ความเรียงขั้นสูง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ความเรียงขั้นสูง

on

 • 19,062 views

ใบความรู้สำหรับนักเรียนม.5 วิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง

ใบความรู้สำหรับนักเรียนม.5 วิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง

Statistics

Views

Total Views
19,062
Views on SlideShare
12,963
Embed Views
6,099

Actions

Likes
3
Downloads
62
Comments
1

6 Embeds 6,099

http://kruatp.wordpress.com 6089
http://www.google.co.th 4
http://kruatp.wordpress.com. 2
http://webcache.googleusercontent.com 2
https://www.google.co.th 1
https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ครูอรรถบทที่๒ทำไง
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ความเรียงขั้นสูง ความเรียงขั้นสูง Document Transcript

 • องค์ประกอบของการเขียนความเรียงขันสูง ้๑. องค์ประกอบส่วนหน้า ประกอบด้วย - ปกนอก -ปกใน -บทคัดย่อ -กิตติกรรมประกาศ -สารบัญ (หากมี ภาพ ต้อง ระบุสารบัญภาพ ถ้ามี ตารางข้อมูลอื่น ๆ ต้องมีสารบัญตาราง)๒. องค์ประกอบส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย -บทนา -เนื้อเรื่อง - บทสรุป๓. องค์ประกอบส่วนท้าย ประกอบด้วย -บรรณานุกรม -ภาคผนวก (ประกอบด้วย ภาพประกอบต่าง ๆ ตาราง แผนภูมิ และอื่น ๆ ) - ประวัติผวิจัย ู้
 • การเขียนความเรียงขั้นสูง เรื่อง ...................................................... (ภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง)จัดทาโดย เด็กหญิง / เด็กชาย.......................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / .........เลขที่ ..............นาเสนอ คุณครู......................................... การเขียนความเรียงขั้นสูงเรื่อง...................................................... เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ท ....................... โรงเรียน......................................................................
 • คานา การเขียนความเรียงขั้นสูง เรื่อง..........................................เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยท ..................... จัดทาขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม การฝึกเขียนความเรียงจากชัวโมงเรียน ้ ่เรื่อง............................................................................................................................... พร้อมจัดทาเป็นรูปเล่มผลงานที่ถูกต้อง ขอขอบคุณ คุณครู.......................................................... ที่ให้ความรู้และให้คาปรึกษา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเรียงขั้นสูงเรื่อง.............................................................จะเป็นสาระความรูความเรียงขั้นสูงแก่ผู้อ่านทุกท่าน ถ้ามีข้อเสนอแนะขอรับไว้แก้ไขต่อไป ้ เด็กหญิง / เด็กชาย ......................................................... ผู้จัดทา
 • สารบัญ หน้าคานา กสารบัญ ขบทที่ ๑ ๑บทที่ ๒บทที่ ๓บรรณนุกรมประวัติผู้จดทา ั -
 • บทที่ ๑ บทนาหลักการและเหตุผล .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(พิมพ์ตัวอักษรบาง )
 • บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง(ข้อมูลความรูต่างที่เกี่ยวข้องจากเรื่องที่นามาเขียนความเรียงขั้นสูง) ้
 • บทที่ ๓ สรุป/อภิปรายผล ๑. สรุป/อภิปรายผล .............................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ๒. ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • บรรณานุกรม จุฑาวดี วรรณวิเศษ. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ท ๒๑๒๑๑เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓. จุฑาวดี วรรณวิเศษ. www.pccpl.ac.th .
 • ประวัติผู้จัดทา รูปนักเรียน (สวย ใส สุภาพ) ชือ-สกุล ............................................................... ่ ชื่อเล่น ................................................................ วัน เดือน ปี เกิด .......................................................... ชือบิดา ............................................................. อาชีพ......................................... ่ ชื่อมารดา ..........................................................อาชีพ........................................ พี่ น้อง ........................ คน ๑. ......................................... ๒. ......................................... การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน ............................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อาศัยบ้านเลขที่ ................................................................................................. คติประจาใจ ........................................................................................................ ความสามารถพิเศษ ........................................................................................... ความมุ่งหวังในอนาคต .......................................................................................(พิมพ์ข้อมูลด้วยอักษรตัวบาง และใช้ตัวขนาด ๑๖)