• Like
รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6

 • 93,536 views
Uploaded on

รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6

รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
93,536
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30

Actions

Shares
Downloads
1,336
Comments
7
Likes
17

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์เซต1. ให้ A เป็นเซตจำกัด และ B เป็นเซตอนันต์ข้อควำมใดต่อไปนี้เป็นเท็จ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. มีเซตจำกัดที่เป็นสับเซตของ A 2. มีเซตจำกัดที่เป็นสับเซตของ B3. มีเซตอนันต์ที่เป็นสับเซตของ A 4. มีเซตอนันต์ที่เป็นสับเซตของ B2. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ ซึ่ง A  B พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. (C – A)  (C – B) ข. AC C  AC Bข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด3. ให้ A = {1, 2, 3, …} และ B = {{1, 2}, {3, 4, 5}, 6, 7, 8, …} ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ (O-NET ปี กศ.52/53)1. A – B มีสมำชิก 5 ตัว2. จำนวนสมำชิกของเพำเวอร์เซตของ B – A เท่ำกับ 43. จำนวนสมำชิกของเพำเวอร์เซตของ (A – B)  (B – A) เป็นจำนวนคู่4. A  B คือเซตของจำนวนนับที่มีค่ำมำกกว่ำ 54. ถ้ำ A – B = { 2, 4, 6 }, B – A = { 0, 1, 3}และ A  B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}แล้ว A  B เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. { 0, 1, 4, 5, 6, 7 } 2. { 1, 2, 4, 5, 6, 8 }3. { 0, 1, 3, 5, 7, 8 } 4. { 0, 2, 4, 5, 6, 8 }5. แผนภำพแรเงำในข้อใดแทนเซต ((A – B)  (A – C))  ((B  C) – (A  B  C)) (O-NET ปีกศ.53/54)1. 2.3. 4.
 • 2. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -2- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์6. ให้ A และ B เป็นเซต ซึ่ง n(A) = 5, n(B) = 4 และ n(A  B) = 2ถ้ำ C = (A – B)  (B – A) แล้ว n(P(C)) เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)7. กำหนดให้ A และ B เป็นเซต ซึ่ง n(A  B) = 88 และ n[(A – B)  (B – A)] = 76ถ้ำ n(A) = 45 แล้ว n(B) เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 45 2. 48 3. 53 4. 558. ถ้ำกำหนดจำนวนสมำชิกของเซตต่ำงๆ ตำมตำรำงต่อไปนี้เซต A  B A  C B  C A  B  C A  B  Cจำนวนสมำชิก 25 27 26 30 7แล้วจำนวนสมำชิกของ (A  B)  C เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 23 2. 24 3. 25 4. 269. นักเรียนกลุ่มหนึ่งมีจำนวน 46 คน แต่ละคนมีเสื้อสีเหลือง หรือเสื้อสีฟ้ำอย่ำงอน้อยสีละ 1 ตัว ถ้ำนักเรียน 39 คน มีเสื้อสีเหลือง และ 19 คนมีเสื้อสีฟ้ำ แล้วนักเรียนกลุ่มนี้ที่มีทั้งเสื้อสีเหลืองและเสื้อสีฟ้ำมีจำนวนเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 9 2. 10 3. 11 4. 1210. นักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 50 คน มี 32 คน ไม่ชอบเล่นกีฬำ และไม่ชอบฟังเพลง ถ้ำมี 6 คน ชอบฟังเพลงแต่ไม่ขอบเล่นกีฬำ และมี 1 คน ชอบเล่นกีฬำแต่ไม่ชอบฟังเพลงแล้ว นักเรียนในกลุ่มนี้ที่ชอบเล่นกีฬำและชอบฟังเพลงมีจำนวนเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 11 คน 2. 12 คน 3. 17 คน 4. 18 คน11. ในกำรสำรวจควำมชอบในกำรดื่มชำเขียวและกำแฟของกลุ่มตัวอย่ำง 32 คน พบว่ำ ผู้ชอบดื่มชำเขียวมี 18 คน ผู้ชอบดื่มกำแฟมี 16 คน ผู้ไม่ชอบดื่มชำเขียวและไม่ชอบดื่มกำแฟมี 8 คน จำนวนคนที่ชอบดื่มชำเขียวอย่ำงเดียวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 6 คน 2. 8 คน 3. 10 คน 4. 12 คน12. ในกำรสอบถำมพ่อบ้ำนจำนวน 300 คนพบว่ำ มีคนที่ไม่ดื่มทั้งชำและกำแฟ 100 คนมีคนที่ดื่มชำ 100 คนและ มีคนที่ดื่มกำแฟ 150 คนพ่อบ้ำนที่ดื่มทั้งชำและกำแฟมีจำนวนเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)13. ในกำรสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษำกลุ่มหนึ่ง พบว่ำ มีผู้สอบป่ำนวิชำต่ำงๆ ดังนี้คณิตศำสตร์ 36 คนสังคมศึกษำ 50 คนภำษำไทย 44 คนคณิตศำสตร์และสังคมศึกษำ 15 คนภำษำไทยและสังคมศึกษำ 12 คนคณิตศำสตร์และภำษำไทย 7 คนทั้งสำมวิชำ 5 คนจำนวนผู้สอบผ่ำนอย่ำงน้อยหนึ่งวิชำมีกี่คน(O-NET ปี กศ.52/53)
 • 3. 14. ในกำรสำรวจงำนอดิเรกของนักเรียน 200 คน ปรำกฏว่ำ120 คน ชอบอ่ำนหนังสือ110 คน ชอบดูภำพยนตร์130 คน ชอบเล่นกีฬำ60 คน ชอบอ่ำนหนังสือและดูภำพยนตร์70 คน ขอบอ่ำนหนังสือและเล่นกีฬำ50 คน ชอบดูภำพยนตร์และเล่นกีฬำนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬำเพียงอย่ำงเดียวมีกี่คน (O-NET ปี กศ.53/54)การให้เหตุผล15. จงพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(1) นักกีฬำทุกคนมีสุขภำพดี(2) คนที่มีสุขภำพดีบำงคนเป็นคนดี(3) ภำรดรเป็นนักกีฬำ และเป็นคนดีแผนภำพในข้อใดต่อไปนี้มีควำมเป็นไปได้ที่จะสอดคล้องกับข้อควำมทั้งสำมข้อข้ำงต้น เมื่อจุดแทนภำรดร (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 2.3. 4.16. จงพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้1. คนดีกอล์ฟเก่งทุกคนเป็นคนสำยตำดี2. คนที่ตีกอล์ฟได้ไกลกว่ำ 300 หลำ บำงคนเป็นคนสำยตำดี3. ธงชัยตีกอล์ฟเก่งแต่ตีได้ไม่ไกลกว่ำ 300 หลำแผนภำพในข้อใดต่อไปนี้ มีควำมเป็นไปได้ที่จะสอดคล้องกับข้อควำมทั้งสำมข้ำงต้น เมื่อจุดแทนธงชัย(O-NET: ปี กศ.50/51)1. 2.3. 4.17. เหตุ (1) ไม่มีคนขยันคนใดเป็นคนตกงำน(2) มีคนตกงำนที่เป็นคนใช้เงินเก่ง(3) มีคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งผล ในข้อใดต่อไปนี้เป็นกำรสรุปผลจำก เหตุ ข้ำงต้นที่เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล (O-NET: ปี กศ.48/49)
 • 4. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -4- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์1. มีคนขยันที่เป็นคนใช้เงินเก่ง 2. มีคนใช้เงินเก่งที่เป็นคนตกงำน3. มีคนตกงำนที่เป็นคนขยัน 4. มีคนตกงำนที่เป็นคนขยัน18. กำหนดเหตุให้ดังต่อไปนี้เหตุ (ก) ทุกจังหวัดที่อยู่ไกลจำกกรุงเทพมหำนครเป็นจังหวัดที่มีอำกำศดี(ข) เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอำกำศไม่ดีข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผล (O-NET: ปี กศ.51/52)1. เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจำกรุงเทพมหำนคร2. นรำธิวำสเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพมหำนคร3. เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจำกรุงเทพมหำนคร4. นรำธิวำสเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจำกกรุงเทพมหำนคร19. พิจำรณำกำรให้เหตุผลต่อไปนี้เหตุ 1) A 2) เห็ดเป็นพืชมีดอกผล เห็ดเป็นพืชชั้นสูงข้อสรุปข้ำงต้นสมเหตุสมผล ถ้ำ A แทนข้อควำมในข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. พืชชั้นสูงทุกชนิดมีดอก 2. พืชชั้นสูงบำงชนิดมีดอก3. พืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูง 4. พืชมีดอกบำงชนิดเป็นพืชชั้นสูง20. จำกแบบรูปต่อไปนี้โดยกำรให้เหตุผลแบบอุปนัย 2a – b + c มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 11 2. 22 3. 33 4. 4421. พิจำรณำผลต่ำงระหว่ำงพจน์ของลำดับ 2, 5, 10, 17, 26, … โดยกำรให้เหตุผลแบบอุปนัยพจน์ที่ 10 ของลำดับคือข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 145 2. 121 3. 101 4. 84จานวนจริง22. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(ก) มีจำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มำกกว่ำ 0(ข) มีจำนวนอตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มำกกว่ำ 0ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิด71 2 4 2 ...4 8143 621a b c7712
 • 5. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -5- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์23. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(ก) สมบัติกำรมีอินเวอร์สกำรบวกของจำนวนจริงกล่ำวว่ำ สำหรับจำนวนจริง a จะมีจำนวนจริงb ที่ b + a = 0 = a + b(ข) สมบัติกำรมีอินเวอร์สกำรคูณของจำนวนจริงกล่ำวว่ำ สำหรรับจำนวนจริง a จะมีจำนวนจริงb ที่ ba = 1 = abข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิด24. ให้ a และ b เป็นจำนวนตรรกยะที่แตกต่ำงกันให้ c และ d เป็นจำนวนอตรรกยะที่แตกต่ำงกันพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(ก) a – b เป็นจำนวนตรรกยะ(ข) c – d เป็นจำนวนอตรรกยะข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิด25. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. จำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบำงจำนวนเป็นจำนวนอตรรกยะจำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบำงจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. ข้อ ก. และข้อ ข. 2. ข้อ ก. เท่ำนั้น3. ข้อ ข. เท่ำนั้น 4. ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด26. กำหนดให้ s, t, u และ v เป็นจำนวนจริง ซึ่ง s < t และ u < v พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. s – u < t – vข. s – v < t – uข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. ข้อ ก. และข้อ ข. 2. ข้อ ก. เท่ำนั้น3. ข้อ ข. เท่ำนั้น 4. ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด27. กำหนดให้ a, b เป็นจำนวนจริงใดๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. ถ้ำ a < b แล้ว จะได้ a2< b22. ถ้ำ a < b < 0 แล้ว จะได้ ab < a23. ถ้ำ | a | < | b | แล้ว จะได้ a < b4. ถ้ำ a2< b2แล้ว จะได้ a < b
 • 6. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -6- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์28. ถ้ำ x  5 แล้ว ข้อใดต้อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.49/50)1. x2 25 2. | x |  5 3. x | x |  25 4. (x – | x |)2 2529. พิจำรณำสมกำร |x – 7| = 6 ข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นเท็จ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. คำตอบหนึ่งของสมกำรมีค่ำระหว่ำง 10 และ 152. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมกำรมีค่ำเท่ำกับ 143. สมำกำรนี้มีคำตอบมำกกว่ำ 2 คำตอบ4. ในบรรดำคำตอบทั้งหมดของสมกำร คำตอบที่มีค่ำน้อยที่สุดมีค่ำน้อยกว่ำ 330. สมกำรในข้อต่อไปนี้มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงมำกกว่ำ 2 คำตอบ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. (x – 2)2+ 1 = 0 2. (x2+ 2)(x2– 1) = 03. (x – 1)2(x + 2)2= 0 4. (x2– 1) (x + 2)2= 031. ถ้ำ x = 21 เป็นรำกของสมกำร ax2+ 3x – 1 = 0 แล้ว รำกอีกรำกหนึ่งของสมกำรนี้ มีค่ำค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. -5 2. 51 3. 51 4. 532. เซตของจำนวนจริง m ซึ่งทำให้สมกำร x2– ma + 4 = 0 มีรำกเป็นจำนวนจริง เป็นสับเซนของเซตใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. (-5, 5) 2. (-, -4)  [3, )3. (-, 0)  [5, ) 4. (-, -3)  [4, )33. ถ้ำ43 เป็นผลเฉลยหนึ่งของสมกำร 4x2+ bx – 6 = 0 เมื่อ b เป็นจำนวนจริงแล้ว อีกผลเฉลยหนึ่งของสมกำรนี้มีค่ำตรงกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. -2 2. 213.21 4. 234. เซตคำตอบของอสมกำร -1  2 +21x  1 คือเซตในข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. [ 2 – 1, 1] 2. [ 2 – 1, 2]3. [3 – 2 2 – 1, 1] 4. [3 – 2 2 – 1, 2]35. กำหนดให้ I เป็นเซตของจำนวนเต็ม และ A = { x  I 32111xx} จำนวนสมำชิกของเซต Aเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 4 2. 5 3. 6 4. 7
 • 7. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -7- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์36. จำนวนสมำชิกของเซต {x | x = (a +a1 )2– (|a| – a1 )2เมื่อ a เป็นจำนวนจริงซึ่งไม่เท่ำกับ 0}เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 1 2. 2 3. 3 4. มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 437. ผลบวกของคำตอบทุกคำตอบของสมกำร x3– 2x = |x| เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 0 2. 33. 3 – 1 4. 3 + 138. ผลเฉลยของสมกำร 2|5 – x| = 1 อยู่ในช่วงใด (O-NET ปี กศ.52/53)1. (-10, -5) 2. (-6, -4)3. (-4, 5) 4. (-3, 6)39. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. ถ้ำ a และ b เป็นจำนวน ซึ่ง |a| < |b| แล้ว a3< b3ข. ถ้ำ a, b และ c เป็นจำนวนจริง ซึ่ง ac < bc แล้ว a < bข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด40. กำหนดให้ a, b และ c เป้นจำนวนจริง ซึ่ง |a|b3c > 0พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. ac > 0ข. bc > 0ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด41. ถ้ำสมกำร (x2+ 1)(2x2– 6x + c) = 0 มีรำกที่เป็นจำนวนจริงเพียง 1 รำก ค่ำของ c จะอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. (0, 3) 2. (3, 6) 3. (6, 9) 4. (9, 12)42. ถ้ำ a, b, c, และ d เป็นจำนวนจริง ซึ่ง (x – 1)2(ax + b) = cx3+ dx + 4 ทุกจำนวนจริง xแล้ว a + b + c + d เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)43. ถ้ำ (p – 2)2= 25 และ (q + 1)2= 81 แล้ว ค่ำมำกที่สุดที่เป็นไปได้ของ p – 2q เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)44. ถ้ำช่วงเปิด (a, b) เป็นเซตคำตอบของอสมกำร |x – 1| + |6 – 3x| < 17 และ x > 2 แล้ว a + bเท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)
 • 8. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -8- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์เลขยกกาลัง (และราก)45. กำหนดให้ a และ x เป็นจำนวนจริงใดๆ ข้อต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.49/50)1. ถ้ำ a < 0 แล้ว ax< 0 2. ถ้ำ a < 0 แล้ว a-x< a3. ถ้ำ a > 0 แล้ว a-x> a 4. ถ้ำ a > 0 แล้ว ax> a46. ข้อใดต่อไปนี้มีค่ำต่ำงจำกข้ออื่น (O-NET ปี กศ.52/53)1. (-1)02. (-1)0.23. (-1)0.44. (-1)0.847. กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงบวก และ n เป็นจำนวนคู่บวก พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. )(n a n= |a| ข. n na = |a|ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. ข้อ ก. และข้อ ข. 2. ข้อ ก. เท่ำนั้น3. ข้อ ข. เท่ำนั้น 4. ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด48. ( 2)321882  มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 60 2. 60 2 3. 100 2 4. 20049. ( 43 43125218  )3มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. -1000 2. 10003. 2 5 – 5 2 4. 5 2 – 2 550. (1 – 2 )2(2 + 8 )2(1 + 2 )3(2 – 8 )3มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. -32 2. -243. -32 – 16 2 4. -24 – 16 251. 2/3635)64(22732  มีค่ำเท่ำกับเท่ำใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 2413 2. 65 3. 32 4. 241952.6)18(1448 2/143/2 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 32 2. 23 3. 2 4. 353.  215265  มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 103 2. 107 3. 25  4. 26 54. ค่ำของ  32228)2(2/12เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. -1 2. 1 3. 3 4. 5
 • 9. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -9- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์55. 222121  มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 2223  2. 2322  3. 22325  4. 25223 56. (|4 3 - 5 2 | - |3 5 - 5 2 | + 4 3 - 3 5 |)2เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 0 2. 1803. 192 4. 20057. ถ้ำ x =3232 และ y =3232 แล้ว x2– 4xy + y2เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)58. ถ้ำ 4a= 2 และ 16-b= 41 แล้ว a + b มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)59. ค่ำของ x ที่สอดคล้องกับสมกำร 4)4()(4222 xx  เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 2 2. 3 3. 4 4. 560. ถ้ำ  4278 =  x18116 และ y = 3x แล้ว y เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)61. ถ้ำ   81168333xแล้ว x มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 94 2. 92 3. 91 4. 9162. ถ้ำ     x/14625161258  แล้ว x มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 43 2. 32 3. 23 4. 3463. ถ้ำ 8x– 8(x + 1)+ 8(x + 2)= 228 แล้ว x มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 31 2. 32 3. 34 4. 3564. เซตคำตอบของอสมกำร 3214 )542( 2 xxคือเซตคำตอบในข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. [ 25 , 25 ] 2. [ 25 , 1] 3. [ 21 , 1] 4. [ 21 , 25 ]65. อสมกำรในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 21000< 3600< 103002. 3600< 21000< 103003. 3600< 10300< 210004. 10300< 21000< 360066. ข้อใดต่อไปนี้ผิด (O-NET: ปี กศ.50/51)1. (24)30< 220 330 4402. (24)30< 230 320 4403. 220 340 440< (24)304. 230 340 420< (24)30
 • 10. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -10- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์67. ข้อใดต่อไปนี้ผิด (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 109.0109.0  2. 9.0)9.0)(9.0( 4 3. )9.0)(1.1()1.1)(9.0( 33  4. 200300 100125 68. ค่ำของ 2)13(  เป็นจริงตำมข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. เป็นจำนวนอตรรกยะที่น้อยกว่ำ 1.8 2. เป็นจำนวนอตรรกยะที่มำกกว่ำ 1.83. เป็นจำนวนตรรกยะที่น้อยกว่ำ 1.8 4. เป็นจำนวนตรรกยะที่มำกกว่ำ 1.869. กำหนดให้ค่ำประมำณที่ถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ของ 3 และ 5 คือ 1.732 และ 2.236ตำมลำดับ พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(ก) 2.235 + 1.731  5 + 3  2.237 + 1.733(ข) 2.235 – 1.731  5 – 3  2.237 – 1.733ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิดความสัมพันธ์และฟังก์ชัน70. ควำมสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน (O-NET ปี กศ.52/53)1. {(1, 2), (2, 3), (3, 2), (2, 4)} 2. {(1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)}3. {(1, 3), (1, 2), (1, 1), (1, 4)} 4. {(1, 3), (2, 1), (3, 3), (4, 1)}71. ควำมสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน (O-NET ปี กศ.53/54)1. {(0, 1), (0, 2), (2, 1), (1, 3)} 2. {(0, 2), (1, 1), (2, 2), (3, 0)}3. {(1, 1), (2, 0), (2, 3), (3, 1)} 4. {(1, 2), (0, 3), (1, 3), (2, 2)}72. กำหนดให้ A = { a, b, c } และ B = { 0, 1 }ฟังก์ชันในข้อใดต่อไปนี้ เป็นฟังก์ชันจำก B ไป A (O-NET: ปี กศ.48/49)1. { (a, 1), (b, 0), (c, 1) } 2. { (0, b), (1, a), (1, c) }3. { (b, 1), (c, 0) } 4. { (0, c), (1, b) }73. กำหนดให้ n(A) แทนจำนวนสมำชิกของเซต Aถ้ำ r1 = {(-1, -2), (0, -1), (1, 2), (2, -3), (3, 4)}และ r2 = {(x, y) | |y + 1| = x}แล้ว n(r1  r2) เท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)74. ถ้ำ A = {1, 2, 3, 4} และ r = {(m, n)  A × A | m  n} แล้วจำนวนสมำชิกของควำมสัมพันธ์ r เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 8 2. 10 3. 12 4. 16
 • 11. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -11- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์75. กำหนดให้ r = {(a, b) | a  A, b  B และ b หำรด้วย a ลงตัว} ถ้ำ A = {2, 3, 5} แล้วควำมสัมพันธ์ r จะเป็นฟังก์ชันเมื่อ B เท่ำกับเซตใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. {3, 4, 10} 2. {2, 3 15} 3. {0, 3, 10} 4. {4, 5 9}76. กำหนดให้ A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, B = {1, 2, 3, …, 11, 12}S = {(a, b)  A × B | b = 2a + 2a }จำนวนสมำชิกของ S เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 1 2. 2 3. 3 4. 477. กำหนดให้ A = {1, 2} และ B = {a, b} คู่อันดับใดต่อไปนี้เป็นสมำชิกของผลคูณคำร์ทีเชียน A  B(O-NET: ปี กศ.51/52)1. (2, b) 2. (b, a) 3. (a, 1) 4. (1, 2)78. ให้ A = {1, 99} ควำมสัมพันธ์ใน A ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชัน (O-NET: ปี กศ.51/52)1. เท่ำกับ 2. ไม่เท่ำกับ 3. หำรลงตัว 4. หำรไม่ลงตัว79. จำกควำมสัมพันธ์ r ที่แสดงด้วยกรำฟดังรูปข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. r เป็นฟังก์ชัน เพรำะ (1, 1), (2, 2) และ (3, 3) อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน2. r เป็นฟังก์ชัน เพรำะมีจุดเป็นจำนวนจำกัด3. r ไม่เป็นฟังก์ชัน เพรำะมีจุด (3, 3) และ (3, -1) อยู่บนกรำฟ4. r ไม่เป็นฟังก์ชัน เพรำะมีจุด (1, 1) และ (-1, 1) อยู่บนกรำฟ80. จำนวนในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมำชิกของโดเมนของฟังก์ชัน y =11223 22 xxxxx(O-NET: ปีกศ.51/52)1. -2 2. -1 3. 0 4. 181. ถ้ำ f(x) = x3  และ g(x) = -2 + |x – 4| แล้ว Df  Rg คือข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. (-, 3] 2. [-2, ) 3. [-2, 3] 4. (-, )82. ถ้ำ f(x) = 3 - 24 x แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. Df = [-2, 2] และ Rf = [0, 3] 2. Df = [-2, 2] และ Rf = [1, 3]3. Df = [0, 2] และ Rf = [0, 3] 4. Df = [0, 2] และ Rf = [1, 3]
 • 12. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -12- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์83. กำหนดให้ f(x) = -x2+ 4x – 10 ข้อควำมใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. f มีค่ำต่ำสุดเท่ำกับ -6 2. f ไม่มีค่ำสูงสุด3. f มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 6 4. f( 29 ) < -684. ถ้ำ P เป็นจุดวกกลับของพำรำโบลำ y = -x2+ 12x – 38 และ O เป็นจุดกำเนิดแล้ว ระยะทำงระหว่ำงจุด P และจุด O เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 10 หน่วย 2. 2 10 หน่วย3. 13 หน่วย 4. 2 13 หน่วย85. ถ้ำ f = {(1, 0), (2, 1), (3, 5), (4, 6), (5, 2)} แล้ว f(2) + f(3) มีค่ำเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)86. พำรำโบลำรูปหนึ่งมีเส้นสมมำตรขนำนกับแกน Y และมีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด (a, b) ถ้ำพำรำโบลำนี้ตัดแกน X ที่จุด (-1, 0) และ (5, 0) แล้ว a มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 0 2. 1 3. 2 4. 387. กรำฟของฟังก์ชันในข้อใดต่อไปนี้ตัดแกน X มำกกว่ำ 1 จุด (O-NET: ปี กศ.49/50)1. y = 1 + x22. y = | x | - 23. y = | x – 2 | 4. y =  x2188. ถ้ำ กรำฟของ y = x2– 2x – 8 ตัดแกน X ที่จุด A, B และมี C เป็นจุดวงกลับแล้ว รูปสำมเหลี่ยมABC มีพื้นที่เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 21 ตำรำงหน่วย 2. 24 ตำรำงหน่วย 3. 27 ตำรำงหน่วย 4. 30 ตำรำงหน่วย89. ทุก x ในช่วงใดต่อไปนี้ที่มีกรำฟของสมกำร y = -4x2– 5x + 6 อยู่เหนือแกน X (O-NET: ปี กศ.50/51)1. ( 32 , 31 ) 2. ( 25 , 23 ) 3. ( 41 , 76 ) 4. ( 21 , 23 )90. ถ้ำเส้นตรง x = 3 เป็นเส้นสมมำตรของกรำฟของฟังก์ชัน f(x) = -x2+ (k + 5)x + (k2– 10) เมื่อ kเป็นจำนวนจริง แล้ว f มีค่ำสูงสุดเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. -4 2. 0 3. 6 4. 1491. กำหนดให้ f(x) = x2– 2x – 15 ข้อใดต่อไปนี้ผิด (O-NET: ปี กศ.50/51)1. f(x)  -17 ทุกจำนวนจริง x 2. f(-3 – 2 – 3 ) > 03. f(1 + 3 + 5 ) = f(1 – 3 – 5 ) 4. f(-1 + 3 + 5 ) = f(-1 – 3 – 5 )92. ถ้ำ f(x – 3) = 2x – 1 แล้ว f(x2) มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. 2x2– 1 2. 2x2+ 1 3. 2x2+ 3 4. 2x2+ 993. ค่ำของ a ที่ทำให้กรำฟของฟังก์ชัน y = a(2x) ผ่ำนจุด (3, 16) คือข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 2 2. 3 3. 4 4. 5
 • 13. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -13- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์94. ถ้ำ f(x) = -x2+ x + 2 แล้ว ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. f(x)  0 เมื่อ -1  x  22. จุดวกกลับของกรำฟของฟังก์ชัน f อยู่ในจตุภำคที่สอง3. ฟังก์ชัน f มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 24. ฟังก์ชัน f มีค่ำต่ำสุดเท่ำกับ 295. พำรำโบลำรูปหนึ่งเป็นกรำฟของฟังก์ชัน f(x) = 2x2– 4x – 6 พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. พำรำโบลำรูปนี้มีแกนสมมำตรคือเส้นตรง x = -1ข. พำรำโบลำรูปนี้มีจุดวกกลับอยู่ในจตุภำคที่สี่ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด96. ฟังก์ชัน y = f(x) ในข้อใดมีกรำฟดังรูปต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. f(x) = 1 – | x |2. f(x) = 1 + | x |3. f(x) = | 1 – x |4. f(x) = | 1 + x |97. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกถ้ำกรำฟของฟังก์ชัน y1 = 1 + axและ y2 = 1 + bxมีลักษณะดังแสดงในภำพต่อไปนี้แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 1 < a < b2. a < 1 < b3. B < 1 < a4. b < a < 198. ข้อใดต่อไปนี้เป็นควำมสัมพันธ์ที่มีกรำฟเป็นบริเวณที่แรเงำ (O-NET ปี กศ.53/54)1. {(x, y) | |y| ≥ x}2. {(x, y) | |y| ≤ x}3. {(x, y) | y ≥ |x|}4. {(x, y) | y ≤ |x|}
 • 14. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -14- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์99. กำหนดให้กรำฟของฟังก์ชัน f เป็นดังนี้ค่ำของ 11f(-11) – 3 f(-3)f(3) คือข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 572. 683. 754. 86100. เมื่อเขียนกรำฟของ y = ax2+ bx + c โดยที่ a  0 เพื่อหำคำตอบของสมกำร ax2+ bx + c = 0กรำฟในข้อใดต่อไปนี้แสดงว่ำสมกำรไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 2.3. 4.101. ต้องกำรล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำซึ่งมีพื้นที่ 65 ตำรำงวำ โดยด้ำนยำวของที่ดินยำวกว่ำสองเท่ำกันของด้ำนกว้ำงอยู่ 3 วำ จะต้องใช้รั้วที่มีควำมยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 30 วำ 2. 36 วำ 3. 42 วำ 4. 48 วำ102. แม่ค้ำนำเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ 1 กิโลกรัม ถั่วลิสง 3 กิโลกรัม และเมล็ดฟักทอง 4 กิโลกรัม มำผสมกัน แล้วแบ่งใส่ถุง ถุงละ 100 กรัม ถ้ำแม่ค้ำซื้อเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ ถั่วลิสง และเมล็ดฟักทอง มำในรำคำกิโลกรัมละ 250 บำท 50 บำท และ 100 บำท ตำมลำดับแล้ว แม่ค้ำจะต้องขำยเมล็ดพืชผสมถุงละ 100 กรัมนี้ ในรำคำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้จึงจะได้กำไร 20% เมื่อขำยหมด (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 10 บำท 2. 12 บำท 3. 14 บำท 4. 16 บำท103. รูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกรูปหนึ่ง มีพื้นที่ 600 ตำรำงเซนติเมตร ถ้ำด้ำนประกอบมุมฉำกด้ำนหนึ่งยำวเป็น75% ของด้ำนประกอบมุมฉำกอีกด้ำนหนึ่งแล้ว เส้นรอบรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกรูปนี้ ยำวกี่เซนติเมตร(O-NET ปี กศ.52/53)1. 120 2. 40 3. 60 2 4. 20 2104. ขบวนพำเหรดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขบวนหนึ่ง ประกอบด้วยผู้เดินเป็นแถว แถวละเท่ำๆ กัน (มำกกว่ำ 1แถว และแถวละมำกกว่ำ 1 คน) โดยมีเฉพำะผู้อยู่ริมด้ำนนอกทั้งสี่ด้ำนของขบวนเท่ำนั้นที่สวมชุดสี
 • 15. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -15- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์แดง ซึ่งมีทั้งหมด 50 คน ถ้ำ x คือจำนวนแถวของขบวนพำเหรด และ N คือ จำนวนคนที่อยู่ในขบวนพำเหรดแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. 31x – x2= N 2. 29x – x2= N 3. 27x – x2= N 4. 25x – x2= Nตรีโกณมิติ105. ถ้ำ x = sin 65แล้ว อสมกำรในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. x < x2< xx1 2. x < xx1 < 221 xx3. x2< x < 221 xx4. 221 xx< x2< x106. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม B เป็นมุมฉำก มีมุม A เท่ำกับ 30และมีพื้นที่เท่ำกับ24 3 ตำรำงหน่วย ควำมยำวของด้ำน AB เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 12 หน่วย 2. 14 หน่วย 3. 16 หน่วย 4. 18 หน่วย107. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉำก มีด้ำน BC ยำวเท่ำกับ 10 3 หน่วย และด้ำน AB ยำวเท่ำกับ 20 หน่วย ถ้ำลำกเส้นตรงจำกจุด C ไปตั้งฉำกกับด้ำน AB ที่จุด D แล้ว จะได้ว่ำด้ำน CD ยำวเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 5 2 หน่วย 2. 5 3 หน่วย 3. 10 2 หน่วย 4. 10 3 หน่วย108. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ำกับ 15 ตำรำงหน่วย และมีมุม C เป็นมุมฉำก ถ้ำ sinB = 3sin A แล้ว ด้ำน AB ยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 5 หน่วย 2. 5 3 หน่วย 3. 5 2 หน่วย 4. 10 หน่วย109. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม B เป็นมุมฉำกถ้ำ cot A = 512 แล้ว 10cosec A + 12sec A มีค่ำเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)110. ถ้ำ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม B เป็นมุมฉำก และ cos A = 53 แล้ว cos(B – A) มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)111. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉำก และด้ำน BC ยำว 6 นิ้ว ถ้ำ D เป็นจุดบนด้ำน AC โดยที่ CDB ˆ = 70และ DBAˆ = 10แล้ว ด้ำน AB ยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปีกศ.49/50)1. 4 3 นิ้ว 2. 5 3 นิ้ว3. 8 นิ้ว 4. 10 นิ้ว112. กำหนด ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยม ซึ่งมีมุม A เป็นมุมฉำก และมีมุม B = 30ถ้ำ D และ E เป็นจุดบนด้ำน AB และ BC ตำมลำดับ ซึ่งทำให้ DE ขนำนกับ AC โดยที่ DE ยำว 5 หน่วย และ EC ยำว 6หน่วย แล้ว AC ยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 7.5 หน่วย 2. 8 หน่วย 3. 8.5 หน่วย 4. 9 หน่วย
 • 16. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -16- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์113. วงกลมวงหนึ่งมีรัศมี 6 หน่วย และ A, B, C เป็นจุดบนเส้นรอบวงกลม ถ้ำ AB เป็นเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงกลม และ BACˆ = 60แล้ว พื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยม ABC เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปีกศ.49/50)1. 15 3 ตำรำงหน่วย 2. 16 3 ตำรำงหน่วย3. 18 3 ตำรำงหน่วย 4. 19 3 ตำรำงหน่วย114. ถ้ำรูปสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำรูปหนึ่งมีควำมสูง 1 หน่วย แล้ว ด้ำนของรูปสำมเหลี่ยมรูปนี้ยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 23 หน่วย 2. 2 33 หน่วย 3. 34 หน่วย 4. 23 หน่วย115. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉำก และ cos B = 32 ถ้ำด้ำน BC ยำว 1 หน่วยแล้ว พื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยม ABC เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 55 ตำรำงหน่วย 2. 45 ตำรำงหน่วย3. 35 ตำรำงหน่วย 4. 25 ตำรำงหน่วย116. กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำซึ่งมีพื้นที่เท่ำกับ 13 ตำรำงหน่วย และ tan DBAˆ = 31 ถ้ำAE ตั้งฉำกกับ BD ที่จุด E แล้ว AE ยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 310 หน่วย 2. 5102 หน่วย 3. 210 หน่วย 4. 5103 หน่วย117. พิจำรณำรูปสำมเหลี่ยมต่อไปนี้ โดยที่ EFCˆ , BACˆ , BEAˆ และ BDE ˆ ต่ำงเป็นมุมฉำก ข้อใดต่อไปนี้ผิด (O-NET: ปี กศ.50/51)1. sin 1ˆ = sin 5ˆ2. cos 3ˆ = cos 5ˆ3. sin 2ˆ = sin 4ˆ4. cos 2ˆ = sin 3ˆ118. จำกรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. sin 21= cos 692. sin 21= cos 213. cos 21= tan 214. tan 21= cos 69
 • 17. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -17- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์119. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. sin 30< sin 452. cos 30< cos 453. tan 45< cot 454. tan 60< cot 60120. กำหนดให้ตำรำง A ตำรำง B และตำรำง C เป็นตำรำงหำอัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุมขนำดต่ำงๆ ดังนี้ตำรำง A ตำรำง B ตำรำง C sin   cos   tan 400.643 400.766 400.839410.656 410.755 410.869420.669 420.743 420.900ถ้ำรูปสำมเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉำก มุม C มีขนำด 41 และ BX ยำว 1 หน่วย แล้วควำมยำวของส่วนของเส้นตรง AX เป็นดังข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. ปรำกฏอยู่ในตำรำงตำรำง A 2. ปรำกฏอยู่ในตำรำงตำรำง B3. ปรำกฏอยู่ในตำรำงตำรำง C 4. ไม่ปรำกฏอยู่ในตำรำงตำรำง A, B และ C121. ถ้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำสองรูปมีขนำดเท่ำกัน โดยมีเส้นทแยงมุมยำวเป็นสองเท่ำของด้ำนกว้ำง ถ้ำนำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำทั้งสองมำวำงต่อกันดังรูป จุด A และจุด B อยู่ห่ำงกันเป็นระยะทำงกี่เท่ำของด้ำนกว้ำง(O-NET ปี กศ.52/53)1. 1.52. 33. 24. 2 2122. โดยกำรใช้ตำรำงหำอัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุมขนำดต่ำงๆ ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ sin cos72 0.951 0.30973 0.956 0.29274 0.961 0.27675 0.966 0.259มุมภำยในที่มีขนำดเล็กที่สุดของรุปสำมเหลี่ยมที่มีด้ำนทั้งสำมยำว 7, 24 และ 25 หน่วย มีขนำดใกล้เคียงกับข้อใดต่อไปนี้มำกที่สุด (O-NET ปี กศ.52/53)1. 15 2. 16 3. 17 4. 18
 • 18. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -18- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์123. มุมมุมหนึ่งของรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกมีขนำดเท่ำกับ 60 องศำ ถ้ำเส้นรอบรูปของรูปสำมเหลี่ยมนี้ยำว3 - 3 ฟุต แล้ว ด้ำนที่ยำวเป็นอันดับสองมีควำมยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 2 - 3 ฟุต 2. 2 + 3 ฟุต3. 2 3 - 3 ฟุต 4. 2 3 + 3 ฟุต124. กล้องวงจรผิดซึ่งถูกติดตั้งอยู่สูงจำกพื้นถนน 2 เมตร สำมำรถจับภำพได้ต่ำที่สุดที่มุมก้ม 45 องศำ และสูงที่สุดที่มุมก้ม 30 องศำ ระยะทำงบนพื้นถนนในแนวกล้องที่กล้องนี้สำมำรถจับภำยได้เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (กำหนดให้ 3  1.73) (O-NET ปี กศ.52/53)1. 1.00 เมตร 2. 1.46 เมตร 3. 2.00 เมตร 4. 3.46 เมตร125. กำหนดให้รูปสำมเหลี่ยม ABC มี CAB ˆˆˆ  ให้ D เป็นจุดกึ่งกลำงด้ำน ACถ้ำ Aˆ = 20 แล้ว BDA ˆ มีขนำดเท่ำกับกี่องศำ (O-NET ปี กศ.53/54)1. 80 2. 100 3. 120 4. 140126. กำหนดให้สำมเหลี่ยมมุมฉำก ABC มี Cˆ = 90 ให้ D เป็นจุดบนด้ำน AB ซึ่งทำให้ CD ตั้งฉำกกับ AB แล้ว AD มีควำมยำวมำกที่สุดกี่หน่วย (O-NET ปี กศ.53/54)1. 10 2. 12 3. 14 4. 16127. นำย ก และ นำย ข ยืนอยู่บนพื้นรำบซึ่งห่ำงจำกกำแพงเป็นระยะ 10 เมตร และ 40 เมตร ตำมลำดับถ้ำนำย ก มองหลอดไฟบนกำแพงด้วยมุมเงย  องศำ ในขณะที่นำย ข มองหลอดไฟดวงเดียวกันด้วยมุมเงย 90 –  องศำ ถ้ำไม่คิดควำมสูงของนำย ก และนำย ข แล้ว หลอดไฟอยู่สูงจำกพื้นรำบกี่เมตร (O-NET ปี กศ.53/54)1. 10 2. 10 2 3. 10 3 4. 20128. ถ้ำ 2cos2 + cos = 1 โดยที่ 0 ≤  ≤ 90 แล้ว  เป็นมุมกี่องศำ (O-NET ปี กศ.53/54)129. cosec30 59cos35cos35sin31sin tan55 มีค่ำเทำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)130. กำหนดให้สำมเหลี่ยม ABC มี AD เป็นเส้นควำมสูง โดยที่ D อยู่บนด้ำน BCถ้ำด้ำน AB ยำว 5 หน่วย, ด้ำน AD ยำว 3 หน่วย และ DCADAB ˆˆ  แล้ะว ด้ำน BC ยำวกี่หน่วย(O-NET ปี กศ.53/54)
 • 19. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -19- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็น131. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(ก) กำรทดลองสุ่มเป็นกำรทดลองที่ทรำบว่ำผลลัพธ์อำจเป็นอะไรได้บ้ำง(ข) แต่ละผลลัพธ์ของกำรทดลองสุ่มมีโอกำสเกิดขึ้นเท่ำๆ กันข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิด132. ในกำรวัดส่วนสูงของนักเรียนแต่ละคนในชั้น พบว่ำ นักเรียนที่สูงที่สุดสูง 177 เซนติเมตร และนักเรียนที่เตี้ยที่สุดสูง 145 เซนติเมตร พิจำรณำเซตของส่วนสูงต่อไปนี้S = {H | H เป็นส่วนสูงในหน่วยเซนติเมตรของนักเรียนในชั้น}T = {H | 145 ≤ H ≤ 177}เซตใดต่อไปนี้ถือว่ำเป็นปริภูมิตัวอย่ำง (แซมเปิลสเปซ) สำหรับกำรทดลองสุ่มนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. S และ T 2. S เท่ำนั้น3. T เท่ำนั้น 4. ทั้ง S และ T ไม่เป็นปริภูมิตัวอย่ำง133. ข้อสอบชุดหนึ่งมี 2 ตอน ตอนที่หนึ่ง มี 5 ข้อ ให้เลือกตอบว่ำจริงหรือเท็จตอนที่สอง มี 5 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือกถ้ำต้องตอบข้อสอบชุดนี้ทุกข้อโดยไม่เว้นแล้ว จะมีวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ได้ต่ำงๆ กันทั้งหมดเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 52× 54วิธี 2. 25× 54วิธี3. 25× 45วิธี 4. 52× 45วิธี134. ในกำรเขียนตัวเลข (จำนวนที่มี) 3 หลัก จำกเลขโดด 1 ถึง 7 โดยที่ เลขโดดในหลักทั้งสำมต้องไม่ซ้ำกันเลย จะมีวิธีเขียนตัวเลขเหล่ำนี้ที่แสดงจำนวนคี่ได้กี่วิธี (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)135. ตู้นิรภัยมีระบบล็อกที่เป็นรหัสประกอบด้วยเลขโดด 0 ถึง 9 จำนวน 3 หลัก จำนวนรหัสทั้งหมดที่มีบำงหลักซื้อกัน คือเท่ำใด (O-NET ปี กศ.52/53)136. จำนวนวิธีในกำรให้หญิง 3 คน และชำย 3 คน นั่นเรียงกันเป็นแถว โดยให้สำมีภรรยำคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอ มีทั้งหมดกี่วิธี (O-NET ปี กศ.52/53)
 • 20. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -20- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์137. ครอบครัวหนึ่งมีพี่น้อง 6 คน เป็นชำย 2 คน เป็นหญิง 4 คน จำนวนวิธีที่จะจัดให้คนทั้งหกยืนเรียงกันเพื่อถ่ำยรูป โดยให้ชำยสองคนยืนอยู่ริมสองข้ำงเสมอเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 12 วิธี 2. 24 วิธี 3. 36 วิธี 4. 48 วิธี138. ในกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนซึ่งประกอบด้วยประธำนฝ่ำยชำย 1 คน ประธำนฝ่ำยหญิง 1 คนกรรมกำรฝ่ำยชำย 1 คน และกรรมกำรฝ่ำยหญิง 1 คน จำกผู้สมัครชำย 4 คน และหญิง 8 คน มีวิธีกำรเลือกคณะกรรมกำรได้กี่วิธี (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 168 วิธี 2. 324 วิธี 3. 672 วิธี 4. 1,344 วิธี139. มำลีต้องกำรเดินทำงจำกเมือง A ไปยังเมือง C โดยต้องเดินทำงผ่ำนไปยังเมือง B ก่อน จำกเมือง A ไปเมือง B มำลีสำมำรถเลือกเดินทำงโดยรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบินได้ แต่จำกเมือง B ไปเมือง Cสำมำรถเดินทำงไปทำงเรือ รถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน ข้อใดต่อไปนี้คือจำนวนวิธีในกำรเดินทำงจำกเมือง A ไปยังเมือง C ที่จะต้องเดินทำงโดยรถไฟเป็นจำนวน 1 ครั้ง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 5 2. 6 3. 8 4. 9140. ถ้ำนำตัวอักษรทั้งหมดจำกคำว่ำ AVATAR มำจัดเรียงเป็นคำต่ำงๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีควำมหมำย จะจัดเป็นคำที่แตกต่ำงกันได้กี่วิธี (O-NET ปี กศ.53/54)141. ต้องกำรจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่ 3 คน กับเด็ก 4 คน เดินทำงด้วยรถยนต์ 7 ที่นั่ง โดยคนขับต้องเป็นผู้ใหญ่จะมีจำนวนวิธีกำรจัดได้กี่วิธี (O-NET ปี กศ.53/54)142. ในกำรออกรำงวัลแต่ละงวดของกองสลำก ควำมน่ำจะเป็นที่รำงวัลเลขท้ำย 2 ตัวจะออกหมำยเลขที่มีหลักหน่วยเป็นเลขคี่ และหลักสิบมำกกว่ำหลักหน่วยอยู่ 1 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 0.04 2. 0.05 3. 0.20 4. 0.25143. มีกล่อง 2 ใบ แต่ละใบมีลูกบอลหมำยเลข 1, 2, 3, 4, 5 อยู่อย่ำงละลูก ถ้ำสุ่มหยิบลูกบอล 2 ลูก จำกกล่องทั้งสองใบนี้ กล่องละลูก แล้วควำมน่ำจะเป็นที่จะได้ลูกบอลหมำยเลขต่ำงกันเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)144. จำกกำรสำรวจนักเรียนกลุ่มหนึ่ง จำนวน 100 คน ได้ข้อมูลว่ำมีนักเรียนที่สวมรองเท้ำขนำดต่ำงๆ ดังนี้เบอร์รองเท้ำ จำนวนนักเรียน56789103123527167รวม 100 คนเมื่อเลือกนักเรียน 1 คน จำกนักเรียนกลุ่มนี้ ควำมน่ำจะเป็นที่จะเลือกได้นักเรียนสวมรองเท้ำเบอร์ 6หรือเบอร์ 7 เท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)
 • 21. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -21- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์145. ควำมน่ำจะเป็นที่รำงวัลเลขท้ำย 2 ตัว ของสลำกินแบ่งรัฐบำลจะออกเลขทั้งสองหลักเป็นเลขเดียวกันเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 101 2. 102 3. 91 4. 92146. โยนลูกเต๋ำ 3 ลูก ควำมน่ำจะเป็นที่ลูกเต๋ำจะขึ้นแต้มคี่อย่ำงน้อย 1 ลูกเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปีกศ.49/50)1.32 2.85 3.43 4.87147. จำกกำรสำรวจนักเรียนห้องหนึ่ง จำนวน 30 คน พบว่ำ มีนักเรียนไม่ชอบรับประทำนปลำ 12 คนและชอบรับประทำนปลำหรือกุ้ง 23 คน ถ้ำสุ่มนักเรียนมำ 1 คน ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้นักเรียนที่ชอบรับประทำนกุ้งเพียงอย่ำงเดียวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1.61 2.51 3.52 4.53148. จำกแผนภำพ ต้น – ใบ ของข้อมูลแสดงน้ำหนัก (กิโลกรัม) ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง เป็นดังนี้4562 1 00 8 3 2 20 3 1 4เมื่อสุ่มเลือกนักเรียนมำ 1 คน จำกกลุ่มนี้ ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่ำฐำนนิยมของกลุ่ม มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.49/50)1.41 2.31 3.125 4.21149. กล่อง 12 ใบ มีหมำยเลขกำกับเป็นเลข 1, 2, …, 12 และกล่องแต่ละใบบรรจุลูกบอล 4 ลูกเป็นลูกบอลสีดำ สีแดง สีขำว และสีเขียว ถ้ำสุ่มหยิบลูบอกจำกกล่องแต่ละใบ ใบละ 1 ลูกแล้วควำมน่ำจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงจำกกล่องหมำยเลขคี่ และได้ลูกบอลสีดำจำกล่องหมำยเลขคู่ เท่ำกับเท่ำใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 2121 )( 2. 1241)( 3. 1221)( 4. 4121 )(150. กำหนดให้ A = {1, 2, 3}, B = {5, 6, …, 14} และ r = { (m, n) | m  A และ n  B }ถ้ำสุ่มหยิบคู่อันดับ 1 คู่ จำกควำมสัมพันธ์ r แล้ว ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้คู่อันดับ (m, n) ซึ่ง 5 หำร nแล้วเหลือเศษ 3 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 151 2. 101 3. 51 4. 53151. ช่ำงไฟคนหนึ่งสุ่มหยิบบันได 1 อันจำกบันได 9 อัน ซึ่งมีควำมยำว 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12ฟุต แล้วนำมำพำดกับกำแพง โดยให้ปลำยข้ำงหนึ่งห่ำงจำกกำแพง 3 ฟุต ควำมน่ำจะเป็นที่บันไดจะทำมุมกับพื้นรำบน้อยกว่ำ 60มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 91 2. 92 3.93 4. 94
 • 22. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -22- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์152. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีรถโรงเรียน 3 คน นักเรียน 9 คน กำลังเดินทำงไปขึ้นรถโรงเรียนโดยสุ่ม ควำมน่ำจะเป็นที่ไม่มีนักเรียนคนใดขึ้นรถคันแรกเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1.  9312.  9323.  3914.  392153. โรงแรมแห่งหนึ่งมีห้องว่ำงชั้นที่หนึ่ง 15 ห้อง ชั้นที่สอง 10 ห้อง ชั้นที่สำม 25 ห้อง ถ้ำครูสมใจต้องกำรเข้ำพักในโรงแรมแห่งนี้โดยวิธีสุ่มแล้ว ควำมน่ำจะเป็นที่ครูสมใจจะได้พักห้องชั้นที่สองของโรงแรมเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 1012. 513. 1034. 21154. ในกำรหยิบบัตรสำมใบ โดยหยิบทีละใบจำกบัตรสี่ใบ ซึ่งมีหมำยเลข 0, 1, 2 และ 3 กำกับ ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้ผลรวมของตัวเลยบนบัตรสองใบแรกน้อยกว่ำตัวเลขบนบัตรใบที่สำมเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้(O-NET: ปี กศ.51/52)1. 412. 433. 214. 32155. ทำสีเหรียญสำมอัน ดังนี้ เหรียญแรก ด้ำนหนึ่งทำสีขำว อีกด้ำนหนึ่งทำสีแสดงเหรียญที่สอง ด้ำนหนึ่งทำสีแดง อีกด้ำนหนึ่งทำสีฟ้ำเหรียญที่สำม ด้ำนหนึ่งทำสีฟ้ำ อีกด้ำนหนึ่งทำสีขำวโยนเหรียญทั้งสำมขึ้นพร้อมกัน ควำมน่ำจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหน้ำต่ำงสีกันทั้งหมดเป็นดังข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 21 2. 41 3. 81 4. 161156. กล่องใบหนึ่งบรรจุสลำกหมำยเลข 1 – 10 หมำยเลขละ 1 ใบ ถ้ำสุ่มหยิบสลำกจำนวนสองใบ โดยหยิบทีละใบแบบไม่ใส่คืน ควำมน่ำจะเป็นที่จะหยิบได้สลำกหมำยเลขต่ำกว่ำ 5 เพียงหนึ่งใบเท่ำนั้นเท่ำกับข้อใด (O-NET ปี กศ.52/53)1. 92 2. 158 3. 352 4. 15611157. ในกำรเลือกคณะกรรมกำรชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ประธำน รองประธำน และเลขำนุกำรอย่ำงละ 1คน จำกหญิง 6 คน และชำย 4 คน ควำมน่ำจะเป็นที่คณะกรรมกำรชุดนี้ จะมีประธำนและรองประธำนเป็นหญิงเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 181 2. 121 3. 91 4. 31158. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล 10 ลูก เป็นสีแดง 1 ลูก สีน้ำเงิน 2 ลูก และสีขำว 2 ลูก นอกนั้นเป็นสีอื่นๆควำมน่ำจะเป็นที่จะหยิบลูกบอล 3 ลูกจำกล่องนี้ให้ได้สีแดง 1 ลูก สีน้ำเงิน 1 ลูก และไม่ได้สีขำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. 121 2. 101 3. 607 4. 152
 • 23. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -23- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์159. สลำกชุดหนึ่งมี 10 ใบ มีหมำยเลข 1 – 10 กำกับ ควำมน่ำจะเป็นที่จะหยิบสลำกพร้อมกัน 3 ใบ ให้ได้แต้มรวมกันเป็น 10 และไม่มีสลำกใบใดมีหมำยเลขสูงกว่ำ 5 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. 601 2. 401 3. 301 4. 201160. เสื้อ 50 ตัว บรรจุในกล่องใบหนึ่งมีขนำดและสีต่ำงๆ เป้นจำนวนตำมตำรำงต่อไปนี้สีขนำด แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน ส้ม รวมS 2 1 2 3 1 9M 4 5 5 2 3 19L 3 3 3 4 5 18XL 1 1 0 1 1 4รวม 10 10 10 10 10 50ถ้ำสุ่มหยิบเสื้อขึ้นมำ 1 ตัว ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้เสื้อสีเขียวขนำด L หรือสีส้มขนำด S เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)ลาดับและอนุกรม161. พจน์ที่ 31 ของลำดับเลขคณิต 201 , 301 , 601 ,… เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 125 2. 3013 3. 209 4. 157162. ป้ำจุ๊เริ่มขำยขนมครกในวันที่ 3 มกรำคม ในวันแรกขำยได้กำไร 100 บำท และในวันต่อๆ ไปจะขำยได้กำไรเพิ่มขึ้นจำกวันก่อนหน้ำวันละ 100 บำท ข้อใดต่อไปนี้เป็นวันที่ของเดือนมกรำคมที่ป้ำจุ๊ขำยได้เฉพำะกำไรในวันนั้น 340 บำท (O-NET: ปี กศ.48/49)1. วันที่ 24 2. วันที่ 25 3. วันที่ 26 4. วันที่ 27163. ถ้ำ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่ง a30 – a10 = 30 แล้ว ผลต่ำงร่วมของลำดับเลขคณิตนี้ มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 1.25 2. 1.5 3. 1.75 4. 2.0164. ลำดับเลขคณิตในข้อใดต่อไปนี้มีบำงพจน์เท่ำกับ 40 (O-NET: ปี กศ.51/52)1. an = 1 – 2n 2. an = 1 + 2n 3. an = 2 – 2n 4. an = 2 + 2n165. ลำดับเลขคณิต -43, -34, -25, … มีพจน์ที่มีค่ำน้อยกว่ำ 300 อยู่กี่พจน์ (O-NET ปี กศ.53/54)166. กำหนดให้ 23 , 1, 21 , … เป็นลำดับเลขคณิต ผลบวกของพจน์ที่ 40 และ พจน์ที่ 42 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. -18 2. -19 3. -37 4. -38
 • 24. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -24- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์167. ถ้ำผลบวกและผลคูณของสำมพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี d เป็นผลต่ำงร่วมเท่ำกับ 15 และ 80ตำมลำดับแล้ว d2มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 1 2. 4 3. 9 4. 16168. ลำดับในข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเรขำคณิต (O-NET: ปี กศ.49/50)1. an = 2n32n2. an = 2n+ 4n3. an =23n4. an = (2n)n169. ลำดับเรขำคณิตในข้อใดต่อไปนี้ มีอัตรำส่วนร่วมอยู่ในช่วง (0.3, 0.5) (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 3, 45 , 4825 2. 2, 34 , 98 3. 4, 3, 89 4. 5, 4, 516170. พจน์ที่ 16 ของลำดับเรขำคณิต 6251 ,51251 , 1251 , ... เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 25 5 2. 125 3. 125 5 4. 625171. กำหนดให้ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเรขำคณิต พิจำรณำลำดับต่อไปนี้(ก) a1 + a3, a2 + a4, a3 + a5, … (ข) a1a2, a2a3, a3a4, …(ค)11a ,21a ,31a , … ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.50/51)1. ทั้งสำมลำดับเป็นลำดับเรขำคณิต 2. มีหนึ่งลำดับไม่เป็นลำดับเรขำคณิต3. มีสองลำดับไม่เป็นลำดับเรขำคณิต 4. ทั้งสำมลำดับไม่เป็นลำดับเรขำคณิต172. ใน 40 พจน์แรกของลำดับ an = 3 + (-1)nมีกี่พจน์ที่มีค่ำเท่ำกับพจน์ที่ 40 (O-NET ปี กศ.52/53)1. 10 2. 20 3. 30 4. 40173. กำหนดให้ a1, a2, a3 เป็นลำดับเรขำคณิต โดยที่ a1 = 2 และ a3 = 200 ถ้ำ a2 คือค่ำในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้แล้ว ข้อดังกล่ำวคือข้อใด (O-NET: ปี กศ.51/52)1. -20 2. -50 3. 60 4. 100174. ลำดับเรขำคณิตลำดับหนึ่งมีผลบวกและผลคูณของ 3 พจน์แรกเป็น 13 และ 27 ตำมลำดับ ถ้ำ r เป็นอัตรำส่วนร่วมของลำดับนี้แล้ว r + r1 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. 310 2. 37 3. 34 4. 31175. ในสวนป่ำนแห่งหนึ่ง เจ้ำของปลูกต้นยูคำลิปตัสเป็นแถว ดังนี้ แถวแรก 12 ต้น แถวที่สอง 14 ต้น แถวที่สำม 16 ต้น โดยปลูกเพิ่มเช่นนี้ ตำมลำดับเลขคณิต ถ้ำเจ้ำของปลูกต้นยูคำลิปตัสไว้ทั้งหมด 15 แถว จะมีต้นยูคำลิปตัสในสวนป่ำนี้ทั้งหมดกี่ต้น (O-NET ปี กศ.52/53)176.  50111kkk))(( มีค่ำเท่ำกับเท่ำใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 1300 2. 1350 3. 1400 4. 1450177. ถ้ำผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมหนึ่ง คือ Sn = 3n2+ 2แล้วพจน์ที่ 10 ของอนุกรมนี้มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49)
 • 25. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -25- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์1. 57 2. 82 3. 117 4. 302178. ถ้ำ a เป็นจำนวนจริงลบ และ a20+ 2a – 3 = 0 แล้ว 1 + a + a2+ … + a19มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. -2 2. -3 3. -4 4. -5179. 22. กำหนดให้ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเรขำคณิต ถ้ำ a2 = 8 และ a5 = -64 แล้ว ผลบวกของ 10พจน์แรกของลำดับนี้เท่ำกับข้อใด (O-NET ปี กศ.52/53)1. 2,048 2. 1,512 3. 1,364 4. 1,024180. ค่ำของ 1 + 6 + 11 + 16 + … + 101 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 970 2. 1020 3. 1050 4. 1071181. ถ้ำ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่ง a2, + a3, + … + a9 = 100แล้ว S10 = a1 + a2, + … + a10 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 120 2. 125 3. 130 4. 135182. กำหนดให้ S = {101, 102, 103, …, 999}ถ้ำ a เท่ำกับผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดใน Sและ b เท่ำกับผลบวกของจำนวนคู่ทั้งหมดใน Sแล้ว b – a มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. -550 2. -500 3. -450 4. 450183. กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของลำดับเลขคณิต a1, a2, a3, … ถ้ำ S5 = 90 และ s10 = 5แล้ว a11 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. -39 2. -38 3. -37 4. -36184. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุกรมเรขำคณิตที่มี 100 พจน์ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) + … + 1992. 1 + 31+ 51+ … + 121n + … + 19913. 1 + 2 + 4 + … + (2n – 1) + … + 21994. 51+ 1251+ 31251+ … + 1251n + … + 19951185. ผลบวกของอนุกรมเรขำคณิต 1 – 2 + 4 – 8 + … + 256 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. -171 2. -85 3. 85 4. 171186. ผลบวกของอนุกรมเรขำคณิต 1 + (-2) + 4 + (-8) + … + 256 เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)187. กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขำคณิต ซึ่งมีอัตรำส่วนร่วมเท่ำกับ 2 ถ้ำ S10 – S8= 32 แล้ว พจน์ที่ 9 ของอนุกรมนี้เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 316 2. 320 3. 326 4. 332
 • 26. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -26- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์สถิติ188. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. สถิติเชิงพรรณนำคือสถิติของกำรวิเครำะห์ข้อมูลขั้นต้นที่มุ่งอธิบำยลักษณะกว้ำงๆ ของข้อมูล2. ข้อมูลที่เป็นหมำยเลขที่ใช้เรียกสำยรถโดยสำรประจำทำงเป็นข้อมูลเชิงคุณภำพ3. ข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมจำกแหล่งข้อมูลโดยตรง4. ข้อมูลที่นักเรียนรวบรวมจำกรำยงำนต่ำงๆ ที่ได้จำกหน่วยงำนรำชกำรเป็นข้อมูลปฐมภูมิ189. ในกรณีที่มีข้อมูลจำนวนมำก กำรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดต่อไปนี้ทำให้เห็นกระจำยของข้อมูลได้ชัดเจนน้อยที่สุด (O-NET: ปี กศ.51/52)1. ตำรำงแจกแจงควำมถี่ 2. แผนภำพต้น – ใบ3. ฮิสโทแกรม 4. กำรแสดงค่ำสังเกตทุกค่ำ190. ข้อต่อไปนี้มีผลกระทบต่อควำมถูกต้องของกำรตัดสินใจโดยใช้สถิติ ยกเว้นข้อใด (O-NET: ปี กศ.51/52)1. ข้อมูล 2. สำรสนเทศ 3. ข่ำวสำร 4. ควำมเชื่อ191. ในกำรใช้สถิติเพื่อกำรตัดสินใจและวำงแผน สำหรับเรื่องที่จำเป็นต้องมีกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศ ถ้ำขำดข้อมูลและสำรสนเทศดังกล่ำว ผู้ตัดสินใจควรทำขั้นตอนใดก่อน (O-NET ปี กศ.52/53)1. เก็บรวบรวมข้อมูล 2. เลือกวิธีวิเครำะห์ข้อมูล3. เลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 4. กำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้192. ครูสอนวิทยำศำสตร์มอบหมำยให้นักเรียน 40 คน ทำโครงงำนตำมควำมสนใจ หลังจำกตรวจรำยงำนโครงงำนของทุกคนแล้ว ผลสรุปเป็นดังนี้ผลกำรประเมิน จำนวนโครงงำนดีเยี่ยมดีพอใช้ต้องแก้ไข320125ข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อให้ได้ผลสรุปข้ำงต้นเป็นข้อมูลชนิดใด (O-NET ปี กศ.52/53)1. ข้อมูลปฐมภูมิ เชิงปริมำณ 2. ข้อมูลทุติยภูมิ เชิงปริมำณ3. ข้อมูลปฐมภูมิ เชิงคุณภำพ 4. ข้อมูลทุติยภูมิ เชิงคุณภำพ193. ข้อมูลชุดหนึ่ง มีบำงส่วนถูกนำเสนอในตำรำงต่อไปนี้อันตรภำคชั้น ควำมถี่ ควำมถี่สะสม ควำมถี่สัมพัทธ์2 – 67 – 1112 – 1617 – 21 611140.20.3ช่วงคะแนนใดเป็นช่วงคะแนนที่มีควำมถี่สูงสุด (O-NET ปี กศ.52/53)
 • 27. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -27- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์1. 2 – 6 2. 7 – 11 3. 12 – 16 4. 17 – 21194. จำนวนผู้ว่ำงงำนทั่วประเทศในเดือนกันยำยน ปี พ.ศ.2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.29 แสนคน ตำรำงเปรียบเทียบอัตรำกำรว่ำงงำนในเดือนกันยำยน ปี พ.ศ.2550 กับปี พ.ศ.2551 เป็นดังนี้พื้นที่สำรวจอัตรำกำรว่ำงงำนในเดือนกันยำยน(จำนวนผู้ว่ำงงำนต่อจำนวนผู้อยู่ในกำลังแรงงำนคูณ 100)ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551ภำคใต้ภำคตะวันออกเฉียงเหนือภำคเหนือภำคกลำง (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร)กรุงเทพมหำนครทั่วประเทศ1.00.91.51.31.21.21.01.31.20.91.21.1พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. จำนวนผู้ว่ำงงำนในภำคใต้ในเดือนกันยำยนของปี พ.ศ.2550 และของปี พ.ศ.2551 เท่ำกันข. จำนวนผู้อยู่ในกำลังแรงงำนทั่วประเทศในเดือนกันยำยน ปี พ.ศ.2551 มีประมำณ 39 ล้ำนคนข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. ข้อ ก และข้อ ข 2. ข้อ ก เท่ำนั้น 3. ข้อ ข เท่ำนั้น 4. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข195. ในกำรสำรวจอำยุของคนในหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้อำยุ (ปี) ควำมถี่ (คน) ควำมถี่สัมพัทธ์0 – 10 1011 – 20 2521 – 30 3531 – 40 x41 – 50 4051 – 60 20 0.1061 – 70 1571 – 80 381 – 90 2ค่ำ x ในตำรำงแจกแจงควำมพี่สัมพัทธ์เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)196. กำรเลือกใช้ค่ำกลำงของข้อมูลควรพิจำรณำสิ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด (O-NET: ปี กศ.51/52)1. ลักษณะของข้อมูล 2. วิธีจัดเรียงข้อมูล3. จุดประสงค์ของกำรนำไปใช้ 4. ข้อดีและข้อเสียของค่ำกลำงแต่ละชนิด197. สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณใดๆ ที่มีค่ำสถิติต่อไปนี้ ค่ำสถิติจะตรงกับค่ำของข้อมูลค่ำหนึ่งเสมอ (O-NETปี กศ.52/53)1. พิสัย 2. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต 3. มัธยฐำน 4. ฐำนนิยม
 • 28. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -28- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์198. ข้อมูลต่อไปนี้แสดงน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง 41, 88, 46, 42, 43, 49, 44, 45, 43,95, 47, 48 ค่ำกลำงในข้อใดเป็นค่ำที่เหมำะสมที่จะเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. มัธยฐำน 2. ฐำนนิยม 3. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต 4. ค่ำเฉลี่ยของค่ำสูงสุดและค่ำต่ำสุด199. ถ้ำข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 10, 12, 15, 13 และ 10 ข้อควำมในข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ สำหรับข้อมูลชุดนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. มัธยฐำน เท่ำกับ 12 2. ฐำนนิยม เท่ำกับ 123. ฐำนนิยำม น้อยกว่ำ ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต 4. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต เท่ำกับ 12200. ถ้ำข้อมูล 5 จำนวน ซึ่งเรียงจำกน้อยไปหำมำก คือ x1, x2, x3, x4, x5 โดยมี x1 = 7ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ x และ ควำมแปรปรวนเท่ำกับ 16ถ้ำกำหนดตำรำงแสดงค่ำของ xi – x ดังนี้i xi – x1 7 – x2 -31 -14 35 6แล้ว ค่ำของ x เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 10 2. 10.5 3. 12 4. 12.5201. ผลกำรสอบวิชำคณิตศำสตร์ของนำยคณิต ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 เป็นดังนี้รหัสวิชำ ค41101 ค41201 ค41102 ค41202จำนวนหน่วยกิต 1 1.5 1 1.5เกรด 2.5 3 3.5 2เกรดเฉลี่ยของวิชำคณิตศำสตร์ของนำยคณิตในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (49/50)1. 2.60 2. 2.65 3. 2.70 4. 2.75202. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำไร (y) และรำคำทุน (x) ของสินค้ำในร้ำนแห่งหนึ่งเป็นไปตำมสมกำรy = 2x – 30 ถ้ำรำคำทุนของสินค้ำ 5 ชนิด คือ 31, 34, 35, 36 และ 39 บำท แล้ว ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของกำไรในกำรขำยสินค้ำ 5 ชนิดนี้เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 25 บำท 2. 30 บำท 3. 35 บำท 4. 40 บำท203. ตำรำงแจกแจกควำมถี่ แสดงจำนวนนักเรียนในช่วงอำยุต่ำงๆ ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง เป็นดังนี้ช่วงอำยุ (ปี) ควำมถี่ (คน)1 – 56 – 1011 – 1516 – 204925อำยุเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 9 ปี 2. 9.5 ปี 3. 10 ปี 4. 10.5 ปี
 • 29. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -29- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์204. ในกำรสำรวจน้ำหนักตัวของนักเรียนในชั้นเรียนที่มีนักเรียน 30 คน เป็นดังนี้น้ำหนัก (กิโลกรัม) ควำมถี่สะสม (คน)30 – 49 1050 – 69 2670 – 89 30ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักตัวของนักเรียนในชั้นเรียนนี้เท่ำกับกี่กิโลกรัม (O-NET ปี กศ.53/54)205. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่ง คือ 10, 3, x, 6, 6 ถ้ำค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้มีค่ำเท่ำกับมัธยฐำนแล้ว x มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 3 2. 4 3. 5 4. 6206. ในกำรทดสอบควำมถนัดของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีตำรำงแจกแจงควำมถี่ของผลกำรสอบ ดังนี้ช่วงคะแนน ควำมถี่ (คน)0 – 45 – 910 – 1415 - 1945x7ถ้ำค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ำกับ 11 แล้ว นักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วง 5 – 14 คะแนนจำนวนคิดเป็นร้อยละของนักเรียนกลุ่มนี้ เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 46.67% 2. 56.67% 3. 63.33% 4. 73.33%207. จำกกำรสอบถำมเยำวชนจำนวน 12 คน ว่ำเคยฟังธรรมเทศนำมำแล้วจำนวนกี่ครั้ง ปรำกฏผลดังแสดงในแผนภำพต่อไปนี้มัธยฐำนของข้อมูลนี้คือข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 3 ครั้ง 2. 3.25 ครั้ง 3. 3.5 ครั้ง 4. 4 ครั้ง208. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของพนักงำนบริษัทแห่งหนึ่งเท่ำกับ 48.01 กิโลกรม บริษัทนี้มีพนักงำนชำย 43 คน และพนักงำนหญิง 57 คน ถ้ำค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของพนักงำนหญิงเท่ำกับ 45กิโลกรัม แล้ว น้ำหนักของพนักงำนชำยทั้งหมดรวมเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 2,236 กิโลกรัม 2. 2,279 กิโลกรัม3. 2,322 กิโลกรัม 4. 2,365 กิโลกรัม
 • 30. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -30- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์209. แผนภำพต้น-ใบของข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้234560 0 3 5 81 4 4 6 73 3 5 71 2 2 23 5พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. ข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐำนนิยม ข. มัธยฐำนของข้อมูลชุดนี้เท่ำกับ 40ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด210. ชำยคนหนึ่งตักปลำที่เลี้ยงไว้ในกระชัยเพื่อส่งขำยจำนวน 500 ตัว ซึ่งมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยตัวละ 700 กรัมในจำนวนนี้เป็นปลำจำกกระชังที่หนึ่ง 300 ตัว และจำกกระชังที่สอง 200 ตัว ถ้ำปลำในกระชัยที่หนึ่งมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวมำกกว่ำในกระชังที่สอง 50 กรัม แล้วเขำตักปลำจำกกระชังที่สองมำกี่กิโลกรัม (O-NET ปี กศ.53/54)211. ถ้ำในปี พ.ศ. 2547 ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของอำยุพนักงำนของบริษัทแห่งหนึ่งเท่ำกับ 23 ปี ในปีต่อมำบริษัทได้รับพนักงำนเพิ่มขึ้นอีก 20 คน ทำให้ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของอำยุพนักงำนในปี พ.ศ.2548เท่ำกับ 25 ปี และผลรวมของอำยุของพนักงำนเพิ่มขึ้นจำกปี พ.ศ.2547 อีก 652 ปี เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2548 บริษัทแห่งนี้มีพนักงำนทั้งหมดจำนวนเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 76 คน 2. 96 คน 3. 346 คน 4. 326 คน212. อำยุเฉลี่ยของคนกลุ่มหนึ่งเท่ำกับ 31 ปี ถ้ำอำยุเฉลี่ยของผู้หญิงในกลุ่มนี้เท่ำกับ 35 ปี และอำยุเฉลี่ยของผู้ชำยในกลุ่มนี้เท่ำกับ 25 ปี แล้ว อัตรำส่วนระหว่ำงจำนวนผู้หญิงต่อจำนวนผู้ชำยในกลุ่มนี้เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 2 : 3 2. 2 : 5 3. 3 : 2 4. 3 : 5213. ในกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยโลกครั้งที่ 24 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ มีกำรส่งรำยชื่อนักเรียนจำกประเทศไทย 379 คน มีอำยุเฉลี่ย 22 ปี ถ้ำมีกำรถอนตัวนักกีฬำไทยออก 4 คน ซึ่งมีอำยุ 24, 25, 25และ 27 ปี และมีกำรเพิ่มนักกีฬำไทยอีก 5 คนที่มีอำยุเฉลี่ย 17 ปีแล้ว อำยุเฉลี่ยของนักกีฬำจำกประเทศไทยจะเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 21.6 ปี 2. 21.7 ปี3. 21.8 ปี 4. 21.9 ปี214. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 4 คน บุตร 2 คน มีน้ำหนักเท่ำกันและมีน้ำหนักน้อยกว่ำบุตรอีก 2 คน ถ้ำน้ำหนักของบุตรทั้ง 4 คน มีค่ำฐำนนิยม มัธยฐำน และพิสัยเท่ำกับ 45, 47.5 และ 7 กิโลกรัมตำมลำดับ แล้วค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของบุตรทั้ง 4 คน มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 46 กิโลกรัม 2. 47 กิโลกรัม 3. 48 กิโลกรัม 4. 49 กิโลกรัม
 • 31. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -31- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์215. ตำรำงแสดงน้ำหนักของนักเรียนจำนวน 50 คน เป็นดังนี้น้ำหนัก (กิโลกรัม) จำนวน (คน)30 – 3940 – 4950 – 5960 – 6970 – 7980 – 8945131765ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. นักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีน้ำหนัก 60 – 69 กิโลกรัม2. นักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่ำ 50 กิโลกรัม มี 9 คน3. นักเรียนที่มีน้ำหนักในช่วง 50 – 59 มี 26%4. นักเรียนที่มีน้ำหนักมำกกว่ำ 80 กิโลกรัม มี 10%216. กำหนดให้ตำรำงแจกแจงควำมถี่สะสมของคะแนนของนักเรียนห้องหนึ่งเป็นดังนี้ช่วงคะแนน ควำมถี่สะสม30 – 3940 – 4950 – 5960 – 691111820ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.49/50)1. นักเรียนที่ได้คะแนน 40 – 49 คะแนน มีจำนวน 22%2. นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนน 60 – 69 คะแนน3. นักเรียนที่ได้คะแนนมำกกว่ำ 53 คะแนน มีจำนวนน้อยกว่ำนักเรียนที่ได้คะแนน 40 – 49 คะแนน4. นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่ำ 47 คะแนน มีจำนวนน้อยกว่ำนักเรียนทีได้คะแนนมำกกว่ำ 50 คะแนน217. ถ้ำน้ำหนัก (คิดเป็นกิโลกรัม) ของนักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เขียนเป็นแผนภำพต้น-ใบ ได้ดังนี้นักเรียนกลุ่มที่ 1 นักเรียนกลุ่มที่ 28 6 48 6 63454 92 2 40ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่ 2 มำกกว่ำน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่ 12. ฐำนนิยมจองน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มที่ 2 มำกกว่ำฐำนนิยมของน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มที่ 13. มัธยฐำนจองน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มที่ 2 มำกกว่ำมัธยฐำนของน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มที่ 14. มัธยฐำนจองน้ำหนักของนักเรียนทั้งหมดมำกกว่ำมัธยฐำนของน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มที่ 1
 • 32. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -32- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์218. กำหนดแผนภำพต้น – ใบ ของข้อมูลชุดหนึ่ง ดังนี้01233 7 56 4 30 2 1 20 1สำหรับข้อมูลชุดนี้ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง (O-NET: ปี กศ.50/51)1. มัธยฐำน < ฐำนนิยม < ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต 2. มัธยฐำน < ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต < ฐำนนิยม3. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต < ฐำนนิยม < มัธยฐำน 4. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต < มัธยฐำน < ฐำนนิยม219. ถ้ำสุ่มหยิบตัวเลขหนึ่งตัวจำกข้อมูลชุดใดๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 101 ตัว แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง(O-NET: ปี กศ.50/51)1. ควำมน่ำจะเป็นที่ตัวเลยที่สุ่มได้มีค่ำน้อยกว่ำค่ำมัธยฐำน < 0.52. ควำมน่ำจะเป็นที่ตัวเลยที่สุ่มได้มีค่ำน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต < 0.53. ควำมน่ำจะเป็นที่ตัวเลยที่สุ่มได้มีค่ำน้อยกว่ำค่ำมัธยฐำน > 0.54. ควำมน่ำจะเป็นที่ตัวเลยที่สุ่มได้มีค่ำน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต > 0.5220. ส่วนสูงของพี่น้อง 2 คน มีพิสัยเท่ำกับ 12 เซนติเมตร มีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 171 เซนติเมตร ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสูงของพี่หรือน้องคนใดคนหนึ่ง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 167 เซนติเมตร 2. 172 เซนติเมตร 3. 175 เซนติเมตร 4. 177 เซนติเมตร221. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 4, 9, 2, 7, 6, 5, 4, 6, 3, 4 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต < ฐำนนิยม < มัธยฐำน 2. ฐำนนิยม < มัธยฐำน < ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต3. ฐำนนิยม < ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต < มัธยฐำน 4. มัธยฐำน < ฐำนนิยม < ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต222. ควำมสูงในหน่วยเซนติเมตรของนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมี 10 คน เป็นดังนี้155, 157, 158, 158, 160, 161, 161, 163, 165, 166ถ้ำมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ซึ่งมีควำมสูง 158 เซนติเมตรแล้วค่ำสถิติใดต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนแปลง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต 2. มัธยฐำน 3. ฐำนนิยม 4. พิสัย223. แผนภำพต้น – ใบของน้ำหนักในหน่วยกรัมของไข่ไก่ 10 ฟอง เป็นดังนี้56787 87 8 90 4 4 71ข้อสรุปใดเป็นเท็จ (O-NET ปี กศ.52/53)1. ฐำนนิยมของน้ำหนักของไข่ไก่มีเพียงค่ำเดียว2. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐำนของน้ำหนักของไข่ไก่มีค่ำเท่ำกัน3. มีไข่ไก่ 5 ฟองที่มีน้ำหนักน้อยกกว่ำ 70 กรัม4. ไข่ไก่ที่มีน้ำหนักสูงกว่ำฐำนนิยม มีจำนวนมำกกว่ำ ไข่ไก่ที่มีน้ำหนักเท่ำกับฐำนนิยม224. พิจำรณำข้อมูลต่อไปนี้ 10, 5, 6, 9, 12, 15, 8, 18 ค่ำของ P80 ใกล้เคียงกับข้อใดต่อไปนี้มำกที่สุด(O-NET: ปี กศ.51/52)1. 15.1 2. 15.4 3. 15.7 4. 16.0
 • 33. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -33- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์225. คะแนนสอบวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งแสดงด้วยแผนภำพต้น-ใบได้ดังนี้345670 4 90 7 7 8 8 80 0 1 2 2 3 4 6 6 7 7 8 8 90 2 3 3 6 8 90 1เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ของคะแนนสอบนี้เท่ำกับคะแนนเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)226. ข้อมูลชุดหนึ่ง ถ้ำเรียงจำกน้อยไปมำกแล้ว ได้เป็นลำกับเลขคณิตต่อไปนี้ 2, 5, 8, …, 92ควอไทล์ที่ 3 ของข้อมูลชุดนี้มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 68 2. 69 3. 71 4. 72227. คะแนนสอบของผู้เข้ำสอบ 15 คน เป็นดังนี้ 45, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 75, 76,80, 81 ถ้ำเกณฑ์ในกำรสอบผ่ำน คือ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นคะแนนต่ำสุดของผู้ที่สอบผ่ำน (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 68 คะแนน 2. 70 คะแนน 3. 72 คะแนน 4. 73 คะแนน228. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 19 จำนวนต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)6, 8, 9, 12, 12, 15, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 30ควอไทล์ที่ 3 มีค่ำต่ำงตำกเปอร์เซ็นไทล์ที่ 45 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 4 2. 5 3. 6 4. 7229. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 10 จำนวน ประกอบด้วยจำนวนต่อไปนี้ 4, 8, 8, 9, 14, 15, 18, 18, 22, 25ควอร์ไทล์ที่สำมของข้อมูลชุดนี้มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)230. เมื่อพิจำรณำผลกำรสอบวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียน 39 คน พบว่ำ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของคะแนนสอบเท่ำกับ 35 คะแนน และมีนักเรียน 30 คน ได้คะแนนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 80 คะแนน ถ้ำมีนักเรียนที่สอบได้ 35 คะแนนเพียงคนเดียว แล้ว จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วง 35 – 80คะแนนเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 18 คน 2. 19 คน 3. 20 คน 4. 21 คน231. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวน ถ้ำควอไทล์ที่หนึ่ง ควอไทล์ที่สอง และควอไทล์ที่สำม เท่ำกับ 18, 25 และ28 ตำมลำดับแล้ว ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 23.4 2. 23.7 3. 24.0 4. 24.3232. นักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 80 คน ซึ่งมี ลำเจียก ลำดวน และลำพู รวมอยู่ด้วย ปรำกฏผลกำรสอบดังนี้ลำดวนได้คะแนนตรงกับควอไทล์ที่สำม ลำพูได้คะแนนตรงกับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50ลำเจียกได้คะแนนเป็นลำดับที่ 30 เมื่อเรียงคะแนนจำกมำกไปหำน้อยข้อใดต่อไปนี้เป็นกำรเรียงรำยชื่อของผู้ที่ได้คะแนนน้อยไปหำผู้ที่ได้คะแนนมำก (O-NET: ปี กศ.50/51)1. ลำพู ลำเจียก ลำดวน 2. ลำพู ลำดวน ลำเจียก3. ลำเจียก ลำพู ลำดวน 4. ลำเจียก ลำดวน ลำพู
 • 34. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -34- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์233. จำกกำรตรวจสอบลำดับที่ของคะแนนสอบของนำย ก และนำย ข ในวิชำคณิตศำสตร์ที่มีผู้เข้ำสอบ400 คน ปรำกฏว่ำนำย ก สอบได้คะแนนอยู่ในตำแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3 และนำย ข สอบได้คะแนนอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนระหว่ำงคะแนนของนำย ก และนำย ขมีประมำณกี่คน (O-NET ปี กศ.52/53)1. 15 คน 2. 30 คน 3. 45 คน 4. 60 คน234. จำกแผนภำพกล่องของคะแนนสอบวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียน จำแนกตำมเพศ เป็นดังนี้ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. คะแนนสอบเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนชำยสูงกว่ำคะแนนสอบเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนหญิง2. คะแนนสอบวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนชำยมีกำรกระจำยเบ้ขวำ3. คะแนนสอบวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนหญิงมีกำรกระจำยมำกกว่ำคะแนนสอบวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนชำย4. คะแนนสอบวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนหญิงมีกำรกระจำยเบ้ขวำ235. จำกกำรทดสอบนักเรียนจำนวน 100 คนใน 2 รำยวิชำ แต่ละรำยวิชำมีคะแนนเต็ม 150 คะแนน ถ้ำผลกำรทดสอบทั้งสองรำยวิชำ เขียนเป็นแผนภำพกล่องได้ดังนี้แล้ว ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.49/50)1. คะแนนสอบทั้งสองรำยวิชำมีกำรแจกแจงปกติเท่ำกัน2. จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนไม่เกิน 80 คะแนนในรำยวิชำที่ 1 มำกกว่ำจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนไม่เกิน 80 คะแนนในรำยวิชำที่ 23. คะแนนสูงสุดที่อยู่ในกลุ่ม 25% ต่ำสุด ของผลกำรสอบรำยวิชำที่ 1 น้อยกว่ำ คะแนนสูงสุดที่อยู่ในกลุ่ม 25% ต่ำสุด ของผลกำรสอบรำยวิชำที่ 24. จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่ำง 60 – 80 คะแนนในกำรสอบรำยวิชำที่ 2 น้อยกว่ำจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนในช่วงเดียวกัน ในกำรสอบรำยวิชำที่ 1คะแนนสอบรายวิชาที่ 1คะแนนสอบรายวิชาที่ 20 20 40 60 80 100 120 140คะแนนสอบของนักเรียนหญิงคะแนนสอบของนักเรียนชาย0 100
 • 35. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -35- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์236. คะแนนสอบควำมรู้ทั่วไปของนักเรียน 200 คน นำเสนอโดยใช้แผนภำพกล่องดังนี้ข้อใดเป็นเท็จ (O-NET ปี กศ.52/53)1. จำนวนนักเรียนที่ทำได้ 12 ถึง 16 คะแนน มีเท่ำกับจำนวนนักเรียนที่ทำได้ 16 ถึง 18 คะแนน2. จำนวนนักเรียนที่ทำได้ 12 ถึง 18 คะแนน มีเท่ำกับจำนวนนักเรียนที่ทำได้ 18 ถึง 24 คะแนน3. จำนวนนักเรียนที่ทำได้ 10 ถึง 12 คะแนน มีเท่ำกับจำนวนนักเรียนที่ทำได้ 18 ถึง 24 คะแนน4. จำนวนนักเรียนที่ทำได้ 10 ถึง 16 คะแนน มีเท่ำกับจำนวนนักเรียนที่ทำได้ 16 ถึง 24 คะแนน237. เมื่อสองปีก่อน นักเรียนห้องหนึ่งมี 30 คน แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งมี 10 คน ทุกคนมีอำยุ 10 ปีและ กลุ่มที่สองมี 20 คน มีอำยุเฉลี่ย 8.5 ปี ถ้ำควำมแปรปรวนของอำยุนักเรียนในกลุ่มที่สองเท่ำกับ 0 แล้วในปัจจุบัน ควำมแปรปรวนของอำยุนักเรียนในห้องนี้เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1.21 2.32 3.25 4.38238. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงลำดับจำกน้อยไปมำกดังนี้ 2 3 3 x 4 y 7ถ้ำค่ำเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของข้อมูลชุดนี้เท่ำกับ 4 และ74 ตำมลำดับแล้ว y – x มีค่ำเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)239. พนักงำนโรงงำนแห่งหนึ่งมีจำนวน 1,000 คน ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยคนละ 8,000 บำท มีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1,000 ถ้ำกำรกระจำยของเงินเดือนพนักงำนโรงงำนแห่งนี้เป็นแบบปกติแล้ว ข้อสรุปใดต่อไปนี้ผิด (O-NET: ปี กศ.50/51)1. พนักงำนจำนวนน้อยกว่ำ 100 คน ได้รับเงินเดือนน้อยกว่ำ 6,000 บำท2. พนักงำนอย่ำงมำก 930 คน ได้รับเงินเดือนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 6,000 บำท3. พนักงำนที่ได้รับเงินเดือนมำกกว่ำ 10,000 บำท มีจำนวนน้อยกว่ำ 70 คน4. ถ้ำในปีต่อไปพนักงำนได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นคนละ 400 บำท แล้ว ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเงินเดือนพนักงำนโรงงำนนี้ยังคงเดิม240. ข้อมูลชุดหนึ่งมีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 20 มัธยฐำนเท่ำกับ 25 และฐำนนิยมเท่ำกับ 30 ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. ลักษณะกำรกระจำยของข้อมูลเป็นกำรกระจำยที่เบ้ทำงซ้ำย2. ลักษณะกำรกระจำยของข้อมูลเป็นกำรกระจำยที่เบ้ทำงขวำ3. ลักษณะกำรกระจำยของข้อมูลเป็นกำรกระจำยแบบสมมำตร4. ไม่สำมำรถระบุลักษณะกำรกระจำยของข้อมูลได้