริ่มต้นมาจากความพยายามในการจดจำคำสังสอนของพระพุทธองค์ของบรรดาพระอริย- ่สาวกในครั้งพุทธกาล กล่าวคือ ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้น พระสาวกแต่ละรูปแต่ละองค์จะช่วยกันจดจำพระธรรมคำสอนนั้นแล้วถ่ายทอดสู่ศิษยานุศิษย์ของตนโดยระบบจากครูสู่ศิษย์ กล่าวคือ ครูฟังมาจากพระพุ ท ธเจ้ า นำมาเล่ า ให้ ศ ิ ษ ย์ ฟ ั ง
 9. 9. ศิ ษ ย์ จ ำคำบอกเล่ า ของครู แล้ ว นำไปสวดสาธยายจนจดจำได้คล่องปาก ขึ้นใจ รักษาไว้แล้ ว จึ ง ถ่ า ยทอดต่ อ ให้ ค นอื ่ น ๆ ในสำนั กในเวลาต่ อ มาเราเรี ย กกระบวนการทรงจำพระธรรมคำสั ่ ง สอนแบบนี ้ ว ่ า เป็ น ระบบ“มุขปาฐะ” คือ ระบบจากปากสู่ปาก ครั้นเวลาต่อมาจึงค่อยๆ มีการพัฒนาเป็นการแบ่งความรับผิดชอบกันทรงจำอย่างชัดเจน เช่น พระสารีบุตรเป็นผู้นำด้านการทรงจำพระอภิธรรม พระอานนท์ดานพระสูตร ้พระอุบาลีด้านพระวินัย และในที่สุดก็นำมาสู่การจัดระบบเป็น “พระไตรปิฎก” ในคราวทำปฐมสังคายนา แล้วสืบทอด ส่งต่อ (ที่เรียกว่าระบบ “อาจริยปรัมปรา” หรือ “อาจริยกุล„)กันมาตามลำดับ เมื ่ อ พระพุ ท ธศาสนาเผยแผ่ ไ ปยั งประเทศใด วัฒนธรรมการทรงจำ สืบทอด สวดสาธยายคำสอนที่อยู่ในรูป (การบันทึกไว้ใน)พระไตรปิฎกนี้ก็ตามติดไปด้วย จนกลายเป็นสิ่งที่ทำกันอย่างเป็นปกติวิสัยในกิจวัตรของพระภิกษุสามเณร
 10. 10. เมื ่ อ มี ก ารสวดพระธรรมคำสอนกั นอย่างเป็นกิจวัตรที่ชัดเจนเช่น แบ่งเป็นช่วงเช้าช่วงเย็น เราจึงเรียกกิจกรรมนี้ว่า “การทำวัตรสวดมนต์” สวดมนต์ ต อนเช้ า ก็ เ รี ย กว่ า“การทำวัตรเช้า” สวดมนต์ตอนเย็นก็เรียกว่า“การทำวัตรเย็น” ทุกวันนี้ การสวดมนต์ก็ดีการทำวัตรเช้า การทำวัตรเย็นก็ดี ได้กลายเป็นกิจวัตรที่ปฏิบัติกันอยู่ในหมู่ชาวพุทธไทยจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้ว จากที่กล่าวมา จึงเป็นอันสรุปได้ว่า การสวดมนต์ ก็คอ การทรงจำ สืบต่อ ถ่ายทอด เรียนรู้ ืพระธรรมคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมา-สัมพุทธเจ้านั่นเอง การสวดมนต์ที่กล่าวกันว่ามีบุญมาก มีอานิสงส์มาก ก็เพราะว่า สิ่งที่สวดล้วนเป็นหลักธรรมสำคัญของพระอรหันต-สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น ยิ่งถ้าผู้สวดมีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่สวดด้วย การสวดมนต์ก็ อ าจอำนวยผลสู ง สุ ด เป็ น การบรรลุ ภ าวะพระนิพพานก็ยงได้อกด้วย ด้วยเหตุน้ี จึงกล่าว ั ีอีกอย่างหนึ่งว่า การสวดมนต์นั้นถ้าสวดเป็นก็เห็นธรรม
 11. 11. ประโยชน์ ของการสวดมนต์ การสวดมนต์ ม ี ป ระโยชน์ น ั บ อเนกประการ ในคั ม ภี ร ์ พ ระไตรปิ ฎ กเล่ ม ที ่ ๑๐บันทึกไว้ดังต่อไปนี้ ๑. เข้าใจพระธรรมคำสอนอย่างแจ่มกระจ่าง ๒. รื่นเริงเบิกบานใจ ๓. อิ่มเอิบใจ ๔. กายสงบระงับ ๕. มีความสุข ๖. จิตเป็นสมาธิ ๗. เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นจากกิเลส
 12. 12. สวดมนต์อย่างไร และสวดเมื่อไหร่ การสวดมนต์นั้นมีสองแบบ ๑. สวดมนต์เฉพาะบทบาลี ๒. สวดมนต์บทบาลีและมีคำแปล การสวดมนต์ทงสองแบบนี้ มีความแตก ้ัต่ า งกั น ตรงที ่ ห ากสวดมนต์ ใ นวั น ธรรมดานิ ย มสวดเฉพาะบทภาษาบาลี แต่ ห ากเป็ นวันธัมมัสวนะหรือวันพระ นิยมสวดโดยมีคำแปลกำกับด้วย ข้อดีของการสวดมนต์แปลก็คือ ทำให้เข้าใจเนื้อหาของบทสวดซึ่งก่อให้เกิดทั้งบุญ (อิ่มใจ/สุขใจ) ทั้งปัญญา (ความเข้าใจเนื้อหาสาระนำมาปรับใช้ในชีวิตได้จริง) และในการสวดนั้น จะสวดในใจ หรือสวดแบบเปล่งเสียงก็ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งจะสวดแบบมีคำแปลเป็นภาษาไทย หรือแบบที่มีคำ
 13. 13. แปลเป็นทำนองสรภัญญะก็ได้อกเช่นกัน ทังนี้ ี ้ให้พิจารณาตามกาลเทศะเป็นสำคัญ ช่วงเวลาของการสวดมนต์ก็มีสองแบบเหมือนกัน ๑. สวดตอนเช้า – ตอนเย็น (เรียกว่าทำวัตรเช้า - ทำวัตรเย็น) ๒. สวดตามเวลาที่สะดวกหรือยามที่ต้องการความสงบ ความเป็นสิริมงคลความมั่นใจ ใครที่มีเวลามากพอจะตั้งเป็นกติกาขึ้นมาสำหรับตนเองด้วยการสวดมนต์ตอนเช้าตรู่ หรือตอนเย็น หรือเวลาก่อนนอนก็ทำได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาจะสวดตามสะดวกที่ไหน เมื่อไหร่ ไม่ว่าจะที่วัด ที่บ้าน ที่ทำงาน
 14. 14. บนรถส่วนตัว บนรถประจำทาง ยามนั่งรอเพื ่ อ ทำกิ จ กรรมใดๆ หรื อ แม้ ก ระทั ่ ง ยามเดินทางไกลที่ต้องขึ้นรถ ลงเรือ หรือยามไปนอนพั ก ค้ า งอ้ า งแรมในต่ า งถิ ่ น ต่ า งที ่ แ ละ/หรือในยามที่จิตใจว้าวุ่น สับสน ประหวั่นพรั่นพรึง ต้องการขวัญกำลังใจ ก็สามารถสวดมนต์ ไ ด้ ท ั ้ ง สิ ้ น กล่ า วอี ก นั ย หนึ ่ ง ว่ าพระพุทธมนต์นั้น สวดได้ทุกที่ ทุกเวลา
 15. 15. ทำไมต้องเป็น“๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า” พระพุทธมนต์ทบรพาจารย์ประมวลมา ่ี ุไว้เป็นบทสำหรับสวดนั้นมีอยู่มากมายหลายสิบบท แต่ในหนังสือเล่มนี้คัดเลือกมาให้สวดเพียง ๙ บทสำคัญ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ๑. ต้องการจัดทำสำหรับผูทมเี วลาน้อย ้ ่ี ๒. คัดเลือกบทที่มีสาระสำคัญสำหรับนำมาประพฤติปฏิบตได้ในชีวตจริง ไม่เน้นบท ั ิ ิทีเ่ กียวกับการวิงวอนขอต่อสิงศักดิสทธิอย่างที่ ่ ่ ์ ิ ์นิยมสวดกันทั่วไป เพราะผู้เรียบเรียงต้องการให้เนือหาของทุกบทสวดสอดคล้องกับคำสอน ้ทีแท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้ดบ ่ ัทุกข์ได้ในยามมีทุกข์ ก่อให้เกิดปัญญายามต้องการปัญญา แก้ปัญหาได้ในยามวิกฤติเป็นต้น
 16. 16. บทสวดมนต์ทั้ง ๙ บทนั้น มีดังนี้ ๑. บทนมั ส การพระรั ต นตรั ย /ปุพภาคนมการ/ไตรสรณคมน์ (เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย) ๒. บทสรรเสริ ญ คุ ณ พระรั ต นตรั ย(เพื่อความซาบซึ้งในคุณของพระไตรรัตน์) ๓. บทมงคลสูตร (เพือความเป็นสิรมงคล ่ ิแห่งชีวิต) ๔. บทกาลามสูตร (เพื่อฝึกตนให้เป็นคนมีปัญญา) ๕. บทภัทเทกรัตตสูตร (เพื่อฝึกการเจริญสติในชีวิตประจำวัน) ๖. บทโอวาทปาติโมกข์ (เพื่อเรียนรู้หัวใจของพระพุทธศาสนา) ๗. บทปัพพโตปมคาถา (เพือความเป็น ่ผู้ไม่ประมาท) ๘. บทเมตตปริตร (เพื่อความเป็นผู้มีเสน่หาน่ารัก) ๙. บทแผ่เมตตา (เพื่อฝึกใจให้เปี่ยมด้วยเมตตาจิต)
 17. 17. ๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า ว.วชิรเมธี
 18. 18. ๑ บทสวดทั่วไป (นมัสการพระรัตนตรัย)อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง;พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน. (กราบ)ส�วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว;ธัมมัง นะมัสสามิ. ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. (กราบ)18 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 19. 19. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของพระผูมพระภาคเจ้า, ้ ี ปฏิบัติดีแล้ว;สังฆัง นะมามิ. ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. (กราบ) ๛ ว.วชิรเมธี 19
 20. 20. (ปุพพภาคนมการ) (หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.)นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น;อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส;สัมมาสัมพุทธัสสะ. ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. (๓ ครั้ง) ๛20 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 21. 21. (ไตรสรณคมน์) (หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐังภะณามะ เส.)พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ;ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ;สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ;ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครังทีสอง ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า ้ ่ เป็นสรณะ;ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ;ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ. ว.วชิรเมธี 21
 22. 22. ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครังทีสาม ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า ้ ่ เป็นสรณะ;ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ;ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ. ๛22 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 23. 23. ๒ บทสรรเสริญ คุณพระรัตนตรัย(บทสรรเสริญพระพุทธคุณ)(นำ) อิติปิ โส ภะคะวา(รับพร้อมกัน) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูอะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิสัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร ว.วชิรเมธี 23
 24. 24. องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ ข้าฯ ขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดรฯ. (กราบ) ๛24 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 25. 25. (บทสรรเสริญพระธรรมคุณ)(นำ) ส๎วากขาโต(รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโกอะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโกปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร ดุจดวงประทีปชัชวาล แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน สว่างกระจ่างใจมล ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล และเก้ากับทั้งนฤพาน สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร พิสุทธิ์พิเศษสุกใส ว.วชิรเมธี 25
 26. 26. อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง ยังโลกอุดรโดยตรง ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง ด้วยจิตและกายวาจา. (กราบ) ๛26 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 27. 27. (บทสรรเสริญพระสังฆคุณ)(นำ) สุปะฏิปันโน(รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆสามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลาเอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโยอัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ว.วชิรเมธี 27
 28. 28. (นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสนา (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา แต่องค์สมเด็จภควันต์ เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-ลุทางที่อัน ระงับและดับทุกข์ภัย โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส สะอาดและปราศมัวหมอง เหินห่างทางข้าศึกปองบ มิลำพอง ด้วยกายและวาจาใจ เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย และเกิดพิบูลย์พูนผล สมญาเอารสทศพลมีคุณอนนต์ อเนกจะนับเหลือตรา ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา- นุคุณประดุจรำพัน ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน อุดมดิเรกนิรัติสัย จงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดใด จงดับและกลับเสื่อมสูญ. (กราบ) ๛28 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 29. 29. ๓ มงคลสูตรอะเสวะนา จะ พาลานังปัณฑิตานัญจะ เสวะนาปูชา จะ ปูชะนียานังเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า การไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาคนที่ควรบูชา ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะปุพเพ จะ กะตะปุญญะตาอัตตะสัมมาปะณิธิ จะเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี ๑ การทำความดี ใ ห้ พ ร้ อ มไว้ ก ่ อ น ๑ การตั ้ ง ตนไว้ชอบ ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) ว.วชิรเมธี 29
 30. 30. พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะวินะโย จะ สุสิกขิโตสุภาสิตา จะ ยา วาจาเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การเป็ น ผู ้ เ ล่ า เรี ย นศึ ก ษามาก ๑มีศิลปวิทยา ๑ มีระเบียบวินัยดีอันชนศึกษาดีแล้ว ๑ มีวาจาสุภาษิต ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารัสสะ สังคะโหอะนากุลา จะ กัมมันตาเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การบำรุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์บุตรและภรรยา ๑ การงานที่ไม่อากูล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะญาตะกานัญจะ สังคะโหอะนะวัชชานิ กัมมานิเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ30 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 31. 31. (การรู้จักให้ ๑ การประพฤติธรรม ๑การสงเคราะห์ญาติ ๑ การงานที่ไม่มีโทษ ๑ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)อาระตี วิระตี ปาปามัชชะปานา จะ สัญญะโมอัปปะมาโท จะ ธัมเมสุเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การงดเว้นจากความชั่ว ๑ การเว้นจากการดื ่ ม น้ ำ เมา ๑ การไม่ ป ระมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)คาระโว จะ นิวาโต จะสันตุฏฐี จะ กะตัญญุตากาเลนะ ธัมมัสสะวะนังเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การเคารพ ๑ ความสุภาพอ่อนน้อม ๑การยินดีในของทีมอยู่ ๑ การเป็นคนกตัญญู ๑ ่ ีการฟังธรรมตามกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) ว.วชิรเมธี 31
 32. 32. ขันตี จะ โสวะจัสสะตาสะมะณานัญจะ ทัสสะนังกาเลนะ ธัมมะสากัจฉาเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (ความอดทน ๑ การเป็นคนว่าง่าย ๑การเห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)ตะโป จะ พ�รหมะจะริยัญจะอะริยะสัจจานะ ทัสสะนังนิพพานะสัจฉิกิริยา จะเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (ความเพียรเผากิเลส ๑ การประพฤติอย่ า งพรหมจรรย์ ๑ การเห็ น อริ ย สั จ จ์ ๑การทำพระนิพพานให้แจ้ง ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิจิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติอะโสกัง วิระชัง เขมังเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ32 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 33. 33. (จิตของผู้ใด อันโลกธรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่หวันไหว ไม่มโศก ปราศจากธุลี จิตเกษม ่ ีข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)เอตาทิสานิ กัตวานะสัพพัตถะมะปะราชิตาสัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ (เทวดาและมนุ ษ ย์ ท ั ้ ง หลาย กระทำมงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนีเ้ ป็นมงคลอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เหล่านั้น แล ฯ). ๛ ว.วชิรเมธี 33
 34. 34. ๔ กาลามสูตรเอถะ ตุมเห กาลามามา อนุสสะเวนะ กาลามชน ท่านอย่าปลงใจเชื่อด้วย การฟังตามกันมามา ปรัมปรายะ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมามา อิติกิรายะ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือมา ปิฏะกะสัมปะทาเนนะ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือ คัมภีร์มา ตักกะเหตุ อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะมา นะยะเหตุ อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน34 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 35. 35. มา อาการะปริวิตักเกนะ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตาม แนวเหตุผลมา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎี ที่พินิจไว้แล้ว มา ภัพพะรูปะตายะ อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูป ลักษณะน่าจะเป็นไปได้มา สะมะโณ โน คะรูติ อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรายะทา ตุมเห กาลามา อัตตะนาวะชาเนยยาถะ กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตัวเองว่าอิเม ธัมมา อะกุสะลา ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลอิเม ธัมมา สาวัชชา ธรรมเหล่านี้มีโทษอิเม ธัมมาวิญญุคะระหิตา ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียน ว.วชิรเมธี 35
 36. 36. อิเม ธัมมา สะมัตตา สะมาทินนาอะหิตายะ ทุกขายะ สังวัตตันตีติ ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์ อะถะ ตุมเห กาลามา ปะชะเหยยาถะ กาลามชน ท่านพึงละเสียเมื่อนั้นยะทา ตุมเห กาลามาอัตตะนาวะ ชาเนยยาถะ กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่าอิเม ธัมมา กุสะลา ธรรมเหล่านี้ เป็นกุศลอิเม ธัมมา อะนะวัชชา ธรรมเหล่านี้ ไม่มีโทษอิเม ธัมมา วิญญุปปะสัตถา ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญอิเม ธัมมา สะมัตตา สะมาทินนาหิตายะ สุขายะ สังวัตตันตีติ ธรรมเหล่านี้ ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว36 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 37. 37. ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุขอะถะ ตุมเห กาลามาอุปสัมปัชชะ วิหะเรยยาถาติ กาลามชน เมื่อนั้น ท่านพึงถึงพร้อม ธรรมเหล่านั้นอยู่ ๛ ว.วชิรเมธี 37
 38. 38. ๕ ภัทเทกรัตตสูตร (หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโยภะณามะ เส.)อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง, บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิงทีลวงไปแล้ว ่ ่ ่ ด้วยอาลัย; และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะหีนันตังอัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง, สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมังตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ,อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตังวิทธา มะนุพ๎รูหะเย. ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใน ที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง38 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 39. 39. ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้.อัชเชวะ กิจจะมาตัปปังโก ชัญญา มะระณัง สุเว, ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้.นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา, เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมี เสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง,ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติสันโต อาจิกขะเต มุนิ. มุนผสงบ ย่อมกล่าวเรียก ผูมความเพียร ี ู้ ้ ี อยู่เช่นนั้น, ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวัน กลางคืน ว่า, “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรี เดียว ก็น่าชม”. ๛ ว.วชิรเมธี 39
 40. 40. ๖ โอวาทปาติโมกขคาถา (หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโยภะณามะ เส.)สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง, การไม่ทำบาปทั้งปวงกุสะลัสสูปะสัมปะทา, การทำกุศลให้ถึงพร้อมสะจิตตะปะริโยทะปะนัง, การชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตัง พุทธานะสาสะนัง. ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา, ขันตี คือความอดกลัน เป็นธรรมเครือง ้ ่ เผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็น ธรรมอันยิ่ง40 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 41. 41. นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต. ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็น สมณะเลย.อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต, การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้ายปาติโมกเข จะ สังวะโร, การสำรวมในปาติโมกข์มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง; ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, การนอน การนั่ง ในที่อันสงัดอะธิจิตเต จะ อาโยโค, ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตัง พุทธานะสาสะนัง. ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย. ๛ ว.วชิรเมธี 41
 42. 42. ๗ ปัพพโตปมคาถายะถาปิ เสลา วิปุลา นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตาสะมันตา อะนุปะริเยยยุง นิปโปเถนตา จะตุททิสา ภูเขาทั้งหลายล้วนด้วยศิลาแท่งทึบสูงจดขอบฟ้า กลิ้งบดสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดเอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ปาณิโนขัตติเย พ๎ราหมะเณ เวสเสสุทเท จัณฑาละปุกกุเส ความแก่และความตายย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลาย คือกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ศูทร และจัณฑาล ฉันนั้น42 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 43. 43. นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะตินะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ นะ ระถานัง นะ ปัตติยา ความแก่และความตายไม่เว้นใคร ๆ เลยย่อมครอบงำสัตว์ทั้งปวงเหมือนกันหมด ภูมิแห่งช้างทังหลายย่อมไม่มในชราและมรณะนัน ้ ี ้ภูมิแห่งรถทั้งหลายก็ไม่มี ภูมิแห่งคนเดินเท้าก็ไม่มีนะ จาปิ มันตะยุทเธนะสักกา เชตุง ธะเนนะ วาตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน อนึง ใคร ๆ ไม่อาจจะชนะชราและมรณะ ่นั้นด้วยเวทมนต์คาถา ด้วยการสู้รบ หรือด้วยทรัพย์ เพราะเหตุนั้นแล บุรุษผู้เป็นบัณฑิตมี ป ั ญ ญา เมื ่ อ เห็ น ประโยชน์ ต น (ไม่ ค วรประมาท) ว.วชิรเมธี 43
 44. 44. พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะธีโร สัทธัง นิเวสะเยโย ธัมมะจารี กาเยนะ วาจายะ อุทะ เจตะสาอิเธวะ นัง ปะสังสันติเปจจะ สัคเค ปะโมทะติ ฯ ผู้มีปัญญา ควรทำความเชื่อให้หยั่งลงมั ่ น ในพระพุ ท ธเจ้ า ในพระธรรม และในพระสงฆ์ ผูใดประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา ใจ ้บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญผู้นั้น ในโลกนี้ครั้นละไปแล้ว ย่อมปราโมทย์ บันเทิงในสรวงสวรรค์ ดังนี้แล. ๛44 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 45. 45. ๘ เมตตปริตรกะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะสักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี กิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์ และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำ ก็คือ เป็นคนกล้า, เป็นคนซื่อ, เป็นคนตรง, ว่าง่าย,อ่อนโยน, ไม่เย่อหยิ่งสันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติสันตินท�ริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ ว.วชิรเมธี 45
 46. 46. เป็นผูสนโดษ, เลียงง่าย, มีภาระกิจน้อย, ้ั ้คล่องตัว, ระมัดระวังการแสดงออก, รู้ตัว,ไม่คะนอง, ไม่คลุกคลีในตระกูลทั้งหลายนะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุงสุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา ไม่ประพฤติสงทีวญญูชนตำหนิตเิ ตียน ่ิ ่ ิได้, พึงแผ่เมตตาจิตว่า ขอสัตว์ทั้งปวง จงมีความสุขกายสบายใจ มีความเกษมสำราญเถิดเย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสาทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา ขอสัตว์ทั้งหลายบรรดามี ที่เป็นสัตว์ตัวอ่อน หรือตัวแข็งก็ตาม เป็นสัตว์มลำตัวยาว ีหรือลำตัวใหญ่กตาม มีลำตัวปานกลางหรือตัว ็สั้นก็ตาม ตัวเล็กหรือตัวโตก็ตาม46 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 47. 47. ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเรภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม ที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ตาม ที่เกิดแล้ว หรือกำลังหาทีเ่ กิดอยูกตาม ขอสัตว์ทงหลายทังปวงนันจง ่ ็ ้ั ้ ้สุขกายสบายใจเถิดนะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิพ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ บุคคลไม่พึงหลอกลวงผู้อื่น ไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามใครๆ ไม่ควรมุ่งร้ายต่อกันและกัน เพราะมีความขุ่นเคืองโกรธแค้นกันมาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเขเอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง ว.วชิรเมธี 47
 48. 48. คนเราพึ ง แผ่ ค วามรั ก ความเมตตาไปยั ง สั ต ว์ ท ั ้ ง หลายหาประมาณมิ ไ ด้ ด ุ จ ดั งมารดาถนอม และปกป้องบุตรสุดทีรกคนเดียว ่ัด้วยชีวิต ฉันนั้นเมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณังอุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง พึงแผ่เมตตาจิต ไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธเอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พ๎รัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น จะยืน จะเดินจะนั่ง จะนอน ตลอดเวลาที่ตนยังตื่นอยู่ พึงตั ้ ง สติ อั น ประกอบด้ ว ยเมตตานี ้ ใ ห้ ม ั ่ น ไว้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า การอยู่ด้วยเมตตานี้เป็นพรหมวิหาร (การอยู่อย่างประเสริฐ)48 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 49. 49. ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโนกาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. ท่านผู้เจริญเมตตาจิตที่ละความเห็นผิดแล้ว มีศีล มีความเห็นชอบ ขจัดความใคร่ในกามได้ ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเป็นแน่แท้. ๛ ว.วชิรเมธี 49
 50. 50. ๙ บทแผ่เมตตา (คำแผ่เมตตาให้ผู้อื่น)สัพเพ สัตตา, สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตาย, ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,อะเวรา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีเวร ซึ่งกันและกันเลย,อัพ�ยาปัชฌา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย,อะนีฆา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย,50 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 51. 51. สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ. จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย, ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ. ๛ ว.วชิรเมธี 51
 52. 52. (คำแผ่เมตตาให้ตนเอง)อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขอะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความทุกข์อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากเวรอะหัง อัพ�ยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากอุปสรรคสุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนของตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้น...เทอญ. ๛52 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 53. 53. สมาธิ ศิลปะการคืนสู่ ความสดชื่นรื่นเย็นของชีวิต การฝึกสมาธินั้น ในเมืองไทยเรานิยมเรียกว่าการ “นั่งสมาธิ„ เหตุที่เรียกการฝึกสมาธิว่าเป็นการ “นั่งสมาธิ„ ก็เพราะว่า การฝึกสมาธิที่ได้ผลที่สุดนั้น ย่อมเกิดจากอิริยาบถคือการนั่ง ความข้อนี้เป็นไปตามหลักการฝึกสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองในพระบาลีซึงขอสรุปเป็นขันตอนง่ายๆ สำหรับภาคปฏิบติ ่ ้ ั(นิยมปฏิบัติต่อจากการสวดมนต์ แล้วจึงตามด้วยการแผ่เมตตา) ดังนี้ ๑. เลือกที่ที่สงบ ปราศจากเสียงจอแจ ๒. นั่งตัวตรง เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้าย ๓. ดำรงสติไว้เฉพาะตรงลมหายใจที่กำลังเข้าหรือออก ว.วชิรเมธี 53
 54. 54. ๔. หายใจเข้า ก็ “รู้„ หายใจออกก็ “รู้„หรือหายใจเข้าสั้น/ยาว หายใจออกสั้น/ยาวก็รู้ ๕. สังเกตลมหายใจอย่างผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด แค่ “ตามดู„ เท่านั้น ๖. พึงระวังอย่าให้อวัยวะส่วนใดของร่างกายมีอาการเคร่งตึงเป็นอันขาด ให้กระทำกิจคือการฝึกสมาธินี้ด้วยความผ่อนคลายอย่างที่สุด ๗. เมื่อตามดู ตามรู้ ลมหายใจจนเห็นธรรมชาติ ข องการหายใจอย่ า งชั ด เจนแล้ วจิตจะสงบ มีเพียงลมหายใจเท่านันเป็นอารมณ์ ้(สิ่งเกาะเกี่ยว) ของจิต ๘. เมือจิตสงบ มันคงแน่วแน่ เป็นเพียง ่ ่อารมณ์เดียวแล้ว จิตจะเกิดความผ่อนคลายสบาย ปลอดโปร่ง โล่ง เบา กายจะผ่อนคลายสงบ เกิดปีติแช่มชื่นทั้งกายทั้งใจ เหมือนความรู้สึกของคนที่เดินทางมายาวไกลแล้วได้พักผ่อนอย่างผ่อนคลายอยู่ใต้ร่มไม้ พร้อมทั้งได้ดื่มน้ำเย็นชื่นใจอย่างมีความสุข ๙. เมื่อจิตและกายเกิดสภาวะสงบ/54 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 55. 55. สมาธิตามสมควรแล้ว จิตจะมองเห็นสัจธรรมตามความเป็ น จริ ง ว่ า ลมหายใจก็ ไ ม่ เ ที ่ ย งเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ต่ อ จากนั ้ น กระบวนการของจิ ต จะดำเนินไปสู่วิถีของวิปัสสนาปัญญา คือ เข้าใจในธรรมชาติของกายและของจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่เป็นตัวตน (อัตตา) จิตเกิดการปล่อยวางความยึดติดถือมัน และบรรลุอสรภาพ ่ ิจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง (ถึงภาวะพระนิพพาน)ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกสมาธิภานา อย่างไรก็ตาม สำหรับคนทัวไป การฝึก ่สมาธิภาวนา จะช่วยคืนสมดุลกาย สมดุลจิตทำให้มชวตทีสดชืนรืนเย็นระหว่างวันอยูเสมอ ีีิ ่ ่ ่ ่ซึงผลแม้เพียงขันพืนฐานเช่นนี้ ก็นบเป็นผล ่ ้ ้ ัที่ปุถุชนทุกคนควรปรารถนาโดยแท้ ว.วชิรเมธี 55
 56. 56. ที่มาของคำบาลี“๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า”๑. บทสวดทั่วไปนมัสการพระรัตนตรัย สวดมนต์ฉบับหลวงปุพภาคนมการ พระไตรปิฎกฉบับหลวง ม.มู. ๑๒/๓๓๑/๓๓๗ไตรสรณคมน์ พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ขุ. ๒๕/๑/๑๒. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย สวดมนต์ฉบับหลวง ๓. มงคลสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ขุ. ๒๕/๕/๓๔. กาลามสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๑.56 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 57. 57. ๕. ภัทเทกรัตตสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง มุ.อุ. ๑๔/๓๔๘/๕๒๗๖. โอวาทปาติโมกขคาถา พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ธ. ๒๕/ ๒๔/๓๙๗. ปัพพโตปมคาถา พระไตรปิฎกฉบับหลวง สํ.ส. ๑๕/๑๔๘๘. เมตตปริตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ขุ. ๒๕/๑๓-๑๔๙. บทแผ่เมตตา สวดมนต์ฉบับหลวง ว.วชิรเมธี 57
 58. 58. ประวัติและผลงานว.วชิรเมธี เป็นนามปากกาของ พระมหาวุฒิชัยวชิ ร เมธี ภู ม ิ ล ำเนาของท่ า นอยู ่ ท ี ่ บ ้ า นครึ ่ ง ใต้ตำบลครึ ่ ง อำเภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งรายท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๖ ด้วยความที ่ ม ารดาของท่ า นเป็ น ผู ้ ท ี ่ ใ ฝ่ ร ู ้ นิ ส ั ย นี ้จึ ง ถ่ า ยทอดมาถึ ง ท่ า นตั ้ ง แต่ เ ด็ ก ทำให้ ท ่ า นเป็ น คนที ่ ร ั ก การอ่ า น สนใจเรี ย นรู ้ ข ่ า วสารอ่ า นทุ ก อย่ า งที ่ ข วางหน้ า และหมั ่ น ปรั บ ปรุ งพัฒนาตนเองเสมอ หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ท่านก็ได้ขออนุญาตบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้ จากนั้นย้ายมาพำนักที่วัดพระสิงห์อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งใจศึกษาเล่าเรี ย นพระปริย ั ติ ธรรม จนจบนั ก ธรรมชั ้น เอกพร้อมทั้งได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี58 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 59. 59. จนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค ต่อมาเมืออายุครบ ๒๑ ปี ท่านก็ได้อปสมบท ่ ุเป็ น พระภิ ก ษุ ท ี ่ ว ั ด บ้ า นเกิ ด แล้ ว ย้ า ยมาพำนั กที ่ ว ั ด เบญจมบพิ ต รฯในกรุ ง เทพมหานคร จนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ในระหว่ า งที ่ ท ่ า นศึ ก ษานั ก ธรรม และบาลี น ั ้ น ท่ า นก็ ไ ม่ เ คยทอดทิ ้ ง การศึ ก ษาเรียนรู้ในทางโลก หากจะสรุปประวัติการศึกษาผลงานและรางวั ล ที ่ ท ่ า นได้ ร ั บ มี ต ามลำดั บดังนี้การศึกษา ป.ธ.๙ สำนั ก วั ด เบญจมบพิ ต รดุ ส ิ ตวนาราม (๒๕๔๓) ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(๒๕๔๓) พธ.ม. มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๖) ศศ.ด. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (๒๕๕๒)การทำงาน อาจารย์ พ ิ เ ศษบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหา ว.วชิรเมธี 59
 60. 60. วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร อาจารย์ พ ิ เ ศษ สถาบั น พระปกเกล้ าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อาจารย์ พ ิ เ ศษและวิ ท ยากรบรรยายพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัยของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐและเอกชนมากมายเช่ น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น อนุ ก รรมการทู ต สั น ติ ภ าพฝ่ า ยศาสน-สั ม พั น ธ์ โครงการทู ต สั น ติ ภ าพ (Ambas-sador for Peace) ของสหพั น ธ์ น านาชาติและศาสนาเพื ่ อ สั น ติ ภ าพโลก (ประเทศไทย)สหพันธ์สันติภาพสากล ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงศึกษาธิการ60 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 61. 61. คอลั ม นิ ส ต์ บ ทความเชิ ง วิ ช าการ กึ ่ งวิชาการ และบทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์และนิ ต ยสารมากมาย เช่ น เนชั ่ น สุ ด สั ป ดาห์มติชนสุดสัปดาห์ ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์กรุงเทพธุรกิจ แพรว WE, HEALTH & CUISINEชีวจิต ชีวิตต้องสู้ WHO ฯลฯ วิ ท ยากรบรรยายธรรมและนำภาวนาตามสถาบั น และองค์ ก รของรั ฐ รวมทั ้ ง เอกชนทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ผู ้ ก ่ อ ตั ้ ง สถาบั น วิ ม ุ ต ตยาลั ย (Vimut-tayalaya Institute) อันเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา วิจัย ภาวนา และนำเสนอภูมิปัญญาทางพุ ท ธศาสนาสู ่ ป ระชาคมโลก โดยเน้ น ปรั ช ญาการทำงานในลั ก ษณะพุ ท ธศาสนาเพื ่ อ สั น ติภาพโลก (Buddhism for World Peace) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ dhammatoday.com(ธรรมะออนไลน์ เพื่อไทยเพื่อโลก) ผู ้ ร ิ เ ริ ่ ม เผยแผ่ ธ รรมะนวั ต กรรมผ่ า นFacebook, twitter อันเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีแห่งยุคข้อมูลข่าวสารในการระยุกต์พทธธรรมสำหรับ ุคนรุ่นใหม่ วิทยากรประจำรายการโทรทัศน์หลายราย ว.วชิรเมธี 61
 62. 62. การ เช่น ชุมชนนิมนต์ยิ้ม (ช่อง ๓), ธรรมะติดปีก(ที ว ี ไ ทย), เมื อ งไทยวาไรตี ้ , กล้ า คิ ด กล้ า ทำ,พุทธประทีป, สยามทูเดย์ (ททบ.๕), ที่นี่หมอชิต,เช้านีทหมอชิต (ช่อง ๗), ตาสว่าง (โมเดิรนไนน์ทว)ี , ้ ่ี ์ ีมหั ศ จรรย์ แ ห่ ง ปั ญ ญา (NBT), รอยธรรม,ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV), และอื่นๆ วิทยากรบรรยายรายการวิทยุ คลืนการเดิน ่ทางของความคิด FM 96.5 MHz รายการคลื่นลูกใหม่ FM93 MHzผลงานนิพนธ์ ภาษาไทย ผลงานนิ พ นธ์ ภ าคภาษาไทยมี ม ากกว่ า๑๐๐เล่ม เช่น ธรรมะติกปีก, ธรรมะดับร้อนธรรมะหลับสบาย, ธรรมะบันดาล,ธรรมะทำไมธรรมะรับอรุณ, ธรรมะราตรี, ธรรมะเกร็ดแก้วธรรมะหลับสบาย, ธรรมะทอรัก,ธรรมะชาล้นถ้วย,ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง, สบตากับความตาย,ในหลวงครองราชย์ พุ ท ธทาสครองธรรม,เรียนพระพุทธศาสนา (ม.๑-ม.๖) กำลังใจแด่ชวต, ีิคลื่นนอกคลื่นใน, ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก, ทุกข์กระทบธรรมกระเทือน, สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา62 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 63. 63. แค่ ป ล่ อ ยก็ ล อยตั ว , ธั ม มิ ก ประชาธิ ป ไตย,ธั ม มิ ก เศรษฐศาสตร์ , ตะแกรงร่ อ นทอง,ว่ า ยทวนน้ ำ , ลายแทงแห่ ง ความสุ ข , มองลึ กนึกไกล ใจกว้าง, รู้ก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิด,เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู,ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย, คิดถูกโปร่งใสใจสูง, เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี, สิงทีสงกว่าเงิน ่ ู่ถามจากสมอง ตอบจากหัวใจ เป็นต้น ภาษาอังกฤษ ผลงานภาคภาษาไทย ทีได้รบการแปลเป็น ่ ัภาษาอังกฤษ  เช่น  Anger Management (ธรรมะหลับสบาย) Love Managment (ธรรมะทอรัก) Dharma at Dawn (ธรรมะรับอรุณ) Dharma at Night (ธรรมะราตรี) Looking Death in the Eye (สบตากับความตาย) Mind Management (ธรรมะสบายใจ) อนึ่ง หนังสือ “ธรรมะหลับสบาย ธรรมะทอรัก และสบตากับความตาย„ นอกจากได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ปัจจุบันยังได้รับ ว.วชิรเมธี 63
 64. 64. การแปลเป็นภาษาสเปน อินโดนีเชีย จีน ญี่ปุ่นฝรั่งเศส และศรีลังกาอีกด้วยเกียรติคุณและรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗ ผลงาน “ธรรมะติดปีก„ ได้รับการนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ กว่าสิบรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น„ (จากผลงานนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะดับร้อนธรรมะบันดาล) จากมูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ยกย่องเป็น“ทูตสันติภาพโลก„ พ.ศ. ๒๕๔๙ นิตยสาร Positioning ยกย่องให้เป็นหนึ ่ ง ใน “๕๐ผู ้ ท รงอิ ท ธิ พ ลของสั ง คมไทย ปี๒๕๔๙„64 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 65. 65. รางวัล “The Great Dharma PuttaAward„ (พระธรรมทูตผูมผลงานดีเด่นระดับโลก) ้ ีจากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกาและองค์กร WBSY (World Buddhist SanghaYouth) ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “สมโภช ๒๕๕๐ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล„ (The Celebrationof 2550th Buddha Jayanti) พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล BUCA HONORARY AWARDSในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด์ และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รางวัล “รตนปัญญา„ (Gem of WisdomAward) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพระสงฆ์ผู ้ ท รงภู ม ิ ป ั ญ ญาเป็ น เอก จากคณะสงฆ์ แ ละประชาชนจังหวัดเชียงราย รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ„ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช-กุมารี ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธี ว.วชิรเมธี 65
 66. 66. ท้องสนามหลวง รับพระราชทานรางวัล “บุคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน„ สาขาการศึกษาและวิชาการจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ-ราชกุ ม าร เนื ่ อ งในโอกาสวั น เยาวชนแห่ ง ชาติณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ(ไทย-ญี่ปุ่น) รางวัล “Young & Smart VOTE 2007สาขา คนรุนใหม่ทมบทบาทต่อสังคม„ จากนิตยสาร ่ ่ี ีสุดสัปดาห์ บริษทอมรินทร์พรินติงแอนด์พบลิชชิง ั ้ ้ ั ่จำกัด (มหาชน) รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์„ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “นักเขียนบทความดีเด่นประจำปี๒๕๕๑„ จากมูลนิธิ ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล รางวัลกิตติคณสัมพันธ์ “สังข์เงิน„ ในฐานะ ุผูทมผลงานการประชาสัมพันธ์ดเี ด่น จากสมาคม ้ ่ี ีนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติ66 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 67. 67. ไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รางวั ล “ผู ้ ม ี อ ุ ป การคุ ณ ต่ อ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ของมูลนิธรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ิจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกียว อุปเสโณ) ประธาน ่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รางวัล “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิตประจำปี ๒๕๕๑„ จากสภาชาวพุทธร่วมกับมูลนิธิโลกทิพย์ รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่บณฑิตวิทยาลัย” จากบัณฑิตวิทยาลัย ัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๑„ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกเป็น “๑ ใน ๑๐๐ บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ„ (100 idols) จากนิตยสารa day ได้รบยกย่องจากกรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพ ัธุรกิจออนไลน์เป็น นักคิดนักเขียนแห่งปี ได้รบยกย่องจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ ัให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง„ ว.วชิรเมธี 67
 68. 68. พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี๒๕๕๑ จากสถานีวิทยุ อสมท. F.M.96.5 MHzคลื่นความคิด รางวัล “บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี๒๕๕๑” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัล “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ„ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิ ก ารการศาสนาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้ ร ั บ รางวั ล การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น ๒๐คนกรุงที่น่าจับตามอง (The Bangkok Hot List: 20 people to watch) จากซีเอ็นเอ็นจีโอเอเชีย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี๒๕๕๓„ จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “ผูทำคุณประโยชน์ดานนันทนาการ ้ ้สาขาการอ่าน การพูด การเขียน„ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา68 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 69. 69. รางวัล “พุทธคุณปการ กาญจนเกียรติคณ„ ู ุผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่วัดศรีศักดารามต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมกับดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาและความสงบให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ว.วชิรเมธี 69
 70. 70. วิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya Institute)สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลกความเป็นมา สถาบันวิมุตตยาลัย ริเริ่มก่อตั้งและอำนวยการโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีหรือท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิดนักเขียน นักวิชาการและพระนักพัฒนาร่วมสมัย ซึ่งมีศีลาจารวัตรอันงดงาม มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มีความรู้เท่าทันทั้งทางโลกและทางธรรม ท่านได้ตระหนักถึงปัญหาการเผยแผ่พระพุ ท ฀p6ؒ

×