Makarajyothi 2011 page 101-156

 • 654 views
Uploaded on

Part #3 …

Part #3
Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
654
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Xncp--°-c-tØ-h-cpsS Xncp-ap-‰Øv s{]m^. sX°pw-Iq¿ tkma-h¿Ω-cmPm amb Ncn{X ]›m- Ø - esØ ]cm-a¿in-°msX hø. sIm√-h¿jm-cw-`-Im- eØv atlm- Z - b - ] pcw Bÿm--am°n tIcfw `cn- ® n- c p∂ Ipe- t i- J c s]cp-am-°-∑m¿ `c-W-ku- I-cy-Ønv cmPysØ ]Xn- s-´p- m-Sp-I-fmbn hn`-Pn- ®p. Cu mSp- I - f n¬ G‰hpw hnkv X r- X hpw {]m[m- y- t a- d n- b - X p- a mb shº- e - mSv ]n¬°m- e - Øv, G.- U n. 1103- ˛ ¬, sX°pw-Iq-sd-∂pw, hS°pwIqsd∂pw c≠mbn ]ncn- ™ p. sX°pw-Iq-dns‚ BZy-Xe- - Ωƒ k©-cn-°p-IbmWv. q‰m-≠p-I-fpsS ÿmw tIm´-bsØ ]mºm-Sn-°-SpØ sh∂n-a-e-Ncn-{X-ap-dßp∂ ]c-ip-cm-at£-{X-Øns‚ S-hgn-I- - - - bm-bn-cp-∂p.fn-eqsS {]mNo-hpw ]hn-{X-hp-amb Xncp-hcßp-I-- - G.-Un. 12, 13, 14 q‰m-≠p-I-fn¬ sh∂n-aefn-te°v F√m-sa√mw a[p-cn-∏n-°p∂ ]©m-£co-a- - Xeÿm--am°n cmPyw-`-cn-®n-cp∂ sX°pw-Iq¿{¥-Øns‚ Aar-X_n-μp-°ƒ h¿jn-°p-∂, ip`-I- - 15-˛mw q‰m-≠ns‚ HSphn¬ Xe-ÿmw tIm´-chpw im¥-hp-am-b, inh-k∂n-[n-Ifn-te°v Ωƒ - - bsØ Xfn-t°m-´-bn-te-°p- am-‰n. Ab¬m-Sp-hm-kz—-μambn k©-cn-°p-Ibm-Wv. tKmI¿Æw apX¬ - - gnbmb sNº-I-t»-cn-bpsS IS-∂m-{I-aW `oj-Wn-Iym-Ip-am-cn-hsc-bp≈ ]gb tIc-fØnse qs‰- - - bm-bn-cp∂p AXnp Imc-Ww. ]t≠ Xs∂ kz¥w´p-in-hm-e-b-ß-fpsS aln-am-Xn-tc-I-߃ h¿Æ-hn- apjv°c kwLsØs°m≠v Ir{Xn-aßfpw sIm≈- -kvabw Xo¿°p∂ taem-∏n-p-Xm-sg, {]Pm-t£-a- b-Sn-°epw S-Øn-t∏m∂ sNº-I-t»cn cmPmhvX¬]c-mbncps∂mcp s]cp-am-fns‚ cmP-[m-n°p sX°pw-Iq-dnv h√mØ Xe-th-Z--bm-bn. sh∂n-a-ap∂n¬, B ]cn-kcßsf apgp-h≥ ssIem-kXpeyw - - - e-bn-en-cp∂p `cWw S-Øn-bm¬ sNº-I-t»-cnsbkz¿§o-bam-°p∂ alm-t£-{X-Øn-p-ap-∂n¬, Ω- - nebv°p n¿Øm-m-hn-s√-∂-Xp-sIm≠v cmPmhvfn- t ∏mƒ FØn- b n- c n- ° p- ∂ p. CXp Xncp- - ° - c . Xe-ÿmw Xfn-bn-te-°p- am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. ao-]≠sØ sX°pw-Iq¿ cmP-hw-iØns‚ Xne-I°p- - - ®n-em-dns‚ Xoc-ØmWv Xfn. AhnsS tIm´-sIm-dn-bmbn amdnb Xncp-°c alm-tZ-h¿ t£{Xw! Ø-fßfpw t£{Xhpw t£{X-°p-fhpw Kplm-am¿§- - ßfpw InS-ßp-Ifpw Xo¿Øv F{Xbpw kpc-£n- tIc-f-Ønse inh-t£-{X-ß-fn¬ Gsd {]i- Xhpw Dd-∏p-≈-Xp-amb Xe-ÿm--ap-≠m-°n. tIm´-kvX-amb tIm´-bsØ Xncp--°c t£{X-sØ-°p- bv°-I-Øp≈ cmP-[mn ""tIm´-b-I-ambn; ]ns∂dn®p ]d-bp-tºmƒ AXns‚ DXv]-Øn°p nZm-- ""tIm´-b-hp-am-bn. - 101 -
 • 2. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 C°m-e-ØmWv sX°pw-Iq¿cmPmhv Xncp-- c≠mw hS-°pw-mY t£{Xw Xs∂-bmIpw. k¥p-°- c - t £{Xw n¿Ωn- ° p- ∂ - X v . X- f n- t °m- ´ - b n¬ jvS-mb cmPmhv Bÿm--amb Xfn-t°m-´bv°pn¿Ωn® t£{X-Øn¬ hn{Kl {]Xn-jvT-bm-bn-cp- Ing-°p-h-i-ap≈ °-c-Ip-∂n¬ ]d™ e£-W-∂p. Xncp--°-c-bn-em-hs´ kzbw-`q-hmb tXh-cm- sa√mw a- n-¬ I≠n-cn-s°, Hcp Znhkw ImSp-Wv. At©m Btdm iXm-_vZ-߃°p-ta¬ ]g-°- n-d™ B Ip∂n≥]pdØv Irjn-∏Wn sNbvXp-an-√mØ Cu t£{X-Øns‚ n¿Ωn-Xn°p ]n∂n¬ sIm-≠n-cp∂ Hcph≥ a¨sh-´n-sIm≠p Hcp inem-Hcp IY-bp-≈Xv Cßs: kz¥w CjvS-tZ-h-X-bpw J-WvU-Øn¬ c‡-sam-en-®n-d-ßp∂ A¤pXwBcm-[-m-aq¿Øn-bp-amb ]c-a-in-hs‚ t£{Xw kzman-bm¿ aT-Ønse kzmansb h√mØ ]cn-{`-a-tIm´- b - Ø p- X s∂ D≠m- b n- c ns° A∂sØ tØmsS Adn-bn-®p. apºv, Xºp-cms‚ n¿t±-i-{]-sX°pw-Iq¿ Xºp-cm≥ sIcp-fcv tImX-h¿Ωcv (Cu Imcw Xs‚sbm∏w IqSn-bn-cp∂ t]tc-∏-dºp ºq-cmPm-hns‚ t]cv t£{X-Øn-en-cn-°p∂ angm-hn¬ Xn-cn-bp-sam-∂n®v kzman-bm¿ ÿe-Øp-h-∂-t∏mƒhs´-gp-Øn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.) Xrin-h-t]- kzbw-`q-hmb Hcp inh-enw-K-am-WnXv F∂p-I≠vcq¿ hS-°pw-m-Y-n¬ AXo-h-`-‡n-hn-izm-k-ß- aT-Øn¬ n∂p-Xs∂ hnf-°v, ]qhv, DW-°-ecntfmsS hfsc h¿j-߃ Xn¶ƒ`Pw S-Øn-bn- XpS-ßnb ]qPm-km-a-{Kn-Iƒ hcpØn DS≥Xs∂cp-∂p. {]mbm-[n-Iyw-sIm≠v At±-l-Ønv AXv ºq-Xn-cn-sb-s°m≠v ]qPbpw nth-Zyhpw Ign-XpS¿∂p S-Øm≥ Ign-bm-sX-bm-bn. Xs‚ n - ∏n®v S-∂-Im-cy-ß-sfms° cmPm-hns t_m[n-lm- b - X - b n¬ aw- s m¥v hS- ° pw- m- Y - t mSp ∏n-®p. hnIm-cm-[o-m-bn-Øo¿∂ Xºp-cm≥ Xriq¿ -{]m¿∞n® Xºp-cm≥ atl-iz-cs‚ atm-KXw hS-°pw-m-Ys‚ Acp-f-∏mSp kXy-am-bn-Øo¿∂kz]v-Øn¬ tI´p-hs{X: ""Cn Fs∂ ImWm≥ IrXm¿∞-X-tbmsS AhnsS h∂p-tm-°p-tºmƒCtßm-´p-h∂p _p≤n-ap-t´-≠. Rm≥ °-c-°p- inh-enw-Khpw AXns‚ ap≥h-i-Ømbn hrj-`pw∂n¬ Ah-Xcn-°mw. AhnsS Fs∂ `Pn-®m¬ aXn. - ]n≥h-iØv Aev]w hS-°p-amdn hmbp-tIm-Wn¬Fs‚ ]ptcm-`m-KØv hrj-`pw ]›mZv `mKØv Hcp sX®nbpw I≠v CXp hS-°pw-m-Y≥ Xs∂-Hcp shfp-Ø-sX-®nbpw ImWpw. AhnsS Hcp sb∂p a- n-em-°n.t£{Xw ]WnXv Fs∂ {]Xn-jvTn-°-Ww. AXv ]ns∂, [rX-K-Xn- bn¬ Cuiz-cm-`o-jvS-a- p- k - c n®v t£{Xw n¿Ωn- ° p- ∂ - X n- p≈ bXvw Xºp-cm≥ XpS- ßn. sX°pw- I q¿ cmPysØ G‰hpw hepXpw anI-®-Xp-amb Hcp alm-t£-{X-amWv °-c-Ip-∂n¬ cmPmhp ]Wn-bn-®-Xv. mep-tKm- ]p-c-am-fn-I-Iƒ, IqØ- º-ew, B-s°m-´n¬, hnf-°p-am-Sw, Du´p-]p-c, D]-tZ-hXm-t£-{X-߃ - XpS-ßn-b-h-tbm-Sp-IqSn hf- c - t hKw t£{X- - 103 -
 • 3. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011Øns‚ ]Wn-]q¿Øo-I-cn-®p. sX°pw-Iq-dns‚ cXv-In- c oSwt]mse ]cn- e -kn® B alm- t £- { X-Ønv DNn-X-amb coXn-bn-ep≈ ]qPm- h n- [ m- - ß -fmWv Xºp-cm-t¿s∏-Sp-Øn- b - X v . Xs‚- s bm∏wXrin- h - t ]- c q¿ n∂vB{in- X - m- b n- ° q- S nbt]tc- ∏ - d ºp ºq- X n- c n-sb- Ø s∂ At±lwta¬im-¥n-bmbn nb-an-®p. X{¥w Xc-W--√q¿ºq- X n- c n°v t£{X-Øns‚ ssZw-Zn `c-W-®p- a - X e sNß- g - t »- c n,]p∂-t»cn aq -X-∑msc G¬∏n-®p. kzbw-`q-hmb hnm-i-I-c-amb Ah-ÿ-I-fp-≠m-°p-tºmƒ Xncp-inh-enwKw sN∂p-I-≠Xv sNß-g-t»-cnbpw ]ns∂- -°-c-bn-em-hs´ AXnp hn]-co-X-am-Wv. kvtl-°-≠Xv ]p∂-t»-cn-bp-am-sW-∂t{X ]pcm-hr-Øw. n-[n-bmb Hcp Krl-ÿs‚ ne-bn-emWv {io]-c-kzman-bm¿ aT-Ønse the-°m-cm-bn-cp∂ ]me- ta-iz-cs‚ Chn-SpsØ Ccp-∏v. ssIem-k-irw-K-t°m-S≥, sSp-aßm-S≥ F∂n-hcpsS Xd-hm-´n-te°v - - Ønp apI-fn-se-∂-t]mse Xncp--°-c-°p-∂ns‚t£{X-Øn¬ hnf-s°-Sp∏pw s√p-IpØpw S-Øp- sdp-I-bn¬ km£m¬ ]c-a-in-h≥! CSXphiØv∂-Xn-p≈ Ah-Im-ihpw sImSp-Øp. {io]m¿Δ-Xn, H∏w {ioap-cp-Ipw he-Xp-h-iØv CXc inh-t£-{X-ßsf At]-£n®v Xncp- KW-]-Xnbpw Aø-∏pw. Cu IpSpw-_-k-¶-ev]--°c t£{X-Øn-ep≈ hrj-`v {]m[myw IqSp- tØm-Sq-IqSnb Xncp-°cbnse {]Xn-jvTbpsS `mh- - - - -X-ep-≠v. Poh-p≈ hrj-`am-bn-´p-Xs∂-bmWv Chn- - - sØ-°p-dn®v Cß-s-sbmcp t«mI-ap≠v:SpsØ μn-bpsS k¶-ev]w. inh-enw-Khpw Imfbpw ""aqte Iev]-{Zp-a-ky, [rX-I--I-n`w Nmcp-]-flm-sX®nbpw Hcp henb ine-bpsS `mK-ß-fm-sW∂p k-ÿw]d-b-s∏-Sp-∂p. Cu hrj`w kao-]-Øp≈ thfq¿ hmamw-Km-cqV Kucow n-_n-UIp-N`cm-t`m-KKm-Vm- - - - -F∂ ÿesØ hb-en¬s®∂v s√p-Xn-∂-t∏mƒ `n-cqVwHcp ]d-b≥ Is√-dn™v AXns apdn-th¬∏n-®- k¿Δm-e-¶m-c-Im¥nw hc-]-ip-ar-Km-`o-Xn-lkvXwt{X. Hcp kz]v-Ønse n¿t±-i-{]-Imcw sX°pw- {]k∂wIq¿ cmPmhv Imf s-√p-Xn∂ hb¬ AXn-p-Xs∂ - htμ, _mte-μp-au-enw, KP-hZKp-lm`yma-`n-«n-jvS- - - -nthZyw hIbv°v hmßn-s°m-Sp-∏n-®p. A∂p-sXm´v ]m¿tizB hb¬ "Imf-°≠ambn. t£{X-Øns‚ Xncp-ap-‰Øv sX°p-h-iØv Xncp--°-c-tØ-h-cpsS ssNX-yhpw {]kn- IqØ-º-ew. AXnp Ing°v Hcm-∏-¥-ep-≠v.≤nbpw mƒtXmdpw h¿≤n- ® p- s Im- ≠ n- c p- ∂ Xv sXt°-Sbn-embn KW-]Xn-bp-sSbpw AXnp ]nd- - - -sX°pw-Iq¿ cmPy-Øn- p-X s∂ sFiz- cy- a m- bn- In¬ Aø- ∏ - s ‚bpw {]Xn- j v T - I ƒ. Ah- b psSØo¿∂p. kwlm- c - a q¿Øn- b mb ]c- a - i n- h s‚ Z¿iw Ing-t°m-´m-Wv. hS-°p-h-iØv kp{_-“-ssNXyw AXn-`n-ap-Jamb ÿeØv ]e-t∏mgpw - - Wy≥, hS-°pw-m-Y≥, Zp¿§, {_“-c-£ v F∂n- - 105 -
 • 4. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 c-bpsS apºnepw a®nepw Iqغ-e- Ønse rØ-aWvU]Ønepw {iotIm- - - - hn-ens‚ ap≥h-iØpw Nn{X-∏-Wn-Ifpw Zmcp-in-ev]-ßfpw Hcp]m-Sp-≠v. hrj`w InS-°p∂ aWvU-]-Ønp apI-fn¬ F´p-ssII-tfm-Sp-Iq-Snb atl-iz-cs‚ Zmcp-inev]w AXoh kpμ-c-am-Wv. t£{X-n¿Ωn-Xn-°p-tijw sX°pw-Iq¿ cmPmhv nXy-n-Zm-w, amk- h n- t i- j w, B´ -hn-tijw apX-em-b-h-bv°p-th≠ hI- I-sf-√m-a-p-h-Zn-®v, ta¬im-¥n-bmb t]tc-∏-dºp ºq-Xn-cn-tbmSpw X{¥n Xc-W--√q¿ ºq-Xn-cn-tbmSpw Btem- Nn®v t£{X-Im-cy-ß-sf√mw Nn´-s∏-Sp- Øp-I-bp-≠m-bn. Znw-{]Xn Dj:]qP, FXn¿Ø- ] q- P , ]¥o- c - S n, D®- ] q- P , AØm-g]q-P F∂n-ßs A©p ]qP, - FXn¿Ø-]q-P, D®-]q-P, AØm-g-]qP F∂n-h-bv°p-tijw {io_-en. ]¥o-c- Sn-∏q-P-bv°mWp {]m[m-yw. AXn-p- tijw £oc-[m-cbpw Pe-[m-c-bp-ap-≠v. AXp-I-gn-™v, D®-∏q-P-bv°p-ap-ºmbn h-Iw. AI-tØ-°p≈ nth-Zy-tØm- sSm∏w hrj-`-Øn-p≈ nth-Zyhpw {][m--am-Wv. inh-enw-K-Øn--`n-ap-J-am- bp≈ μn-bpsS ]ptcm-`mKw `‡-∑m¿h-cpsS {]Xn-jvT-I-fm-Wv. Xncp--°-c-tØ-h-cpsS apdn-®p-I-S-°m-dn-√. amk-hn-ti-j-ß-fn¬ {]tZm-j-enwKw kzbw-`q-hm-b-Xp-sIm≠v `‡-mb sX°pw- Øn- mWv {]m[m- yw. {]tZm- j - ] q- P - t bm- S p-Iq¿ Xºp- c m≥ hS- ° pw- m- Y s Dt±- i n®v tN¿∂p≈ {][m--s∏´ NSßv A`n-tj-I-am-Wv.{]tXyIambn S-Ønb {]Xn-jvT-bmWv hS-°pw- ]n-o-cv, ]mev, Icn-°v, `kvaw F∂n-h-sIm-≠p≈m-Y-≥. hS-°pw-m-Ys‚ D]-t£-{X-Ønv as‰-ßp- A`n- t j- I - a mWv {]tZm- j - Z n- h kw S- Ø p- ∂ - X v .an-√mØ aWvU]w cmPmhv ]Wn-bn-®n-cn°p-∂p. {]tZm- j - ß - f n¬ inh- t £- { X- Z ¿iw F{Xbpw{_“-c-£- p-am-{X-amWv ]Sn-™mdp Z¿i--ambn ]pWy-Icambn Icp-Xs∏-Sp-∂p. inh-t£-{X-ßfn¬, - - - -ÿnXn-sN-øp-∂-Xv. {]tXy-In®v Xncp--°-c-bn¬, {]tZm-j-Ønv {]tXy- t£{X-Øns‚ mep S-I-fn-ep≈ tKm]p-c- I-]q-P-Iƒ ]Xn-hp-≠v. in-bmgvN hcp∂ {]tZm-am-fn-IIƒ°v Icn-¶-√n¬Øo¿Ø I´n-f-Ifpw ]Sn- j-Øn-mWv IqSp-X¬ amlm-flyw. PK-∑-WvU-e-I- f p- a m- W v . t£{X- Ø nse Zmcpinev ] ßfpw amsI ssNXyw XpSn-°p∂ {]tZm-j-ß-fn¬,Npa¿Nn-{X-ßfpw {]Xn-a-Ifpw sImØp-]-Wn-Ifpw `‡n-km-{μ-amb ]cn-k-c-ß-fn¬ `‡-P--{]-hmlwIem-aq-ey-ap≈ cN-Ifm-Wv. IqØ-ºeØn¬ cmam- - - - - IqSp-X-em-hp-∂p. Xncp--°-c-t£-{X-Ønse B´-hn-bW IY-Iƒ sImØn-h-®n-cn-°p-∂p. _en-°¬]p- ti-jßfn¬ ao-am-k-Ønse ss]¶pn D’-hw, - 107 -
 • 5. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011anYp--Ønse BSn D’-hw, Xpem-am-k-Ønse Ip™≥ ]Wn-°¿, Nmº°pfw ]m®p-]n-≈, am¶pfwBn D’hw F∂n-ßs aq∂p-’-h-ß-fm-Wp-≈- hnjvWpºq-Xn-cn, hmtg-¶S Ip©p-m-b¿, Iem-a-Xv. Ch-bn¬ {][m--s∏-´Xv ss]¶pn D’-hw-X- WvUew IrjvW≥mb¿, IpS-am-fq¿ Icp-Wm-I-s∂. aow H∂mw XobXn sImSn-tbdn ]Ømw c≥mb¿ XpS-ßn A∂pw, Iem-aWvUew tKm]n, -XobXn Bdm-t´msS sImSn-bn-d-ßp∂ Cu D’hw Iem-a-WvUew cma≥Ip-´n, s√n-tbmSp hmkp-tZ-Xncp--°-c-bpsS BtLm-j-s∏-cp-a-sIm-≠m-Sp∂ h≥ºq-Xn-cn, aS-hq¿ hmkp-tZ-h≥mb¿, ^mIvSvh¿Æ-i-_f-amb atlm-’-h-am-Wv. D’h NS-ßp- taml-≥, tIm´-bv°¬ A∏p--ºq-Xn-cn, Iem-I-fn¬ {][m--s∏´ D’-h-_en Z¿iw sImSn- tI{μw apc- f o- [ - c ≥ºq- X ncn XpSßn C∂pwtb‰pw Bdm-´p-sam-gn®v F´p-Zn-h-kßfn-ep-ap-≠v. AcßphmW-cp-fp∂ S-∑m-cpsS {]I-S--ßfpwanYp amk-Ønse BSn D’hw F´p-Zn-h-k-am- tN¿Øe Ip´-∏°p-dp-∏v, XIgn Ip´≥]n-≈, tIm´- -Wv. Xncp-hm-Xnc Bdm-´m-bn-h-cp∂ coXn-bn-emWv bv°¬ hmkp-s-Sp-ßm-Sn, Iem-aWvUew i¶-c≥ -BSn. Xpem- a m- k - Ø nse Bn D’hØnv F{ºm-¥n-cn, sslZ-cm-en, ]≈w am[-h≥, Iem-a-Aev]in D’-h-sa∂pw ]d-bpw. Bdp-Zn-h-ksØ WvUew lcn-Zm-kv, ]Øn-bq¿ i¶-c≥Ip-´n, Iem-a-Aev]in Xrt°´ sImSn-tb-‰mbn S-Øp-∂p. Bn WvUew _me-N{μ≥ XpSßn {]i-kvXcmb Kmb- - -BSn D’-h-ß-fn¬ {iotIm-hn-en-p-≈nse ]qPm- I-cpsS IY-Ifn-∏m´pw, sN≠, a±fw XpS-ßnb taf- -Zn-Im-cy-߃°p-am-{Xta {]m[m-y-ap-≈q. ß-fnse hº-∑m-cpsS {]I-S--ßfpsa√mw-sIm≠v BZy-Imew apX¬°p-Xs∂ Xncp-°c D’- - hk-¥cm-hp-Iƒ Xo¿°p∂ D’-hImew Xncp-°- - - -h-Øns‚ {]ikvXn tIc-f-°-c-bmsI nd™p c- b psS ku`m- K y- a m- W v . Ip´- t ©cn mcm- b W]S¿∂n-´p-≈-Xm-Wv. a≤y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn¬s∏´ NmIym¿, ss]¶pfw cma-Nm-Iym¿, amWn-am-[hsX°pw- I q¿ tZi- h - g n- b psS kmaq- l yhpw NmIym¿ XpS-ßn AXn-{]-ikvXcmb Iem-Im-c∑m- - - -kmwkv°m-cn-I-hp-amb DW¿Δns‚ {]Im-i--sa-∂- cpsS IqØpw IqSn-bm-´hpw ]mT-Ihpw, ae-_m¿Xn-ep-]cn sFiz-cy-k-ar-≤n-I-fpsS {]Xo-I-amb hnf- cma≥mb- c psS Hm´≥Xp- ≈ epw, sNssºbpwsh-Sp-∏ns‚ BtLm-j-ambpw, Iem-Im-bn-I-ta-J-e- siΩm-¶p-Snbpw Fw.-Fkv. kp∫-e£van-bpw, _me- - -I-fnse anI-hp-Iƒ a’-cn-°p∂ Ifn-b-c-ßmbpw, ap-cfo-Ir-jvWbpw, Fw.-F¬. hk-¥Ip-am-cn, Sn.-B¿. - -hymh-km-bnI hnI-k--ß-fpsS hnfw-_-c-th-Zn- alm-enw-Kw, tbip-Zmkv XpS-ßn-b-h-cp-sam-cp-°nbbmbpw ]cn-e-kn-°p∂ hnkva-b-hn-ti-j-amWv Xncp- kwKoX kZ- p-Ifpw HcpIm-eØv ChnSpsØ D’--°c D’-hw. sImSn-tb‰p apX¬ Bdm-´p-h-sc- h-th-Zn-Isf {Xkn-∏n-®n-´p-≠v. F√m hn`m-K-ß-bp≈ Znh-k-ß-fn¬ `‡-k-l-{k-ß-fpsS A¥- fnepws∏´ G‰hpw {]K-¤-cmb Iem-Im-c-∑m¿cw-K-ß-fn¬ B≤ym-flnI ssNX-ysØ t{]mPz- Imem-Im-eßfmbn Cu ]mc-ºcyw ImØp-t]m-cp- - -en-∏n-°p∂ hnti-j- ]q-PIfpw NS-ßp-Ifpw {iotIm- - ∂p. Xncp--°-c-tØ-h-cpsS Bdm-´n--I-º-Sn-bmbnhn-en-p-≈n¬ kl-{k-]{Xw hnS¿Øp-tºmƒ, ]pd- ]≠p-≠m-bn-cp∂ "Xncp--°c sIm®p-sIm-º≥Øv, B_m-ehr-≤߃°v B-μkμm-bIam-Ip∂ - - - - - - F∂ B Hmtcm tIm´bwImc-s‚bpw A`n-am--Iem-hn-ti-j-ß-fpsS tIfn-sIm-´m-bn. t£{X-I-e- am-bn-cp-∂p. Icn-acp∂p {]tbm-KØn¬ c≠m-asXmcp - - -I-fmb IqØv, IqSn-bm-´w, ]mT-Iw, Xp≈¬, IY- hm°n-√msX sXmΩ≥ h¿°n-bp-≠v. sX°pw-Iq¿Ifn XpS-ßn-b-h-bpsS D¬Ir-jvS-ß-fmb Ah-X-c- cmPm-hns‚ tkm-hn-`m-KØn¬ kvt^mS-IhkvXp - -W-ß-fmWv B≠p-tXmdpw ChnsS Ac-tß-dp-∂- n¿Ωm-W-Øn-mbn ntbm-Kn-®n-cp∂ IpSpw-_-Xv. Hmtcm Iem-cq-]hpw Ah-X-cn-∏n-°p∂ AXn- Ønse AwK-am-bn-cp∂p At±-lw. t£{X-tKm-]p-{]-i-kvX-cmb Iem-Im-c-∑m-cpsS {]I-SwsIm≠v chpw D’-h∏¥epw Ae-¶cn-®n-cp∂ "]¥¬ inh- - - -msSßpw {]Io¿Øn-Xam-Ip-∂p. IY-Ifn-bn¬ Kpcp- - - cm-a≥mbcpw Xncp--°-cbv°p kz¥w.Ip-©p-°p-dp-∏v, Ih-f-∏m-d -m-cm-b-W≥ mb¿, D’-h-Imew F√m tZi-ß-fnepw hn]-Wsh®q¿ cma≥]n-≈, sNß-∂q¿ cma≥]n-≈, Ipdn®n taf-I-fpsS Imew-Iq-Sn-bm-Wv. C∂-sØ-t∏mse - 109 -
 • 6. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011Am-bm-k-ambn hn`-h-ti-J-c-W-߃°p hgn-bn- cbpw thZn-bm-Ip-∂p-≠v. me-©p-h¿jw apºv Cu√m-Xn-cp∂ ImeØv D’-h-®-¥-Iƒ m´p-Im-cpsS t£{X-Øns‚ D’-htØm-Sp-_‘n®p XpS-ßnb, - - -Bth-iam-bn-cp-∂p. D’-htØmSp-_‘n®v ]≠p- - - - XpS¿∂n-t∏mgpw S-Øp∂, ]I¬∏qcw Hcp ]pXnbap-Xte Xncp--°-c-bnse {]tXyI hn]-W thZn- kwcw-`-am-Wv. ]qc-߃°p-]qcw Xriq-cm-Wv. Ahn-Iƒ Hcp amk-Øn-tesd Xpd-∂n-cn-°pw. aow H∂p SpsØ hS-°pw-m-Ys Chn-SpsØ Xºp-cm≥apX¬ taSw H∂v hnjphpw taSw ]Øv ]Øm-ap- Ctßm-´m-hm-ln®p {]Xn-jvTn-®-t∏mƒ, kzm`m-hn-I-Z-bhpw hsc o≠p-n¬°p∂ I®-h-S-߃ ""A—- am-bpw, ChnsS ]qcw {]k-‡-am-Ip-∂p. temIwsbpw AΩ- s b- b p- s am- g n®v as‰√mw Xncp- - apgp-h≥ ]pI-gm¿∂ Xriq¿]qc-Øns‚ al-Xz-°c®¥-bn¬In´pw F∂p m´p-Im¿ ]d-bp∂ apƒs°m- ≈ m≥ Xncp- - ° - c bv°p Ign-coXn-bn-em-bn-cp∂p A∂v. Im¿jnI hnf-Ifpw bp∂sXßs? hnimekpμ-c-amb tX°n≥ImSphnØp-Ifpw sIm´, apdw, ]mb, ]ºv, ho´p-]-I-c- ssaXm-hpw, Xncp-h-ºm-Sn-˛-]m-d-ta-°mhv t£{X-W-߃ XpS-ßn-b-hbpw hmßm≥ D’-h-°mew ]-›m-Ø-ehpw, Fhn-Sp-sØbpw F°m-e-sØbpwImØn-cp-∂-h¿ Gsd-bm-Wv. Npcp-°-Øn¬, Xncp- anI® taf-s∏-cp-°-ßfpw, Icn-a-cp∂p hnkva-b-ß--°-c-bnse D’hw tIm´bw ]´-WsØ apgp-h≥ fpw-sIm≠v `qanae-bm-fsØ A£-cw-{]Xn {]I-tImƒa-bn¿s°m-≈n-°p∂ IuXp-I-ß-fp-sSbpw ºw sIm≈n- ° p∂ Xriq¿∏qc- Ø ns‚ sNdn-kmwkv ° m- c nI hnn- a - b - ß - f p- s Sbpw I√ym- W - sbmcp ng-em-bn-´m-sW-¶nepw, Xncp--°-c-bnepwImew; Ip´n-Iƒ°pw sNdp-∏-°m¿°pw a≤y-h-b- ]qc-am-bn. D≈-Xp-sIm≠v HmWw F∂p-≠-t√m.kv°¿°pw hr≤-∑m¿°p-sa√mw Ah-c-h-cpsSXmb Chn- S psØ bph- X z- Ø ns‚ NSp- e - X - I ƒ CucoXn-bn¬ BtLm-jn-°m≥ Ign-bp-∂, sh◊-Wn, ]qcsØ Aßs BtLm-j-am-°p-∂p. t£{X-tNe- ∏ - d - º v , Hdh- ¶ c XpS- ß nb ]gb Pp- ssa-Xm-Øv Ing°pw ]Sn-™mdpw A`n-ap-J-ambn n¬s∏´ {]Xn-`m-im-en-Iƒ°v ap‡-I-߃ cNn- n¬°p∂ KP-tI-k-cn-I-fpsS Xe-sb-Sp∏pw b-°m≥ {]tNm-Zw sImSp-°p∂ Ia-ob Imew! m-`n-cm-aam-bn-Øo-cp∂ IpS-am-‰hpw Ae-¶m-cßfpw, - - - Sp-hn¬ a´-∂qcw s]cp-h-hpw a’-cn®p ]b-‰p∂ D’- h m- t Lm- j - ß - f nepw NS- ß p- I - f nepw Xmf- t a- f - ß fpw C∂v tIm´bwImcn¬,Imtem-Nn-X-amb ]cn-jv°m-c-߃°v Xncp--°- Xriq¿Imcs‚b{X- b n- s√-¶n-epw, Hcp sNdnb Al- ¥ - b p- ≠ m- ° p- ∂ p- ≠v. AXns A[n-I-cn- °m≥ Xncp-°cssaXm- - - Ø ns‚ sRcp°w Ap-h-Zn-°p-∂n-s√-∂p- ≈Xv kXyw. B´- h n- t i- j - ß - fn¬ {][m--s∏´ H∂v inh-cm-{Xn-bm-Wv. alm- in-h-cm-{Xn-bpsS alXzw nd- b p∂ Xncp- - ° - c - bn¬ F{Xbpw ]hn-{X- amb LrX- [ mc F∂ NSßv mep-bm-a-ß-fn- embn S-Øp-∂p. cm{Xn - 111 -
 • 7. - 113 -876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Dqh¥fTebgÿleCx.8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 FlfvebMõceã svÖx Y©pv~WTx bBfheëeãf8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 svÖxbfäTgkW ceùlceCx släfãfTgÿlx.8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 D’h Znhkßfn¬ ùMrakebfnfvgúf¬87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mVecf MjCX876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. {io. cmP sX°pw-Iq¿ cmP-IpSpw-_mw-K-am-Wv. Fgp-Øp-Im-c-p-am-Wv. ]pc-kvIm-c-߃ ]eXpw tSnb Ihn-X-Iƒ Bp-Im-en-I-ß-fn¬ hn`mKw ta[m- h n- b mbn Zo¿L- I mew tkh- - a - p- j v T n® {io tkma- h ¿Ω- cmP, Ihnbpw s{]m^. sX°pw-Iq¿ tkma-h¿Ω- cmPm : Xr°m-°c `mc-X-amXm tImtf-Pn¬ ae-bmfw inhmb. sIm-≈p-∂-h¿°v kzm`m-hn-I-ambn D≠m-Ip∂ Hcp n-∂p-sIm≠v Hcn°¬°qSn P]n-°s´: "Hmw a: hyXy-kvX-am-bn, Cu t£{X-hp-ambn Bfl-_-‘w- Ap-{K-l-sam-∂p-sIm-≠p-am-{Xw. B Xncp-ap-‰-Øp- t]m-Ip-tºmƒ km[m-cW `‡-P--ß-fn¬n∂p Sp-°m≥ Fn°p Ign-™Xv Xncp--°-c-tØ-h-cpsS B´-hn-ti-j-ß-fp-sams° A`w-Kp-c-ambn XpS¿∂p- kq£n-°p∂ Ah-cpsS lrZ-b-`m-h-ßsf H∏nsb- {X-Ønse nXy-n-Zm-hpw amk-hn-ti-j-ßfpw, Ø-dn-™-t∏mƒ Ct∏mgpw A∂sØ Xmt°m¬ mSp-hm-gn-غp-cms‚ ]pWy-w ]p-W¿∂ alm-t£- - Xn-sbpw ktlmZc≥ taml≥Ip-am-dn-sbpw ASp- q‰m-≠p-Iƒ°p-ap-ºv `mKy-im-en-bmb Hcp Xns‚ C∂sØ Xe-ap-d-bnse ]c-ta-iz-c≥ aqØ- Øn¬ hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ac-tß-dp-∂p. Øns‚ `c-W-®p-a-X-e-tb-ev]n® ]p∂-t»cn aqØ- a’c_p-≤n-tbmsS S-Øp∂ Nnd-∏p-a-tlm-’-h- Xv. ]≠sØ Hcp sX°pw-Iq¿ cmPmhv t£{X- Ifpw ÿm]- - ß fpw kaq- l - ß fpw Dug- a n´v t£{X-Øns‚ Imcm◊ Ah-Imiw kn≤n-°p-∂- Øp∂ Nnd-∏p-’hw ]≠p-ap-X-evtI-bp-≠v. hy‡n- oe-I-WvT≥ aqØXv F∂ ÿm-t∏-cn-emWv aWvU-e-Im-eØv Aø-∏s‚ D]-t£-{X-Øn¬ S- bmepw, ""tZh≥ tZh≥ F∂p -am-dm-t∏-cp≈ tZh≥ h¿jhpw hr›nIw H∂np XpS-ßp∂ i_-cn-ae Ønse Imc-W-h-cmb hy‡n-bpsS t]cv a‰v F¥m- tj-I-ßfpw [mcbpw S-Øn-t∏m-cp-∂-Xv. F√m _-Øns‚ P∑-]p-Wyw. C∂v, ]p∂-t»cn IpSpw-_- bn-emWv tZh-ssN-X-ysØ Pzen-∏n-°p∂ A`n- ßfpw Ah¿°p-Xs∂ Gs‰-Sp-°m-m-bXv B IpSpw- - Ønp apI-fn¬ ÿm]n-®n-´p≈ kph¿Æ-tKm-f-I- s∂-bm-Wv. Xncp--°c t£{X-Øns‚ `c-W-Im-cy- AXn¬ tcn´v A`n-tjIw S-Øm-dn-√. enwK- ]mSIt»cn C√hpw ]p∂-t»cn C√hpw H∂pX- ≠v . kzbw`qhm- b n- c n- ° p∂ enwK- a mbXnm¬ Wy- k zman t£{X- Ø ns‚ Npa- X - e - ° m- c mb ≈n¬ S-Øp∂ A`n-tj-I-߃°v {]tXy-I-X-bp- tIm´-b-Ønp kao-]-ap≈ B¿∏q-°c kp{_-“- hyXy-kvX-ambn Xncp--°-c-bn¬ {iotIm-hn-en-p- ASp-Øn-S-bmWv Cu teJ-I≥ ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xv. tbm-Kn-°p-∂-Xv. a‰p inh-t£-{X-ß-fn¬n∂pw Imcm◊ ssIÿm-n-bmb ]p∂-t»cn aqØ-Xns a-Wn-tbmsS Xocpw. 60 en‰¿ sømWv CXn-p-]- Krlm-Xp-c-Xz-ap-≠v. Xncp--°c alm-t£-{X-Øns‚ 9 aWn-tbmSpIqSn XpS-ßp∂ [mc ]pe¿s® c≠p- Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
 • 8. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Zbm-aq¿Øn-bmb Xr{]-bm-d-∏≥ ""Cuimhmky-anZw k¿Δw tImc-ºØv tKm]n-m-Y≥ tIc-f-Øn¬ F∂mWv ]d- b p- ∂ - X v .{iocm- a - t £- { X- ß ƒ F¥m-bmepw ItmenXmc-X-tay Ipd-hm- Im¬ n¿Ωn- ° p- ∂ -Wv. F∂m¬ tIc-f- Xnp hfsc apºp-Ønse {iocma Xs∂ AhnsS t£{X-t£{X-߃ Ncn-{X-]- hpw, t£{XsØ›m-Øew sIm≠pw, sXm´p-cpΩn ]pg HgpIn-sshhn-[y-am¿∂ bn-cp∂p F∂Xv nkvXBNm- c - n- j v T - I - s f- ¿°-am-Wv. hnkvXm-c-ta-sIm≠pw {it≤-bhpw dnb t£{X-a-Xn¬°-I-{]kn- ≤ - ß - f p- a m- W v . hpw, B-∏-≈-a-Xn-epw,Xncp-h-ßmSv {iocm-a- aq∂p-h-iØpwt£-{Xw, Xncp-hn-ezm- Kmw`ocyw hnfn-®dn-bn-®p--ae hnezm-{Zn-m-Y-t£- sIm- ≠ p- X s∂ ne-{Xw, IS-h-√q¿ {iocm- n¬°p-∂p. ]Sn-™mdva-t£-{Xw, cma-]pcw tKm]p- c hpw ]n∂oSv{iocm-at£{Xw, Xr{]- ]Wn-Xo¿Ø S-∏p-c-I-bm¿ {iocm-a-t£{Xw fpw, {]Z-£n-W-h-cnbpwF∂o t£{X- ß ƒ ]pg- b v ° - ` n- a p- J - a mbnCXn¬ FSp- Ø p- ] - d - tKm]p- c - k - a m- - a mbtb-≠-h-bm-Wv. Xr{]- apt∏m-Sp-Iq-Snb S-∏p-c-bm¿ {iocm- a - k zman bpw, henb _en- ° -t£{XsØ°pdn- √pw, AXn- s mØ®mWv ChnsS {]Xn- _en- ° ¬ ]c- b pw,]m-Zn-°p-∂-Xv. Xriq- hnkvXm-c-ta-dnbcn¬ n∂v Ccp-]Øn hnf°pamS-hpw, Ap-_-A©p- I ntem ao‰¿ ‘-amb me-º-e-hpw,sX°p-]-Sn-™m-dm-bmWv Cu t£{Xw ÿnXn-sN- atm-l-c-amb Xncp-ap-øp-∂-Xv. Kpcp-hm-bq-cn¬ n∂pw, sImSp-ß-√q-cn¬ ‰hpw, a-kvIm-c-a-WvU-]-hpw, hnim-e-amb h´-{io-n∂pw XØp-ey-amb Zqc-amWv Chn-sS-°p-≈-Xv. tIm-hn-epw, Db¿∂ tkm]m--hpw F√mw tN¿∂vIng-°p-`m-KØv t£{X-Øns sXm´p-cp-Ωn-sbm-gp- Hcp ncp-]a alm-t£-{X-am-sW∂v t£{X-h-kvXp-Ip∂ ]pg-bpsS t]cv ""Xo{hm-Znsb∂mWs{X. Xs∂ hnfn-®-dn-bn-°p-∂p. {io`q-an-k-ta-X-mba’y-]p-cm-WØn-epw, tImI-ktμ-iØn-ep-sams° - - - NXp¿_m- l p- ° - t fm- S p- I qSnb alm- h n- j v W p-Cu ÿm-sØ-°p-dn®v hnkvX-cn-®n-´p-≈-Xmbn ]d- hns‚XmWv {]Xn-jvT. iwJpw, N{I-hpw, tImZ-bp-∂p. bm{Xm-ku-I-cy-Øn-mbn sh´n-bp-≠m-°nb Wv U - h pw, A£- a m- e bpw NXp¿_m- l p- ° - f n¬Itmen Im¬ Cu Zn-tbmSv tN¿∂p-t]m-b-Xp- kv]jvS-ambn ImWmw. {ioe-I-Øns‚ sXs°sIm≠v Ct∏mƒ ]ecpw Itmen Im¬ hiØv amXr-I-√n--`n-ap-J-ambn Z£n-Wm-aq¿Øn - 115 -
 • 9. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011k¶¬∏- Ø n- e p≈ inh- e nwK {]Xn- j v T - b p- ≠ v . iwJpw, N{I-hpw, A£-am-e-bpw, tImZ-WvUhpwsX°p-]Sn-™msd aqe-bn¬ CS-tØm´v Xpºn-bpsS - {]XnjvTm hn{K-l-Øn¬ kv]jvS-am-Wv. ssIbnseA{Kw Xncn-®p-]n-Sn® KW-]Xn hn{K-l-hpw, Np‰- tImZ- W v U hpw, lp- a Xv km∂n- ≤ yhpw Cuº-e-tØm-S-p-_-‘n®v {]Xn-jvTn-®n-´p-≠v. Np‰-º- sshjvWhcq]w {iocm-a-m-sW∂v ka¿∞n-°m-e-Øn-pw, {]Z-£nW hgn°pw ]pd-Ømbn Ing- m-hpw. Z£n-Wm-aq¿Øn {]Xn-jvTbpw ]n∂n¬t°m-´p-Xs∂ A`n-ap-J-ambn {]tXyI {ioe-IØv hnf°pw Hcp inh-t£-{X-Øns‚ BNm-c-n-jvT-imkvXm-hns‚ {]Xn-jvT-bpw, t£{Xhpw D≠v. Isf kqNn-∏n-°p-∂-Xm-Wv. Xs∂-bp-a√ cmam-b-W-AXp- t ]mse Xs∂ hS- ° p- h - i Øv tKm]m- e - Øn¬ HcnSØv {iocm-a≥ ]c-a-in-hs‚ Ah-Xm-c-IrjvW {]Xn-jvTbpw D≠v. sIm®n≥ tZhkzw am-sW∂v {]Io¿Øn-°p-∂p-ap-≠t√m? _mlp-°-t_m¿Uns‚ `c- W - Ø n≥ Iogn- e p≈ {][m fn¬ H∂n¬ [cn-®n-´p≈ A£-ame {_“m-hns‚t£{X-ß-fn¬ H∂mWv Cu t£{Xw. {]XoI hnti-j-ambn ImWmhp∂Xm-Wv. Npcp-°n-sFXnlyw AYhm tI´p-tIƒhn ∏-d-™m¬ krjvSn-˛-ÿn-Xn-˛-e-b-ß-fpsS ka-z-b- cq-]hpw ssNX-y-hp-ambn ncp-]-a-amb Cu {]Xn- t{XXm-bp-K-Ønse Ah-Xm-c-ssN-X-y-ßsf jvTsb ImWm-m-Ip-sa∂v kmcw. AXp-sIm≠vZzm]-c-bp-K-Øn¬ {ioIr-jvW≥ Xs‚ cmP-[m-n- Xs∂-bm-bn-cn°mw n›n-X-m-a-Øn--∏pdw ""Xncp-bn¬ h®v Bcm-[n-®n-cp-∂Xm-bpw, `K-hms‚ kz¿§m- - ∏p-d-bm-dn-tmSv tN¿∂n-cn-°p∂ tZhs ""Xr{]-tcm-l-W-tØm-Sp-IqSn {]f-b-Øn¬ ZzmcI IS-en- bm‰p tXhsc F∂v kakvX ka¿∏W kwt_m-em-≠p-t]mbt∏mƒ Bgv∂p-t]mb Znhy-hn-{K-l- [--bmbn hnizm-kn-Iƒ hnfn-°p-∂-Xv. Cuizc߃ ao≥]n-Sn-°p-hm≥ t]mb ap°p-h¿°v In´p-I- k¶¬∏sØ ""A¥w, ""A⁄m-Xw, ""Ah¿Æ-bpw, Ah A∂sØ mSp-hm-gn-bm-bn-cp∂ hm°- obw Fs∂√mw {]Io¿Øn® Ihn a- p-Ifpwbn¬ ssIasf G¬∏n-®-XmbpamWv hnizm-kw. {_“-ØzsØ Nn¥ hnNn-¥Ifn-eqsS ""ncm-Ien-bp-K-Øn¬ tam£-{]m-]vXn-°mbn `‡-P-- Imcw, ""n¿Δn- I ev ] w, ""ncm- a bw F∂p߃ FØn-t®-cp∂ Xr{]-bm-dn¬ {iocmahn{K- ka¿∞n® Ejnt{]m‡-ßfpw km£m¬°-cn-°p-lhpw, Ccn-ßm-e-°p-S-bn¬ `cXhn{K-l-hpw, aqgn- amdv C∂pw hnizm-kn-I-fpsS a- n¬ Cf-°-an-°p- f Øv e£v a Whn{K- l - h pw, ]mb- Ω - e n¬ √msX ne-sIm-≈p-∂p ""Xr{]-bm‰p tXhcv F∂i{XpLv hn{K- l hpw {]Xn- j v T n- ® - X m- s W∂pw AXpey tZh-ssN-X-yw.BWv tI´p-tIƒhn. D]-tZh t£{X-߃Xr{]-bm‰v tXhcv tIc- f - Ø n¬ sshjv W h{]Xn- j v T - I ƒ {]m¥{]tZ- i - Ø p≈ hnizm- k n- I - s f√mw Bcy≥am-cpsS hc-thm-sS-bmWv D≠m-b-sX∂mWvAh- c psS kt¥m- j - Ø n- e pw, ZpxJ- Ø nepw Nne Ncn-{X-Im-c-∑m¿ tcJ-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. ae-bmfHtct]mse Dd- s °- h n- f n- ° p∂ tZh- m- a - a mWv mSns‚ Hcp `mKØv henb ae-n-c-I-fpw, adp-`m-""Fs‚ Xr{]-bm‰v tXhsc F∂-Xv. B hnfn-bn¬ KØv kap-{Z-hpam-Wt√m? kap-{ZsØ Af-sa∂pwHcmdpw, XXv Ap-_-‘n-ÿn-X-mb tZhpw hnfn-°m-dp-≠v. ae-Iƒ°pw Af-߃°pw CS-bn-kphy-‡-am-Ip-∂p. tZh≥ AYhm tZhcv BWv ep≈ {]tZ-i-Ønv ae-bmfw F∂v hnfn-t∏-cp-≠m-]n∂oSv tXhcv BbXv F∂p-IqSn hy‡-am-Wv. bXv kzm`m-hn-Iw. ae-bm-f-m-´n¬ c≠v tZh-Xm-k-km[m-cW inh-{]-Xn-jvT-I-sf-bmWv tXhcv F∂p ¶ev]ß-em-Wv BZn-]p-cm-X--Im-eØv Bcm-[y-am-hnfn- ® p- t ]m- c p- ∂ - X v . F∂m¬ ChnsS tXhcv bn-cp-∂-Xv. H∂v tXhn-˛-A-Yhm tZhn F∂ k¶-NXp¿_m-lp-°-tfm-Sp-Iq-Snb {io`q-an-k-ta-X-mb ev]hpw, as‰m∂v NmØmhv AYhm imkvXmhvsshjv W hcq]- Ø n- e m- W v . Cu t£{X- Ø nse F∂ k¶¬]-hpw. ae-tbm-c-hpw, ae-ap-Ifpw Bcm-aW¬Øcn apX¬ Xmgn-I-°pSw hsc-bp≈ ka- [-m-e-b-߃°mbn D]-tbm-Kn-®p-h-∂p. PemibkvXßfn-epw, lp-am≥ km∂n-≤y-ap-s≠∂v hnizm- - - kao-]-ßfpw ]pg-tbm-c-ßfpw AXp-t]mse Xs∂khpw ne- n¬°p- ∂ p. NXp¿_m- l p- ° - f n¬ Bcm-[-m-ÿm--߃°mbn D]-tbm-Kn-®n-cp-∂p. - 117 -
 • 10. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 e- I r- j v W - s ‚- X m- W v . (tKm- i m- e - I r- jvW≥). ""tImI-k-tμ-i-Øn¬ Xr{]- bm¿ t£{X- Ø nse {]Xn- j vTsb ""Iwkm- ¥ - I s‚ Bhm- k - t I{μw F∂mWv hnti-jn-∏n-°p-∂-Xv. Xo¿®- bmbpw sshjv W h {]Xnjv T tIc- f - Øn¬ km[m-c-W-ambn S∂ kml-N- cy-Øn¬ AhnsS BZyw D≠m-bXv Cu tKm]m-eIrjvW t£{X-am-bn-cn-°p-sa∂v - tImI- k - t μ- i - Ø nse Cu ]cm- a¿iØn¬ n∂pw Duln-t°-≠n-bn-cn-°p- ∂p. Npcp-°n-∏-d-™m¬ D]-tZ-h-Xm-ÿm- Øv Bcm-[n-®p-t]m-cp∂ imkvXm-hpw, tKm]m- e - I r- j v W pw ]q¿Δ- ÿ n- X - c m- sW∂v [cn-t°-≠-Xp-≠v. lp-am-pw, NmØpw lp-am≥ km∂n≤yw Cu t£{X- kt¶-X-Øn¬ aW¬Øcn apX¬ Xmgn- I- ° pSw hsc F√m- ‰ nepw nd- ™ p- n¬°p∂p F¶nepw a-kvImc aWvU- ]-Øn¬ kZm P]-Øn-mbn Ccn-°p∂p F∂mWv hnizm-kw. `K-h-XvZ¿i--Øn- s-Øp∂ `‡-∑m¿ _en-°¬]pc-bn- eqsS Z¿i- - Ø n- mbn AI- t Ø°p {]th-in-°p-tºmƒ {ioe-I-{]-Z-£n-W- tØm-sSm∏w aWvU-]hpw henb _en-AØ-c-Øn¬ BZn-a-Im-eØv Chn-sSbpw Bcm-[n- °√pw tN¿Øv {]Z-£nWw hbv°p-∂-XmWv k{º-®n-cp-∂-Xv imkvXm-hn-s-bmWv F∂v s]mXpsh Zm- b w. {ioe- I - Ø npw aWv U - ] - Ø npw CS-Hcp hnizm-k-ap-≠v. AXnv ]n≥_-e-ta-Im≥ Bdm- bn¬°qSn {]tXyI ka-b-ß-fn¬ hne-ßmbn IS-´p-]p-g-bn¬ S-°p∂ {]i-kvX-hpw, AXn-]p-cm-X- ∂p-t]m-Im≥ ]mSn√ F∂v njvI¿j-bp-≠v. ap≥Im--hp-amb ]qcw Xs∂-bm-Wv. AhnsS ]s¶-Sp-°p∂ eØv _en-°√v Cf-In-bn-cp-∂-Xmbpw, {io m-dm-tZh-k-¶-ev]-ß-sf√mw tZhn-am-cpw, imkvXm-°-∑m- WØp {`m¥s‚ n¿t±-im-p-k-cWw sNbvX Dd-cp-am-Wv. (Xr-{]-bm¿ tXh-sc∂ Cu sshjvWh ∏n-°-en-emWv AXns‚ Cf°w Xo¿∂-sX∂pw]d-ssNX- y- s am- g n- s I) Xr{]- b m- d n¬ sshjv W b-s∏-Sp-∂p. AXp-sIm-≠p-Xs∂ ChnsS tXh-sc-{]XnjvT S-°p-∂-Xn-p-apºv Hcp]t£ imkvXm- bpw, _en-°-√n-sbpw hμn-°p-∂p≠v F∂p-km-hns Bbn-cpt∂m Bdm-´p-]p-g-bn-te°p Fgp-∂- cw. lp-ams‚ thj-a-Wn™v S-Øp∂ AwKp-≈n-®n-cp-∂-Xv F∂pw Nn¥n-°m-hp-∂-Xm-Wv. F¥m- en-bm¶w IqØv aWvU]Øn-emWv S-°p-∂Xv. Np‰- - - -bmepw ne-hn-ep≈ {][m {]Xn-jvT°p ap≥]p- º-e-Øns‚ hmXn¬amS-Øn¬ h®m-bn-cp-∂s{XXs∂ imkvXm-hns‚ t£{Xw ne-n-∂n-cp-∂p- BZyw IqØv S-∂n-cp-∂-Xv. IqØv ImWmpwsh∂ hnizm-k-Øn-mWv Gsd _ew. tIƒ°mpw Bcpw C√mØ Ah-ÿ-bn¬ hnj- Æ-mb NmIym-tcmSv ""Fs‚ ap∂n¬h∂v IqØv aXn¬°-I-Øp≈ as‰mcp t£{Xw tKm]m- S-Øn-s°m-≈mpw Fn°v ImW-W-sa∂pw - 119 -
 • 11. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011Acp-f]m-Sp-≠mbn F∂pw ]d-bp-∂p. F¥m-bmepw am-e-I-fpw, Iem-kmw-kv°m-cnI BtLm-j-ßfpwkZm-m-aP]n-cXmbn ncm-Im-c`m-hØn¬ lp- - - - - - - - S-∂p-h-cp-∂p-≠v. Xm{¥nI NS-ßp-Iƒ hana¬ssNXyw aWvU-]-Øn-ep-≠v F∂mWv hniz- Znhkw D®-Xn-cn™v ip≤n-tbmsS Bcw-`n-°pw.kn-®p-h-cp-∂-Xv. Zian Znhkw D®-Xn-cn™v imkvXm-hn-s-bm-Wv Xr{]-bm¿ t£{X-Øn¬ NmØ≥kzman-bpsS BZyw ]pd-tØ°v Fgp-s∂-≈n-°p-I. ]©-hm-Zyw,km∂n≤yw Gsd {]kn-≤-am-Wv. _m[m-Zn-tZmj tafw, F∂n-h-°p-tijw imkvXm-hns k‘y-]cn-lm-c-Ønv n¿t±-in-°-s∏-Sp-∂Xpw Xr{]-bm¿ tbmsS Xncn®v Fgp-s∂-≈n-°pw. XpS¿∂v Zi-an-t£{X-Øn¬ `WvUm-c-Øn¬ ka¿∏n-°m-m-Wv. the sIm´n-bn-d-°¬ F∂ Nßm-Wv. the sIm´n-{iotIm-hn-env tN¿∂v tkm]m--Øns‚ kao-]- b-dn-bn-®-Xn-p-tijw ho≠pw Zi-an-the°mbnØp≈ `WvUm-c-Øn¬ _m[m-Zn-Iƒ°v ]cn-lm-c- imkv X m- h ns Fgp- ∂ - ≈ n- ° p- I - b pw, XpS¿∂vambn `‡-P--߃ {Zhy-k-a¿∏Ww S-Øn-h-cp- imkvXm-hn-tm-sSm∏w tXh-sc-bpw-Iq´n Fgp-s∂-∂Xv ]Xn-hm-Wv. ]pd-Øp≈ Ah-Wn-b-ßm´v Ifcn ≈n-°pw. the-°p-tijw imkvXm-hn-s-bpw, tXh-XpS-ßnb NmØ≥ k¶-ev]-ap≈ hnjvWp-amb scbpw {ioe-I-ß-fn-te°v Xncn®v Fgp-s∂-≈n-°pw.t£{X-ß-fn¬ tImacwshfn-s]-Sp-∂-Xv Xr{]-bm¿ cm{Xn ]Xn-sm-∂p-a-Wn-tbmsS ho≠pw tXhsct£{X-Ønse D®-]qP Ign™v S-b-S-®-Xn-p-ti- kz¿Æ-tIm-e-Øn¬ Zian hnf-°n-s-gp-∂-≈n-°pw.j-amWv F∂Xv Gsd {it≤-b-am-Wv. `K-hms‚ hnf-°n-tm-S-p-_-‘n®v tafw Ign-™m¬ {ioe-S Xpd-∂n-cn-°p∂ kμ¿`-ß-fn-se√mw NmØs‚ I-tØ°v Xncn®v Fgp-∂-≈n-°p-∂-tXmsS Zi-an-km∂n≤yw Xr{]-bm¿ t£{X-Øn-emWv F∂v bpsS NS-ßp-Iƒ ]q¿Æ-am-Ipw. GIm-Zin Znhkwhniz-kn-®p- t]m-cp-∂p. n¿Ωmey Z¿i-w, Dj-]q-P, cmhn-esØ ]qP, ]¥o-cSn ]qP F∂n-h-°p-tijw ioth-en°v Fgp-nXy-n-Zm-ßfpw hnti-jßfpw - - ∂-≈n-°pw. ImesØ ioth-en°v ]©m-cn-ta-f-am- Hcp alm-t£-{X-Øns‚ F√m BNm-cn-jvT- - Wv. {]ikvX Iem-Im-c-∑mcpw, anI-hp‰ B-IfpwI-fpw Xr{]-bm¿ t£{X-Øn-ep-≠v. A©p-]q-P-I- ]s¶-Sp-°m-dp-≠v. iothen Ign™v Xncn-s®-gp-∂-fpw, aq∂p-io-th-en-bpw, h-I-hpw, kmbw-k-‘y- ≈n-®m¬ nXyX NS-ßp-Iƒ°p-tijw sshIp-°p≈ Zo]m-cm-[-bpw Nn´-{]-Imcw S-°p∂ t∂cw aq∂p-a-Wn-tbm-Sp-Iq-Sn-bmWv ImgvN-io-th-k∂n-[n-bm-Wn-Xv. ImesØ ioth-en°pw cm{Xn en°v Fgp-∂-≈n-°p-I. {[phw taf-amWv Cu ioth-AØmgioth-en°pw B-∏p-dØv XnSºv Fgp-s∂- en-°v. ImgvNioth-en-°p-tijw Xncn-s®-gp-∂-≈n∏v≈n-°-W-sa∂v Nn´-bm-Wv. Nnß-Ønse Xncp-thm- Ign-™mWv Zo]m-cm-[-. cm{Xn AØmg]qP-°p-W-Øn-pw, taS hnjp-hn-pw, {]Xn-jvTm-Zn--Ønpw tijw GIm-Zin hnf-°n-s-gp-∂-≈n-°pw. B ka-hnti-jm¬ Fgp-s∂-≈n-∏p-≠v. {]Xn-jvTm-Zn-tØm-- bØv aXn-ev°-IØv Fgp-∂-≈n-®p-n¬°p∂ `K-S-p-_‘n®v {Zhy-Ieihpw S-∂p-hcp-∂p-≠v. I∂n- - - - - hms‚ ap∂n¬ ""ImWn-°-bn´p sXmg¬ hfscam-k-Ønse Xncp-thmWw mfn¬ sNΩm-∏n≈n {][m--ambn BN-cn®p hcp-∂p. tafw, ]©-hmZyw{]tZ-iØv {iocm-a≥ Nnd-sI´v F∂ NS-ßp-≠v. F∂nh Ign™v shfp-∏n-mWv {ioe-ItØ°v Fgp- -At∂ Znhkw t£{X-Ønse AØm-g-]qP apX- ∂-≈n-°p∂Xv. ZzmZin Znhkw ]pe¿s® hmXn¬em-bh k‘y-tbm-S-p-_-‘n®v SØn S-b-S- amS-Øn¬ ZzmZin ]Ww hbv°pI F∂ NS-ßp-bv°pw. Irjn Bh-iy-Øn-m-bp≈ Pew kw`-cn- ≠v. ZzmZin ka¿∏Ww kzoI-cn-°m≥ thZ-⁄-°p-∂ Nnd-sI-´nv `K-hms‚ km∂n-≤y-ap-≠m-hp∂p cmb {_m“-W-cpsS km∂n≤yw AhnsS D≠m-F∂mWv hnizm-kw. Im-dp-≠v. hr›nIamk-Ønse IrjvW-]-£-Ønse ao-am-k-Ønse aI-bncw apX¬ D{Xw IqSn-GIm-Z-in-bmWv {]kn-≤-amb Xr{]-bm¿ GIm-Z- bp≈ Znh-k-ß-fmWv ]qc-ambn BN-cn-°p-∂-Xv.in. GIm-Zin-tbm-Sp-_‘n®v `‡-PßfpsS hgn- - - - - - - tcmlnWn Znhkw D®-Xn-cn™v CtXm-S-p-_-‘n®v]m-Smbn Hcp amk-tØmfw o≠p-n¬°p∂ nd- ip≤n-Iƒ Bcw-`n-°pw. aI-bncw ]pd-∏m-Snp≈ - 121 -
 • 12. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011aplq¿Øw ap≥t]-Xs∂ tZisØ tPm’y-n¬ n∂pw ASn-b-¥ncw amcm-∑m¿ H∂nS-hn´v iwJvn∂pw Ipdn-®p-hm-ßn-bn-cn-°pw. I¿°n-SIw cmin- hnfn-®p-sIm-≠n-cn-°pw. Ings°°c-bnse Cu `K-bmWv ]pd-∏m-Sn-mbn n›-bn-°p-I. t£{X-Øns‚ hms B-∏p-d-t؉n B Znhkw Ducm-◊-°m-Ducm◊ ÿmn-Ifmb ⁄m-∏n-≈n, ]p∂-∏n-≈n, - cpsS C√-ß-fn-te°pw, Ip´≥Ipfw Bdm-´n-p-amWvtNeq¿ F∂o a-I-fnse Imc-W-h≥am¿ Ipfn®p Fgp-∂-≈n-∏v. ASpØ Znhkw D®-tbm-sS-bmWvh∂v t£{Xw {]Z-£nWw h®v aWvU-]-Øn-en- t£{X-Øn-te°v Xncn®v Fgp-∂-≈n-s®-Øp-I.cp∂v ta¬im-¥n°v Ap⁄ ¬In-b-Xn-p-ti- sshIp-t∂cw ho≠pw X{¥n C√-tØ°v Fgp-∂-j-amWv ]pd-∏m-Snv Fgp-∂-≈n-°m-p≈ hnf-°p- ≈n-®p-t]m-Ipw. F√m Znh-khpw D®-tbm-sS-bmWvh-bv°p-I. XpS¿∂v ]mWn-sIm´n {ioe-IØp-n∂pw - t£{X-Øn-te°v Xncn-s®-gp-∂≈p-I. A∂p sshIp- -aWvU]Øn-te°v Fgp-∂≈n®v hbv°pw. Cu Fgp- - - - t∂cw Zo]m-cm-[--s°m-∏w Xs∂ AØm-g-]q-P-s∂-≈n∏v hbv°p-∂-Xn-mWv n›n-X-ap-lq¿Øw bpw, AØmgioth-enbpw Ign-™ti-jamWv Bdm- - -Nm¿Øp-∂-Xv. XpS¿∂v {_m“-Wn-]m-´pw, aWvU- ´p-]pg Fgp-∂-≈n-∏n-mbn ]pd-s∏-Sp-I. ]≈n-tbm-]-Øn¬ ]dbpw. AXn-p-ti-j-amWv kz¿Æ-tIm- S-Øn¬ G‰n Ings° Ic-bn-seØn B-∏p-dØve-Øn¬ XnSºv B-∏p-dØv Fgp-∂-≈n-°p-∂-Xv. XnS- t º‰n ]pd- s ∏- S p- t ºmƒ t]meo- k ns‚]Sn-™msd tKm]pcw hgn IS∂v A©m-ItfmsS- - Km¿Uv˛Hm^v˛HmW¿ AS-°ap≈ Hu]-Nm-cnI BZ- -tkXp-Ip-fØn-se-Øn-bmWv aI-bncw Bdm-´v. Bdm- - c-ß-fp-ap-≠m-Ipw. AI-º-Sn-°m-cpw, hnhn[ hmZy-´n-p-tijw ]m≠n-ta-f-tØmsS k‘y-°p-ap≥]v tLm-j-ß-fp-ambn oßp∂ Fgps∂-≈n∏v Nnd-{]th-in-°-W-sa-∂mWv Nn´. Im´q¿]qcw, Ipd- °¬ F∂ ÿeØv, hgn-tbm-cØv Xo¿°p∂°≥Ipfw, Bdm-´v, sh∂n-°¬ Bdm´v, C√-ßfn¬ - Xm¬°m-enI aWvU-]-Øn¬ Cd°n Fgp-∂-≈n-]qcw F∂nh ]Sn-™msd Ic-bnse hnhn[ ÿe- °pw. Ahn-sS-n∂pw Bsb am‰n as‰m-cm-sbß-fn-emWv. A©mw mƒ Ings° Ic-bn-te°v ]pXnb Na-b-ß-f-Wn-bn®v AXns‚ ]pd-ØmWvFgp-∂≈n-°pw. ]≈n-tbm-SØn-emWv tImew Fgp- - - Fgp-∂-≈n®p oßp-I. sImSp-ß-√q¿, Xriq¿∂-≈n-®p-h-bv°p-I. Xrt°m¬ im¥n-°m-c-mWv tdmUp-ambn _‘n-°p∂ hgn-bn¬ Icp-a∂q¿ F∂-]≈n-tbmSw Xpg-bp-I. ]pg-bpsS Ccp-I-c-Ifn¬ ÿe-Øp-sh®v s]m≥tIm-e-Ønv aIpSw Nm¿Øn - 123 -
 • 13. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011]´p-IpS ]nSn-°pw. AXp-hsc Hme-°p-S-bmWv B- ∂≈pw. A∂p cm{Xn Ggp aWn-°p-X-s∂ D{Xw∏p-dØp ]nSn-°p-I. ]√n-t»cn F∂ ÿe-sØ- hnf-°nv ho≠pw Fgp-∂≈n-°pw. aI-bncw ]pd-∏m- -Øp-tºmƒ mev B-IƒIqSn AI-ºSn-°p-tN-cpw. - Snv XØp-ey-amb NS-ßp-IfmWv Cu Znh-khpw. - -Ahn-sS-n∂pw ]©-hm-Zy-tØm-Sp-IqSn Fgp-∂≈n®v - A©m-ItfmsS ]Sn-™msd tKm]p-cØnp ]pd- - - -oßp∂ tXhcv tNmXn--£{Xw D®-ÿ-am-hp- Øp-IS°p∂ tXhsc ]©-hm-Zy-Øns‚ AI-ºSn- - - -tºmƒ, AXm-bXv Dt±iw ]pe¿s® aq∂p-a-Wn- tbmsS tkXp-Ip-fØn-seØn Bdm-´n-p-tijw taf- -tbm-Sq-IqSn, ssIXhf∏v F∂ ÿmØv FØpw. tØmsS t£{XaXn¬°-ItØ°p Fgp-∂≈n-°pw. - -AhnsS tXh-sc-Øp-tºmƒ IXn--sh-Sn-Iƒ apg- aXn¬°-IØv Ggm-ItfmsSbp≈ hnf-°ns‚ NS- - -ßpw. Cu ka-b-ØmWv Duc-Iw, tN¿∏v t£{X- ßp- I - f m- W v . hnf- ° m- N m- c w- sIm´n∏mSn tkh,ß-fn¬ n∂v tZhn-amsc Fgp-∂-≈n®v ]pd-s∏Smdp- CSbv°m {]Z-£nWw F∂n-ßs XpS-ßp∂ NS-≈-Xv. CS-Xp-`m-KØv Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Snbpw, he- ßp-Iƒ°p-tijw {ioe-ItØ°v Xncn-s®-gp-∂≈p- - -Xp-`m-KØv tN¿∏n¬ `K-h-Xn-bp-ambn Iq´n Fgp-∂- ∂-tXm-sS-bmWv ]qc-Øns‚ NS-ßp-Iƒ ]q¿Æam-≈n-°p-∂XmWv {]ivXamb Bdm-´p-]pg ]qc-Øns‚ - - Ip-∂Xv. -]c-a-{]-[m-hpw `‡n-km-{μ-hp-amb NSßv. Bdm- taS-am-k-Ønse ]pW¿Xw £-{X-amWv´p-]pg aμmcw IS-hnse Bdm-´pw, imkvXm-hp-ambn Ct∏mƒ {]Xn-jvTm-Zn--ambn BN-cn-°p-∂-Xv. ]¥o-D]-Nmcw (Hm-Nm-cw) ¬In ]ncn-bepw Gsd lrZy- cm- ≠ p- I ƒ ap≥]p- - S ∂ ho- I - c WIe- i sØam-Wv. ASpØ h¿j-sØ-∏qcw B ka-bØmWv - Bkv]-Z-s∏-Sp-Øn-bmWv {]Xn-jvTm-Znw Ct∏mƒhnfn-®-dn-bn-°p-I. Xncn-s®-gp-∂-≈p∂ tXhcv Nnd- BN-cn-®p-t]m-cp-∂-Xv. ip≤n, {Zhy-I-e-iw, Fgp-∂-°¬ sh≠vdt»cn inh t£{X-Øn¬ ´p-®tbm- - - ≈n- ∏ v, nd- a me F∂n- ß - s - b mWv {]Xn-sS-bmWv FØn-t®-cp-I. Fgp-∂≈n-∏ns Ap-K- - jvTmZnmNcWw S-°p-∂-Xv.an-°p∂ F√m-h¿°pw AhnsS tZh-kzw- hI I™n-bpw, ]pgp-°pw, sh∂n-bp-sams° Hcp°n-bn-cn-°pw. I¿°n-SI amk-Øn-emWv nd-bpw, ]pØ-cn-AhnsS n∂pw Fgp-∂-≈n-®p-t]m-cp∂ tXhcv bpw, CXn-p≈ aplq¿Ø-ßfpw tZisØ tPm’y-sshIp-t∂-ctØmsS t£{X-Øn-te°v Xncn®v Fgp- - mWv Ipdn-°p-I. - 125 -
 • 14. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011hgn-]mSv AXp-t]mse Xs∂ kt¥m-j-Ønepw {]m¿∞- ChnsS G‰hpw {][mw shSn hgn-]m-Sm- m-]q¿Δw ka¿∏n-°p-∂-XmWv Xr{]-bm¿ t£{X-Wv. Ahn¬, ]mbkw F∂n-hbpw If`wNm¿Øpw Ønse shSnhgn-]m-Sv.ao∂p-´p-sams° {]m[m-y-ap≈ hgn-]m-Sp-I-fm-Wv. kwt£]wAhn¬ nthZyw lp-am-p≈ ka¿∏WambmWv ΩpsS t£{X-ß-fn¬ D≈Xv sshhn-[y-hniz-kn-®p-t]m-cp-∂-Xv. nb-a-shSn F∂ {]tXy-I-am-sbmcp k{º-Zmbw Xs∂ ChnsS D≠v. shfp- am¿∂ BNm-cßfpw, Ap-jvTm-ßfpamWv. Gsd - - -∏nv aq∂paWn°pw kmbw-k-‘y-°p-amWv nb-a- {i≤m-]q¿Δw ho£n-®m¬ IuXp-I-ap-W¿Øp∂sh-Sn-Iƒ. CXn-mbn hen--∏-ta-dnb IXn--Iƒ Cu njvT-I-fn¬ ]c-a-amb H∂p ImWm≥ ap°vXs∂ D≠v. ]g-b-Im-eØv aZn-cmin kwÿm-- Ign- b pw. CsX√mw ∑- b psS am¿§- ß - f m- W v .Øns‚ `mK-am-bn-cp∂ ae-_m¿ {]tZ-iØv shSn- ChnsS ka¿∏-W-amWv apJy-amb hnj-bw. a-acp∂v Dev]m-Zn-∏n-°m-p≈ XXp ssek≥kp-  p-sIm-≠v, hb- p-sIm-≠v, I¿Ωw-sIm≠v, _p≤n-t]mepw Xr{]-bm¿ tZh-kz-Øn-p-≠m-bn-cp-∂p. sIm≠v k¿Δhpw ka¿∏n- ° m- p≈ Hcp XzcHcn°¬ Xr{]-bm¿ kμ¿i--Øn-s-Ønb Hcp ChnsS ImWmw. IdpI]p√p apX¬ Im©w hsc-kmbv∏v s]Sp-∂s s]m´nb shSn-bpsS i_vZw bp≈ {]Ir-Xn-ZØ hn`-h-ß-fn¬ Bhm-ln-s®-Sp-tI´v sR´p-Ibpw B IXn--Iƒ FSpØp sh≈- °p∂ ssNX-ysØ X∂n-te-°pw, XZzmc hn{K-Øn-en-Sm≥ B⁄m-]n-®-Xm-bpw, sh≈-Øn¬ InS- l-Øn-te-°p-ambn Cuizc {]Xo-I-ambn {]Xn-jvTn-∂p-s]m-´n-b IXn Xncn®p Ic-bn-te°p sXdn-®p- °p-tºmƒ mw a- n-em-t°-≠-Xv H∂mWv. {]Ir-ho-W-Xmbpw Hcp m´p-I-Y-bp-≠v. ap≥Im-eØp Xn-bmWv Cuiz-c-s∂ kXyw. ChnsS mw B¿P-shSn-bq´p apX¬]nSn Fs∂mcp XkvXnI Xs∂ Pn-°p∂ ku`m-Ky-ßsfm∂pwXs∂ Ωp-sS-X-√.tZh-kz-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. cm{Xnbpw ]Iepw kzbw Pohn-°p-Ibpw AtXm-sSm∏w a‰p≈ ka-GXp ka- b Øpw shSn- h - g n- ] m- S n- mbn `‡¿ kv X - ß - s fbpw Pohn- ° m- pw, ne- n¬°mpwh∂m¬ S- Ø n- s °m- S p- ° p- ∂ - X nv shSn- b q´p Ap-h-Zn-°p-Ibpw sNø-Ww. kvtl-`m-hhpwapX¬]nSn- t£-{X-Øn¬ Xs∂ Xma-kn-°Wsa∂v - - ka¿∏W a- p-amWv ap-jy-p-≠m-tI-≠-Xv.n¿_-‘-ap-≠m-bn-cp-∂p. Hcp shSn-h-bv]p-Im-cpw AXmIWw ΩpsS Cuiz-cm-cm-[-. AXmWv D]-kZm-kabw t£{X-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. shSn hgn- - n-j-Øp-°-fpw, thZ-ßfpw tΩmSv ]d-bp-∂-Xv.]mSphgn- h - c p∂ hcp- a m- - Ø ns‚ an®w- s Im≠vt£{X-Øn¬ ntXy Du´p--S-Ømpw A∂v ""Cuimhm-ky-anZw k¿Δwkwhn-[m--ap-≠m-bn-cp-∂-s{X. GXp ZpxJ-Ønepw ""CZw aa tImc-ºØv tKm]n-m-Y≥ : sIm®n≥ tZhkzw t_m¿Unse Hm^o-k-dmbn 15 sIm√-tØmfw Xr{]- b m¿ {iocm- a - k zman t£{X- Ø n¬ tkh- - a - p- j v T n- ® n- ´ p- ≠ v . 22 h¿j- ß ƒ°v ap≥]v IS-h-√q¿ Atymw ]p-cm-cw-`n-®-Xnv Atym ]cn-jXv ""thZ-_‘p ]pc-kv°mcw ¬In BZ-cn-®n-´p-≠v. Ct∏mƒ s]cp-hw kwkvIrXn t£{Xw F∂ IemkmwkvIm-cnI tI{μ-Øns‚ {]kn-U‚m-Wv. DucIØv IpSpw-_-tØm-sSm∏w ÿnc-Xm-a-kw.87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X ho-I-cW b⁄ ]¶m-fnØ ^e-{ipXn876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X n¿ΩmW {]h¿Ø--ß-fn¬ [-k-a¿∏Ww S-Øn-bm¬87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Ign™ Ggv P∑-ß-fn-tebpw hcp∂ Ggp-P-∑-ß-fn-tebpw ]m]w C√m-876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Xm-Ip-sa∂v sshjvWh kwln-X-Iƒ ]d-bp-∂p.876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 - 127 -
 • 15. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 `c-tXm-’hw C.-sI. tIi-h≥ ºq-Xncn DXv°¿j-Øn-te-°p≈ {]bm-W-amWv D’- henb _en-°¬]p-cbpw, 2 ne-bn¬ hrØm-Im-hw. t£{X-am-Ip∂ ]m{X-Øn¬ Xm{¥nI ˛ Xm{¥n- c-Øn-ep≈ _rl-Ømb {iotIm-hnepw, hnkvXr-tI-Xc {Inb-I-fm¬ ]q¿Æ-X-bp-≠m°n ssNX-y- X-amb a¨U-]hpw, 2 hnim-e-amb S-∏p-c-IfpwØm¬n-d-°p-∂-XmWv t£t{Xm-’-hw. `mc-X- mSy-e-£-W-samØ IqØ-º-ehpw Dƒs°m-≈p-Ønse Ejo-iz-c-∑m¿ km[m-c-W-°m¿°mbn sXc- ∂p. ]tØ-°-dn-te-sd-bp≈ t£{X-`q-an-bn¬ aq∂n-s™-SpØ B≤ym-flnI ]≤-Xn- sem∂v `mKØv ÿnXn- s N-bm-Wn-Xv. Ccn-ßm-e-°p-S-bpsS øp∂ Iqeo-]nn Xo¿∞-°p-f-kwkvIr-X-Øn-ep≈ ma-amWv Øn¬ n∂mWv t£{Xm-h-iy-kwK-a-{Km-aw. h-hm-k-a-p-jvTn- ߃°p≈ Pew FSp-°p-∂-°p∂ {iocm-as‚ Ap-P≥ `c- Xv. mep-ssI-Ifpw he-Xp-I-X≥ ]mZp-I]qP sNbvXv μn-{Km- - øn¬ tImZ-WvUphpw, c≠m-a- Ø n¬ k∂ym- k - X p- e y- a mb asØ he-Xp-I-øn¬ A`-b-ap-PohnXw bn-°p-∂Xv cmam-b-W- {Zm- ¶ n- X hpw Db¿Øn- ∏ n- S n®vØn¬ h¿Æn-®n-´p-≠t√m? B CS- X p- I - ø n¬ N{Ihpw XpS-μn-{Km-a-amWv Cc-ßm-e-°p-S- tbmSv tN¿Øp-sh-®n-cn-°p-∂-sb∂pw kwK- a - { Km- a - s a∂pw Xn¬ iwJpw, ]ns∂ ac-X-I-kwK-ta-i`q-an-sb∂pw Adn-bs∏- - - ∏- X - ° hpw s]m≥am- e - I fpwSp-∂-Xv. tIc-f-Ønse ]Øv ]≤- AWn™ ico-chpw, PSm-`m-Xn-t£-{X-ß-fmb hnjvWp-t£- c- Ø nv apI- f n- e qsS AWn-{X-ßfn¬ F¥p-sIm≠v tm°n- - ™n- c n- ° p∂ Xma- c -bmepw {]ap-J-ÿmw Ae-¶-cn- amebpambn-´mWv BdSn Db-°p∂ {ioIp- S ¬am- W nIy c-ap≈ IqS¬am-Wn-Iy-kzm-an-t£{Xw tIc-f-Øns‚ Xne-I- bpsS inem-hn-{K-lw. D]-tZ-h-°p-dn-bm-Wv. 14 h¿jsØ h- X- I - f n- √ mØ Cu t£{X-hm-k-Øn-p-tijw Xncn®ph-tc≠ tPyjvTs Øn¬ Xma- c - b pw sX®nbpw Xpf- k n- b pamWvImWm™v A·n-{]-th-i-Øn-sm-cp-ßp∂ `c-X≥ ]qPm]pjv]߃. A`ojvSkn-≤n°v Xma-cam-ebpw - -{iocm-as‚ BK-a hm¿Ø lp-am-m¬ Adn™v DZ-c-tcm-K-Ønv hgp-X-ßm nth-Zyhpw ChnsSk¥pjvSNnØ-mbn hncm-Pn-°p∂ Ah-ÿbmWv- {][m--a-s{X. Xncp-hn-Xmw-Iq¿ cmPm-hns‚ {]Xn-Chn-SpsØ tZh-{]-Xn-jvT. ]p-cp-j-mb X®p-S-b-ssI-a-fm-bn-cp∂p. Ime-ß- sIm√-h¿jw 941-˛¬ sIm®n-cmPyw `cn-®n- tfmfw IqS¬am-WnIyw tZh-kz-Øns‚ `c-Wm-[n-cp∂ i‡≥ Xºp- c m- mWv C∂p- I m- W p∂ Im-cn-bm-bn-cp-∂-Xv.IqS¬amWnIyw D’hw cq]-s∏-Sp-Øn-sb-Sp-Ø- `c-tXm-’hwsX∂v {]ikvX kmln-Xy-Im-c-mb ]ptØ-g-Øp-cm-a≥ tatm≥ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. {]mNo IqS¬am- W nIyw t£t{Xm- ’ - h - Ø nvtIc-f-Ønse 32 alm-{Km-a-ß-fn¬ H∂mb Cc-ßm- sshhn-[y-ap-≈Xpw {Inbm-k-ºp-jvS-hp-amb Ht´sde-°p-S-bnse Cu alm-t£{Xw AXn-hn-im-e-amb Xm{¥nI NS-ßp-I-fm-Wp-≈-Xv. ]≤Xn t£{X-ß-aXn¬°-Ihpw, Kw`o-c-ß-fmb 2 me-º-e-ßfpw, fn¬ {]map- J y- a p- ≈ - X p- s Im≠pw tIc- f - Ø nse - 129 -
 • 16. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ∂p. 40tesd B-IfpsS Fgp- - ∂-≈n∏v Chn-SpsØ {]uV- Kw- ` o- c - a mb D’- h - Ø nv D≠m-bn-´p-≈-Xmbpw ]d-bp- ∂p. s‰n- ∏ - ´ - a - W n™ 21 B- I sf Fgp- ∂ - ≈ n- ® n- ´ p- ≈Xv I≠- h - c n- ∂ p- a p- ≠ v. Ingt° S-∏p-c-°¬ s‰n-∏- ´- a - W n™ 21 B- I sf sXt°m- ´ - ` n- a p- J - a mbpw 21 B- I sf sX°v `mKØv n∂pw hS-t°m-´`n-ap-Jambpw - - apΩq∂v B- I sf Ing°v n∂v ]Sn-™m-´p-`n-ap-J-ambpw Xncn®pw Fgp-∂p-≈n-®-Xmbn ]g- a - ° m¿ ]d- b m- d p- ≠ v.Xm{¥nI IpSpw-_-ß-fpsS BZn-cq-]-sa∂v hnti- CXn¬ 27 B-Iƒt° s‰n-∏-´-ap-≠m-bn-cp-∂p-≈q-jn-∏n-°m-hp-∂-Xp-amb "Xc-W-s-√q¿ IpSpw-_- h-t{X. 4 `mKØpw B-I-fm¬ Np‰-s∏-´-n-e-bn¬Øns‚ tI{μ-am-b-Xp-sIm-≠m-bn-cn°mw Cu khn- Sp°v hmZy-°mcpw tafm-kzm-ZIcpw! sImSn-∏p-dØv -ti-jXIƒ. 6 X{¥n IpSpw-_߃°mWv IqS¬am- - - - hnf-°nv `K-hm≥ ]pd-tØ-s°-gp-∂≈∂Xv kz¥w - -Wn-Iy-Ønse X{¥-Øn--h-Im-iw. shfp-tØ-SØv B-∏p-d-Øm-bn-cn-°-Ww F∂ BNmcw C∂pw]Sn-™msd a, sSp-ºn-≈n, sX°n-n-b-Øv, InS- I¿i- - a mbn ]men- ® p- t ]m- c p- ∂ p. `mc- X - Ø nseß- t »cn XpS- ß nb Xc- W - s - √ q¿ hn`mK- h pw, Xs∂ G‰hpw henb KP-ho-c≥am-cn-sem-∂mbAWn-aw-K-ew, K-c-aÆv XpS-ßn-b-h¿°pw taS-am- henb chn, Ih-f-∏md sImº≥am¿, sNß-∂q-k-Ønse D{Xw mfn¬ sImSn-I-bdn Xncp-thmWw cnse KP-cm-P≥, Inc-ßm-´p-tI-i-h≥, AI-hq¿Bdm-´mbn 11 Znh-ksØ D’-h-amWv IqS¬am- tKmhn-μ≥, a∂m-Sn-bm-cpsS B, IqS-em-‰p-]p-dw,WnIyw t£{X-Øn¬ S-°p-∂-Xv. ]-a-, Kpcp-hm-bq¿ tIi-h≥, Xncp-h-ºmSn N{μ- ti-J-c≥, sX®n-t°m´v Imhv cma-N-{μ≥, ]mºmSnB-s∏-cp-a-bp-sS D’hw cmP≥, Ip´≥Ip-f-ßc A¿÷p-≥, awK-emw-Ip∂v sImSn-tb-‰-Øns‚ ]nt‰∂v D®-sXm´v Xe- Aø-∏≥, Xncp-h-ºmSn inh-kp-μ¿ XpSßn ]g-s∏m-°-ap≈ KP-ho-c-∑m¿ Hmtcm-cp-Ø-cmbn Ccn- bXpw ]pXn-b-Xp-amb Xe-ap-d-bn¬s∏´ KP-ho-c-∑m-ßm-e-°p-S-bn-se-Øn-Xp-S-ßp-∂Xv Xs∂ atm-l- cmWv Ccn-ßm-e-°pS D’-h-Ønv ]s¶-Sp-°m-dp-c-amb ImgvN-bm-Wv. Xriq¿, ]me-°mSv Pn√-I-fn¬ ≈-Xv. XnS-tº-‰p∂ KP-cm-Ps‚ Xe-s°-´p-am-{X-a-S-°p∂ ]qc-߃°v ]s¶-Sp-°p∂ B-Iƒ ]qc- √, tIme-hpw, IpSbpw sh©m-a-chpw Xn kz¿Æ-Zn-hkw am{Xta m´n¬ D≠m-Iq. Ccn-ßm-e-°pS Øn¬Øs∂ n¿Ωn-®-Xm-Wv. kz¿Æ-Ø-In-Sp-IƒD’- h - Ø nv ]Øv Znh- k hpw {]uVn- t bmsS ]Xn® tIme-Øns‚ aIp-Shpw hn√o-kns‚ IpS-n¬°p∂ Cu KP-ho-c-∑m¿ ]´-W-Ønepw kao- bnse aIp-Shpw ioe-bpsS Xpºp-I-fnse sNdnb]-{Km-a-{]-tZ-i-ß-fnepw Bthiw hnXdn hnl-cn- h´- ß fpw sh©m- a - c - Ø ns‚ ]nSnbpw kz¿Æ-°p∂ ImgvN H∂p thsdXs∂-bm-Wv. B-s∏-cp- Ønepw Be-h´Øns‚ ]nSn sh≈nbnepw Xo¿Ø- - -a-bpsS D’-hamWv IqS¬amWnIyw D’-hw. ]≠v - Xm-Wv. ]≠v XnS-tº-‰p∂ B-°p≈ IpS-bpsSImeØv IqS¬am-WnIyw tZh-kz-Ønv kz¥-ambn ioe ]®-n-d-Øn-ep-≈Xpw c≠-‰-Øp≈ B-21 B-Iƒ hsc-bp-≠m-bn-cp-∂p-sh∂v ]d-b-s∏-Sp- Iƒ°v a™-°p-Sbpw _m°n-bp-≈-h°v ISpw-Np- - 130 -
 • 17. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011h∏v IpS-bp-a-t{X. C∂v AXn-sems° am‰-߃ 17 B-Iƒ H‰hcn-bn¬ Ingt° S-∏p-c-bn-te°vh∂n-´p-≠v. XnS-tº-‰p∂ B-bpsS {]m[myw ]cn- t]mIp∂ ImgvN tm°n-bm¬ Xo¿∞-Ip-f-Øn¬K-Wn-®v, sXm´v Aip-≤-am-°m-Xn-cn-°m-s{X 2 CXns‚ {]Xn-^-ew ImWmw. Xriq¿ ]qc-Øns‚`mKØpw Ip´n-bm--Iƒ (D-≈m-) Nph∂ {]X-e- sXt°m-´n-d°hpw Kpcp-hm-bq-cn¬ Kpcp-hm-bq¿ tIi- -Øn¬ kz¿Æw ]Xn® sNdnb Xe-s°-´p-I-tf¥n hs‚ {]Xn-asb KP-cmP]n≥Km-an-Iƒ h¿j-Øn-Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ n¬ tNcp∂Xv . IqS¬am- W nIyw sem-cn-°¬ A`n-hmZyw sNbvXv {]Z-£nWw sh®vt£{X-Øns‚ aXn¬°-IsØ hnkvXr-Xnbpw ]n≥hm-ßp∂ Aym-Zr-iy-amb Imgv®bpw Ccn-ßm-Ing°pw ]Sn-™m-dp-ap≈ hnim-eamb S-∏p-cIfpw - - e-°p-S-bnse Xo¿∞-°c sNº-S°v nc-n-c-bmbnsXt° `mKsØ ]p¬ssa-Xm-hpw C{X-b-[nIw aμw aμw oßp∂ KP-ho-c∑mcpsS ImgvNbpwB-I-fpsS Iq´n-sb-gp-∂-≈n-∏nv hfsc tbmPn-®- h√m-sØm-c-p-`q-Xn-bm-Wv.Xm-Wv. 2 XqWp-I-fpsS CS°v 2 B-Iƒ hoXw taf-I-e-bpsS D’hwHcp {]tXyI AIew ]men®v sIm≠v n¬°p∂kº- Z mbw S- ∏ p- c - I - f n¬ Fgp- ∂ p- ≈ n- ∏ ns‚ Ccn-ßm-e°pS D’hw taf-IebpsS D’hw - - -BI¿j-IXzw h¿≤n-∏n-°p-∂p. sX°v hiØv Fgp- IqSn-bm-Wv. ]©m-cn-tafw ]nd∂v hoW a≤y-tI-c- f- Ø n¬ AXns ]n®- sh®p hf¿Øn- b - X n¬ IqS¬am-Wn°yw t£t{Xm-’-h-Øn-p≈ ]¶v sNdp-X-√. taf-Ønv cq]- I - e v] sNbvX BNm-cy-]cºcbnse ]g- - - - - b- X - e - a p- d - b n¬s∏- ´ - h ¿ apX¬°n-tßm-´p≈ {]K- ¤-ta-f-I-em-Im- c≥amscms° Chn-SsØ taf- ß ƒ°v {]am- W n- amcpw ]¶m-fn-I-fp-am-bn-´p- ≠v. 17 KP-ho-c-∑m-cpsS∂-≈n∏v FØp∂ ka-b-Øn¶¬ tcsØ ]pd- AI-º-Sn-tbmsS `K-hms‚ BZysØ Fgp-∂-≈n-tØ°v tI´p-sIm-≠n-cn-°p∂ taf-Øns‚ i_vZ- ∏nv Ipg¬, sImºv, a±fw ]‰p-Iƒ°v tijw ]©m-hn-ym-kØnv am‰w hcp-∂p-≠v. S-∏p-cIfn¬ taf- - - - cn-bpsS t¿t°m¬ hogpw. taf-Øns‚ ]Xn-ImewØns‚ i_vZw Hcp hiØv B-I-fmepw apI- Ingt° S-bnepw c≠mw-Imew IqØ-º-e-Ønvfn¬ ta¬°q-c-bmepw AS-°-s∏´v n¬°p-tºmƒ, sX°pw aq∂mw Imew sXt° tKm]p-c-S-h-gn-sX°v Xpd∂ ssaXm-Øv taf-hn-ymkw as‰mcp bnepw memwImew sX°v ]Sn-™m-sd-`m-K-Øp≈Xc-Øn-em-Ip-∂p. ]Sn-™msd S-∏p-c-bn¬ tafw Iøm-Wn-h-gn-bnepw A©mw-Imew ]Sn-™m-sd--S-Iem-in®v Xo¿∞-°c sNº-S°v KP-ho-c≥am¿ ∏p-c-bn-ep-am-bn-´mWv ChnsS ]≠v Ac-tß-dn-bn-cp-Hmtcm-cp-Ø-cmbn AWn-tN¿∂v S-°p∂ ImgvN ∂-Xv. Ime-Øns‚ am‰ƒ°-p-k-cn®v Nne hyXym-H∂p thsd-Ø-s∂-bm-Wv. t£{X-Øns‚ aq∂n- k- ß - s fms° h∂n- ´ p- s ≠- ¶ nepw ]Xn- I mewsem∂v `mK-Øp≈ Ipeo-hnn Xo¿∞-°p-f-Øns‚ Ingt° S-∏p-c-bnepw 5˛mw Imew ]Sn-™msd S-Hmc-ØqsS Hcm-°v S-°m-p≈ IrXy-amb Af- ∏p-c-bn-ep-am-bn-´mWv Ct∏mgpw sIm´n-Øo¿°p-∂-hn-ep≈ S-∏m-X-bn-eqsS hepXpw sNdp-Xp-amb Xv. ]©mcn kam-]n-®m¬ AS-¥-bn¬ hI-s°m´n - 131 -
 • 18. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011sNº- S - s Im- ´ n- ° - e m- i n- ° p∂]gb coXn-bn¬ n∂pw hyXy-kvX-ambn tcn´v sNº-S-bn¬hI-sIm-´p-∂Xm-Wv Ct∏m-gsØ -ssien. ]Sn-™msd S-∏p-c-bn¬ 5˛mw Imew B¿Øn-cºnIem-i-Øn-e-a¿∂-tijwXo¿∞- I c sNºSamcm≥am¿°v hy‡nsshKv≤yw {]I-Sn-∏n-°m-p≈thZn-bmbn amdp-∂p. taf-Øns‚Iq´n- ° n- s °m- ´ - e n¬ n∂pwXmb- º I D¤- h n- ® - t ]mseXo¿∞-°q-f-tafw taf-I-em-Im-cs‚ GIm-Zn-b {]I-S--th-Zn-bmbn amdp-∂p. Ingt° S-∏p-c-bn-te°v Iq´n-sb-gp-∂-≈n∏vXncn®v hcp-∂-tXmsS sNºS sIm´n-I-em-in-°pw. A∏p-am-cm¿, XpSßn {]K-¤¿ XpS-ßn-b-h¿ ]©-cm{Xn hnf-°nv Iq´n-sb-gp-∂-≈n∏v taf-Ønv hm-Zy-Ønv ChnsS h∂n-´p-s≠-¶nepw Ccn-ßm-e-tijw ]©-hm-Zy-k-am--amb Hcp CS-°m-{]-Z-£n- °p- S - b psS ]©m- c n- { ]- k n- ≤ n°v apºn¬ AhWhpw XpS¿∂v H‰-s®-≠bpw mZ-kz-c-tØm-Sp-Iq- njv{]-`am-Ip-IbmWv ]Xn-hv. 2010-se D’-hØns‚ - -Sn-b-Xp-amb 2 {]Z-£n-Whpw S-°pw. cmhnse taf-{]-amWn s]cp-hw Ip´≥am-cmcmbn-cp-∂p. 89iothen Fgp-∂-≈n-∏nv ]pd-tØ-s°-gp-∂p-≈n- hb- ns‚ nd-hnepw hmZy-{]-K-¤≥ Xrt∏-°pfw®m¬ 5˛masØ {]Z-£n-W-Øn-mWv tafhpw Iq´n- A®p-X-am-cm¿ BZy-io-th-en°v {]am-Wn-®Xv tafsb-gp-∂-≈n-∏pw. XpS¿∂v AI-tØ-s°-gp-∂-≈n- t{]an-Isf B-μ-e-l-cn-bn-em-dm-Sn-®p. Ccp-]-Øn-°pw. s]cp-h-w, Xr∏q-Wn-Øp-d, Bdm-´p-]p-g, FS- c-t≠mfw Ipg-a-dn-b¬, Iem-i-߃sIm-≠mWv°p-∂n, Ip´-s-√q¿, Kpcp-hm-bq¿ XpSßn ]©m-cn- ]©m-cn-bpsS A©m-Im-e-Øns‚ mZ-{]-]©wtafw ]qØp-e™m-Sp∂ {]ap-Jÿe߃s°m∏w - - - - Xrt∏-°pfw {]mbw Icp-Øm°n Xo¿Ø-Xv. D’-Xs∂-bmWv Ccn-ßm-e-°p-S-bp-tSbpw ÿmw. h- t a- f - Ø n≥sc kzm[o- hpw DÆm- b n- h m- c y¿]pXnb Xe- a p- d - b n- s e {]K- ¤ - c mb s]cp- h w kvamcI Iem-n-e-bhpw hnhn[ kmwkv°m-cnIIp´≥am-cm¿, kXo-i≥, sNdp-t»-cn-Ip-´≥ XpS-ßn- kwL-S--I-fp-tSbpw nd™ km∂n-≤yhpw aqewb- h ¿°mWv Ct∏m¬ {]am- W w. Bth- i - Ø n- Ccn-ßm-e°p-Sbn¬ C∂pw qdn-SpØv hnZym¿∞n- - - -an¿∏n¬ Ic-߃ BIm-itØ-s°-dn™v aXn-ad∂v - - Iƒ sN≠-]-T--Øn-ep-≠v. ck-I-c-amb ImcywXp≈p-∂-Xn-ep-]cn IrXy-ambn taf-Ønv Xmfw GsX-¶nepw Hcp hmZy-Øns‚ i_vZw Ccn-ßm-e-]nSn-°p∂ Bkzm-Z-Icpw Chn-SsØ taf-s∏-cp-a°v °pS t£{X kao-]Øv nt∂m AIØv nt∂mImc-W-°m-cm-Wv. hen-b-hn-f-°n-s‚-b∂v cm{Xn- Ft∏mgpw apg-ßn-s°m-≠n-cn-°p-sa-∂p-≈-Xm-Wv.bnepw ]≈n-th´ ioth-en-°p-amWv G‰hpw Kw`o- t£{X- Ø n¬ n∂v sN≠- t bm, CS- ° tbmchpw kab ssZ¿Ly-hp-amb taf-߃ Ac-tß- angmthm Iem-n-e-b-Øn¬ n∂v IY-Ifn hmZy-dp-I. ]≈n-th-´°pw Bdm-´npw cm{Xn 5 A-I- ßtfm AΩ-∂q¿ NmIym¿ Kpcp-Ip-e-Øn¬ n∂vtfmSv IqSnb Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ nv ]©- h m- Z yhpw angmthm Hs°-bm-bn-´mWv Cßs hmZy-i_vZwXpS¿∂v ]m≠n-ta-fhpw D≠m-Im-dp-≠v. ]√m-hq¿ an°-hmdpw apg-ßp-∂-Xv. - 132 -
 • 19. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 cm{Xn Ac-ßp-I-fmbn amdn-bn-´p-≠v. 2˛mw D’-h- Znw apX¬ cm{Xn hnf-s°-gp-∂-≈n-∏ns‚ ]m©m- cn-tafw ]Sn-™msd S-∏p-c-bn¬ Ah-km-n-®m¬ IY-I-fn°v kvs]j¬ ]¥-en¬ hnf°v sImfp- Øpw. tIc-fØns‚ imIp-¥fsa-∂dn-bs∏-Sp∂ f- - - - - - N-cnXw 4 Znh-k-ß-fnse GsX-¶nepw Hcp IY F√m- h ¿jhpw D’- h - Ø nv Ah- X - c n- ∏ n- ° pw. 2010se D’-h-Ønv 4 Znh-khpw f-N-cn-tXm-’- h-ambn Ah-X-cn-∏n-°-s∏´p hen-b-hn-f-°n‚-b∂v {iocm-a-]-´m-`n-tjIw IY-I-fn-bmWv ChnsS Ime- ß-fmbn Ah-X-cn-∏n®v hcp-∂-Xv. IqS¬am-WnIyw t£{Xhpw Ccn-ßm-e-°p-Sbpw IY-I-fnsb ne- n¿Ømpw t{]m’m-ln-∏n-°mpw sNbvX tkh- -ßsf F{X ]d-™mepw aXn-bm-hn-√. 1955¬ ÿm]n-Xamb DÆm-bn-hm-cy¿ kvamcI Iem-n-ebw - ÿnXn-sN-øp-∂Xv IqS¬am-Wn°yw tZhkzw kuP- y-ambn ¬Inb `qan-bn-em-Wv. Bcw-`Øn¬ {]Xn- - amkw 150 cq] {Km‚pw ]Sn-™msd Du´p-]p-cbpw CXn-mbn tZhkzw Ap-hZn-®n-cp-∂p. Ign™ 5 - h¿j- ß - f mbn kZw Irjv W ≥Ip- ´ n- b m- i m≥ tXrXzw ¬Ip∂ mSy-kZamWv sImSn∏pdsØ - - - hnf-°nv hgn-]m-Smbn IY-Ifn S-Øp-∂Xv. - cmhnse iothen Ign-™m¬ Xte-s°-´gn®v - B-Iƒ t£{X-Øn-te°v Xncn-®p-h-∂-Xnv tij- amWv Hm´≥ Xp≈¬ Bcw-`n-°p-I. BZy-Im-e-ß- fn¬ D’-h-Ønv c≠pw aq∂pw Xp≈¬ kwL-t£{X-I-e-I-fpsS kwK-tam-’hw ߃ Iem-{]-I-Sw ImgvN-sh-°m-dp-≠-t{X. tIc- IqS¬am-Wn°yw t£t{Xm-’hw t£{X-I- f-Ønse {]K¤ Hm´≥Xp-≈¬ Iem-Im-c≥ ae-e-I-fpsS kwK-tam-’hw IqSn-bm-Wv. IpS¬am- _m¿ cma≥m-b-sc∂ {]Xn-`-bpsS {]I-Sw 1950-WnIyw t£{X-Ønse Ig-I-°m-c-m-bn-cp∂ DÆm- Iƒ°v apºv S-∂-Xmbn Iem-kzm-Z-I¿ ]d-bp-∂p.bn-hm-cy¿ mcm-b-Wo-b-Øns‚ coXn-bn¬ 50 Zi- A°m-eØv BZy D’-h-Zn--ß-fn¬ Hm´≥Xp-I-fn-embn cmam-b-W-IY hnh-cn-°p∂ {iocma]©- ≈epw XpS¿∂p≈ Zn-ßfn¬ ioX-¶≥, ]d-b≥Xp- -K-Xn-sb-gp-Xn-b-Xnv tij-amWv IY-Ifn B´-°-Y- ≈epw S-∂n-cp-∂p-sh∂v ChnsS Xp≈-e-h-X-cn-bnse alm-¤pXw “f-N-cn-X-sa-gp-Xn-bXv”. kI-e- ∏n-®n-cp∂ sI.-]n. ¥n-]p-e-sa∂ Iem-Im-c≥I-em-m-Y-mb kwK-ta-is‚ Xncp-k-∂n-[n-bn¬ Hm¿Ωn-°p-∂p. h¿j-ß-tfmfw Kpcp-hm-bq¿ tiJ-B´-°-em-cw-KsØ A-z-b-sa∂v hnti-jn-∏n- c-s∂ Iem-Im-cpw XpS¿∂v sI. ]n. ¥n-]p-°p∂ DÆm-bn-hm-cy-cpsS ]qc-Ø-d-bpsS sXm´p-h- ehpw Ct∏mƒ ]n. sI. oe-I-WvT≥m-b-sc∂S-°p-In-S°p∂ D’-h°fn-Iƒ Ccn-ßm-e°pS D’- - - - - Iem-Im-c-p-amWv Ct∏mƒ ChnsS Xp≈¬ Ah-h-Øns‚ {][m BI¿j-W-am-Wv. BZy-Im-eØv X-cn-∏n-°p-∂-Xv. D’-h-Zn--ß-fn¬ am{Xw t£{X-7 cm{Xn-I-fn-embn S-Øn-bn-cp∂ IY-Ifn C∂v 8 Øn-e-h-X-cn-∏n-®p-h-cp∂ Iem-cq-]-amWv Ipd-Øn-bm- - 133 -
 • 20. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011´w. Im°-c-»n-m-S-I-sa∂v hS-°p- ≈ - h ¿ hnti- j n- ∏ n- ° p∂Ipd- Ø n- b m´w Hm´≥Xp- ≈ ¬Ah- X - c n- ∏ n- ° p- ∂ - h ¿ Xs∂-bmWv S- Ø m- d p- ≈ - X v.k‘y°v ]Sn-™msd S-∏p-c-bn¬ 2 amS-ºn-hn-f°v sImfpØnsh®n-cn-°p-∂Xv ImWmw. Ac-ßns‚ Hcp aqe-bn¬ n∂pwHcp hr≤ thjw sI´n ]gbkw`m-j-W-ssi-en-bn¬ {]I-S--am-cw-`n-°p-∂-tXmsS Ipd-Øn-bm´w ImWm≥ Pw IqSpw.I≠-I-»n _m[n® inhpw]m¿Δ-Xnbpw Ipd-h-t‚bpw Ipd-Øn-bp-tSbpw thj-Øn¬ Ifn- IqS¬am-WnIyw D’-h°m-esØ Rmb-dm-gvNbn¬ - -°p-∂Xpw CXns‚ XpS¿®-bm-Wv. t£{X-Øn-- AJn-etI-cf A£-ct«m-Ia’cw S-Øn-hcp-∂p. - - - - -IØv {iotIm-hn-en¬ n∂pw ]pd-tØ-s°-gp-∂-≈n- IqS¬am-WnIyw t£t{Xm-’-h-Øns‚ Db¿∂°p-∂Xnv apºv Ipd-Øn-bm´w Ign-™n-cn-°pw. ]Sn- - ne-hm-chpw atm-lm-cn-Xbpw t£{X-I-e-I-fpsS™msd S-∏p-c-bpsS hS°v ]Sn-™mdv `mKØv kwK-tam-’-h-Øn-eqsS ImØp-kq-£n-°p-hm≥]mTIw Ac-tß-dpw. Ingt° S-°¬ k‘y°v kwLm-S-I¿ C∂v {ian-®p-h-cp-∂p.mZ-kz-c-°-t®-cn, hmXn¬am-S-Øn¬ {_m“-Wn-∏m-´v, tkm]m-Øv hni-Z-amb AjvS-]-Zn, k‘y°v ]≈n-th-´-m-fn¬ cm{Xn `K-hm≥ ]pd-tØ-IqØ-º-e-Øn-s‚bpw Ing-t°--S-∏p-c-bp-tSbpw CS- s°-gp-∂≈n Ccn-ßm-e-°pS ]´-W-Øns‚ lrZ-b-bn-ep≈ ]¥-en¬ Ipg¬, sImºv, a±-fw ]‰p-Iƒ, `m-Ksa∂v hnti-jn-∏n-°m-hp∂ TmWbnse ]≈n-Bdm´v mƒ `K-hm≥ t£{X-Øn-te°v aS-ßpw- th´ B¬Ø-d-°¬ ]≈n-m-bm´v SØn ]©-apºv A£-c-t«mIw XpS-ßn-bXpw t£{X-Øns‚ hm-Zy-tØmsS Xncn-s®-gp-∂-≈Øv S-Øp-∂Xv]e-`m-K-ß-fn-embn S-°pw. CXn¬ {_m“-Wn-∏m´v ImWp-hm≥ P-kl{k-ßfmWv K-cØn-te-s°m- - - - -c≠mw D’-h-Zn-hkw apX¬ `K-hms AI-tØ- gp-Ip-I. B-bpsS Igp-Ønse aWn-Iƒt]mepws°-gp-∂-≈n-°p-∂-Xnv apºmbn hS°v sX°v i_vZn-°msX B¬Ø-d-°-te°v kzman Fgp-∂-hmXn¬am-S-ß-fn¬ k¶¬]n-®n-cn-°p∂ `{Z-Im-fn, ≈p-tºmƒ Ben-e-Iƒt]mepw New n¿Øn-b-Zp¿§ tZh-X-Iƒ apºmsI Ah-X-cn-∏n®p Ign-™n- Xp-t]mse tXm∂pw. ]©-hm-Zy-Øn-p-tijw ]m-cn-°pw. F∂m¬ Bdm-´p-Zn--Øn¬ ]pd-tØ-s°- ≠n- t afw Ip´≥Ipfw ]¥- e n¬n- ∂ p- a m- c w- ` n®vgp-∂-≈-Ønv apºmWv ]m´v. km£m¬ ambm-am- t£{X-Øns‚ apºn-seØn {Xn]p-S-sIm´n t£{X-{¥n-I-m-bn-cp∂ hmg-°p-∂-Øns‚ ambm-Pm-e-{]- Øn--IØv {]th-in®v ]©m-cntbm sNº-StbmI-Sw sXs° tKm]p-c--S-bnepw hmtf-dv, Ip¥- sIm´n H‰{]-Z-£nWw ]q¿Øn-bm°n _m°n CS-ta-dv, sN∏-Sn-hnZy XpSßn P-ßsf ckn-∏n-°p∂ bv°m-{]-Z£nWw SØn AI-tØ-s°-gp-∂≈n-°p- - -]e- X cw Iem- ] - c n- ] m- S n- I fpw t£{X- Ø nepw ∂p. Bdm-´nv cmhnse ]pd-s∏-Sp-tºmƒ 2 {]Z-]pdØpw D’-h-tØmSp-_-‘n®v Ac-tß-dn-bn- £nWw Ign-®v t]mIp-∂-Xn-m¬ _m°n 12 {]Z-cp-∂p. 1990 apX¬ sNß-a-m-Sns‚ kvac-Wm¿∞w £nWw Bdm´v Ign™v aXn¬°-I-tØ-s°-gp-∂- - 134 -
 • 21. - 135 -876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ]°¬ G¬∏n-°m-hp-∂-Xm-Wv.876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 kw`m-h--Iƒ `‡-P--ß-fpsS t]cn¬ F≥tUm-hvsa‚mbpw Aø∏ tkhm-k-an-XnbpsS87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mfnepw S- Ø p∂ ""A∂- Z mw ^≠n- t e°v DZm- c - a mbn kw`m- h sNøp- I .87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 F√m h¿jhpw hr›nI amk-Øn¬ imkvXmw-]m-´n-tm-S-p-_-‘n®pw ss]¶pn D{Xw87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 DÿoevùhYgabû MjCcÖh¥e DÿoevX cueoevX87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ùMr OqîMem£e MjCX!87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 EùiufTgÿbq DÖh¥ambemcflfãgceãf yÀsh¥aëçleCx.8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 MqTj, hBX, kjfêx FbãeCx vwkgÿlx. Evãtöfw hRgaòjez8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 GçeãfjfTgÿleCx. Evkägsë FóØbfYb~äeã aòeJx, svÖx,87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ckjbfäTx ofbmX GòªTx Zjg cCfTx aìùlvëãfwbòªx Evãtöx876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Evãtöx87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211 Imcy-Z¿in-bmWv. kan- X n- b p- s Sbpw, X]ky Iem- k m- l n- X y- t h- Z n- b psS Ccn- ß m- e - ° pS LSIØns‚bpw {io Iq- S ¬am- W nIyw t£t{Xm- ’ h kan- X n- b psS 2009- ˛ 2010 h¿j- ß - f nse {]N- c W C.-sI. tIi-h≥ ºq-Xncn : Ccn-ßm-e-°p-S-bnse {]mtZ-inI Zriy-am-≤y-a-{]-h¿Ø-I≥.as‰m-c-p-`hw `‡¿°p X-cp-∂p. tbmsS hf¿∂v henb hnf-°nv aq¿≤-y-Øn-se-h¿jsØ D’- h - Ø n- m- b p≈ ImØn- c n- ∏ ns‚ IqSn Iw-IqSn ]ns∂-]ns∂ h¿≤nX h¿Æm-`-j-߃ AIØv n∂v tIƒ°p-tºmgpw ASpØ tØmsS XpS-ßn, sImSn-∏p-dØv hnf-°nv Aev]w-]nt‰∂v S-°p∂ Bdm´v Ie-i-Øns‚ hmZy-tLm- sImSn-I-b-‰-Øn¬ mƒ n»_Z Kmw`o-cy-hnim- e - a mb t£{X- s sa- X m- hpw Bdm- ´ ns‚ j-X-bm-Wv.n∂v taf-Øn--p-kr-X-ambn sNhn-bm-´n-bn-cp∂ Hm^v Hm¿W¿ ¬Ip-∂Xpw Chn-SpsØ khn-ti-kvs]jy¬ ]¥epw 17 KP-ho-c-∑m¿ nc-n-c-bmbn s°gp∂p≈p∂ IqS¬am-Wn-Iy-kzm-an°v Km¿Uvcbpw Iem- ] - c n- ] m- S n- I ƒ Ah- X - c n- ∏ n- ° p∂ Xmpw. ]≈n- t h- ´ °pw Bdm- ´ npw ]pd- t Ø-ntXy A∂-Zmw S-°p∂ sXt° Du´p-]p- Bdm´v IqS¬am-WnIyw Xo¿∞-°p-f-Øn-emWvhmbn cq]w sIm≈p- ∂ - X v . D’- h - Z n- - ß - f n¬ °p-I. AtX kabw s]m™w `K-h-Xn-bpsSD’hw Ign-™-Xns‚ thZ IÆn-eq-dp∂ - cm∏mƒ IqS-∏pg F∂n-hn-S-ß-fn-emWv Bdm´v S-ßfpw Be-h-´-ßfpw ]pd-t؉n S-°p-tºm-gmWv h¿j- ß - f n¬ A- h [n mgn- I ƒ°- ∏ p- d - a p≈tijw sNº-Sbpw Ign™v B-Iƒ, IpS-Nm-a-c- ]m≠n-ta-fhpw Xs∂-bmWv Bdm-´n-pw. H∂nS-hn´tafw `qanbpw amhpw Hcpt]mse Ipep-°n-Ø¿Ø- Ønset∏mse- X s∂ ]©- h m- Z yhpw XpS¿∂vØn, ]nt‰∂v ]≈n-th´ ioth-en-bpsS ]©m-cn- ≈n- ® m¬ ]q¿Øn- b m- I pw. ]≈n- t h- ´ - Z n- - Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
 • 22. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Bdm-´p-]pg {io imkvXm t£{Xhpw tZh-kw-K-ahpw Fw. cmtP-{μ≥ kmwkv ° m- c n- I tIcfØn CS-Xp-Im-ens‚ aSn-bn¬ HXp-°n-s‚ Io¿Øn-kvXw`-sa∂v hnti-jn- sh®v he-Xp-I-øn¬ Aar-X-I-e-i-∏n-°p∂ Xriq-cnv Hcp Xne-I-°p- tØm-Sp-IqSn he-Xp-Im-ens‚ apI-dn-bmWv `qan-bnse G‰hpw henb fn¬ ae¿Øn-sh-®v, kplm-kØn- - -tZh- t a- f bv ° v BXn- Y y- a - c p- f p∂ en- c n- ° p∂ im¥- k z- c q- ] - mbBdm-´p-]pg t£{Xw. Bcm-[Icn¬ - - imkvXm-hv ChnsS hmW-cp-fp-∂p.AN-©-e-amb `‡n-km-Kcw Xnc- BNm-cy-ÿm--ap≈ {iocm-a-Kp-cp-X- √ n- ° p∂ An- X ckm[m- c - W - hmb hkn-jvT-a-l¿jn-bmWv Chn-amb tZh-ssN-X-y-Øns‚ aqe- SsØ D]m-k--aq¿Øn F∂mWvÿm-w IqSn-bm-WnXv. k¶¬∏w. a‰p D]-tZ-h -{]-Xn-jvT- Xriq¿ ]´WØn¬ n∂v 15 I-sfm-∂p-an-√mØ A]q¿Δ- t£-{X-Intem- a o- ‰ ¿ sX°v`m- K Øv ß- f n- s em∂mb ChnsS Xncq´v ,Xriq¿˛sImSp-ß-√q¿ tdmUn¬, AS, Icn- ° - ` n- t jIw F∂nhtXh¿tdmUv tÃm∏n¬ n∂pw 2 imkvXmhnv {]nb-s∏´ hgn-]m-Sp-Intem-ao-‰¿ Ing-°p-`m-K-Ømbn Bdm-´p-]pg {ioim- I-fm-Wv.kvXm-t£{Xw ÿnXn -sN-øp-∂p. ssZh⁄¿ Cu amSºv Ff-a-Æv, tNmcpt©SØv, Itc-fn¬t£- { X- Ø nv aqΔm- b n- c - Ø n- t esd h¿jsØ Ff-a-Æv, Nn‰n-t»cn Iπn-ßm-´v, Hm´vtabv°m´qcv]g°w IW-°m-°p-∂p. F∂o-a--Iƒ°mWv Ducmbva ÿmw. Cf-a kakvXtZ- h ≥am- c p- s Sbpw ssNXyw IrjvW-ta-tm≥ sIm®n≥ tZhkzw IΩo-j-W-dm-Dƒs°m≠v, CS-Xp-Im¬ aS-°n, he-Xp-Im¬ ap´p-a- bn-cp-∂t∏mƒ Cu t£{Xw tZh-kz-Øn¬ {]tXyI -S°n CS-Xp-]m-Z-tØmSv tN¿Øp-sh-®v, CS-XpssI ÿm-ap≈ t£{X-am-bn-Øo¿∂p. C∂pw B ne- X-s∂-bmWv Cu t£{X-Øn- p-≈-Xv. B≠p-hn-ti-j-߃ {]Xn-jvTm-Znw, C√w nd, AjvS-{Z-hy-a-lm-K-W-]- Xn-tlm-aw, Xr∏p-Ø-cn, h- cm-{Xn, tZi-hn-f-°v, hnZym- kmckzXm¿®, ]Ø-map-Z- bm-tLmjw, ]qcw F∂n-h- bmWv {][m B≠p-hn-ti- j-߃. - 145 -
 • 23. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Bdm-´p-]pg ]qcw `qtemIsshIp-WvT-amb Bdm-´p- ]pg ]hn-{X-amb tZh-kw-K-a `qan-bmWv. ap∏-Øn-ap-t°mSn tZh-I-fp-tSbpw b£- In-∂-c-K-‘¿Δm-Zn-I-fp-tSbpw Bflob km∂n-≤y-ap≈XmWv Bdm-´p-]p-g- ]q-cw. 1428 h¿j-ß-fn-eqsS Ap-kyqXw Xe- ap- d - I - f n¬n∂v Xe- a p- d - I - f n- t e°v ]I¿∂p hcp∂ Cu tZhtaf-bn-eqsS `‡cpw tZh-XIfpw XmZmflyw {]m]n- - °p∂p. ]qcw-mƒ cm{Xn-bn¬ tNmXn- - £{Xw D®-ÿm-o-bam-bm-¬ Bdm-´p-]pg - aμmcwIS-hn¬ KwKm-tZ-hn-bpsS nd-km- ∂n-≤y-amWv. KwK-bpsS hnip-≤n-bn¬If-`m-`n-tjIw BdmSn n¿hr-Xn-bSbm≥ tXhcpw tZhn-amcpw `‡- - - t£{Xm-`n-hr-≤n°v ]c-a{]-[m-am-bXv X{¥n- - - P-kl{k-ßfpw ChnsS HØp-tN-cp-∂p. BtLm- - - -bpsS X] v, thZ-P]w, nbaw, D’hw, A∂- j-߃s°-∂t]mse aX-]camb NS-ßp-Iƒ°pw - - -Zmw F∂n-h-bt{X. Ien-Im-e-tZm-jw-sIm≠v Cu Ap-jTm-߃°pw C{X-tbsd {]m[myw I¬]n- v -A©v Imcy-ßfpw th≠-co-Xn-bn¬ S-Øn-s°m- °p∂ as‰mcp D’hhpw C√-Xs∂. -≠p- t ]m- I m≥ _p≤n- a p- ´ p∂ kml- N - c y- Ø n¬ sImSn-tb‰wmak¶o¿Ø P]w Xs∂-bmWv `K-hZvISm-£- ao-Ønse D{Xw A¿≤-cm-{Xn-°p≈ ZnhkwØn-p≈ GI am¿§w. D{Xw ]m´v ASn-ÿm--am°n Iogvt]m-´p-I-W-°m- imkvXm-hns‚ {]Xn-jvTm--£-{X-amb ]qøw °n-bmWv Bdm-´p-]pg ]qc-Ønv sImSn-I-b-dp-∂Xv.mfn¬ {]Xn-amkw If`m`n-tj-Ihpw, ma-P-]hpw, ]qc-a-tlm-’-h-Ønp mμn-Ip-dn-®p-sIm≠v tcmln-{]kmZ Du´pw S-Øn-h-cp-∂p. Nμ-w, tKmtcm-N- Wn-m-fn¬ ip≤n-I-eiw Bcw-`n-°p∂p. aIocww, Ip¶p- a - ∏ q- h v , ]®- ° ¿∏qcw,]no¿ XpS-ßnb kpK-‘-{Z-hy-ß-fpsS Iq´mWv imkvXm-hnv If-`m-´-Ønmbn D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. Xmf-ta-f-ß-fpsS AI-º-Sn-tbmsS Ie-i°p- S - Ø n¬ nd- b v ° p∂ If`w,X{¥-a-{¥-ßfpw nXy-I¿Ω-ßfpwCuiz-tcm-]m-k--bpw- sIm≠v tZh-Xp- e y- mb BNm- c y≥,]qPmhn[nIfm¬ ssNX- y-]q¿Æam°nbmWv imkvXm-{]-Xn-jvT-bn¬ A`n-tjIw sNøp-∂-Xv. Cukabw Z¿i--Ønv t{ijvT-amWv. - 146 -
 • 24. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ß- t fmsS B¿ ∏pw Ipc-h-bp-ambn ]pcp-jmcw t£{X- Øn- t e°v. Hcp h¿jsØ ImØn- cn-∏n-p-tijw tZi- ° m- c p- t Sbpw Iem- t {]- a n- I - f p- tSbpw a-   n¬ ]qcm-thiw XpSn - sIm´n DW- c p- I - bmbn. t£{X- S∏pc-bn¬ he-mfn- e mWv sImSn- t b‰w. AXyp- ’ m- l - ] q¿Δw ¥-e-bn¬ ]qcw sIm´n-sh-®m¬, ]pdØv B¬Ø-B¿∏pw Ipc-h-bp-ambn m´p-Im¿ apdn-®p-sIm-≠p- dbv°v kao]w Xncp-hm-bp-[-k-a¿∏-W-sa∂ NS-h-cp∂ Ihpßv sNØn-an-p-°n-bmWv sImSn-a-c-am- ßmWv. t£{X-Øn--IØv Cu kabw hIw,°p-∂Xv. H∂n-S-hn´v Ben-e-Ifpw amhn-e-Ifpw ]©-Khyw, {io`q-X-_en XpS-ßnb Xm{¥nI®S-Nm¿Ønb sImSn-acw cm{Xn 8.30-tXm-Sp-IqSn `‡- ßp-Iƒ Bcw-`n-®n-cn°pw.P- - ß - f mWv Db¿Øp- ∂ Xv . XpS¿∂v t£{Xw XpS¿∂p≈ F√m-Zn-h-kß-fnepw {io`q-X-Ducm-f≥am¿ Z¿`∏p√v sImSn-a-c-Øn¬ _‘n-∏n- _en, tIfn, sImºp-]‰v, Ipg¬∏‰v F∂nh D≠m-°p∂ NS-ßmWv. bn-cn°pw. hmZy-tLm-j-ß-fpsS n»-_vZ-X-bn¬ Na-b- Xncp-hm-Xnc hnf°vß-sfm-∂p-an-√mØ Hcp KP-ho-cs IpØp-hn-f-°p-I-fpsS AI-ºSn-tbmsS Ggp-I≠w AXn¿Øn-hsc - Xncp-hm-Xnc£{Xw DZn-®p-b-cp-tºmƒ shfp-Bbn°pw. ]qcw- ]p-d-∏mSv DZvtLm-jn-®p-sIm≠v, ∏np 3 aWn°v t£{X-a-Xn¬°-IØv Xncp-hm-Xn-Xmf-ta-f-ß-fp-d-ßn-°n-S-°p∂ Bdm-´p-]p-gsb {]I- c-hn-f°v Bcw-`n-°p-I-bm-bn. t£{Xw X{¥n-bpsSº-w-sIm-≈n-®p-sIm≠v, ASn-b-¥ncwamcm¿ iwJ- Ap-a-Xn-tbmsS AIØv Xnan-e- ]m-Wn-sIm´n Hcp[zn apg-°p∂p. {Xn]p-S -Xm-f-Øn¬ hmZy-tLm-j- hew-sh®v sNº-S-Xm-f-Øns‚ AI-º-Sn-tbmsS imkv X mhv ]pd- t Ø- bvs°-gp-s∂-≈p-∂p. hS- t°- S- b n¬ sNºS Ah-km-n-°p-∂- tXmsS hnkvX-cn® hnf- °m-Nm-c-am-Wv. XpS¿∂p he-¥e {ipXn-tbmsS H∂c {]Z- £ nWw SØn Ing- t ° - - S - bn¬ sXt°m-´`n-ap-Jam- - bn- n∂v Iqdp sIm´n Iem-in-°p-∂p. hnkvX- cn® tIfn, sImºp-]-‰v, - 147 -
 • 25. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011Ipg¬∏‰v F∂nh Nn´-h-´-߃°-p-k-cn-®p-X-s∂. hnf- ° p- a m- S - Ø n¬n∂p- b - c p∂ Zo]- t im- ` -bn¬, A©m- - I - f psSAI-º-Sn-tbmsS s]m≥{]-`sNm- c n™v Fgp∂- ≈ n-n¬°p∂ A`ojvShc-Zm-b-I-mb imkvXm-hnsZ¿in-°m-s-Øp∂ P-k-l-{k-߃ km£n-bmbn]©m- c n- t afw Imem- p-KXw sIm´n- ° - b dn ]Sn-™msd S-∏p-c-bn¬ Iem-in-°p-tºmƒ, kqcy-tX-P- n¬ as‰mcp ]qc-°m-gvN-bpsS Ap-`hw Bkzm-Z-I-cn¬ Xnßnnd-bp-∂p. ´np ]pd-tØ-bvs°-gp-∂≈p∂p. B¬Ø-dbv°p-k- - -XpS¿∂p≈ CSbv ° {]Z- £ n- W - Ø n- p- t ijw ao]w taf-a-h-km-n-®m¬ mK-kzcw, iwJv, he-k¿Δm-e-¶mchn`q-jn-X-mb imkvXmhv ssX°m- ¥-e-bnse {ipXn F∂n-h-tbm-Sp-IqSn ssX°m-´p-´p-t»cn ]qc-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-hm≥ Fgp-∂-≈pI- t»-cn-bn-te°v bm{X. ssX°m-´p-t»cn t£{X-bm-bn. Øn¬ Cd-°n-sb-gp-∂-≈n∏v. ssX°m-´p-t»cn ]qcwssX°m-´p-t»cn t£{X-Øn-tebv°v Ign- ™ m¬ Bdm- ´ p- ] pg imkvXm- h ns‚ "CS-h-gn-∏qcw Bcw-`n-°p-I-bmbn. ssX°m-´p-t»cn Xncp-hm-Xn-c-hn-f-°n-p-tijw GI-tZiw 8 t£{X-{]-Z-£n-WØnp tijw D]-Nmcw. aS-°-aWn-tbm-Sp-IqSn 3 {]mhiyw iwJp-hn-fn®v ]©m- bm-{X-bn¬ NmØ-°pSw t£{X-Øn¬ Cd-°n-sb-cn-ta-f-tØmsS Bdm-´p-]pg imkvXmhv aXn¬s°- gp-∂-≈n∏v. D]-Nm-c-Øn-p-tijw Bdm-´p-]p-g-bn- te°v Fgp-∂-≈p∂ hgn-I-fn- se√mw ne-hn-f°v sImfpØn, tImew-h-c®v, Ac-ßp-Nm¿Øn, I¿∏qcw IØn®v, nd-]-d-Iƒ ka¿∏n®v `‡-P߃ imkvXm- - - hns FXn-tc¬°p∂p. dp-Ip-f-ßc t£{X- Øn-tebv°v nXy-∏q-P-Iƒ°pw Xm{¥n-I®Sßp-Iƒ°pw-tijw - - - sshIo´v 8 aWnbv°v ]pd- s∏Sp∂ Bdm-´p-]pg imkvXm- hnv X{¥n C√-amb s]cp-hw Ip∂-Øqcv ]Sn-™m-td-SØp-a- - - bv ° ¬ Cd- ° n- ∏ qP, AS- n- - 148 -
 • 26. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 s{X. Cu sNm√ns Az¿∞- a m- °p∂ hn[-Øn-emWv Ct∏mƒ ]qcw BtLm-jn-°p-∂Xv F∂v FSp-Øp-]- d-tb-≠-Xn-√-t√m. Ct∏mƒ Hcp Fgp-∂≈n∏p-IqSn - - tIa-am-bn-´p-≠v. IS-em-t»cn ]njm-cn- °¬ `K-h-Xn-bpsS ]qcw. sshIo´v 4 aWn°v Bcw`n-°p∂ Cu Fgp-∂≈n- - ∏nv 3 B-Ifpw ]©m-cn-ta-fhpw AI-º-Sn-tb-Ipw. Akv-X-a-b-kq-cys‚ s]m≥I-ncW߃ G‰p-hmßn ]njm- c-n°¬ `K-hXn t£{X-{]-Z-£nWw S- Ø p- ∂ p. CtXmsS Bdm- ´ p- ] pg imkvXm-hns‚ kp{]-kn-≤-amb Cd- °- ∏ m- ≠ n°v tImep- b - c p- I - b m- b n. ]©m- c n- b psS Cu‰n- √ - s a∂v ]pIƒs]‰ s]cp-hw S-h-gn-bn¬ imkvXm- h ns‚ Xncp- a p- º n¬thZyw XpS-ßn-bh. AXn-p-tijw dp-Ip-f-ßc n∂psIm≠v taf-hn-ZKv≤¿ kzbw ad∂v Xo¿°p∂ - -t£{X-Øn-tebv°v. sIm´n-{]-Z£n-WØn-p-tijw - - Cu Cd-°-∏m≠n ImWn-I-fpsS lrZ-b-Øn-te°vXncn®v Bdm-´p-]p-gbn-te°v. cm{Xn-bpsS n»-_vZ- - Bgv ∂ n- d - ß p- t ºm- g p- ≠ m- I p∂ Ap`qXn G{X-X-bnepw `‡-P߃ imkvXm-hns‚ Fgp-s∂-≈- - - sb{X!Ønv ImtXm¿Øn-cp∂v `‡n-bpsS ]q¿Æ-Xbn¬ -hc-th¬°p∂ ImgvN B-μIcw Xs∂-bmWv. - tafw Ign-™m¬ Xr]p-S-tbm-Sp-IqSn Ing°v Bdm-´p-Ip-f-Ønp kao]w FØp∂ Bdm-´p-]pgs]cp-hw ]qcw imkvXmhv, NmØ-°pSw imkvXm-hns‚ ]qcw Ign- s]cp-h--Ø-∏s‚ Xncp-k-∂n-[n-bn¬ S-°p∂ Cu ]qc-Øn¬ Ct∏mƒ 18 tZho-tZ-h-∑m-cmWv ]s¶-Sp-°p-∂-Xv. CXn¬ 4Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ p- I - f mWv H∂n-sm∂p sa®-s∏´ coXn-bn¬ S-°p- ∂ - X v . Bdm- ´ p- ] p- g , NmØ-°pSw, Duc-Iw, tN¿∏v F∂n-h¿°mWv Cu Fgp-∂≈n-∏p-Iƒ. - sImº- m- - I ƒ, Na- b -߃ F∂n- h - b p- s S- s b√mwtbmKyX n¿Æ- b n- ® n- c n∂Xvt]mepw s]cp-hw ]qc-Øn¬]s¶-SptØm F∂-Xns ASn-ÿm- - s ∏- S p- Ø n- b m- b n- c p- ∂ p- h - - 149 -
 • 27. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011™m¬ It√en, taSw-Ipfw F∂o imkvXm-°≥am- {]Z-£nWw hbv°p-∂-Xp-hsc Cu hnf-°nsetcm-sSm∏w s]cp-hw t£{X-Øn-tebv°v Fgp-s∂- {][m ]¶m- f n- I - f mb s´n- t »- c n, tImS- ∂ q¿,≈p-I-bmbn. Ing-t°-tKm-]pcw hsc ]©m-cn-tafw. m¶pfw imkvXm-°-∑m¿ {io]m¿Δ-Xn-bpsS S-t£{X-Øn-IØp-IS∂m¬ apdn-bS¥˛ sXt°-tKm- - - - - - bv°p-ap-ºn¬ ne-]m-Sp-n¬°pw.]p-c--S-bn¬Øs∂ Ah-km-n-°p∂p. Bdm-´p- tN¿∏v `K-hXn ]©-hm-Zy-tØm-Sp-Iq-Sn-bmWv]pgimkvXmhv X{¥n C√-tØbv°pw a‰p tZh-∑m¿ Fgp-∂-≈p-I. ta°mhv `K-hXnt£{X-]-cn-k-cØvt£{X-{]-Z£nW-Ønpw bm{X-bm-hp∂p. tafm-kzm- - n∂v Bcw-`n-°p∂ ]m≠n t£{XaXn¬°-IØpZ-I¿°p≈ kZy-h´w CtXmsS Xocp-∂n-√. Bdm-´p- s]s´∂v n¿Øn-sh®v t£{Xw Ducm-f≥ hnfn®p]pg imkvXm-hn-`n-ap-Jambn NmØ-°pSw imkvXm- - - tNmZn-°pw˛ ""Cd-°-°m¿ Bsc-¶nepw _m°n-hns‚ ]©mcn CXn-Iw Bcw`n-®n-´p-≠m-Ipw. bpt≠m? Aøp∂pt£{X- {]-Xn-n-[n-bpsS ""Cd-sXm´n-∏mƒ `K-hXn-tbm-sSm-∏ap≈ Cu Fgp-∂≈n- - - - ßn-bn-´n√ F∂ adp-]-Sn-°p-tijw ]m≠n-tafw∏nv 7 B-IfmWv AI-ºSn ¬Ip-∂Xv. - - XpScpw. ]n∂o-Sp≈ ]qcw Aøp∂p`K-h-Xnbpw Cc-hns ]I-em°n am‰p∂ Xosh-´n-IfpsS - tN¿∏v `K-h-Xnbpw Hcp-an®p tN¿∂m-Wv. Ing-t°-IÆ-©n-∏n-°p∂ Zo]-tim-`bn¬ {]ikvX-cmb -S-bn¬ ]m≠n ]©m-cn°v hgn-am-dp-tºmƒ nd-Iem-Im-c∑m¿ Xo¿°p-∂- Cu ]m≠n-˛]©m-cn-ta-f- - - - bp∂ mZ-ku-`mKyw tafm-kz-Z-I¿°v I¿Æm-ar-X-߃ Bkz-Zn-®p`hn-°m≥ tIc-fØns‚ mm- - - ambn amdp-∂p.`m-K-Øp-n∂pw P-k-l-{k-߃ s]cp-h-tØ- hmZy-Xm-f-b-e-ß-fp-tSbpw h¿Æ-i-_-f-ambbvs°m-gp-In-sb-Øp-∂p. Zriy-hn-kva-b-ß-fp-tSbpw s]men-a- n-d™p Xpfp- XpS¿∂p≈ ]qcw Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Sn-bp- ºp∂ s]cp-hw {Kma-Øns‚ A[n-]-mb Cc-´-tS-Xm-Wv. 7 B-I-fpsS AI-º-Sn-tbmsS ]©m-cn- b-∏v am{X-ambn BsI c≠v {io`q-X-_en NS-ta-ftØmsS {]uV-Kw-`o-cam-bmWv tZhn-bpsS Fgp- - - ßp-IfmWv ]qc-tØm-Sp-_‘n®v S-Øp-∂Xv. H∂v - - - -∂-≈Øv. ]©m-cn-bpsS aq∂mw-Im-eØn-tm-SSpØ - - - s]cp-hw ]qcw Znh-khpw, as‰m∂v D{Xw mfnepw.ka-bØv s]cp-hw t£{X-a-Xn¬°-IØv Iq´n- ]nt‰∂v Bdm-´p-]pg imkvXmhv s]cp-hwsb-gp-∂-≈n-∏p-≠v. "hnf°v F∂-dn-b-s∏-Sp∂ Cu t£{X-Øn¬ sh®v tN¿∏v `K-h-Xn-tbmSv D]-Nm-Fgp-∂-≈n-∏n¬, s´n-t»cn, tImS-∂q¿, m¶p-fw, cw ]d™p aS-ßp-tºmƒ DucIw t£{X-Øn¬FS- ° p- ∂ n, N°wIpfw, Nn‰- n - ® m- Ø - ° pSw, Cd-°n-sb-gp-s∂-≈n∏v, D]-Nmcw. `‡-P--߃ssX°m´p-t»cn,taSwIpfw, It√- e n,]qn-em¿°m-hv, am´n¬F∂o 11 t£{X- ß -fmWv ]s¶-Sp-°p-∂-Xv.s]cp-hw˛Bdm-´p-]pg]qcw sk≥{S¬I-Ω‰nbpsS tXr- X z-Øn¬ Cu hnf°vAXn- K w- ` o- c - a mbmWvBtLm- j n- ° p- ∂ Xv.Duc- I - Ø - Ω - X n- c p- h - S n-bpsS ]qcw Ign™vtZhn- a- X n¬°- I Øp - 150 -
 • 28. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011ka¿∏n-°p∂ nd-]-d-Iƒ kzoI-cn®v GI-tZiw imkvXmhv 9 KP-ho-c-∑m-cpsS AI-º-Sn-tbmsS]Xn-sm-∂-c-tbmsS Bdm-´p-]pg t£{X-Øn¬ sXt°m-´`n-ap-J-ambn AWn-n-c°p-∂p. ssI∏-¥-Xncn-s®-Øp∂p. Øns‚ IÆ-©n-∏n-°p∂ tim`bn¬ Bdm-´p-]pg imkvXm-hns‚ XnSºpw tImehpw h¿Æ-{]-` -sNm-]nSn-°-∏-dºv t£{X-Øn-tebv°v cn-bp∂ ImgvN I¨Ip-fn¿s° I≠v ssIIq-∏m≥ Xd-bv°¬ ]qc-Øn≥mƒ ImeØv 7 aWn°v `‡-P--k-l-{k-߃ t£{Xm-¶-W-Øn¬ Xnßn-]nSn-°-∏-d-ºn¬ Fgp-s∂-≈n-s®-∂v Bdm-´p-]pg n-d-bp-∂p. 150¬]cw Iem-Im-c-∑m¿ AWn-n-c-imkvXmhv ]qc-∏m-S-Ønp kao]w hS-t°m-´p-Xn- °p∂ ]m≠n-ta-f-Øns‚ amkva-cn-IX-bn¬ Bkzm-cn™v ne-]m-Sp-n¬°p∂p. Cu k-abw NmØ- Z-I-hrμw AebSn-°p-tºmƒ, Xd-°¬∏q-c-Ønp°pSw imkvXmhv ]Sn-™m´v Z¿i-ambn ne-]mSv - angn-thIn ]Sn-™m-dp-n∂v Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-n¬°p-∂p-≠m-bn-cn°pw. B-tbm-´Øn-p-tijw - Snbpw, sX°p-n∂v sXm´n-∏mƒ`K-h-Xnbpw Fgp-sImºp-]‰v, Ipg¬∏‰v. XpS¿∂v Xr]-pS-tbm-Sp-IqSn ∂-≈p-I-bm-bn. Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Sn°v tafhpw]nSn-°∏dºv t£{Xw {]Z-£nWw sh®v Xncn-®p-h- - - sXm´n-∏mƒ `K-h-Xn°v ]©-hm-Zy-hp-amWv AI-º-cp∂ Bdm-´p-]pg imkvXmhv NmØ-°pSw imkvXm- Sn-bm-bn-´p-≠m-hp-I. 9.30 hsc ofp∂ ]m≠n-ta-f-hnv D]-Nmcw sNm√n ]ncn-bp∂p. imkvXmhv Bdm- Øn-p-tijw h¿Æ-i-_-f-amb Icn-a-cp∂p {]tbm-´p-]p-gbv°v Fgp-s∂≈n ]pg-bv°°sc Ing-t°-aTw, - Kw. XpS¿∂v aq∂p tZho-tZ-h-∑mcpw kwK-an-°pw.hS-t°-aTw, sXt°-aTw, ]Sn-™m-td-aTw XpS-ßnb Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ p- I ƒ°p a≤y- Ø n- e mbn ]mbbpwCS-ßfnse ]d-Iƒ kzoI-cn-°p∂p. Chn-sS-sb√mw -Nmep-Io-d¬, NmSn-s°m´v F∂n-hbp-≠m-bn-cn°pw. - ap≠pw hncn®v tNßn-e- sh-®-Xn-p-tijw Acnt£{X-Øn¬ Xncn-s®-gp-s∂-≈n-bm¬ Xm{¥n-I®S- - - nd-bv°pw. Xncp-ta-n-am¿ h´-an-´ncn-°pw. aq∂pßp-Iƒ Bcw-`n-°p-I-bmbn. sshIo´v 4 aWn°v t£{X-ß-fn-tebpw ASn-b-¥n-c-°m¿ 3 XhWtNmc-t©-SØp-a, Itcm-fn¬ Ff-aÆp-a, Np≈n- - - iwJp hnfn®v he¥-e-bn¬ tafw-sIm´n hbv°p∂aTw F∂n-hn-S-ß-fnse ]d-Iƒ kzoI-cn-°m-mbn NS-ßmWv ]n∂o-Sv. sXm´n-∏mƒ `K-hXn imkvXm-imkvXmhv ]pd-s∏-Sp∂p. hnpw Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Sn°pw D]-Nmcw ]d™v imkvXmw-I-S-hn-te°v Bdm-´npw, Duc-I-Ø-Ω-Xn-Xd-bv°¬∏qcw cp-hSn Iotgm-´p-Ic a-bn-te°pw bm{X-bm-Ip-∂p. sshIo´v 6v ]pd-tØ-bvs°-gp-s∂-≈p∂ Xd-bv°¬∏q-c-Ønptijw imkvXmhv Duc-I-Ø- - 151 -
 • 29. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011Ω-Xn-cp-hSn°v D]-Nmcw ]d™v amS-ºp-a--bnse F√m hoYn-I-fn-eq-tSbpw hntZ-in-I-f-S-°-ap≈ ]qc-]d-Iƒ G-‰p-hmßn t£{X-Øn¬ Xncn-s®-Øp-∂p. t{]-an-Iƒ Bdm-´p-]p-gbn-se-Øp-∂p. Ign™ A©v -cm{Xn 12-a-Wn°v mK-kz-c-Øn-s‚bpw iwJns‚bpw h¿jambn imkvXm-hns‚ ]qc-Ønv ]Xn-©vAI-º-Sn-tbmSpw he-¥-e-{ip-Xn-tbm-Spw-IqSn ]njm- KP-ho-c-∑m¿ AWn-n-c-∂ph-cp∂p.cn-°¬t£-{X-Øn-te°v Fgp-s∂-≈p-∂p. hgn- 250¬ ]cw {]apJ hmZyIem-Im-c-∑m¿ Iøpwat≤y Iotgm-´p-°-c-a--bn¬ Cd-°n]qP-bp≠v. saøpw ad∂v Ah-X-cn-∏n-°p∂ hniz-{]-kn-≤-ambXpS¿∂v ]njm-cn-°¬t£-{X-Øn-seØn Cd-°n- ]©m-cn-tafw {]]©koa-Iƒ ewLn-°p-tºmƒsb-gp-s∂-≈n-°p-∂p. Bkzm-Z-I-cn¬ AXn-cp-I-fn-√mØ Xmf{]]©wsXm´n-∏mƒ t£{X-Øn-tebv°v alm-km-K-c-ambn Ae-b-Sn-°pw. taf-ß-fpsS cmPm- Bdm-´p-]pg ]qcw Znhkw cmhnse ]mWn- hmb ]©m-cn-tafw sIm´-n°bdn°-emin°p∂p.sIm´n imkv X m- h ns ]njm- c n- ° ¬ t£{X- Fgp-∂≈n n¬°p∂ KP-ho-c-∑m-cpsS AI-º-Sn-Øn¬n∂v sXm´n-∏mƒ t£{X-Øn-tebv°v Fgp- tbmsS ssI∏-¥-Øns‚ tim`-bn¬ imkvXmhvs∂-≈n°pw. BZy-Im-e-ß-fn¬ AhnsS B-tbm- Ggp-I-≠w-hsc t]mIp∂ ImgvN h¿Æ-m-Xo-X-´-ap-≠m-bn-cp∂p. Ipfw {]Z-£nWw sh®v BZy-sa- am-Wv. tXh¿ ssIX-h-f-∏n¬ FØn-bn-´pt≠mØp-∂-h¿°v Ahn¬∏d. Ct∏mƒ ÿe-ku-Icyw F∂m-cm-bm-mbn am{X-amWv imkvXmhv Ggp-C√m-Ø-Xn-m¬ Hmtcm h¿jhpw Hmtcm t£{X- I≠w hsc t]mIp- ∂ - X - t {X. aS- ° - b m- { X- b n¬°m¿ Ahn¬∏d kzoI-cn-°p∂p. imkvXmhv ne-]m-Sp-X-d-bn¬ Gh¿°pw BXn-Yy- a-cpfn ne-]mSp n¬°pw. NmØ-°pSw imkvXm- sXm´n-∏mƒ ]qc-Øn-p-tijw NmØ-°pSw hns‚ ]qc-Ønp tijw FS-°p∂n `K-h-Xn-bpsSimkvXm-hn-tm-sSm∏w Bdm-´p-]pg imkvXm-hns‚ km∂n-[y-Øn¬ NmØ-°pSw imkvXm-hnv ne-CS-hgn-∏qcw . t£{X-Øn¬ Cd-°n-∏qP. D]-Nm-c- - ]m-Sp-n¬°m≥ DØ-chm-Zn-Xz-ta¬∏n®v Bdm-´p-]pg -Øn-p-tijw imkvXmhv NmØ-°pSw imkvXm-hn- imkvXmhv t£{X-Øn-te-bvs°-gp-∂-≈p-∂p.tm-sSm∏w Bdm-´p-]p-gbv°v. NmØ-°pSw imkvXm-hnv Bdm-´p-]pg t£{X-Øn¬ Cd-°n-sb-gp-s∂- tZh-kw-Kaw≈n∏v. XpS¿∂v t£{X-aXn¬°-IØv D]-Nm-chpw. - Bdm-´p-]pg ]qc-Øn¬ ]s¶-Sp-°p∂ tZho-tZ-h≥am¿Bdm-´p-]p-g-]qcw 1. Bdm-´p-]pg imkvXmhv sXm´n- ∏ mƒ ]I¬∏q- c - Ø n¬ ]s¶- S pØv 2. Xr{]-bm¿ tXh¿imkvXmhv 4 aWn-tbm-Sp-IqSn t£{X-Øn¬ Xncn-s®-Øp-∂p. nXy-∏q-PIƒ, -{io`q- X - _ - e n, F∂n- h -bv°p-tijw 6 aWn-tbm-Sp-IqSn `qan-bnse G‰hpwhenb tZh- t a- f bv°vkm£n- b m- I mpw BXn-tY- b Xzw hln- ° mpwimkvXmhv k¿Δm`-cWhn`q-jn-X-mbn ]pd-tØ-bvs°-gp-∂≈p-tºmƒ, -t£{Xhpw ]qc- ∏ m- S hpwP-k-l-{k-ß-sf-s°m≠vXnßn- n- d - ™ n- c n- ° pw. - 152 -
 • 30. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 20113. Duc-I-Ø-Ω-Øn-cp-hSn GI-tZiw 11 aWn-tbm-Sp-IqSn sXm´n-∏mƒ `K-4. tN¿∏n¬ `K-hXn h-Xn-tbm-sSm∏w NmØ-°pSw imkvXm-hns‚ Fgp-5. NmØ-°p-SØv imkvXmhv ∂-≈n-∏mWv BZyw. Ggm-IfpsS AI-ºSn-tbmsS - - -6. A¥n-°mSv `K-hXn Kw`oc ]©m-cn-ta-fw. XpS¿∂v Hcp aWn-tbm-Sp-IqSn7. sXm´n-∏mƒ `K-hXn ]qn-em¿°m-hv, ISp∏t»-cn, Nme-°pSn Im´p-]n-jm-8. ]njm-cn-°¬ `K-hXn cn-°¬ `K-h-Xn-am¿ A©m--I-fp-tSbpw ]©m-cn-9. FS-°p∂n `K-hXn ta-f-Øn-t‚bpw AI-º-Sn-tbm-sS Fgp-∂-≈p-∂p.10. Aøp-∂n¬ `K-hXn 12 aWn-tbm-Sp-IqSn FS-°p∂n `K-h-Xn-bpsS11. ssX°m-´p-t»cn `K-hXn Fgp-∂-≈n∏v Bcw`n-°p-∂p. 5 B-I-fpsS AI-12. ISp-∏-t»cn `K-hXn º-Snbpw ]©m-cn-ta-fhpw tijw Hcp-a-Wn-tbm-Sp-13. Nqc-t°mSv `K-hXn IqSn A¥n-°m-Sv-˛-Nq-c-t°mSv `K-hXnam¿ Bdm--14. ]qn-em¿°m-hn¬ `K-hXn I-fp-tSbpw ]©m-cn-ta-fØns‚bpw AI-ºSn-tbmsS - -15. Nme-°pSn -]n-jm-cn-°¬ `K-hXn Fgp-∂-≈n-h-cp-∂p. 11 aWn-tbm-Sp-IqSn s´n-t»cn16. N°w-Ip-f-ßc imkvXmhv imkvXmhv 5 B-I-fpsS AI-º-Sn-tbmSpw ]m≠n-17. tImS-∂q¿ imkvXmhv ta-f-tØmSpw IqSn Fgp-∂-≈p-∂p.18. m¶pfw imkvXmhv19. {ioam-´n¬ imkvXmhv sshIp-WvT-Z¿iw20. s´n-t»cn imkvXmhv Aam- p- j nI Ign- h p≈ hnez- a w- K - e Øv21. It√en imkvXmhv kzmanbm¿ Bdm-´p-]pg]qcw Znhkw k‘ybv°v {io22. Nn‰n-®m-Ø-°pSw imkvXmhv hS-°pw-m-Y≥ t£{X-Øn¬ Z¿iØns-Øn-23. taSw-Ipfw imkvXmhv bs{X. k‘y-bv°p-ap-tº-Xs∂ AØm-g-]q-P-I-F∂o tZho-tZh≥amcmWv Cu tZh-kw-K-a-Øn¬ gn™v S-b-S-®-Xns‚ ImcWw Bcm™ kzman-]s¶Sp°p-∂-Xv. Bdm-´p-]pg imkvXmhv ne-]m-Sp- bm¿°v Xs‚ Znhy-t-{X-߃sIm≠v {io hS-°pw-X-d-bn-se-Ønbm-¬ tZho-tZ-h-∑m-cpsS ]qc-߃ m-Ys Z¿in-°m-m-bn. C∂v Bdm-´p-]p-g-]q-c-am-Bcw-`n-°p-Ibmbn. tXh¿ ssIX-h-f-∏n-se-Øp-∂- sW∂pw Cu ]qc-Øn¬ Xn-°pw-IqSn ]s¶-Sp-t°-Xp-hsc Cu Fgp-∂-≈n-∏p-Iƒ XpS-cp-∂p. t£{X- ≠-Xp-s≠∂pw `K-hm≥ Acp-fn-sN-bvXpsh∂pw,tKm-]p-c-Ønpw ne-]m-Sp-X-dbv°pwat≤y sX°p-h-S°p InS-°p∂ S-bnepw ]Sn-™m-dp`m-K-Øp≈ hnim-e-amb ]mS-Øp-am-Wv Ib-‰hpw Cd-°hpw]Sn-™m-dp-n-∂p≈ hc-hp-am-bn- CuFgp-∂-≈n-∏p-Iƒ S-°p-∂-Xv. Hc-kpe` ntbm-Kw-t]m-se, Xmf-ta-f-ß-fpsS ]cym-b-am¿∂ Cu ]m≠n-˛- ] - © m- c n- t a- f - ß ƒ BkzZn- ° mpwtZho- t Z- h - ∑ msc ssIIq- ∏ n- h - W ßnkmbp-Py-aSbmpw AN-©eamb `‡n- - - - -km-KcØn¬ BdmSn hW-ßphmpwtZh- s sN- X - y- Ø ns‚ aqe- ÿ m- -tØ°v `‡- c psS AW- a p- d n- b mØ{]hm-lw. - 153 -
 • 31. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011Bdm-´p-]p-g-]q-c-Ønv ImWm-sa∂pw ]d™v `K- °p-∂-tXmsS CS-Xp-`m-KØv NmØ-°pSw imkvXm-hm≥ ad-™p-h-s{X. alm-tZ-h≥t]mepw ]s¶-Sp- hn-sm-sSm∏w Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Snbpw, he-Xp-`m-°p∂ Cu ]qcw Z¿in-°m≥ {io kzman-bmcpw Bdm- KØv tN¿∏v `K-hXnbpw 71¬∏cw B-IfpsS AI- - -´p- ] p- g - b n- s e- Ø n. t£{X- Ø nv ap∂n¬ C∂p º-Sn-tbmsS AWn-n-c-°p-∂p. sshIp-WvT-Øn¬ImWp∂ hneq-∂n-ØdbpsS ÿmØv kzman-bm¿ - - A- ¥ - i m- b n- b mb km£m¬ alm- h njv W pCcp-∏p-d∏n-®p. km[m-cW- ]q-cIm-gNIƒI≠ kzman- - - - v - e£vaotZ-hn-tbmSpw `qan-tZhntbmSpw IqSn hncm-bm¿°v Iq´n-sb-gp-s∂-≈n∏v hsc {]tXyI {]m[m- Pn-°p-I-bm-sW∂mWv k¶-ev]w. Zriy-{im-hy-kp-y-sam∂pw tXm∂n-bn-√. Znhy-Zr-jvSn-bp≈ kzman- μ-c-amb Cu Iq´n-sb-gp-∂-≈n-∏nv km£yw hln-bm¿°v Iq´n-sb-gp-s∂-≈n∏n¬ km£m¬ sshIp- °m≥ ]c-k-l{kw `‡-P--߃ HØp-tN-cp-∂p.WvTØnse A-¥im-bn-bmb alm-hn-jvWp-hn-s- - - `qan-tZ-hn-tbmSpw e£van-tZ-hn-tbmSpw H∏w Fgp-bmWv Z¿in-°m-m-bXv. kt¥m-jw-sIm≠v aXn- ∂≈n n¬°p∂ tXh-tcbpw, tZhn-am-tcbpw Hcp-ad∂ hnez-aw-Kew Ccp-∂n-cn-∏n¬ c≠p-ssI-sIm≠pw an®v {]Z-£nWwsh®p sXmgp-∂Xv k¿Δ-tZm-j-l-aÆp-hmcn inc- n-en-´p-hs{X. Cu `qan-˛Bdm-´p-]pg - - - chpw k¿Δm-`o-jvS-Zm-b-I-hp-am-Wv.A{Xbv°pw ]cn-]m-h--am-sW∂pw Iq´nsb-gp-s∂- aμm-c-°-S-hnse Bdm´v≈n∏v ka-bØv {io`q-an-tZho-kta-Xmb tXhsc- -{]Z-£n-Ww-sh®v sXmgp-∂Xv tam£-Zm-b-I-am- Bdm-´p-]pg]qcw Znhkw A¿≤-cm-{Xn-ap-X¬sW∂pw kzman-bm¿ ]d-™phs{X. - aμm-c-°-S-hn¬ KwKm-tZ-hn-bpsS km∂n-[y-ap-≠m- Ip-sa-∂mWv hnizm-kw. tXh¿ ssIX-h-f-∏n¬Iq´n Fgp-∂-≈n∏v h∂m¬ tZhn-am-cpsS Bdm´v XpS-ßp-I-bm-bn. hnj- Bdm-´p-]p-g]qcw mfn¬ A¿≤-cm{Xn tNmXn - lm-cn-bmb IS-em-t»cn ]njm-cn-°¬ `K-h-Xn-bmWv£{Xw D®-ÿm-o-bm-bm¬ tZh-ta-fbv°v sSp- - BZyw Bdm-Sp-∂-Xv. XpS¿∂v a‰p-tZ-hn-amcpw Bdm-m-b-IXzw hln-°p∂ Xr{]-bm¿ tXh¿ ssIX- Sp-∂p. Iq´n-sb-gp-∂-≈n-∏n-p-tijw hnf-°m-Nm-cw,h-f-∏n-se-Øp-∂p. ]√n-t»cn sk‚¿ apX¬ ssIX- tIfn-]‰v F∂nh Ign-™m¬ tXhcpw Duc-I-Ø-h-f-∏p-hsc tXh¿°v 11 B-I-fpsS AI-º-Sn-tbm- Ω-Øn-cp-h-Snbpw tN¿∏v `K-h-Xnbpw Bdm-´n-mbnsSbp≈ ]©-hm-Zyhpw XpS¿∂v 21 B-I-tfm-sS- ]cn-]m-h--amb aμmcwIS-hn-te°v Fgp-∂-≈p-∂p.bp≈ ]m≠n-ta-f-hp-am-Wv. ]m≠n-tafw Ah-km-n- ChnsS {]tXyIw k÷-am-°n-bn-´p≈ afi-]- Øn¬ tZho- t Z- h - ∑msc Cd-°n-sb-gp- ∂-≈n-°pw. Duc-Iw, Xr{]- b m¿, A¥n- °mSv t£{X- ߃°v hnim-e-amb aμmcwIS-hn¬ afi-]-ap-≠m-°p-∂- Xn-p≈ Ah-Im-iap- - ≠v. C{X- b - [ nIw tZho tZh∑mcpw `‡-Pßfpw ]s¶- - - Sp-°p∂ Bdm´v tIc- f- Ø n- e - X y- ] q¿Δ- a m- Wv. ]c- a - ] - h n- { X- amb Cu Bdm-´n¬ ]Xn- m- b n- c - ° - W - - 154 -
 • 32. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 kqN-I-amb aIpSw Hgn- hm-°n-bmWv tXh-cpsS aS- ° - b m- { X. ASpØ h¿jsØ ao- a m- k - Ønse {]Xo-£bp-ambn- Cud--Wn™ IÆp-I- tfmsS `‡¿ imkvXm- hnv AI- º - S n- b mbn t£{X-Øn-te-°v. {Kma-_en {Kma- c - £ - I - mb Bdm-´p-]pg imkvXmhv {Kmaw apgp-h≥ k©-cn®v P-ß-fn¬ Ap-{K-l- h¿jw sNmcn- b p- ∂ p. {Kma-Øns‚ c£-bmWv°nv `‡-P--߃ ]s¶-SpØv n¿hr-Xn-b-S-bp- {Kma-_-en-sIm≠v Dt±-in-®n-´p-≈-Xv. k‘y-°p-∂p. Bdm-´n-p-tijw Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Snbpw tijw {io`p-X_en Ign™v t£{X-]m-eIv Xqhp- - -tXhcpw Hcp-an®v Bdm-´p-]pg t£{X-Øn-te- ∂-Xn-p-apºv hen-b-]m-Wn-sIm´n {Kma-_-en°v°p≈ hgn-at≤y iwJv apg-°p-∂p. Duc-I-Ø-Ω- imkvXm-hns Fgp-∂-≈n-°p-∂p. ]qc-]m-c-h-iy-Xn-cp-h-Sn-bm-Wv Bdm-´p-]p-g-t£{Xw BZyw {]Z- Øn¬ kpJ-kp-jp-]v-Xn-bn-em-≠p-t]mb Bdm-´p-]p-£nWw sh°p-∂-Xv. g-bnse tXh¿tdmUneqsS Fgp-∂-≈p∂ imkvXm- hns kzoI-cn-°m≥ `‡-P߃ nd-]dbpw ne- - - -HmNmcw hn-f-°p-ambn ImØp-n¬°pw. Pem-i-bw, t£{Xw, Xr{]bm¿ tXh¿ Bdm-´nv aμmcw IS-hn- m¬h-gn-°q-´v, s]cp-h-gn, DØa hr£w, {Kma-te°v bm{X-bm-bm¬ BXn-tY-b-mb Bdm-´p- Øns‚ me- X n- c p- I ƒ F∂n- h nSßfn- s ems°]pg imkvXmhv ]pd-tØ°v Fgp-∂-≈p-I-bm-bn. X{¥n _en-Xq-h-Ww. Bdm-´p-]p-g-bn¬n∂p ]pd-t£{Xw {]Z-£n-Ww-sh®v bm{X-bm-Ip∂ tZho- s∏-´m¬ hnim-e-amb ]mS-Øp-IqSn sIm‰w-Ip-f-ßc,tZ-h-∑m¿°v HmNmcw ]d-bp∂ NS-ßmWv ]n∂o- ssaºn-ffn, Duc-Iw, InSm-bv°p-fßc, Abn-n-°mSv, - - -Sv. tN¿∏v `K-h-Xn°pw Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Sn°pw apØp-≈n-bm-ev, tN¿∏v, ta°m-hv, s]cp-h-w, Xncp-tXh¿°pw imkv X mhv "Ggp- I ≠w hsc hp-≈-°m-hv, h√-®n-d, NmØ-°p-Sw, ]nSn-°-∏-d-ºv,AIºSn t]mIp-∂p. ]njm-cn-°¬, sXm´n-∏mƒ F∂o t£{X-ß-fnepw AhnsS sh®v Bdm-´p-]pg t£{X-Øns‚ kμ¿in®v XncnsI Bdm-´p-]pg t£{X-Øn¬PyuXn-jn-I≥ KWn® ASpØ h¿j-Ønse ]qc- FØn t£{X-]m-e-Iv _en-Xqhn {Kma-_en Ah-Øns‚ XnøXn Bdm-´p-]pg tZhkzw {]Xn-n[n km-n-∏n-°p-∂p. ]n∂oSv sImSn-°p-tØm-Sp-IqSn ]qc-hnfw-_cw sNøp-∂p. cmP-Iob Inco-S-Øns‚ Øns‚ F√m NS-ßpIƒ°pw ]cn-k-am-]vXn-bm-bn. Fw. cmtP-{μ≥ : Bdm-´p-]pg IΩn-‰n-bn¬ 1985 apX¬ {]h¿Øn-®p-h-cp-∂p. tPmbn‚v sk{I-´-dn, sk{I-´dn F∂ ]Z-hn-Iƒ Ae-¶-cn-®n-´p-≠v. Ign™ 12 sIm√-ambn {]kn-U‚mbn {]h¿Øn-®p-h-cp-∂p. - 155 -