ประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
-----------------------
ดวยโรงเรียนนาวังวิทยา...
คาตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจางงาน ใ...
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน
๖ เดือน ...
๖. วัน เวลา และสถานที่เขารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จะดําเนินการประเมินสมรรถน...
ปฏิทินการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการ
(แนบทายประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเ...
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ
สังกัด โรงเรียนนาวังวิทยา
(แนบทายประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

382

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
382
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

  1. 1. ประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ----------------------- ดวยโรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปน พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ ๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน ๑.๑ ตําแหนง ครูผูสอนวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรทุกแขนง) จํานวน ๑ อัตรา ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร (๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (๕) ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนา ผูเรียนตามศักยภาพ (๖) ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น (๗) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนา การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย อัตราวาง จํานวน ๑ อัตรา (รายละเอียดโรงเรียน/วิชาเอก ที่รับสมัคร ตามบัญชีแนบทาย ประกาศนี้)
  2. 2. คาตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาการจางงาน ใหเปนไปตามสัญญาจาง ทั้งนี้ไมเกินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป ๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย ๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน พรรคการเมือง ๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ ๘.ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของ รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถิ่น ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ๒.๒.๑ ตําแหนงครูผูสอนวิทยาศาสตร ๑. ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตาม ที่ ก.ค.ศ. กําหนดกรณีซึ่งมิใชปริญญาตรีทางการศึกษาจะตองเปนผูมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ๒. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเปนผูมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓. ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรทุก แขนง) ๓. การรับสมัคร ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ตั้งแตวันที่ ๑๙-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไมเวนวันหยุดราชการ โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงครูผูสอนวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรทุกแขนง) เสีย คาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท
  3. 3. ๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร ๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป ๒. สําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (ภาษาไทยและคณิตศาสตร) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกที่เปดรับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ ๕. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ ๖. ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองวาเปนผู มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียด ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิตาม ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นและจะ เรียกรองสิทธิใดๆ มิไดและโรงเรียนนาวังวิทยา จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครเลือกสรรดวย ๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมิน สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนนาวัง วิทยา การศึกษาอํานาจเจริญ ๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ กําหนด ดังนี้ วัน/เดือน/ป เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐น. ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ๑. - ความรูความสามารถทั่วไป - ความรูวิชาการศึกษาหรือ วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ สําหรับตําแหนง ๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน ทดสอบขอเขียน ทดสอบขอเขียน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ๒. - ความรูและความคิดริเริ่ม สรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ ๕๐ คะแนน สอบสัมภาษณ รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๕๐ คะแนน
  4. 4. ๖. วัน เวลา และสถานที่เขารับการประเมินสมรรถนะ โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ (ทดสอบขอเขียน) ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ) ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ สําหรับสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะจะประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ ๗. เกณฑการตัดสิน ผูที่ถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละ สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และไดคะแนนรวมทั้ง ๒ สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ ๖๐ การจัดจางจะเปนไป ตามลําดับคะแนนที่สอบได ๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ตามลําดับคะแนนสอบจากมากไปหานอย โดยเรียงลําดับคะแนนรวมสูงลงมา ในกรณีที่ไดคะแนนเทากันใหผูที่สอบ ไดคะแนนในสมรรถนะที่ ๑ มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และทาง http://www.na-wang.ac.th และ ณ โรงเรียนนาวังวิทยา โดยขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรไดมีกําหนด ๑ ป นับแตวันประกาศผลการเลือกสรรและบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ ๑ ป หรือนับแต วันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานและวิชาเอกเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี ๙. การจางและจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางเพื่อเปนพนักงานราชการ ตามที่โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ เลือกสรรได โดยใหเริ่มสัญญาจาง ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายวิศวะ โทบุดดี) รองผูอํานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
  5. 5. ปฏิทินการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการ (แนบทายประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓) ขั้นตอน กิจกรรม วัน/เดือน/ปที่ดําเนินการ ผูดําเนินการ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ประกาศรับสมัคร ดําเนินการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน สมรรถนะ ดําเนินการประเมินสมรรถนะที่ ๑ และ สมรรถนะที่ ๒ ประกาศผลการเลือกสรร ผูผานการเลือกสรรและการจัดทําสัญญาจาง พนักงานราชการ ๑๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา บัญชีรายละเอียดตําแหนงวางพนักงานราชการ (แนบทายประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ โรงเรียน/อําเภอ วิชาเอกที่ตองการ ตําแหนง จํานวนที่รับสมัคร กลุมงานบริหารทั่วไป ๑ นาวังวิทยา วิทยาศาสตร ครูผูสอน ๑ อัตรา
  6. 6. หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด โรงเรียนนาวังวิทยา (แนบทายประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓) ---------------------------------------------------- หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ ๑. กลุมงานบริหารงานทั่วไป ตําแหนง ครูผูสอน สมรรถนะที่ ๑ - ความรูและความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ๑.๑ ความรู - สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณปจจุบัน - พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแกไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ - พระราชบัญญัติสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑.๒ ความสามารถทั่วไป - ดานตัวเลข - ดานภาษาไทย - ดานเหตุผล - ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (๕๐ คะแนน) ๑.๑ ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา - หลักการศึกษา - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - การจัดกระบวนการเรียนรู - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - สื่อและนวัตกรรมการศึกษา - การวัดและประเมินผลการศึกษา ๑.๒ ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ๑.๓ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู สมรรถนะที่ ๒ - สอบสัมภาษณ (๕๐ คะแนน) ใหประเมินคุณลักษณะบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ การมีปฏิสัมพันธ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ

×