ฟิสิกส์เบื้องต้น
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ฟิสิกส์เบื้องต้น

on

 • 8,675 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,675
Views on SlideShare
5,482
Embed Views
3,193

Actions

Likes
0
Downloads
76
Comments
0

6 Embeds 3,193

http://kruapirat.wordpress.com 2351
http://physicskroolek.wordpress.com 570
https://kruapirat.wordpress.com 266
http://www.google.co.th 3
http://webcache.googleusercontent.com 2
https://www.google.co.th 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ฟิสิกส์เบื้องต้น Presentation Transcript

 • 1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฟสิกส By Kroolek Page 1
 • 2. ฟสิกสมาจากไหน วิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural science) วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ ชีววิทยา ธรณีวิทยา สัตววิทยา ดาราศาสตร พฤกศาสตร เคมี จุลชีววิทยา ฟสิกส Page 2
 • 3. ฟสิกสมาจากไหน วิทยาศาสตร (science) คือ องคความรูที่มีระบบและจัดไวอยางมีระเบียบแบบแผน ระเบียบวิธทางวิทยาศาสตร และ เจตคติทางวิทยาศาสตร ี วิทยาศาสตรคือ องคความรูทางวิทยาศาสตรที่ใชในการสืบ เสาะหาความรูและวิธทางวิทยาศาสตรนั้นอาศัย การสังเกต ี เปนพื้นฐาน Page 3
 • 4. ฟสิกสคืออะไร เปนวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไมมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ปรากฏการณตางๆ Page 4
 • 5. Page 5
 • 6. Page 6
 • 7. กฎและทฤษฎีกฎ เปนความสัมพันธระหวางเหตุและผล ทดสอบกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้งทฤษฎี สมมติฐานที่ไดรับการตรวจสอบหลายๆ ครั้ง สามารถใชอธิบายขอเท็จจริง เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดอีก Page 7
 • 8. เปนทฤษฎีหรือไม 1. ทฤษฎีตองอธิบาย กฎ หลักการ ขอเท็จจริงของเรื่องราวที่อยู  ในขอบเขตของทฤษฎีนั้นได 2. ทฤษฎีตองคาดคะเนตามหลักเหตุผลออกไปเปนกฎหรือ  หลักการบางอยางได 3. ทฤษฎีจะตองทํานายปรากฏการณที่อาจจะเกิดขึ้นได Page 8
 • 9. ขอบเขตของฟสิกส ฟสิกส กลศาสตร คลื่น เสียง ความรอน ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร ความรอน ไฟฟาและแมเหล็ก Page 9
 • 10. กลศาสตร เกี่ยวกับ-แรง -โมเมนตัม-การเคลือนที่ ่ -การลอยตัว-งานและพลังงานกล -การไหล-กําลัง -การสั่น-การหมุน-การชน Page 10
 • 11. คลื่น เสียง แสง เกี่ยวกับ-การกําเนิด -การเลี้ยวเบน-การสงผานตัวกลาง -การแทรกสอด-การสะทอน -การกระเจิง-การหักเห -การดูดกลืนพลังงาน Page 11
 • 12. ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร เกี่ยวกับ -โครงสรางอะตอม/สเปกตรัมของอะตอม -นิวเคลียรกับกัมมันตภาพตรังสี -ปฏิกิริยานิวเคลียร Page 12
 • 13. ความรอนเกี่ยวกับ-อุณหภูมิ-การถายโอน-ตัวนําและฉนวน-การเปลี่ยนสถานะ Page 13
 • 14. ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร เกี่ยวกับ -ประจุ/กระแส -ศักย/ความตางศักย -สนามไฟฟา -ตัวนํา/ฉนวน -แรงระหวางประจุกับสนามไฟฟา -สนามแมเหล็ก Page 14
 • 15. ฟสิกสใชอะไรได Page 15
 • 16. ฟสิกสเกี่ยวอะไรกับเรา Page 16