Your SlideShare is downloading. ×
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Makarajyothi 2012

812

Published on

Makarajyothi 2012, Theme based Souvenir released in connection with Annual Makaravilakku Festival of Tripunithura Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple. …

Makarajyothi 2012, Theme based Souvenir released in connection with Annual Makaravilakku Festival of Tripunithura Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple.
2012 - Theme was "Themes of Indian Music"

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
812
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ùMr uaj vcû helg htqCÛùlãrMû becX heoX ùhmejõ ùMflogjfl ujX oìfCX kgÂxpãflVe pevgvõeOeã beacljcfljYgpX aMóaYesi vfOeã hËelx heCfoVaãv ùhlfYëMcav MXKòaùk oOevû aoabe YtóeOfãg©û ùlfoMhlfvglû helghtqCÛùlãrMûlecjXkgä~j ùMr OqîMem£e MjCXanekbrjõX cuehtpõX heaÍõM bXMlfnkXmqbª jìekjX bfYgX akjaä akäf bfùiuXheqbªlr uôoãevÌX EqèùleChjX aobXMem£ejX ùhCcecõuX Mem£ejX ùhCcecõuX hájÔeKõaclox aãebfùh htpõX bfMV bÌõX vflõX Mgíû haæÿjû lmõ ùhmaÿe YibezbfóÛg MXaYeû ùhfãX mglX Mem£e bmlf cevamìfùh ùhmeovfjlXMem£ejX ùhCcecõuX YtlveL moevÌe mqbª Ytloãehje jìjìcue yeauecècelXi icvX Meam£ lgYõX vace vcûkejgCõecôl htjflX ãmõ OvVéjfq celemqbª bfIxv ujX aobX hfle jgaùoeYfó©cûMem£ejX ùhCcecõuX lX Mem£ejX DuX baÌ cuessboõX oãevfOfXDmxclxkganMVjX aobX Dvõoe MjCX vem£fDmxclxßùlg bfveMvX lVacb MjCX ccDmxcofóØ ùhoelejX lmxceox kejgCõ YeabvMem£ejX ùhCcecõuX jì jì cueùhaYe!
 • 2. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 “£b-Øn¬ n∂pw {XmWw sNøp-∂Xv” (m-i-Øn¬ ߃ ]s¶-SpØv Xß-fpsS A`n-tj-I-Øn-¬ `K-hXv _nw_wn∂pw c£n-°p-∂-Xv) ‘t£{Xw’ F∂ A¿∞-amWv {io i¶-cm- Bdm-Sp-∂Xv I≠v -sXm-gpXv kmbq-Py-a-S-bp-∂p.Nm-cy¿ `K-hXv KoXbv°v cNn® `mjy-Øn¬ evIn-bn-´p-f-f-Xv. aI-c-amkw 1˛mw XobXn hen-b-hn-f°v hcpw-hn[w sImSn-Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-t£{Xw Cu A¿∞sØ I-bdn c≠mw-Xo-bXn Bdm-t´m-´p-IqSn kam-]n-°p∂ 6 Znh-ksØ]q¿Æ-am-°p-∂p. Cu t£{X-Ønse tZhs Adn™v Bcm-[n- aI-c-hn-f-°m-tLm-j-amWv Cu t£{X-Ønse {][m D’-hw.°p-∂-h¿°v k¿Δ- sF-iz-cy-ßfpw {Ia-Øn¬ h∂p tNcp-∂p. CXp- I q- S msX Nnß- a m- k - Ø n¬ nd, ]pØ- c n, hnm- b - I - Xma- c w- I p- f - ß c t£{X- Ø nse apJy- { ]- X njv T N-Xp¿∞n, I∂n-am-k-Øn¬ ]qP-h-bv]v,hr›nIw, [p amk-ß-{io [¿Ω- i m- k v X m- h n- t ‚- X m- W v . Chn- S psØ tZhs fn¬ aWvU-e-°m-ew, ao-am-k-Øn¬ `K-hms‚ Xncp-m-fmbN{a-h-´-Ø-∏-mbpw `‡-P--߃ Bcm-[n-®p-h-cp-∂p. he-Xp- ss]¶pn D{Xw, taS-am-k-Øn¬ hnjp-Zn-hkw hn-ti-jm¬ AjvS-I- c - Ø n¬ Aar- X - I - e - i - h p- a mbn IpSn- s Im- f - f p∂ {Z-hy- K-W-]Xn tlmaw, I¿°n-S-I-Øn¬ cmam-b-W-am-km-N-cWw{io[¿Ω-im-kvXmhv Xs‚ `‡-cpsS GX-`n-em-jhpw km[n-®p- F∂n-hbpw t£{X-Øn¬ hn]p-e-ambn BtLm-jn-®p-h-cp-∂p.sIm-Sp-°p-hm≥ Xøm-dmbn Ccn-°p-I-bm-Wv. I∂n-aq-e-bn¬KW-]Xn `K-hmpw sXs° Xncp-ap-‰Øp≈ t£{X-Øn¬ A©v ]Xn-‰m≠v apºv cq]o-Ir-Xamb t£{X-]cn-kchm-kn- - - - -`{Z- I mfn tZhnbpw `‡- P - - ß ƒ°v Ap- { K- l - ß ƒ I-fpsS kwL-SbmWv Xma-cw-Ip-fßc Aø-∏tk-hm-kan-Xn. Cu - - - - -¬Ip- h m- mbn hmW- c p- f p- ∂ p. IqSmsX mK- c m- P m- h v , t£{X-Ønse ssZw-Zn--Im-cy-ß-fpw, D’-hm-tLm-j-ß-fpw,{_“-c£kv F∂o D]-tZ-h∑m-tcbpw ChnsS {]Xn-jTn-°s∏´n´p≠v. - - v - n¿Ωm-W-{]-h¿Ø--ßfpw S-Øn-h-cp-∂-Xv Aø-∏- tkhm k-an-Xn-bm-Wv. t£{X-Øns‚ D∂-aØn-m-hiy-amb ]e n¿Ωm-W - - - hnf-°p-h-bv]v, Nμw Nm¿Ø¬, ocm-RvPw, Ff-fvXn-cn, -{]-h¿Ø--ßfpw CXn-Iw sNbvXp-Xo¿°p-hm≥ kan-Xnbv°vA∏w nth- Z yw, ]mbkw nthZyw XpS- ß n- b - h - b mWv{io[¿Ω-im-kvXm-hn-p-ff apJy-h-gn-]m-Sp-Iƒ. hnti-j-Zn-h-k-ß- km[n-®n-´p-≠v. t£{X ]p-cp-≤m-cW b⁄-Ønse memw-L´- -fn¬ `K-hmv ]mev, søv F∂o {Zhy-ßsf-s°m≠v {]tXyI A`n- - ambn Xma-cw-Ip-f-ßc {io [¿ΩimkvXm-hns‚ Du´p-]p-c-bpsStj-I-ßfpw S-Øn-h-cp-∂p. F√m-h¿jhpw aI-c-amkw 1˛mw n¿ΩmWw `K-hm≥ {io [¿Ω imkvXm-hns‚ Ap-{K-lm-»n pwXobXn (a-I-c-hn-f°v Znh-kw) cmhnse `K-hmv S-Øn-h-cp∂ `‡-P--ß-fpsS k¿Δm-fl-m-bp≈ klmb kl-I-c-W-߃AjvSm-`n-tj-I-ß-fn¬ (F-Æ, søv, ]m¬, tX≥, ]©m-ar-Xw, sIm≠pw aI-chn-f°nv ap≥]mbn ]q¿Øo-Icn®v `K-hmv ka¿∏n- - - -Icn-°v, `kvaw, If`w F∂o -{I-a-Øn¬) qdvI-W-°nv `‡-P-- °p-hm≥ km[n®p F∂-Xn¬ kan-Xn°v Nmcn-Xm¿∞y-ap-≠v. -4-
 • 3. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012vejeãCz Dvgpz vêtlfjfh¥eëxhgnfãÿtq cvhf.Z. Sjtq, lôh¥tCfègJSJCekgäX - 682 306aHeQ : 0484 - 2775817 Xr∏q-Wn-Øpd 21-12-2011 Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse Cu h¿jsØ aI-c-hn-f-°m-tLm-j-Øn-tm-S-p-_-‘n®v “kwKo-Xw” F∂ hnj-b-Ønv {]mapJyw sImSp-Øp-sIm≠v “a-Ic tPymXn” F∂ ma-t[-b-Øn¬ kvac-WnI {]kn-≤o-I-cn-°p∂p F∂v Adn-™-Xn¬ hf-sc-b-[nIw kt¥m-jn-°p-∂p. “a-IctPymXn” F√m hn`m-K-°m¿°pw hn⁄m{]Z-am-Is´ F∂pw {]m¿∞n-°p-∂p. {io]q¿Æ-{X-bo-i-s‚-bpw, Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im- kvXm-hn-s‚bpw Ap-{K-lm-in- p-Iƒ F√m-h¿°pw D≠m-Is´ F∂pw {]m¿∞n-°p-∂p. F∂v ]pen-b-∂q¿ Ap-P≥ mcm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv -5-
 • 4. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt. BapJw kzmantb icWaø∏........... Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse aI-c-hn-f°v D’-hm-tLmj kvac-WnI ""aI-c-tPymXn 10-˛masØ ]Xn- ∏n-tebv°v IS-°p-I-bm-Wv. t£{X-ß-tfm-S-p-_-‘n-®p≈ Imcy-߃am{Xw Dƒs°m-≈n®v (B-Nm-cm-p-jvTm--߃, t£{X-I-e- Iƒ, KP-ho-c-∑m¿, tafw, D’-hm-tLm-j-߃ XpS-ßn) AXm-Xns‚ ]q¿Æ-Ku-c-h-tØm-sS-Xs∂ Ign™ HºXv ]Xn-∏p-I-fpw, {io[¿Ω imkvXm-hns‚bpw {io]q¿Æ-{X-bo-is‚bpw Ap-{K-lØm-epw, `‡-PßfpsS kl-IcW߃sIm≠pw, kvXpXy¿l- - - - - - - - - amb coXn-bn¬ Ah-X-cn-∏n-°p-hm≥ kan-Xnbv°v km[n-®-Xn¬ XnI™ Nmcn-Xm¿∞y-ap-≠v. 10-˛masØ ]Xn∏v ""kwKoXw F∂ A]mc kmK-csØ ASp-Ø-dn-bp-hm-p≈ Ffn-b-{i-a-am-Wv. ""kwKo-X-a]n kmlnXyw kc-kzXym: kvX-Zzbw GIw B]m-Z-a-[pcw AyZv Btem-N-m-arXw F∂ i¶-cm-Nmcy hmIy-Øn¬ n∂pw kwKoXw F∂ alm-Xv`p-X-Øns‚ {]m[myw {Kln-°m-hp-∂-tX-bp-≈q. XymK-cm-P-kzm-an-Iƒ, apØp-kzman Zo£n-X¿, iyma-im-kv{Xn-Iƒ, jSvIm-e-tKm-hn-μ-am-cm¿, sNssº sshZy-mY `mK-h-X¿ XpS-ßnb kwKoX km{am-´p-I-fpsS ]mZ-kv]¿i-ta‰ ]pWy-`q-an-bn¬ hkn-°m≥ km[n®p F∂Xv Hmtcm `mc-Xo-b-s‚bpw ku`m-Ky-am-Wv. kwKoXwsIm≠v Ah¿ cNn® alm-Zv`p-X-ß-fpsS IY-IƒtI´mWv mtam-tcm-cp-Øcpw hf¿∂-Xv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ aI-c-tPym-Xn-bn-eqsS km[m-c-W-°m-cv kwKo-XsØ ASp-Ø-dn-bp-hmp≈ Rß-fpsS {iawXo¿Øpw DNnXw F∂p-Xs∂ R߃ hniz-kn-°p-∂p. Iem-Im-c-m-hpI F∂Xv F√m-h-cmepw km[n-°p∂ H∂√. Hcp XnI™ Iem-Im-c-m-Im≥ P∑-kn-≤-amb hmk--Iƒ IqSntb Xocq. F∂m¬Hcp √ Bkzm-Z-I-m-Ip-hm≥ km[n-°pI F∂Xpw Hcp Ie-bm-Wv. kwKo-X-sØ-°p-dn®v Adn-bp-hm≥ B{K-ln-°p-∂-sX√mw Adn-bp-hm-pw, kwKoXwBkz-Zn-°p-hm-p≈ Ignhp h¿≤n-∏n-°p-hmpw CØ-h-WsØ ""aI-c-tPymXn°v km[n°pw F∂v R߃ Dd®v hniz-kn-°p-∂p. Ign™ HºXv ]Xn-∏p-Ifpw t]mse Xs∂, Cu kvac-Wn-Ibpw Atz-jW IpXp-In-Iƒ°v Hcp ""d^-d≥kv {KŸw BIpw F∂-Xnv X¿°-an-√. ap≥h¿j-ß-fn-se- ]Xn-∏p-Iƒ°v `‡¿ ¬Inb kzoI-cWw Cu h¿jhpw e`n°pw F∂v hniz-kn-°-s´. F´p Znhkw o≠p-n∂ {io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Ønse hr›n-tIm-’-h-Øn-p-tijw, Xr∏q-Wn-Øp-d-bnse `‡-P--߃ BImw-£-tbmsSImØn-cn-°p∂ D’-h-amWv Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ aI-c-hn-f°v BtLm-j-߃. 2012˛se aI-c-hn-f°v D’hw Pp-hcn 11-˛mw XobXnsImSn-I-b-dn. 16-˛mw XobXn Bdm-t´m-Sp-IqSn kam-]n-°p-∂p. D’-h-°-º-°m¿°pw, taf-t{]-an-Iƒ°pw Cu h¿jsØ D’-hhpw Ahn-kva-c-Wo-b-ambZriy-˛-{imhy Ap-`-h-߃ krjvSn°pw F∂-Xn¬ X¿°-an-√. Ign™ Ime-b-f-hp-I-fn¬ Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏-tkhm kan-Xn-bpsS F√m {]h¿-Ø--߃°pw `‡-cpsS k¿Δm-fl-m-bp≈ kl-I-cWwR߃°p e`n-®n-´p-≠v. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-lw-sIm≠v Gs‰-Sp-°p∂ Hmtcm {]h¿Ø-hpw awK-f-I-c-ambn ]cy-h-km-n-∏n-°p-hm≥ C∂p-hsc kan-Xn°v km[n-®n-´p-≠v. t£{X-]p-cp-≤m-cWhpw, {iotIm-hnepw, Np‰-ºehpw sNtºme tabm≥ km[n-®Xpw t£{X-Ønp ]Sn-™mdphi-Øp≈ - - - -ÿew kz¥-am-°p-hm≥ km[n-®Xpw DZm-l-c-W-ß-fm-Wv. Aø-∏-tk-hm-k-anXn Gs‰-SpØ Hcp _rlXvkwcw-`-amWv Du´p-]pc n¿Ωm-Ww. n¿ΩmWw Bcw-`n-°p-hm-p≈ {iaw XpS-ßp-tºmƒ {io[¿ΩimkvXm-hn-s‚-bpw, {io]q¿Æ-{X-bo-is‚bpw Ap-{K-lßfpw, `‡-cpsS {]m¿∞-bpw am{X-am-bn-cp∂p kan-Xn-bpsS aqe-[w. n¿Ωm-WØns‚ {]mcw- - - - - -`-L´w apX¬ n¿ΩmW ]ptcm-KXn-bpsS Cu Ah-km-L´w hsc kmº-Øn-I˛km-t¶-Xn-Ißfmb Hcp Imcy-Øn-p-ap-∂nepw ]I®p n¬t°≠ Hchÿ - - - - - -kan-Xn°v D≠m-bn-√. {io[¿Ω imkvXm-hns‚ AZr-iy-Ic߃ X°-kabßfn¬ `‡-cpsS klm-bßfpsS cq]-Øn¬ R߃°v ]n¥p-Wbpw, ss[cyhpw - - -- - - - - -¬In. 2011 Unkw-_¿ 31-˛mw Xo-b-Xn, ""Du´p]pc `K-hmp ka¿∏n-°p-I-bm-Wv. kan-Xn-bpsS {]h¿Ø-߃°v i‡n-]I¿∂v, F√m kl-IcWßfpw ¬Inb `‡¿°pw IpSpw-_mw-K߃°pw {io[¿ΩimkvXm-hns‚ Ap-{K- - - -- - -l-߃ n¿tem`w e`n-°s´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. GsXmcp kvac-Wn-Ibp-sSbpw IcpØv AXns‚ D≈-S°amWv F∂v kan-Xn°v XnI™ t_m[y-ap-≠v. Cu - - -kvac-Wn-Ibv°v Bh-iy-amb teJ-ßfpw, hnh-cßfpw ¬In Ap-{K-ln® Hmtcm alXvhy‡n-tbbpw Xpey-{]m-[m-y-tØm-sS, μn-tbmsS kvacn-°p-∂tXmsSm∏w. - - -Ah¿t°-h¿°pw {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-lØm¬ Bbq-cm-tcm-Ky-߃ e`n-°p-am-dm-Is´ F∂v Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n-°p-∂p. - ""aI-c-tPymXn {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ ]mZm-c-hn-μ-ß-fn¬ `‡ym-Z-c-]q¿Δw ka¿∏n-°p-∂p...... Fkv. lcn sk{I-´-dn, Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kanXn -6-
 • 5. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt. aI-c-tPym-Xn-bn-eq-sS... A©p-]-Xn-‰m-≠p-I-fmbn Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse nXy- n-Zm--ßfpw B´-hn-ti-j-ßfpw Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏-tkhm kanXn F∂ `‡-P kwL-S--bpsS Npa-X-e-bn-em-Wv S-∂p-h-cp-∂-Xv. `K-hm≥ [¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap- {K-l-Ømepw `‡-P--ß-fpsS n¿tem-`-amb klmb kl-I-c-W-ß-fmepw Cu t£{Xw nXy-]p-tcm-K-Xn-bn-em-sW∂v kk-t¥mjw Adn-bn-®p-sIm-≈-s´. F√m hnti-j-ßfpw AXn-t‚-Xmb {]m[m-y-tØm-Sp-IqSnØs∂ S-°p∂p F∂p≈ Imcyhpw F√m-h¿°pwAdn-hp-≈-Xm-W-t√m. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ aI-c-hn-f°v atlm-’hw F√m h¿jhpw `wKn-bmbn S∂phcp-∂p.Ign™ H≥]Xp h¿j-ß-fmbn "aI-c-tPymXn F∂ ma-t[-b-Øn¬ Hcp kvac-Wn-Ibpw {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p. kmwkv°m-cn-Ihpw Iem-]-chpw t£{X-kw-_-‘n-bp-amb GsX-¶nepw Hcp hnj-b-Ønp{]m[myw ¬In-s°m-≠mWv F√m h¿jhpw Cu kvac-WnI `‡-P ka£w ka¿∏n-°m-dp-≈-Xv.]Ømw hm¿jn-I-amb Cu thf-bn¬ kvac-Wn-I-bv°mbn kzoI-cn-®n-´p≈ hnjbw "kwKoXw F∂-Xm-Wv. Ie-I-fpsS Cu‰n-√-amWv Xr∏q-Wn-Øp-d. tIc-f-Ønse G‰hpw henb Iem-t£-{X-ß-fn¬ H∂mbB¿.-F¬.-hn. tImtf-Pp-Xs∂ Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS A`n-am--am-Wv. kwKoX {]Xn-`-I-fm¬ C{Xbpw Ap-{K-lo-X-amb as‰mcp ÿehpw tIc-f-Øn-se-∂√ `mc-X-Øn¬ Xs∂-bp-t≠m F∂p kwi-bn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. Ch-cpsS FÆw AwKp-eo-]-cn-an-X-a-√m-Ø-Xn-m¬ t]sc-SpØp ]d-bm≥ km[y-hp-a-√. Cuiz-cm-cm-[-bv°p apJy-amb LS-I-ß-fn¬ ap≥]-¥n-bn¬ n¬°p-∂Xv kwKo-X-amWv. a{¥-߃, taf-߃, `P-, Xp≈¬, IqØv, IY-I-fn, tkm]m kwKoXw apX-emb t£{X-kw-_-‘n-bmb Ie-I-fpsSsb√mw Poh≥ kwKo-X-am-Wv. ΩpsS tZho-tZ-h-∑m-cp-tSbpw Ejn-I-fp-tSbpw Ic-ßsf Ae-¶-cn-®n-cn-°p∂XpXs∂ kwKo-tXm-]-I-c-W-ß-fm-Wv. Cu {]]©w Xs∂ kwKo-Xm-fl-I-am-Wv. {]`mX ]£n-I-fpsS If-Iq-P--߃, Zn-I-fpsS Hgp°v Ch-sb√mw kwKo-X-a-b-am-Wv. kwKo-X-Øns‚ Ap-c-W--ß-fn-s√-¶n¬ Cu {]]-©-Øn-p-t]mepw AÿnXz-an-√. inip-°ƒt]mepw Dd-ßp-∂Xv Xmcm-´ns‚ eb-am-[p-cy-Øn-emWv. kwKoX {]Xn-`-I-fp-sS, Bkzm-Z-I-cp-sS, hna¿i-I-cpsS {]uV-Kw-`o-c-amb teJ--߃ ]T--߃,hna¿i--߃ F∂n-h-bm¬ kº-∂-amb Cu kvac-WnI s]mXp-P--k-a£w `‡ym-Z-c-]q¿Δw ka¿∏n-°p-∂p. CXn-p-th≠n Atlm-cm{Xw {]b-Xvn® kanXn {]h¿Ø-I¿, t{]m’m-lw ¬Inb Kpcp-P--߃, CXn-te-bv°mbn hne-s∏´ teJ--߃ ¬Inb teJ-I¿, ]c-ky-ßfpw a‰pw-X∂v klm-bn® hym]mc, hyh-kmb, ÿm]--߃, hy‡n-Iƒ, Ia-o-b-ambn A®-Sn®v IrXy-k-a-b-Øp-Xs∂R߃°p ¬Inb "amXm {]nt‚gvkv, AXp-t]m-se-Xs∂ CXns‚ hnP-b-Øn-mbn {]h¿Øn-®n-´p≈ F√m k÷--ß-tfmSpw kan-Xn-bpsS μnbpw IS-∏mSpw tcJ-s∏-Sp-Øn-s°m-≈p-∂p. Cu kwcw-`-Øn-p-th≠n klm-bn-®n-´p-≈ F√m-h¿°pw tZi-m-Y-mb {io]q¿Æ-{X-bo-i-t‚-bpw, Xma-c-Ip-f-ßc{io[¿Ω imkvXm-hn-s‚bpw Ap-{K-lm-in- p-Iƒ D≠m-Is´ F∂p {]m¿∞n-®p-sIm-≈p-∂p.{ioltc axXma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXmth icWw k¿thiv i¶¿ Fkv. I¨ho-¿, aI-c-hn-f-°m-tLmjIΩn-‰n. -7-
 • 6. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 D≈-S°wkma-th-Zhpw kwKo-Xhpw ˛ tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºq-Xncn 9`mcX kwKoXw Ncn-{X-Øn-eqsS -˛ tUm. F. PeP h¿Ω 15kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Km-an-Iƒ ˛ tUm. `ph-t-izcn Pn. 20kwKo-X-˛-km-ln-Xy-`mhw Xpfpºn n¬°p∂ t£{X ]©-c-Xv-Ir-Xn-Iƒ˛ 25tUm. Fkv. `mKy-e£van Fw.-F. ]n.-F-®v.-Un.{io apØp-kzman Zo£n-X¿ IrXn-I-fnse Ap-]a kwKo-X-˛-km-lnXy ka-zb kuμcyw ˛ 29tUm. {]oXn sI.mZ-cq-]n-Wnsb {]Xy-£-am-°nb iymam-im-kv{Xn-Iƒ ˛ tUm. aRvPp tKm]m¬ 33kzmXn kvarXn-I-fn-eq-sS ... ˛ AizXn Xncp-mƒ cma-h¿Ω 36It®cn [¿Ωw ˛ tUm. {ioh’≥ sP. tatm≥ 42h-hn[ `‡n-bpw, kwKo-Xhpw ˛ -tUm. B¿. {ioteJ 45t£{X-kw-KoXw ˛ HcmapJw ˛ APnXv ºq-Xncn 48kwKoXhpw kmlnXyhpw ˛ tUm hn B¿ {]t_m[N{μ≥ mb¿ 51tIc-f-Ønse t£{X-߃ ˛ I¿Æm-SI kwKoX Io¿Ø--ßfn¬ ˛ 56tUm. ANyp-Xvi-¶¿ Fkv. mb¿kwKoXw Cuiz-c≥ ˛ Sn.-F-kv. cm[m-Ir-jvWPn 60kwKo-X- kw-kvIm-c-ß-fpsS ka-z-b-ambn lnμp-ÿmn kwKoXw ˛ tUm. A{`m-ZnX _m¿Pn 63tkm]m kwKoXw ˛ Hcp kmam-ym-h-tem-Iw ˛ tUm. eoem HmwtNcn 67IY-Ifn kwKo-X-Øns‚ hnImk ]cn-Wm-a-߃ ˛ cta-i≥ Xºp-cm≥ 76a-e-bm¨a-bpsS `mh-cm-K-߃ ˛ inh-Zmkv h¿Ω 80A`n-apJw :˛ ]{Xm-[n-]-k-anXn ˛""Ka-I-h-iyXbm¿∂ IrjvW kwKo-X-Øns‚ Fgp-]-Ø©v h¿j-߃ ˛ 83]fl-`q-j¨ Sn.-F≥. IrjvW≥kwKoXhpw BtcmKyhpw -˛ tUm. _n. ]pjv] IrjvW≥ 86kwKo-X-]-cn-]m-Sn-bn¬ i_vZ-kw-hn-[m--Øn-p≈ {]m[myw ˛ {io. An¬ 88kwKo-Xm-`ym-kw˛ C∂-se, C∂v ˛ tUm. ]fl Fkv. Xºp-cm≥ 90P¬km L¿ - ˛ IrjvW-aq¿Øn 94efnX kwKo-X-Øn¬ n∂pw imkv{Xob kwKo-X-Øn-tebv°v ˛ Fw.-F-kv. e£van ip` 97 -8-
 • 7. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kma-th-Zhpw kwKo-Xhpw tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºq-Xncn {_“-ap-tJm-¤p-X-amb NXp¿tΔ-Z-߃ EIv, AXmWv tZh-X. hnizm-an-{X≥, IWz≥, hkn-jvT≥,bPp v, kmam, Y¿Δ-W-ß-fm-W-t√m. ""{_“-n- A{Xn, hma-tZ-h≥, Bt{Xbn, Aw-`r-W]p-{Xn-bmbiz-knXw thZw: F∂m-Wv {]am-Ww. ⁄m-`- hm°v F∂n-h¿ {]kn-≤-cmb Ejn-am-cm-Wv. Kmb-WvUm-Km-c-ß-fmb thZ-߃ Am-Znbpw A-¥- {Xn, XpjvWn-Iv, ApjvSp-∏v, _rl-Xn, {XjvSp-∏v,hp-am-sW∂v n¿Æ-bn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. AXn-m¬- PKXn F∂nh Oμ p-I-fm-Ip-∂p. C{μ≥, A·n,Øs∂ A]u-cp-tj-b-amWv thZ-߃. ⁄mw hcp-W≥, cp{Z≥, hmbp, khn-Xmhv XpS-ßn-bh tZh-Hcp hy‡n-bm¬ cNn-bv°-s∏-Sp-hm≥ km≤y-a√ X-I-fpsS DZm-l-c-Ww.F∂-Xn-m¬ ap-jy-kr-jvS-a√ thZw F∂p ]d- thZ-߃ {]Ir-Xn-tbbpw {]]-©-tØbpwbp- ∂ - X n¬ Akmw- K Xyw H´pwX- s ∂- b n- √ . ntj-[n-°p-∂n-s√∂p am{X-a-√, AwKo-I-cn-°p-⁄msØ ap-jy≥ Is≠-Øp-I-bmWv AYhm Ibpw {]iw-kn-°p-Ibpw sNøp-∂p-ap-≠v. Pohn-Z¿in-°p-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv. AXn-m-emWv Ejn- XsØ bYm¿∞-ambn hnh-cn-°p-∂-Xn-m¬, thZwamsc a{¥-{Z-jvSm-°ƒ F∂v hnh-£n-°p-∂Xv. Ejn - GXp Ime-Øpw, Gh¿°pw hgn-Im-´n-bmbn h¿Øn-F∂ hm°ns‚ A¿∞w Xs∂ {Im¥- Z ¿in °p-∂p. BZn-`u-Xn-I-am-bpw, BZn-ssZ-hn-I-am-bpw,F∂m-Wv. B≤ym- fl n- I - a mbpw a‰pw hnhn[ Xe- ß - f n¬ F√m a{¥-߃°pw Ejn-—-tμm-˛-tZ-h-X-Iƒ thZsØ hymJym-n-®-h-cm-Wv ΩpsS ]q¿Δ-kq-D≠v. Ejn-am¿ Z¿in-®, km£m¬°-cn® a{¥-ß- cn-Iƒ. i_vZ-hyp¬∏-Ønsb ASn-ÿm--am°nsf-bmWv E°p-Iƒ F∂p-]dbp-∂Xv. a{¥-{Z-jvSmhv - - - sscp- ‡ w, b⁄sØ ASn- ÿ m- - a m°nEjn-bpw, hrØw Oμ p-am-Ip-∂p. GsXmcp tZh- bm⁄n-Iw, Bfl-X-ØzsØ ASn-ÿm--am°nXsb Dt±-in-®mtWm a{¥w {]tbm-Kn-°p-∂-Xv, B≤ym-fln-Iw, CXn-lmk kw_-‘-ambn sFXn- ]m™m¬ {Kma-Ønse kma-th-Zn-Iƒ HØpIq-Sp∂ e£van mcm-bW t£{Xw -9-
 • 8. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012lm-knIw F∂v mep hn[-Øn¬ A¿∞-a-dn-tb- I-fp-≈-XmWv kma-th-Zw F∂m-Wn-Xns‚ Xmev]-≠-Xm-sW-∂m-Wv bmkv°-a-Xw. cyw. AkwJyw imJ-Iƒ D≠m-bn-cp∂p F∂p ΩpsS hnPvRm kmK-c-Øn¬, thZ-Øn¬ Icp-Xn-bmepw sX‰n-√. Hmtcmtcm Ejn-am-cpsS t]cp-n∂v DXv`qX-amb AkwJyw hn`m-K-ß-fpw, Ah I-fn¬ AXmXv imJ-Iƒ Adn-b-s∏-´p-h-cp-∂p.hnh-cn-°p∂ Bbn-c-am-bncw {KŸ-X-√-P-ßfpw thZsØ mem°n hn`-Pn® IrjvW-ssZz-]m-bΩpsS kwkv°m-csØ kº-∂-am-°p∂p. {_m“- al¿ln Hmtcm∂pw Hmtcm injy≥am¿°p-]-tZ-W-߃, Bc-Wy-I-߃, D]-n-j-Øp-°ƒ, D]- in-®p. kma-thZw ssPan-n-°m-Wp-]tZ-in-®Xv. AXv - -th-Z-߃, thZm-MvK-߃, Z¿i--߃, {iuX-kq- injy-{]-injy ]c-º-c-bm¬ nc-h[n imJ-I-fmbn{X-߃, Krly-kq-{X-߃, kvarXn-Iƒ, CXn-lmk {]N-cn-°-s∏-´p.]pcm-Wm-Zn-Iƒ, Imhy-m-S-Im-Zn-Iƒ XpS-ßn-b-h-bn- {]kn-≤amb Ztim-]n-jØp-Ifn¬ Omtμm- - - - -ep≈ CuSp-shbv∏v as‰mcp cmjv{S-Ønpw Ah- Kyw, tIw F∂nh kma-th-Zm-¥¿K-X-am-Ip-∂p.Im-i-s∏-Sp-hm-n-√-X-s∂. Omtμm-tKym-]n-jØnse ""XXz-akn BWv kma- - - kwln-X, {_m“-Ww, Bc-Wy-Iw, D]-n- th-Zo-bamb alm-Im-hyw. (O-μ ns Kmw sNøp- - -jØv F∂n-ßs Hmtcm thZhpw membn hn`- ∂- h ¿ Otμm- K ≥am¿. kma- t h- Z n- I sf Otμm-Pn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. Hcp ap-jys‚ {_“-N-cym- K≥am¿ F∂v hyh-l-cn-°m-dp-≠v.){i- a - Ø n¬ kwln- X - b v ° pw, Km¿l- ÿ y- Ø n¬ ta¬∏-d™ aq∂v imJ-I-fn¬ ssPan-ob{_m“-W-Øn-pw, hm-{]-ÿØn¬ Bc-Wy-I- imJ-bm-Wv tIc-fØn¬ S-∏n-ep≈Xv. I¿Æm-S-Øn-pw, kym-km-{i-a-th-f-bn¬ D]-n-j-Ønpw Iw, Xan-gvm-Sv, B{‘m-{]-tZiv F∂n-hn-S-ß-fnepw{]m[myw KWn-bv°-s∏-´n-cn-°p-∂p. ssPan-ob kma-thZw {]Nm-c-Øneps≠¶nepw, D]m- k m {][m- - a mb kma- t h- Z - Ø nv tIc-fob {_m“-W-cmb ºq-Xn-cn-am-cpsS thtZm-Fs¥-∂n-√mØ {]m[m-yw, tkma-bm-Km-Zn-{iuX ®m-cW coXn AXy¥w hyXy-kvX-am-Wv. IuYp-a-I¿Ω-ßfn¬ ¬In hcp-∂p-≠v. ""kma-bXn tZhm≥ - imJ Hdo , DØ¿{]-tZ-iv, _wKmƒ, I¿Æm-S-I,At CXn- k ma F∂mWv kmb- W - a - X w. Xan-gvmSv F∂o `mK-ß-fn-epw, cmWm-b-o-b-imJtZh≥amsc can-∏n-°p-∂-XmWv kmaw F∂¿∞w. I¿Æm-S-Iw, cmP-ÿm≥, alm-cm-jv{S, KpP-dmØv,hm°n- t mSpw {]mW- t mSpw IqSn- t N¿∂Xv B{‘m-{]-tZ-iv, DØ¿{]-tZiv F∂o kwÿm--GXmtWm AXmWv kmaw F∂v _rl-Zm-cWy ß-fn-epw, Nne-bn-S-sØ√mw ipjv°-am-sW-¶n-epw,tIm]-n-j-Ønepw ]d-bp-∂p-≠v. kam-iz-kn-∏n-°p- {]Nm-c-Øn-ep-≠v.∂Xv (Soothing), XpjvSn-s∏-Sp-Øp-∂Xv kma-am-Ip- kma-th-Z-kw-ln-X-bnse a{¥-ß-fn¬, qdn¬∂p. kmaw kmXzn-Iam-Wv. (km-ath-ZØns‚ Bizm- - - - Xmsg-bp-≈h HgnsI F√mw Xs∂, EtKz-Z-Øn-ep-k-Zm-bI kz`m-hsØ°pdn®v ]n∂o-Sv {]kvXm-hn- ≈h Xs∂-bm-Wv. F∂m¬, sNm√p∂ coXn ˛°p-∂p≠v.) kzc-hn-[mw ˛ Gsd hyXy-kvX-am-Wv. kmam-y- kma-th-Z-Ønv IuYp-aw, cmWm-b-o-bw, kz-c-Øn-ep-≈, AXm-bXv DZm-Øm-p-ZmØ kzcnXssPao-obw F∂o aq∂p kwln-X-Ifpw (im-J), ]q¿Δ-I-amb EIv kwln-X-bpw, AtX a{¥-߃XmWvUyw, Omtμm-Kyw, ssPan-obw AYhm Xe- Xs∂ kzcn®v Kmm-fl-I-ambn sNm√p∂ Km-kw-h-Imcw F∂v aq∂v {_m“-W-ß-fp-am-Wp-≈-Xv. ln-Xbpw tN¿∂-XmWv kma-thZ kwln-X. C-cp-""kl-{k-h¿flm kma-thZ: F∂mWv ]X--RvPen ]- Ø n- b ©v A[ym- b - ß - f p≈ Bc- W y- I - K mwalm-`m-jy-Øn¬ ]d-™n-cn-°p-∂Xv. Bbncw imJ- - AYhm N{μm- k maw IqSn Dƒs∏- S p- ∂ - X mWv - 10 -
 • 9. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012kwln-X; a‰v `mK-߃ ]Xn-hn-s√-¶nepw N{μm-kmaw ""EIv`n: ]mTy a`qXv KoXwkym-km-{i-an-Ifmb kzman-bm¿amcpw sNm√m-dp-≠v. - kma`y: ka-]-ZyX bPq¿t`ym-`n-Ow PmXm˛ F√m thZ-߃°pw Hmtcm D]-th-Zap-s≠∂v - ckm-›m-Y¿ΔW: karXm: F∂v kwKoX Z¿∏-kqNn-∏n-®p-h-t√m. Km‘¿ΔthZ-amWv km-a-th-Z- W-sa∂ {KŸ-Ønepw,Øns‚ D]-th-Zw. AXm-bXv kwKoXw kay-°mbKoXw AYhm Kmw BWv kwKoXw. {]]-©- ""kma-th-ZmZv kztcm PmX:kw-KoXw Xs∂ Nn´-s∏-Sp-Øn-b-XmWv kma-th-Zw. kztct`ym {Kma-kw-`hm: F∂v amXw-K≥ _rl-aq∂p kma-thZ imJ-I-fnepw h®v ssPan-ob t±in-I-bnepwkma- t h- Z - a mWv IqSp- X ¬ kwKo- X m- fl - I - s a∂v ""k]vX-kz-cmkvXp Kobt¥kmμ¿`n-I-ambn {]kvXm-hn-®p-sIm-≈-s´. kma- kma-`n- m-a-ssK¿∫pss[: F∂v amWvUpIy-Øn¬ n∂v Pn-®-XmWv kwKoXw F∂-Xn-m¬ inIvjbnepw ]d-b-s∏-´n-cn-°p-∂p.kmaPw F∂ ]Zw kwKo-X-Øns‚ ]cym-b-ambn CXn¬n∂v, kwKo-X-Ønse {]amW {KŸ-D]-tbm-Kn-°p-∂p. ß-sf-√mw, kwKo-XØns‚ D¤hw kma-th-ZØn¬ - - kma-th-Z-Øn¬ n∂mWv kwKoXw D¤-hn- n∂m- s W∂pw kma- t h- Z - Ø n¬ k]v X - k z- c - { ]-®-sX-∂-Xnv ]ucm-WnI {KŸ-ß-fn¬ nc-h[n tbmKw Ds≠∂pw AwKo-I-cn-®n-´p-s≠∂v hy‡-{]am-W-߃ ImWp-h≥ Ign-bpw. NneXp am{Xw am-W-t√m.Xmsg tN¿°p-∂p. thtZm-®m-cWw {][m--ambn aq∂p hn[-Øn-""kma-th-Zm-ZnZw KoXw em-Wp-≈-Xv. B¿®n-Iw, KmYn-Iw, kman-Iw. EIv,kwP- { Kml ]nXmalx F∂v im¿Mv K - t Z- h ≥ KmY, kmaw F∂n hm°p-I-fp-ambn _‘-s∏-´mWnkwKoX cXvm-I-c-Ønepw ]Z-߃ D≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. B¿®nIw GI kzc-""P{Kml ]mTy-arKvthZm¬ am-Wv. ΩpsS m´nse ]e BNm-cm-p-jvTm--ß-kma-t`ym-Ko-X-tah N F∂v `c-X-ap-n-bpsS fnepw (A-ssh-Zn-I-hpw) B¿®nI coXn-bm-W-h-ew-mSy-im-kv{X-Ønepw _n- ° p- ∂ - X v . KmYn- I w, DZm- Ø m- p- Z m- Ø - ß ƒ tN¿∂-Xm-Wv. bPq¿tΔZ {_m“-W-߃ (Nne D]- n-j-Øp-I-fpw) Cu k{º-Zm-b-Øn¬ sNm√n hcp- ∂p. kman-Iam-Is´, DZm-Øw, Ap-Zm-Øw, kzcnXw - - F∂nh tN¿∂-Xm-Wv. EtKz-Zhpw bPq¿tΔ-Zhpw DZm- Ø m- Z n- k z- c - { X- b - k - t a- X - a mWv sNm√p- ∂ - X v . ""Dss®-cp-ZmØ:, ossN-c-p-ZmØ:...... F∂o hn[- Øn¬ kzc-{]-b-XvsØ sshøm-I-c-W-∑m-¿ hnh- cn-®n-´p-≠v. hmt§-b-Im-c-∑m-cpsS coXn-bn¬, "n kzcw Ap-Zm-ØØn-pw, "k kzcw DZm-ØØnpw - - "cn kzcw kzcn-XØnpw kam--am-Wv. ({]-N-bw, Iºw F∂o kzc-t`-Z-ßfpw hnc-f-ambn {]tbm-Kn- °-s∏-Sp-∂p-≠v.) Xma-cIp-fßcbn¬ 2010-˛¬ S∂ kma-th-Zm¿® - kzc-Øns‚ ASn-ÿm--amw am{X-bm-Wv. - 11 -
 • 10. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012am{X-bn¬ hyXymkw h∂m¬ thZw sNm√p-∂Xv S-Øp-Ibpw {]_‘w {]kn-≤o-I-cn-°p-Ibpw]ng-®-Xmbn IW-°m-°pw. icn-bmb am{X-bn¬, sNbvXn-´p-≠v. (The Music of Hebrews - Resemblancekzc- Ø n¬, ho≠pw Bh¿Øn- ° - W w. sX‰n to Samaveda Chart)sNm√p-∂Xv ]m]-am-sW-∂m-Wv hnizm-kw. n›nX mev, A©v, Bdv, Ggv kzc-ßsf D]-tbm-K-coXn-bn¬ sNm√-W-sa∂v hn[n-bp-≠v. kzc-Øn¬ s∏-Sp-Øn-bp≈ kwKo-XsØ-°p-dn®v hni-Zamb hnh- - -ISp-InS am‰w hcp-Øp-hm≥ sNm√p-∂-hv Ah-Im- c-W-߃ imkv{X-{K-Ÿ-ß-fn¬ ImWmw. kzcm-¥-i-an-√. AXm-b-Xv, atm-[¿Ω-Ønv {]k-‡n-bn- cw, HuU-hw, jmU-hw, kºq¿Æw F∂n-ß-s-s√∂v Npcp-°w. bm-Wn-h-bpsS kmt¶-XnI ma-߃. tkma-bm-Kw, AXn-cm{Xw F∂n-h-bn¬ kma- ""B¿®n-tIm-Km-Yn-I-ss›hth-Zn-I-fmb DZvKm-Xm-°ƒ kma-Kmw S-Øp- kman-I› kzcm-¥c:tºmƒ, CXc thZn-I-fmb a‰v EXzn-°p-Iƒ (D-]- HuU-hw, jmUhw ssNhKm-Xm-°-sf-∂mWv Chsc hn-ti-jn-∏n-°p-∂-Xv) kºq¿Æ-tizXn k]vXa:]Xn- mep am{X- b n¬ AI- º Sn ]mS- W - s a∂v GI-kz-c-{]-tbm-tKmln{iuX-{K-Ÿ-ß-fn¬ hn[n-bp-≠v. bmK-Ønv imem- B¿®nI: tkm`n-[o-btXam-{X-bn¬ sNm√pI F∂ Hcp coXn Xs∂ hnti- KmYn-tIm-Zzn-kz-tcm-t⁄b:j-am-bp-≠v. EtKz-Z-Ønse PS, cY XpS-ßnb hnIr- {Xnkz-c-ss›h kmanI:Xn-I-fn-epw, bPq¿tΔ-Z-Ønse sIm´v, tLmjw XpS- NXp-kz-c-{]-tbm-tKmlnßnb {]tbm-K-ß-fnepw, kwlnXm kzc-k-{º-Zm- IYn-XkvXp kzcm-¥c:b-Øn¬ n∂v hn`n-∂-am-bn-´m-Wv thZm-em-]-w.{ihW kpμ-c-amb Cu {]tbm-K-߃ tIc-f- F∂p XpS- ß nb t«mI- ß ƒ aXw- K s‚Øns‚ am{Xw {]tXy-I-X-bm-Wv. _rl-tZ-in-I-bn¬ D≈-Xm-Wv. DZm-Øm-Zn-kz-c-߃ tem-I-Øn¬ a‰n-S-ß- kcn-Ka XpS-ßnb k]vX-kz-c-߃°v aqem-fnepw aX-]camb NS-ßp-Ifn¬ D]-tbm-Ks∏-Sp-Øn- - - - - [m-c-amb kma-th-Z-Ønse kzc-߃°v, {IpjvSw,h- c p- ∂ p- ≠ v . ASp- Ø n- s S, kpdn- b mn hn`m- K - {]Y-aw, ZznXo-bw, a[y-aw, NXp¿∞w, a{μw, AXn-Øn¬s∏-´, kwKo-X-⁄-cmb Nne {InkvXob kzmcyw F∂n-hbmWv ma-ß-sf∂v ssXØn-cob]ptcm-ln-X-∑m-cpsS D’m-l-Øn¬, ""kocn F∂ {]mXn-im-Jy-Ønepw hnh-cn-°p-∂p-≠v. (Xm-c-XaywkwL-S-bpsS Iogn¬, tIm´-bØp h®v kwKo-X- hyp¬{I-a-am-bn-´m-Wv thWp-m-Z-hp-ambn _‘-s∏-hn-j-b-I-ambn Hcp skan-m¿ S-°p-I-bp-≠m-bn. SpØn mc-Zob in£-bn¬ Cßns ]d-™n-cn-kma-th-ZsØ {]Xn-n-[o-I-cn®v Cu teJ-Ipw °p-∂p˛]s¶-Sp-°p-I-bp-≠mbn. ΩpsS thtZm-®m-c-W- ""b: kma-Kmmw {]Ya:Øns‚ coXnbpambn hfsc kmay-ap≈ coXn-bn- kth-tWm¿a-[ya: kzc:emWv Ah-cpsS Nne {]m¿∞--Iƒ. lo{_p, tbmZzn-Xob: k Km-‘mc:em‰n≥ `mj-I-fn-ep≈ Bem-]--ß-fp-am-bp≈ XrXo-bkvXzr j`: kvarX:kmZr-iy-ßfpw N¿®m-hn-j-b-am-bn. lo{_p kwKo- NXp¿∞w jUvP CXymlp:Xhpw kma-kw-Ko-Xhpw XΩn-ep≈ KmV-amb ]©tam ss[htXm `th¬kmZr-iy-sØ-°p-dn®v Bdv Zim-_vZ߃°p ap≥]p- - jjvtTm njmtZm hnt⁄b:X-s∂, aZn-cm-in-bnse tUm. hn. cmL-h≥ ]Tw k]vXaw ]©a: kvarX: - 12 -
 • 11. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012(a-K-cn-k-[-n] F∂v {Iaw) {_m“W {KŸ-ß-fnepw hmZy-߃ hmbn-°p-hm≥ GXmpw h¿j-߃°p ap≥]v I¿Æm-S-I- hn[n-bp-≠v. a‰n-S-ß-fn¬ Ct∏mgpw AXmXv ka-b-Ønse {io cma-N-{μm-]pcw aTØn¬ h®v S∂ ß-fn¬ hmZyw apg-°m-dp-≠v.A¥m-cmjv{S kma-thZ ktΩ-f--Øn¬ ]s¶-S- 1980 Ifn-em-sW∂p tXm∂p-∂p, _m-dkv°p-∂-Xnpw Hcp {]_‘w Ah-X-cn-∏n-°p-∂- lμp- b q- W n- t h- g v k n- ‰ n- b nse kwKo- X - i mkv { XXnpw Ah-kcw e`n-°p-I-bp-≠m-bn. XZ-h-k-c- hn`mKw tae-[n-Im-cn-bm-bn-cp∂ {ioaXn cMvK-m-Øn¬ km£m¬ tbip-Zmkpw a‰v {]K-¤cpw k`m- bIn Aø-¶m-cpsS D’m-l-Øn¬ kma-th-Z-˛-kw-]- X n- I - f mbn D≠m- b n- c p- ∂ p. {]_- ‘ m- h - X - KoX kw_-‘n-bmbn Hcp skan-m¿ S-°p-I-bp-cWØnn- S - b n¬Øs∂ kPo- h - a m- b pw, hfsc ≠m-bn. kma-th-Zm-em-]Ønv AI-º-Sn-bmbnAp-Iq-e-ambpw k¿Δ{io tbip-Zmkv CS-s]-Sp- GXv ]°- h m- Z y- a mWv IqSpX¬ Ap- t bmPywIbpw ssPan-ob kma-Km-Øns‚ hnti-jXIƒ - - - F∂pw a‰pw {]mtbm-Kn-I-am-bn-Øs∂ hne-bn-cp-FSp-Øp-]-d-bp-I-bp-ap-≠m-bn. Jc-l-c-{]nb cmK- Ø-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn. X’-a-bØv kma-th-ZhpwtØmSv tN¿Øphbv°m-hp-∂-tXm, kmZr-iy-ap-≈- kwKo-Xhpw XΩnep≈ _‘hpw Gsd N¿® sNø-tXm, Bbn-´mWv kma-Km-sØ At±lw ncq-]n- s∏-´p.®-Xv. CXn--Sn-ÿmw ta¬∏-d™ mc-Zob in£- tZi-Ime h¿§-h¿Æ hyXym-k-߃°v D]-bnse {]kvXm-h-am-sW∂pw Icp-Xmw. At±lw cn-bmWv ip≤ kwKo-X-sa∂v ÿnc-s∏-Sp-Øp∂FSp-Øp-]-d™ as‰mcp Imcyw a‰v tZiob k{º- Hcp Ap-`hw IqSn ChnsS ]¶p-h-bv°-s´. DtZymKZm-b-ß-fn¬ n∂v hyXy-kvX-am-bn, ºq-Xn-cn-am- kw_-‘-ambn Ad_n cmPy hmk-Øn-n-S-bn¬,cpsS HmØp-sNm-√-en¬ {ipXn-bpsS A`m-h-hpw, jnb, kp∂n hn`m-K-ß-fn¬s∏´ ap…nw ]ptcm-ln-X¬^-e-am-bp≈ A`w-Knbpw apg®p n¬°p-∂- X-cpsS {]m¿∞ (hm-¶p-hn-fn) ÿnc-ambn {i≤n-Xmbn Ap-`-h-s∏-Sp∂p F∂-Xm-Wv. Xan-gvm-´nse °m-dp-≠m-bn-cp-∂p. A¤p-X-I-c-sa∂p ]d-b-s´,IuYp-a-imJm k{º-Zm-b-amWv Jc-l-c-{]n-b-tbmSv thZm-em-]--hp-ambn AXy¥w kmZriyw D≈-Xm-Ap-Kp-W-am-bn-cn-°p-∂-sX∂pw {i≤m¿l-am-Wv. bn-´mWv tXm∂n-b-Xv. (tI-c-f-Ønse hm¶p-hn-fn°v bmKmZn I¿Ω- ß - f n- e pw, t£{X- ß - f nse C{Xbpw kmZriyw tXm∂m-dn-√.){]Xn-jvTm-Zn-ip` I¿Ω-ß-fnepw a‰pw kma-Kmw ]uc-kvXy-am-I-s´, ]m›m-Xy-am-I-s´, ]ucm-n¿∫-‘-am-W-t√m. It®cnIfnepw a‰pw D≈-Xp- Wn-I-amb kwKoX[mc-Iƒ F√mw Hcp Nc-Sn¬t]me ]°-tafw thZm-em-] ka-bØv C∂v S- tIm¿Ø aWn-I-fm-sW∂v CXn¬ n∂v hy‡-am-∏n-en√. F∂m¬, tkma-bm-K-Ønse AXn-hn-in- W-t√m. as‰√m kwkv°m-c-ß-tf-°mfpw ]pcm-X-jvS-amb cY-¥-c-kmaw (`-Imc cY-¥cw ˛ aqe-a- hpw DØ- t am- Ø - a - h p- a mb ΩpsS km- X {¥-Ønse A£-c-߃°p ]Icw ` Im-c-amWv kwkv°m-c-Øns‚ aln-abpw Kcn-abpw DØ-tcm-sNm√p-∂-Xv. kzc-Ønpw A®npw hyXym-k-an-√. Øcw sΩ A¤pX ]c-X-{¥-cm-°p-Ibpw sNøp-DZm-l-c-W-Ønv ""AZvKv[m-Ch F∂-Xnv "" ``q- ∂p.`m-`n-t`.... F∂v kzcn®v sNm√p-∂p.) sNm√p∂ka-bØv GsX-¶nepw hn[-Øn¬ D®-Øn-ep≈ kam- i zmk NnIn- ’ - b nepw ( Palliative ),sIm´¬ C∂pw Ap-jvTn®p hcp-∂p-≠v. sNºntem kwKoX NnIn-’-bnepw (Music Therapy) kma-th-Z-IpS-Øntem ]m´bntem BWv I≠p-h-cp-∂-Xv. Ønv AXn-{]-[m--amb ]¶p-h-ln-°p-hm≥ Ign-bp-CXnv Dt]m-Zv_-e-I-ambn {iuX-{K-Ÿ-ß-fnepw sa-∂mWv Cu teJ-Is‚ A`n-{]m-bw. AXmXv - 13 -
 • 12. - 14 -8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 bqóèfsnejg ùhebMõX ceùlX kfögÿ DbmjceCflx.87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 kQkgäfqsT oqMfòªx keCfTãqh¥fòªx mdYeiõX avëgbez Y©pv~WTx87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mdkjõX GçeãfjfTgÿleCx. mqbªenRejYtóflveãf SBgÿúgÿ Yibesv87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 aìùlèfvkèx ùhabMfTgaêeW Y©pv~WTx keCfTãqh¥fTgbevgú87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 keCfTãqh¥ f Tgÿlx GÑfóx ë kejõmeíõèfvx Gèccsùl. SBgÿúfh¥ x87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ipbrjszÜ cgkäfw beoõaIeó~ägsë Dkêëfaãesë SBgÿgúgÿ Yibevx87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 jeùlfãfw aìùlèfvg hgJaèsTBgÿgúfTgÿlx. DnRejYtóflveã87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 SnâebqóbgX ckjbfäTgofbmX ceùlceCx lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfsv876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543287654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ImWn°bnS¬ {][mw87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mqbªcXiä oeãkav MjCcÖh¥!87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ]d-bp-∂p.87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 tebpw ]m]w C√m-Xm-Ip-sa∂v sshjvWh kwln-X-Iƒ87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 bm¬ Ign™ Ggv P∑-ß-fn-tebpw hcp∂ Ggp-P-∑-ß-fn-87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X n¿ΩmW {]h¿Ø--ß-fn¬ [-k-a¿∏Ww S-Øn-87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X ho-I-cW b⁄ ]¶m-fnØ ^e-{ipXn8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Ipdn-®n-Ømw {io[cn Bbp¿tΔ-ZnIv sk‚dnse No^v ^nkn-jy≥. ºq-Xn-cn-tbm-Sp-IqsS Xma-cw-Ip-f-ß-c-bn¬ kma-th-Zm¿® S-Øn-bn-´p-≠v. tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºqXncn : kma-thZn, tPjvT≥ {io tXm´w IrjvW≥ am I›n¬ Zp:J-`m-Iv`-th¬ - ß ƒ S- Ø p- h m≥ imkv{X- ⁄ m- n- I ƒ k¿tΔ `{ZmWn ]iy¥p sØ D]-tbm-Kn-°p-hm≥ th≠ Kth-jW ]T- k¿tΔ -k¥p ncm-abm: X¬ D]-Imc-{]-Z-am-Ip∂ coXn-bn¬ thZm-em-]- k¿tΔ `h¥p kpJn: C∂sØ B[p-nI temI-Ønv IqSp-X¬ IqSp-kvXm-h¬. c-hm-Zy-tam, Ah--≤-hm-Zytam D]-tbm-K-s∏-SpØnapt∂m-´p-h-cs´ F∂p {]m¿∞n-®p-sIm≠v ""hncm-a- kma-Km--Ønv tbmPn® X{¥n-hm-Zy-tam, kpjn- Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 • 13. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 `mcX kwKoXw Ncn-{X-Øn-eqsS tUm. F. PeP h¿Ω kwKo-X-Øns‚ D¤hw {]Ir-Xn-bn¬ n∂p bsØ "tZio kwKoXw F∂pw hnfn-®p-t]m-∂p.Xs∂-bm-Wv. lrZ-b-Øn-s‚bpw izmk-tIm-i-Øn- "tZio kwKo-X-Ønp DZm-l-c-W-ß-f-s{X.s‚bpw {Iaw-sX-‰m-sX-bp≈ New ap-jyv Xmf- t]¿jy≥ kzm[o- - Ø m¬ DØ- t c- ¥ y- b n¬t_m[w ¬In-sb-¶n¬, Infn-I-fpsS If-Iq-P-- hym]n® kwKoX k{º-Zm-bhpw Z£n-tW-¥y-ßfpw, Zn-IfpsS If-Ifm-chhpw, h≠p-IfpsS aqf- - - - - bnse kwKoX k{º-Zm-b-hpw.epw, Im‰n≥ a¿Ω-c-hpw, Pohn-I-fpsS hnhn[ Xc-Øn-ep≈ i_vZhpw tI´v Bkz-Zn®v ap-jyv ]pcm- X `mc- X ob kwKo- X sØ Bdv kwKoX ]≤Xn (kv°qƒ) Ifmbn Xcw Xncn-bv°-kwKo-Xm-kzm-Z--tijn e`n-®n-cn-°pw. s∏-´n-´p-≠v. {_“aXw, inhaXw, mcZaXw, lp- ]pcm-X ap-jy¿ tZh {]oXn-°p-th≠n S- aZvaXw, `cXaXw, I√n-mYaXw F∂n-ß-s.Øn-h∂ ]qPmZn I¿Ω-ßfpsS ]›m-ØeØn-em- - - - F.-Un. 1˛4 q‰m-≠n-∂n-S-bn¬ hnc-Nn-X-ambnWv {]mIrX kwKoXw `mc-XØn¬ DSseSpØ-Xv. - F∂p Icp-X-s∏-Sp∂ `cXapn-bpsS mSy-im- hyh-ÿm-]n-Xamb `mc-Xob kwKo-XØns‚ - - kv{XsØ A[n-I-cn®v hf¿∂p hnI-kn® ]≤-Xn-D¤hw IrXy-ambn n¿W-bn-°m≥ km[y-a-s√- bs{X B[p-nI kwKo-X˛rØ k{º-Zm-bw. `cX --¶nepw kwKo-X-sØ-°p-dn-®p≈ BZy {]Xn-]m-Zw apn-bv°p-tijw 4˛7 q‰m-≠n-∂n-Sbn¬ Fgp-Xs∏´ - -thZ-ß-fn-em-Wv. ]mZ-ßsf kwKo-Xm-fl-I-ambn aXw-K-ap-n-bpsS "_rl-±-in, 7˛11 q‰m-≠n-∂n-S-bn¬{]tbm-Kn-®Xv EIv, kmaw F∂o thZ-ß-fn-em-Wv. cNn® mc-Zap-n-bpsS "kwKoX aI-cμw 11-˛14 ∂nS- -EtKzZ Ime-L´Øn¬ BZn kwKoXw "n ˛ Ap- - - bn¬ kmcß tZhs‚ kwKoX cXvm-I-c-ØnvZm-Øw, "k ˛ kzcn-Xw, "cn ˛ DZmØw F∂n- I√o-m-Y≥ ¬Inb hymJym-w, F∂o {KŸ-߃ßs 3 kzc-ß-sf-bmWv Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv. `mc-Xob kwKo-X-Øns‚ hf¿®-bn¬ kp{]-[mIme-{I-taW CXp hnI-kn®v "K "[ kzc-߃ ]¶p-h-ln-bv°p-∂p.IqSn k∂n-th-in-∏n®v ˛ K cn k n k ˛ F∂n- Ncn-{X-Im-c-∑m¿°nS-bn¬ GIm-`n-{]m-b-an-s√-ßs 5 kzc-ß-fmbn Xo¿∂p. kma-Km Ime-L- ¶nepw a[y-G-jy-bn¬ n∂p≈ Bcy-∑m-cpsS´-Øn¬ n∂p XpS-ßnb Cu {]{Inb hnI-kn®v A[n-n-th-i-Ønp apºv `mc-X-Øn¬ hyh-ÿm-D]-n-jZv Ime-L-´-am-b-t∏m-tgbv°pw ]q¿Æ-ambn ]n-X-amb Hcp kwKo-X-˛-rØ kwhn-[mw ne-7 kzc-߃ "aK-cn-k-n-[] ˛ F∂n-ßs Ah- n-∂n-cp∂p F∂-Xnv [mcmfw sXfn-hp-Ifp-≠v. `mc- -tcm-lW {Ia-Øn¬ {]tbmKn-°-s∏-´p. X-Øn¬ ne-n-∂p-t]m-∂n-cp∂ AXn-{]m-No--Iem ]ucm-WnI Imew apX¬°p≈ Cu kwKoX kwkvIm-csØ kzmwio-I-cn-bv°m≥ Bcy-∑m¿]mc-º-cysØ am¿Kn kwKoXw F∂pw, Ime- Xøm-dmbn. Aßns `mc-X-Øn-ep-S-ofw `cXapn-Ønpw tZi-Ønpw Ap-k-cn-®v, `mc-X-Øns‚ bpsS mSy- i m- k v { Xw, aXw- K s‚ _rl- t ±- i o,hnhn[ {]tZ- i - ß fn¬ hyXykv X coXn- b n¬ kmcß tZhs‚ kwKoX cXvm-Icw apX-embAXmXv kwkvImcw Dƒs°m-≠v, Xn-a-tbm-sS, {KŸ- ß sf ASn- ÿ m- - a m°n kwKo- X hpwDƒXn-cn-™p-h∂ {]mtZ-inI kwKoX k{º-Zm- rØhpw Htc kc-Wn-bn¬ hf¿∂p hnI-kn-®p. - 15 -
 • 14. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 ]n¬°m-eØv apKƒ cmPm-°-∑m-cpsS B{I-a-W-hpw, t]¿jy, CuPn-]vXv, Atd_y XpS-ßnbtZi-ß-fp-am-bp≈ kº¿°hpw nanØw hntZikwKo-X-Øns‚ kzm[o--Øm¬ DØ-tc-¥y-bn¬Hcp {]tXyI kwKoX kcWn DS-se-Sp-Øp. XXv^-e-ambn GI-tZiw 14-˛mw q‰m-t≠msS `mc-XobkwKoXw lnμp-ÿmo kwKo-X-sa∂pw I¿Wm-SI kwKo-X-sa∂pw c≠p imJ-I-fmbn ]ncn-™p. ]me-°m´v cma `mK-h-X¿ ˛ I¬∏mØn Ipw`m-`n-tjIw 1957DØ-tc-¥y≥ kwKoXw ˛ F.-Un. kwKo-XsØ hnap-‡-am-°n, AXnv Hcp P-Iob ]›n-ta-jy-bn¬ n∂pw hnhn[ Ime-ß-fn- kz`mhw ]I¿∂p.ep-≠mb sshtZ-inI B{I-a-W-Øn≥ ^e-ambn 10 Ym´p-Ifpw Ah-bpsS D]-hn-`m-K-ß-fmbDØc `mc-XØn¬ cq]w {]m]n® Iem kmwkv°m- - cmK-ßfp-amWv Cu kwKoX k{º-Zm-bØnv B[m- - -cnI kwtbm-Pw Fusion A.D 12-˛mw q‰m-t≠msS cw. Imew, kabw F∂n-hsb _‘-s∏-Sp-Øn-bp≈A∂p ne-hn-en-cp∂ `mc-Xob kwKoX kwkv°m- cmK-ß-fpsS {]tbmKw lnμp-ÿmn kwKoXc-Øn¬ n∂pw hn`n-∂-am-bn, Gsd khn-ti-j-X- k{º-Zm-b-Øns‚ Hcp khn-ti-j-X-bm-Wv. {Zp]ZvI-tfmsSbp≈ Hcp kwKoX kwkv°mcambn amdn. Jym¬, Tpavcn F∂nh ]c-º-cm-K-X-ambn ]mSn-h-EIv, kmaw F∂o thZ-ß-fnse {ipXn-n-_-≤-amb cp∂ kwKoX cq]-ß-fm-Wv. I¿°-i-amb nb-a-at{¥m-®m-c-W-ß-fn¬ n∂pw ]cn-W-an® `mc-Xob ß-fn¬ A[n-jvTn-X-amb {Zp]Zv kwKoXw 15-˛mwkwKo-Xw, t]¿jy≥ kwKo-X-Øn-s‚-bpw, Aao¿ q‰m-≠n¬ Kzmfn-tbm¿ `cn-®n-cp∂ am≥knßvIp{kp XpS-ßnb kq^n kwKo-X-⁄-cp-tS-bpw, tXma¿ alm-cm-Pm-hns‚ ImeØv Bhn¿`-hn-®-Xm-apKƒ N{I-h¿Øn-am-cpsS kwKoX kZ- nse sW∂v hniz-kn-°-s∏-Sp-∂p. Aao¿ Ip{ºp-hns‚Sm≥k≥ apX- e mb kwKo- X - ⁄ - c p- t Sbpw Ime-ØmWv "Jym¬ kwKoXw Bcw-`n-®Xv. {]tbm- -sshjvWh kym-kn-am-cpsS Io¿Ø-ßfp-tSbpw - - K-Øns‚ hyXymkw Ap-k-cn®v tOm´m Jym¬,kzm[o- - Ø m¬ cmK- ˛ - X mf n_- ≤ - a mb Hcp _Sm-Jym¬ F∂n-ßs c≠v D]-hn-`m-K-ß-fp-≠v.hyXykvX kwKoX ka-z-b-ambn amdn. XpS¿∂v GXm≠v 160 sIm√-߃°p apºmWv eIvu-hn¬DS-se-SpØ kwKoX k{º-Zm-b-amWv C∂sØ "TpadnbpsS D¤- h w. Jam- P v , ss`chn ]oep,lnμp-ÿmn kwKo-Xw. 1900-˛mw am≠n¬ hnjvWp _nwπmkn F∂o cmK-ß-fn¬ A[n-Ihpw Ah-X-mcm-b-W≥ `mSv Jt≠ lnμp-ÿmn kwKo-X- cn-∏n-bv°-s∏-Sp∂ irwKm-c-ck {][m--amb Tpa-Øns‚ cmK k{º-Zm-bsØ hnhn[ Ym´p-I-fm°n dnbv°v _m-d-kv, ]©m-_v, eIvu F∂o 3({I-am-p-k-c-W-ambn hcp∂ kzc-k-aq-lw) Nn´-s∏- ssien (L-cm-) Ifp-≠v. ]©m-_n, lnμn F∂oSp-Øn. AXnp ap≥]v cmK-˛-cm-KnWn hyhÿ-bm- `mj- I ƒ Ie¿∂ mS≥ ssien- b n¬ 18- ˛ mwbn-cp∂p D≠m-bn-cp-∂-Xv. `m´v Jt≠-bpsS ka-Im- q‰m≠p apX¬ t{]a KoX-߃ ]mSn t]mcp∂en-Ipw A‘-p-amb hnjvWp- Zn-K-º¿ ]ep- coXn-bmWv T∏. (DZm: loc-cm-©) Tpavdn t]mep≈kv I m¿, Xm≥ emtlm- d n¬ 1901- ˛ ¬ ÿm]n® as‰mcp kwKoX cq]-amWv Zm{Z. Xmf-s®m-√p-IsfKm‘¿h alm-hn-Zym-eb kwKoX ]mT-im-e-bn-eq- Dƒs∏-SpØn Jym¬ kwKo-X-Øn¬ n∂v DƒØn-sS, cmP-Iob sIm´m-cßfn¬ am{Xw HXpßn n∂n- - - cn™v 14-˛mw q‰m-≠n¬ cq]m-¥-c-s∏´ as‰mcpcp∂ hnhn[ "Lcm-I-fn¬ n∂v DØ-tc-¥y≥ kwKo-X-cq-]-as{X "Xcm. - 16 -
 • 15. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012Xangv kwKoX ]mc-ºcyw X-Øns "]ssd F∂pw am-knI D√m-k-Øn- {]mNo Imew apX¬°p Xs∂ Xangv mbn D]-tbm-Kn-°s∏-Sp-∂Xns "bmgv As√-¶n¬ - -m´n¬ hfsc hnImkw {]m]n® Hcp kwKoX "]¨ F∂n-ß-s-bm-Wv hn`-Pn-bv°-s∏-´n-cn-°p-∂-]≤Xn ne-hn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn, {InkvXp-h¿jw Xv.2˛mw q‰m-≠n-ep≠mbXv F∂p Icp-X-s∏-Sp∂ 7,8,9 F∂o q‰m-≠p-Isf tXhm-cw, Znhy-{]-""Nne-∏-Xn-Imcw F∂ Xangv Imhy-Øn¬ n∂pw _‘w F∂o Znhy kvtXm{X-ß-fpsS Ime-L-´-a- n-em-°m≥ km[n-°pw. Cu ]≤-Xn°v `c-Xs‚ ambn Icp-Xmw. Xncp-m-h-°-c-i¿, Xncp-⁄mmSy-imkv{Xw XpS-ßnb kwkvIrX {KŸ-ß-fn¬ kw_-v[¿, kpμ-c-aq¿Øn mb-m¿ ˛ mb≥am¿ImWp∂ `mc-Xob kwKo-X-hp-ambn ASn-ÿm F∂o 3 ssih aX kymknamcmWv tXhmcXØz-ß-fn¬ kmZr-iy-ap-s≠-¶nepw kmt¶-XnI kvtXm{X-߃ cNn-®-Xv. 24 hnhn[ "]¨ Ifn-em-ma-IcWßfnepw coXn-Ifnepw hyXymkw ImWp- - - - - - bmWv Ch-bpsS kwKoXw. AXn-{]m-No cmK-ß-∂p. BZyw ]¥o-cm-bncw cmK-߃ D≠m-bn-cp-∂- fn¬ H∂mb taml--cm-K-Øns‚ {]tbmKw I≠p-Xmbpw ]n¬°m-eØv Ah Npcpßn 103 ]¨Iƒ h- c p- ∂ Xv CtX ImeL´- Ø n¬ Xs∂ cNn®(ap-Jy-cmK-߃) Bb-Xmbpw ImWp-∂p. ]nwKf as‰mcp ssih-aX kym-kn-bmb amWn°yhmNn-nL-≠p....-t]m-ep≈ {]mNo {KŸ-ß-fn¬ hnh- I¿ cNn® "Xncp-hm-NIw F∂ kvtXm{X-ß-fn-em-cn-®p-Im-Wp∂ ]¨I-fn¬ A¥m-fn, hcm-Sn, ]©- Wv . GXm≠v CtX Ime- L - ´ - Ø n- e mWv 12aw, [m-{in, C¥-fw, Km‘m-cw, Iuin-Iw, {ioIm- sshjvWh kym-kn-am¿ (Bgvhm¿) mem-bncwa-cw apX-emb {]mNo cmK-߃ A¤p-X-sa∂p Znhy-{]-_‘w F∂ sshjvWh kvtXm{X-߃]d-bs´ tIc-f-Øns‚ X-Xmb IqSn-bm-´-Ønepw cNn®Xv. am¿Kgn amk-ß-fn¬, Xangv m´n¬ {]`m-IY-I-fn-bnepw {]tbm-K-Øn-ep-≠v. X-Øn¬ ]mSn hcp∂ Cu KmßfpsS tiJ-csØ {]mNo Xangv kwKoX ]≤Xn "h´-∏msse "Xncp-∏mssh F∂p hnfn-bv°p-∂p. `mc-X-ØnseF∂mWv Adn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv. Cu k{º-Zm-b-Øn¬ hmt§b Imc-∑m¿°n-S-bnse BZy hnX F∂12 kzc-ßsf 12 {Kl-ß-fp-ambn kwtbm-Pn-∏n-®n-cn- ]Zhn e`n® B≠mƒ Cu sshjvW kym-kn-bv°p-∂Xmbn ImWp-∂p. k]vXkz-c߃ jUvPw, - - - am-cn¬ Dƒs∏-Sp-∂p. F.-Un. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-cnj-`w, Km‘m-cw, a≤y-aw, ]©-aw, ss[h-Xw, ®n-cp∂ {]kn≤ hmt§b Imc-mWv AcpW Kncn-njm[w ˛ kcn-K-a-]-[-n˛ {]mNo Xangv kwKoX m-Y≥; hnhn[ Xmf k{º-Zm-b-ßsf Dƒs°m-]≤- X n- b n¬ Ggp kzc- ß ƒ°v Ipd¬, Xp{Sw, ≈n®v apcp-Is {]Io¿Øn®v At±lw cNn® Km-ssI°n-ssf, Dssg, Xpfn, hnem-cn, Xmcw F∂o k-ap-®-b-amWv Xncp-∏p-Iƒ. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-t]cp-Ifn-emWv Adn-bs∏-´n-cp-∂Xv F∂v 8˛mw q‰m- - - - ®n-cp∂ Acp-Wm-Ne Ihncmb¿, apØp-Xm-WvU-≠n¬ cNn® "Xnhm-Icw F∂ Xangv nL-≠p- h¿, amcn-ap-Øp-∏nss≈ F∂o Xangv aq¿Øn-IfmWv-hn¬ ImWp-∂p. C∂p ne-hn-ep≈ ma-I-cW Xangv kwKo-X-Øns‚ a‰p D]-⁄m-Xm-°ƒ.]≤-Xnbv°v 800 sIm√sØ ]g-°-ta-bp-≈p. tIcf kwKoXw ]gb Xangv kwKoX kwkv°m-c-Øn¬ ne- tIc-f-Ønp X-Xmb Hcp kwKoX ]mc-º-n-∂n-cp∂ hnhn[ kwKoX ]≤-Xn-I-sf-°p-dn®v cy-apt≠m F∂ tNmZyw ]WvUn-X¿ nc-h[n{]Xn- ] m- Z n- b v ° p∂ `mjm imkv { X- { K- Ÿ - a mWv XhW Db¿Øn-bn-´p-≠v. kzmXn-Xn-cp-mƒ alm-kwL-Ime L´-Ønse "sXm¬°m-∏nbw. CXn¬ cm-Pm-hns‚ kwKoX cN--Iƒ°p apºv tIc-f-sXmgn¬]-c-ambn {]tbm-Kn-°-s∏-Sp∂ hmZy-kw-Ko- Øn¬ imkv{Xob kwKoXØnv bmsXmcp ASn- - 17 -
 • 16. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012Ø-dbpw D≠m-bn-cp-∂ney Fs∂mcp sX‰n-≤m-c- ]m´p ne-n-∂n-cp-∂p. `{Z-Im-fn-∏m´v, k¿∏w ]m´v,W-t]mepw ae-bm-fn-Iƒ°n-S-bn¬ ne-n¬°p-∂p K‘¿h≥ ]m´v F∂nh Nne DZm-l-cWw am{Xw.F∂Xv XnI®pw tJZ-I-c-am-Wv. hmkvX-h-Øn¬ _p≤-aX ssP-aX {]`m-h-ß-fm¬ F.-Un. 4˛mwI¿Æm- S I kwKo- X - Ø ns‚ B- h n¿`m- h - Ø np q‰m-≠n-p-tijw t£{X-ß-fn¬ D’-hm-tLmjap≥]p-Xs∂ ChnsS (tI-c-f-Øn¬) hyh-ÿm-]n- thf-bn¬ kwKo-X-Ønpw rØ-Ønpw IqSp-X¬X-amb Hcp kwKo-X-]m-c-ºcyw ne-n-∂n-cp-∂p. {]m[myw ssIh-∂p. ]n∂oSv `‡n {]ÿm--tIc-f-Ønse t£{X-ß-fn¬ XnI®pw tIc-fo-b- Øns‚ Bcw-`-tØmsS ssih sshjvWh kym-amb hmZy-hr-μ-ß-fpsS AI-º-Sn-tbmsS ]mSp∂ kn- a m¿ tIc- f - Ø nse {][m t£{X- ß ƒ""sIm´n-∏m-Sn-tkh apX-emb kwKoX coXn-Iƒ kμ¿in-°p-Ibpw kvXpXn-Ko-X-߃ (tX-hm-cw,[mcm- f - a mbn D≠m- b n- c p- ∂ p. t£{X- ß - f n¬ Xncp- h m- b v s am- g n) cNn- b v ° p- I bpw ]mSpIbpwkwkvIrX mS-I-ßsf CXn hrØ-am°n Ah-X- sNbvXp. F.-Un. 12˛mw q‰m≠p apX¬ Pb-tZ-h-cn-∏n-bv°p∂ IqSn-bm-´-Øn¬ "aqV≥ {ioI-WvTn, cpsS KoXm-tKm-hnμw hnhn[ tZi-ß-fn¬ {]mtZ-sXm≠m¿, C¥-fw, thfm-[pfn apX-emb Ccp-]- inI kwKo-X-cq-]-ambn ]cn-W-an-®p.tXmfw ]pcm-X {ZmhnU cmK-߃ D]-tbm-Kn-®n- Npcp- ° - Ø n¬ Xan- g n¬ "HmSp- h m- ° ƒ,cp- ∂ p. ]qPm ka- b - ß - f n¬ tZho tZh- ∑ msc "tImhn¬ ]m´v F∂ t]cn-e-dn-b-s∏-´n-cp∂ t£{X-{]Io¿Øn®v ]mSp∂ sIm´n- ∏ mSn tkh- b n¬ ß-fn¬ ]mSn-bn-cp∂ tXhm-chpw, Bgvhm¿am¿ ]mSn- -tNßn-e, Ce-Øm-fw, CSbv° F∂n-ß-s-bp≈ bn-cp∂ "Xncp-hm--bvsam-gnbpwkwkvIrX t«mIwXXp hmZy-ß-fp-≠m-bn-cp-∂p. Btcm-l-Wm-h-tcm- ]mS¬ XymWn F∂n-h-bn-eqsS IS∂v Pb-tZ-h-l-W-{I-a-Øn-ep≈ iwJp-hnfn H´pan° t£{X-ß- cpsS AjvS-]-Znbpw Dƒs°m≠v tIc-f-Ønsefnepw ]qPmZn I¿Ω-ß-fpsS Ahn-`mPy LS-I-am- t£{X-ß-fn¬ amcm-∑m¿ CS-bv°-bpsS AI-º-Sn-Wv. {iotIm-hn-ens‚ S-bSbv°p∂ ka-bØv Xr∏- - - tbmsS sNm√p∂ sIm´n- ∏ mSn tkh AYhmSn-bpsS (tkm-]m-w) hiw tN¿∂v hS-t°m´p tkm]m kwKo-X-ambn hf¿∂p.Xncn™p n∂v CSbv° sIm´n amcm¿ BZyw{Xnÿm kzc-ßfpw (k,-],k) XpS¿∂v KW-]Xn XymWn, tXhm-cw, Xncp-hmbvsamgn F∂ossIbpw ]mSn-b-Xn-p-tijw {]tXyI cmK-Øn¬ imJ-I-fn¬ ImW-s∏-Sp∂ {]mNo Xangv cmK-ß-{][m aq¿Ønsb {]Io¿Øn®v "XymWn ]mSp- fmb tIZmcKuU, ]¥phcm-Sn, mY-m-a-{In,∂p. ka-b-t`Zap-k-cn®v sNmt√≠ cmK-ß-fpsS Imtam-Z-cn, Fcn-°ne Imtam-Z-cn XpS-ßnb cmK-]´n-I-X-s∂-bp-≠v. ßfpw Pb-tZ-h-cpsS AjvS-]-Zn-bn¬ I≠p-h-cp∂ DØ-tc-¥y≥ cmK-ß-fmb ss`c-hn, kucmjv{SwDj ]qPbv°v ˛ tZim-£n, {ioIWvTn F∂n-hbpw tIm´bw Xºp-cms‚ cma-m-´-Øn¬]¥o-cSn ]qPbv°v ˛ ae-lcn ka-÷-k-ambn ktΩ-fn-®n-cn-bv°p-∂Xp ImWmw.D® ]qPbv°v ˛ Bln-cn, `q]mfw IqSmsX GIw, Nº, sNº-S, {Xn]p-S, AS-¥, apdn-Zo]m-cm-[-bv°v ˛ kma¥ ae-lcn b-S¥ apX-emb Xmf-ß-fpsS {]tbm-Khpw ImW-AØmg ]qPbv°v s∏-Sp-∂p.{]tZmj k‘ym-]q-Pbv°v ˛ A¥mfo F∂n-ß- cma-m-´-Øn¬ n∂v DƒØn-cn-™p-h∂ IY-s. Ifn kwKo-X-Øn-se-Øp-tºmƒ `‡n-`m-h-Ønp Bcy≥am-cpsS A[n-n-th-i-Ønp apºp- ]pdsa a‰p ]e ck- ß ƒ D±o- ] n- ∏ n- b v ° m≥Xs∂ tIc-fØnse Imhp-Ifnepw XdI-fnepw Ifw- - - kμ¿t`m-Nn-X-ambn cmK-ßsf k∂n-th-in-∏n-®n-cn- - 18 -
 • 17. - 19 -8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Sÿfb kdçJfw vfÿgX nYfTgÿleCx.8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 iChlfTx vfabofòª aceokX8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 vfabofòª Dh¥X, DjbC,8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ckjbfäTx ofbmX ùMrOqîMem£ebfvx87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Dqh¥fTebgÿleCx.8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 FlfvebMõceã svÖx Y©pv~WTx bBfheëeãf8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 svÖxbfäTgkW ceùlceCx släfãfTgÿlx.876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 D’h Znhkßfn¬ ùMrakebfnfvgúf¬876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mVecf MjCX876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ta[m-hn. tUm. F. PeP h¿Ω : Imen-°‰v k¿Δ-I-em-im-e-bnse kwKoX hn`mKwAXo-X-am-Wv. bn-cp-∂p.bp- ∂ - X mhpw icn. AXv Ime tZim- Z n- I ƒ°v Hcp kwKoX ]mc-ºcyw tIc-f-Øn¬ kº-∂-am-mZ-Øn¬ n∂v kwKo-Xhpw ]nd-∂p F∂p ]d- Dcp- Ø n- c n™p h∂ khn- t i- j - X - b m¿∂Zn- b m- W v . {]]©w D¤- h n- ® - t ∏mƒ mZhpw kwKoX kwkv°mcßfpsS Iq´m-bva-bn¬ n∂pw]m›m-Xy-am-I-s´, efn-X-am-I-s´, kwKoXw Am- F∂n- ß - s . CØ- c - Ø n¬ {]mtZ- i n- I - a mbXhpw I¿Wm-S-I-am-Is´, lnμp-ÿm-n-bm-I-s´, F∂nh timI-Ønv, hm’-ey-Ønv oemw-_cn{X-Ønp ]¶p-s≠∂p ImWmw. GsXmcp kwKo- hoc-Ønv Imtam-Z-cn, apJm-cn, ]p∂m-K-h-cmSntc-¥y-bn-em-Is´ kwKo-X-Øns‚ D¤-h-Øn¬ Ncn- i¶-cm-`-cWw, I√ymWn F∂nh irwKm-c-Øn-v, tIc-f-Øn-em-I-s´, Xangv m´n-em-I-s´, DØ- °p- ∂ - X mbn ImWmw. DZm- l - c - W - Ø nv Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 • 18. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Km-an-Iƒ tUm. `ph-t-izcn Pn. ]e q‰m-≠p-I-fn-em-bn, ]c-º-cm-K-X-ambn n¬°p∂ {ioIrjvW `K-hms {]Io¿Øn-°p∂BN-cn®p hcp∂ Hcp kwKoX k{º-Zm-b-am-Wv "{ioIrjvW kvXpXn-Iƒ XpS-ßnbh {Xnaq¿Øn-""I¿Æm-SI kwKoXw. Cßs BN-cn-®p-h∂ I-fpsS ap≥Im-e-L-´-Ønse mgnI I√m-Wv.kwKoX k{º-Zm-b-Øns‚ ]cn-Wm-a-amWv 18-˛mw kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥]v Pohn-®n-cp-q‰m-≠n¬ kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fmb XymK-cm-P- ∂-Xpw, kwKoX imJbv°v Aaqey kw`m-h--Iƒkzm-an, apØp-kzman Zo£n-X¿, iyma-imkv{Xn ¬In-bn-´p-≈-h-cp-amb hmt§-b-Im-c-∑m-tcbpw, cN-F∂n-h-cpsS BK-a-w. Cu Ime-L-´-sØ-bmWv bn-Xm-°-tfbpw ChnsS hni-I-ew sNømw.I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ ""kph¿Æ Ime-L´wF∂v hnti-jn-∏n-®n-cp-∂-Xv. "I¿Æm-SI kwKoXw 12-˛mw q‰m≠p apX¬ 17-˛mw q‰m≠p hsc-AXns‚ AXyp-∂-X-bn-te°v FØn-t®¿∂Xpw bmWv Z£n-tW-¥y-bn¬ `‡n-{]-ÿmw {]Nm-c-Cu ka-b-Øm-Wv. Øn-en-cp-∂Xv. Ime-{I-a-Øn¬ C¥ybne-tßmf-an- kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS Ime-L-´-Ønpap≥]p-Xs∂ {]kn-≤-cmb ]e hmt§-b-Im-c-∑m-cpw, cN-bn-Xm-°fpw D≠m-bn-cp-∂p. Ch-cn¬ ]ecpwAh-cpsS hnhn[ kwKoX cq]-ß-fn¬°qSn CjvS-tZ-h-X-Isf {]Io¿Øn-°p-I-bpw, AXn-eqsS Ah-cpsS D≈n¬ nd- ™ n- c p∂ `‡n˛ AXm- b XvPohmflm ˛ ]c-amfl _‘sØ {]Im-in-∏n-°p-Ibpw sNbvXn-cp-∂p. "a[p--c`‡nbn¬ ebn-°p∂ kwkvIrX `mj- -bnse alm- I m- h y- a mb Pb- t Z- h - c psS "KoXmtKmhnμ-w, teme a[p-c-amb sXep¶p `mj-bn¬cNn-®n-´p≈ Xmf-∏m°w A∂-am-Nm-cy-cpsS IrXn-Iƒ ]pc-μcZm-k-cpsS "tZh¿m-a-߃ Acp-Wm-Ne Ihn-bp-sS "cma-m-SIw F∂ kwKo-X-Øn¬tIm¿Øn-W-°nb IY "cma-m-SI Io¿Ø--߃,`{Zm-New cma-Zm-k-cpsS `‡n n¿`-c-amb Io¿Ø--߃, mcm-bW Xo¿∞-cpsS kwkvIrX `mj-bn-ep≈ IrjvW-eoem Xcw-KnWn F∂ kwKoXmS-Iw, irwKm-c-ck {][m--amb `‡n-tbm-Sp-Iq-Sn-bp≈ t£{X-PvRcpsS sXep¶p ]Z-߃, apØp- -Xm- W v U - h - c psS Xangv ]Z- ß ƒ, DuØp- ° mSvsh¶nS kp∫- ø - c psS ¿Ø cq]- Ø n¬ - 20 -
 • 19. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012tßmfw `‡n-bpsS ckw ]c-Øp-hm≥ `‡n-{]- k-‘-X-t]m-ep≈ aqey-߃. Chsb Db¿Øn-°m-ÿmw apJy-]-¶p-h-ln-®p. Wn-°p-∂-h-bmWv "Xncp-∏p-Igv t«mI-ß-fpsS D≈- 12-˛mw q‰m-≠n¬ Hdo -bnse "Inμp-_n¬hw S-°w.F∂ {Kma-Øn-emWv Pb-tZ-h¿ Pn-®-Xv. Ct±-l- 15˛mw q‰m-≠n-emWv Xmf-∏m°w A∂-am-Øns‚ kwKoX temI-tØ-°p≈ A-iz-c-amb Nmcy Xncp-∏-Xn-bn¬ Pn-®-Xv. BZn i¶-c-cpsSkw`m-h--bmWv "KoXm-tKm-hnμw F∂ kwKoX AssZzX kn≤m-¥-ßsf ]n≥Xp-S¿∂ Hcp IpSpw-rØ-m-S-Iw. Cu Imhyw 12 k¿§-ß-fn-embn hn`- _-Øn-emWv At±lw Pn-®-Xv. `P ]≤-Xn-bpsSPn-®n-cn-°p-∂p. DØa kwkvIrX `mj-bnepw Ae- ]mc-º-cy-Ønv XpS-°-an-´Xv A∂-am-Nm-cy-cpsS¶m-c-ß-tfm-Sp-Iq-Sn-bp-amWv Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂- IrXn- I - f m- W v . Pb- t Z- h - c psS Ajv S - ] - Z n- b n¬Xv. Chsb "AjvS-]Zn F∂-dn-b-s∏-Sp-∂p. CXnse ImWp∂ coXn-bn-ep≈ Bcm-[ ˛ Pohmfl ˛Hmtcm Km-߃°pw 8 Nc-W-߃ D≠v. IqSmsX ]c-amflm `‡n-bmWv A∂-am-Nm-cy-cpsS IrXn-I-"Pb-tZh F∂ Ihn-ap-{Zbpw D≠v. a[p-c`‡n-bmWv - - fpsS D≈-S-°w. Ct±-l-Øns‚ kw`m-h--Iƒ(Po-hm-fl-˛-]-c-amfl _‘w) AjvS-]-Zn-I-fn¬ IqSn F√mw-Xs∂ hnjvWp `K-hms {]Io¿Øn-®p-sIm-{]I-S-am-°p-∂-Xv. ≠p-≈hbm-Wv. Ct∏mƒ ne-hn-ep≈ kwKoX cq]- - - 14˛mw q‰m-≠nse Hcp henb inh-`-‡pw ß-fnse ]√-hn, Ap-]-√-hn, NcWw F∂ hn`-hmt§-bIm-cp-am-bn-cp∂p apØp-Xm-WvUh¿. t∂ - - - Pw A∂-am-Nm-cy-cmWv Bhn-jv°-cn-®-Xv.sNdp-∏-Øn¬Øs∂ Ct±lw Hcp Ihn-bm-bn-cp-∂p. Ct±lw Hcp Dƒhn-fn-bpsS {]tNm-Z--Øn¬NnZw-_c S-cmP k∂n-[n-bn¬ sN∂p. AhnsSsh®v BZy-IrXn ""`qtemI ssIem-k-Kncn NnZw-_cw F∂ ]Zw cNn-®p. At±-l-Øns‚ hfsc{]ikvXn tSnb as‰mcp ]Z-am-Wv ""Acp-a-cp-s¥mcp Xn-a-cp¥v Aº-etØ It≠t˛ (Imw-t_mPn cmKw ˛ cq]-I-Xm-fw) F∂ IrXn. Ct±lwXangv ]Z-߃ cNn-°p-∂-Xn¬ A{K-K-Wymb Hcphmt§-b-Im-c-m-bn-cp-∂p. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ ""Xncp-∏p-IgvkvtXm{X-߃ cNn®v kwKoX temI-tØ°vAaqey kw`m-h sNbvXn-´p≈ Hcp alm ]WvUn-X-pw, kwKoX⁄p-am-bn-cp∂p ""Acp-W-Kn-cn-m-Y¿. j¨ap-Js {]Io¿Øn-®p-sIm-≠p≈ Xan-gvIr-Xn-Iƒ, Akm-[m-cW Xmf-ß-fn-emWv Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. hnhn[ hrØ-ß-fn¬ IrXn-Iƒ cNn-°p-hm-p≈ ]mWvUnXyw IW-°m°nCt±-l-Ønv "Nμ-∏m-h-e-s]-cp-am≥ F∂ _lp-a-Xnbpw sImSp- Ø n- ´ p- ≠ v . ssZhoI Bcm- [ -bv°pap]-cn-bm-Wv oXn-ymb hyh-ÿ, kXy- - 21 -
 • 20. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 15˛mw q‰m-≠n-emWv ]pc-μcZm-kcpsS BK- - Ign-hp-≠m-bn-cp∂p t£{X-⁄¿°v. At±lw ]Z-a- w. Ct±lw I¿Æm- S I kwÿm- - Ø nse ß-fn¬ D]-tbm-Kn-®n-cn-°p∂ cmK-ß-fmb ˛ ss`c-"]μ¿]q¿ F∂ {Kma-Øn-emWv Pn-®Xv. Ct±lw - hn, I√ym-Wn, Imwt_m-Pn, tXmSn, kmth-cn, i¶-hymk-cm-bcpsS injy-m-bn-cp-∂p. Ct±lw I∂S - cm-`-c-Ww, _nelcn F∂o {][m cmK-ß-fn-epw,`mj-bn-epw, kwkvIr-XØnepw [mcmfw IrXn-Iƒ - IqSmsX A]q¿Δ-cm-K-ß-fmb ssk‘-ho, JWvUcNn-®n-´p-≠v. I¿Æm-SI kwKo-XØns‚ ASn-ÿm- - XpS- ß n- b - h - b nepw ]Z- ß ƒ cNn- ® n- ´ p- ≠ v.-amb kcfn hcn-»Iƒ, [m´p-hcn-»Iƒ, PWvU - - - Imwt_mPn At±-l-Øns‚ {]nb-s∏´ cmK-am-bn-hcn-»-Iƒ XpS-ßnb ]mTy-]-≤Xn Ct±-l-amWv cp-∂p. timIw, `‡n, irwKm-cw, B-μw, ]p—w,Bhn-jv°cn-®Xv. AXn-m¬ Ct±lw ""I¿Æm-SI - - hntZz-jw, Akq-b apX-emb hnIm-c-ßsf Ah-kwKoX ]nXm-al≥ F∂ t]cn¬ Adn-bs∏-Sp∂p. - bpsS ]mc-ay-X-bn-epw, hyXkvX coXn-bnepw ]Z- ß-fn¬°qSn {]I-S-am-°n-bn-´p-≠v. t£{X-⁄-cpsS 17˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp henb ]Z-߃ rØm-`n--b-Ønv DØ-a-am-b-h-bm-Wv.hmt§-bIm-cmWv t£{X-⁄¿. Ct±lw Bv{[m- - - AXn--p-tbm-Py-amb {Xn]pS Xmf-Øn-emWv an°-{]-tZ-inse "aqh-]pcn F∂ {Kma-Øn-emWv Pn- ]-Z-ßfpw Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. Ct±lw X©m-®-Xv. sXep¶p ]Z-Øns‚ ]nXm-a-lm-mWv t£{X- hq- c nse hnP- b - c m- L - h - m- b Iv cmPm- h ns⁄¿. a[p-c-`-‡n-bm-Wv t£{X-⁄-cpsS ]Z-ß- {]Io¿Øn-®p-sIm≠v A©p ]Z-߃ cNn-®n-´p-fpsS kmcmw-iw. efn-X-amb sXep-¶v-˛-kw-kvIrX ≠v. Ahsb "hnP-b-cm-L-h-]-©-cXvw F∂-t]-`mj-bn¬ cNn-®hbmWv t£{X-⁄]Z߃. Pohn- - - - - - cn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p.X-Øn¬ hcp∂ F√m kμ¿`-߃°pw Ap-tbm-Py-amb ]Z-߃ cNn-°p-hm-p≈ Akm-am-y-amb 17˛mw q‰m-≠n¬ X©m-hq-cn¬ Pohn-®n-cp∂ {iom-cm-bW Xo¿∞¿ ˛ ""IrjvW eoem-X-cw- KnWn F∂ kwKoX mS-I-Øns‚ D]-⁄m-Xm- hm-Wv. hfsc sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ kwKo-X-Øn- epw, rØ-Ønepw ss]pWyw tSn-bn-cp-∂p. Ct±-lsØ Pb-tZ-h-cpsS Hcp ]p¿P-∑-am-sW∂p ]d-b-s∏-Sp-∂p. {ioIr-jvW-eo-em-X-cw-KnWn 12 k¿§-ßfmbn Xcw-Xn-cn-®n-´p-≠v. CXn¬ 147 Io¿Ø- - -ß-fpw, 267 t«mI-ß-fpw, 39 KZy-ßfpw AS-ßn- bn-´p-≠v. {ioaXv `mK-h-XsØ kwKoX cq]-Øn¬ tIm¿Øn-W°n kwKoX rØ-cq-]-ambn Nn´-s∏- Sp-Øn-bn-´p-≠v. CXn¬ `K-hm≥ {ioIr-jvWs‚ P- w, _me-eo-e hntmZw XpSßn cp‹nWn kzbw- hcw hsc o≠p-n¬°p-∂-h-bm-Wv Cu kam-lm- cw. Ct±-l-Øns‚ IrXn-Iƒ Ip®n-∏pSn rØ-Øn- epw, `mK-hXtaf mS-Ißfnepw D]-tbm-Kn-°p-∂p. - - - - 17˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ as‰mcp alm- `-‡pw kwKo-X-⁄-p-amWv {io`-{Zm-New cma- Zm-kv. Ct±lw B{‘m-{]-tZ-in¬ sKm¬s°m-≠- - 22 -
 • 21. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwkvIr-X-Ønepw sXep-¶nepw ]Z-߃ cNn-®n- ´p-≠v. Ct±lw qdn¬]cw ]Z-߃ cNn-®n-´p-≠v. {ioIr-jvW-`-K-hms {]Io¿Øn-°p-∂-h-bmWv an°-]-Z-ß-fpw. 18˛mw q‰m-≠n¬, {Xnaq¿Øn-Iƒ°p ap≥]v Pohn-®n-cp∂ Hcp Xangv cN-bn-Xm-hm-bn-cp∂p {ioam- cn-apØp]nss≈. NnZw-_cØn-SpØv "Xnss√-hn- SwKw F∂ {Kma-Øn-emWv Pn-®-Xv. Ct±lw Hcp ssih-`-‡-m-bn-cp-∂p. t∂ sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ Io¿Ø--߃ cNn-°p-hm-p≈ Ignhv In´n-bn-cp- ∂p. Ct±-l-Øns‚ kw`m-h--I-fn¬ "]p-en-bq¿ shº F∂ {]_‘w Xangv m´n¬ {]kn-≤n- bm¿÷n® H∂mWv. 18˛mw q‰m-≠n¬ "Acp-Wm-Ne Ihn-cm-b¿ X©m-hq¿ Pn√-bnse "Xnss√-bSn F∂ {Kma- Øn¬ Pn-®p. Ct±lw Xangv Ihn-bmb Iº-cpsS Iº-cm-am-b-W-Øn¬ {]mhoWyw tSn-bn-cp-∂p. Iº-cm-am-b-W-Øns‚ s]mcpƒ Dƒs°m-≈n-®p- sIm≠v cNn®XmWv "cma-m-SI Io¿Ø--߃. taml cmK-Øn-ep≈ G≥ ]≈n sIm≠o-cø F∂ IrXn hfsc {]kn-≤-amb H∂mWv. Ct±-l-bn- e mWv Pn- ® - X v . Ct±lw I_o¿Zm- k ns‚ Ønv kzX-kn-≤-amb Ihn-Xm-hm-k--bp-≠m-bn-cp-{][m injy-pw, kwKo-XØns‚ imkv{Xob hi- - ∂p. "cma-m-SIw IqSmsX io¿lmgn tImssh,߃ a- n-em-°n-b-Xv, I_o¿ Zmk-cpsS ]°¬ io¿lm-gn-ÿe ]pcm-Ww, lp-am¿]nss≈ XpS-n∂p-amWv F∂mWv ]d-b-s∏-Sp-∂p. Ct±lw Hcp ßnbh a‰p kw`m-h--I-fm-Wv. "cma-m-SIw km[m-XnI™ {iocm-a-`-‡-m-bn-cp-∂p. XmcI at{¥m-]-tZiw I_o¿ Zmkv ¬In-bn-´p-≠v F∂pw Icp- cW°m¿°v a- n-em-°m≥ DX-Ip∂ coXn-bn¬X-s∏-Sp-∂p. Ct±lw sXep-¶n¬ [mcmfw IrXn- hfsc efn-X-amb Xangv `mj-bn¬ cNn-®n-´p-≈-Xp-Iƒ cNn-®n-´p-≠v. Ct±-l-Øns‚ {]kn≤ IrXn-I- sIm≠v hfsc {]Nmcw tSn.fmWv "F∂-Km-p-cm-a-`-P ]¥p-h-cm-fn-cm-Kw-˛-cq- 18˛mw q‰m-≠n¬ X©m-hq-cn¬ Pohn-®n-cp∂]-IXm-fw, ]ep-t°-_w-Kmc ˛ B-μss`-chn cmKw, - - kwKo-X-⁄-pw, hmt§-b-Im-cpw Hcp sshWnIBZn Xmfw, Ga-ø-cma ˛ Imwt_mPn cmKw ˛ hnZzm-p-am-bn-cp∂p {io ]®n-an-cnbw BZn-b-∏-ø.JWvU-Nm∏p Xmfw XpS-ßn-b-h. kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fn¬ iymam imkv{Xn-bpsS apØp- X m- W v U - h - t c- t ∏mse ]Zw F∂ Kpcp-hp-am-bn-cp-∂p. kp{]-kn-≤-amb "hncn-t_mWnkwKoX cq]-Øn¬ {]mhoWyw tSn-bn-cp∂ 17˛mw ˛ ss`chn AS-Xmf h¿Æ-Øns‚ D]-⁄m-Xm-q‰m-≠n¬ B{‘m-tZ-iØv Pohn-®n-cp∂ Hcp cN- hmWv. Ct±-l-Ønv Xmm-h¿Æ-am¿§-Z¿in F∂bn-Xm-hm-bn-cp∂p {io kmcw-K-]m-Wn. Ct±lw _lp-a-Xnbpw In´n-bn-´p-≠v. - 23 -
 • 22. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 Xangv m´nse Xncp-hnssi s√q-cn¬ 18˛mw cpsS ]nXm-hm-Wv. Xan-gvm-´nse Im©o-]p-c-Øn--q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp kym-knbpw Ihn- Sp- Ø p≈ hncn- © n- ] pcw F∂ {Kma- Ø n- e mWvbp-am-bn-cp∂p {io kZm-inh {_t“-μ¿ kwkvIrX Ct±lw Pn-®-Xv. {iocm-a-kzman Zo£n-X-cpsS`mj-bn¬ [mcmfw Io¿Ø--߃ cNn-®n-´p-≠v. kwKoX temI-tØ-°p≈ hne-a-Xn-bv°m-m-hmØAh-bn¬ "amk k©-ctc ˛ iyma-cm-Kw, "]n_- kw`m-h--bmWv 108 "cmK-Xmf amenI (A-jvtSm-tc-cm-a-ckw ˛ Bln¿ ss`c-hn, k¿Δw {_“- Øc iX- c m- K - a m- e nI) lwk- ≤ zn cmKtØabw ˛ a[p-h-¥n, `Ptc tKm]mew ˛ lntμmfw kwKoX temI-tØbv°v ]cn-N-b-s∏-Sp-Øn-bXpF∂o Io¿Ø--߃ {]kn≤n tSn-b-h-bm-Wv. Ct±-l-am-Wv.Ct±lw IrXn-I-fn-eqsS thZm-¥w, XtØzm-]-tZiw cma-kzman Zo£n-X-cpsS ka-Im-en-I-m-bn-F∂n-hbv°v {]m[myw ¬In-bn-´p-≠v. cp∂p {io s]±e Kpcp-aq¿Øn imkv{Xn. Ct±lw XymK-cm-P-kzm-an, kzmXn-Xn-cp-mƒ alm-cm- Xan-gvm-´n¬ Xncp-∂¬th-en-bn¬ Pn-®p. Ct±lwPmhv XpS-ßn-bhtc Xs‚ IrXn-IƒsIm≠v kzm[o- - KoXw F∂ kwKoX cq]-Øns‚ ]nXm-al≥ F∂p-n® Hcp cN-bn-Xm-hm-bn-cp∂p am¿§-Z¿in tij- ]d-b-s∏-Sp-∂p. 1000 KoX-߃ cNn-®n-´p≈ s]±eø-¶m¿. Ct±-l-Øns‚ kwkvIrX `mj-bn-ep≈ Kpcp-aq¿Øn imkv{Xnbv°v "shbn-KoX s]±e Kpcp]mWvUnXyw ]n≥ImeL´-Øn¬ h∂ ]e-tcbpw aq¿Øn-imkv{Xn F∂ _lp-aXn ¬In-bn-´p-≠v.BI¿jn-®n-´p-≠v. kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS Ime-L-´-Ønp DuØp-°mSv sh¶nS kp∫-b¿ X©m-hq¿ ap≥]p≈ kwKo-XsØ hne-bn-cp-Øm-pw, Xmc-X-Pn√-bn¬ 18˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp-∂p. At±lw ay- s ∏- S p- Ø p- h mpw {]bm- k - a mWv . Imc- W w,{ioIrjvW `K-hms‚ XnI™ `‡-m-bn-cp-∂p. A∂sØ kml-N-cy-Øn¬, bYm¿-∞-Øn¬ cNn-GI- t Ziw 400 Io¿Ø- - ß - f pw, 9 hm- h - c W ®n- c p∂ kwKoX]mTw, kzc- s ∏- S p- Ø n- t bm,Io¿Ø--ßfpw Ct±lw cNn-®n-´p-≠v. lnμp-a-X- kq£nt®m sh®n-cp-∂n√m. IqSmsX A∂sØØnse H´pan° tZho tZh-∑m-sc-°p-dn®p IrXn- kwKo-X-]-Tw I¿Æ ]c-ºc- hgn-bm-bn-cp-∂p.Iƒ cNn-®n-´p-≠v. "¿Ø--cq-]-Øn¬ n¬°p∂ kwKoX kwkv°m-c-tØ-bpw, aqey-tØbpw ne-{ioIrjvW `K-hm-s-°p-dn-®p≈ IrXn-IfmWv `qcn- - n¿Øn-bn-cp-∂-Xp-Xs∂ C{Xbpw _e-amb I¿Æ`mKhpw. Cu Io¿Ø--ß-fn¬ an°-Xnepw PXn-˛- ]c-º-c-bp-≈Xp sIm≠p-X-s∂-bmWv F∂-Xn¬sim¬s°´v F∂nh ImWm-hp-∂Xm-Wv. rØ-Øn- - bmsXmcp kwi-b-a-hp-an-√.-p-tbm-Py-amb hn[-Øn-emWv DuØp-°m-Sns‚ CXp-hsc hni-I-ew sNbvX-Xn¬ n∂pwIrXn-I¬ `qcn-`m-K-hpw. {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Im-e-L-´-Ønse kw`m-h-- 18˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp alm-kw- Iƒ I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ ASn-Ød ]mIp-Ko-X-⁄-pw, hmt§-b-Im-c-p-am-bn-cp∂p {iocm-a- hm≥ n¿Æm-bI ]¶p-h-ln-®n-´p-≠v F∂v a- n-kzman Zo£n-X¿. Ct±lw apØp-kzman Zo£n-X- em-°mw. tUm. Pn. `ph-t-izcn : Fd-Wm-Ipfw alm-cm-Pmkv tImtfPnse kwKoX hn`mKw ta[m-hn. kwKo-X-⁄. - 24 -
 • 23. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKo-X-˛-km-ln-Xy-`mhw Xpfpºnn¬°p∂ t£{X ]©-c-Xv-Ir-Xn-Iƒ tUm. Fkv. `mKy-e£van Fw.-F. ]n.-F-®v.-Un. `mc-Xob kwKo-X-Øn¬ kmln-Xy-k-_p-jvS- cn°pw. Htc Bi- b - t Øtbm, tZh- X - t b- t bm,X, kwKo-X-ta∑, sshhn-[y-X, hyXy-kvXX `‡n- t£{X-sØ-tbm, ÿe-sØtbm Bkv]-Z-am°nk-º-∂X F∂n khn-tij KpW-ß-fm¬ thdn´p cNn-®n-´p≈ IrXn ]c-º-c-I-fmWv IrXn-k-ap-®-bw,n¬°p∂ cN--I-fmWv IrXn kam-lm-cw, kap-XymK- c mP IrXn- I ƒ. Zmb IrXn- I ƒ F∂nkm[m-c-W-°m¿°v {Kln- t]cp-I-fn¬ Adn-b-s∏-Sp-°mpw Bkz- Z n- ° mpw ∂-Xv. Chsb ]©-c-Xvw,X° coXn-bn¬ efn-X-ß- ]©- e nwK ÿe IrXn-fm- b n- ´ p≈ XymK- c mP Iƒ, h-{Kl IrXn-Iƒ,IrXn- I ƒ A- i z- c - ß - h-cm{Xn Io¿Ø--߃,fmbn {]tim- ` n- ° p∂ hm- h - c W Io¿Ø- -cXv-ß-fmWv! njv°m-a- ߃, h- h n[ `‡n`-‡n°v DØ-tam-Zm-lcW- - - Io¿Ø-߃, tjmU-i-K-ß- f mWv Ct±- l - Ø ns‚ W-]-Xn-Ir-Xn-Iƒ, D’-h-H´pan° cN- - I - f pw. k-{º-Zmb Io¿Ø--߃,"kwKo- X - Ø n- e qsS `K- D’- h - { ]- _ ‘w F∂n-hZvkm£m-Xv°mcw F∂ ßs hn`-Pn-I-cn-®n-´p-≠v.Bibw ^e- h - Ø m- I pw- t£{X- I r- X n- I ƒ F∂vhn[w t{ijv T - ß - f mWv hnti-jn-∏n-°-s∏´ IrXnmtZm-]m-k-I-pw, BNm- ]c-º-c-bn¬ A©p IrXn-cy-p-amb XymK-cm-P-kzm-an- Iƒ hoXw Dƒs∏- S p∂Iƒ cNn® kwKoX IrXn- ]©-cXv IrXn-I-fmWvIƒ. Gsd {]i- k v X - a m- b - X v . "IrXn-kap-®b߃ - - - XymK-cmP kzman-Iƒ cNn-F∂ Bibw {]mh¿Øn- ®n- ´ p≈ L- c mK ]©-I-am-Ip-∂-Xv kwKo-X-{Xn- cXv IrXn- I ƒ m´,aq¿Øn-I-fpsS BK-a--tØm-sS-bm-Wv. IrXn-]-c-º- Kuf, Bc- ` n, hcmfn {io F∂o cmK- ß - f n-c, IrXn-irw-Je, Io¿Ø ]c-º-c, t£{X-Ir-Xn- ep≈hbm-Wv. IqSmsX Xncp-shm-‰n-bq¿ tKmhq¿,Iƒ F∂n-ßs hyXy-kvX- m-a-ß-fn¬ cNn-°- em¬Kp-Un, {iocwKw Xncp-h-øm¿, F∂n-hn-S-ß-s∏-´n-´p≈ IrXn-k-ap-®-b-߃ ]c-º-c-bm-bpw, fnse t£{Xw tZh-X-Isf {]Io¿Øn®v A©phyXykvX IrXn-I-fmbpw It®-cn-I-fn¬ ÿmw IrXn-Iƒ Dƒs∏´ ]©-cXv IrXn ]c-º-c-Ifpw]nSn-®n-´p-≠v. IrXn-I-fpsS Iq´w, kaq-lw, Nß-e, D≠v.kap-®bw Fs∂√mw hnti-jn-∏n-°m-hp∂ cN-- `mc- X ob XXz- i m- k v { Xhpw, ]pcm- t W- X n-I-fpsS FÆw 5,7,9,11,13,16 F∂ {Ia-Øn-em-bn- lm- k - ß - f pw, kwJym- i m- k v { X- h p- a - p- k - c n®v - 25 -
 • 24. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 20123,5,7,9,11,13,15,16 F∂n-h-bvs°√mw Gsd {]m[m-y- "]©-Kayw F∂t{X t]cv. ]m¬, ssXcv, søv,ap-≠v. kwkvIr-X-Øn¬ "A©v F∂ kwJybv°v tKmaq-{Xw, tKmabw F∂nh Dƒs∏-´-Xm-Wv.]©w, ]©Iw F∂v kw⁄ ¬In-bn-cn-°p-∂p. Ch IqSmsX ]©-]-{Xw, ]©-]-£n, ]©-ss^hv, ]m©v, A©v, AbvZp F∂n-ßs hnhn[ `-£yw, ]©-enw-K-߃, ]©-a-lm-i-_vZ-߃,`mj-I-fn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p. `mc-Xob BNm-c-ß- F∂n-ßs "A©v F∂ kwJy-ambn _‘-s∏´vfnepw aX-]-c-amb NS-ßp-I-fnepw "A©v F∂ [mcmfw hkvXp-°ƒ D≠v.kwJybv°v kap-∂-X-ÿmw ¬In ImWp-∂p. kwKo-X-Øn-em-Is´ A©p-Xcw Xmf-s®m-√p- "]©-IrXy F∂-dn-b-s∏-Sp∂ A©v LS-I- Isf mK-_‘w, kzXn-Iw, Ae-·w, ip≤w, ka-߃ Dƒs∏-´-XmWv ΩpsS `qa-WvU-ew. krjvSn, Im- e nIw F∂n- ß s Xncn- ® n- c n- ° p- ∂ p. ChÿnXn, ebw, Xntcm-`-hw, Ap-{Klw F∂nh A©pw ]c-a-in-hs‚ A©p apJ-߃ ˛ ktZym-Dƒs∏´ "]©-IrX-Xy-ßsf A©v ssII-fn-embnDƒs°m-≈n-®n-´p≈ `K-hm≥ hnm-b-I≥ "sF¶- Pm- X w, hma- t Zhw, AtLm- c w, XXv ] p- c p- j w,c≥ F∂-dn-b-s∏-Sp-∂Xpw CXp-sIm-≠m-W-t{X. Cuimw F∂n- h - b n¬ n∂v DS- s e- S p- Ø - X m- sW∂v hniz- k n- ° - s ∏- S p- ∂ p. ]©- h m- Z y- Ø n¬ ap- j ys‚ {][m icn- c m- h - b - h - ß - f n¬ iwJv, sImºv, Xnan-e, a±-fw, CSbv° XpS-ßnb{][m--s∏´ ]t©-{μn-b-߃ IÆv, ImXv, aq°v, A©p-hm-Zy-߃ tN¿∂-Xm-Wv. t£{X-hm-Zy-ß-m°v, Xz°v F∂n-h-bm-Wv. Z¿i-w, {ih-Ww, fn¬ {][m XX-hm-Zy-at{X ]©-ap-J-hm-Zyw. C{]-{LmWw, cpNn- ° ¬, kv ] ¿iw XpS- ß nb Imcw `mc-Xob kwKoX imkv{X-{]-Imcw "A©v{]h¿Ø--ß-fp-ambn _‘-s∏-´n-´p-≈-h-bm-Wv. F∂ kwJym-kw-⁄°v Gsd {]m[m-y-ap-≈-⁄mt-{μn-b-߃ F∂pw Adn-b-s∏-Sp-∂p. Xmbn ImWmw. ]©-K-Xn, ]©-Pm-Xn, ]©-a-kz- temI-X-Xzhpw ap-jy-X-Xzhpw ]©-`q-X-ß- cw, HuU-h-cm-K-߃ F∂n-h-bn-se√mw A©ns‚fn-e-[n-jvTn-X-am-bn-´mWv I≠p-h-cp-∂-Xv. ]rYzn, {]m[myw {]I-S-am-Wv. t£{X-IrXn F∂ Bi-A]p, tXbp, hmbp, BImiw F∂n-ßs A©p- b-Ønv cq]w ¬In-bXv jmPn alm-cmPmhmsW-`q-Xßfn-e[n-jvTn-Xam-bn-´mWv kI-eNcm-Ncßfpw - - - - - - - - ¶nepw t£{X-IrXn kap®b cN-bn-Xm-°fn¬ kap- -ne-sIm-≈p-∂-Xv. ∂-X-am-bn-´p-≈Xv XymK-cm-P-kzm-an-Ifpw, apØp-kzm- a{¥-im-kv{X-Ønv B[m-c-am-bn-´p≈ _nPm- an-Zo-£n-Xcpw BWv. XymK-cm-Pkzm-an-Iƒ Xncp-shm- -£-c-߃ Hmw, sFw, {low, ¢nw, kuw F∂n- ´n-bq¿, tImhq¿, {iocwKw em¬Kp-Un, Xncp-h-øm¿ßs A©m- W v . tZh- X - I sf {]Io¿Øn- ° p- F∂n-hn-S-ß-fnse t£{X-߃ kμ¿in-®-t∏mƒtºmƒ _oPm-£-c-ß-fpsS {]tbmKw {][m--am- Ahn- S psØ tZh- X - I - s fbpw t£{X- t ØbpwWv. {]Io¿Øn®v IrXn-]-c-º-c-Iƒ cNn-°p-I-bp-≠m-bn. Ch-bmWv t£{X-]-©-cXv IrXn-I-fmbn {]Npc Ima-tZ-hs‚ hn√n¬ A©p-_m-W-ß-fmWv {]Nmcw tSn-b-Xv.sXmSpØp hnSm-dp-≈X.v Aw_nIm `K-hXnsb ]©- - -_m-tW-izcn F∂t{X hnti-jn-∏n-°m-dp-≈Xv. Ac- - Xncp-høm¿ ]©-cXvw -hn-μw, Atim-Iw, NpXw, h-a√n-I, otem-Xv]ew - X©m- h q- c npw, Xncp- h - ø m- d npw at≤yF∂n-ßs A©p-Xcw ]pjv]ßfmWv ]©_m- - - ÿnXn-sN-øp∂ A©v Bdp-Iƒ (-Zn-Iƒ) Imth-W-ßfmbn Ima-tZ-h≥ sXmSp-Øp-hn-Sp-∂Xv. - - cn, Ac-i-em¿, shÆm¿, hS-bm¿, IpS-ap-cp´n F∂o ]©-bm-X ]qP-bn¬ inh≥, hnjvWp, A©p Bdp-Iƒ°v a[y-Øn-embn ÿnXn sNøp∂kqcy≥, KW-]-Xn, tZhn XpSßn A©p-tZ-h-X-I- "Xncp-hbm¿ XymK-cmP kzman-IfpsS kam[n ÿe- - -sf-bmWv ]qPn-°p-∂-Xv. ]qP-Iƒ°pw A`n-tj-I- ambn {]kn-≤n-bm¿÷n-®n-´p-≠v. ]©--Zo-iz-c≥,Ønpw D]-tbm-Kn-°p∂ A©p hkvXp-°ƒ°v {]W-Xm¿Yn-l-c≥ F∂nßs Adn-b-s∏-Sp∂ - 26 -
 • 25. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 3. Zmcn-Wn-sX-epkp ˛ ip≤-km-thcn ˛ BZn 4. I∂-X√n ˛ kmthcn ˛ BZn 5. kpμ-cn-≥ ˛ t_KU ˛ cq]I Cu ]c-º-c-bnse ip≤-kw-thcn IrXn°v he-P-t]´ sh¶-S-c-aW `mK-h-X¿ atm-l-c-am-bn- ´v Nn´-kzcw cNn-®n-´p-≠v. I√ym-W-cmK IrXn°pw Nn´-kzcw D≈-Xmbn tcJ- I ƒ sXfn- b n- ° p- ∂ p. t_KU IrXn- b n¬ A¥y, ZznXnb {]mk-Ønv [mcmfw DZm-l-c-W- ߃ D≈-Xmbn ImWmw. BcZn IrXn-bn¬ i¶- Xncp-høm¿ XymK-cm-Pm-cm-[ 1956 - cm-Nm-cy-cpsS kuμcy el-cn-bn¬ n∂p≈ ]cm- Acn-b-°pSn, alm-cm-P-]p-cw, Be-Øq¿ kp∫-ø¿, siΩm-¶p-Sn, Pn F≥ _n, Sn. B¿. _mep, Be-Øq¿ {ion-hm-k-ø¿ a¿i-߃ e`n-°p-∂p. A©p IrXn-I-fnepw t£{X-Chn-SpsØ tZhs {]Io¿Øn®v XymK-cm-P-kzm- ap{Z Dƒs∏-SpØn ImWp-∂p. Nne IrXn-Iƒ°v a[y-an-Iƒ cNn® IrXn-]-c-º-c-bmWv Xncp-h-bm¿ ]©- a-Ime kmlnXyw Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xv cmK-`mhwc-Xvw. h¿≤n-∏n-°p-∂p.1. kmcn-sh-U-en ˛ Akm-thcn ˛ BZn tImhq¿ ]©-cXvw2. Ce-tem-{]-≠-Xm¿Yn ˛ ATmW ˛ BZn "tImhq¿ F∂ t]cv "tKmhq¿ F∂3. Gln PK-Zni ˛ kmcwK ˛ Nm∏v kw⁄-bn¬ n∂pw Dcp-Øn-cn-™-Xm-Wv. tImhq¿4. ap®S {_“m-Zp-eIp ˛ a[y-am-hXn ˛ BZn kpμc apX-en-bm¿ A`y¿∞n-®-X-p-k-cn®v kzman-5. Gh-cp-∂mcp ˛ amf-h{in ˛ BZn Iƒ Chn-SpsØ kpμ-tc-i-t£{Xw kμ¿in-°p-I- ]©--Zn-Iƒ IrXn-Iƒ F∂pw Adn-b-s∏- bp-≠m-bn. tImhq¿ {Kma-Øns‚ t]cns kw_-Sp∂ Cu ]c-º-c-bn¬ Imthcn Zn-bpsS `wKn- ‘n-°p∂ Hcp sFXn-ly-ap-≠v. ]s≠m-cn-°¬]q¿Æ-ambn Bhn-jv°-cn-®p-Im-Wp∂p. "Fh-cp- inhs X]- p-sN-bvXn-cp∂ ]cm-i‡n am¶m-Sn¬∂mcp amf-h{in IrXn Xptem-{]-Nmcw Ipd™ ]©m-·n-bn¬ n∂p-sIm-≠mWv X] p sNbvXn-cN--bm-Wv. cp-∂-Xv. Ah¿°p ]mep ¬Ip-∂-Xnpw tZho-tZ-Xncp-shm-´n-bq¿ ]©-cXvw h-∑msc k¬°-cn-°p-∂-Xn-p-ambn ]c-a-in-h≥ ntbm-Kn-®Xv Ima-t[-p-hn-s-bm-Wv. Ima-t[p Xan-gvm-´nse sNss∂-˛-]q-¶m K-c-Ønv n∂n-cp∂ {]tZiw "tKmhq¿ Bbn ]n¬°m-eØva[y-Øn-embn ÿnXn-sN-øp∂ Xncp-shm-´n-bq-cnse tImhq- c mbpw amdn. kpμ- t c- i z- c - a q¿Ønsb{Xn]p-c-kp-μc t£{X-Ønse {Xn]p-c-kp-μ-cnsb {]Io¿Øn-®p≈ A©p IrXn-Iƒ Dƒs∏´ ]c-º-{]Io¿Øn®v kzman-Iƒ cNn® IrXn kap-®bamWv - - c-bmWv tImhq¿ ]©-c-Xvw.Xncp-shm-´n-bq¿ ]©-c-Xvw. hoW Ip∏-ø-cpsSA`y¿∞amn®v t£{Xw kμ¿in-®-t∏m-gmWv 1. iwt`m alm-tZh ˛ ]¥p-h-cmfn ˛ cq]IwCu IrXn-Iƒ cNn-®Xv. kzbw`penw-KØn¬ n∂pw - - 2. tImcn-tk-hnw] ˛ Jc-l-c-{]nb ˛ BZnDcp- Ø n- c n- ™ Xpw lwk S cq]- Ø n- e p≈ 3. Cu hkp[m ˛ ilm ˛ BZn{Xn]pc kpμcn (B-Zn-]p-cn-iz-cn)sbbmWv IrXn- 4. kpμ-tc-iz-cpn ˛ i¶-cm-`-cWw ˛ BZnI-fn¬ h¿Æn-®n-cn-°p-∂-Xv. 5. Ωn-hm-Nn ˛ I√ymWn ˛ cq]Iw1. kpμ-cn-np ˛ BcZn ˛ an Nm∏p Acq-]n-bmb inhpw kuμ-cy-m-b-In-bp-2. kpμcn oZnhy ˛ I√ymWn ˛ BZn amWv Chn-SpsØ tZhn-tZ-h-∑m¿. XymK-cmP kzman- - 27 -
 • 26. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012Iƒ°p-≠m-bn-cp∂ inh `‡n-bm-Wv IrXn-I-fn¬ em¬KpUn ]©-cXvw{]Xn- ^ - e n- ® p- I m- W p- ∂ - X v . F√m IrXn- I - f nepw em¬Kp-Un-bnse k]vXEjo-iz-c-t£{Xwt£{X-ap{Z Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p. kμ¿in- ® - t ∏mƒ cNn® IrXn ]c- º - c - b mWv ilm cmK-Øn-ep≈ "Cu hkp[m F∂ em¬KpUn ]©-cXvw Xs‚ injy-mb em¬Kp-IrXn°v atm-l-c-amb Nn´-kz-chpw Dƒs∏-Sp-Øn- U-cm-a-ø-tcm-sSm-∏-amWv kzman-Iƒ Cu t£{Xwbn-´p-≈-Xmbn ImWmw. kμ¿in-®-Xv. ]c-a-in-h-sbpw efn-Xmw_m tZho- tbbpw {]Io¿Øn- ® p≈ Cu ]c- º - c - b n¬{iocwKw ]©-cXvw aqs∂Æw sXep-¶nepw cs≠Æw kwkvIr-X-Øn- Xan- g v m- ´ nse Xncp- ® n- d - ∏ - ≈ n- ° - S pØv ep-amWv cNn-®n-´p-≈-Xv.{iocwKw F∂ ÿeØp ÿnXn- s N- ø p∂ 1. efn-tX{in {]hrt≤ ˛ ss`chn ˛ BZncwKmY- k zman t£{X- Ø nse {iocw- K - mY 2. KXn-o-hn ˛ tXmUn ˛ BZnkzmansb {]Io¿Øn®v XymK-cmP kzman-Iƒ cNn- 3. tZh-i-EKw ˛ a[y-am-hXn ˛ {Xn]pS®n-´p≈ IrXn ]c-º-c-bmWv {iocwKw ]©-c-Xvw. 4. alnX {]hr≤ ˛ Imwt_mPn ˛ Nm∏pA©p IrXn-Iƒ Dƒs∏´ Cu ]c-º-c-bn¬ cwK- 5. Cui-]m-lnamw ˛ I√ymWn ˛ cq]IwmY kzman-bpsS kuμcyw AtX-]Sn Bhn-jv°-cn-®n-cn-°p-∂p. s]cn-b-tIm-hn-ense s]cnb s]cp- {]uV-Kw-`o-c-ß-fm-bn-´p≈ cmK-ß-fmWv Cuam-fmbn Bcm-[n-°-s∏-Sp∂ t£{X-at{X {iocwKw ]c-ºcbv°mbn Xnc-s™-Sp-Øn-´p-≈Xv. tZhX ap{Z- - - -t£{Xw. Iƒ Cu ]c-º-c-bn¬ tN¿Øn-´p-≈-Xmbn ImWmw. IqSm-sX- bXn{]mkw-b-aIw F∂n `mjm-e-¶m-c-1. PqXm apcmtc ˛ BcZn ˛ cq]Iw ßfpw IrXn- I - f n¬ Dƒs∏- S p- Ø n- b n- c n- ° p- ∂ p.2. Hmiw-K-imbn ˛ Imwt_mPn ˛ BZn Imwt_mPn IrXn-bn¬ Nc-W-Øn¬ "hmln F∂3. cmPp-sh-Se ˛ tXmUn ˛ cq]I kwPvR-b-a-I-Ønv DZm-l-c-W-am-Wv. "Cui-]m-4. Icp-W-PqU ˛ kmcwK ˛ BZn lnamw F∂ I√ymWn cmK-Ir-Xn-bn¬ c≠m-asØ5. hn-cmZm ˛ tZh-Km-‘mcn ˛ BZn (tZ-im-Zn) hcn-bn¬ "PK-Zoi F∂p tIm¿Øn-W-°n-bn-cn-°p- {iocw-Km-Ys cwK-imbn, ImthcncwK≥, ∂p.IkvXqcncwK≥, cmK-]Xn F∂n-ßs ]e t]cp- ]©-c-Xv-߃ A√msX Xm≥ kμ¿in-®n-I-fn¬ h¿Æn-®n-cn-°p-∂p. k¿Δm-`-cW hn`q-jn-X- ´p≈ t£{X-ßsf {]Io¿Øn®v H‰bv°p≈ IrXn-mb atm- l - c - ß - f mb BS- b m- ` - c - W - ß ƒ I-fmbpw t£{X-Ir-Xn-Iƒ cNn-®n-´p-≠v. ]c-º-c-AWn™ irwKmc mb-I-mb tZh-m-bn-´mWv bnse Hmtcm IrXnbpw kmln-Xy-`w-Kn-sIm≠pw{]Io¿Øn-®n-cn-°p-∂-Xv. Cu ]c-º-c-bnse cmPp- kwKo-X-ta-∑-sIm≠pw al-Ø-c-ß-fm-Wv. A£-sh-S-e, Hmcw-K-imbn F∂o IrXn-Iƒ Gsd {]kn- cm¿∞-Øn¬ A-iz-c-ß-fm-bn´p Pzen-®p-sIm-≠n-≤-ß-fm-Wv. Hmcw-K-imbn F∂ IrXn-bn¬ {iocw- cn-°p∂ cXv-ß-fmWv hyXy-kvXhpw sshhn-[y-KsØ `qtem-Issh-Ip-WvTambn k¶¬]n®v h¿Æn- - - hp-am¿∂ IrXn-Iƒ Dƒs∏´ t£{X ]©-cXv®n-cn-°p-∂p. IrXn-Iƒ. tUm. Fkv. `mKy-e£van : C≥Ãn‰yq´v Hm^v Nn¬{U≥kv en‰-td-®dns‚ FUn-‰-dmbn hnc-an-®p. cmK C≥ I¿Æm-SnIv ayqkn-Iv, a[pcIe, kwKoXv ]mT-ame XpS-ßnb {KŸ-ß-fpsS cN-bn-Xm-hm-Wv. - 28 -
 • 27. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 {io apØp-kzman Zo£n-X¿ IrXn-I-fnse Ap-]a kwKo-X-˛-km-lnXy ka-zb kuμcyw tUm. {]oXn sI. I¿Æm-SI kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fmb {io apØp-kzman Zo£nX-cpsS IrXn-Iƒ F√mwiym-a-im-kv{Xn, {io XymKcm-P-kzm-an, {io apØp- Xs∂ {]uV-Kw-`o-c-amb kwkvIrX `mj-bn-em-kzman Zo£n-X¿ F∂n-h-cpsS Wv. hmt§-b-Im-c-m-Ip-∂-Xnvka- { K- a mb kw`m- h - - I ƒ apºv Xs∂ At±lw thZw,Fs∂∂pw Hm¿Ωn- ° - s ∏- t S- kwkvIrXw, tPymXnj hymI-≠-h-bm-Wv. C∂sØ I¿Æm- c-WmZn imkv{X-߃, kwKo-SI kwKo-X-Øns‚ kº-∂- Xw, hoW F∂n- h - b n¬X- b psS ]n∂nse {][m ]mWvUnXyw tSn. ]nXm-hmbIrXn-c-Xv-߃ Cu alm-p- cma-kzman Zo£n-X¿ Xs∂-bm-`m- h - ∑ m- c psS AXp- e y- a mb bn-cp∂p BZy-Kp-cp. Bflob`‡n-bpsSbpw, kwKo-X-tØm- Kpcp-hmb NnZw-_-c-m-Y-tbm-Kn-Sp≈ BZ-c-hn-s‚bpw A¿∏- bpsS klm- b - Ø m¬ Imin-W- t _m- [ - Ø n- s ‚bpw ^ew bn¬ h®v lnμp-ÿmn kwKo-sIm≠p-≠m-b-h-bm-Wv. X-Ønepw Adnhv kºm-Zn-®p. "AjvtSm-Ø-c-i-X-cm-K- ]n¬°m-eØv lao¿I-√ym-Wn,Xm-f-am-enI F∂ {]kn-≤- ZznPm-h-¥n, bap-m-I-√ym-Wn,amb cmK-am-en-IbpsS I¿Øm- - hrμm-h--km-cwK F∂o cmK-hpw, lwk-≤z-n-cm-K-Øns‚ ß-fnse IrXn-Iƒ cNn-°p-hm≥krjv S n- I ¿Øm- h p- a mb {io Cu Adnhv klm-bIam-bn. - -cma-kzman Zo£n-X-cp-sS-bpw, Zo£n-XcpsS kw`m-hIƒ - - -{ioaXn kp∫mw-_-bp-sSbpw Zo£n-X-cpsS IrXn-Iƒ]p{X-mbn Xncp-hm-cq-cn-emWv {io apØp-kzman Ah-bps-S kmlnXy `wKn-sIm-≠pw, cmK-`mhwZo£n-X¿ Pn-®-Xv. {io NnZw-_-c-m-Y-tbm-Kn-bn¬ sIm≠pw, sshhn[yw sIm≠pw Gsd {it≤-n∂p {iohn-Zym-a{¥w D]m-k kn≤n At±lw b-am-Wv.tSn. Kpcp-hns‚ D]-tZ-i-{]-Imcw Xncp-ØWnkp{_-“-Wy-t£-{X-Øn¬ `P--an-cp∂v kp{_-“- 1. kaq-l-Ir-Xn-Iƒ / hn`-‡n-Ir-Xn-IƒWy-kzm-an-bpsS Ap-{K-l-Øm¬ At±-l-Ønv kaqlIrXn cN--bn¬ G‰hpw ap≥]-¥n-kwKo-X-I-hnXzw kn≤n-®p. "{iom-YmZn Kpcp-Kp- bn-ep≈ hmt§-b-Im-c≥ Zo£n-X-cm-Wv. Xncp-hm-cq¿tlm-P-bXn PbXn F∂p XpS-ßp∂ ambm-am-f-h- Ia-emw-_sb kvXpXn-®p-sIm≠v At±lw cNn®Kuf IrXn-bmWv BZy-c-N-. AXn-p-tijw B- Ia-emw-_m--hm-h-cWw H≥]Xp -Ir-Xn-I-fpw, Hcpμ-ss`-chn cmK-Ønse "amk--Kp-cp-Kpcp F∂ [ym-Ir-Xn-bpw, awK-f-Ir-Xnbpw Dƒs∏-Sp-∂-Xm-Wv.IrXn cNn-®p. Xs‚ Kpcp-hmb apcp-Is kvacn-®p- Hmtcm IrXn-bp-sSbpw XpS-°-Øn¬ Hmtcm hn`‡nsIm≠v "Kpcp-Kpl F∂ maw At±lw IrXn-I- {]tXyIw tN¿Øn-cn-°p-∂p. {ioN-{IsØ Bkv]-fn¬ ap{Z-bm-°n. Z-am°n cNn-®n-´p≈ Cu IrXn-I-fn¬ Hmtcm Bh- - 29 -
 • 28. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012c-W-ß-sfbpw AXnse tZh-X-am-tcbpw Ipdn®v hoc-h-k¥w F∂o cmK-߃ D]-tbm-Kn-®n-cn-°p-hni-Z-ambn ]d-™n-cn-°p-∂p. Hmtcm cmKhpw apgp- ∂p. h-{Kl IrXn-Iƒ : Xncp-hm-cq¿ XymK-cm-P-h≥ kuμ-cyhpw {]I-S-am-°p∂ coXn-bn-emWv Cu kzman t£{X-Ønse ip≤-a-±-f-°m-c-mb Xºn-b-IrXn- I ƒ At±lw D]- t bm- K n- ® n- c n- ° p- ∂ - X v . ∏≥ F∂ Xs‚ injys‚ hb-dp-th-Z ian-∏n-°p-s]mXpth hnfw-_n-XIm-eØn-emWv Cu IrXn-Iƒ - - ∂-Xn-mbn Zo£n-X¿ Xºn-b-∏s‚ PmXIw ]cn-]mSn-hcp-∂X.v IrXn-Ifpw, cmK-ßfpw NphsS sImSp- - - - tim-[n®v Kpcp-hns‚ (hym-gw) {]Xn-Iq-e-ÿn-Xn-°p-∂p. bmWv tcmK-Øns‚ ImcWw F∂p I≠p-]n-Sn-°p- Ibpw XpS¿∂v _rl-kv]-Xn-bp-sS Ap-{K-l-Øn-1. [ym-IrXn ˛ Ia-emw-_ntI ˛ tXmUn ˛ cq]Iw mbn ATm-W-cm-K-Øn¬ "_rl-kv]sX F∂ 2 If IrXn-c-Nn-°p-Ibpw sNbvXp. CXv nXyw ]mcm-2. H∂mw Bh-c-W-IrXn ˛ Ia-emw-_m-kw-c-£Xp bWw sNbvX-t∏mƒ tcmK-i-aw D≠m-bn. ]n∂oSv ˛ B-μ-ss`-chn ˛ Nm∏v injys‚ At]£ {]Imcw At±lw F√m {Kl-3. cmw Bh-c-W-IrXn ˛ Ia-emw-_mw-`-Ptc ˛ ß-sf-°p-dn®pw IrXn-Iƒ cNn-®p. BZn-Xy≥ apX¬ I√ymWn ˛ BZn 2 If in-h-sc-bp≈ Ggp-Ir-Xn-I¬ iqemZn k]vX-Xm-4. aq∂mw Bh-c-W-IrXn ˛ {ioI-a-emw-_n-Ibm f-Øn-em-Wv. Hmtcm IrXn-Ifnepw {Kl-Øns‚ cmin - ˛ i¶-cm-`-cWw ˛ cq]Iw 2 If BZn-]-Xyw, {Kl-ß-fpsS KpW-tZm-j-^-e-߃,5. memw Bh-c-W-IrXn ˛ Ia-emw-_n-Imssb ˛ {Kl- { ]o- X n- ° p≈ hn[n- I ƒ F∂nh At±lw Imwt_mPn ˛ AS hy‡-ambn ]d-bp-∂p. CXn¬ kucm-jv{Sw, Akm- th-cn, kpcp-´n, m´-°p-dp-™n, ATm-W, ]c-iv, bZp-6. A©mw Bh- c - W - I rXn ˛ {ioI- a - e mw- _ n- Ip-e-Imw-t_m-Pn, cam-a-tm-lcn (cm-a-{]n-b), Nmacw Imbmx ss`chn ˛ an{i-Pw] (j¨ap-J-{]n-b) F∂o cmK-ß-fmWv D]-tbm-Kn-7. Bdmw Bh-c-W-IrXn ˛ Ia-emw-_n-Imbmx ®n-cn-°p-∂-Xv. h-{K-l-Ir-Xn-Iƒ ntXy ]mSp- ]p∂-K-h-cmfn ˛ cq]Iw ˛ 2 If ∂Xv t{ib-kv°-c-am-sW∂p hniz-kn-°p-∂p. ]©-8. Ggmw Bh-c-W-IrXn ˛ {ioI-a-emw-_n-Imbmw enw-K-ÿ-e-Ir-Xn-Iƒ : ]rYzn (`q-an), A]v (P-ew), ˛ ilm ˛ Nm∏v tXP v (A-·n), hmbp (B-Im-iw) F∂o ]©-9. F´mw Bh-c-W-IrXn ˛ {ioI-a-emw-_ntI ˛ enw-K-ßsf kvXpXn-®p-sIm≠v bYm-{Iaw ss`chn, L ˛ BZn 2 If bap-m-I-√ymWn, kmcw-K, lptk-n, tIZmcw10. HºXmw Bh-cWIrXn ˛ {ioI-aemw-_m-PbXn - - - - F∂o cmK-ß-fn¬ sNbvXn-cn-°p∂ Cu IrXn-Iƒ ˛ Blncn ˛ cq]Iw ˛ 2 If hfsc hnti-j-s∏-´-h-bm-Wv. Im©n-]p-cw, Pw_p- tI-izcw, Xncp-h-Æm-asse, Imf-l-kvXn, NnZw-_cw11. awKf IrXn ˛ {ioI-a-emw-_ntI ˛ {iocmKw ˛ F∂o ÿesØ enwK-ß-sf-bmWv CXn¬ hnh- JWvU-PmXn GI. cn-®n-´p-≈-Xv. Xncp-hm-cq-cnse AN-te-iz-c≥, lS- ambm-hcw t£{X-Ønse A`-bmw-_m-tZ- tI-iz-c≥, hm¬ao-tI-iz-c≥, B-μtμ-iz-c≥, kn≤o- -hnsb {]Io¿Øn-®p-sIm≠v bYm-{Iaw I√ym-Wn, iz-c≥ F∂o ]©-enwK {]Xn-jvT-I-sf-°p-dn®pwss`c-hn, i¶-cm-`-c-Ww, bZp-Ip-e-Imw-t_m-Pn-, tIZm- At±lw IrXn-Iƒ cNn-®n-´p-≠v. KW-]-Xn-bpsS 16c-Ku-f, tIZm-cw, ilm-, tXmUn, {iocmKw F∂o cq]-ßsf {]Io¿Øn®v At±lw tjmU-i-K-W-]-cmK-ß-fn¬ At±lw A`-bmw_m hn`‡n IrXn- Xn-Ir-Xn-Iƒ cNn-®p. Xncp-hm-cq¿ t£{X-Øn-emWvIƒ cNn-®n-´p-≠v. XymK-cmP hn`‡n IrXn-I-fn¬ Cu {]XnjvT ÿnXn sNøp-∂-Xv. X{¥-imkv{XAt±lw ATm-W, bZp-Ip-e-Imw-t_m-Pn, kme-K- A[n-jvTn-X-amWv Cu IrXn-Iƒ. BsI 24 IrXn-ss`-c-hn, t_K-U, Z¿_m¿, cp{Z-{]n-b, kmcw-K, Iƒ KW-]-Xn-sb-°p-dn®v am{Xw At±lw cNn-®n- - 30 -
 • 29. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012´p- ≠ v . kp{_- “ Wy kzmansb {]Io¿Øn- ® p- Sp-∂-Xn-p≈ Hcp Nhn-´p-]-Sn-bmbn I¿Æm-SIsIm≠pw At±lw Kpcp-Kp-lhn-`‡n IrXn-Iƒ cNn- - kwKoX hnZym¿∞n-Iƒ°v D]-tbm-K-{]-Z-hp-am-Wv.®n-´p-≠v. CXnse kmln-Xyhpw, kwKo-Xhpw At±- sshWo-I-mb At±-l-Øns‚ Ka-I-ß-fn-ep≈l-Øns‚ Bflo-b-⁄m--Øn-s‚bpw, ]cn-]-Iz- {]mhoWyw ss`c-hn, I√ym-Wn, i¶-cm-`-c-Ww,amb thZm-¥-Nn-¥-bp-sSbpw cmK-ß-fn-ep≈ At±- tXmUn, Ka-I-{Inb F∂o cmK-ß-fnse IrXn-I-l-Øns‚ AKm-[-]m-WvUn-Xy-Øn-s‚bpw hy‡- fn¬ hfsc hy‡-am-Wv. `qcn-`mKw IrXn-Ifpw hnfw-amb sXfn-hp-I-fm-Wv. {iom-Ym-Zn-Kp-cp-Kp-tlm-P- _n-X-Im-e-Øn¬ Xs∂-bm-sW∂p ]d-bmw. ]t£b¥n F∂ BZyIrXn H∂p ]cn-tim-[n-®m¬ Nc- At±-l-amWv hnfw-_nXIme IrXn-I-fpsS Ah-W-Ønse ambm-ab hnizm-[n-jvTm-tm, ambm-Im- km--`m-KØv a≤y-a-Ime kmlnXyw ¬In "eb-cy-Iem-lotm, ama-Ikl{k-Iaem-ko-tm, aXn- - - - - - - - k-a-zbw km≤y-am-°nb bYm¿∞ Kth-j-I≥aXmw lrZ- b - t Km- ] pc Zot]m F∂o ]Z- ß ƒ F∂p ]d-bmw. "ka-jvSn-N-cWw F∂ Ap-]-√-A¿∞-hym-]vXn-bp-≈hbpw {]uV-amb kwkvIrX - hn-bp-sSbpw, Nc-W-Øn-s‚bpw A¿∞w Dƒs°m-`mj-bnse {]mk-`wKn nd-™-Xp-amWv F∂v ≈p∂ AwKw At±-l-amWv BZy-ambn D]-tbm-Kn-ImWmw. CXn¬ At±lw ÿe-ap{Z (am-bm-am-f-h- ®-Xv. k]vX-Xm-f-ß-fnepw At±lw IrXn-Iƒ cNn-Ku-f-tZ-im-Zn), cmK-ap-{Z, hmt§-b-Im-c-ap{Z F∂n- ®n-´p-≠v. 2 If cq]-Iw, Xn{k-{Xn-]p-S, JWvU-PmXnhbpw tN¿Øn-´p-≠v. BZy-Ir-Xn-bn¬ ambm-am-f-h- GI F∂o Xmf-ßfpw At±lw IrXn-I-fn-eqsSKuf cmKw D]-tbm-Kn-®-Xns‚ HuNn-Xyhpw {it≤- {]kn-≤-am-°n-bn-´p-≠v. cmK-ß-fpsS t]cv AYhb- a m- W v . apI- f n¬ hnh- c n® kaq- l - I r- X n- I ƒ cmK-ap-{Z, IrXn-I-fn¬ D]-tbm-Kn-®n-´p≈ A{K-K-Wy-IqSmsX {ioIr-jvW≥, cma≥, kc-kz-Xn, aom- mb kwkv I rX ]Wv U n- X - mWv Zo£n- X ¿.£n, imkvXmhv F∂o tZh-X-Isf {]Io¿Øn®v kmlnXyØns‚ A¿∞-Ønp `wKw hcmsXAtIw IrXn-Iƒ At±lw cNn-®n-´p-≠v. {io F∂m¬ AXns‚ `wKn h¿≤n-∏n-°p-amdv AXmXvsh¶n-S-a-Jn-bpsS 72 Ak-ºq¿Æ taf ]≤-Xnsb IrXn-I-fpsS cmK-ß-fpsS t]cv At±lw IrXn-I-ap-°mbn ImØp-kq-£n-®Xv {io apØp-kzman fn¬ D]-tbm-Kn-®n-´p-≠v. "kwkm-c`o-Xym-]tl F∂ -Zo£n-X¿ IrXn-I-fm-Wv. DZm-l-c-W-ambn At±lw Bc`n cmK-Ønse "{io kc-kzXn F∂ IrXn-I-Imw-_cn F∂p XpS-ßp∂ IrXn kcn-a-]-[-k- bnse A¿∞-]q¿Æ-ambn cmK-ap{Z hfsc Kw`o-c-n-[-]-a-K-cnk F∂ Btcm-lW Ah-tcm-lW am-Wv. "lwk-≤zn `qjnX tlcw`w F∂-Xn¬{]Im-c-amWv cNn-®n-cn-°p-∂-Xv. At±-l-Øns‚ lwk-≤z-n-cm-K-Øm¬ B`q-jn-X-mb hmXm-]n-IrXn-Iƒ am{X-amWv taL-c-RvPn, ssk¥-hn, bnse tlcw-_-K-W-]-Xnsb hnh-cn-°p-∂p. "I-B{Zm-tZ-in, amcp-h, cma-I-en, mK-h-cm-fn, taml- Imw-_cn Imcp-Wym-ar-X-e-lcn F∂ IrXn-bn¬-m´ F∂o hfsc A]q¿Δ-ambn tIƒ°p∂ cmK- "I-Imw-_cn F∂Xv cmK-m-a-sØbpw, IIß-fpsS hy‡-amb sXfn-hp-Iƒ. C{X-b-[nIw hkv { Xw [cn® tZhn- s bbpw kqNn- ∏ n- ° p- ∂ p.IrXn-Iƒ At±lw cNn-®n-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Hcp At±lw cNn® 500-˛-¬∏cw IrXn-Iƒ GI-tZiw]t£ Ak- º q¿Æ- t af ]≤- X n- b n- e p≈ cmK- 268 IrXn-Ifn¬ cmK-ap{Z ip≤-cm-Kap-{Z-bm-bpw, kqNn- - -ßfpw, ]e A]q¿Δ-cm-K-ßfpw ]pkvX-I-ß-fn¬ X-cm-K-ap-{Z-bmbpw {]tbm-Kn-®n-´p-≠v.am{Xw kzc cq]-Øn¬ Ah-ti-jn-°p-am-bn-cp-∂p. At±-l-Øns‚ IrXn-I-fn¬ bXn, {]mkw, At±lw "tm´p-kz-c-߃ F∂ t]cn¬ 40 F∂o kw-kvIrX `mj-bpsS kuμ-cy-߃ `wKn-]m›mXy coXn- b nep≈ tm´p- I ƒ°p- t h≠n bmbn ktΩ-fn-®n-cn-°p-∂-Xmbn ImWmw. {iocm-K-cNn® kmlnXyw henb Hcp hnkvabw Xs∂-bm- Ønse "{ioh-c-e£vao F∂ IrXn-bnse {iokm-Wv. Cu tm´p-kz-c-߃ ]Tn-°p-∂Xv kzc-ß-fpsS c-k-]-tZ-˛-c-k-]-tZ-˛-k-]-tZ-˛-]tZ F∂Xv tKm]p-—-IrXy-amb ÿmw a- n-em-Ip-∂-Xn-pw, kzc-s∏- b-Xn°v DZm-l-c-W-am-Wv. At±lw kwkvIrXw - 31 -
 • 30. - 32 -87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ∂-Xm-Wv.87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 F≥tUm-hvsa‚mbpw Aø∏ tkhm-k-an-XnbpsS ]°¬ G¬∏n-°m-hp-876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ambn kw`m- h sNøp- I . kw`m- h - - I ƒ `‡- P - - ß - f psS t]cn¬87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ss]¶pn D{Xw mfnepw S-Øp∂ ""A∂-Zmw ^≠n-te°v DZm-c-87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 F√m h¿jhpw hr›nI amk-Øn¬ imkvXmw-]m-´n-tm-S-p-_-‘n®pw8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 DÿoevùhYgabû MjCcÖh¥e DÿoevX cueoevX876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 ùMr OqîMem£e MjCX!876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 EùiufTgÿbq DÖh¥ambemcflfãgceãf yÀsh¥aëçleCx.8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 MqTj, hBX, kjfêx FbãeCx vwkgÿlx. Evãtöfw hRgaòjez8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 GçeãfjfTgÿleCx. Evkägsë FóØbfYb~äeã aòeJx, svÖx,87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ckjbfäTx ofbmX GòªTx Zjg cCfTx aìùlvëãfwbòªx Evãtöx876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Evãtöx8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218 1 hn`mKw Akn- v {]^-k¿. tUm. {]oXn sI. : ImeSn {io i¶c kwkvIrX k¿Δ-I-em-im-e-bnse kwKoXkzman Zo£n-X¿. Øn-ep-S-ofw ImWmw. GI-tZiw 64 t£{X-߃Hcp AXpey {]Xn-`-bpw, ]WvUn-X-p-amWv apØp- amlmflyw F√mw Xs∂ IrXn-I-fnse kmln-Xy-eqsS kwKo-X-tem-I-Ønv Ap-`-h-th-Zy-am-°nb Wv. At±lw cNn® IrXn-I-fnse t£{X-ß-fpsSKmssien-Ifpw, kzmwio-I-cn®v Xs‚ IrXn-I-fn- Xs∂ t£{X-ß-fpsS kzm[ow hfsc hy‡-am-DØ- t c- ¥ y≥, ]m›mXyw F∂o F√m- Ø cw {]kn-≤-am-Wv. Ct±-l-Øns‚ IrXn-Iƒ F√mw `mc-Xob kwKo-X-Øns‚ Z£n-tW-¥y≥, am-hXn F∂o 4 cmK-߃ tN¿∂ cmK-am-en-Ibpw ÿntX F∂ kucmjv{Sw, hk-¥, kpcp-´n, a[y-®n-´p-≠v. cmK-߃ tN¿∂ cmK-am-en-Ibpw "knwlm-k--imkvXm-hn-s-°p-dn®pw At±lw IrXn-Iƒ cNn- am-en-I-bpw, "]q¿Æ-N-{μ-_nw_ hnPb F∂ Bdvdn- ® pw, ]g- h - ß mSn KW- ] - X n- s b- ° p- d n®pw, "{iohn-iz-mYw F∂ 14 cmK-߃ tN¿∂ cmK-®n-´p-≠v. tIc-f-Ønse Kpcp-hm-bq¿ IrjvW-s-°p- ¶v, Xan-gv) IrXn-Iƒ cNn-®n-´p-≠v. At±-l-Øns‚At±lw tcn´p kμ¿in®p Xs∂ IrXn-Iƒ cNn- IqSmsX aWn-{]-hm-f-Ønepw (kw-kvIr-Xw, sXep- Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 • 31. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 mZ-cq-]n-Wnsb {]Xy-£am-°nb iymam-im-kv{Xn-Iƒ - tUm. aRvPp tKm]m¬ X©m- h q¿ Bÿm- - a mbn hf¿∂p sNø-s∏-Sp-Ibpw iyma-Ir-jvW≥ F∂ Hma--t∏-hnImkw {]m]n® I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ cn¬ Adn-b-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp.kph¿Æ-Im-e-sa∂v hnti-jn-∏n-°p∂ 18-˛mw q‰m- 5˛mw hb- n¬ ]T--am-cw-`n® At±lw mep-≠n¬, Xncp- h m- c q- c n¬ `qPm- sIm-√-Øn-p-≈n¬ ivtfmI-ß-Xcmb kwKoX {Xnaq¿Øn-I- fpw, kvtXm{X-ßfpw, Aa-ctIm- - -fn¬ {iohnZym D]m-k-I-m-bn- ihpw a‰pw lr{Zn-ÿ-am-°n.cp∂p ˛ {io iymaimkv{Xn- IqSmsX kz]n- X m- h n¬n∂vIƒ, (1762-˛1827). At±lw HcpDØa hmt§-bIm-cpw, kwKo- - - kwkv I r- X w, sXep- ¶ v , thZ-X- ⁄ - pw, Imam- £ n- t Z- h n- ߃, D]- n- j - Ø p- ° ƒ,bpsS A¿®-I-p-am-bn-cp-∂p. X{¥w, {ipXn-Iƒ, kvar-Xn-Iƒ F∂n- h - b n¬ ]cn- ⁄ mwP-w, hnZym-`ymkw tSp- I bpw sNbv X p. Xs∂- {io iyma-imkv{Xn 1762 t∏mse iyma- I r- j vWpwG{]n¬ 26˛mw XobXn {io sshZn-I-hr-Øn-bn¬ hym]r-X-hniz- mY Aø- c p- s Sbpw m- I - W - s a- ∂ p- ≈ - X m- b n- c p∂p{ioaXn sh¶-e-£van-bp-sSbpw A—s‚ A`n-em-jw. hnhn[]p{X-mbn Pn-®p. B{‘-{]- hnj- b - ß - f n- e p≈ iyma- I r-tZ-inse "Iºw kztZ-in-I-fm- jvWs‚ AKm-[-]m-WvUnXywbn- c p- ∂ p, At±- l - Ø ns‚ At±- l - Ø nv imkv { Xn- I ƒ]q¿Δn-I¿. Ah¿ Im©o-]p-cw, F∂ t]¿ tSn-s°m-Sp-Øp.Pn©n, DZ-b¿]m-fbw, B-°p- -Sn, hnP-b-]q-cw, mKq¿, aS-∏p-cw, kn°n¬ F∂o kwKoX ]TwtZi-ß-fn-eqsS q‰m-≠p-I-tfmfw Xß-fpsS Ipe- imkv{Xn-I-fpsS kwKo-Xm-`n-cpNn A`n-hr-≤n-tZ-h-X-bmb _wKmcp Imam-£n-bp-ambn (kz¿Æ- s∏-Sp-Øp-hm-p≈ Ap-Iq-eamb kml-Ncyw At±- -Øn-ep≈ Imam£n hn{K-lw) k©-cn®v HSphn¬ l-Øns‚ IpSpw-_m-¥-co-£-Øn¬ C√m-bn-cp-∂p.Xncp- h m- c q- c n¬ F- Ø n- t ®¿∂p. Chn- s S- b mWv Xs‚ amXq-e-n¬ n∂pw kwKo-X-]-Tw Bcw-`n-imkv{Xn-I-fpsS P-w. ®n-cp-s∂-¶n-epw, kwKo-X-⁄-c-√mØ amXm-]n-Xm- XpfP alm-cm-Pm-hns‚ (1765-˛1787) tkh-I- °-fpw, a‰p _‘p-°fpw At±-lsØ t{]m’m-m-bn-cp∂ {io. hniz-mY Aø¿, [mcmfw `qkz- ln-∏n-®n-cp-∂n-√.Øn-p-S-a-bm-bn-cp-∂p. sh¶-Sm-N-e-]-Xn-bpsS Ap- Hcn°¬, ]nXm-hns‚ A`m-hØn¬ Hcp `‡- -{K-l-Øm¬ At±-l-Ønp e`y-amb ]p{X-mWv p-th≠n Imam£n tZhn°v A¿® S-Ønb thf-iyma-im-kv{Xn-Iƒ. Im¿ØnI £{X-Øn¬ Pn- bn¬ At±lw kwKo-Xm-flIambn efnXm kl-{k- - -®-Xn-m¬ sh¶-S-kp-{_-“-Wy-s∂v ma-I-cWw m-aap-cp-hn-´p. XZ-hkcØn¬ B `‡≥ kΩm-n® - - - - - 33 -
 • 32. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012DØ-co-b-amWv At±-l-Ønp e`n® GI t{]’m- °p-Ibpw, Chsb CW-°n-t®¿Øv h-cXvam-enI - - -l-w. F∂ Io¿Ø--k-ap-®bw tZhn-°p-ap-ºn¬ Be-]n- ]n∂o-Sv, NmXp¿amky hrX-a-p-jvTn-°m≥ °p-Ibpw sNbvXp. "ambΩ F∂p XpS-ßp∂hniz-mY Aø-cpsS Krl-Øn¬ FØn-t®¿∂ Blcn cmK Io¿Ø-m-em-]--Øn¬ Bth-i-`-cn-kwKoX kzman-Iƒ F∂ bXn-h-cy≥ iyma-Ir- X-mb Hcp `‡≥ s]s´∂v K¿`-Kr-l-Øn-te°pjvWs‚ kwKo-X-ss-]pWyw Xncn-®-dn-bp-Ibpw IS∂v tZho- i n- c -   n- e - W n- b n- ® - c p∂ hkv { XwAt±-l-Øns‚ Kpcp-hm-bn-Øo-cp-Ibpw sNbvXp. imkv{Xn-I-fpsS inc- n¬ AWn-bn-®p. as‰mcpGI-tZiw mep-am-kw-sIm≠v mqdv e£W hy‡n hymfoap-J-tØm-Sp-Iq-Snb Hcp Xw_pcpKoX-ß-fpƒs∏sS cmK-˛-Xm-f-˛-kzc {]kvXm-c-ß-sf- kΩm-n-°p-Ibpw sNbvXp. tZho-`-‡-mb hmt§-°p-dn-®p≈ Kl--amb Ah-Kmlw At±lw tSn. b-Im-cp e`n® AwKo-Im-cam-bn-am-dnb Cu kw`hw -]n¬°m-eØv imkv{Xn-Iƒ kwKoX kzman-I-fpsS Ncn-{X-Øm-fp-I-fn¬ ]Xn-™p.n¿t±-i-{]-Imcw ]®n-an-cnbw BZn-b-∏® F∂ ]√hn a’-c-ß-fn-te¿s∏-tS≠n h∂ iyma-kwKo-X-⁄-p-ambn kulrZw ÿm]n-°p-Ibpw im- k v { Xn- I ƒ, Hcn°¬ "t_m_nen tIihøAXn-eqsS Xs‚ kwKo-X-]m-Shw hf¿Øn-sb-Sp- F∂ kwKo-X⁄p-ambn am‰p-c°p-∂Xnp sXm´p - - - -°p-Ibpw, {ItaW HcpØ-a-hm-t§-b-Im-cpw anI- Xte-Zn-hkw tZhn-bpsS kao-]Øp-n∂v a-ap-cpIn -hm¿÷n® Hcp kwKo-X-⁄-p-am-bn-Øo-cp-Ibpw krjvSn® A]q¿Δ cmK-amWv "Nn¥m-aWn. CusNbvXp. cmK-Øn-ep≈ "tZho-t{_m-hm-k-a-b-antX F∂imkv{Xn-IfpsS tZho-`‡n - Io¿Øw I¿Æm-S-I-kw-Ko-X-tem-IØv C∂v Nnc- Xs‚ Ipe-tZ-h-X-bmb Imam-£n-tZ-hn-bpsS ]-cn-Nn-X-am-Wv.ntXym-]m-k-I-m-bn-cp-∂p, imkv{Xn-Iƒ. _wKm- tZhnsb ambΩ (F‚ AΩ), PK-Zw-_, X√n,cp-Im-am-£nsb IqSmsX Im©n-Im-am-£n, a[p-c- Aw_, {Xntem- I - a mX F- s ∂√mw At±lwao-m-£n, oe-b-Xm-£n, _rl-Zw-_, [¿Ω-kw- kwt_m-[ sNøp-∂p. At±-l-Øns‚ inip-Xp-h¿≤n F∂n-ßs hnhn[ t£{X-ßfnse tZho-- ey-amb njv°f¶Xbpw, ]q¿Æ-amb Bfl-ka¿∏- - - - - -k-¶¬]sØ {]Io¿Øn®pw At±lw Io¿Ø-- W-hpw, tZhn-Z¿i--Øn-pw, Ap-{K-l-Øn-p-ambn߃ cNn-®n-´p-≠v. sh≈n-bm-gvNIfnepw a‰p {][m - - bmNn-°p∂ Hcp `‡s‚ lrZ-bhpw {]kvXpXAp-jvTm Znh-k-ß-fnepw At±lw aWn-°q-dp- IrXn-I-fn¬ nd™p nev°p-∂p.I-tfmfw X]:njvT-tbmsS tZhn-]qP sNbvXn-cp-∂p-sh∂pw AXn-p-tijw `mh-k-ºp-jvS-amb DZm : 1. amb-Ω-b-nt ]ne-NntX amSvfm-S-dmZ?Io¿Ø--ß-fm-e-]n-®n-cp-∂p-sh∂pw tcJ-I-fn¬ mtXm amSvfm-S-dmZm?ImW-s∏-Sp-∂p. (Rm≥ AΩ-sb∂v hnfn®v Ae-ap-d-bn-Sp- Hcn°¬ ]pXp- t °m- ´ - b nse _rl- Z w_ tºmƒ AtΩ! o F¥mWv Ft∂m-Sp-cn-t£{X-Øn¬ {]m¿∞ nc-X-mbn n∂-th-f- bm-Sm-ØXv?)bn¬ Hcp `‡≥ a[p- c - a o- m£n tZhnsb ymbam? aom- £ n- ° - Z n- n- ∂ p- h n{]Io¿Øn®v Io¿Ø--߃ cNn-°p-hm-m-h-iy-s∏- thscZns°-h-cp-∂mcp?´p. X©m-hq-cn-se-Øn-b-tijw At±lw 7 IrXn- (CXp ymb-amtWm? ob-√msX a‰m-cp-Iƒ cNn-°p-Ibpw a[p-c-bn-te-°p≈ bm{Xm-th-f- s≠-n°v?)bn¬ a‰p c≠p Io¿Ø--߃ IqSn ]q¿Øn-bm- (B-l-cn-Ir-Xn-bn¬n-∂v) - 34 -
 • 33. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 2. ∂p t{_mhp efnX AXnth-Kta k¶o¿Æ-amb cmK-ß-fn-epw, AXn-ep-]cn (Fs∂ c£n- ® mepw tZhn! F{Xbpw k¶o¿Æ-amb Xmf-ß-fnepw At±lw cN--Iƒ s]s´∂v Fs∂ c£n-®m-epw) n¿Δ-ln-®n-´p-≠v. injy-∑m-cpsS Zu¿e-`y-hpw, Xmf- (e-fn-X-cmK IrXn) {]- k v X m- c - Ø n- e - [ n- j v T n- X - a mb IrXn- I - f psS k¶o¿Æ-amb LS-bpw At±-l-Øns‚ IrXn-I- 3. tZhn! t{_mh-k-a-b-antX AXn-th-Kta fpsS {]Nm-c-Ønv hnLm-X-ambn Nq≠n-°m-Wn-°- h®n! s∏-Sp-∂p. (c- £ n- ° m- p≈ ka- b - a n- X mWv tZhn, F{Xbpw s]s´∂p hcp-I) F∂m¬, kmln-Xy-`m-hØn-s‚ emfnXyw Hcp - (Nn-¥m-aWn IrXn) bYm¿∞ `‡s‚ a- ns sXm´-dn-bm≥ Ap- hm-N-I¿°v Ah-k-c-sam-cp-°p-∂p. Aan-X-amb hnIm-c-Xo-{h-amb CØcw Io¿Ø--ß-fpsS kzmX-{¥y-tØm-sS, Hcp ]n©p-Ip™v Xs‚ amXm-cmK-˛-Xm-f-˛-e-b-k-tΩ-fw A-y-am-Wv. hnfw-_nX hn-tmSp kwh-Zn-°p∂ ssien-bmWv At±-l-eb-Øn¬ kmln-Xy-`mhw cmK-`m-h-tØm-Sn-W-ßn- Øns‚ cN--I-fn¬ A[n-I-hpw.t®¿∂v ne-sIm-≈p-∂p. C°m-c-W-Øm¬ Xs∂,Cu IrXn-I-fpsS Bem-]w Xmc-X-tay {]bm- a‰p Nne {]tXy-I-X-Iƒk-ta-dn-b-Xm-Wv. AXn kq£va-amb eb-hy-Xym-kw- 1. kwkvIr-Xw, Xan-gv, sXep¶v F∂o `mj-Iƒt]mepw Cu IrXn-I-fpsS `mh-Ønv hn]-co-X- IrXn-cN°mbn D]-tbm-Ks∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p. - - - -ambnamdp-∂p. 2. KW-]-Xnsb kvXpXn-°p∂ Io¿Ø--ß-fpsS IrXn-IfpsS FÆ-Øn¬, imkv{Xn-Iƒ Xs‚ - A`m-hw.ka-Im-eo-cmb XymK-cmP kzman-Ifp-sSbpw apØp- - - 3. KoXw, h¿Æw, kzc-Pm-Xn, IrXn, kap-Zm-bIrXn -kzm-an-Zo-£n-X-cp-sSbpw ]nd-In-em-sW-¶nepw Ah- XpS-ßnb sshhn-[y-amb kwKoX cN--IƒbpsS krjvSn-ssh-`-hhpw eb-Øn-e-[n-jvTn-X-ambhnin-jvS-amb LS--bp-amWv kwKoX {Xnaq¿Øn- 4. B- μ - s s`- c hn F∂ cmK- Ø n- t m- S p≈I-fn¬ At±-l-Øns‚ ÿmw Dd-∏n-®-Xv. {]tXyI B`n-apJyw iyma-im-kv{Xn-Iƒ 300 Hmfw kwKoX cN-- 5. "ic-`--μ F∂ ho--Xm-f-Øns‚ cq]o-I-c-Iƒ n¿Δ-ln-®-Xmbn ]d-bp-∂p-s≠-¶nepw, GI- Ww.tZiw qtdmfw cN--Iƒ am{Xta At±-l-Øns‚ iyma-im-kv{Xn-I-fpsS kwKoX krjvSn-IƒIme-tijw {]N-cn-®n-cp-∂p-≈q. Ch-bn¬ Xs∂ _u≤n-Ihpw sshIm-cn-Ihp-amb Ap-`hw {]Zmw -Npcp-ßnb FÆw am{X-amWv It®-cn-I-fn¬ ]mSn- sNøp-∂p. F-Æ-Øn--√, anI-hn-mWv AwKo-Im-c-∏-Xn-™h. {]kn-≤s∏-Sp-Ønb 72 Io¿Ø-ßfn¬, - - - - sa∂v At±-l-Øns‚ kwKo-X-c-N--Iƒ sXfn-bn-2 FÆ- s am- g nsI tijn- ® h hnhn[ tZho- k - ®n-cn-°p-∂p. F√m-‰n-ep-ap-]cn At±-l-Øns‚ tZho-¶¬∏sØ {]Io¿Øn-°p-∂-h-bm-Wv. `‡n thdn´p ne-sIm-≈p-∂p. tUm. aRvPp tKm]m¬ : ImeSn {io i¶c kwkvIrX k¿Δ-I-em-im-e-bnse kwKoX hn`mKw Akn- v {]^-k¿. - 35 -
 • 34. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kzmXn kvarXn-I-fn-eq-sS ... AizXn Xncp-mƒ cma-h¿Ω ‘alm-cmP kzmXn-Xn-cp-mƒ’; B ma-kva-c- rØ-kw-Ko-XØnepw Xs‚ hy‡n-ap{Z ]Xn-∏n-®n- -W- t ]mepw Xncp- h n- X mw- I q¿ cmP- h w- i - Ø ns‚ cp-∂p.Ctß-b‰sØ Hcp IWn-Ibm-Im≥ `mKyw kn≤n® - - X©m-hq-cn¬ n∂pw D≈ Hcp rØ hnZp-Fs‚ a- n¬ A`n-am-hpw Bfl-n¿hr-Xnbpw jn-bm-bn-cp∂ kpμ-c-e£van F∂ ¿Ø-Insbnd-bv°p-∂p. Xncp-hn-Xmw-Iq-dn-se-Øn®v Hcp ZsØ-Sp-°-en-eqsS `mc- X ob kwKoX KwK, lnμp- ÿ m- n, Xs‚ dmWn-bmbn kzoI-cn-®p. Xm≥ cNn®v Nn´-s∏-I¿Wm- S nIv F∂o c≠p Sp-Ønb nc-h[n ]Z-ßfpwssIh-gn-I-fmbn A¿Kfw Pmh-en-Ifpw rØ-cq-]-Øn-HgpIp- ∂ p. F∂m¬ ]e- em-°m≥ a- p-Im-Wn® Bt∏mgpw Cu kwKoX ]≤- alm-flm-hns Iem-tem-I-Xn-Iƒ XΩn-ep≈ InS-a-’- Ønv Fßs ad-°m-m-Ipw.c-ßfpw hnhn[ Lcm-Ifpw - C{XbpwsIm≠vAtIw _mWn-Ifpw Rm≥ At±lw kwKo- X - k - ] - c y-aotX Rm≥ aotX F∂-co- bn¬ am{Xw a v ka¿∏n-Xn- b n¬ nc¿∞- I - a mbn ®n-cp∂ Hcp cmPm-hm-bn-cp-∂p-hmZn- ° p- t ºmgpw ip≤ sh∂v [cn-°-cp-Xv. Xncp-hn-kwKo-XsØ Bcm-[n-°p∂ Xmw- I q- d n¬ `c- W - c w- K ØvbYm¿∞ kwKoX a- p- Imtem- N n- X - a mb ]e- ] - c n-Iƒ Akz-ÿ-am-Im-dp-≠v. jvIm-c-ßfpw S-∏n-em-°nb Cu kwKoX sshhn- `c- W m- [ n- I m- c n- I q- S n- b m- b n-[y- ß - t fbpw Ah- b psS cp∂p kzmXn- X n- c p- mƒ.am[p-cy-sØbpw tZi-Ime {]mIr- X - ß - f mb ipNo{μwhyXym-k-߃°∏pdw ssIap°v , Nn{X- h [w XpS-st©‰nb alm-cm-Pm-hm-bn- ßnb Am- N m- c - ß ƒcp∂p kzmXn- X n- c p- mƒ. n¿Ø- e m- ° n Xs‚AXp- s Im- ≠ p- X s∂ Cu c≠v kwKo- X - [ mc- cmPysØ Ime-Øn-sm∏w oßm≥ {]m]vXam-Iƒ°pw sNdp-X-√mØ kw`m-h--Iƒ ¬Im≥ °nb `c-Wm-[n-Im-cn-Iq-Sn-bm-bn-cp∂p At±-lw.At±-lØns‚ kwKoX Pohn-X-Ønv km[n-®p. Ct∏mƒ Gsd hnhm-Z-߃°v Xncn-sIm-fp- kwKoX ]nXm-als-∂-dn-b-s∏-Sp∂ ]pc-μ- Øn-bn-´p≈ {io]-fl-m` kzman t£{X ne-h-d-c-Zm-k¿ ]mSnb hcn-I-fn-¬ n∂pw {]tNm-Zw I-fnse a-lm-n-[n-sb-°p-dn®v B¿°pw F¥pw ]d-Dƒs°m-≠nt´m F∂-ptXm-∂p-amdv kzmXn-Xn-cp-mƒ bm-hp∂ ÿnXn-bm-Wt√m! - 36 -
 • 35. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 F∂m¬ hne-aXn-°m-m-ImØ kwKoX alm- - XymK-cm-P-Ir-Xn-Iƒt]mepw CØ-c-Øn¬n[n Xs∂ ]n≥X-eap-dbv°v kΩm-n® alm-cmP - am‰n-a-dn°-s∏-´n-´p-≠v. ""kwKo-X-⁄m-ap `‡n-hn-kzmXn-Xn-cp-mƒ I¿Wm-SI kwKo-XØn¬ Xs∂ - m.. Io¿Øw CØ-c-Øn¬ 1950Ifn-setßmXm-h¿Æw, ]Z-h¿Æw, kzc-PXn, Io¿Ø-w, cmK- ho≠pw Nn´-s∏-Sp-Øp-I-bp-≠m-bn.am-en-I, ]Zw, Pmh-en, Xn√m F∂n-ßs F√m AXn-p-tijw Fw.-Un. cma-m-Ypw ]n∂oSvimJ-Ifnepw Xt‚-Xmb kw`m-hIƒ ¬In-bn- - - - Ct∏mƒ Fs‚ Kpcp-m-Ypw B IrXn-I-fpsS´p-s≠-¶nepw injy-{]-injy ]c-ºcIfpsS A`m-h- - - - bYm¿∞ `mh-`w-Kn-bn¬ ]mSp-tºmƒ ]e Bkzm-Øn¬ Cu krjv S n- I - f n¬ ]eXpw Ah- b psS Z-Icpw CXmWv ]pXnb coXn-sb-∂p-t]mepw [cn-bYm¿∞ `mh-Øn¬ n∂pw amdnadn-™n-cn-°p-∂p. °p-∂p-≠v.kzcm-£cw kzmXn-Xn-cp-mƒ sXep-¶v, ae-bm-fw, I∂- kzmXn-Ir-Xn-I-fpsS Xna injy-]-c-º-c-I- U, lnμn F∂o `mj-I-fn¬ AtIw IrXn-IƒfpsS A`m-h-Øn¬ jvS-s∏-s´-¶nepw At±-l- kΩm-n-®n-´p-≠v. hcm{Xn aWvU]Ønv am{X-Øns‚ "kzcm-£cw F∂ {]tbmKw IrXn-I-fpsS ambn 9 kc- k zXn Io¿Ø- - ß fpw h- h n- [ - ` -kzc-{]-tbmKhpw kmlnXy `wKnbpw Cg-tN¿∂v ‡nsb {]Io¿Øn-°p∂ 9 Io¿Ø--ßfpw GsdHcp {]tXyI hiyX ¬Ip-∂p. {]i-kvX-am-Wv. km n[n-]Xn Knco-i........ F∂ kzcm-£-c- h-hn[ `‡n-Iƒ kwKo-X-Øn-te°v k∂n-{]- t bmKw {i≤n- ® m¬ Cu ka- z- b - Ø ns‚ th-in-∏n-®-t∏mƒ alm-cm-Pmhv ""kJy-Ønv BWvkuμcyw Bkz-Zn-°m-m-hpw. Cu Io¿Ø-Øns‚ - {]mapJyw ¬In-b-Xv.kzc-{]-tbmKw kmln-Xy-hp-ambn CgpIn tNcp-∂-Xns‚ Bkzm-ZyX- H∂pthsd Xs∂-bm-Wv. Akm-am-y-amb Bfl-hn-izm-k-tØmsS `K- hms Bfl- k p- l r- Ø mbn I≠p- s Im- ≠ mWv km n [ ] a K cn k F∂ kzc-k-©m-c- At±lw IrXn-Iƒ Ah-X-cn-∏n-®-Xv.Ønv tbmPn-®-hn-[-Øn¬ km n[n-]Xn Knco-i.....F∂v atm-l-c-amb kmlnXyw k∂n-th-in-∏n-®n- irwKm-c]Z߃sIm≠v ap-jy-a ns Xc- - - - - -cn-°p-∂p. fn-Xam-°p-tºmgpw ""Imcyw-hnm Imc-Ww.. F∂ - XXz-Nn-¥-bn-e-[n-jvTn-X-amb kmln-Xy-`m-hhpw CØ-c-Øn-ep≈ kzcm-£c {]tbm-K-߃ kzmXn- X n- c p- m- f ns‚ Xqen- I Xpºn- e qsSbmWvBZy-Im-e-ß-fn¬ apØp-kzman Zo£n-Xcpw ]n∂oSv kwKo- X - N n- d Iv hncn- ® - X v. Ch- b n¬ Nne-Fs‚ Kpcp- m- Y - mb tUm. Fw. _me- a p- c fnIrjvWbpw BWv sNbvXp-tI-´n-´p-≈-Xv. _me-ap-cfo IrjvW-bpsS ""tXmUnbnep≈e£vao-tZ-hnsb kvXpXn-°p∂ am.....amn-n......F∂ IrXn Gsd {]Nm-c-Øn-ep≈ kzcm-£c{]tbm-K-am-Wv. GXmpw Nne kzmXn-Ir-Xn-Iƒ ]n∂oSv lcn-tI-is-√q¿ apØø `mK-hX¿, ap ncn kp{_-“- - -Wy-Aø¿, siΩm-¶pSn {ion-hm-kAø¿ XpS-ßnb - - -{]K-¤¿ Nn´-s∏-SpØn ]mSn {]N-cn-∏n-®n-´p-≠v. AizXn Xncp-mƒ cma-h¿Ω It®cn Ah-X-cn-∏n-°p∂p - 37 -
 • 36. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012Xns‚sb¶nepw bYm¿∞ Nn´-kz-c-ß-fpsS Bte- kzmXnXncpmƒ F∂ Xs‚ IrXn-bn-eqsS sshWo-Jw sNbvX-h-cn-Iƒ Hcp {]ikvX kwKo-X-⁄- I-m-bn-cp∂ Fkv. _me-N-μ¿ Db¿Ønb HmtcmbpsS Iøn¬ D≠v. ASn-ÿm--c-ln-X-ß-fmb Btcm-]-W-߃°pw alm-cm-Pm-hns‚ alm-`q-cn-]£w IrXn-I-fp- B[n-Im-cn-I- ]-TØn-eq-∂nb adp-]Sn-Iƒ nc-Øn. - - -sSbpw tcJm-¶nX ]I¿∏p-Iƒ jvS-s∏-s´-∂n- am{X- a √ CXn- s √mw ]pdsa kzmXn- k w- K oXcns° Cu A]q¿Δ IrXn-I-fpsS tiJ-cw, Xncp- alXzw hnfn-®-dn-bn-°p∂ A{]-Im-in-X-ß-fmbhn-Xmw-Iq¿ cmP-Ip-Spw-_mwKw F∂ ]cn-KWbv°- - - - AtIw khn-ti-j-X-Iƒ khn-kvXcw Db¿Øn-∏pdw Hcp kwKoX hnZym¿∞n F∂ ne-bn¬ Im-´p-Ibpw sNbvXp.Ah-cpsS Iøn¬ Ds≠∂v ]d-bp∂ B hne-a-Xn- injy-{]-injy ]c-º-c-I-fpsS A`m-hhpw°m- m- I mØ BteJ- - ß ƒ H∂pIm- W m- s - hn[n-ssh-]cn-Xyhpw Hcp kwKoX N{I-h¿Øn-bpsS -¶nepw Ap-h-Zn-°-W-sa∂ Fs‚ At]£ B ka-{K-kw-`m-hIsf njv{]-`am-°m≥ {ian-®m-epw, - - -kwKoX hnZpjn njvIcpWw nc-kn®p. Cu kw`- - PK-∂n-b-¥m-hmb B n¿h-N-m-XoX tXP- v,hsØ F∂Xv B[p-nI kwKoX temIØv ne- hy‡n-I-fn-eq-sStbm kw`-h-ß-fn-eq-sStbm Hcpn¬°p∂ Am- t cm- K y- I - c - a mb ]c- k v ] - c - ntbm-K-cq-]-Øn¬ kwKoX Ncn-{X-Ønse ""LSkv]¿≤bv°v Hcp km£y-]-{X-ambn Icp-Xmw. Zo] ambn amdn-tb-°pam-bn-cp∂ B s]m≥sh´w I¿Æm- S I kwKo- X - s Ø- t ∏mse Xs∂ h¿≤nX tim`-tbmsS ap°v ap∂n¬ Ah-X-cn-lnμp-ÿmn kwKo-X-sØbpw {]W-bn® kzmXn- ∏n®p F∂Xv ΩpsS alm`m-Kyw.Xn- c p- mƒ nc- h [n ]Z- ß ƒ B kwKo- X - i m- h-cm{Xn kwKo-X-a-WvU-]w......Jbv°pw kw`m-h sNbvXp. tZhv tI ]-Xn- C- kzmXn-Xn-cp-m-fn-p ap≥]p-X-s∂ Iº-cm-am-{μm.... XpS-ßnb lnμp-ÿmn IrXn-Iƒ Chbv°v bW I¿Øm-hmb Iº¿ thWmSv alm-cm-Pm-hnpDØ-tam-Zm-l-c-W-ßfmm-Wv. sIm-SpØ kc-kzXo hn{K-l-am-bn-cp∂p h-cm{Xn lnμp- ÿ mn kwKo- X - Ø nse ""Xcm aWvU-]-Ønp Imc-W-amb Imcyw.{]tbm- K - ß ƒ amXr- I - b m°n kzmXn- X n- c p- mƒAtIw Xn√m--Iƒ Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. IptN-tem-]m-Jymw, APm-an-tfm-]m-JymwXpS- ß nb kwKo- t X- X c kmln- X y- I r- X n- I fpwkym- μ qc]pc- h ¿Æw F∂ `‡n- I m- h yhpwkzmXnXncp-m-fns‚ kmlnXy kw`m-h--I-fm-Wv. CsXm-s°-bm-sW-¶nepw Cu alm-{]-Xn-`-bpsS kzXzsØt∏mepw tNmZyw sNøm≥ ss[cywImWn® Fkv. _me-Nμ-dn-s-t∏m-ep≈ ""alm-{]-Xn`Ifpw D≠mbn F∂Xv hn[n-ssh-]co-Xy-sat∂ -]d-tb-≠q. F∂m¬ Chn-sSbpw Hcp ntbm-Kw-t]mseB¿.-]n. cmPm (B¿. {]Xm-]-knw-l-cmP) F∂Hcp Kth- j - W - I p- X pIn yq sse‰v˛Hm¨ - 38 -
 • 37. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 hn¬ h∂-Xnpti-j-amWv h-cm{Xn aWvU-]- Ønse kZ-   p- I ƒ X¬k- a bw kwt{]- j Ww sNbvXp XpS-ßn-b-Xv. At∏mƒ apX¬ IrXyw 6.00 aWn°v XpS-ßp∂ It®cn IrXyw 8.30v Xocp-am- bn-cp-∂p. X’-ab kwt{]-jWw F∂ H‰°m- cWwsIm≠mWv ka-b-¢n-]vX-X-sIm-≠p-h-∂-Xv. A√msX Cu ka-b¢n-]vXX°v Ap-jvTm-]ctam - - - A√m-sXtbm D≈ Hcp Imc-W-hp-an-√. ]n∂oSv CS-bvs°-t∏mtgm X’-ab kwt]- jWw F∂ coXn- amdn cm{Xn 9.30v aWvU]Ønse - - ]fl-m-`]pcw sIm´mcw - It®-cn-Iƒ kwt{]-jWw sNøp-hm≥ XpS-ßn. ]fl- m- ` - ] pcw sIm´mc- Ø n¬ h- c m{Xn Fs‚ A`n- { ]m- b - Ø n¬ Cu coXn- b n¬aWvU-]-Øn-em-bn-cp∂p BZy-Ime kwKoX kZ- kwt{]-jW kabw am‰n-bn-cn-°p-∂Xp-sIm≠v ka- - p-Iƒ. Xm≥ FhnsS Bbmepw AhnsS h-cm{Xn b-¢n-]vX-X-bpsS Am-hiy nb-{¥Ww Bh-iy-aWvU]w Hcp°pw F∂m-bn-cp∂p alm-cm-Pmhv an√ F∂p Xs∂-bm-Wv F¶nepw Ct∏mgpw AXvIº¿°v sImSpØ hm°v. D’h hn{K-lØn-p-]- - Aßs-Xs∂ XpS-cp-∂p.Icw Iº¿ ]qPm-ap-dn-bn¬ kq£n-®n-cp∂ aqe F∂m¬ Rm≥ Ct∏mƒ aWvU-]-Ønsehn{Klw Xs∂sIm≠p-h∂p. AΩ alm-dm-Wn-bm- - Kmb- I - c p- a mbn kplr- Z v _ ‘w ]pe¿Øp∂bn-cp∂ tkXp ]m¿ΔXn `mbn-bpsS Imew apX¬ Hscfnb Kmb-Im-bXn-m¬ kZ- ns‚ Ah-km - -]flm-`]pcw sIm´m-cØnse h-cm{Xn aWvU]- - - - ]mZ-Øn¬ ]mSp∂ Io¿Ø-Øns‚ Nc-Wtam ]√- -Øn¬ ap√-aqSp `mK-hX¿am-cmWv It®cn Ah-Xcn- - - hntbm ]mSp-∂Xv 8.30v tij-am-sW-¶n¬t]mepw∏n-®p-h∂Xv. F∂m¬ Ign™ q‰m-≠ns‚ BZy - - aWn-b-Sn®v kZ v n¿Øm≥ Ap-h-Zn-°m-dn-√.]IpXn apX¬ ]fl-m-`kzman t£{X-Ønp apºn- - AXv Ap-jvTm]c-amb Hcpho-gvNbpw hcm-ØXvep≈ kwKoX aWvU]Øn¬ {]K-¤cmb ap ncn - - - BsW∂v Gh¿°pw Adn-bmw.kp{_-“Wy Aø¿, alm-cm-P-]pcw hniz-mY tdUntbm {]t£-]-W-Øns‚ kz`m-h-sØ-Aø¿, Pn.-F≥.-_n., Fw.-Un. B¿. XpS-ßnb {]ap- °p-dn®v Fn°v Nne hyXykvX A`n-{]m-b-ß-fp-J¿ ]s¶-SpØp XpS-ßn. A°m-eßfn¬ {]K-¤- - - ≠v. aWvU-]-Ønse kZ- nse Io¿Ø--ß-fn¬cmb Cu Kmb-I¿ {][m Io¿Øw Ah-Xcn-∏n- - kzmXn-Xn-cp-mƒ Hmtcm Znh-k-߃°-p-k-cn®v°p-tºmƒ kwKo-X⁄¿ IqSn-bmb t{imXm-°ƒ - FgpXn Xøm-dm-°nb {][m Io¿Ø-߃ Xs∂- -Io¿Ø-Øns‚ GXmpw `mK-߃ ]mSp-am-bn-cp- - bmWv h¿jm-h¿jw tdUntbm {]t£-]Ww hgn∂p. A°m-esØ t{imXm-°fpw t]sc-SpØ kwKo- t{imXm- ° sf tIƒ∏n- ® p- s Im- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X v . 6X-⁄-cm-bn-cp-∂p. AXp-sIm-≠p-Xs∂ aWvU-]- apX¬ 8.30 hsc h-cm{XnIfn¬ aWvU-]-Øn¬Ønse It®-cn-IfpsS ne-hmcw hfsc hfsc Db- - Ah-X-cn-∏n-°p∂ It®-cn-I-fn¬ {ihW a[p-c-ß-c-Øn-em-bn-cp-∂p. am{X-a√ A°m-esØ kZ- p-Iƒ fmb F{Xtbm Io¿Ø--߃ {][m IrXn°pka-b-_-≤-ambncp∂n-√-Xm-pw. ]pdsa Ah-X-cn-∏n-®p-h-cp-∂p. CXn¬ hyXy-kvX- ]n∂oSv Bƒ C¥ym tdUntbm XpS-ßn- X-bm¿∂Xpw A]q¿Δ-ß-fp-amb IrXn-Iƒ {]t£-bXnp Gsd ap≥]v {Smh≥Iq¿ tdmUntbm ne- ]Ww sNøp- I - b m- s W- ¶ n¬ AØcw IrXn- - 39 -
 • 38. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 Hcn°¬ ]me-°mSv aWn Aø¿ a{Zmkv ayqknIv A°m-Z-an-bn¬ arZwKw hmbn-°p∂ ka- bØv Hcmkzm-Z-I≥ "XmØnv arZwKw hmbn-®p- tIƒ°m≥ B{Klw {]I-Sn-∏n-®-t∏mƒ "Xncp-h-- ¥- ] pcw h- c m{Xn aWv U - ] - Ø n¬ h∂m¬ tIƒ∏n°mw F∂m-bn-cp∂p alm-mb arZwK N{I- h¿Øn-bpsS adp-]-Sn. h-cm{Xn aWvU-]-hp-ambn aWn Aø¿°p≈ Bfl _‘-Øns‚ as‰mcp nan-jhpw ]d-bmsX hø. aWn Aø-cpsS Pohn- X-Øn¬ BZy-ambn, {]ikvX hb-en≥ {Xbw F∂v Adn-b-s∏-´n-cp∂ F¬. kp{_-“-Wyw, F¬. i¶¿, F¬. sshZy-m-Y≥ F∂n-h-tcm-sSm∏w FUn≥_- IpXnc amfnI tdm-bn¬ It®-cn°p t]mIm≥ Ah-kcw D≠mbn.Iƒ°qSn {]Nm-c-Øn-em-Ipw. ]s£ Ime-ß-fmbn aWvU-]-Ønse It®-cn-bpsS ka-b-am-bn-cp-s∂-XpS-cp∂ Nne amaq-ep-Iƒ am‰p-∂-Xn¬ BIm-i- ¶nepw n¿_- ‘ - Ø np hgßn aWn Aø¿hm-Wn°pw a‰p-]-e¿°pw Hcp ]s£ ssha--ky- FUn≥_- t dm- b n- s eØn h- c m{Xn XpS- ß n- b -ap-≠m-Imw. tXmsS aWn Aø-cpsS FUn≥_-tdm-bnse Xma- FÆ-hn-f-°ns‚ kz¿Æ-tim-`-bn¬ tZhn- k-ÿ-eØpn∂v Hcp sSe{Kmw FØn; “I ambpsS ap∂n¬ Hcp `‡≥ S-Øp∂ mtZm-]m-k- coming” F∂m-bn-cp∂p D≈-S-°w.-bmbn am{X-amWv h-cm{Xn aWvU-]-Ønse h-cm{Xn aWvU-]-Ønse 9 kZ- p-I-fn-kwKoX kZ- p-Isf IW-°m-°p-∂X.v a‰v sshZypX - sebpw arZwKw Xocp-am-n-®p-Ign-™n-cp-∂p-sh-¶nepw -Zo]m- e - ¶ m- c - ß tfm tLmjtam Chn- s S- b n- √ . hb-en≥ {Xb-tØm-sSm-∏ap≈ hntZi kwKoX kZ- -ssIøSn-tbm, ‘t`jv t`jv’ {]tbm-Ktam C√msX  p- a - X n- b m°n ]d- s ∂- Ø nb ]me- ° m´v aWn`‡nbpw {i≤bpw am{Xw a- n¬ nd-®mWv Aø¿°pth≠n Hcp Iem-Im-c≥ thZn- H-gn-™p-kwKo-X-⁄cpw t{imXm-°fpw aWvU-]-Øn¬, sIm-Sp-Øp. F∂m¬ C∂p- tsc Xncn®pw kw`-hn-kwKoX nan-jßfn¬, kzbw ad-∂n-cn-°p-I. - - °p-∂p-≠v. aWvU-]-Ønse It®-cn°v XobXn Fs‚ Ip´n-°m-eØv Rm≥ tI´p-Xp-S-ßnb ¬In-b-Xn-p-tijw AXv Iym≥k¬ sNbvXpkwKoX kZ- p-I-sf√mw Xs∂ h-cm{Xn aWvU- hntZ-iØv ^yqj≥ ayqknIv Ah-X-cn-∏n-°m≥]-Øn-te-Xm-Wv. B A]q¿Δ kwKoX nan-j-ß- t]mIp∂ Iem-Im-c≥am-scbpw Fn°v ASp-Ødn- -fn¬ Fs‚ Hm¿Ω-bpsS sN∏n¬ Rm≥ n[n- bm≥ Ign-™p.t]mse kq£n®n´p≈ nan-j-߃ Fw.-Un. cma-m-Ys‚ It®-cn-I-fm-Wv. aWvU-]-Øn¬ Ign™ Ipsd-°m-e-ambn It®-cn-I-fpsS ne-hmcw Db¿∂p XpS-ßn-bn-´p-≠v. Fw.-Un. Bdns‚ Ccn∏pw i_vZKmw-`o-cyhpw - AΩ alm-dmWn Bbn-cp∂p BZy-Ime aWvU]kwKo-X-Ønse AXo-{μn-b-`m-hhpw A∂pw C∂pw It®-cn-Iƒ S-Øp-∂-Xn¬ ap≥ssI FSp-Øn-cp-Fs‚ a-   n¬ nd™p n¬°p- ∂ p. cmKw, ∂-Xv. hb-en≥ Sn.-F≥. IrjvW≥ aWvU-]-Øn¬Xmw, ]√-hn-bn¬ "XmØnv arZwKw hmbn- ]°w hmbn-°p-tºmƒ 9 hb- p≈ 4˛mw ¢mkp-°p∂ ]Xnhv h-cm{Xn aWvU-]-Ønse kZ- p- Im-c-m-bn-cp-∂p.I-fpsS {]tXy-I-X-bm-Wv. - 40 -
 • 39. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 alm-dm-Wn-bpsS ImeØv sNssº sshZy- Im-c∑m¿°p≈ {]Xn-^ew, 1930˛I-fn¬, A∂-sØ- -mY `mK-h-X¿, NuUø XpS-ßnbhsc√mw Ah- °m-eØv ne-hn-ep-≠m-bn-cp∂ {]Xn-^-e-ß-fn¬cpsS Iuamc°me-Øm-bn-cp∂p, Du¿÷-kze-amb G‰hpw IqSp-Xem-bn-cp-∂p. F∂m¬ Ime-Øn-p- - -Ah-cpsS Ign-hp-Iƒ aWvU-]-Øn¬ Ah-X-cn-∏n- k-cn®v am‰w hcp-Øn-bn´n-√. Rm≥ Npa-Xe°m-cmb - - -®n-cp-∂-Xv. 1980- ˛ 90 ImeØv 750/˛ Bbn- c p- ∂ p. ]n∂oSv alm-dm-WnbpsS Ime-tijw Cu {]Xn-`-Iƒ AXn-p-am‰w hcp-Øm≥ {ian-®p. am{X-a√ Iem-Im-c-HmtcmcpØ-cmbn a¨a-d™p XpS-ßn-b-tXmsS ∑msc Xnc- s ™- S p- ° p∂ coXn- b nepw am‰w]pXnb {]Xn-`-Isf Is≠-Øm≥ Bfn-√m-Xm-bn. hcp-Øn.]n∂oSv aWvU-]-Øn¬ kZ v Ah-X-cn-∏n-°m≥ ChnsS kzmXn-Ir-Xn-I-fpsS {]Nm-c-Øn¬Ign-™Xv AΩ alm-dm-Wn-bpsS ]n≥ap-d-°m¿°v kzbw Xev]-c-cmbhcpw aWvU-]-Øns‚ kvnKv[-XmXv]cyw D≈-hcpw As√-¶n¬ Ah¿°p ap∂n¬ Xbpw im¥-Xbpw Dƒs°m-≈p-∂-hcpw Bb Iem-sh≈nØ´-Øn¬ Xncp-ap¬ImgvN ¬Ip∂hcp-am- Im- c - ∑ msc IqSp- X ¬ ]s¶- S p- ∏ n- ° m≥ BWvbn-cp-∂p. AXp-sIm≠pXs∂ kwKoX kZ- ns‚ Ct∏mƒ R߃ {i≤n-°p-∂-Xv. h-cm{Xn aWvU-ne-hmcw Xmtg-°p-t]m-bn. ]-Øn¬ kv{XoI-fpsS i_vZw apg-°nb kwLm-S- CØ-c-Øn¬ Xncp-ap¬ImgvN ¬In kZ- p- I≥ F∂v Rm≥ Adn-b-s∏-´p. am{X-a√ F≥. ca-I-fn¬ CSw-t-Snbhsc Hgnhm-°m≥ Rm≥ Hcp Wn-bpsS ]p√m-¶p-gepw ‰n.-F≥. IrjvWs‚ hb-Imc- W - ° m- c - mbn. am{X- a √, alm- d m- W n- b psS enpw chn-In-c-W-ns‚ tKm´p-hm-Zyhpw aWvU-]-ImeØv XpS-ßn-h® Iuam-c-°m-cpsS thZn F∂ Øn¬ Ah-X-cn-∏n-®-p. AXnp-tijw ]md-imeJymXn hos≠- S p°p- h mpw Rm≥ {i≤n- ® p. s]m∂-Ωmƒ aWvU-]-Øn¬ kZ v Ah-X-cn-∏n-kRvPbv kp{_-aWyw XpS-ßnb Du¿÷-kz-e- ®p. am{X- a √, BZy- I m- e - ß - f n¬ kv { XoI- f mbcmb kwKoX {]Xn-`-Isf aWvU-]-Øn¬ Ah-X- t{imXm-°ƒ aWvU-]-Ønp ]pdØv BWv Ccp-cn-∏n-°m≥ {ian-®p. h-cm{Xn aWvU]Ønse Iem- - - ∂n-cp-∂-Xv. C∂v B Ah-ÿbv°pw am‰w h∂n-´p- ≠v. AizXn Xncp-mƒ cma-h¿Ω : Xncp-hn-Xm-w-Iq¿ cmP-Ip-Spw-_mw-Kw, {]ikvX kwKo-X-⁄≥, h-cm{Xn aWvU-]w, kzmXn kwKo-tXm-’hw F∂n-h-bpsS apJy kwLm-S-I≥876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218 1 765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543287654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 in-bm-gvN-tXm-dp-ap≈ ma-k-¶o¿Ø--Øn¬87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ]s¶-Sp-°p-hm≥ F√m `‡-P--ß-tfmSpw A`y¿∞n-°p-∂p.876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 - 41 -
 • 40. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 It®cn [¿Ωw tUm. {ioh’≥ sP. tatm≥ h¿Æw apX¬ Xn√m hsc-bp≈ kwKo-X- D≈ Fw.- U n. cma- m- Y - pw, a[p- s sc- a Wn˛-I-t®-cn-bpsS LS almkwKoX hnZzm-mb {io. Aø¿°pw, Un.-sI. ]´-Ωm-fn-pw, LS-m-]-c-ambAcn-b-°pSn cmam-pP Aø-¶m¿ ap°v ]I¿∂p sFIyw ne-n¿Øp-hm≥ Ccp-]Xmw q‰m-≠nseX∂n´v Ct∏mƒ GXm≠v qdv h¿j-߃ Bbn- cmam-pP Aø-¶m-cpsS ]cn-jvIm-c-Ønv km[n-®p.cn-°p-∂p. Cu LS--tbmSv oXn ]pe¿Øp-hm≥ GI-tZiw 3˛4 aWn-°q-dp-Iƒ o≠p-n¬°p∂I¿Wm-SI kwKo-X⁄¿°v Ign-™n-´p≠v F∂Xv - I¿Wm-SI kwKoX k{º-Zmb It®cn LS--bn-CXns‚ {]m[m-yhpw {]mtbm-Kn-I-Xbpw sΩ eqsS H∂v ItÆm-Sn-°mw.]Tn-∏n-°p-∂p. sNdnb Nne ]co-£-W-ß-sfm-gn- It®cn XpS-ßp-∂Xv BZn-Xm-f-Øntem AS-®m¬ It®-cn-Ifn¬ LS-m-]camb am‰-ßsfm∂pw - - - - Xm-f-Øntem D≈ h¿Æ-Øn¬ n∂m-Wv. CXvXs∂ kw`-hn-®n-´n-√. F∂m¬ Cu N´-°q-Sn-p- c≠v Ime-Øn¬ ]mSp-∂-XmWv ]Xn-hv. It®-cn-≈n¬ n∂p-sIm≠v [mcmfw ]co-£-W-߃ S- bpsS taf-s°m-gp-∏nv XpS°w Ipdn-°p-hm≥ CXvØn-bn-´p-ap-≠v. Fs‚ Kpcp-m-Y≥ bi:ico-c-mb {][m--am-sW∂v ]d-bp-sa-¶nepw h¿Æw IrXy-X-{io søm-‰n≥Ic hmkp-tZ-h≥ kmdns‚ ]Ÿmhv tbm-sSbpw kq£vaXtbm-sSbpw ]mtS≠ H∂mWv. - -]n≥Xp-S¿∂p-sIm-≠p≈ k{º-Zmb LS--bmWv cmK-kz-cq]w apgp-h-mbn ImWn-®p-X-cp-∂-h-bmWvChnsS ]cm- a ¿in- ° p- ∂ - X v . CXv ]d- b p- t ºmƒ h¿Æ-߃. cmK-Øns‚ k©m-cw, {]tbm-K-߃hmkp-tZ-h≥ kmdns‚ {][m Kpcp-°∑m-cmb {io. - F∂o hni-Zmw-i-ßsf h¿Æ-߃ sIm≠v hy‡-siΩm- ¶ pSn {ion- h mk Aø¿°pw, cma- mSv am-°p∂p. {io. em¬KpSn Pb-cm-a≥, sslZ-c-_mZvIrjvWpw ssien-]-camb hyXym-k-ß-fp-≠m-bn- {_tZgvkv F∂o alm-kw-Ko-X-⁄¿ h¿Æ-ßsfcp- ∂ p- s h- ¶ nepw LS- m- ] - c - a mb kmayX D≠v hfsc atm-l-c-ambn ssIImcyw sNøp-∂-h-cm-F∂p-≈Xv {it≤-b-am-Wv. hyXykvX ssien-Iƒ Wv. KW-]Xn kvXpXn-bmWv ASp-Ø-Xv. hnLv- - 42 -
 • 41. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012߃ Hgnhm°napt∂m-´p≈ {]bmWwkpK-aam-°p-hm≥ alm- -K-W-]-Xnsb kvXpXn-°p-∂Xv ΩpsS ]mc-º- c y- Ø ns‚ Xs∂`mK- a m- W - t √m. m´,Kuf, lwk- [ znF∂o cmK- ß sfBkv]Zam-°n-bn-´p≈ - -KtW- i - k v X p- X n- b m-sW- ¶ n¬ It®- c n-bpsS Bcw- ` - Ø nvKmw`o-cy-ta-dpw. CXn-p-tijw kc- k zXnkvXpXntbm tZhokvXpXntbm ]mSpI ]Xn-hm-Wv. {iocm-Kw, Im- {][m cmKw {]Xn-a-[ya cmK-ß-fmb I√ym-Wn,U, ATmW F∂o cmK-ß-fn-ep≈ tZho Io¿Ø- j¨ap-J-{]nb F∂n-h-bm-sW-¶n¬ k_vsa-bn≥-߃ Cu ÿmØv ]mSp-hm≥ Ap-tbm-Py-am- Bμ ss`c-hn, coXn-Ku-f, ilm F∂o cmK-Wv. BZysØ cmKm-em-]w {lkz-ambn Cu tZho- ß-fnse IrXn-bm-bn-cn°pw DØ-aw. Aßs "akvXp-Xn°v apt∂m-Sn-bmbn ]mSm-hp-∂-XmWv KW- F∂ kzcw ASn-ÿm--am-°n-s°m≠v 72 taf]Xn kvXpXn°pw tZho-kvXp-Xn°pw atm-[¿Ω- I¿Øm-cm-K-ßsf 36 ip≤-a-[y-a-cm-K-ß-fmbpw 36kzcw km[m- c - W - b mbn kwKo- X - ⁄ ¿ ]mSn- {]Xn-a-[y-a-cm-K-ß-fmbpw hn`-Pn-°p-∂-Xv t]mset°ƒ°m-dp-≠v. XpS¿∂v taf-s°m-gp-∏n-p-th≠n It®cn ]≤-Xn-bnepw "a F∂ a[ya kzcw n¿Æm-{ZpX-K-Xn-bn-ep≈ Hcp sNdnb IrXnbpw Kmw`o-cy- b-I-amb Hcp ]¶v hln-°p-∂Xv ImWmw. ta¬∏-ap≈ Hcp ]Xn™ Ime IrXnbpw ]mSmw. Zo£n- d™ cmK-߃ DZm-l-c-W-߃ am{X-amWv ae-b-X¿, iyma-imkv{Xn IrXn-Iƒ Iogv°m-e-Øn¬ am-cp-Xw, heNn t]mep≈ cmK-߃ a[yaw C√m-]mSp-hm≥ ]‰nb al-XvIo¿Ø--ß-fm-Wv. c≠m- Ø-hbm-Wv. F∂m¬ Bem-]tØmSpw kzc-tØm- - - -asØ {][m cmKm-em-]w (submain) A©m-a- Spw-IqSn Ch It®-cn-bn¬ Be-]n-°p-hm≥ Ap-mbn hcn-Ibpw CXns XpS¿∂v IrXnbpw atm- tbm-Py-am-Wv. {][m IrXn°v nc-h¬ kzcw ]mSn-[¿Ω nc-hepw kzchpw ]mSmw. k_vsa-bn-n- I-gn-™m¬ arZw-Kw, LSw, K©n-d, apJ¿iw-Jvmbn Xnc-s™-Sp-°p∂ cmKw ]n∂o-Sp≈ {][m F∂o ]°-taf hnZzm-∑m-cpsS Xn-bm-h¿Ø--am-cmKsØ B{i-bn-®n-cn-°pw. {][m cmKw ip≤-a- Wv. hmZy-ß-fpsS hnn-a-bhpw taf-hpw k¿§m-[y-a-cm-K-ß-fmb (sN-dnb "a) Imwt_m-Pn, i¶-cm- fl-I-X-tbmsS Ah-X-cn-∏n-°pI F∂p-≈-XmWv`-c-Ww, tXmSn, ss`c-hn F∂n-h-sb-¶n¬ k_vsa- Ch-cpsS [¿Ωw. {][m--IrXn Ign-™m¬ km[m-bn≥ {]Xn-a-[ya cmK-ß-fmb (h-enb "a) ]¥p-h- c-W-bmbn eLp imk-{Xob Km-߃ Be-]n-cm-fn, ]q¿Δn I√ym-Wn, hcmfn F∂o cmK-ß-fn- °p-I-bmWv ]Xn-hv. F∂m¬ hnZz-’-Z- p-I-fn¬ep≈ Io¿Øw Xnc- s ™- S p- ° mw. F∂m¬ cmKw, Xmw, ]√hn (RTP) n¿∫-‘-ambpw ]mSp- - 43 -
 • 42. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012hm≥ {ian-°-Ww. CXv Xn-bm-h¿Øw Ign-™- hnhn[ hmt§-b-Im-c∑mcpsS hnti-jn®pwbp-S-s-tbm, Hcp sNdp IrXn°v tijtam ]mSm- XymK-cm-P-kzm-an, apØp-kzman Zo£n-X¿, iyma-im-hp-∂-Xm-Wv. B¿.-‰n.-]n.-˛-bnse ]√-hn-°mbn kzoI- kv{Xn, kzmXn-Xn-cp-mƒ F∂n-h-cpsS Io¿Ø--cn-°p-∂-Xmfw {][m--Ir-Xn-bpsS Xmf-hp-ambn ߃ ]´n-I-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øp-hm≥ {i≤n-°-Ww.kmay-ap-≠m-Im-Xn-cn-°p-hm≥ {i≤n-°-Ww. Xmw ]e Xmf-Ønepw ]e cmK-Ønepw hnhn-[-Xcw `mh-]mSp-tºmƒ Nne kμ¿`-ß-fn¬ arZwKw AI-º- ߃ krjvSn-°p-hm≥ DX-Ipw hn[-ap≈ IrXn-IƒSn-bmbn hmbn-°m-dp-s≠-¶nepw arZw-Kan-√msX ]mSp- - thWw Xnc-s™-Sp-°p-hm≥. Nne kwKo-X-⁄¿∂-XmWv Z£n-tW-¥y-bnse hg-°w. ]√-hn-°mbn Ipd®v IrXn-Iƒ am{Xta ]mSp-I-bp-≈q, F∂m¬Xnc- s ™- S p- ° p∂ Bibw kwKo- X - ] - c - a mbpw a‰p Nne¿ IqSp-X¬ IrXn-Iƒ Dƒs∏-Sp-Øpw. Nne¿kmln-Xy-]cambpw KWnX imkv{X-]cambpw DØ- - - - - cmKw {lkz-ambn Be-]n-°pw, a‰p Nne-cpsS cmKm-a-am-bn-cn-°-Ww. ]√hn Htc Ime-Øntem aq∂v em-]w ssZ¿Ly-ap-≈-Xm-bn-cn-°pw. Nne¿ kzcwIme-Øntem (Io-gv°m-ew, ta¬°m-ew, Xn{iw) ]mSp-∂-Xn¬ Xev]-c-cm-Wv, a‰p Nne¿ cmKw, Xmw,]mSm-dmWv ]Xn-hv. A]q¿Δw Nne kwKo-X-⁄¿ ]√- h n°v IqSp- X ¬ {]m[myw sImSp- ° p- ∂ p.NXp-c-{i-Xn{iw F∂ as‰mcp Ime-Øn¬ IqSnbpw Cßs It®-cn-bpsS LS-m-]-c-amb N´-°q-´n¬]√hn ]mSm-dp-≠v. Cu ]√-hn-bpsS Ah-kmw n∂p-sIm-≠p-Xs∂ D≈nse kuμ-cy-t_m-[sØatm-[¿Ω-kzcw ]mSn, hnhn[ cmK-ßfn-ep≈ cmK- - IrXn-bmbpw cmK-ambpw kzc-ambpw kwKo-X-⁄≥am-enI kzc-߃ Iq´n-bn-W°n ]√-hn-bpsS `wKn / kwKo-X⁄ Ah-X-cn-∏n-°p-∂p. Cu kuμcyh¿≤n- ∏ n- ° m- h p- ∂ - X m- W v . Hcp eLw Xn- b m- k¶¬∏-Øns‚ hyXymk-ßfmWv hmkvXhØn¬ - - -h¿Øw ]√-hn°v hmbn-°p∂ ]Xnhv Nne-bn-S- Hcp kwKo-X-⁄s as‰mcp kwKo-X-⁄-n¬ß-fn-ep-≠v. Nne-t∏mƒ ]√-hn-°p-tijw Xs∂-bm- n∂pw hyXy-kvX-m-°p-∂-Xv. hn{im-¥n, `‡n,bncn°pw {][m Xn- b m- h ¿Ø- w. Xn- b m- cmKm-em-]w F∂n-h-tbm-Sp≈ Iqdv Hcp kwKo-X-h¿Ø--Øn-p-tijw A¿≤-im-kv{Xob kwKoXw ⁄-s‚bpw / kwKo-XPvRbp-sStbm ssieo-]-c-]mSm-hp-∂-XmWv F∂v Ωƒ tcsØ ]d-™p- amb t{ijvTXbv°v Imc-Wßfmbn `hn-°p-∂p.Hcp - - -ht√m ChnsS `P≥, ]Zw, Pmhfn F∂o imJ- ]t£ hnhn- [ - X - c - Ø n- e p≈ Km- t {iWnIsfbn¬s]´ Km-߃ ]mSm-hp-∂-Xm-Wv. Xncp-∏p-Iƒ, Hcpan-∏n-°p-hm≥ It®cn LS--bv°v Ign-bp-∂-Xp-Ajv S - ] - Z n, Imh- S n- ® n¥v F∂n- h bpw ]mSp∂ sIm-≠mImw hnhn[ Bkzm-ZXeØn-ep≈ Bfp- - - - -[mcmfw kwKo-X-⁄-cp-≠v. Xn√m--bmWv G‰hpw Iƒ I¿Wm-SI kwKo-X-Øn-te°v BIr-jvS-cm-Ip-HSphn-etØ-Xv. Bμw ]I-cp∂ {ZpX-KXn-bn-ep≈ - - ∂-Xv. Hmtcm Bkzm-ZIpw Ah-hp-th≠ ckw - - -Xn√m-Iƒ°v Hcp {]tXyI hiy-i‡n-bp-≠v. a[y- - - pI- c p- h mpw Xr]v X n- s ∏- S p- h mpw Ign- b p- ∂ p.am-h-Xn-bntem kucm-jv{S-Øntem awKfw ]mSn I¿Wm-SI kwKo-X-Øns‚ C∂sØ hf¿® LS-It®cn Ah-km-n-∏n-°p-∂p. m-]-c-amb am‰-Øns‚ CS-s]-S¬ sIm≠v kw`- hn-®-Xm-sW∂v n w-ibw ]d-bmw. tUm. {ioh’≥ sP. tatm≥ : aÆpØn tIcf Im¿jnI k¿Δ-I-em-im-e- bnse Atkm-kn-tb‰v s{]m^k¿. {]ikvX kwKo-X-⁄≥. - 44 -
 • 43. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 h-hn[ `‡n-bpw, kwKo-Xhpw -tUm. B¿. {ioteJ ]pcm-XImew ap-X¬°v Xs∂ `‡n-bpw, em-°mw. Aßns sslμh kwkv°m-c-Øn¬kwKo-Xhpw XΩn¬ At`-Zy-amb _‘-am-Wp-≈- `‡n-bv°pw, kwKo-X-Ønpw Xpey-{]m-[m-y-am-Wp-Xv. kwKo-X-Øns‚ Dev]Øn F∂m-bn-cp-s∂-t∂m, ≈-Xv. Cuizc km£m-Xv°m-c-Øn-p≈ Ffp-∏-Ft∏m-gm-bn-cp-s∂t∂m ]d-bm≥ B[n-Im-cn-I-ambn am¿§w kwKo-X-am-sW∂v ]g-a-°m¿ hniz-kn-®n-cp-Ign- b n- s √- ¶ nepw AXns‚ {]mtbm- K n- I hpw, ∂p. "kwKo-X-⁄m-w XpS-ßnb IrXn-I-fn-eqsSimkv{Xobhpam-bn-´p≈ hf¿® thZ-Imew apX- ΩpsS kwKo-Xm-Nm-cy-∑mcpw Cu hnizm-ksØev°m-sW∂v {]mNo--{K-Ÿ-ß-fpsS ASn-ÿm-- icnhbv ° p- ∂ p. mcZ¿, Xpw_p- c p XpS- ß nbØn¬ ap°v a- n-em-°mw. BZy-Im-e-ß-fn¬ tZh¿jn-Iƒ Xß-fpsS a[p-c-amb kwKo-X-Øn¬`K-hXv tkhbv°v th≠n am{Xm-Wv kwKo-XsØ IqSn-bmWv CjvS-tZ-h-∑msc {]km-Zn-∏n-®n-cp-∂XvD]- t bm- K n- ® n- c p- ∂ - X v . F∂v ]pcm- W - ß ƒ ]d-thZ-ß-fnse at{¥m-®m- bp∂p. Cßns tm°p-c-W-Øn-p-th-≠n-bmWv tºmƒ kwKo- X - Ø ns‚k]vX-kz-c-߃ ASn- ÿ m `mhw `‡nHs∂m∂mbn nP-s∏-Sp- Xs∂-bm-sW∂v Dd-∏n®vØ-s∏-´-Xv. BZy-amZyw ]d- b mw. n¿hym- P - a mbtIhew Hcp kzc-Øn¬ `‡nbn¬ n∂p- a mWvo≠p-n-∂n-cp∂ thZ-a- ip≤ kwKoXw Bhn¿`-hn-t{¥m-®m-cWw aSp-∏mbn ®n- ´ p- ≈ - X v. Pb- t Z- h ¿,tXm∂nb BZn- s sh- Z n-I¿ {ItaW a{¥-߃ A∂-am-Nm-cy, {Xnaq¿Øn-D®-ÿm-bn-bn-epw, Iƒ XpS- ß nb ΩpsSIogvÿm-bn-bnepw D®-cn-°p-hm≥ XpS-ßn. A{]- kwKo- X m- N m- c y- ∑ m- c psS IrXn- I - s f√mwImcw D®-ÿm-bn-bn¬ DZm-Øhpw (cn), Iogvÿm- Xs∂ nd™ `‡n-bn¬ n∂pw D≠m-bn-´p-≈-bn-bn¬ Ap-Zm-Øhpw (n), Cu c≠p ÿmbn- Xm-Wv.Iƒ°p-an-S-bn¬ a≤y-ÿm-bn-bn¬ kzcnXw (k) `‡n F∂m-se-¥mWv? `Pv (kvt-lw), ‡nF∂ kzchpw D¤- h n- ® p. kzc- { Xbw am{Xw (tk-h-w) F∂o c≠v hm°p-Iƒ tN¿∂mWvDƒs°m- ≠ n- c p∂ at{¥m- ® m- c Ww ]ns∂bpw `‡n. AXm-bXv kvtl-]q¿Δ-amb As√-¶n¬hf¿∂v kzc-]-©-I-ambpw (K-cn-k-n-[), ]n∂oSv t{]a-]q¿Δ-amb tkh-tam As√-¶n¬ `K-hm-tm-kma-k-]vX-I-ambpw (a-K-cn-k-n-[-]) ]n∂oSv iXm- Sp≈ njv°-f-¶-amb A¿∏-Wtam BWv `‡n._vZ-ß-tfmfw o≠p-n∂ Kth-j-W-ß-fn-eqsSk]vX-kz-c-ß-fmbpw hnI-kn-®p. kwKo-XsØ h-hn[ `‡n F∂-dn-b-s∏-Sp∂ {ih-Ww,ssZhn-I-am-bn-´p≈ Imcy-߃°mWv D]-tbm-Kn-®n- Io¿Ø-w, kvac-Ww, ]mZ-tk-h-w, A¿®-w, hμ-cp-∂-sX∂v {KŸ-ß-fn-eq-sS-bpw, t£{X-ß-fnse w, Zmkyw, kJyw, Bfl-n-th-Zw F∂n-ßsNph-sc-gp-Øp-I-fn¬ IqSnbpw a‰pw ap°v a- n- `‡n°v H≥]Xv `mh-ß-fm-Wp-≈-Xv. hnhn[ `mjm- - 45 -
 • 44. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012]m-WvUn-Xy-hpw, cN-m-ssh-`-hhpw D≈ kzmXn- t]mse `K-hXv Io¿Ø--ß-fpw, a{¥-ßfpw ]mSp-Xn-cp-a- v h-cm{Xn Io¿Ø-w, h-c-Xv-am-en- ∂-Xp-t]m-setbm Dcp-hn-Sp-∂-t]m-se-tbm D≈ ^e-I, h¿Æw, ]Zw, Xn√m-, D]m-Jym-w, `P≥, {]_- amWv Ah {ihn-®mepw D-≠m-Ip-∂-Xv. A{]-Imcw‘w, kvtXm{X-Imhyw F∂n-ßs h-hn-[-Øn- {ihW am¿§-Øn-eqsS `K-h-Xv]m-Z-ß-fn-se-Øp-∂-ep≈ cN--Iƒ n¿Δ-ln-°p-I-bp-≠m-bn. h-hn[ Xm-Wv {ih-Ww.`‡n hnhcn-°p∂ `‡n aRvPcn `‡-∑m-cpsS {Xnaq¿Øn-Iƒ, A∂-am-Nm-cy, Pb-tZ-h¿,hnin-jvSm-`-c-W-am-Wv. Xncp-a-- ns‚ h-cXv mcm-b-W-Xo¿∞¿, Acp-Wm-Ne Ihn-cm-b¿, `{Zm-amenIm Io¿Ø--߃ AYhm h-hn[ `‡n New cma- Z m- k v, ]pcμ- c - Z m- k ¿, `‡- a o- c ,Io¿Ø-߃ H≥]Xv `‡n am¿§-ßsfbpw hy‡- - - I_o¿Zmkv XpSßn ΩpsS kwKo-Xm-Nm-cy-∑m¿,am-°p-∂p. tam£w AS-™Xv `K-hXv Io¿Ø--߃ Be-{ihWw Io¿Øw hnjvtWm: kvacWw ]mZ-tk- ]n-®n-´m-Wv. `‡-{]-lvfm-`≥ mcm-bW a{¥w Dcp-h-w, hn- ´ mWv tam£sØ {]m]n- ® - X v . Cuiz- c sA¿®w hμw Zmkyw kJy-am-fl-n-th-Zw {]Io¿Øn®v IrXn-Iƒ Be-]n-bv°p∂ am¿§-amWv({io-aZv `mK-hXw kvXcw 7,5,23) Io¿Ø-w.Io¿Øw ˛ cmKw ˛ Xmfw ˛ am¿§w a- n¬ nd™ A‘-Im-csØ Zqco-I-cn-1. `h-Zob IYm-`n-h kp[ ˛ ss`chn ˛ sNºS bv°p-∂-Xn-mbn F√m-bvt∏mgpw `K-h-Xv]m-Z-sØ, ˛ {ihWw F√m-amb ]c-{_-“sØ kvacn-°p∂ `‡n-am¿§w2. Xmh- a - X m- a mn ˛ tIZm- c sKuf ˛ ’º ˛ kvac-Ww. Io¿Øw `K-hXv]mZ-ßsf `‡n-]q¿Δw tkhn-bv°p-3. kX- X wkw kv a cm- W ol ˛ oemw- _ cn ˛ ∂Xv ]mZ-tk-hw, kwKo-Xw-sIm-≠pw, ]pjv]w- AS¥ ˛ kvacWw sIm≠pw `K-hms A¿® sNbvXv ]qPn-bv°p-4. ]¶-Pm-£-Xh ˛ tXmSn ˛ cq]Iw ˛ ]mZ-tk- ∂Xv A¿®-w. F√m-hn-[-Øn-ep≈ ]qPm-hn-[m-- hw ß-tfmSpw, atm-hmIvI¿Ω-ß-tfmSpw IqSn `K-5. Bcm-[-bman ˛ _e-lcn ˛ AS ˛ A¿®w hms hμn-bv°p∂Xv hμ-w. `K-hms F√m-ambn6. htμ-tZ-h-tZh ˛ t_KU ˛ ’º ˛ hμw IcpXn ASn-a-bmbn tkhn-bv°p-∂Xv Zmkyw. lp-7. ]c-a-]p-cpj ˛ Bcn ˛ AS¥ ˛ Zmkyw am≥ kzman°v {io-cm-a-kzm-an-tbm-Sp≈ `‡n Zmky-8. `h-Xn-hn-izmtkm ˛ apJmcn ˛ AS¥ ˛ kJyw `-‡n-bv°p-Zml-c-W-am-Wv. `K-hms kvtln-X-9. tZh-tZh Iebman ˛ mY-m-a-{Inb ˛ cq]Iw mbn I≠p≈ `‡n-bmWv kJyw. A¿÷p-v ˛ Bfl-n-th-Zw {ioIrjvW `K-hm-tm-Sp≈ `‡n kJy-Øn-p-Zm- {ioa-Zv `mK-h-X-Ønse taep-≤-cn® t«mI- l-c-W-am-Wv. F√mw Ahn-SpsØ Xr∏m-Z-Øn¬Øn¬ {]kvXm-hn-®n-´p≈ H≥]Xv `‡n am¿§- A¿∏n®psIm-≠p≈ ka¿∏-W-amWv Bfl-n-th-ßsf bYm-{Iaw Ah-e-ºn®v kzmXn-Xn-cp-a-- n- Z-w.m¬ cNn-bv°s∏´ Io¿Ø-ßfmWv ta¬∏-d™n- - - - - h-hn[ `‡n-bn°v ]pdsa ]c-am-flm-hnscn-°p-∂-Xv. mb-I-m-bpw, Pohm-flm-hns mbn-I-bmbpw kwKo- X - ⁄ mw h¿≤n- ∏ n- ° p- ∂ - X n¬ k¶¬∏n-®p-sIm-≠p≈ a[p-c-`-‡nbv°v kwKoXtIƒhn-⁄m--Ønv hen-sbmcp ]¶p-≠v. AXp- IrXn-I-fn¬ {][m--am-sbmcp ÿm-ap-≠v. 13-˛mw - 46 -
 • 45. - 47 -8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Aø∏ ma-t[-b-Øn¬ {]Im-in-∏n-°p-∂p.87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 k¿Δm-flm kl-I-cn® F√m `‡ P-ß-tfm-Sp-ap≈ IrX-⁄X87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Du´p-]pc F∂ kz]v km£m-XvIm-c-Øn-mbn kan-Xn-tbmSv876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 kzman icWw87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543287654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218 1876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mueãmukjC~W ùhlrìfòªgskeúgÿg.876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 vëègbez Y©pv~ägsë876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 MvfãeBxòªaleJgcgú vfJcen, bfäTgbãxh¥x Sÿfb8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432118765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654328765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ùhbqèv~äfw mqbªeÎve mukjfTgk876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 lecjXkgä~j aìùl hgvjgíejC876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211 ]pcp-tjm-Ø-as‚ aIƒ. Atkm- n-tb‰v s{]m^-k¿. {]ikvX ]n∂Wn Kmb-I-m-bn-cp∂ Iap-Id tUm. B¿. {ioteJ : Ic-a F≥. F v. F v tImtf-Pnse kwKoX hn`mKw߃ D≠mbXns‚ Imc-Whpw CXv Xs∂-bm-Wv. se√mw Xs∂ a[p-c-`‡n hnj-b-am-bn.im-J-Isf At]-£n®v [mcmfw `‡n-Io¿Ø-- A∂-am-Nm-cy-cpsS sh¶n-tSi IrXn-Iƒ Ch-bn-ap°v a- n-em-°mw. `mc-X-Øn¬ a‰p kwKo-X- Xcw-Kn-Wn, t£{X-⁄-]-Z-߃, kzmXn ]Z-߃,Xhpw F{X-am{Xw _‘-s∏-´p-In-S-°p∂p F∂v XpS¿∂v mcm-b-W-Xo¿∞-cpsS {ioIrjvW eoeHmtcm L´hpw ]cn-tim-[n-®m¬ `‡n-bpw, kwKo- XXv hy‡nXzw D≠m-°nb KoXm-tKm-hn-μsØseØn n¬°p∂ `mc- X ob kwKo- X - Ø ns‚ IrXn-I-fn-ep-≠m-Ip-∂-Xv. tIcf kwKo-X-ØnvIo¿Ø--ß-fn-eqsS hf¿∂v C∂sØ IrXn-I-fn- Cßn-smcp `‡n kzm[ow ΩpsS kwKoXambn a{¥-ß-fp-®-cn-°p-∂Xv XpSßn Znhy-m-a- irwKm-c-`‡n mSy-Im-hy-Øns‚ hc-thm-sS-bmWv C{]-Imcw Xmfm-fl-I-am-bn, kwKo-Xm-flm-I- iX-I-Øn¬ KoXm-tKm-hn-μ-sa∂ Pb-tZ-h-cpsS Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 • 46. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 t£{X-kw-KoXw ˛ HcmapJw APnXv ºq-Xncn "imkv{Xob kwKoXw F∂-dn-b-s∏-Sp∂ sNbvXp-h∂Xv. Krl-ßfn¬ n∂p hyXy-kvXambn - - - -"`mc-Xo-b -k-m-X--kw-KoXw (Indian Classical t£{Xm-¥-co-£-Øn¬ hfsc s]s´-∂p-Xs∂ a-Music ) q‰m- ≠ p- I - f psS X]- k ybpw km[-  nv `‡n-bpsS Ahm-Ny-amb Ap-`qXn ]I¿∂p-bpwsIm≠mWv C∂p mw tI´-p-`hn-°p∂ coXn- - In-´p-∂p. {]mNo--amb km-X--I-e-I-fnepw IY-bn-ep≈ Ap-`-h-X-e-ß-fn-se-Øn-t®¿∂-Xv. Bbn- I-fnepw nd™p n¬°p-∂Xpw `‡n Xs∂-bm-c-°-W°v ka¿∏nX P∑-ß-fpsS nc-¥-c-amb W-t√m.D]m-k--bn-eq-sS-bmWv `mc-Xob kwKo-X-Ønse t£{X-kw-KoXwC∂p tIƒ°p∂ khn-ti-j-X-Iƒ cq]-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. temI-Ønse a‰p kwKo-X-ssi-en-bn¬ t£{X-ß-fn¬ Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sp∂ As√-n∂pw hyXy-kvX-ambn AXn-kq-£va-amb mZ-_n- ¶n¬ t£{Xm- p- _ - ‘ n- b mb kwKoXw F∂pμp-°-fpsS bp‡-amb kwtbm-K-amWv `mc-Xob Xs∂- b mWv "t£{X- k w- K oXw F∂ hm°p-kwKo-XsØ C{X-b-[nIw Kuc-h-X-c-am-°p-∂Xpw sIm≠v Dt±-in-°s∏-´n-cn-°p-∂Xv. DØ-tc-¥y-bnse - -[ym-]q¿W-am-°p-∂Xpw. An¿Δ-No-bamb Xe- - - - {[p]-Zv, Io¿Ø≥, AZw-Kv, lnμp-ÿmn kwKo-X-ß-fn-te°v a- ns bn-°mpw Bfl-n¿hrXn Ønse a‰p ]e-Xcw hn`m-K-߃, Z£n-W-`m-c-X-]I-cmpw `mc-Xob kwKo-X-Ønp Ign-bp-∂p. Ønse I¿Wm-SI kwKo-Xw, tkm]m kwKo- Xw, hmZy-hn-ti-j-߃ XpSßn "imkv{Xo-b-kw- "`‡n F∂ am-kn-I-`mhw As√-¶n¬ KoXw F∂p hnfn- ° m- h p∂ an° cq]- ß fpwBflo-b-`mhw B[m-c-am-°n-bmWv `mc-Xob km- "t£{X-kw--KoXØns‚ ]cn-[n-bn¬ s]Sp-∂p.X--I-e-Iƒ (Indian Classical Arts) F√mw hf¿∂ph∂n-´p-≈-Xv. `‡n-bn¬ ebn®v Xmt-]m-Sn-bXpw Io¿Ø- - ß ƒ, ]Z- ß ƒ, {]_- ‘ - ß ƒD]-I-c-W-ß-fn¬ hmbn-®-Xp-amb kwKo-Xm-fl-I-k- Cßs Cuiz-cs kvXpXn-°p∂ kmlnXy`mK-c-Wn-Isf√mw ]n¬°m-eØv "imkv{Xo-bkw-KoXw - - ߃ hcp∂ Kmm-flI cN--Iƒ hmbv]m´p cq]-F∂ alm-km-K-c-Øn¬ ebn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ønepw Km-hm-Zy-ß-fn-ep-ambpw Xmf-hm-Zy-ta-f-ß- tfmSp tN¿∂pw Xmf-ta-f-߃ am{X-ambpw Hmtcm `‡n- b psS Btμm- f - - ß fpw Bghpw kμ¿`-Øn--p-tbm-Py-ambn Ah-X-cn-∏n-®n-cp-∂Xv.auhpw P∑-kp-Ir-Xam-bn-Øs∂ GsXm-cm-fn-ep- t£{Xm-¥-co-£-ß-fn¬ `‡n-]p-c- cw F∂ ne-ap-≠m-bn-cn-°pw. kz¥w Krl-Øn¬Øs∂ Aß- bn-em-Wv˛]n¬°m-eØv AXp hntm-Z-Ønpws-sbm-c-¥-co£w krjvSn-°mpw AXn¬ ebn- B-μ-Ønpw D]-tbm-Kn-°-s∏-Sp-∂p-s≠-¶n-epw.°mpw Hcmƒ°p Ign-bp-sa-¶nepw `‡n-bpsS ]mc-ay-X-e-ß-fn-te°p k©-cn-°m-m-{K-ln-°p-∂-h¿ q‰m-≠p-Iƒ°p apºp-Xs∂ kp_-≤-ambt£{Xm-¥-co-£-sØ-bmWv AXn-p-th≠n B{i- Hcp imkv { Xob kwKoX coXn tIc- f - Ø nsebn-°p-∂-Xv. Bbn-c-°-W-°np h¿j-ß-fmbn `mc- t£{X- ß - f n¬ ne- n- ∂ n- c p- ∂ p. I¿Wm- S IXo-b-cpsS A`b tI{μ-ß-fm-bn-cp∂ t£{Xm-¥- kwKoXw cmK- X m- f - a - b - a mb Hcp _rl- Z v ] -co-£-Øn-emWv km-X--I-e-Iƒ Ap-jvTn-°p- ≤Xnbmbn hnImkw {]m]n-®p-I-gn-s™-¶nepwIbpw Ah- X - c n- ∏ n- ° p- I bpw Bkz- Z n- ° p- I bpw Z£n-W-`m-c-X-Ønse tIc-f-Øn-ep-≠m-bn-cp∂ ]g- - 48 -
 • 47. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012b-Ime kwKo-X-Øns‚ _m°n-]-{X-Øn¬ cmK- Øn¬ am{X-ta-bp-≈q. tkm]m--kw-Ko-Xw, IY-Ifnß-sf-°mfpw Xmf-ß-fm-Wp-≈-Xv. Km-hm-Zy-ß-sf- kwKoXw F∂n-ß-s-bp≈ hmbv]m´p coXn-Iƒ°mfpw tIc-fob t£{X-kw-Ko-X-Øn-ep-≈-Xv Xmf- Ds≠-¶nepw Xmf-hm-Zy-ß-fn-ep-W-cp∂ taf-s∏-cp-hm-Zy-ß-fm-Wv. H´pan° cmK-ß-sfbpw I¿Wm-SI °-߃ tIc-fob kwKo-X-Øns‚ G‰hpw henbkwKo-X-Ønv IqsS n¿Øm≥ Ign-s™-¶nepw khn- t i- j - X - b m- W v . temI- Ø n¬ sh®p- X s∂Ime-Øns‚ IpsØm-gp-°n¬ tIcfw Xmf-Ønv G‰hpw IqSp-X¬ Xmf-hm-Zy-ß-fp≈ tZi-amWvIqSp- X ¬ {]m[myw hcp∂ hmZy- t a- f - Ø nv tIcfw. F∂p-am-{X-a√ temI-Ønse G‰hpw al-{]m[myw ¬In. Ømb "Xmf- Ø ns‚ knw^Wn S- ° p- ∂ Xv tkm]m kwKoXw t]mse-bp≈ Xmc-X- Xriq¿ ]qc-Øn-em-Wv. t£{X-kw-Ko-X-Øns‚ Hcptay imkv{Xo-b-ip-≤-X-bp≈ Bem-] coXn- _rl-Zvim-J-bmWv Xriq¿ ]qc-Øns‚ mfp-I-fn¬Ifpw IY-Ifn kwKo-Xhpw Hcf-hn¬°-hn™v cmK- ΩpsS mSns‚ bi-t -‰p-∂-Xv.Xm- f - a - b - a mWv F¶n¬t∏mepw Xmf- h m- Z y- t a- f - `mc-X-Ønse t£{X-kw-Ko-X-hm-Zy-ß-fpsS߃°v tIc-fob t£{X kwKo-X-Øn¬ apJy-ÿm- - a p- ≠ v . C{X- b - [ nIw Xmf- h m- Z y- ß - f p≈as‰mcp tZiw temI-Øn¬ Xs∂ thsd-bn-√.kwKo-Xw, Music, t£{X-kw-KoXw ]e- t ∏mgpw "kwKoXw F∂ ]Z- Ø npXpey-ambn mw "Music F∂ Cw•ojv ]Zw D]-tbm-Kn-°m-dp-≠v. "kwKoXw F∂ ]ZØnp Xpey-a√ "Music F∂ ]Zw. Cw•o-jn¬ "Music F∂]Z-Ønp Iogn¬ ]m´pw hmZy-ta-fhpw F√mw hcp-∂p. ]s£ A¿∞-hym]vXn tm°p-I-bm-sW-¶n¬"kwKoXw F∂Xv kay-°mb "KoXw BWv.AXm- b Xv F√mw Dƒs°m- ≈ p∂ As√- ¶ n¬ IW- s °- S p- ° p- I - b m- s W- ¶ n¬ tIc- f - Ø np]q¿W-amb KoXw/]m´v BWv. ]m´n¬ hmZy-tafw Xs∂bmbn-cn°pw H∂mw ÿmw. A{Xbv°pwtN¿∂p-hcm-sa-¶nepw ]m´p-IecmØ hmZy-ta-fsØ - - - {]m[m-y-ap-≠v tIc-fob t£{X-kw-Ko-X-Øn-v."kwKoXw F∂ ]Z-Øns‚ hym]vXn-bn¬ Dƒs∏- `mc-Xob km-X kwKo-X-Ønse apJy-[m-Sp-Øm≥ Ign-bn-√. ]s£ ]m´pw Xmf-ta-fhp-sa√mw - c-I-fmb I¿Wm-SI kwKo-X-Ønpw {[p]-Zv, lnμp-tN¿ØmWv mw C∂v "kwKoXw F∂ ]ZsØ ÿmn kwKoXw XpS-ßnb DØ-c-`m-c-Xob kwKo-D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. Cu coXn km¿Δ-{Xn-I-am-bn-cn- X-ssi-en-Iƒ°pw D]-cn-bmbn t£{X-kw-Ko-X-°p-∂-Xn-m¬ Chn-sSbpw "t£{X-kw-KoXw F∂v Øns‚ ]cn-[n-bn¬ hcm-hp∂ hninjvS kwKo-X-ka-{K-amb A¿∞-Øn¬ {]tbm-Kn-°mw. ssi-en-I-sf-°p-dn®pw hmZy-hn-ti-j-ß-sf-°p-dn-®p- C{Xbpw ]d-™Xv tIc-fob t£{X-kw-Ko- ap≈ ]T--߃ AXoh {]m[m-y-tØmsS S-X-Øns‚ Hcp khn-ti-jX Nq≠n-°m-Wn-°m- t°≠Xp≠v. {]tXy-In®pw CØcw kwKo-X-ssi-mWv. KoX-hn-`m-Khpw Xmf-hn-`m-Khpw Hcp Xriq¿ en-Isf ip≤-ambpw ka¿∏-W-tØm-sSbpw D]m-]qc-Øn-se-∂-t]mse IpS-am‰w S-Øp∂ AXy- kn-°p-∂-h¿ Ipd-™p-h-cp∂ C°m-eØv t£{X-]q¿Δ-amb Hcp-`hw tIc-fob t£{X-kw-Ko-X- kw-Ko-X-Øns‚ ]T--Øn-p-th≠n IqSp-X¬ {]b- - 49 -
 • 48. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012Xvhpw {i≤bpw IcpXepw Bh-iy-ap-≠v. t£{X Kth-jW Bte-J--ß-fn-ep-]cn ka¿∞-ambpwkwKo- X - Ø nv `mc- X o- b ¿ ¬Ip- ∂ - X p- Kuc-h-X-c-ambpw Bflm¿∞-ambpw Ch sNøm≥t]msebp≈ {]m[myw temI-Øn¬ as‰m-cn-SØp- - k∂-≤-ambn k¿°m-cn-X-c-I-em-t]m-j-I-˛-kw-c-an-√. AXp-sIm-≠p-Xs∂ Cu cwKØp S-t°- £I kwL-SIƒ cwKØp htc-≠Xp-≠.v ΩpsS - - -≠p∂ Bte- J - - ß - f p- s Sbpw Kth- j - W - ß - f p- Ie-Isf kwc-£n-°mpw ]n≥X-eap-dbv°p-th≠n - -sSbpw {]m[myw AXo-h-Kp-cp-X-c-am-bn-Øs∂ AXns‚ e£-W-߃ IcpXn sh°mpw ap°pImtW-≠-Xm-Wv. Hcp NS-ßp-t]mse S-Øp∂ _m[y-X-bp-≠v. APnXv ºq-Xncn : {]ikvX kwKo-X-⁄≥, AarX Snhn Ah-Xm-c-I≥ hn-b≥ kvamcI Io¿Ønap{Z hmZy-I-e-I-sf-t∏mse Xs∂ hmZy-I-em-Im-c-∑m-scbpw kvtln-®v, AIm-e-Øn¬ sΩ hn´p-]n-cn™ Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏- tkhm kan-Xn-bpsS ap≥ sk{I-´-dn-- hn- bs‚ kvac-W°mbn Cu h¿jw apX¬ Hcp Io¿Øn-ap{Z A¿l-Xs∏´ Hcp hmZy-Iem- - - - Im-cv ¬Ip-hm≥ kan-Xnbpw, kplr-Øp-°fpw tN¿∂v Xocp-am-n-®n-cn-°p-∂p. hmZy- I-em-Im-c∑msc kmamyap-jy-cmbn I≠v Ah-cpsS ZpxJ-jSßsf kz¥w ZpxJjvS- - - v - ß-fmbn Icp-Xn-t∏m∂ hn-b≥ Hcp Iem-kzm-ZIs∂Xn-ep-]cn Hcp XnI™ Iem-Im- - - c-kvt-ln-bp-am-bn-cp-∂p. GsXmcp hmZy-Iem-Im-cs‚ ap∂nepw At±-lØns‚ Krl-hm- - - Xn¬ Xpd∂p InS-∂n-cp-∂p. hn-bs‚ Hm¿Ω-Ifpw Nn¥-Ifpw kanXn {]h¿Ø-I¿°v F°m-eØpw henb {]tNm-Zw Xs∂-bm-Wv. hn-bs‚ kvacW Ω-fn¬ Gh-cnepw ne-n¬°-Ø°hÆw G¿s∏-Sp-Ønb ""hn-b≥ kvamcI Io¿Øn-ap{Zbv°v Cu h¿jw A¿l-m-bXv {]i-kvX Ce-Ømf hnZzm≥ {io. shfn-bØp-mSv X¶pam-cmcmWv. - Xma-cw-Ip-fßc t£{X-Øn¬ h¿j-ßtfmfw D’-hta-fØn¬ Ce-Ømf {]amWn Bbn- - - - - cp∂p {io. X¶p-am-cm¿. At±-l-Ønpw At±-l-Øns‚ IpSpw-_mw-K-߃°pw k¿Δ- B-bp-cm-tcmKykuJy-ßfpw ¬In {io ]q¿Æ-{X-bo-i-pw {io [¿Ω-im-kvXmhpw Ap-{K-ln-°s´ F∂v Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n-°p-∂p. XmacwIp-fßc Aø-∏tk-hm-kanXn - - - - 50 -
 • 49. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKoXhpw kmlnXyhpw tUm hn B¿ {]t_m[N{μ≥ mb¿ ASnaecnWXs∂ IrjvW ASnbsmc `mhkwKoXwhew_w F∂p XpSßp∂ CcbnΩ≥ XºnbpsS {ioIrjv W tmSp hnShmßp∂ IptNes‚atmlcamb apJmco cmKIo¿Øw sXm≠bnSdns°m≠p≈ hm°pIƒ tIƒ°pI:D≈n¬Ø´n AhXcn∏n°p∂ KmbI≥ / KmbnIBZysØ hcnbnse hnhn[kwKXnIfn¬ Xz¬∏mZw tNcpthmfw A¬t]Xcbmb `‡nHmtcm∂nepw IqSn IS∂pt]mIptºmƒ A{]tab X∂otSWw, Ct∏mglw bman tKlw. AßbpsS Im¬∏qhpIƒ am{XamWv Fn°v (cmKw: kpcp´n; tNehrØw B´°Y)Htc Hcm{ibw, Ahb√msX as‰mcp Xmßn√ ChnSsØ B A{]tab F∂ hm°vF∂nßs A¿YØns‚ hnhn[ AScpIƒ bi»cocmb Iemafiew i¶c≥ F{ºm¥ncna n¬ hnScp∂p. kmlnXy]mTw auamtbm ]mSnbncp∂Xnse kwKXn`wKnIƒ cknIPDds°Øs∂tbm hmbn®m¬sØfnbmØ ßfpsS a n¬ Ct∏mgpw ApcWw sNøp∂p-A¿Y]cºcIfmWnh. CΩ´n¬ kmlnXyw ≠mhpw. kmlnXy]mTØnse G F∂ kzcwam{XwaptJ FØnt®cmmhmØ Bgß F{ºm¥ncn Fs¥¥p sshNn{Xyßtfmfnte°pw Dbcßfnte°pw kwKoXw sΩ sSbmbncp∂p AhXcn∏n®pt]m∂sXt∂m!Iq´ns°m≠pt]mIp∂p. kz¿Wm`cWØnvkpK‘hpw D≠mbmesØ ÿnXnbmWv kμ¿`w `Kh±qXv. {ioIrjvW≥kmlnXytØmSv HuNnXy]q¿hw kwKoXhpw ]mfih¿°pth≠n Zptcym[tmSv aSntbXpan√msX ho≠pw ho≠pw Cc°p∂p:CWßnbm¬ D≠mhpI. ]mXn cmPyw, AXns√¶n¬ A©p tZiw, AXpans√¶n¬ A©p hoSv, AXpw km[yas√¶n¬ Htcsbmcp hoSv ˛˛ F∂nßsbmbncp∂pht√m `Khms‚ At]£. Hmtcm L´Ønepw H´pw hn´psImSp°msX Zptcym[≥ ISpw ]nSnØw XpScp∂p. Cu cwKsØ kmlnXy]mTw kwKoXØnte°p ]Icptºmƒ IemIpie∑mcmb KmbI¿ Zptcym[s‚ hmIyßsf√mw Htc cmKØnemWv AhXcn∏n°mdv. ]mfih¿°p sImSpØnSm (= sImSp°pIbn√) F∂nSsØ sImSpØnSm aq∂pXhW Bh¿Øn°pIbpw sNøpw. Nn”LSmXeØnep≈ Cu hnh¿ØX{¥w B Zp„IYm]m{Xw a∏q¿hw ssIs°m≈p∂ Aßm∏mdbØns‚ kphy‡kqNI ambn`hn-°p-∂p. AtX kabw Irjv W s‚ hmIyßfn¬ Cc-bn-Ω≥ Xºn B´°YmImc≥ cmKam‰sam∂pw kqNn∏n®n´n - 51 -
 • 50. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012s√¶nepw KmbI¿ `mhmptcm[amwhÆw ]e (fNcnXw 1. Imwt_mPn cmKw)cmKßfpw {]tbmKn°m≥ kzmX{¥ysaSp°p∂p.IrjvWs‚ Zptcym[{]oWmflIamb IrΩoch[Ønse kpZ¿iØns‚bmNbpsS XpS°w Ipdn™nbnemWv. `mjWw (am[h Pb iutc! almfl≥!... cmKw: m´°pdn™n) ]mTØns‚ A¿Yw`qcnhn{Iahmcnt[! _lp˛ {ihWmp`hw Xs∂ F∂ k¶¬∏tØmsSkmcamk! n∂psS bmWv cNn®n´p≈Xv. ]Zm¿Ym`nbw t]mbn´v]mcnens∂mcp aμncw r]! hmIym¿Ym`nbwt]mepw Dt±in®n´n√mØ]mfih¿°p sImSp°Ww coXnbnemWv AXns‚ kwhn[mw. Ccp ssIIfnepw IØp∂ ]¥w ]nSn®v HmtcmF∂ `mKamhptºmƒ cmKw kn‘pss`chn NcWØns‚bpw HSphn¬ {]tXyIXcwbnte°p amdp∂p. Hcp aμncØnse Hcphn¬ NphSphbv t ∏msS apΩq∂e¿® ˛˛ A{Xbpta`mhtZymXIamwhn[w GXpKrloXKmbIpw kpZ¿iw AcßØp sNtø≠Xp≈q.nch[n kwKXnIƒ Dƒt®¿°pw. am[h! apclc! aIcmIrXn[c! aμtcm≤mcNXpc! Ip‰m°qcncp´Øv rØmKcw F∂ alnXkqIcmhXmc! amyXc-clkykt¶XØn¬ aqSn∏pX®pInS°p∂ tLmccarK! NmcphSphc!hethj[mcnbmb `oatks amenn F∂ iqc`rKpkpX! kqcr]Ipeloc!atmtamlnnbmb sskc{‘n F∂p Ic[rXkoc! bZphoc! I¬Inkpicoc!sX‰n≤cn®v klibØns∂mcpßp∂ IoNI≥Xns°m∂p XShm≥ Xcw In´nb B IcXew n≥ XncphSnbpsS ntbmKaps≠∂mIn¬F¥mWv C{X ]cp]cpØncn°p∂Xv F∂p Fs¥m∂km[ysa∂m¬!]cn{`an°p∂p; NXnbn¬s∏´pt]mtbm Xm≥ Nnc¥! Nn¥n®sX¥np amw?F∂‘mfn°p∂p. lX! ZpPIrXm¥! kZba¥! hZ cIm¥!]√htImafXpX√Pw F¥tlm Xh ckpcIm¥!I√ntmSpXpeyw! oXm≥ A√√o ameno! Pe[nnim¥! apnIm¥mhμnX]Zm¥!(IoNIh[w B´°Y; cmKw: ss`chn) hcpWmeban∂p acp`qanbm°ph≥;F∂ `mKsØ oXm≥ apX¬ IoNIs‚ [cWo[cßsfbpw [yioe! XI¿ØoSph≥hnlzeXbmkIew Hmtcm kzcØnepw A[pm XmhIoXp≈nØpfpºpwa´nemWv F{ºm¥ncn IcpW bZn abn XcpW ZnaWnIncW]mSnbncp∂Xv! AtXmsS B A¥co£Ønse ]cnekZv AcpWkcknPIqcncp´n¬ B Zpc¥mbI≥ Bmkw akrW arZpXc NcW!Binckv I w Ba·mbnt∏mhp∂ {]XoXn XicW! IukvXp`m`cW!bpfhmbncp∂p. F∂ kmlnXy]mTw AXn{ZpXImeØn¬ falmcmPmhns Zab¥nbpsS m´°pdn™ncmKØn¬ AcßØp ]mSp∂Xvncp]akuμcymXntcIw h¿Wn®ptIƒ∏n°p∂ Iemafiew ssienbntem ]≠sØ sX°≥lwkw sIm´n°emin∏n°pwa´n¬ km Aac[ma ssienbntem GXnembmepw alm]cm{IamIh[qaZ`qa hncmaZ tImafnam F∂nSsØØp camb kpZ¿iN{IØns‚ almhnjvWptºmƒ KmbIcpw kzcam[pcn°p tIm´sam∂pw hnt[bXbpw kvXpXnbpw F∂ A¿YkmIeyX´msX {ipXnbpsS ]caImjvTbn¬ a√msX AXns‚ hnhn[LSI߃ B ka{Km¿FØnn¬°m≥ Atßb‰w {i≤n°p∂p. YØnte°p ¬Ip∂ kw`mh HcmkzmZI - 52 -
 • 51. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012s‚bpw D≈n¬sØfnbmdn√, AXns‚ Bhiy ennSbv ° v n›nX L´ßfn¬ ZnK¥ßƒsam´n√Xmpw. CØcw kμ¿`ßfn¬ s]m´nsØdn°pamdp tIƒ°mhp∂ IXnsbkmlnXyin¬]Ønv kwKoXw Poh{]XnjvT t∂mWat√ CXnse kwbp‡hyRvP¬Ip∂p F∂pthWw IcpXm≥. hnymkw? CtX kabw hm¥Øn¬ GIm¥Øn¬ Ipbnens‚ ]m´pw ]n®n∏qaWw t]dp∂ sX∂epw a‰pw HØnWßnb Hcp cXneoemp Iqekμ¿`Øn¬ ]m©mecmPXbsb Apbn∏n°m≥ {ian°p∂ `oatks tIm´bØpXºpcm≥ AhXcn∏n®ncn°p∂Xv Hscm‰ hyRv P kwbp‡Øns‚ I√pISn t]mepan√mØ a[pctImafIm¥]ZmheoIen Xamb Hcp atmlct«mIw aptJbmWv: Imte IZmNnZY ImanPmpIqte amtebamcpXhntemfnXameXotI eoemctk hnNc≥ hn]nt hntmZ˛ tememw kaocWkptXm caWow A`mWoXv. kwKoX˛rØßfpsS tNhSnIfn¬ kmlnXyw SØp∂ k¿hkzka¿∏WmflIamb km„mwK {]WmaamWv Xn√m. tasºmSn°p am{Xat√ AXn¬ kmlnXyap≈q? kmlnXyIrXnIfnse kwKoXw kwKoXIrXnIfnse kmlnXysØ tIcfh¿ahenbtImbnغpc≥ °pdn®mWt√m CXphsc mw BtemNn®Xv . tIcfh¿ahenbtImbnغpc≥ cNn® CXns‚ adp]pdamWv kmlnXyIrXnIfnselpaZpZv ` hw B´°Ybnse tIkcnbpsS kwKoXw.Xnctm´w AhXcn∏n°p∂ t«mIØns‚ Ime≥ Hmtcm PohnbpsSbpw Bbp v F∂kzLS {i≤n°pI: hr£Øns‚ ISbv°¬ kz¥w sh◊gpsIm≠vZw{„mL´ njvTpcm´lknXmkvt^mS CSXShn√msX B™p sh´ns°m≠ncn°p∂p;ÿhnjvTmcssh˛ AXns‚ i–w lrZbanSn∏ns‚ cq]Øn¬cp¬kmcymip KcnjvT`oXnN]em≥ Gh¿°pw tIƒ°mw F∂ Na¬°mc`mkpcambtZnjvTIWvTochm≥ Bibw almIhn D≈q¿ I¿W`qjWØn¬]rjvtT ameyhXkvXzNnjvThnS]n {ZmLnjvT BhnjvIcn®ncn°p∂Xv C{]ImcamWv:imJm—Sm˛ ImeØpw D®bv°pw A¥n°pw cmhnepw_wlnjvtT hnPlmc tkm]n I]nhrμnjvTx Ime≥ X≥ sh◊gp ssIsbSmsX{]YnjvT{inbm. Bbp¿{Zp aqeØn¬ B™m™p sh´p∂p˛Xr»q¿ ]qcØns‚ shSns°´n¬ Iq´s∏mcn®n ≠mbXp lrXv kv]μthZyam¿°pw. - 53 -
 • 52. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 P∑KrlØn¬ ]m¿°ptºmƒ m´n¬s®√p∂Xp mWt°sS∂ tXm∂temsS f≥ ZpxJw thKw AI∂pt]mhm≥ km„mwKw akvIcn®v htZhXItfmSv Cc∂pwsIm≠p {]m¿Yn®p. CXv IYmJymmflIamb Hcp t«mIw am{Xw. tXmSncmKØn¬ AXy¥w ]Xn™ a´n¬ Be]n°mdp≈ AXns‚ cN IhIema¿a ⁄mb DÆmbnhmcnb¿ n¿hln®ncn°p∂Xv F{]Imcw F∂ptm°pI: h hnclab¥ymw ssj[w Nn¥b¥ymw alm-Ihn D≈q¿ Pn`phn Zab¥ymw PmXXm]w hk¥ymwBZyhcnbnse Hmtcm aq∂£cØnpw tijw hykaIsebmhm≥ hoWnc∂mip tZhm≥tIƒ°mhp∂ ˛Dw F∂ kzØnpth≠{X f≥ A`PX Zmhm≥ mSp ]qhm≥ {X]mhm≥.Du∂¬ ¬Ins°m≠p≈ AhXcWØn¬ (fNcnXw 3)lrZbanSn∏pXs∂ {]Xn[zn°p∂pthm F∂p F{X thWsa¶nepw o´n∏mSmhp∂ ˛¥ymwtXm∂nt∏mIpw. IhnXbnse cq]Ønpw F∂pw ˛B≥ F∂pap≈, kzhn⁄m`mhØnpw CSbnep≈ ]¿hX{]Xn_‘sØ (Phonetics) Zr„ym mZw (voice) ap¥nn¬°p∂,D≈q¿kp{_“Wykzmant£{XØnse kzk©bØns‚ XpSschcp∂ Bh¿ØtZhXbpsS th¬ Ft∂mWw D≈q¿ ØneqsS ISense Hmfw t]mse, fs‚ IcfnsealmIhnbpsS hmIvi‡n ncmbmkw Xpf®v AS°m≥ F{X ]mSps]´mepw ASßmØadp]pdsØØp∂p. tX߬ BkzmZIlrZbm¥cmfßfn¬Bbncw kpkwkvIrXt«mI]pjv]Øm¬ Kpcp˛ BgØn¬ ams‰mens°m≈p∂p.hmbpaμntcis∏qPn®p hgnt]mse ImfnZmkt‚Xv F∂p IcpXnt∏mcp∂BbpcmtcmKykuJyw tSnb Iho{μmw iymafmZfiIØnse hm°pIfpsSbpw h¿{iobpXmcmbW`´]mZ¿ F∂nßs WßfpsSbpw LS B kvtXm{Xw D≈n¬Ø´ntIImhrØØns‚ mephcnIfn¬ FdnbIqdpw Be]n°p∂h¿°p ap∂n¬ iymafm`KhXnnd™pn¬°p∂ D÷zehmMv a bwsIm≠v {]Xy£s∏Sp∂ {]XoXnbpfhmIØ°hÆDØpwK{]`mhmb ta¬]pØq¿ mcmbW amWv. tZhoicoch¿WØnse c≠p Jfiw`´Xncn∏mSns AhXcn∏n®n´v At±lØns‚ am{Xta ChnsS DZmlcn°p∂p≈q:ap∂nemWv almIhn h≈tØmƒ ]qt¥mw ]eImhyw IÆ∂p nthZn® ]q¥mw, ⁄m∏m hmkcmcw`themkap÷rw`amWmchnμ{]Xn]mSnb ]pwktImInew F∂ a[ptcmZmc Zzμzn]mWnZztb! k¥tXmZy±tb! AZztb!hntijWtØmsS emfnXyØns‚ ndIpSamb ZnhycXv t m¿anImZo[nXn kv t Xma k‘ymb]q¥mw ºqXncnsb Bbn°p∂Xv. ammwKpeo]√thmZy∂tJμp {]`mafite!Bem]Øn¬ Hscm‰ izmkwsIm≠pthWw k∂XmJfite! NnXv{]`mafite! t{]m√kXv`´XncnbpsS AhXcWw; ]q¥mØnv Hcp Ipfite!izmkw t]mepw XnI®pw Bhiyan√Xmpw!("`‡nbpw hn`‡nbpw) (]pe¿ ImeØv hnS¿∂pbcp∂ sN¥mac∏q °ƒ°p tcmb Xrss°Ifp≈htf! F√mbv "]pØ≥ hnclw Ap`hn®v nj[ t∏mgpw Zb D≈n¬ DZn®psIm≠ncn°p∂htf!cmPmhns Hm¿an®pwsIm≠v Zab¥n cs≠∂ `mhan√mØhtf! ZnhycXv߃ ]Xn® - 54 -
 • 53. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012tamXncßfn¬n∂v HmfwX√p∂ {]ImiIncW ""KmbItmSpXs∂ tNmZn®p tm°qk©bØm¬ A¥nØpSp∏nb∂ Xfn¿ss°hncepIfn¬ n∂pZn°p∂ JN{μ{]`mafie It®cn Ign™v thZnbn¬ n∂ndßnb KmbIßfm¿∂htf! tZth{μ≥ kmZcw akvIcn°p n¬n∂v At±lØnp In´nb {]XnIcWw∂htf! ⁄m{]Imiw {]kcn∏n°p∂htf! Cßs: ""A∏w Xn∂m¬t∏mtc? AXnseGsd Xnfßn CfInbmSp∂ IpfießfWn IpgnIsfms° FÆntm°os´¥m Imcyw! A¿Yw™htf!) Atzjn®psIm≠ncp∂m¬ It®cn BkzZn°m≥ ]‰n√.`‡Pßfn¬ _lp`qcn]£Ønpw CØcwhtNmhnemkØns‚ s]mcpsfm∂pw ]nSnIn´m IncmXw IYIfn: A¿Pppw IncmXpw XΩn¬ s]mcn™ bp≤w.nSbns√¶nepw CXv X´pw XShpan√msX ""t]mSm! o BscSm? aqVm! RmsbvXsNm√nt°ƒ°ptºmƒ Ah¿°v tZhokm∂n[yw Infnsb°qtS hs∂bvXnSmtamSm aqVm?Ap`hs∏Sp∂p. Xmfn_≤amwhÆw kw`hn°p∂ kzk©bkwLSØns‚ A¬`pXmh F∂ Bh¿Øn®p≈ ]m´ptI´v IncmX≥ IÆn¬lamb C{μPmeamWv Cu Ap`hw F∂pthWw Xo ]mdns°m≠v ]n∂n-te°p tm°n; t{]£ Icn¬IcpXm≥. ]ecpsSbpw s‰n Npfn™p; Nne¿°p Nncn s]m´n. S≥ Infn F∂ hnUvVnØØn¬ hoWn√; InSn kmlnXyhpw kwKoXhpw kaRv P kw (= ]∂n) F∂ icn Xs∂ ImWn®p.ktΩfn°p∂ ]mT߃ ssIImcyw sNøm≥NpaXes∏´h¿ AhbpsS A¿Yw a nem fNcnXw H∂n¬ n¿Pw F∂tXbp≈q°mpw `mhw tNm¿∂pt]mhmsX ]I¿∂p¬ KpWtam F∂ thIScmK]Zw. {]ikvXmbImpw X° coXnbn¬ A£cip≤n nen s]m∂mn_v`mKhX¿ ]ehpcp ]mSns°mSpØp:¿Ømpw ]camh[n a ncptØ≠Xns‚ ""]SpX a∑Zs‚ ]ShoSntX{]m[myamWv ap≥ JfinIIfn¬ n∂pcpØn A{X {]ikvXs√¶nepw B´°Ym]mTwcnbp∂Xv. A¿Yadn™p ]Tn®ph®ncp∂ in¶nSn ""]SpXa≥ aZs‚ ]ShoSntX F∂ icnhgnXs∂ XpS¿∂p.bm Iptμμp Xpjmc lmc [hfm... F∂pXpSßp∂ {]kn≤amb kckzXokvXpXnt«mIw fNcnXw aq∂nse hk hk kqX F∂Hcmƒ nt»jPmUym ]lm F∂p ]eIpdn ]mSn {]kn≤]ZØn¬Ahkn∏n°p∂Xp tIƒ°mnSbmbn. ""]Nnt°Ww `qkpcsc; `pPn∏nt°Ww F∂pASpØncp∂ncp∂ HcmkzmZI≥ Ft∂mSp ]mSnt∏mIp∂Xpw tIƒ°mnSbmbn´p≠v,tNmZn®p: ""Cu "]lm F∂m¬ F¥mW¿Yw ""]Nnt°Ww; `qkpcsc `pPn∏nt°Wwk¿? F∂Xnp ]Icw! tUm. hn B¿ {]t_m[N{μ≥ mb¿ Fw F. ]n F®v Un (tIcf), ]n F®v Un (e≠≥) {]kn≤ `mjmimkv{X⁄≥, FgpØpImc≥, {]`mjI≥, ¢mkn°¬ IeIfn¬ njvWmX≥; Zo¿LImew tIcfk¿hIemimebnse `mjmimkv{Xhn`mKw A[y£≥, A¥mcm{„ tIcf]TtI{μØns‚ UbdIv ‰ ¿, ]uckv X y ]T^m°¬´n Uo≥; kztZiØpw hntZißfnepw hnhn[k¿hIemimeIfn¬ AXnYn˛{]^k¿. Ct∏mƒ Xncph¥]pcØv Xp©≥ kvamcIw, FgpØ—≥ mjW¬ A°mZan, hnthImμ kmwkv I mcnI tI{μw, kwkv I rXn F∂nhbpsS A[y£≥. - 55 -
 • 54. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 tIc-f-Ønse t£{X-߃ ˛ I¿Æm-SI kwKoX Io¿Ø--ßfn¬ tUm. ANyp-Xvi-¶¿ Fkv. mb¿ I¿Æm-SI kwKo-X-Ir-Xn-I-fnse Hcp hn`m- PohNcn-{X-Øn¬ n∂p a- n-em-°mw. {iocwKwK-amWv t£{X-Ir-Xn-Iƒ. Hcp {]tXyI t£{X- t£{X-sØ-°p-dn®v At±lw hrμ-mh--km-cwKØnse tZh-Xsb ]cm-a¿in-°p∂ IrXn-I-fmWv cmK-Øn¬ cNn-°p-Ibpw `mc-X-cXv {ioaXn Fw.-Cu hn`m-K-Øn¬s∏-Sp-I. t£{X-Øns‚ Ncn-{X- F-kv. kp∫-e£van Ah¿I-fpsS Bem-]--Øn-sØ-°p-dn®pw sFXn-ly-ßsf-°p-dn®pw BNm-cß- - - eqsS Z£n-tW-¥y-bn-ep-S-ofw {]Nm-c-Øn-em-Ip-sf-°p-dn-®p-ap≈ Hcp tcJ-bmbn Nne-t∏m-sg-¶nepw Ibpw sNbvXn-´p≈ ""{io cwK-]p-c-hn-lmc F∂CØcw IrXn-Iƒ amdm-dp-≠v. I¿Æm-S-I kwKoX Io¿Øw Ct±-l-Øns‚ t£{X-Ir-Xnbv°v anI®Xraq¿Øn-I-fmb XymK-cm-P≥, Zo£n-X¿, iyma- DZm-l-c-W-ambn ]d-bmw. Ct±-l-Øns‚ Pohn-X-imkv{Xn F∂n-hcpw Ah¿°p ka-Im-eo--cm-bn- km-bm-”-Øn¬ injy-mb hSn-th-ep-hns‚ £W-cp∂ kzmXn-Xn-cp-mƒ, Cc-bn-Ω≥ Xºn XpS-ßn- Øn-em-bn-cn°mw Ct±lw Xncp-h--¥-]p-c-sØ-Øn-b-hcpw kao-]Ime kwKoX cN-bn-Xm-°fmb ]m]- - - b-Xv. I¿Æm-SI kwKoX temIØv {]i-kvX-mbnmiw inh≥, Xpf-ko-h-w, Aw_p-Pw-Ir-jvW≥ XpS- ß n- b n- c p∂ kzmXn- X n- c p- m- f ns‚ kZ-   n¬F∂n-hcpw CØcw IrXn-Iƒ cNn-®n-´p-≠v. tIc-f- 1832-˛-emWv hSn-thep FØn-t®-cp-∂-Xv. kzmXn-Xn-Ønse t£{X-ß-sf-°p-dn-®p≈ t£{X-Ir-Xn-I- cp-mfpw Zo£n-Xcpw XΩn¬ I≠-Xnp sXfn-shm-fmWv Cu teJ-Ønse ]cm-a¿i--hn-j-bw. ∂p-an-s√-¶nepw {io]-fl-m` kzman-sb-°p-dn®v kwKo-X-Xr-aq¿Øn-I-fn¬ Zo£n-X-cmWv tIc- Zo£n-X-cpsS Io¿Øw {]NmcØnep-≠v. ""]∂-f- Ø n¬ kμ¿iw S- Ø p- I bpw Chn- S psØ K-i-b F∂ a[y-am-h-Xn-cmK Io¿Ø--Øn¬t£{X-ß-sf-°p-dn®v Io¿Ø--߃ cNn-°p-Ibpw ""D∂X ]mWvUy tIcf nhmk F∂pw ""]mb-sNbvX GI hy‡n. Xan-gvm-´nse t£{X-ß-fn¬ km∂ {]nb-Ic F∂pw ""]c-ip-cma t£{X-{]-{]ap-J-ß-fm-b-h-sbms° Xs‚ kwKo-X-Ir-Xn- `mh F∂pw ]cm-a¿i-ap-≠v.Iƒ°v hnj-bam-°nb Zo£n-X¿ DØ-tc¥y apX¬ - ""c‡-K-W-]Xnw F∂ taml--cm-K-Io¿Ø-tIcfw hsc k©-cn-®n-´p-≈-Xmbn At±-l-Øns‚ -Ønepw ""]c-ip-cm-a-t£{X {]`mhw F∂v Zo£n- X¿ {]kvXm-hn-®n-´p-s≠-¶nepw CXv GXp t£{X- sØ-°p-dn-®m-sW∂p hy‡-a√. i_-cn-ae [¿Ω-im-kvXm-hn--s-°p-dn-®p≈ Io¿Ø--amWv Zo£n-X-cpsS IrXn-I-fn¬ tIc-f- kw-_-‘-ambn G‰hpw {]ap-JambXv. ""{io lcn- l-c-]p{Xw F∂ hk-¥-cmK Io¿Øw [¿Ω imkvXm-hn-s-°p-dn-®p≈ G‰hpw ]gb I¿Æm- SI kwKoX Io¿Øw Xs∂ (1835-˛p ap≥]m-bn- cn-°Ww CXns‚ cN--˛-Zo-£n-X¿ 1835-˛¬ A¥- cn-®p.) ae-bm-fn-bmb kzmXn-Xn-cp-m-tfm, Cc-bn-Ω≥ Xºntbm [¿Ω-im-kvXm-hns kvXpXn®v Fgp-Xn- b-Xmbn Adn-hn√ F∂Xv {]tXyIw {it≤-bam-Wv. - - 56 -
 • 55. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 knn-a-bn-eq-sS-bmWv Cu Kmw C∂sØ kwKo- X-in-ev]-ambn P-a-- n¬ {]Xn-jvT-t-Sn-b-Xv. A⁄mX I¿XrXzw D≈ Cu Km-km-lnXyw hnI-eam-sW∂pw Nn¥m-Ip-g∏ap-≠m-°p∂ hcn-Iƒ - - - D≈- X m- s W∂pw {io. FXn- c ≥ IXn- c - h ≥ tªmKnepw Bp-Im-en-I-ß-fnepw IqsS hmZn-°p- I-bp-≠m-bn. CXv ]q¿Æ-ambpw icn-b-s√∂v Cu teJ-Ipw hmZn-°p-I-bp-≠m-bn. ""]pen-hm-l-≥ F∂p-]-d-bmsX ""B-hm-l-≥ ""IpXn-c-hm-l- ≥ F∂p am{Xta ]d-™n-´p≈q F∂ hmZ-Ønv adp-]Sn-bmWv Zo£n-XcpsS Io¿Øw. CXn¬ ""cY- - - K-P-Xp-cwKw F∂m-Wt√m ]cm-a¿iw.1830-˛Ifn¬ i_-cn-aebn-tebv°v Z£n-tW-¥y-bn¬ - - - - Kpcp-hm-bq¿ {ioIr-jvWs-°p-dn-®mWv Zo£n- -n∂p-ap-gp-hp≈ Hgp°v {]i-kvXam-bn-cp∂p F∂- - - X-cpsS tijn-°p∂ Hcp tIc-f-Ir-Xn. tXmSn-cm-K-Xnp sXfnhv 1838- ˛ ¬ Xncp- h - - ¥ - ] p- c sØ Ønse ""{ioIrjvWw `P-am-k Gsd {]i-kvX-Kh:{] n¬ n∂v kzmXn-bpsS ImeØp Xs∂ am-Wv. Nc-W-Ønse a[y-a-Ime kmln-Xy-Øn¬]pdØp h∂ tlmgvkn-en-bpsS Xncp-hn-Xmw-Iq¿ ""Kpcp-]-h--]p-cm-[o-iw-tem-tIiw F∂v t£{XNcn{X ]pkv X Iw Xs∂ ˛ CXn¬ ""sNmh- c n- ]cm-a¿iw D≠v.aebn¬ I∂-S-˛-sX-ep¶v tZiØp n∂p-hsc Cn kzmXn IrXn-Ifn-tebv°v IS-°p-∂Xnp - -`‡¿ FØp-∂-Xmbn ]cm-a¿i-ap-≠v. IqSmsX ap≥]v Cc-bn-Ω≥ Xºnsb ]cm-a¿in-t°-≠n-bn-cn-i_-cn-a-e-bn¬ 1006 taSamk-Øn¬ I≈-∑m¿ °p-∂p. tIcf hmt§-b-Im-c-∑m-cpsS Io¿Ø--ß-Ibdn tamjWw S-Øn-b-t∏mƒ Ahsc Xan- fn¬ ae-bm-fn-bpsS a- n¬ Nnc-{]-XnjvT tSnbgvm´nse Iºw Ducn¬ n∂p ]nSn-®-Xnpw a[p- Io¿Ø-ßfn¬ H∂v Xºn-bpsS Icp-WsNbvhm≥ - - -c-bnse tImS-Xn-bn¬ hnNm-cW S-Øn-b-Xn-p- Xs∂. {iocm- K - Ø n¬ ]mSn- h - ∂ n- c p∂ Cuambn 133 cq] Nne-hm-b-Xmbn sIm√-h¿jw 1007- Io¿Øw sNssº bZp-Ip-e-Imw-t_m-Pn-bn¬ am‰n-˛se lPq¿ Xnc´v kqNn-∏n-°p-∂p. AXm-b-Xv, {]i- ∏m-Snbtijw c≠p coXn-bn¬ C∂v {]Nm-c-Øn-kv X n- s °m∂pw Ahcpw Ipd- h n- √ m- b n- c p- ∂ p, ep-≠v. ""Kpcp-hm-bq¿ ]pcw X∂n¬ acp-hp-a-Jne Zpcn-F∂m¬ Hcp kºq¿Æ ssZh- a mbn Aø- ∏ ≥ X-l-cW `K-hm≥ F∂p {]Io¿Øn-®p-sIm≠vA∂p kh¿Æ-cpsS CS-bn¬ ]cn-KWn-°s∏-´n-cp- - - hmXmZn tcmKw Xo¿ØpsIm≈m≥ A`y¿∞n-°p-∂n√ F∂p kwi-bn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. Zo£n-X- ∂Xv sFXn-ly-kva-c-W-bn-em-sW∂p hy‡w.cpsS Io¿Ø-Øn¬ Aø-∏s-°p-dn-®p≈ ]cm-a¿i- - -ß-fn¬ ""Kucn-Kncn hnlmcw-, ""^m¬Kp--am-k- A{X {]i-kvX-a-√mØ a‰p Nne Io¿Ø--]u¿Æn-am-h-Xmcw-, ""]mWvUy-tI-c-fm-Zn-tZ-i-{]-`m- ß-fnepw Xºn Kpcp-hm-bq-c-∏s ]cm-a¿in-®n-´p-Icw F∂pw ""]pjv]itc-£p-Im¿ap-I[cw, ^p√- - - - - ≠v. Xncp-hn-Xmw-Iq¿ cmP-hw-i-Øns‚ ]c-tZ-h-X-I¬lmc ZWvU[cIcw F∂pw ]d-bp-∂p-≠v. - - - bmb B‰n-߬ Xncp-hm-dm-´p-Imhv `K-h-Xnsb `‡n- k m- l n- X y- Ø n¬ n∂p I¿Æm- S I {]Io¿Øn®v Xºn-bpsS Ht´sd IrXn-Iƒ ImWmw.kwKoX thZn-bn-se-Ønb Hcp Km-sØ-°p-dn®v Bc-`n-cm-K-h¿Æ-amb ""Aw_ Kucn Kncn-ItyIqSn ChnsS ]cm-a¿in-°p-∂Xv {]k-‡-am-bn- HcpZm-l-c-W-am-Wv. sIm√sØ Np‰p-ae `K-hXncn°pw F∂p tXm∂p-∂p. lcn-h-cm-kw F∂ t£{X-hp-ambpw Cc-bn-Ω≥ Xºn-bpsS IpSpw-_-Aø∏-kvXpXn a[y-am-hXn cmK-Øn¬ Gsd {]Nm- Ønp _‘-ap-≈-Xn-m¬ AXpw Hcp IrXn-bn¬c-Øn-ep-≠v. {io.-Pn. tZh-cm-P≥ CuWw ¬In (i-¶-cm-`-c-Ww) ]cm-a¿in-°p-∂p-≠v. - 57 -
 • 56. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 Cn kzmXn Io¿Ø--ß-fnse t£{X-Ir- Pb ]fl-m` F∂ {]i-kvX-amb kc-kmwKn cmK-Xn-Iƒ ]cn-tim-[n-°mw. Ing°v Iym-Ip-amcn tZhn Ir- X n- b nepw tkth- { io- ] - fl - m- ` - a - niw F∂apX¬ hS°v Kpcp-hm-bq¿ hsc kzmXn-bpsS Xqen- taml--cm-K-Ir-Xn-bnepw ImWm-hp-∂-Xv. ]vXa-m-Ibv°v ]m{X-am-bn-´p-≠v. h-cm{Xn Io¿Ø--ß- `-kzman t£{X-Øn¬ c≠p q‰m-≠p-Ifmbn kwL- -fn¬ 8˛m-a-tØ-Xv, m´-°p-dn©n cmK-Ønse ]mln Sn-∏n®p hcp∂ h-cm{Xn D’-h-sØ-°p-dn®p BZyPn k¥Xw ˛ Iym-Ip-_vP-hm-kn-bmb tZhn- c≠p h-cm-{Xn-Ir-Xn-I-fn¬ hnh-c-Wap≠v (tZ-ho-sb-°p-dn-®m-Wv. Iym-Ip-amcn Pn√-bnse Xs∂ P-K-÷n ˛ i¶-cm-`-c-Ww, ]mln-amw-{io-hm-Ko-ipNo{μw t£{Xw (htμ atl-izcw ˛ Bc-`n-cmKw izcn ˛ Ieym-Wn).˛ hmk-h-ip-Nn-Icw F∂p ]cm-a¿iw, Ietb Xncp-h--¥-]pcw K-c-Ønse as‰mcp {]apJ]m¿ΔXn mYw-˛-i-¶-cm-`-c-Ww), ]fl-m-`-]p-csØ t£{X-amb {ioI-WvtT-iz-csØ Ipdn®v GXmpwB-μ-h√n tZhn-t£{Xw (B--μ-h√n ˛ oem- IrXn-I-fn¬ ]cm-a¿i-ap-≠v. ]fl-m` kzman-t£-_w-cn) F∂n-hbpw {]i-kvX-ß-fm-Wv. Xncp-h-- {X-sØ-°mƒ ]g-°-ap-s≠∂p hniz-kn-°-s∏-Sp∂¥-]pcw Pn√-bn¬ FØn-bm¬ kzm`m-hn-I-ambpw Cu t£{X-sØ-°p-dn-®mWv ""]me-b-am-a-bnt`m]fl- m- ` - a - b - a mb Io¿Ø- - ß - f mWv ap°v (J-a-mkv cmKw) F∂ Io¿Øw. Xncp-h-¥-]pcwImWm≥ km[n-°p-I. ]fl-m-`kvXp-Xn-Ifmb Ccp- - - Pn√-bn¬ B‰n-ß-en-ep≈ Xncp-hm-dm-´p-Imhv Gsd∂q-dn-e-[nIw Io¿Ø--߃ Ds≠-¶nepw t£{X tZhn-Io¿Ø--ß-fn¬ ]cm-a¿in-°-s∏-Sp-∂p.]cm-a¿iw hnc-en-se-Æm-hp-∂-h-bm-Wv. ma-am-{X- ]mln-]¿Δ-X--μnn (B-c`n ˛9mw h-cm{Xnamb ]cm-a¿i-ß-fmWv A[n-I-hpw. kym-μq-]p-c- Io¿Ø-w), P-n-]m-ln-kZm (ip-≤-km-th-cn ˛A-a-e-Zo]w (tkth {ioIm¥w ˛ taml--I-eym- 7-˛mw h-cm{Xn Io¿Ø-w) F∂n-h-bn¬ ""hmlnoWn), kymμq-c--K-co-tim-`m-b-am--tKlw (km- XS-n-hm-knn (hm-ln-oXSw = B‰n-߬) F∂vtamZw ˛ ip≤-[-ym-kn), kym-μq-c-]p-tci (]-c-a- tZhnsb hnh-cn-®n-cn-°p-∂p. Bc`n Io¿Ø--Øn¬]p- c pjw ˛ hk- ¥ ) F∂nh DZm- l - c - W - ß ƒ. ""h©n-r-]m-eI hwi ipt`m-Zb F∂v cmP-Ip-F∂m¬ t`mKo-{μ-i-mbnw (Ip-¥-f-h-cm-fn-˛-J-WvU- Spw-_-Øns‚ ]c-tZ-h-Xm-ÿmw FSpØp ]d-bp-Nm-∏v) thdn´p n¬°p-∂p. Znhm-I-c-ap-n-bp-ambn ∂p-≠v. Xncp-h--¥-]p-c-Ønp ]pdØv Aº-e-∏pg_‘-s∏´ t£{X sFXn-ly-amWv c≠mw Nc-W- {ioIr-jvW≥ (tZh ]meb ˛ Akm-thcn ˛ ""Aw_-Ønse ]cm- a ¿iw. h©n am¿Øm- W v U - h ¿Ω c--Zo-hmk F∂p ]c-am¿iw), Kpcp-hm-bq-c-∏≥n¿Ωn® Im©- - h n- a m- - Ø n¬ ekn- ° p- ∂ - h - (]m-ln-]-¶-P--b ˛ Akm-thcn ˛ Ct∏mƒ Bt`-mbpw, e£-Zo]w XpSßn h©n cmPm-°-∑m¿ cn-bn¬ ]mSn-h-cp∂p ˛ ""Kpcp-]-h--]p-cm-[n] F∂pS-Øp∂ D’-h-ß-fn¬ can-°p-∂-h-mbpw aq∂pw ]c-am¿iw), hbv°w inh≥ (]m-ln-X-c-£-]p-cm-mepw Nc-W-ß-fn¬ ]fl-m-`≥ h¿Æn-°-s∏-´n- eb ˛ B-μ-ss`-c-hn), lcn-∏mSv kp{_-“-Wy≥cn-°p-∂p. GXm-≠ntX D≈-S°w Xs∂-bmWv Pb (tZ-h-am-abn ˛ tIZm-c-Ku-fw), Ipam-c--√q¿ `K-hXn - 58 -
 • 57. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012({io-Ip-am-c--K-cm-etb ˛ ATm-W) F∂n-h-bmWv Xpf- k o- h w (B¿. cma- N - { μ≥ mb¿) Gsda‰v {]apJ kzmXn t£{X-Io¿Ø--߃. t£{X Io¿Ø- - ß ƒ cNn- ® n- ´ p≠v F∂v tIc-f-Øn-e-s√-¶nepw kzmXn-bpsS ""hntiz- {]tXyIw ]cm-a¿in-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. Gsd Adn-izc `P≥ ]cm-a¿in-°msX hø. ""hntiz-iz-cs b-s∏-SmØ t£{X-ßfpw At±-l-Øns‚ Xqen-I-Z¿in-°m≥ a-tk, Imin-bn-te°v t]mIq F∂ bn-eqsS I¿Æm-SI kwKoX `q]-S-Øn¬ FØn-lrZb kv]¿in-bmb lnμp-ÿmn `P≥ {it≤- t®¿∂n-´p-≠v. Xncp-h¥]p-csØ iwJp-apJw tZhn- - - -b-am-Wv. 34 hb- m-Ip-∂-Xnp apºv Cl-tem-I- sb-°p-dn®v ""Kncn-h-c-]p-{Xnw, kc-kn-P-t{Xnwhmkw shSn™ kzmXn-bpsS `uXn-Im-h-injvSw F∂ ZznPm-h-¥n-cm-K-Ønse atm-l-c-amb IrXnIm-in-bn¬ Hgp°n-bn-cn-°p∂p F∂pw Adn-bp-I. DZm-l-c-W-am-Wv. Xncp-h--¥-]p-c-Øv Ing-t°-tIm- ´bv°v kao]w ÿnXn sNøp∂ ]g-h-ßmSn alm- Cc-bn-Ω≥ Xºn-bpsS aIƒ Ip´n-Ip™p K-W-]-Xnsb kvXpXn®v H∂ntesd Io¿Ø--߃X¶-®nbpw GXmpw t£{X-Ir-Xn-Iƒ cNn-®n-´p- Xpf-ko-h--Øn-t‚-Xm-bp-≠v (]¿Δ-X-X-pP ˛ Jam-≠v. ""£oc-X-Sm-I-X-Sm-e-b-hmtk F∂v ]m¬°p- kv, `P-amk ˛ _lp-Zm-cn, GI-c-Zw ˛ lntμm-f-ßc tZhnsb Ipdn®v ]cm-a¿in-°p∂ Imwt_m- fw.) It®-cn-I-fpsS XpS-°-Øn¬ h¿Æw Ign™vPn-cm-K-Ønse ""Im¿Xym-b-namw F∂ IrXnbpw KW-]Xn kvXpXn-bmbn ]mSm≥ ]mI-Øn¬ Kmb-""LrX--Zo-Xo-c-n-e-bw F∂v søm-‰n≥Ic Iv sXc- s ™- S p- ° m≥ ]pXnb km[y- X - I ƒ{ioIr-jvWs Ipdn®v ]cm-a¿i-ap≈ ""]mln-tam- ¬Ip∂ Cu Io¿Ø--߃ kmamyw {i≤l-m-IrtX F∂ JamkvcmK-Ir-Xn-Ifpw DZm-l- ]nSn®p ]‰n-b-h-bm-Wv.c-W-߃. CXn¬ c≠m-a-tØXv kmamyw {]Nm- Cu teJ--Øn¬ CXp-hsc ]cm-a¿in-°-c-ap≈ IrXn-bm-Wv. s∏- S m- s X- t ]mb H∂pIqSn kqNn- ∏ n- ® p- s Im≠v Xangv knnam cwKØv Gsd {]i-kvX-mb teJw Ah- k m- n- ∏ n- ° mw. ]fl- m` kzman]m]-miw inh≥ H∂mwInS hmt§-b-Im-c≥ IqSn- t£{X- Ø nse 9 Znh- k sØ D’hwbm-bn-cp∂p. Ct±lw _mey-Imew Xncp-h--¥-]p- h¿Æn®psIm≠v kzmXn Xncp-mƒ 9 JWvU-ß-c-ØmWv Nne-hgn-®n-cp-∂Xv (20-˛mw q‰m-≠ns‚ XpS- - fmbn cNn-®n-´p≈ D’h {]_‘w c≠p ImcWw°- Z - i - I - Ø n¬). t^m¿´v sslkv°qƒ sIm≠v {it≤-bam-Wv. Hmtcm Znh-ksØbpw BNm- - -hnZym¿∞nbpw Bbn-cp-∂p. ]n∂oSv Xan-gvm-Sm-bn- c-߃ h¿Æn-°p∂p F∂ ne-bn¬ CsXmcpcp∂p I¿Ω aWvU-e-sa-¶nepw tIc-f-sØ-°p-dn®v Ncn{X tcJ-bmbn ne-sIm-≈p-∂p. IqSmsX ]®kzm`m-hnI Xmev]cyw At±-l-Øn-p-≠m-bn-cp-∂p. ae-bm-f-Øns‚ {]tbmKw kzmXn-bpsS Fgp-Øn¬i_-cn-ae [¿Ω-im-kvXm-hns kvXpXn®v Gsd G‰hpw ImWp-∂Xv CXn¬ Xs∂.Io¿Ø--߃ At±-l-Øn-t‚-Xm-bp-≠v. ic-W-a- Xmgºq nd-am¿∂ ]q¥p-In-eXpwø∏m F∂ apJmcn cmK IrXn CXn¬ {]i-kvX- XmgØp sNtΩ-cn-[-cn˛am-Wv. Aw_pPw IrjvW-s-t∏m-ep≈ Xangv Km- t®gm-ap-’h hmktc in_n-I-ta¬c-N-bn-Xm-°fpw tIc-fob t£{X-Ir-Xn-Iƒ cNn-®n- hmgp∂p e£van-h-c≥´p≠v (Kp-cp-hm-bq-c-∏t ˛ coXn-Ku-f). (D-’h {]_‘w 7˛mw Znhkw tIc-f-Ønse A`n-h Km-Ir-Øp-°-fn¬ t«mIw ˛ awK-f-Iuin-I-cm-Kw) tUm. ANyp- X v i - ¶ ¿ Fkv . mb¿ : Ub- d Iv S ¿, sk‚¿ t^m¿ _tbm C≥^¿am- ‰ nIv k v , tIcf k¿Δ- I - e m- i me, kwKoX n]p- W ≥, {]ikv X imkv{X-⁄≥. - 59 -
 • 58. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKoXw Cuiz-c≥ Sn.-F-kv. cm[m-Ir-jvWPn Cuiz-c-kr-jvSn-bmb k]vX-kz-c-ßfpw kzc- ChnsS Hcp Imcyw Rm≥ ]d-bp-hm≥ B{K-tZ-h-X-am-cm-Wv, F¶n¬ kwKoXw Cuiz-c≥ Xs∂- ln-°p-I-bm-Wv. kwKo-X-Øns‚ G‰hpw henbbt√! XØz-hpw, kXyhpw {ipXn-am-Xm-eb:]nXm F∂ ]pcm-W-Imew apX¬ `mc-Xob kwkv°m-c- hmIy-am-Wv.Øn¬ kwKoXw Cuizc Bcm-[bv°p-th≠n am{X- - GXp Kmb-Ipw, Km-bn-Ibpw Xs‚ mZ-Øn-amWv D]-tbm-Kn-®n-cp-∂-Xv. Bcm-[-m-e-b-ß-fn¬ eqsS Cu {ipXnsb As√-¶n¬ kzcsØ tN¿Øpapjy a- np `‡n-bpw, i‡nbpw ¬Ip∂ Bem-]w sNbvXn-s√-¶n¬ Cu kzc-ÿm--߃A¥-co-£-am-bn-cp-∂p. hnI-emw-K-cm-Ip∂p. F∂p sh®m¬ kzc-tZ-h-X- ChnsS Fs‚ Kpcp-h-Nw Rm≥ Hm¿°p-I- am¿t]mepw CXn¬ _m[n- ° - s ∏- S p∂p F∂vbm-Wv. ΩpsS {Xnaq¿Øn-I-fmb hmt§-b-Im-c-∑m¿ ]o∂oSpw km£m¬ {iom-cZ al¿jn Xs‚{io XymK-cm-P-kzm-an-I-fpw, {io apØp-kzman Zo£n- Xo¿∞-Pew Xfn®p Cu kzc-tZ-h-X-amsc ]q¿Δ-X-cpw, {io iyma-im-kv{Xn-I-fpw. Ah-cpsS F√m ÿm--tØ-°p-sIm≠p hcp∂p F∂p-≈Xp Xs∂Io¿Ø--ß-fnepw Cuizc km£m-Xv°mcw sXfn-bn-®-h-cm-Wv. henb Hcp DZm-l-c-W-am-Wv. {]tXy-In®pw XymK-cmP kzman-Iƒ AXn¬ Cuiz-cp ka¿∏n-t°≠ G‰hpw henbapJy]¶p- h - l n- ® n- c n- ° p- ∂ p. At±- l - Ø ns‚ nth-Zy-amWv kwKo-Xw. ΩpsS nXy-]q-P-bn¬[ymkn cmK-Øn-ep≈ ""kwKo-X-⁄m--ap`‡n t]mepw KoXw, hmZyw, rØw F∂nh `K-hmpF∂p XpS-ßp∂ Io¿Øw Xs∂ henb Hcp ka¿∏n-°p-hm≥ ΩpsS Ejn-iz-c∑m¿ ap°p D]- -DZm-l-c-W-am-Wv. tZiw sNbvXn-´p-≠.v Fs‚ Pohn-XsØ G‰hpw IqSp- ap-jy≥ Xs‚ I¿Ω aWvUeßfn¬ `‡n- - - - X¬ kwKo-Xw-sIm≠p Ap-{K-ln-®Xp Aø-∏kzm--bn-√msX ⁄mw sIm≠p-am{Xw GXp I¿Ωw an- am{Xw. Fs‚ kwKoX Pohn-XØn¬ G‰hpw -sNbvXmepw AXp ]q¿Æ-am-Ip-∂n-√. {]tXy-In®p IqSp-X¬ Aø-∏m-aßfmWv `K-hm≥ Fn°p Ap- - - -kwKo-XØn¬. hfsc ASpØ Ime-ØmWv Ωƒ - {K-ln®p ¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. AXp-sIm≠pXs∂kwKo-XsØ ]m´m-bpw, Km-ß-fmbpw am‰n-b-Xv. Fs‚ Ffnb Adnhp sh®p Aø-∏kzman Fgp-Xn® -{]tXy-In®p ΩpsS knnam Km-ßfpw efnX Km- Cu nthZyw Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏-kzm-an-bpsSßfpw CXns‚ DØ-aamb DZm-lcWßfm-W.v - - - - - ]mZ-Øn¬ Rm≥ ka¿∏n-°p-∂p. `K-hms‚ maw Io¿Øn-°msX sNm√p∂Hcp krjvSnbpw kwKo-X-tØmSp ASp-°p-∂n-√.mak¶o¿Ø--sa∂p XymK-cm-P-kzm-anbpw `{Zm-New cma- Z m- k - c pw, mcm- b - W - X o¿∞cpw a‰pAtIw alm-flm-°fpw ap°p ImWn®p X∂hgn maw Io¿Ø--ß-fn-eq-sS Cuizc km£m-Xv°m-c-Ønp hgn sXfn-bn-®p-X-cp∂p F∂-Xm-Wv. a™{] taml-s‚ ma-k¶o¿Øw - Sn.Fkv. cm[m-Ir-jvWPn : {]ikvX kwKoX kwhn-[m-b-I≥. `‡nKm˛ma k¶o¿Ø cwKØv kPo-hw. - 60 -
 • 59. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 Xma- c w- I p- f - ß c {io[¿Ω imkv X m t£{XØnse 2012 h¿j- Ø nse hntij- Z n- h - k - ß ƒPp-hcn 11 1187 [p 27 D’hw sImSn-tb‰vPp-hcn 15 1187 aIcw 1 aI-chn-f°v -Pp-hcn 16 1187 aIcw 2 D’hw Bdm´vs^{_p-hcn 16 1187 Ipw`w 03 {io]q¿Æ{Xboi t£{XØnse ]d Fgps∂≈n∏vam¿®v 24 1187 aow 11 [zP-{]-XnjvTmZnwam¿®v 26 1187 aow 13 ao`cWnG{]n¬ 05 1187 aow 23 ]¶p-n- D-{Xw, nth-Zy-kZyG{]n¬ 14 1187 taSw 1 hnjp , alm-KW]Xn-tlmaw - - -Pqsse 16 1187 I¿°n-SIw 1 cmam-bWamkw Bcw`w - -BKÃv 16 1187 I¿°n-SIw 32 I¿°n-SI nd-ame, X{¥n-]qPBKÃv 21 1188 Nnßw 05 hnm-bI NXp¿∞n, alm-KW]Xn tlmaw - -HIv t Sm_¿ 22,23,24 1188 Xpemw 6,7,8 h-cm{Xn D’hwhw-_¿ 16 1188 hr›nIw 1 aWvUeImew Bcw-`w - -hw_¿ 24 1188 hr›nIw 9 imkvXmw]m´v , nthZykZyUnkw-_¿ 26 1188 [p 11 aWvUe]q-P, BZw-]n-≈n-°mhv `K-hXn-bpsS - - - hnf-°n-s-gp-∂≈n∏v - - 61 -
 • 60. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 t£{XØnse {][m hgn]mSpIƒGoãem£cvhtp vfJcen bfäTgbãxhx¥meìew òùcböèx Mem£ebfszÜ mVjthceã lec-jXkgä~j ùMrOqîMem£ebx cue ssboõvgX, aìùlèfw ofbmbgX “vfJcenãgX bfäTgb-ìfùhùhmeofãgX ECx. mqbªajeiMcvèfvgX ãxh¥gX” vëèCscÿx mcflfTeùiucgsçRfngXGÑfóxSkejõmeíõèfvgX aìùlèfw Goãem£- meêèfk hjfcflfkW ctnX Snâe MvfãeBxòk-cvhtp vëègÿlx Hnùhocsùl. DvgYbÆq äfngX cJÜx bfaMóofbm~äfngX ceùlX Flx cgëTXhJåJfåx Fah¥eW aìùlèfw OejeäX ahq ktëesl vëèfbjgÿg. Y©pv~W bBfheëeãfGoãem£cvhtp bBfheëeãf vëèfbjgÿg. Flx vëègbez cgaÿeögbjCscÿx DYõqÓf- Tgÿg.iChlf auecXùMrbfIxavMVj ùhrlfTeãf aìùlèfw Snâe bebghtp, EãfnõXhtpofbmbgX cgë~esl jebfsn iChlf auecXbBfheëeãf vëèf bjgÿg. ktëglw Y©pv- Snâe cem~äfngX bebghtpãgX, EãfnõX vì-~W Fd bBfheëx vëègbez cgaÿeöx bjC- ùlèfw mqh¥èfvx EãfnõXhtpãgX, vtJgXscÿx DYõqÓfTgÿg. hengX Dqh¥fTngX GçeãfjfTgÿleCx. Y©p- v~ägsë bBfheëeãeCx Fd htpkW vëèfbjg-Yiblf amb ÿlx.Snâe sbúfãeBxòãgX cgë~esl Fd bBfheëx vë-èCscÿx mcflfTeùiucgçx. Y©pv~W ktëesl ùMrOqîMem£ebfvx DóØeYfaókbgX,l~ägsë bkãeãf Flg vëègbez cgaÿeögb- FóØ vfaboõ~äeã Súg heãmX, Dh¥ XjCscÿx DYõqÓfTgÿg. vfaboõX SÿfbãgX, iChlfTx ZJÜãh¥X vfaboõ- bgX Y©pv~W bBfheëeãf vëèfbjgÿg.vflõvfoevXaìùlèfsn vflõhtp, vfaboõX Fb bBfheëeãf lgneYejX, aòeJtCxvëègÿlfvx 40 jthãeCx vfËãfòªfjfTgÿlx.OejeäX Y©pv~W DbjbjgaëãgX yÀgpv- ùMrOqîMem£ebfszÜ cgêfw DYróØmfífTeãf~ägaëãgX p|vìùl~äfw Fd bBfheëx vëèf- lgneYejX, aòeJtCx Sÿfb vëègbevgúbjgÿg. mdkjõbgX mcflf ZjgTfãfögçx. ckjbfäTx ofbmX ùMrOqîMem£ebfvx vfabofòª Dh¥X, DjbC, iChlfTx vfabofòª aceokX Sÿfb kdçJfw vfÿgX nYfTgÿleCx. - 62 -
 • 61. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKo-X- kw-kvIm-c-ß-fpsS ka-z-bambn lnμp-ÿmn kwKoXw - tUm. A{`m-ZnX _m¿Pn kma-thZ kwKo-Xsa∂ aqem-[m-cØn¬ XpS- - - lnμp-ÿmn kwKoX ]Y-ß-fn-eqsSßp∂ `mc-Xob kwKo-X-[mc c≠p ssIhgn-I- apKƒ `c-W-Im-esØ Zn√n tI{μo-I-cn®vfmbn ]ncn-™-Xs{X Z£nW `mcX kwKoXw hSt° C¥y-bn¬ thcp-Iƒ Dd-∏n® t]¿jy≥F∂-dn-b-s∏-Sp∂ I¿Æm-SI kwKo-Xhpw DØ-tc- kwKo-XØns‚ kzm[o-am-bn-cp∂p lnμp-ÿmn - -¥ybn¬ {]Npc {]Nm-c-Øn-ep≈ lnμp-ÿmn kwKo-Xsa∂ `mc-Xob kwKo-Xim-JbpsS hnImk - - -kwKo-X-hpw. ]cn-Wm-aßfn¬ mgn-II√mbn amdn-bXv. - - - - - - - 12-˛mw q‰m-≠ns‚ XpS-°-Øn¬ Ahn-SsØ apKƒ N{I-h¿Øn-am-cpsS ]cn-em-fta‰v `mc- - -`mc-X-Øns‚ `mK-ß-fm-bn-cp∂ _w•m-tZ-iv, ]m°n- Xob kwKo-X-[m-c-bn¬ ebn®p tNcm≥ t]¿jy≥ÿm≥, t∏mƒ, A^vLm-n-ÿm≥ XpS-ßnb hS- kwKo- X - Ø nv Ign- ™ p. BZy- I m- e - ß - f n¬°≥ {]hn-iy-I-fn¬ thZ-kw-Ko-X-Øns‚ NphSv t]¿jy≥ kwKo-X-Øns‚ ta¬t°mbva D≠m-bn-]nSn®p cq]w-sIm≠ kam--kz-`m-h-ap≈ kwKoX cp-s∂-¶nepw ]n∂oSv `mc-Xob kwKo-X-Øns‚kc-Wn-I-fpsS kwK-a-^-e-amhmw ÿqe-tØ-°mƒ kzXzw- X n- c n- ® - d n™v ]men¬ ]©- k mckq£-va-Øn¬ tI{μo-I-cn®p {]tbm-K-Øn¬ h∂ F∂t]mse t]¿jy≥ kwKo-X-Øns‚ am[pcywlnμp-ÿmn kwKo-Xw. t]¿jy≥ kwKoX kuμ- lnμp- ÿ mn kwKo- X - Ø n¬ Aen- ™ p-cyw-IqSn Bhm-ln-s®-SpØv cq]w-sIm≠ lnμp- tN¿∂p.as‰m- c ¿∞- Ø n¬ sslμ- h - ˛ - a p…nwÿmn kwKo-X-sØ mw Ft∏mgpw hSt°¥y≥ kwkvIm-cßfn¬ Du∂n-bp≈ hyXykvX kwKoX - -kwKoXw F∂v hnfn-t∏-cn´psIm-≠mWv Bkz-Zn- ]≤- X n- I - f psS ka- zb cq]- ß - f mbn Jhm- e n,®n-cp-∂-Xv. Jbm¬ XpS-ßnb kwKoX imJ-IfpsS DZ-bØnv - - 12-˛mw q‰m-≠p-hsc GIXzm¿∂ KwKm-{]- Imc-W-ambn. B[p-nI lnμp-ÿmn kwKo-X-hmlwt]msebmbn- c p∂p `mc- X ob kwKoXw. Øns‚ ]nXmhv F∂-dn-bs∏-Sp-∂Xv Zn√n kp¬Øm- -]n∂o- s S- t ∏mtgm Bhmw AXv Xo¿Øpw t‰v Ime- L - ´ - Ø ns‚ kw`m- h - - b mbhyXykvX hy‡n {]`m-h-tØm-Sp-IqSnb c≠v Aao¿Jpkvdp (1252-˛1325) BWv.ssIh-gn-I-fmbn ]ncn-™Xv Cu c≠v kwKoX kc- Akm-amy ssh`-h-ap≈ Cu kwKoX N{I-Wn-Ifpw cmK-`m-h-k-ºq¿Æhpw Xmf-n-_-≤hpw h¿Øn t]¿jy≥, S¿°n-jv, Ad-_n°v F∂oBbn-cp-∂p. Cu thZ-kw-KoX imJ-Iƒ kma-th- Ay-`m-j-Iƒ°v ]pdta {]mNo `mc-Xob _rPvZ-Øn-s‚bpw ]n∂oSv EtKz-Z-Øn-s‚bpw am[pcyw `mj-bnepw Bem-] kuI-cy-am¿∂ KoXI-߃Dƒs°m-≠mWv ]q¿Æ-X-bn-te-°p≈ {]bmWw Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.XpS-ßn-b-Xv. lnμp-ÿmn kwKo-X-Øns‚ hnhn[ LS- `c- X - a p- n- b psS mSy- i mkv { X Ime- L - ´ - I-ßsf kwtbm-Pn-∏n®v B kwKoX ]≤-Xn°v kc-ØnemWv Cu kwKoX imJ ]pXp-a-bpsS Nnd-Ip- f- a mb Hcp LS- m- c q- ] o- I - c Ww km≤y- a m- ° n.Iƒ tXSn-bXv A]q¿Δ-cm-K-ß-fmb koem-^v, k¿]¿Z XpS-ßnb - 63 -
 • 62. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012Hcp]nSn kwKo-X-`m-h-߃ lnμp-ÿm-n-bn¬ ebn- njvIma `‡n-bpsS aq¿Øo-cq-]ßfm-bn-cp∂p Cu - -∏n-°mpw At±-l-Ønv km[n-®p. `‡n-{]-ÿm--Øns‚ Aa-c-°m¿. ]n∂oSv Pb-tZ- t]¿jy≥ km{μ-kw-KoXw AXn-k-¶o¿Æ- h¿ (4-˛mw q‰m-≠v) hnZym-]Xn (1375 F.-Un.), Nmμn- Zmkv (14-˛15 q‰m-≠v), aocm-`mbv (155-˛1603) XpS-amb `mc-Xob {Zp]Xv Xmf-hp-ambn tIm¿Øn-W°n ßnb ]pWym-fl-°-fn-eqsS AXv ]S¿∂v ]¥-en-Hcp `mh-Zo-]vX-amb Jhmen kwKoX imJ Aao¿ ®p. apKƒ N{I-h¿Øn-am¿ {]tXy-In®v Pem¬,Jp{kp-hns‚ kw`m-h--bm-Wv. koØm¿ XpS-ßnb D≤n¬, AIv_¿ sslμ-h-[m-c-I-tfmSv IqSp-X¬X{¥n-hm-Zy-ßfpw a‰v nc-h[n kwKoX D]-I-c-W- B`n-apJyw ]pe¿Øn-bn-cp-∂-Xn-m¬ kwKoXßfpw lnμp- ÿ mn kwKoX [mc- b n- t ebv ° v rØ-cq-]-߃ Cu Ime-L-´-Øn¬ hnIm-k-]-cn-sIm≠p-h-∂Xv, ]co-£-W-ßsf F∂pw lrZ-b- Wm-a-߃°v hnt[-b-am-bn.tØmSp tN¿Øp-]n-Sn-®n-cp∂ Cu kwKoX {]Xn-`-bm-Wv. Aao¿ Jp{kp- h ns‚ t]cn- s m- ∏ - a mWv""Jbm¬ kwKo-X-Øns‚ D¤-h-sØ-∏‰n ]d-™p-tIƒ°p-∂-sX-¶nepw e`y-amb At±-l-Øns‚kwKoX ]≤-Xn-I-fpsS i_vZ-tc-J-Iƒ Cu hmZ-ap-J-ßsf ymbo-I-cn-°p-∂-X-√. apl-ΩZvjm cwKo-te-bpsS Bÿm Kmb-I-m-bn-cp∂ ""nba-XvJm≥ (k-Z-cwKv) F∂t]cmWv B[p-nI Jbm¬ kwKo-X-Øn-tmSvtN¿Øv hnh-cn-®p-Im-Wp-∂-Xv. am{X-a√ kZcwKvF∂ Cu t]cp-t]mepw Jbm¬ kwKo-X-Øns‚]cym- b - a mbn Icp- X p- I bpw nb- a - X v J m≥ CukwKoX kc-Wn-bpsS ]nXmhv Bbn AwKo-I-cn-°-s∏-Sp-Ibpw sNbvXn-cn-°p-∂p. Cu Akm- a my kwKoX {]Xn- ` - I - f m¬Imem-Im-e-ß-fn¬ ]cn-jvI-cn-°-s∏´ Cu kwKoXkcWn ]n∂oSv sslμh ]mc-º-cy-Øn¬ hnebw kwKo-X-tZ-h-X-bpsS hc-Zm--am-bn- IcpXn{]m]n-®p. _u≤n-I-a-WvU-e-ß-fn¬ am{Xw Xnf-ßn- h∂- Xm≥k≥ F∂ A¤pX {]Xn-`mkw AIv_-n∂ kwkvIr-X-`m-j-hn´v A°m-eØv {]Np-c-{]- dns‚ kZ- ns Ae-¶-cn-®n-cp-∂Xv Cu Ime-L-´-Nm-c-Øn-ep-≠m-bn-cp∂ _rP-`m-j-bnepw ]n∂oSv Øn-em-Wv. k-ab _‘nX cmK-ß-fn¬ Hcp nim-adm-Øn, lnμn `mj-I-fnepw D≈ kcf kmln-Xy- cmKw {]`m-X-th-f-bn¬ ]mSn sXfn™ BIm-Øns‚ AI-º-Sn-tbmsS Cu kwKoX[mc q‰m- isØ taLm-hr-X-am°n ag-s]-øn®Xpw ""Zo]Iv≠p-I-tfmfw `mc-Xo-b-cpsS BflobNn¥ [mc-I- F∂ cmKw ]mSn AIv_-dns‚ Z¿_m-dn¬ Zo]w-fn¬ n∂pw th¿s]-Sp-Øm-m-ImØhn[w ""`‡n sX-fn-bn-®Xpw a‰m-cp-am-bn-cp-∂n-√.{]ÿmw F∂ cq]-Øn¬ `mc-Xob kwkvIr- Kzmfn- t bm¿ cmP- h w- i - Ø nse cmPm-Xn-bn¬ thcp-d-∏n®p. I_o¿, mmIv XpS-ßnb am≥knßv tXma¿ (1486-˛1516 F.-Un.) F∂ kwKoX - 64 -
 • 63. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 ßnb cmP-hw-i-ß-fn¬ n∂pw e`n® t{]m’m- l--߃ hnhn[ Jcm--I-fpsS DZ-b-Ønpw {]Nm- cW- Ø npw CS- b m- ° n. At∏mgpw sshhn- ≤ y- am¿∂ Cu Jcm--I-fn¬ ]S¿∂p-I-bdn `‡n kwKo-Xhpw kp^n-kw-Ko-Xhpw ]pXnb `mh-X-e- ߃ tXSns°m≠n-cp-∂p. B[p-nIbpKw 20-˛mw q‰m-≠ns‚ XpS-°-tØmsS cmP-`-c- W- Ø npw Z¿_m- d p- I ƒ°pw miw- k w- ` - h n- ® p. CtXmsS kwKo-X-sØ-]-cn-t]m-jn-∏n-°p∂ cmP-]m- c-ºcyw F∂t∂°p-ambn C√m-Xm-bn. ]s£ kwKoXw tIhew cmP-]-cn-c-£-bn¬ hf-tc≠ H∂√ F∂v sXfn-bn-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p. ]n∂oSv `mcXw I≠ kwKoX hf¿®bpw hnImk- hpw. Xo¿®-bmbpw mw CXnp IS-s∏-´n-cn-°p- ∂Xv A¥:]pc-Ønse t`mK-ku-I-cy-ßtfm A[n- Im-ctam C√msX kwKoX tZh-Xsb a- m-h- cn®v Km-km-K-c-Øn¬ kzbw ebn-®p-tN¿∂ kam- -X-I-fn-√mØ GXmpw kwKoX {]Xn-`-I-tfm-Sm- Wv.ckn-I≥IqSn-bmb alm-cm-Pmhpw kwkvIr-X-km- hmPnZv Aeo-jm-bpsS njvIm-k--Øn-p-ln-Xy-Øn¬ n∂pw thdn´ icm-icn `mc-Xo-bs‚ tijw 1857-˛¬ eJvkm-hnkv kwKoX ]mc-ºcyw`mj-bmb lnμn-bn¬ imkv{Xob Km-߃ Nn´- _wKm-fn kwKoX k{º-Zm-b-Øns‚ kzm[o--Øn-s∏-Sp-Øn. em-bn. `‡nbpw aX-- n- c - t ]- £ - X bpw hnj- b - ß - 20-˛mw q‰m≠ns‚ BZy-]m-Z-Øn¬ hnjvWpfm°n tXma¿ AtIw Km-߃ Fgp-Xp-Ibpw ZnKw-_¿ ]mep-kvI¿ (hn.-Un. ]mep-kvI¿) Xs‚Nn´-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNbvXp. Ch-sb√mw t{ImUo- kz¿§ob kwKoX[mc-sIm≠v `mc-Xob kwKoXI-cn®v At±lw Xøm-dm-°nb ""a¶p-Sp-l¬ (B- a- p-Isf Iog-S-°n.Imw-jbpsS ]pkvXIw) Gsd {]kn-≤am-Wv. {Zp]Zv - -kwKoX imJ Kzmfn-tbm¿ cmP-hw-iØns‚ Iogn¬ - 12-˛mw hb- n¬ A‘-mbn Xo¿s∂-¶nepwhf¿®-bpsS ]pXnb ]S-hp-Iƒ Ib-dn. AXp-sIm- ÿnX-{]-⁄-mb ]mep-kvI¿ K‘¿h alm-hn-≠p-Xs∂ ""Kzmfn-tbm¿ Jcm-, C∂pw `mc-Xob Zym-ebv F∂ kwKoX hnZym-ebw ÿm]n°pIbpwkwKoX a- p-Isf Iog-S-°n-s°m-≠n-cn-°p-∂p. Ahn-SpsØ `mc-X-Ønse emtlm¿ tI{μ-am°n XpS-ßnb Cu hnZymebw 1901 apX¬ kwKoX apKƒ cmP-hw-i-Øns‚ ]X--Øn-p-tijw temI-Ønv ka-{K-amb kw`m-hIƒ ¬Ip-Ibpw - -m´p-cm-Py-ßfmb eJvu, ]mSym-e, _m-dkv XpS- - sNbvXp. - 65 -
 • 64. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 ]mep- k v I - d ns‚ ka- I m- e n- I - mbncp∂ Xmƒ F∂ Xmf ]≤-Xnbpw Xm´v F∂ -NXp¿]-WvUn‰v hnjvWp-m-cm-b-¨ `XvI¿ F∂ {ipXnip≤-Xbpw tN¿∂mWv CXns‚ Ah-X-cWKmb-I≥ A∂p-ap-Xte hnhn[ kwKo-X-]-≤-Xn-Iƒ `wKn nb-{¥n-°p-∂-Xv. a{¥-ÿm-bn, a≤y-ÿm-bn,XΩn-ep-≠m-bn-cp∂ InS-a-’-c-߃ Xncn-®-dn™v Xmc-ÿmbn F∂n-ß-s-bmWv {ipXn-t`Zw.hnhn[ Lcm--I-fpsS D¤h ÿm-ß-fn¬ nc- Hcp lnμp-ÿmn cmK-Øns‚ Ah-X-c-W-¥cw kμ¿iw S-Øn. `mc-Xnb kwKoX ka- Øn¬ c≠v ne-I-fm-Wp-≈-Xv.z-b-Ønpth≠n bXvn-®p. Bem]v F∂ amkva-c-i-‡n-bp≈ cmK-`mh I¿Wm-SnIv Ft∂m lnμp-ÿm-n-sbt∂m h¿Æ-bpw _≥Unjv AYhm K´v F∂ kmlnXy -hyXym-kan-√msX F√m kwKo-X]≤Xn-Ifn-tebpw - - - - - kta-X-am-bp≈ Km {]tbm-K-hpw. ChnsS X_e∑-Iƒ kwtbm-Pn-∏n-°m≥ At±lw S-Ønb ]°-am-bn-h-cp-∂p.{ia-߃ «mL-o-b-ß-fm-Wv. XpS-°-Øn¬ kqNn-∏n-®-t]mse 20-˛mw q‰m- 1909-˛pw 1932˛pw CS-bn¬ Ct±-l-Øn-t‚- ≠n¬ lnμp-ÿmn kwKoXw AXns‚ Hu∂-Xy-Xmbn {]kn-≤o-I-cn-°-s∏´ lnμp-ÿmn kwKoX Øn¬ FØn-bXv kz¿§ob Kmb-I-cm-bn-cp∂ a√n-]≤Xn (4 hmey-߃) F∂ {KŸw `mc-Xob Im¿÷p≥ a≥kp¿, Ipam¿ K‘¿h- , t_KwkwKoX [mc-Isf ka-z-bn-∏n-®p-sIm-≠p≈ Hcp AJvX¿, `owsk≥ tPmjn, _nkvan-√-Jm≥ XpS-B[n-Im-cnI {KŸ-ambnXo¿∂p. `mc-XØn¬ C∂p - ßnb {]Xn-`-I-fpsS klm-b-Øm-em-bn-cp-∂p. Ch-{]Nm-cØn-ep≈ cmK-]≤Xn-Iƒ F√mw Xs∂ Cu - - - scsb√mw Xs∂ kwKoX tZh-X-bpsS Ah-Xm-c-{KŸsØ A[n-I-cn-®p≈XmWv. ß-fmbn Icp-Xmw. lnμp- ÿ mn kwKo- X - Ø ns‚ LS- lnμp-ÿmn kwKo-X-Øn¬ Ah-X-cn-∏n-®p-Ggpkzc-ß-fn¬ A[n-jvTn-X-amWv. F¶nepw AXn- h∂ kwKXnIƒ {Zp]-Xv, Lbm¬, Xm∏, Xcm-,∂n-S-bn¬ 5 a≤y-a-kz-c-cq-]ßfpw IqSn-tN¿∂v 12 -- -Xpavdn F∂o k¶o¿Æ-ß-sf-¶nepw Bkzm-Zy-I-c-kzc- h n- ym- k - ß fn¬ kw£n- ] v X - a mWv lnμp- amb kwKoX hnkvab-߃ Xs∂-bm-bn-cp-∂p.ÿmn kwKo-Xw. Ah-X-c-W-Øn¬ cmK-`m-h-Øn- K -ep-I-fm-hs´ lnμp-ÿmn Bem-]p-Xs∂bmWv ap≥Xq-°w. kuIpamcyw nd-s™m-gp-Ip∂ Hcp XcfnX kwKo- cmPm (hm-Zn) dmWn (k-a-hm-Zn) k¶¬∏- X-{]-]©w Xs∂-bm-Wv. Kpemw Aenbpw ]¶PvØn-ep≈ kzc-߃ tN¿∂v ]JUv F∂ cq]w. DZmkpw a‰v AtIw K ¬ Kmb-I-cpw, ip`Hmtcm cmK-Ønpw AXn-t‚-Xmb ao¨Uv XpS- apZvKm¬ XpS-ßnb lnμp-ÿmn mtSmSn kwKo-ßnb {]tbm-K-߃ D≠v. atm-[¿Ω kwKo-X- X-Øns‚ am[pcyw ap°p ]I¿∂p-X∂ F{XtbmØnp Gsd {]m[m-y-ap≈ kwKoX imJ-bmWv Kmb-Icpw Cu kwKoX [mc-bpsS h‰mØ Dd-h-I-lnμp-ÿm-n. fm-Wv. A{`m-YnX _m¿Pn : lnμp-ÿmn kwKo-X-⁄, tIcf k¿Δ-I-em-im-e-bnse kwKoX hn`mKw KÃv ^m°¬‰n - 66 -
 • 65. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 tkm]m kwKoXw ˛ Hcp kmam-ym-h-tem-Iw tUm. eoem HmwtNcn F√m taJ- e - I - f nepw tIc- f - Ø nv Hcp bv°v {_m“-W-cpw, k¿∏-°mhv, `K-h-Xn-h´w{]tXyI hy‡nXzw D≠v, kwKo-XØn-epw tIc-f- - F∂o {ZmhnU ]qPm tI{μ-ß-fnse NSßpIƒ°vØns‚ Xn-as∏´ kwKo-Xam-Wv "tkm]mw F∂ - - a‰p P-ßfpw nb-an-X-cm-bn. Bcm-[m I¿Ω-kwKo-X]≤Xn. F∂mWv Cu t]cv AXnv hoW- - - - ßsf apgp-an-°mpw sImgp-∏n-°m-p-am-bn-´mWvsX∂v Xo¿Øp ]d-bm≥ {]bm-k-am-sW-¶nepw Kmw, hmZyw, rØw F∂ aq∂p Iem-cq-]-ßfpwAXn- { ]m- N o- - I mew apX- e v ° p- X - s ∂, BZy-ambn D]-tbm-Kn®p XpS-ßn-b-Xv. Bcy-∑m¿tIc-fØnp hy‡n-Xzhpw imkv{Xo-bm-Sn-ÿm-hpw - t£{X-Øn¬ kwkvIr-XØn¬ a{¥-߃ sNm√n- -D≈ Hcp kwKoXw D≠m-bn-cp∂p F∂p-≈-Xnv b- t ∏mƒ a‰v kap- Z m- b - ° m¿ kwkmc `mj-[mcmfw sXfn-hp-Ifp-≠v. tIcf kwKoXw hyhÿ - bn¬Øs∂ t«mI-ßfpw ]m´p-Ifpw cNn-®v, hmZy-sNbvXXv ]c-ip-cm-am-sW∂v HsscXn-ly-ap-≠v. - ß-fpsS AI-ºSn-tbm-Sp-IqSn ssZh-Xßsf t]m‰n- - - ∏m-Sn. Aßs H´-h[n ]m´p-Iƒ D≠m-bn. H∏w [6000 h¿j- ß ƒ°p- a pºv kmap-Zm-bnI Km-ß-fpw `{Z-Im-fn-∏m-´v,]pe¿∂n-cp∂ Ako-dn-b≥ kwkv°m- k¿∏w- ] m- ´ v , K‘¿h≥]m- ´ v , tZth-c-Øn¬ "dmw tXmhpw "ºn ]ptcm- {μ≥]m- ´ v , the≥]m- ´ v , ImWn- ∏ m- ´ v ,lnX {]am-Wnbpw Bbn-cp-∂p-h-t{X. hmXn¬Xp- d - ∏ m- ´ v , hS- ° ≥]m- ´ v ,dmanv Hcp {]tXyI Bbp-[hpw D≠m- sX°≥]m-´v, cma-IYm-∏m´v XpSßn qdp- -bn-cp-∂p-t]m-epw. Cu dmw Iptd ºn- I-W°np ]m´p-Ifpw `‡n Io¿Ø-- -I-fp-ambn kap{Zw hgn `mc-X-Øns‚ ßfpw Icn-¥an-gn-s‚bpw a[y-aebm-fØn- - - - -sXt°-aq-e-bn¬ hs∂∂pw Ah-sc, s‚bpw hI-bmbn ap°p e`n-®p. Ch-AtX ÿmam--ß-tfmsS `mcXw AwKo-I-cn- bn¬ ]eXpw {]mIr-Xio-ep-Ifm-bn-cp-∂p-sh-¶nepw - -s®∂pw ]d-bs∏-Sp-∂p. ºn F∂ ]Zw BZyw CØcw Km-ß-fn¬ Dudn-°n-S∂ `mK cmKmw-i-Cuiz-c-s-°p-dn®p ]ecpw Aßs k¶¬∏n®p ßfpw Bem-] k{º-Zm-bhpw Hcp kº-∂cm-K]- - -]mSpI t]mepw sNbvXp. "hmcWw Bbncw F∂ ≤Xn m´n¬ hf-cm≥ klm-bn-®n-cn-°Ww. -Xncp-∏mssh ]m´nse {]tbm-K-߃ CXnp sXfn- cmKmw-i߃ F∂p ]d-™m¬ Hcp ÿmbw -hm-Wv. {ItaW ºn F∂ ]Zw ImW-s∏´ ssZh- AYhm k©mcw F∂¿∞- a m- ° mw. ct≠mamb cm-Pm-hn-tbpw ]ptcm-lnX {]am-Wn-bmb aqt∂m kzc-߃ tN¿∂ sNdnb k©m-c-am-Xr-I-X{¥n-tbbpw Ipdn®p "ºn-bm¿ F∂p _lp-am- Iƒ Hcp {]tXyI `mhsØ tZymXn-∏n-°m≥ t]m∂--kq-N-I-ambn B ]Zw Dcp-Øn-cn-™p. F∂mWv h-bm-bn-cn-°pw. C°q-´-Øn¬ ]eXpw B ÿmb-B ]Zw sIm≠v hyh-l-cn-°-s∏´ Pw Xcw-XmWv tØm-Sp-Iq-Sn, AXn-n-W-ßp∂ Iptd kzc-ßfpwAº-e-hm-kn-I-fm-b-sX∂v Adn-bn-√.] tN-cp-tºmƒ Hcp kºq¿Æ cmKw kwPm-X-am-hp-]gb ]m´p-Ifpw Ah-bpsS cmKmw-i-ßfpw ∂p. AsX-ß-s-sb∂p tm°mw. ]c-ip-cm-as‚ G¿∏m-S-p-k-cn®v, inh-t£-{X- ""Xpbn-ep-W-cq, Xpbn-ep-WcqØn-tebpw hnjvWp-t£-{X-Øn-tebpw Bcm-[- {ioIrjvWm Xpbn-ep-Wcq - 67 -
 • 66. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012Imen-Isf ta®p S∂ "Xangv F∂ ]Z- Ø n- v , tIhew `mj- s b∂{ioIrjvWm Xpbn-ep-Wcq kmamy A¿∞w am{Xta A∂p≠m-bn-cp-∂p-≈q. Cu kwKo-X-Øns‚ hy‡hpw hym]-I-hp-amb F∂ ]gb Xpbn-ep-W¿Øp ]m´ns‚ ÿmb- cq]w Nne-∏-Xn-Im-cw, sXm¬Im-∏nbw XpS-ßnbØn¬ s]md-o-cns‚ BZy-cq]w mw Is≠-Øp- kwL-Im-eIr-Xn-Ifnepw hymJym-ßfnepw Is≠- - - -∂p. ]q¿Δmw-KØnse B k©m-csØ D-Øcmw-K- - - Ømw. tUm. hmkp-tZ-h-s∏-Xp-hm-fns‚ `mj-bn¬Øn¬ Bh¿Øn-®m¬ B cmKw kºq¿Æ-am-hpw. ]d-™m¬ ""The early music of Travancore may beB k{º-Zmbw {]mNo-am-Wv. imkv{X-bp-‡am-Wv. - - said to be the same as pictured in the III canto of]≠-sØ kma-Km-cmKw kºq¿Æ-am-bXpw Aß- - Silapathikaram. A°m-esØ Ie-Isf ˛ kwKo-s-bm-Wv. Chn-sSbpw AX-ßs-Xs∂-bm-Wv. - - XsØ {]tXy-In®pw ˛ ka-{K-ambn {]Xn-]m-Zn-°p∂ AtX-t]mse ""FØp-an-t∏mƒ s]m≥a-Itf Imhy-am-W-Xv. k]vX kzc-߃, 22 {ipXn-Iƒ,F∂ "ImcnI Xmf-Øn¬ Nn´-s∏´ Ieym-W-∏m- ]msse AYhm {Kma-ßfpw taf-ßfpw, 103 ]¨Iƒ´n¬ ae-l-cn-cm-K-Øns‚ kzcq]w A¥¿eo--am- AYhm cmK-߃, Xndw, Xnc-Øn-dw, kzcm-¥cwbn-cn-°p-∂p. kmth-cn, kucm-jv{Sw, amf-h-Kufw XpS-ßnb HuU-h-˛-jm-U-h-˛-N-Xp-kzc sshhn-[y-XpSßn ]e cmK-ßfpw {ItaW cq]w {]m]n-®n-cn- ߃, ]mWn, Xq°v F∂o Xmf kt¶-X߃, hcn, -°-Ww. Hmtcm cmK-Øns‚ hf¿®bv°pw ]‰nb ]mhmcw apX-emb Km-߃, mep-Xcw hmZy-߃,Hcp apJy-ÿm-bhpw (kzc-k-©mcw) Poh-kz-chpw ]Xn-tm-cm-S¬, NmIym¿ IqØv, Bbv®n-bm¿,Cu ]m´p-Iƒ hgn Ahbv°p ]I¿∂p In´n-bn-cn- Ipcssh XpS-ßnb rØ-߃ F∂n-ßs H´-°-Ww. h[n Iem-Im-cy-߃ AXn-sem-Xp-ßp-∂p-≠v. taep-≤-cn-®-Xp-t]mse F{Xtbm DZm-l-c-W- ssP-˛_u-≤kzm-[o-X - -߃ ]gb ]m´p-I-fpsS ioep-I-fn¬ Hfn®p InS-∏p- {Inkv X ph¿j- Ø ns‚ BZy- I m- e - ß - f n¬,≠v. Xs∂-bp-a-√, Hcp ]mt´m iotem ]e coXn- {]kvXpX kwKo-XsØ Z£n-tW-¥y-bn¬ ]S¿∂pbn¬ ]e Zn°n¬ ]mSmpw Hcp {]tZ-iØv Hcp Ib-dnb ssP-_u-≤-aX {]Nm-c-I-cpsS kwKo-X-{]tXyI tafw-am{Xw ]pe-cmpw, B {]tXyI taf- ssien hfscb[nIw kzm[o-n-®p. hniz-ssa-{Xn,Øns‚ Py-Øn¬ am{Xw hf-sc-b-[nIw a´p-Ifpw Zb XpS-ßnb n¿Ωe `mh kn≤m-¥-ßsf a[pc]m´p-Ifpw Pn-°mpw, ]e-t∏mgpw ]m´p-Iƒ Hcp mZw hgn ssIImcyw sNbvXp-h∂ {]kvXpX aX-ÿmbn-bn¬am{Xw HXpßn-°q-Smpw, B ]m´p-I- {]-Nm-c-I-cpsS kwKo-X-am-[y-asØ am{X-a-√, aX-aq-fn¬ Ka-I-߃ Ipd-bmpw, DSp°v XpS-ßnb hmZy- ey-ß-tfbpw Xan-gvmSpw tIc-fhpw AwKo-I-cn-®p.ß-fpsS [zn ]m´p-I-fn¬ h∂p-Iq-Smpw a‰pw ]e cmPm-°-∑m¿hsc Ah-bpsS {]Nm-c-I-cm-bn. ]n∂o-Imc-W-ßfpw D≠v F∂v Npcp°n ]d-bmw. Sp≈ A©n-e-[nIw q‰m-≠p-Iƒ B aX-ß-fp-]pcm-X{Zm-hnU kwKoXw - - sSbpw kwKo-X-Øn-s‚bpw {]`m-h-Im-e-am-bn-cp-∂p. Aß-s ]gb ]m´p-I-fn-e q-s Sbpw CW- B hmgvNbv°v De-®n-te¬°p-∂Xv Hcp sImSp-¶m-ßp∂ hmZy-®n-´-I-fn-eq-sSbpw tIc-f-kw-KoXw Hcp ‰p-t]mse sslμ-h-kw-kv°mcw ho≠pw DW¿∂pimkv{Xo-b-]-≤-Xn-bmbn Imem-¥-c-Øn¬ cq]m-¥- hoin-b-t∏m-gm-Wv. AXns‚ i‡n-bn¬ a‰p c≠pc-s∏-´n-cn-°-Ww. {]kvXpX kwKoXw ]pcm-X--{Zm- aX-ßfpw £bn-®p. ]t£ Ah-cpsS {]Nm-c-W-am-hnU kwKo-X-Øn-s‚-Xs∂ Hcp `mK-am-bn-cp-∂p. [y-a-ß-fm-bn-cp∂ kwKo-X-r-Øy-aq-ey-ßsf in-Hcp {]tXyI `mjsb C∂p Ipdn-°p-∂p-s≠-¶nepw ∏n-°m≥ sslμ-h¿°v Ign-™n-√. Xs∂-b-√, Ah- - 68 -
 • 67. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012cpsS {]uV-`-‡nbpw hc≠ aX-{]-Nm-cW {]`m- of sound and a mounting and piercing melody whichj- W - ß fpw P- k m- a myw AwKo- I - c n- ° p- ∂ n- goes straight into the hearts of men.” (Travancore States√∂pw ssP-_u-≤-cpsS a[p-c-am-[y-asØ DS- Manual Vol. IV. p 555)s®-dn-bm-m-hn-s√∂pw IqsS a- n-em-b-t∏mƒ tIc-fØnepw -AtX D]m- [ n- X s∂ Ahcpw Ah- e w- _ n- ® p.AXns‚ ASn- s bm- g p°v Ggmw q‰m- ≠ nse {ZmhnUtZi-ß-fn-sem-∂mb tIc-f-Ønepw"tXhmcw Xncp-hm-bvsamgn XpS-ßnb ssih-ssh- AtX kn≤m¥ßƒXs∂ {]h¿Øn-®p. {Ita-W,jvWhaXkw-Ko-XØn¬ Is≠-Øp-Ibpw sNømw. - - - - - B kwKoXw Bcy-t£-{X-ß-fnepw kwkv°m-c- Ønepw kw{I-an-°m≥ XpS-ßn. Bcm-[-m-th-f-I- tXhm-cw, Xncp-hm-bvsam-gn, Xncp-Aƒ]m XpS- fn¬ kwkv I r- X - t h- Z - ] m- c m- b - W - ß - t fm- s Sm∏wßnb `‡n-Km--߃ ]gw-Im-e-kw-Ko-X-Ønse 103 {ZmhnU Km-߃°pw ÿmw Iev]n-°-s∏-´p. D`-]¨ AYhm cmK-ßfn¬Ø-s∂-bmWv Nn´ G‰Xv. - b-th-Zm-¥-k-¶¬]w ne-hn¬h-∂p. ssZw-ZnBi-bw, ssien, kwKo-Xin-ev]w, Bhn-jv°cWw - - ]qP-I-fnepw a‰v ASn-b-¥n-c-ß-fnepw hnti-jm-h-F∂n-h-bn-sem-s°-Øs∂ Ahbv°v kzXxkn≤- k-c-ß-fnepw B k¶¬]w kPo-h-am-bn. "Cuiz-c-amb Hcp am[p-cyhpw hy‡n-Xz-hp-ap-≠m-bn-cp-∂p. kw-lnX XpS-ßnb BKaim-kv{X-߃ Ah-bpsStUm. hmkp-tZhs∏mXp-hm-fns‚ `mj-bn¬ ]d- hnn-tbm-K-߃°p hn[n I¬]n-®p.™m¬ “The composers of these religious hymns haveshowed an admirable instinct for form, grace and colour, NXpx-j-jvSn-Im-amZymw {ZmanUow kvXpXnapØamwsweetness and spiritual emotion and they have left for Km]-tbZv sshjvW-h-kvssXss{Xxposterity, gems of spontaneous songs, mellifluous and hmZymt¥ Znt Znt.well balanced, with a diction, having a delicate beauty (Cu-iz-c-kw-lnX XII-246) - 69 -
 • 68. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 "A∏¿ XpS- ß nb ssih- k - ∂ ym- k n- I - f p- ≠v . "IcWsa∂ rØ- a pd Adn- b p- ∂ - h ƒtSbpw, "s]cn Bƒhm¿ XpS-ßnb sshjvW-h-`- F∂sXm∂v; RmWn-t∑¬I-fn-t]m-se-bp≈ ico-‡-cp-tSbpw `‡n kwKo-X-Øns‚ hmgvN-bmWv cm-`ymkw sNøp-∂-hƒ ˛ "Ig-°q-ØmSn F∂p Xan-Xan-gvm-´n¬ ]n∂o-S-tßm-´v. `mjm--t`Zw D≠m-bn- gn¬ ]dbpw ˛ F∂Xv as‰mcp hymJymw; Bdp-cp-s∂-¶nepw tIc-fØnepw AX-ßs-Xs∂ Bbn- - - amkw {]mb- a p≈ B´n≥Ip- ´ n- b psS XpI¬cp-∂p. Xs∂-bp-a√, B`y-¥celfIfp-sSbpw amen- - - - - - - - s]mXn™ hmZyw hmbn-°p-∂-hƒ F∂Xp aq∂m-°m-^-dns‚ B{I-a-W-ß-fp-sSbpw a‰pw sISp-Xn- asØ A¿∞w. C°m-eØv Xmf-°q´w am{Xw hmbn-bn¬s]´v CS-°m-eØv Hcev]w £oW-ta-s‰-¶nepw, °p∂ Iem-Im-cn-bmbn cq]m-¥-c-s∏´p n¬°p∂tNmf-cm-Pm-°-∑m-cp-sSbpw mZ-ap-n-bp-sSbpw a‰pw tIc-fob hmZy-°m-cn, Hcp Ime-Øv, N¿Ω-hm-ZyhpwnXm-¥-{]-b-Xv-ß-fpsS ^e-am-bn´v, `‡n-kw- hmbn-®n-cp-∂p-sh-∂-Xnp sXfn-hm-Wn-Xv. AP¥mKoXw Z£n-tW-¥y-bn¬ BsIØs∂ ]q¿Δm- Kpl-I-fn¬ N¿Ω-hm-Zy-°m-cn-I-fmb Iem-Im-cn-I-[nIw DtØ-Pw tSpIbpam-bn-cp-∂p. XpS¿∂p≈ fpsS Nn{X-߃ [mcm-f-ap-≠v. ssP-˛-_u-≤-a-X-]X-nmepw ]Xn-©pw q‰m-≠p-Iƒ t£{X-kw- {]-Nm-c-I-tcm-sSm∏w tIc-f-Øn-se-Ønb ]mc-º-cy-Ko-XsØ G‰hpw hf¿®-bn-se-Øn® Ime-ambn amImw AXv. ºym-cpsS Xp≈-en¬ N¿Ω-hm-Zy-amdn. tIc-f-t£-{X-Ønepw, Xan-gvm-´n-se-t∏mse hm-ZInamcpsS ]cm-a¿i-ap-≠v. Cu ]mc-ºcyw ne-sIm´n-∏m-Sn-t -h-°m¿°pw mSy-I-em-Im-c¿°pw ®-sX-∂m-sWt∂m F¥p-sIm-≠m-sWt∂m hy‡-hmZy-°m¿°pw kwJym-_ew IqSn. {Zmhn-U-tZ-i- a-√. AtX-t]mse "K‘¿hn F∂ ]ZsØ Ncn-߃ Ht´sd t£{X-I-em-Im-c-∑msc ]c-kv]cw {Xm- X o- X - I mew tZh- k - a m- - I - f mb Iem- I m- c n-ssIam-dn. cmP-cm-PtNm-ft‚-Xmbn ]d-bs∏-Sp-∂Xpw, - - - - Isf°pdn-°m≥ D]-tbm-Kn-®p-sh-¶nepw Ncn-{XhpwX©m-hq¿ _rl-±o-iz-c≥ tImhn-en¬s∏-´-Xp-amb inem-im-kßfp-sa√mw B ]ZsØ KoXw, hmZyw, - - -Hcp Xangv inem-im-k--Øn¬ B t£{X-Øn¬ rXyw Ch aq∂pw AXn-hn-Z-Kv≤-ambn ssIImcywtkh--a-p-jvTn-®n-cp∂ 400 t£{X-I-em-Im-c-∑m- sNøp∂hƒ F∂ kmam-y-amb A¿∞-Øn-emWvcpsS t]cv , ÿm- a m- w, sXmgn¬, hnem- k w, {]tbm-Kn-®n-cn-°p-∂-sX∂p tXm∂p-∂p. ]pcm-W-thXw F∂nh sImSp-Øn-´p-≠v. Ah-cn¬ ]Ip- ßfpw A]vk-c- p-I-sfbpw K‘¿Δ-scbpw Cuiz-Xn-bn-e-[n-Ihpw tIc-fob-cmWv. hmZy-am-cm-b≥, c-cm°n Iev]n-®n-´n-√. aem-bf ktμ-i-Im-hy-ß-DSpss° amcm-b≥, sIm´n-a-Ø-f≥, K‘¿Δ≥, fnepw a‰pw K‘¿Δpw K‘¿Δn-Ifpw Znhy-kz-cq-K‘¿Δn-I-c-W-hn-Zym-[-cn, IqØ≥ XpS-ßnb Iem- ]-ap-≈-h-cm-b-Xv, Cuiz-cmwiw D≈-Xn-m-emtWmIm-c-∑m-cpsS Hcp o≠ ]´n-I-bm-W-Xv. Ip´≥, am[- Cuiz- c m- c m- [ - m- ] - c - a mb "Xucy- { XnI Ieh≥, A∏n, A—≥, tXhn, amWn-°-Ø-Ω, I≠n- ssIImcyw sNøp-∂-h¿ Bb-Xn-m-emtWm F∂vbp-cn, NotX-hn, ºn, ss¶, ss¶-b-Ω, Nn{X≥,tIi-h≥, IqØ≥, Ifcn A—≥, tKmhn-μ≥, Zmtam- I≠p-]n-Sn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p.Z-c≥ XpS-ßnb hy‡n-IfpsS t]cv, sXmgn¬, thX- - tkm]m kwKoXw cq]w sIm≈p-∂p.w, hnemkw XpS-ßn-bh sImSp-Øn-cn-°p-∂-Xn¬ ta¬∏d™ t£{X-kw-KoX {]`m-h-Im-e-n∂pw A-h-sc√mw tIc-fo-b-cm-sW∂p a- n-em- Øm-bn-cn-°-Ww, tImhn¬∏m-´mbn ]pe¿∂n-cp∂°mw. kwKoXw tkm]m- - a mbn Dcp- Ø n- c n- ™ - X v . Ic-W-hn-Zym-[-cn, Km‘¿Δn F∂o ]Z-ß-sf- tkm]mw F∂ ]Zw t£{X-hp-am-bp≈ _‘w°p-dn®v FSp-Øp-]-d-tb-≠-Xp-≠v. "Ic-W-hn-Zym-[cn Ipdn-°p-∂p. Xan-gvm-´nse t£{X-ß-fn¬ tXhmcwF∂ hm°v ]e-X-c-Øn¬ hymJym-n-°-s∏-´n-´p- ]c-º-c-bmbn ssIImcyw sNbvXp-h∂ ""Xncp-ss°- - 70 -
 • 69. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012sIm´n F∂ Kmb-I-kw-L-Øn-s‚bpw Ah¿ cp-∂p. AXp-Iq-Sm-sX, t£{X-Km-bI¿ tXhmcw XpS- -n∂p ]mSnb Xncp- s s°- s Im´n aWv U - ] - Ø n- ßn-bh ]mSn hew-h®p hcp-tºmƒ tZh-Zm-kn-Itfms‚bpw ae-bm-f-]-cym-b-am-bn-cn°mw ""sIm´n-∏mSn mSym-Nm-cy-∑mtcm HmXp-hm-°tfm Ah-bpsS A`n-tkh-°mcpw Ah¿ n∂ "tkm]m-aWvU]hpw. - - -bhpw Xmf-s®m-√p-Ifpw a‰pw {]Z¿in-∏n-°p-am-bn-inh-kw-_-‘n-bmb "tXhmcw "HmXp-hm-°ƒ cp-∂p. HmXp-hm-apd C∂pw XpS-cp-∂p. tIc-f-Ønepw]mSn-b-t∏mƒ, sshjvW-h-Km-b-I-cmb "Assc-b¿ Ch-sb√mw S-∂n-cp-∂p-sh-∂-Xn-p, ]e {KŸ-"Xncp-hmbv samgn-Iƒ ]mSn BSn. tIc-f-Øn¬ ßfpw sXfn-hm-Wv. mSyw Fs∂m-cwiw sIm´n-amcm¿ F∂ {]tXy-IKm-bI¿ B tkhw ssih- - - ∏mSn tkh-bn¬ C∂pw ne-n¬°p-∂p-≠-t√m.ssh-jvW-h-t`-Z-an-√msX Ap-jvTn-®p. tIc-f-Ønse t£{X--S--ßsf {]Xn-]m-Zn- ChnsS Hcp Imcyw FSp-Øp-]-d-tb-≠-Xp-≠v. °p-∂-Xpw, A]q¿Æambn am{Xw Fn°p e`n-®n-Nne- ∏ - X n- I m- c hpw mSy- i m- k v { Xhpw apJyX ´p-≈-Xp-amb Hcp Xmfn-tbm-e-{K-Ÿ-Øn¬ ˛ ""rØ-sImSpØv hnh-cn® mSy-kw-Ko-X-am-bmepw icn, Xm-fmZn F∂mWv t]cv ˛ hk‘n S--Øns‚tXhm-cw, Xncp-hmbvsamgn, sIm´n-∏mSn tkh XpS- hnh-cWw sImSp-Øn-´p-≠v. Iq´-Øn-sem∂v {_“-ßnb tZh-Im-cy-kw-Ko--X-am-bmepw icn, F√mw k‘n S--am-Wv.KoXw, hmZyw, rXyw F∂ Iem-{X-b-Øn¬ A[n- {_“Xmf-an-tXm-NytXjvTn-X-am-bn-cp-∂p. kp{]-kn≤ t£{X-ß-fn-se- {_“-Xm-fw, njm-Z-kz-cw, taL-cm-Kw,√mwXs∂ KoX-hm-Zy-߃°p ]pdta S-hpw Hcp Ia-em-h¿Ø rØw,tkhm- h n- [ n- b mbncp∂p. "KoXw ka¿∏- b man, AWvU- aWvUe tImSn `mkvI-c˛"hmZyw ka¿∏-bman, "rXyw AYhm mSyw m`n ]¶P hnjvTpcwka¿∏-bman F∂v AI-Øn-cp-∂p-sIm≠v X{¥n AWvU-aWvUNcmNcm-Jn-e˛n¿t±-in-°p-tºmƒ ]pdØv Cuiz-c-k-∂n-[n-bn¬ tZh-cm-£-k-krPv hn`pwt£{X-I-em-Im-c¿, Ahsb Ah-X-cn-∏n-°p-am-bn- `qcn-Im-© hk hmc-W˛ - 71 -
 • 70. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012lwk NnØ NXp¿apJw en- b p- s a∂p a-   n- e m- ° mw. Xucy- { Xn- I -t`cn a±f apch’¿’-cn˛ Øn¬Øs∂ AXpw thcp-d-®n-cp-∂p-sh∂p Npcp-{_“-Xm-f-anZw alXv °w. B t]cnv Pe-tk-Nw n¿Δ-ln-®p-sIm-≠p- n¿`m-Ky-h-im¬ Cu GSns‚ H´pap°m¬ X-s∂-bmWv tIcf t£{Xhpw cwK-a-WvU-]hpw`mKhpw Po¿Æn-®p-t]m-bn-cn-°p-∂p. Ipd-™Xv AXns AwKo-I-cn-®Xpw tIc-fo-b-am-°n-b-Xpw.Hc™qdp h¿jsØ ]g-°hpw ImW-Ww. ]t£ Xucy-{XnI k¶-ev]-Ønse rØw F∂ AwisØ Hgnhm-°n-s°m-≠p≈ hf¿®-bmWvKoX tKmhnμw I¿Æm-SI kwKo-XsØ It®-cn-∏m-´m-°n-Øo¿Ø- ta¬ {]kvXm-hn® t£{X-]m-c-ºcyw Gsd- Xv. c≠p kwKo-X-ß-fp-tSbpw auen-I-amb hyXym-°mew o≠p-n-∂p. AXns‚ N´-°q-Snp am‰w khpw AXp-X-s∂. B hyXymkw hcm≥ Hcphcp-∂Xv KoX-tKm-hn-μØns‚ hc-thm-sS-bm-Wv. Pb- - ImcWw c≠n-s‚bpw e£yw c≠m-sW-∂p-≈-Xm-tZ-hs‚ {]kvXpX irwKm-c-`-‡n-m-Sy-Imhyw tIc- Wv. rXyw AwK-am-°nb tIcf kwKo-X-Øns‚f- Ø nse kwKo- X - r- X ym- Z n- I - f n¬ sNep- Ø nb ]c-a-e£yw `mh-{]-Im-i--am-Wv. rXyw hn´pkzm[o-X A¤p-Xm-h-l-amWv. s]mXp-hm-fns‚ hf¿∂ It®cn kwKo-X-Øns‚ e£yw t£m`-`mj-bn¬, “It caused modifications in the sentiment of n-b{¥-Whpw, kwKo-Xm-p-`q-Xn-bpw. B hyXymkw -the music and drumming and in the elaboration of dress- Ka-Iw, {ipXn, cmK-cq-]o-I-c-Ww, Xmfw XpS-ßnbing, and of the changes in the subject, sentiment and kt¶-X-ßsf shtΔ-d-bm-bn´v AwKo-I-cn-°mpwmethod, developed the distinctive krishnanattam which Ah-Xcn-∏n-°mpw Ahsb t{]cn-∏n-®n-´p-≠v. AsX- -reached its fullest development in the 14th century.”” ß-s-sb∂v ]cn-tim-[n-°mw.(State Manual, Vol IV p. 549) AtX-°p-dn®v Ip™≥ tkm]mw F∂ ]Z-Øns‚ s]mcpƒcmP ]d-bp-∂-Xn-ß-s-bmWv: tkm]mw F∂ ]Z-Øns‚ s]mcpƒ sXm´p “Krishnanattam was as adaptation of Jayadeva’s XpS- ß mw. tkm]mw F∂ hm°nv Iev ] - S -Gita Govindam. The general structure of Kathakali is sbt∂m GWn-sbt∂m A¿∞w Iev]n-°mw. ]pXp-more like Jayadeva’s Ashtapadi than any thing else.” (II t°mSv kZm-in-ham-cm-cm-ims‚ `mj-bn¬ kl+D] -of Music Academy, 1958). +Bw = tkm]m-w. kl F∂p sh®m¬ IqsS: tÉv amp-h-ens‚ A`n-{]m-bhpw as‰m-∂- D] F∂p-sh-®m¬ ]qPm]q¿Δw; Bw F∂p√. “This music style which was later on adopted in the sh®m¬ Ka-w. AXm-bXv _lp-am--]q¿Δw Ib-music of Kathakali by Veera Kerala Varma Raja, on the dp-Ibpw Cd-ßp-Ibpw sNøp∂ I¬∏-S. i_vZ-Xm-whole, had a strangeness added to beauty, modelled cm- h - e n- ° m- c ≥ A¿∞w n¿t±- i n- ° p- ∂ Xvafter Jayadeva’s Ashtapadi” (State Manual Vol. IV, p. k+D]+Bw = tkm]mw F∂-t{X. CXn≥{]-557) Im-cw, apI-fn¬ t]mIm-p≈ t{iWn AYhm B¥-cn-I`‡nbpw _mly-irw-Km-chpw F∂ - - am¿§w, AXm-bXv tam£-{]m-]vXn-°p≈ am¿§wtbmKm-fl-I-kz-`m-hhpw a[pc`‡nbpw am‰n n¿- F∂p Iev ] n- ° mw. Cn as‰mcp hymJymw:Øn-bm¬ mSy-im-kv{Xhpw AXns‚ ktlm-Z-cn- kl+D]-bmw = tkm]m-w. kl F∂ ]Z-ØnvI-fmb kwL-Im-e-Ir-Xn-Ifpw {]Xn-]m-Zn® kn≤m- im¥n-]q¿Δw, £am-]q¿Δw F∂ A¿∞hpw D≠v.¥-ß-fp-sS-Xs∂ Hcp ]n¬°me cq]-amWv KoX- "D]-bmw F∂-Xnp t]mhp-Ibpw Xncn®p hcn-tKm-hn-μØnse mSy-kn-≤m-¥ßfpw kwKo-Xssi- - - - Ibpw sNøpI F∂v A¿∞hpw I¬]n-°mw. - 72 -
 • 71. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012At∏mƒ im¥n-]q¿Δw Ib-dp-Ibpw Cd-ßp-Ibpw p- ] - ‰ nbXpw kpK- a - a m- b - X p- a mb ÿmbnbv ° psNøm-p≈ Hcp t{iWn F∂mbn Chn-SsØ am{Xta AXn¬ {]k-‡n-bp≈q. B ]cn-an-XnsbA¿∞w. B ]ZsØ kwKo-X-Øns‚ shfn-®- IW- ° m°n "ÿmbn-- a m¿§w F∂p ]d-Øn¬ hymJym- n- ® m¬ Hcp Kmb- I ≥ kam- ™Xmhmpw aXn. aq∂m-asØ hymJymw Ipd-[m]q¿Δw AYhm `‡n-]q¿Δw am{Xw Btcm- ®p-IqSn kmc-h-Øm-Wv. Xmb-ºI XpS-ßnb taf-ln-°pIbpw Ah-tcm-ln-°p-Ibpw sNøp∂ kzc- ß-fn¬ Hmtcm Ime-ß-sfbpw ÿmbn-bm-bn, ne-t{iWn F∂p kn≤n-°p-∂p. P¿Ω≥ kwKo-X- bmbn, kzoI-cn-®v, Ah-bn¬ Cc-´nbpw hI-Ifpw⁄¿ CXns note ladder F∂p-Xs∂ hnfn-°p∂p. sIm´m-dp-≠-t√m. AtX-t]mse Hcp cmK-ØnseI¿Æm-SI kwKo-X-Ønse cmKm-em-]-hpw hnym- Hmtcm kzc- t Øbpw ÿmbn- b m- b n, ne- b mbnkhpw kzc-{I-a-Øn-eqsSØs∂ Ib-dn-bn-d-ßp-I- kzoI-cn®v AXn¬ n¿Øn-∏m-Sp-Ibpw hnymkwbm-sW-¶nepw c≠npw XΩn¬ {]I-S-Øn¬ sNøp-Ibpw sNøp∂ am¿§sØ AYhm {]h-W-hyXym-k-ap-≠v. tkm]m--Øn¬ cmKm-em-]w Xsb ]n≥]-‰p∂ kwKoXw F∂ A¿∞-am-W-Xv.s]mXpth Xmf-_≤am-Wv. AXv CS-bv°bp-sStbm - - - {ipXn kzcq]wCe-Øm-f-Øn-s‚tbm sIm´n--p-k-cn®v, Hcp cmK- tkm]m- - Ø ns‚ as‰mcp hy‡nXzwØns‚ ÿmbn-kz-c-Øn¬n∂v AXns‚ Iogvkz- AXns‚ {ipXn-kz-cq-]-Øn-em-sW∂v B‰q-cm-Nm-csØ Ap-kz-c-am°ns°m≠v ASpØ kzc-Øn- cypw kZm-in-h-am-cmcpw ]d-™Xv icn-bm-sW∂pte°v kw{I-an-°p-Ibpw, ÿmbn-kz-cØn-te°p aS- - - tXm∂p-∂p. I¿Æm-SI kwKo-X-Øn¬ 22 {ipXn-ßp-Ibpw sNøp-∂p. AXp Ign-™m¬ AtX {Ia- Itf D≈p-sh∂p ]d-bp-sa-¶nepw, 12 kzc-߃°vØn¬, c≠mw kzc-Øn-te°v AXp oßp-Ibpw Cuc≠p hoXw BsI {ipXn-Iƒ 24 BsW-∂mWvaS-ßp-Ibpw sNøp-∂p. ]ns∂ aq∂mw kzc-Øn- Ah-cpsS ]£w. ]t£ am¿§ kwKo-Xm-h-ew-_n-te°v. Aßs Hcp cmK-Ønse kzc-߃ apgp- bmb tkm]m--Øn¬ 22 {ipXn-I-fm-sW∂v Ah¿h≥ Hs∂m∂m-bn, ÿmbn-bmbn, AYhm ne- ]d-bm-dp-≈Xv Ap-`-h-Øn¬ icn-bm-sW-∂p-Xs∂bmbn Ibdn Cdßn AYhm ASn-ÿm--ambn tXm∂p-∂p.Iev]n-®v, Be-]n®v Bem-]w kºq¿Æ-am-°p-∂p. sh¶n-S-aJn 16 kzc-t∏-cp-Iƒ ]d-bp-∂p-s≠- ¶nepw BsI 12 kzc-ÿm--߃ am{Xta ÿqe- I¿Æm-SI kwKo-X-Øn¬ CØcw cmKm-em- am-bn-´p-≈q-sh-∂mWv s]mXpth A`n-{]m-bw. ]t£]w Xmf-_-≤-a-√. ]t£, lnμp-ÿm-n-bnse kZm- i n- h - a m- c m¿ tkm]m- - Ø n¬ 14 kzc- ß ƒcmKm-em-]-m-co-Xn°v CXn-tmSp kmZr-iy-ap-≠v. Ds≠∂v hmZn-°p-∂p. tkm]m-Øn¬ A[n-Iambn - -"[n≥, [n≥ F∂n-ßs mep-m-embn hogp∂ Hcp Km‘m-chpw njm-Zhpw [zn-°p-∂-Xp-sIm-X_-e-s°m-´n-sm-∏n®v AhnsS cmKhpw ]Zhpw ≠mWt±lw Aßs ]d- b p- ∂ - X v. Fs‚hnym-khpw Pn-°p-∂p, hf-cp-∂p, hne-bn-°p-∂p. s{]m^ -dm-bn-cp∂ e£vao-m-cm-b-W≥ mb¿ tkm]mkwKoXw ÿmbn-am¿§ kwKo-X- A[n-I-∏-‰mb Km‘m-c-sØbpw njm-Z-sØbpwam-Wv. Cu kwKo-X-Ønp ]e hymJym--ßfpw ssIc-fo-Km-‘m-c-sa∂pw ssIc-fo-n-jm-Z-sa∂pwD≠v. tam£sØ ÿmbn-bm°n e£y-am-°n-s°m- hnfn®v Rm≥ tI´n-´p-≠v. Nne {ipXn-Isf kq£va-≠p≈ kwKoXw F∂v kmam-ym¿∞w. s]mXpth ambn ]nSn-°p-∂-Xp-sIm-≠v, Ahbv°p aq¿—bpwtkm]m- - ∏ m- ´ n¬ Hcp cmKw ]e- t ∏mgpw Hcp hy‡n-Xzhpw kzc-ÿm--kz-`m-hhpw tXm∂p-sa-ÿmbn-bn¬ Ihn™p k©-cn-°m-dn-√. `mh-Øn- ¶nepw Ah c≠pw, Km‘m-c-n-jm-Z-ß-fpsS hnIm- - 73 -
 • 72. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012c-ambn IW-°m-°p-Ibm-bn-cn°pw DØ-aw. B c≠p - Kmb-I≥ hntS-≠n-h-cpw. AXv Hcp cmK-Ønse Nneaq¿Om-{ip-Xn-Ifpw kzcw-t]mse n-g-en-°p∂ ]m´p- kzc-ßsf hn´p-]n-Sn-°m≥ Imc-W-am-hp-∂p. BIƒ tkm]m-Øn¬ F{Xtbm D≠v. ]gb Nne - bw {]h-W-X-bmbn tkm]m--Øn¬ {]h¿Øn-AΩm--∏m-´p-Iƒ DZm-l-c-W-ß-fm-Wv. I¿Æm-SI °p-∂p. Hcp cmK-Ønse CS kzc-ßsf hn´pw-kwKo-XØn¬ KaIw hgn am{Xw kqNn-∏n-°s∏-Sp∂ - - sIm≠v "]bn¬n∂p "kbn- t e- t °m,B {ipXn-[z-n-Iƒ Cu ]m´p-Ifn¬ angn-hp≈ kzc- - "abn¬n∂pw "kbn-tet°m hgpXn hogp∂ coXnÿm-߃t]mse [zn-°p-∂Xp-sIm-≠m-WX.v - - - AXn¬ km[m-c-W-am-Wv. ]mSn, L≠mcw XpS- AtX- t ]m- s e, ssIc- f o- n- j mZw F∂p ßnb cmK-ß-fn¬ {]tXy-In-®pw.hnti-jn-°-s∏-Sp∂ njmZw sX°≥ Xncp-hn-Xmw- Cu hn´p-]n-Sn-°¬ ÿmbn-n-_-‘-bv°vIq-dn-em-Wv IqSp-X¬ tI´n-cp-∂-Xv. "Cc-hn-Ip-´n-∏n- Imc-W-am-hp-∂p. Nne {]tXyI ]Z-ß-fpsS ÿmbn-≈t∏mcn¬ F{Xtbm DZm-l-c-W-ß-fp-≠v. Npcp- `m-h-Ønp a{μ-ÿm-bntbm a{μa-[y-ÿm-bntbm´n- c m- K - Ø nse njm- Z sØ kq£v a - ÿ m- Øv Bbn-cn°pw Ap-tbm-Pyw. AtX-t]m-se, a‰pn¿Øn _ew-sIm-SpØp ]mSp-∂-]£w Cu njm- NneXnp a[y-Xm-ctam Xmctam Bbn-cn°pw tbm-Z-ÿmw [zn-°p-∂-Xp-am-Wv. Pn-°p-I. tkm]m-Øns‚ as‰mcp {]tXy-IX, ÿmb- - - kq£va kzc-{]-tbmKwß-fpsS hyh-ÿ-bn-em-Wv. mtSm-Sn-∏m-´p-I-fpsS kq£va kzc-{]-tbmKw I¿Æm-SI kwKo-X-kwKo-X-sØ-∏‰n ]d-™-t∏mƒ Ah-bn¬ [zn- Ønepw Ds≠-¶nepw tkm]m--Øn¬ AXnp°p∂ {][m--kz-c-sØbpw AXns B{i-bn®v _mlpeyw IqSp-X-ep-≠v. Xs∂-b-√, Ieym-Wn,GXmpw kzc-߃ tN¿sØ-Sp-°p∂ ÿmb-sØ- tXmSn XpS-ßnb cmK-ß-fpsS kzc-߃ It®-cn-bpw-]‰n ]d-™p. ]q¿Æ-X-bn-se-Ønb cmK-ß- bn¬ KaIw tN¿Øv Be-]n-°p-tºmƒ, tkm]m-fnepw CØcw Nne {]tXy-I-ÿm-b-߃ am{Xw -Øn¬ kq£va-ÿm-Øv n¿Øn-s°m-≠m-bn-Ap-kyqXw {]h¿Øn-°p-∂-Xm-bn-Im-Wmw. Hcp cn°pw {]tbm-Kn-°p-I. Xucy-{XnIw ]n≥]-‰p∂cmK-Ønse CØcw B[m-c-ÿmbw Hcp {]tXy- kwKo-X-Øns‚ Hcp {]tXy-I-X-bm-W-Xv. am¿§I-`m-hsØ tZymXn-∏n-°p-∂-Xm-bn-cn-°pw. B `mhw kwKoXw s]m´n-hn-cn™ thZ-kw-Ko-Xw-sXm´v Cu{]I-S-am-t°≠ Ah-k-c-Øn¬ B ÿm-bw-am{Xw {]h-WX {]h¿Øn-®n-cp-∂p. Hmtcm kzc-ØnpwkZm [zn-∏n-®p-sIm≠v _m°n-bp-≈-hsb tcn- Hcp n¿±n- j vS- ÿ mw ¬Ins°m- ≠ mWvb-Xmbn am{Xw {]Im-in-∏n-°p-Itbm hn´p-I-f-bp- kwKoXw A∂v Be-]n-®n-cp-∂-Xv. t£m`w {]I-Sn-Itbm sNøp∂ Hcp {]h-W-X-bm-W-Xv. tIc-f-Øn- ∏n-°m≥ i‡-amb Nne mZ-ß-sf, "kvtXm`m-£-se- t ∏mse lnμp- ÿ mn kwKo- X - Ø nepw c-߃ F∂p t]cp-sIm-Sp-Øp-sIm-≠p-t]mepwCuÿmbØnp {]m[myw D≠v. AXn¬ CXnv AXn¬ AwKo-I-cn-®n-cp-∂p. mSy-im-kv{X-Im-eØvAwKw F∂p ]d-bpw. Hcp cmK-Ip-Spw-_-Ønse B mZ-߃°v "cmKw F∂ t]cp hoWp. cmK-F√m AwK- ß ƒ°pw (P- y- ß ƒ°pw) Cu sa∂ t]cv C°m-esØ A¿∞-Øn-e√ A∂p-]-ÿmbw Poh-ÿm-b-am-bn-cn-°pw. h¿Ω, Ipdp∏v tbm-Kn-°-s∏-´-Xv. Ap-cmKw (a-- n-v), lcn-X-Fs∂ms° ÿm-t∏cp-Iƒ ¬Ip-∂-Xp-t]m-se. cmKw (I-Æn-v), cmK-jm-Uhw (m-hn-v) F∂n- Cu {]h-W-Xsb ne-n¿Øm≥ Hcp cmK- ßs ]t©-{μn-b-߃°v cpNn-®-sX√mw A∂vØnse ]e k©m- c - ß - t fbpw Hcp {]tXyI cmK- ß ƒ F∂ s]mXp- t ∏- c n¬ {]kn- ≤ - a m- b n.kμ¿`-Øns‚ ˛ ck-Øns‚ ˛ ]Zm-em-]--bn¬ At∏mƒ tIƒhn°p cpNn® mZhpw cmK-am-bn. - 74 -
 • 73. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012cmKw F∂ t]cp `c-X≥ D]-tbm-Kn-®Xv Nne en®p n¬°p-∂p-≠v.{]tXyI kzc-ß-fpsS ck-kv^p-c-W-i-‡nsb tkm]m--Øns‚ Xmf-tem-Ihpw A¤p-X-ß-ap≥n¿Øn-bm-Wv. "cmKw F∂ t]cn-e-dn-b-s∏-s´- fpsS Hcp tiJ-c-am-Wv. I¿Æm-SI kwKo-X-Ønse¶nepw, BZy-Im-e-ß-fn¬ IqSn-bm-´-Ønse "cmKw Xmf-]-≤-Xn-b-√, ]gw-Ime am¿§-Xmf ]≤-Xn-bmWvF∂ kt¶-Xw, AXn-kq-£va-ß-fmb `mh-m-Z- C∂pw ChnsS {]h¿Øn-°p-∂-Xv. IqSmsX hrØ-ßsf am{X- a mWv Ipdn- ® - s X∂p tXm∂p- ∂ p. n- _ - ‘ - - I sf Ap- k - c n- ® p≈ Xmf- ß fpw{ItaW B `mh-m-Z߃ tkm]m-kw-Ko-XØn¬ - - - ]pe-cp-∂p-≠v. I¿Æm-SIØn¬ eLp-hnp ]ekq£va-kz-c-{]-tbm-K-ß-fm-bn, `mhw Xo{h-am-°m- kwJym-_eam-sW-¶n¬ ChnsS Ht∂bp-≈q. Ap- - -p≈ Hcp]m-[n-bmbn amdn. hnIm-c-kw-b-aw ]cn- {ZpXw AhnsS Nº-bn¬ am{X-am-sW-¶n¬ ChnsS]m-en® It®-cn-kw-Ko-X-Øn¬ AXns‚ Bh-iy- an° Xmf-ß-fnepw k¿Δ-km-[m-c-W-am-Wv. {]kn-an-√-t√m. Ka-I-߃ Ie¿Øn a[p-cna Iq´n cmK- ≤-amb Ggp Xmf-߃ IqSm-sX, ]e Xmf-ßfpw߃ AhnsS Ah-Xcn-∏n-°s∏-´p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. - - ]e- X cw sshNn- { Xy- t `- Z - ß - t fmsS CXn¬ tkm]m-kw-Ko-XØns‚ as‰mcp {]tXy-IX - - {]h¿Øn-®p-h-cp-∂p≠v. a¿Ω-Xm-fw, apS-°p-Xm-fw,cmKm-em-]--Øn¬ CS-bv°n-Sbv°p tIƒ°m-dp≈ Imcn-I, _≤m-]Ww XpSßn ]e-Xpw. Xmf-°-W-Hcp {]tXyI CuWhpw kzc-߃°p sImSp-°p∂ °n¬ i_vZhpw HcwK-am-Wv. Xs∂-b-√, sIm´p-hnd-bepw BWv. hnd-b¬ kwKo-X-Øns‚ ]g-asb Iƒ°v Kpcp-e-LpXzw sImSpØp hyXymkw hcp-Ipdn-°p-∂p. CuWw kwkvIrX mS-I-ß-fnse Øp-∂Xpw Hcp {]tXy-I-X-bm-Wv. I¿Æm-S-I-Øn¬t«mIw sNm√-en-tm-Sp≈ _‘w ImWn-°p-∂p. Npcp-°-ambn am{Xw ImWp-∂-Xm-Wv CXv. t£{X- ta-Je am{X-a√, mSy-cwKw am{X-a√, mtSmSn taJ- -cmK-˛Xm-f˛hmZy taJ-eIƒ - - - - e-t]mepw ]e-Xcw Xmf-ß-fmepw {]h¿Ø--ß- as‰√m taJ-e-sb-°mfpw hy‡n-Xz-ap-≈- fmepw Kw`o-chpw kº-∂-hp-am-Wv.XmWv tkm]m--Ønse cmK-ta-J-e. tkm]m--kw- AXy¥w hy‡nXzw nd-™-XmWv tkm]m-Ko-X-Ønse cmK-߃ H´pap-°mepw ]gw-Ime -Øns‚ hmZy-ta-J-e-bpw. c≠m-bncw h¿j-ß-fn-{Zmhn-U-kw-Ko-X-Øn¬ Is≠-Ømw. Ccp-f-Iu-in- e- [ nIw {]mb- a p- ≠ m- b n´pw hm¿≤- I y- t a¬°m-Iw, NoIm-h-cw, ]mSn, ]pd-o-cp, Ipdn-©n, m´ XpS- ØXpw `c-X-ap-n-bpsS aqe-Ip-Spw-_-Ønse ]nd-∏p-ßnb F{Xtbm tIc- f - c m- K - ß ƒ 103 _-‘w hnSm-Ø-Xp-amb hmZy-߃ tIc-f-Ønp]¨IpSw_Ønse AwK-ß-fmbn A‰-Ip-‰-ß-tfm- am{X-a-√, `mc-X-Ønp am{X-a-√, temI-Øn-p-sS-bm-sW-¶nepw C∂pw Ah-ti-jn-∏n-°p-∂p-≠v. t]mepw Hcp apX¬°q-´m-Wv. ]pd-Ø-dn-bm-Ø-Xp-CØcw cmK-߃ ΩpsS kwKo-X-Øn¬ am{X- sIm-≠p-am{Xw IpS-Ønse hnf-°m-bn, IpSn-hn-f-a√ b£-Km-w, tXhm-cw, Xncp-∏p-I-gv, mem-bnc °mbn an∂p∂ hmZy-ß-tfbpw taf-ß-tfbpw a‰p{]_-‘w, Nne t£{X-ß-fnse h-k-‘n--S-- temI- h p- a mbn ]cn- N - b - s ∏- S p- t Ø≠ Npa- X e߃ XpSßn F{X-sb-{X-tbm- c-N--I-fn¬ ng- ΩptSXmWv. tUm. eoem HmwtNcn : tIc-fob kwKoX Kth-j-I. nc-h[n {K‘-߃ cNn-®n-´p-≠v. - 75 -
 • 74. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012IY-Ifn kwKo-X-Øns‚ hnImk ]cn-Wm-a-߃ cta-i≥ Xºp-cm≥ GXv kwKo-XsØ AS-bm-f-s∏-Sp-Ømpw BZy-Im-eØv hmNn-Imwiw n¿Δ-ln-°pIÿe-Im-e-߃ An-hm-cy-am-Wv. Hcp kwKo-X-]- F∂-Xn¬ Ihn™v ]m´nv henb {]m[myw ¬-≤-Xn-bpsS kz`mhw n¿Æ-bn-°m≥ Cu c≠v am- I-s∏-´n-cp-∂n-√. I√-Sn-t°m-S≥ k{º-Zm-b-tØm-sS-Z- W vU- ß fpw IqSntb Xocq. ]Xn- s ´mw bmWv IY-I-fn-bn¬ kwKo-X-Ønv {]map-Jy-ta-dn-q‰m≠nse kwKoXw F∂p- ] - d - ™ m¬ AXv b-Xv. ]Z-ß-fpsS Nn´bpw k{º-Zm-bhpw IrXy-ambnA]q¿Æ-am-sbmcp Bi-b-am-Wv. GXv tZisØ njvI¿j sNøs∏-´p. `mh-Ønp Ipd-®p-IqSnkwKoXw F∂p-IqSn tN¿Ømte AXns‚ Nn{Xw {]m[myw e`n-®p. tIm´bw IY-I-fn-bnse ]Z-ß-hy‡-am-hp-I-bp-≈q. AXp-t]mse Xs∂ B{^n- fpsS cq]-`m-h-L-S {i≤n-®m¬ B inev]-`-{ZX°≥ kwKoXw F∂v ]d-bp-tºmƒ GXv Ime-L- ap°v hy‡-am-Ipw.´- Ø n- t e- s X∂p IqSn- b - d n- ™ mte AXns‚kz`mhw a- n-em-Ip-I-bp-≈q. Iπn-ßm-S≥ ssien-bmbt∏mtgbv°v IY-I- fn-bn¬ sX°≥ IY-Ifpw {]Nm-c-Øn-em-bn. A-`n- Ωƒ IY-Ifn kwKoXw F∂v hyh-l-cn- -b-Øn¬ km-Xzn-Imw-i-Øns‚ {]m[myw sXfn-°p-tºmƒ, tZi-]-cn[n tIc-f-am-sW-¶nepw q‰m-- ™p-h-∂Xv Iπn-ßm-S≥ If-cn-bn¬ n∂m-Wv.≠p-Iƒ ]c-∂p-In-S-°p∂ hn`n-∂-L-´-ßsf hnkva- Imhp- ß ¬ ]Wn- ° - ∑ m¿, f- pÆn XpS- ß nbcn-°-cp-Xv. {]mtZ-inI t`Z-ßfpw IY-Ifn kwKo-X- {]kn-≤-cmb sX°≥ S-∑m¿ Iπn-ßm-S≥ ssien-Øn-p-≠m-bn-cp-∂p. ]s£ C∂sØ ÿe-Ime °m-cm-bn-cp-∂p. thj-tam-Sn-bnepw Iem-i-r-Øm-Zn-cmin-bn-ep≈ IY-Ifn kwKoXw am{X-amWv ap°v I-fnepw D≈-Xn-t-°mƒ {i≤ Ah¿ `mhm-hn-jv°-ap∂n¬ {]Xy-£-am-bp-≈-Xv. c-W-Ønp ¬In. AXn-m¬ mSy-hn-j-b-amb tkm]m kwKoX ]≤-Xn-bmWv IY-Ifn Hcp ]q¿ÆX Cu k{º-Zm-b-Øn¬ ssIh-∂p. I√-kwKo-XØn¬ kzo-Icn-®n-cn-°p-∂sX∂v s]mXpsh - - - Sn-t°m-S≥ ssien-bn¬ Ipd-hm-bn-cp∂ `mh-kw-]d-bm-dp-≠v. F∂m¬ tkm]m kwKo-X-Øns‚ L¿j-Im-fl-I-kzXz- s Ø- ° p- d n®v IrXy- a mb Hcp n¿Δ- N w amb mS- I o- b X¬Im≥ B¿°pw Ign-bm-dn-√. Ka-I-ßfpw Ae- Iπn-ßm-S≥ k{º-¶m-c-{]-tbm-K-ßfpw hfsc Ipd™ Hcp Bem-]- Zm-b-Øn¬ IqSp-X-- s si- e n- b mWv tkm]m kwKo- X - Ø n- t ‚- X v . embn Ap-`-h-s∏-D≈n¬ X´n-bp≈ Hcp {]m¿∞--bpsS kz`m-h-am- ´p-Xp-S-ßn. `mhm-`n-bn-cp∂p AXn-v. b km[yX IY-I-fn-bpsS ]cn-Wma hgn-I-fn¬ kwKoXw h¿≤n-®-tXmsS]e L´-ß-fn-eqsS IS-∂p-t]m-bn-´p-≠v. cma-m-´- taf- ° m¿ ssIØn¬ S-∑m¿ Xs∂-bmWv ]mSn-bn-cp-∂-Xv. G‰p- bv ° v IqSnØpS-]m-Sm≥ ]n∂n-em-fp-ap-≠m-bn-cp-∂p. sh´Øv cmPm- ßp- I bpw ]m´p-hmWv hmNn- I sØ S- n¬ n∂S¿Øn- a m‰n Im¿ `mh-]q¿Øn-]n≥]m-´p-Imsc G¬]n-®-Xv. °mbn kwKo- sh¶nS IrjvW `mK-h-X¿ - 76 -
 • 75. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012XsØ D]-tbm-K-s∏-Sp-Ømpw XpS-ßn. XpSßn ]eXpw I¿Æm-SI kwKo-X-Øn¬ n∂v XpS¿∂p-h∂ I√p-h-gn-®n-´-bn-eqsS IY-Ifn At±lw kzoI-cn-®p. kwKo-X-in-£-W-Ønv KoX-]q¿ÆX {]m]n-®p. KoXw, hmZyw, rØw, rXyw, ߃, hcn-i-Iƒ XpS-ßn-bh G¿s∏-Sp-Øn. I¿Æm-A`n-bw F∂n-h-bpsS ka-{K-X-bm-bn-cp∂p Cu SI ssien Ie¿Øn-b-Xnpw hyhÿ sNbvX cmK- ß ƒ am‰n- b - X npw At±- l - Ø np ITnk{º-Zm-b-Øns‚ ImX¬. hna¿i--߃ G‰p-hm-tß-≠n-h-∂n-´p-≠v. Iem-a- Cu Hmtcm L´-߃s°m∏w IY-Ifn kwKo- WvUew F∂ alm-ÿm-]--Øn¬ kwKo-Xm-Nm-Xhpw ]cn-W-an-®p-sIm-≠n-cp-∂p. cy-mbn A-h-[n-Imew {]h¿Øn-®n-´p≈Xpaqew Iπn-ßm-S≥ k{º-Zm-b-Øn¬s∏´ aqtØ- `mK-hXcpsS k{º-Zm-bØnv AwKo-Im-chpw B[n- - - -SØv C´n-chn ºq-Xn-cn, I√p-hgn®n´-bpsS kwhn- Im-cn-I-Xbpw ssIh-∂p.[m--Øn¬ KWy-amb ]¶p-h-ln® Icp-a--t»cn sh¶n-S-IrjvW `mK-h-X-cpsS {]nb-in-jy-IrjvW≥Ip´n-`m-K-h-X¿, Xncp-hn-ezm-ae inh-cm-a- mb oe- I -`m-K-h-X¿, tNme-bn¬ IrjvW≥Ip´n-`m-K-h-X¿, Wv T ≥ ºo- i ≥Imh-t»-cn-{Xbw F∂-dn-b-s∏-Sp∂ IÆ-∏-°p-dp-∏v, IY-Ifn kwKo-X-tKm]me IrjvW-`m-K-h-X¿, amp-`m-K-h-X¿, Xncp- Øns‚ i‡nhn-ezm-ae A∏p-°p-´≥ `mK-h-X¿, kvam¿Ø hnNm- tKm]p-c-߃c-Ønv hnt[-b-mbn {`jv-S-m-°-s∏´ Ip™n-cm- ]Wn-Xp-b¿Ønba≥ ºo-i≥ F∂n-ßs AtIw t]¿ IY-Ifn Hcp alm-Nm-cy-m-kwKo- X - Ø ns Ah- c - h - c p- t S- X mb coXn- b n¬ bn-cp-∂p. Kpcp-m-Y-hf¿Øn-bn-´p-≠v. n¬ n∂v e`n® IY-Ifn kwKo-X-Øns‚ B[p-nI Imew hokc-WnsbXpS-ßp-∂Xv ap≠mb sh¶n-S-Ir-jvW-`m-K-h-X-cn¬ Xs‚ {]Xn- ` -n∂m-Wv. IY-I-fn-bn¬ aqtØ-SØv k{º-Zmbw sIm≠v XpS-®p-an-F∂-dn-b-s∏-Sp∂ kwKoX ]mc-º-cy-Øn¬s∏´ p-°n-sb-SpØvBfm- b n- c p- ∂ p- s h- ¶ n- e pw, Xs‚ Ap- P - mb ASpØ Xe- a p-{]ikvX I¿Æm-SI kwKo-X-⁄-m-bn-cp∂ ]me- dbv°v ssIam-dp-I-°mSv cma- ` m- K - h - X - c psS nc- ¥ c kº¿°hpw sb∂ ZuXywkzm[o-hpw aqew `mK-h-X¿ ]mc-º-cy-ssi-en-bn¬ At±lw Gs‰-Sp- Iem-aWvUew DÆn-Ir-jvW°p-dp∏v - -n∂v Ipd®v hyXn-N-en-®p. A∂p-hsc ne-hn-en- Øp.cp∂ kwKo-X-co-Xn-bnse sshin-jy-߃ ne- LKw`oc-amb i_vZw, D®m-cW kv^pS-X,n¿Øn-bpw, sshcq-]y-߃ apdn®p am‰nbpw I¿Æm- `mh-]q¿Øn-bv°m-bp≈ {iaw, Acßv nb-{¥n-SI ssien-bnse B[mc nb-a-ßsf kzmwio-I- °p-∂-Xn-ep≈ Akm-am-y-]m-Shw F∂n-h-sIm≠vcn®pw ]pXn-sbmcp kwKo-X-]Yw At±lw Is≠- kph¿Æ Ime-L-´-Ønse al¬km-∂n-≤y-ambnØn. ne-sIm≠p ºo-i≥. Kpcp-m-Y-s∂ ne-bn¬ A∂p-hsc IY-I-fn-bn¬ {]Nm-c-Øn-en-√m-bn- At±-l-sØ-t∏mse tim`n® as‰m-cm-fn-√. DÆn-cp∂ ]e cmK-ßfpw `mK-h-X¿ Ac-ßn-se-Øn- Ir-jvW-°p-dp-∏v, KwKm-[-c≥, cma-hm-cn-b¿, F{ºm-®p. {ipXnip≤n, cmK-hy-‡X, Ka-Issh-hn-[y-߃ - - ¥n-cn, sslZ-cm-en, lcn-Zm-kv, kp{_-“-Wy≥, - 77 -
 • 76. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012amSºn XpSßn Ifn-b-c-ßnse kwKoX sshhn- nd™ IY-I-sf At±lw IqSp-X¬ s]men-∏n-s®-[y-߃ apgp-h≥ ºo-is‚ in£-W-Øn¬ hncn- Sp-Øp.™p-h-∂-Xm-Wv. ssa°ns‚ km[y-XIƒ ]q¿Æ-ambn D]-tbm- - ºo- i s‚ {]WX injy- mb Iem- a - K-s∏-Sp-Øm≥ XpS-ßn-bXv F{ºm-¥n-cn-bm-bn-cp-∂p.WvUew DÆn-Ir-jvW°p-dp∏v IY-Ifn kwKo-XsØ - sshIm-cn-IX nd™ B sh¬sh‰v mZw Bkzm-AXp-hsc Ap-`-hn-°mØ as‰mcp hnXm--Øn-se- ZI¿°v Gsd {]nb¶c-am-bn-cp-∂p.Øn-®p. {]Xn-`-bpsS Nnd-Ip-ambn At±lw tXm∂n- ka-Im-eo Kmb-I-cn¬ ]e-cnepw F{ºm-¥n-b-Xp-t]mse ]d-∂p--S-∂p. cn-bpsS kzm[ow {]I-S-am-bn-cp-∂p. GI-tZiw 25 njv°-f-¶-amb imco-cw, {Xnÿm-bn-I-fn-epw, hb-t msS Xs∂ s]m∂mn Kmb-I-mbn F{ºm-Am-bm-k-k-©mcw, AKm-[mb cmK-⁄m-w, Dd- ¥ncn tim`n®p XpS- ß n- b n- c p- ∂ p. ºo- i pw®-Xm-f-t_m-[w, tkm]m--co-Xn-tbm-Sp≈ tKm{X-_- Ipdp∏pw KwKm-[-cpw Ip´-∏-°p-dp∏pw Ac-ßp-hm-‘w, A£-ckv^p-SX F∂n-hsb√mw tN¿∂v Ipdp- - - gp∂ ImeØv Xs∂ IY-I-fn-th-Zn-bnse nd-km-∏ns‚ ]m´nv h-ssN-Xyw ]I¿∂p. A-p-I-c- ∂n-≤y-ambn amdm≥ F{ºm-¥n-cn°p Ign-™p. AIm-Wo-b-amb B ssien C∂v GI-tZiw Ayw-n∂ e-Øn¬ B{I-an® Akp-J-߃ aqew Ah-kmne-bn-em-bn. A]q¿Δ-ambn am{Xw kw`-hn-°p∂ Ime-ß-fn¬ At±-l-Øns‚ km∂n≤yw Ac-ßp-Ah-Xm-c-am-bn-cp∂p B AXpeyKm-b-I≥. I- f n¬ hnc- f - a m- b n- c p- ∂ p. IY- I fn thZn- I - f n¬ kwKoX {]Pm-]-Xn-bmbn hncm-Pn-t°-≠n-bn-cp∂ mfp-I-fn¬ F{ºm-¥ncn°v Ac-ßn¬ n∂v hn´p- n¬t°-≠n-h-∂Xv IY-I-fn-bpsS Xocm--jvS-am-Wv. {]mtbW Hcp t£{X-I-e-bmb IY-I-fn-bn- te°v ap…nw kap-Zm-b-Øn¬ n∂v Hcmƒ IS-∂p- h-cnI! hyXn-cn-‡-amb Hcp kwKo-X-ssi-en-sIm≠v Bkzm- Z I a-   p- I - f n¬ Nnc{]Xn- j v T - t - S pI! AXmWv Iem-aWvUew sslZ-cmen sNbvX A¤p- - X-I¿Ωw. Kk-ep-I-fp-tSbpw, I¿Æm-SnIv `P-p-I-fp-tS- bpw, efnX kwKo-X-Øn-s‚bpw kz`m-h-߃ B ]m´n-p-≠m-bn-cp-∂p. tkm]m--Øns‚ Xncp-ti-jn- i¶-c≥ F{ºm-¥ncn ∏p-Iƒ At±lw h¿÷n-®p. AXp-sIm-≠p-Xs∂ Xs‚ A-y-a[p-camb imcocw sIm≠v IY- - - sslZ-cm-en-bp-tSXv IY-Ifn kwKo-X-a√ Fs∂mcpIfn kwKo-X-Øn¬ ]pXn-sbmcp hgn-Ømc Xpd- hna¿iw At±-l-Ønv tcn-tS-≠n-h-∂n-´p-≠v.°m≥ Ign™ ncp-]a Kmb-I-m-bn-cp∂p Iem-a- F¶nepw kmamy P-߃°n-S-bn¬ sslZ-cm-WvUew i¶-c≥ F{ºm-¥n-cn. emfn-Xy-am¿∂ `mh- en°v AtIw Bcm-[-I-cp-≠m-bn-cp-∂p. Hcn°¬kw-Ko-Xw-sIm≠v A-h[n Bkzm-Z-Isc IY-I-fn- At±-lsØ ]mSn-°m-mbn sNß-∂q¿ t£{X-bn-te°v BI¿jn-°m≥ F{ºm-¥n-cn°p Ign-™p. Ønse aXn¬ s]mfn-®p-o-°n. aXn-enp ]pd-Øp-f-N-cn-Xw-t]m-se-bp≈ mS-Iob aplq¿Ø-߃ n∂v AIØv tÃPn¬ S- ° p∂ IY- I - f n°v - 78 -
 • 77. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 cp∂p At±-l-Øns‚ hn[n. HSphn¬ kzmX-{¥y- Øns‚ NndIv e`n-®-t∏mƒ kwKo-X-hn-lm-b- n¬ At±lw ]d∂p Ifn-®p. B mZ-ss¿Ω-ey-Øn¬ hncn™ `mh-Ko-X-߃ Bkzm-ZI¿°v ]pXn-sbm- c-p-`q-Xn-bm-bn. Hmtcm hm°nepw `mh-ap-W¿Øp∂ Hcp cmk-hnZy B kwKo-X-Øn-p-≠m-bn-cp-∂p. Ac-ßp-I-fnse Xs‚ am[-h-Imew ]q¿Æ-am-°m≥ n¬°msX At±-lhpw sΩ hn´p-]n-cn-™p. F{ºm-¥n-cn, sslZ-cm-en, lcn-Zm-kv, c≠p- h¿j-Øn-n-S-bn¬ aq∂v {][m Kmb-I-cmWv Ime- Øns‚ Xnc-»o-e°p ]n∂n¬ ad-™-Xv. ºo-is‚ _mWn ImØp-kq-£n-°p∂ Iem- a-WvUew KwKm-[-c≥, ip≤-k-{º-Zmbw ImØp-kq- £n-°p∂ amSºn kp{_-“-Wy≥ ºq-Xn-cn, Iem- n-ebw DÆn-Ir-jvW≥, Ipdp-∏ns‚ GI-in-jy-mb ]me-mSv Znhm-I-c≥ ºq-Xn-cn, ]Øn-bq¿ i¶- c≥Ip-´n, tIm´-bv°¬ mcm-b-W≥, tIm´-bv°¬ a[p XpS-ßn-b-h-cmWv C∂v IY-Ifn kwKo-XsØ apt∂m´v bn-°p-∂-Xv. sslZcmen lnμp-ÿmn kwKo-X-Ønepw I¿Æm-SIAt±lw ]mSn. ]s£ At∏mgpw apjy a- nse kwKo-X-Ønepw apJy-ambpw c≠v `mh-߃ am{X-h¿§ob aXn¬ XI-cmsX n∂p. am-Wp-≈-Xv `‡nbpw, irwKm-chpw. F∂m¬ IY- Ifn kwKo-X-Øn¬ h-c-k-ßfpw AS-ßn-bn-´p-≠v. Xs‚ D≈n-ep-d-ßn-°n-S∂ kwKosØ hnfn- AXmWv AXns‚ sshin-jvSyw. ]Z-ß-fp-tSbpw®p-W¿Øm≥ sshIn-t∏mb Hcp {]Xn-`-bm-bn-cp∂p t«mI-ß-fp-tSbpw kmln-Xy-tim-`-IqSn IW-°n-se-sh◊Wn lcn-Zm-kv. ]Tn-®n-d-ßn-b-Xn-p-tijw Sp-°p-tºmƒ tIc-fo-b¿°v A`n-am-n-°m-hp∂ HcpIpsd h¿j-°mew Al-Ω-Zm-_m-Znse Z¿∏-W-bn- kwKoX ]≤-Xn-X-s∂-bmWv IY-I-fn-bn-ep-≈Xvem-bn-cp∂p At±-lw. Xncn-®p-h∂Xnp-ti-jhpw F∂ Imcy-Øn¬ kwi-b-an-√.At-I-Imew in¶n-Snbmbn HXpßn-°-gn-bm-m-bn- cta-i≥ Xºp-cm≥ : sI. Fkv. C. _n. DtZym-K-ÿ≥, kmln-Xy-Im-c≥.876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218 1 765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 lecjXkgä~j aìùl hgvjgíejC87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543287654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ùhbqèv~äfw mqbªeÎve mukjfTgk876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 - 79 -
 • 78. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 a-e-bm¨a-bpsS `mh-cm-K-߃ inh-Zmkv h¿Ω tIc-f-Øns‚ X-Xmb kwKoX ]mc-º-cy- Xs∂ s‰n Npfn-°p-∂-Xv.Øns‚ mƒh-gn-IƒtXSn kwKoX imkv{X-hn-im- thZ-kw-Ko-X-Øns‚ ]n≥XpS¿®tbm F∂vc-Z¿ Ime-ß-fmbn XpS¿∂p-sIm-≠n-cn-°p∂ NqtS- tXm∂p-amdv AXo-{μn-b-`mh Xo{h-X-tbmsS tZho-dnb kwhm-Z-߃°v Hcp ]n≥Ip-dn-∏√ ChnsS tZ-h-∑m-cpsS ]mZ-]-fl-ß-fn¬, CS-°-bp-tSbpwDt±-in-°p-∂-Xv. tNßn-e-bp-tSbpw AI-º-Sn-tbmsS ka¿∏n-°-s∏- Am-Zn-Imew apX¬ ae-bmf a- p-I-fn¬ Sp∂ sIm´n-]mSn tkh tkm]m Kmb-Is‚ Bfl-n∂v DXn¿∂p-ho-Wp-sIm-≠n-cn-°p∂ {]m¿∞-m- n-th-Z--am-Wv.`mhw nd™ njvIm-a-`-‡n-bpsS cmK-—m-b-I-sf- ChnsS Na¬°mc `wKn-tbm-Sp-Iq-Snb kmln-°p-dn®v, n¿h-N-m-Xo-X-amb B hm-ßvab kwKo- Xy-Øns‚ B¿`m-Stam Musical Notations D]-tbm-X-tØ-°p-dn-®v, B tZ-h-KoXw {ihn®v Xncp--S°v Kn®v k∂n-th-in-∏n® kwKoX ]≤-Xntbm ImWm-ap≥]n¬ A¿≤-n-an-en-X-cmbn n¬°p∂ `‡-a- m-hn-√.- p-I-fn¬ B cmK-߃ DW¿Øp∂ Ahm-Ny-amb Ap- ` q- X n- b psS am[p- c y- s Ø- ° p- d n®v as‰m-c¿∞-Øn¬ ]d-™m¬ PK∂nb-¥m-Hs°bp≈ Nn¥-Iƒ hmb--°m-cp-ambn ]¶p-h- hmb ]c-am-flm-hn-tmSv kwh-Zn-°p∂ Kmb-Is‚bv°pI am{X-amWv ChnsS Dt±-in-°p-∂-Xv.sIm´n-]m-Sn-tkh ]c-am-flmhpw Pohm-flmhpw XΩn¬ kwh-Zn-°p-∂-Xnv am{X-ambn ΩpsS ]q¿Δ-kq-cn-Iƒa- n¬ kq£n-®n-cp∂ Hcp]nSn kwKoX [mc-Iƒ C∂pw CS-ap-dn-bmsX Aßn-ßm-sb-¶nepw]mSn-h-cp-∂p-≠v. hmsam-gn-bmbpw hc-sam-gn-bmbpw Xe-ap-d-I-fn¬ n∂pw Xe-ap-d-I-fn-te°v ssIam-dn-h∂ Hcp{]m¿∞m kwKo-X-]-≤-Xn-bm-bn-cp∂p sIm´n-]m-Sn-tk-h. Id-I-f™ njvIma `‡n-`m-h-Øm¬kº-∂-am-bn-cp∂p Cu kwKo-X-k-cWn. Cu Km-[m-c-bpsS LS-tbm cmK-e-£-W-ßtfm kwKo-X- k m- l nXy {KŸ- ß - f psS CuSp- h - b v ] p- I - f n¬ImWp-I-bn-√. AXp-sIm≠v IqSn-bmhmw CØ-c-Øn-ep≈ {KŸ-kw-ln-X-I-fpsS ta¬ AS-bn-cp∂vkwKoX Ncn-{X-߃ hncn-bn-°p∂ Kth-j-W-]-Sp-°ƒ tIc-fob kwKoXw F∂v tIƒ°p-tºmƒ Rc-fØv cma-s∏m-Xp-hmƒ - 80 -
 • 79. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012Cu sIm´n-]m-Senv {ioe-IØns‚ Xncp-Sbv°p - - - Cc-bn-Ω≥ Xºn-bpsS Cu ]Zw ]mSn-b-t∏mgpwap∂n¬ ssIIq∏n n¬°p∂ `‡-P߃ aqI- - - t{imXm-°-fpsS a- n¬ Ahm-Ny-amb Ap-`q-Xn-km-£n-Iƒ am{X-am-Wv. Hcn°epw t{imXm-°f√. - - bmbn B s]md-nc s]bvXn-d-ßn. ka-b-_-≤n-X-ambn Xß-fpsS ]q¿Δ-kq-cn- k¶-c-kw-KoXw (fusion music) F∂ ""`bm-Iƒ ]mSn-]-Xn-∏n® Cu XymWn-Iƒ AYhm Km- I kwKoXw Xn- a - b psS am[pcyw Dudp∂i-I-e-߃ t]cnv am{Xw Nne-m-a-ß-fm¬ Adn- AtIw tKm{X kwKoX [mc-Isf hnI-e-am-°n-b-s∏-´p. Ah-bn¬ Nne-Xs{X ]mSn, s]md-o-c, s°m-≠n-cn-°p-∂p.L-≠mcw XpS-ßnb tkm]m cmK-߃. Ct∏mƒ FhnsSbpw hb-en-pw, arZw-K-hpw, ]n∂o-sS-t∏mtgm sIm´n-]m-Sn-tkh F∂ a±-fhpw F¥nv X_-ebpw IqSn Dƒs∏-SpØn dnYwCu Ap- j v T m- - Ø nv tkm]m- - Ø n- ¶ ep≈ t_m¿Un¬ n∂p-b-cp∂ ""CS-bv°-bpsS mZhpw]ms´∂ A¿∞-Øn¬ tkm]m kwKoXw F∂ Iq´n tN¿Øv Ah- X - c n- ∏ n- ° p∂ ""tkm]mmam-¥cw kw`-hn-®p. kwKoX kmbm-”-ß-fpsS Ime-amWv. tkm]m kwKo-X-Øn¬ `‡n-`m-h-Ønv Cu {`m¥-amb kwKoX {]Xn-`m-k-߃°n-am{Xw {]mapJyw ¬In-s°m-≠mWv s]md-n-cbpw S-bn¬ cPX tcJ-t]mse ]ø-∂q¿ IrjvW-aWnL≠m-chpw F√mw Ah-X-cn-∏n-®p-h-∂-Xv. amcm- c pw, Pm¿≤- ≥ sSp- ß m- S nbpw Ch- s c- s]md-n-c-bpsS `mh-ku-μcyw lrZ-b-Øn¬ t∏mse tkm]m--Øns‚ Bflmhv sXm´-dn-bm≥Nmen®v `K-h-Xv]m-Zm-c-hn-μ-ß-fn¬ kwKo-Xm¿® Ign-bp∂ GXmpw Nne Kmb-Icpw Cu tZh-kw-sNøpI F∂Xv njvIm-a`‡n-bpsS aq¿Øn-a¤m- - - - Ko-X-Øns‚ ne-n¬]npw {]N-c-W-Øn-p-ambnh-am-bn-cp∂ Rc-fØv cma-s]m-Xp-hm-fns‚ coXn- {]h¿Øn-®p-h-cp-∂p.bm-bn-cp-∂p. Rc-f-Øns‚ aI-mb lcn-tKm-hn-μ-pw, Cc-bn-Ω≥ Xºn-bpsS {iocm-K-Øn-ep≈ tNm‰m-n-°c kp`mjv mcm-bW amcmcpw, Aº-`‡n ck-{]-[m--amb Icp-W-sN-bvhm≥ F¥p-Xm- e-∏pg hnP-b-Ip-amdpw, ssh°w t£{X Iem-]o-T-a-kw.............. F∂ ]Zw ]mSp-tºmƒ Xs‚ CjvS- Ønse tkm]m If-cn-bn¬ n∂pw ]Tn®p ]pd-tZ-h-mb {ioKp-cp-hm-bq-c-∏s Nc-Wm-¥-Ønepw Øn- d - ß nb t__n- a m- c m- c pw, Imhn¬ DÆn- I r-]√-hn-bpsS Bh¿-Ø--Ønepw CS-°nsS Dds° jvWpw AS-ßp∂ bph-X-e-ap-dbpw Cu Ap-hnfn- ® p- s Im≠v Rc- f ≥ ]mSp- I - b m- W v . AXm jvTm kwKo-X-Øns‚ h‡m-°-fmbn cwK-Øp≠vs]s´∂v {iocm-K-Øn¬ ns∂mcp sX∂n-am-‰w. F∂Xpw Bim-ky-am-Wv.""ZmXm-hm-In-b-temtI........ F∂ NcWw s]mXp- tkm]m cmK-߃ IY-Ifn kwKo-X-Øn¬hmƒ `K-hmv ap∂n¬ Ah-X-cn-∏n-°pI s]md-n-c-bn-em-Wv. IY-Ifn kwKo-X-Øn¬ ae-bm-f-Øns‚ `mh- cm-K߃ k∂n-th-in-∏n-®Xv, _meyw apXte ""Ifw- - - tkm]m kwKoXw ]mSp∂ CS- s a√mw -]m-´ns‚ `qan-I-bn¬ BIr-jvS-mbn ]n∂oSv ºo-t£{Xw Xs∂ F∂v D≈n¬ Dd®p hniz-kn-®n- is‚ {]nb-in-jy-mbn amdnb Iem-a-WvUew DÆn-cp∂ B Ah-[qX Kmb-I≥ 1989-˛¬ alm-flm-{KŸ IrjvW Ipdp-∏m-Wv.ime-bpsS Hcp ]cn-]m-Sn-°mbn Xr∏q-Wn-Øp-dbn¬ -FØn-b-t∏mƒ Xs‚ amdm-∏nse CS-°-bpsS h´- sNssº-bpsS injy-m-bn-cp-∂n-´p-t]mepwhpw, Poht°m-epw, s]mSn-∏p-Ifpw Iq´n tN¿Øv Xs‚ kwKo-XØn¬ P∑m¿Pn-X-amb tKm{X-kw- - 81 -
 • 80. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012KoXw hnf-°n-t®¿Øv Rc-fØv cma-s]m-Xp-hm- temI-kw-KoX thZn-I-fn¬ Xs∂ mZ-hn-kvabfns‚ Xt‚Sw Xs∂-bm-bn-cp-∂p, IY-Ifn kwKo- apW¿Øp∂ ""Xmf-tKm-]p-c-߃ Bbn Xe-bp-X-Øns‚ ]cn-jvI¿Ømhv F∂-dn-b-s∏-Sp∂ ºo- b¿Øn n¬°p-∂p.is‚ Acpa injy-m-bn´pw Xs‚ Ipe-sXm-gn-em- he-¥-e-bpsS ASn-ÿm Xmf-Øn¬ Du∂nbn-cp∂ Ifw-]m-´ns‚ ss¿a√yhpw kvnKv≤Xbpw - CSw-¥-e-bn¬ n∂p {]h-ln-°p∂ NSp-e-ß-fmbKpcp-ap-J-Øp-n∂pw Xm≥ ]Tn® ]Z-ß-fpsS Bem- Xmf-s]-cp-°ßsf XΩn¬ Iq´n-bn-W°p-∂Xm-Is´ - - -]--Øn¬ ne-n¿Øm≥ Ipdp-∏ns {]m]vX-m- ap∏-tXmfw hcp∂ Ce-Øm-f-߃ F∂ L-hm-°n-b-Xv. Zyhpw. ]c-º-cm-KX hgn-bn¬ n∂pw thdn´ Hcp Ce-Øm-f-ß-fpsS hiy-a-[p-c-amb ’¶m-c-irwKm-c-`mhw ""]mSn ]Z-ß-fn¬ Ipdp∏v kZm- k- mZ [mc-bn¬ tIm¿Ø Cu Xmf-kw-Ko-X-Ønv∂n-th-in-∏n-®n-cp-∂p. IY-Ifn kwKoX Ncn-{X- {ipXn-bm-hpI am{X-am-Wv kpjn-chm-Zy-ßfmb Ipdpw - -Øn¬ Xs∂ IoN-I-h-[-Ønse irwKmc]Z-amb Ipgepw sImºpw sNøp-∂-Xv. Ch-bpsS cwK-{]-th-""amen-n. DÆn-IrjvW Ipdp-∏nst]mse ]mSn- i-am-Is´ h¥-ebpw CS-¥-ebpw Ce-Øm-fhpw^-en-∏n-®h¿ Ipdp-∏m-imv ap≥t]m ]n≥t]m D≠m- - tN¿∂v Ime-an´p tafw XpSßn Gsd Ign-™n´pwbn-´n√ F∂Xv ]c-am¿∞w Xs∂-bm-Wv. BWv.Xmf-n-_-‘-amb ae-bm-fn-bpsS sIm´p-I-t®- ChnsS ]d™ sshhn-≤y-am¿∂ kwKoXcn-Iƒ kc-Wn-Iƒ Bkz-Zn-°m≥ tIhew imkv{X-{K-Ÿ- ߃ ASn-ÿm--am°n kwKoX hnim-c-Z¿ tcJ- kwKo-X-Ønv Xmfw AI-º-Sn-bm-°n-bmWv s∏-Sp-Øn-h® kmt¶-Xn-I-⁄mw am{Xw t]mcm.temI-sØ-hn-tS-bpw, ]m›m-Xy-am-Is´ ]uc-kvXy-am-I-s´, It®-cn-Iƒ Ah-X-cn-∏n-°p-I. ae-bmf aÆn¬ Am-Zn-bmbn ne-n-∂p-t]m- cp∂ tKm{X-kw-Ko-XsØ sXm´-dn-b-Ww. F∂m¬ tIc-f-Ønv am{Xw kz¥-amb taf-߃ F∂ sIm´p-I-t®-cn-Isf ]cm-a¿in-°msX i_vZ-tØ-°mƒ ni:_vZam-{X-Iƒ°v Gsdt]mbm¬ ae- b m- f - Ø ns‚ kwKoX Ncn{Xw {]m[m-y-ap≈ ae-bm¨a-bpsS Xmf-kw-kv°mcwA]q¿Æ-am-bn-cn-°pw. lrZ-b-Øn-em-hm-ln-°-Ww. aqt∂m ]c-am-h[n aq∂-ctbm aWn-°q-dm-bn- CXp c≠pw km[y-am-bm¬ ap°v ΩpsScn°pw I¿Wm-SI kwKoX It®-cn-bp-sStbm lnμp- kzXzw hos≠-Sp-°mw. AXn-eqsS n»-_vZ-am-{X-ÿmn kwKoX It®-cn-I-fp-sStbm ssZ¿Lyw. Iƒ°v Gsd {]mapJyw D≈ ac- ∏ m- W n,F∂m¬ mec aWn-°q-tdmfw o≠p-n¬°p∂ Xnane]mWn XpS-ßnb Ap-jvTm hmZy-hr-μ-Xmf-hm-Zy-ß-fmb sN≠-Iƒ ap≥n-c-°m-cmbn ߃ Bkz-Zn-°mw.ΩpsS ]q¿Δo-I¿ cq]-I¬∏ sNbvX ""taf-߃ inh-Zmkv h¿Ω: ssSwkv Hm^v C¥y teJ-I≥, kan-Xn-bpsS kPoh {]h¿-ØI≥ - 82 -
 • 81. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012A`n-apJw :˛ ]{Xm-[n-]-k-anXn ""Ka-I-h-iyXbm¿∂ IrjvW kwKo-X-Øns‚ Fgp-]-Ø©v h¿j-߃ ]fl-`q-j¨ Sn.-F≥. IrjvW≥ Acn-b-°pSn cmam-pP Aø-¶m-cn¬ XpS-ßn, ®p-tN¿∂ hb-enpambp≈ Fs‚ Nßm-Øw.sNssº sshZy-mY `mK-h-X¿, a[pssc aWn Hcp cmK-hn-kvXm-c-Øns‚ kpJ-tØmsS At±lwAø¿, Pn.-F≥.-_n., Fw.-Un.-B¿., XpSßn tbip- XpS-ßn.Zmkv hsc-bp≈ hnhn[ Xe-ap-d-I-fn¬s∏´ Kmb- s∂ sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ Xs‚ Xd-hm-SmbI-cpsS It®-cn-I-fn¬ Xs‚ hb-en≥ X{¥n-I-fn¬ ]qWn-Øp-d-bnse "`mK-h-X¿ aT-Øn¬, nXy-k-n∂p-Xn-cp∂ kz¿§ob kwKo-X-Øm¬ nd-™p- μ¿i-Icm-bn-cp∂ {]ikvX kwKo-XPvRcp-am-bp≈ - - -n¬°p∂p ]fl-`q-j≥ Sn.-F≥. IrjvWs‚ kam- nc-¥c kam-K-a-Ønv `mKy-ap-≠m-bn. AØ-c--X-I-fn-√mØ kwKoX {]]-©w. Øn¬ Nne-h-gn® Hmtcm nan-jhpw Fs‚ kwKoX aI-c-tPym-Xn-°p-th≠n Sn.-F≥. Xs‚ Dd-h- k]-cy-bn¬ hne-a-Xn-°m-m-ImØ Ap-`h ]mT-h-‰mØ kwKoX kvac-W-Iƒ ]¶p-h-bv°p-∂p. 75 ß-fm-bn-cp-∂p.h¿jw XnI-bp∂ Xs‚ kwKo-Xk]cy-bpsS kvac- - - - A∏m-Zpssc `mK-h-X¿, sNssº, tZi-aw-KewW-Iƒ. kp{_-“Wy imkv{Xn-Iƒ, hoWhnZzm≥, FÆ- ""Ggp-h-b- n¬ XpS-ßn-b-XmWv ]m›m--Xy- ∏Sw sh¶n-S-c-aW imkv{Xn-Iƒ XpSßn nc-h[nsa-¶n-epw ]uckvXy kwKo-X[m-cbn¬ kzbw ebn- - - kwKo-X-⁄-cn¬ n∂pw CØ-c-Øn¬ A`ymkw km[y-am-bn. hn´p-ho-gvNbn-√m-ØXpw aWn-°q-dp-Iƒ o≠p- - n¬°p-∂-Xp-amb nXy-km-[-I-Øn-eq-sS-bmWv IrjvW≥ hnkva-b-I-c-amw-hn[w hb-en-n¬ `mh- cm-K-߃ hncn-bn-®-Xv. nXyhpw cmhnse 4 aWn°v XpS-ßp∂ km[Iw aWn-°q-dp-I-tfmfw ofpw. kv°qfn¬ n∂pw D®-`-£-W-Øn-p-h-cp∂ sNdnb CS-th-f-I-fn¬t]mepw km[Iw sNøWsa-∂m-bn- cp∂p A—s‚ I¿» n¿t±-iw. Nn´-tbm-Sp-Iq-Snb km[-I-Øn-eqsS kzmb-am- °nb kKoXw tIƒhn-⁄m--Øn-eqsS Du´n-bp-d- ∏n-°m≥ Gsd klm-bn-®Xv Xr∏q-Wn-Øp-d-bnse {io]q¿Æ-{X-bo-is‚ ""hn›n-tIm-’hambn-cp-∂p. ]qWn-Øpd sIm´m-c-Ønp kao-]-ap≈ `mK- h-X¿ aT-Øn¬ n∂pw Hcp Iøn¬ sXfn™p IØp∂ Nq´pw adp-I-øn¬ Xs‚ Ip™p-ssI-hn-c- ]fl-`q-j≥ Sn.-F≥. Ir-jvW≥ ep-Ifpw tN¿Øp ]nSn®v A—≥ {io]q¿Æ-{X-boi - 83 -
 • 82. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 XpS-ßnb kwKo-Xm-Nm-cy≥am¿°v Gsd {]nb-s∏-´- Xm-bn-cp∂p IrjvWs‚ hb-en≥ hmZ- NmXp-cyw. ]c- º - c m- K X hgn- I - f n- e qsS am{Xw Xs‚ kwKoX ]mv-Ymhv cq]-s∏-Sp-Ønb siΩm-¶pSn kzman- s °m∏w hb- e n≥ hmbn- ° p∂ kpJw H∂pth- s d- X - s ∂- b m- s W∂v Irjv W ≥ Hm¿°p-∂p. Pn.-F≥.-_n.-bpsS NSp-e-ß-fmb kzc-hn-ym- k-ß-fn¬ hb-en≥ X{¥n-n-mZw ebn-∏n®v hmbn- °pI F∂Xv Ap-`q-Xn-Zm-b-I-amb Hcp Ap-`-h- am-Wv. Hmtcm Io¿Ø--Ønpw Pn.-F≥.-_n. Hmtcm sNssº-bpsS It®-cn-bn¬ ]me-°mSv aWn Aøcpw, Sn.-F≥. IrjvWpw ssien-bn-ep≈ Bem-] coXn-bmWv Ah-ew-_n- °p-∂-Xv. Pn.-F≥.-kn. bpsS ""Xma-X-a≥ kzman......t£{X-Ønse Du´p-]p-c-am-fn-I-bn-te°v a™p F∂ Io¿Ø- - Ø ns‚ Bem- ] kuμcyws]øp∂ hr›nI cmhp-I-fn¬ S-Ønb kwKoX as‰mcp Kmb- I pw B Io¿Øw Be- ] n-bm{X-Iƒ IrjvWv Hcn°epw ad-°m-m-In-√. °ptºmƒ In´p-I-bn-√. nc- ¥ c km[- I hpw tIƒhn- P v R m- hpw aZpssc aWn Aø-cpsS "eb-`mhw Ah¿Æ-Cuiz-cm-[o-hpw H∂n®-t∏mƒ IrjvW-nse hb- o-b-amWv B eb-`w-Kn-bn¬ Dcp-Øn-cn™ ""F∏-en≥ hmZ ssh`hw Iuam-c-Øn¬ Xs∂ Xfn-cn- h- c p- h m- t cm...... XpS- ß nb Io¿Ø- - ß ƒ HcpSm≥ XpS-ßn. ¢mknIv ]cn-th-j-tØmsS C∂pw Xe-ap-d-I-fn¬ Aßn-s-bmWv hb-en≥ am{¥o-Im-bn-cp∂ - n∂pw Xe-ap-d-I-fn-tebv°v ssIam-‰-s∏-Sp-∂-Xn¬ssakq¿ NuU-ø-bpsS ]I-c-°m-c-m-bn, Iuamc AXn-ibw sX√p-an-√. IrjvW≥ ]d-bp-∂p.{]mb-°m-c-mb IrjvWv sNssº sshZy-mY kwKoX km{am´mbn-cp∂ Acn-b-IpSn cmam-`mK-h-X¿ Xriq-cn¬ S-Ønb It®-cn-bn¬ ]°- p-P-ø-¶m-cpsS It®-cn°v ]°w hmbn-°m≥ A-hm-Zy-ambn hb-en≥ Ah-X-cn-∏n-°m≥ km[n-®-Xv. h[n thZn-I-fn¬ IrjvW≥ H∂n®n-´p-≠v. AXp- Aßs km[-I-Øn-s‚bpw tIƒhn-⁄m- sIm-≠p-Iq-Sn-bmhmw Acn-bIp-Sn-bpsS Ap-]aamb - - --Øn-s‚bpw IqsS {]K-¤-cmb kwKo-X-⁄-cpsS "iaI {]tbm-K-߃ Xs‚ hb-en≥ X{¥n-I-fn¬IqsS ]°w-hm-bn®v tSnb hne-a-Xn-°m-m-ImØ Bhm- l n- ° m≥ Irjv W v Ign- ™ p. XpS¿∂n-Ap-`-h-⁄m-hpw tN¿∂-t∏mƒ kam--X-I-fn- tßm´v alm-cm-P-]pcw hniz-m-Y-ø¿ XpS-ßnb√mØ Hcp hb-en≥ hmZ--ssien cq]-s∏-Sp-Øn- kwKoX {]Xn- ` - I - f pam- b p- ≠ mb kl- h mkwsb-Sp-°mpw AXv kwKoX hnZq-jn-I-sf-s°m≠v IrjvWnse AXpey {]Xn-`sb X-Xmb ssien- -AwKo-I-cn-∏n-°mpw IrjvWv km[n-®p. t`-Z-Øn-tebv°v bn-°m≥ km[n-®p. I¿Æm-SI kwKoX Ncn-{X-Ønse kph¿Æ- I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ Bflmhv sXm´-Im-eL´sa∂v hnti-jn-∏n-°m-hp∂ Hcp Ime-L´- - - - - dn™ Cu kwKoX al-Øp-°-fp-ambn Zo¿L-Im-Øn¬ AnXc km[m-cWamb Bem-] ssien- - - esØ Bfl-_-‘w-sIm≠v kv]pSw sNbvX-SpØIƒ ]n¥p-S¿∂ph∂ siΩm-¶pSn {ion-hm-kø¿, - IrjvWs‚ hb-en≥ mZw Ign™ Fgp-]-Ø©va[pssc aWn Aø¿, Pn.-F≥. _me-kp-{_-“Wyw h¿j- ß - f mbn `mc- X ob kwKo- X - k - ` - I fpw - 84 -
 • 83. - 85 -876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 kan-Xn-bp-amtbm ta¬im-¥n-bp-amtbm _‘-s∏-Sp-I.8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 hgn-]mSv S-Øp-hm≥ Xmev]-cy-ap≈ `‡-P--߃8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 hnti-jm¬ hgn-]m-Sv, DZ-bm-kvX-a]qP8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Xma-cw-Ip-f-ßc {io [¿Ω-im-kvXm-hnv87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 A`njvS kn≤n-bv°mbn Ien-bp-K-h-c-Z-mb `K-hm≥8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 kzmanicWw87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321s]bvXn-dßp∂ km¥z kwKo-Xam-Is´ F∂v. - - Xmb ssien ip≤-Xbpw B {]Xn-`-I-fpsS kZ-dn- b msX Xß- f psS a-   n¬ Ipfn¿ ag- b mbn ap-d-bnse kwKoX {]Xn-`-Iƒ. Kpcp-`-‡nbpw X-t]mIpw Cu am{¥oI mZ-[mc F°m-ehpw CS-ap- I-cn®v It®cn S-Øn-b-h-cm-bn-cp∂p Ign™ Xe-kwKoX t{]an-bp-sSbpw A¥-cwKw sImXn-®p- ip≤-kw-Ko-X-Øns‚ Bflm-hns kzmwio-dnb B hm-Z--ssien {ihn-°p-tºmƒ Hmtcm ∏n-°p-∂-Xv.Fs‚ Kpcp-]cºc kln°n-√. ""KaI hiy-Xtb- - - - Xn¬ n∂pw Fs‚ kwKoX a- ns ]n≥Xn-cn-hmbn-®m¬ ip≤-kw-Ko-XsØ Poh-hm-bp-hm-bn-°≠ Ct∏m-gsØ kwKo-X-⁄¿°v ]°w hmbn-°p-∂-X-⁄cpw Db-cm≥ {ian-°p-tºmƒ AXnv ]°w ip≤kwKo-X-tØm-Sp≈ {]Xn--]Øn Xs∂-bmWvhy‡n-Xzw-t]mepw ASn-bdh-®p-sIm≠v ]e kwKo- am{Xsa sNøp-∂p-≈q. Kpcp-ap-J-Øp-n∂pw e`n®"Ap-I-cW ssien-I-fn-eqsS kz¥w kwKoX hb-en≥ N{I-h¿Øn tkmtfm kwKo-X-k-Z- p-Iƒamdn-bn-cn-°p-∂p. Ahn-Sp∂pw Chn-Sp∂pw IS-sa-SpØv F∂m¬ Ign™ H∂c-]-Xn-‰m-≠mbn Cu C∂v "Kpcp-`‡n F∂Xv Hcp {]I-Sambn - - ≈p-∂p.  p-Isf Hcp-`-h-am°n am‰n-. IS∂v Ggp-I-S-ep-Iƒ°-∏pdw hsc ams‰m-en-sIm- Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 • 84. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKoXhpw BtcmKyhpw tUm. _n. ]pjv] IrjvW≥ kIehm°pIƒ°pw As√¶n¬ hmIvab icocØn¬ hnhn[ N{I߃ D≠v. AhsbØnv, B[mcamb kwKoXw Hcp mZ `mjbmWv. DW¿Øphm≥ mtZm]mkbn¬ IqSn{]]©w apgphpw mZmflIamWv. mtZm]mk Ambmtk km[yamWv. FßsbmbmepwF∂Xv tam£{]m]vXn°p≈ D]m[nbmWv F∂ i_vZßtfmfw ]g°ap≈ k]vXkzcßfmWvkXyw a nem°nb ]e kwKoX ⁄mnIfpw kwKoXØnv B[mcw. Chsb {IaoIcWwAhchcpsS Io¿Øßfn¬ IqSn ]camflm sNbvXv ip≤hpw √ abhpw tN¿∂vhns mZcq]nbmbn Apk‘mw sNøp∂ kwKoXØnv DXIp∂ BtcmKyhpw kuJyImcyw ]cma¿in®n´p≠v. kwKoXsØ°pdn®v hpap≈ mZambn cq]s∏SpØnbm¬ kwKoXwthZßfnepw D]njØpIfnepw a‰pw √Xpt]mse ]mSn {]ISn∏n°m≥ Ignbp∂p;hnhcn®n´ps≠¶nepw {]mtbmKnI XeØn¬ D]mkbneqsS.apjys‚ kmwkv°mcnI PohnXhpambn imcocnIhpw, amknIhpamb BtcmKy_‘s∏´mWv, kwKoXØns‚ ]cnWmaw Ønpth≠n BZnXy `Khms D]mkn°p∂XpAs√¶n¬ hnIkw D≠mbn´p≈Xv. hnhn[ t]mse PohnXØnse t¢ihpw {]bmkhpwIeIƒ F√mw Xs∂ apjykwkv°mcsØ amdm≥ mtZm]mkbv°v As√¶n¬ kwKoXsI´n∏Sp°m≥ klmbn°p∂ D]m[nIfmWv . Bcm[bv°v km[n°pw. BflmhnsAhbn¬ G‰hpw t{ijvThpw, Znhyhpw, kuJy Adnbmpw Bμw Ap`hn°mpw km[n°pw.hpambXv kwKoXamWv. Hcp hy‡n Ahnep≈ ]e hn[Øn kzckaqlßfpsS klmbtØmsS ep≈ hnjb Nn¥Isf√mw ad°pItbm, am‰nBib {]ISw SØp∂ Cu mZ `mjbv°v shbv°pItbm sNbvXm¬ am{Xta [ymhpHcp hy‡nbpsS ]e hnImcßtfbpw ˛`‡n, Itbm, e£yØnseØpItbm sNøm≥ km[n°qtIm]w, irwKmcw, kt¥mjw, im¥X, k¶Sw (kwKoXØn¬ IqSn km[n°pw).XpSßnbh {]ISam°phmpw Ignbpw. Hcp icocØnv hymbmaw Bhiysa∂Xphy‡nbpsS a ns‚ GIm{KXbv°v t]mse Xs∂ a npw AXv BhiyamWv.ApKpWambn tN¿∂v hnhn[ `mh߃°v cq]w kwKoXw tI´psImt≠m, ]‰psa¶n¬ ]mSn¬Iphmpw km[n°p∂p. kwKoXØns‚ sImt≠m, aqfns°mt≠m tPmenbn¬ hym]rXÿmbnbmb cq]w i_vZamWv. i_vZØns‚ cmbm¬ apjnhp tXm∂msX Imcy߃ s]s´∂vmmXzØn¬ DcpØncnbp∂XmWv kwKoXw. oßpw. mtSmSn Km߃ ]eXpw Aßs{]IrXnbnse Hmtcm NeØnepw kwKoXw D≠v. cq]s∏´XmWv . hnØpIƒ hnXbv ° ptºmƒ,`qan Nen°p∂p, Im‰p hoip∂p, CeIƒ ]mSØv sImøptºmƒ, sh≈w tImcptºmƒ,Nen°p∂p, Cßs FhnsS tm°nbmepw Hcp h≠n hen°ptºmƒ, Rmdv Sptºmƒ ˛ CßsXmfØneqsSbmWv oßp∂Xv. apjyicoc ]e tPmenIƒ°nSbnepw Ah¿ AdnbmsXØnse mUnIƒ XpSn°p∂Xv, lrZbw ]mSnbncp∂p. Nnet∏mƒ Znhk tPmen°nXpSn°p∂Xv Cßs F√mw ]co£n®m¬ Hcp Sbntem tPmenIƒ Xo¿Øtijtam P߃AfhneqsSbmWv. Afhv sX‰ptºmgmWv kwLw tN¿∂v ]mSn kt¥mjn°p ambncp∂p{]bmkw D≠mIp∂Xv. GXnpw Afhv, Xn´w, ]≠v. Aßs AhcpsS ZnNcy bn¬ kwKoXwHcp Nn´ thWw. IqSn Dƒs∏SpØn Pohn°p∂ h¿°v Hcp tbmKimkv{X {]Imcw apjys‚ ]cn[nhsc kv { S v C√msX BtcmKyhpw - 86 -
 • 85. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012nen¿Øphm≥ km[n°p ambncp∂p. tØmsS Pohn°m≥ km[n°pw. X∑qew √Xv sNSnIfpw acßfpw t]mepw kwKoXw Nn¥n°phmpw, {]h¿Øn°phmpw tXm∂pw.tI´m¬ √ Imbv^e߃ Xcp∂p F∂Xpw Hcp [ymw sNbvXv a ns nb{¥n°m≥kXyamWv . AXpt]mse ]£narKmZnIfpw ]mIs∏SpØm≥ {ian°p∂Xp t]mse kwKoXwk¿∏hpsa√mw kwKoXckw˛KmckØn sIm≠v Ffp∏Øn¬, thKØn¬ a ns ]nSn®v[ocmWv F∂p≈Xv hfsc ]gatbdnb t«mIw n¿Øm≥ km[n°p∂tXmsSm∏w, BtcmKywsXfnbn°p∂p. kwc£n°phmpw ]‰pw. NnIn’m k{ºZmb iniq¿ thØn ]iq¿ thØn Ønse√mw, {]tXyIn®v amknItcmK߃°v, thØn Kmckw ^Wn: Hcp D]m[nbmbn kwKoXw D]tbmKn°s∏Sp∂p. XßfpsS Zp:JsØ ad°p∂p. kwKoXØnv Huj[ KpWaps≠∂dn™ hntZinIsf√mw AhchcpsS Ct∏mgsØ Xnc°n´ PohnXNcybn¬cmPyßfnse Bip]{XnIfnepw a‰p Xo¿®bmbpw kwKoXw BhiyamWv. Ahcÿm]ßfnepw kwKoXw Hcp D]m[nbmbn hcpsS C—bv ° pkcn®v Km߃ {ihn°p{]tbmKn®p XpSßnbn´v F{Xsb{Xtbm Itbm, Be]n°pItbm sNbvXm¬ a npImeambn. ]t£ AXns‚ aqeImcWw ΩpsS kpJhpw im¥nbpw e`n°p∂Xp aqew`mcØnse thZßfnepw a‰pw ]≠p ]t≠ icocØnv KpWhpw kuJyhpap≠mIpw.]cma¿in®n´ps≠¶nepw AXns‚ BtcmKyhiw BtcmKy kºØnpw ∂v. Aßs kwKoXw,Nn¥n°m≥ hfsc ]Xps°bmWv ΩpsS BkzZn°phm≥ DXIp∂ Hcp hnjbhpw,BfpIƒ XpSßnbncn°p∂Xv F∂Xv Hcp Zp:J BtcmKy kwc£WØnv Hcp Huj[hpamWv.kXyamWv. hnjbNn¥Iƒ°XoXamb `KhXv apjyicocØnep≈ mUnIƒ, Nn¥bneqsS am{Xw BflkpJhpw kt¥mjhpwRcºpIƒ,c‡[anIƒ, lrZbanSn∏pIƒ tSm≥ Ffp∏amb am¿§w kwKoX D]mapXembhsb√mw Hcp t]mse nb{¥n°phm≥ kbmsW∂pw P߃ AXv a nem°nkwKoX BkzmZw G‰hpw √XmWv. {]mh¿ØnIam°Wsa∂pw AtIw apnhcy a am[mamWt√m Gh¿°pw ∑mcpw, kwKoX{KŸImc∑mcpw kwKoX⁄mBhiyamb Hcp LSIw. AXv kwKoXØn¬ nIfpw a‰pw A`n{]mbs∏´n´p≈Xn¬ bmsXmcpIqSn e`n°pw F∂Xv Xo¿®bmWv. a ns‚ A¤pXhpan√. √ kwKoXw D≈ ÿeØvBtcmKyØnp th≠n aw sNøp∂Xv kv{S nv CSan√. Aßs KpWhpw kuJyhpwDØaamWv . AtXmsSm∏w AXn¬ Aev ] w BtcmKyhpap≈ icochpw imcochpw D≈h¿°vkwKoXw IqSnbmbm¬ Xo¿®bmbpw aw kt¥mjtØmSpw BtcmKytØmSpw IqSnsNøp∂ hy‡nbv°v kt¥mjhpw kam[mhpw Pohn°m≥ km[n°pw F∂Xn¬ bmsXmcpAhdnbmsX e`n°pw. F∂pw Ipd®p kabw kwibhpw C√. kwKoXw D≈ ÿeØvAph¿Øn®m¬ Dt∑jtØmsS DtØP BtcmKyhpw D≠mIpw. tUm. _n. ]pjv]m IrjvW≥ : {]ikvX kwKo-X⁄, tIcf k¿Δ-I-em-ime kwKoX hn`mKw ta[m-hn. - 87 -
 • 86. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKoX-]-cn-]m-Sn-bn¬ i_vZ-kw-hn-[m--Øn-p≈ {]m[myw {io. An¬ A- p- Z nw hf¿∂p- s Im- ≠ n- c n- ° p∂ Cu hsc i_v Z - k w- h n- [ m- sØ ∂mbn sNøm≥temI-Øn¬ as‰√m taJ-e-bn-se-∂-t]mse i_vZ- km[n-°pw.kw-hn-[m-hpw hf¿∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Hcp thZn- Cn Ipd®v s]mXp-Im-cy-߃ ]d-™p-sIm-bn¬ Ah-X-cn-∏n-°p∂ F¥p ]cn-]m-Sn-bm-bmepw ≈-s´. kwkm-c-Øn-m-sW-¶n¬ ssa°v Hcn©vAXnv C∂v ku≠v knÃw IqSntb Xocp. AI- e - Ø n¬ am{Xw ]nSn- ° p- I . As√- ¶ n¬tÃPn¬ Ah-X-cn-∏n-°p∂ kwKo-XsØ F{Xbpw ssa°n¬ n∂v AIew IqSp-t¥mdpw i_vZhpwhy‡-am-bn-´pw, kv^pS-am-bn´pw ImXnv Cº-am¿∂ Ipd-™p-h-cpw. Cn ]m´p-Im-c-m-sW-¶n¬ i_vZ-coXn- b n¬ t{imXm- ° sf tIƒ∏n- ° p- I - b m- W v Øns‚ G‰-Xm-gvN-Iƒ°-p-k-cn®v ssa°v ASp-s√mcp ku≠v knÃw hgn Hcp ku≠v F©n- ∏n®pw AI-Ønbpw ]nSn-°-Ww. CXn-s-bmWvo-b¿ sNtø-≠Xv. AXnv ]°-ta-f°m-cp-sS, Kmb- - - ssa°v _me≥kv F∂p ]d-bp-∂-Xv. ΩpsSI-cp-sS, t{imXm-°-fpsS k¿tΔm-]cn kwLm-S-I- m´n¬ {]mkw- K n- I - c pƒs∏sS ]ecpwcpsS ]n¥pW B ku≠v sNøp∂ Bfnv D≠m- ssa°n¬n∂pw 1 ASn F¶nepw Zqsc amdn-n-bn-cn-°-Ww. Hcp ku≠v F©n-o-b¿°v Bhiyw ∂mWv kwkm-cn-°p-∂-Xv. CsXm-gn-hm-°p-∂Xvth≠Xv kwKoX ⁄mhpw hmtZym-]-I-c-W-ß- ∂m-bn-cn-°pw. AXp-t]mse tÃPns‚ c≠ph-fn¬ n∂pw hcp∂ i_vZ-ßsf Xncn-®-dn-bm-p≈ iØpw kv]o°¿ hbv°p-tºmƒ GI-tZiw Sp-Ignhpw {ipXn-I-fpsS G‰-˛-Xm-gvN-Ifpw BWv. `m-K-Øm-bn-Xs∂ ku≠v sNøp∂ Bƒ Ccn-CsXm-∂p-an-√msX ku≠v sNøp∂ hncp-X-∑m-cpw °Ww CXv kmt¶-XnIamb Hcp XXz-amWv n¿`m-Cu cwKØv [mcmfw D≠v F∂Xv k¶-S-I-c-amb Ky-h-im¬ ΩpsS m´n¬. Acn-Intem As√-¶n¬hkvXpX Xs∂-bm-Wv. tÃPn-en-cn-°p∂ kwKo-X- Hcp Hgn™ tImWntem Bbn-cn°pw ku≠vI- c psS IqsS A©v ssZh- ß ƒ Ds≠- ∂ m- W v sNøp∂ Bsf Ccp-Øp-∂Xv (C-cn-bv°p-∂-Xv).k¶¬∏w. AXn¬ H∂maXv PK-Xo-iz-c≥ Xs∂-bm-Wv. c≠m-a-tØXv t{imXm-°ƒ, aq∂m-a-tØXv]°-ta-f-°m¿, mem-a-tØXv Ah¿ n¬°p∂`qan (tÃ- P v ) , A©m- a - t ØXv ssa°v knÃw.C{Xbpw {]m[m-y-ap≈ CXns AXn-t‚-Xmb]q¿Æ-amb khn-ti-j-X-tbm-Sp-IqSn sNøm≥ Hcpku≠v F≥Pn-o-b¿°v D≠m-tI-≠-Xmb kml-N-cy-߃ Ch-sbm-s°-bm-Wv. H∂ma-Xmbn √KpW-ta-∑-bp≈ ku≠v knÃw, hmtZym-]-I-c-W-ß-fpsS Izmfn-‰n, ]cn-]mSn S-Øp∂ ÿe-Øns‚{]tXy-IX (A-Xm-bXv Ft°m C√mØ ÿewF∂¿∞w). C{Xbpw Ds≠-¶n¬ ˛ Hcp ]cn[n - 88 -
 • 87. - 89 -8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Hcp°p-∂-Xm-Wv.87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 `‡-P--߃°v ]d nd-bv°p-hm-p≈ kuIcyw kanXn8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X-Øn-tebv°v nd-]-d-tbm-Sp-IqSn hc-th¬°p-∂p.87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 tZi-m-Y-mb {io ]q¿Æ{X-bo-is Xma-cw-Ip-f-ßc8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2012 s^{_p-hcn 16,-hymgw87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 {io ]q¿Æ-{X-bo-is‚ ]d Fgp∂≈n∏v8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 {io An¬ : Km{]hoW, ku≠v F©n-o-b¿Ipdn∏v ChnsS Ah-km-n-∏n-®p-sIm-≈-s´. Snsb ]q¿Æ hnP-b-Øn-se-Øn-°m≥ km[n-°p-I-£an-°Ww F∂p-IqsS ]d-™p-sIm≠pw Cu Ww. ImcWw knÃw ∂m-bn-cp-∂m-se ]cn-]m-sXt‰m Ipdthm h∂p-t]m-bn-´p-s≠-¶n¬ kZbw {]m[mywXs∂ ku≠v knÃ-Ønpw sImSp-°-ambn ]¶p-h-®p-sIm≠pw CXn¬ Fs¥-¶nepw am{X- a √ t{]m{Km- a nv sImSp- ° p∂ AtXFfnb Adn-hn¬ tXm∂nb Imcyw {]nb `‡-cp- Øns _me≥kv sNøm-m-In√ F∂-Xp-X-s∂.ÿe-]cn-an-Xn-aqew ChnsS Npcp-°p-Ibm-Wv. Fs‚ - - t{imXm-°ƒ tIƒ°p-∂-Xp-t]mse tI´v i_vZ-bp-≈q. CXn-s-°p-dn®v Fgp-Xp-hm≥ [mcm-f-ap-≠v. Cßs Ccp- ∂ m¬ Abmƒ°v kwKo- X sØ Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 • 88. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKo-Xm-`ym-kw˛ C∂-se, C∂v tUm. ]fl Fkv. Xºp-cm≥ ¸ÉÖÊiɨÉÉÇiÉÉ ±ÉªÉ:Ê{ÉiÉÉ F∂ B]vX-hmIyw `mc-Xob ®m¬ a- n-em-Ipw. F∂m¬ Kpcp-hnv kz¥w It®-kwKo-X-Øns‚ apJ-ap-{Z-bm-Wv. `mh, cmK, Xmf- cn- I ƒs°√mw injys‚ AI- º - S n- b p- ≠ m- h pw.ß-fpsS eb-amWv kwKo-X-Øns‚ Poh-m-Un. kwKo-Xm-`ym-kØnv G‰hpw {][m LS-IamWv - - -CXn¬ n∂p-Xs∂ "`mc-Xob kwKo-X-Øns‚ "tIƒhn-PvRmw. Cu Ime-L-´-Øn¬ Kpcp-ap-J-alXzw {]Xy-£-am-W-t√m. kma-Km--Øn¬ n∂p- Øn¬ n∂v tIƒ°p-∂-X-√msX thsdmcp ssien¤-hn® `mc-Xob kwKoXw 15-˛mw q‰m-≠n-p-tijw injy≥ {ihn-°p-I-bn-√.lnμp-ÿmn kwKoXw F∂pw I¿Æm-SI kwKo- C∂v, Kpcp-Ipe am¿§-Øn¬ kwKo-X-a-`y-kn-X-sa∂pw c≠p kc- p-I-fmbn th¿Xn-cn-™p. kzc °p-∂-h¿ hnc-f-am-Wv. ]t£, Cu coXn-bn¬ cq]w-Ka-IßfpsS {]tbm-Kco-Xn-bn-ep≈ hyXym-kamWv - - - - sIm≠ {]Xn-`-I-sf-sb√mw temIw AwKo-I-cn-®n-Cu c≠p imJ-I-tfbpw th¿Xn-cn-°p-∂-Xv. ´p-≠v, Bcm-[n-®n-´p-≠v. kwKo- X m- ` ym- k - s Ø- ∏ ‰n ]d- b p- t ºmƒ, Cn ÿm]--ß-fn-eq-sS-bp≈ A`y-kG‰hpw {]Y-a-ÿmw "km[-I-Øn-m-Wv. "km≤y- coXn ]cn-tim-[n°mw (institutionalised learning).a-√m-ØXv km[n-s®-Sp-°pI ˛ CXmWv km[Iw km[m-c-W-bm-bn, cmhnse apX¬ sshIp-t∂cwF∂ hm°n-¿∞w. 19-˛mw q‰m-≠v, 20-˛mw q‰m- hsc Hmtcm aWn-°q¿ ssZ¿Ly-ap≈ ]T ka-≠ns‚ XpS-°-Ønepw kwKoXw A`y-kn-®n-cp-∂Xv b-amWv ne-hn-ep-≈-Xv. A≤ym-]-Icpw ]e ssienKpcp-Ip-e-Øn¬ n∂p-am-{X-am-bn-cp-∂p. h¿j-ß- Ah-ew-_n-°p-∂-h-cm-Imw. ]Tn-Xm-°ƒ°v, ]e-cp-tfmfw Kpcp-hn-tm-sSm∏w hkn®v, Kpcp-hn-p-th≠ sSbpw kwKo-X-ssien tIƒ°mpw Dƒs°m-≈m-ip{iq-j-Ifpw sNbvXp, Kpcp-hns‚ kuI-cy-Øn-- p-ap≈ Ah-kcw e`n-°p-∂p. Kpcp-Ipe k{º-Zm-p- k - c n®v kwKoXw A`y- k n- ° pI ˛ CXmWv b-Øn¬, injy-p-th≠ kwKo-X-⁄m-hpw Pohn-A∂sØ coXn. C∂-sØ-t∏mse "ske£v Xm-p-`-h-⁄m-hpw Kpcp-hn¬ n∂p-Xs∂ e`n-kzmX-¥y-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. Kpcp-ap-J-Øn¬ n∂p- bv°p-∂p. ]t£, ÿm]--ß-fn¬ tN¿∂p ]Tn-h-cp∂ kwKoXw am{Xta injy≥ {ihn-°p-∂p- bv°p-∂-h¿°v kwKo-XsØ Bg-Øn¬ a- n-em-≈q. AXn-ITn-amb Zn-Ncy-Ifm-bn-cp∂p injyv - - - - °m≥, Bkz- Z n- ° m≥, Ap- ` - h n- ° m≥ Ign- b p-Ah-ew-_n-t°-≠n-bn-cp-∂-Xv. ]t£, AXn-s‚- ∂pt≠m F∂p kwi-b-am-Wv. C∂v PohnX am¿§-sb√mw ^ew injyv PohnX km^eyw Xs∂. Øn-p-th≠n am{Xw kwKo-X-a-`y-kn-°p-∂-h-cm-W-BN{μ-Xmcw hnf-ßp∂ Xmc-ß-fmbn Cu injy- [n-I-hpw. AXn-p-th-≠n, kwKo-X-Øn-tmSv _‘-sc√mw kwKoX temIØv Adn-b-s∏-Sp-∂p. {io. ap-≈tXm A√m-ØtXm Bb ]e hnj-b-ßfpwAcn-b-°pSn cmam-pP Aø-¶m-cpsS {][m injy- ]Tn-t°-≠n-h-cp-∂p. AXp-sIm≠v Cu hnin-jvS-I-m-bn-cp∂ {io. ]me-°mSv sI.-hn. mcm-b-W-kzman esb Bg-Øn¬ Dƒs°m-≈m-p≈ Ah-k-chpwKpcp-Ipe hnZym-`ym-k-Øn-eq-sS-bmWv kwKoX Ipd-bp-∂p.km{am´v Bb-Xv. amk-ß-tfmfw Kpcp injystcn¬ Hcp IrXn-t]mepw ]Tn-∏n-°p-I- D≠m-bn-´n- ÿm]--ß-fn-eq-sS-bp≈ kwKo-Xm-`ym-k--s√∂v At±-l-Øns‚ Poh-N-cn{Xw ]cn-tim-[n- Ønv n¿∫-‘-ambpw Nne n_-‘--Iƒ ]men- - 90 -
 • 89. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012t°-≠-Xm-Wv.1. HcmgvN (25 aWn-°q¿)bn¬ Ipd- ™Xv 15 aWn-°q¿ kwKo-Xm- `y-k--Ønv (Practicals) am{X- am-bn-cn-°-Ww.2. Bgv N - b n¬ Ht∂m ct≠m aWn- ° q¿ BUn- t bm- ˛ - h o- Untbm ¢m pIƒ n¿∫-‘- am-°-Ww. alm-∑m-cpsS It®-cn- Iƒ tIƒ°mpw AXn-eqsS qX- - a mb Adn- h p- I ƒ Xr∏q-Wn-Øpd B¿. F¬. hn. kwKoX tImtfPv tSmpw Ahsc k÷-am-°- {]n≥kn- ∏ ƒ Bbn- c p∂ Imew, tIc- f - Ø nse Ww. I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ kph¿Æ-Im-e-am-bn-cp-3. amk- Ø n¬ Hcp Xh- W - s b- ¶ nepw Hmtcm ∂p. Hcp cmKw Bem-]w XpS-ßn-bm¬ aWn-°q- hnZym¿∞nbpw Ahs‚ ]T--]p-tcm-KXn sXfn- dp-I-tfmfw o≠p-n¬°pw B ¢mkv. atm-˛-hm-Iv- bn-°p∂ Hcp t{]m{Kmw Ah-X-cn-∏n-°-Ww. ˛-i-cocw˛F√mw qdp-i-X-amw kwKo-X-Øn-e¿∏n- AXm-bXv {]mIvSn-°¬ Hmdn-b‚Uv Bbn- ®- h - c m- b n- c p∂p A∂sØ Kpcphpw injy- c pw.´p≈ GXp Ie-Iƒ A`y-kn-°p-hmpw {]mIvSn- {iosi-Ω-¶pSn {ion-hm-k-ø-cpsS injy-]-c-º-c-°¬ ¢mknv ap≥Xq°w sImSp-Øp-sIm-≠p≈ bn¬s∏´ {io amth-en-°c {]`m-I-c-h¿Ω Cu]mTy-]-≤-Xn-bmWv th≠-Xv. kμ¿`-Øn¬ G‰hpw kvac-Wo-b-m-Wv. C{Xbpw ]qP-o-b-mb kwKo-X-Nm-cyv th≠{X AwKo- C∂v , tIc- f - Ø n¬ 3 ÿm]- - ß - f mWv Imcw At±lw Pohn-®n-cp∂ Ime-L-´-Øn¬ In´n-kwKoX tImtf-Pp-I-fmbn Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv. Xncp- bn- ´ pt≠m F∂v kwi- b - a m- W v . Hcp icm- i cnhn- X mw- I q¿ cmP- h w- i - Ø ns‚kw`m-h--bmbn {io kzmXn-Xn-cp-mƒ tImtfPv Xncp-h--¥-]p-cw,sIm®n cmP-hw-i-Øns‚ kw`m-h--bmb B¿.-F¬.-hn. tImtfPvHm^v ayqknIv & ss^≥ B¿Svkv,Xr∏q-Wn-Øp-d, ]me-°mSv sNssºkvamcI kwKoX tImtfPv. CXn-p-]p-dta tIcf Fw.-Pn. Imen-°‰vIÆq¿, ImeSn F∂o k¿Δ-I-em-im- e - I - f n¬ ayqknIv Un∏m¿´vsa‚ vkv thsd-bp-ap≠v. kzmXn-Xn-cp-mƒ kwKoX tImtf-Pn¬ {iosiΩ- ¶ pSn {ion- h m- k - ø ¿ ]me-°mSv sNssº kwKoX tImtfPv - 91 -
 • 90. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 ⁄m-ap≈ hnZym¿∞n-bv°p- ]Tw aqew Hcp hnZym¿∞n°v `qtem-I-Øns‚ t]mepw kc-f-amb am¿§-Øn- GXp `mK-Øp-n-∂m-bmepw CjvSs∏´ Kpcp-hns‚ - eqsS kwKo- X - Ø ns‚ Ah- ]mT-߃ ]Tn-°mw. Kmlw h¿≤n-∏n-°p-∂-co-Xn-bn- kwKo-X-tem-IØv Kth-jW {]_-‘-ßfpw ep≈ A≤ym-] coXn-bm-bn- [mcmfw CSw tSn-°-gn-™p. F¶n-epw, icn-bmb cp∂p {io. h¿Ω kmdn-t‚-Xv. coXn-bn¬ Kth-jWw S-Øn, Xøm-dm-°nb {]_- Hcp kwKoX hnZym¿ ‘-߃ FÆ-Øn¬ Ipd-hmWv. Hmtcm Kth-j- amth-en-°c B¿. {]`m-Ich¿Ω - - ∞n°v C∂v kwKo-X-a-`y-kn- Whpw kwKo-Xtem-IsØ Hmtcm qX-ta-Jesb - - - bv ° m≥ am¿§- ß ƒ Gsd- Atz-jn-°p-∂-Xm-bn-cn-°-Ww.bmWv. F¶n-epw, Kpcp-ap-J-Øn¬ n∂pw tcn´v Cu Ime-L-´-Ønse {]tXy-I-X-bmb ""dnbm-A`y-kn°p-∂Xns‚ Ap-`h⁄mw as‰mcp am¿§- - - - en‰n tjmIƒ s]mXp kaq-lsØ Iog-S-°n-bn-´p-Øn-eq-sSbpw e`n-°n-s√∂v Xo¿®-bm-Wv. Imk-‰vkv, ≠v. kwKoXw GXp coXn-bn¬ ]Tn-®mepw Cukn.-Un.-Iƒ, hn.-kn.-Un-Iƒ XpS-ßnb ]e B[p-n- "tjmbn¬ ]s¶SpØn-s√-¶n¬ PohnXw Xs∂tIm-]-I-c-W-ßepw Ah-ew-_n®v kwKoX tZh- hy¿∞-sa∂p hniz-kn-bv°p∂ Hcp "aqV-k-¶e-Xsb a- n-em-°m≥ {ian-°p-∂h¿ C∂v [mcm-f- - ev]-Øn--Sn-a-bm-b-h¿ Gsd-bm-Wv. CXv ]pXp-X-e-am-Wv. kwKo-XØns‚ ASn-ÿmw lrZn-ÿam-b- - - ap-dbpsS `mhnsb Ccp-´n-em-°p-Itb D≈q. Xobnp -h¿ am{Xsa Cu am¿§w kzoI-cn-°m≥ ]mSp-≈q. ]pdsI ]mbp∂ Cubmw ]m‰-bpsS Ah-ÿ-bn-{]mtbm-KnI Xe-Øn¬ hcp∂ sX‰p-Iƒ a- n- te°v t]mIm-Xn-cp-∂m¬ ∂v!em°n Xcm≥ Cu Ce-Ivt{Sm-WnIv D]-I-c-W-߃s°m∂pw km≤y-a√t√m. CXn-p-]p-dta "Hm¨ - - I¿Æm-SI kwKo-Xw, lnμp-ÿmn kwKo-sse≥ ÃUokv Cu p‰m-≠ns‚ apJ-ap-{Z-bm-Wv. Xw, efnX kwKo-Xw XpSßn GXp kwKoX imJ-`qtKm-fØns‚ c≠p Zn°n-en-cp∂v Kpcphpw injypw - bn-em-bmepw, nc-¥cw {ih-W-Øn-eqsS tIƒhn-C‚¿s‰v hgn kwh-Zn-°p-∂-Xm-Wv Cu coXn. ⁄mw h¿≤n-∏n-®v, tI´v a- n-em-°n-b-Xnsinjys‚ {]tbm-K-X-e-Øn-ep≈ sX‰p-Iƒ Xncp- km[Iw sNbv X p- d - ∏ n- b v ° p- ∂ - h - c psS ka£wØm≥ km[n- ° p- s a- ∂ Xv Cu "Hm¨ sse≥ kwKoX tZhX {]Xy-£-s∏-Sp∂p ˛ PohnXw [y-¢mkns‚ Hcp √hi-am-Wv. Cu coXn-bn-ep≈ am-°n-Ø-cp-∂p.! tUm. ]fl Fkv. Xºp-cm≥ : Xr∏q-Wn-Øpd B¿. F¬. hn. tImtf-Pnse hoW hn`mKw ta[m-hn.876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218 1 765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 lecjXkgä~j aìùl hgvjgíejC8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ùhbqèv~äfw mqbªeÎve mukjfTgk876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 - 92 -
 • 91. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKoX Ncn-{X-Ønse A]q¿Δ nan-j-߃ Falicitation to G.N.B. Krishna Gana Sabha, Madras Palghat Mani Iyer speaksMusiri, Tiruvalangadu Sundaresa Iyer & Guruvayur Dorai. Vocal Stdg. Left: Tanjore Vaidyanatha Iyer, Right: Musiri Subramania Iyer support by T.K. Govinda Rao & K.S. Venkataraman Sitting: T. K. Moorthy Edinbrugh Festival 1965 Mani Iyer Raja Mani KVN Lalgudi Maharajapuram - Govindaraj Pillai - Palghat Mani Iyer - Swaminatha Pillai (Bombay Concert) (Tampura - Maharajapuram Santhanam) T. R. Mahalingam in action D.K. Pattammal - 93 -
 • 92. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 P¬km L¿ IrjvW-aq¿Øn hnkvXr-Xamb Aº-eap-‰hpw Aº-eaXnepw - - - - hymJym--߃... Bh¿Øn®ptI´v hne-bn-cp-Øm-XnS-∏n-≈n-`n-Ønbpw Iym≥hm-km-°nb Ip´n-°m-e- p≈ kuI-cy-߃ D≠m-bn-cp-∂n-√. kml-N-cy-Øm-Wv. ]®n-e-Ifpw ]q°fpw nd-ß-fmb Ip´n- ߃... tPmenbpw tS∏v dn°mUpw kz¥-ambn `hn-°m-ew. nc-¥-c-hm-b-bpw k‘y-s°mcp Znh- ®-t∏m-gmWv Fw.-Un. cma-m-Ys ]nSn-®-Sp-Øn-cp-kw.... Fs∂ms° IpØn-°p-dn-°-epw. ]T--Im- Øp-∂-Xv.ehpw B {]mbhpw Hm¿Ω-bn-s√∂pw Iq´n-t°m- kwKoXw F∂m¬ am[pcyw F∂p tcJ-s∏-fq..... Cß-s-bn-cn-s°bmWv Hcp sshIp-t∂cw Sp-Øn-b-am-Xn-cn-bm-Wv Aen-Jn-X-n-b-aw. Xs‚ Icp-]cn-]m-eb ]cn-]m-eb cLp-mY tIƒ°p-∂-Xv Øp‰ imco-c-Ønp tbmPn-°p∂ Xc-Øn-te°pBIm-i-hm-Wn-bn¬ n∂mWv. hmbn-®p-sIm-≠n- kwKo-XsØ sacp-°n-sb-SpØv Fw.-Un. cma-m-Y≥cp∂ A£-c-ßsf aS-°n-sbm-Xp°n sNhn-sIm-Sp- AXp Xncp-Øn. 1956 Ime-L-´-ß-fnse It®-cn-I-Øp. a pw IÆpw Xqin-®p. cma cma cma cma fn¬ Kpcp ssSK¿ hc-Zm-Nm-cn-bpsS Omb hoWn-tImZ- W v U - c m- a , Fw.- U n. cma- m- Y ≥ ]mSnb cp-s∂-¶nepw ]ns∂-∏ns∂ AXp-am-dn. auen-I-am-dn°mUv Fs∂m-c-dn-bn-∏pw. bn. Ap-I-cWw Akm-≤y-hpw. ap≥Iq´n Btem- Nn-®pNn´-s∏-Sp-Øn-sb-SpØ Bem-] coXn-b-√-Xv. C∂-e-tØ-Xns‚ Bh¿Ø--hp-a-√. nanj coXn- bm-Wv. AXp-sIm≠v ]n∂n-en-cn-°p∂ injys‚ ZuXyw Bh-iy-s∏-Sp-tºmƒ Pew FSp-Øp-sIm-Sp- °¬ am{X-am-Wv, IqsS ]mSp-I-b-√. Hmtcm Io¿Ø--Ønpw Hmtcm Afhv n›- bn-®n-´p-≠v. Io¿Ø--Øn-te-°m-gv∂n-d-ßnbt∏mƒ In´nb Adn-hm-W-Xv. `mh-`wKn kv^pcn-°m≥ Nne i_vZ-Øns‚ Lw Io¿Ø--߃. Ap-]-√-hn-bn¬ n∂p-Xs∂ XpS- L-Øns‚ i_vZw ßWw Fs∂mcp njvI¿j-bpw..... Bt`-cn-bpsS F{X-tcw Bbn-cn-∏n-cp∂p F∂-dn-bn-√.... Kp-tam-ap, Iam-kns‚ t{_mtN-h, kmc-a-Xn-bpsSA-¥]p-cn-bn¬ Nn{X-Ie ]Tn-°p-tºmgpw A£- - tam£ap F√mw Fw.-Un. cma-m-Yv Bdp ann‰pc-ßsf IpØn-°p-dn-°p-tºmgpw cma-m-Y-sbpw Io¿Ø--ß-fm-Wv. AXn¬ F√m-X-e-ß-fpw. CXp-tXSn Ae-bp-Ibm-bn-cp-∂p.... apJ-tØm-Sp-ap-Jambn - - X-s∂-bmWv ]mIw F∂p kXyw tXm∂pw.ssIsb-Øp-∂IeØn¬ h-cm{Xn aWvU]Øn¬, - - - - - tam£ap {][m--Ir-Xn-bm-bn. Xn-bm-h¿Ø-Im¿ØnI Xncp-mƒ Xntø-‰dn¬ Aßp-Zq-sc.... - w. ]t£, cmKhpw nc-hepw kzchpw XyPn®v F¥m-Wn{X? tam£w Bdp-an-n-‰n¬Ø-s∂.... Fw. N{μ-ti-J- B Kmw`o-cyw. Bem-]--Øn¬ sImSp-°p∂ c≥ hb-en≥. Da-bmƒ]pcw inh-cm-a≥ arZw-Kw.`mhw. AX-p-kcn®v apJØpw ssII-fnepw hcp∂ - A¿∞-a-dn™p ]mSp-∂-Xp-sIm≠v kq£n-®p≈`mh-{]-I-S--߃. shdpw {]I-S--a-√. a- ns‚ ]Zw apdn-°¬. AXnp sImSp-°p∂ Du∂¬. - 94 -
 • 93. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 ambm-a-f-h-Ku-f-Øns‚ hnZp-e-Ip-s{am-s°ZF∂ XymK-cmP IrXn. Nc-W-Øns‚ Ah-km--hcn {_“m-μ kp[mw-_p-[n-a¿Ω Fw.-Un. cma-m- Y ≥ Be- ] n- ° p- ∂ Xv {_“m- μ F∂√{_lvam-μ F∂p Xncn-®m-Wv. hcp-∂-Xm-hs´mhn¬ n∂-√. m`n-bn¬ n∂m-Wv. m`o-m-f-Øn¬ n∂v. B apg-°w B hm°n¬ nd-™n-cn-°p-∂p. B B-μ-km-K-cw.... P∑-m- e-b-⁄m--ap≈ kwKo-X-⁄-mWvFw.-Un. cma-m-Y≥ F∂p ]me-°mSv aWn Aø¿]d-™n-´p-≠v. B eb-kn-≤nsb aWn Aø¿ hnti- cmam-pP Aø-¶m-cpsS It®-cn°v A®-S°w IqSpw...jn-∏n®p: ""{_“-ebw. ]m∏ sh¶-´-cm-a-øbpw ]me-°mSv aWn Aø-cp-ambn ]t£, aWn Aø¿ kzbw Acn-b-°pSn cmam- ebn-®p-tN¿∂p≈ B It®-cn-I-fn¬ Acn-b-°p-Sn-pP Aø-¶m¿°p sImSpØpt]mbncp∂p. bpsS hnZz-Xzhpw Io¿Ø--ß-ƒ Xnc-s™-Sp-°p- aWnAø¿ ]dbpw: ""At±- l - Ø nv ∂-Xnse kq£va-Xbpw nd™p n¬°p-∂XpRmss‚ a- p-sIm-Sp-Øp. tIƒ°mw. At±lw Xs∂ Nn´-s∏-Sp-Ønb Xncp- ∏m-hbn-tebpw cma-m-SIØn-tebpw `mK-߃ `mh- - - - RmXp sImSp-Øn-√. ߃.... I≠p [y-msU F∂t±lw ]mSp-tºmƒ Fw.-Un. cma-m-Ys‚ Nmc-Øn-cp-Øn. DUp∏n IrjvWs I≠p [y-mb Ap-`hw F´pw ]Øpw aWn-°q¿ ssZ¿Ly-ap≈ B D≠m-Ip-∂p....It®cn k{º-Zm-bsØ Imem-p-kr-X-ambn c≠p- a[pc aWn Aø-tcmSp tN¿∂p n¬°p-c-≠c aq∂p aWn-°q-dn-te-s°m-Xp°n {]mh¿Øn- tºmƒ as‰m-cp-`ham-Ip-∂p a[pc aWn A√ a[pcw - - -I-am°n hnP-bn-∏n-®Xv Acn-b-°p-Sn-bm-bn-cp-∂p. aWn BWv icn F∂p tXm∂pw. Fhn-sSbpw HcpBIm-i-hm-Wn-°p-th≠n H∂c aWn-°q-dm-°p- a[p-cw... cmKw ]mSp-tºmgpw anI-hv. ssh`-hw.tºmgpw Hcp henb It®-cn-bpsS ]q¿Æ-X-bp-≠m- kz¿KobamWm-ssi-en. At±-lØnp kz¥w. kzc- -hpw. h¿Æ-Øn¬ XpSßn cmKw Xmw ]√-hn-bn- ß-fpsS Btcm-l-Wm-h-tcm-l-W-ß-fn¬ ebn-®p-eqsS awKfw hsc. t]m-Ipw. C√m-Xm-Ipw. Im]n-m-cm-b-WnbpsS kc- Io¿Ø-sØ Af∂p Xq°n ]mSp∂ ka- kkm-a-Zm-, _lp-Zm-cn-bpsS kZm--μ-Xm-WvU-hw,b-Øns‚ "Afhv n›-bn-°p∂ Imcy-Øn¬ Acn- Imwt_m-Pn-bpsS ImW-I¨tIm-Sn, tPm¨]pcn-b-°p-Snbpw ISp-I-´n-bm-Ip-∂p. Hcp Io¿Ø--Ønp bpsS Fs∏m-h-cp-hm-scm, tXmUn-bpsS XmsbcmKw F{X Afhp ]mS-Ww. nc-hepw kzchpw btim-Z....... F√mw a- n-se-Øn-°m-p≈ ]I¿∏-F{X Afhp thWw. CØn-cn-tb-D-≈psh-¶nepw h-Imiw a[pcw aWn Aø¿°p-am-{X-am-Wv. Kncn-HØncn-bpsS ]q¿ÆX e`n-°-Ww....... ss]bpw ∂p-hn-Un-Nnbpw Fw.-Un. cma-m-Y≥ kz¥-am-°n-b-Xp-t]mse Xs∂... sNssº sshZym-mY `mK-h-X¿, alm-cm-P-]pcw hniz- m- Y - ø ¿, amen XpS- ß nbhcp- a mbn ....-Im-en-n¬ Nneºp sIms©.... F∂p nc-tN¿Øp n¿Øn tm°p- t ºmƒ Acn- b - ° pSn h¬ sNøp-tºmƒ Xmsb-b-tim-Z-bpsS IpkrXn - 95 -
 • 94. - 96 -8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 EùiufTgÿbq DÖh¥ambemcflfãgceãf yÀsh¥aëçleCx.876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 MqTj, hBX, kjfêx FbãeCx vwkgÿlx. Evãtöfw hRgaòjez87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 GçeãfjfTgÿleCx . Evkägsë FóØ b fYb~äeã aòeJx , svÖx ,87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ckjbfäTx ofbmX GòªTx Zjg cCfTx aìùlvëãfwbòªx Evãtöx876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 Evãtöx87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218 1 IrjvW aq¿Øn : kmln-Xy-Im-c≥, kwKoX ncq-]-I≥ kwhn-[mw : kXy-PnXv td ∂-Xn-emWv hnZz-Xz-Øns‚ s]cpa F∂p tXm∂n- P¬km L¿ ˛ Zn ayqknIv dqw cm-bn-cp-∂p. Io¿Øw ]mSp-∂-Xn-e√ cmKw ]mSp- hn-em-°n.... Ccp-hcpw cmKm-em-]--Øns‚ A[n-]- t]mse tXmUn cmKm-izsØ ]nSn®p sI´n. XS-bm-hpw.... bpsS a- v. Ccp-hcpw tN¿∂v eh-Ip-i-∑m-sc-e-I-fpsS If¿ s]≥kn¬sIm≠v Nn{Xw hc-°p-I- mK-kzc N{I-h¿Øn Sn. F≥. cmP-cXvw ]n≈- t]c-°p´n hoSns‚ Aº-e-`n-Øn-bn¬ ]®n- sNøp∂ mK-kz-c-_m-Wn. B_r-K. {ipXn-t`-Zw... bn-bn-te-bv°p-ap-b-cp-Ibpw Xmgp-Ibpw ]mbp-Ibpw ] k{º-Zm-b-ß-tfbpw am‰n adn-®p. GXp-ÿm- ∂p. B¿°pw Hc]-IShpw hcp-ØmsX F√m Bem- - B-μ-Zm-b-I-amb Hcp sImSp-¶m-‰p-t]m-se-bm-bn-cp- Pn. F≥. _me-kp-{_-“Wy-Øns‚ BK-aw -cn-®n-cn-°pw.£Wn-°pw. F∂n¬ In-bpw. cm{Xn-hsc kwkm-°¬ Fw.-Un. cma-m-Ys am{Xw ASp-tØ°p{ion-hm-k-ø¿. sXm´n-∏p-d-Øv..... h¿j-Øn-sem-cn-“Wy Aø¿. Be-Øq¿ {_tZ-gvkv, siΩ-¶pSn Cn DkvXmZv Aao¿Jm≥, apkncn kp{_- S∂p hcp-∂-Xp-Im-Wmw.... t∏m-Ipw.. sX‰p-a-√..... IrjvW≥ sas√- sa-s√, ]ns∂bpw sas√ sa√ Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 • 95. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 efnX kwKo-X-Øn¬ n∂pw imkv{Xob kwKo-XØn-tebv°v - Fw.-F-kv. e£van ip` kwKo- X m- ` y- k w Kpcp- a p- J - Ø p- n∂pw GsXmcp Io¿Ø--tØ-°mfpw tN¿®-tbmsS Nnetcnt´m AX-s√-¶n¬ kwKo-X-hn-Zym-e-b-ß-fn¬ cmK-߃ efnX kwKo-X-Øn¬ k∂n-th-in-∏n-nt∂m km[n-s®-Sp-°mw. °p∂ kwKoX kwhn-[m-b-I-cn¬ BZyw hcp-∂Xv F∂m¬ kwKo-Xm-kzmZw Cu c≠p-hn-[- ""ZznPm-h¥n, F∂- cm-K-Øns‚ `‡n-`m-h-hpw,Ønepw km[y-a-√. ]s£ kwKo-Xm-`y-k--Ønpw kuay-Xybpw Aev]w-t]mepw jvS-s∏-SmsX ""HcpkwKo-Xm-kzm-Z--Ønpw s]mXp-hmbnth≠ Hcp tc-sa-¶nepw ImWmsX hsøs‚ Kpcp-hm-bq-c∏mLS-Iap≠v. P∑-hm-k. F∂ Km- Ø n¬ kzmwio- I - c n® cm[mIrjvWPnbmWv. kwKo- X - a -  pw Xmf- t _m- [ hpw P∑mDs≠-¶n¬ am{Xta Hcp kwKo-X-Im-ctm kwKo- F∂m¬ ZznPm- h - ¥ n- b psS ]Xn™ ]Z-Xm-kzm-Z-Itm Bhm≥ Ign-bq. kwKo-Xm-kzm-Zw Ønse kuμcyw Bkz-Zn-°-W-sa-¶n¬ f-N-cn-Xs∂- b m- W t√m ChnsS hnj- b w. Fn°pw X-Ønse ""adn-am≥ IÆn F∂ `mKw Iem-a-imkv{Xob kwKo-X-Øns‚ hymI-cWw Xosc-h- WvUew i¶-c≥ F{ºm-¥ncn ]mSn-tIƒ°-Ww.i- a n- √ m- Ø - h ¿°v cmK- e - £ - W - ß - f psS kzc- { ]- Gh¿°pw Ffp∏w Bkz-Zn-°m-hp∂ knnamkvXmcw Adn™p cmKw I≠p-]n-Sn-°pI Akm- Km-ß-fn-eqsS an°-cm-K-ß-tfbpw ap°v Xncn-®-≤yw-X-s∂. dn- b mw. hfsc {]Nm- c - Ø n- e p≈ GXmpw AXp-sIm-≠p-Iq-Sn-bmWv efnX kwKo-X-Øn- knnamKm--ß-fn-eqsS Nne ""cmK-e-£W߃eqsS imkv{Xob kwKoXw F∂ hn]-coX Zni- Is≠-Øm≥ {ian-°mw.bn-eq-sS-bp≈ kwKo-X-bm{X F∂ Bibw a- tchXn cmK-amWv Gsd Xc-fnX hnIm-c-߃ n¬ sXfn-™-Xv. DW¿Øm≥ ΩpsS kwKoX kwhn-[m-b-I¿ D]- Xo¿®- b mbpw Cu kml- k nI kwKoX tbm-Kn-°p-∂-Xv.bm{X°v klm-b-am-bXv I¿Æm-SnIv lnμp-ÿmn cho-{μ≥ amjns‚ ""IpS-©m-{Zn-bn¬ (oe-cmK-ßsf ASn-ÿm--am°n ap°v efn-X-Km-- °-S-ºv), ""{ioe-Xn-I-Iƒ (kp-Jtam tZho) F∂oßfpw knnam Km-ßfpw kΩm-n® hn. Z£n- Km-ßfpw angn-o¿∏q-hp-Ifnse ""N{μInc-WØn≥ - -Wm-aq¿Øn, Pn. tZh-cm-P≥, Fw.-F-kv. _m_p-cm- Nμ-w.... F∂ Kmhpw tchXn cmK-Øns‚Pv, cho-{μ≥ amjv, ‰n.-Fkv. cm[m-IrjvWPn XpSßn - kuμcyw sXfn- b n- ° p- ∂ - X m- W v . ""Nncntbmnc-h[n kwKoX kwhn-[m-b-I-cpsS Dd-h h‰mØ NncnF∂ Nn{X- Øn¬ cho- { μ≥ amjv inh- c -kwKoX⁄mw Xs∂. RvPnn cmK-Øn¬ ""Ggp-kz-c-ß-fpw.... F∂ ln‰v BapJw C{Xbpw aXn-sb-∂p-tXm-∂p-∂p. Kmw kΩm-n-®-t∏mƒ I∑Zw F∂ Nn{X-Øn¬ ""Jc-l-c-{]nbbpsS cmK kuμcyw ""a™-°n-fn- I¿Æm-SI kwKoX Io¿Ø-߃ cmKsØ - bpsS aqfn∏m´v..... F∂ Km-Øn¬ k∂n-th-in-A[n-I-cn®v Nn´-s∏-Sp-Øp∂hbm-W-t√m. F∂m¬ ∏n-®p. - 97 -
 • 96. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 oemw-_cn cmK-Øns‚ hiyX apgp-hpw (`m¿K-ho-n-e-bw) F∂ Kmhpw knμp-ss`-chnA¿÷p≥ amjv Pb-N-{μs‚ i_vZ-Øn-eqsS F∂ cmKw Cu Km-߃°v th≠n-bmtWm cq]w-""l¿j _mjv]w XqIn... (ap-Ø-»n) F∂ Km- sIm-≠Xv F∂ptXm-∂pw-hn[w kpμ-c-ß-fm-Wv.Øn¬ nd-®p-h-®p. ""Bln¿ss`-chv F∂ lnμp-ÿmn cmK- _rμm-h kmcw-K-bpsS `‡n-`mhw cho- Øns‚ hiyXbm¬ A-iz-c-amb Km-amWv tZh-{μ≥ amjns‚ ""Zo-Z-bmtem cma.... (A-c-b-∂- cm-P≥ amjv Nn´-s∏-Sp-Ønb ""AssZzXw Pn®ß-fpsS hoSv) F∂ Km-Øn-ep-≠v. k¿§-Ønse m´n¬.... (sse≥ _ v) F∂ Kmw.""Btμm- f w... F∂ Km- Ø n¬ ""tIZm- c - ""coXn-Kuf F∂ cmKw G‰hpw ln‰mbKufØns‚ Bflm-hp-≠v. Km-߃ Nn´-s∏-Sp-Øm≥ D]-tbm-Kn-°p∂ cmK- lcn-Imw-t_mPn cmK-Øn¬ Gsd {]i-kvX- amtWm F∂p-tXm-∂n-t∏m-Ipw. ""H∂mw cmKw ]mSnß-fmb ""ic-dm-¥¬ Xncn-Xm-Wp.. (Im-bepw Ib- (Xq-hm--Xp-ºn-Iƒ), ""I¨Iƒ Cc-≠m¬.... (kp-dpw) ""IS-en--°sc t]mtWmtc (sN-Ωo≥), Zqsc- {_-“-Wy-]p-cw) F∂o Km-߃ tI´m¬.°n-g-°p-Zn°pw (Nn-{Xw) XpS-ßnb Km-ß-fp-≠v. ""lntμmfw F∂ cmK- Ø ns‚ Xna I¿Wm-SI kwKo-X-Øn¬ tIZm¿ F∂ cmK- nd™p n¬°p∂ cho-{μ≥ amjns‚ ""NμØn¬ IrXn- I ƒ Ipd- h m- s W- ¶ nepw ΩpsS aWn-hm-Xn¬ ]mXn Nmcn (a-cn-°p-∂n√ Rm≥),kwKoX kwhn-[m-b-I¿°v Gsd {]nb-s∏-´-XmWv Pn. thWp-tKm-]m¬ ]mSnb Hcn°epw ad°mØCu cmKw. Km-ambn amdn. nXy-l-cn-X-ß-fmb ""N{I-h¿Ønn (sN- CØ- c - Ø n¬ lrZbmh¿÷- ß - f mbº-c-Øn), ""F¥no Nne-¶-Iƒ (I-cp-W), ""AjvS- knnam Km-ßsf imkv{Xob kwKo-X-Ønseap- S n- ° m- b - e nse (a- W - h m- ´ n), ""Ihn- f sØ cmK-ß-fp-ambn _‘-s∏-Sp-Øn-bm¬ Cu Ipdn∏vIÆo¿I≠p (A-tz-j®p Is≠-Øn-bn-√) F∂o Ah-km-n-°p-I-bn-√.]gnb Km-ßfpw Aacw F∂ Nn{X-Ønse ""lrZ- F¥m- b mepw km[m- c - W - ° m- c sb-cmK X{¥n-ao´n F∂ Kmhpw tIZ-c-Øn-em- imkv{Xob kwKo-X-Øn-te°v BI¿jn-°m≥ Ign-Wv. bp∂ F{Xtbm knn-am-Km--ß-sf-¶nepw ap°v knμp-ss`-chn F∂ cmKw _m_p-cm-Pnv Is≠-Øm-m-Ipw. imkv{Xob cmK-e-£-W-ß-tf-Gsd {]nb-s∏-´-Xm-bn-cp-∂p. _m_q-°-bpsS A- °mƒ A-iz-c-ß-fmb Cu CuW-߃ GXp-cm-iz-c-ß-fmb ""{]mW-kJo Rm≥ shdp-sam-cp.... (]- K- t Øbpw Xncn- ® - d n- b m≥ sΩ klm- b n°pwco-£) F∂ Kmhpw ""Xma-k-sat¥ hcp-hm≥... Xo¿®. Fw.-F-kv. e£van ip` : sNssº ayqknIv tImtfPv {]n≥kn-∏ƒ Bbn-cp∂ s{]m^. hn.-_n. aom-£n-bpsS aIƒ. F©n-o-b-dnwKv _ncp-Zm--¥c _ncpZ hnZym¿∞n-n-bm-Wv. - 98 -
 • 97. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏tkhmkanXnbpsS 2011˛2012 h¿jsØ {]h¿ØI kanXn AwK߃1. {io. AUz. B¿. APnØvIpam¿ h¿Ω {]kn-U‚ v 98470570752. {io. s{]m^. ]n.- F-kv. tim`≥ sshkv {]kn-U‚ v 94475733723. {io. Fkv. lcn. sk{I-´dn 98460763734. {io. hn. IrjvW-mYv tPm. sk{I-´dn 99955444955. {io. ]n. cmPvIp-am¿ {Sj-d¿ 98470581286. {io. Sn.- hn. kp{_-“-Wy≥ IΩ‰n AwKw 96330137507. {io. hn. cma-kzman ” 98460664558. {io. {io[¿ Fkv. ” 94473963059. {io. Iym]v‰≥ tKm]m-e-Ir-jvW≥ ” 934913779910. {io. _me≥ sh≈-°m´v ” 984706611011. {io. cm[m-Ir-jvW≥ t]cq¿ ” 974407574912. Ipam-cn. hn. efnX ” 949576410713. {ioaXn. Dj hn-b-Ip-am¿ ” 944658519914. {ioa-Xn. kn‘p lcojv ” 9846032855 aI-c-hn-f-°m-tLmj°Ωn‰n AwK-߃1. {io. k¿tΔiv i¶¿ I¨ho-¿ 97462699692. {io. Pb-N-{μ≥ ]n. {Sj-d¿ 98951891013. {io. hcp¨ IΩ‰n AwK-w4. {io. icXv ” 99955554135. {io. lcojv ” 9846092855 - 99 -
 • 98. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kzmanicWw XmacwIpfßc {io[¿ΩimkvXm icWw XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXm t£{Xw aìùlX lùéf aìùlX acwMeéf aìùlX krBxMeéf ùy§ùMr. hgnfãÿtq {io. IqS-∏pg i¶-c≥ ºq-Xncn {io. Kpcp-{]-kmZv F{ºm-¥ncnAp-P≥ mcm-b-W≥ vêtlfjfh¥eëx aìùlX Gdjeäz t£{Xw ˛ ASn-b¥ncw - t£{Xw ˛ IgIw ùMr. vejeãCz vêtlfjf {io. apt≠-ºn≈n _me-Ir-jvW-am-cm¿ {io. An¬ hmcy¿ aìùlmXyÀceã ktëglw bfbj~WTx yÀsh¥aëç bfnemX : smùköJf lecjXkgä~j DÖh¥ a mbemcflf lecjXkgä~j, lôh¥ t CfègJ - 682 301, SJCekgäX pfnâ , Ph : 98460 76373 E-mail: thamaramkulangara@yahoo.com Website: www.thamara.net - 100 -
 • 99. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm ]pc-kvImcw {io. ]gp-hn¬ cLp-am-cm¿°v IpS¬ amWnIyw t£{X-Øn¬ 1981-˛se D’-h-Ønv ]gp- hn¬ cLp-am-cm-cpsS sN≠-∏p-d-∏m-tSm-sS-bmWv IY-Ifn Ac- tß-dn-b-Xv. {]ikvX hmZy-hn-Z-KvZ-m-bn-cp∂ Ipa-c-]pcw A∏p-am- cm¿, aT-Øn¬ mcm-b-W≥ Ip´n-amcm¿ F∂o Kpcp-m-Y≥am- cpsS Iogn-ep≈ in£-W-amWv {io. ]gp-hn¬ cLp-am-cm-cpsS {]K-¤y-Ønv am‰p-Iq-´n-b-Xv. cLp-am-cm-cpsS AΩm-h-mb ssheq¿ An-b≥am- cm-cpsS in£-W-Øn¬ t£{Xm-Nmc NS-ßp-I-fn¬ {][m-- s∏´ hen-b-]m-Wn, D’-h-_-en, Ieiw F∂n-h-bn¬ sN≠- bpw, ]mWnbpw {]tbm-Kn-°m≥ A`y-kn-®p. Cu {]tbm-K- Øn¬ a[y-tI-c-f-Øn¬ {]mhoWyw tSnb hy‡n-I-fn¬ hnc- en¬ FÆm-hp-∂-Xn¬ Hcmfm-Wv {io. cLp-am-cm¿. 1984-˛¬ ]gp-hn¬ kp{_-“-Wy-kzman t£{X-Øn¬ ASn-b-¥n-c-°m-c-mbn At±lw Npa-X-e-tb-‰p. A¥n-°mSv hS-t°-°c t£{X hmZy-I-em-k-an-Xn-bpsS Iogn¬ 100 Hmfw hnZym¿∞n-Iƒ°v {]Xn-^-te-—-Iq-SmsX Adnhv ]I¿∂p-sIm- Sp°pI F∂ kvXpXy¿l-amb tkh-hpw Ct±lw hln-°p- ∂p. A]q¿Δ-ta-f-ß-fmb AS-¥, Nº, A©-S-¥, sNº-S, {[phw F∂n-h-bn¬ cLp-am-cm-cpsS {]mhoWyw FSp-Øp-]-d- b-°-Ø°XmWv. tIc-f-Øn--IØpw ]pdØpw nc-h[n D’-hth-Zn-Ifn¬ {io. cLp-am-cm-cpsS nd-km-∂n-[y-am-Wv. c≠v - - Zim-_vZ-°m-e-ambn Xma-cw-Ip-f-ßc taf-Ønv Ct±lw ]s¶- Sp-Øp-h-cp-∂p. Xr»nht]cq¿ Xmeq°v ]gp-hn¬ tZiØv ]gp-hn¬amcmØv am[-ham-cm-cp-sS-bpw, N°w-Ip-fßc amcmØv am[hn - - C°m-e-b-f-hn¬ A-h[n ]pc-kv°m-c-߃ At±-amc-kzm-cp-sSbpw aI-mbn 1963-˛¬ {io. cLp-am-cm¿ (kn.- lsØ tXSn-sb-Øp-I-bp-≠m-bn. injy≥amcpw, hmZy-IemFw. cLp-m-Yv) Pn-®p. ssheq¿ ]¥-√q¿ kvIqfn-epw, ]gp- Bkzm-Z-Icpw "I-I-I-¶Ww ¬Inbpw taf-I-em-Nmcyhn¬ sk‚v B‚-Wokv kvIqfnepw hnZym-`ymkw ]q¿Øo-I- _lp-aXn ¬Inbpw At±-lsØ BZ-cn-®p.cn-°p-∂-Xn-n-S-bn¬ Xs∂ sN≠ hmZ--Øns‚ {]mY-anI hmZy- I emcw- K sØ Cu A]q¿Δ {]Xn- ` - b psS]mT-߃ ]nXm-hn¬ n∂pw lrZn-ÿam°n 1979-˛¬ Ccn-ßm- - s]cp-a-bpw, {]i-kvXnbpw hcpw-Im-e-ß-fn¬ hmtmfw Db-e-°pS DÆm-bn-hm-cy¿ kvamcI Iem-n-e-b-Øn¬ tN¿∂v cs´ F∂pw, cLp-th-´pw At±-l-Øns‚ IpSpw-_mw-K-mev h¿jw Iem-n-ebw Ip™pÆn Bims‚ Iogn¬ Xmb- ߃°pw F√m-hn[ Bbp-cm-tcmKy kuJyw ¬In `K-hm≥º-I-bpw, tIfn-bpw, IY-Ifn sN≠bpw A`y-kn-®p. {io]q¿Æ-{X-bo-ipw Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-hpw 1980-˛¬ ]gp-hn¬ kp{_-“Wy kzman t£{X-k-∂n- Ap-{K-ln-°s´ F∂v Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n-°p-∂p.[n-bn¬ Xmb-º-I-bn¬ Ac-t߉w Ipdn-®p. Ccn-ßm-e-°pS - 101 -
 • 100. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 A aIchnf°mtLmjw A H∂mw Znhkw 11-˛01-˛2012 (1187 [p 27) _p[≥cmhnse : KW-]Xn tlmawsshIpt∂cw 6.30 v : kwKo-X-°t®cn thm°¬ : Km-`q-jWw KncnPk‘ybv°v 6.45 v : nd-am-e hnf-°p-hbv∏v, Zo]m-cm-[ - - 7.30 v : sImSn-I-b‰wcm{Xn 8.00 v : ]pjv]m-`n-tjIw 8.00 v : cma rØ-hn-lm¿ Ah-X-cn-∏n-°p∂ rØ-r-Xy-߃ kwhn-[mw : B¿.-F¬.-hn. tZhn 10.30 v : hnf°v {io. B¿.-F¬.-hn. atljv Ipam-dns‚ {]am-W-Øn¬ AS-¥-tafw c≠mw Znhkw 12-˛01-˛2012 (1187 [p 28) hymgw KW-]-Xn-tlm-aw, nd-ame hnf-°p-h-bv∏v, Zo]m-cm-[-, ]pjv]m-`n-tjIw ap≥ Znh-k-sØ-t∏msecmhnse 9.00 v : iothen (]©m-cn-tafw)D®bv°v 2.00 v : ]d-bvs°-gp-∂-≈n∏v (B-Zw-]n-≈n-°m-hv, tXh-c°m-hv, N°w-Ip-fßc, tIm´-bv°Iw, {ioIe tdmUv hgn t£{-XØn-te-°v) - - - -sshIpt∂cw 5.00 v : `P-, Nn∑b anj≥ `P--kwLw 6.30 v : kwKo-X-°t®cn thm°¬ : amÿ cqt]jv tatm≥cm{Xn 8.00 v : XymK-{_“w Hm¿°kv{S Ah-X-cn-∏n-°p∂ `‡n-Km-Xcw-KnWn - - kwhn-[mw : Aø-∏-Km--{io, kwKo-X-Iu-kvXp-`w, `‡n-Km--kp-[m-Ic {io. Sn.-F-kv. cm[m-Ir-jvWPn 10.30 v : hnf°v ˛ ({[p-hw-ta-fw) - 102 -
 • 101. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 aq∂mw Znhkw 13-˛01-˛2012 (1187 [p 29) sh≈n KW-]-Xn-tlm-aw, iothen (]-©m-cn-ta-fw), nd-ame hnf-°p-h-bv∏v, Zo]m-cm-[-, ]pjv]m-`n-tjIw ap≥ Znh-k-sØ-t∏mseD®bv°v 1.00 v : ]d-bvs°-gp-∂≈n∏v - (Xma- c w- Ip- f - ß - c t£{X]cn- k cw, hnImkv K¿, Aºn- f n- - K ¿, s]-cq¿ tdmUv, sabn≥ tdmUv)sshIp-t∂cw 6.00 v : inhm-jvS]Zn - Ah-X-cWw : {ioaXn. A-¥-e£van kp{_-“Wywcm{Xn 8.00 v : U_nƒ Xmb-ºI {io. s]mcq¿ lcn-Zm-kv, {io. s]mcq¿ DÆn-Ir-jvW≥ 10.30 v : hnf-°v ˛ A©-S-¥-tafw memw Znhkw 14-˛01-˛2012 (1187 [p 30) in sNdnb hnf°v KW-]-Xn-tlm-aw, iothen (]-©m-cn-ta-fw), nd-ame hnf-°p-h-bv∏v, Zo]m-cm-[-, ]pjv]m-`n-tjIw ap≥ Znh-k-sØ-t∏msesshIpt∂cw 5.00 v : A£ct«mIkZ v 6.00 v : kwKoX kZ v Ah-X-cWw : Xr∏q-Wn-Øpd sI. KncnP h¿Ωcm{Xn 7.30 v : ma-k-¶o¿Øw Ah-X-cWw : {io. hn-b-N-{μ-ta-tm≥ `mK-h-X¿, _wK-ep-cp 10.30 v : hnf-°v ˛ Qºtafw - 103 -
 • 102. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 A©mw Znhkw 15-˛01-˛2012 (1187 aIcw 01) Rmb¿ aI-c-hn-f°v atlm-’hwcmhnse 4.00 v : n¿ΩmeyZ¿iw 6.00 apX¬ : A`n-tj-I-߃ 7.00 apX¬ : ma-k-¶o¿Øw 7.30 v : Iq´-shSn 9.00 v : iothen {io. kZw Znhm-I-c-am-cm¿, ]fl-{io. s]cp-hw Ip´≥am-cm¿ F∂n-h-cpsS {]am-W-Øn¬ ]©m-cn-tafwD®bv°v 1.00 v : B-bq´v 3.30 v : ]I¬∏qcw k¿Δ{io. tNm‰m-n-°c hnP-b≥amcm¿, Ipn-t»cn N{μ≥ F∂n-h¿ bn-°p∂ {]i-kvX-amb Xma-cw-Ip-f-ßc ]©-hmZywk‘ybv°v 6.45 v : Iq´-shSn 7.30 v : Ia-obamb ]pjv]m-e-¶m-cw, Zo]m-e-¶m-cw, I¿∏qcZo]-°m-gvN, Zo]m-cm-[ h¿Æ-i-_-f-amb shSn-s°´v ma-k-¶o¿Ø--tØm-Sp-IqSn Iq´-i-b{]Z-£nWwcm{Xn 8.00 v : ]pjv]m-`n-tjIw 8.30 v : ma-k-¶o¿Ø-w, N°w-Ip-f-ßc `P--k-anXn 10.30 v : hnf-°v ]fl{io. s]cp-hw Ip´≥am-cm-cpsS {]am-W-Øn¬ Kw`oc ]m≠n-tafw ImWn-bv°-bn-S¬ {][mw Bdmw Znhkw 16-˛01-˛2012 (1187 aIcw 02) Xn¶ƒcmhnse 8.30 v : Bdm´v - 104 -
 • 103. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 ˛ ]Ømw ]Xn∏v ˛ - Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2012 aI-c-hn-f-°m-tLmj IΩn‰n, Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kan-Xn, Xr∏q-Wn-Øpd hn⁄m IpXp-In-Iƒ F√m h¿jhpw BImw-£-tbmsS ImØn-cn-°p∂ Hcp kvac-Wn-I-bmbn "aI-ctPymXnbv°v Db-cm≥ Ign™p F∂Xv `K-hm≥ {io [¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-lw-sIm-≠pw, nß-fpsS- -Gh-cp-sSbpw AI-a-gn™ t{]m’m-l-w-sIm≠pw am{X-am-Wv. Ign™ Ime-ß-fn¬ ssIImcyw sNbvXn-cp-∂Xv ]q¿Æ-ambpw t£{X-hp-ambn _‘-s∏´ hnj-b-߃ Bbn-cp-∂p. F∂m¬ Cu h¿jw ""Streams of Indian Music F∂ Kl--amb Hcp hnj-b-am-WvR߃ kzoI-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. CXv Aev]w kml-kn-I-am-sW∂v tXm∂p-∂p. F¶nepw th≠-co-Xn-bn¬Rßsf D]-tZ-in®pw ss[£-Wn-Ißfmb teJ-߃ Fgp-Xnbpw kam-lcn®pw kl-Icn® alZv hy‡n- - - - - -I-tfm-Sp≈ IS-∏mSv hm°p-Iƒ°-Xo-X-am-Wv. ""aI-c-tPymXn 2012 kvac-Wn-I-bnse teJ--߃ AXmXp teJ-I-cpsS A`n-{]m-b-ambn IW-°m-t°-≠-Xm-Wv. Xma-c-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm-k-an-Xn-bpsS tcJm-aq-e-amb Ap-a-Xn-bn-√msX Cu kvac-Wn-I-bnse teJ--߃ H∂pw Xs∂ ]p:{]kn-≤o-I-cn-°m≥ ]mSn-√m-Ø-Xm-Ip-∂p. ]{Xm-[n] kan-Xn-°p-th≠n hn. IrjvW-mYv apJy ]{Xm-[n-]¿D]-tZ-iI kanXn ]{Xm-[n] kanXn AwK-߃:tUm. PeP h¿Ω {io. Fkv.-lcntUm. _n. ]pjv] IrjvW≥ {io. inh-Zm-kv h¿Ω{io. IrjvW-aq¿Øn {io. icXv B¿. tatm≥{]kn-≤o-I-cn-°p∂ Nn{X-߃°v IS-∏mSv: {io. KuXw tKm]-Ip-am¿{io. IrjvW-aq¿Øn {io. hnthIvapJ-Nn{Xw {ioa-Xn. Fw. Fkv. e£van ip``mcXcXv Fw. Fkv. kp∫-e£van {io. i¶-c≥Ip´n Fkv.-Un. Published by : V. Krishnanath, Chief Editor, Makarajyothi on behalf of “Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy” Makaravilakku Celebrations Committee - 2012 and Printed at : Matha Offset Printers, Cochin - 682 018 - 105 -
 • 104. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 tafØnepw ]©hmZyØnepw ]s¶Sp°p∂ IemImc≥am¿sN≠ : sImºv :k¿Δ{io. kZw Znhm- I - c amcm¿ k¿Δ{io. HmS- ° men apcfn s]cp-hw Ip´-≥am-cm¿ Xr°q¿ kPn tIfØv Ac-hn-μm-£≥ t]cm-aw-Kew a[p ]gp-hn¬ cLp-amcm¿ hc-hq¿ thWp sNΔ-√q¿ tam-l-≥ sNΔ-√q¿ taml--hm-cy¿ tN¿Øe aWn-°p-´≥ sNΔ-√q¿ kpn¬ tIm´bw kXo-i≥ ]mgq¿ cmtPjv HmS-bv°men cXojv R L V atljv Ipam¿ HmS-bv°men Acp¨ apX¬t]¿ ]pXn- b - I mhv lcn{]kmZv A¥n-°mSv cma-N-{μ≥ Ipg¬ : Idp-Ip‰n Pb≥ k¿Δ- { io. Iogq´v μ-≥he-¥e DucIw An¬ apX¬ t]¿k¿Δ{io. s]cp-hw tKm]m-e-Ir-jvW≥ iwJv : amb-∂q¿ cma-Ir-jvW≥ k¿Δ- { io. apt≠- º n≈n _me-Ir-jvW-am-cm¿ ]≈n-∏pdw Pb≥ A¥n-°mSv ]fl-m-`≥ Xnane : A¥n-°mSv aWn-°p-´≥ k¿Δ- { io. tNm‰m-n-°c hnP-b≥ A¥n-°mSv jmPn ]c-bv°mSv X¶-∏≥ A¥n-°mSv {]kmZv apX¬]¿ ssh°w N{μ≥Ce-Ømfw tNm‰m-n-°c μ-∏≥k¿Δ{io. tN¿∏v aWn ]√-» apcfn Nme-°pSn chn Duc-a APn-X≥ t]cmawKew thWp s]cphw apcfn a‰q¿ thWp ]c-bv°mSv _m_p hmc-s∏´n N{μ≥ tNm‰m- n- ° c kpn¬ Imhn¬ kpμ-c≥ tNm‰m-n-°c aRvPp Xr{]-bm¿ cta-i≥ tNm‰m-n-°c thWp ]cbv°mSv atlizc≥ apcn-b-aw-Kew cmPp ]cbv°mSv atl{μ≥ apt≠-ºn≈n IrjvW-Ip-am¿ Xr∏q-Wn-Øpd Zneo]v apX¬t]¿ DZ- b - m- ] pcw lcn - 106 -
 • 105. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012a±fw : t]cmawKew thWpk¿Δ- { io. Ipn-t»cn N{μ≥ s]cphw apcfn It√-°p-f-ßc IrjvW-hm-cy¿ ]≈n-∏pdw Pb≥ tNm‰mn°c kptc{μ≥ ]c-bv°mSv _m_p hS-°pºm´v cma≥Ip´n tNm‰m-n-°c aRvPp Iem-a-WvUew {]Im-i≥ tNm‰m- n- ° c kpn¬ Acp¨tZhv hmcy¿ tNm‰m-n-°c thWp sh∂n-ae Ap apcn-b-aw-Kew cmPp cma-aw-Kew {ioIp-am¿ ]mgq¿ chnCe-Ømfw : (]-©-hm-Zyw) CSbv° :k¿Δ- { io. tN¿∏v aWn k¿Δ- { io. tNμ-aw-Kew DÆn tNe-°c kqcy≥ Imhn¬ DÆn-IrjvW hmcy¿ Nme-°pSn chn Imhn¬ AP-b≥nXy-io-then tafw k¿Δ- { io. : B¿. F¬. hn. atljvIpam¿ ]pXnbImhv lcn{]kmZv Idp-Ip‰n Pb≥ Xr∏q-Wn-Øpd sh¶ntSjv aWn-Ip-´≥ hntmZv apt≠-ºn≈n IrjvW-Ip-am¿ apt≠-ºn≈n cma≥ Xncp-hmw-¶pfw cRvPnXv kXo-i≥ apcnbawKew cmPp Xr∏q-Wn-Øpd Zneo]v Xr∏q-Wn-Øpd Aq]v apX¬t]¿Fgp-∂-≈n-∏n-p≈ B-Iƒ : Kpcp-hm-bq¿ henb tIi-h≥ Kpcp-hm-bq¿ C{μ-k≥ Kpcp-hm-bq¿ μ≥ Kpcp-hm-bq¿ tIi-h≥Ip´n Kpcp-hm-bq¿ i¶-c-m-cm-b-W≥nXy-io-then°p≈ B : tXm´- b v ° m´v IÆ≥ - 107 -
 • 106. - 108 -8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 _‘-s∏-SpI : 96564 63626, 98460 7637387654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{Xw hI IXn--Iƒ hmS-Ibv°v ¬Ip-∂p.8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 orhejeOvãxTx aMóbgX, aìùlèfw bÿx ùhmeoX bea~çleCx. hgó¥enRejX, ]pjv]m-`n-tjIw, {iotIm-hn¬ Ae-¶m-cw Sÿr bBfheëgkW vëègÿbq B G°w, Zo]kvXw`w, vfJcen bfäTgsbãx∏x, Hcp ]m´ FÆ, Zjg ofbmsè htp, iChlf auecX bBfheëeãf vëègÿbq jebfsn 7.00 cCfTx aMóbgX, tImeme¶mcw, kîJÜfãgsë ãg©evgmjCX hjfheëfkäfw aYoilfkW bjgèebgÿleCx. C Bcw-`n-°p-∂-Xm-bn-cn°pw.ckjbfäTg ofbmX jebfsn 4.00 cCfTx vëlgJTgÿleCx. 6 cCfTx DYfaók~W C hJãgsë vfjTgkW: svnâx - 60 k., cnq - 50k., Djf - 100 k., DãxxêJ 500 k. C Znhkw ]I¬∏q-c-Øns‚ kabw HgnsI).ofbamv vë lgJÿfjfTgÿ mcã~äfw skeëfTw hJ vfJãxTebgÿleCx (aI-c-hn-f°p CGhaãeifTgbeave DvgbofTgÿlnâ.aìùlclfwsköfvkèx hgkbnfTgbeave, coõhfòªx ùhabMfTgbeave, heojìkW C aìùleòej~W kqMvceãf henfaTçleCx. C : {io. ]≈Øv inh- c m- a ≥ ]¥w-]nSn : S.K.S. Xr∏qWn-Øpd i_vZhpw shfn®hpw {io. sPbv k ¨, A¶- a men {io. X¶- ∏ ≥, tN¿Øe : shSn-s°´v ]md- t a- ° mhv `KhXn tZh- k zw, Xr»q¿ : B-®-abw {io. aWnIWv T ≥, tNm‰mn°c : B-∏pdw {io. G‰n-°c hnjvWp- -ºq-Xn-cn, Bbmw-Ip-Sn. : nth-Zyw {io. cma≥ ºo-i≥ : tImew Ae-¶mcw {io. An¬ hmcy¿ : {iotIm-hn¬ Ae-¶mcw {io. atl-jv, Ipºfw : Kpcp- h m- b q¿ tZhkzw t_m¿Uv B-Isf G¿∏mSv sNbvXp-X-∂Xv Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 • 107. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 {iolcnlcmflPm„IwujfbjemvX bfMVaceuvX ùlfYgbveqòªflX aoblelxckXujfoOrMVjX EjeOõheogkX ùlfvãvXùhYgX ofbõaoMfkXDjfbfcqÑvX vflõvqèvX ùlfoMhtpflX òféflùhoXujfujeÎpX aobceùMaã ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) MjCcÖh¥ mVecf MjCcÖh¥ YbYãehuX YebgkebuX MjCcÖh¥ mVecf MjCcÖh¥ YgbvaceuvX YtlfYtóCX MjCkrqèvX M©cevmX ObäbeuvX ofbõbejCX YjCanenghX vqèvenmX ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) DjgCYemgjX YtlveãkX käcôogm¤flX mgÌjevvX ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) käYakecäX ieùlaceuvXùhCãmlõkX ùheCveãkX käYakmjf bepfbeuvXùhClkwh¥kX mgùhYeÂxpflX ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥)ùhCbcÌfjX krqèvùhfãX ùMflpvùhfãX òféflùhoXujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) ùMglfbfYtóCX meOgprbvX lgjibeuvX mgÌjevvX ùMglf caveujX irlnenmX bjioeãgOX aobbqCÛflX ujfujeÎpX aobceùMaã igjgkôhekjX krqèvùhfãX MjCcÖh¥ mVecf MjCcÖh¥ ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) MjCcÖh¥ mVecf MjCcÖh¥ ip`w kzmantb ic-Waø∏ - - - 109 -
 • 108. aI-chn-f°v2011 - sImSn-tb‰w kwKoX kZ v ˛ Iem-cXvw sI. Pn. Pb≥ Iem-]cn-]m-Sn-Iƒ - Iq´-shSn ]I¬∏qcw B¬Ød Ae-¶mcw I¿∏qc Zo]-°mgvN ma-k¶o¿ØtØmSp-IqSn Iq´ ib-{]-Z£nWw - - - Xmb-ºI ˛ Kpcp-hm-bq¿ iin cmam-bW amkm-N-cWw-D-ZvLm-Sw˛tUm. sI. Fkv. cm[m-Ir-jvW≥ tUm. F¬. Kocojv Ipam¿ tUm. F≥. tKm]m-e-Ir-jvW≥ Kpcp-hm-bq¿ aWn-kzman XmacwIpfßc Aø∏ tkhm kanXn kw`m-h Iq∏¨ DZvLm-Sw Xncp-thm-W]q-°fw - imkvXmw-]m´v

×