หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 2    การปอนและแก้ ไขข้ อมูล      ้             ครูพีรญา ดุนขุนทด
การปอนและแก้ ไขข้ อมูล  ้มารู้ จักข้ อมูลและประเภทของข้ อมูลการปอนข้ อมูลและการแก้ ไขข้ อมูล    ้การบันทึกแฟมข้ อมูลแ...
มารู้ จักข้ อมูลและประเภทของข้ อมูลข้ อมูลทีปอนเข้ าไปในแต่ ละเซลล์ ของตารางทํางาน      ้แบ่ งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ ...
การปอนข้ อมูลและการแก้ ไขข้ อมูล     ้เริมปอนข้ อมูลในเซลล์   ้เราสามารถปอนข้ อมูลในตารางได้ โดยเลือนกรอบดํามาตรง ...
การปอนข้ อมูลและการแก้ ไขข้ อมูล (ต่ อ)    ้การแก้ ไขข้ อมูลในเซลล์หลังจากทีได้ ปอนข้ อมูลแล้ ว หากเราต้ องการแก้ ไขข้ ...
การบันทึกแฟมข้ อมูล                ้  การบันทึกแฟมข้ อมูลในชือใหม่         ้  1. เลือกปุ่ ม Off...
การบันทึกแฟมข้ อมูล (ต่ อ)           ้การบันทึกแฟมข้ อมูลในชือเดิม        ้วิธีที 1 คลิกทีรูปวิธีที 2 คล...
การเปิ ดแฟมข้ อมูล     ้   ครูพีรญา ดุนขุนทด  8
การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์เลือกเซลล์ เฉพาะเซลล์ ช่องใดช่ องหนึง            ครูพีรญา ดุนขุนทด  9
การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ (ต่ อ)เลือกเซลล์ ทงแถวในตาราง      ั          ครูพีรญา ดุนขุนทด   10
การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ (ต่ อ)เลือกเซลล์ ทงคอลัมน์ ในตาราง      ั           ครูพีรญา ดุนขุนทด  11
การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ (ต่ อ)เลือกหลายเซลล์ ทอยู่ตดกันในตาราง        ี ิ           ครูพีรญา ดุนขุน...
การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ (ต่ อ)เลือกหลายเซลล์ ทไม่ ได้ อยู่ตดกันในตาราง        ี      ิ         ...
การเลือก Worksheet ทีต้ องการClick mouse เลือกแท็บชีตงานทีมีชือของ Worksheet ทีต้ องการใช้ งาน           ครูพีรญ...
การตังชือ Worksheet1. Double Click แท็บชีตงานของ Worksheet ทีต้ องการตังชือใหม่2. พิมพ์ ชือ Worksheet ใหม่ และกด <Enter> ...
การลบ Worksheet ทีไม่ ต้องการ1. Click mouse ปุ่ มขวา Worksheet ทีต้ องการลบ แล้ วเลือก ลบ2. Click mouse ปุ่ ม OK เพือลบ Wo...
การสลับตําแหน่ ง Worksheet1. Click mouse เลือกแท็บชีตงานของ Worksheet ทีต้ องการ  เปลียนตําแหน่ งใหม่ Click mouse ปุ่ มซ้...
หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 2          “ จบแล้ วค่ ะ ”             ครูพีรญา ดุนขุนทด
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การป้อนและแก้ไขข้อมูล

1,182 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,182
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การป้อนและแก้ไขข้อมูล

 1. 1. หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 2 การปอนและแก้ ไขข้ อมูล ้ ครูพีรญา ดุนขุนทด
 2. 2. การปอนและแก้ ไขข้ อมูล ้มารู้ จักข้ อมูลและประเภทของข้ อมูลการปอนข้ อมูลและการแก้ ไขข้ อมูล ้การบันทึกแฟมข้ อมูลและเปิ ดแฟมข้ อมูล ้ ้การเลือกเซลล์ หรื อกลุ่มเซลล์การเลือก Worksheet ทีต้ องการการตังชือ Worksheetการลบ Worksheet ทีไม่ ต้องการการสลับตําแหน่ ง Worksheet ครูพีรญา ดุนขุนทด 2
 3. 3. มารู้ จักข้ อมูลและประเภทของข้ อมูลข้ อมูลทีปอนเข้ าไปในแต่ ละเซลล์ ของตารางทํางาน ้แบ่ งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ ข้ อความ จํานวน และสูตร ครูพีรญา ดุนขุนทด 3
 4. 4. การปอนข้ อมูลและการแก้ ไขข้ อมูล ้เริมปอนข้ อมูลในเซลล์ ้เราสามารถปอนข้ อมูลในตารางได้ โดยเลือนกรอบดํามาตรง ้ช่องเซลล์ทีต้ องการและพิมพ์ข้อมูล เข้ าไปได้ เลย ถ้ าต้ องการยกเลิกข้ อมูลให้ กด <ESC> ครูพีรญา ดุนขุนทด 4
 5. 5. การปอนข้ อมูลและการแก้ ไขข้ อมูล (ต่ อ) ้การแก้ ไขข้ อมูลในเซลล์หลังจากทีได้ ปอนข้ อมูลแล้ ว หากเราต้ องการแก้ ไขข้ อมูลทีปอน ้ ้ในตารางก็สามารถทําได้ โดย Double Click ทีเซลล์ทีต้ องการแก้ ไข หรื อ กด F2 ครูพีรญา ดุนขุนทด 5
 6. 6. การบันทึกแฟมข้ อมูล ้ การบันทึกแฟมข้ อมูลในชือใหม่ ้ 1. เลือกปุ่ ม Office --> บันทึกเป็ น... 2. ระบุตําแหน่ง Save ข้ อมูล 3. ตังชือไฟล์ 4. Click --> บันทึกหมายเหตุ หลักการตังชื อแฟมมี ดงนี ้ ั 1. ความยาวของชื อไม่เกิ น 8 ตัวอักขระ 2. ไม่มีการเว้นวรรคระหว่างชื อ ครูพีรญา ดุนขุนทด 6
 7. 7. การบันทึกแฟมข้ อมูล (ต่ อ) ้การบันทึกแฟมข้ อมูลในชือเดิม ้วิธีที 1 คลิกทีรูปวิธีที 2 คลิกทีปุ่ ม Office --> บันทึก ครูพีรญา ดุนขุนทด 7
 8. 8. การเปิ ดแฟมข้ อมูล ้ ครูพีรญา ดุนขุนทด 8
 9. 9. การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์เลือกเซลล์ เฉพาะเซลล์ ช่องใดช่ องหนึง ครูพีรญา ดุนขุนทด 9
 10. 10. การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ (ต่ อ)เลือกเซลล์ ทงแถวในตาราง ั ครูพีรญา ดุนขุนทด 10
 11. 11. การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ (ต่ อ)เลือกเซลล์ ทงคอลัมน์ ในตาราง ั ครูพีรญา ดุนขุนทด 11
 12. 12. การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ (ต่ อ)เลือกหลายเซลล์ ทอยู่ตดกันในตาราง ี ิ ครูพีรญา ดุนขุนทด 12
 13. 13. การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ (ต่ อ)เลือกหลายเซลล์ ทไม่ ได้ อยู่ตดกันในตาราง ี ิ ครูพีรญา ดุนขุนทด 13
 14. 14. การเลือก Worksheet ทีต้ องการClick mouse เลือกแท็บชีตงานทีมีชือของ Worksheet ทีต้ องการใช้ งาน ครูพีรญา ดุนขุนทด 14
 15. 15. การตังชือ Worksheet1. Double Click แท็บชีตงานของ Worksheet ทีต้ องการตังชือใหม่2. พิมพ์ ชือ Worksheet ใหม่ และกด <Enter> ครูพีรญา ดุนขุนทด 15
 16. 16. การลบ Worksheet ทีไม่ ต้องการ1. Click mouse ปุ่ มขวา Worksheet ทีต้ องการลบ แล้ วเลือก ลบ2. Click mouse ปุ่ ม OK เพือลบ Worksheet ครูพีรญา ดุนขุนทด 16
 17. 17. การสลับตําแหน่ ง Worksheet1. Click mouse เลือกแท็บชีตงานของ Worksheet ทีต้ องการ เปลียนตําแหน่ งใหม่ Click mouse ปุ่ มซ้ ายค้ างไว้2. Drag mouse ชีทีแท็บชีตงานของ Worksheet ทีต้ องการให้ Worksheet ทีเลือกไว้ มาแทรกทางขวา3. ปล่ อยเมาส์ แล้ ว Worksheet ทีเลือกจะเปลียนมาอยู่ทตําแหน่ ง ี ใหม่ ตามต้ องการ ครูพีรญา ดุนขุนทด 17
 18. 18. หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 2 “ จบแล้ วค่ ะ ” ครูพีรญา ดุนขุนทด

×