ตัวชี้วัดและสาระศิลปะ

29,788 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
29,788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17,172
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวชี้วัดและสาระศิลปะ

 1. 1. 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑
 2. 2. 2 สารบัญ หนาคํานําทําไมตองเรียนศิลปะ ๑เรียนรูอะไรในศิลปะ ๑สาระและมาตรฐานการเรียนรู ๒คุณภาพผูเรียน ๓ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง ๗ สาระที่ ๑ ทัศนศิลป ๗ สาระที่ ๒ ดนตรี ๑๘ สาระที่ ๓ นาฏศิลป ๓๐อภิธานศัพท ๔๑คณะผูจัดทํา ๔๗
 3. 3. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะทําไมตองเรียนศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษยกิจ กรรมทางศิล ปะชว ยพัฒ นาผูเ รีย นทั้ งด านรา งกาย จิ ต ใจ สติ ปญ ญา อารมณ สัง คม ตลอดจนการนํา ไปสู ก ารพั ฒ นาสิ่ งแวดล อ ม ส งเสริม ใหผู เ รีย นมี ค วามเชื่ อมั่ น ในตนเอง อั น เป น พื้น ฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดเรียนรูอะไรในศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตาง ๆประกอบดวยสาระสําคัญ คือ  ทัศนศิลป มีค วามรูค วามเขาใจองคประกอบศิล ป ทัศนธาตุ สรางและนําเสนอผลงานทางทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปน ในการสรางงานได อยางมีประสิทธิภ าพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลปเขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ดนตรี มีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรควิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ทางดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาดนตรีที่เปน มรดกทางวัฒ นธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล รองเพลง และเลน ดนตรีในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรูสึกที่มีตอดนตรีในเชิงสุนทรีย ะเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณในประวัติศาสตร  นาฏศิลป มี ค วามรู ค วามเข า ใจองค ป ระกอบนาฏศิ ล ป แสดงออกทางนาฏศิ ล ปอยางสรางสรรค ใชศัพทเบื้องตน ทางนาฏศิลป วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิด อยางอิสระ สรางสรรคก ารเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ประยุก ตใ ชน าฏศิลปในชีวิต ประจําวัน เขาใจความสัมพัน ธร ะหวางนาฏศิลปกั บประวัติศาสตร วัฒ นธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล
 4. 4. ๒สาระและมาตรฐานการเรียนรูสาระที ๑ ทัศนศิลป์มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวันมาตรฐาน ศ ๑.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน ทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากลสาระที ๒ ดนตรีมาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณ คา ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิด ตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ ช ในชีวิตประจําวันมาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรี ที่ เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากลสาระที ๓ นาฏศิลป์มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา นาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช ในชีวิตประจําวันมาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
 5. 5. ๓คุณภาพผูเรียน จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  รูและเขาใจเกี่ยวกับรูปร าง รู ปทรง และจําแนกทัศนธาตุข องสิ่งตา ง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐานการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานวาดภาพระบายสีโดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานปน งานโครงสรางเคลื่อนไหวอยางงาย ๆถายทอดความคิด ความรูสึก จากเรื่องราว เหตุการณ ชีวิต จริง สรางงานทัศนศิลปตามที่ต นชื่น ชอบสามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง  รูและเขา ใจความสํ าคัญ ของงานทั ศนศิล ปใ นชีวิ ต ประจํ าวั น ที่มาของงานทั ศนศิล ปในทองถิ่น ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น  รูและเขาใจแหลงกําเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหนาที่ ความหมาย ความสําคัญของบทเพลงใกลตั ว ที่ไ ด ยิน สามารถทอ งบทกลอน ร องเพลง เคาะจั งหวะ เคลื่ อ นไหวร า งกายใหสอดคลองกับบทเพลง อาน เขียน และใชสัญลักษณแทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับรองของตนเอง มีสวนรวมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจําวัน  รู แ ละเข า ใจเอกลั ก ษณ ข องดนตรี ใ นท อ งถิ่ น มี ค วามชื่ น ชอบ เห็ น ความสํ า คั ญและประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น  สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ สามารถแสดงทาทางประกอบจังหวะเพลงตามรู ปแบบนาฏศิลป มีมารยาทในการชมการแสดง รูห นาที่ ข องผู แสดงและผูชม รูประโยชนของการแสดงนาฏศิลปในชีวตประจําวัน เขารวมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ิ  รู แ ละเข า ใจการละเล น ของเด็ ก ไทยและนาฏศิ ล ป ท อ งถิ่ น ชื่ น ชอบและภาคภู มิ ใ จในการละเล น พื้ น บ า น สามารถเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ พ บเห็ น ในการละเล น พื้ น บ า นกั บ การดํ า รงชี วิ ตของคนไทย บอกลัก ษณะเดนและเอกลักษณของนาฏศิลปไทยตลอดจนความสําคัญของการแสดงนาฏศิลปไทยได
 6. 6. ๔ จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  รูและเขาใจการใชทัศนธาตุ รูปราง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใชวั ส ดุ อุ ป กรณ ถ า ยทอดความคิ ด อารมณ ความรู สึ ก สามารถใช ห ลั ก การจั ด ขนาด สั ด ส ว นความสมดุ ล น้ํ าหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช สีคูต รงขา มที่เ หมาะสมในการสรา งงานทัศ นศิล ป๒ มิ ติ ๓ มิ ติ เช น งานสื่ อ ผสม งานวาดภาพระบายสี งานป น งานพิ ม พ ภ าพ รวมทั้ ง สามารถสรางแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถายทอดความคิด จิน ตนาการเปน เรื่อ งราวเกี่ยวกั บเหตุ ก ารณ ต า ง ๆ และสามารถเปรี ย บเที ย บความแตกต า งระหว า งงานทั ศ นศิ ล ป ที่ ส ร า งสรรคดว ยวัสดุอุปกรณและวิธีก ารที่แตกตางกัน เขาใจปญหาในการจัด องคป ระกอบศิลป หลัก การลดและเพิ่มในงานปน การสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตน รูวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ตลอดจนรูและเขาใจคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม  รูและเขาใจบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น  รู แ ละเข า ใจเกี่ ย วกั บ เสี ย งดนตรี เสี ย งร อ ง เครื่ อ งดนตรี และบทบาทหน า ที่รูถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทํานองเพลง องคประกอบของดนตรี ศัพทสังคีตในบทเพลง ประโยคและอารมณ ข องบทเพลงที่ ฟ ง ร อ งและบรรเลงเครื่ อ งดนตรี ด น สดอย างง า ย ใช แ ละเก็ บ รั ก ษาเครื่องดนตรีอยางถูกวิธี อาน เขียนโนตไทยและสากลในรูปแบบตาง ๆ รูลักษณะของผูที่จะเลนดนตรีไดดีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบดนตรี ถายทอดความรูสึกของบทเพลงที่ฟง สามารถใชดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลปและ การเลาเรื่อง  รู แ ละเข า ใจความสั ม พั น ธ ร ะหว า งดนตรี กั บ วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี วั ฒ นธรรมไทยและวัฒนธรรมตาง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคาดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน เห็นความสําคัญในการอนุรักษ  รูและเขาใจองคประกอบนาฏศิลป สามารถแสดงภาษาทา นาฏยศัพทพื้นฐาน สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป และการละครงาย ๆ ถายทอดลีลาหรืออารมณ และสามารถออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงงาย ๆ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรูสึกของตนเองที่มีตองานนาฏศิลป  รูและเขาใจความสัมพันธและประโยชนของนาฏศิลปและการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดงประเภทตาง ๆ ของไทยในแตละทองถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะทอนวัฒนธรรมประเพณีเห็นคุณคาการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย
 7. 7. ๕ จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  รู แ ละเข า ใจเรื่ อ งทั ศ นธาตุ แ ละหลั ก การออกแบบและเทคนิ ค ที่ ห ลากหลายในการสรา งงานทัศนศิล ป ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่ อสื่ อความหมายและเรื่ องราวตา ง ๆ ได อยา งมี คุณ ภาพวิเคราะหรูป แบบเนื้อหาและประเมิ น คุณ คางานทัศนศิลปข องตนเองและผูอื่น สามารถเลือกงานทัศนศิลปโ ดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้น อยางเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลัก ษณ กราฟกในการนําเสนอขอมูลและมีความรู ทักษะที่จําเปนดานอาชีพที่เกี่ยวของกันกับงานทัศนศิลป  รูแ ละเข าใจการเปลี่ ยนแปลงและพัฒ นาการของงานทั ศนศิล ปข องชาติ และท องถิ่ นแตละยุคสมัย เห็น คุณ คางานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒ นธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลปที่มาจากยุคสมัยและวัฒนธรรมตาง ๆ  รู แ ละเข า ใจถึ ง ความแตกต า งทางด า นเสี ย ง องค ป ระกอบ อารมณ ความรู สึ กของบทเพลงจากวัฒนธรรมตาง ๆ มีทักษะในการรอง บรรเลงเครื่องดนตรี ทั้งเดี่ยวและเปนวงโดยเนนเทคนิคการรองบรรเลงอยางมีคุณ ภาพ มีทัก ษะในการสรางสรรคบทเพลงอยางงาย อานเขียนโนตในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย แปลงเสียงเบื้องตนได รูและเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอรูปแบบของผลงานทางดนตรี องคประกอบของผลงานดานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น แสดงความคิด เห็น และบรรยายอารมณความรูสึกที่มีตอบทเพลง สามารถนําเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบไดอยางมีเหตุผล มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รูถึงอาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง เขาใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีตอบุคคลและสังคม  รูและเขาใจที่มา ความสัมพันธ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแตละวัฒนธรรมในยุคสมัยตาง ๆวิเคราะหปจจัยที่ทําใหงานดนตรีไดรับการยอมรับ   รูแ ละเข า ใจการใช น าฏยศัพ ท ห รือ ศั พ ทท างการละครในการแปลความและสื่อ สารผานการแสดง รวมทั้งพัฒ นารูปแบบการแสดง สามารถใชเกณฑงา ย ๆ ในการพิจ ารณาคุณ ภาพการแสดง วิ จ ารณ เ ปรี ย บเที ย บงานนาฏศิ ล ป โดยใช ค วามรู เ รื่ อ งองค ป ระกอบทางนาฏศิ ล ปรวมจัดการแสดง นําแนวคิดของการแสดงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  รู แ ละเข า ใจประเภทละครไทยในแต ล ะยุ ค สมั ย ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงของนาฏศิล ป ไ ทย นาฏศิล ป พื้ น บ า น ละครไทย และละครพื้น บ าน เปรี ย บเที ยบลั ก ษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิล ป จ ากวั ฒ นธรรมต าง ๆ รวมทั้ งสามารถออกแบบและสร างสรรคอุ ปกรณเครื่องแตงกายในการแสดงนาฏศิลปและละคร มีค วามเขาใจ ความสําคัญ บทบาทของนาฏศิล ปและละครในชีวิตประจําวัน
 8. 8. ๖ จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  รูและเขาใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย สามารถใชศัพททางทัศนศิลป อธิบายจุด ประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณและกระบวนการที่สูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลป วิเคราะหเนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการการแสดงออกของศิล ปน ทั้ง ไทยและสากล ตลอดจนการใช เทคโนโลยี ตา ง ๆ ในการออกแบบสรางสรรคงานที่เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมดวยภาพลอเลียนหรือการตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณคุณคางานทัศนศิลปดวยหลักทฤษฎีวิจารณศิลปะ   วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บงานทั ศ นศิ ล ป ใ นรู ป แบบตะวั น ออกและรู ป แบบตะวั น ตกเข า ใจอิ ท ธิ พ ลของมรดกทางวั ฒ นธรรมภู มิ ป ญ ญาระหว า งประเทศที่ มี ผ ลต อ การสร า งสรรคงานทัศนศิลปในสังคม  รู แ ละเข า ใจรู ป แบบบทเพลงและวงดนตรี แ ต ล ะประเภท และจํ า แนกรู ป แบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เขาใจอิทธิพลของวัฒ นธรรมตอการสรางสรรคด นตรี เปรียบเทียบอารมณและความรูสึกที่ไดรับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน อาน เขียน โนตดนตรีไทยและสากลในอัต ราจั ง หวะตา ง ๆ มีทั ก ษะในการร องเพลงหรื อ เล น ดนตรีเ ดี่ย วและรวมวงโดยเนน เทคนิ คการแสดงออกและคุ ณ ภาพของการแสดง สร า งเกณฑ สํ า หรั บ ประเมิ น คุ ณ ภาพการประพั น ธการเลนดนตรีของตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสม สามารถนําดนตรีไประยุกตใชในงานอื่น ๆ  วิเคราะห เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเดนของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมตาง ๆเข าใจบทบาทของดนตรีที่ สะท อนแนวความคิด และคา นิย มของคนในสั ง คม สถานะทางสัง คมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ สรางแนวทางและมีสวนรวมในการสงเสริมและอนุรักษดนตรี  มีทัก ษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีค วามคิ ด ริเริ่มในการแสดงนาฏศิลปเปน คูและเปนหมู สรางสรรคละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ สามารถวิเคราะหแกนของการแสดงนาฏศิลปและละครที่ตองการสื่อความหมายในการแสดง อิทธิพลของเครื่องแตงกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณและสถานที่ที่มีผลตอการแสดง วิจารณการแสดงนาฏศิลปและละคร พัฒนาและใชเกณฑการประเมินในการประเมิน การแสดง และสามารถวิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหวของผูค นในชีวิต ประจําวันและนํามาประยุกตใชในการแสดง  เขาใจวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิ ล ป แ ละการละครของประเทศไทยในยุ ค สมั ย ต า ง ๆ สามารถเปรี ย บเที ย บการนําการแสดงไปใชในโอกาสตาง ๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปไทย
 9. 9. ๗ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ ๑ ทัศนศิลปมาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ป.๑ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ  รูปราง ลักษณะ และขนาดของสิ่งตาง ๆ และขนาดของสิงตาง ๆ รอบตัว ่ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ๒. บอกความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และ  ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมรอบตัว รอบตัว เชน รูสึกประทับใจกับความงาม ของบริเวณรอบอาคารเรียน หรือรูสึกถึง ความไมเปนระเบียบ ของสภาพภายใน หองเรียน ๓. มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ  การใชวัสดุ อุปกรณ เชน ดินเหนียว อุปกรณสรางงานทัศนศิลป ดินน้ํามัน ดินสอ พูกัน กระดาษ สีเทียน สีน้ํา ดินสอสีสรางงานทัศนศิลป ๔. สรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชสี  การทดลองสีดวยการใชสีน้ํา สีโปสเตอร ดวยเทคนิคงาย ๆ สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาไดในทองถิ่น ๕. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ  การวาดภาพระบายสีตามความรูสึก ตามความรูสึกของตนเอง ของตนเอง ป.๒ ๑. บรรยายรูปราง รูปทรงที่พบในธรรมชาติ  รูปราง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม เชน รูปกลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และ กระบอก ๒. ระบุทัศนธาตุที่อยูในสิ่งแวดลอม   เสน สี รูปราง รูปทรงในสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน และงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ เชน งานวาด สี รูปราง และรูปทรง งานปน และงานพิมพภาพ ๓. สรางงานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใช  เสน รูปรางในงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ ทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง เชน งานวาด งานปน และงานพิมพภาพ
 10. 10. ๘ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางป.๒ ๔. มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ  การใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ ๕. สรางภาพปะติดโดยการตัดหรือ  ภาพปะติดจากกระดาษ ฉีกกระดาษ ๖. วาดภาพเพื่อถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ  การวาดภาพถายทอดเรื่องราว ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบาน ๗. เลือกงานทัศนศิลป และบรรยายถึง  เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป สิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว ๘. สรางสรรคงานทัศนศิลปเปนรูปแบบ  งานโครงสรางเคลื่อนไหว งานโครงสรางเคลื่อนไหวป.๓ ๑. บรรยาย รูปราง รูปทรงในธรรมชาติ  รูปราง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป และงานทัศนศิลป ๒. ระบุ วัสดุ อุปกรณที่ใชสรางผลงาน  วัสดุ อุปกรณที่ใชสรางงานทัศนศิลป เมื่อชมงานทัศนศิลป ประเภทงานวาด งานปน งานพิมพภาพ ๓. จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ  เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว ในธรรมชาติ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่อง เสน สี รูปราง รูปทรง และพื้นผิว ๔. วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว  การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัว ดวยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร ๕. มีทักษะพื้นฐาน ในการใชวัสดุ  การใชวัสดุอุปกรณในงานปน อุปกรณสรางสรรคงานปน ๖. วาดภาพถายทอดความคิดความรูสึก  การใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพื้นผิว จากเหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน วาดภาพถายทอดความคิดความรูสึก รูปราง รูปทรง สี และพื้นผิว ๗. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการ  วัสดุ อุปกรณ เทคนิควิธีการในการสรางงาน สรางงานทัศนศิลป โดยเนนถึงเทคนิค ทัศนศิลป และวัสดุ อุปกรณ
 11. 11. ๙ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางป.๓ ๘. ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง  การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป ในงานทัศนศิลปของตนเอง ของตนเอง ๙. ระบุ และจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ  การจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ ที่เนนในงานทัศนศิลปนั้น ๆ ๑๐. บรรยายลักษณะรูปราง รูปทรง  รูปราง รูปทรง ในงานออกแบบ ในงานการออกแบบสิ่งตาง ๆ ที่มีในบาน และโรงเรียนป.๔ ๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง  รูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป และงานทัศนศิลป ๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสี  อิทธิพลของสี วรรณะอุน และวรรณะเย็น วรรณะอุนและสีวรรณะเย็นที่มีตอ อารมณของมนุษย ๓. จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ  เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่วาง ในธรรมชาติสงแวดลอมและงาน ิ่ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป ทัศนศิลปโดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่วาง ๔. มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ  การใชวัสดุ อุปกรณสรางงานพิมพภาพ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพ ๕. มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ  การใชวัสดุ อุปกรณในการวาดภาพระบายสี อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี ๖. บรรยายลักษณะของภาพโดยเนน  การจัดระยะความลึก น้ําหนักและแสงเงา เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ําหนักและ ในการวาดภาพ แสงเงาในภาพ ๗. วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุน  การใชสีวรรณะอุนและใชสีวรรณะเย็น และสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและ วาดภาพถายทอดความรูสึกและจินตนาการ จินตนาการ ๘. เปรียบเทียบความคิดความรูสึก  ความเหมือนและความแตกตางในงาน ที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเอง ทัศนศิลปความคิดความรูสึกที่ถายทอดในงาน และบุคคลอื่น ทัศนศิลป ๙. เลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ  การเลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ ความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป ความรูสึก
 12. 12. ๑๐ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางป.๕ ๑. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะตําแหนง  จังหวะ ตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในสิ่งแวดลอม ของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป และงานทัศนศิลป ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง  ความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณและวิธีการที่ตางกัน ๓. วาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา  แสงเงา น้ําหนัก และวรรณะสี น้ําหนัก และวรรณะสี ๔. สรางสรรคงานปนจาก ดินน้ํามัน  การสรางงานปนเพื่อถายทอดจินตนาการ หรือดินเหนียว โดยเนนการถายทอด ดวยการใชดินน้ํามันหรือดินเหนียว จินตนาการ ๕. สรางสรรคงานพิมพภาพ โดยเนน  การจัดภาพในงานพิมพภาพ การจัดวางตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในภาพ ๖. ระบุปญหาในการจัดองคประกอบศิลป  การจัดองคประกอบศิลปและการสื่อ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป ความหมาย ในงานทัศนศิลป ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงาน ใหดีขึ้น ๗. บรรยายประโยชนและคุณคา  ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลป ของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคน ในสังคมป.๖ ๑. ระบุสีคูตรงขาม และอภิปราย  วงสีธรรมชาติ และสีคตรงขาม ู เกี่ยวกับการใชสีคูตรงขามในการ ถายทอดความคิดและอารมณ ๒. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสวน  หลักการจัดขนาด สัดสวนความสมดุล ความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป ในงานทัศนศิลป ๓. สรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ  งานทัศนศิลปรูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ ๒ มิติ เปน๓ มิติ โดยใชหลักการ ของแสงเงาและน้ําหนัก
 13. 13. ๑๑ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางป.๖ ๔. สรางสรรคงานปนโดยใชหลักการ  การใชหลักการเพิ่มและลดในการ เพิ่มและลด สรางสรรคงานปน ๕. สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ  รูปและพื้นที่วางในงานทัศนศิลป ของรูปและพื้นที่วาง ๖. สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใช  การสรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใช สีคูตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน สีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวนและ และความสมดุล ความสมดุล ๗. สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ  การสรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถายทอด แผนผัง และภาพประกอบ ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ ตาง ๆม.๑ ๑. บรรยายความแตกตางและความ  ความแตกตางและความคลายคลึงกัน คลายคลึงกันของงานทัศนศิลป ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป และสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ ๒. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบ  ความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล งานทัศนศิลป โดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล ๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็น  หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ ระยะไกลใกล เปน ๓ มิติ ๔. รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสราง  เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปน  เปนเรื่องราว ๓ มิติโดยเนนความเปนเอกภาพ หรืองานสื่อผสม ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราว ของงาน ๕. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ  การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ หรือกราฟกอื่น ๆ ในการนําเสนอ หรืองานกราฟก ความคิดและขอมูล ๖. ประเมินงานทัศนศิลป และบรรยาย  การประเมินงานทัศนศิลป ถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและ ผูอื่นโดยใชเกณฑที่กําหนดให
 14. 14. ๑๒ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางม.๒ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบ  รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงาน และแนวคิดของงานทัศนศิลปที่เลือกมา ทัศนศิลป ๒. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและ  ความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบ ความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุ การใชวัสดุ อุปกรณในงานทัศนศิลป อุปกรณในงานทัศนศิลปของศิลปน ของศิลปน ๓. วาดภาพดวยเทคนิคที่หลากหลาย  เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย ในการสื่อความหมายและเรื่องราวตาง ๆ ๔. สรางเกณฑในการประเมิน  การประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป และวิจารณงานทัศนศิลป ๕. นําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไข  การพัฒนางานทัศนศิลป และพัฒนางาน  การจัดทําแฟมสะสมงานทัศนศิลป ๖. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ  การวาดภาพถายทอดบุคลิกลักษณะ ของตัวละคร ของตัวละคร ๗. บรรยายวิธีการใชงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปในการโฆษณา ในการโฆษณาเพื่อโนมนาวใจ และนําเสนอตัวอยางประกอบม.๓ ๑. บรรยายสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป  ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดลอม ทีเ่ ลือกมาโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ และงานทัศนศิลป และหลักการออกแบบ ๒. ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ  เทคนิควิธีการของศิลปนในการสรางงาน ของศิลปนในการสรางงาน ทัศนศิลป ทัศนศิลป ๓. วิเคราะห และบรรยายวิธีการใช  วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการ ในการสรางงานทัศนศิลป สรางงานทัศนศิลปของตนเอง ใหมีคุณภาพ ๔. มีทักษะในการสรางงานทัศนศิลป  การสรางงานทัศนศิลปทั้งไทยและสากล อยางนอย ๓ ประเภท
 15. 15. ๑๓ ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ม.๓ ๕. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตาง ๆ  การใชหลักการออกแบบในการสรางงาน ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใช สื่อผสม หลักการออกแบบ ๖. สรางงานทัศนศิลป ทั้ง ๒ มิติ และ  การสรางงานทัศนศิลปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ ๓ มิติ เพื่อถายทอดประสบการณและ เพื่อถายทอดประสบการณ และจินตนาการ จินตนาการ ๗. สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อ  การประยุกตใชทัศนธาตุและหลักการ ความหมายเปนเรื่องราว โดยประยุกตใช ออกแบบสรางงานทัศนศิลป ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ๘. วิเคราะหและอภิปรายรูปแบบ  การวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และคุณคา เนื้อหาและคุณคาในงานทัศนศิลป ในงานทัศนศิลป ของตนเอง และผูอื่น หรือของศิลปน ๙. สรางสรรคงานทัศนศิลปเพื่อบรรยาย  การใชเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย เหตุการณตาง ๆ โดยใชเทคนิค สรางงานทัศนศิลปเพื่อสื่อความหมาย ที่หลากหลาย ๑๐. ระบุอาชีพที่เกี่ยวของกับงาน  การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป ทัศนศิลปและทักษะที่จําเปนในการ ประกอบอาชีพนั้น ๆ ๑๑. เลือกงานทัศนศิลปโดยใชเกณฑที่  การจัดนิทรรศการ กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม และนําไป จัดนิทรรศการม.๔- ๖ ๑. วิเคราะหการใชทัศนธาตุ และ  ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ หลักการออกแบบในการสื่อความหมาย ในรูปแบบตาง ๆ ๒. บรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของ  ศัพททางทัศนศิลป งานทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป ๓. วิเคราะหการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  วัสดุ อุปกรณ และเทคนิคของศิลปน และเทคนิคของศิลปนในการแสดงออก ในการแสดงออกทางทัศนศิลป ทางทัศนศิลป
 16. 16. ๑๔ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางม.๔- ๖ ๔. มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ  เทคนิค วัสดุ อุปกรณ กระบวนการในการ อุปกรณ และกระบวนการที่สูงขึ้น สรางงานทัศนศิลป ในการสรางงานทัศนศิลป ๕. สรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยี  หลักการออกแบบและการจัดองคประกอบ ตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบและ ศิลปดวยเทคโนโลยี การจัดองคประกอบศิลป ๖. ออกแบบงานทัศนศิลปไดเหมาะกับ  การออกแบบงานทัศนศิลป โอกาสและสถานที่ ๗. วิเคราะหและอธิบายจุดมุงหมาย  จุดมุงหมายของศิลปนในการเลือกใชวัสดุ ของศิลปนในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ อุปกรณ เทคนิคและเนื้อหา ในการสรางงาน เทคนิคและเนื้อหา เพื่อสรางสรรคงาน ทัศนศิลป ทัศนศิลป ๘. ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป  ทฤษฎีการวิจารณศิลปะ โดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ ๙. จัดกลุมงานทัศนศิลปเพื่อสะทอน  การจัดทําแฟมสะสมงานทัศนศิลป พัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง ๑๐. สรางสรรคงานทัศนศิลปไทย สากล  การสรางงานทัศนศิลปจากแนวคิดและ โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ วิธีการของศิลปน สรางงานของศิลปนที่ตนชื่นชอบ ๑๑. วาดภาพ ระบายสีเปนภาพลอเลียน  การวาดภาพลอเลียนหรือภาพการตูน หรือภาพการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพสังคมในปจจุบัน
 17. 17. ๑๕สาระที่ ๑ ทัศนศิลปมาตรฐาน ศ ๑.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ป.๑ ๑. ระบุงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน  งานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน ป.๒ ๑. บอกความสําคัญของงานทัศนศิลป  ความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิต ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน ประจําวัน ๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปในทองถิ่น ประเภทตาง ๆ ในทองถิ่นโดยเนนถึง วิธีการสรางงานและวัสดุอุปกรณ ที่ใช ป.๓ ๑. เลาถึงที่มาของงานทัศนศิลปในทองถิ่น  ที่มาของงานทัศนศิลปในทองถิ่น ๒. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและ  วัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลป วิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น ในทองถิ่น ป.๔ ๑. ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปในวัฒนธรรมทองถิ่น ในเหตุการณ และงานเฉลิมฉลอง ของวัฒนธรรมในทองถิ่น ๒. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปจากวัฒนธรรมตาง ๆ ที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ ป.๕ ๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ  ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป รูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรู หรือนิทรรศการศิลปะ ๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและ ที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญา ภูมิปญญาในทองถิ่น ในทองถิ่น ป.๖ ๑. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป  บทบาทของงานทัศนศิลปในชีวิต ที่สะทอนชีวิตและสังคม และสังคม ๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ  อิทธิพลของศาสนาที่มีตองานทัศนศิลป ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผล ในทองถิ่น ตองานทัศนศิลปในทองถิ่น
 18. 18. ๑๖ ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ป.๖ ๓. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถิ่นที่มีผล ในทองถิ่นที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลป ตอการสรางงานทัศนศิลป ของบุคคล ม.๑ ๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ  ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลปของชาติ งานทัศนศิลปของชาติและของทองถิ่น และทองถิ่น ตนเองจากอดีตจนถึงปจจุบัน ๒. ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปภาคตาง ๆ ในประเทศไทย ของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย ๓. เปรียบเทียบความแตกตางของ  ความแตกตางของงานทัศนศิลป จุดประสงคในการสรางสรรคงาน ในวัฒนธรรมไทยและสากล ทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและสากลม.๒ ๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมตาง ๆ  วัฒนธรรมที่สะทอนในงานทัศนศิลป ที่สะทอนถึงงานทัศนศิลปในปจจุบัน ปจจุบัน ๒. บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของ  งานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย งานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย โดยเนนถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน ๓. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ  การออกแบบงานทัศนศิลปในวัฒนธรรม งานทัศนศิลปที่มาจาก วัฒนธรรมไทย ไทยและสากล และสากลม.๓ ๑. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปกับการสะทอนคุณคา ที่สะทอนคุณคาของวัฒนธรรม ของวัฒนธรรม ๒. เปรียบเทียบความแตกตางของ  ความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละ งานทัศนศิลปในแตละยุคสมัย ยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล ของวัฒนธรรมไทยและสากลม.๔- ๖ ๑. วิเคราะห และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปรูปแบบตะวันออกและ ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบ ตะวันตก ตะวันตก ๒. ระบุงานทัศนศิลปของศิลปนที่มีชื่อเสียง  งานทัศนศิลปของศิลปนที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม
 19. 19. ๑๗ ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางม.๔- ๖ ๓. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศ วัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตอ ที่มีผลตองานทัศนศิลป งานทัศนศิลปในสังคม
 20. 20. ๑๘สาระที่ ๒ ดนตรีมาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ป.๑ ๑. รูวาสิ่งตาง ๆ สามารถกอกําเนิดเสียง  การกําเนิดของเสียง ที่แตกตางกัน - เสียงจากธรรมชาติ - แหลงกําเนิดของเสียง - สีสันของเสียง ๒. บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และ  ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic) ความชา- เร็วของจังหวะ  อัตราความเร็วของจังหวะTempo ๓. ทองบทกลอน รองเพลงงาย ๆ  การอานบทกลอนประกอบจังหวะ  การรองเพลงประกอบจังหวะ ๔. มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีอยาง  กิจกรรมดนตรี สนุกสนาน - การรองเพลง - การเคาะจังหวะ - การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง o ตามความดัง- เบาของบท เพลง o ตามความชาเร็วของจังหวะ ๕. บอกความเกี่ยวของของเพลงที่ใช  เพลงที่ใชในชีวิตประจําวัน ในชีวิตประจําวัน - เพลงกลอมเด็ก - บทเพลงประกอบการละเลน - เพลงสําคัญ (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี) ป.๒ ๑. จําแนกแหลงกําเนิด ของเสียงที่ไดยิน  สีสันของเสียงเครื่องดนตรี  สีสันของเสียงมนุษย ๒. จําแนกคุณสมบัตของเสียง สูง- ต่ํา , ิ  การฝกโสตประสาท การจําแนกเสียง ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี สูง-ต่ํา ดัง-เบา ยาว-สั้น
 21. 21. ๑๙ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางป.๒ ๓. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกาย  การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง ใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลง  การเลนเครื่องดนตรีประกอบเพลง ๔. รองเพลงงาย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย  การขับรอง ๕. บอกความหมายและความสําคัญ  ความหมายและความสําคัญของเพลง ของเพลงที่ไดยิน ที่ไดยิน - เพลงปลุกใจ - เพลงสอนใจป.๓ ๑. ระบุรูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี  รูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและไดยินในชีวิตประจําวัน  เสียงของเครื่องดนตรี ๒. ใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียง  สัญลักษณแทนคุณสมบัตของเสียง (สูง-ต่ํา ิ และจังหวะเคาะ ดัง-เบา ยาว-สั้น)  สัญลักษณแทนรูปแบบจังหวะ ๓. บอกบทบาทหนาที่ของเพลงที่ไดยิน  บทบาทหนาที่ของบทเพลงสําคัญ - เพลงชาติ - เพลงสรรเสริญพระบารมี - เพลงประจําโรงเรียน ๔. ขับรองและบรรเลงดนตรีงาย ๆ  การขับรองเดี่ยวและหมู  การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง ๕. เคลื่อนไหวทาทางสอดคลองกับ  การเคลื่อนไหวตามอารมณของบทเพลง อารมณของเพลงที่ฟง ๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงรอง เสียงขับรองของตนเองและผูอื่น และเสียงดนตรี - คุณภาพเสียงรอง - คุณภาพเสียงดนตรี ๗. นําดนตรีไปใชในชีวิตประจําวันหรือ  การใชดนตรีในโอกาสพิเศษ โอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม - ดนตรีในงานรื่นเริง - ดนตรีในการฉลองวันสําคัญของชาติ
 22. 22. ๒๐ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางป.๔ ๑. บอกประโยคเพลงอยางงาย  โครงสรางของบทเพลง - ความหมายของประโยคเพลง - การแบงประโยคเพลง ๒. จําแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช  ประเภทของเครื่องดนตรี ในเพลงที่ฟง  เสียงของเครื่องดนตรีแตละประเภท ๓. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงงาย ๆ  การเคลื่อนที่ขึ้น - ลงของทํานอง ของทํานอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว  รูปแบบจังหวะของทํานองจังหวะ ของจังหวะในเพลงทีฟง ่   รูปแบบจังหวะ  ความชา - เร็วของจังหวะ ๔. อาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากล  เครืองหมายและสัญลักษณทางดนตรี ่ - กุญแจประจําหลัก - บรรทัดหาเสน - โนตและเครื่องหมายหยุด - เสนกั้นหอง  โครงสรางโนตเพลงไทย - การแบงหอง - การแบงจังหวะ ๕. รองเพลงโดยใชชวงเสียงที่เหมาะสม  การขับรองเพลงในบันไดเสียงที่ กับตนเอง เหมาะสมกับตนเอง ๖. ใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตอง  การใชและการดูแลรักษาเครื่องดนตรี และปลอดภัย ของตน ๗. ระบุวาดนตรีสามารถใชในการสื่อ  ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง เรื่องราวป.๕ ๑. ระบุองคประกอบดนตรีในเพลงที่ใช  การสื่ออารมณของบทเพลงดวยองคประกอบ ในการสื่ออารมณ ดนตรี - จังหวะกับอารมณของบทเพลง - ทํานองกับอารมณของบทเพลง
 23. 23. ๒๑ ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางป.๕ ๒. จําแนกลักษณะของเสียงขับรองและ  ลักษณะของเสียงนักรองกลุมตาง ๆ เครื่องดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ  ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทตาง ๆ ๓. อาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากล  เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี ๕ ระดับเสียง - บันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic scale - โนตเพลงในบันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic scale ๔. ใชเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และ  การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ ทํานอง  การบรรเลงทํานองดวยเครื่องดนตรี ๕. รองเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลง  การรองเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น ไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  การรองเพลงสากล หรือไทยสากล  การรองเพลงประสานเสียงแบบ Canon Round ๖. ดนสดงาย ๆ โดยใชประโยคเพลง  การสรางสรรคประโยคเพลงถาม-ตอบ แบบถามตอบ ๗. ใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการ  การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรม แสดงออกตามจินตนาการ นาฏศิลป  การสรางสรรคเสียงประกอบการเลาเรื่อง ป.๖ ๑. บรรยายเพลงที่ฟง โดยอาศัย  องคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต องคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต ๒. จําแนกประเภทและบทบาทหนาที่  เครื่องดนตรีไทยแตละภาค เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่  บทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรี มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ  ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ๓. อาน เขียนโนตไทย และโนตสากล  เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี ทํานองงาย ๆ  โนตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น  โนตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major ๔. ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ  การรองเพลงประกอบดนตรี การรองเพลง ดนสด ที่มีจังหวะและ  การสรางสรรครูปแบบจังหวะและทํานอง ทํานองงาย ๆ ดวยเครื่องดนตรี
 24. 24. ๒๒ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางป.๖ ๕. บรรยายความรูสึกที่มีตอดนตรี  การบรรยายความรูสึกและแสดงความ ๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทํานอง คิดเห็นที่มีตอบทเพลง จังหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียง - เนื้อหาในบทเพลง ของเพลงที่ฟง - องคประกอบในบทเพลง - คุณภาพเสียงในบทเพลงม.๑ ๑. อาน เขียน รองโนตไทย และโนตสากล  เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี - โนตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น - โนตสากล ในกุญแจซอลและฟา ในบันไดเสียง C Major ๒. เปรียบเทียบเสียงรองและเสียง  เสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรี ของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม ในบทเพลงจากวัฒนธรรมตาง ๆ ที่ตางกัน - วิธการขับรอง ี - เครื่องดนตรีที่ใช ๓. รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลง  การรองและการบรรเลงเครื่องดนตรี ประกอบการรองเพลงดวยบทเพลง ประกอบการรอง ที่หลากหลายรูปแบบ - บทเพลงพื้นบาน บทเพลงปลุกใจ - บทเพลงไทยเดิม - บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว - บทเพลงรูปแบบ ABA - บทเพลงประกอบการเตนรํา ๔. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและ  วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ  วงดนตรีไทย  วงดนตรีสากล ๕. แสดงความคิดเห็นทีเ0

×