111

456 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

111

 1. 1. การวัดชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2
 2. 2. ความเป็น มาของการวัด ในสมัยโบราณบรรพบุรุษของเรายังไม่มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการวัดระยะทาง เวลา พื้นที่ และปริมาตร จนบางครั้งเกิดปัญหาการสือความหมายไม่ตรงกัน เมื่อมีการ ่ติดต่อไปมาระหว่างชุมชน มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน ทำาให้ต้องมีหน่วยการวัดและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดที่ชัดเจนเพื่อสื่อความหมายได้ตรงกันมากขึ้น สำาหรับการวัดความยาวมีวิวัฒนาการเป็นลำาดับคร่าวๆ โดยในระยะแรกๆ มีการใช้สวน ่
 3. 3. ารวัด ความยาว หน่ว ยการวัด ความยาวในระบบเมตริก 10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร 1,000 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมต
 4. 4. 1 คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา ตอบทีถ ูก ต้อ ง ตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ 0 ผ้า ยาว 3 เมตรเท่า กับ ..................เซนติเ มตร 30 300
 5. 5. 1คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำาคำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำาตอบทีถ ูก ต้อ งตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ 0 สมุด ยาว 24 เซนติเ มตร เท่า กับ .............มิล ลิเ มตร240 2400
 6. 6. 6คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำาคำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำาตอบทีถ ูก ต้อ งตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ 0 1 กิโ ลเมตรเท่า กับ .............เซนติเ มตร100,0 1,000, 00 000
 7. 7. วัด ความยาวหน่วยการวัดความยาวทีนิยมใช้กนในประเทศไ ่ ัหน่ว ยการวัด ความยาวในระบบอัง กฤษ12 นิ้ว เท่ากับ 1 ฟุต3 ฟุต เท่ากับ 1 หลา1,760 หลา เท่ากับ 1 ไมล์
 8. 8. 6 คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา ตอบทีถ ูก ต้อ ง ตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ 0โต๊ะ กว้า ง 2 ฟุต เท่า กับ .................. นิ้ว 12 24 36 ตอบข้อไหน ดีนะ
 9. 9. 6 คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา ตอบทีถ ูก ต้อ ง ตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ 0ผ้า ยาว 7 หลา เท่า กับ .................. ฟุต 14 21 28
 10. 10. การวัด ความยาว หน่วยการวัดความยาวทีนยมใช้กัน ่ ิในประเทศไทย หน่ว ยการวัด ความยาวในมาตรไทย 12 นิว ้ เท่ากับ 1 คืบ ....... คืบ เท่ากับ....... ศอก ....... ศอก เท่ากับ....... วา
 11. 11. คำา ชีแ จง จงเติม คำา ตอบลงในช่อ ง คำา ชี้ ้แ จง จงเติม คำา ตอบลงในช่อ ง ว่า ง ว่า งรั้ว ยาว 12 ศอกเท่า อี้ย าว 16 คืบเก้ า กับ .................. วาเท่า กับ า ง 10 วา เท่า กับบ้า นกว้ .................. วา ศอก.................. ูง 18 ศอกเสาต้น นี้สเท่า กับ ................ คืบ
 12. 12. คำา ชี้แ จง จงเรีย งลำา ดับ ความยาวคำา ชีแ จง จงเรีย งลำา ดับ ความยาว ้ต่อ ไปนี้จ ากน้อ ยไปมากต่อ ไปนี้จ ากน้อ ยไปมาก 170 มิล ลิเ มตร 28 เซนติเ มตร 1 เมตร ...................... ...................... ...................... 170 170 28 28 1 เมตร 1 เมตร มิล ลิเเมต มิล ลิ มต เซนติเเม เซนติ ม
 13. 13. คำา ชี้แ จง จงเรีย งลำา ดับ ความยาวคำา ชีแ จง จงเรีย งลำา ดับ ความยาว ้ต่อ ไปนี้จ ากน้อ ยไปมากต่อ ไปนี้จ ากน้อ ยไปมาก 0.5 กิโ ลเมตร 1.08 เมตร 11.2 เมตร ...................... ...................... ...................... 0.5 0.5 1.08 1.08 11.2 11.2 กิโ ลเมต กิโ ลเมต เมตร เมตร เมตร เมตร
 14. 14. คำา ชี้แ จง จงเรีย งลำา ดับ ความยาวคำา ชีแ จง จงเรีย งลำา ดับ ความยาว ้ต่อ ไปนี้จ ากน้อ ยไปมากต่อ ไปนี้จ ากน้อ ยไปมาก 2 ฟุต 8 นิ้ว 29 นิ้ว 1 หลา ...................... ...................... ...................... 2 ฟุต 8 2 ฟุต 8 29 นิ้ว 29 นิ้ว 1 หลา 1 หลา นิ้ว นิ้ว
 15. 15. หน่ว ยการวัด ความยาวในระบบอัง กฤษเทีย บกับ ระบบเมตริก( โดยประมาณ ) 1 นิว ้ เท่ากับ 2.54เซนติเมตร 1 หลา เท่ากับ 0.9144เมตร 1 ไมล์ เท่ากับ 1.6093
 16. 16. คำา ชี้แ จง ให้น ัก เรีย นเติม หน่ว ยการวัด ในเรื่อ งต่อ คำา ชี้แ จง ให้น ัก เรีย นเติม หน่ว ยการวัด ในเรื่อ งต่อ ไปนี้ใ ห้เเหมาะสมกับ สถานการณ์ ไปนีใ ห้ หมาะสมกับ สถานการณ์ ้ นายใบเป็น เศรษฐี อยู่บ ้า นตึก 5 ชั้น สูง ประมาณ 20 .................. นายใบต้อ งการบริจ าค โทรทัศ น์ข นาด 20 .................. จำา นวน 5 เครื่อ ง ให้โ รงเรีย นแห่ง หนึง ในจัง หวัด เพชรบุร ี วัน ที่ ่นายใบเดิน ทางไปจัง หวัด เพชรบุร ี เขาขับ รถ ออกจากบ้า น โดยใช้อ ัต ราเร็ว เฉลี่ย 80 .................. ต่อ .................. เมื่อ ถึง ราชบุร ี นายใบรู้ส ึก หิว จึง แวะกิน ข้า วทีป ากท่อ ทีร ้า นคน ่ ่ แน่น มาก เจ้า ของร้า นต้อ งจัด ทีน ั่ง เสริม เป็น ม้า นั่ง ่เล็ก ๆ ให้น ายใบนั้้วง ม้า นั่ง นี้ส ูงชั่ว โม ง กิโโลเ................ นาที นาที เมตร เมตร นิ ่ นิ ว นิ้ว นิ้ว เพีย กิ ลเ กิโโลเ ชั ่ว โม 30 กิ ลเ.. เมื่อ นายใบรับ ประทานเสร็จ แล้ว ต้อ งเดินมตร ง ง มตร มตร ทาง มตร เซนติ เซนติ ชั่ว โม 1 นาที ต่อ ไปอีก ประมาณ เซนติ เซนติ ชั่ว โม เมตร เมตร .................. 10เมตร นาที เมตร นิ้ว นิ้ว ..................
 17. 17. คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา ตอบทีถ ูก ต้อ ง ตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ ความยาวของห้อ ง กิโ ลเมต ตารางเมตร ร เมตร
 18. 18. คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา ตอบทีถ ูก ต้อ ง ตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ความหนาของเหรีย ญบาท มิล ลิเ มต เซนติเ ม ฟุต ร ตร
 19. 19. คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำาคำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำาตอบทีถ ูก ต้อ งตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ ความยาวของแม่น ำ้า กิโ ลเมตฟุต เมตร ร
 20. 20. คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา ตอบทีถ ูก ต้อ ง ตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ ความกว้า งของโซฟาใน ห้อ งนัง เล่น ่เซนติเ ม นิ้ว เมตร ตร
 21. 21. คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา ตอบทีถ ูก ต้อ ง ตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ 7 หลา 48 นิ้ว – 3 หลา 15 นิ้ว________________4 หลา 4 หลา 11 หลา 11 หลา23 นิ้ว 33 นิ้ว 23 นิ้ว 33 นิ้ว
 22. 22. คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา ตอบทีถ ูก ต้อ ง ตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ 35 เซนติเ มตร 9 มิล ลิเ มตร + 14 เซนติเ มตร 7 มิล ลิเ มตร___________________________11 เซนติเ มตร 2 11 เซนติเ มตร 16 มิล ลิเ มตร มิล ลิเ มตร49 เซนติเ มตร 6 50 เซนติเ มตร 6 มิล ลิเ มตร มิล ลิเ มตร
 23. 23. คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา คำา ชี้แ จง จงเติม เลือ กคำา ตอบทีถ ูก ต้อ ง ตอบที่ ถ ูก ต้อ ง ่ 8 ฟุต 6 นิ้ว – ข้อ สุด ท้า ย 4 ฟุต แล้ว ครับ ้ว 9 นิ________________3 ฟุต 7 3 ฟุต 9 4 ฟุต 3 4 ฟุต 9 นิ้ว นิ้ว นิ้ว นิ้ว
 24. 24. คำา ชี้แ จง จงเติม คำา ตอบที่ ่ คำา ชี้แ จง จงเติม คำา ตอบที ถูก ต้อ ง 250 ถูก ต้ยาวไม้ท อ นหนึง ่ ่ องเซนติเ มตร คิด เป็น กีเ มตร ่ปากกาด้า มหนึง ยาว 140 มิล ลิเ มตร คิด ่เป็น กี่เ ซนติเ มตร มะพร้า วต้น หนึง สูง 396 นิว คิด ่ ้ เป็น ความสูง กี่ฟ ต ุพ่อ ค้า ซื้อ ผ้า มาขาย ยาว 18 หลา คิด เป็นความยาวกีน ว ่ ิ้ถนนสายหนึง ยาว 8,400 วา คิด เป็น ่ความยาวกี่ก ิโ ลเมตร
 25. 25. หน่ว ยการวัด พืน ที่ท ี่ส ำา คัญ ทีค วรรู้จ ัก ้ ่หน่ว ยการวัด พืน ที่ใ นระบบเมตริก ้1 ตารางเซนติเมตร เท่ากับ 100 ตารางมิลลิเมตร1 ตารางเมตร เท่ากับ 10,000ตารางเซนติเมตร1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ1,000,000 ตารางเซนติเมตร
 26. 26. หน่ว ยการวัด พืน ทีใ นระบบอัง กฤษ ้ ่1 ตารางฟุต เท่ากับ 144 หรือ........ ตารางนิว ้1 ตารางหลา เท่ากับ 9 หรือ............ ตารางนิว ้1 เอเคอร์ เท่ากับ 4, 840ตารางหลา 2 16 701 ตารางไมล์ เท่ากับ 640 เอเคอร์1 ตารางไมล์ เท่ากับ ตารางหลา
 27. 27. หน่ว ยการวัด พื้น ที่ใ นมาตราไทย 100 ตารางวา เท่ากับ 1 งาน 4 งาน เท่ากับ 1 ไร่หรือ 400 ตารางวา เท่ากับ 1 ไร่หน่ว ยการวัด พื้น ที่ใ นมาตราไทยเทีย บกับ ระบบเมตริก 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร 1 งาน เท่ากับ 400 ตารางเมตรหรือ 1 ไร่ เท่ากับ 1, 600 ตารางเมตร 1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่
 28. 28. หน่ว ยการวัด พืน ทีใ นระบบอัง กฤษกับ ระบบเมตริก ( โดย ้ ่ประมาณ ) 1 ตารางนิว ้ เท่ากับ 6.4516 ตารางเซนติเมตร 1 ตารางฟุต เท่ากับ 0.0929 ตารางเมตร 1 ตารางหลา เท่ากับ 0.8361 ตารางเมตร 1 เอเคอร์ เท่ากับ 4046.856 ตารางเมตร( 2. 529 ไร่ ) 1 ตารางไมล์ เท่ากับ 2.5899 ตารางกิโลเมตร
 29. 29. ตัว อย่า ง1. ที่ดิน 12.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นกี่ตารางเมตรวิธ ีท ำา เนืองจากพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร = ่ ..................ตารางเมตร ดังนั้นพื้นที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร =………….. ตารางเมตร= ...................ตารางเมตรตอบ ………………………….ตาราง
 30. 30. วา ยาว 12 วา ผู้รับเหมาปูพื้นคิดค่าปูพ้นตารางเมตรละ 37 บาท จะต้องเสียค่าปูพื้นเป็นเงินเท่าไรวิธ ีท ำา พื้นที่ชั้นล่างของบ้านมีความกว้าง................. วา ความยาว ................. วา ดังนั้น พื้นที่ชั้นล่างของบ้านมีพื้นที่เป็น...............................ตารางวา พื้นที่ 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางวา ถ้าคิดพื้นที่เป็นตารางเมตร พื้นที่ชั้นล่างของบ้านมีพื้นที่เป็น…………………….....ตารางเมตร ดังนั้น เสียค่าปูพื้นเป็นเงิน..................................................บาท
 31. 31. หน่ว ยการวัด ปริม าตรในระบบเมตริก 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1มิลลิลตร ิ 1 ลิตร เท่ากับ 1, 000 มิลลิลตร ิ
 32. 32. หน่ว ยการวัด ปริม าตรในระบบอัง กฤษ3ช้อนชา เท่ากับ 1 ช้อนโต๊ะ16ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 1 ถ้วยตวง1ถ้วยตวง เท่ากับ 8 ออนซ์หน่ว ยการวัด ปริม าตรในระบบอัง กฤษ เทีย บกับ ระบบเมตริก ( โดยประมาณ )1ช้อนชา เท่ากับ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร1 ถ้วยตวง เท่ากับ 240 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 33. 33. 1 กรัม เท่ากับ 1, 000มิลลิกรัม1 กิโลกรัม เท่ากับ 1, 000กรัม1 เมตริกตัน ( ตัน ) เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หน่ว ยการวัด นำ้า หนัก ในระบบเมตริก เทีย บกับ ระบบอัง กฤษ (โดยประมาณ)1 กิโลกรัม เท่ากับ 2.2046 ปอนด์
 34. 34. หน่ว ยการตวงระบบประเพณีไ ทยเทีย บกับ ระบบเมตริกกระทรวงพาณิชย์ได้กำาหนดการเทียบหน่วยการตวงระบบประเพณีไทยกับระบบเมตริกเพื่อการซื้อขาย คือ กำาหนดให้ข้าวสาร 1 ถัง มีนำ้าหนัก 15 กิโลกรัมข้าวสาร 1 กระสอบ มีนำ้าหนัก 100กิโลกรัม
 35. 35. วิธ ีท ำา เนื่องจาก 8 ออนซ์เท่ากับ ........................... ถ้วยตวง นม 2 แก้ว แก้วละ 8 ออนซ์ คิดเป็นนม .........ถ้วยตวง เนื่องจาก 1 ถ้วยตวงเท่ากับ ........................... ลูกบาศก์เซนติเมตร ดังนั้น นม 2 ถ้วยตวง คิดเป็นนม.....................................................ลูกบาศก์เซนติเมตร นั่นคือ นิดดื่มนมวันละ ...........................ลูกบาศก์เซนติเมตรตอบ ................................. ลูกบาศก์
 36. 36. 2. นกมีนำ้าหนัก 96 ปอนด์ อีก 4 เดือนต่อมาไปชั่ง นำ้าหนักได้ 45.5 กิโลกรัม นำ้าหนักของนกคน เพิ่มขึ้นกี่กิโลกรัม (กำาหนดให้ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 2.2 ) เนื่องจาก 1 กิโลกรัม เท่ากับ .......................................... อีก 4 เดือนต่อมามีนำ้าหนัก ปอนด์เป็น .............................................กิโลกรัม นกมีนำ้าหนัก 96 ปอนด์ คิดเป็นนำ้า หนัดัก นั้น.........................กิโลกรัม ง นกมีนำ้าหนักเพิ่มขึ้น………………………………กิโลกรัม

×