éMile+zola

507 views
440 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

éMile+zola

  1. 1. Émile Zola Obsah: Argumentace Anotace Klíčová slova 1. Ţivot Émila Zoly 2. Émil Zola a Naturalismus 3. Dílo Émila Zoly 3.1. Díla 3.2. Cyklus Rougon- Macquart 3.2.1. Díla 3.2.2. Rozbory - Nana - Zabiják LiteraturaArgumentace: Jako téma pro závěrečný úkol do Kurzu práce s informacemi jsem si vybrala ţivot a dílofrancouzského spisovatele Émila Zoly. Protoţe četba je můj koníček a čtu hodně, je mi toto témablízké. Émil Zola je jeden z mých nejoblíbenějších autorů vůbec a přečetla jsem od něj uţ snadvětšinu toho, co napsal. Konkrétně většinu z cyklu Rougon- Macquart, kterým se zde chci takézabývat. Informace a inspiraci k práci jsem čerpala z internetových stránek a dost i ze své vlastnízkušenosti z četby. Volba názvu je jednoznačná, myslím si- vlastní jméno autora. Dále členímobsah do kapitol a podkapitol, které jsou očíslovány. Pro přehlednost jsem na začátek své prácezařadila osnovu. Snaţím se, aby byl text logicky členěn a aby byly jednotlivé související části vpřirozené návaznosti.Anotace: Tato práce se věnuje Émilu Zolovi, známému spisovateli francouzského naturalismu 19.století. Chtěla bych nastínit jeho ţivotopis, jeho vztah k naturalismu a jeho dílo. Některým jehorománům se budu věnovat konkrétněji. V závěru je uveden zdroj, odkud jsem čerpala informace,nebo jsou prameny uvedeny přímo u citací v textu. Pracovala jsem s pomocí zdrojů z internetovýchstránek.Klíčová slova: Émile Zola, naturalismus, Francie, determinismus, románová studie, cyklus Rougou-Macquart1. Život Émila Zoly: Narodil se 2. dubna 1840 v Paříţi. Pochází z rodiny italského inţenýra, bývalého důstojníkaNapoleonovy armády. Otec Émila Zoly dostal práci na stavbě zavodňovacího kanálu, který mělsvést říční vodu k městečku Aix-en-Provence. Po nějakém čase ale otec náhle zemřel. Rodina takpřišla o otce a ţivitele a na Émilovo vzdělání uţ nezbylo moc peněz. V tomto těţkém čase sespřátelil s Paulem Cézannem, ze kterého se později stal významný malíř. Bylo to přátelství na celýţivot. Zola neměl při studiích velký úspěch. Vzdělání, které zameškal, se snaţil opětvykompenzovat, ale dvakrát byl u maturitní zkoušky neúspěšný. Kdyţ odešel ze studií, šel pracovat
  2. 2. do nakladatelství Hachette. Tam okolo sebe seskupil několik mladých romanopisců – tzv.medanská skupina. Šest měsíců řídil literární kroniku Evénement. Vedl pokrokové názory a měl své přičinění na liberalizaci politického ţivota ve Francii.Jeho vliv se uplatnil zvláště v Dreyfusově aféře, kdy pomocí otevřeného dopisu adresovanéhoprezidentu republiky pod názvem Jaccuse („Ţaluji“) hájil nevinu kapitána Alfreda Dreyfuse, kterýbyl neprávem odsouzený za špionáţ. Émile Zola zemřel 29. září 1902 v Paříţi. Šlo údajně o nešťastnou náhodu a smrt nastalaotravou oxidem uhelnatým, kdyţ se Zolovi ucpal komín u kamen. Později se ale prokázalo, ţekomín byl ucpán záměrně. Émile Zola2. Émile Zola a naturalismus: Zola je povaţován za tvůrce francouzského naturalismu. Naturalismus je takový uměleckýsměr, ve kterém jde hlavně o zachycení pravdy a reality nezkresleně, takové jaké jsou, bez příkras azastírání. Věnuje se i tabuizovaným tématům jako např. alkohol, smrt, drogy, prostituce, okrajovévrstvy společnosti apod. Základy naturalismu sahají ke Gustavu Flaubertovi a bratrům Goncourtům,ale Zola s naturalismem pracoval jako s literárně estetickým směrem a v tomto duchu horozpracoval ve své knize Experimentální román. V praxi ho poté vyuţil ve svém románovém cyklu(více viz níţe).3. Dílo Émila Zoly: V začátcích byla jeho tvorba ještě ovlivněná romantismem a psal kratší prózy. Touţil se státromanopiscem. Prosadit se mu podařilo aţ díky dílu z roku 1867, Tereza Raquinová.3.1. Díla: Tereza Raquinová, Experimentální román, Pravda (umělecké zpracování Dreyfusovyaféry)-Románový cyklus s proticírkevním zaměřením: Lurdy, Řím, Paříţ-Povídkový soubor: Povídky o Ninoně, Nové povídky o Ninoně-Cyklus "Evangelia": Plodnost, Práce, Pravda, Spravedlnost (nedokončeno)
  3. 3. (tato díla ovlivněna idejemi utopického socialismu)-Sborníky kritických statí o divadle a literatuře: Naturalismus a divadlo, Naši dramatičtí autoři,Republika a literatura3.2. Cyklus Rougon-Macquartů: Zastává názor, ţe psát by se mělo na vědeckém základě vycházejícího z fakt. Spisovatel byměl podle něj pouze zaznamenávat objektivní skutečnost, kterou pozoruje z nezávislého stanoviska.„Naturalismus v praxi“ si Zola vyzkoušel ve svém románovém cyklu, který se zabývá zkoumánímjedné rodiny napříč stoletím. Cyklus má podtitul „přírodopisná a sociální studie jedné rodiny za druhého císařství“. Totodílo se dá připodobnit k Balzacově Lidské komedii z druhé poloviny 19. století. Snad poprvé dopopředí na místa hlavních postav dosedají obyčejní dělníci a lidé z periférie. Autor sleduje vývojrodu a dokumentuje, co se stává s potomky rodiny, jak se stávají dělníky, horníky, kněţími, vědci,zemědělci, vojáky, podnikateli, spekulanty, ţivnostníky, prostitutkami i politiky a jejichprostřednictvím autor bez příkras zachycuje, kritizuje a zpodobňuje dobu a společnost. Společnýmznakem je, ţe postavy přecházejí mezi více díly a postupně se vyvíjí. Kořeny rodu Rougonů-Macquartů začínají v malém francouzském městě Plassans.Zakládajícím rod je Adelaida Fueqová, která si vezme za muţe Rougona. S ním má syna Petra.Rougon ale umírá a za nějakou dobu se Adelaida zamiluje do Macquarta. Toho všichni místnípovaţují za pobudu, opilce a vraha, nemají o něm dobré mínění. S Macquartem má Adelaida synaAntonína a dceru Voršilu. Ti mají dále svoje potomky a rozšiřují rod. Jednotlivé knihy mezi sebou navazují prostřednictvím členů rodu. Například v románuZabiják se Gervaise a Coupeauovi narodí Nana. O Naně je další román, který je po ní dokonce ipojmenován. V knize Dobytí Plassansu jsou jedněmi z hlavních postav manţelé Mouretovi, kteřímají dva syny, Sergia a Jakuba. O jednom je dílo Poklesek abbého Moureta, druhému zase patříromán U štěstí dam. V Poklesku abbého Moureta se okrajově vyskytne postava Pascala Rougona,kterým se dále zabývá kniha Doktor Pascal. Pascal je jedním ze synů Petra Rougona (syn AdelaidyFuequové a Petra Rougona st.) a jeho manţelky Felicity. O nich je Štěstí Rougonů, které popisujejejich cestu k moci. Kniha sleduje i druhou linii příběhu, jehoţ hlavní postavou je mladý Silvestr(Silvére), který je syn Voršily (nevlastní sestra Petra Rougona ml., dcera Adelaidy Fuequové aMacquarta) Dalším z potomků Petra a Felicity Rougonových se zabývá kniha Jeho veličenstvoEugéne Rougon. V románu Kořist se objevuje postava Aristida Saccarda, posledního syna. AristidSaccard se objevuje dále v díle Peníze. Toto jsou ty nejsilnější linie rodu, jeho hlavní větve. Ostatníknihy se zabývají převáţně ostatními příbuznými jako bratranci a sestřenicemi apod. Jsou tonapříklad díla Lístek lásky (Helena Mouretová), Břicho Paříţe, Lidská bestie (Jakub Lantier),Rozvrat(JeanMacquart),atd.3.2.1. Díla: Štěs tí Rou gon ů (La Fort une des Rou gon,
  4. 4. 1871), 1. román z cyklu Rougon-Macquartů, obsahuje úvod k celému cyklu. Z vyšší společnosti, boj o moc, intriky, podlost a politika, nakonec vítězství a sláva, ale za cenu ţivotů. ŠtvaniceKořist (La Curée, 1871–72), rozkoše a lesk Paříţe, peníze a moc, pokušení a zakázané ovoce, nakonec zmar. Břicho Paříţe (Le Ventre de Paris, 1873), román z prostředí paříţské trţnice, revoluce, z prostředí nového města, drby a pomluvy z ulice dokáţou ublíţit člověku Dobytí Plassansu (La Conquête de Plassans, 1874), křivolaké cesty ctiţádostivého kněze, náboţenství, církev, víra, manipulace. Hřích abbého MouretaPoklesek abbého Moureta (La Faute de lAbbé Mouret, 1875), láska mladého kněze, který trpí ztrátou paměti, poetické líčení přírody, vnitřní zápas člověka se sebou samým. Jeho veličenstvo Eugène RougonJeho excelence Eugene Rougon (Son Excellence Eugène Rougon, 1876) z vyšší společnosti, politika, boj o moc, intriky, vítězství a pád. Zabiják (LAssommoir, 1877) z prostředí ulice, niţší vrstvy společnosti, bída, alkoholismus, úpadek bytosti a zánik snu Lístek lásky (Une Page damour, 1878), smyslná láska mladé ţeny v příkrém rozporu s láskou k dítěti, znovu nalezená láska ale s nemorálními překáţkami vede k tragickému konci Nana (Nana, 1880) z vyšší společnosti, vyuţívání svého ţenského vlivu, své krásy, aby dostala co chce, Pod pokličkouU rodinného krbu (Pot-Bouille, 1882) (na internetu téměř všude chybně uváděno pod názvem "Kořist", coţ je román "La Curée"), ţivot v hlučném paříţském činţáku, příběhy rodin, které tam bydlí U štěstí dam (Au Bonheur des Dames, 1883), ţivotní dráha mladého a ctiţádostivého obchodníka, první obchodní dům, peníze, společenské postavení, láska Ţivot a milováníRadost ze ţivota (La Joie de vivre, 1884) Germinal (Germinal, 1885), román z prostředí horníků zobrazující vyhrocený konflikt mezi dělníky a majiteli dolů Mistrovské díloDílo (LŒuvre, 1886), obraz uměleckého snaţení Paříţe Země (La Terre, 1887), velkolepá oslava země-dárkyně Růţové poupěSen (Le Rêve, 1888) Lidská bestieČlověk bestie (La Bête humaine, 1890), naturalistický román z ţelezničního prostředí, snaha ovládat své šílenství, jednou se to musí vymknout kontrole, stálá hrozba, zločin, láska Peníze (LArgent, 1891), hrůza otroctví, kterým peníze působí na člověka Rozvrat (La Débâcle, 1892), scény z Prusko-Francouzské války v letech 1870-71, příběh přátelství dvou vojáků Doktor Pascal (Le Docteur Pascal, 1893), poslední román z cyklu Rougon-Macquart, tragická láska starého doktora s mladou schovankou(Wikipedia:About. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Émile Zola.Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola)- Tento zdroj mi dal dobrý souhrn informací k tématu- Čerpala jsem z něj přehled děl se kterým se dá udělat dobrá představa o autorově práci a ţivotě3.2.2. Rozbory: - Nana:Obsah:Nana je dcera alkoholiků, v 15 letech utekla z domu a stala se prostitutkou. Byla si vědoma svéneobvyklé krásy a toho, ţe dokáţe svést kaţdého muţe. Muţe vyuţívala, dávali jí mnoho peněz,
  5. 5. kupovali jí drahé domy a byty, šperky a další drahé věci, které si nevymýšlela, ona si muţů neváţilaa byla k nim hrubá. Měla malého syna Ludvíčka, kterého vychovávala její teta. V Naně se střídalypocity velké lásky k synkovi a smysl pro rodinu se dny, kdy na dítě ani nepomyslela. Nanaubliţovala všem muţům, kteří byli kolem ní, a ničila jim ţivot. Hrabě Muffat, který byl Nanouposedlý, se kvůli ní ocitl na mizině, podobně skončil i Steiner. Majitel dostihů Vandeuvresenevyhrál sázku a zapálil svoji stáj, kde uhořel on i jeho koně. Naně to přišlo vtipné. Nana dosáhlasvého ţivotního úspěchu, kdyţ získala hlavní roli v divadle. Přestoţe nebyla vůbec nadaná ani nazpěv ani na herectví, díky své kráse si omotala kolem prstu mnoho muţů.Zamiloval se do ní také mladičký Jiří Hugon, ke kterému chovala Nana mateřské city. Kdyţ sedozvěděl, ţe Nanin milenec je také jeho bratr Filip Hugon, pokusil se zabít Naninými nůţkami.Filip se snaţil sehnat peníze pro Nanu, a proto začal krást a skončil ve vězení. Nana se zamilovalado herce Fontana, ţili spolu v jedné domácnosti. Jejich vztah se zdál 3 měsíce harmonický, alepotom se začali hádat a Fontan začal Nanu bít. Nana na něm byla závislá, proto si nechala všechnolíbit. Bála se, aby ji Fontan neopustil. Fontan ale Nanu vyhodil z domu, nechal si jejich společnépeníze a Nana začala zase dělat prostitutku. Setkává se se Sametkou, kamarádkou z mládí, nějakýčas spolu bydlí a projevují se zde Naniny lesbické sklony. Nana se odstěhuje na venkov do vily,kterou jí koupil jeden z jejích milenců, a opět má mnoho pánských návštěv. Sluţka Zoe se vţdypostarala o to, aby se muţi v domě nesetkali, ale několikrát se jí to nepodařilo. Kdyţ se Nana dozví,ţe Jiří, kterému říkala Zizi, zemřel zřejmě na následky zranění, uvědomí si, kolika lidem zničilaţivot, prodá svůj majetek a odjede. Lidé v Paříţi na ni zapomenou. Kdyţ se Nana vrátí zpět doPaříţe, zemře Ludvíček na neštovice. Nana obviňuje tetu. Nana potom opuštěně umírá na neštovice.Postavy: Nana, Zoe (sluţka Nany), Hrabě Muffat, Sametka, Vandeuvrese, Jiří Hugon, Filip, Fontan,SteinerMyšlenka díla: Člověk podléhá svým pudům, je jimi ovládán. Následky našich činů bychom si měliuvědomovat, protoţe jak se my chováme k druhým, budou se také tak oni chovat k nám.(WEB www.zaskolak.cz, Émile Zola- Nana. Dostupné z:http://zaskolak.cz/soubor/emile_zola_nana/1078)- Obsah knihy je uţ jednou daný a i kdyby ho popisovalo znovu a znovu hodně lidí, píší stále o tomsamém. Proto jsem si ho dovolila citovat ze zdroje, který dobře vystihuje celý děj v knize.-Rychlá a stručná charakteristika celého příběhu. -Zabiják:Obsah: Příjezd venkovské dívky Gervaisy do Paříţe s dětmi, Štěpánem a Klaudiem a s přítelem,rozmařilým Langerem. Brzy je jím opuštěna a zřizuje si samostatnou existenci, sní o tom, ţe budemít vlastní prádelnu, kterou si později zaloţí, a bude ţít spokojený a čestný ţivot. Sblíţí ses klempířským dělníkem Coupeauem, který jí nabídne sňatek. Narodí se jim dcera Nana. Zpočátkuvedou poklidný ţivot, který se ale mění po těţkém pracovním úrazu Coupeaua v tragédii.V rekonvalescenci si Coupeau odvykl práci, zahálí, nudu a špatné svědomí zahání alkoholem.Gervaisa sama ţiví celou rodinu, její peníze propijí Coupeau i s bývalým druhem Langerem, kterýse vrátil a s nynějším manţelem Gervaisy se spřátelil. Gervaisa je poníţena, ztrácí i svoupracovitost a prádelna jde do úpadku, je připravena o práci. V bezvýchodné situaci propadá takéalkoholu; vidí i morální úpadek dcery Nany. Tragédie rodiny končí smrtí Coupeaua v paříţském
  6. 6. blázinci, kam ho zavřeli pro delirium z alkoholu. Gervaisa je bez prostředků, sama, nakonec umírájako ţebračka.Postavy: Gervaisa, Coupeau, LantierMyšlenka díla: Ukázat obraz úpadku a zmaru v prostředí bídy a alkoholu, varovat před zhoubnýmidůsledky alkoholismu. Alkohol= zabiják.(WEB www.zaskolak.cz, Émile Zola- Zabiják. Dostupné z:http://zaskolak.cz/soubor/emile_zola_zabijak/953)- Obsah knihy je uţ jednou daný a i kdyby ho popisovalo znovu a znovu hodně lidí, píší stále o tomsamém. Proto jsem si ho dovolila citovat ze zdroje, který dobře vystihuje celý děj v knize.-Rychlá a stručná charakteristika celého příběhu.Literatura: Émile Zola, Nana, Melantrich-1985 Émile Zola, Zabiják, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Praha-1956

×