Chapter 9

131 views
69 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
131
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter 9

 1. 1. CHAPTER 9 การใช้สอและวิธจดการเรียนรู้ ื่ ี ั
 2. 2. สถานการณ์ปัญหา ครู พลกิต เป็ นครู ที่พ่ ึงมาบรรจุใหม่ ผูอานวยการ ้ โรงเรี ยนมอบหมายให้ครู พลกิตสอนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และเป็ นห้องเด็กเก่ง ทาให้ รู ้สึกไม่มนใจในการสอน และ ั่ นักเรี ยนจะสนุกหรื อสนใจ ในวิธีการสอนของตนเอง หรื อไม่ ที่สาคัญคือนักเรี ยนห้องนี้ ชอบค้นคว้า หาความรู ้ กิจกรรมที่เน้นให้ปฏิบติได้ลงมือกระทา ฝึ กคิดหรื อที่ทาย ั ้ ทายการทางานนักเรี ยนจะชอบมาก อีกทั้งยังเรี ยนพิเศษ แบบเข้มข้นเนื้อหาในหนังสื อเรี ยนส่ วนใหญ่นกเรี ยนจะรู ้ ั และทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มาก่อนแล้ว และนักเรี ยนจะ แข่งกันเรี ยน ทางานกลุ่มไม่ค่อยประสบความสาเร็จซึ่ง ผูอานวยการโรงเรี ยนฝากความหวังไว้ที่ครู พลกิตเพื่อช่วย ้ พัฒนาและแก้ปัญหาการ เรี ยนรู้ของนักเรี ยนในชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ห้องนี้ให้ได้
 3. 3. ภารกิจที่ 1 ครู พลกิตจะมีหลักในการ เตรียมความพร้ อมเพือให้ สามารถ ่ จัดการเรียนรู้ ให้ มี ประสิ ทธิภาพได้ อย่ างไร
 4. 4. 1. การเตรียมสือการเรียนรู้ ่ ก่อนการเรียนรู้ ผูสอนและผูเ้ รี ยนควรศึกษาวิธีการใช้สื่อให้เกิดความชานาญ ้ ตรวจสอบความพร้อมของสื่ อ เก็บสื่ อและวัสดุการเรี ยนให้สะดวกต่อการใช้งาน กรณี ใช้สื่อที่มีเสี ยงประกอบ ควรทดสอบว่าสามารถแสดงผลได้ตามที่ตองการ ้ หรื อไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่ อต่างๆนั้นผูเ้ รี ยนสามารถมองเห็นหรื อได้ยนอย่างทัวถึง ิ ่
 5. 5. ระหว่ างการจัดการเรียนรู้ - มีการเน้ นสาระสาคัญ - ความคิดยอดที่ต้องการ - ให้ ผ้ เู รียนใส่ ใจด้ วยการเขียนบนกระดานหรือเน้ นลงในสื่ อ หลังการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตามทีกาหนดในบทเรียนด้ วยการอภิปราย ่ การทาโครงงานหรือกิจกรรมอืนๆทีให้ ผ้ ูเรียนได้ นาความรู้ ไปใช้ ่ ่
 6. 6. 2. สิงแวดล้อมการเรียนรู้ ่ ต้ องเตรียมความพร้ อมของห้ องเรียนในน่ าเรียน ต้ องให้ ผ้ ูเรียนสามารถสร้ างประสบการณ์ เรียนรู้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ห้ องเรียนต้ องเอือต่ อการจัดกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมต่ างๆ ้ อุปกรณ์ เหล่ านั้นมีสภาพที่พร้ อมใช้ งานได้ จริง
 7. 7. 3. การเตรียมผูเรียน ้ เริ่มด้ วยการให้ มโนมิตทางการเรียน ิ โดยการจัดทาโครงเรื่องเนือหาให้ ผ้ ูเรียนศึกษาล่ วงหน้ าก่ อนเรียน ้ การแนะนากิจกรรมการเรียน หรือการให้ สารสนเทศ ทีสาคัญก่ อนการจัดการเรียนรู้ ่ เพือส่ งเสริมทักษะ ความรู้ และทัศนคติทดีต่อการเรียน ่ ี่
 8. 8. ภารกิจที่ 2 ให้ วเิ คราะห์ ว่าจะเลือกใช้ สื่อ หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบใด จึงจะสอดคล้ องกับ ลักษณะการเรียนรู้ ของผู้เรียนตาม สถานการณ์ ทกาหนดให้ ี่
 9. 9. ครูพลกิต ควรเลือกใช้สื่อประเภทวิธีการที่สอดคล้องกับแนวคิดการ จัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เพื่อช่วยลด ความเห็นแก่ตวที่เกิดจากการแข่งกันเรี ยนของผูเ้ รี ยน และช่วย ั สร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างผูเ้ รี ยน
 10. 10. รูปแบบที่ใช้ควรเป็นการเรียนแบบร่วมมือ เป็ นการจัดให้นกเรี ยนเรี ยนด้วยกันเป็ นกลุ่มเล็กแบบคละความสามารถ ั ให้ทางานร่ วมกัน ช่วยเหลือกัน และ ค้นพบความหมายของสิ่ งที่ศึกษาด้วยกลุ่ม
 11. 11. โดยทากิจกรรมในการสื บค้น อภิปราย อธิ บาย และแก้ปัญหาร่ วมกันในกลุ่ม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกัน โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มย่อยจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหา หรื อทากิจกรรมที่ต่างกัน จากนั้นนาผลงานมารวมกันเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันแก้ไขทบทวนแล้วนามาเสนอ ต่อชั้นเรี ยน
 12. 12. รายชื่อสมาชิก

×