Your SlideShare is downloading. ×
Manadhin Eyalbu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Manadhin Eyalbu

354

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
354
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. U]§u CVp× U]m Tt± RjÕY Oô²Ls úTô§j§ÚlTûY HWô[m. Sôm AqY[Ü çWm SLWj úRûY«pûX. B]ôÛm SUdÏsú[ CÚkÕ ùLôiÓ Sm úLWdPûW ¨oQVm ùNnÙm U]§u CVpûTl Tt± ùR¬kÕ ùLôs[ úYi¥VÕ A§ AY£Vm. Lôtß, LPÜs, U]m êußm JúW WLm EûPV]. CÚd¡u Juß; ùY°«p ùR¬VôR]. Lôtû Sôm ÑYô£jÕd ùLôiÓÚd¡ Uô§¬, LPÜû[ úS£jÕd ùLôiÓÚd¡ Uô§¬ U]úRôÓ Sôm NRô EYô¥d ùLôiÓ Rô²Úd¡úôm. U]m GeúL CÚd¡Õ GuT§p £XÚdÏ NkúRLm. £XÚdÏ U]úU CpûX GuTÕ úYß ®`Vm. U]m GuTÕ êû[dÏs ùTôÚk§«ÚlTRôL £Xo ¨]ûjÕd ùLôs¥Úd¡ôoLs CÚRVm Rôu U]m Guß £Xo ¨û]jÕd ùLôi¥Úd¡ôoLs. U]m GuTÕ NûRVôúXô, GÛm×L[ôúXô B] JupX GuTÕ UhÓm NoY ¨fNVm. B]ôÛm U]m GÛm×dÏsú[Ùm, NûRd Ïsú[Ùm Rôu £d¡«Úd¡Õ. ARu Et SiTu êû[VôÏm. êû[Rôu U]§tÏ LhPû[Lû[ ©l©jÕd ùLôi¥Úd¡Õ. U]m EQoÜLû[ ÀPUôLd ùLôiÓ, ARuúUp JnVôWUôL £mUô] ªhPT¥ AUok§Úd¡Õ. U]§pRôu JqùYôÚ EQoÜm. ÑWd¡uÕ. U]§p ùLhP EQoÜLs Gu¡ Õ£TPôUp TôojÕd ùLôs[ úYiÓYÕ U]m TûPjRYoL°u RûXVôV LPûUVôÏm. U]m JÚ ¿Útß úTôX. ØRu ØRp AYt±ÚkÕ _]²dÏm EQoÜLs Guàm FtßLs ùR°YôL ÑjRUô]RôLjRôu CÚdÏm. B]ôp, úNodûL, ãZp LôWQUôLúY AÕ UôNûP¡Õ. “U]jÕdLi Uô£Xu BRp Aû]jRu BÏX ¿W ©” - GuTÕ YsÞYu YôdÏ. U]§u CVp× Uô£pXôUp CÚjRp. UôÑ T¥ÙUô]ôp ARû] ùR°Ü, A±Ü, Oô]m GuT]Yt±u Õû]úVôÓ AmUô£û] ùYh¥ùV±Rp úYiÓm. £X úToLs ÅhûP çnûUVô]RôL ûYj§ÚdL UôhPôoLs. £X úToLs BXVjûR çnûUVôL ûYj§dL UôhPôoLs. £XúToLs EPp çnûU úTQ UôhPôods.
  • 2. £XúToLs EPp çnûU úTQ UohPôoLs. ÅÓL°u çnûU áP ÏûVXôm. BXVj çnûU«p áP AûWÏû CÚdLXôm. EPp çnûU«páP KW[Ü ÏûTôÓ CWdLXôm. U]jçnûU ªLªL Ød¡VUôÏm. A§p SgÑ LXkRôp AjRû]Ùm Tôr. RûXYôûZ CûX ¨ûV AßÑûY EQÜ T¬UôlThÓ, Õ° ®`jûR A§p LXkRôp GlT¥ CûX ØÝYÕm TWlTlThP AßÑûY EQÜ ®VUôL UôßúUô, AlT¥úV ®¬kR U]§p £ß LXl× úSokRôÛm LôXlúTôd¡p ØÝU]§u ¨ûXûU ºo ÏûXÙm. U²RoLs LôÑ - TQj§tÏ HLúTôL E¬ûUVô[oLs Guôp AÕ ùT¬V AkRvûRd ùLôÓdÏm. Cu]Øm AYoL°Pm ùLôgNm áÓRXô ÅÓ, Uû], úRôhPm-ùRôWÜ, Lôo - TeL[ô, Ye¡«Úl× GuùpXôm CÚkÕ ®hPôp NêLj§p AYoLs ùNpYôdÏûPVYoL[ôL úTôtlTÓ¡ôoLs. AÕ úTôX U]§p SpX GiQeLs úNªlTôL AûUk§ÚlTÕ ùNôjÕdLs TûPjRYoLÞdÏ ¡ûPdÏm U¬VôûRûV ®PÜm ªÏ§Vô] U¬VôûRûV ùTtßj RÚm. Lôtßm, U]Øm Kuùuß Øu]úW EûWdLlThÓs[Õ. A§ èß NRÅR EiûUúV. Lôtß ×VXôn Uôßm; ãôY°Vôn ºßm. Ñ]ôªVôn BolT¬dÏm. AÕúTôX U]Øm NôkRUôn CÚdÏmYûW JÚ LhÓdÏs CÚdÏm. NôkRm Á±]ôp A§ÚkÕ úLôTdLûQLs ùY¥dÏm. Bj§Wj§p ºßm; HUôtj§p ÕYÛm; ÕúWôLj§p ùLô§dÏm. GÕ ¨LrkR úTôÕm ùTôßûU ¨ûX«p U]Rû ûYj§ÚjRp SXm TVdÏm. U]§tÏ ÏûkR ThPNm, ClT¥ CÚdL úYiÓm Gu¡ ùLôsûL úYiÓm. ùT¬V Xh£VeLs úRûY«pûX. KW[Ü ARtÏ L¥Yô[m AY£Vm. L¥Yô[m CpXôR ϧûW LiUi ùR¬VôUp TônkúRôÓm. AúR úTôX L¥Yô[m CpXôR U]m GeùLpXôúUô RôÜm. U]m JÚ ÏWeÏ Guß ùNôpYôÚm E[o. Hù]uôp AÕ RôÜm RuûUÙûPVÕ. SpX ®`VeLû[ úSôd¡ RôÜm U]ûR Sôm TôWôhPXôm; Ae¸L¬dLXôm. ùLhP ®`VeLû[ úSôd¡ RôÜm U]ûR VôÚm TôWôPPúYô, Ae¸L¬dLúYô, UôhPôoLs. U]m EߧÙPu CÚjRp úYiÓm. AÕ U¡ZXôm; ùS¡ZúYô, R[WúYô áPôÕ. Gi¦VûR Ø¥dÏm CVp©]RôL AÕ CÚjRp úYiÓm. Gi¦V GiQm DúPßm YûW ARu ØVt£«úXúV ϱVôL CÚdL úYiÓm. ùYt± Gu¡ CXdûL U]m GhÓm YûW úNôoYûPVd áPôÕ. Ïß¡V U]lTôuûU úLÓ TVdÏm. £±V úSôdLm, ApXÕ ÑVSXd ùLôsûL U]§u RuûUûV ÏûTôÓûPVRôL ùY°lTÓjÕm. ûLV[Ü U]m úTôÕm; LPX[Ü £kRû]Lû[ A§p APdLXôm.
  • 3. úYiPôR, úRûY«pXôR £kRû]Ls A§p ×L CPm RWXôLôÕ. U²RoLÞdÏ CûYu ùLôÓjR ªLl ùT¬V ùLôûP U]UôÏm. Ut ËYWô£LÞdÏ U]m CÚlTûR úNô§jR±Rp úYiÓm. U²RoLs, ReLÞdÏ U]m CÚlTûR ùR¬VlTÓjÕm úSôdÏ úYiÓm. U]§p SpX, BúWôd¡VUô] £kRû]Lû[ T§V ûYjÕ, ¾VÕm, ©odÏ ÕuTm RWj RdLÕUô] £kRû]Ls ÖûZV ®PôUp RÓjÕ U]§p CVpûT TWôU¬dL úYiÓm. YôÚeLs! TQdLôW]ôn YôrYûR ®PÜm, SpX U]dLôW]ôn YôrúYôm!
  • 4. SpX U]m Tôp ùYiûU; UpûLl é ùYiûU; AÕ úTôp Sm U]Øm ùYiûUÙûPVRôn CÚjRp úYiÓm. U]m GuTÕ JÚ §Pl ùTôÚs ApXúY! AÕ GlT¥ ùYiûUVôn CÚdL úYiÓùUuß ¨û]lTÕ! Guß TXÚdÏ NkúRLm YWdáÓm. SpX U]jûRj Rôu ùYsû[ U]m Guß ùNôpYôoLs. AÕ Gu] SpX U]m? SpX ®RUô] £kRû]Lû[ úRd¡ ûYlTÕ SpX U]m. SpX U]m YôrL! SôÓ úTôt± YôrL! - Guß JÚ §ûWlTPl TôPp EiÓ. SpX U]eLs ¨ûX ùTtß YôZ úYiÓm. YôrkÕ Rôu ¾Úm. AkR SpX U]Rû ùTßYÕ Gq®Rm? U] EQoÜL°p CûZúTôÓ¡ EQoÜLs SpX úSôdLjûRl ×ÏjR úYiÓm. AlúTôúR U]m SpX U]UôL BÏm. Au×, Ti×, TôNm, APdLm, ùTôßûU, ®hÓd ùLôÓjRp, Cu ùNôp úTÑRp, ®ÚkúRôm×Rp, TôeÏPu SPkÕ ùLôs[X Guß TX EVokRÕm, G °ûUVô]ÕUôL Ti×Lû[ U]§tÏs ×ÏjR úYiÓm. CûY VôÜm Esú[ ×ÏUô]ôp úLôTm, TûLûU, ùTôôûU, ¾f ùNRôp úTÑRp, APm ©¥jRp, APôY¥ A¥jRp úTôu ÏQeLs ùY°úV± ®Óm. ùLôgNm SpX ÏQeLÞm, ùLôgNm ùLhP ÏQeLÞm CÚdLXôUô? áPôÕ. Gs êdL[Ü ùLhP ÏQj§tÏd áP Sôm CPm RWXôLôÕ. ùLhP ÏQeLs úYLúYLUôn ØhûP«hÓ ÏgÑ ùTô¬dÏm RuûUÙûPV]. úUÛm AûY G°§p U]§às ÖûZÙm RuûUÙm TûPjR]. Sôm, SôUôL CÚkÕ ¾d ÏQeLs ÖûZÙm NUVm U]d LRûY CßL ê¥ ûYdL úYiÓm. ê¥V LRÜLû[ ¾dÏQeLLs Rh¥d Rh¥, úNôokÕ, Esú[ ×L CVXôUp úY±Pm úR¥l úTôn ®Óm. StÏQeLs Eh×L GjR²dûL«p UXo ç®, YWúYtß, AYt±tÏ Ht A¬VûQ RkÕ, JÚ ¨ûXVô] CPjûR YZe¡ ùL[W®dL úYiÓm. SpX U]m GpúXôûWÙm YºL¬dÏm Btp EûPVÕ. AÕ SUdÏ SpX E®]oLû[Ùm, SpX SpX SiToLû[Ùm Yô¬ YZeÏm. SpX U]m Aú]L AàáXeLû[Ùm ùTtßj RÚm. TQm EûPVYoLs ùNnV Ø¥VôRûR ùVpXôm U]m EûPVYoLs ùNnÕ Ø¥lTôoLs. U]ûR JÚ EߧVô] ¨ûXlTôhÓPu ûYj§ÚdL úYiÓm. AûR SpX YiQUôL UhÓúU ûYj§ÚlTÕ Gu¡ §P £kRû] LhPôVm JqùYôÚYÚdÏm úYiÓm. Smªp
  • 5. £X úToLs CÚd¡ôoLs. SpXYoLÞPu TZÏûL«p SpXYoL[ôL ª°oYo. ¾VYoLú[ôÓ TÝÏûY«p Rm ÏQU §¬Yo, AkR CPj§pRôu Eߧ úRûYl TÓ¡Õ. NêLm SpXYoLû[Ùm Es[Pd¡VÕ; ¾VYoLû[Ùm Es[Pd¡VÕ. ¾VYoL°Pm TZL úSokRôp Sôm ¾VYoL[ôL B¡ ®P úYiÓUô Gu]? GkRf ãr¨ûX«Ûm, GkRf NkRolTj§Ûm Sm J¬´]ôh¥ -ûV Sôm CZdLd áPôÕ. Sôm SpXYo GuTûR SUÕ úTfÑ, SûP, EûP, TôYû]L[ôp ¨ìTQm ùNnÕ ùLôiúP CÚdL úYiÓm. LiúTô] úTôd¡úX Lôp úTôLXôUô? LôpúTô] úTôd¡úX U]m úTôLXôUô? U]m úTô] úTôd¡úX U²Ru úTôLXôUô? -Guß JÚ TûZV §ûWlTPjÕ TôPp U]m ùNpX úYi¥V UôodLm GÕ GuTûR GÓjÕûWdÏm. SØ Yôr®Vp ùS±ØûL[û SUÕ Øuú]ôoLs TXo ùNôpf ùNußs[]o. ×jRo, HÑ, Lôk§, ®úYLô]kRo, Ys[Xôo Gu¡ TX Oô²Ls CqûYVLj§p úRôu± TX קV קV £kRû]L[û ùR°R§ ®hÓf ùNußs[]o. Sôm AYoLÞs VôûWúVàm UôPXôL GÓjÕd ùLôs[ úYiÓm. VôúWô JÚY¬PjÕ Sm U]Õ LhÓlP úYiÓm. AkR JÚYo Lôh¥V Y¯«p U]m, Ru LôpL[û Å£ - EXô® SPdL úYiÓm. Vôo ùNôu]Õm úLhL UôhúPu; GpXôm G]dÏj ùR¬Ùm; Sôú] Wô_ô; Sôú] Uk§¬; GuTÕ RYô] £jRôkRm. ERôWQUôLÜm, GÓjÕdLôhPôLÜm GÓjÕf ùNôpXj RdL YûL«p SPkÕ Lôh¥V ùT¬úVôoL[Õ TôûRúV G]Õ TôûR Guß JÚ ùR°ÜPu. AlTôûRûV £dùL]l Tt±d ùLôiÓ SPdLúYiÓm. Cuß Sôh¥p SpXYoL°u Gi¦dûL ÏûÜ Guß TXo ×XmסôoL[. RYß Cußm Sôh¥p SpXYoL°u Gi¦dûL A§Lm GuTÕúY G]Õ L¦l×. Gu], Sm UdL°Pm SôuÏ StÏQeLs CÚkRôp JÚ ¾dÏQm CÚkÕj ùRôûXd¡Õ! ARtLôLúY AYûW ¾VYo Th¥Vp úNojÕ ®P úYiÓUô Gu]?
  • 6. Sôm SpXYWôL CÚlúTôm. SUdÏ AÚ¡ÚlTYûW SpXYo Guú ¨û]lúTôm. AÕ GlT¥ Ø¥Ùm Guß ¨û]dLô¾oLs. Sm AÚ¡°ÚlTY¬Pm Es[ SpX ÏQeLû[ UhÓm ÖLoúYôm! Au]lTûY ÏPm ¿¬p Es[ Õ°lTôûX UhÓm R²úV ©¬jÕ EiÔUôm. AÕúTôp SôØm Sm G§¬p CÚlTYoL°Pm LôQlTÓm Õ° SpX ÏQjûRúVàm ûLlTt± GÓjÕ, U]§p ùNÚ¡d ùLôsúYôm. Õ° Õ° Vôn úNL¬dLlTÓ¡ StÏQeLs £ß Õ° ùTÚùYs[m Gu¡ TZùUô¯úTôp JÚ Sô°p ªL A§LlT¥ Vô] StÏQeL°u úLôhûPVôL Sm U]m Uôßm. ARtLô] Yônl×Ls A§Lm EiÓ. SpX ÏQeL°u Y¯úV Sôm TV¦jRôp, AlTVQm SmûU CuTm RÚm ùNôodL ×XdúL ChÓf ùNpÛm.

×