Závěrečný úkol kpi 13

311 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol kpi 13

  1. 1. Závěrečný úkol do Kurzu práce s informacemi s číslem 13KONSTATSKÁ KristýnaUČO: 41132730. 12. 2012Argumentace výběru tématu:Téma arteterapie jsem si vybrala, protože je pro mne zajímavé. Studuji na Masarykověuniverzitě prezenční obor Speciální výtvarná výchova a součástí mého studia mimo jinébudou i kurzy arteterapie. O tuto problematiku jsem se zajímala i na střední škole a vybralajsem si jej jako svou maturitní práci. Proto volba tématu pro tento úkol bylo pro mějednoznačným. ARTETERAPIE Arteterapii můžeme chápat jako léčbu veškerým uměním (arteterapie v širšímsmyslu) a to hudbou (Muzikoterapie), poezií (Poetoterapie), prózou (Dramaterapie), divadlem(Teatroterapie), tancem (Taneční terapie), výtvarným uměním (Arteterapie), sochařstvím,četbou (Biblioterapie), dále bych sem přidala i další terapie, které sice nespadají pod léčbuuměním, ale pod léčbu určitě ano, a to je ergoterapie (Léčba prací a činností) a animoterapie(Hipoterapie – koně, Canisterapie – psi) a mnoho dalších. Anebo arteterapii také chápemejako léčbu výtvarným uměním (arteterapie v užším smyslu). Arteterapie je jedním z psychoterapeutických postupů. Opírá se o výtvarné projevyklientů jako léčebný prostředek a jako prostředek poznání klientovy psychiky. Také ovlivňujelidskou psychiku, mezilidské vztahy a poruchy. Není důležité dokonalé, konečné, uměleckédílo, ale jde zde o samotný proces tvorby, v němž prostřednictvím sebevyjádření, rozvíjenítvořivosti, schopnosti komunikovat a zpracováním osobně důležitého tématu dosahujemevyléčení, zmírnění těžkostí nemocného člověka, integrace nebo obohacení osobnosti. Arteterapie je projektivní metoda, která se od jiných forem terapie odlišuje v tom,že nestaví pouze na verbálním sdělení (slovním sdělení - i když to je využito při interpretaciartefaktu). Klienti nemusí být pouze handicapovaní lidé, ale i tací, kteří se snaží „vrátit se dostavu harmonie se sebou samým i svým okolím.“8 Arteterapie může fungovat jako
  2. 2. odpočinková tvůrčí činnost, jejíž pomocí lze dosahovat vnitřní relaxace, podporuje emočnívývoj, zbavuje vnitřního psychického napětí a tlaku, proměňuje hodnoty životních potřeb.(J.Mašková, 2009) Arteterapie jako psychopedická diagnostika usiluje o vyhledáváníschopností, nadání a potřeb mentálně retardovaných. Zaměřuje se na svobodný a tvořivýrozvoj osobnosti. (M. Klivar, Balt Eeast, 2002) Každý jedinec je v raném dětství uveden dokultury, nicméně v procesu socializace může dojít ke vzniku traumat a patologickým stavům,jejichž léčba či náprava spadá také do pole působnosti speciální výtvarné výchovy čiarteterapie. „Arteterapie je kulturní terapií, má své kořeny v magických úkonech, rituálech,obřadech a je spojena se symbolikou v uměleckém podobenství.“3 Podle Hanuse, je zvláštní forma psychoterapie organizovaný a cílený terapeutickýproces, který je organizován buď individuálně, anebo ve skupině. Tímto procesem provádíarteterapeut (speciálně školená osoba). Šicková-Fabrici definuje arteterapii jako soubor uměleckých technik a postupů, kterémají „změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat jeho osobnost apřinést mu pocit smysluplného naplnění života.“8 Nová arteterapie podle Miroslava Klivaraklade důraz na přímé zážitky a vyjádření emocí, stejné metody, jako používá tvarovápsychologie (Gestalt terapie). Psycholog Slavík používá výraz artefiletika jako obměnu arteterapie ve významuvýchovy prostřednictvím umění. Arteterapie je podle něj psychoterapeutická apsychodiagnostická disciplína, která využívá k léčebným cílům formy a prostředky adekvátníuměleckým formám (v užším pojetí – formy výtvarného umění, v širším i jiných uměleckýchoborů). (J. Šicková-Fabrici, Portál, 2008) Brněnský psycholog Joanidis chápe arteterapii jakoformu psychoterapie a rozdělil ji na kreativní, integrativní, činnostní, projektivní a sublimační. Tato definice je podle mě velmi důležitá, aby v mé práci zazněla celá. Je to vlastněoficiální definice, kterou vymezila Česká arteterapeutická asociace. „Arteterapie je léčebnýpostup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidsképsychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivýmsměrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a toterapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a
  3. 3. artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeutickyzpracovávány.“8,20 (Česká arteterapeutická asociace, 2006). Arteterapii můžeme také chápat jako receptivní anebo produktivní. Receptivníarteterapie (pasivní) spočívá na základě vnímání uměleckého díla. „Cílem je lepší pochopenívlastního nitra a poznání pocitů jiných lidí,“8 a to při vnímání výtvarných artefaktů (výstavy,galerie, fotografie, video), vcítění se do díla (různé podle vnitřního zaměření diváka i podlejeho momentálních emocí) a následné promítání svých emocí do uměleckého díla. Vproduktivní arteterapii (aktivní) již prožíváme konkrétní tvůrčí činnosti. Máme velkou škálutechnik, které můžeme používat (kresba, malba, modelování, koláž, propojování různýchmédií, atd.). Spojení na bázi tvořivosti s výtvarným materiálem umožní klientovi dosáhnoutvnitřní relaxace a případně nastartovat ozdravný proces. Jedinečným aspektem arteterapie je vytvořené dílo, které je hmatatelné a konkrétní.Můžeme ho uchovat a třeba se k němu i vracet. Důležitý význam, hodnotu a cenu díla hrajepřevážně pro děti. Vytvořené dílo je vlastně viditelným vyjádřením jejich vnitřního prožitkua konkrétního zážitku.Anotace:Autor v tomto odborném textu obecně seznamuje s jedním z psychoterapeutických postupů,který pracuje s klientem a jeho artefaktem. Opírá se o definice arteterapie od různých autorů,vysvětluje co je to arteterapie, její druhy, působení a co má za cíl. Tato práce je autorovouprvní velkou prací, proto je potřeba k ní přistupovat obezřetně a objektivně. Tento text jepouze výňatkem ze seminární práce, ze které bychom se dozvěděli pokračování.Klíčová slova: Arteterapie = „Využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádřenív rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty,posuzované vnějšími měřítky.“2 „Arteterapie pracuje s uměleckými díly v receptivníchformách. Středem jejího zájmu jsou výtvarné aktivity klientů. Je to kulturní terapie, a má svékořeny v magických úkonech, rituálech, obřadech a je spojena se symbolikou v uměleckémpodobenství.“3 Arteterapie vznikla z latinského slova art, artis = umění a z řeckého slova
  4. 4. therapón = služebník, ošetřovatel bohů. Z tohoto můžeme arteterapii přeložit jako “léčbu zapomoci umění“ (Slavík, 1999). Artefakt = „Z latinského slova arte factus = uměle udělaný. Tento termín poprvépoužil Sir Julian Huxley a označuje libovolný objekt nebo proces, který vznikl lidskouaktivitou, na rozdíl od předmětů přírodních.“5 „Artefaktem tedy může být umělecký výtvor,lidský výrobek, prehistorický nástroj, uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk.“18 Individualita (osobitost) = „Vyjadřuje psychickou svéráznost, jedinečnost každéhočlověka. S níž již přichází na svět, a která se s věkem zvětšuje, protože sev interindividuálních rozdílech uplatňuje také interindividuálně odlišná zkušenost.“17 Psychoterapie = „Původně medicínská disciplína. Považujeme ji za jeden z hlavníchzdrojů speciálně-pedagogických terapií. A to proto, že využívá mnoho prostředků, podobnýchjako ve speciální pedagogice. Stručná definice psychoterapie je pomoc člověku dosahovatpsychické normality psychologickými prostředky.“1 „Obecně bývá vymezována jako „léčbapsychologickými prostředky“, což znamená, že to není činnost zaměřená jen na léčeníduševních poruch, nýbrž na léčení vůbec, pokud takové léčení vyžaduje psychoterapeutickoupodporu.“17 Příčina = „Může znamenat to, co způsobilo nějaký důsledek. Latinsky Causa =příčina = kauzalita znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem. Vsilnějším smyslu přesvědčení, že nic se neděje bez dostatečné příčiny.“5 Symbol = „Z řeckého slova symbolon = poznávací znamení, emblém, značka, obraz.Tím se označuje znamení, které se samo vysvětluje. Původní význam symbolu sahá kstarověké tessera hospitatis, znamení přátelské pohostinnosti, kdy host podal svému hostitelipři loučení rozlomenou hliněnou tabulku nebo hůlku. Ta pak sloužila jako poznávací znamenípři příštím možném setkání člena hostitelovy domácnosti s dřívějším hostem – obě polovinytabulky do sebe zapadly. V době před uzavíráním písemných smluv znamenal symbol vegyptském a helénistickém prostředí důkazný předmět pro uzavření smlouvy, pro identifikaciposla, přijetí peněz nebo zboží. V pozdější době byl nahrazen pečetí.“5 „Symbol je předmětnesoucí hlubší (skrytý) význam.“18 Terapie = „Řecko-latinský původ odkazuje na léčení, ošetřování, ale také na staráníse, pomáhání a cvičení. Dílčí způsob o cílenou institucionálně zajištěnou edukaci osobnacházejících se mimo aktuálně přijímanou normu (práce na zahradě, rozvoj subnormálníhomyšlení a vůle za pomoci senzomotorického cvičení).“1
  5. 5. Zdroje:1 MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice. 1. vydání, Olomouc. Nakladatelství Olomouc., 2005., stran 295., ISBN 80-244-1075-3.2 LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie: nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. 1. vydání, Praha., Portál., 2005., stran 180., ISBN 80-7178-864-3.3 PEROUT, Evžen. Arteterapie se zrakově postiženými. 1. vydání, Praha., Okamžik., 2005., stran 101., ISBN 80-903247-9-7.4 Media Wiki 1.17, Wikipedie: the free encyclopedia. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia foundation, 5 Novembert 2011, last modified on 23 September 2012 at 08:29 [vid. 2011-2-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana.5 ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava, Základy arteterapie. 2. vydání, Praha, Portál, 2008., stran 167., ISBN 978-80-7367-408-3. + renomovaná autorka; praktické informace; informace na základě zkušenosti; nabídka více variant práce s klientem; inspirativní6 NEKONEČNÝ, Milan, Obecná psychologie. 2. rozšířené vydání, Praha., Academia., 1997., stran 437., ISBN 80-200-0625-7.7 Best One Service s.r.o., Slovník cizích slov: Slovník cizích slov se stane Vaším každodenním věrným pomocníkem. [online]. Best One Service s. r. o. webb. 2005. Brno (Česká republika). [cit. 20. února 2011]. Dostupné z: http://www.slovnik-cizich-slov.cz/. + zajímavé informace; široký záběr vědeckých definic; rychlý; snadné používání; obsáhlý8 ŠOUBOVÁ, Anežka. Zaklínadlo proti Zlobení: Využití romského temperamentu jako tvůrčího potenciálu. Arteterapie: Časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii. [online]. Praha: Česká arteterapeutická asociace. 2012, 30. [cit. 2. Března 2011]. Dostupné z: http://www.arteterapie.cz/index.php?disp=arteterapie&lang=0. + kvalitní zdroj veškerých informací o české scéně arteterapie; obsáhlý; důvěryhodný – renomovaní odborníci; zajímavý; organizovaný; stále aktualizován+ = hodnocení s 5 body jsem napsala jen u těch požadovaných tří zdrojů
  6. 6. ARTETERAPIE
  7. 7. ARTETERAPIE

×