การถือกระบี่ และถุงมือในโอกาสตาง ๆโอกาสในการคาดกระบี่     ๑. เมื่อคุมหรือประจำแถวเปนกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแหนำ ห...
วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่ ถุงมือในโอกาสตาง ๆ    1. ในโอกาสยืนสวมหมวกในทาตรง    2. ในโอกาสยืนมิไดสวมหมวกในทาตรง...
1. ในโอกาสยืนสวมหมวกในทาตรงการปฎิบัติ    - ใหจับดามกระบี่ดวยมือซาย โดยใหนิ้วหัวแมมืออยูบนหัวชาง สวนนิ้วอื่นเร...
2. ในโอกาสยืนมิไดสวมหมวกในทาตรงการปฎิบัติ    - ใหมือซายมาจับที่ดานกระบี่    - หมวกที่ถอดแลว วางตะแคง ใหขอบห...
3. ในโอกาสนั่งบนที่น่ง เมื่อมีและมืไดมีหมวกอยูในมือ                        ัในโอกาสนั่งบนที่นั่ง...
4. ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง นั่งไหวพระในพิธีสงฆการปฏิบัติ    - ใหวางกระบี่พิงไวกับที่น่ง โดยหันโกรงกระบี่ออกนอกตัว  ...
5. ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะใกลการปฏิบัติ    - กระทำตอจากทายืนตรง มิไดสวมหมวก โดยยกกระบี่ขึ้น ใหปลายกระบี่ พนพื้น ปร...
6. ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะไกลการปฏิบัติ    - กระทำตอจากทายืนในทาตรงสวมหมวก    - ใชมือซายจับกำฝกกระบี่โดยรอบ แล...
7. ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจับ หรือถือสิ่งของ โดยยกกระบี่การปฏิบัติ    - ใชมือซายจับที่ดามกระบี่ ใหนิ้วหัวแมมือ อ...
8. ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจับหรือถือสิ่งของ หรือในโอกาสถือหนังสืออานถวายรายงาน                  รายงาน...
9. ในโอกาสที่คุกเขา คุกเขาทั้งสองขาง หรือเดินเขาการปฏิบัติ    - ใชมือซายจับที่ดามกระบี่ โดยใหนิ้วหัวแมมืออยู...
10. ในโอกาสที่คุกเขา ทาคุกเขาขางเดียวการปฏิบัติ    - ใหคุกเขาขางซายติดพื้น    - ถือกระบี่และถุงมือ เชนเดี...
11. ในโอกาสที่คุกเขา นั่งคุกเขาแลวกราบการปฏิบัติ    - ใหปฏิบัติตอเนื่อง จากทาคุกเขาสองขาง โดยวางกระบี่ไวขาวซ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การใช้กระบี่

4,334 views
4,209 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,334
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
149
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้กระบี่

 1. 1. การถือกระบี่ และถุงมือในโอกาสตาง ๆโอกาสในการคาดกระบี่ ๑. เมื่อคุมหรือประจำแถวเปนกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแหนำ หรือแหตามเสด็จ ๒. คุม หรือประจำแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซึ่งกระทำเปนพิเศษ และมิไดตอเนื่องกับการฝกอยางอื่น ๓. ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกำหนดการ หรือเฝาทูลละอองธุลีพระบาท หรือเฝาทูลละอองพระบาทในโอกาสตาง ๆ ที่เปนทางราชการ เวนแตในงานสโมสรสันนิบาต ๔. ไปในงานพิธีกระทำสัตยปฏิญาณตนของทหาร ๕. เปนตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ ๖. ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหาร หรือตำรวจ หรืองานฝงศพทหาร หรือตำรวจ ตามประเพณีลัทธิ หรือ ศาสนาที่ไมเผาศพเมื่อแตงเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็มยศ นอกจากนี้ถาเปนกิจการภายใน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หัวหนาสวนราชการ ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหมผูบัญชาการทหารบก ผูบญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ จะสั่งใหคาดกระบี่เปนการเฉพาะการก็ได ัหมายเหตุ ๑. ในงานตาง ๆ ซึ่งมิใชงานของทางราชการ โดยทางราชการ กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ มิไดเปนผูจัดงานนั้นขึ้นโดยตรง แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปดงานหรือไปในงาน นั้น นายทหารที่ไดรับเชิญไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในงานดังกลาว ก็ไมตองคาดกระบี่ เพราะมิใชเปนการเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ที่เปนทางราชการ อยงไรก็ดี สำหรับในบางงานแมจะมิใชงานของทางราชการ แตทางราชการก็ไดเขาไปเกี่ยวของรวมดำเนินงานอยูดวยเปนอันมาก พอจะอนุโลมถือวาเปนงานของทางราชการได และกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นเปนการสมควรใหนายทหารที่ไดรบเชิญไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในงานดังกลาวคาดกระบี่ กระทรวงกลาโหมก็จะไดออกหนังสือเวียนแจงให ัทราบเปนงาน ๆ ไป ตัวอยางเชน พิธีเปดงาน วันกาชาดของสภากาชาดไทย ซึ่งเปนงานขององคการที่สำคัญของประเทศชาติงานหนึ่ง แมจะมิใชงานของทางราชการโดยตรง แตทางราชการก็ไดเขาไปเกี่ยวของรวมดำเนินงานอยูดวยเปนอันมาก ประกอบกับทั้งสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเปนองคสภานายิกาของสภากาชาดไทย พออนุโลมถือวาเปนงานของทางราชการได กระทรวงกลาโหมก็จะไดออกหนังสือเวียนแจงใหนายทหารที่ไดรับเชิญ เฝาทูลละอองธุลีพระบาทในพิธีเปดงานวันกาชาดของสภากาชาดไทยคาดกระบี่ เปนตน ๒. ในงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งผูตายมิใชทหาร หรือตำรวจ แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือสมเด็จพระนางเจา ฯพระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ นายทหารที่ไดรับเชิญไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในงานพระราชทานเพลิงศพดังกลาว ก็ไมตองคาดกระบี่ เพราะมิใชเปนการเฝาทูลละอองธุลีพระบาทที่เปนทางราชการ ๓. ในงานที่มีหมายกำหนดการใหแตงเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ หรือเครื่องแบบปกติ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณใหนายทหารคาดกระบี่ ดวยเสมอ เวนแตในงานสโมสรสันนิบาต ๔. ในการไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถในสมุดซึ่งสำนักพระราชวัง จัดเตรียมไวเนื่องในพิธีตาง ๆ ถือวาเปนการไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาทที่เปนทางราชการ จึงใหนายทหารคาดกระบี่ดวย
 2. 2. วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่ ถุงมือในโอกาสตาง ๆ 1. ในโอกาสยืนสวมหมวกในทาตรง 2. ในโอกาสยืนมิไดสวมหมวกในทาตรง 3. ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง เมื่อมีและมิไดมีหมวกอยูในมือ 4. ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง นั่งไหวพระในพิธีสงฆ 5. ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะใกล 6. ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะไกล 7. ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจับหรือถือสิ่งของ โดยยกกระบี่ 8. ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจับหรือถือสิ่งของ หรือในโอกาสถือหนังสือ อานถวายรายงาน รายงานหรือใหโอวาท 9. ในโอกาสที่คุกเขา ทาคุกเขาทั้งสองขางหรือเดินเขา 10. ในโอกาสที่คุกเขา ทาคุกเขาขางเดียว 11. ในโอกาสที่คุกเขา นั่งคุกเขาแลวกราบ หมายเหตุ เอกสารอางอิง หนังสือ การปฏิบัติของนายทหารสัญญาบัตร ในโอกาสเขารวมราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางทหารและพิธีทางศาสนา โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 3. 3. 1. ในโอกาสยืนสวมหมวกในทาตรงการปฎิบัติ - ใหจับดามกระบี่ดวยมือซาย โดยใหนิ้วหัวแมมืออยูบนหัวชาง สวนนิ้วอื่นเรียงชิดติดกัน จับดามกระบี่ไว  - ถุงมือวางทาบอยูใตหัวแมมือ ปลายถุงมือหอยลงมาทาบกับโกรงกระบี่ - กุมกระบี่ใหต้งตรงตามแนวขาซาย ปลายฝกกระบี่จดตั้งบนพื้นใกลเทาซายหนาสนรองเทา ั - ขอศอกซาย งอไปขางหลัง ขนานขางลำตัว หมายเหตุ วิธปฏิบัตในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธี และพิธีตาง ๆ อาทิ ี ิงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ การเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัติในแบบเดียวกันทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจากความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร.และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร. กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ. กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ
 4. 4. 2. ในโอกาสยืนมิไดสวมหมวกในทาตรงการปฎิบัติ - ใหมือซายมาจับที่ดานกระบี่ - หมวกที่ถอดแลว วางตะแคง ใหขอบหมวกเกาะบนโกรงกระบี่ - หันหนาหมวกไปทางขวา - ใหนิ้วหัวแมมือ กดทับขอบหมวกไว - ใหถุงมือ สอดอยูในขอบลางของหมวก หมายเหตุ วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธีและพิธีตาง ๆ อาทิงานพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ การเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัติในแบบเดียวกัน ทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจากความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร.กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ.กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ
 5. 5. 3. ในโอกาสนั่งบนที่น่ง เมื่อมีและมืไดมีหมวกอยูในมือ ัในโอกาสนั่งบนที่นั่ง เมื่อมีหมวกอยูในมือการปฏิบัติ - ใหถือกระบี่และถุงมือ เชนเดียวกับทายืนมิไดสวมหมวก - กุมกระบี่ใหต้งตรง ปลายกระบี่จดพื้นอยูขางขา ัในโอกาสนั่งบนที่นั่ง มิไดมีหมวกอยูในมือการปฏิบัติ - ใหถือกระบี่และถุงมือ เชนเดียวกับทายืนมิไดสวมหมวก - กุมกระบี่ใหต้งตรง ปลายกระบี่จดพื้นอยูขางขา ั หมายเหตุ วิธปฏิบัตในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธีและพิธีตาง ๆ อาทิ ี ิงานพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัติในแบบเดียวกัน ทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจากความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร.กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ.กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ
 6. 6. 4. ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง นั่งไหวพระในพิธีสงฆการปฏิบัติ - ใหวางกระบี่พิงไวกับที่น่ง โดยหันโกรงกระบี่ออกนอกตัว ั - ปลายกระบี่ ทอดไปขางหนา และถามีถุงมือ และหมวก ใหวางไวบนหนาตัก ใหหันหนาหมวกออกทางขวา หมายเหตุ วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธี และพิธีตาง ๆ อาทิงานพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ การเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัติในแบบเดียวกัน ทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจากความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร.กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ.กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ
 7. 7. 5. ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะใกลการปฏิบัติ - กระทำตอจากทายืนตรง มิไดสวมหมวก โดยยกกระบี่ขึ้น ใหปลายกระบี่ พนพื้น ประมาณ 1 ฝามือ หมายเหตุ วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธี และพิธีตาง ๆ อาทิงานพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ การเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัติในแบบเดียวกัน ทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจากความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร.กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ.กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ
 8. 8. 6. ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะไกลการปฏิบัติ - กระทำตอจากทายืนในทาตรงสวมหมวก - ใชมือซายจับกำฝกกระบี่โดยรอบ แลวยกปลายกระบี่ไวขางหนา - ใหปลายกระบี่สูงจากพื้นประมาณ ๑ คืบ - พลิกฝกกระบี่ใหดามแบนขนานกับพื้น  - ใหโกรงกระบี่อยูนอกลำตัว - แกวงแขนซายไดพอสมควร หมายเหตุ วิธปฏิบัตในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธีและพิธีตาง ๆ อาทิ ี ิงานพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร วุฒบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ิและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัติในแบบเดียวกัน ทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจากความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร.กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ.กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีน้น ๆ ั
 9. 9. 7. ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจับ หรือถือสิ่งของ โดยยกกระบี่การปฏิบัติ - ใชมือซายจับที่ดามกระบี่ ใหนิ้วหัวแมมือ อยูบนโกรงกระบี่ สวนนิ้วอื่นๆ เรียงชิดติดกัน จับดามกระบี่ไว - กุมกระบี่ ตั้งตรง - ถุงมือสอด อยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับโกรงกระบี่ - ใชนิ้วหัวแมมือซาย ชวยประคองสิ่งของ หมายเหตุ วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธีและพิธีตาง ๆ อาทิ งานพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัตในแบบเดียวกัน ทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจาก ิความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร.กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ.กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ
 10. 10. 8. ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจับหรือถือสิ่งของ หรือในโอกาสถือหนังสืออานถวายรายงาน รายงาน หรือใหโอวาทการปฎิบัติเหลาทหารบก - ใหปลอยกระบี่ลงขางตัว โดยเกี่ยวกระบี่ดวยสายโลหะ - ถือถุงมือไวดวยมือซาย เหลาทหารเรือและเหลาทหารอากาศ - ปรับสายกระบี่เพื่อใหกระบี่ตั้งพอเหมาะเสียกอน แลวจึงปลอยกระบี่ลงขางตัว - ถือถุงมือไวดวยมือซาย หมายเหตุ วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธี และพิธีตาง ๆ อาทิงานพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัตในแบบเดียวกัน ทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจาก ิความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร.กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ.กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ
 11. 11. 9. ในโอกาสที่คุกเขา คุกเขาทั้งสองขาง หรือเดินเขาการปฏิบัติ - ใชมือซายจับที่ดามกระบี่ โดยใหนิ้วหัวแมมืออยูบนโกรงกระบี่ สวนนิ้วอื่นๆ เรียงชิดติดกัน จับดามกระบี่ไว - ถุงมือสอด อยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับโกรงกระบี่ - ดามกระบี่ อยูขางตัว งอขอศอกซายพอควร - ปลายกระบี่จดพื้นทอดไปขางหลัง หมายเหตุ วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธี และพิธีตาง ๆ อาทิงานพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ การเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัตในแบบเดียวกัน ทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจาก ิความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร.กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ.กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ
 12. 12. 10. ในโอกาสที่คุกเขา ทาคุกเขาขางเดียวการปฏิบัติ - ใหคุกเขาขางซายติดพื้น - ถือกระบี่และถุงมือ เชนเดียวกับ ในโอกาสที่คุกเขาทั้งสองขาง หมายเหตุ วิธปฏิบัตในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธีและพิธีตาง ๆ อาทิ ี ิงานพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัติในแบบเดียวกัน ทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจากความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร.กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ.กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ
 13. 13. 11. ในโอกาสที่คุกเขา นั่งคุกเขาแลวกราบการปฏิบัติ - ใหปฏิบัติตอเนื่อง จากทาคุกเขาสองขาง โดยวางกระบี่ไวขาวซาย - ใหโกรงกระบี่ อยูดานนอก - ใหดามกระบี่ อยูแนวหัวเขา - วางถุงมือบนดามกระบี่ โดยใหปลายถุงมืออยูทางหัวกระบี่ หมายเหตุ วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไวนี้ เพื่อใหผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธีและพิธีตาง ๆ อาทิงานพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ ถือเปนหลักปฏิบัตในแบบเดียวกัน ทั้งสามเหลาทัพ เนื่องจาก ิความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ. สั้นกวาของทหารเหลา ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม., ทร.กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และทอ.กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ

×