การออกแบบหน่วยพอเพียง-มีเหตุุผลบนความพอเพียง

4,147 views

Published on

การออกแบบหน่วยพอเพียง-มีเหตุุผลบนความพอเพียง (สัจนิรันดร์/การอ้างเหตุผล)

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,304
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การออกแบบหน่วยพอเพียง-มีเหตุุผลบนความพอเพียง

  1. 1. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หน้าที่ 13 การออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงชื่อหน่วย มีเหตุผลบนความพอเพียง (การอ้างเหตุผล) เวลา 8 ชั่วโมงวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 11. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.2: ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อื่นๆ แทน สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ผลการเรียนรู้ ตรวจสอบได้ว่ารูปแบบการอ้างเหตุผลที่กาหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่ สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1: มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 5. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด รูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณี เรียกว่า สัจนิรันดร์ และรูปแบบการอ้างเหตุผลที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นสัจนิรันดร์ เป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลนายนฤพนธ์ สายเสมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโคกยางวิทยา
  2. 2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หน้าที่ 143. สาระการเรียนรู้ 3.1 สัจนิรันดร์ 3.2 การอ้างเหตุผล4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 4.2 ความสามารถในการคิด 4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 5.2 มีวินัย 5.3 ใฝ่เรียนรู้ 5.4 อยู่อย่างพอเพียง 5.5 มุ่งมั่นในการทางาน6. ภาระงาน/ชิ้นงาน 6.1 ภาระงาน 6.1.1. ศึกษาใบความรู้ ตารา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ตามที่กาหนด 6.1.2. การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 6.2 ชิ้นงาน 6.2.1. แบบฝึกหัด เรื่อง สัจนิรันดร์ ชุดที่ 1, 2, 3, 4 6.2.2. แบบฝึกหัด เรื่อง การอ้างเหตุผล ชุดที่ 1, 2, 3 6.2.3. ผังความคิด เรื่อง มีเหตุผลบนความพอเพียง 6.2.4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มีเหตุผลบนความพอเพียงนายนฤพนธ์ สายเสมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโคกยางวิทยา
  3. 3. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หน้าที่ 157. การวัดและประเมินผล ภาระงาน/ชิ้นงาน มิติ/องค์ประกอบที่ประเมิน คาอธิบายคุณภาพงานศึกษาใบความรู้ ตารา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สนใจในการศึกษาใบความรู้ ตารา สื่อ และสื่อ และแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตามที่กาหนด ทั้งการศึกษามาตามที่กาหนด ล่วงหน้าก่อนเรียน ระหว่างเรียน และศึกษา ทบทวนหลังการเรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างดี มีและกิจกรรมในชั้นเรียน คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปแบบฝึกหัด ผลสัมฤทธิ์ นักเรียนแบบฝึกหัดได้ถูกต้องไม่น้อยร้อยละ 60 ของจานวนแบบฝึกหัดทั้งหมด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งงานตรงเวลา และทางานสะอาดเรียบร้อยแบบฝึกหัดเพิ่มเติม ผลสัมฤทธิ์ นักเรียนแบบฝึกหัดได้ถูกต้องไม่น้อยร้อยละ 60 ของจานวนแบบฝึกหัดทั้งหมด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งงานตรงเวลา และทางานสะอาดเรียบร้อยสมุดบันทึกเล่มเล็กเก็บ ผลสัมฤทธิ์ สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง ครบถ้วนความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งงานตรงเวลา และทางานสะอาดเรียบร้อยแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ นักเรียนแบบฝึกหัดได้ถูกต้องไม่น้อยร้อยละ 60ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของจานวนข้อสอบทั้งหมด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทาแบบทดสอบด้วยความตนเอง ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และเต็มความสามารถนายนฤพนธ์ สายเสมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโคกยางวิทยา
  4. 4. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หน้าที่ 168. กิจกรรมการเรียนรู้ที่สาคัญ/กาหนดการสอนครั้งที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมสาคัญ เวลา 1 ตรวจสอบสัจนิรันดร์โดยการ สัจนิรันดร์ - อภิปรายความหมายของ 1 ชม. สร้างตารางค่าความจริงได้ “สัจนิรันดร์” - การตรวจสอบสัจนิรันดร์โดยการ สร้างตารางค่าความจริง 2 ตรวจสอบสัจนิรันดร์โดยการ สัจนิรันดร์ การตรวจสอบสัจนิรันดร์โดยการหา 1 ชม. หาข้อขัดแย้งได้ (กรณี ข้อขัดแย้ง (กรณีตัวเชื่อม “หรือ”) ตัวเชื่อม “หรือ”) 3 ตรวจสอบสัจนิรันดร์โดยการ สัจนิรันดร์ การตรวจสอบสัจนิรันดร์โดยการหา 1 ชม. หาข้อขัดแย้งได้ (กรณี ข้อขัดแย้ง (กรณีตัวเชื่อม “ถ้า... ตัวเชื่อม “ถ้า...แล้ว”) แล้ว”) 4 ตรวจสอบสัจนิรันดร์โดยการ สัจนิรันดร์ การตรวจสอบสัจนิรันดร์โดยการหา 1 ชม. หาข้อขัดแย้งได้ (กรณี ข้อขัดแย้ง (กรณีตัวเชื่อม “ก็ ตัวเชื่อม “ก็ต่อเมื่อ”) ต่อเมื่อ”) 5 การตรวจสอบว่าการอ้างเหตุ การอ้างเหตุผล - รูปแบบการอ้างเหตุ 1 ชม. ผมสมเหตุสมผลหรือไม่จาก - การสร้างประพจน์จากรูปแบบ การอ้างเหตุผลที่เป็น การอ้างเหตุผล สัญลักษณ์ได้ - การตรวจสอบว่าการอ้างเหตุผม สมเหตุสมผลหรือไม่จากการอ้าง เหตุผลที่เป็นสัญลักษณ์ 6 การตรวจสอบว่าการอ้าง การอ้างเหตุผล - การตรวจสอบว่าการอ้างเหตุผล 1 ชม. เหตุผลสมเหตุสมผลหรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่จากการอ้าง จากการอ้างเหตุผลที่เป็น เหตุผลที่เป็นข้อความ ข้อความได้ 7 ตรวจสอบได้ว่ารูปแบบการ การอ้างเหตุผล - ฝึกการทาแบบทดสอบเรื่องสัจนิ 1 ชม. อ้างเหตุผลที่กาหนดให้ รันดร์และการอ้างเหตุผล สมเหตุสมผลหรือไม่ 8 ตรวจสอบได้ว่ารูปแบบการ ทดสอบ ทดสอบเรื่องมีเหตุผลบนความ 1 ชม. อ้างเหตุผลที่กาหนดให้ พอเพียง สมเหตุสมผลหรือไม่นายนฤพนธ์ สายเสมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโคกยางวิทยา
  5. 5. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หน้าที่ 17 9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 9.1 สื่อ 9.1.1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง สัจนิรันดร์ 9.1.2. สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง สัจนิรันดร์ 9.1.3. แบบฝึกหัด เรื่อง สัจนิรันดร์ ชุดที่ 1, 2, 3, 4 9.1.4. เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การอ้างเหตุผล 9.1.5. สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การอ้างเหตุผล 9.1.6. แบบฝึกหัด เรื่อง การอ้างเหตุผล ชุดที่ 1, 2 9.2 แหล่งเรียนรู้ 9.2.1. ห้องสมุดโรงเรียนโคกยางวิทยา 9.2.2. เว็บล็อก “เรียนรู้กับครูอั๋น เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้” (http://kruaun.wordpress.com/) 9.2.3. เว็บไซต์ http://www.facebook.com/groups/160165177348567/ (กลุ่ม: เรียนรู้กับครูอั๋น) 9.2.4. เว็บไซต์ http://www.tewlek.com10. การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10.1 ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ห่วง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี (วางแผน/รอบคอบ/ ประเด็น (เหมาะสม) (ทาไม) คาดการณ์ล่วงหน้า/ป้องกัน) เวลา กาหนดเวลาที่ใช้เวลา สามารถจัดกิจกรรม วางแผนการใช้เวลาในการทา เหมาะสมกับเนื้อหา การเรียนรู้ได้ตามเวลาที่ กิจกรรมไว้เกินจริงเล็กน้อย เพื่อ กิจกรรม วัยของผู้เรียน กาหนด ป้องกันปัญหาเรื่องเวลาที่อาจจะ และภาระงานที่ได้รับ เกิดขึ้นได้ ทาให้ใช้เวลาพอเพียงกับ มอบหมาย คาบเรียนที่ไม่กาหนด ไม่ปล่อย นักเรียนช้า นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง เต็มที่ ครบกิจกรรมที่วางแผนไว้ เนื้อหา ออกแบบการเรียนรู้โดย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ - เนื้อหาเรียงลาดับจากง่ายไปยาก การวิเคราะห์หลักสูตร ได้สอดคล้องกับ ทาให้ผู้เรียนสามารถทาความเข้าใจ มาตรฐาน กาหนดผลการ มาตรฐาน ผลการ ได้ง่าย เรียนรู้เหมาะสมกับเวลา เรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน - มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่สอน และวัยของผู้เรียน หลักสูตร นายนฤพนธ์ สายเสมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโคกยางวิทยา
  6. 6. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หน้าที่ 18 3 ห่วง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี (วางแผน/รอบคอบ/ประเด็น (เหมาะสม) (ทาไม) คาดการณ์ล่วงหน้า/ป้องกัน)สื่อ/ - เตรียมสื่อ อุปกรณ์ และ ใช้สื่ออุปกรณ์ได้คุ้มค่า - จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ได้พร้อมก่อนอุปกรณ์ เอกสารต่างๆ พอดีกับ และเกิดผลที่ดีต่อการ การจัดการเรียนรู้ จานวนนักเรียน เรียนรู้ของนักเรียน - มีการกาหนดลาดับขั้นตอนการใช้ - สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม สื่อการเรียนรู้ อย่างเป็นลาดับ กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา ขั้นตอน และชัดเจน และวัยของผู้เรียน - จัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ - ครูมีความชานาญในการใช้สื่อ อุปกรณ์ - อุปกรณ์ผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีอยู่ใกล้ ตัว หาง่าย ราคาไม่แพงแหล่ง กาหนดแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้ - จัดทา/เตรียม/สืบค้นเว็บไซต์ที่เรียนรู้ เหมาะสมกับเนื้อหา แหล่งเรียนรู้ในการ- เป็นแหล่งเรียนรู้ไว้ให้พร้อมก่อนการ กิจกรรม เวลาที่กาหนด มี ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ใช้ พร้อมทั้งหาวิธีการป้องกันปัญหา จานวนเพียงพอสาหรับ และเพื่อการเตรียมตัว ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้แหล่ง นักเรียนศึกษาค้นคว้า ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้ เรียนรู้นั้น เพิ่มเติม ทั้งในและนอก ทาให้การเรียนรู้มี - เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัย เวลา ประสิทธิภาพมากขึ้น สาหรับนักเรียนการจัด - แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้ - ผู้เรียนได้ปฏิบัติ - กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างกิจกรรม เหมาะสมกับจานวน กิจกรรมทุกคนอย่าง ชัดเจน เป็นลาดับขั้นตอน จากง่าย นักเรียน ทั่วถึง มีโอกาสได้ ไปหายาก และสามารถใช้สอดแทน - กาหนดกิจกรรมการ ประสบความสาเร็จตาม ได้ เรียนรู้ได้เหมาะสมกับ ความสามารถของแต่ - ครูมีความรอบรู้ในเรื่องที่สอน และ เวลา ละคน มีรอบคอบในการออกแบบกิจกรรม - ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ จึงทาให้การเรียนการ อย่างมีประสิทธิภาพ สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ที่ตั้งไว้การวัดและ ด้วยวิธีการที่หลาก-หลาย มีการออกแบบ - วางแผนการวัดและประเมินผลประเมินผล เหมาะสม และสอดคล้อง เครื่องมือวัดและ อย่างเป็นขั้นตอน และชัดเจน กับการจัดกิจกรรมการ ประเมินผลที่สอดคล้อง - แบบประเมินมีการตรวจสอบ หา เรียนรู้ เนื้อหา เวลา ผล กับเนื้อหาที่ต้องการให้ คุณภาพ และปรับปรุง มีความนายนฤพนธ์ สายเสมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโคกยางวิทยา
  7. 7. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หน้าที่ 19 3 ห่วง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี (วางแผน/รอบคอบ/ประเด็น (เหมาะสม) (ทาไม) คาดการณ์ล่วงหน้า/ป้องกัน) การเรียนรู้ และสภาพการ ผู้เรียนบรรลุตามผลการ เที่ยงตรง และความเชื่อมั่นใจการ ปฏิบัติงานของนักเรียน เรียนรู้และจุดประสงค์ วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่กาหนดไว้เงื่อนไข ความรู้ในเรื่องที่สอน (สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล) การออกแบบการเรียนรู้ การวัดผลและความรู้ ประเมินผล แหล่งเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จิตวิทยาการเรียนรู้เงื่อนไข ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความเมตตาคุณธรรม ต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ 10.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ - นักเรียนสามารถทางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ทางานของสมาชิกภายในกลุ่ม มอบหมายจากกลุ่มได้อย่าง ในการทากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้เหมาะสมกับความสามารถ บรรลุผล เป็นพื้นฐานในการเรียนหัวข้อศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม - นักเรียนสามารถวางแผนการ ต่อไป- นักเรียนสามารถทางานได้ ทางานในกลุ่มได้ - นักเรียนต้องทาความเข้าใจอย่างพอเหมาะกับเวลาที่ - นักเรียนได้ฝึกการวางแผนการ ขั้นตอนการทางานก่อนที่จะกาหนดให้ ทางานและทาตามแผนการ ปฏิบัติงานจริง ทาให้ทางานได้ ทางานที่วางไว้ได้ อย่างถูกต้องและบรรลุผล - นักเรียนสามารถแสดงเหตุผล - นักเรียนสามารถทางานร่วมมือ การสนับสนุนแนวคิดในการจัด กันในกลุ่มจนงานสาเร็จ หมวดหมู่ของแต่ละข้อความเงื่อนไขความรู้ - การหาความจริงของประพจน์ - สัจนิรันดร์ - การอ้างเหตุผล - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเงือนไขคุณธรรม - ความร่วมมือในการทากิจกรรม ่ - ไม่เห็นแก่ตัว มีน้าใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม - มีความมุ่งมั่นในการทางาน - มีจิตอาสานายนฤพนธ์ สายเสมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโคกยางวิทยา

×