• Like
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

 • 231 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
231
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ----------------------- ดวยโรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปน พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ ๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน ๑.๑ ตําแหนง ครูผูสอนวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรทุกแขนง) จํานวน ๑ อัตรา ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร (๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (๕) ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนา ผูเรียนตามศักยภาพ (๖) ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น (๗) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนา การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย อัตราวาง จํานวน ๑ อัตรา (รายละเอียดโรงเรียน/วิชาเอก ที่รับสมัคร ตามบัญชีแนบทาย ประกาศนี้)
 • 2. คาตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาการจางงาน ใหเปนไปตามสัญญาจาง ทั้งนี้ไมเกินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป ๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย ๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน พรรคการเมือง ๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ ๘.ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของ รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถิ่น ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ๒.๒.๑ ตําแหนงครูผูสอนวิทยาศาสตร ๑. ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตาม ที่ ก.ค.ศ. กําหนดกรณีซึ่งมิใชปริญญาตรีทางการศึกษาจะตองเปนผูมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ๒. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเปนผูมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓. ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรทุก แขนง) ๓. การรับสมัคร ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ตั้งแตวันที่ ๑๙-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไมเวนวันหยุดราชการ โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงครูผูสอนวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรทุกแขนง) เสีย คาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท
 • 3. ๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร ๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป ๒. สําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (ภาษาไทยและคณิตศาสตร) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกที่เปดรับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ ๕. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ ๖. ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองวาเปนผู มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียด ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิตาม ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นและจะ เรียกรองสิทธิใดๆ มิไดและโรงเรียนนาวังวิทยา จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครเลือกสรรดวย ๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมิน สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนนาวัง วิทยา การศึกษาอํานาจเจริญ ๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ กําหนด ดังนี้ วัน/เดือน/ป เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐น. ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ๑. - ความรูความสามารถทั่วไป - ความรูวิชาการศึกษาหรือ วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ สําหรับตําแหนง ๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน ทดสอบขอเขียน ทดสอบขอเขียน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ๒. - ความรูและความคิดริเริ่ม สรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ ๕๐ คะแนน สอบสัมภาษณ รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๕๐ คะแนน
 • 4. ๖. วัน เวลา และสถานที่เขารับการประเมินสมรรถนะ โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ (ทดสอบขอเขียน) ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ) ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ สําหรับสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะจะประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ ๗. เกณฑการตัดสิน ผูที่ถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละ สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และไดคะแนนรวมทั้ง ๒ สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ ๖๐ การจัดจางจะเปนไป ตามลําดับคะแนนที่สอบได ๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ตามลําดับคะแนนสอบจากมากไปหานอย โดยเรียงลําดับคะแนนรวมสูงลงมา ในกรณีที่ไดคะแนนเทากันใหผูที่สอบ ไดคะแนนในสมรรถนะที่ ๑ มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และทาง http://www.na-wang.ac.th และ ณ โรงเรียนนาวังวิทยา โดยขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรไดมีกําหนด ๑ ป นับแตวันประกาศผลการเลือกสรรและบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ ๑ ป หรือนับแต วันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานและวิชาเอกเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี ๙. การจางและจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางเพื่อเปนพนักงานราชการ ตามที่โรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ เลือกสรรได โดยใหเริ่มสัญญาจาง ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายวิศวะ โทบุดดี) รองผูอํานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
 • 5. ปฏิทินการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการ (แนบทายประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓) ขั้นตอน กิจกรรม วัน/เดือน/ปที่ดําเนินการ ผูดําเนินการ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ประกาศรับสมัคร ดําเนินการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน สมรรถนะ ดําเนินการประเมินสมรรถนะที่ ๑ และ สมรรถนะที่ ๒ ประกาศผลการเลือกสรร ผูผานการเลือกสรรและการจัดทําสัญญาจาง พนักงานราชการ ๑๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา บัญชีรายละเอียดตําแหนงวางพนักงานราชการ (แนบทายประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ โรงเรียน/อําเภอ วิชาเอกที่ตองการ ตําแหนง จํานวนที่รับสมัคร กลุมงานบริหารทั่วไป ๑ นาวังวิทยา วิทยาศาสตร ครูผูสอน ๑ อัตรา
 • 6. หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด โรงเรียนนาวังวิทยา (แนบทายประกาศโรงเรียนนาวังวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓) ---------------------------------------------------- หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ ๑. กลุมงานบริหารงานทั่วไป ตําแหนง ครูผูสอน สมรรถนะที่ ๑ - ความรูและความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ๑.๑ ความรู - สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณปจจุบัน - พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแกไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ - พระราชบัญญัติสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑.๒ ความสามารถทั่วไป - ดานตัวเลข - ดานภาษาไทย - ดานเหตุผล - ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (๕๐ คะแนน) ๑.๑ ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา - หลักการศึกษา - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - การจัดกระบวนการเรียนรู - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - สื่อและนวัตกรรมการศึกษา - การวัดและประเมินผลการศึกษา ๑.๒ ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ๑.๓ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู สมรรถนะที่ ๒ - สอบสัมภาษณ (๕๐ คะแนน) ใหประเมินคุณลักษณะบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ การมีปฏิสัมพันธ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ