Your SlideShare is downloading. ×
ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6
ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6
ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6
ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6
ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6

30,305

Published on

มี 5 ตอน 20 คะแนน

มี 5 ตอน 20 คะแนน

Published in: Education
8 Comments
33 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
30,305
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
8
Likes
33
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 1/5 ขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิชา ชีววิทยา 5 (ว40245) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตอนที่ 1 จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว (5 คะแนน) 1. ลักษณะที่มีความแปรผันแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง ตามลําดับ คือขอใด? 1. ความถนัดซาย-ขวา และการหอลิ้น 2. สีผิวและน้ําหนัก 3. สีผิวและการมวนลิ้น 4. ความถนัดซาย-ขวา และการมวนลิ้น 2. เมนเดลทําการผสมถั่วลันเตาโดยใชถั่วเมล็ดกลมพันธุแทผสมกับถั่วเมล็ดขรุขระพันธุแท ไดลูกรุนที่ 1 เมล็ดกลมทั้งหมด และเมื่อเอาลูกรุนที่ 1 ผสมกันเอง ไดลูกรุนที่ 2 ที่มีอัตราสวนของจีโนไทปเปนเทาใด? 1. 2:1 2. 3:1 3. 1:2 4. 1:2:1 3. ลักษณะลําตนสูงของตนถั่วลันเตาควบคุมโดยยีน T ลักษณะลําตนเตี้ยควบคุมโดยยีน t จากคูผสมตอไปนี้? a) TT  TT b) Tt  Tt c) TT  tt d) TT  Tt การผสมในขอใดจัดเปน back cross? 1. ขอ a 2. ขอ b 3. ขอ c 4. ขอ d 4. จากขอ 3 การผสมคูใด ไดลูกผสมที่มีอัตราสวนของจีโนไทปเปน 1 : 2 : 1 ? 1. ขอ a 2. ขอ b 3. ขอ c 4. ขอ d 5. พืชซึ่งมีจีโนไทป AaBbCc จะสรางเซลลสืบพันธุซึ่งมีจีโนไทปตางกันกี่ชนิด? 1. 4 2. 8 3. 16 4. 32 6. การผสมระหวาง AaBbCc  AaBbCc จะมีโอกาสไดลูกผสมพวกพันธุแท สําหรับยีนดอยเปน? 1. 1/8 2. 1/16 3. 1/32 4. 1/64 7. พอศีรษะไมลาน และ แมศีรษะลาน จะมีลูกชายศีรษะลานเปน? 1. 25% 2. 50% 3. 75% 4. 100% 8. ในกรณีใดที่ลูกหญิงจะเปนโรคฮีโมฟเลีย (Haemophilia) เมื่อพิจารณาลักษณะยีนของพอและแม? 1. XhY และ XhXh 2. XHY และ XHXH 3. XhY และ XHXH 4. XHY และ XhXh
  • 2. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 2/5 ขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิชา ชีววิทยา 5 (ว40245) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 9. ถาผสมพันธุไกตัวผูหางสั้นและตัวเมียหางสั้นที่มีจีโนไทป Hh  hh จะไดลูกไกเพศผูที่มีลักษณะหางยาว รอยละเทาใด? 1. 0 2. 25 3. 50 4. 100 10. จากพงศาวลีของครอบครัวที่มีการถายทอดโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง โรคนี้ควบคุมโดยยีนชนิดใด? I II III 1. ยีนดอยในออโตโซม 2. ยีนเดนในออโตโซม 3. ยีนดอยในโครโมโซมเพศ 4. ยีนเดนในโครโมโซมเพศ ตอนที่ 2 ประโยคตอไปนี้ ถูกหรือผิด (5 คะแนน) ถาถูก ใหทําเครื่องหมาย  หนาตัวเลือก 1 ถาผิด ใหทําเครื่องหมาย  หนาตัวเลือก 2 1. เด็กชายตาบอดสีที่มีคุณแมตาปกติ แสดงวาเขาไดรับยีนตาบอดสีมาจากคุณตาหรือคุณยาย 2. สําหรับมนุษยแลว ยีนทุกยีนจะแสดงออกไดก็ตอเมื่อมี 2 อัลลีลเทานั้น 3. Multiple alleles คือยีนควบคุม 1 อัลลีล สวน polygene คือหลายยีนควบคุม 1 ลักษณะ 4. ความสูงของถั่วลันเตากับความสูงของคน มีลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรมเปนแบบเดียวกัน 5. ลักษณะหัวลานในคนเปนพันธุกรรมจํากัดเพศ (sex limited trait) ซึ่งไมเปนไปตามกฎของเมนเดล 6. ถาถั่วลันเตาตนสูงผสมตัวเองได F1 ซึ่งมีตนสูงบางเตี้ยบาง แสดงวาตนถั่วลันเตาตนนี้เปน Heterozygous สําหรับลักษณะความสูง 7. หนังตาชั้นเดียว หูไมมีติ่งหู ไมมีลักยิ้ม หอลิ้นไมได ผิวสีคล้ํา ลวนเปนลักษณะเชิงคุณภาพ (qualitative trait) 8. ความสูง IQ ปริมาณน้ํานมของวัว สีตาของคน ขนาดของผลไม เปนลักษณะที่มีความแปรผันตอเนื่อง ซึ่งฟโนไทปจะขึ้นจีโนไทป และสิ่งแวดลอม 9. ถาลูก 4 คนมีหมูเลือดระบบ ABO ทั้ง 4 แบบ พอแมของเขาจะมีลักษณะของจีโนไทปที่เปนไปไดเพียงแบบเดียวเทานั้น 10. เมื่อนํา Aabb  aaBb แลว ถายีนทั้งสองอยูบนคนละโครโมโซมและเปนไปตามกฎการถายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล จะไดอัตราสวนจีโนไทปรุนลูกเหมือนกับการที่ยีนทั้สองเปน linkage กัน
  • 3. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 3/5 ขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิชา ชีววิทยา 5 (ว40245) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 11. การที่แมลงหวี่สีน้ําตาลปกตรงผสมกับสีดําปกโคง แลวไดลูกที่มีลักษณะไมเหมือนพอแม เชน ตัวดําปกตรง เกิดจากความผิดปกติ ของการแบงเซลล 12. ถาเมล็ดเรียบและเมล็ดสีเหลืองเปนลักษณะเดน เมล็ดขรุขระและเมล็ดสีเขียวเปนลักษณะดอย ซึ่งยีนที่ควบคุมผิวเมล็ด และยีนที่ควบคุมสีเมล็ดเปนอิสระตอกันแลว เมื่อผสมตนถั่วเมล็ดเรียบสีเหลืองกับตนเมล็ดขรุขระสีเขียว รุนหลานที่ไดจะมี phenotypic ratio เปน 9 : 3 : 3 : 1 เทานั้น 13. หมูเลือดระบบ ABO เกี่ยวกับ incomplete dominance และ multiple alleles 14. แมลงบางชนิด เชน ผึ้ง ตอ แตน มด ตั๊กแตน ไมมี sex chromosome แตจะถูกกําหนดเพศดวยจํานวนชุดของโครโมโซมวาเปน n หรือ 2n 15. กฎการแยกตัวของยีนพบในกระบวนการ meiosis สวนกฎการรวมกลุมอยางอิสระของยีนเกิดขึ้นในกระบวนการ fertilization ตอนที่ 3 ตอบคําถามตอไปนีใหถูกตอง (จากขอ 1-9 เลือกทํา 4 ขอ + ขอ 10 รวมทั้งหมด 5 ขอ 5 คะแนน) ้ 1. เมื่อตนถั่วลันเตาตนสูงพันธุแท (TT) ผสมกับตนเตี้ย จงหา 1.1 อัตราสวนจีโนไทปและฟโนไทปในรุน F2 1.2 โอกาสหรือความนาจะเปนที่จะเกิดตนสูง heterozygous เมื่อนํารน F1 มาผสมกับตนทดสอบ (Tester) 2. เมื่อนําถั่วลันเตาเมล็ดกลมสีเหลืองพันธุแท (RRYY) ผสมกับเมล็ดขรุขระสีเขียว จงหา 2.1 อัตราสวนฟโนไทปรุน F2 2.2 ความนาจะเปนที่รุน F2 จะมีลักษณะเมล็ดกลมสีเขียวซึ่งมีจีโนไทปเปน Rryy 3. คุณพอไมเปน Hemophilia แตเปน Thalassemia กับคุณแมเปน Hemophilia และเปนพาหะ Thalassemia จงหาโอกาสที่ 3.1 ลูกชายของทั้งคูจะปวยเปนทั้งสองโรค 3.2 ลูกที่เกิดมาจะเปนหญิงและเปนพาหะของทั้งสองโรค 4. ถา A แทนยีนที่ควบคุมลักษณะปกปกติของแมลงหวี่ และ a แทนยีนที่ควบคุมลักษณะปกสั้น ในการผสมพันธุ แมลงหวี่ที่มีปกปกติคูหนึ่ง ปรากฏวารุนลูกจํานวน 230 ตัว มีปกปกติ 172 ตัว และปกสั้น 58 ตัว 4.1 จงเขียนจีโนไทปของแมลงหวี่ในรุนพอแม 4.2 เมื่อนําแมลงหวี่ปกสั้นในรุนลูกผสมกับแมลงหวี่ปกปกติในรุนพอแม จะไดลกมีลักษณะปกเปนอยางไรบาง  ู และคิดเปนอัตราสวนเทาใด 5. มะเขือเทศผลสีแดงเปนลักษณะเดน (R) ผลสีเหลืองเปนลักษณะดอย (r) และตนสูงเปนลักษณะเดน (T) ตนเตี้ยเปน ลักษณะดอย (t) เมื่อผสมมะเขือเทศที่มีจีโนไทป RRTt กับตนที่มีจีโนไทป rrTT จงหาอัตราสวนฟโนไทป และจีโนไทปของรุนลูก (F1)
  • 4. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 4/5 ขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิชา ชีววิทยา 5 (ว40245) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 6. ในผสมพันธุระหวางวัวพันธุแทขนสีดําเพศผูกับวัวพันธุแทขนสีขาวเพศเมีย จะไดลูกรุน F1 มีขนสีเทาทั้งหมด  เมื่อใหรุน F1 ผสมกันเอง จงหาอัตราสวนของรุน F2 ที่มีขนเหมือนพอ 7. โรคความบกพรองเอนไซม G6PD เปนลักษณะดอยบนโครโมโซม X ถาชายเปนโรค G6PD แตงงานกับหญิง ที่เปนพาหะ จะมีจีโนไทปและฟโนไทปเปนอยางไร อัตราสวนเทาใด (กําหนดให G แทนยีนควบคุมลักษณะปกติ และ g แทนยีนควบคุมลักษณะบกพรองเอนไซม G6PD) 8. หนูตัวหนึ่งสรางสเปรมชนิด abCd ผสมกับเซลลไขชนิด aBCD จงหาจีโนไทปของลูกที่เกิดจากการปฏิสนธิ และลูกมีโอกาสสรางเซลลสืบพันธุไดกี่ชนิด อะไรบาง 9. หญิงคนหนึ่งเปนโรคตาบอดสี เมื่อแตงงานกับชายตาปกติ 3.1 ลูกชายจะมีโอกาสเปนโรคตาบอดสีหรือไม 3.2 ลูกสาวจะเปนโรคตาบอดสีหรือเปนพาหะ 10. จงนําขอมูลที่ให เขียนเปนแผนภาพพงศาวลี (โดยแทนสัญลักษณที่ไดศึกษามา กําหนดลักษณะ) ปูตาปกติ ยาเปนพาหะของโรคตาบอดสี แตงงานกันมีลูก 3 คน ลูกคนแรกเปนชายมีตาบอดสีแตงงานกับหญิง ตาบอดสี และมีลูกดวยกัน 2 คน เปนชายและหญิง ซึ่งมีตาบอดสีทั้งคู ลูกชายคนที่สองเปนตาปกติ ลูกสาวคนสุดทอง มีตาปกติแตงงานกับชายตาบอดสีและมีลูกดวยกัน 4 คน เปนหญิงตาปกติและตาบอดสี ชายตาปกติและชายตาบอดสี ตอนที่ 4 จงบอกคําแปลหรือความหมายของคําศัพทตอไปนี้ (เลือกเพียง 4 คํา) Genotype Phenotype Gamete Incomplete dominant Codominance Crossing over Heterozygous Homozygous recessive Self-fertilization Backcross ตอนที่ 5 จงแสดงวิธีทําอยางละเอียดเพือใหไดมาซึ่งคําตอบ จากโจทยที่กําหนดให ่ 1. ถั่วลันเตาลักษณะดอกสีมวงเปนลักษณะเดนตอลักษณะดอกสีขาว ในการผสมตัวเองของตนที่มีลักษณะ ดอกสีมวงที่เปนเฮเทอโรไซกัส (heterozygous) ทั้งคู จงหารอยละของลูกที่ลักษณะดอกสีขาว (กําหนดให A แทนยีนที่ควบคุมลักษณะดอกสีมวง) (2 คะแนน) 2. ถา R แทนยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดกลมของตนถั่วลันเตา และ r แทนยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดขรุขระ ในการผสมพันธุตนถั่วลันเตาที่มีเมล็ดกลมทั้งคู ปรากฏวารุนลูกมีทั้งหมด 975 ตน เปนตนที่มีลักษณะ เมล็ดกลม 725 ตน และตนที่มีลักษณะเมล็ดขรุขระ 250 ตน
  • 5. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 5/5 ขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิชา ชีววิทยา 5 (ว40245) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2.1 จงเขียนจีโนไทปของตันถั่วลันเตาในรุนพอแม (0.5 คะแนน) 2.2 เมื่อนําตนถั่วลันเตาเมล็ดขรุขระในรุนลูกผสมกับเมล็ดกลมในรุนพอแม จะไดลูกมีลักษณะของ เมล็ดเปนอยางไร คิดเปนอัตราสวนเทาใด (1.5 คะแนน) 3. หญิงปกติหมูเลือด A มีพอเปนโรคฮีโมฟเลีย หมูเลือด O แตงงานกับชายปกติหมูเลือด AB โอกาสที่ลูก จะมีจีโนไทปเหมือนพอเปนเทาใด และโอกาสที่ลูกสาวจะเปนโรคฮีโมฟเลียหมูเลือด O คิดเปนรอยละเทาใด (4 คะแนน) เราเสียเวลาไปมาก... เราเสียเวลามากไปกับการรับฟงคนที่คอยบน วา ตําหนิ และเราเองก็ยงยอมเสียเวลาแกตัวไปตาง ๆ นานา ั ------------------------------------- เราใชเวลาถูกตองแลวหรือ แทนที่จะใชเวลาไปทําใหตัวเองดีขึ้น กลับตองมาเสียเวลาแกตางใหตัวเอง อยามัวแตแกตัวใหตัวเองเลยครับ เอาคําที่เคาตักเตือน มาคิดวาเคาพูดถูกรึเปลาดีกวา

×