ปนัดดา ชอบฟังครูอธิบาย

เรืองชัย ชอบสิ่งแปลกใหม่ ชอบค้นคว้า
มรกต ขาดจินตนาการ จึงชอบสื่อที่มีรูปภาพ
สะรีรัตน์ ชอบทาความเข้...
ครูผู้สอน

เกิดสร้างความรู้
ด้วยตนเอง

สื่อการเรียนรู้และ
วิธีจัดการการ
เรียนรู้

เกิดทักษะการคิดขั้น
สูง

ผู้เรียน

เกิดก...
ในการใช้ ส่ ือการเรี ยนรู้ ...

ผู้สอน

• ควรมีการวางแผนการใช้ สื่ออย่างเป็ นระบบ
• สอดคล้ องกับวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ ...
ปนัดดา คุณครูอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ
ถูกต้อง ชัดเจน
เรืองชัย ครูสอนเทคนิคในการคิด การ
สืบค้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปค้นค...
สือการสอน
่

สือการเรียนรู้
่

• หมายถึง วัสดุ เครื่ องมือและเทคนิควิธีการที่ผ้ สอนนามาใช้
ู
ประกอบการเรี ยนการสอน เพื่อให...
มีวิธีการ ลักษณะวัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้
คล้ ายคลึงกัน

สื่อการสอน เป็ นตัวกลาง
การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ
รวมทังประสบกา...
Rainbow Origami

สื่อ
กิจกรรม

-สอนเรื่ องสีต่างๆเป็ นภาษาญี่ปุ่น
-สอนวิธีการพับกระดาษและพับไป
พร้ อมๆกันโดยให้ เด็กเลือกส...
การนับจานวน(ตัว,แท่ ง) จากเพลง

สื่อ
อุปกรณ์

-นาเอาคลิปของเจ้ าของภาษามาใช้
-ผู้ เรี ยนเกิดความสนุก และสนใจเรี ยน
-พัฒนาท...
..END..
รายชื่อสมาชิก
นวัตกรรม สื่อการเรียนเเละสอน
นวัตกรรม สื่อการเรียนเเละสอน
นวัตกรรม สื่อการเรียนเเละสอน
นวัตกรรม สื่อการเรียนเเละสอน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นวัตกรรม สื่อการเรียนเเละสอน

623 views
460 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นวัตกรรม สื่อการเรียนเเละสอน

 1. 1. ปนัดดา ชอบฟังครูอธิบาย เรืองชัย ชอบสิ่งแปลกใหม่ ชอบค้นคว้า มรกต ขาดจินตนาการ จึงชอบสื่อที่มีรูปภาพ สะรีรัตน์ ชอบทาความเข้าใจในขณะที่เรียน
 2. 2. ครูผู้สอน เกิดสร้างความรู้ ด้วยตนเอง สื่อการเรียนรู้และ วิธีจัดการการ เรียนรู้ เกิดทักษะการคิดขั้น สูง ผู้เรียน เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ นักเรียนเกิดการ เรียนรู้การทางาน เป็นกลุ่ม
 3. 3. ในการใช้ ส่ ือการเรี ยนรู้ ... ผู้สอน • ควรมีการวางแผนการใช้ สื่ออย่างเป็ นระบบ • สอดคล้ องกับวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ วัตถุประสงค์ ตามเปาหมายที่วางไว้ ้ เน้ นผู้เรี ยน • ให้ ผ้ เู รี ยนมีสวนร่วมในการคิด เพื่อให้ เกิด ่ กระบวนการคิด • ให้ ผ้ เู รี ยนมีการทางานรวมกันเป็ นกลุมเพื่อน ่ • ให้ เด็กมีการแสดงความคิดเห็น และให้ ผ้ เู รี ยนมี ทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลที่ตนสนใจ
 4. 4. ปนัดดา คุณครูอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ ถูกต้อง ชัดเจน เรืองชัย ครูสอนเทคนิคในการคิด การ สืบค้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปค้นคว้า เองได้ มรกต ครูควรใช้สื่อที่มภาพประกอบหรือ ี เป็นคลิปวิดีโอประกอบการสอน สะรีรัตน์ ครูควรยกอย่างสถานการณ์ปัญหา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาประกอบการสอน
 5. 5. สือการสอน ่ สือการเรียนรู้ ่ • หมายถึง วัสดุ เครื่ องมือและเทคนิควิธีการที่ผ้ สอนนามาใช้ ู ประกอบการเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ • หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรี ยนที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ เรี ยนรู้ โดยมุ่งเน้ นส่งเสริ มการค้ นคว้ าหรื อการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 6. 6. มีวิธีการ ลักษณะวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ คล้ ายคลึงกัน สื่อการสอน เป็ นตัวกลาง การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ รวมทังประสบการณ์จากครู ้ ด้ วย สื่อการเรี ยนรู้ ส่งเสริมการ คิด การสร้ างความรู้ และการ แก้ ปัญหา มุงให้ ผ้ เู รี ยนสร้ าง ่ ความรู้ด้วยตนเอง
 7. 7. Rainbow Origami สื่อ กิจกรรม -สอนเรื่ องสีต่างๆเป็ นภาษาญี่ปุ่น -สอนวิธีการพับกระดาษและพับไป พร้ อมๆกันโดยให้ เด็กเลือกสีเอง -ให้ นักเรี ยนออกมานาเสนอโดยบอกสีท่ ี ตนเลือกเป็ นภาษาญี่ปุ่น
 8. 8. การนับจานวน(ตัว,แท่ ง) จากเพลง สื่อ อุปกรณ์ -นาเอาคลิปของเจ้ าของภาษามาใช้ -ผู้ เรี ยนเกิดความสนุก และสนใจเรี ยน -พัฒนาทักษะการฟั งและจา -แจกการ์ ดให้ นักเรี ยนเพื่อ ร่ วมกันทากิจกรรม
 9. 9. ..END..
 10. 10. รายชื่อสมาชิก

×