Biodiversity

7,491 views

Published on

ความหลากหลายชีวภาพ ที่จะจัดหมวดหมู่ แบคทีเรีย โพรโทซัว สาหร่าย ฟังไจ พืช สัตว์ ฯลฯ

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,758
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Biodiversity

 1. 1. BiodiversityBIOLOGY Mr. Nattapong Boonpong (M.Ed.) Phlubphlachai Phitthayakhom School
 2. 2. การจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่มีประโยชน์ดังนี้1. ทาให้สะดวกในการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ2. ทาให้รู้ถึงลักษณะโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกันหรือต่างกัน3. ทาให้รู้ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิต
 3. 3. อนุกรมวิธาน (Taxonomy/Systematics) Taxis (Gr.) nomos (Gr.) การจัด กฏเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เพื่อการจาแนก (Classification) การตั้งชื่อ (Nomenclature/Naming) และ การตรวจวินิจฉัย (Identification)พร้อมทั้งความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (Evolution)
 4. 4. Mean of Taxonomy คือ การศึกษาทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต Taxonomy Classification Identification Nomenclature การค้นหา/ตรวจสอบเพื่อให้กฎเกณฑ์ ก ารจั ด ชนิ ด ของ กฎเกณฑ์การตั้งชื่อ ได้ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ป ระจ าสิ่งมีชีวิตเข้ากลุ่ม โดยอาศัย ที่ใช้กันทั่วโลก กลุ่ ม โดยอาศั ย หลั ก ฐานที่ มีพื้ น ฐ า น ค ว า ม รู้ ที่ เ ป็ น ผู้ ท ามาก่ อ น อาจเป็ น การท าหลักฐานความเกี่ยวพันทาง โดยอาศัยความรู้ความชานาญวิวัฒนาการ ที่มีมาก่อน
 5. 5. Artificial classification Classification Natural classificationปัจจุบันการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น 3 แนวทางที่สาคัญ คือ 1. Phenetics 2. Cladistics (Phylogenetic systematics) 3. Evolutionary classification (Traditional classification/Classical classification)
 6. 6. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อหาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ1. เปรียบเทียบลักษณะภายนอกและภายในของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ถ้าเป็น Homologous ใกล้ชิดกัน ถ้าเป็น Analogous ห่างกัน2. ดูแบบแผนการเจริญของเอ็มบริโอ3. ศึกษากระบวนการทางชีวเคมีและสรีรวิทยา รวมทั้งการถ่ายทอด ทางพันธุกรรม (DNA)4. ดูซากดึกดาบรรพ์5. ดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และการแพร่ กระจายทางภูมิศาสตร์
 7. 7. Human Cat Whale Bat
 8. 8. Taxon (Taxa) กลุ่มหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งจัดระเบียบเดียวกันไม่ ว่าในระดับใดCategory (Categories) ชื่อระดับที่ใช้เรียกชั้นต่าง ๆ ใน Hierarchy ของสิ่งมีชีวิตHierarchy ระบบแสดงลาดับในการแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป มี 7 ระดับ (catagories) เรียงจากสูงไปหาต่า
 9. 9. จานวน Domain ความสัมพันธ์ Superkingdom Kingdom SubkingdomSuperphylum/superdivision Phylum/Division Subphylum/subdivision Superclass Class Subclass Superorder Order Suborder Superfamily Family Subfamily Supergenus Genus Subgenus Superspecies Species Subspecies / Variety / Form
 10. 10. Categories Taxa Hierarchy
 11. 11. ประวัติการจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตอริสโตเติล (Aristotle) ประมาณ 350 ปีก่อนคริสตศักราช นักปราชญ์ชาวกรีก รู้จักสิ่งมีชีวิตประมาณ1,000 ชนิด โดยพยายามจาแนกเป็นพวก ๆ คือ พืช แบ่งออกเป็น 1. ไม้ยืนต้น (Tree) 2. ไม้พุ่ม (Shrub) 3. ไม้ล้มลุก (Herb) สัตว์ แบ่งออกเป็น 1. สัตว์มีกระดูกสันหลัง เลือดสีแดง 2. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่มีเลือดสีแดง แบ่งออกเป็น - ออกลูกเป็นไข่ (Oviparous) เช่น ปลา กบ - ออกลูกเป็นตัว (Viviparous) เช่น คน - ที่อาศัยอยู่ในน้า จัดเป็นพวกเดียวกับ ปลา
 12. 12. ประวัติการจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตจอห์น เรย์ (John Ray) นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้จาแนกพืชออกเป็นใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledon) และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon) และเป็นคนแรกที่ใช้คาว่า “Species”
 13. 13. Scientific Name บิดาแห่งอนุกรมวิธาน คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Linnaeus) เป็นคนแรกที่กาหนดชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต แบบทวินาม (Binomial Nomenclature)ชื่อสกุล (Generic name) ชื่อที่ระบุสปีชีส์ (Specific epithet) ***ต้องทาให้เป็นคาในเป็นภาษาลาตินเสมอ***
 14. 14. หลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์1. ชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต้องแยกจากกันอย่างเด่นชัด2. ชื่อวิทยาศาสตร์ในแต่ละกลุ่มจะมีชื่อที่ถูกต้องเพียงชื่อเดียว ส่วนชื่ออื่น ๆ จัดเป็นชื่อพ้อง3. ชื่อวิทยาศาสตร์ต้องเป็นภาษาลาติน ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดต้องแปลงมาเป็นภาษาลาติน4. คาแรกต้องเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนคาหลังใช้ตัวพิมพ์เล็ก5. ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้6. ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้พบคนแรก และตีพิมพ์รายงานไว้ในหนังสือวิชาการ ที่เชื่อถือได้ ให้เขียนชื่อไว้หลังชื่อวิทยาศาสตร์ โดยเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่ ไม่ต้องเขียนตัวเอนหรือขีดเส้นใต้ เช่น ต้นหางนกยูงไทย Poinina pulcherima Linn. (Linn. เป็นชื่อย่อของ Linnaeus)
 15. 15. หลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์7. ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชและสัตว์ ต่างเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อแก่กัน8. ชื่อวิทยาศาสตร์ทุกระดับตั้งแต่ Family ขึ้นไปจะต้องมีการลงท้ายชื่อให้เป็นไปตามกฎ เช่น Phylum/Division ลงท้ายด้วย -a (Ex. Porifera, Bryophyta) Class ลงท้ายด้วย -ae (พืช) Order ลงท้ายด้วย -ales (พืช) Family ลงท้ายด้วย -aceae (พืช) (Ex. Apocynaceae) -idae (สัตว์)9. การกาหนดชื่อหมวดหมู่ตั้งแต่ Family ลงมาต้องมีตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตเป็นต้นแบบ หรือตัวอย่าง (Type Specimen) ในการพิจารณา - Type Family - Type Genus - Type Species)
 16. 16. กฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อแบคทีเรียตั้งตามหลัก ICBN = International Code of Bateriological Nomenclatureพืช,ฟังไจ, สาหร่ายตั้งตามหลัก ICBN = International Code of Botanical Nomenclatureโพรโทซัว, สัตว์ตั้งตามหลัก ICZN = International Code of Zoological Nomenclature
 17. 17. Example Homo sapiens sapiens หรือ Homo sapiens sapiens Generic name Subspecies/Variety Specific epithet Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin, 2000อยู่วงศ์ Magnoliaceae เป็นชื่อสกุลของ Nootiboom & Chalermglin ตั้งขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีที่ตั้งชื่อ ชื่อสกุลของ ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น
 18. 18. Bacillus thuringensis thuringensis Bacillus thuringensis israelensisPueraria candollei Wall. ex Benth. var. mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham Pueraria ? Wall. or ? candollei Wall. Pueraria candollei Wall. ex Benth. Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvat. Pueraria candollei Wall. ex Benth. var. candollei Autoname Pueraria candollei Wall. ex Benth. var. mirifica Rearrangement
 19. 19. Example ปลาบู่มหิดล Mahidolia mystaoina ปลาบึก Pangasianodon gigas ไดโนเสาร์ที่พบในอาเภอภูเวียง Phuwiangosaurus sirindhornae ต้นสัก Tectonia grandis ส้มโอ Citrus grandis ไม้รวก Thyrsostachys siamensis มะยม Phyllantus acidus พยาธิใบไม้ในตับ Fasciola hepatica ไส้เดือนดิน Lumbricus terrestris มะม่วง Mangifera indica กุหลาบ Rosa rubra
 20. 20. Example Clostridium tetani Escherichia coli Penicillium notatum Saccharomyces cerevisiae Acetobacter aceti Lactobacillus lactis Staphylococcus aureus Sarcina lutea Bacillus anthracis Spilulina sp. Amanitia muscaria
 21. 21. Dichotomous key คือ การจัดหมวดหมู่ 2 กลุ่มจะมีลักษณะแตกต่างกัน มากที่สุด และระดับความแตกต่างจะเริ่มน้อยลงเมื่อจัดเป็น กลุ่ ม ย่ อ ยมากขึ้ น และลั ก ษณะที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการแบ่ ง ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ตามลักษณะที่แตกต่างกันไป
 22. 22. กาเนิดของชีวิตแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับกาเนิดของชีวิต - Spontaneous generation - Special creation - Cosmozoa theory - Biogenesis - Organic evolution/Naturalistic theory
 23. 23. AristotleLouis Pasteur A.I. OparinStanley Miller Sidney Fox
 24. 24. ให้ดูภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุด ของ Raven & Johnson
 25. 25. กาเนิดของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต
 26. 26. Prokaryotic cellEukaryotic cell

×