มโนทัศน์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

448 views
385 views

Published on

เอกสารนำเสนอ ชุดการวิจัยในชั้นเรียนชุดที่ ๑

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มโนทัศน์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 1. 1. Áมâโ¹น·ทÑัÈศ¹นàเºบ×ืé้Íอ§งµตŒŒ¹น.......¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂยãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น´ดÃร.¡กÄฤ¸ธÂยÒา¡กÒา­Þญ¨จ¹น âโµต¾พÔิ·ทÑั¡กÉษ
 2. 2. ¾พÃรÐะÃรÒาªชºบÑั­Þญ­ÞญÑัµตÔิ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาáแËห‹‹§งªชÒาµตÔิ ¾พ.Èศ. ò๒õ๕ô๔ò๒ÁมÒาµตÃรÒา ò๒ô๔ (õ๕)Êส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹นãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒÊสÍอ¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¨จÑั´ดºบÃรÃรÂยÒา¡กÒาÈศÊสÀภÒา¾พáแÇว´ดÅลŒŒÍอÁม Êส×ืè่Íอ¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น áแÅลÐะÍอÓำ¹นÇวÂย¤คÇวÒาÁมÊสÐะ´ดÇว¡กàเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นàเ¡กÔิ´ด¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒáแÅลÐะÁมÕี¤คÇวÒาÁมÃรÍอºบÃรÙูŒŒÃรÇวÁม·ทÑัé้§งÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใªชŒŒ¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂยàเ»ปšš¹นÊส‹‹Çว¹นËห¹นÖึè่§ง¢ขÍอ§ง¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ·ทÑัé้§ง¹นÕีé้¼ผÙูŒŒÊสÍอ¹นáแÅลÐะ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นÍอÒา¨จàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒäไ»ป¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑั¹น…...
 3. 3. ¾พÃรÐะÃรÒาªชºบÑั­Þญ­ÞญÑัµตÔิ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาáแËห‹‹§งªชÒาµตÔิ ¾พ.Èศ. ò๒õ๕ô๔ò๒ÁมÒาµตÃรÒา ó๓ð๐ãใËหŒŒÊส¶ถÒา¹นÈศÖึ¡กÉษÒา¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น¡กÒาÃรÊสÍอ¹น·ทÕีè่ÁมÕี»ปÃรÐะÊสÔิ·ท¸ธÔิÀภÒา¾พ ÃรÇวÁม·ทÑัé้§ง¡กÒาÃรÊส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒÊสÍอ¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÇวÔิ¨จÑัÂยàเ¾พ×ืè่Íอ¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ ·ทÕีè่àเËหÁมÒาÐะÊสÁม¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะÃรÐะ´ดÑัºบ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา
 4. 4. ñ๑. ¡กÒาÃรãใªชŒŒÇวÔิ¨จÑัÂยàเ»ปšš¹นÊส‹‹Çว¹นËห¹นÖึè่§ง¢ขÍอ§ง¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒò๒. ÇวÔิ¨จÑัÂยàเ¾พ×ืè่Íอ¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ¢ขÍอ§ง¤คÃรÙู........¾พÃรÐะÃรÒาªชºบÑั­Þญ­ÞญÑัµตÔิ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาáแËห‹‹§งªชÒาµตÔิ ¾พ.Èศ. ò๒õ๕ô๔ò๒
 5. 5. ãใªชŒŒ¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂยàเ»ปšš¹น¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¾พÑั²ฒ¹นÒา·ทÑั¡กÉษÐะ¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ-áแÊสÇว§งËหÒาáแÅลÐะãใªชŒŒáแËหÅล‹‹§งàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ- ¡กÒาÃรãใªชŒŒÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรµต‹‹Òา§งæๆ ãใ¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ- ¡กÒาÃรµตÃรÇว¨จÊสÍอºบ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÊสÃรØุ»ป¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅลàเ¾พ×ืè่Íอ»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งáแÅลÐะ¹นÓำ¼ผÅลäไ»ปãใªชŒŒãใ¹น¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา
 6. 6. ¡กÒาÃรãใªชŒŒ¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂยàเ¾พ×ืè่Íอ¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร/¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÊสÃรØุ»ป¼ผÅล¡กÒาÃรáแ¡กŒŒäไ¢ข»ป˜˜­ÞญËหÒา/¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาáแÅลÐะ¹นÓำäไ»ป»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§ง·ทØุ¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¨จÑั´ด¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ·ทÓำÃรÒาÂย§งÒา¹น¼ผÅล¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห»ป˜˜­ÞญËหÒาÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡กÒาÃรáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา¨จÑั´ด¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒาÃรÇวÁมÃรÇวÁม¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลáแÅลÐะÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลäไÁม‹‹ÁมÕี»ป˜˜­ÞญËหÒา¾พºบ»ป˜˜­ÞญËหÒา
 7. 7. ÊสÃรØุ»ป¼ผÅล¡กÒาÃรáแ¡กŒŒäไ¢ข»ป˜˜­ÞญËหÒาÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห»ป˜˜­ÞญËหÒาÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡กÒาÃรáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา¨จÑั´ด¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒาÃรÇวÁมÃรÇวÁม¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลáแÅลÐะÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¢ขÑัé้¹นÊสÃรØุ»ป¼ผÅล¢ขÑัé้¹น»ป˜˜­ÞญËหÒา¢ขÑัé้¹นµตÑัé้§งÊสÁมÁมµตÔิ°ฐÒา¹น¢ขÑัé้¹น·ท´ดÅลÍอ§งáแÅลÐะàเ¡กç็ºบ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¢ขÑัé้¹นÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÇวÔิ¨จÑัÂยãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร·ทÒา§งÇวÔิ·ทÂยÒาÈศÒาÊสµตÃร
 8. 8. ¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂยàเªชÔิ§ง»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃรãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น(Classroom Action Research)¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂย : ResearchàเªชÔิ§ง»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร : Actionãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น : ClassroomCAR
 9. 9. ãใ¤คÃร·ทÓำÍอÐะäไÃร·ทÕีè่äไËห¹นàเÁม×ืè่ÍอäไÃรÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรàเ¾พ×ืè่ÍอÍอÐะäไÃร¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂยãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น¤คÃรÙูáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒาãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น¢ข³ณÐะ·ทÕีè่¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น¡กÒาÃรÊสÍอ¹น¡กÓำÅลÑั§งàเ¡กÔิ´ด¢ขÖึé้¹นÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร·ทÒา§งÇวÔิ·ทÂยÒาÈศÒาÊสµตÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น
 10. 10. ÊสÃรØุ»ป¼ผÅล¡กÒาÃรáแ¡กŒŒäไ¢ข»ป˜˜­ÞญËหÒา/¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห»ป˜˜­ÞญËหÒา/¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡กÒาÃรáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา/¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จÑั´ด¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา/¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาÃรÇวÁมÃรÇวÁม¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล ÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÊสÃรØุ»ป¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นÇวÔิ¨จÑัÂยãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น

×