Wordpress

340 views
299 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wordpress

 1. 1. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress จัดทําโดย นายสมชาติ แผอํานาจ ตําแหนง ครูผูชวย โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 @ Create Date : August 8, 2012
 2. 2. สารบัญสรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress หนา  1 ทําความรูจักเว็บบล็อก 1  2. ขั้นตอนการสมัครใชงาน 2  3. เริ่มตนการใชงาน Wordpress 6 o 3.1 การเขาสูระบบผูดและระบบAdmin ู 6 o 3.2 เรียนรูวิธการใชงานสําหรับผูดูแลระบบ Admin ี  7  4. การเขียนเนื้อหาลงบนเว็บบล็อก 7 o 4.1 การเขียนเรื่องใหมลงบล็อก 8 o 4.2 การแกไข/ลบเรื่องเดิมที่มีอยูบนเว็บบล็อก 9 o 4.3 การแทรกรูปภาพลงในเว็บบล็อก 10 o 4.4 การแทรกวิดีโอยูทูบ Youtube ลงในเว็บบล็อก 12 o 4.5) การแทรกไฟลเอกสารลงในเว็บบล็อก 13 o 4.6 การสรางเนื้อหาบนลิงคดานบนบล็อก(เมนูหนา) 14 o 4.7 การลบไฟลสื่อ (เมนูสื่อ) 15 o 4.8 การเปลี่ยนรูปแบบบล็อก (เมนูรูปแบบบล็อก) 16 o 4.9 การเพิ่ม Widget หรือหนาตางเมนู (เมนูรูปแบบบล็อก) 18 o 4.10 การสรางเว็บลิงค(เมนู) 19  แหลงอางอิง 21
 3. 3. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 1 สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress1.ทําความรูจักเว็บบล็อก บล็อก(Blog) หรือเว็บบล็อก(Weblog) เปนเว็บไซตสําหรับเขียนบันทึกเลาเรื่องราว ชีวิตประจําวันเพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ ความรู และขาวสาร เสมือนเปนไดอารี่ แตเปนการเขียนหรือ นําเสนอเรื่องราวทีผูอื่นเขามาอาน และสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆได ่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน เปนการสรางแหลงเรียนรูใหมๆใหกับผูเ รียน ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา นอกจากนั้นผูเ รียนยังสามารถแสดงความคิดเห็นตอบทเรียน แนะนํา แลกเปลี่ยนการเรียนรู รวมทังผูเ รียนยังสามารถสงงานผานเว็บบล็อกไดอีกดวย ้ทําไมตองเลือกสรางเว็บบล็อกดวย Wordpress Wordpress เปนเว็บบล็อกที่ใหบริการสรางเว็บบล็อกที่ไมเสียคาบริการ FREE ซึ่งคนไทยนิยมใชงานสูงสุด มีขั้นตอนการใชงานงาย ไมซับซอน คูมือมีจํานวนมาก เหมาะสําหรับผูที่เริ่มตนสรางเว็บบล็อก นอกจากเว็บบล็อกWordpress แลว ยังมีเว็บบล็อกที่ใหบริการสรางบล็อกฟรีอีกมากมาย เชนBlogger, Blognone, Go2know, Exteen เปนตน ซึ่งสามารถใชงานงาย และนาลองนํามาศึกษาลักษณะของเว็บบล็อก 1) มีการเรียนบันทึกเรื่องราว ไมวาจะเปนความรู ความบันเทิง ขาวสารหรือประสบการณที่พบเห็น โดยเจาของบล็อกอยางสม่ําเสมอ 2) บันทึกที่ใสในเว็บบล็อกสามารถเปนไดทั้งรูปแบบขอความ รูปภาพ ไฟลเสียง ไฟลวิดีโอ ตลอดจน ขอมูลจากเว็บ Youtube เพื่อเพิ่มความนาสนใจและดึงดูดใหผูอานเขามาอานเว็บบล็อก 3) ขอมูลมีการเรียงลําดับตามรายการลาสุดทีเ่ ขียน 4) ผูที่เขามาเยี่ยมเว็บบล็อก สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแชรขอมูลรวมกันได ทําใหเกิดการตอยอด องคความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขียนและผูอานได  5) มีการสรางลิงคที่นาสนใจไปยังเว็บไซตอื่นได 6) ขอมูลบันทึกทีเ่ ขียนในเว็บบล็อก สามารถจัดกลุมความนาสนใจดวยหมวดหมู( Cetegory )ได ซึ่งจะ ชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูอานได 
 4. 4. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 22.ขั้นตอนการสมัครใชงาน2.1 ขั้นเตรียมความพรอมกอนสมัครใชงาน - เครื่องคอมพิวเตอรตองใชงานอินเตอรเน็ตได - ตองมีอีเมลที่ใชงานไดจริงเพื่อใชในการสมัครใชงานเว็บบล็อก (แนะนําใหใช Gmail)2.2 เริ่มตนสรางเว็บบล็อก1) เขาไปยังเว็บไซล http://th.wordpress.com/ คลิกปุม Get started here หรือ สมัครตอนนีเ้ ลย2) กรอกขอมูลสําหรับสมัครใชงาน ดังนี้ ขอแนะนํา ที่อยูของบล็อก : ใชสําหรับอางอิง ในการเขาเว็บไซต ควรเปนชื่อทีสื่อ ่ ถึงเนื้อหาของเว็บบล็อก ชื่อผูใช : เปนภาษาอังกฤษพิมพ เล็กทั้งหมด หรือตัวเลขก็ได4ตัวขึ้น ไป(*จํา) รหัสผาน : ขึ้นอยูกับผูสมัคร (*จํา) ยืนยัน : ใสรหัสผานอีกครัง ้ Email Address : อีเมลทมีอยูจริง ี่ และสามารถใชงานไดจริง
 5. 5. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 3จากนั้นกดปุม Create Blog 3. หลังจากนั้น ก็จะมีขอความ Complete Registration สมัครเสร็จแลว ดังรูป4. จากนั้นยืนยันการสมัคร โดยระบบจะสงลิงคไปในอีเมลของเรา เปดอีเมล แลวคลิกปุม Activate Blog
 6. 6. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 45. เขาสูหนาเริ่มตนสรางเว็บบล็อก URL weblog: krusomchart.wordpress.com จากนั้นเลือกธีมที่ตองการ ***โดยURL weblog ก็จะตามทีเ่ ราสมัครไวทีแรก เชน xxxxx.wordpress.com6.คลิกปุม Choose This Theme เพื่อยืนยันการเลือกธีม 7. และคลิก Activating Your theme…8. จะมีขอความปรากฏบอกหนาหลักวา Wordpress.com is also available in ไทย คลิกที่คําวา ไทย เพิ่มเริ่มสรางเว็บโดยใชภาษาไทยเปนหลัก
 7. 7. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 59.และนี้คือหนาสําหรับผูดูแลเว็บบล็อกในการจัดการ เพิ่มบทความ และอื่นๆ10. เราสามารถลองเขาไปดูเว็บของเราไดที่ เมนูดานบน ตรงชื่อผูใช>>ชื่อเว็บบล็อก>>เลือกหนาหลัก11. ตัวอยางหนาเว็บบล็อกของเรา http://krusomchart.wordpress.com ( xxxx.wordpress.com )
 8. 8. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 63. เริ่มตนการสรางเนื้อหา และปรับปรุงเนื้อหาใหกับเว็บบล็อก Wordpress3.1 การเขาสูระบบผูดูแลระบบ Admin1) เปดเว็บบล็อกของเรา โดยการพิมพ URL เชน http://xxxx.wordpress.com เชนhttp://krusomchart.wordpress.com จากนั้นคลิกปุม “เขาสูระบบ”2) กรอกขอมูลเขาสูระบบ Username และ Password จากนั้นกดปุม เขาสูระบบ  3) จะพบหนาจอ สําหรับการแกไขและปรับแตงเว็บบล็อกของเรา
 9. 9. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 73.2 เรียนรูวิธีการใชงานสําหรับผูดูแลระบบ Admin1) เมนูหนาหลัก ประกอบไปดวยเมนูยอยที่ใชตั้งคาขอมูลทั่วไป, ดูสถิติการเขาชม เปนตน Site stats : สําหรับดูสถิติการเขาเว็บบล็อกของเรา บล็อกของฉัน : แสดงรายการบล็อกของเราทั้งหมด Blogs I Follow : แสดงบล็อกทั้งหมดที่เราสราง4 การเขียนเนื้อหาลงบนเว็บบล็อก การเขียนเนื้อหาในเว็บบล็อกสามารถทําได 2 แบบ คือ 1) เขียนแบบเรื่อง (จะแสดงเนือหาบนหนาแรกของเว็บ) ้ 2) เขียนแบบหนา (จะแสดงเนือหาเปนลิงคบนเมนู) ้ เขียนเรื่อง เขียนหนาการเขียนเนื้อหาลงบนเว็บบล็อก(เมนูเรื่อง) “เรื่อง” เปนการใสเนื้อหาทีเ่ ขียนเกี่ยวกับเรื่องราวลงบนบล็อก เนื้อหานี้จะปรากฎอยูบนเว็บหนาหลักตรงกลางตอยาวไปเรื่อยๆ ซึ่งขอมูลจะถูกเรียงลําดับตามวันเวลาที่เขียน(เขียนมาลาสุดจะถูกแสดงอยูบนสุด)
 10. 10. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 84.1 การเขียนเรื่องใหมลงบล็อก หรือการโพสตขอมูลลงเว็บบล็อก ทําตามขั้นตอนดังนี้1) สรางหมวดหมู หรือ หนวยการเรียนรู เพื่อใหเนื้อหาแยกเปนสัดสวน งายตอการอานคลิกเลือกเมนู เรื่อง>>หมวดหมู2) จากนั้นกรอกรายละเอียดของหมวดหมู หรือหนวยการเรียนรู เชน ชื่อ คําขยายความ จากนั้นกดปุม“สรางหมวดหมูใหม”3) เลือกเมนู เรื่อง >> “เขียนเรืองใหม” ่
 11. 11. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 94) กรอกขอมูลหัวขอ และเนื้อหาที่ตองการลงไป (สามารถคัดลอกเนือหาในโปรแกรมWordมาวางได) ้เลือกหมวดหมู/หนวยการเรียนรู หรือ Categories(ดานขวา) โดยเช็คถูก / หนาชื่อหนวย*กรณีที่ยังไมเคยมี Categories มากอนใหเลือก “Uncategorize” กดปุม “เผยแพร”5) เนื้อหาทีสรางเสร็จ ก็จะถูกนําเสนอทีหนาแรกของเว็บบล็อก ่ ่4.2 การแกไข/ลบเรื่องเดิมที่มีอยูบนเว็บบล็อก1) ไปที่เมนูเลือก “เรื่อง”>> All Postsจะแสดงหัวขอเรื่องที่มีอยูบนเว็บบล็อกทังหมด โดยแสดงในตาราง มีรายละเอียด เชน ชื่อหัวขอบล็อก ชื่อ  ้ผูเขียนเรื่อง หมวดหมู สถิติในการเขาชม และวันที่การเผยแพร เปนตน ดังรูป
 12. 12. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 102) เราสามารถเลือกเรืองที่ตองการแกไข ลบ หรือเลือกดูมุมมองได โดยใชเมาสไปวางไวบนชื่อหัวขอบล็อก ก็ ่ จะปรากฏเมนูที่ซอนอยูขึ้นมาดังภาพดานลาง4.3 การแทรกรูปภาพลงในเว็บบล็อก1) คลิกที่ไอคอนดานบนรูป และก็จะปรากฏหนาตางดังรูป คลิกปุม “เลือกไฟล” 2) เลือกรูปภาพที่ตองการจากเครืองของเราใสเขาไป โดยคลิกปุม Open ่
 13. 13. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 113) จะปรากฏภาพวารูปได Upload เรียบรอยแลว ใหเลือกจัดแถว ขนาดภาพและกดปุม ใสเขาในเรื่อง เพื่อใหเว็บบล็อกนํารูปภาพไปแทรกในทีที่เราตองการ ่4) หลังจากนั้นก็ดําเนินการตามปกติคือกดปุม “เผยแพร”หรือ “อัพเดต” ก็จะไดรูปภาพในบทความดังรูป
 14. 14. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 124.4 การแทรกวิดีโอยูทูบ Youtube ลงในเว็บบล็อก1) คลิกเลือกปุม จากเมนูดานบน คลิกแทบ “จาก URL”ใสลิงคของวิดีโอ Youtube ที่ตองการลงไปในชอง URL ดังตัวอยางโคตจะแทรกลงในบทความดังรูป2) หลังจากนั้นก็ดําเนินการตามปกติคือกดปุม “เผยแพร”หรือ “อัพเดต” ก็จะไดรูปภาพในบทความดังรูป
 15. 15. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 134.5) การแทรกไฟลเอกสารลงในเว็บบล็อก การใหบริการของ Wordpress นี้จะกําหนดชนิดไฟลที่อนุญาต ไดแก jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc,ppt, odt, pptx, docx, pps, ppsx, xls, xlsx เทานั้น1) เลือกไอคอนเพิ่มสื่อ จากเมนูดานบนเลือกไฟลทมีนามสกุลตามเงื่อนไขที่กําหนด แลวรออัพโหลด ี่กดปุม ใสเขาในเรือง เพื่อใสลงคในเนื้อหาบล็อก มายังไฟลเอกสารของเรา ่ ิ
 16. 16. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 142) หลังจากนั้นก็ดําเนินการตามปกติคือกดปุม “เผยแพร”หรือ “อัพเดต” ก็จะไดรูปภาพในบทความดังรูป4.6 การสรางเนื้อหาบนลิงคดานบนบล็อก(เมนูหนา) เปนเมนูที่ใชในการเนื้อหาบนบล็อกโดยจะเปนหนาเว็บ1) คลิกเมนู หนา>> เขียนหนาใหม2) กรอกขอมูลรายละเอียดของหนา เชน หัวเรือง รายละเอียด แลวกด เผยแพร ่
 17. 17. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 153) ดูตัวอยางหนาเว็บบล็อกที่เราสรางได4.7 การลบไฟลสื่อ (เมนูสื่อ) เราสามารถดูและเลือกลบไฟลเอกสารสื่อตางๆที่เราไมตองการ เพื่อประหยัดเนื้อที่บนเว็บบล็อกไดเนื่องจากผูใหบริการเว็บบล็อกสวนใหญจะมีการกําหนดพื้นที่บนเว็บบล็อก ดังนั้นหากเราตองการลบไฟลเอกสาร สามารถทําไดดังนี้1) คลิกเมนู สือ>>คลังสือ ่ ่2) เลือกสื่อที่ตองการ คลิกทีเ่ มนูของตองการของสื่อ เชน แกไข ลบถาวร และมุมมอง
 18. 18. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 164.8 การเปลี่ยนรูปแบบบล็อก (เมนูรูปแบบบล็อก) Wordpress มีธีมใหเลือกมากมายประมาณ 150 กวาธีม โดยมีทั้งแบบทีเ่ สียเงินและแบบฟรี วิธีทํา1) การเปลี่ยนรูปแบบบล็อกหรือธีม(Theme) ไปที่เมนู รูปแบบบล็อก > Theme > เลือก ใชงาน2) จากนั้นเลือกธีมที่ตองการ โดยเลือกธีมที่ตองการแลว จากนั้นเลือก “ใชงาน” เพื่อนําไปใชงาน หรือเลือก “Live preview” เพื่อทดลองใชธีมนี้ตัวอยางเว็บบล็อกธีมที่เลือกใหม
 19. 19. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 174)เปลี่ยนรูปหลักของเว็บ คลิกที่เมนูรปแบบบล็อก>>สวนหัว ูคลิกปุม Browse และกดปุม อัพโหลด 5) เปลี่ยนรูปพื้นหลัง คลิกที่เมนูรปแบบบล็อก>>พื้นหลัง ู
 20. 20. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 184.9 การเพิ่ม Widget หรือหนาตางเมนู (เมนูรูปแบบบล็อก) เราสามารถเพิ่มความสามารถในการนําเสนอขอมูลบนเว็บบล็อก โดยการเพิ่มหนาตา(Widget) เขามาโดยการเลือกจากเมนูดานซายมายังเมนูดานขวา ยกตัวอยางที่นาสนใจไดแก ปฏิทิน เรื่องลาสุด ความคิดเห็นลาสุด Tag cloud ลิงค ลงทะเบียนบล็อก เปนตน1) เริ่มจากสรางรูปแบบธีมที่ตองการกอน ไปทีเ่ มนู รูปแบบบล็อก>>ตัวเลือก Theme2)คลิกเมนู รูปแบบบล็อก>>Widgets3) ในตัวอยางลองสราง Widgets ของ Facebook Like โดยลาก Facebook Like Box มาไวตําแหนงPrimary Sidebar ซึ่งอยูดานขวามือ จากนั้นใหขอมูลหัวขอ : KruSomchart Fanclub และใส FacebookURL ตัวอยางคือ http://www.facebook.com/pages/Somchart/440481672663455
 21. 21. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 194.10 การสรางเว็บลิงค(เมนู)1) สรางหมวดหมู เพื่อทําการสรางกลุมของลิงคไวกอน เชน ลิงคการศึกษา ลิงคบันเทิง ลิงคเพื่อนๆ เปนตนโดยคลิกทีเ่ มนู ลิงก>>ลิงกหมวดหมู2) สรางลิงค ใหเพิ่มชื่อที่ตองการแสดงผล และที่อยูเ ว็บ ดังภาพ พรอมทั้งเลือก Categories ของลิงคเพือจัด ่หมวดหมูตามที่ตองการ จากนั้นกดปุม ‘เพิมลิงค’  ่
 22. 22. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 20สําเร็จแลวเว็บบล็อกของเราดูตัวอยางเว็บบล็อกของผมไดจาก URL : http://krusomchart.wordpress.com/
 23. 23. สรางเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนดวย Wordpress อ.สมชาติ แผอํานาจ 21 แหลงอางอิงเว็บบล็อก Wordpress หลัก เขาถึงไดจาก [ http://th.wordpress.org/ ]แหลงเรียนรูเว็บบล็อก Wordpress ของคนไทย เขาถึงไดจาก [ http://www.wordpress.in.th/ ]การสรางเว็บบล็อกออนไลนดวย Wordpress : อ.ชรินทรญา กลาแข็ง : เขาถึงไดจาก [ http://charinyak.wordpress.com ]สอนการสรางเว็บบล็อก อ.สมชาติ แผอํานาจ เขาถึงไดจาก [ http://krusomchart.wordpress.com ]

×