Sentence pattern

14,470 views
14,375 views

Published on

Sentence Pattern

0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
277
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sentence pattern

  1. 1. รูปแบบของประโยค Sentence Patterns 1.ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ประโยค (Sentence) คือ ขอความที่มีความหมายสมบูรณ..ประกอบดวยภาคประธาน (Subject) และภาคแสดง (Predicate) ดังนี้ –• ภาคประธาน คือ คนหรือสิ่งของที่กระทําอาการ..หรือไดรบการกลาวถึง ั• ภาคแสดง คือ คํากริยาและคําอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ..ที่แสดงถึงกริยาอาการของประธาน ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ประโยคเดี่ยวมี 6 รูปแบบดังนี้ – 1. ประธาน + กริยาไมตองการกรรม ตัวอยางประโยค• The train arrives on time.• Jack studied diligently.• Paul and Jack are sleeping soundly in his bedroom. 2. ประธาน + กริยา to be / linking verb + สวนเติมเต็ม ตัวอยางประโยค• Bangkok is the capital of Thailand.• His face turned red. 3. ประธาน + กริยาที่ตองการกรรม + กรรม ตัวอยางประโยค• Bob kicked the ball.• The tornado swept mobile phone up in the air. 4. ประธาน + กริยาที่ตองการกรรม + กรรมรอง + กรรมตรง ตัวอยางประโยค• James sent his girlfriend a Valentine card.• Tom mailed his parents a letter. 5. ประธาน + กริยาที่ตองการกรรม + กรรมตรง + to/for + กรรมรอง ตัวอยางประโยค• Chris sent a Christmas gift to his nephew.• Rick packed a suitcase for his wife. 6. ประธาน + กริยาที่ตองการกรรม + กรรมตรง + สวนขยายกรรม ตัวอยางประโยค• They consider themselves professional dancers.• Working on weekends keeps me very busy.
  2. 2. ประโยคความรวม (Compound Sentence) 2. ประโยคความรวม (Compound Sentence) คือ..ประโยคเดี่ยว 2 ประโยคขึ้นไป..รวมกันเปนประโยคเดียวกัน หลักการทําประโยค หลักการในการทําประโยคความรวมมี 3 แบบคือ 1. ใชเครื่องหมาย Semicolon (;) ตัวอยางประโยค• Jack sees the tree; Jane hears the birds. = แจ็คเห็นตนไม เจนไดยินเสียงนก 2. ใช coordinators หรือ conjunctions (คําเชื่อมความ) คําเชื่อมความมีดังตอไปนี้.. and = และ, or = มิฉะนั้น, yet = แตกระนั้น, but = แต, so = ดังนั้น, nor = และไม, for = because = เพราะ..ตัวอยางประโยค• Jack sees the tree, and Jane hears the birds. = แจ็คเห็นตนไมและเจนไดยินเสียงนก• Bob is rich, for he saves up a lot. = บอบร่ํารวยเพราะเขาประหยัด• Jack reads a book, but Jane sleeps. = แจ็คอานหนังสือแตเจนนอนหลับ• Linda is discouraged, yet she does not give up. = ลินดาทอถอยแตกระนั้นเธอยังไมยอมแพ• We must be patient, or we may fail. = เราตองอดทนหรือมิฉะนั้นเราอาจจะลมเหลว• She will not go abroad, nor will she further her studies. = เธอจะไมไปตางประเทศและไมเรียนตอ• He cheated her, so she broke up with him. = เขาหลอกลวงเธอดังนั้นเธอจึงตัดความสัมพันธกับเขา 3. ใชเครื่องหมาย semicolon (;) + คําวิเศษณเชื่อม + comma (,) คําวิเศษณเชื่อมมีดังตอไปนี้.. 1. แสดงความขัดแยง – however = อยางไรก็ตาม, although = ถึงแมวา, still = ยังคง, nevertheless = ถึงแมวา 2. แสดงเพิ่มเติม – besides = นอกจากนั้น, furthermore = ยิ่งกวานั้น, moreover = ยิ่งไปกวานั้น, meanwhile = ใน ขณะเดียวกัน 3. แสดงเปนเหตุเปนผล – therefore = เพราะฉะนั้น, so = ดังนั้น, thus = ดังนั้น, finally = ในที่สุด, consequently = ผลที่ ตามมา, similarly = ในทํานองเดียวกัน, otherwise = มิฉะนั้น ตัวอยางประโยค -• Linda is discouraged; however, she never gives up. = ลินดาทอถอยแตอยางไรก็ตามเธอไมเคยยอมแพ• Joy wants to be as writer; meanwhile, she practices every day. = จอยตองการเปนนักเขียนในขณะเดียวกันนี้เธอฝกฝน ทุกวัน• John is handsome; moreover, he is very helpful. = จอหนหนาตาดียิ่งไปกวานั้นเขาชอบชวยเหลือ• You must study harder; otherwise, you may fail the exam. = คุณตองขยันเรียนมากกวานี้มิฉะนั้นคุณอาจจะสอบตก
  3. 3. • Mary works so hard; consequently, she is ill. = แมรี่ทํางานหนักมากผลที่ตามมาคือเธอลมปวย ประโยคความซอน (Complex Sentence) 3. ประโยคความซอน คือ ประโยคที่ประกอบดวยประโยคหลัก (Main/Independent clause) หนึ่งประโยค..กับประโยค รอง (Subordinate/Dependent Clause) อีกหนึ่งประโยคหรือมากกวา..มารวมกันเปนประโยคเดียวกัน 1. ประโยคหลัก คือ ประโยคที่มีใจความสมบูรณ..สามารถอยูไดตามลําพัง 2. ประโยครอง คือ ประโยคที่อยูตามลําพังแลว..จะไมไดใจความที่สมบูรณ..จะตองไปอาศัยประโยคหลัก..ดวยคําเชื่อมแฝง ตาง ๆ เชน.. Who, what, where, when, why, which, whether, while, if, since, so that, how, as, after, although, before, because, once, unless, until, than, that, though เหลานี้เปนตน ตัวอยางประโยค• Before Bob went out, he had checked all the windows. = กอนที่บอบออกจากบาน เขาตรวจดูหนาตางทุกบาน• When I was young, I swam every day. = เมื่อฉันเปนเด็ก ฉันวายน้ําทุกวัน• The man who will come tomorrow is my ex-boss. = ผูชายทีจะมาพรุงนี้คือเจานายเกาของฉัน ่• The place where he lives is flooded. = สถานที่ที่เขาอยูน้ําทวม• He will go without her if she is late. = เขาจะไปโดยไมมีเธอ ถาเธอมาชา• John felt better after he had taken some medicine. = จอหนรูสึกดีขึ้น หลังจากไดรับประทานยา• Jack failed because he was absent so many times. = แจ็คสอบตก เพราะวาเขาขาดเรียนหลายครั้ง• The dancers will perform unless there is any cancellation. = นักเตนรําจะแสดง ถาไมมีการยกเลิก• Linda cut her hair short although her mother disagreed. = ลินดาตัดผมสั้น ถึงแมวาแมจะไมเห็นดวย• Jill did not attend class since she was very sick. = จิลไมไดเขาเรียน เพราะวาเธอปวยหนัก• We have planned every step carefully so that we will succeed. = เราวางแผนทุกขั้นตอนอยางรอบคอบ เพื่อวาเราจะได ประสบผลสําเร็จ ประโยครอง (Subordinate Clauses) แบงออกเปน 3 กลุม 1. An Adjective Clause คือ อนุประโยคยอยที่ทําหนาที่เปนคุณศัพทขยาย, บงชี้, หรือใหขอมูลเกี่ยวกับคํานามหรือสรรพนามที่อยูขางหนาa) การใช who – ใชกับคํานามที่เปนคน..และหลัง who ตองเปนคํากริยา (who + verb) ตัวอยางประโยค• I failed the students who/that did not do the exam. = ฉันไมใหนักเรียนซึ่งไมเขาสอบผานการสอบ• Jane buys an ice cream to the pupil who is watching TV in that room. = เจนซื้อไอศกรีมใหกับเด็กนักเรียนคนที่กําลัง นั่งดูทีวีอยูในหองนั้น b) การใช which – ใชแทนสัตวหรือสิ่งของ ตัวอยางประโยค
  4. 4. • The flowers which/that are in the living room are for the actors. = ดอกไมชอที่อยูในหองนั่งเลนนั้นเตรียมไวให นักแสดง• The movie which we saw last night was very terrifying. = ภาพยนตรเรื่องทีเ่ ราดูเมื่อคืนนี้นากลัวจริง ๆ c) การใช whom – ใชแทนคํานามที่เปนคน..และทําหนาที่เปนกรรม (whom + สรรพนาม/นาม) ตัวอยางประโยค• The man whom/that I saw was a department store owner. = ผูชายคนที่ฉันเห็นนั้นเปนเจาของหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง• He is the man whom I told you about. = เขาเปนผูชายคนที่ฉันเลาใหคุณฟง d) การใช whose – ใชแทนคํานามที่เปนคน..เพื่อแสดงความเปนเจาของ (whose + นาม) ตัวอยางประโยค• I know the boy whose bicycle was stolen. = ฉันรูจักเด็กชายคนนั้นซึ่งรถจักรยานของเขาถูกขโมยไป• He is the football player whose trophy guarantees his performance. = เขาเปนนักฟุตบอลซึ่งโลหรางวัลของเขาแสดง รับรองฝมือของเขา e) การใช where – ใชแทนคํานามที่แสดงสถานที่ ตัวอยางประโยค• The building where he lives is a skyscraper. = อาคารที่ซ่งเขาอาศัยอยูเปนตึกสูงระฟา ึ• The office where he is working is on Silom road. = สํานักงานที่ซึ่งเขากําลังทํางานอยูตั้งอยูบนถนนสีลม f) การใช when – ใชแทนคํานามที่แสดงเวลา ตัวอยางประโยค• I’ll never forget the day when I won the award. = ฉันไมลืมเลือนวันที่ฉันชนะการประกวด• Jack and Jill will meet again on December when they finished the exam. = แจ็คและจิลลจะพบปะกันอีกครั้งในราว เดือนธันวาคมเมื่อพวกเขาสอบเสร็จ ขอสังเกตุ 1. Who, whom, whose ใชกับคํานามที่เปนคน 2. Which ใชกับคํานามที่เปนสิ่งของ 3. That ใชไดกับคํานามที่เปนไดทั้งคนและสิ่งของ 4. ประพันธสรรพนามที่ทําหนาที่เปนกรรม..สามารถละออกได..แตถาทําหนาที่เปนประธาน..ไมสามารถละออกได 5. คําบุพบทจะวางหนาประพันธสรรพนามคือ whom หรือ which เทานั้น..จะใชคําบุพบท that วางหนาไมได From: http://equik.spaces.live.com/blog/cns!32489D382F8DB579!272.entry

×