การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

540 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. 1. อ.กรองแก้ว สอดตะคุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. 2. 1.ความหมายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน หมายถึง การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่เครื่องฉายโปร่งแสง เครื่องฉายทึบแสง เครื่องโปรเจกเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ คอมพิวเตอร์รวมถึงซอฟต์แวร์ในการสื่อสาร ข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน ตลอดจนเผยแพร่ความก้าวหน้าของการทางานและผลงาน
 3. 3. 2.ความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานการใช้เทคโนโลยีนาเสนองาน มีบทบาทสาคัญในทุกองค์กร เพราะจะทาให้งานทีนาเสนอมีความน่าสนใจ ใช้งานง่าย และสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับสารได้ตามวัตถุประสงค์ของกานนาเสนองาน
 4. 4. 3.องค์ประกอบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน3.1 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสื่อกลางที่สาคัญต่อการสื่อสารข้อมูลเพื่อนาเสนองาน หากเลือกใช้ได้เหมาะสมกับลักษณะงานที่นาเสนอก็จะมีส่วนช่วยในการนาเสนองานน่าสนใจและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 5. 5. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (overheadprojector) เป็นเครื่องฉายภาพชนิดโปร่งแสงซึ่งทาให้ภาพที่ปรากฏบนจอที่มีขนาดใหญ่พอที่ผู้ชมจานวนมากจะเห็นได้อย่างชัดเจน เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะใช้ระบบการฉายโดยทางอ้อมสามารถฉายภาพโปร่งแสงขนาดประมาณ10X10นิ้ว ให้ขยายใหญ่กว่าได้โดยใช้แผ่นภาพโปร่งใส หรือภาพซ้อน เหมาะในการนาเสนองาน สามารถฉายวัสดุหรือภาพในระยะใกล้จอให้เกิดภาพขยายใหญ่ ซึ่งเครื่องฉายชนิดอื่นทาไม่ได้นอกจากนี้ยังใช้ในห้องที่มีแสงสว่างได้
 6. 6. - โพรเจกเตอร์ (Projector)โพรเจกเตอร์ (projector) เป็นอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูลต่างๆโดยสามารถรองรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นดีวีดี และเครื่องกาเนิดภาพอื่นๆ โดยมีระดับราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความละเอียดและความสว่างของเครื่องโพรเจกเตอร์
 7. 7. - เครื่องฉายแสงสไลด์ (Slide projector)เครื่องฉายแสงสไลด์ (Slide projector)เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทาให้ภาพบนฟิล์มปรากฏขึ้นที่จอรับภาพ มีลักษณะเหมือนต้นแบบ โดยขยายให้ภาพเหล่านี้ใหญ่เล็กตามความต้องการ เครื่องฉายสไลด์เป็นเครื่องฉายที่ใช้ภาพนิ่งชนิดโปร่งแสงหรือแผ่นสไลด์ ทาให้ภาพบนฟิล์มปรากฏฉายบนจอ
 8. 8. คอมพิวเตอร์ ( Computer)เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประมวนผลและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายทั้งตัวอักษร ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ต่างๆ
 9. 9. - เครื่องพิมพ์ (printer)เครื่องพิมพ์ (printer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนองานในรูปแบบเอกสารรายงาน ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ เช่น เครื่องพิมพ์แบบจุดเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น
 10. 10. - จอรับภาพ (Screen)จอรับภาพ (Screen) หรือแท่นรับภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็นฉากรับภาพจาแหล่งกาเนิดแสงที่ทีชื่อเรียกว่า โพรเจกเตอร์จอรับภาพมีทั้งแบบขนย้ายได้ ที่ใช้มือดึงขึ้น-ลง และแบบไฟฟ้าที่เลื่อนขึ้นลงอัตโนมัติ
 11. 11. - ไมโครโฟน (Microphone)ไมโครโฟน (Microphone) เป็นเครื่องมือที่ทาหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า
 12. 12. ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ ไมโครโฟนแบบห้อยคอ ไมโครโฟนแบบไร้สายไมโครโฟนแบบมือถือ ไมโครโฟนแบบบูมไมโครโฟนแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
 13. 13. 1.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล (Microsoft Excel) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนาเสนองานในรูปแบบตาราง กราฟ การคานวณ กราฟ และแผนภูมิ2.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนาเสนองานรูปแบบเอกสารรายงาน เช่น หนังสือเวียนแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประกาศ บัตรอวยพร เป็นต้น3.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์(MicrosoftPowerPoint) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้นาเสนองานในรูปแบบภาพานิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีลูกเล่นในการนาเสนองาน เช่น ลูกเล่นในการเปลี่ยนภาพนิ่ง ลูกเล่นในการแสดงข้อความ เป็นต้น
 14. 14. 3.4 ข้อมูลที่ใช้นาเสนองานข้อมูลที่ใช้นาเสนอทั้งภาพ ข้อความและเสียงจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ กระชับ ได้ใจความ มีหลักฐานอ้างอิงที่พิสูจน์ได้แลมีความทันสมัย ข้อมูลที่จะต้องใช้ในการนาเสนองานสารสนเทศ จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าให้พร้อมก่อนนาเสนอ
 15. 15. 3.5 ผู้นาเสนอผู้นาเสนอจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะนาเสนอเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้นาเสนองานได้ถูกต้องสามารถสื่อสารและตอบคาถามให้ผู้ฟังเข้าใจได้ อีกทั้งต้องมีการซักซ้อมในกรนาเสนองานก่อนที่จะนาเสนอจริงอย่างคล่องแคล่วเพื่อให้ผู้นาเสนองานเกิดความมั่นใจในตัวเอง เมื่อนาเสนอจริงจะได้ไม่ติดขัด และส่งผลให้งานที่นาเสนอมีความน่าเชื่อถือ

×