• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Uint1
 

Uint1

on

 • 1,478 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,478
Views on SlideShare
444
Embed Views
1,034

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

2 Embeds 1,034

http://kroopeeraya.wordpress.com 1033
http://ww.kroopeeraya.wordpress.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Uint1 Uint1 Presentation Transcript

  • บททีี่ 1การนาเสนอขอมูล ํ
  • ความหมายของการนําเสนอขอมูล• การนําเสนอขอมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอ ู ขอมูล ความรู ความคิดเห็น หรือความตองการไปสูผูรับ  สาร โดยใชเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ อันจะทําให โดยใชเทคนคหรอวธการตาง อนจะทาให บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของการนําเสนอ
  • ความสําคัญของการนําเสนอ• การนําเสนอมีความสําคัญ ตอการปฏิบัตงานทุกประเภท ิ เพราะชวยในการตัดสินใจในการดําเนินงาน ใชในการ พฒนางาน พัฒนางาน ตลอดจน เผยแพรความกาวหนาของงานตอ เผยแพรความกาวหนาของงานตอ ผูบังคับบัญชา
  • จุดมุงหมายในการนําเสนอ• 1. เพื่อใหผูรบสารรับทราบความคิดเห็นหรือความตองการ ั• 2. เพื่อใหผูรับสารพิจารณาเรื่องใดเรืองหนึ่ง ่• 3. เพอใหผู บสารไดรบความรู ากขอมูลทนาเสนอ 3 เพื่อใหผรับสารไดรับความรจากขอมลที่นําเสนอ• 4. เพือใหผูรับสารเกิดความเขาใจที่ถูกตอง ่
  • ประเภทของการนําเสนอ• 1 การนําเสนอเฉพาะกลม 1. การนาเสนอเฉพาะกลุ• 2. การนําเสนอทั่วไปในทีสาธารณะ ่
  • ลัักษณะของขอมูลทีนําเสนอ  ่ี• 1. ขอเท็จจริง หมายถึงขอความที่เกี่ยวของกับเหตุการณ เรื่องราวที่ เปนมาหรือเปนอยููตามความจริง• 2. ขอคิดเห็น เปนความเห็นอันเกิดจากประเด็นหรือเรื่องราวที่ชวน ใหคด อาจเปนความรู ใหคิด อาจเปนความรสึก ความเชอถอหรอแนวคดทผูนําเสนอมตอ ความเชื่อถือหรือแนวคิดที่ผ าเสนอมีตอ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขอคิดเห็นมีลักษณะตางๆ กัน ดังนี้ ขอคิดเห็นเชิงเหตุผล, ขอคดเหนเชงแนะนา, ขอคดเหนเชงวจารณ ขอคิดเห็นเชิงแนะนํา, ขอคิดเห็นเชิงวิจารณ
  • การเตรีียมการนํําเสนอ• 1. ศึกษาขอมูล• 2. วางแผนการนํําเสนอ• 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ุ• 4. เตรียมความพรอมของสถานที่
  • 1. ศึกษาขอมูล• ศึกษาเรื่องที่จะนําเสนอเพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู• ศึึกษาวิิเคราะหผูรับการนํําเสนอหรืือผูฟง• ศึกษาวิเคราะหจุดมุงหมายที่จะนําเสนอ ุ• ศึกษาโอกาส เวลา และสถานที่ที่จะนําเสนอ
  • 2. การวางแผนการนําเสนอ• 1. วางรูปแบบวิิธีการนํําเสนอ มีี 2 รูปแบบ คืือ การนํําเสนอแบบทีี่ เปนทางการ และการนําเสนอแบบที่ไมเปนทางการ• 2. วางแนวทางในการแกปญหาและอุปสรรค ใ• 3. วางเคาโครงการนําเสนอ• 4. วางแนวทางในการนําเสนอ โดยกําหนดวิธีการนําเสนอ, สถานที่, วัสดุอุปกรณ, บุคคลที่เกี่ยวของ, ชวงเวลาที่เหมาะสม• 5. วางกําหนดขั้นตอนการนําเสนอ
  • 3. การจัดเตรียมวัสดุอปกรณ ุ• อุปกรณที่ใชประกอบการบรรยาย เชน เครื่องฉายแผนใส, วีดิ ทัศน ภาพยนตร ภาพนิ่ง แผนใส แบบจําลอง แผนภาพ ศน ภ น ภ น ผน บบ ลอ ผนภ แผนภูมิ แผนที่• อุปกรณท่ใชเสริิมการบรรยาย เชน แผนพัับ หนัังสืือ รูปภาพ ี  เอกสารประกอบ
  • 4. จัดเตรียมความพรอมของสถานที่• การจััดหองสําหรับการนํําเสนอ  ํ ั• การจัดที่นั่งและแทนสําหรับการนําเสนอ ไดแก แทนสําหรับบรรยาย โต โ ะสํําหรับบรรยาย โตะวางอุปกรณ โตะเกาอี้ีสําหรัับผูฟง โ ะและทีี่นั่ง ั โ โ โต สําหรับแขกรับเชิญ• ระบบระบายอากาศ• ระบบเสียง• ระบบแสงสวางภายในหอง• การประดับตกแตงสถานที่
  • ปจจัยที่ทําใหการนําเสนอมีประสิทธิภาพ• 1. เนือหาขอมูล ้• 1.1 จัดขอมูลอยางเปนระบบและเปนลําดับขั้นตอน• 1.2 จัดทําเคาโครงการนําเสนอทุกครั้งที่มีการนําเสนอ ุ• 1.3 ขอมูลตองมีความสมบูรณถูกตอง
  • ปจจัยที่ทําใหการนําเสนอมีประสิทธิภาพ• 2. ผูนําเสนอ• 2.1 มีความรูในเรื่องนําเสนอ• 2.2 ศึกษาวิเคราะหผูฟง• 2.3 มบุคลกภาพและการวางตวเหมาะสม 2 3 มีบคลิกภาพและการวางตัวเหมาะสม• 2.4 มีมนุษยสมพันธที่ดีกับผูรับการนําเสนอ ั• 2.5 เปนกันเองกัับผูฟง ั• 2.6 มีการฝกซอม มีไหวพริบปฏิภาณในการแกปญหาเฉพาะหนา
  • ปจจัยที่ทําใหการนําเสนอมีประสิทธิภาพ• 3 การดําเนินการนําเสนอ 3. การดาเนนการนาเสนอ• 3.1 เทคนิคและวิธีการนําเสนอ• 3.2 ศิลปะในการนําเสนอ
  • ปจจัยที่ทําใหการนําเสนอมีประสิทธิภาพ• 3.1 เทคนิิคและวิธีการนํําเสนอ ิ• - ใชวธการนําเสนอที่เหมาะสม เชน การอธิบาย เลา ิี เหตุการณ บทบาทสมมุติ สาธิต การอภิปราย บรรยาย• - ใชอุปกรณชวยในการนําเสนอ• - ใหผูฟงมีสวนรวม• - ใ จิตวิทยาในการนํําเสนอ ใช ิ ใ• - สรุปทบทวนประเด็นสําคัญ
  • ปจจัยที่ทําใหการนําเสนอมีประสิทธภาพ ยทท หก น นอม ทธิภ พ• 3.2 ศิลปะในการนําเสนอ• - แสดงมารยาททางสังคม เชน การทักทายที่ประชุม การแนะนํา ตัว การแตงกาย การใหเกียรติผูฟง• - ใชภาษาที่เหมาะสม เชน มีความชัดเจน เหมาะสมกับ ใชภาษาทเหมาะสม เชน มความชดเจน เหมาะสมกบ กาลเทศะ มีความสมเหตุสมผล มีชีวิตชีวาและกินใจ• - การแสดงออกที่เหมาะสม เชน แสดงออกทางใบหนา การทรง การแสดงออกทเหมาะสม เชน แสดงออกทางใบหนา ตัวและการวางทาทาง• - มีมนุษยสัมพันธกับผููฟง ุ• - มีวิธีการสื่อสารที่ดี มี 2 ลักษณะ คือ การสื่อสารทางเดียว การ สื่อสารสองทาง• - มีการจัดหาอุปกรณที่เหมาะสม