Kroojade Research

1,976 views
1,946 views

Published on

Kroojade Research

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kroojade Research

 1. 1. ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน อัครเจตน์ สีหะวงษ์ [email_address] เรื่อง การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ( PBL ) เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. 2. ฉันอยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร 1. พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. พัฒนา สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 3. ศึกษา ความพึงพอใจ ของผู้เรียน
 3. 3. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะพัฒนา / แก้ปัญหา <ul><li>หลักสูตร 2551 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้เป็นเป้าหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยได้เรียนรู้เรื่องการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ( Project-based Learning using ICT) จากการอบรมฯ </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำการเรียนรู้แบบโครงงานมาพัฒนาผู้เรียนในด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สมรรถนะสำคัญ </li></ul><ul><li>ของผู้เรียน </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจ ต่อการเรียนแบบโครงงาน </li></ul>
 4. 4. ทำไม PBL <ul><li>PBL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้แบบ PBL เป็นการสร้างชิ้นงาน เช่น แอนนิเมชัน บล็อก เว็บไซต์ และอื่น ๆ โดยใช้ ICT </li></ul><ul><li>เป็นเครื่องมือ ซึ่งผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการทำงาน </li></ul><ul><li>จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การเรียนแบบ PBL มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาความรู้ </li></ul><ul><li>และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ของผู้เรียนได้ </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านต่าง ๆ จากการเรียนรู้แบบ PBL </li></ul>
 5. 5. ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือได้คำตอบ <ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ได้หรือไม่ </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยต้องการทราบระดับ ความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อ การเรียนรู้แบบโครงงาน </li></ul>
 6. 6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย <ul><li>เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 </li></ul><ul><li>เพื่อศึกษา ความพึงพอใจ ของผู้เรียน จากการเรียนรู้แบบโครงงาน </li></ul>
 7. 7. หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 </li></ul><ul><li>ทฤษฎี (Constructionism) </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน </li></ul><ul><li>การใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 </li></ul><ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul><ul><li>1. ความสามารถในการสื่อสาร </li></ul><ul><li>2. ความสามารถในการคิด </li></ul><ul><li>3. ความสามารถในการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต </li></ul><ul><li>5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>การวัดและประเมินผล / การประเมินชิ้นงาน </li></ul><ul><li>งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul>
 8. 8. นิยามศัพท์ <ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน หมายถึงการให้นักเรียนใช้ ICT </li></ul><ul><li>มาเป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน </li></ul><ul><li>การใช้ ICT หมายถึง การนำโปรแกรมมัลติมีเดียมาใช้ในการสร้างชิ้นงาน </li></ul><ul><li>การสร้างชิ้นงาน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้ในการเขียนเล่าเรื่อง </li></ul><ul><li>การเล่าเรื่อง หมายถึง นักเรียนนำสาระที่เรียนมาสร้างในรูปแบบที่มีเนื้อหาที่เรียนพร้อมการเลือกใช้ สื่อ ภาพ วิดีโอเสียง มาประกอบ </li></ul><ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน หมายถึง </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง </li></ul><ul><li>ความพึงพอใจ หมายถึง </li></ul>
 9. 9. เครื่องมือวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ คู่มือการเขียนเรื่องเล่าโดยผ่านเครื่องมือดิจิทัล ( ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือสร้างชิ้นงาน ) </li></ul><ul><li>แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>แบบวัดความรู้จากชิ้นงาน (rubric) </li></ul><ul><li>แบบวัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ( ทั้ง 5 ด้าน ) </li></ul><ul><li>แบบวัดความพึงพอใจ </li></ul>แบบสอบถาม บันทึกอนุทินนักเรียน บันทึกอนุทินครู แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทักษะ พอใจ แบบประเมินชิ้นงาน
 10. 10. แนวทางการจัดการเรียนรู้ <ul><li>วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานโดยใช้ ICT ( เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ) </li></ul><ul><li>ผู้เรียนมีการพัฒนาสมรรถสำคัญทั้ง 5 ประการ </li></ul><ul><li>แนะนำหน่วยการเรียน จุดประสงค์ แนะนำเว็บ ทสรช . 2.0 และการใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 และสมัคร e mail เข้าสู่ระบบ ( อาจใช้ Google apps นำเสนองาน หรือ movie maker Jing capture Utube ppt doc xls ) </li></ul><ul><li>แบ่งกลุ่มศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน </li></ul><ul><li>แนะนำตัว ตั้งคำถาม ตอบคำถาม บันทึก เก็บรวบรวม เรียบเรียง ด้วย word แล้ว post แล้ว sharing ด้วยการตกแต่งเป็นเว็บ และมีการสรุปอภิปราย </li></ul><ul><li>บันทึกอนุทิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ต้องมีคำถามนำ ) </li></ul><ul><ul><ul><li>มีอะไรเกิดขึ้น นร . เพื่อน ครูให้ นร . ทำ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ได้อะไร ความรู้ ความสนุก มิตรภาพ สอนเพื่อน ภูมิใจ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รู้สึกอย่างไร ความคิดเห็นว่า ... วิธีการ โลกในยุคปัจุบัน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ครูชอบ อนุทินไหน อันไหน ต้องปรับปรุง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การประเมิน วางแผน ปฏิบัติ ชิ้นงาน </li></ul></ul></ul>
 11. 11. การจัดกิจกรรม ชั่วโมงที่ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
 12. 12. การดำเนินงาน <ul><li>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คนเป็นนักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิง 14 คน กำลังเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2552 ซึ่งเป็นนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และได้รับการศึกษาแบบอยู่ประจำ </li></ul><ul><li>ผู้เรียน ทำโครงงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน </li></ul><ul><li>ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 </li></ul>กลุ่มที่ศึกษา วิธีการจัดกิจกรรม
 13. 13. การเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>แผน </li></ul>
 14. 14. การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>ปริมาณ คุณภาพ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์การวิจัย </li></ul><ul><li>คำถาม </li></ul><ul><li>ชนิดของข้อมูล ข้อมูลที่ศึกษา </li></ul><ul><li>วิธีเก็บ </li></ul><ul><li>เครื่องมือเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>วิธีวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul>
 15. 15. การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>ปริมาณ อยู่ในรูปจำนวนหรือตัวเลข </li></ul><ul><li>ความถี่ </li></ul><ul><li>ร้อยละ </li></ul><ul><li>ค่าเฉลี่ย </li></ul><ul><li>ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน </li></ul><ul><li>คุณภาพ ไม่อยู่ในรูปจำนวนหรือตัวเลข </li></ul><ul><li>ไม่ใช้วิธีการทางสถิติ </li></ul><ul><li>ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา </li></ul>
 16. 16. แผนการดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย ข้อมูลที่ศึกษา วิธีเก็บข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้หรือไม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. 2. พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้หรือไม่ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน ( ความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม ) <ul><li>การสังเกต </li></ul><ul><li>การบันทึกอนุทิน </li></ul><ul><li>การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>- แบบสังเกต </li></ul><ul><li>แบบบันทึกอนุทิน </li></ul><ul><li>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul>3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานหรือไม่ ความพึงพอใจ <ul><li>การบันทึกอนุทิน </li></ul><ul><li>การวัดความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>แบบบันทึกอนุทิน </li></ul><ul><li>แบบวัดความพึงพอใจ </li></ul>

×