คำอธิบายรายวิชางานเชื่อมไฟฟ้า ม.5

4,000 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำอธิบายรายวิชางานเชื่อมไฟฟ้า ม.5

  1. 1. คาอธิบายรายวิชา ง30285ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียนศึกษา ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของงานเชื่อมไฟฟ้า เรื่องความปลอดภัยในการทางาน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ หลักวิธีการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น การเขียนแบบ อ่านแบบงานเชื่อมไฟฟ้า สัญลักษณ์ เทคนิคในการเชื่อมไฟฟ้า การผลิตงานเชื่อมวิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการของตลาดกับงานเชื่อม ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ฝึกการเริ่มต้นการอาร์ค เขียนแบบอ่านแบบ เชื่อมท่าราบ การใช้การดูแลรักษาเครื่องมือ ใช้เทคโนโลยีสืบค้นบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ทาบัญชี รายรับ – รายจ่ายเพื่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ มีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพงานเชื่อมไฟฟ้า ตระหนักในความสาคัญของการทางาน ทางานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าและแนวทางในการปฏิบัติงาน รู้วิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง รู้จักใช้เทคโนโลยีพัฒนาการทางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมผลการเรียนรู้1. อธิบายความหมายความสาคัญของความปลอดภัยได้2. อธิบายความหมายความสาคัญของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบต่าง ๆได้3. นักเรียนบอกความหมายความสาคัญและหลักการเชื่อมโลหะได้4. อธิบายและอ่านสัญลักษณ์ของลวดเชื่อมได้ถูกต้อง5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการเชื่อมโลหะ ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์6. อธิบายหลักวิธีการของตาแหน่งการเชื่อมและสามารถปฏิบัติการเชื่อมได้รวม 6 ผลการเรียนรู้
  2. 2. โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ า ง30285 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมงหน่วยที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ผลการเรียนรู้สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด เวลาน้าหนักคะแนน1 เครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าข้อ 1,2, 3, 4การใช้การบารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอย่างถูกต้องตามหลักและวิธีการ ทาให้การทางานได้ผลดี มีมาตรฐาน ช่วยให้ช่างสามารถทางานได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย การเชื่อมโลหะ(Metal Welding)เป็นกรรมวิธีการต่อโลหะให้ติดกันโดยการใช้ความร้อนให้เกิดกับแก่ชิ้นงานจนหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งความร้อน ลวดเชื่อมและสัญลักษณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้าเป็นส่วนที่สาคัญในงานเชื่อมเพราะชิ้นงานเชื่อมจะถูกต้องมีความแข็งแรง ต้องรู้จักใช้ลวดเชื่อม และสัญลักษณ์จะช่วยบอกวิธีการต่อการเชื่อม กรรมวิธีในการเชื่อมหลักสาคัญประการแรกในการทางานใด ๆ คือเรื่องของความปลอดภัย เราจะต้องคานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการหลีกเลี่ยงและระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายนั้นๆ16 302 เทคนิคการเชื่อมและการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าข้อ 5,6เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้ามีความสาคัญต่อการเชื่อมมากเพราะงานจะออกมาดีหรือไม่นอกจากทักษะความชานาญแล้วจะต้องประกอบด้วยเทคนิควิธีการที่สาคัญนามาใช้ด้วย เช่น เทคนิคการใช้กระแสไฟเชื่อม การใช้ท่าเชื่อม การใช้ลวดเชื่อม เป็นต้น20 40รวม 36 70สอบกลางภาค 2 10สอบปลายภาค 2 20รวม 40 100
  3. 3. กาหนดการสอนรายวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ า ง30285ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2556ผู้สอน นายอานาจ ศรีทิมสัปดาห์ วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้1 - 2 16 พ.ค. 56-23 พ.ค. 561 - 4 1. อธิบายความหมายความสาคัญของความปลอดภัยได้1. ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะไฟฟ้า3 - 4 23 พ.ค. 56-6 มิ.ย. 565 - 8 2. อธิบายความหมายความสาคัญของเครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าแบบต่าง ๆได้2. เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า5 - 6 13 มิ.ย. 56-20 มิ.ย. 569 - 12 3. นักเรียนบอกความหมายความสาคัญและหลักการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าได้3. หลักการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า7 - 9 27 มิ.ย. 56-11 ก.ค. 5613 - 18 4. อธิบายและอ่านสัญลักษณ์ของลวดเชื่อมได้ถูกต้อง4. ลวดเชื่อม- ลวดเชื่อม- ฟลักซ์- ลักษณะลวดเชื่อมไฟฟ้า10 19 - 20 สอบกลางภาคเรียน11 - 14 25 ก.ค. 56-15 ส.ค.5621 - 28 5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการเชื่อมโลหะ ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์5. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า15 – 19 22 ส.ค. 56-19 ก.ย. 5629 - 38 6. อธิบายหลักวิธีการของตาแหน่งการเชื่อมและสามารถปฏิบัติการเชื่อมได้5. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า20 39 - 40 สอบปลายภาคเรียน
  4. 4. การวางแผนกาหนดภาระงานของผู้เรียนและการวัดประเมินผลรายวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ า ง30285ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2556ผู้สอน นายอานาจ ศรีทิมหน่วยการเรียนรู้ที่แผนการจัดการเรียนรู้ที่เรื่องภาระงาน / ผลงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน1 1ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะไฟฟ้าใบงานใบงาน /แบบทดสอบ2 2 เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ใบงานใบงาน /แบบทดสอบ3 3 หลักการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ใบงาน / รายงานใบงาน / รายงาน/ แบบทดสอบ4 4 ลวดเชื่อม ใบงานใบงาน /แบบทดสอบ5 5 การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ใบงาน / ชิ้นงาน ใบงาน / ชิ้นงาน

×