โครงงานน้ำหมักชีวภาพ

22,614 views
21,964 views

Published on

โครงงานน้ำหมักชีวภาพ

 1. 1. โครงงานสื่อการเรียนรู้ เรื่อง น้าหมักชีวภาพ โดย นายกฤษ นิยมพันธุ์ เลขที่ 21 นางสาวดารุ ณี องค์ มน เลขที่ 44 ิ้ ชันม. 6/7 ้ เสนอ ครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
 2. 2. ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ นาหมักชีวภาพ หลักในการทา นาหมักชีวภาพ เบืองต้น แหล่งที่มา หน้าหลัก
 3. 3. ที่มาและความส้าคัญ เมนู ต่อไป
 4. 4. ที่มาและความสาคัญ  ปั จจุบันพืชผักในท้ องตลาดมักเต็มไปด้ วยสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ซึ่งจะ เป็ นอันตรายต่ อร่ างกายและก่ อให้ เกิดโรคมะเร็งได้ มีการหันมาใช้ นา ้ หมักชีวภาพมากขึนเพื่อปองกันและแก้ ปัญหาดังกล่ าว และคุณสมบัติ ้ ้ ของนาหมักชีวภาพยังมีอีกมากมาย เช่ น ใช้ ในการซักล้ างทาความ ้ สะอาดแทนสบู่ ผงซักฟอก แชมพู นายาล้ างจาน ดับกลิ่นในห้ องนา โถ ้ ้ ส้ วม ท่ อระบายนา ฯลฯ ได้ ด้วย ้  ดังนันเพื่อเรี ยนรู้ รณรงค์ และเผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับนาหมักชีวภาพ ้ ้ จึงได้ จัดทาโครงงานนีขน จากการเรี ยนในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ้ ึ้ และการสื่อสาร เรื่ อง การทาเว็บบล็อก จึงได้ นาความรู้ ท่ ีได้ มาใช้ พัฒนารู ปแบบการนาเสนอความรู้ เรื่ องนาหมักชีวภาพผ่ านทางเว็บ ้ บล็อก เมนู ต่อไป
 5. 5. วัตถุประสงค์ เมนู ต่อไป
 6. 6. วัตถุประสงค์ เพี่ อศึกษา และเผยแพร่ เรื่อง นาหมักชีวภาพ ้ เพื่ อพัฒนาทักษะการทาเว็บบล็อก เมนู
 7. 7. น้าหมักชีวภาพ เมนู ต่อไป
 8. 8. นาหมักชีวภาพ  นาหมักชีวภาพ หรื อ นาสกัดชีวภาพ ้ ้ หรื อ ปุยนาจุลินทรี ย์ ตามแต่ จะเรี ยก ๋ ้ เป็ นสารละลายเข้ มข้ นที่ได้ จากการหมัก เศษพืช หรื อสัตว์ กับสารที่ให้ ความ หวาน จนถูกย่ อยสลายโดยจุลินทรี ย์ ซึ่งเมื่อผ่ านกระบวนการแล้ วจะได้ สารละลายเข้ มข้ นสีนาตาล ้ ประกอบไปด้ วยจุลินทรี ย์ และ สารอินทรี ย์หลายชนิด เมนู ต่อไป
 9. 9. เมนู ต่อไป
 10. 10. ด้ านการเกษตร • มีธาตุอาหารสาคัญ ทังไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ้ แคลเซียม กามะถัน ฯลฯ จึงสามารถนาไปเป็ นปุย เร่ งอัตราการ ๋ เจริญเติบโตของพืช เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ ดีขน และยัง ึ้ สามารถใช้ ไล่ แมลงศัตรูพืชได้ ด้วย เมนู ต่อไป
 11. 11. ด้ านปศุสัตว์ • สามารถช่ วยกาจัดกลิ่นเหม็น นาเสียจากฟาร์ มสัตว์ ได้ ช่ วย ้ ปองกันโรคระบาดต่ าง ๆ ในสัตว์ แทนการให้ ยาปฏิชีวนะ ทาให้ ้ สัตว์ แข็งแรง มีความต้ านทานโรค ช่ วยกาจัดแมลงวัน ฯลฯ เมนู ต่อไป
 12. 12. ด้ านการประมง • ช่ วยควบคุมคุณภาพนาในบ่ อเลียงสัตว์ นา ช่ วยแก้ ปัญหาโรคพยาธิใน ้ ้ ้ นา ช่ วยรั กษาโรคแผลต่ าง ๆ ในปลา กบ จระเข้ ได้ ้ • ช่ วยลดปริมาณขีเ้ ลนในบ่ อ ช่ วยให้ เลนไม่ เน่ าเหม็น สามารถนาไป ผสมเป็ นปุยหมักใช้ กับพืชต่ าง ๆ ได้ ดี ๋ เมนู ต่อไป
 13. 13. ด้ านสิ่งแวดล้ อม • นาหมักชีวภาพ สามารถช่ วยบาบัดนาเสียจากการเกษตร ปศุสัตว์ การ ้ ้ ประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทั่วไป แถมยังช่ วยกาจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ การเลียงสัตว์ โรงงาน ้ อุตสาหกรรม และชุมชนต่ าง ๆ นอกจากนียังช่ วยปรั บสภาพอากาศที่ ้ เสียให้ สดชื่น และมีสภาพดีขึน ้ เมนู ต่อไป
 14. 14. ประโยชน์ ในครั วเรื อน • เราสามารถนานาหมักชีวภาพ มาใช้ ในการซักล้ างทาความสะอาด ้ แทนสบู่ ผงซักฟอก แชมพู นายาล้ างจาน รวมทังใช้ ดบกลิ่นใน ้ ้ ั ห้ องนา โถส้ วม ท่ อระบายนา ฯลฯ ได้ ด้วย ้ ้ เมนู ต่อไป
 15. 15. หลักในการท้า น้าหมักชีวภาพเบืองต้น เมนู ต่อไป
 16. 16. เมนู ต่อไป
 17. 17. เมนู ต่อไป
 18. 18. เมนู ต่อไป
 19. 19. เมนู ต่อไป
 20. 20. เมนู ต่อไป
 21. 21. แหล่งที่มา • www.wikipedia.org/wiki/นาหมักชีวภาพ ้ • http://hilight.kapook.com/view/50873 • http://www.nstda.or.th เมนู

×