เอกสารประกอบการจัดทำโครงงานภาษาไทย

28,244 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
28,244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เอกสารประกอบการจัดทำโครงงานภาษาไทย

 1. 1. เพาเวอร์พอยท์โครงงานภาษาไทย ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท ๓๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นางเจริญศรี ศรีแสนยง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา อาเภอลาลูกกา สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๔
 2. 2. เพาเวอร์พอยท์ (Power Point โครงงานและวิธีการจัดทา โดย นางเจริญศรี ศรีแสนยง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
 3. 3. เพาเวอร์พอยท์ (Power Point) นี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องความรู้ใน การจัดทาโครงงานวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท ๓๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นกวเาเดิม เนื้ อหาสาระประกอบด้วย ความหมาย ประเภท ตัวอยเางโครงงาน ขั้นตอนการจัดทาโครงงาน สเวนประกอบของโครงงานและ รูปแบบของโครงงาน ภาษาไทย คานา
 4. 4. คำนำ (ต่อ) อนึ่งผู้จัดทาต้องขอขอบคุณ คุณครู พนมวรรณ บุณยเกียรติ อดีตครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัด ปทุมธานี ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ ตรวจ ปรับแก้ จนเสร็จสมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ได้ดี และ หวังเป็ นอยเางยิ่ง วเาเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) นี้จะเป็นประโยชน์ตเอผู้สนใจ บ้างตามสมควร เจริญศรี ศรีแสนยง ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 5. 5. เรื่อง หน้า สารบัญ ปริศนาคาทาย (นาเข้าสูเบทเรียน) เฉลยปริศนาคาทาย ความหมายของโครงงาน ความหมายของโครงงานภาษาไทย ประเภทของโครงงานภาษาไทย ตัวอยเางโครงงานประเภทสารวจ ขั้นตอนโครงงานประเภททดลอง ตัวอยเางโครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๘ ๑๑ ๑๒ ๑๓
 6. 6. สารบัญ เรื่อง หน้า ตัวอยเางโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๑๔ โครงงานประเภททฤษฏี ๑๕ ตัวแผนภูมิแสดงขั้นตอนในการทาโครงงาน ๑๕ อยเางโครงงานประเภททฤษฎี ๑๖ สเวนประกอบของโครงงาน ๑๗ รูปแบบโครงงาน ๑๘ การเสนอเค้าโครงงาน ๒๑ ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ๒๒ เลือกโครงงาน ใบความเห็น / คาแนะนาของครูผู้สอน ๒๓ การจัดทาโครงงาน / ชิ้นงาน ๒๔ การเขียนรายงานโครงงานภาษาไทย ๒๕ บรรณานุกรม ๒๗
 7. 7. ปริศนาคาทาย (นาเข้าสู่บทเรียน) วิธีเลเน คือ ผู้ทายจะเริ่มต้นการทายด้วยคา ขึ้นต้นวเา "อะไรเอเย" ตเอจากนั้นก็จะเริ่มทาย ถึงสิ่งของ คน ต้นไม้ ผักสด ผลไม้ สัตว์ ฯลฯ ๑. อะไรเอเยวิ่งโทง ๆ มีธงข้างหลัง ๒. อะไรเอเยเมื่อเด็กนุเงผ้า เมื่อชราเปลือยกาย ๓. อะไรเอเยหน้าขาว ๆ ตัวยาวเป็นศอก พอตัดขนออกยาวแคเวา ๔. อะไรเอเยสี่ตีนเกาะฝา อ้าปากกินคน ๕. อะไรเอเยตัวอยูเในนา ตาเกาะฝาบ้าน
 8. 8. ๑. สุนัข โทง ๆ หมายถึงไมเสวมเสื้อผ้า ธง ตามธรรมชาติของสุนัขเวลาวิ่งหาง จะโบก ไปมาเหมือนธง ๒. ต้นไผเ เป็นการบอกลักษณะวเาเมื่อต้นไผเ ยังอเอน (เป็นหนเอไม้) มีกาบหุ้ม แตเเมื่อ โตขึ้นกาบที่หุ้มจะหลุดออก ๓. ขวาน เป็นปริศนาที่ผู้ทายจะต้องใช้เชาวน์ ในการตอบ หมายถึงหากตัดพยัญชนะ ตัวหน้าคือ ข. และพยัญชนะสะกดตัว ท้ายคือ น. จะเหลือแตเตรงกลาง คือ "วา" ๔. มุ้ง ๕. ตะปู เฉลยปริศนาคาทาย (นาเข้าสู่บทเรียน)
 9. 9. โครงงานภาษาไทย ความหมาย เป็นการแก้ปัญหา หรือข้อสงสัยของ นักเรียน นอกเหนือจากเนื้อหา หรือ ผลการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย
 10. 10. ประเภทโครงงานภาษาไทย แบเงตามธรรมชาติของวิชา แบเงออกเป็น ๒ ประเภท โครงงานตามสาระการเรียนรู้ใน วิชาภาษาไทย ๑. เป็นการแก้ปัญหา หรือ ข้อสงสัยของ นักเรียน ตามเนื้อหา หรือผลการเรียนรู้ ในภาคเรียน หรือ ปีนั้น
 11. 11. ประเภทโครงงานภาษาไทย (ต่อ) โครงงานตามความสนใจใน วิชาภาษาไทย ๒. เป็นการแก้ปัญหา หรือข้อสงสัยของ นักเรียนนอกเหนือจากเนื้อหา หรือ ผลการเรียนรู้ ในภาคเรียน หรือ ปีนั้น
 12. 12. ประเภทโครงงานภาษาไทย แบเงตามวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล แบเงออกเป็น ๔ ประเภท ๑. โครงงานประเภทสารวจและ รวบรวมข้อมูล ๒. โครงงานประเภททดลอง ๓. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๔. โครงงานประเภททฤษฏี
 13. 13. ตัวอย่างโครงงานประเภทสารวจ ๑. สารวจคายเอจากหนังสือพิมพ์........ ๒. สารวจคานามที่ควรรู้เรื่องสามก๊กตอน…… ๓. สารวจคุณธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีชั้น ม.5 ๔. สารวจคาสแลงจาก ....................... ๕. สารวจคาราชาศัพท์ในเรื่อง........... ๖. สารวจคาควบกล้า ร ล ว จากเรื่อง ........................................................
 14. 14. ตัวอย่างโครงงานประเภทสารวจ (ต่อ) ๗. สารวจคาที่มักเขียนผิดในภาษาไทย ๘. สารวจรายชื่อ สกุล นักเรียนชั้น ม.๕ ที่ใช้ ภาษาตเางประเทศ ๙. วิเคราะห์นิสัยตัวละครในเรื่อง ลิลิตตะเลงพเาย ๑๐. สารวจตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ ตอน .......................
 15. 15. มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. กาหนดปัญหา ๒. ตั้งวัตถุประสงค์ ๓. ตั้งสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า ๔. ออกแบบการทดลอง ๕. รวบรวมและแปรผลการทดลอง ๖. สรุปผล ๗. นาเสนอข้อมูล ขั้นตอนโครงงานประเภททดลอง ๑๑
 16. 16. ตัวอย่างโครงงานประเภททดลอง ๑. ทดลองวเา การอเานออกเสียงและอเานในใจ วิธีไหนจาได้ดีกวเากัน ๖. ทดลองอเานออกเสียงทานองเสนาะประเภท ฉันท์ ๕. การเขียนสะกดคายาก ๓. ศึกษาความจาจากการฟัง ๔. ทดลองอเานออกเสียงคาภาษาบาลีสันสกฤต ๒. ทดลองอเานผันเสียงวรรณยุกต์คาภาษาจีน จากเรื่องสามก๊ก ฯลฯ ๑๒
 17. 17. ๑๓ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นการนาความรู้ ที่ได้ศึกษามา และ มวลประสบการณ์ มาประดิษฐ์ หรือ สร้างสิ่ง ใหมเ ๆ ขึ้นมา และ มีประโยชน์ ในการใช้ สอย
 18. 18. ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๑. ประดิษฐ์เกมภาษาไทยเพื่อนาเข้าสูเบทเรียน ๒. ประดิษฐ์สื่อที่ใช้ในการเรียนภาษาไทย ๓. ประดิษฐ์หนังสืออเานประกอบการเรียน ๔. ประดิษฐ์หุเนกะลามะพร้าวเพื่อสอนคุณธรรม ๕. ประดิษฐ์แผนผังบทร้อยกรองแบบใหมเ ๖. ประดิษฐ์พจนานุกรมฉบับนักเรียน ๗. ประดิษฐ์เกมปริศนาผะหมี่ ฯลฯ ๑๔
 19. 19. โครงงานประเภททฤษฎี เป็นโครงงานที่นักเรียนเสนอหลักการหรือ แนวคิดใหมเ ๆ หรือจินตนาการ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตเาง ๆ ที่ยังไมเมีผู้ใด คิดมากเอน หรืออธิบายทฤษฎีเดิม เชเน สุนทรภูเไมเได้แตเงนิราศภูเขาทอง หรือ พระมหาราชครูไมเได้แตเงจินดามณี แตเต้องมี หลักฐานมาหักล้าง ฯลฯ ๑๕
 20. 20. แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการทาโครงงาน ๑. รู้ปัญหาและเกิดคาถาม ๒. สมมติฐานหรือคาตอบชั่วคราว ๓. กาหนดวิธีที่ดีที่สุดเพื่อทดสอบ สมมติฐานด้วยการ ๔. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล ๕. ใช้สมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากข้อมูลเป็น รากฐาน ในการสร้างความรู้ใหมเหรือ หลักเกณฑ์อื่น ๆ ทางวิชาการ ข้อมูลขัดแย้ง สมมติฐาน สังเกต ทดลอง ข้อมูลสนับสนุน สมมติฐาน ตั้งสมมติฐานใหมเ ทาซ้า ๑๖
 21. 21. ส่วนประกอบของโครงงาน ประกอบด้วย ๑. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ๒. วัตถุประสงค์ ๓. วิธีดาเนินการ ๔. ผลการศึกษา ๕. อภิปรายการศึกษา (ประเด็นสาคัญอื่น ๆ) ๖. สรุปผลการศึกษา ๗. เอกสารอ้างอิง ๑๗
 22. 22. รูปแบบโครงงาน (ผู้เรียนนาเสนอผู้สอน เพื่อพิจารณาก่อนลงมือทา) ชื่อโครงงาน............................................................................. ประกอบการเรียนรายวิชา............ชั้น......ภาคเรียนที่......ปีการศึกษา.............. โรงเรียน................................................................................... ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)......................................................... เสนอคุณครู............................................................................... เหตุผลที่เลือกโครงงานนี้.............................................................................. ความสาคัญโครงงานนี้................................................................................. วัตถุประสงค์ในการทาโครงงาน.................................................................... ๑.............................................................................................. ๒.............................................................................................. ๓.............................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ๑๘ ชื่อผู้จัดทา ๑...........................................................ชั้น............เลขที่........... ๒..........................................................ชั้น.............เลขที่........... ๓..........................................................ชั้น.............เลขที่........... ๔..........................................................ชั้น.............เลขที่...........
 23. 23. แผนปฏิบัติการ ที่ รายการปฏิบัติ กาหนดเวลา ผลการปฏิบัติ ๑ ศึกษาเอกสาร เป็นไปตาม กาหนดหรือไม่๒ เสนอเค้าโครงงานต่อครูที่ ปรึกษา ๓ ลงมือปฏิบัติ ๔ วิเคราะห์ข้อมูล ๕ เขียนรายงาน ค่าใช้จ่าย...................................บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ................................................................. ................................................................................................................ . ความเห็นผู้ปกครอง................................................................. (ลงชื่อ).............................ผู้ปกครอง (.................................) ........../........../.......... (ลงชื่อ)........................ผู้จัดทา (...............................) ........../.........../.......... หมายเหตุ ๑. ส่งเค้าโครงงาน ๒. แนบตารางวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกโครงงาน ๓. ใบความเห็นผู้สอน ๑๙
 24. 24. หลังจากนั้นก็ลงมือทาชิ้นงาน ทาไป / แก้ปัญหาไป บันทึกไว้ในแผนปฏิบัติงานวเาปฏิบัติได้ตาม แผนที่กาหนดหรือไมเ ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน เขียนรายงานโครงงานตามรูป จัดรูปเลเม (เข้าเลเม) พร้อมชิ้นงาน เสนอครูผู้สอน ครูผู้สอนตรวจโดยใช้แบบประเมิน ที่มีเกณฑ์การให้คะแนนด้วย Rubric ๒๐
 25. 25. การเสนอเค้าโครงงาน ๑. เค้าโครงงาน ๒. ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ เลือกโครงงานของนักเรียน ๓. ใบความเห็น / คาแนะนาของครูผู้สอน เจริญศรี ศรีแสนยง ๑ พฤศจิกายน 2553 ๒๑ จะต้องสเงอะไรบ้าง ตอบ จะต้องสเงดังนี้
 26. 26. ตารางวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตัดสินใจเลือกโครงงาน คาชี้แจง จงวิเคราะห์น้าหนักคะแนน ดังนี้ มากที่สุด = ๕ มาก = ๔ ปานกลาง = ๓ น้อย = ๒ พอใช้ = ๑ ลาดับ รายการ โครงงานที่ จานวนสมาชิกในกลุเม / คน๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ความพร้อมด้านเวลา ๒ ความพร้อมของคณะทางาน ๓ ความต้องการ ประโยชน์ ๔ ความพร้อมด้านงบประมาณ ๕ น้าหนักความสนใจในโครงงานนี้ ๖ ความพร้อมแหลเงวิทยากร ๗ ความรู้ ประสบการณ์ที่จะนามาใช้ โครงงานนี้ ๘ ความสนับสนุนจากที่ปรึกษา โครงงานนี้ ๙ ความสะดวกในการเดินทางไป จัดทา โครงงานนี้ ๑๐ ความสนับสนุนจากครูผู้สอน ๑๑ ความสนับสนุนจากผู้ปกครอง ๑๒ ความสนับสนุนจากเพื่อน ๆสรุปมติของกลุเม เลือกโครงงานที่....... (ลงชื่อ)........................................ประธานกลุเม (......................................) ............/.............../............ ๒๒
 27. 27. ๒๓
 28. 28. จัดทาชิ้นงานตามมติ ของกลุเมที่เลือกโครงงานนี้ ตรวจ / แก้ไข / ปรับปรุง / พัฒนาให้ดีขึ้น เมื่อสเงเค้าโครงงานแล้ว ผู้สอนอนุมัติให้ทาได้ ๒๔
 29. 29. เรื่อง..................................................................................... ................................................................................................ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ................................................................................................ ๑............................................................................................... วัตถุประสงค์ ๒............................................................................................... ๓............................................................................................... ๑............................................................................................... วิธีดาเนินการ ๒............................................................................................... ๓............................................................................................... ๔............................................................................................... ๕............................................................................................... ผลการศึกษา ................................................................................................ ................................................................................................ รายงานโครงงานภาษาไทย ๒๕
 30. 30. ................................................................................... อภิปรายผลการศึกษา ................................................................................... ................................................................................... สรุปผลการศึกษา ................................................................................... ................................................................................... เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ................................................................................... รายงานโครงงานภาษาไทย (ต่อ) ๒๖
 31. 31. บรรณานุกรม ชาตรี เกิดธรรม. เทคนิคการสอนแบบโครงงาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จากัด, ๒๔๔๖. ธเนศ เวศร์ธาดา และคณะ. วรรณสารภาษา เลเม ๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จากัด พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๔๔๘. นาตยา ปิลันธนานนท์. หลักสูตรหนเวยการเรียน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จากัด, ๒๔๔๖. ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา. สามก๊ก. (ฉบับวณิพก). กรุงเทพมหานคร : มปท, มปป. ๒๗
 32. 32. พรพิมล ผลวัฒนะ. การจัดทาโครงงานตามสาระการเรียนรู้. (เอกสารอัดสาเนา). มปท, ๒๕๔๖. ลัดดา ภูเเกียรติ. โครงงานเพื่อการเรียนรู้ : หลักการและแนว ทางการจัดกิจกรรม. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหเงชาติ. แนวการจัด กิจกรรมการ เรียนรู้ด้วยโครงงาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๓. พนมวรรณ บุณยเกียรติ. โครงงานภาษาไทย. (เอกสารอัดสาเนา) ปทุมธานี : โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม. ๒๔๔๕. บรรณานุกรม (ต่อ) ๒๘

×