ฟิสิกส์เบื้องต้น

11,319 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,376
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ฟิสิกส์เบื้องต้น

 1. 1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฟสิกส By Kroolek Page 1
 2. 2. ฟสิกสมาจากไหน วิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural science) วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ ชีววิทยา ธรณีวิทยา สัตววิทยา ดาราศาสตร พฤกศาสตร เคมี จุลชีววิทยา ฟสิกส Page 2
 3. 3. ฟสิกสมาจากไหน วิทยาศาสตร (science) คือ องคความรูที่มีระบบและจัดไวอยางมีระเบียบแบบแผน ระเบียบวิธทางวิทยาศาสตร และ เจตคติทางวิทยาศาสตร ี วิทยาศาสตรคือ องคความรูทางวิทยาศาสตรที่ใชในการสืบ เสาะหาความรูและวิธทางวิทยาศาสตรนั้นอาศัย การสังเกต ี เปนพื้นฐาน Page 3
 4. 4. ฟสิกสคืออะไร เปนวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไมมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ปรากฏการณตางๆ Page 4
 5. 5. Page 5
 6. 6. Page 6
 7. 7. กฎและทฤษฎีกฎ เปนความสัมพันธระหวางเหตุและผล ทดสอบกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้งทฤษฎี สมมติฐานที่ไดรับการตรวจสอบหลายๆ ครั้ง สามารถใชอธิบายขอเท็จจริง เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดอีก Page 7
 8. 8. เปนทฤษฎีหรือไม 1. ทฤษฎีตองอธิบาย กฎ หลักการ ขอเท็จจริงของเรื่องราวที่อยู  ในขอบเขตของทฤษฎีนั้นได 2. ทฤษฎีตองคาดคะเนตามหลักเหตุผลออกไปเปนกฎหรือ  หลักการบางอยางได 3. ทฤษฎีจะตองทํานายปรากฏการณที่อาจจะเกิดขึ้นได Page 8
 9. 9. ขอบเขตของฟสิกส ฟสิกส กลศาสตร คลื่น เสียง ความรอน ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร ความรอน ไฟฟาและแมเหล็ก Page 9
 10. 10. กลศาสตร เกี่ยวกับ-แรง -โมเมนตัม-การเคลือนที่ ่ -การลอยตัว-งานและพลังงานกล -การไหล-กําลัง -การสั่น-การหมุน-การชน Page 10
 11. 11. คลื่น เสียง แสง เกี่ยวกับ-การกําเนิด -การเลี้ยวเบน-การสงผานตัวกลาง -การแทรกสอด-การสะทอน -การกระเจิง-การหักเห -การดูดกลืนพลังงาน Page 11
 12. 12. ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร เกี่ยวกับ -โครงสรางอะตอม/สเปกตรัมของอะตอม -นิวเคลียรกับกัมมันตภาพตรังสี -ปฏิกิริยานิวเคลียร Page 12
 13. 13. ความรอนเกี่ยวกับ-อุณหภูมิ-การถายโอน-ตัวนําและฉนวน-การเปลี่ยนสถานะ Page 13
 14. 14. ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร เกี่ยวกับ -ประจุ/กระแส -ศักย/ความตางศักย -สนามไฟฟา -ตัวนํา/ฉนวน -แรงระหวางประจุกับสนามไฟฟา -สนามแมเหล็ก Page 14
 15. 15. ฟสิกสใชอะไรได Page 15
 16. 16. ฟสิกสเกี่ยวอะไรกับเรา Page 16

×