จุดเน้น 3

632 views
586 views

Published on

จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
632
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จุดเน้น 3

  1. 1. จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จุดเน้นที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกสภาพปัจจุบัน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการตามหลักสูตร และเพิ่มทักษะนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับต่างๆ และได้รับการพัฒนาในการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา มีพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกปัญหา 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนยังมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยนน้อย 2. ครูและนักเรียนส่วนใหญ่ยังสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษยังไม่คล่อง 3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและเพื่อการศึกษาเป้าหมายและความต้องการ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยนทุกคน 2. ครู นักเรียนสามารถสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษได้ โดยไม่เน้นไวยากรณ์ได้ทุกคน 3. ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและเพื่อการศึกษาวิธีการดาเนินงาน 1. ครูปรับวิธีการสอนเน้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกเพื่อให้เกิดทักษะตามเป้าหมาย 2. จัดกิจกรรมพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตลอดวัน (English Speaking Day) ทุกวันศุกร์ ทั้งโรงเรียน 3. จัดพื้นที่พูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Zone) 4. จัดมุมสื่อภาษาอังกฤษ หนังสือ เพลง เกม นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ป้าย นิเทศ 5. จัดแข่งขันประกวดทักษะภาษาอังกฤษการเล่นละคร การเล่านิทาน 6. ฝึกซ้อมร้องเพลงภาษาอังกฤษ 7. กิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง (English For Today) 8. กิจกรรมทักทาย-กล่าวลาทุกวัน 9. ส่งเสริมการใช้หนังสือ Dictionary ในการเรียนรู้คาศัพท์ของผู้เรียน 10. กิจกรรมฝึกออกเสียงคาศัพท์จากคลังคาศัพท์พื้นฐานสัปดาห์ละ 15 คา 11. จัดทาชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหน่วยการเรียนรู้ละ 1 ชิ้นงาน 12. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี
  2. 2. ผลการดาเนินการ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน ร้อยละ 100 2. ครู นักเรียนสามารถสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษได้ โดยไม่เน้นไวยากรณ์ ร้อยละ 100 3. ครู นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการศึกษาตาม ระดับชั้น ร้อยละ 100ปัญหาและอุปสรรค สื่อ เทคโนโลยี มีน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งานของครูและนักเรียนภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร พื้นที่ English Speaking Zone มุมสื่อภาษาอังกฤษ หนังสือ เพลง เกม นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ป้ายนิเทศ
  3. 3. แข่งขันประกวดทักษะภาษาอังกฤษการเล่นละครฝึกซ้อมร้องเพลงภาษาอังกฤษและแสดงบทบาทสมมุติ
  4. 4. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยนและกิจกรรมภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค หน้าเสาธงประธานนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยนและกิจกรรมภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค หน้าเสาธง กิจกรรมศึกษามุมอาเซี่ยน
  5. 5. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและเพื่อการศึกษานักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรมฯ

×