การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร<br />ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตราภา กุณฑลบุตร<br />พฤษภาคม 2554<br />© Chittrapa 2...
เนื้อหาสาระที่นำเสนอ<br />ความสัมพันธ์ระหว่างการทำวิจัยและบทความวิจัย<br /> ความหมายและลักษณะสำคัญของบทความวิจัย<br /> การ...
เนื้อหาสาระที่นำเสนอ<br />สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับการวางแผนการเขียน บทความวิจัย <br />   โดยทั่วไป<br />โครงสร้างโดยทั่ว...
เนื้อหาสาระที่นำเสนอ<br />สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร<br /> สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับบทความวิจัยท...
เนื้อหาสาระที่นำเสนอ<br /> การเลือกวารสารที่เหมาะสมกับบทความวิจัย<br /> แนวทางหรือ “กฎเกี่ยวกับผู้เขียน ”<br /> ประเด็นเกี...
เนื้อหาสาระที่นำเสนอ<br />โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไท...
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำวิจัยและบทความวิจัย<br />© Chittrapa 2011<br />
ความหมายและลักษณะสำคัญของบทความวิจัย<br />บทความวิจัย (research article)<br />เอกสารการวิจัย (research paper)<br />บทความเ...
การพิจารณาว่าเอกสารนั้นเป็นบทความวิจัย<br />โดยทั่วไปบทความวิจัยมักประกอบด้วยสิ่งที่พิจารณาง่ายหรือกว้างที่สุดในประเด็นต่อ...
จะพิจารณาได้อย่างไรว่าเอกสารนั้นเป็นบทความวิจัย<br />องค์ประกอบอื่นๆของบทความวิจัยอาจประกอบด้วยสาระต่อไปนี้<br /> คำสำคัญ<...
ความแตกต่างระหว่างบทความวิจัยและรายงานวิจัย<br />บทความวิจัยมีความยาวจำกัด ในขณะที่รายงานวิจัยไม่<br />  จำกัดวามยาว<br ...
ความแตกต่างระหว่างบทความวิจัยและ บทความวิชาการ<br /> บทความวิจัยหมายถึงเอกสารที่เรียบเรียงจากการค้น<br />  คว้าอย่างมีระ...
เป้าหมายของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัย<br />บทความวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงผลการวิเคราะห์ (analyticalp...
เป้าหมายของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัย<br />บทความวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงผลการวิเคราะห์ (analyticalp...
เป้าหมายของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัย<br />บทความวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงผลโต้แย้งหรือชวนเชิญ (argum...
ความจำเป็นในการเขียนบทความวิจัย<br />© Chittrapa 2011<br />
ความจำเป็นในการเขียนบทความวิจัย<br />เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่ได้ค้นพบจากผลงานวิจัยให้บุคคลทั่วไป <br />  โดยเฉพ...
หัวใจสำคัญของการเขียนบทความวิจัย<br />การนำเสนอสาระที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้<br /><ul><li>ชัดเจน
สั้น
กะทัดรัด
รัดกุม
ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล
บทความสะท้อนองค์ความรู้ใหม่
การนำเสนอแต่ละประเด็นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีวิจ...
การนำเสนอระเบียบวิธีการวิจัยสั้นแต่มีรายละเอียดพอเพียงสำหรับผู้อื่นในการนำไปศึกษาหรืออ้างอิงต่อไป</li></ul>© Chittrapa 201...
สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับการวางแผนการเขียน บทความวิจัยโดยทั่วไป<br />ต้องวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่จะให้ผู้อ...
โครงสร้างโดยทั่วไปของบทความวิจัย<br /> ชื่อเรื่อง<br /> รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน<br /> คำสำคัญ<br /> บทคัดย่อ<br /> ส่ว...
โครงสร้างโดยทั่วไปของบทความวิจัย<br />ชื่อเรื่อง<br /> หัวใจสำคัญคือลักษณะสำคัญของชื่อเรื่องต้องมีความเชื่อมโยงระหว่าง คำส...
ความสำคัญของความประทับใจครั้งแรกในการอ่านบทความ<br />บทคัดย่อ(abstract)<br />บทคัดย่อที่มีโครงสร้างดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับว...
ความสำคัญของความประทับใจครั้งแรกในการอ่านบทความ<br />ส่วนนำ (introduction)<br />ส่วนนำจะบอกว่า “ บทความวิจัยนี้เกี่ยวกับอะ...
องค์ประกอบของบทความวิจัย<br />วิธีการ(Methods)<br />ส่วนนี้จะบอกให้ผู้อ่านทราบว่าผู้วิจัยดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบคำถามการว...
องค์ประกอบของบทความวิจัย<br />ผลการวิจัย (Result)<br /><ul><li> ส่วนนี้คือคำตอบของคำถาม/วัตถุประสงค์การวิจัย
 นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญที่ตอบคำถามใน </li></ul>   บทความวิจัยนี้เท่านั้น เชื่อมโยงกับแนวทางการวิเคราะห์ข้อม...
องค์ประกอบของบทความวิจัย<br />การอภิปรายและสรุปผล(Discussion and conclusion)<br />ส่วนนี้เป็นการเสนอข้อค้นพบที่สำคัญ ไม่นำ...
องค์ประกอบของบทความวิจัย<br />ส่วนอ้างอิงและภาคผนวก (References/Appendix)<br />ส่วนอ้างอิงเป็นการระบุเอกสารที่นำมาใช้อ้างอ...
แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />นักวิจัยจะเขียนบทความวิจัยได้ดีต้องมีการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและ เขียนงานวิจัยตามวัตถุประสง...
แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />การเขียนบทความวิจัยเป็นทั้งศาสตร์ หมายถึงมีหลักการ ขั้นตอนและแนวทางการเขียนที่ชัดเจน กำหนดไ...
แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />ผู้เขียนบทความ ต้องมีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในรายงานวิจัยที่จะนำมาเขียน  <br />การเขียน เริ่...
แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />การลำดับเนื้อหา จัดลำดับตามหลักการวิจัย มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนสรุป และอภิปรายผลการวิจั...
แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />การเขียนย่อหน้า แต่ละย่อหน้าต้องมีประโยคที่บอกใจความสำคัญ<br />มีคำเชื่อมโยง แต่ละย่อหน้าโด...
แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />เมื่อมั่นใจ ว่าพร้อมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์แล้วให้ เพื่อนผู้ชำนาญสาขาวิชาเดียวกันหรือ pe...
การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม<br />ความสำคัญของการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข...
การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />คำเตือน การลอกเลียนงานของผู้อื่นและลิขสิทธิ์<br />(plagiarism & copyright)<br ...
การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />การทบทวนวรรณกรรมต้องแสดงให้ผู้อ่านเห็นประเด็นต่อไปนี้<br />คุณเข้าใจความรู้เฉพา...
การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />การทบทวนวรรณกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้<br />การละเลยการกล่าว...
การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />การทบทวนวรรณกรรมที่ดีประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้<br />มีสาระที่ระบุถึงงานวิจัยที่มีค...
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย<br />ก่อนจะเริ่มทำงานวิจัยให้วางแผนทั้งระบบครบวงจรไปจนถึงขั้น<br />  ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่เป...
แหล่งที่ควรตีพิมพ์ผลงานวิจัย<br /> เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (conference <br />   proceeding)  <br /> บทคัดย่อแบ...
สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร<br />วิธีในการยื่นขอตีพิมพ์<br /> คำถามเรื่องผู้เขียนร่วม<br /> คำถา...
สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับบทความวิจัยที่จะนำลง ตีพิมพ์ในวารสาร<br /> ต้องแสดงถึงสิ่งต่อไปนี้<br /> การวิจัยมีอิสระทางเนื้อหา...
การเลือกวารสารเป้าหมายการตีพิมพ์<br />พิจารณารูปแบบของวารสาร<br /> พิจารณาผู้อ่านเป้าหมายของวารสาร<br /> พิจารณาถึงการประส...
มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารที่มีimpact factor<br /> วารสารที่ไม่มี impact factorแต่บทความที่ตีพิมพ์ได้<br...
มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารที่มี impact factor สามารถอธิบายง่ายๆ คือ<br />1. impact factor คือการวัดจำนวน...
มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารที่มี impact factor   <br /> เป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับเข้าอยู่ในฐานข้อมู...
มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารที่ไม่มี impact factorแต่บทความที่ตีพิมพ์ได้รับ การดัชนีไว้ในฐานข้อมูลผลงานวิจ...
การตรวจสอบค่า Impact Factor<br />เดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี บริษัท Thomson ISI http://www.isinet.comหรือเดิมคือ ISI ( I...
Journal Impact Factor  (JIF)ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร <br />จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นจะได้รับการอ้างอิง...
Journal Impact Factor  (JIF)ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร <br />ข้อมูลการอ้างอิงนี้ ได้มาจากการอ้างอิงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา...
มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารที่ไม่มี impact factor บทความที่ตีพิมพ์ไม่ได้รับการดัชนีไว้ในฐานข้อมูลผลงานวิจ...
ประเภทของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารวิชาการเฉพาะทาง เป็นวารสารที่มีจุดเน้นของลักษณะบทความต่างกัน เช่น Educational Evalua...
ประเภทของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารแนวปริทัศน์ เป็นบทความที่ตีพิมพ์บทความที่มีลักษณะเป็นบูรณาการ หรือการสังเคราะห์งานวิจ...
การนำบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสาร<br />เลือกวารสาร<br /> อ่าน “กฎเกี่ยวกับ ผู้เขียน ”(rules for authors)<br />  และใช้ตร...
การเลือกวารสารที่เหมาะสมกับบทความวิจัย<br /> คุณอ้างอิงงานวิจัยจากวารสารนี้ในบทความของคุณหรือไม่<br /> วารสารนี้ตีพิมพ์บ...
แนวทางหรือ “กฎเกี่ยวกับผู้เขียน ”<br /> วารสารต่างๆมุ่งที่จะทำเงินให้กับเจ้าของและมีแนวทางที่จะทำให้<br />  การเสนอบทควา...
ประเด็นเกี่ยวกับผู้เขียนร่วม<br />หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของแต่ละประเทศจะมีนโยบาย<br />  เกี่ยวกับผู้เขียนร่วม เช่น มหาว...
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่สำนักงานของวารสาร<br />บรรณาธิการใหญ่จะดูชื่อเรื่องและบทคัดย่อ แล้ว<br />  ตัดสินใจว่า เหมาะสมที่จะ...
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่สำนักงานของวารสาร<br />คณะกรรมการพิจารณาส่งเรื่องกลับไปที่บรรณาธิการ เฉพาะ<br />   เรื่อง<br /> บรรณ...
คำแนะนำของบรรณาธิการ<br />ผลการพิจารณาบทความวิจัยที่ส่งกลับมายังผู้เขียนอาจมีดังต่อไปนี้<br />1. ไม่ต้องส่งกลับมาอีก บทคว...
การดำเนินการกับข้อวิจารณ์ของคณะกรรมการพิจารณา<br />อ่านข้อวิจารณ์แล้วโกรธ และเก็บข้อวิจารณ์นั้นไว้เป็นเวลา 2 วัน    ...
การดำเนินการกับข้อวิจารณ์ของคณะกรรมการพิจารณา<br />ในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการพิจารณา จงให้หลักการและ<br />  เ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเขียนบทความวิจัย บุรีรัมย์ ๙ พค ๒๕๕๔

2,224 views

Published on

โดย ผศ.ดร.จิตราภากุณฑลบุตร ในการสัมมนากลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 9 พ.ค.2554

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเขียนบทความวิจัย บุรีรัมย์ ๙ พค ๒๕๕๔

 1. 1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร<br />ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตราภา กุณฑลบุตร<br />พฤษภาคม 2554<br />© Chittrapa 2011<br />
 2. 2. เนื้อหาสาระที่นำเสนอ<br />ความสัมพันธ์ระหว่างการทำวิจัยและบทความวิจัย<br /> ความหมายและลักษณะสำคัญของบทความวิจัย<br /> การพิจารณาว่าเอกสารนั้นเป็นบทความวิจัย<br /> ความแตกต่างระหว่างบทความวิจัยและรายงานวิจัย<br /> ความแตกต่างระหว่างบทความวิจัยและ บทความวิชาการ<br /> เป้าหมายของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัย<br /> ความจำเป็นในการเขียนบทความวิจัย<br /> หัวใจสำคัญของการเขียนบทความวิจัย<br />© Chittrapa 2011<br />
 3. 3. เนื้อหาสาระที่นำเสนอ<br />สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับการวางแผนการเขียน บทความวิจัย <br /> โดยทั่วไป<br />โครงสร้างโดยทั่วไปของบทความวิจัย<br />ความสำคัญของความประทับใจครั้งแรกในการอ่านบทความ<br />องค์ประกอบของบทความวิจัยแนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />การตีพิมพ์ผลงานวิจัย<br />แหล่งที่ควรตีพิมพ์ผลงานวิจัย<br />© Chittrapa 2011<br />
 4. 4. เนื้อหาสาระที่นำเสนอ<br />สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร<br /> สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับบทความวิจัยที่จะนำลง ตีพิมพ์ใน วารสาร<br />การเลือกวารสารเป้าหมายการตีพิมพ์<br /> มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br /> ประเภทของวารสารทางวิชาการ<br /> การนำบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสาร<br />© Chittrapa 2011<br />
 5. 5. เนื้อหาสาระที่นำเสนอ<br /> การเลือกวารสารที่เหมาะสมกับบทความวิจัย<br /> แนวทางหรือ “กฎเกี่ยวกับผู้เขียน ”<br /> ประเด็นเกี่ยวกับผู้เขียนร่วม<br /> ที่สำนักงานของวารสาร<br /> คำแนะนำของบรรณาธิการ<br /> การดำเนินการกับข้อวิจารณ์ของคณะกรรมการพิจารณา<br /> อย่าท้อ ถ้าบทความวิจัยถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ในวารสาร<br />ข้อบกพร่องที่ทำให้บทความถูกปฏิเสธ<br />© Chittrapa 2011<br />
 6. 6. เนื้อหาสาระที่นำเสนอ<br />โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี โดย สกว.<br />เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักบทความที่ตีพิมพ์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) <br />เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักบทความที่ตีพิมพ์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) <br />© Chittrapa 2011<br />
 7. 7. ความสัมพันธ์ระหว่างการทำวิจัยและบทความวิจัย<br />© Chittrapa 2011<br />
 8. 8. ความหมายและลักษณะสำคัญของบทความวิจัย<br />บทความวิจัย (research article)<br />เอกสารการวิจัย (research paper)<br />บทความเชิงประจักษ์ในวารสาร (empirical journal article)<br />เป็นเอกสารทางวิชาการ (academic paper) ประเภทหนึ่ง ที่นักวิจัยเขียนรายงานผลงานของตนเอง เพื่อนำเสนอใน วารสารวิชาการหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการ<br />© Chittrapa 2011<br />
 9. 9. การพิจารณาว่าเอกสารนั้นเป็นบทความวิจัย<br />โดยทั่วไปบทความวิจัยมักประกอบด้วยสิ่งที่พิจารณาง่ายหรือกว้างที่สุดในประเด็นต่อไปนี้<br /> บทสรุป (a summaryorabstract)<br />คำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย (a descriptionofthe<br />research) <br />ผลการวิจัย (theresultstheygot) <br />ความสำคัญของผลการวิจัยซึ่งเขียนในรูปของการอภิปราย<br /> ผลและข้อเสนอแนะโดยสรุป (thesignificanceofthe<br />results)<br /> รายการเอกสารอ้างอิง (reference)<br />© Chittrapa 2011<br />
 10. 10. จะพิจารณาได้อย่างไรว่าเอกสารนั้นเป็นบทความวิจัย<br />องค์ประกอบอื่นๆของบทความวิจัยอาจประกอบด้วยสาระต่อไปนี้<br /> คำสำคัญ<br />ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ และโครงสร้างอื่นๆที่สำคัญ<br /> ในการนำเสนอผลการวิจัย<br /> ความคิดเห็นและปรัชญาความเชื่อทางวิชาการของผู้เขียน ซึ่ง<br /> ต้องใช้ทักษะในการนำเสนอที่เหมาะสมในการวางโครงสร้าง<br /> ของการเขียนที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนของการแบ่งระหว่างข้อ<br /> ค้นพบและข้อคิดเห็น<br />© Chittrapa 2011<br />
 11. 11. ความแตกต่างระหว่างบทความวิจัยและรายงานวิจัย<br />บทความวิจัยมีความยาวจำกัด ในขณะที่รายงานวิจัยไม่<br /> จำกัดวามยาว<br /> บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัยทัน <br /> เหตุการณ์ มากกว่ารายงานวิจัย<br /> คุณภาพของบทความวิจัยค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากกว่า<br /> รายงานวิจัยโดยทั่วไป เพราะผ่านการพิจารณาจาก<br /> ผู้เชี่ยวชาญและต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนจึง<br /> จะได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์ได้<br />© Chittrapa 2011<br />
 12. 12. ความแตกต่างระหว่างบทความวิจัยและ บทความวิชาการ<br /> บทความวิจัยหมายถึงเอกสารที่เรียบเรียงจากการค้น<br /> คว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจนเพื่อให้ได้<br /> ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้า<br /> ทางวิชาการหรือการนำวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิด <br /> ประโยชน์<br /> บทความวิชาการหมายถึงเอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผล <br /> งานทางวิชาการของตนเองหรือผู้อื่นในลักษณะที่เป็น<br /> การวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเป็นบทความที่เสนอแนวคิด <br /> ใหม่ๆจากพื้นฐานทางวิชาการนั้นๆ<br />© Chittrapa 2011<br />
 13. 13. เป้าหมายของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัย<br />บทความวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงผลการวิเคราะห์ (analyticalpaper)<br />บทความวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงผลโต้แย้งหรือชวนเชิญ (argumentativeorpersuasivepaper)<br />© Chittrapa 2011<br />
 14. 14. เป้าหมายของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัย<br />บทความวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงผลการวิเคราะห์ (analyticalpaper) เป็นบทความวิจัยที่ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการบรรยายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัย โดยตรง ไม่มีการโต้แย้งหรือสนับสนุนความคิดของใครหรือเรื่องใดเป็นการเฉพาะ<br />© Chittrapa 2011<br />
 15. 15. เป้าหมายของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัย<br />บทความวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงผลโต้แย้งหรือชวนเชิญ (argumentativeorpersuasivepaper)เป็นบทความวิจัยที่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายเพื่อต้องการแสดงผลการวิจัยโต้แย้งหรือชักจูงให้เชื่อถือผลของการวิจัยว่าเป็นความจริงที่สมบูรณ์ถูกต้องกว่าอีกความคิดหนึ่ง<br />© Chittrapa 2011<br />
 16. 16. ความจำเป็นในการเขียนบทความวิจัย<br />© Chittrapa 2011<br />
 17. 17. ความจำเป็นในการเขียนบทความวิจัย<br />เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่ได้ค้นพบจากผลงานวิจัยให้บุคคลทั่วไป <br /> โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ความรู้ในสาขาเดียวกันได้ทราบ <br /> ทำให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างขึ้น เป็นการปกป้องผลงานและ<br /> ไม่ให้มีการวิจัยซ้ำซ้อน <br /> เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้วิจัยมีความตระหนักในคุณภาพของการดำเนินงานวิจัย<br /> ทุกขั้นตอน <br /> เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ/นักวิจัยในสาขา<br /> เดียวกันและต่างสาขา<br /> เป็นการยกระดับชื่อเสียงของผู้วิจัยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างขึ้น ถ้าได้รับการ<br /> ประเมินให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีความเป็นมาตรฐาน ทางวิชาการโดยเฉพาะ<br /> วารสารที่มี impact factor สูง<br /> เป็นการสร้างและขยายเครือข่ายเพื่อนนักวิจัยโดยเฉพาะเพื่อนนักวิจัยในสาขาวิชา<br /> เดียวกัน <br />© Chittrapa 2011<br />
 18. 18. หัวใจสำคัญของการเขียนบทความวิจัย<br />การนำเสนอสาระที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้<br /><ul><li>ชัดเจน
 19. 19. สั้น
 20. 20. กะทัดรัด
 21. 21. รัดกุม
 22. 22. ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล
 23. 23. บทความสะท้อนองค์ความรู้ใหม่
 24. 24. การนำเสนอแต่ละประเด็นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
 25. 25. การนำเสนอระเบียบวิธีการวิจัยสั้นแต่มีรายละเอียดพอเพียงสำหรับผู้อื่นในการนำไปศึกษาหรืออ้างอิงต่อไป</li></ul>© Chittrapa 2011<br />
 26. 26. สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับการวางแผนการเขียน บทความวิจัยโดยทั่วไป<br />ต้องวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่จะให้ผู้อ่านรับทราบ เลือกเรื่อง <br /> กำหนดชื่อเรื่อง<br /> เลือกวารสารที่จะส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์<br /> วางแผนเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน โครงสร้างของบทความ<br /> พิจารณาหัวข้อหลัก / หัวข้อสำคัญ และหัวข้อย่อย<br /> ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของแต่ละเนื้อหาในหัวข้อย่อยและโครงร่างของ<br /> บทความซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้<br /> ตาราง , ตัวเลข และรูปประกอบซึ่งเป็นการขยายความให้ชัดเจนขึ้น<br /> สาระสำคัญที่จะนำเสนอ พร้อมการอ้างอิง<br />© Chittrapa 2011<br />
 27. 27. โครงสร้างโดยทั่วไปของบทความวิจัย<br /> ชื่อเรื่อง<br /> รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน<br /> คำสำคัญ<br /> บทคัดย่อ<br /> ส่วนนำ จะบอกว่า “ บทความนี้เกี่ยวกับอะไร ” <br /> การทบทวนวรรณกรรม “ ความมุ่งหมายของการทบทวน <br /> วรรณกรรม”<br /> วิธีการ<br /> ผลการศึกษา<br /> การอภิปราย<br /> บทสรุป<br />© Chittrapa 2011<br />
 28. 28. โครงสร้างโดยทั่วไปของบทความวิจัย<br />ชื่อเรื่อง<br /> หัวใจสำคัญคือลักษณะสำคัญของชื่อเรื่องต้องมีความเชื่อมโยงระหว่าง คำสำคัญ ( keywords) บทคัดย่อ (abstract) และส่วนนำ (introduction) มีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอในการนำไปสู่การอธิบายเนื้อหา สั้นๆ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย แต่ดึงดูดความสนใจ<br />รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน<br />เนื้อหาส่วนนี้ทำให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญของผู้เขียนกับเนื้อหาในบทความ<br />คำสำคัญ<br />คำสำคัญเป็นส่วนที่มองเห็นหัวใจของงานวิจัยและช่วยให้บทความมีสารบัญที่เหมาะสม<br />บทคัดย่อ<br />บทคัดย่อคือสาระที่สะท้อนเนื้อหาของบทความโดยสรุป ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดยาว หลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือย (wordy language) และใช้ภาษาที่กระชับ (concise substitute) ใช้คำที่สั้นกว่า แต่มีความหมายเหมือนกัน ควรมีย่อหน้าเดียว และมีจำนวนคำระหว่าง 100 – 120 คำ ไม่เขียนคำย่อหรือการอ้างอิงในส่วนนี้<br />© Chittrapa 2011<br />
 29. 29. ความสำคัญของความประทับใจครั้งแรกในการอ่านบทความ<br />บทคัดย่อ(abstract)<br />บทคัดย่อที่มีโครงสร้างดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวารสารหลายฉบับ<br /> บทคัดย่อต้องมีความยาวของจำนวนคำที่วารสารระบุ โครงสร้างของบทคัดย่อมักครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัย และข้อสรุปสำคัญในการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ บทคัดย่อสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งฉบับ เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อความที่มีคำสำคัญทั้งหมดในบทความวิจัยเป็นข้อความสั้น กะทัดรัด สาระไม่ยาวเกินไป<br />© Chittrapa 2011<br />
 30. 30. ความสำคัญของความประทับใจครั้งแรกในการอ่านบทความ<br />ส่วนนำ (introduction)<br />ส่วนนำจะบอกว่า “ บทความวิจัยนี้เกี่ยวกับอะไร”และ “เหตุใดจึงน่าสนใจและมีความสำคัญจนต้องทำวิจัย”<br /> ระบุชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นมา ปัญหาในการวิจัย คำถาม วัตถุประสงค์ในการวิจัย กรอบแนวคิด สมมติฐาน <br /> สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ดำเนินงานในปัจจุบัน (วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของทฤษฎีและงานวิจัย) เชื่อมโยงเนื้อหาส่วนนี้กับกรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย<br /> ส่วนนี้เป็นการเตรียมผู้อ่านให้เชื่อมโยงความคิดกับเนื้อหาในส่วนต่อไป<br />บทนำควรมีประมาณ 1 -4 ย่อหน้า สรุปท้ายด้วยคำถามวิจัยเฉพาะในการวิจัย<br />© Chittrapa 2011<br />
 31. 31. องค์ประกอบของบทความวิจัย<br />วิธีการ(Methods)<br />ส่วนนี้จะบอกให้ผู้อ่านทราบว่าผู้วิจัยดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบคำถามการวิจัย <br />สาระสำคัญประกอบด้วยประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง หรือแหล่งข้อมูลการนิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ วิธีรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล<br />ข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีวิจัยที่นำมาใช้<br />ระบุถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการวิจัย<br />ห้ามนำผลการวิจัยมานำเสนอในขั้นตอนนี้<br />© Chittrapa 2011<br />
 32. 32. องค์ประกอบของบทความวิจัย<br />ผลการวิจัย (Result)<br /><ul><li> ส่วนนี้คือคำตอบของคำถาม/วัตถุประสงค์การวิจัย
 33. 33. นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญที่ตอบคำถามใน </li></ul> บทความวิจัยนี้เท่านั้น เชื่อมโยงกับแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล<br /> และแปลความหมาย ไม่นำเสนอรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมด<br /><ul><li> สามารถนำเสนอตาราง กราฟ แผนภูมิหรือแผนภาพตาม </li></ul> ความเหมาะสมพร้อมคำอธิบาย<br />© Chittrapa 2011<br />
 34. 34. องค์ประกอบของบทความวิจัย<br />การอภิปรายและสรุปผล(Discussion and conclusion)<br />ส่วนนี้เป็นการเสนอข้อค้นพบที่สำคัญ ไม่นำผลจากการนำเสนอข้อค้นพบมาเขียนซ้ำ <br />การนำเสนอเป็นการอภิปรายระหว่างข้อค้นพบกับสมมติฐาน งานวิจัยในอดีตตลอดจนแนวคิดทฤษฎีว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร อภิปรายข้อดี ข้อบกพร่อง ข้อจำกัด ตลอดจนประเด็นที่มีข้อค้นพบที่ไม่คาดคิดมาก่อน<br />การอภิปรายผลจะนำไปสู่การเสนอแนะทั้งในการนำผลหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติจริงและการนำไปสู้ประเด็นการวิจัยต่อไป<br />© Chittrapa 2011<br />
 35. 35. องค์ประกอบของบทความวิจัย<br />ส่วนอ้างอิงและภาคผนวก (References/Appendix)<br />ส่วนอ้างอิงเป็นการระบุเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงทั้งบรรณานุกรม เชิงอรรถ บันทึกหรือ หมายเหตุส่วนตนของผู้วิจัย<br />ภาคผนวก เป็นการนำเสนอสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากการนำเสนอในบทความ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้<br />© Chittrapa 2011<br />
 36. 36. แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />นักวิจัยจะเขียนบทความวิจัยได้ดีต้องมีการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและ เขียนงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการเขียนตามรูปแบบที่กำหนด<br />© Chittrapa 2011<br />
 37. 37. แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />การเขียนบทความวิจัยเป็นทั้งศาสตร์ หมายถึงมีหลักการ ขั้นตอนและแนวทางการเขียนที่ชัดเจน กำหนดไว้เป็นที่เข้าใจได้ตรงกัน และ ศิลป์หมายถึง สิ่งที่สามารถทำได้เฉพาะตนในแต่ละคน ไม่สามารถทำให้เขียนได้เหมือนกันทุกคน ทั้งที่มีแนวทางและความเข้าใจข้อกำหนดของการเขียนและ วิธีการเขียนตรงกัน<br />© Chittrapa 2011<br />
 38. 38. แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />ผู้เขียนบทความ ต้องมีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในรายงานวิจัยที่จะนำมาเขียน <br />การเขียน เริ่มจากการอ่านรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และบันทึกต่างๆระหว่าง การดำเนินงานวิจัยอย่างละเอียด ทำความเข้าใจทุกประเด็น <br />จัดทำโครงร่าง การจัดลำดับความคิด การเรียบเรียงเนื้อหาสาระเป็นฉบับร่าง<br />ค้นหาแหล่งอ้างอิง และบันทึกไว้สำหรับการเขียนในแต่ละหัวข้อ เพื่อหลีกเลี่ยง การลอกเลียนผลงานผู้อื่น หรือ plagiarism<br />นำบทความ ฉบับร่างทิ้งไว้ประมาณ 3 – 7 วัน ก่อนนำมาอ่านเพื่อปรับปรุง<br />การเสนอเนื้อหา ต้องตรงไปตรงมา ชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ จนผู้อ่านสามารถ ทำวิจัยในลักษณะเดียวกันได้<br />การใช้ภาษา ใช้ภาษาทางการที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักภาษา เหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการ<br />© Chittrapa 2011<br />
 39. 39. แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />การลำดับเนื้อหา จัดลำดับตามหลักการวิจัย มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนสรุป และอภิปรายผลการวิจัย แต่ละย่อหน้ามีประโยคสำคัญที่เชื่อมโยงถึงกัน เนื้อหาในแต่ละย่อหน้ามีการลำดับความต่อเนื่อง<br />การใช้คำศัพท์ ควรใช้คำศัพท์ทางวิชาการและใช้ให้เหมือนกันทั้งฉบับ ถ้าเป็นศัพท์ใหม่จากต่างประเทศควรมีวงเล็บกำกับ<br />การอ้างอิง ควรใช้ให้เหมือนกันทั้งฉบับ ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนด ของวารสารที่ตีพิมพ์แต่ละฉบับ ซึ่งอาจมีรูปแบบ ( style) ที่แตกต่างกันบ้าง เช่น APA style, MLA style, Turabian or Chicago style<br />การเขียนประโยค ควรเขียนแต่ละประโยคให้เป็นประโยคสมบูรณ์ ระวังเครื่องหมายวรรคตอน ใช้ประโยคสั้นและไม่ควรใช้ประโยคซ้อนประโยค แต่ละประโยคต้องสัมพันธ์กัน<br />© Chittrapa 2011<br />
 40. 40. แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />การเขียนย่อหน้า แต่ละย่อหน้าต้องมีประโยคที่บอกใจความสำคัญ<br />มีคำเชื่อมโยง แต่ละย่อหน้าโดยเฉพาะเวลาต้องการสื่อให้ผู้อ่านทราบว่าจะ เปลี่ยนใจความสำคัญในย่อหน้าต่อมา<br />มีระบบการเรียบเรียงความคิด และมีเนื้อหาสนับสนุนความคิดหลักหนึ่งประโยคนับเป็นหนึ่งย่อหน้าไม่ได้<br />ถ้าความสามารถในการเขียน ไม่ดี ต้องขอความช่วยเหลือ เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น<br />เมื่อตรวจสอบสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วให้พิมพ์ต้นฉบับ พิสูจน์อักษร ดูความชัดเจนของตัวอักษร คุณภาพการพิมพ์ ความถูกต้อง ของรูปแบบ และการอ้างอิง<br />© Chittrapa 2011<br />
 41. 41. แนวทางการเขียนบทความวิจัย<br />เมื่อมั่นใจ ว่าพร้อมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์แล้วให้ เพื่อนผู้ชำนาญสาขาวิชาเดียวกันหรือ peer ช่วยอ่านและวิจารณ์<br />อาจพิจารณา ให้ผู้ช่วยบรรณาธิกรกิจ<br />ปรับปรุงอย่างรอบคอบ ตรวจทานจนมีความมั่นใจ ตอบคำถามตนเองและเพื่อนได้ทุกประเด็น จึงส่งบทความไปยังวารสารทั้งในรูปเอกสารและVCD<br />ข้อพึงระวัง<br />1. อย่าพึ่งโปรแกรมตัวสะกดให้ทำหน้าที่ตรวจสอบแทนคุณ<br />2. ตรวจสอบความปลอดภัยด้านเอกสาร โดยทำสำเนาเพื่อป้องกัน ข้อมูลสูญหายและจัดระบบข้อมูลที่พิมพ์และแก้ไขแต่ละครั้ง<br />3. งานเขียนที่สุกเอาเผากินไม่มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร ที่มีมาตรฐาน<br />© Chittrapa 2011<br />
 42. 42. การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม<br />ความสำคัญของการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคือการแสดงให้ผู้อ่านทราบถึงความสัมพันธ์ของวรรณกรรมเหล่านั้น และความตั้งใจของผู้วิจัยที่จะขยายความรู้ในสาขาวิชานี้<br />การทบทวนวรรณกรรมจำเป็นต้องมีมากกว่าการนำงานของผู้อื่นมา เล่าอีกครั้ง ต้องสังเคราะห์ให้เห็นภาพความเชื่อมโยงกับงานวิจัย<br />คุณจำเป็นต้องทำระบุให้ชัดเจนว่าความคิดใดเป็นของคุณ<br />พึงระวังการลอกเรียนงานของผู้อื่น (plagiarism)<br />© Chittrapa 2011<br />
 43. 43. การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />คำเตือน การลอกเลียนงานของผู้อื่นและลิขสิทธิ์<br />(plagiarism & copyright)<br />การอ้างอิงในงานของคุณถูกต้องตามหลัก มาตรฐานสากล หรือไม่<br />บทความของคุณจะถูกตีพิมพ์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์หรือ จริยธรรมหรือไม่<br />© Chittrapa 2011<br />
 44. 44. การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />การทบทวนวรรณกรรมต้องแสดงให้ผู้อ่านเห็นประเด็นต่อไปนี้<br />คุณเข้าใจความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยของคุณ<br />อธิบายว่างานวิจัยทั้งหมดที่ทบทวนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ กำลังจะดำเนินการอย่างไร<br />อธิบายว่ามีความรู้ที่ได้พัฒนาและสั่งสมในช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไร<br />อธิบายว่าการวิจัยของคุณเกี่ยวข้องกับงานในอดีตอย่างไร<br />อธิบายเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องวิจัยงานนี้ (ช่องว่างระหว่างความรู้ในอดีตกับสิ่งที่ควรรู้ในปัจจุบัน แต่ยังไม่รู้)<br />มีการให้เกียรติ์ (acknowledge) โดยการอ้างอิงงานวิจัยของผู้อื่น<br />© Chittrapa 2011<br />
 45. 45. การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />การทบทวนวรรณกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้<br />การละเลยการกล่าวถึงแหล่งค้นคว้าที่สำคัญ<br />งานที่นำมาอ้างอิงเป็นงานที่ล้าสมัย<br />การนำเอามุมมองที่จำกัดของแหล่งอ้างอิงมาใช้<br />งานที่นำมาใช้อ้างอิงบางส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานวิจัย<br />การตีความจากแหล่งข้อมูลผิดพลาด<br />การอ้างอิงงานที่ผู้วิจัยไม่ได้อ่าน การอ้างอิงกับบรรณานุกรมไม่ตรงกัน ขาดกระบวนการสังเคราะห์งานที่ศึกษาทบทวน<br />การนำงานที่ไม่สำคัญของตนเองมาอ้างอิง<br />
 46. 46. การทบทวนวรรณกรรม (literature review )<br />การทบทวนวรรณกรรมที่ดีประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้<br />มีสาระที่ระบุถึงงานวิจัยที่มีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและในอดีต<br />มีการสังเคราะห์เชื่อมโยงงานวิจัยในอดีตเข้าด้วยกัน เป็นการแสดงถึงขอบ เขตความรู้ที่กว้างขวางและลุ่มลึก ช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนของงานวิจัยในอดีตที่มีผลหรือสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยในปัจจุบัน<br />มีการอธิบายประเด็นที่เป็นหัวใจสำคัญของแต่ละบริบท<br />การทบทวนวรรณกรรมมีการจัดระบบการเรียบเรียง (well organize) ที่ดี<br />เนื้อหาและวิธีการเขียนน่าสนใจที่จะอ่าน เนื้อหาสาระที่ทบทวนมีความทันสมัย<br />© Chittrapa 2011<br />
 47. 47. การตีพิมพ์ผลงานวิจัย<br />ก่อนจะเริ่มทำงานวิจัยให้วางแผนทั้งระบบครบวงจรไปจนถึงขั้น<br /> ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ<br /> นานาชาติและการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่างๆ<br /> อย่าสนุกและเพลินเฉพาะกับการอ่านผลงานที่ได้รับการ<br /> ตีพิมพ์ของผู้อื่น<br /> หาวิธีบอกผู้อื่นๆ ว่าคุณได้ทำวิจัยที่มีคุณค่าอะไรไปบ้างแล้วบอก<br /> วิธีที่คุณทำ และอธิบายถึงเหตุผลที่คุณทำว่าเรื่องนี้มีความสำคัญ<br /> มากน้อยเพียงใด<br /> ส่งบทความวิจัยของคุณไปตีพิมพ์<br />© Chittrapa 2011<br />
 48. 48. แหล่งที่ควรตีพิมพ์ผลงานวิจัย<br /> เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (conference <br /> proceeding) <br /> บทคัดย่อแบบขยายความ (extended abstract) <br /> บทความวิจัยประกอบการประชุมฉบับเต็ม (full <br /> conference papers) <br /> เป็นบทหนึ่งในหนังสือ<br />ในวารสารวิชาการ/วิจัยที่ได้รับการรับรอง<br /> มาตรฐานตามเกณฑ์<br />© Chittrapa 2011<br />
 49. 49. สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร<br />วิธีในการยื่นขอตีพิมพ์<br /> คำถามเรื่องผู้เขียนร่วม<br /> คำถามเรื่องลิขสิทธิ์<br /> องค์ประกอบที่ควรมีในบทความ<br /> รูปแบบการเขียน<br /> ขั้นตอนของสำนักพิมพ์<br /> กรรมการอ่านผลงาน<br /> วิธีดำเนินการกับคำวิจารณ์ของกรรมการ<br />© Chittrapa 2011<br />
 50. 50. สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับบทความวิจัยที่จะนำลง ตีพิมพ์ในวารสาร<br /> ต้องแสดงถึงสิ่งต่อไปนี้<br /> การวิจัยมีอิสระทางเนื้อหาพอสมควร หรือมีสิ่ง <br /> ใหม่ๆทางวิชาการมานำเสนอ<br /> ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่แตกต่างจากอดีต<br /> ต้องมีการวางแผนที่ดี<br /> ต้องมีระบบที่ดี<br /> ต้องเขียนอย่างดี<br />© Chittrapa 2011<br />
 51. 51. การเลือกวารสารเป้าหมายการตีพิมพ์<br />พิจารณารูปแบบของวารสาร<br /> พิจารณาผู้อ่านเป้าหมายของวารสาร<br /> พิจารณาถึงการประสานงานติดต่อกับบรรณาธิการ<br /> ทบทวนประเด็นที่จำเป็น เช่น รูปแบบ , การจำกัด <br /> จำนวนคำและอื่นๆ<br /> การพิจารณาประเด็นอื่นๆ เช่น<br /> ชื่อเสียงของวารสาร / มี impact factor หรือไม่/ได้รับการ <br /> รับรองจากหน่วยงานมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง/อยู่ในฐานข้อมูล<br /> ความเป็นไปได้ในการได้รับการตีพิมพ์ผลงาน<br /> ผู้อ่านบทความวิจัย<br />© Chittrapa 2011<br />
 52. 52. มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารที่มีimpact factor<br /> วารสารที่ไม่มี impact factorแต่บทความที่ตีพิมพ์ได้<br /> รับการดัชนีไว้ในฐานข้อมูลผลงานวิจัยนานาชาติ มี <br /> เงื่อนไขการยอมรับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด<br /> วารสารที่ไม่มี impact factor บทความที่ตีพิมพ์ได้รับ <br /> การดัชนีไว้ในฐานข้อมูลผลงานวิจัยนานาชาติ จะได้รับ<br /> การยอมรับว่าเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ หาก<br /> เข้าเกณฑ์เงื่อนไขตามเกณฑ์ที่กำหนด<br />© Chittrapa 2011<br />
 53. 53. มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารที่มี impact factor สามารถอธิบายง่ายๆ คือ<br />1. impact factor คือการวัดจำนวนความถี่ของบทความโดยทั่วไป "average article"ในวารสารได้ถูกอ้างอิงในปีใดปีหนึ่ง หรือช่วงเวลา ใดเวลาหนึ่ง<br />2. จะมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กันระหว่างส่วนที่ถูกอ้างอิงกับ เรื่องที่ตีพิมพ์ไปแล้วเร็วๆนี้ ที่สามารถอ้างอิงได้<br /> 3. impact factorของวารสารคำนวณโดยการแบ่งจำนวนของส่วนที่ถูกอ้างอิงในปีปัจจุบันออกจากเรื่องที่ตีพิมพ์ไปแล้วในวารสารนั้นๆ ในระหว่างสองปีที่ผ่านมา<br />© Chittrapa 2011<br />
 54. 54. มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารที่มี impact factor <br /> เป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับเข้าอยู่ในฐานข้อมูล<br /> ของ ISI (Institute of Scientific Information)<br /> หรืออยู่ในฐานข้อมูลอื่นที่สามารถบอกอัตราการอ้างอิง <br /> ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้<br /> วารสารในประเทศไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI คือ <br /> Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology (Impact Factor 0186)<br />© Chittrapa 2011<br />
 55. 55. มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารที่ไม่มี impact factorแต่บทความที่ตีพิมพ์ได้รับ การดัชนีไว้ในฐานข้อมูลผลงานวิจัยนานาชาติ มีเงื่อนไขการยอมรับคุณภาพ ดังนี้<br />editorial board ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ <br /> หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จาก<br /> ภายนอก ประเทศ<br /> reviewer เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทำงานวิจัย และมีผลงาน<br /> วิจัยต่อเนื่อง มีผู้ประเมินจากต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ<br /> 25<br /> มีบทความจากต่างประเทศตีพิมพ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 <br /> ของบทความทั้งหมด <br />© Chittrapa 2011<br />
 56. 56. การตรวจสอบค่า Impact Factor<br />เดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี บริษัท Thomson ISI http://www.isinet.comหรือเดิมคือ ISI ( Institute of Scientific Information) จะผลิตฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า Journal Citation Reports (JCR) ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี สมัยก่อนจัดทำในลักษณะสิ่งพิมพ์ช่วยค้น ปัจจุบันผลิตและจำหน่ายในรูปแบบ CD-ROM และ Web Edition โดยครอบคลุมวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ จากทั่วโลก<br />© Chittrapa 2011<br />
 57. 57. Journal Impact Factor  (JIF)ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร <br />จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นจะได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี (A measure of the frequency with which the ‘average article’ in a journal has been cited in a particular year or period) โดยผู้ที่คิดค้น JIF คือ Dr. Eugene Garfield และ Irving H Sherแห่งสถาบัน ISI (Institute for Scientific Information)  หรือ Thomson Reuters แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษ 1960  เพื่อใช้ดัชนีนี้ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน ISI<br />© Chittrapa 2011<br />
 58. 58. Journal Impact Factor  (JIF)ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร <br />ข้อมูลการอ้างอิงนี้ ได้มาจากการอ้างอิงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 2 ปีของกลุ่มวารสารจำนวนหนึ่งที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสถาบัน ISI จำนวน 3 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI),  Social Science Citation Index (SSCI) และ Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)<br />สูตรการคำนวณค่า Journal Impact Factors ตามวิธีการของสถาบัน ISI<br />
 59. 59. มาตรฐานคุณภาพของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารที่ไม่มี impact factor บทความที่ตีพิมพ์ไม่ได้รับการดัชนีไว้ในฐานข้อมูลผลงานวิจัยนานาชาติ จะได้รับการยอมรับว่า เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ หากเข้าเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้<br /> editorial board ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ ศาสตราจารย์<br /> หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก<br /> ภายนอกสถาบัน<br /> reviewer เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทำงานวิจัย และ<br /> มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง<br /> มีบทความจากต่างสถาบันตีพิมพ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของบทความ<br /> ทั้งหมด และเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 อนาคต<br /> มีการประเมินคุณภาพของวารสารทุกๆ 2 ปี<br />© Chittrapa 2011<br />
 60. 60. ประเภทของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารวิชาการเฉพาะทาง เป็นวารสารที่มีจุดเน้นของลักษณะบทความต่างกัน เช่น Educational Evaluation and Policy Analysis (EEPA) เน้นบทความทางการประเมินทางการศึกษาและการวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา Journal of Educational Behavioral Statistics (JEBS) รับบทความที่แสดงให้เห็นว่าสถิติการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มีส่วนเสริสร้างองค์ความรู้อันนำไปสู่การตัดสินใจ สาระบทความต้องเป็นการนำเสนอวิธีวิเคราะห์ทางสถิติแบบใหม่ เป็นต้น<br />© Chittrapa 2011<br />
 61. 61. ประเภทของวารสารทางวิชาการ<br />วารสารแนวปริทัศน์ เป็นบทความที่ตีพิมพ์บทความที่มีลักษณะเป็นบูรณาการ หรือการสังเคราะห์งานวิจัยหรือการสังเคราะห์ทฤษฎีตลอดจนการพัฒนากรอบแนวคิดในสาขาต่างๆตามจุดเน้นของวารสาร เช่น Review of Educational Research (RER) รับบทความที่เป็นปริทัศน์เชิงบูรณาการของรายงานวิจัยทางการศึกษาเป็นหลัก<br />วารสารที่พิมพ์เผยแพร่เป็นรายเดือนหรือพิมพ์มากกว่า 6 ฉบับต่อปี รับเฉพาะบทความทางวิชาการขนาดสั้น กำหนดจำนวนคำ บทความต้องแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ การอภิปราย ซึ่งทำให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวิชาการ เช่น Educational Researcher (ER) รับบทความวิจัยน้อย<br />© Chittrapa 2011<br />
 62. 62. การนำบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสาร<br />เลือกวารสาร<br /> อ่าน “กฎเกี่ยวกับ ผู้เขียน ”(rules for authors)<br /> และใช้ตรวจสอบงานของคุณก่อนส่งบทความ<br /> เขียนบทความตามที่กฎระบุ<br /> อ่านตรวจทานบทความ<br /> ให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชานี้อ่านและ<br /> วิจารณ์<br />© Chittrapa 2011<br />
 63. 63. การเลือกวารสารที่เหมาะสมกับบทความวิจัย<br /> คุณอ้างอิงงานวิจัยจากวารสารนี้ในบทความของคุณหรือไม่<br /> วารสารนี้ตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องบทความ<br /> ของคุณมาแล้วเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่<br /> เวลาที่เขียนบทความเสร็จคือเมื่อใด<br /> เลือกวารสารต่างประเทศที่มีชื่อเสียง<br /> แสวงหาคำแนะนำจากเพื่อน ผู้อ่านบทความหรือผู้บังคับบัญชา<br /> หรือที่ปรึกษางานวิจัย<br /> ถ้ามีความสงสัยให้เขียนหรืออีเมล์ถึงบรรณาธิการถามว่า<br /> บทความของคุณเหมาะสมกับวารสารนี้หรือไม่<br />© Chittrapa 2011<br />
 64. 64. แนวทางหรือ “กฎเกี่ยวกับผู้เขียน ”<br /> วารสารต่างๆมุ่งที่จะทำเงินให้กับเจ้าของและมีแนวทางที่จะทำให้<br /> การเสนอบทความ เพื่อการตีพิมพ์ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพที่สุด<br /> กฎเกี่ยวกับผู้เขียนหาอ่านได้ในวารสารนั้นๆ<br /> คุณอาจเว็บไซด์ของวารสารเพื่อได้ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์<br /> ข้อผิดพลาดทั่วไปในบทความที่สั่งตีพิมพ์<br />1. โครงสร้างทั้งหมดไม่ใช้รูปแบบของวารสารนั้น<br />2. การอ้างอิงอยู่ในรูปแบบที่ผิด (การอ้างอิงของแต่ละวารสารจะต่างกัน<br /> – คุณใช้ฐานข้อมูล เช่น endnote หรือไม่)<br />3. หัวข้อย่อยไม่ถูกต้อง<br /> 4. เนื้อหายาวเกินไป (ตรวจสอบจำนวนคำ)<br />5. ตัวเลขไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้อง<br />© Chittrapa 2011<br />
 65. 65. ประเด็นเกี่ยวกับผู้เขียนร่วม<br />หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของแต่ละประเทศจะมีนโยบาย<br /> เกี่ยวกับผู้เขียนร่วม เช่น มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้ระบุ<br /> นโยบายไว้ใน co - authorship based on the Joint <br /> NHMRC/UA Statement and Guidelines on Research<br /> Practice<br /> เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เกียรติ์และระบุชื่อผู้ช่วยวิจัย<br /> ไว้ในบทความ<br /> ผู้ช่วยวิจัยจำนวนน้อยที่จะเป็นผู้เขียนบทความวิจัยได้<br />© Chittrapa 2011<br />
 66. 66. ตัวอย่างเหตุการณ์ที่สำนักงานของวารสาร<br />บรรณาธิการใหญ่จะดูชื่อเรื่องและบทคัดย่อ แล้ว<br /> ตัดสินใจว่า เหมาะสมที่จะตีพิมพ์ในวารสารหรือไม่<br /> บรรณาธิการใหญ่มอบหมายให้บรรณาธิการเฉพาะ<br /> เรื่อง (corresponding editor) ซึ่งเป็นผู้มีพื้นฐาน และ <br /> ประสบการณ์ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ ดำเนินการต่อไป<br /> บรรณาธิการเฉพาะเรื่อง จะตั้งกรรมการ (referees) <br /> จำนวน 2 – 3 คนพิจารณาบทความต่อไป<br />© Chittrapa 2011<br />
 67. 67. ตัวอย่างเหตุการณ์ที่สำนักงานของวารสาร<br />คณะกรรมการพิจารณาส่งเรื่องกลับไปที่บรรณาธิการ เฉพาะ<br /> เรื่อง<br /> บรรณาธิการเฉพาะเรื่องตัดสินใจว่าข้อวิจารณ์ของ<br /> คณะกรรมการพิจารณาเป็นที่ยอมรับได้ หรือเพียงพอว่า<br /> เห็นชอบได้โดย ไม่ต้องพึ่งกรรมการเพิ่ม (additional referees)<br />ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบโดยทั่วไป บรรณาธิการก็จะ<br /> ส่งข้อวิจารณ์และคำแนะนำโดยเฉพาะบางอย่าง (specific <br /> recommendation) กลับคืนมาที่ผู้เขียน โดยแจ้งว่าผู้เขียนต้อง <br /> ปรับปรุงอะไรบ้าง<br />© Chittrapa 2011<br />
 68. 68. คำแนะนำของบรรณาธิการ<br />ผลการพิจารณาบทความวิจัยที่ส่งกลับมายังผู้เขียนอาจมีดังต่อไปนี้<br />1. ไม่ต้องส่งกลับมาอีก บทความของคุณถูกปฏิเสธ หรือ <br />2. แก้ไขเล็กน้อย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเขียนวิจารณ์<br /> หรือ<br />3. แก้ไขมาก เขียนใหม่ แต่ไม่ต้องส่งกลับให้กรรมการพิจารณา<br /> ใหม่ หรือ <br />4. แก้ไขมาก และให้ส่งกลับไปพิจารณาเป็นบทความใหม่<br /> 5. ถ้าต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ ผลงานที่แก้ไข ต้อง <br /> ส่งกลับภายใน 6 เดือน<br />© Chittrapa 2011<br />
 69. 69. การดำเนินการกับข้อวิจารณ์ของคณะกรรมการพิจารณา<br />อ่านข้อวิจารณ์แล้วโกรธ และเก็บข้อวิจารณ์นั้นไว้เป็นเวลา 2 วัน <br /> นำข้อวิจารณ์มาอ่านใหม่<br /> ลดการใช้อารมณ์ แก้ไขแต่ละข้อวิจารณ์โดยเฉพาะ<br /> จงถ่อมตัว (be humble) ยอมรับข้อบกพร่อง และรับรู้ว่าที่ผ่านมา คุณอาจ<br /> เขียนได้ดีกว่านี้<br /> การพิจารณาตามข้อวิจารณ์ของกรรมการเรียงลำดับที่ละคน อย่ากระโดด<br /> ไปมา<br /> ในประเด็นที่สามารถยอมรับว่าข้อวิจารณ์ของคณะกรรมการพิจารณา ให้<br /> ปรับเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนะ ทำรายการแก้ไข ไว้ <br /> ทุกหน้าทุกบรรทัด<br /> ถ้าไม่เห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ของคณะกรรมการพิจารณาในจุดใด ให้ชี้แจง<br /> ว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรพร้อมระบุเหตุผล<br />© Chittrapa 2011<br />
 70. 70. การดำเนินการกับข้อวิจารณ์ของคณะกรรมการพิจารณา<br />ในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการพิจารณา จงให้หลักการและ<br /> เหตุผล รวมถึงอ้างอิงงานของผู้อื่นเพื่อพิสูจน์ว่าคุณถูกต้อง<br /> บางครั้งคณะกรรมการพิจารณาเข้าใจประเด็นคลาดเคลื่อนหรือไม่ <br /> เข้าใจ ประเด็นที่คุณนำเสนอ<br /> ถ้าคณะกรรมการพิจารณายังตงไม่เข้าใจประเด็นที่คุณเขียน คุณต้อง<br /> เขียนใหม่<br /> ถ้าคณะกรรมการพิจารณาไม่ได้ดูหรืออ่านข้ามประเด็นที่คุณนำเสนอให้ <br /> อธิบายอย่างสุภาพว่าคุณเขียนไว้ที่ใดในบทความ<br /> เขียนรายละเอียดถึงบรรณาธิการ อธิบายถึงประเด็นที่แก้ไขตามข้อ <br /> เสนอแนะ และอธิบายอย่างมีเหตุผลและหลักวิชาในประเด็นที่ไม่เห็น <br /> ด้วย - ก่อนส่งบทความที่แก้ไขไปยังบรรณาธิการอ่าน “กฎของผู้เขียน”<br /> อีก ครั้งแล้วดำเนินการตามอย่างเข้มงวด<br />© Chittrapa 2011<br />
 71. 71. อย่าท้อ ถ้าบทความวิจัยถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ในวารสาร<br />อ่านรายงานของคณะกรรมการพิจารณา และจดหมายของ<br /> บรรณาธิการ แล้วเก็บไว้จนกว่าคุณจะหายโกรธและใจเย็น<br /> พอที่จะยอมรับคำวิจารณ์<br /> อ่านจดมายและข้อวิจารณ์ใหม่ แล้วทำการแก้ไขตามที่ได้รับ<br /> คำแนะนำ<br /> ตัดสินใจว่าต้องมีการเก็บข้อมูลใหม่หรือวิเคราะห์ข้อมูล<br /> เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าคำตอบคือ “ใช่” ก็จงทำ ถ้าคำตอบคือ <br /> “ไม่ใช่” ให้ส่งบทความไปวารสารอื่นหลังจากแก้ไขของเก่า<br /> แล้วจงใช้คำแนะนำเดิมเพื่อทำให้บทความของคุณดีในการ<br /> พยายามครั้งที่สอง ต้องไม่หมดกำลังใจ (disheartened)<br />© Chittrapa 2011<br />
 72. 72. ข้อบกพร่องที่ทำให้บทความถูกปฎิเสธ<br /><ul><li>เลือกวารสารไม่สอดคล้องกับสาระของบทความหรือบทความไม่ตรงกับนโยบายของวารสาร
 73. 73. การเรียบเรียงที่ไม่ทีคุณภาพ ไม่เหมาะสมกับการเป็นบทความวิชาการ
 74. 74. การจัดพิมพ์บกพร่อง
 75. 75. การจัดพิมพ์ไม่เป็นไปตามรูปแบบของวารสาร
 76. 76. การจัดหน้า การเว้นวรรค การตัดคำระหว่างบรรทัด การพิมพ์ตารางแผนภาพไม่เหมาะสม ไม่สวยงาม ไม่เป็นระบบเดียวกัน สรุปคือการขาดความประณีตและความมีระบบ
 77. 77. หัวข้อไม่ตรงประเด็นหรือไม่เป็นที่สนใจของชุมชน/ท้องถิ่น
 78. 78. สาระของบทความไม่ได้นำเสนอในสิ่งใหม่กว่าอดีตและปัจจุบัน</li></ul>© Chittrapa 2011<br />
 79. 79. ข้อบกพร่องที่ทำให้บทความถูกปฎิเสธ<br /><ul><li>การนำเสนอในบทนำไม่กระชับ ตรงประเด็น ไม่สามารถอธิบายให้ผู้อ่านมองภาพความสำคัญและปัญหาที่นำไปสู่การวิจัยโดยมีเหตุผลสนับสนุนพอเพียง ใช้ความรู้สึกเป็นตัวเดินเรื่องในการเขียน
 80. 80. การนำเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย ไม่สอดคล้องกัน
 81. 81. การนำเสนอระเบียบวิธีวิจัยไม่ชัดเจนจนเห็นภาพการนำไปสู่การหาคำตอบที่น่าเชื่อถือได้
 82. 82. การอ้างอิงไม่เป็นระบบหรือไม่ถูกต้อง
 83. 83. เนื้อหาสาระที่นำมาอ้างอิงไม่ทันสมัย</li></ul>© Chittrapa 2011<br />
 84. 84. โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี โดย สกว.<br />การกำหนดนํ้าหนักบทความที่ตีพิมพ์<br />1.วารสารวิชาการนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI ของ ISI ให้ค่านํ้าหนักเท่ากับ 1<br />2.วารสารวิชาการนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ของ สกอ. ให้ค่านํ้าหนักเท่ากับ 0.75<br />3.วารสารวิชาการระดับชาติ ที่ผ่านเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ของ สกอ. ให้ค่านํ้าหนักเท่ากับ 0.50<br />4.วารสารวิชาการระดับสถาบัน หรือตีพิมพ์ต่อเนื่องมี Impact Factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2548-2550) ไม่ต่ำกว่า 0.01 ให้ค่านํ้าหนักเท่ากับ 0.25<br />5.วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมี Impact Factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2548-2550) ไม่ต่ำกว่า 0.01 และไม่เท่ากับ 0 ให้ค่านํ้าหนักเท่ากับ 0.125<br />© Chittrapa 2011<br />
 85. 85. เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักบทความที่ตีพิมพ์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) <br />การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ<br />วารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Institute for Scientific Information (ISI) ให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 1<br />วารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ การส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัยของ สกอ. ให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.75<br />วารสารวิชาการระดับชาติที่ผ่านเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยของ สกอ. ให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.50<br />วารสารวิชาการระดับชาติหากไม่อยู่ในเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ สกอ. จะต้องเป็นวารสารของสถาบันขึ้นไป และอยู่ในรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สกว. รับรองด้วย จึงให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.25<br />© Chittrapa 2011<br />
 86. 86. เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักบทความที่ตีพิมพ์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) <br />รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (proceedings) <br />การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (international conference) ที่มี proceedings ตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์ (full papers) ให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.33<br />การประชุมวิชาการระดับชาติ (national conference) ที่จัดร่วมกันโดยสมาคม/ สถาบันที่เป็นนิติบุคคลมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป ต้องเป็นรายงานการประชุมที่เป็นรูปเล่มและเผยแพร่หลังการประชุม โดยงานที่พิมพ์ต้องเป็นผลงานฉบับสมบูรณ์ (full paper) ให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.17<br />
 87. 87. แหล่งอ้างอิง<br />สมบัติ ทีฆทรัพย์ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย<br />สุวิมลว่องวาณิช การเขียนบทความวิจัย<br />อุดมศิลป์ ปิ่นสุข การเขียนบทความวิจัย<br />Norman Korps<br />Hengl<br />นงลักษณ์ วิรัชชัย การจัดทำรายงานวิชาการ บทความวิจัย และการอ้างอิง<br />Thomas Adair<br />© Chittrapa 2011<br />
 88. 88. ขอบคุณที่ติดตามชมPowerPoint ชุดนี้และขอให้โชคดีมีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมากๆเป็นประจำทุกปีนะคะ<br />จิตราภา กุณฑลบุตร<br />© Chittrapa 2011<br />

×