111 112

89 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
89
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

111 112

  1. 1. 111SHODH, SAMIKSHA AUR MULYANKAN International Indexed & Refereed Research Journal, ISSN 0974-2832, (Print), E- ISSN- 2320-5474, Aug-Oct, 2013 ( Combind ) VOL –V * ISSUE – 55-57 yksdHkk’kk yksdpsruk dk vax gksrh gS blfy, og yksd ls “kfDr ikrh gSA euq’; ds eu dk v/;;u djus ds i”pkr~ irk pyrk gS fd psru eu dh “kfDr ifjfer gksrh gS vkSj vopsru eu dh vifjferA lef’V esa yksd gh vopsru eu gS mlds lkjs ekuoh; laLdkj vkSj O;ogkj izsj.kk ysrs gSaA tks dk;Z euq’; djrk gS] mldks leFkZu yksd ls feyrk gSA tks og fparu djrk gS mldks ewy lw= yksd ls feyrk gS vkSj Lo;a dks O;Dr djus ds fy, ftu “kCnksa dk mPpkj.k og djrk gS] mldks vFkZ fu’Bk yksd esa vkSj yksd }kjk gh feyrh gSA **ukV~; lkfgR; esa yksdHkk’kk dk egÙo vkSj vf/kd gksrk gS] D;ksafd vU; fo/kkvksa dh Hkk¡fr blesa yksdHkk’kk dsoy fLFkfr;ksa dk o.kZu&ek= ugha djrh] vfirq laoknksa ds ek/;e ls fLFkfr;ksa rFkk ik=ksa dh varjaxrk dk lexz fp= izLrqr djrh gSA tkfgj gS ;FkkFkZ fp= fuekZ.k ds fy;s bldh Hkk’kk esa Hkh ;FkkFkZ rÙo visf{kr gSaA ;s rÙo yksdthou dh fudVrk ls gh xzg.k fd, tk ldrs gSaA**1 ledkyhu ;qx ds ukVddkjksa dk y{; eq[;r% tupsruk dks izcq) djuk FkkA vr% mlds vuq:i bUgsa “kkL=h; fo/kku rksM+us ls dksbZ ijgst ugha Fkk] tutkx`fr ds fy, bUgksaus fDy’V nq#g Hkk’kk dk eksg R;kx dj tuHkk’kk dk vkJ; fy;k gSA gchcth ,d ,sls yksdukVddkj gSa] ftUgksaus jaxeap dks tueap ds :Ik eas iz;ksx fd;kA budh Hkk’kk yksd dh BsB tulk/kkj.k dh NÙkhlx<+h gSA bldk izeq[k dkj.k ukVd ds yksddykdkjksa dk NÙkhlx<+h cksyh ds {ks= ls lEc) gksuk gSA blh rF; dks izekf.kd djrs gq, gchcth dgrs gSa fd& ^^NÙkhlx<+h dykdkjksa ds lkFk fgUnh eas ukVd djus ls ckr curh ughaA ogh dykdkj tks viuh Hkk’kk eas csckd] nenkj] [kqysiu ls laokn cksyrs gSa] os gh dykdkj fgUnh eas laokn cksyrs gq, Mjs&Mjs ls ekywe gksrs gaS&vkSj fgUnh ds mPPkkj.k xyr djrs gSa lks vyxA**2 ruohj ds yksddykdkj viuh cksyh ds mrkj&p<+ko vkSj mldh /oU;kRedrk dks Hkyh&Hkkafr le>rs gaSA blh dkj.k muds laoknksa esa xR;kRedrk vk tkrh gS vkSj dykdkj vius vfHku; i{k ij vf/kd /;ku ns ikrs gSaA gchc ruohj ds ukVdksa ds eapu dh Hkk’kk ,oa muds yksddykdkjksa ds lUnHkZ esa nsosUnzjkt vadqj dk er gS fd]^^-----------;s lzksr fdlh Hkk’kk fo”ks’k ls mrus lEc) ugha gS] ftrus fd cksyh ls blfy, os ekSf[kd ijaijk dk fgLlk gSaA Lo;a ruohjth ds vfHkusrk Hkh yksdjaxeap dh blh ijaijk dk fgLlk gSaA Hkk’kk ds fyf[kr :Ik dh pkgs mUgsa tkudkjh u gks ysfdu NÙkhlx<+h cksyh ds ygts vkSj fetkt ls os vfHkUUk :Ik ls tqM+ gSaA**3 ,slk ugha fd ruohj }kjk NÙkhlx<+h Hkk’kk ,oa NÙkhlx<+h yksddykdkjksa dks vius ukVdksa dk vax cukus ds dkj.k buds ukVd “kgjh vkSj fons”kh n”kZdksa ls viuk rknkRE; LFkkfir ugha dj lds gksaA vly eas] euq’; tc Hkk’kk dk O;ofLFkr :Ik fufeZr ugha dj ldk Fkk rc euq’; ,d&nwljs ls “kkjhfjd gko&Hkkoksa ds }kjk gh laidZ LFkkfir djrk FkkA ruohj ds ukVdksa dh Hkk’kk NÙkhlx<+h cksyh gksrs gq, Hkh bl ukrs Hkyh&Hkkafr “kgjh vkSj fons”kh n”kZd leqnk; dks le> vk tkrh gSA blh lanHkZ eas ruohj ls ;g iwNs tkus ij fd D;k ;wjksi ds n”kZdksa dk muds ukVd ls rknkRE; LFkkfir gks ik;k tokc eas mUgksaus dgk&^^;g ,d baVjsfLVax iSjkMkDl gSA eq>s larks’k gS fd eSa bl iSjkMkDl ls cpk jgk gw¡A dyk ;k ukVd dks tks pht ;wfuolZy cukrh gS fc[k n`f’V ;wfuoflZfyVh ds vanj ,d ,LFksfVd oSY;w gSA ;g vanj ls iSnk gksrh gS ftls baVjuy dgrs gSaA ;gk¡ Hkk’kk dk dke [kRe gks tkrk gSA mldh tM+s tehu eas gksrh gSaA ;g ;wfuoflZfyVh ijVhD;qyfjVh ls vkrh gSA viuh laLd`fr dks vius <ax ls izLrqr djuk dyk ds {ks= eas ijVhD;qyfjVh gS vkSj gj laLd`fr euq’; dks “kqHk lans”k nsrh gSa ;gh og cqfu;knh pfj= gS tks Hkk’kk ls vyx euq’; dks euq’; ls tksM+rh gSA**4 tc dHkh dykdkj viuh laLd`fr vkSj Hkk’kk ls vyx fdlh laLd`fr vFkok Hkk’kk dks vfHku; ds fy, pqurs gSa rks vfHku; ds vk;ke ;k laHkkouk,¡ lhfer gks tkrh gSsaA ;gh dkj.k gS fd yksdukVdksa ds laoknksa vkSj xhrksa dh Hkk’kk yksdHkk’kk gh gksrh gS rkfd vfHku; ds vk;ke dykdkjksa ds fy, [kqys gksaA dqN fo}kuksa dk er gS fd yksdHkk’kk esa fd, tkus okys ukVdksa dk {ks= dqN lhfer gksrk gS] ij ruohj ds ukVdksa ds lkFk ,slh ckr ugha gSA gchc ruohj vius ukVdksa dh yksdHkk’kk dh O;kidrk dks mn~?kkfVr djrs gq, dgrs gSa fd& ^^yksdHkk’kk cksyus okys rks djksM+ksa gSa vkSj {ks= dh lhferrk dh ckr djrs gSa rks oks egkuxjksa dks ns[krs gq, dgrs gSaA --------nwljh rjQ ls ns[ksa rks egkuxjksa dh Hkk’kk gh lhfer gSA**5 egkuxjksa dh Hkk’kk lhfer rks gksrh gS] lkFk gh mlesa fofo/krk Hkh ugha gksrh] ogha yksdHkk’kk ;k cksyh eas eqgkojs] yksdksfDr;k¡] O;aX;kRedrk vkfn vuk;kl gh vius LokHkkfod :Ik eas “kkfey gksrs gSaA Aug- Oct ,2013
  2. 2. 112 International Indexed & Refereed Research Journal, ISSN 0974-2832, (Print), E- ISSN- 2320-5474, Aug-Oct, 2013 ( Combind ) VOL –V * ISSUE – 55-57 yksdHkk’kk ds vUrxZr vke cksypky eas iz;ksx gksus okys vaxzsth ds “kCn Hkh yksdukVdksa esa vuk;kl gh vk tkrs gSa] vaxzsth ds “kCn gksrs gq, Hkh n”kZdksa dks vViVs ugha yxrsA gchcth ds ukVdksa dk voyksdu djus ij Kkr gksrk gS fd mUgksaus vius ukVdksa esa Hkk’kk lEcU/kh fofHkUu fo”ks’krkvksa dks yksd ds ek/;e ls jaxeap ij mtkxj fd;k gSA os fuEu gSa%& Hkk"kkxr lgtrk%& gchc ruohj ds ukVdksa dh Hkk’kk eas bruh lgtrk gS fd ukVd dk çR;sd ik= vklkuh ls ikBd rd vius eUrO; dks igq¡pkrk gSA lgtrk ds bl xq.k ds dkj.k muds ukVd dh Hkk’kk ls uhjlrk ,oa mckÅiu tSlk nks’k nwj gks x;k gSA bl n`f’V ls gchcth ds vf/kdka”k ukVd Hkk’kkxr lgtrk dk çek.k çLrqr djrs gSA ;gh lgtrk muds ukVd ^cgknqj dykfju* uked ukVd eas cgknqj }kjk Li’V gksrh gS%& mnk-%& ^^cgknqj& cgknqj jktk& >wBk] ys u rc ikuh fi;kA cgknqj& dq¡vk eas tkds ih yscks cgknqj& tkuoj lgh eq¡g yk Mkj dsA**6 tulk/kkj.k dh lkekU; Hkk"kk%& ukVddkj tc vius ukVd eas tulk/kkj.k dh lkekU; Hkk’kk dk ç;ksx djrk gS rc ikBd dks feyus okyk vkuUn vkSj Hkh vf/kd c<+ tkrk gS D;ksafd Hkk’kk ftruh lkekU; gksxh ikBd mruh gh vklkuh ls ml ukVd eas fufgr Hkko] lans”k ,oa mís”; dks le> ik;sxk vkSj nwljh ckr og ys[kd dh eu%fLFkfr ds dkQh fudV igq¡p tk;sxk ftlls fd mldk ukVd dh rjQ #>ku c<+rk pyk tk;sxkA ftruk vf/kd #>ku ikBdksa dk ukVd dh rjQ gksxk ukVddkj vkSj ukVd dks mruk gh ;”k vkSj xkSjo feysxkA bl n‘f”V ls gchc ds ukVd dkQh lkFkZd gSa D;ksafd muds ukVd esa ç;qDr Hkk’kk tulk/kkj.k ds dkQh fudV gS vkSj tulkekU; dh lgkuqHkwfr mUgsa feyrh tk jgh gSA gchc ds ukVd ^pjunkl pksj* eas Hkh tulkekU; dh Hkk’kk dk ç;ksx ns[kus dks feyrk gS%& mnk- %&^^jkuh&dk gsds ljdkjh [ktkuk esa pksjh gksxs ea=h& gkSo jkuh& dc pksjh gksbl ea=h& vHkhPps jkuh& fnu ngkM+s Mkdk**7 eqgkojsnkj Hkk"kk%& eqgkojs vkSj yksdksfDr;ksa ds ç;ksx ls Hkk’kk eas tSls çk.k ls lek tkrs gSa vkSj Hkk’kk ltho gksdj tSls cksyus yxrh gSA vr% çR;sd lkfgR;dkj dh vf/kd ls vf/kd ;gh dksf”k”k jgrh gS fd eqgkojsnkj Hkk’kk ç;ksx djsaA ftlls ys[ku dk çR;sd NksVs ls NksVk Hkko ikBd dks vklkuh ls le> vk tkrk gS vkSj ikBd ds ml ys[ku eas vkSj vf/kd ftKklk c<+rh pyh tk;sA tgk¡ rd gchcth dk ç”u gS rks buds ukVdksa dh Hkk’kk yksdksfDr;ksa vkSj eqgkojksa ls ;qDr gSA buds ukVd ^pjunkl pksj* eqgkojs vkSj yksdksfDr ,d mnk- }kjk Li"V gS%& mnk-%& goynkj& ^^dk pht gS csVk eSa vHkh crkaFko js lkys fnu ngkM+s pksjh djds HkkxFkl js eksyk fpfUgr gl js fe-,p-,e-[kku iqjkuk lfoZl okyk goynkj %&lkys rksj [kky esa Hkwlk Hkjds yVdk gw¡ csVkA**8 fofHkUu Hkk"kkvksa ds 'kCnksa dk ç;ksx%& gchc ruohj dk “kCn&p;u cgqr foLr`r vkSj le`) Kku dk ifjpk;d gSA mUgksaus O;kogkfjd yksdHkk’kk dk ç;ksx djus ds fy, BsB lkekU;tu dh Hkk’kk dk ç;ksx djus ds lkFk gh vjch] Qkjlh] fgUnh] jktLFkkuh] vaxzsth vkSj NÙkhlx<+h Hkk’kk dk ç;ksx fd;k vkSj euq’; eas yksdHkk’kk ds izfr psruk dks tkxzr fd;kA fu"d"kZr% dg ldrs gSa fd gchc ruohj dk jaxdeZ Hkk’kk dh n`f’V ls fofo/krkiw.kZ jgk gS] ij varr% mUgksaus yksdHkk’kk dks gh vius ukVdksa dk ek/;e cuk;kA Hkk’kk iz;ksx dh n`f’V ls budh jax;k=k ds iM+koksa dh ppkZ djrs gq, nsojkt vadqj dk er gS fd& ^^gchc ruohj dh jax;k=k dh dM+h dks Hkk’kk ds iz;ksx dh n`f’V ls Hkh idM+k tk ldrk gSA “kq: vaxzsth] mnwZ ;k fgUnqLrkuh ds lkFk NÙkhlx<+h dk bLrseky vkSj varr% flQZ NÙkhlx<+h eas gh ys[ku ,oa izLrqrhdj.k rhu iM+koksa ls lEc) gSA**9 1- fgUnh ds izeq[k vk/kqfud ukV~;dkjksa ds ukVdksa esa yksdrÙo] MkW- lR;ohj flag Hkksfj;k] i`- 237 2- viuh tehu ij % gchc ruohj dh “kEik “kkg ls ckrphr yksd] la- ih;w’k nbZ;k] i`- 655 3- igyk jax] nsosUnz jkt vadqj] jktdey izdk”ku] 1999] i`- 85 4- gchc ruohj ls eqdqy izHkkr dh ckrphr] nSfud tkxj.k] Hkksiky] 9 tuojh 1984 5- gchc ruohj ls eqdqy izHkkr dh ckrphr] nSfud tkxj.k] Hkksiky] 9 tuojh 1984 6- cgknqj dykfju] gchc ruohj] ok.kh izdk”ku] 2009] i`- 26 7- pjunkl pksj] gchc ruohj] ok.kh izdk”ku] 2009] i`- 64 8- pjunkl pksj] gchc ruohj] ok.kh izdk”ku] 2009] i`- 30 9- igyk jax] nsosUnz jkt vadqj] jktdey izdk”ku] 1999] i`- 84

×