นวัตกรรม สื่อการเรียนเเละสอน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

นวัตกรรม สื่อการเรียนเเละสอน

on

 • 536 views

 

Statistics

Views

Total Views
536
Views on SlideShare
536
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

นวัตกรรม สื่อการเรียนเเละสอน นวัตกรรม สื่อการเรียนเเละสอน Presentation Transcript

 • ปนัดดา ชอบฟังครูอธิบาย เรืองชัย ชอบสิ่งแปลกใหม่ ชอบค้นคว้า มรกต ขาดจินตนาการ จึงชอบสื่อที่มีรูปภาพ สะรีรัตน์ ชอบทาความเข้าใจในขณะที่เรียน
 • ครูผู้สอน เกิดสร้างความรู้ ด้วยตนเอง สื่อการเรียนรู้และ วิธีจัดการการ เรียนรู้ เกิดทักษะการคิดขั้น สูง ผู้เรียน เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ นักเรียนเกิดการ เรียนรู้การทางาน เป็นกลุ่ม
 • ในการใช้ ส่ ือการเรี ยนรู้ ... ผู้สอน • ควรมีการวางแผนการใช้ สื่ออย่างเป็ นระบบ • สอดคล้ องกับวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ วัตถุประสงค์ ตามเปาหมายที่วางไว้ ้ เน้ นผู้เรี ยน • ให้ ผ้ เู รี ยนมีสวนร่วมในการคิด เพื่อให้ เกิด ่ กระบวนการคิด • ให้ ผ้ เู รี ยนมีการทางานรวมกันเป็ นกลุมเพื่อน ่ • ให้ เด็กมีการแสดงความคิดเห็น และให้ ผ้ เู รี ยนมี ทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลที่ตนสนใจ View slide
 • ปนัดดา คุณครูอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ ถูกต้อง ชัดเจน เรืองชัย ครูสอนเทคนิคในการคิด การ สืบค้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปค้นคว้า เองได้ มรกต ครูควรใช้สื่อที่มภาพประกอบหรือ ี เป็นคลิปวิดีโอประกอบการสอน สะรีรัตน์ ครูควรยกอย่างสถานการณ์ปัญหา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาประกอบการสอน View slide
 • สือการสอน ่ สือการเรียนรู้ ่ • หมายถึง วัสดุ เครื่ องมือและเทคนิควิธีการที่ผ้ สอนนามาใช้ ู ประกอบการเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ • หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรี ยนที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ เรี ยนรู้ โดยมุ่งเน้ นส่งเสริ มการค้ นคว้ าหรื อการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 • มีวิธีการ ลักษณะวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ คล้ ายคลึงกัน สื่อการสอน เป็ นตัวกลาง การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ รวมทังประสบการณ์จากครู ้ ด้ วย สื่อการเรี ยนรู้ ส่งเสริมการ คิด การสร้ างความรู้ และการ แก้ ปัญหา มุงให้ ผ้ เู รี ยนสร้ าง ่ ความรู้ด้วยตนเอง
 • Rainbow Origami สื่อ กิจกรรม -สอนเรื่ องสีต่างๆเป็ นภาษาญี่ปุ่น -สอนวิธีการพับกระดาษและพับไป พร้ อมๆกันโดยให้ เด็กเลือกสีเอง -ให้ นักเรี ยนออกมานาเสนอโดยบอกสีท่ ี ตนเลือกเป็ นภาษาญี่ปุ่น
 • การนับจานวน(ตัว,แท่ ง) จากเพลง สื่อ อุปกรณ์ -นาเอาคลิปของเจ้ าของภาษามาใช้ -ผู้ เรี ยนเกิดความสนุก และสนใจเรี ยน -พัฒนาทักษะการฟั งและจา -แจกการ์ ดให้ นักเรี ยนเพื่อ ร่ วมกันทากิจกรรม
 • ..END..
 • รายชื่อสมาชิก