Animation

26,256 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
26,256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24,649
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Animation

 1. 1. หลักการพื้นฐานในการสราง Animationหลักการของ Animation ภาพเคลื่อนไหวหรือที่เราเรียกวา Animation คือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุโดยมีความสัมพันธกับเวลาเชน ภาพยนตรการตูนที่มการเคลือนที่ การเดิน การวิ่ง เปนตนสําหรับ Flash นั้นจะมีการเคลื่อนที่อยู ี ่ลักษณะคือ 1. การเคลื่อนยายแบบยายสถานที่ (Motion) เชน วัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B 2. การเคลื่อนที่โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ (Transform)ประเภทของภาพเคลื่อนไหวการเคลือนไหวชนิดภาพตอภาพ (Frame By Frame Animation) ่ เปนการเคลื่อนไหวชนิด ภาพที่ 1 ไปภาพที่ 2 ไปภาพที่ 3 … ไป ภาพสุดทาย หรือเปนลักษณะการเคลื่อนไหวของการตูนนันเอง ่ การเปลี่ยนแปลงของภาพแตละภาพที่เรียงอยางตอเนื่องในลักษณะนี้ เหมาะสําหรับการทําAnimation ที่ซับซอน เชน Animation ที่มีการเคลื่อนไหวลักษณะทาทางมาก เปนตนซึ่งจะใชภาพจํานวนมากโดยที่แตละFrame จะใสภาพในลักษณะทาทางตาง ๆ 1 ภาพทําใหเสียเวลา แตจะทําใหภาพมีการเคลื่อนไหวที่เหมือนจริงการเคลือนไหวชนิดกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสินสุด (Tweened Animation) ่ ้
 2. 2. การเคลื่อนไหวของAnimation ลักษณะนี้จะมีการกําหนดจุดเริ่มตนในการแสดงภาพเคลื่อนไหวและใชวิธีการคํานวณของ Flash ในการแสดงภาพตาง ๆโดยทีเ่ ราไมตองไปหาภาพมาเรียงตอกันเราสามารถแบงลักษณะการเคลื่อนไหวออกเปน 2 ลักษณะดวยกัน คือ 1. เปลียนแปลงสถานที่ (Motion Tween) ่ เปนการเคลื่อนไหวที่มการยายสถานทีโดยไมมการเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัตถุ แตสามารถเปลี่ยน ี ่ ีสีหรือขนาดได คือ การเปลี่ยนแปลงจากจุด A ไป จุด B นั่นเองโดยที่ระหวางการเคลื่อนที่จาก A ไป Bสามารถมีการเปลี่ยนแปลงขนาด เปลียนสี หรือ คอย ๆ จางหายไปแตไมสามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปยังอีก ่รูปหนึ่งไดการทํา Animation ลักษณะนี้ Flash Movie จะมีขนาดเล็กกวาการเคลื่อนไหวชนิดภาพตอภาพเพราะใชการคํานวณการเคลื่อนไหวแทนการใชภาพจริงหลาย ๆ มาแสดงตอกัน 2. เปลียนแปลงลักษณะเดิม (Shape Tween) ่ เปนการเคลื่อนไหวโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางหรือเปลี่ยนจากวัตถุหนึ่งไปเปนอีกวัตถุหนึ่งFrame Frame มีลักษณะเปนชองเล็ก ๆ ที่เรียงกันเปนแถวยาว ทําหนาที่บรรจุภาพและเสียงที่จัดวางบนStage เราจึงตองจัดเรียงเรื่องราวบน Frame เพื่อแสดงออกมาเปนFlash Movieโดยแตละ Frame จะถูกแสดงเมื่อมีการผานของ Playhead ซึ่ง Playhead ตัวนี้เองจะเปนตัววิ่งผาน Frame แตละ Frame เพื่อแสดงภาพและเสียงที่บรรจุอยูใน Frame นั้นการเพิ่ม Frame เลือก Insert  Frame หรือคลิกเมาสปุมขวาที่ชอง Frame เลือก Insert Frame
 3. 3. การลบ Frame เลือก Insert  Remove Frames หรือคลิกเมาสปุมขวาที่ชองFrame เลือก Frame ที่เราตองการ Remove Framesปรับการแสดง Frame เราสามารถปรับรูปแบบการแสดง Frame บนหนาจอใหเหมาะกับลักษณะงานที่เราทําได โดยคลิกเมาสปุม ซึ่งอยูทางขวามือของ Frame ดังนี้
 4. 4. Tiny คือ การปรับแตงใหชอง Frame มีขนาดบางที่สุดSmall คือ การปรับใหชอง Frame มีขนาดบางNormal คือ การปรับใหชอง Frame มีขนาดปกติMedium คือ การปรับใหชอง Frame มีขนาดปานกลาง
 5. 5. Large คือ การปรับใหชอง Frame มีขนาดใหญที่สุดShort คือ การปรับใหชอง Frame มีขนาดสั้นTinted Frame เปนการใชสีเพื่อบอกลักษณะของ Frame เชน Motion Tween จะแสดงเปน จุดแรกกับลูกศรเปนสีแดงและจุดสุดทายเปนสีฟา Shape Tween จะแสดงเปนจุดแรกกับลูกศรเปนสีเขียวและจุดสุดทายเปนสีฟาPreview เปนการแสดงภาพในแตละ Frame วาแตละ Frame มีภาพที่แสดงอะไรบางPreview In Context คือ การแสดงผลในแตละ Frame เหมือนกับ Preview แตจะเปนการแสดงทั้ง Stage
 6. 6. Keyframe Keyframe คือ Frame ที่มีวัตถุหรือมีการเปลี่ยนแปลงเราสามารถสังเกตไดโดยจะมีจดใน Fram ุหรือจะมีจุดที่จดเริ่มตนของ Frameในการสรางงาน Animation เราจะตองกําหนด Keyframe ในตําแหนงตาง ุๆ และกําหนดรายละเอียดของแตละ Keyframe ไดอยางเหมาะสม งานAnimation ที่ไดจึงจะมีผลลัพธตามที่ตองการการเพิ่ม Keyframe เปนการเพิ่ม Frame โดยมีภาพหรือวัตถุของ Frame ที่อยูกอนหนาติดมาดวย หาก Frame กอนหนาเปน Frame วาง ๆ เราก็จะได Frame เปลามาเราสามารถเพิ่ม Keyframe ไดโดยเลือก Insert  Keyframeหรือคลิกเมาสที่ปุมขวา Frame เลือก Insert เลือก Keyframeการลบ Keyframe ใหเราทําการคลิกเมาสที่ Frame ที่เราตองการลบออก เลือก Insert  Clear Keyframe หรือคลิกเมาสที่ปุมขวา เลือก Clear Keyframe
 7. 7. Blank Keyframe เปน Keyframe ที่วางอยูยงไมมีการใชงานไมมีวัตถุหรือ Instance ใด ๆ เปนKeyframe เปลา ๆ ัการเพิ่ม Blank Keyframe การเพิ่ม Frame เปลา ๆ ขึ้นมาโดยไมขึ้นอยูวา Frame กอนหนาจะมีวัตถุอยูหรือไม โดยเลือกInsert  Blank Keyframe หรือคลิกเมาสปุมขวาที่ Frame เลือก Insert Blank KeyframeDocument Properties เปนการกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ใหกับ Flash Movie ของเรา โดยการกําหนดคุณสมบัตินี้จะมีผลตอFlash Movie ทั้งหมดเพราะเปนการกําหนดภาพรวม เชน เราเปลี่ยนสีพื้นหลังก็จะเปนการเปลี่ยนสีพื้นหลังทุก ๆ Frame ไปดวยเปนตน ดังนั้น จึงถือวา Document Properties เปนตัวกําหนดคุณสมบัติของภาพรวม
 8. 8. ของ Flash Movie ก็ได เราสามารถเปด Document Properties ไดโดยเลือก Modify  Document หรือ เราจะเปด Document Properties โดย ดับเบิ้ลคลิกที่ Frame Rate บน Timeline ก็ไดการทํางานใน Scene & Edit Symbol การสรางภาพเคลื่อนไหวใน Flash ก็เหมือนกับเรากํากับละครเรื่องหนึง ซึ่งคงจะตองแบงออกเปน ่แตละฉาก เพือใหงายตอการควบคุมดูแล ซึ่ง Scene เองก็เปรียบเสมือนกับฉากหนึ่งฉากที่เราสามารถนํามา ่ประกอบเปน Flash Movie ได
 9. 9. ปกติแลว Scene จะถูกเรียกขึ้นมาพรอมกับการเปด Flash ซึ่งเราสามารถสังเกตไดจากมุมลางซายของหนาตาง Timeline เขียนวา Scene 1หนาตาง Scene ในแตละ Stage จะมีมากกวา 1 Scene ก็ไดเพราะในการสราง Flash Movie ที่ยาว ๆ หากเราเรียงลําดับไมดีอาจทําใหเราสับสนจึงตองแบงเปนแตละฉากเหมือนกับเราสรางภาพยนตรขึ้นมาเรื่องหนึ่งเราสามารถที่จะจัดการกับฉากเหลานีไดโดยเรียก Panel Scene ขึ้นมา โดยเลือก Windows  Scene ้การแกไขซีน (Edit Scene) ปุม Edit Scene ปุมนี้มีหนาที่ในการเปลี่ยน Scene หรือเปลี่ยนฉากใน Stage เพื่อทําใหเราทําการแกไขคาหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุตาง ๆ ใน Stage โดยใหเราคลิกเมาสที่ปุม Edit Scene แลวเลือก Scene ที่เราตองการ
 10. 10. การแกไขวัตถุที่อยูใน Scene (Edit Symbol) เราสามารถแกไขวัตถุที่อยูใน Scene ได โดยการ คลิกเมาสที่ปุม Edit Symbol จะแสดงรายการของSymbol ที่เราไดสรางไว ซึ่งสามารถนําไปแกไขได โดยเลือก Symbol ที่ตองการเสนเวลา Timeline Timeline เปนเครื่องมือหนึ่งของ Flash ที่ชวยในการกํากับเวลาในการแสดงภาพเคลื่อนไหว โดยมีPlayhead เปนตัววิ่งผานแตละ Frame ที่วางอยู โดยไมมีการกระทําอะไรภายใน Frame เราจะเรียกวา EmptyFrameการแสดงสถานะเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวบน Timeline
 11. 11. การแสดงภาพ Animation จะมีการใชความสัมพันธของเวลาเขามาชวยในการแสดงวัตถุในแตละFrame ดวย เชน แสดง Animation ดวยความเร็ว 12 Frame ตอวินาที เปนตนซึ่งเราสามารถรูขอมูลเหลานี้ไดจาก StatusBar ดานลางของ Timeline ซึ่งจะแสดงสถานะของภาพเคลื่อนไหว Status คําอธิบาย Current Frame เปนชองที่บอกวาขณะนี้ Playhead แสดง Frame อยูที่ชองที่เทาไหร Frame Rate เปนชองที่บอกวาขณะนี้ Playhead วิ่งดวยความเร็วกี่ Frame ตอวินาที Elapsed time เปนชองที่บอกวาเมื่อ Playhead วิ่งมาถึง Frame นี้จะใชเวลาเทาไหร (หนวยเปนวินาที) 

×