Atack

1,823 views
1,717 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,823
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Atack

 1. 1. • การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (ConflictResolution)• ความรู้ความเข้าใจ ธรรมชาติของความขัดแย้ง มีขันติ อดทน อดกลั้นต่อความแตกต่างขัดแย้ง สามารถเจรจาต่อรอง เชื่อมประสาน เพื่อลด ปัญหาหรือคลายปมขัดแย้ง โดยปราศจาก การใช้ความรุนแรง
 2. 2. ขอบข่ายเนื้อหาสาระโลกศึกษาโลกศึกษาเป็นสหวิทยาการ(Interdisciplinary)ไม่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาใหม่ ๆ แต่เน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดรวบยอดและเนื้อหาสาระ
 3. 3. Global Citizenship ความเป็นพลเมืองโลก Social justice Interdependenceความเป็นธรรมในสังคม GLOBAL การพึ่งพาอาศัยกัน Human Rights Diversity สิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย DIMENSION Conflict Resolution Values &Perceptions การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ค่านิยม และการสัมผัสรับรู้ Sustainable Development การพัฒนาอย่างยั่งยืน dukerangson@hotmail.com
 4. 4. Extended essay ยงขั้นสูง (Extended การเขียนความเรีEssay) เป็นสาระการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการ โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้ององค์ประกอบที่ใช้สาหรับการเขียนความเรียงขั้นสูง(Extended Essay)วิธีการเขียนชื่อเรื่อง (Title) การเขียนคานา(Introduction) การเขียนเนื้อเรื่อง (Body Of Knowledge) และ การเขียนบทสรุป (Conclusion)
 5. 5. CAS (Creativity, action, services) เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สร้างสรรค์โครงงานและปฏิบัติจริง 3 กิจกรรมหลัก ๆ ที่ประกอบไปด้วย การสร้างสรรค์โครงงาน( Creativity ) โดยใช้ความรู้จากสาระการเรียนรู้พื้นฐาน การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงงานที่สร้างขึ้น ( Action ) และเข้าร่วม กิจกรรรมโครงงาน
 6. 6. ขอบข่ายของความรู้ วิถีของการรู้ Areas of Ways of Knowledge Knowing What do weHow do we know? (claim to )know? เป็นวิชา สหวิทยาการ มุ่งพัฒนาทักษะ Interdisciplinary การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ Critical Thinking Course dukerangson@hotmail.com
 7. 7. Global Educationการจัดการเรียนการสอนมี 8 เนื้อสาระ ได้แก่- การเป็นพลเมืองโลก ( Global citizenship )- การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ( Conflict resolution )- ความเป็นธรรมทางสังคม ( Social Justice )- ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์( Value and perception )
 8. 8. - การพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable development )- สิทธิมนุษยชน ( Human rights )- การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ( Interdependence )- ความหลากหลาย ( Diversity ) ความแตกต่างและ ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ธรรมชาติ
 9. 9. ขอบข่ายของความรู้ วิถีของการรู้ Areas of Ways of Knowledge KnowingHow do we know? OUTCOMES What do we (claim to )know? เป็นวิชา สหวิทยาการ มุ่งพัฒนาทักษะ Interdisciplinary การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ Critical Thinking Course dukerangson@hotmail.com
 10. 10. โลกศึกษาเป็นการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนการพัฒนาที่ยั่งยืน สันติภาพ การป้องกันความขัดแย้ง และการศึกษาระหว่างวัฒนธรรมตลอดจนความเป็นพลเมืองโลก
 11. 11. • การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน• วิสัยทัศน์ในการกาหนดทิศทาง หรือ พัฒนาหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหา• กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบ
 12. 12. • สิทธิมนุษยชน(Human Rights) ความรู้ความเข้าใจและยึดมั่น ในสิทธิมนุษยชน
 13. 13. • ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) แนวคิดหลักการและสถาบัน การมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในฐานะสมาชิกของสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับโลกตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมที่คานึงถึงสิทธิมนุษยชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตย
 14. 14. • ความหลากหลาย (Diversity)ความรู้ความเข้าใจการยอมรับและตระหนักในความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งความหลากหลาย ทางชีวภาพตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
 15. 15. • ความเป็นธรรมในสังคม (SocialJustice) ความสานึกตระหนักในความสาคัญของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม
 16. 16. • การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) ความรู้ความเข้าใจ ธรรมชาติของความขัดแย้ง มีขันติ อดทน อดกลั้นต่อความแตกต่างขัดแย้ง สามารถเจรจาต่อรอง เชื่อมประสาน เพื่อลด ปัญหาหรือคลายปมขัดแย้ง โดยปราศจาก การใช้ความรุนแรง
 17. 17. ขอบข่ายเนื้อหาสาระโลกศึกษาโลกศึกษาเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary)ไม่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาใหม่ ๆ แต่เน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดรวบยอดและเนื้อหาสาระ
 18. 18. 1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโลกาภิวัตน์และการพัฒนาสังคมโลก
 19. 19. สภาพการดารงชีวิตในระดับท้องถิ่น และส่วนอื่น ๆ ของโลกสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างภูมิภาค ประเทศ และทวีป ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่จากัด สังคมข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชนและไซเบอร์สเปซ (Cyber Space)
 20. 20. 2. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและปรัชญา ความคิดของมนุษยชาติ
 21. 21. สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเศรษฐศาสตร์ ความยุติธรรมในสังคม การค้าที่เป็นธรรม ความเสมอภาคทางเพศ สันติภาพและความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมือง ความหลากหลาย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืนสุขภาพอนามัยและความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
 22. 22. 3. ความรู้เกี่ยวกับความเป็นสังคมชุมชน
 23. 23. ความรู้เกี่ยวกับความเป็นชุมชน และความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) แบบแผนของการดารงชีวิต (Life Styles)ศาสนา วัฒนธรรม ชีวิตของคนต่างรุ่น ต่างวัย(Generations)

×