ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1

64,094 views

Published on

4 Comments
35 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
64,094
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
143
Actions
Shares
0
Downloads
2,286
Comments
4
Likes
35
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1

 1. 1. ขอสอบกลางภาค คณตศาสตร ม.1 ภาคเรยนท 1 ฉบบท 1คาช!แจง เล$อกคาตอบทถ&กตองเพยงขอเดยว1. ขอใดเป,นจานวนเฉพาะท.กจานวน 1 1, 2, 3, 5 2 2, 5, 7, 9 3 5, 7, 11, 13 4 3, 7, 9, 132. จานวนใดต6อไปน!เป,นตวประกอบของ 85 1 13 2 15 3 17 4 193. ตวประกอบท!งหมดของ 20 ตรงกบขอใด 1 2, 4, 5, 10, 20 2 1, 2, 4, 5, 10, 20 3 2, 4, 5, 10, 15, 20 4 1, 2, 4, 5, 15, 204. ผลบวกของตวประกอบท!งหมดของ 63 ตรงกบขอใด 1 101 2 102 3 103 4 1045. 3 เป,นตวประกอบร6วมของจานวนในขอใด 1 3, 6, 12, 16 2 6, 12, 15, 20 3 12, 18, 20, 24 4 12, 18, 24, 306. ตวประกอบเฉพาะท!งหมดของ 69 ตรงกบขอใด 1 3, 23, 69 2 1, 3, 23, 69 3 3, 13, 23, 69 4 3, 13, 29, 69
 2. 2. 7. ตวประกอบร6วมมากของ 42 และ 189 ตรงกบขอใด 1 7 2 21 3 27 4 428. จานวนทหารดวย 29 ลงตวตรงกบขอใด 1 406 2 669 3 814 4 9019. จานวนนบทนอยทส.ดทมตวประกอบต6างกนสามตวค$อจานวนใด 1 4 2 8 3 9 4 1210. ขอใดต6อไปน!ไม6ใช6จานวนเฉพาะ 1 59 2 79 3 89 4 11911. ขอใดแยกตวประกอบไดถ&กตอง 1 7=1×7 2 12 = 3 × 4 3 30 = 2 × 3 × 5 4 72 = 2 × 3 × 3 × 412. ขอใดไมถ&กตอง 1 จานวนค&ท.กจานวนม 2 เป,นตวประกอบ 6 2 จานวนนบท.กจานวนม 1 เป,นตวประกอบ 3 พห.ค&ณของ 2 ท.กจานวนเป,นจานวนค&6 4 จานวนคท.กจานวนม 3 เป,นตวประกอบ
 3. 3. 13. ตวประกอบเฉพาะทมค6ามากทส.ดของ 45 ค$อขอใด 1 1 2 5 3 9 4 1514. ตวประกอบร6วมมากทส.ดของจานวนนบ 84 และ 120 ค$อจานวนในขอใด 1 6 2 12 3 24 4 4215. ตวประกอบของ 102 ท 3 หารลงตวมกจานวน 1 3 จานวน 2 4 จานวน 3 5 จานวน 4 6 จานวน16. จานวนนบทนอยทส.ดทมตวประกอบเฉพาะต6างกน 5 ตวค$อขอใด 1 2,310 2 210 3 120 4 3217. ห.ร.ม. ของ 12, 18 และ 36 ตรงกบขอใด 1 3 2 6 3 18 4 3618. ค.ร.น. ของ 14, 22 และ 35 ตรงกบขอใด 1 140 2 320 3 770 4 820
 4. 4. 19. ตวค&ณร6วมทมค6านอยทส.ดของ 20, 10 และ 5 ค$อขอใด 1 5 2 10 3 20 4 4020. ถา a และ b เป,นจานวนนบสองจานวนแลวความหมายของ ห.ร.ม. ของ a และ b ตรงกบขอใด 1 ตวประกอบร6วมของ a และ b 2 ตวประกอบร6วมท!งหมดของ a และ b 3 ตวประกอบร6วมเฉพาะของ a และ b 4 ตวประกอบร6วมทมากทส.ดของ a และ b21. จานวนนบทมากทส.ดหาร 68 และ 212 ไดลงตว ค$อจานวนใด 1 2 2 4 3 17 4 5322. ขอใดถ&กตอง 1 มจานวนนบ a ซAง a, a + 1, a+2 เป,นจานวนเฉพาะ 2 มจานวนนบ a ซAง a, a+3, a+6 เป,นจานวนเฉพาะ 3 1 จานวนเฉพาะ 4 จานวนนบทมากกว6า 1 และมตวประกอบสองตว ค$อ 1 และตวเองเรยกว6าจานวนเฉพาะ23. ขอใดไมถ&กตอง 1 จานวนนบทหารจานวนนบ b ลงตว เรยกว6า ตวประกอบของ b 2 ถา a และ b เป,นจานวนนบ แลว a เป,นตวประกอบ ab 3 ถา a และ b เป,นจานวนนบ แลว a เป,นตวประกอบของ a b 4 จานวนนบ a และ b เม$อ a หาร b ลงตว ดงน!นจะม c เป,นจานวนนบ ซAง b = ac24. จานวนนบทมากทส.ดทหาร 18, 23 และ 33 แลวเหล$อเศษ 3 เท6ากนท.กจานวน ค$อจานวนใด 1 1 2 5 3 10 4 15
 5. 5. 25. จานวนนบทมากทส.ดทหาร 2, 5 และ 7 แลวเหล$อเศษ 1 เท6ากนท.กจานวน ค$อจานวนใด 1 11 2 15 3 70 4 7126. ถา ห.ร.ม. ของ a และ b เท6ากบ 5 ห.ร.ม. ของ 5a และ 5b เท6ากบจานวนใด 1 1 2 5 3 10 4 2527. จานวนนบทมากทส.ดทหาร 31, 67 และ 85 แลวเหล$อเศษ 1 เท6ากน ค$อจานวนใด 1 2 2 3 3 6 4 828. ถา ค.ร.น. ของ 8 และ a ค$อ 72 แลว a ไมเป,นจานวนใด 1 9 2 18 3 24 4 3629. เช$อก 4 เสน ยาว 90, 210, 330 และ 390 เมตร ตามลาดบ ตดเช$อกเป,นเสนยาวเสนละเท6า ๆ กน และยาวทส.ดจะตดเช$อกไดท!งหมดกเสน 1 30 เสน 2 34 เสน 3 36 เสน 4 40 เสน30.นกเรยนช!น ม.1 เป,นชาย 18 คน เป,นหญง 15 คนแบ6งออกเป,นกล.6ม กล.6มละเท6าๆกนใหแต6ละกล.6ม เป,นเพศเดยวกนโดยแต6ละกล.6มแบ6งไดจานวนนกเรยนมากทส.ดจะไดท!งหมดกกล.6ม กล.6มละกคน 1 3 กล.6ม กล.6มละ 11 คน 2 11 กล.6ม กล.6มละ 3 คน 3 5 กล.6ม กล.6มละ 6 คน 4 6 กล.6ม กล.6มละ 5 คน
 6. 6. 31. มเงาะ 18 ผล สม 24 ผล แบ6งเป,นกอง กองละเท6า ๆ กน แต6ละกองแบ6งใหไดมากทส.ดและเป,น ผลไมชนดเดยวกน จะไดท!งหมดกกอง กองละกผล 1 6 กอง กองละ 7 ผล 2 7 กอง กองละ 6 ผล 3 7 กอง กองละ 12 ผล 4 6 กอง กองละ 12 ผล32. ทาร!วลวดหนามลอมรอบทดนร&ปสเหลยมผ$นผา ซAงยาว 100 เมตร กวาง 20 เมตร จะตองปHกเสา เพ$อขAงลวดหนาม โดยวางใหเสาแต6ละตนอย&6ห6างจากตนอ$น ๆ เป,นระยะทางเท6าๆกน จะตองใช เสานอยทส.ดกตน 1 10 ตน 2 12 ตน 3 15 ตน 4 20 ตน33. ขอใดไมถ&กตอง 1 0 เป,นจานวนเตIมทนอยทส.ด 2 0 ไม6ใช6จานวนเตIมบวก 3 0 เป,นจานวนเตIม 4 จานวนนบท.กจานวนเป,นจานวนเตIมบวก34. ขอใดเป,นจานวนเตIมบวก 1 0, 2, 4, 6 2 3, 7, 9, 10 3 – 5, – 4, – 3, – 2 4 – 2, – 1, 0, 1, 235. ขอใดเป,นจานวนเตIมบวก 1 จานวนเตIม 2 จานวนเตIมศ&นย 3 จานวนนบ 4 จานวนทเพมขA!นทละ 1
 7. 7. 36. ขอใดเป,นจานวนเตIม 1 จานวนเตIมระหว6าง 1 กบ – 1 2 จานวนเตIมระหว6าง 1 กบ 2 3 จานวนเตIมระหว6าง – 2 กบ – 1 4 จานวนท 2 หารไม6ลงตว37. ขอใดต6อไปน!ไมถ&กตอง 1 0.5 ไม6ใช6จานวนเตIม 2 0 เป,นจานวนเตIมบวก 3 – 5 จานวนเตIม 3 4 เป,นจานวนเตIมบวก 338. ขอใดไมถ&กตอง 1 –5<–2 2 8>–7 3 – 1 < – 10 4 0>–439. จานวนทนอยกว6า 2 แต6มากกว6า – 2 ค$อจานวนใด 1 2, – 2 2 1, –1 3 1, 0, – 1 4 2, 0, – 240. จานวนเตIมอกสามจานวนทต6อจากแบบร&ป – 9, – 6, – 3, ... ค$อขอใด 1 3, 6, 9 2 1, 4, 7 3 0, 3, 6 4 2, 5, 841. ค6าสมบ&รณของ – 7 มความหมายตรงกบขอใด 1 0 2 –7 3 –7 –7 4 ค6าสมบ&รณของ 7
 8. 8. 42. จานวนตรงขามของ – 16 มความหมายตรงกบขอใด 1 0 2 – 16 3 – (– 6) 4 จานวนตรงขาม 1643. ถา a และ b เป,นจานวนเตIม ซAง b เป,นจานวนตรงขามของ a แลวขอใดถ&กตอง 1 b เป,นจานวนเตIมลบ 2 a เป,นจานวนเตIมลบ 3 b ไม6ใช6จานวนเตIมลบ 4 a เป,นจานวนตรงขามของ b44. ถา 2 + (5 – 8) = 2 + x จะได x มค6าตรงกบขอใด 1 1 2 –1 3 –3 4 345. ถา x + y = – 1 แลวขอใดถ&กตอง 1 x = 3 เม$อ y = – 2 2 x = – 1 เม$อ y = – 1 3 y = – 3 เม$อ x = 2 4 y = – 1 เม$อ x = 146. ถา a + (– 6) = – 4 แลวค6า a ตรงกบขอใด 1 –2 2 2 3 0 4 –147. ค6าของ 2(6 – 7) ตรงกบขอใด 1 1 2 –1 3 –2 4 2
 9. 9. 48. ถา a = –5, b = –3 และ c = 2 จานวนตรงขามของ [a + b] + c ค$อขอใด 1 –6 2 0 3 6 4 149. ถา a = –1, b = 2 และ c = –3 จะไดค6าของ [a + b] – c มค6าตรงกบขอใด 1 –4 2 4 3 1 4 050. ถากาหนด a ∆ b = a (b + 3) จะได 3 ∆ 5 ตรงกบขอใด 1 11 2 24 3 27 4 30 751. เม$อ x = จะหาค6าของ x เม$อ a เป,นจานวนใด a−4 1 a≠0 2 a≠4 3 a เป,นจานวนเตIม 4 a เป,นจานวนใด ๆ52. ถา m + n เป,นจานวนเตIมบวก ขอใดไมถ&กตอง 1 m และ n เป,นจานวนเตIมลบ 2 m และ n เป,นจานวนเตIมบวก 3 m เป,นจานวนเตIมบวก และ n เป,นจานวนเตIมลบ 4 m เป,นจานวนเตIมลบ และ n เป,นจานวนเตIมบวก53. กาหนด a = –1, b = 5, c = –7 ถา x = ab + c และ y = a – bc จะได x – y ตรงกบขอใด 1 22 2 –22 3 46 4 –46
 10. 10. 54. ค6าสมบ&รณของ x – 2 เท6ากบ 6 จะไดค6าของ x ตรงกบขอใด 1 4 2 –4 3 6 4 –655. กาหนด x  y = – x – y + 1 ค6าของ a ททาให a  3 = 3 ตรงกบขอใด 1 0 2 –3 3 –5 4 3 − 7 156. ถา 3 (–8) = x และ y = จะได xy ตรงกบขอใด 3 1 –48 2 48 3 –26 4 2657. ถา a เป,นจานวนเตIม และ a < –9 แลวขอใดถ&กตอง 1 –2a < 0 2 –a + 3 > 0 3 a–6>0 4 a ÷ ( –1) < 058. ขอใดไมใชสมบตของ 1 เม$อ a เป,นจานวนเตIมใด ๆ 1 a×1=a 2 1×a=a 3 a÷1=a 4 a+1=a59. ขอใดใชสมบตการเปลยนหม&6ของการค&ณ 1 (a + b)c = ac + bc 2 (a × b) × c = c × (a × b) 3 a (b + c) = ab + ac 4 a × (b × c) = (a × b) × c
 11. 11. 60. การหาผลค&ณของ 999 × 769 จะใชสมบตขอใดในการคานวณไดรวดเรIว 1 สมบตการสลบทของการค&ณ 769 × 999 2 สมบตการเปลยนหม&ของการค&ณ (1,000 × 769) – 1 6 3 สมบตการแจกแจง (1,000 – 1) × 769 4 สมบตการเปลยนหม&ของการบวก (1,000 – 769) × 1 6ตอนท 2 อตนยคาช!แจง จงแสดงวธทา1. นกเรยนช!น ม.1, ม. 2 และ ม.3 ของโรงเรยนแห6งหนAงมจานวน 725,522 และ 203 คน ตามลาดบ ถาตองการแบ6งนกเรยนออกเป,นกล.6ม กล.6มละเท6า ๆ กน ใหแต6ละกล.6มเป,นนกเรยนช!นเดยวกน และมจานวนมากทส.ด จะไดกล.6มละกคน และแบ6งไดกกล.6ม__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. กาหนดให a = 9, b = – 3, c = – 5 และ d = 3 จงหาค6า x เม$อ x = (ac – bc) ÷ (a + d)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 12. 12. เฉลยตอนท 11. 3 11. 3 21. 1 31. 2 41. 4 51. 22. 3 12. 4 22. 4 32. 1 42. 3 52. 13. 2 13. 2 23. 3 33. 1 43. 4 53. 44. 4 14. 2 24. 2 34. 2 44. 3 54. 25. 4 15. 2 25. 4 35. 2 45. 3 55. 36. 2 16. 1 26. 4 36. 1 46. 2 56. 27. 2 17. 2 27. 3 37. 2 47. 3 57. 28. 1 18. 3 28. 3 38. 3 48. 3 58. 49. 1 19. 3 29. 2 39. 3 49. 2 59. 410. 4 20. 4 30. 2 40. 3 50. 2 60. 3ตอนท 21. วธทา แบ6งนกเรยนเป,นกล.6ม โดยแต6ละกล.6มตองเป,นนกเรยนช!นเดยวกน และมจานวนนกเรยน ในกล.6มมากทส.ด ใชการหา ห.ร.ม. ห.ร.ม. ของ 725, 522 และ 203 ค$อ 29 จะไดแต6ละกล.6มเป,นนกเรยนช!นเดยวกนทมจานวนมากทส.ด กล.6มละ 29 คน ช!น ม.1, ช!น ม.2 และช!นม.3 แบ6งได 25, 18 และ 7 กล.6มตามลาดบ รวมแบ6งไดท!งหมด 25 + 18 + 7 = 50 กล.6ม2. วธทา จาก x = (ac – bd) ÷ (a + d) แทนค6า a, b, c และ d จะได x = (9(– 5) – (– 3(3))) ÷ (9 + 3) = ((– 45) – (– 9)) ÷ 12 = (– 36) ÷ 12 = –3

×