5518

 • 160 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
160
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫‪‬‬ ‫٣‬ ‫• ﺃﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ/ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ‬ ‫٧‬ ‫• ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ/ ﻤﻠﻑ‬ ‫٨‬ ‫- ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ/ ﺸﻌﺭ/ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ‬ ‫٢١‬ ‫- ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ/‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ/ ﺼﺒﺤﻲ ﺸﺤﺭﻭﺭﻱ‬ ‫٢٢‬ ‫- ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ. ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ/ ﺩﺭﺍﺴﺔ/ ﺭﻴﻬﺎﻡ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ‬ ‫٤٣‬ ‫- ﺠﻨﻴﻥ/ ﺸﻌﺭ/ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻏﺵ‬ ‫٨٣‬ ‫- ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﻋﻭﺩﺓ/ ﺸﻌﺭ/ ﻤﻌﻴﻥ ﺸﻠﺒﻴﺔ‬ ‫١٤‬ ‫- ﻜﻼﻜﻤﺎ ﻗﺭﺒﺎﻥ/ ﻗﺼﺔ/ ﻤﻨﺎل ﺨﻤﻴﺱ‬ ‫• ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ:‬ ‫٤٤‬ ‫- ﺭﺴﺎﺌل ﺭﺍﺸﻴل ﻜﻭﺭﻱ: ﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ‬ ‫ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻤﻴﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ‬ ‫٣٦‬ ‫- ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ/‬ ‫ﺭﺅﻴﺔ/ ﺩ. ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺠﻼل‬ ‫٦٧‬ ‫- ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ: "ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ"/ ﺘﺭﺍﺙ/ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﻨﺎ‬ ‫٢٨‬ ‫- ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ/ ﺩﺭﺍﺴﺔ/ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺯﻫﺭﺓ‬ ‫٣٩‬ ‫- ﺭﺤﻠﺔ ﺴﻼﻡ/ ﻨﺹ ﻤﺴﺭﺤﻲ/ ﺭﻴﻡ ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﺔ‬ ‫٣٠١‬ ‫- ﺠﻴﻭﺏ ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻟﻡ/ ﻜﺘﺎﺏ/ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺩﻭﺡ‬ ‫٨٠١‬ ‫- ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ/ ﺘﺸﻜﻴل/ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻴﺩ‬ ‫٤١١‬ ‫- ﺍﻟﺒﺭﻱﺀ/ ﻗﺼﺔ/ﺩ. ﻓﺨﺭﻱ ﻟﺒﻴﺏ‬ ‫٣٢١‬ ‫- ﺜﺭﺜﺭﺓ / ﻗﺼﺔ / ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺘﺎﻴﺔ‬ ‫٧٢١‬ ‫- ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ/ ﺸﻌﺭ/ ﻋﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ‬ ‫٣٣١‬ ‫- ﻫﺸﻴﻡ ﺍﻟﻨﺨل/ ﺸﻌﺭ/ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺨﻁﺎﺏ‬ ‫٦٣١‬ ‫- ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ/ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ‬ ‫٠٤١‬ ‫- ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ: ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺸﻭﺸﺔ/ ﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ‬
 • 2. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
 • 3. W U Jë ‰Ë√ ¨5M ?ë Ác¼ q vðd??«– v U??O?ÁUÐ q?þ «–U* È—œ√ ô V(« sŽ ÂöJÐ ö?¹uÞ XKG??A½« bÁ XM ¨U?NðU¹«Ë— sÄ …bŠ«Ë v —«u uÐ Èœ Êu?LOÝ W?O ½dHë W u? KOHÃ«Ë WOÐœ_« t?²ÃUÁ «b?Š√ qF?−¹ Èdð U¹ «–U?Ä ∫‰¡U? ?²ð U?N?²KDÐ X½U? ÆÆw{U*« Êd?Ië  U?OMO?²?Ý v U?Nð√d?Á øvÃË_« V(« …Ëcł THDMð Ê√ bFÐ bŠ√ VŠ vKŽ vI³¹ bFÐ Êu?łËe²¹ ÊU³ýË  UÐU?ý »—U−²Ã vÃuŠ  dE½ U?LK ‰uIë «c¼ bO?F²Ý√Ë Àb?×¹Ë pJH?²ðË W?ÁöFë d?−?HMðË ô≈ WKOKÁ  «u?MÝ vCI?Mð œUJð ôË q¹uÞ VŠ t?? ? H½ u¼ `?³? √ b??Á ëËe?ë Ê√ rž— ¨W??Žd?? Ð tðôb??F? Ä b¹«e??²ð Èc?ë ‚öDë W ÄU)« sÝ «Ë“ËU& …U² Ë »Uý 5¹ö?Ä WF ð „UM¼ Ê≈ ‰UI¹ –≈ «bł ΫdO Ž ¡U??N?²?½« fOÃË WÃUD³?ÃUÐ «¡bÐ gO??Fë d?? ?Ž V?³? Ð «u??łËe??²¹ Ê√ ÊËœ 5Łö??¦Ã«Ë Æ—UFÝ_« v b¹«e²*« ŸUHð—ô« Ë√ sJÝ dO uð sŽ e−FÃUÐ  U?O²?HÃ«Ë »U?³Aë 5Ð v d?Fë ëËeë …d¼Uþ  “dÐ t? H?½ V³ ë «c?Nà U0—Ë ÃËdš ÊËœË ¨—«u?Hë rNÐU³ý  U?łUO²Š« W?O³K²Ã vF?Ý v WI¼«d*« sÝ sÄ «¡bÐ u?×½ vK?Ž …U?²?Hë ’d?ŠË vM¹bë d??O?L?Cë  U?O?C? ²?I?Ä vKŽ t? ? H½ XÁuë v —b??Gà ¡U?I?ð« U?NK?ł— sÄ W?łËe??²? Ä U?N½√ X?³?¦ð W??Á—Ë ÈQÐ ÿU??H?²? Šô« vKŽ ’U??š bM¼ò W??B?Á v? Ë ¨bÃuë fOÃË XM?³Ã« …U?O? Š d?Äb??Oà Àb??×¹ U?Ä «d??O? ¦? qL??²?×? Ä Æ…d³Ž È√Ë …d³Ž åÈËUM(« v²Ã« pKð W??Lz«bë …U?O?(«  U?Áö?Ž h? ¹ vF?Ä ö¹uÞ vIÐ Èc?ë ‰«R? ë sJà vKŽ W? Ý«— vI?³?²Ã W U? »UF?Bë vD ?²ðË eł«u?(« q d?³FðË Ã«ËeÃUÐ √b?³ð Æd−CÃ«Ë ◊U³Šù« ‰UJý√ q Èbײð sÄeë dÄ sÄ bÐô t?½√ Êü« Èœ— t½√ U??L? d??–√ U??Ä vK?Ž Æ—«u? u?Ð Èœ Êu?L? O? Ý œ— ÊU?? lÄ `³??B¹Ë U¼b?ŠË W¹œd??Hë  «cë h ¹ ô ·b?¼ ÆÆ…d?O?³?  …dJ ÆÆ U?Ä vM?F?Ä œËU??F? ?²? …U??O? ?(« ¡U0 U¼b1Ë U?? N¹c??G?¹ W??Áö??Fë v? dÞ 5Ð U?? Âd??²? A? ?Ä sÄeë ƉuÐcë vKŽ XJýË√ ULK —«dCš_« ±
 • 4. v —u?¦Â ÎUÞuÐd?Ä t ?H½ ¡d*« b?−¹Ë ÆwMF*« sÄ …U?O(« uK ð 5Š ÊU? ½ûà vI?³¹ «–UL? UFÄ ÊUDI ¹ rŁ q³'« WLÁ vÃ≈ UNKL×¹ n¹e?OÝ …d UN½QÂË ·b¼ ÊËœ ÕbJë WOÁUÝ UM¼ ÊU? ½ù«Ë ÆÆ vM?F?Äöë vÃ≈ «œb?−?Ä œu?F?Bë WKŠ— ¡bÐË …d? ?B?ë qL?Š u¼ œËU?F?Oà ƅ√dÄ«Ë qł— v d?¦?F²¹Ë tðU?ÁUÞ b¹b?& sŽ V(« e?−?F¹Ë ¨ÕËdë ÈËcð vMF?Äöà W?LKE*« »Ë—bë v uÃË vMF*« oK) Ÿ«Ë d?O?ž lKDð v ÊU?Äœù« ·uM ÂU?Ä√ rMNł »«uÐ√ `?²H?²ðË  U?³O?)« 5Žb?³*« iFÐ sþ v²Ã«Ë U?Nà W?³ŠU?B*« ÊU¹c?Në WÃUŠ Ë√  «—b?<« ÊU?šœ lÄ r¼uë v  U??Áö??ŽË ¨f?zUÐË b??«— lÁ«Ë v?KŽ —U??B? ²½ô« Ë√ Ÿ«b?Ðûà W??Lzö*«Ë v?K¦*« WÃU?? (« U??N½√ vŽuë dOOGð d³?Ž uÃË U¼b¹b−²Ã ÊuD³;« vF ¹Ë ‰Ë_« UN−¼ËË UN²−?NÐ  bI WO½U ½≈ ÆÂU¼Ë_« lÄ WŠU³ Ã«Ë vKŽ …dDO ë v V × ô —Ëœ tà ÊuJ¹ Ê_ U?Lz«œ lKD²*« tFÁ«Ë v qŽUHë ÊU ½ù«Ë tÐ U?F? «œ vÝU?O? ë ÆwŽU??L?²?łô« lÁ«uë —U?? ?Ä v U?C¹√ U?/≈Ë ÆwB? ?Aë Ád??O?B?Ä rOEŽ ¡vý sÄ U?Ä t?½√  √dÁ s?¹√ d?–√ ô …—ËdC?ÃUÐ rÃQ?²?Ä ÊU? ½≈ u¼ qC? úÃË ÂU?Äúà —UL?ž ÷u ?¹ d׳?ë vÃ≈ ‰eM¹ qŽUHë ÊU? ½ùU rÃ√ ÊËbÐ Á“U?$≈ sJ1 …UO?(« v U?IŠ UL UO?LEŽ öJO¼ ¡UMŽ bFÐ tà Xłdš uÃË v²Š WJLÝ œUOD « q?ł√ sÄ b¼U−¹ WÐd−²Ã« tKLŽ e$√ bÁ ÊU tMJà öJO¼ WJL ë błË rF½ ¨d?×³Ã«Ë “u−Fë È«u−MLO¼ qD³Ã ÀbŠ v U?N?²?L?łdð VF?B¹ r?ÃU?Fë «c¼ v VÝUJÄ „UMN? Æ«d?O?¦? Õd? Ë «d?O?¦? rÃQ?ðË rOEFë lL??²? :« `$ b??I? Æ…—U?? ? )«Ë V ?JLKà UM?Äu??N? H?Ä v?KŽ nÁu??²¹ «c¼Ë ÆW?¹œU??Ä ‰UJý√ U?Äu?N?H?Ä a?Ýd¹ Ê√ v W¹—U?Fë W?O?F?HM?ë ÕËdÃ«Ë vÂö?N?²?Ýô« —U?F? ë d?³? Ž vÃU?L?Ý√dë 5Š WI?OIŠ t½Q å‘d?Á ÈËU ð ‘dÁ „U?FÄò lzUAë q¦*« qF?ł ÕU−MÃ«Ë V JKà UI?O{ U¼d?×? Ð ¡U?O?ý_« t?I?×? ðË t?ŽU?CšS?Ð ‚u ?ë Âu?I¹ Ècë ¨ÊU? ½ù« vKŽ ‰U*« d?B?²M¹ UÄ «dO?¦ÂË ¡UOý√ sÄ t?JK1 UÄ 5ÐË tð«– bŠ v UOKŽ W?LOI tMOÐ W?OMNÄ WC¹U?IÄ Èd&Ë Ë√ W?C¹U?I*« VO?Žô√ v t?Á«d?žSÐ V(« …Ëc?ł ¡U?HÞ≈ v nÝúÃU¹Ë ¡U?O?ý_« Ác¼ `−Mð v dÞ 5Ð  Q?A½ b?Á ÊuJð W? U? *U? v?MF*« sÄ W?OÃU?š …dÐU?Ž ŸU?³?ý≈ WE( v tëe?²?š« rà W?O½U? ½ù« W?Áö??Fë d?š√ U?I? √ Ê_ åVÝUJ*«ò Ë√ åÕU?−Mëò Ë√ å‰U?*«ò V³? Ð W?Áö?Fë rŁ ÆWOð«cë `ÃU?B*« v vKJë ”UL?G½_«Ë o _« oO{ sÄË ‚UM²šô« sÄ U?NOL?×¹ dNE¹ b?Á «uÄ«œU?Ä 5³;« 5Ð U?L?O U?NOK?Ž Ÿ“UM²Ã« Ë√ `ÃUB*« Ác¼ …œU?¹“ qł√ sÄ qðUI?²Ã« ¡bÐ vF?Ý Ë√ U?Nà b?I½ È√ ÊËœ vÃU?L?Ý√dë lL?²?:« rO?IÐ WÃU?L?¦Ã« v²?Š rN? ?H½√ r¼ «u?F?³?Að ≤
 • 5. v ·b¼ vÃ≈ tKë tÄd Ècë szUJë pÖ ÊU ½ù« ‰u% rOÁ U¼“ËU−²ð WK¹bÐ rOÁ Ÿ«b²Ðô ÆU¼UŽd¹Ë tK d׳ë U¼bAM¹ oOLŽ d×Ð v …bŠ«Ë …dDÁ tð«– bŠ Ác¼ U?N?MÄ rKF?²½ s×?½Ë ôË√ U?N?³?×?½ U/≈Ë U?N?IM?²?F½ ‰u?Á√ ô —UJ? √ W?ÄuEMÄ vÃ≈ ÃU??²?×½ ‰«RÝ vKŽ ·Uý œdà lKD²½ s×½Ë Æ‰UÄ ”√— sLŁ√ u¼ ÊU ½ù« Ê√ È√ WDO ³Ã« WIOI(« s¹dJH*« —U?³Â tÐ qGA½« Ècë ‰«R? ë t ?H½ u¼Ë øÊU ½ù« U?Ä j½U v½U*_« ·u ?KOHë U½U?Žœ Èc?ë W?O?Žu?O? Aë fÝR?Ä f—U??Ä ‰—U? ‰«R?Ý u¼ ¨—u??B?Fë d?Ä vKŽ 5?Žb?³*«Ë rKŽ fÝR??Ä b¹Ëd? ‰«R?Ý u¼Ë W¹d??(« WJKÄ vÃ≈ …—Ëd?Cë W?JK2 sÄ U?łËd?š ‰U??CMKà ȗc?ł qJ?AÐ rN? ?H½_ r?NðdE½ d?O?žË d??A?³Ã« qš«Ëœ v ’U??ž Ècë vKOK×?²?ë fHMë  u³J*« ¡U?Žb²Ý« d³?Ž UMð«Ë– rN vKŽ q³?Á È– sÄ —bÁ√ …b¹dHë tðU u?A bFÐ UM×?³ √ ÆUM*√ sÄ rKF²Ã«Ë vŽ«ËöÃ«Ë U?C¹√ ÊU u¼ åw*√ sÄ XLK?Fð rJà Á¬ò b¹Ëd …¡«d?Á bF?Ð …dÄ  «– V²?Â√ v H½  b?łË t?H?Áu?ÄË tðdJ sŽ U?ŽU? œ U?FzUÞ  u*« q³?Á Ècë r?OEFë ·u? KO?Hë pÖ ◊«d?I?Ý ‰«R?Ý UŽU œ d?L'« vKŽ 5CÐUIë …UOŠ ÊuKð W?OFÁ«uë tð—uDÝ√  cš√Ë «—U² ?Ä r ë »dA ÆÊUJÄ q v UOKFë rNK¦Ä sŽ X³C½ WOÃUFHÃ«Ë W dFLKà ‚u²Ã« W?Á—R¹ rà uà W¹UžË WLOÁ ÆwMFÄË nÁuÄ Ê–≈ u¼ ÊU ½ù« U?O?I?O?I?Š U?Oð«– «b?Nł ÃU?²?% v²Ã« W?I?O?I?(« W? d?F?Ä vÃ≈ t?²?H?Nà Áb?Ið rà uÃË  Ë–Ë t?ŠË— å—uJ¹— ‰uÐò v ½d?Hë ·u? KO?Hë d?O?³?Fð b?Š vKŽ åd?šü« bMŽ W?ÄUÁûÃò U?C¹√ ÃU?²?%Ë ·uÝ U?NMOŠ åvð«cà v²? dF?ÄË v HMà v²¹ƒ— `×? √ sÃò W¹—ËdCë WÄU?Áù« pKð ÊËbÐË —d×?²ð v²Š v H½ q ?ž√Ë  u³Jà V¼UOž X% Q?³<« vÃ≈ ôu Ë d?HŠ√Ë dHŠ√Ë d?HŠ√ …dO?Ý vÃ≈ UN²Ãu?ŠË UN²³?³Š√ v²Ã« …dJHKà ΫbMÝË s¹d?šúà U½uŽ ÊuÂ√Ë ¨5M ë —U?³ž sÄ b?F³Ã« nAJ?²Oà W¹œU?Fë …U?O(«  ö?O?BHð q v Ë vÄu?Oë ¡U?Äœ v Èd& …d?O?Ý …UO?Š ÕËdë vK?Ž ⁄«d??Hë o³D¹ ô U??F? ? U½ U??OKł vM?F*« d??NE¹Ë U??N? ²? % v?H? ²? <« È—uDÝ_« Æ⁄UÄbë Á«ËbŽ VOBðË Ê≈ qÐ ÈËc¹ Ë√ »dN¹ Ècë V(« c?IMð ‚dÞ ¨UOKFë ·«b¼_« vÃ≈ WF¹d?Ý ‚dÞ błuð ô WŠËdD*«  «—U?O)« q ÊS «c?à WMJ2 bFð rà ·«b¼_« Ác¼ vÃ≈ UN? H½ …d?ýU³*« ‚dDë U?N²?OЖU?ł v ÈËU? ?²ð X½U Ê≈Ë fzU?³Ã« lÁ«uë d?O?O?Gð v ôU?F ÊuJOà ÊU? ½ù« ÂU?Ä√ YGë 5³ð ·u?Ý v²Ã« v?¼ øsÄ W?×KB* ∫‰«R?Ý U?N?Ý√— vKŽË U¼b?ŠË b?IMë WK¾?Ý√ ÊS? »d??Á√ o¹dÞ vKŽ W??I? O?L? Fë W?? d??F*UÐ 5ŠËd??:« vDš œu??I? ²?Ý v²?ë v¼Ë 5L?? ë sÄ ≥
 • 6. qIFë vKŽ U½UDKÝ ÊuK³?I¹ ôË ¨WK¾Ý_« sÄ lKNë rNMJ ¹ ö Æ»«uBë vÃ≈  «—U?O²šô« œö?O*« —œ«uÐ Ê√ ÊËd¹ ôË ¨tð«– v U? b¼ ô ‰u? uKà …«œ√ qI?Fë ÊËd?³²?F¹Ë ¨t?ł—U?š sÄ WÐd?& —«dJ²Ð ÎP½«c¹≈ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 W?OýU? `ÄöÄ U?N?O W?OÄöþ W?OÃu? √ ÈuIà W?OF?Á«uë WOýUHÃ«Ë W¹“UMë œôË vÃ≈  œ√ v²Ã« v{U*« ÊdIë nB²MÄ v WIOLFë WOÐË—Ë_« WÄ“_« «ËdH?J¹ vJà s¹dJH*« l*√ sÄ «œbŽ XF? œ bÁ W?Ä“_« Ác¼ X½UÂË W?O½U¦Ã« W?O*UF?ë »d(«Ë Ê«uMŽ u¼Ë o?O?L?Fë Êe??(«Ë Âb?Fë vÃ≈ Z?¹—b?²ÃUÐ Êu??IÃeM¹ «Ëc?š√Ë qÐ —«u?½_« W?O½ö?I? FÐ Ædð—U à W¹«Ë— a¹—U²Ã« Ê√ UL oOLFë Êe(« vÃ≈ ôË ÂbFë vÃ≈ s¼«dë Ê«uNë UMF b¹ Ê√ “u−¹ ô ÆÆô v W?Ž—U??B?²*« qÄ«u??Fë tÐU?A? ²ð 5Š ‰U?F? _« œËœ— iFÐ tÐU?A? ²ð U/≈ t? ? H½ —dJ¹ ô Æ UÄbI*« WÃU??Š ÊU?? ÃË  «cë v v?KJë ”U??L? ?G½_« Ê√ Èd¹ Ècë p?Ö d??š√ Ÿu½ sÄ Âb?? Fà t½≈Ë ÈËb??ł sÄ U??ÄË ¨Íœd?? qŠ sÄ U??L? q?Š Ë√ –ö??Ä u¼ ¨tà vMžË d??Aë s?Ž b??FÐ√ò ‰u??I¹ —UJ _« ÊuJð ·u? ? ÆÆÍœd?²*« lÁ«uë  «—Ë–U?I?Ð ÀuK²ð ô v²?Š Ê«b?O*« sÄ »U?×? ½öà U½uŽ …UO(«  öOBHð q v UNMŽ ŸU bÃ«Ë UNÐ Y³A²Ã« —U² ½ v²Ã« UOKFë q¦*«Ë rOIÃ«Ë “U??N? '« √b?? Ë W??O? B? ? A?ë szU??G? CÃ«Ë …d??O? G? B?ë sŠù« ÆÆ…—«c??Ië W??Š«“≈ vK?Ž UMà  UÐU? ŠË …d?O?G VO?Žô√Ë  «—ËUMÄ vÃ≈ W?ÝUO? ë ‰u?%Ë dA?³Ã« sÄ d?O¦Jà vÁö?š_« Æ5OÄbI²Ã« ◊UÝË√ v v²Š œ«d _« iF³Ã WOB ý qÂQ??²ð ô v²?Š «c?¼ qÂ√ øV(« –U?I?½≈ qł√ sÄ «c¼ qÂ√ ∫‰Q?? ¹ ·u?Ý rÂb??Š√ Ê√ bÐô ÆrF½ ‰uÁ√ ø—«dCš_« WLz«œ …d−A «bÐ√ …dC½ rNÁ«uý√ vI³ðË 5³;«  UÁöŽ V×Ð dOA³²Ã« vÃ≈ —UJ _«Ë qLFë sÄ d?LFë «c¼ q bFÐ XK Ë bÁ ÊuÂ√ Èdð U¹ qN s¹cë uŽœ√ v²?Š pÃ–Ë åwÐdŽ sÐò ‰uI¹ U?L åv½U1≈Ë vM¹œ V(«ò YO?Š b¹bł Ÿu½ sÄ Æb¹bł sÄ ¡b³Ã«Ë qÄ_« …œUF²Ýô rNÃUÄ√ XÐUš WzœU¼ …—uŁ “U?$≈ o¹dÞ vKŽ d?O ë u¼ t?OÃ≈ u?H¼√ UÄ v XÁuë WKO?Þ dJ √ XM vMMJà WÃU?F? d?OO?Gð …u?Á ÊuJO?à lÝ«uë rÃU?Fë vÃ≈ rNð«Ë– vÃ≈ «u?³?×? ½« s¹cë q Ãd? ¹ 5Š U/≈  d?? ?š v²Ã« U½√ Êu??Â√ sà d?O? š_« œdë lÄË Æô U0—Ë rF?½ U0Æ Êu?łd?? ?O?Ý q?N? ÆV(« …—d;« ¥
 • 7. ‫‪  ‬‬ ‫• ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ / ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ‬ ‫• ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ / ﺼﺒﺤﻲ ﺸﺤﺭﻭﺭﻱ‬ ‫• ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ، ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ / ﺭﻴﻬﺎﻡ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ‬ ‫• ﺠﻨﻴﻥ / ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻏﺵ‬ ‫• ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﻋﻭﺭﺓ / ﻤﻌﻴﻥ ﺸﻠﺒﻴﺔ‬ ‫• ﻜﻼﻜﻤﺎ ﻗﺭﺒﺎﻥ / ﻤﻨﺎل ﺨﻤﻴﺱ‬
 • 8. ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺍﻗ ﹰﺎ ﻤﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ،‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺃﺘﺄﻤل ﻭﺸﻡ ﺍﻟﻅﻼل ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻀﻔﺔ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ، ﻗﻠﺕ ﻟﻪ:‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻴﺎ ﺼﺎﺤﺒﻲ.. ﻭﺍﻨﻔﻁﺭﺕ‬ ‫ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﺩﻨﻭ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺭﻙ ﺼﺭﺨﺘﻙ ﺍﻟﺨﺎﻁﻔﺔ.‬ ‫*‬ ‫ﻗﺎل ﻟﻲ: ﻋﺸﺕ ﻗﺭﺏ ﺤﻴﺎﺘﻲ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻲ،‬ ‫ﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻲ ﻤﻴﺕ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺃﺘﺩﺨل ﺒﻤﺎ ﺘﻔﻌل ﺍﻟﻁﻴﺭ ﺒﻲ‬
 • 9. ‫ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻠﻴل ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ‬ ‫*‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻴﺭﻑ ﻜﺯﺠﻲ ﺤﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴل..‬ ‫ﻴﻨﺒﺌﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﻁﻰ ﺤﻭل ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ..‬ ‫ﻜﻨﺎ ﻤ ‪‬ﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﻨﺴﺘﺤﺙ ﻏ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻏﺎﻤ ‪‬ﺎ.. ﻻ ﻨﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺇﻻ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ. ﺤﺩﻕ ﺘﺭ ﺍﻟﻭﺭﺩ.‬ ‫ﺃﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ. ﻭﺍﺤﻠﻡ ﺘﺭ ﺍﻟﻀﻭﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﻓﺔ..‬ ‫*‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻴﺤﻔﻅ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻙ ﻋﻥ‬ ‫ﻅﻬﺭ ﻗﻠﺏ. ﻭﻴﺸﺒﻬﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻴﻘﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﺭﺘﺠﺎل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻻ "ﻫﻨﺎﻙ" ﻟﻪ.‬ ‫ﻻ "ﻫﻨﺎ" ﻻ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻟﻠﻔﻭﻀﻭﻱ‬ ‫ﻭﻻ ﻤﺸﺠﺏ ﻟﻠﻜﻼﻡ، ﻴﻘﻭل: ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﺤﺘﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺩﻯ ﻟﻠﺼﺩﻯ. ﻭﺃﻨﺎ ﺼﻭﺕ‬ ‫ﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ: ﺃﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﺕ ﻭﻨﺤﻥ ﺃﻨﺎ‬ ‫ﻭﻴﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﺠﺭ: ﻫﺫﺍ ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ‬ ‫ﻟﻜﻨﻪ ﺼﺎﺭﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺼﺩﻴﺘﻪ ﺼﺎﻨﻊ‬ ‫ﺒﺎﺭﻉ ﻴﻨﻘﺫ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻤﻥ ﺼﺨﺏ ﺍﻟﻌﺎﺼﻔﺔ.‬ ‫*‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ. ﻗﻤﺭ ﻋﺎﺒﺭ ﻓﻭﻕ‬ ‫ﺨﻭﻓﻭ ﻴﺫﻫﺏ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﻨﺨﻴل. ﻭﺴﺎﺌﺤﻪ‬ ‫ﺘﻤﻸ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﻴﺎﺏ، ﻭﺘﺴﺄل: ﻤﺎ‬
 • 10. ‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻵﻥ؟ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ: ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻵﻥ ﻋﺸﺭ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺒﻌﺔ‬ ‫ﺁﻻﻑ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﻨﻬﺩ:‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺨﻠﻭﺩ. ﻭﺃﻤﺎ ﺃﻨﺎ.. ﻓﻤﺭﻴﺽ ﺒﻬﺎ. ﻻ‬ ‫ﺃﻓﻜﺭ ﺇﻻ ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺒﻜﺴﺭﺓ ﺨﺒﺯ‬ ‫ﻏﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺸﻔﺔ‬ ‫*‬ ‫ﺸﺎﻋﺭ، ﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺴﻼﻟﺔ ﺃﻫل‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﺍﺒﻥ ﻭﻓﻲ ﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ‬ ‫ﻗﺭﺁﻨﻪ ﻋﺭﺒﻲ، ﻭﻤﺯﻤﻭﺭﻩ ﻋﺭﺒﻲ، ﻭﻗﺭﺒﺎﻨﻪ‬ ‫ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺯﻤﻨﺎﻥ ﻏﺭﻴﺒﺎﻥ‬ ‫ﻴﺒﺘﻌﺩﺍﻥ ﻭﻴﻘﺘﺭﺒﺎﻥ: ﻏﺩ ﻻ ﻴﻜﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ: "ﻨﺴﻴﺘﻙ ﻻ ﺘﻨﺘﻅﺭﻨﻲ".‬ ‫ﻭﺃﻤﺱ ﻴﺠﺭ ﻤﺭﺍﻜﺏ ﻓﺭﻋﻭﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎل:‬ ‫"ﺍﻨﺘﻅﺭﺘﻙ، ﻟﻜﻥ ﺘﺄﺨﺭﺕ". ﻗﻠﺕ ﻟﻪ:‬ ‫ﺃﻴﻥ ﻜﻨﺕ ﺇ ﹰﺍ، ﻗﺎل ﻟﻲ: ﻜﻨﺕ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺃﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﺎﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﺴﻨﻭﻨﻭﺓ‬ ‫ﺨﺎﺌﻔﺔ..‬ ‫*‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻴﺤﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺒﻴﺩﻴﻪ، ﻜﺤﻔﻨﺔ ﻗﻤﺢ،‬ ‫ﻭﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺜ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﻭﻉ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺎﺒل. ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ. ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ‬ ‫ﻨﻔﺴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﻁﻴﺭ؟ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ‬
 • 11. ‫ﻗﺎل ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﻠﻪ.‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ: ﻜﻼ. ﺘﺠﻠﻰ ﻟﻲ ﺍﷲ‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ.. ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺱ. ﻗﻠﺕ: ﻭﻫﻲ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﺸﻌﺭ‬ ‫ﻤﺎ ﺃﻓﺴﺩ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ‬ ‫ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺭ؟‬ ‫ﻗﺎل: ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺤﻠﻤﻙ ﺘﺘﺴﻊ ﺍﻷﺭﺽ.‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﻓﺔ.‬ ‫*‬ ‫ﻗﺎل ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻠﻴل: ﺨﺫﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ،‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻷﺨﻴﺭ..‬ ‫ﻓﺈﻨﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﻫﻨﺎ ﻴﺎ ﻏﺭﻴﺏ،‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﻔﺭﺤﻨﻲ ﻗﺭﺏ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺠﺭﺤﻨﻲ ﻓﻲ "ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ" ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ‬ ‫ﻗﻠﺕ: ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ؟‬ ‫ﻗﺎل: ﺴﺘﺠﻠﺱ ﻗﺭﺏ ﺤﻴﺎﺘﻲ‬ ‫ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻲ ﻤﻴﺕ‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻲ ﺤﻲ‬ ‫ﺴﺘﺤﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ‬ ‫ﺤﺎﺌﺭﺓ ﺁﺴﻔﺔ..‬
 • 12. W «—œ WOMOD KHë WÄËUI*« »œ√ W d(«Ë s ë 5 È—Ëd×ý v׳ WÄUŽ WÄbIÄ »dFë ¡UÐœ_« iFÐË WK²;« ÷—_« ¡UÐœ√ 5Ð WOMOD KHë WÄËUI*« v Ë ¡UÐœ_« ¡ôR?¼  U??łU?? ²½ v vK?−? ²ð Ê√ b?Ðô W??ÄËU?? I*« Ác¼ Ê√ vÃ≈ ¡«b?? ²Ð« …—U?? ýù« sÄ bÐô v W??ÄËU??I*« sŽ Y×??³½ U/≈ UM¼ s?×M «c¼ vKŽË ¨t?Ðœ√ W?ÄËU??I*« v V?¹œ_« …«œQ? ¨rN?? u??B½ Æ’uBMë Èu?²? 0 »œ_« Ê√ uÃò ∫…d?Ä XKÁ b?I ¨Î«b?ł U?L?N?Ä tMÄ ÎU?žËdH?Ä Î«d?Ä√ Ëb?³¹ Ècë `O?{u?²Ã« «c¼ Ê≈ ¨åvI?O?I?Š ÂËUI?Ä »œ√ UM¹b?à ÊUJà ¨¡UÐœ_« sÄ b¹b?Fë  U?O?×C?ðË ‰UC½Ë q?Ð ”UL?ŠË ¡U?L?²½« ÎPLz«œ «cNÐ ÊuL?N²Ä s×½Ë ¨œËb×Ä qFHÃ«Ë ¨b²1Ë ‰ËUD²¹ ÂöJë Ê√ q? _U ¨UM¼ WÐuKIÄ WÃQ *« Ë√ ¨»U??²? r?¼ s2 Ϋd??O?¦?  Ê√ ¨Â±π∂∑ ÂU??Ž ‰ö?²? Š« ¡bÐ c?MÄË Àb?Š Èc?ë sJà ÆUM ? H½√ ÂU??Ä√Ë  U?O?×Cð «u?Äb?ÁË ¨Êu?− ?ë «uKšœË ÁuÝ—U?ÄË ‰U?CMë ¡VŽ «uKL?Š ¨ÎUÐU?²? pÖ b?FÐ «u×?³? √ r−?Š sŽ Ϋb??ł Ϋd?O?¦?ÂË Î«d?O?¦?  d??B?Á rNðU?Ž«bÐ≈ sJà ¨Ád??OE½ e?Ž Ϋœu?L? «Ëb?L? Ë ¨U?ÄU? ?ł »œ√ UM¹bà ÊU Ê≈ ¨‰¡U ²½ ÁbFÐ sÄË pÖ ¡UMŁ√ UMOIÐË ¨œUNA²Ýô« bŠ XK Ë v²Ã« ¨rNðUO×Cð ÎU?Ä«b²?Š« d?¦?Â_« ¡e'« u?¼ qÐ ¨ÂËUI*« »œ_« s?Ä pýôË ¡eł u¼Ë ¨Íu?²? ?Ä Ë–Ë vKF? Êu−?Ý ÆWOÃUCMë »—U−²ÃUÐ ÎUÞU³ð—«Ë ±
 • 13. X²??A?²¹Ë »Ëc¹ ¡v?ý q Ê√ ¨ÎU?Äu??L?Ž W?O?MOD KH?ë W? U?I? ¦Ã«Ë »œ_« v W??O?ÝU??Ý_« …d¼UEë Ê≈  UÁUDë d?−Hð v¼ ¨Èd?š√ …d¼Uþ ÎUÄU9 UN?L−×ÐË …d¼UEë Ác¼ t?ł«uðË ÆÂËb¹ ôË ÁbI?Ž ◊dHM¹Ë ô ¨ÎU?O?ŽËË ÎUłU?²½≈ s¹b?Ž«uë »U?³?Aë sÄ Î«d?O?¦Â Ê√ d?O?ž ¨…b?Ž«uë V¼«u*« `²?HðË ¨rz«œ u?×½ vKŽ ¨¡ULÝ_« d¦JðË ¨Ác¼ WL Cë XO?²A²Ã« Wì rNM×DðË ¨rN³¼«uÄ ZCMð ôË ¨rNðU¹Už vÃ≈ ÊuKB¹ ¡UL?Ý_« sJÃË ÆUJ¹d?Ä√ v Ë√ ¨UOÝË— v U?2 d¦Â√ ¡UÐœ√ UM?¹bà ÊQ v²?Š ¡ULÝ_« …d?¦Jà ZC½Ë ÊUJà ö?¦Ä b¹b'« o? _« qOł cMÄ ¡U?LÝ_« Ác¼ ¡U?BŠ≈ UMÃËU?Š UM½√ uÃË ¨qOł ¡«—Ë x?Oł œb?³²ð Î Î Æ¡ULÝ_« sÄ dO³Â œbŽ UM¹bà ¡ôR¼ sÄ Î«d??O?¦? ÊQ??ÂË ¨ XL?BÃ«Ë W?³?¼u*« œb?³ð „UM¼Ë ¨t?K rÃU?Fë ŸU??I? √ vÃ≈ d?H? ë „UM¼ vÃ≈ rN?F? œ ¨Â—U?Fë v³?F?Aë ÊU?O?KGë U/≈Ë ¨Îx?F? 5Ðu¼u??Ä «u½uJ¹ rà ¨r¼ƒU?L? Ý√  d?Nþ s¹cë ÆrNłU²½ dA½ vKŽ …bzU ë ¡«uł_« rNðbŽUÝË ¨pÖ r¼uð ¨rNЗU& «uK−? ¹ v lOL−Kà »U³Ã« `²?H¹ Ê√ vÃ≈ uŽbð ¨vÃË_« W{UH²?½ô« cMÄ ÕË—  œUÝ bIà Ê√ rN?²OÃu?¾? Ä sÄ ÊU? ULK¦?Ä ÎU?ÄU9 WÐU²Jë v? o(« rNà –≈ ¨Íu²? *« sŽ ÎU?ÄU9 dEMë iGÐË ÆÁc¼ ‰UF _« WLzUÁ dš¬ vÃ≈ ÆÆ «uM− ¹Ë «u×C¹Ë «uK{UM¹Ë «uNł«u¹ v¼ Xë“U??ÄË X½U? v²Ã« ¨…d?O? ¦Jë  ö?:«Ë n×??Bë v rN?²ÃU??{ ¡ôR¼ sÄ d?O?¦?  b?łË b?ÁË U¼dOž œułuÄ È√ Êü« …œu?łuÄ v¼Ë ¨…dO Ž WLNÄ U¼ƒUB?Š≈ bF¹ v²Ã«Ë ¨ u9Ë dNEð Èdš_« rNEŠ sÄ ÊU ¨Î«bł qOKÁ dH½ bMŽ ô≈ Èu² *« sŽ ÎUÄu¹ ‰«R ë ÕdD¹ rÃË ÎUL−Š U¼R UJ¹ UÄ Ë√ Æ·—U'« ÊU uDë «c¼ jÝË Èu² *«Ë nOJÃUÐ ÊuLK×¹ r¼Ë ¡U Fð «uKE¹ Ê√ «c¼ v —«d?L?²? Ýô« vKŽ Âö?Žù« qL?Ž b?ÁË ¨ÊU? u?Dë Ác¼ nÁË lOD²? ¹ b??Š√ È√ b?Š√ sJ¹ rà ¨ŸUDIÃ«Ë W??H?C?ë v 5OMOD? KHë »U??²Jë œU?%« ‰U??¦*« qO??³?Ý vKŽ p?Ãcà lC?šË ¨ÊU??A?O? '« …œËb?FÄ ¡U?LÝ√ ô≈ r¼U?Ý lO?L'« qÐ Áb?ŠË fOà ¨W?−{UMë d?Ož ’u?BMë sÄ b¹b?Fë —b Q? Æ…œËb×ÄË pKð d?Âc??²?Ý√Ë ¨‰Ë_« ‰ö?²?Šô« »U?²?  sÄ UM½«u?š≈ bMŽ ¨qš«b?ë v Ϋd?O?¦? ‰U?(« nK?²? ¹ rÃË v WK−? Ä ¨ U?Âd(«Ë  U?N³?'« ¡U?݃—Ë ¨5OÝU?O ë ¡U?LŽeë ¡U?L?Ý√ UN?O X½U? v²Ã« ¨ÂU¹_« Xš_«Ë ÈË«dD³Ã« b?L?×?Ä qO?Äeë lÄ UN?O? XKL?Ž v²Ã« WM−Kë p?Kð d–√ XÓU?ÄË ¨»U?²Jë œU?%« ¨œU%öà 5³? ²M*« »U²Jë œb?Ž iHšË ¨¡ULÝ_« Ác¼ VDý vK?Ž U½dOž qLŽË ¨ÍË«d?AŽ ÊUMŠ ©≥∞∞® wKŽ œ«“ ¡U?L?Ý_« œb?Ž Ê√ d?–√Ë ¨b¹eðË qÐ t?OKŽ X½U? U?Ä vÃ≈ œu?Fð X½U? —u?Ä_« sJÃË Æd¦Â√ U0—Ë rÝ« rÃË ¨WÂd?(« WÐuF?Bà U0—  UÞUAMë XKÁË ¨»U?²Jë œU%«  u? XHš ¨…dO?š_«  «uM ë v u?×Më vKŽ l{uë hO? Að `³? √Ë ¨pÖ q³?Á UN?FÐU?²½ UM UÄ q?¦0 —uÄ_« W?FÐU?²Ä ÎPMJ2 b?F¹ ¨e??Âd*« vÃ≈ ¨pÖ q³??Á WÃu?Âu??Ä X½U??ÂË ¨b?ý√ u??×½ vKŽ —u??Ä_« XKÂË√Ë ¨Î¬d??O? ? Ž άd?Ä√ oÐU?? ë ÆpÖ bFÐ tKë «— rŁ ÎôË√ ”bIë vÃ≈ »d?Nð …œU'«  «¡U?HJë qFł ¨W?Žd Ã«Ë …u?Ië Ác¼ q¦0Ë ¨u?×Më «c¼ vKŽ À«bŠ_« ÊU¹d?ł ≤
 • 14. U?NðU¹u²? * Èdš_« v¼ X?H²Kð  √bÐË ¨¡vý q q³?ÁË ôË√  U?Ž«bÐS ¨Á«dð U?L vI?OI?(« »œ_« q œb−²ðË d?OG²ð pHMð UÄ v²Ã« ¨»œ_« v WO?ÐdGë ”—«b*« vÃ≈ ¡ôR¼  UH²Ã« oLFðË ¨U?NðUłU²½Ë ÆÂUFë vMI²Ã« ÂbI²Ã« sÄ …bOH² Ä Âu¹ …¡«dIÐ …dÄ ¨5ðd?Ä W¼uAÄ ”—«b*« Ác¼ sÄ bOH?² ð Ê√ XÃËUŠ ¨WOK×Ä  U?Ý«—œ  dNþ bÁË qÐ tOKŽ ·u?Áuë lOD² ð ULO? UN H½ v?¼ tÝ—U9 Ècë t¹uA²ÃUÐ Èd?š√ …dÄË ¨W¼uA*«  UL?łd²Ã« Æ√dIð Ècë ÁuA*« sÄ tÐUFO²Ý«Ë v ¡UÐœ_« «œU?Ä ¨W?¦?ÃU?¦Ã« W?ł—bë sÄ b?ÁU½ Ë√ VðU? v?M½√ ÎU?Lz«œ sKŽ√ ¨‰U?¦*« qO?³? Ý vKŽ XMÂË Æ√dI½ tK pÖ ¡«—Ë sÄ s×½Ë Êu¼uA¹Ë ÊuLłd²¹ 5O1œUÂ_«Ë ¡UÐœ_« iFÐË ¨ Êu−²M¹ »dGë v W??¾? ýU½ »œ√ u¼Ë W??ÄËU?I?*« »œ√ Ê√ v¼Ë ¨tK pÖ ¡«—Ë sÄ W??L? N*« W??−?O? ²Më v?Ã≈ Êü« qB½ Æt?O?−?²MÄ Èu?²? ?Ä sÄ W?? d?F?Ä vKŽ_«  U¹u?²? *« vKŽ ‰Ë«bð ÊËœË ¨b?I½ ÊËœ Ϋb??O?FÐ qþ t?LEF?Ä «–≈Ë ¨ÎU?¾?ýU½ ÎU?ÄU??Ž s¹d?A?Ž TýUMë d?L?²? ¹ b?I? ·Ëd?F*« U¼UM?F?Ä b?O?Hð ô UM¼ W?¾?ýU?Më W?LKÂË vKŽ UMO??ŽË Âu¹ sÄ W?¾?ýU?½ ·d?Ž√ vM½√ o(« ‰u?Á√ Ɖu??NJë W?¾?ýUMë v?KŽ u? ?Ið p½S??  u? ?Á Êu??³? ²J¹ 5F??³? ë »«uÐ√ vKŽ ÎU?ÐU?²?  ·d??Ž√Ë ¨Â±π∂∑ WŁ—U??ÂË W??Äb?? b?FÐ U?MŽU??{Ë√Ë ¨UMð«Ë– ÆbI½ q sŽ rN½«–¬ ÊuLB¹Ë ¨t H½ Èu² *«Ë UN H½ WI¹dDÃUÐ sŽ qÄU??−¹ ô Ϋb??I½ X³??²?  Ë√ ¨t??F?Ä X?Łb?% Ê√ ¨TýU?Më qNJë «c¼ Ë√ ¨T?ýUMë pF??L? ¹ «–U* ÆÎUC¹√ …—u dAMðË UNðU×H tà œdHð n×Bë XÄ«œUÄ ¨tłU²½ v½≈ ∫XKIà ¨…œU?Ný ÊU? ÎUFDÁ W?O1œUÂ_« W?Ý«—bë WF?O³Þ sŽ Ãd? ¹ Ècë ÈbB?²Ã« «c¼ Ê√ uÃË W?¾ýUMë »œ√ sŽ U?N²?³²? v²Ã«  ö?š«b*«Ë  UFÐU?²*«  «dA?Ž vKŽ vÄb½ q¦?Ä ¡vý vKŽ Âb½√ rà »œ_« Âb? ¹ ¡vý È_ ÈdE½ v œRð rà U?N½_Ë ¨qÄU& ô v²Ã« …u? ?Ië qJÐË ¡ôR¼ 5ÄdC?<« ÆWIOI(« tłË ¡vý q q³Á Âb ¹Ë ¨X³³Š√ Ècë  błËË ¨—œUMë v ô≈ UNKOK%Ë UNKB× d?−¹ rà ¨ ULOŁ Ë√  UŽu{uÄ ‰ËUM²ð —ËU;« Ác¼ Ê≈ ô ’U? ? ý_ ¨W?O?L? ? ²Ã« X×? Ê≈ ¨W?ÄËU??I*« »œ√ „dð «cÃË ¨œU?'« b?I?Më ÂU?Ä√ b?L?B?ð ô U?N½√  U??L?¼U?? ? Ä Ê√ l?Ä ¨5O1œU??Â_« i?FÐ vÃ≈Ë ¨W?? ¾? ýUMë v?Ã≈Ë ÂU??Ä_« vÃ≈ rN?? łU??²M?Ð Êu??Äb??I? ?²¹ Æ…d UÁË …œËb×Ä ÎPLz«œ X½U 5O1œUÂ_« Ècë «c¼ q sŽ WK?¦Ä_« s?Ä dO?¦? vK?Ž nÁ√ Ê√ ¨W?IŁu*« W?OÃU?²Ã«  U?×?H?Bë v vL¼ ÊuJO?ÝË ÆÎUJKNÄË ö¹uÞ Y׳ë «c¼ tFÄ `³B¹ ô Ècë —bIÃUÐË ¨XŠdÞ Î «c¼ ‰U½ Ê√ b?FÐ ¨U?NMOF?Ð sÂUÄ√Ë lÁ«u?Ä v »œ_« lÁ«ËË W?I?OI?Š nA? vÃ≈ Y×?³Ã« «c¼ `LD¹Ë È—«b¹Ë ¨Á«b?Ž U?Ä ‰e?F?¹ q¹uÞ sÄeà qþË ¨o×?²? ¹ U2 d?¦?Â√  «cÃUÐ vÐd?F?ë rÃU?Fë v Ë »œ_« ÆÎU½UOŠ√ tOýöðË qÐ Áe−Ž ¨U?N?O? Ž«Ëœ ‰«Ë“ b?FÐ v²?Š VOÃU??Ý_« iFÐ …dDO?Ý sŽ nA?Jë vÃ≈ ÎU?C¹√ Y×?³?ë «c¼ `LD¹Ë ÀbŠ U?L UN?−²½√ Ècë lÁ«uë ‰«Ë“Ë qÐ nF{ b?FÐ vI³ð UN½√ W?O UI?¦Ã« …UO(«  U?LÝ sÄ U0— ÆÈd−Në lЫdë ÊdIë v ÎUO ¹—Uð ≥
 • 15. Ê√ v¼Ë ∫W¹ƒ— Ë√ È—u×Ä Âu?NHÄ vKŽ ÈuDM¹ WÄËUI*« »œ√ Ê√ ¨p?Ö ¡«—Ë Î«—u q− ½ Ê√ UMOKŽË ¨√dÁ U?2 dO¦?Jë jI ¹ Ê√ »œ_« «c?Nà ÈbB?²*« vKŽË ¨dýU?³Ä u?×½ vKŽ lÁ«uë lÄ —Ëb¹ »œ_« ÆW¦¹bŠ Èdš√  U¹dE½ W¹√Ë ¨’UM²ÃUÐ ·dF¹ ULO »œ_« Z²M¹ »œ_« ÊSÐ ‰uIë W Uš «c¼ ÊQ?ÂË ¨ÊuL?C*« sŽ rz«bë t?¦¹b?Š u¼ Èd½ U?L »œ_« «c?Nà W?L?N*«  UL? ë Íb?Š≈ Ê√ pÖ ¨‰u?I½ UM U??L? WÐUŁË 5ÄU?C?Ä ¨5ÄU??C?Ä U/≈Ë hMKà W?OM?Ð ô ÊQ?ÂË ¨tKJý U?O?G?²?¹ ô Êu?L?C*« ÆdÄ_« dš¬ v vMðbI½√ U0— U¼bŠË …¡«dIë ¨ULN²Ä …dOBÁ …d²Hà XMÂË ∫WÄËUI*« »œ√ v WOÝUÝ√  ULÝ ©»® sÄ tLEFÄ v u¼Ë ¨»œ_« «c¼ —œUBÄ sÄ b¹bFë WFł«dÄ sÄ  UL ë Ác¼ ’ö ²Ý« - bIà «u?׳?B¹ Ê√ rN¹d?G¹ W?¾?ýUMë sÄ Î«d?O?¦Â Ê_Ë ¨d?O?BÁ d?F?Aë v lłdë sÄ“ Ê_ U0— ¨d?F?Aë Æ»dFë »œ√ v ¨ÎUO ¹—Uð W ËdFÄ ¨W½UJÄ sÄ dFAKà U* ¨¡«dFý ∫dFAë «cNà Èu³F²Ã« lÐUDë ≠ ± ÂbŽË q{UM*« WÐö q¦1 ÎözUH²Ä ÊuJ¹ Ê√ bÐô dFAë ÊS ¨ÎU¹u³Fð dFAë lÐUÞ ÊuJ¹ UÄbMŽË —u??B¹ Ê√ tà `?L? ?¹ ô È√ ¨nF??C¹ ôË sN¹ ö?? ¨Êu??−? ë …—«d??ÄË V?¹c??F? ²Ã« ÂU??Ä√ Á—U?? J½«  UE( d¹uB²Ã »œ_« tłuð bBÁ√ ¨»œ_« v W¹—u?×Ä WÃQ Ä Ác¼Ë ¨v½U ½ù« nFCë  UE( ÆÊU ½ù« «c¼ WO½U ½≈ “d³¹ U2 ¨ÊU ½ù« nF{ bFÐ vLO?L²Ã« …œU×ý dO?LÝ Æœ bÁUMë V²Â b?Š√ v fOzdë Ê«uMFë Ê√ pÖ vKŽ b¼«uAë sÄË Æ©±®©W¹u³F²Ã« WÃUÝdë® u¼ WÄbI*« v ©`ÃU d UMë b³Ž®Ë ©tÞ qÂu²*«® sÄ q dFý v oIײð W¹u³F²Ã« WÃUÝdë Ác¼ Ê√ Èd¹Ë Æ’Uš qJAÐ ©d׳ë bOA½®Ë ¨© UOMž_« ¡UC ® ULNO²ÃuDÄ W?¾?³?F?²Ã« v Êö?L?F?¹ U?L¼Ë ¨©—«e½ uÐ√ d? ? ® g³?Š vO?×¹Ë W?OÐd??ž uÐ√ ÊU?L?¦?Ž sÄ q d?F?ýË ÆÁd– œd¹ UL —UÞù« «c¼ v lI¹ ÎUOLÝ— ∫œ«bF²Ã«Ë …«œUM*« lÐUÞ ≠ ≤ ¨¡«b?N?AÃ«Ë Êu?−? Ã«Ë Êb*« ¡U?LÝ√ ¨U?NÃu?Š ·uD¹Ë ¡U?L?Ý_« œb?F¹ Ècë d?F?Aë pÃcÐ b?B?Á√Ë ÆÂËUI*« »œ_UÐ oKF²¹ UÄ qÂË ∫ UOMž_« ¡UC t½«u¹œ sÄ tÞ qÂu²*« ‰uI¹ »cJ¹ qÄdë «c¼ ‰uÁ√Ëò È—u¦Ã« ‚œUBë dOIHë ŸUłË√ dOž ‚b √ sà nO dÃ«Ë rO<« qOà v vÂUJë WÃbÐ v ¥
 • 16. œuLBë s¹“U½eë v XŽUý√ ÂöÁ√Ë ‰UDÐ_« W¹—uNLł dOž ‚b √ sÃË WŽ—UHë qOš  ö³D « v W¹d¼UEë ÊË«œdÄ Ë√ UðUMŽ v dzUE(«Ë  uF ²JÐ ÂUO)« v Ëb−Ä v Ë UO½u²OÐ v lL−²Ã«  U ÂdÐ v ©≤®åVO¼dë XOK²Ž œuOÁ Âöþ v ÆÊu− ë œ«bF²Ð WLzUÁ œułË UM¼ kŠö½Ë È—Ëd??Cë sÄ ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ ¨W??H?C?ë Êb* W?HK?²? ? Ä  UÐu?? MÄ d??ÂcÐ t? ? H½ b??ÁUMë t??OKŽ œd¹Ë ∫lÁ«uë v W×O×  UÐu M*« Ác¼ ÊuJð Ê√ l³DÃUÐ d?Âc¹ UN½u?−?ÝË UNKO? ½Ë U?Nð«—UOÐË U?N?{—√ UNK? 5D K vÃ≈ W¹u?³F?²Ã« qÂu?²*« WÃUÝ— b?²9Ëò v Êu²¹eÃ«Ë WOÄd?O*«Ë ¨WOKOIKÁ ‰UIðdÐË ¨—«už_«Ë —UMë q³łË ¨U×¹—√Ë …e?ž qO ½Ë ¨5Mł v¼UIÄ VÂU? ? ÄË ¨ÂuJÃuÞ Êu?L?OÃË ¨‰u??×KŠ “uÃË ¨qOK)« v V?MFë ÂËd?ÂË ¨”b?IÃ«Ë …d?O? ³Ã«Ë tKë «— v …öB?Ã«Ë ¨ôUł XOÐ fzUMÂË ¨UÐU?Ý—UÄË b?N*« v VOKBÃ«Ë ¨XOHKÝË X¹“ d?OÐ X¹“Ë ¨U²?³MŽ Æ©≥®åvBÁ_« d?A? Ž W?FЗ√ v¼ «–S?? Êu?−? ë t?? ?H½ nÃR?*« b?F¹Ë ¨5²?L? ë 5ðU¼ 5Ð `{«Ë j?Ыdð „UM¼Ë ÆU¼bŠË 5D K qš«œ ÊËdAŽË lЗ√ v¼ «–S  ULO<«Ë ÎUM−Ý ÆsÞuë ŸU ð« —UNþ≈Ë dO¦J²Ã« v WI¹dÞ bFë Ê≈ Æ© UOMž_« ¡UC ® t½«u¹œ W¹UN½ v ¡«bNAë ¡ULÝQÐ WLzUÁ d– tÞ qÂu²*« dŽUAë Ê√ ·ËdFÄË d?F?Aë «c¼ sÄ d?O?¦Jë Ê√ `ÃU? d? UMë b?³Ž d?ŽU?Aë œU? √ ¨»U?³?Ý_« ¡«—Ë Y×?³Ã« —UÞ≈ v Ë …œUIë œU?NA²?Ý« sŽ …dšQ?²Ä —U³?š_« vðQð UÄbMŽ W U?š ¨Êu− ë v? W³F? ·Ëdþ v V²Â Æ¡«dFAë sÄ dO¦Jà …dJ³*«  UłU²Më v  ¡Uł …—uÂc*« WK¦Ä_« Ê√ pýôË ¨¡UÁb _« Ë√ ‰u??I¹ ¨WK¹uD?ë rz«u?I?ë Ác¼ ÊËbÐ Êb*« iF?Ð ¡U?L? Ý√ t??O? d??NEð Z?C½√ άd??F?ý „UM?¼ Ê√ d?O? ž ∫vK¹ UÄ vÁdAë qOK'« v —UG*« sÄ ©¥®©gžœ ÊULOKÝ® dŽUAë Êü« ÊuKŠd¹ò UMŽ qOKÁ u× UMÃË wMG½ v vz«bHKà µ
 • 17. ÂUŽ 5 Lš sÄ qL×¹ Ècë vÄ«bë t³KÁ U U¹Ë åÂUÄúà ơUL Kà tð—Uý≈ —UÞ≈ v ”bIë dÂc¹ rŁ ¨d׳ë sŽ Y¹b(« —UÞ≈ v U U¹ dÂcO UMŽ Êü« ÊuKŠd¹ò qOKÁ u× UMÃË wMG½ v ÍcKà ΫœöÐ öŽ√ ¡UL Kà ”bIKà vCÄË Æå¡UO³½_« q¦Ä vKŽ ©rO?<«Ë Ê«d¹e?ŠË b?ý«— sŽ® t?²?B?Á v …e?ž ŸUDÁ sÄ ©µ®©gL?Š d?L?Ž® ’U?Ië ‰u?I¹Ë sÄ Ècë ¨U U¹ vÃ≈ U U¹ sÄ Ècë ≠ Ÿu?łdKà rÃUŽ U¹ «ËbF²Ý«® W?BIë v aOý WOB? ý ÊU à ƩœËbÝ√ vÃ≈ œËbÝ√ sÄ Ècë ¨‰b:« vÃ≈ ‰b:« qÄdJë d??Âc¹ …d?? UMÄ ©∂®s¹bë e??Ž d?ŽU??AÃU?? ¨…d?N? Aë sÄ d?³? Â√ ÎUEŠ «uÃU?½ ¡«d?F? ý „UM¼Ë Æ©…dŠ WMNÄ® tðbOBÁ v ”bIÃ«Ë œ«bGÐË ÂUAÃ«Ë qOK)«Ë vM¹bë À«d??²Ã« nþu¹ d??F?Aë «c¼ Ê√ v¼ ¨Èd??š√ W?L?Ý W??L? ë Ác?N?Ð j³ðdðË ≠ ≥ ∫v³FAë vMÞuÃ«Ë v ¹—U²Ã«Ë ¨Î«bł …d?O¦? WK¦Ä_«Ë ¨—UÞù« «c¼ v U?N²OK?JÐ qšbð Ê√ sJ1 WO½U?¦Ã« WL ë Ê≈ ‰u?Ië sJ1 qÐ ÆUNLEFÄ Ë√ UNK UNOKŽ ·uÁuë UMÃËUŠ Ê≈ Y׳ë ‰uDOÝË q W??Äb?I? Ä v .dJë ʬd??Ië sÄ W?¹¬ d?Âc¹ YO??Š ¨©∑®—«e½ uÐ√ d?? ? Bà qÄU?? ʫu¹œ «c¼ sÄË ÆW1dJë W¹ü« Ác¼ vŠË sÄ …bOBÁ œ—u¹ rŁ …bOBÁ vKŽ Ÿ“Ë bÁ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 Ê«u¹bë ÊQÐ ¨ «dÄ ÀöŁ ÎP?Žu³DÄ Ê«u¹bë Êu vKŽ oKŽ√ Ê√ VŠ√Ë ÆUNMOFÐ —œ«u ¨WOM¹œ vMÐ vKŽ Âu?I¹ tÞ qÂu²*« bMŽ  U¹«b³Ã« d?Fý Ê√ và ¨dAMð rà và WÝ«—œ v?  dý√ bÁË VÃU?Gë v «c¼ W?ÄËU?I*« d?F?ý ¨dF?Aë `³?B?Oà ¨À«d?²Ã« nOþuð “ËU?−?²ð WÃQ? *« Ê√ «c¼ vMF?ÄË nK² ¹ ‰U(« sJÃË Æ…e¼Uł vMÐ vKŽ v9d?O b¹bײÃUÐ vM³Â t H½ vKŽ œUL?²Žô« vKŽ —œUÁ dOž ÁdFý oKF¹ WO ¹—Uð W?FÁ«Ë —UO²š« vÃ≈ ≠ ZC½√ »—U& v ≠ dŽUAë bL?F¹ 5Š ΫdO¦Â Ë√ ÎöOKÁ dÝ uK& Ê√ Èdš√ WÝ«—bà sJ1Ë ¨WJÄ«d³Ã« sŽ ©∏®t½«u¹œ v t ?H½ tÞ qÂu²*« qF UL UNOKŽ ∂
 • 18. Æ¡UJð«Ë nOþuð Ê–≈ „UMN ¨nOþu²Ã« «c¼ ©π®t½«u¹œ v `ÃU? d? UMë b?³?Ž d?ŽU?AÃ«Ë ·Ëd?F?Ä W?F?O³?Dë vKŽ v ½U?ÄËdë d?F?Aë ¡UJð«Ë ÆdB* …—dJ²*« tð«—U¹“ V³ Ð U0— ¨qOMKà 5ðbOBÁ hB ¹ dOš_« ©WM'« —uOÞ® ©±∞®tM¹Ë«Ëœ bŠ√ vLÝ bOý— rýU¼ ÊË—U¼ ·ËdF*« vMOD KHë dŽUAë Ê≈ UL Ʃ¡«bNAKà bzUBÁ® u¼Ë ∫5ÄUC*« d– ≠ ¥ W?OMÐ „UM?¼ Ê√Ë ¨tKJý U?O?G?²¹ Êu??L?C*« Ê√ rKFë lÄ ¨U??NÃUJý√ ÊËœ U¼b?ŠË «cJ¼ Âu?I?ð U?N½Q?ÂË d?F?ý® tÐU?²? v Èd¹ ©d¼u?'« d¼«“® b?O? ÃU? ¨d?šü« sŽ U?L¼b?Š√ qB? U?N?O? sJ1 ô hMKà œd?H¹Ë q?Ð ¨pÃcРάd?O?³?  UÎ ½«uMŽ lC¹Ë U¼b??ŠË Âu?Ið 5ÄU?C*« Ê√ ©±±®©5?D K v  ö?I? ²?F*« ÆaÃ≈ ÆÆ n ËË d Ë ¡UŁ— sÄ .bIë ÈœuLFë dFAë ÷«dž√ t³Að WÃQ *« ÊQÂË ¨ÎUÐUÐ pÃcà dOŁQð u¼ U?Äò ∫»U²Jë iF³Ã vÃU²Ã« ‰«R? ë Èdš√ WK¾Ý√ 5Ð ‰Q ð ©±≤®b¹b?'« WK−Ä v¼ U¼Ë ÆåÊuLC*UÐ U½√bÐ «–≈ò ∫ÎözUÁ …dCš uÐ√ bN œd¹Ë åøÎU½uLCÄË ÎöJý …bOBIë vKŽ W{UH²½ô« ÂU?Ž v v²?Š UN?C?FÐ sŽ qJAÃ«Ë Êu?L?C*« qB?HÐ ‰u?Ið q¦9 U0 WK:« Ác¼ Ê√ pÖ vMF?ÄË Æ±ππ∞ ∫V¹dIë eÄdë ≠ µ tOÃ≈ …—Uýù« Ë√ ÊUÐdÃUÐ bzUIë tO?³Að q¦Ä W ËdFÄ W³¹dÁ “uÄdà ¡«dFA?ë «b ²Ý« pÃcÐ bBI½Ë Æ©±≥®vÃË_« tÞ qÂu²*« s¹Ë«Ëœ v UL ¨pÃc t½√ vKŽ ÆUNÝ√— lDIÐ ô≈ qŠdð ô v²Ã« vF _UÐ ÁËbŽ ©±¥®…d UMÄ s¹bë eŽ dŽUAë t³ý pÃcÂË –≈ ©dłU¼® …—u−?N*« ©U U¹® v Èd¹ 5Š öOKÁ eÄd?ë «cNÐ lHðd¹ Ë√ ©±µ®gžœ ÊULOKÝ b?F²³¹Ë Î ∫‰uI¹ bKÐ vÃ≈ Ø bKÐ sÄ ØqOŽULÝ≈ v dłUN¹ v ØdłU¼ ØX½√ q¼ ØvÝ—uMë qOŠdë  UD×Ä vÃ≈ Ø—UDIë vMKL×¹Ë ØbГ ØwÃ≈ ØbГ Ø sÄË °°ø»ËdGë vKŽ ØœuF½ q¼Ë Øq¹bNë lÄ ØœuF½ q¼Ë ØqONBë lÄ ØœuF½ qN W?LK? ‰U?L?F?²? Ý« ¨vMOD K?Hë W?ÄËU?I*« d??F?ý —UÞ≈ v ÂU??Ž qJAÐ qL?F? ²? ð v²Ã« “u??Ädë sÄË tM¹Ë«Ëœ bŠ√ Ê«uMŽ v? WLKJë Ác¼ qšœ√ ©±∂®¡«dF?Aë bŠ√ Ê≈ v²Š sÞuë v?KŽ WÃôbKà WÞ—Uš ÆtLłUNOÝË sÞuë tNł«u¹ Ècë r¼«bë dD)UРά—cMÄ l³DÃUÐ ŸdI¹ ”uÁUMÃ«Ë ¨”uÁU½ WLKÂË œb?N?²¹ Èc?ë r¼«bë dD Kà ”UM?ë t?³M¹ ”u?ÁUMë q?¦?Ä q¼Ë ¨sÞuë ”d?×¹ Ècë —u?ÞUMë e?Ä—Ë ÆsÞuë ÆqOŠdë vÃ≈ U¼d– eÄd¹ v²Ã« W¹d׳ë —uODë pK𠨔—«uMë d– „UM¼Ë b¹d?? ?Ä ·Ëd?? F?*« vMO?D K?Hë d?? ?ŽU?? A?ë œd?? √ b?? ?ÁË ¨wA?? ÄU?¼ u¼ U* V?¹d?? Á e?? ?Ä— nO?? ? dÃ«Ë ∑
 • 19. Æ©nO dë bzUBÁ® ‡Ã ÎxÄU U½«u¹œ ©±∑®vŁužd³Ã« ∫‰uI¹ YOŠ ©ÃUO ë® q¦Ä WÄËUI*« »œ√ sÄ W³¹dÁ Ϋ“uÄ— Ê«u¹bë «c¼ v Âb ²Ý«Ë W¾ «bë W dGë sŽ ΫbOFÐò pOýuë —U−H½ô« sÄ UÎ ³¹dÁ WŽeH*« WE×Kë qš«œ v Ë w² ’U dÃUÐ ÎUÁd² Ä ¨÷—úà ‰UÄ ©±∏®åtFÄ ÃUO ë ‰UÄË bŠ«Ë —cł vKŽ eOÂd²Ã« …dOÝ√ UM¼ bzUBIë qEð UÄ Î¬dO¦Â ≠ ∂ lÄ t?? ?H½ vMF?*« vDFð U?N?½√ b?−?²? dDÝ_« Ác¼ lł«d?ðË ¨dDÝ_« lÃUDÄ —«dJ?²Ð pÖ q¦?L? ²¹Ë ∫`ÃU d UMë b³Ž ‰uI¹ ¨WKO¾{  UŠU¹e½« ÂËdJë v UÁ√ v rNðu vÃ≈ vCLMÝò  U¹dÂcë WDMŠ vÃ≈ vCLMÝ rNÄœ v lKDë ‰Ë√ vÃ≈ vCLMÝ ©±π®åUMOÃ≈ vCLMÝË ÆnDFë Ë«Ë ©≤∞®—«dJð ‰öš sÄ oIײð Ê√ ÎUC¹√ WL ë ÁcNà sJ1Ë tðb??O? B? Á sÄ lKD?Ä q ‰Ë√ v qOK'« s?Ä ©≤±®gžœ ÊU??L? OKÝ d??ŽU??Aë ‰¡U?? ? ²¹ pÖ q¦??ÄË Æ©X½√ q¼® …—U³Ž Ϋ—dJÄ ©»u¹√® Æå…b¹dHÃ«Ë Ø…bOŠuë v𗜠ØX½√ q¼ò ÆåqOŽULÝ≈ v dłUN¹ v ØdłU¼ ØX½√ q¼ò ÆåÎU³O³Š Ë√ ØÎU³¹dž ØÈdš√ …dÄ `³ _ åw Ãb½√ ØX½√ q¼ò ÆådOGBë VKIë WŠU 0 ØWÃËœ qLł√ pO vMÐ_ Øv²Þ—Uš ØX½√ q¼ò v UN H½ lÞUI*« Ác¼ qš«œ ¨…d¼UEë Ác¼ kŠöðË ÆåÎU³O³Š Ë√ ÎU³¹džòË ¨å…b¹dHÃ«Ë …bOŠuëò åÆÆVCGë WH UŽË ©≤≤®ÆÆd׳ë —«dÁò tðbOBÁ v pÖ —dJ²¹Ë åpÃò WLK —dJ¹ –≈ åvÄœ v vÄUMð Ê√ ØpÃò Æå¡UO³½_« v eð Ê√ ØpÃò Æåv−% Ê√ pÃò ÆÈdš√ …dÄ ÆåvÄœ v vÄUMð Ê√ pÃò ÆÎU³¹dIð dDÝ q v —dJ²¹ pÖ U½błË ¨ÀbŠ√ »—U& vÃ≈ UMÃe½ UÄ «–≈Ë ∏
 • 20. ÊU?? Ê≈ b??Š«Ë —c??ł v?KŽ ŸuM¹ qE?O? ¨t??HÃ√ Ècë t??F? Áu??Ä —œU?? G¹ Ê√ V×¹ ô UM?¼ d??ŽU??Aë Ê≈ ÆvÃË√ »—U& v dDÝ q v pÖ —dJ¹ Ë√ ¨ÎUÄbI²Ä ≠ ∫—dJ¹  UÝbI*« dOG¹ ¡vý ô Ê√ vKŽ Á—«d ≈ v ©≤≥®dOš t¹e½ dŽUAë u¼ U¼Ë ”bIë tłË dOG¹ ¡vý ôò åtKë tłË dOG¹ ¡vý ôË Ê«uMŽ Ê√ U?L? ¨W??¦ÃU?¦Ã« …d?LKà U¼—dJ?¹ rŁ ¨b?O?ÂQ?²Kà 5IÐU?? ë s¹dD ë —dJ¹ dD?Ý√ WŁöŁ b?FÐË Æ©¡vý ô® …bOBIë ∫©W dý® WLK —dJ¹ –≈ ©W dAë® tðbOBÁ v ©≤¥®wŁužd³Ã« b¹dÄ qFH¹ pÃcÂË Æå¡UÁb úà W dý Ø…√dÄ ô W dý ØWFÝ«Ë W dý ØWFÝ«Ë W dýò ©¡U?Oý√® s¹ËUMFÐ T?K²1 ©nO dKà b?zUB?Á® Ê«u¹œ Ê√ pÖ ¨Î«dO?¦? Ë√ öOKÁ n?K² ¹ UM¼ ‰U?(«Ë UM¼ …b??O? B?IÃU?? ¨W?ŠU?? ë ¨ÃU??O? ë ¨nO?? dë ¨W? d??Aë ∫q¦??Ä U¼uK−¹ Ê√ d??ŽU??Aë b¹d¹ ÆW×{«Ë lÄ Y³?A? ²Ã«Ë b?O?ÂQ?²?ë v UM¼ Áb?N?ł ‰c??³¹ d?ŽU?AÃU? ¨l?O?C¹ Ë√ ¨d?OD¹ Ê√ œb??N?Ä ¡vý q Ê≈ ÆpÖ ÊËœ r¼ sÄ bMŽ l¹uMð ÊËœË ¨Íu² Ä vKŽ_« ¡«dFAë bMŽ l¹uM²Ã« vK?Ž b?? ?O? ? ÂQ?? ?²?ë ‰ËU?? ?×¹ –≈ ©v?ðü« b?? ?N? ? Fë® ©≤µ®©q?I½œ qÄ√® Ê«u?¹œ v …d?¼UEë Ác?¼ b?? ?$Ë ∫ «¡UM¦²Ýô« ô≈Ë ØÊu?A¹ s¹c?ë ô≈ ØÊu?A?O?F¹ s¹cë ô≈ ØÊu??ýU1 s¹cë ô≈ åd? ?Fë vH? —U? ?Oë U?Ä√ò ÆWDK ë lÄ 5KÄUF²*« p¾ÃË√ —U Oë sÄ vM¦² ¹ È√ åÊuýu¹ s¹cë ‰ƒU?? ð v ‰u??I¹ –≈ ¨—«dJ?²Ã« vÃ≈ Q??−K¹ t½√ ô≈ …d??O? B? Á ©≤∂®©v ô b??L? ×? Ä® bzU??B? Á Ê√ lÄË ∫V−FðË X½Uš ÌWžöÐ u×½  «uD)«  “√Ëò ørNKzUÝ— «u³²Â s* øårNKðUIÄ v ÎUC— qOKë ·u−Ý «Ëd³Ž s* ©X½U¼ UMÃUš U¹® ∫Èb ë bŠ vKŽ «uH²¼ s* °ø»UÐ o _« »u "d¹ rÃË °ø»«d)« dB²MOà rNHÂ√ vKŽ …UO(« «uF — UM¼ s*Ë ∫gÄ«uNë ¨”b?Ië ¨W¹bI½ W?Ý«—œ ¨W?{UH?²½ô« dF?ý v W?OÝU?O ë W?ÃUÝdë ¨wL?OL?²Ã« …œU?×ý d?OL?Ý ©±® Æπ’ ¨±ππ± ¨±◊ ¨dAMÃ«Ë  UÝ«—bKà …œuFë —«œ ÆoÐU ë —bB*« sÄ ≤∏ ’ ©≤® π
 • 21. ÆoÐU ë —bB*« sÄ ≥∞ ’ ©≥® Ƶπ≠ µ∑’ ¨Â±ππ∑¨±‡Þ ¨‚Ë—UHë —«œ ≠ fKÐU½ ¨dFý Ø5²LOž vKŽ ∫gžœ ÊULOKÝ ©¥® Æπ∑’ ¨Â±π∏∂ “u9 ¨∑µ œbŽ ¨VðUJë ¨rO<«Ë Ê«d¹eŠË bý«— sŽ ∫gLŠ dLŽ ©µ® ¨l¹“u²Ã«Ë d?AMKà WOÝbÁ —«œ ≠ b?З≈ ¨W¹dFý WŽu?L−Ä ØqOK)« VMŽ U¹ ∫…d? UMÄ s¹bë eŽ ©∂® Ʊππ≤ Ʊππ∂ ¨≥‡Þ¨Ÿ«bÐù«Ë b¹b−²Kà ¡UIMFë W ÝRÄ …bOBÁ ≠ ·uO ë ∫—«e½ uÐ√ d ©∑® Ʊππ𠨱‡Þ ¨5OMOD KHë »U²Jë œU%« ¨dFý ≠ œuÝ√ VOKŠ ∫tÞ qÂu²Ä ©∏® ÊUðbO?IHë ¨Â±ππ𠨱‡Þ ¨d?FAë XOÐ ≠ tKë «— ¨d?Fý ØÂbMë W?NÂU ¨`ÃU? d UMë b?³Ž ©π® Æ≥≤ ≠≤π’ ¡U*« UN½«uMŽ ¨±∂≠ ±≥ ’ qOMë UN¹√ ÎU³ŠdÄ UL¼ Ʊπ∏≤ ¨±‡Þ ¨‚ËdAë —«œ ¨…d¼UIë ¨¡«bNAKà bzUBÁ ¨WM'« —uOÞ ∫bOý— rýU¼ ÊË—U¼ ©±∞® ¨d??F?Aë XOÐ ≠ t?Kë «— ¨Â±ππ≥ ≠ ±π∂∑ 5D K v?  ö?I? ²?F*« d??F?ý ∫d¼u??'« d¼«“ ©±±® Æ¥µ ’ ¨W¹dFAë 5ÄUC*« ؉Ë_« »U³Ã« ¨ —Ëb a¹—Uð ÊËœ ¨±‡Þ Æ≥≥’¨≥π bK−Ä ¨Â±ππ∞ر≤¨±± Ê«œbFë ¨b¹b'« ©±≤® Ƶ ’ ± —bBÄ ©±≥® Æ≤∞ ’ Ê«u¹bë ∑ ’ ≥ —bBÄ dE½« ©±¥® ÆÊ«u¹bë v ≤∞ ≠ ±π ’ Æ∑ ’ ± —bBÄ ©±µ® ÆÕdHKà WÞ—Uš tM¹Ë«Ëœ bŠ√ vLÝ ¨`ÃU d UMë b³Ž ©±∂® ¨ÊUL?Ž ¨ ËdOÐ ¨d?AMÃ«Ë  UÝ«—bKà W?OÐdFë W? ÝR*« ¨nO? dKà bzUB?Á ∫ vŁužd³?ë b¹dÄ ©±∑® Ʊπ∏∞ ¨±‡Þ Ʊµ ≠ ±¥ ’ ¨oÐU ë —bB*« ©±∏® WNÂU? …bOBÁ ¨∂’ ¨Â±ππ𠨱‡Þ ¨dFAë XOÐ ¨d?Fý ∫ÂbMë WNÂU ∫`ÃU d? UMë b³Ž ©±π® ÆÂbMë ÆUN H½ …bOBIë v nDFë Ë«Ë —«dJð kŠ ö¹ ©≤∞® ÆÊ«u¹bë v ≤± ≠ ±∑ ’ ¨∑ر oÐUÝ —bBÄ ©≤±® Æ≥∂ ≠ ≤µ ’ —bB*« fH½ ©≤≤® ¨Â±ππ∏ ¨»U?²JKà WÄU?Fë W¹dB?*« W¾?ONë ≠ …d¼U?Ië ¨b½uNM?ë ÂËUI?Ä pMŽ XŁ—Ë ∫dO?š t¹e½ ©≤≥® Æ≤∑ ≠ ≤¥ ’ ©¡vý ô® …bOBÁ sÄ ÆÊ«u¹bë v vÃË_« …bOBIë ¨±∞Ø≤ —bBÄ ©≤¥® Æπ≠∑’ ¨…ö tðbOBÁ ¨Â±π∑µ ¨±‡Þ ¨ ËdOÐ ¨…œuFë —«œ ¨vðü« bNFë ∫qI½œ qÄ√ ©≤µ® ¨Â±ππ≥ ¨±‡Þ ¨ Ëd?OÐ ¨dAM?Ã«Ë  UÝ«—bKà W?OÐd?Fë W ?ÝR*« ¨…U?ÄdÃUÐ vHI?Ä ∫w ô b?L×?Ä ©≤∂® Æ∂π ’ ©r¼® …bOBÁ ±∞
 • 22. W «—œ s uë W u ¨VFAë WOM √ s¹bÐUFë s¹“ ÂUN¹— U?N½uŁ—«u²¹Ë v³?F?Aë jÝuë v ”UMë U?NÃË«b²¹ W?OzUMž …b?OB?Á v¼ WO?³?FAë W?OMž_« 5Ð  d?Nþ ¨ ©±®…Q?AMë W?Ãu?N?−?Ä W?OMž_« Ác¼ ÊuJð b?ÁË ¨W?O?ŽU?L?²?łô« r?NðU?³?ÝUMÄ v Ë√ ¨sÄeë sÄ …d?²?Hà ¨‰U?L?F?²?Ýô« v Èd?& X?¦?³ÃË ¨W?O?{U*« ÊU?Ä“_« v 5O?Ä√ ”U½√ ¨WO?ÄUFë W−?NKë U¼œUL²?ŽUÐ “U²9Ë ¨ÎU1bÁ ÎU?O³F?ý ÎUM( bL²?Fð UN½√ UL? …QAMë W Ëd?FÄ «c¼ sL{ qšb¹Ë ¨rNMOÐ U¼—UA²½«Ë ¨”UMë ‚ULŽ√ vÃ≈ v?³FAë UN½uLC0 ‰u uÃ«Ë ØUM−?O*« ØUÐU?²?Fë® W¹—uKJÃu?Hë v½U?ž_« vÃ≈ W? U?{≈ ¨w³?F?Aë d?F?Aë Ê«uÃ√ q ŸuMë Æ©≤®©‰uDë n¹dþ ØU½uFÃbë øWOMOD KHë W¹uNë vKŽ ÿUH(« v ÂUNÝù« sÄ WO³FAë WOMž_« XMJ9 qN ØW??O?ŽU??L? ²?ł« ØW?¹œU?B? ²? Á«® W?O?MOD K v?MÐ sÄ ÷u??Ið U?Ä l?Ä ÷u?Ið  œU?? Ê√ b??FÐ UNðU?OŽ«bðË ¨¥∏ W³J½ WÁdDÄ X% ¨…d?Oš_« ÷uIð qF?HÐË ¨©WOÐUI½Ë ØWO? UIŁ ØWOÝU?OÝ ÆWOŁ—UJë ¨◊Ëd??ý WKL??ł  d?? U??Cð Ê√ ôuà ¨œb??³? ²ÃUÐ …œb??N? Ä W??OMOD ?KHë W??OMÞuë W?¹u?N?ë XKþ UML?N¹ U??Ä Ê√ vKŽ W?ł—bë v  ËU?Hð lÄ W?¹u?Në Ác¼ W¹U?L?Š v ÿu?×K?Ä —ËbÐ XL?N?Ý√ ÆœbBë «c¼ v WO³FAë WOMž_« UNIðUŽ vKŽ t²KLŠ Ècë —Ëbë u¼ UM¼ ±
 • 23. qÄ_« YÐ W¹œd??²? Ä U?ŽU??{Ë√ Êu??OMOD? KHë ÊuMÞ«u?*« ‘U?Ž W??³JM?ë sÄ  «uMÝ l³??Ý Èb??Ä vKŽ Ác¼ v  d?A?²½«Ë t?OÃ≈ rNðœu?ŽË rNMÞË d¹d?% ‰UL?²?Š« v qÄ_« «Ëb?I? UL?O? ¨W¹U?GKà Èd½ Æ…d²Hë Ác¼  UłU?O²Šô WÐU−²Ýô« XÃËUŠ ¨UNMO?FÐ ÌÊUž√ ©±πµµ ≠ ±π¥∏® …d²Hë ∫dJ Fë WOMž√ q¦Ä —UGBë v½Už√ Ê√ ◊uÞ ◊uÞ dJ Fë »—œ ©≥® ËdOÐ vKŽ 5×¹«— UMŠ«Ë ∫WOÁUDë WOMž√Ë W?? ? ? ? ? O? K?F?Ð 5?²? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ÁU?Þ W?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ÁU?Þ ‚U??Þ ‚U?Þ ”d?? ? H?ë Ÿ V?—«Ë ‰u?? ? Š ”d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ł U?? ¹ Ê— Ê— ©¥®W?? ? ? ? ?O?Ðd?? ? ? ? ?Ž 5?D? ?K? W?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ÁU?Þ ‚U??Þ ‚U?Þ ∫‰UL'« WOMž√Ë p?ÃU?? ? ? L? ? ? ? ł p?Ãu?? ? ? Ád?? ? ? ?Ý ‰U?? ? ? L? ? ? ? ł sЫ ‰U?? ? ? ?L? ? ? ?ł ©µ®p?Äö?? ?  l?L? ? ? ¹ U?? ? ?Ä w?Ý«— X?% v?H? ? ? ? ?O? ? ? ? ? Ý WÐËd?ŽË ¨W?EI?Oë ¨Â«b??Áù« q¦?Ä ¨W?O?ÐU?−¹≈ ÎU?L? O?Á d??Âcë W?HÃU??Ý ‰U?HÞ_«  U?O?Mž√ Èu?% XC?? ?³½  «d¼U?E*«Ë  «d?? O? ? ?*« v  b?? A½√ U?*UÞ v²?ë v½U?? ž_« Ê√ U?? L? ?  ¨5D ?K ∫ÂUÝ VKDL ¨W¹d(« vKŽ  bÂ√Ë ¨”UL(UÐ ‰cÃUÐ W??A? O? Fë «u??{dð ô —«d?? ? Š√ «u?½u?? ?  »d?? ? Ž U¹ q?? H? M? ?Ð Ád?? ¹b??ÃU?? ¼ s??Ä U?? ¹ —U?? ? HJ?ë VF?? ? ý `?ÐcM?Ð U¹ q?Š „—U?J? Q?Ð s?ÄR?? ? ? ? Ä U?¹ —U?½Ë W??M?ł q?ÄU?? ? ? ? ? ? Ž t??K?ë ©∂®‰cë X?% pKC?? ²?Ð U¹ —«œ W?M?'« v?{d?? ? ? ? ? ²?Ð U?¹ ≤
 • 24. ∫dOÝ_« Â√ eH%Ë ¨bONAë Â√ vÝ«uð ULO „œôË√ »U?? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ?A?ë q? wðd?? ?ž“ b?? ?O? ? N? ? A?ë Â√ U¹ ©∑®W?? ? ? ?Ãc?? ? ? ?*« ôË  u?? ? ? ?*« Íœd?9 d?? ? ? O? ? ? Ý_« Â√ U?¹Ë ∫œUN−Kà ŸuD²*« ÕbÄË ŸuD*« vKŽ ‰uÁ√Ë ŸbÐ ô tKÃ«Ë Ÿu?? ? ? ? ? ? ? ? D? ? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? ? ?*« Ÿ ©∏® pFÄ vMŽuÞ ŸuD²Ä `¹«— U¹ p?? F? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ä v?? M? ?Žu?? Þ WO ¹—Uð WOHKš d³FðË ¨WOMOD KHë dO¼UL'« »uKÁ vÃ≈ cHMð Ê√ WO³FAë —UFý_«Ë v½Už_« XŽUD²Ý« „«c½¬ …œułu?Ä X½U v²Ã« W?OÝUO? ë »«eŠ_« lD² ð rà 5Š v? ¨UNÄô¬Ë U?NÃUĬ sŽ sŽË t?KOK?% sŽ …e?? łU?? ?Ž X½U??  –≈ ¨wM?OD ?KHë l?L? ?²? ?:« v? dŁRð Ê√ ¨5?D K? v 5Ð ULO? dŠUM²Kà ÊU Ê≈ v²Š ¨UNF?L²−Ä …UOŠ sÄ W?OKzUFÃ«Ë W¹dzUAFë ÂuN?HÄ ◊UIÝ≈ ∫lD?I*« «c?¼ tMŽ d?? ?³? ? ?Ž ¨U?? ?N? ? ²? ? OÃU?? ?F? ? Ë ¨±π≥∂ …—u?Ł vKŽ T?O? ? Ý œËœd?? ?Ä »«e?? ?Š_« WOB Aë œUIŠ_« «uÝUM²ð »«e?? ?Š_« ‰U?? ?ł— U?¹ tK?ÃU¹ rJHK×¹ vBÁ_«Ë rJ?³ÃU?Dð V?F? ? ?Aë œ«d?? ? √ ©π®W?? O?Më ’ö?? ?šô U?? F? ? L? ?ł r?J²?? ? ? LK? …b?? ? ?ŠË v?I? ? ? ³?ð ∫W¹—uŁ ÊUF0 åU½uFÃbëò XLFÞ UL w??ýU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ý— v??M? O? D? Ž« U??1U??¹Ë U??1 w?ýU?? ? ?Ä `³?? ? ?B?Ã«Ë …—u?? ? ?¦?ë vM?²? ? ? ³K?Þ ‘U?? ? ? F?*« XH?? ? ? ŽË W?? ? ? H? ? ? ?O?þuë X?H? ? ? ?Ž ©±∞®Êu?J¹ U?? ? ? ?Ä v?Kž√ s?Þu?ë d?¹d?? ? ? % d?HM²? *« ¨‰e??Ž_« t?³?ý VF?Aë …—uŁ ©±π≥π≠±π≥∂® …—uŁ W?O?³?F?A?ë W?OMž_«  b½U?Ý …—u?¦Ã« pKð X×?{ËË ¨W?O½uO?N?Bë  UÐU?BF?ë U¼—“«Rð v½UD¹d?³Ã« »«b²?½ô«  «uÁ b?{ ∫‰UCMKà Áœ«bF²Ý«Ë ¨ÕUHJKà vMOD KHë vÐdFë VFAë ”ULŠ ÈbÄ ≥
 • 25. 5?D ?K?HÐ Èd?? ? ? ł vK?ë Ÿ s¹d??A?Fë Êd?Á U?¹ q−?ÝË v?Ãö?? ? ? ? ? ?F?ÃU??Ð U?M?/ U?? ? ? ? ? ?Ä w?ÃU?? ? ? ? ? ? ?O?K?ÃU??Ð 5?M?Ý Y??K?Ł ©±±®s¹b??F? ?²? ? Ä »d?? ×Kà ‰U?? ? ? ?³? ? ? ? '« ”ËdÐ U?M?Š«Ë WMÝ vH? Èd?³J?ë W?OÐd?Fë …—u?¦Ã« Ác¼ XÞU?Š√ v²Ã« W?O?ÝU?Ië ·ËdE?ë sÄ rždë vKŽ ©∆—«uDë ÂUE½® ÎU? Uš ÎU½u½UÁ v?½UD¹d³Ã« vÄU? ë »ËbM*« —b √ UN?ÐuA½ dŁ≈Ë ±π≥∂ W¹—Ëd?Cë  «¡«d?łù« –U? ð« W?OŠö? v½UD?¹d³Ã« »«b?²½ô«  UD?KÝ `MÄ ¨±π≥∑ WM à œu?? L? ?Bë vKŽ …—œU?? Á …—u?? ¦Ã«  b?Ð U??Äb?MŽ ±π≥∑ WMÝ v? t½√ ô≈ ≠ …—u?? ¦Ã« W?? N? ?ł«u* Æ—«dL²Ýô«Ë W?O? U?? d?O?ž ±π≥∂ WM à å∆—«u?Dë ÂUE½ò U?N?OK?Ž hM¹ v²Ã«  U?O?Šö??Bë Ê√ `Cð«Ë  U?O?Šö? v½UD¹d?³Ã« »«b?²½ô«  UDKÝ W?O½UD?¹d³?ë WÄu?J(« X×MÄ ¨…—u?¦Kà Èb?B?²Kà Ʃ±≤®Æ…—u¦Ã« o× Ã Èdš√ WFÝ«Ë sŽ ¨U¼dOL?{Ë …—u¦Ã«  u ¨rO¼«dÐ≈ Õu½ q{UM*« v³F?Aë dŽUAë nJ¹ rà pÖ lÄ sÞuë W¹U?LŠ vKŽ —«d? ù«Ë ‰UCMKà ¨U?NðUNłuðË U?¼bzUIŽ ŸuM?ð vKŽ ¨dO¼U?L'« YŠ ∫WKK ²*« WO½uONBÃ«Ë v½UD¹d³Ã« —ULF²Ýô« sÄ W?? ? ? O? ? ? ? ×? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ?ÄË Âö?? ? ? Ý≈ s?Ä W?? ? ?OÐd?? ? ?F?ë W?? ? Ä_« U?? ? ?O? ? ? % ©±≥®s¹bë «u?L?Š«Ë sÞuë «uL?Š«Ë W?? ? ?O? ? ? L? ? ? (« q?¼√ U¹ «u?? ? ?³?¼ ¨fHMë …eŽË ¨WŽU−Aë UNMÄ bL² ¹ v²Ã« ¨t²ÐËdŽ ΔUM²Ä dOž ∫sÞuë qO³Ý v UNÐ WO×C²Ã«Ë w?? ? ? ½u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ä—«  u?? ? ? *« b?? ? ? M? ? ? ?Ž v?½u?? ? O? ? ?Ž U¹ v?Ðd?? ? Fë U?½√ ©±¥®s¹d?LF?² *« b?O sÄ 5D K ÈœöÐ vL?Š_ w½u?? O? ?N? ?Bë rÝ« v?×1 ¡ULÝ v «uÁdý√ s¹cë ¨s¹b¼U−LKà 5LÝUOë ‚«uÞ√ rO¼«dÐ≈ ÂbÁ UL ∫ÂU Ië s¹bë eŽ aOAë W UšË ¨¡«b sÄ ÁuÄbÁ U* ÎU½UM²Ä« ¨…—u¦Ã« p??²? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ä_ «b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X??Š— pð—U?? ? ? ? š U?¹ s¹b?ë e?? ?Ž ©±µ®5?D ?K? b?? ? ? O? ? ? ? N? ? ? ?ý U?¹ p?²? ? ? ÄU?? ? ?N? ? ? ý d?JM?OÐ 5?Ä ¥
 • 26. v rNKLŽ sŽ 5ÐdC*« ¨±π≥∂ ÂUŽ v ¨U U¹ …—U×Ð WÐö UOŠ ¨ÎUC¹√Ë ∫ÎözUÁ ¨¡UMO*« d?? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ?Fë d?? ? ? Ä_« «u?? ? ? N? ? ? ?ł«Ë d?O?²Â «u?×?{ »«d?{ù« v ©±∂®d?? ? O? ? G? ? ? s?ÄË d?? ?O? ? ?³? ? ? sÄ l?O? ? ? L? ? ? −K?à q¦?? ? ?Ä «u?½U?? ? ?ÂË c ²¹ dŽUý „UM¼ ÊU –≈ ¨i¹dײë WŠUÝ v ΫbOŠË sJ¹ rà rO¼«dÐ≈ Õu½ sJà ∫—ULF²Ýô« sÄ —Q¦Ã« ÂuOÐ rK×¹Ë ¨rFM*« b³Ž vŽb¹ ¨ÎUM¹œ 5D K VŠ ÊËd?? ?L? ? ?F? ? ²? ? ? *« U?? ?N?¹√ lC?? ? ðË U?M?OK?ð s?à W?? ? ? ?O?Ð_« 5?D ?K? ©±∑®UM?¹œ f¹b??I?ë U??N? ?³? ?Š U½c?? ð U½≈ å‰u??³?½u??łò sLKF?? OK ô√ ∫Èdš√ …bOBÁ b?¹b?? ? ? ? ? ? Š s?Ä œU?¹√ U?? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ²? K?ž√ œu?? O? Á sÄ —d?? ×? ²?ë Ê≈ U??Ä√ ©±∏®œu?? ?N? ? Fë W?? ?¦? ?ÂU?½ pM?Ä —Q?? ¦?Mà —Q?Ł  U?? ? ? ŽU?? ? ? Ý X½–√ ö?¼Ë r−×¹ Ècë å∆—«uDë ÂUE½ò vD ð v UNŠU$ ¨—U?Fý_«Ë v½Už_« Ác¼ sÄ nA² ½ X ?Oà …d?²H?ë Ác¼Ë ÆΫœuL? Ë ÎU¹b?% …—u?¦Ã« b¹e¹ Ϋœu?ÁË ÊuJð Ê√Ë ¨¡«—ü« sŽ d?O³?F?²Ã« U?ÄË W?³?JMë W?Äb?I?Ä vÃË_« W?KŠd?LKà X½U?? –≈ ¥∏ W?³J½ U?N?²K?ð v²Ã« WKŠd*« sŽ WK?B?HMÄ ÆU¼öð …œuFë vKŽ —«d ≈Ë b¹dAð Êb*« sÄ dO?−N²ÃUÐ XL ð« ¨…u? Ië …b¹bý ŸU{Ë√ vÃ≈ 5OM?OD KHë ¥∏ W³J½ XLKÝ rNðdL?žË ¨WHOMŽ WÄb? 5OMOD KHë XÐU Q? ¨WOŽ«—eë v{«—_« …—œUB?ÄË ¨ÍdIÃ«Ë vÝPÄ XK−?Ý v²Ã« ¨WO³?FAë v½Už_« v U?Nà ÎU HM²?Ä  błË ¨…—«d*«Ë Êe(« dŽU?AÄ ∫lÞUI*« Ác¼ UNMÄ ¨WO ¹—U²Ã« ozUŁuë WÃeMÄ vÃ≈ XIð—« v²Š ¨W³JMë  U?? ? M? ? F? ? ?K? ? ?ë U?? ? M? ? O? ? ?K? ? ?Ž X?? ?K? ? ?ŠË  «d?? O? ?)« ÷—√ s?Ä UMF?KÞ  «—U?? ? ? ? ?(U?Ð ‰Q?? ? ? ? ? ?½ U?½d?? ? ? ? ? Ë U?? M? O? ?ÃU??¼√ U?? M? Žu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? { ÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Äe??ë —U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ł U??M? O? K? ŽË Ê«e?? ?Š_« UM?H? ?ýË U?½œd?? ?Að ”Ëd?? ? ? ? G? ? ? ? ?Ä ÷—_« v? „—b?? ? ? ? ž ”u?? ? ? ?−?M?Ä U?¹ Èœu?? ? ? ?N?¹ U?¹ ©±π®”Ëd?? ? ? ?Ž U?? ? ? N? ? ? ? F? ? ? ?łd?½ “ô U?? ²? Ád?? Ý vKë v?{«—_« U¼ µ
 • 27. VFAë UNà ÷dFð v²Ã« ¨W½UN*UÐ ”U Šù«Ë ¨ÂUO)« ÂU¹√ —uBð Èdš√Ë ∫W³JMë Ác¼ ¡«dł ¨wMOD KHë w?ÃU?? ? ?¦? ? ? Ä l?Ä v¦?¹b?? ? ?Š r?J?KB?? ? ?I?ð wÃu?? F? L? ?Ý« vK¼√ U?¹ XO??³?ë »dÐ ©≤∞®‰U?łdë ÊU? ? Š≈Ë W?ýU?Fë sŽ ‰«R?ÝË W??L?O? )« v ‰– W?A? O?ŽË W?½U?? ? ? ? ? Ä√ U?M?O?K?Ž s?Þu?ë d?¹d?? ? ? ? ? %Ë W½UO?š tLN¹ UÄ 5D K U¹ p³?Fý ©≤±®Êu?J¹ U?? ? Ä s? ? ? ?Š√ UM?ÞË U½b?Ð ÊU?? ? ? ? Š≈ ôË W?? ?ýU?? ?Ž≈ U?½bÐ U?? ?Ä ≠  ULO<« lL²−Ä ≠ lÁ«uë «c¼ ‰u³Á 5OMOD KHë vKŽ VFB¹ ÊU ∫tðbOBÁ v XJ²Â e¹eFë b³Ž dŽUAë pÖ —u Æ ÀuGë WÃUÂË ¡«b−²Ý«Ë ‚«“—_« U??½d?? ? ? ? ? ? ? ? ?ýœË U??M? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ł ‚ö?? ? ? ? ? ? )« U??M?O?K? Ž —b?? ? ? ? ? ? Á 5?×?Þ b?? ? ? ? ×? ? ? ? ?A?M?Ð ÊU?? ? ? ? )« v? ‚«c?M?Ð U?? ? ? Ä r?I?K?Ž UM?Ðd?? ? ? ?ý s?¹œd?? ? ? ? ?Ã«Ë W?ML?? ? ? ? ?ë U?½U?? ? ? ?łU?ð U?ME?F?Ð d?? ? ?A? ? ? ?³?½ U½d?? ? ? Ë ©≤≤®5?¾? ? ? ? łô U?M?L? ? ? ? ?Ý« —U?? ? ? ? Ë o?O? ? ?²? ? ? F?ë rÝô« U?M?F? ? ?O?þË U?NMJÃË ¨W¹«b?³Ã« v W?L?N?Ä  «—U?B?²½« XI?I?ŠË ¨5D K vÃ≈ W?OÐd?Fë ‘u?O?'« XKšœ È—U?L?F²?Ýô« »d?Gë rŽœË ¨ÂUJ(« fŽU?IðË ¨W?OÐd?Fë W?LE½_« ‰–U? ð V³? Ð ¨ XH?Áuð WK¦?L*« ¨WOÐd?Fë W?FÄU?'« vÃ≈ ÂuKÃUÐ v³?FAë v?MG*« t&U? ¨ W½b?Në lOÁuðË ¨qOz«d?Ýù ∫WOÐdFë WLE½úà ©≤≥®ÕUðdð UN?ýuOłË »d?(« UMOKŽ UMŠ≈ Õö Ð U½b9 UÄ WFÄU'« Ÿ vÄuà uÐ√® .dJë .dJë b³Ž ¨ÂdC<« —uNA*« vMOD KHë dŽUAë qLŠ pÃcà ∫dOB*« d¹dIð WOÃu¾ Ä vMOD KHë VFAë ©vLKÝ —U?? ½Ë —u?? ?½ s?? Ä o?? ?(U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —U?? NMë `{Ë v?KŽ «Ëd??O? ?Ý —U?? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ë n?K?š U?¼¡U?M?Ð√ Èd?ð Ê√ W?? ? ?Ãu?? ? ?D? ? ? ?³? ? ? ë v?? ? ?ÐQ?? ? ?ð —U?? ? ? ? ? ? ?¦? ? ? ? ? ? ?F?ë d?? ? ? ? ? ? ?ý s?Ä X??M?Ä√ q?O? ? ?³M?ë V?F? ? ?A?ë U?? ? N¹√ U?¹ ©≤¥®—«d??Ië vK?Ž Êu??L? B? ³¹ sÄ ô X?½√ „d?? ? ? ?O? ? ? ? B? ? ? ? Ä —d?? ? ? ?Á ∂
 • 28. v²Ã« ¨W?OÐd?Fë ‰ËbÃ«Ë qOz«d?Ý≈ 5Ð W½b?Në  UO?ÁU?Hð«Ë ¨±π¥∏ »d?Š ZzU?²½  dH?Ý√ YO?Š sÄ +Ëœ Êu?OK?*« nB½Ë U½u?OKÄ s¹d??A?Ž sÄ »—U?I¹ U?Ä vKŽ q?Oz«d?Ý≈ jK ð sŽ U?N? ²?F?³ð v{«—_« sÄ W?F? ÝU?ý  U?ŠU? ? Ä vKŽ ¡ö?O?²?Ýô« v?ÃU?²ÃUÐË ¨U?NK?L?ÂQÐ ¨5D K W??ŠU? ?Ä Ë√ ¨r¼«d??ÁË ¨rN½b??Ä sÄ «ËœdÞ s¹cë Êu??OMOD ?KHë »d?F?ë Îö? √ U??NJK²1 v²?ë W?OÐd??Fë Æ©≤µ®U¼dŁ≈ vKŽ Ë√ »d(« V³ Ð U¼uÂdð …bŠuë d³Ž 5D K nBð« ¨b?¹b??ł b?? N? Ž ¡b??³?Ð ÎP½«c¹≈ d??B? ?Ä v ±πµ≤ “u9 Øu?? OÃu¹ ≤≥ …—uŁ Ÿôb?½« ÊU?? pÃcà ¨—U?L?F?²?Ýô« ¡ö?−Ð d?AÐË ¨‰ö?G?²?Ýô«Ë œ«b?³?²?Ýô« ‰ö?ž√ sÄ —d?×?²Ã« vÃ≈ `½d?²ÃUÐ v U??N?Žôb½« lÐU??²ð v²Ã«  «—u??¦Ã« qÂË …—u?¦?ë lÄ »ËU?−? ²Ã« b?ý√ ¨Êu??OMOD KH?ë »ËU?& XIIŠ “u9 Øu?OÃu¹ …—uŁ Ê√ UL ƗUL?F²Ýô« …QÞË X% #dð X½U v²Ã« ¨W?OÐdFë Ê«bK³Ã« v UNLKŠ oI×¹Ë »U?³Ã_« VK ð ¨UÄe¹—U Ȗ vÄuÁ qDÐ —uNEà WADF?²*« dO¼UL'« rKŠ b?³? Ž ÊU? –≈ d? U?Më b?³?Ž ‰U??L?ł fO?zdë h ?ý v ¨œU??³?F?²? Ýô« …U?O?Š s?Ä ’ö?)« ∫tFÄ WHÞUF²Ä WOMOD KHë WO³FAë dO¼UL'« XH²N œ«bGÐ nK) ÎUC¼UMÄ d UMë ©≤∂®b?? ? ? ?O? ? ? ?F? ? ? ? ?ë È—uM?à ‰c?Ã«Ë ‰U?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ' W??ÐËd?? ? ? ? ?F?ë e?? ? ? ? ?Ž ≤∑ v åW?OJOA?²Ã« W?×KÝ_« WH?BÐò WO?Äu?Ië WOMÞuë W?ÝUO? ë Ác¼ d? UMë b³?Ž Ãuð vÄu?−?Në vÃ≈ v³?K ë sÄ —U?L?F?²?Ýô« lÄ W?Âd?F*« XKI½ v?²Ã«¨±πµµ ‰uK¹√ Ød?³?L?²?³?Ý d UMë b³?Ž ÂUÁ UL ¨wÄuIë UM ¹—Uð v Èd?³Â W UDF½« WIH?Bë Ác¼ X½UÂË ÆnOMFë výU?³J³Kà U?NðœU?O?Á q Ë√ ¨±πµµ ÊU? ?O½ Øq¹d?Ð≈ …e?ž v W?Oz«b?Hë  «b?Šuë qOJA?²Ð XMJ9 b??ÁË Æ„«c½¬ …e?ž ŸUD?Á v W¹d?B*«  «dÐU??<« bzU?Á ¨k U??Š vHDB??Ä ©Âb?I*«® sÄ_«  e?N lOÐU?Ý√ W?FCÐ v vKO?z«dÝ≈ WzU?LFЗ√Ë nÃ√ ¡U?¼“ q²Á sÄ  «b?Šuë Ác¼ ‰U?O²?ž« sÄ XMJ9 Ê√ b?FÐ ô≈ ¨W?OKOz«dÝù« W?ÄuJ(« #dð rÃË ¨Á—Ëc?ł sÄ vKOz«d?Ýù« d?? UMë b??³?Ž ‰U??L? ł fOzdë …—u??  ¡U?−? ©≤∑®±πµ∂ “u9 Øu??OÃu¹ ±± v k U??Š ¨WOMOD KHë WO³?FAë v½Už_« v tLÝ« œœdðË ¨wMOD KHë VFAë Ê«b?łË v WÁdAÄ d¹d?×?²Ã« v tKÄ√Ë ¨ t?Áu?I?Š s?Ž l «b?ÄË ¨VF?Aë «c?Nà d?O?B½Ë ¨d?O?³? v³?F?ý rO?Že? ∫…œuFÃ«Ë U?M?Fþ v?ÄU?? ? ? ? Š U¹ b?ÃU?? ? ? ?š u?ÐU?¹ U?M?O?à rK? ?ð w?Mž œË—U?? ? ? ³Ã«Ë —U?M?ë X³?¼ ©≤∏®…d¹bÃU¼ vÄU?Š U¹ bÃU?š uÐU¹ U?MOà rK ð …d?? ?ODK?à UJŽ s?Ä —UMë X?³¼ ∑
 • 29. Ècë s¹bë Õö WHOKš t½QÐ d UMë b³Ž v³FAë dFAë —u UL ∫WÄ«dJÃ«Ë …eFë o¹dÞ qLJOÝ UMF{Ë WLIë vKŽ dLÝ_« vð√ v²Š UM?F? {Ë U?M²?? ²? ?Að Õö?? b?? FÐ ©≤π® »U? ?(« Âu?Oà …d?O? ³? W?³?O?B?Ä UM?F? {Ë UM?K¼U?? &Ë UMO?? ½ «–≈Ë Á—U?B²½«Ë ¨©±πµ∂Ø∑Ø≤∂® f?¹u ë …UMI?à tL?O?ÄQð bF?Ð d UMë b?³?Ž r$ oÃQ𠜫œ“« ÊU Ʊπµ∂ WM?Ý n¹dš …ež ŸUD?ÁË dBÄ vK?Ž vŁö¦Ã« Ê«ËbF?ë qA dŁ≈ ¨wÝU?O ë rN?Ý√— vKŽË ¨WK²?;« ÷—_« v? 5O?³?F?Aë ¡«d?F?Aë vKŽ dŁ_« d?O?³? À«b?Š_« Ác?Nà À«bŠ√ sÄ ÎU¾?Oý q− ð ÎUðUOÐ√ tðU¹ËdÄ v b?$ –≈ XJ²Â e¹eFë b³Ž v³F?Aë dŽUAë ∫Ê«ËbFë …U??M? I?ë «u??Ãu??M? ¹U?ð b?? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ? ? ? Ý—u?Ð v??K? Ž d?? ? ? ? ?O?Ыbð «Ëu?? ? ? ? ?Ý È√ 5? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ?šË X? ?ë W?M?Ý «—u??à d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I? ð Êb??¹≈ U?¹ t??ÃU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Á d?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? H?M? ë ‚œ v? ‰U?? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ł r?¼U?? ? ? ? ? ? ?ÁôË ©≥∞®ÁU?? ? ? ? ? ? O?*« Ÿ œËU?? ? ? ? ? ? ?ŽË ”u?J?F? ? ? ? ? ? ?Ä U??¹ l?ł—« w?Äu?à »d?? ? ? ? ? (« s?ŽË ”Ëd??ë Õö?? ? ? ? ? Ý Èb?M?Ž U?½√ 5ÐË UNMOÐ  bIŽ v²Ã« ¨WO³FAë q¹Ë«u*« v ¨ÎUC¹√ ¨À«bŠ_« ¡«b √  œœdð ∫…œuFÃ«Ë ¨sÞuë d¹d%Ë ¨WO½uONBKà ÈbB²Ã« v ¨wMOD KHë VFAë ‰UĬ U?N2√Ë U??NÐu?F?ý »d??Gë »U¼ U?Ä U?N?ÄUÄ√ bÃU?š uÐ√  «d?Ä«R*« ©≥±®»U?³Ã« dJÝ »d?Gë q vKŽË U??N2√ t??A? O? −ÐË V¼ t?ðUMÁ ÊËœ vC9 À«bŠ_« Ác¼ W d ÊuOMOD KHë ÊuO³FAë ¡«dFAë Ÿb¹ rà WÃeMÄ U¼uÃe½√ v²Ã« ¨dBÄ vÃ≈ WOײë tOłuðË ¨dO¼UL'« WÝULŠ »UNÃ≈ ∫Á—UE²½« ‰UÞ Ècë ¨rOŽeë ÕbÄË ¨Â_« U½d??B? ?Ä U¹ U??O½bÃU?Ð —«d??Š√ »d??Ž U½d?? ?B? ? Ä ôu?ÃË ‰U?? ?L? ? ł ôuà ©≥≤®VŁË d?? L? Ý_« UMÁö?? L? Ž ôuà U½dOBÄ —dI?²Ð dOBÄ √uÝ√Ë X½U?? v²Ã« Àœ«u??(UÐ ¨rN?F? Ä W??OKOz«d??Ýù«  UDK ë  dŁQðË ¨U??N? ²?ÁË ¨¥∏ »d??Ž dŁQ𠨥∏ »d?Ž W?ÝU??L?Š VNÃ√ ©±πµ∏Ø≤Ø≤≤® U¹—u?ÝË d??B?Ä œU?%U? ¨W?ID?M*« v Èd?& ÆWOKOz«dÝù« WDK ÃUÐ ·UH ²Ýô« —uFý rNO YFÐË VF??AKà …d??G? B?Ä …—u?? X½U?? ¨qOz«d??Ý≈ v XO??IÐ v²Ã« ¨W??OÐd??Fë W??OKÁ_« Ê≈ YO??Š ∏
 • 30. v »d?Fë e??O9 X½U? v²Ã« ·U? Ë_« sÄ d??O?¦Jë U?N?OKŽ o³?DM¹Ë ¨wMOD K?Hë vÐd?Fë Æ©≥≥®5D K U?? ? N?à ÈËœ  œ«“ b?? ? Á »d?? ? ?Fë ‰u?? ? ³?Þ UNà ÈË«œ pŠËd' ÕË— vKOz«dÝ≈ ©≥¥®»d?? Fë 5Ð U?? Ä …b?? Šu?ë gO?? FðË U?? N?ÃËœ jI?? ? ? ²K Êu?? ?O? ?N? ? v?MÐ bOFðË WÐËdFÃUÐ d ²Hð —UFý_«  ¡Uł …bO:« …bŠuë Ác¼ qł√ sÄ ∫WIÐU ë U¼œU−Ä√ ÊU¼–úà œu?? ? ?F?Ð ¡«b?? ? Ž_« «u?M?FÞ d?? ? ?Ý«u?? ? ?{Ë œu?FÐ sH?B?ë «uDŠ »d?Fë ‰U?ł— ©≥µ®»U?C? Në  U? ? L?ý ‚u? U?MLKŽË œu?? ? ? ?F?M?Ð ÊU?ÞË_« Ÿ »d?ë .d?? ? ? ? ‚«—Ë Ÿd?? ? ?H¹ U?? ? ?L? ? ? Ž Ëd?? ? ?ë q¦?? ? ?ÄË ‚«—Ë t½e?? ?Š b?? ?FÐ vÝU?? ? vH?? ? ©≥∂®»d?? ? ? F?ë g?O? ? ? ?łË UM?З …—b?? ? ? I?Ð w?Á«—Ë vÃU?? ? Ž »d?? ? F?ÃU¹ U?½b?? ? −? ? ?Ä v …—u?¦Ã« b?FÐ WM ë pKð sÄ “u9 Øu?OÃu¹ d?Ný ‰ö?š ¨U?N²?L?Á WÝU?L?(« pKð XK Ë WN?³'«ò WÄUÁù Èd?& X½U v²Ã«  ôË«b*«Ë  UŽU?L²łô« U?NÄUOÁ ·œU? v²Ã« ¨‚«dFë UNL?Ý« ‰b¹ UL ≠ ©WOÐd?Fë® åWO³FAë W?N³'«ò Ác¼Ë ¨UN?LŽœ v rNÝ√ U2 åWO?³FAë W?'U?F* qL?Fë ¨ÎU?ÝU?Ý√ ¨t? b¼ ¨ 5O?Žu?O?ýË 5?O?Äu?Á ¨»d?Gë sÄ ÎP?F?L?& ô≈ sJð rà ≠ Ècë —u²Ýbë V?łu0 ¨ WN³'«  bN?Fð bI Æ¥∏ »dŽ t?ł«uð v²Ã« WOKš«bë  öJA*« n¹dš v?²Š ¨t²?% ¥∏ »dŽ Õ“— Ècë ÈdJ ?Fë rJ(« ¡UG?Ãù qLFÃUÐ U?N HM?à tðbŽ√ v?Ã≈ …—œU?? ? B*« v?{«—_« ŸU?? ? ł—≈Ë ¨W?? ? O?Ðd?? ? F?ë v{«—_« …—œU?? ? B? ? ?Ä n?ÁËË ±π∂∂ lO?Lł v W?OÐdFë W?GKë ‰UL?F²?Ý«Ë ¨»dFë b{ Èd?BMFë d?OO?L²Ã« ¡UG?Ã≈Ë ¨UNÐU?× √ »d?Fë 5¾?łöë …œu?Fà ·«b¼_« Ác¼ vÃ≈ W? U?{ùUÐ U?C¹√ ¨qL?FÃ«Ë ¨W?O?L?Ýdë dz«Ëbë Æ©≥∑®r¼—U¹œ vÃ≈ l dà W??F¹—– `KB?ð …œb?A? Ä qÄ«u??Ž  «—uD²Ã« pK?ð q W?OK?Oz«d?Ýù« W?DK ë  d??³?²? Ž«  UJ³ý …b?Ž UN²?ÁË ¨qOz«dÝ≈ XH?A²Â« Ê√ b?FÐ ÎU uB?š ¨„UM¼ »dFKà lL?Ië »u MÄ ¨W?OÐdFë  «d?ÐU<« W?×KB* W?OÄu?Á l «ËbÐ W?ÝU?L×Ð qL?Fð X½U? ¨»d?Ž »U³?ý U?NÄU?Á√ π
 • 31. ‰Ëbë vÃ≈ v?Ðd??Fë »U??³? Aë s?Ä s¹d??O? ¦J?ë »Ëd¼ …d??²? Hë pK?ð ¡UMŁ√ v kŠu?à pÃc?? rJ×Kà W¹œU?F?Ä ‰U?L?ŽQÐ ÂU?O?IKà ¨q?Oz«d?Ý≈ vÃ≈ rNMÄ b¹b?Fë Ÿu?ł—Ë ¨…—ËU?:« W?OÐd?Fë ÆwKOz«dÝù« W??ÄuJ?(« W??O? ł—U??)«Ë W??OK?š«bë ◊u??G? CÃ«Ë ·ËdE?ë pKð  e??H? Š Èd?? š√ W??N? ł sÄ Æ©≥∏®UNMÄ nOH ²Ã« vÃ≈Ë ¨»dFë ÁU& UN²ÝUOÝ v dEMë …œUŽ≈ vKŽ WOKOz«dÝù« 5Ð WKÄUAë …bŠuÃUÐ ¨Ã—U)« Ë√ qš«bë v ¡«uÝ ÊuOMOD KHë Y³Að UNÝ√— vKŽË ¨WOÐdFë —UDÁ_« qJà d¹dײë o¹dÞ U¼Ëd³²Ž«Ë »dFë ∫WC¹dFë ‰UÄxà l ²¹ Ècë ¡UCHë X½U …bŠuÃU ¨5D K ÕU?? HJ?ë Õö?? Ý v »d?? Ž U?¹ «Ëb?? Šuð«Ë ÕU−Më …b?ŠuÃUÐË »dŽ U¹ —b?IÄ tKë ©≥π®W¹uIë b¹ù«Ë …b?Šuë dOž tL?N¹ UÄË Õö?? ë f?¹bJð t?? L? ?N?¹ U?? Ä U½Ëb?? Ž U?M?LK?Ž W?? ? ? ? Šd?? ? ? ? U?¹ V?F? ? ? ? A?ë ‰U?? ? ? ?ÁË U?M?L? K?Ž ô≈ r?N? ? ? ? ? ? Äö?? ? ? ? ? ?Ž√ X?? ?J?½ ©¥∞®»U?Þ  u*« »U?Þ q?O?z«d?? ? ? Ý≈ vK?ŽË U?M?L? K?Ž U?M?F? ? ? ? ? ? — W?? ? ? ? ? Ä«d??J?ë Âu?¹Ë vÃ≈ W?C¹dFë ‰U?Äü« ‰uŠË ¨©±π∂±ØπØ≤∏® dB?ÄË U¹—uÝ 5?Ð ‰UBH½ô« Àb?Š Ê√ vÃ≈ Æ…d¹dÄ  UÞU³Š≈ wÐdFë ÂUEMë oIAð Æå5D K d¹d?% o¹dÞ …bŠuëò —UF?ý lł«dð tF?ÄË ¨ÎUO³? ½ ¨d UMë b?³Ž Z¼uð d? ×½« ©5OŽuO?AÃ«Ë 5O¦F³Ã«® W?OÝUO ë Èu?Ië iFÐ lÄ  «Ë«bŽ v qšœ d UMë b³?Ž Ê√ UL Ʃ¥±®WOMOD KHë ◊UÝË_« v t²O³Fý vKŽ ¨ÎU³KÝ dŁ√ U2 vÃ≈  œ√ ¨wÐd?Fë ÂUEMë v  U?I?IA?²Ã« ⁄ËeÐË ¨W?OÐd?Fë ≠ W?OÐdFë  U? ö?)« Ác¼ Ê√ ô≈ UN?F{uÐ ô≈ 5D KHà …œuŽ ôò —UF?ý lHð—« YOŠ ¨œułuë vÃ≈ vMOD KHë ÊU?OJë ÃËdš —bIÐ WÂdF*« v vÃË_« W?OÃu¾ *« tIðUŽ vKŽ lIð 5D K VFA? ¨åW¹—u¦Ã« WFOKDë b¹ v ‡ »d??Fë U??Ä√ ¨åÎôË√ 5D K ¡U?MÐ√ò ‡ ¨t??²?—U??A? Ä W?OÃu??¾? ?Ä W??OÐd??Fë W??Ä_« qL??×?²ð U??Ä v²Ã« W?O?Äu?Ië WÃËbë 5Ð qB?Hë V−¹ UM¼ sÄË Æ5D ?K ¡UMÐ√ Áœb?×¹ UÄ o? Ë åW—U?A?Äò 5OM?OD K?Hë —Ëœ 5ÐË ¨W?? O? ¹—U?? ²Ã« U?? N? ²? ?OÃu??¾? ? ? Ä sÄ Î«¡e?? ł 5D ?K W??O? ?C? Á d?? ³? ²? ?Fð vKŽ ¨W?KÄU??Aë …b??Šu?ë W??O? C? IÐ 5D? K W??O? C? Á j?³ðdð Ê√ i — p?Ö vMF¹Ë¨vF?zöDë …b?Šu?ë W?O? L¼√ pÖ vHM¹ Ê√ ÊËœ s?Ä r²ð v²?Š Îx?¹uÞ ÎU?²? ÁË c?šQð b??Á …b?Šu?ë Ê√ ”U?Ý√ Æ©¥≤®5D K WOCIà W³ MÃUÐ ±∞
 • 32. d?šQð Ècë ¨±π∂¥ ÂUŽ d?š«Ë√ ¨»dFë 5O?Äu?Ië WÂd?( vMOD KHë ÈdDIë Ÿd?Hë fÝQð ÊU?OJë WÃQ? ?Ä sÄ tH?Á«u?ÄË ¨d? UMëb?³?Ž WÝU?O?Ý vÃ≈ ÂU?²Ã« W?Âd?(« “UO?×½« V³? Ð Á—u?Nþ ¨wMOD? KHë qL?Fë U??N?²?L? N?Ä W?OMOD? K …œU?O?ÁË ¨w?MOD K Ÿd? „U?M¼ `³? √ ÆwMOD? KHë ÆrN³¹—bðË ¨5KðUIÄ œ«bŽ≈Ë ¨WOMOD KHë WŠU ë v `K *« ÕUHJKà W¾ON²Ã«Ë ”u?? ? K? ? ?H? ? ?ÃU?? ? Ð s?? ?Þu?? ? ë X?? ? F? ? ?Ð Àu??¹œ U?¹ W?? ? ? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ?Á—u??Ð ‰Ë√ V¹d? ? ²Ð ¨ÂU?Fë «c¼ v p?Ãcà ÎU?F?³ð ¨»d??Fë 5O?Äu?IK?à vMOD KHë Ÿd??Hë `$ Ác¼ sŽ d??³?F?Ä d??O?š W?OMž_« Ác?¼ X½U? U0— Æ©¥≥®q}z«d??Ý≈ vÃ≈ W?}z«b?? W?Žu?L? −?Ä .W³N²KÄ dłUM×Ð WOMOD KHë dO¼UL'« UN𜜗 ¨WO ¹—U²Ã« WKŠd*« X?? ? ? ? ?M? ? ? ? ? Ĭ v?? ? ? ? ?š√ U?? ? ? ? ?¹ U?? ? ? ? ?½√ q?³?J?*«Ë l?O? ? ? ? ? C?*« V?F? ? ? ? ? A?ÃU?Ð w??ýU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ý— X??K? L? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ŠË Æq−M?Ä ‰U??O? ?ł_« U½b??F?Ð qL??×? ?²Ã lł«d*« Ƶ≤‡ ¨±π∏π ¨ ÊULŽ ¨≤‡Þ ¨wMOD KHë —uKJÃuHë WŽuÝuÄ ¨ ÊUŠdÝ d/ ©±® d¹d?? ×? ?²Ã« W?? LEM?Ä ±‡Þ ¨W?? B? ³?ë W¹d?? Á 5D K? v À«d?? ²Ã«Ë lL?? ²? ?:« ¨œ«b??Š n?Ýu¹ ©≤® Æ≤≥µ‡ ¨±π∏µ ¨ÀU×Ð_« eÂdÄ ¨WOMOD KHë d¹d×?²Ã« WLEMÄ o?AÄœ ¨±‡Þ ¨ vMOD KHë —uKJÃu?Hë v  UÝ«—œ ¨÷u?Ž œuF?Ý ÷uŽ ©≥® Æ∂∞‡ ¨±π∏≥ ¨W UI¦Ã«Ë ÂöŽù« …dz«œ ¨WOMOD KHë Æ∂∞ ‡ ¨t H½ —bB*« ©¥® Æ∑∂ ‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ÆÆWŽuÝuÄ ¨ ÊUŠdÝ d/ ©∂® Æ∑∑‡ ¨t H½ —bB*« ©∑® Æ∑π‡ ¨t H½ —bB*« ©∏® ‡Þ ¨©±π≥π ≠ ±π≥∂® …—u?Ł v vM?OD K?Hë v³?? F? ?A?ë ÀË—u*« ¨”U?? ³? ?Ž rO?¼«dÐ≈ œ«R?? ©π® Ƶ∞‡ ¨±π∏π …d¼UIë Æ≥≤‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ¨ ÷uŽ ©±∞® vMOD KH?ë —uKJÃu?Hë v ©±π∂∑ ≠ ±π±∑® W?ÄËUI?*« sÄ WMÝ Êu? L?š ¨ÊU?Šd?Ý d/ ©±±® Ʊ¥π ≠ ±≤µ‡ ¨±π∑≥ ©d¹«d³ ® ◊U³ý ±∏ œbFë ¨  ËdOÐ ¨WOMOD K Êu¾ý ¨W?OMOD ?KHë  U?Ý«—bë W? ?ÝR?Ä ¨ Ëd?OÐ ≤‡Þ ¨qOz«d??Ý≈ v »d?Fë ¨f¹d?ł Èd?³? ©±≤® Æ≤∂‡ ¨±π∑≥ ±±
 • 33. VF?AK?à W?O?Äu?Ië W??O?B? ?Aë vK?Ž WE U?;« v ÁdŁ√Ë —uK?JÃu?Hë ¨”U?³?Ž r?O¼«dÐ≈ œ«R? ©±≥® Ʊ∏‡ ¨±π∑∑ ¨≤ œbFë ©œ«bGЮ v³FAë À«d²Ã« ¨wMOD KHë Æ¥≤‡ Ád– o³Ý —bBÄ ÀË—u*« ¨ ”U³Ž rO¼«dÐ≈ œ«R ©±¥® uÐ√ s ?Š Æœ ∫dE½«® ±ππ∞  Ëd?OÐ ¥¥ bK−?Ä v½U¦Ã« r? Ië ±‡Þ ¨W?OMOD KH?ë WŽu?Ýu*« ©±µ® Æ©∑≤‡ ¨ vMOD KHë v³FAë dFAë ÈuOKŽ Æ≥∏‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ÆÆÀË—u*« ¨”U³Ž rO¼«dÐ≈ œ«R ©±∂® ±π∑∞ ¨…œu?? ?F?ë —«œ ¨ Ëd?? ?OÐ ¨5D? K? v v?³? ? F? ? Aë »œ_«Ë »œ_« s?Ž ¨œU¹“ oO?? ? uð ©±∑® Ʊ∞±‡ Ʊ∞≤‡ t H½ —bB*« ©±∏® Æ∑∑‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©±π® Æ∑≤‡ ¨t H½ —bB*« ©≤∞® Æ∑¥‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©≤±® Æ∂∞‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ WŽuÝuÄ ¨ ÊUŠdÝ d/ ©≤≤® Æ∏≤‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*«©≤≥® Æ∑¥‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ¨œU¹“ ©≤¥® Ʊ≥µ‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨f¹dł©≤µ® Ʊ¥π≠ ±≤µ‡ Ád– o³Ý —bBÄ ÆÆ Êu Lš ¨ ÊUŠdÝ d/ ©≤∂® Æ≤∞∞¥Ø≤رµ ¨ …d¼UIÃUÐ tÃeMÄ v 5ÝU¹ —œUIë b³Ž lÄ W Kł ©≤∑® Æ∏±‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©≤∏® ÆUN H½ W×HBë ¨t H½ —bB*« ©≤π® Ʊ¥π ≠ ±≤µ‡ Ád– o³Ý —bBÄ ÆÆÊu Lš ÊUŠdÝ ©≥∞® Æ∏±‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©≥±® ÆUN H½ W×HBë ¨t H½ —bB*« ©≥≤® ©±∞≥ ≠∑∑‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨f¹dł ©≥≥® Æ∑π‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©≥¥® Æ∏∞‡ t H½ —bB*« ©≥µ® ÆUN H½ W×HBë ¨ t H½ —bB*« ©≥∂® Æ≥±∂‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ¨f¹dł ©≥∑® Æ∑∏‡ ¨t H½ —bB*« ©≥∏® Æ∑π‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©≥π® Æ∂≤‡ Ád– o³Ý —bBÄ ÆÆWŽuÝuÄ ¨ÊUŠdÝ ©¥∞® ÆÁd– o³Ý —bBÄ ¨5ÝU¹ —œUIë b³Ž lÄ W Kł ©¥±® Æ≥∞≤≠≥∞±‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ¨ Ë—UÐ ©¥≤® Æ≥∞≥‡ t H½ —bB*« ©¥≥® ±≤
 • 34. dF ÆÆÆ5M gžœ ÊULOKÝ UMÄ Êü« 5Ðd²Ið Ídš√ …uDš ΫdŠ UMÄœ vC1Ë °ÆÆœö³Ã« i³½ vÃ≈ ÷—_« Èc¼ ÃU²% Âœ sÄ r 5Dë bײ¹ v vNÃù« oK)« …bŽUÁ vKŽ UMO ÕËdë ‚d³Ð wHJOÝ  u*« sÄ r sÄR½ v WÃu'« Ác¼ WŽ—UÁ vKŽ jI ¹ rà d−Hë Ê≈ »—bë Ãd  ±
 • 35. ÆÆÆœ«u'« dNþ sŽ `¹dë tðdOÞ œUÄ— sÄ r oOMOHë dzUÞ vHJ¹ ·uÝ ¡UIMFë qH²% v 5Mł v œöO*UÐ ÆÆÆœUÄdë X% sÄ UMÄ Êü« 5Ðd²Ið  u*« Ê√  u*« «c¼ rž— Õ«Ë—_« qBH¹ Ê√ tð«œUŽ sÄ U½œU ł√ sŽ UMO œU ł_« X½U q¼ ÆÆÆœUN'« bŽË v ÕËdë qþ dOž U½œU ł√ v Õ«Ë—_« X½U q¼ ¡U*« œË—uÐ ôUL²Š« ô≈ Î dLFë «c¼ ¡«d× v Íœdë œ—Ë Ë√ Ϋd³Š „uH *« UMÄœ v UM²K³Á vKŽ tIKF½ rà bOAMà vÃË_« V²J¹ rÃË ÆÆÆœ«bÄ Ë√ d³×Ð oKŠ È—Ëbë UN¹√ U¹ X¾ý UÄ ¨ÕËdë ¡UC v ≤
 • 36. Âu²;« pI √ «cN Âu²<«Ë  uÄ WIKÞ v dHBë v²Š ‚U{ ÆÆÆœU½eë vÄdÄ v UMÄ Êü« 5Ðd²Ið ”ËœdHKà ÕËdë bF½ Ê√ UMOKŽË ÷—_« rO׳ UMÐdł tKë U¹ ÁUMÐdł ULO׳ 5 Lš œuIH*« UMÝËœd U¹ Á¬ U½œU ł√ v ÕËdë 5½¬ 5Ð UÄ ÆÆÆœ«RHë  U½√ 5Ð Ë√ wðuÄ „UM¾ł «–≈ Ϋ—cŽ ”dFë »UOŁ v ”bIë dOGÐ rK×½ rà ”—uMÃUÐ ·uH;« UMzUMOÄ v d׳ë «c¼ …¬dÄ v fłdMë dš¬ v²Š Ϋ—cŽ rOGë Ê√ ·dF½ sJ½ rà 5Š ô≈ Êe*« ¡UÄ dD1 ô œ«u ë ÁUAG¹ ≥
 • 37. iGë ÂUD(« «c¼ v ¡vý ô ÊUDOAë WŠuà ô≈ ÷—_« ‚u —u¦M*« UML( «c¼ —u J*« UMLEŽ «c¼ d¹uB²Ã« Wì U¹ UMÄœ «c¼ dBFë «c¼ —ULÁ√ v  b²Ä« WŠuKë Ê≈ `D ÃUÐ vŁd²Jð ö wJà qO UH²Ã« v v už wHA²Jð ÊUDOAë WŠuà v ÆÆœUÐbM ë qþ UMÄ Êü« 5Ðd²Ið Èdš√ …uDš ΫdŠ UMÄœ vC1Ë °°ÆÆœö³Ã« i³½ vÃ≈ ¥
 • 38. dF …œu W u*« WO³Ký 5FÄ ø»U× √ U¹ `ÄUÝ√ «–U*Ë w½UJÄ `³Bë WF²Ä√ qL×¹ rJMÄ bŠ√ q¼ W³JMë v½eŠ v √dI¹ sÄ q¼ WL²Fë …UÝUIÄ qOKë  uÄ v „—UA¹Ë w½UÄ“ ¡UAŠ√ v U½U¹dý ‚e1Ë …d¼“ `²H²ð v³KÁ v X½U …dÄ WI³½“ vŠË— v X½U ÆdÄ UÄ ÆÆ t²Oà U¹Ë dLFë dÄ WKHÞ `²H²ð v³KÁ v X½U w½UFð ÆÆÊ«eŠ_« rŠ— v qLKL²ð w¦½√ vŠË— v X½U ±
 • 39. WL ³Ã« »UIŽ√Ë fLAë W×Mł√ rÝdð vzU³Š√ ”uÁ sÄ UÄUNÝ sJà °XÐU Q ÆÆvŠË— vÃ≈ `³Bë eŽ v X¦FÐ ø»U× √ U¹ qF √ «–UÄ WÄ_« »UFð√ rJMÄ qL×¹ sÄ błu¹ q¼ d׳ë —UHÝ√ √dI¹ rJMÄ bŠ√ q¼ ø…dL'« U¹UIÐ ”QJë ŸUÁ sÄ nýd¹Ë ∫WKHDë ‰uIðË ø°vK³Š vMKF& v qF √ «–UÄ ø»«dž√ U¹ V²Â√ «–UÄ øV²Â√ bÁ UÄ rJO rNH¹ sÄ błu¹ q¼ rÂU¹UDš q rJMŽ V²Â√ bÁ wЫcŽ dNEë eŽ v rJO o½UŽ√Ë …—u¦Ã« ÊuJ²Ã …—u¦Ã« ÊuJ²Ã ÆÆÆ…—u¦Ã« ÊuJ²Ã ø‚UAŽ U¹ qLŽ√ «–UÄ `ÃU*« Õd'« rFÞ ·dF¹ rJMÄ bŠ√ q¼ øWK³Ië —b v V(« ÊuJ¹ nO ·dF¹ rJMÄ bŠ√ q¼ ø…œuFë d ł vKŽ ÕËdë VOGð nO ·dF¹ rJMÄ bŠ√ q¼ øWLO)« dBš vKŽ VKIë Ÿu−¹ nO ·dF¹ rJMÄ bŠ√ q¼ ≤
 • 40. °øÆÆ…uNAë dײMðË ø»U³Š√ U¹ qF √ «–UÄ »«dÝ «c¼ ÆÆ«c¼ »«dÝ WOzU*« pðuNý q «Ë WłËeë ÂöŠ√ q «Ë Włu*« pKð o½UF²Ý «bG …œuŽ Włu*« …œuŽ Włu*« Æ…œuŽ Włu*« ≥
 • 41. WBÁ ÊU dÁ ULÂö …ež ≠ fOLš ‰UMÄ U?NÐ tà W?Áö?Ž ô W?C?ÄU?ž …d?Ä«R?Ä ÷—_« vKŽ Áœu?łË Ê√ d?F?A¹ oO?²?Ž jzU?Š q¦?Ä u¼ 5Š ¨UN?FÄ nOJ?²¹ Ê√ ‰ËU×¹ tMJÃË U?NO?L ¹ Ê√ tà uK×¹ U?L 巫dÞ_« W?¦½RÄ …d?Ä«RÄò v¦?½√ v{u?? HÃ«Ë d?? – Êu½U?? Ië Ê≈ ∫U?? Nà ‰U??Á «d?þUMð …d?? Ä ‰Ë√ U¼U?? I? ?²Ã« Æv¦½√ …UO(« ¨d–  u*« ∫XÃUÁ »d(« v¼ r ײÃË ÆÆÆ¡U Më d?Ož rÝd¹ rà ¨¡U? ½ tðUŠuà q X½U? ¨rÝ—Ë rÝ—Ë rÝ— u¼  U??L? ½ sN?KKEð  «b??O? F?Ð ¨‚öD½ô«Ë W¹d??(UÐ s?KL??×¹  U??Fz«—  UJ?OKÄ U?Ä «–≈  U¹d?I?³?Ž  U?C?ÄU?ž tðUJOKÄ X½U?ÂË ¨‰U?L?'«Ë W?Ádë sÄ W?H?O?H?ý ÆU¼dOž rÝd¹ rK U¼błË Ê√ vÃ≈ ÆÍbMë sNà b−Ý sL ²Ð« v¦½_«ò ¡U?N? ³Ð ’U?)« U?N?Šd? Z ?Mð U?Äö?Š√Ë U¹UJŠ qD?Nð …√d?Ä« v¼ U?Ä b?Š√ t??³?B½ aHÐ ÊuJ¹ U??Ä t?³?ý√ X½U? t?à W?³? MÃUÐË å÷—_« ÕU??²?H?Ä …—uDÝ_« V ? Š t?²?Šuà vÃ≈ W?? “U?Fë …√d*« pKð X?KK ð ÆÆs¾?LD?Ä dÐU?Fà ±
 • 42. WNÃü« t²³ÁUF WNÃü« VCž√ «Î b?Š«Ë Ϋb ł U½U …√d*«Ë qłdë Ê≈ò ‰uIð v²Ã« WOI¹džù« rO×?ł v ULNðU?OŠ ‰«uÞ UA?OF¹ ÊQÐ XCÁË ©w¦½√Ë Î«d?–® iF³Ã« tC?FÐ sŽ tKBHÐ Æådšü« sŽ UL¼bŠ√ Y׳ë ∫WKCH*« WO½«d¹ù« UNðbOBÁ tà XMž v¼ WLKEÄ W¹¬ tK ȜułË UN H½ v ÎULz«œ „—dJð ‘U¼b½ô« d×Ý vÃ≈ „cšQ²Ý ÆÈbÐ_« œuFÃ«Ë ÆÆÆÁ¬ ∫W¹ü« Ác¼ v p²¼ËQð U½√ p²DЗ ¨W¹ü« ÁcNÐ ¨U½√ d−AÃUÐ ¡U*«Ë Æ—UMÃ«Ë ŸU³ý≈ v v¼ X³?ž— ÎPÄöþ ÊU ¡UIMÃ«Ë V(«Ë WKOCHë sŽ ŸœU?<« t¦¹bŠ rždÐ u¼ ô t½Q?ÂË t²ð√ W? U? Ä Ë√ Œ“dÐ U?L?NMOÐ sJ¹ rà ¨tÐ lAðË U?NÐ lA¹ `³? Q —uMÃUÐ t?ŠË— ÆÁ«uÝ ‚uK Ä ÊQÐ ¡UNKÐ WIŁ vKŽ X½U? v¼ öOKÁ bF²Ð« u¼ ¨·e?Fë sŽ XHÁuðË Âu¹  «– X{dÄ v¼ Î q¦?Ä W??žË«d?Ä t½«uÃ√ X×??³? Q? t?O? jI? ¹ ¡vý W??LŁ ÊU? u¼ ¨Â«d¹ U?Ä v?KŽ ¡vý q ÆVŠUý ‚—“√ Æv²Ž√Ë v Á√ ¡vý qÐ „«c½¬ tÐ X Š√ UÄ rÃ_« fOà WF¹b)« XHA²Â« 5Š v¼ r ?Á√ dOÞU?Ý_UÐ U?NFÃË ·d?F¹ t½_Ë W?N? Uð dŽU?AÄ U?N?O d?O?¦¹ √bÐ t½√ „—œ√ 5Š u¼Ë œU??F?Ð_«  «– œu??łuë W??¦? ?ł pà d??C? ?ŠQ??ÝË p³??Š√ò …—«Ëœ `?¹d?? …—œU??ž W?? −? NKÐ U?? Nà ÆåWFzUCë ≤
 • 43.  bF²ÐU »cJ¹ `³ √Ë Y³Fë WłËeà ”—U1 √bÐ t½√ ·dFð v¼ s¹e(« WO½«d¹ù« UN²OMž√ s(Ë XLBÃ«Ë qOKë UNHK¹ U¼bŠË Êü« v¼ Àb×¹ UÄ ¡vý ¨qOKë v ¨Êü« qOKë n&d¹ …c UMë pKð ¡«—Ë ÆÊ«—Ëbë sŽ nJð ÷—_«Ë ∫iÄUž UÄ ¡vý …c UMë pKð ¡«—Ë ÆpÃË và oKÁ dCš√ tK sÄ U¹ ÆÆÊU²Kë „«b¹ d?F?ý Ê√ b?FÐ ¡U?O?ý_« v ½ tÃù« YO?Š qÄdJë v? ò W¹UJ(« ‰u?Ið U?L? „UM¼ Êü« u¼ ÆåÈdš√Ë u¼ œbL²¹ vЫdð —b×MÄ vKŽ b¹bý Ÿu−Ð œuÝ_UÐ …√dÄ« p³ðdÄ qł—Ë nOHš dD* WK¹¬ ¡ULÝË WAFðdÄ WHzUš tMCŠ v Èdš_« —«u'« v W “UFÃ«Ë bNA*« VÁdð U¼bŠË Æ—UMë lÄ —UMë „U³²ý« v …–ušQÄ Áœ«“ Õd ⁄Ëd WKŠ«dë …dŽUAKà WO½«d¹ù« bzUBIë ≥
 • 44. È—u qO «— qzU — å…œU ù« s ⁄ö ò ‘UIMë fO* ∫WLłdð ‘UIMë …b¹d ∫.bIð ±
 • 45. Ê√ UÄUŽ s¹d?AFÃ«Ë WŁö¦Ã« WMЫ åÈ—u q?Oý«—ò …dŽUAë WÄU?Ýdë ‰U³Ð dD ¹ rà WML?O¼Ë v²?O? u? ë œU?%ô« ◊uI?Ý b?FÐ rÃU?Fë U¼b?N?ý v²Ã« W?H? UFë  «d?O?G?²Ã« sÄ W?OA?Šuë Ác¼ q oKD?ð ·uÝ d?A?³Ã«  «—bI?Ä vKŽ b?Š«uë vJ¹d?Ä_« VDIë Ë√ tÐ XF?LÝ b?Á X½U? UN½√ bÐô Ècë åÿu?H×?Ä VO?$ò UM³ðU ‰u?Á Ëb?³Oà U?NÃUI?Ž Æ ôuײë Ác¼ XFÁuð …¡u³½ t½QÂË å.bÁ gŠuÃ«Ë b¹bł ÊU ½ù«ò Ê≈ tà  √dÁ X% lłU???Hë U??Nðu??Ä Ê√ tzu???Ý Ë√ åqO??ý«—ò kŠ s ???Š sÄ ÊU?? Ê≈ ·d??Ž√ ôË v ` — v v?MOD K X?OÐ Âb¼ sÄ U??N?FM* v?F? ð v?¼ X½U? W??OKOz«d??Ý≈ W? «d??ł X½U –≈ ¨ÂU¹√ WFЗQÐ ‚«d?Fë Ëež q³Á ÀbŠ bÁ ≤∞∞≥ ”—UÄ sÄ d?AŽ ”œU ë 5D K v rÃ_« s?Ä vHJ¹ UÄ  b?N?ý b?Á ÂöŠ_UÐË W?O?ÝU? (UÐ W?L?FH?*« …U²?Hë v U/≈Ë U¼b?ŠË v¼ U?NðU?O?Š v ô U?NK?zU?Ý— 5³ð U?L? dEMë b?O?Fð  c?š√ v²?Š qJà W??³??{U??ž W½«œ≈ U?N?KzU??Ý— qL?%Ë q?Ð ÎU?F??O??L?ł s?¹—u? ??O*« 5O?J¹d??Ä_« …U?O??Š d??F??ý√ XM «–S?? ò ÆåW??ŽU??A??³Ã« pK²Ð Êu?J¹ ÊQÐ rÃU??FKà `?L?? ½ nO??Âò 5²??ÄU??Bë vL²M¹ Ècë rÃUFë pÖ vÃ≈ qÄUJë d?OžË dOBIë vÃušœ œd?: b¹bAë VCGÃUÐ Ècë rÃU?Fë v?Ã≈ «uKšœ «–≈ ÊËd?F?A?O?Ý n?O? ‰¡U? ð√ vM½S? ‰U??HÞ_« ¡ôR¼ t?OÃ≈ ÆåtO gOŽ√ sÄ …U??O?(« XKš uà ÊU?? ½ûà vI??³¹ «–U?L?? ÆÆtðb?łËË vMF??Ä sŽ U?NðU??O?( X¦??×Ð ÆwMF*« åUO³LOÃË√ò …dO?GBë UN²M¹bÄË sDMý«Ë v WOFÄUł W³ÃUD? UN²Ý«—œ …U²Hë XÂdð ¡UD ???³Ã« lÄ gO???FðË 5D ?K VF??ý lÄ v?*U??Fë sÄU???C??²Ã« W??Žu???L??−0 o×?K²Ã ëdÐ√ —UÞ≈ v Êu??Âd?×?²¹Ë qÐU?MIë ÊËdE²M¹Ë `O??×?Aë ¡U*«Ë e??³?)« Êu?L? ??²?I¹ ÆvÃU²Ã« ÂuOë v²Š ¡UOŠ√ ÊuI³OÝ «u½U Ê≈ Êu dF¹ ôË ¨W³Á«d*« sŽ Êu? d?F¹ WMÄU?¦Ã« Êu?GK?³¹ s2 ÎôU?HÞ√ Ê√ åqO?ý«—ò nA?²Jð Ê√ ÎU?O?F?O?³Þ ÊU?ÂË lCÐ cMÄ ·d?Fð U?OB? ?ý v¼ X½U? U2 d¦?Â√ t?O Èu?Ië  U½“«uðË W*u?Fë sÄ“ Æ u*« b( X dŽ ÆÆwG³M¹ U2 d¦Â√ UC¹√ v¼ X dŽ UNMJÃË ÆÆ «uMÝ q¦*« Ê≈ rÃU?FKÃË UNðd?Ý_Ë UNà ‰u?I¹ Ê√ UN?Ð tÃUH?²Š« v …√d*« W?OLMð vI?²KÄ œu¹Ë ≤
 • 46. WEI?O?? ¨qz«“ qOKë Ê≈ rÃU?FKÃË U??Nà ‰u?Ið U?NK W??O½U? ½ûà WÃU?Ý— u¼ t??²?Äb?Á Ècë u¼ U??Ä vKŽ  U?Äö??Ž qE²?Ý åq?O?ý«dÃò v½U?? ½ù« ¡U¹d?³J?Ã«Ë ¡U? ? ?Ã«Ë d?O?L??Cë sÄË WÃU¹d?³?Ä_«Ë W*u?FKà W?C¼UM*« W?Âd?×Kà ¡U?N?³Ã« l U½ b?O? ?& v¼ U?N½≈ ÆÂœU?Á gŠuë vKŽ d?B²M¹ ·u?Ý ÊU ½ù« ÊQÐ s?ÄRð ÆÆWÃœUŽË W?O½U ½≈ WK¹bÐ W*u?Ž qł√ ·dF¹ ô t½_ d¹dý ÊU? ½ù« Ê≈ò ÕËdë dŽUý vJ uO?²Ýœ lÄ ‰uIðË ÆÆÂu¹  «– «–≈ o(« q pÃËÆ …d?ŽU?Aë U?N?²¹√ WO½U? ½ûà W?KO³M?ë p²ÃU?Ý— v¼ pKðË åVOÞ t½√ …œUÐù« »Ëd???Š Ê√ –≈ ¨e??²???N¹ √b?Ð b??Á VO?Þ t??²???F???O??³D?Ð ÊU?? ?½ù« ÊQÐ p½U1≈ ÊU??? v ÊU??²? ½U??G? √Ë ‚«d??FÃ«Ë 5D K v W??Ä«dJë —«b¼≈Ë l?¹u?−?²?Ã«Ë ‰ö?G??²?Ýô«Ë rNK³?Á s¹œö??'« d?Äbð U/≈Ë r¼b?ŠË U¼U¹U?×?{ d?Äbð ô V¹d??ž uÐ√Ë u?ÄU½U?²½«u?ł ÆW¹—U{ ‘uŠË UNO vŽdð WÐUž vÃ≈ rÃUFë ‰u%Ë bŠ vÃ≈ v²Š qB¹ rà mÃUÐ —u?²HÐ åqOý«—ò q²Á W1dł WOJ¹d?Ä_« WÄuJ(« XKÐUÁ bÃ«Ë ÂU?ÁË ¨qOz«dÝ≈ »U?Cž≈ v?KŽ U d?Š oOI?% ¡«d?ł≈ VKDÐ XH²?« qÐ W½«œù« W? «d?'« X×MÄ v²Ã« W?OJ¹d?Ä_« ådKÐd?ðUÂò W?Âd?ý b?{ Èu?Žœ p¹d?×?²Ð åqO?ý«—ò »«u½ lM?²?Ä«Ë W??OJ?¹d?Ä_« …—«œù« q³??Á sÄ W?ÞËd?A??Ä d??O??ž …b½U?? ??Ä lÄ qOz«d??Ýù Æ5³šUMë  «u √ ŸUO{ sÄ U uš s¹uÐ_« …b½U Ä sŽ ŒuOýË sÄ åqO??ý«—ò …U??O??Š sŽ ÷d??Ž .b??Ið „—u?¹u?O?½ v vŠd?? ??Ä o¹d?? —d??Á 5ŠË Ê√ ÈuŽbÐ qO?Á«dFë l{uà W¹u?Á WE U×ÄË W?O½uO?N  U ?ÝRÄ XHðUJð U?NKzUÝ— ÆÂœUIë ÂUFKà qłQð t½√ qOÁË WOÄU Kà œUFÄ ÷dFë ≤∞∞µ ÂUŽ œ«b?²Ä« vKŽ  bN?ý bÁ ÊbMà W?O½UD¹d³Ã« WL? UFë X½U? Ê√ bFÐ pÃ–Ë Ècë v½U ½ù« dO?LCë sŽ UOML{ Ϋd?O³Fð «dO³? UŠU$ `$ UNðUO?Š sŽ U{dŽ dNIë sÄ dHM¹Ë »uFAë ‚uIŠË W?O½U ½ù« WÄ«dJÃ«Ë W¹d(«Ë WëbFë rOIà dB²M¹ ÆgŠu²Ã«Ë ‰ô–ù«Ë ¨W?L?²?Fë œb?³¹ Ècë —uMKà ÎP?Lz«œ «—b?B?Ä W?O½U? ½ù« …d?«– v åqO?ý«—ò vI?³?²?Ý jI ²ÝË ÆÆ5*UEë ‘ËdŽ rN?Ä«bÁ√ lÁË vKŽ e²Nð s¹cë 5× UJ*« o¹dÞ TC¹Ë Æ5*UEë ‘ËdŽ ≥
 • 47. vÃË_« WÃUÝdë ≤∞∞≥ d¹«d³ ∑ vÄ√ lOL−KÃË q¼_«Ë ¡UÁb úà vðUO% U?Ä n _  U?LKJë b?ł√ ô XÓ U?ÄË ¨5D K v U?½√Ë WŽU?ÝË ÊU?Žu?³?Ý√ Êü« vC?Ä v rJà V²?Â√ W? ÃUł U?½√Ë UM¼ Àb×¹ U?L?O? dOJH?²Ã« v W?GÃUÐ WÐu?F? bł√Ë ÆÁb¼U?ý√ sÄ r ȗœ√ ô ÆW?O¼U? dë s?Ä vÃU?O?š rÃU?Ž vKŽ qÞ√ pÃcÐ vM?½Q?ÂË ≠ …b?×?²*«  U¹ôuë W³?Á«dÄ Ã«dÐ√ dO?ž sÄË qÐUMIë U¹UEý UNDz«u?Š ‚e9 ô  uOÐ v «uýU?Ž UM¼ ‰UHÞ_« Ê√ sJ1 ô ÊU? Ê≈Ë ¨b?I?²?Ž√ Ɖö?²?Š« gO?ł U?NÃö?š sÄ r?N?³?Á«d¹ d?B?³Ã« vÄd?Ä vKŽ ÊUJÄ q v «cJ?¼ X ?Oà …U?O?(« Ê√ ·d?F¹ UM¼ ‰U?HÞ_« d?G? √ v²?Š Ê√ ¨pÃcÐ Âe?ł√ ¨d?L?Fë sÄ WMÄU?¦Ã« v ö?HÞ W?OKOz«d?Ý≈ WÐUÐœ XK²?Á 5Äu?OÐ È—uC?Š q³?I? ÆU?O½bë v  UI?BK*« vÃ≈ ÊËdO?A¹ Ë√ ¨¢vKŽ¢ ∫tL?ÝUÐ vÃ≈ Êu Ò L?N¹ «uKþ ‰UHÞ_« lÄ v?¦¹bŠ v Ë v²GKÐ Àb%√ v½uKF−¹ Ê√ pÃc UM¼ ‰UHÞ_« V×¹Ë Æjz«u(« vKŽ tð—u qL% v²Ã« 5Š ÊuJ×?C¹Ë ¢ø‘u?Ð nO?Â¢Ë ¢øÊË—U?ý nO?¢ vM½uÃQ? ?O? «b?ł W?H??O?F?Cë W?OÐd?Fë Æ¢ÊuM−Ä ÊË—Uý¢Ë ¢ÊuM−Ä ‘uТ rN³Oł√ ÆtÃuÁ√ UÄ Êu?××B¹ W¹eOK$ù« Êu dF¹ s¹cë —U?³Jë iFÐË ¨j³CÃUÐ v¹√— «c¼ fOà ‘uТ ‰u??Á√ nO? rKF?ð√ Ê√ Âu?Oë XÃËU??Š ¢¨f½e?OÐ VŠU?? ‘uÐ ¨ÊuM−??Ä gÄ ‘uТ UM¼ ‰U?HÞ_« iF?³? ‰U?Š q vKŽË ÆW?I?O?Áœ X½U W?L?łd?²Ã« Ê√ b?I?²?Ž√ ô vMMJÃË ¨¢…«œ√ U½√ XM U2 d??¦?Â√ t?O? Èu?Ië  U½“«uðË W*u?F?ë sÄ“ sŽ Êu? d?F¹ WMÄU?¦Ã« Êu??GK³¹ s2 ÆqOz«dÝ≈ h ¹ ULO qÁ_« vKŽ ¨ «uMÝ WFCÐ cMÄ ·dŽ√ UOB ý …b¼U?A?Ä ôË ¨ «d9R*« —u?C?Š ôË ¨U¼—«b?IÄ ÊU? U¹√ …¡«d?Ië ô t½√ b?I?²?Ž√ pÖ lÄË u¼ U?L l{uë ‰U?³?I²?Ýô v½b?F¹ Ê√ sJ1 ÊU ¨ «œU?N?Aë ŸUL?ÝË W?OIzUŁuë Âö? _« Ò Á«dð 5Š v²?ŠË ¨5FÃUÐ t?²¹ƒ— ÊËœ sÄ tKO? ð sJ1 ô WÞU? ?³Ð lÁ«uë «c¼ ÆlÁ«uë v UNNł«uOÝ v²Ã«  öJA*« „UMN ¨«bÐ√ lÁ«uë v¼ X Oà p²Ðd& Ê√ «bOł ·dFð p½S ¥
 • 48. pKÄ√ vM½√ UL? ¨`K Ä dOž vJ¹d?Ä√ sÞ«uÄ vKŽ —UMë oKÞ√ UÄ «–≈ vKOz«d?Ýù« gO'« lOD²?Ý√ vM½≈ r¼_«Ë ¨ÁU?O*« —UЬ gO?'« d?Äb¹ 5Š ÁU?O*« ¡«d?AÐ và `L? ¹ Ècë ‰U*« tð—U??O???Ý œu??I¹ u¼Ë q²???Á Ê√ v²KzU??Ž œ«d??? √ sÄ È_ o³?? ¹ r?à ơU??ý√ U??L??²??ÁË q?O??Šdë Ê√ và Õu?L?? ?ÄË Æv²?O?Ð ÈbMŽ ÆvðbK³Ð v ??Oz— Ÿ—U?ý W¹U??N½ v ÃdÐ t?IKD?¹ ŒË—U?BÐ sÄ  «uMÝ Ë√ —u?NAà ȓU?−²?Š« r²¹ Ê√ «d?O¦? VFB¹ q?Á_« vKŽ ÎU¹dE½Ë Æd×?³Ã« È—√ ©ÆÈdOž s¹dO¦Jë fJŽ vKŽ ¨¡UCOÐ WOJ¹dÄ√ WMÞ«uÄ vM½_ «c¼® WLÂU×Ä ÊËœ Ê√ …d?O??³Jë v²?I??¦Ã WM¾?LD?Ä Êu?Â√ qL?Fë Ë√ W??Ý—b?LKà V¼–_ v?²?OÐ sÄ Ãd?š√ U??ÄbMŽË 5Ð WFÁ«uë gO²?H²Ã« WDI½ sÄ o¹dDë ÎÒvKŽ lDI¹ sà WKOI¦Ã« W×KÝ_UÐ U?−łbÄ U¹dJ Ž v½UJÄSÐ ÊU «–≈ —d?I¹ Ê√ pK1 ÈdJ Ž ¨UO³?LOÃË√ WM¹bÄ jÝË vÃ≈ œU?Ä ZOKš v v²OÐ ÆvKL?Ž sÄ vN?²½√ 5Š v²?OÐ vÃ≈ œu?Ž√ Ê√ vMMJ1 ÊU? U?Ä «–≈Ë ¨vI¹dÞ v vC?Ä√ Ê√ rÃUFë pÖ vÃ≈ q?ÄUJë dOžË d?OBIë vÃu?šœ œd: b¹bAë VC?GÃUÐ dF?ý√ XM «–S rÃU?Fë vÃ≈ «uKšœ «–≈ ÊËdF?AO?Ý nO ‰¡U? ð√ vM½S ¨‰U?HÞ_« ¡ôR¼ tOÃ≈ vL?²M¹ Ècë øtO gOŽ√ Ècë ’U??? dÃU?Ð U???O???Ä— r¼ƒUЬ q?²???I¹ ô …b???×???²*«  U?¹ôuë v ‰U???HÞ_« Ê√ Êu???L?KF¹ r?N½√  ¡U?ł uà Àb?×O?Ý Ècë U?Ä sJÃË Æd?×?³Ã« W¹ƒdà U½U?O?Š√ Êu³¼c?¹ ‰UHÞ_« Ê√ Êu? d?F¹Ë d uð v?KŽ oKÁ ô YOŠ ∆œU¼ ÊUJÄ v gO?FðË d×?³Ã« W¹ƒ— UN?O lOD²? ð v²Ã« WE×Kë XM U?Ä «–≈ ‰¡U?? ?²ð Ê√ ÊËbÐ ¡U? *« vC1Ë ¨ö??Oà  «—“ËbÃu?³Ã« U?N?Ád?? ð ô –≈ ÁU?O*« rà ’U? ?ýQÐ vI²K?ðË ¨qOKÃUÐ ‰eM*« jz«u?( TłU?HÄ —U?O?N½« vKŽ pÄu½ sÄ kI?O?²? ²?Ý ¢ÊuMÞu² ?Ä¢Ë  UÐUÐœË q²IKà ëdÐ√ tO p?DO% ô rÃUŽ v gOFðË ¨«bÐ√ «e¹e?Ž «ËbIH¹ d?HGð Ê√ U?N²?ÁË «bÐ√ sJ1 qN ¨‚ö?LFë v?½bF*« jzU?(« pÖ vÃ≈ W U?{ùUÐ Êu×K ?Ä ‚UM)« pÃc?à U?ÄËU?I??Ä ¡U?I??³Ã« jI?? ‰ËU?% U??N?²?O??C?Á v²?ë pKð p²Ãu??HÞ  «uMÝ rÃU??FKà …bO?Šuë vLEFë …uIë U?NLŽbð rÃU?Fë v W¹dJ Ž …u?Á d³Â√ lЫ— sÄ pÃu?Š »ËdC*« vMKG??A¹ Ècë ‰«R? ë u?¼ «c¼ øpMÞË ÷—√ vKŽ sÄ „u??×?Ä ‰ËU?% v¼Ë ¨rÃU??Fë v ÆÊu dF¹ UIŠ «u½U «–≈ Àb×OÝ ULO dJ √ vM½√ ƉUHÞ_« ¡ôR¼ v dJ √ 5Š ¨W?L?? ½ nÃ√ ±¥∞ sÄ WM?¹b?Ä ¨` — v UM?¼ vM½≈ ‰u?Á√ ¨…dŁU?M²*« —UJ _« Ác¼ q b??FÐË µ
 • 49. Æ «dÄ ÀöŁ Ë√ 5ðd?Ä «Ëd−¼ ¡ôR¼ sÄ dO?¦ÂË ¨5¾łöë sÄ U?³¹dIð rNMÄ WzU*UÐ Êu?²Ý Ò s¹d?−N?Ä ¡UMÐ√ Ë√ ÊËd?−N?Ä U?Ä≈ UM¼ ”UMë VKž√ sJÃË ±π¥∏ q³?Á …œu?łuÄ X½U? ` — Ò XL ?Á bÁË ÆW?OÃU(« qOz«d?Ý≈ È√ WO? ¹—U²Ã« 5D K v r¼—U¹œ sŽ «Ëb?FÐ√ s¹cë sÄ ÆdBÄ vÃ≈ ¡UMOÝ rOK ð - UÄbMŽ 5L Á vÃ≈ ` — ` — q?B??H?¹ «d??²???Ä ±¥ t???ŽU???Hð—« m?K³¹ UD?zU??Š U???O?ÃU??Š v?KOz«d???Ýù« gO???'« vM?³¹Ë vKŽ W?FÁ«uë  u?O³?ë ÷UI½√ vKŽ …b¹U?×Ä U?{—√ pÃcÐ U?IÃUš ¨œËb?(« sŽ W?OMOD KHë U?I??³Þ ÷—_UÐ  u??O?³Ã« s?Ä 5MŁ«Ë WzU??L?²?Ý W?¹u? ??²Ð  «—“ËbK³Ã« XÄU??Á b?I?à ƜËb?(« v²Ã«  u?O³Ã« sÄ pÖ s?Ä d³?Â√ œbŽ „UM¼Ë Æ` d?Ð 5¾łöà W?O³?F?Aë WM−Kë  «¡UB?Šù ÆUNMÄ ¡«eł√ Âb¼ - œuM'« b??Š√ XF??L??Ý ¨Uðu??OÐ U??Äu¹ X½U?? v²Ã« ÷U??I½_« pK?ð ‚u? d??O??Ý√ U½√Ë Âu??OÃ«Ë b?I? ›ÈbF?²Ð« ¨Èb?F?²Ð«¤ Go! Go!"¢ œËb?(« sÄ Èd?š_« W?N?'« sÄ vKŽ ÈœUM¹ 5¹d?B*« Ò UÄ ¡vý Æ›øpLÝ« UĤ What's your name?" özUÁ vÃ≈ Õuà U¼bFÐË ÆW?ÄœUÁ WÐUÐœ „UM¼ X½UÂ Ò UÄ Wł—bà ‰UHÞ√ ÈuÝ UM à ÎUOFLł UM½≈ v½d– bI ¨‰uCHÃ«Ë œuë pÖ v `¹dÄ dOž v vA9 v?²Ã« W?³?¹d?Gë …√d*« p?Kð vKŽ ÊËœUM¹ Êu¹d??B??Ä ‰U?HÞ√ Ɖu??C?H?ë rNJKL??²¹ rN?݃dÐ ÊuKD¹ U?ÄbMŽ U?N½«d?OMÐ  UÐUÐbë rN? c?Ið ÊuOM?OD K ‰U?HÞ√Ë ¨ UÐUÐbë o¹dÞ ÂU??Ä√ Êu?H??I¹  U??O? M?'« nK²?? ?Ä sÄ ‰U??HÞ√Ë ¨Àb??×¹ U?Ä W??³??Á«d* Ê«—b??'« nKš sÄ ÆrNð—UFý 5F «—  UÐUÐbë U½U?OŠ√ Êu?ŠuK¹Ë U½U?OŠ√ Êu?IŽe¹  UÐUÐb?ë qš«œ W¹uNë uÃu?N−?Ä Êu?OKOz«dÝ≈ ‰U?HÞ√Ë tKF?−¹ UÄ W?O½«ËbF?ë sÄ qL×¹ rNMÄ d?O?¦ÂË UM¼ œu?łuë vKŽ d³?−?Ä rNMÄ dO?¦Â ¨Èd?š√ ÆUNMŽ bF²³½ Ê√ œd−0  uO³Ã« pKð ·cI¹ vÐd?Gë ŸUD?Ië v Ë œËb?(« ‰uÞ vKŽ  UÐU?ÐbKà rz«bë œu?łuë vÃ≈ W?? U?{ùUÐ „UM¼Ë ŸU??? b?ë gO???ł ëdÐ√ „U?M¼ ¨d???×????³Ã« qŠU???Ý v?KŽ W???F????Á«uë  UM?Þu???²??? *«Ë `? — 5Ð ÆŸ—«uA?ë ·«dÞ√ vKŽ dB?³Ã« ÈbÄ vKŽ …b?²L*«Ë vB?% ôË bFð ô v²Ã« vKO?z«dÝù« rÃö??Ý  «– ëdÐ√ d?šü« iF??³Ã« sJÃË ¨ ¡«d??C?)« W??O½b?F?*« gO?'« ëdÐ√ U??N?C??FÐ ÆU?N?Kš«bÐ —Ëb¹ U?Ä W?? d?F??Ä sJ1 ô YO?×?Ð „U?³?Aë t??³?A¹ U?0 …UDG?Ä W??³¹d?ž W??O½ËeKŠ ∂
 • 50. v b¹b?ł ÃdÐ ¡UMÐ - ÂU¹√ cMÄ Æo _« vDG?ð v²Ã« v½U³?*« nKš …Q³? ?Ä Ã«dÐ_« iFÐË Æ U² ô oOKF²Ã 5ðdÄ …bK³Kà »U¼cÃ«Ë fÐö*« iFÐ q GÐ UNO UMLÁ v²Ã« …b*« XýU?Ž WOMOD K  ö?zUŽ U?NMJÝË W1bIë ` — œËb?(« vKŽ W?FÁ«uë ¡«e?ł_« qJAðË  U??O??ÁU??Hðô U??I???³Þ ¨ÊËdDO?? ¹ ô 5?OMOD ?KHë ÊS?? pÖ l?ÄË ¨Êd??Á vKŽ b¹e¹ U?* „UM¼ œËbŠ vH pÖ lÄË ÆW?M¹b*« jÝË v ±π¥∏ XLOÁ√ v²Ã«  ULO?<« vKŽ ÈuÝ ¨uKÝË√ sÄ UÄ t½√ bÂR*«Ë ÆëdÐ_« Ác¼ sÄ ÃdÐ tOKŽ ·d?A¹ ô ÊUJÄ błu¹ œUJ¹ ô  b¼Uý UÄ WM¹b*« ‚u? U¼e¹“√ lL ½ v²Ã« …Q?³<«  «d?OÄUJë Ë√ vAðUÐ_«  «dzUÞ U?NÃUDð ô W?FIÐ ÆWK¹uÞ  UŽU à Ê√ tF?LÝ√ U2 Ëb?³¹ sJÃË ¨vł—U)« rÃUF?ë —U³š√ vÃ≈ ‰u? uë v UM¼ WÐuF? bł√ ‰ö²Š« …œUŽ≈¢ sÄ b¹«e²ð ·ËU<U UM¼ UÄ√ ÆUOL²Š `³ √ ‚«dFë vKŽ »d(« bOFBð Ê√ u¼ bI²Ž√ UÄ vKŽ ·u)« sJÃË ¨WðËUH²?Ä  Uł—bÐ WOÄu¹ WHBÐ Àb×¹ UÄ u¼Ë Æ¢…ež rŁ Ÿ—«u????A?ë iFÐ U????N?Ãu???šœ s?Ä ôbÐ ¨„U?M¼ vI????³?ðË Ÿ—«u???A?ë vÃ≈  UÐU?Ðbë q?šbð  U?F??L?−??²Ã« ·«dÞ√ vKŽ sÄ —U?Më oKDðË VÁ«d??²Ã ÂU¹√ Ë√  U??ŽU?Ý W?F??CÐ »U?×?? ½ô« U?NK W?IDM*« ÊUJ à W?³? MÃUÐ »d?(« Ác¼ VÁ«u?Ž v «ËdJ?H¹ rà s0 —b?−¹Ë ÆW?OMJ ë ÆÊü« pÖ «uKFH¹ Ê√ W ?Lš 5Ð UÄ ÕË«d?²¹ U½œbŽ ÊU? WO{U*« …d?²Hë vH ÆUM¼ vÃ≈ v?ðQð Ê√ pÃc vM9√Ë qðË ™ UM?³¹ v¼Ë «b??ł«uð UMÄ W??OMJ ?ë ¡U?O??Š_« Ác¼ X³?KÞ b??ÁË Æ5OÃËœ ¡UDA½ W??²??ÝË v rz«œ œułuà WłUŠ „UM¼ Ê√ ULÂD „uKÐË J „uKÐË q¹“«d³Ã«Ë Âö ë vŠË ÊUDK ë s¹d???¾??³Ã« vK?Oz«d??Ýù« gO???'« d??Äœ Ê√ cM?Ä ` — ·«dÞ√ vKŽ l?Á«uë d??¾???³Ã« bMŽ q?OKë Æs¹dO³Jë qJAð X½U? v{U*« Ÿu?³Ý_« v U¼d?OÄbð - v?²Ã« —UÐü« pKð ÊS ÁU?O*« W?¾O?Nà UI?³ÞË 5OÃËœ ¡UDA½ œułuÐ X?³ÃUÞ WOMJ ë  UF?L−²Ã« sÄ d?O¦Â Æ` dÐ ÁU?O*«  «œ«bÄ≈ nB½ ¡U? ?Ä …d?ýU?Fë vëu?Š b?FÐË ÆÂb?Në sÄ b¹e?Ä b?{  u?O?³Ã« W¹U?L?Š WÃËU?; qOKë ¡UMŁ√ Ÿ—U?Aë v sÄ q lÄ vKOz«d?Ýù« gO?'« qÄU?F?²¹ YO?Š qOKÃUÐ qIM²?ë «dO?¦? VF?B¹ Æ«bł ÊuKOKÁ `{«Ë u¼ UL s×M vÃU²ÃUÐË ÆtOKŽ —UMë oKD¹Ë WÄËUI*« sÄ t½√ vKŽ ∑
 • 51. XÄe²Ã« v¼ U?Ä «–≈ dO¦Jë Âb?I²ÝË d?O¦Jë vM−²?Ý ¨UO³L?OÃË√ ¨vðbKÐ Ê√ bI²?Ž√ XÓ UÄ sŽ ‰U??HÞ_«Ë 5Ý—b*« iF?Ð d?³??Ž b?I?à Æ` — 5ÐË U??NMOÐ 5O½b?*« lÄ sÄU?C?ð W?Áö??FÐ qÁ√Ë j Ð√ Èu??Ý ÊuJ¹ s?à «c¼ sJÃË ¨v½Ëd??²JÃù« b¹d??³Ã« d??³?Ž q? «uð v rN??²?³??ž— ÆUNÐ ÂUOIë sJ1 v²Ã« WOMÄUC²Ã« ‰ULŽ_« UM¹bà U2 ÎUCFÐ Âb ² ½ Ê√ UMOKŽ Ê√ bI²Ž√Ë ¨rNð«u √ ŸULÝ≈ v Êu³žd¹ ÊËdO¦Jë v …d???ýU??³??Ä lL??? ð Ê√  «u?? _« Ác??N?à sJ1 v²???Š 5OÃËœ ¡UDA?M  «“U??O??²???Ä« sÄ WM ???(« r¼U¹«u½Ë 5?OÃËbë ¡UDA?Më ‰ö??š sÄ ¢…d???²KH??Ä¢ X? ??OÃË , …b??×??²?*«  U¹ôuë …—b?Á ‰u??Š ¨U?H??¦JÄ U?LKF?ð ÊuJO?Ý t½√ —u??Bð√ Ècë ¨vLK?Fð W¹«bÐ ô≈ fOà «c¼ ÆvK?¦?Ä q v?KŽ «dJ?ý Æ·ËdEë q? rž— W???ÄËU???I?*«Ë  U???³???I???Fë q? rž— rO?EM²?ë vKŽ ”U?Më sÄ «d¹d??Ið u?²Kà  √d?Á b??Ià ƅb?×?²?*«  U¹ôuë v ¡U?Áb?? _« sÄ vMKBð v²Ã« —U??³?š_« «u?CŽ ÊuJ¹ Ê√ ŸUD²?Ý«Ë ÊuDMý«uÐ Êu?²?OKý v Âö K?à WŽU?Lł rO?EM²Ð ÂUÁ o¹b? ÊuDM?ý«Ë v d¹UM?¹ ±∏ v Èd??³?Jë W??O??łU???−??²???Šô« …d¼UE*« v? „—U??A*« b??? uë v sŽ Èd?š√ …d?Ä Âu?Oë v½Ëd?³?š√ b?ÁË Âö?Žù« qzU?ÝË ÊËb¼U?A?¹ UM¼ ”UMë ÆW?L? U?Fë U???N??N???ł«uð v²?ë  öJA?*«¢Ë …b??×???²*«  U¹ôu?ë v XF???ÁË v²Ã« …d???O???³Jë  «d¼U?E*« ”UMKà ‰u?Á√ U?L?MO?Š ¡U?NKÐ vM½≈ d?F?ý√ b?Ž√ r?à vM½_ «dJA? ÆU?O½UD¹d?Ð v ¢W?ÄuJ(« sÄ rKF?²½ UM½S? ¨UM²?ÄuJŠ  UÝU?O?Ý ÊËb¹R¹ ô …b×?²*«  U¹ôuë v 5¹d?O?¦Jë Ê√ UM¼ ÆÂËUI½ nO ÷—_« ¡U×½√ q v »—U−²Ã« Æ WK²?;« 5D K v UM³¹ W¹d?Á sÄ ÊËdłU?N*« tO? rOI¹ ` — rO? Ä sÄ r ?Á ∫ UM³¹ æ ±π∂∑ »dŠ q³Á WOÃËbë  «uIë dIÄ u¼ ∫ q¹“«d³Ã«Ë WO½U¦Ã« WÃUÝdë vÄ√ gO?²??H?²Ã« v²DI?½ ‚ö?ž≈ -Ë …e?ž vÃ≈ o¹dD?ë d?H?×Ð qF??HÃUÐ ÂU?Á vKOz«d??Ýù« gO?'« W??O?Ý«—bë …d??²?H?Kà qO??−? ??²Ã« v 5³??ž«dë 5OMO?D KHë Ê√ vMF?¹ U?Ä u¼Ë Æ U??L??N?O??²K ¨rNÃU?L?Ž√ vÃ≈ »U¼cë ”UMë lOD²? ¹ ôË ÆpÖ sÄ «u?MJL?²¹ sà rNðU?FÄU?ł v W?ÄœU?Ië ∏
 • 52. ¡UDAM?ë lOD²? ¹ sÃË Æt??²?O?³Ã œu??F¹ Ê√ tðœu?Ž q³??Á o¹dDë t?O?KŽ qH?Á sÄ lOD?²? ¹ ôË lOD?²? ½ U?MKFÃË ÆW??OÐd??Gë W??H??Cë v «b??ž «—d??I?Ä ÊU?? ŸU??L??²?ł« —u??C??Š Êu??OÃËbë lL?²?:«Ë iOÐ_« ‚d?FKà Êu?L?²M¹ œ«d? Q? UMð«“U?O?²?Ä« ‰ö?G?²?ÝUÐ UML?Á U?Ä «–≈ ‰u? uë rždÐ ¨qOŠd²Kà Ë√ i³IKà ÷d?F²Ã« ‰UL²Š« pÖ v ÊU Ê≈Ë ¨UOIO?IŠ ôöG²Ý« vÃËbë ÆqJý ÈQÐ Êu½UIë UMHÃUš bÁ ÊuJ½ sà UM½√ sÄ ¢…ež ‰ö²?Š« …œUŽ≈¢ ‰uŠ Âö „UM¼Ë Æ¡«eł√ WŁöŁ vÃ≈ Êü« …ež ŸUDÁ rO? Ið - bIà U?OÝU?O?Ý W?O³?ž …uDš ÈœU?I?²Ž« v ÊuJ?OÝ u?N? ¨Àb×?O?Ý «c¼ Ê√ …b?AÐ pý√ vMJÃË qOz«d?Ý≈ ÂUO?Á u¼ `ł—_« Ê√ bI?²?Ž√ ÆvÃU(« XÁuë v qO?z«dÝ≈ V½U?ł sÄ UO? «dG?łË «u?Äb? ?²?Ý« U0— Ë√ ¨W?³?{U??Gë vÃËbë lL?²?:«  «—«œ«— U?NDI?²?Kð ô …d?O?G?  «—U?GÐ ÆtÐ «uŠuà U*UÞ Ècë ¢ÊUJ ë qOŠdð¢ d?Fý√ XÓU?Ä Æ‰UL?Aë ÁU?& „d×?²Kà jDš È√ Èbà fOÃË ¨Êü« ` — v? …dI?² ?Ä U½√ W?F?Ý«Ë …—U?ž WÃU?Š v v?M³?O?B¹ Ê√ sJ1 U?Ä d?¦?Â√ Ê√ b?I?²?Ž√Ë ¨v³?? ½ ÊU?Ä√ v vM½≈ d?³Â√ V?Cž v V³? ?²ð ·u?Ý …ež ‰ö?²?Š« …œU?Ž≈ …uDš Ê√ ÆvKŽ i³?Ië u¼ ‚UDMë rK ë XÁË v v{«—_« vKŽ ¡ö?O²?Ýô«Ë ‰UO?²žöà ÊË—U?ý WÝU?OÝ t?³³? ð U2 dO?¦JÐ YO×Ð ÊUJÄ q v  UMÞu?² *« WÄUÁ≈ v Êü« v²?Š W׳U½ X½U v²?Ã«Ë ¨ U{ËUH*«Ë Èbà Ê√ vLKF?²ÃË Æ5OMOD Ò ?KHKà d?OB*« d¹d?I?²Ã W? d È√ Èb?*« vKŽ UO?KLŽ q Q?²? ð XKBŠË œd³Ã« iF³Ð X³ √ bÁË ÆvÐ ÊuM²?F¹ s¹cë 5OMOD KHë ¡UÁb _« sÄ dO¦Jë YOŠ d¾³Ã« ÕU²HÄ kH% v²Ã« …√d*« Ê√ UL? ÆvłöFà ÊuLOKë sÄ WKOLł  UÐËdAÄ vKŽ «d?O¦? vÄ√ sŽ ‰Q? ð UNM?JÃË W¹eOK$≈ W?¹√ rKJ²ð ô v¼Ë ÆpMŽ vëR?Ý sŽ nJð ô ÂUM½ ÆpÐ qBð√ vM½≈ bÂQ²ð Ê√ b¹dðË ≠ lOL−KÃË f¹dÂË …—U ÃË vÐ_Ë pà v³Š qOý«— π
 • 53. W¦ÃU¦Ã« WÃUÝdë ≤∞∞≥ d¹«d³ ≤∑ ©UNðbÃ«Ë vÃ≈® U½√Ë UM?ÃeMÄ ‰u??Š  «—“ËbKÐË  UÐUÐœ v ??OЫu?? v È—√ ÆU??I?Š p?OÃ≈ ‚U?²??ý√Ë Æp³??Š√ Ë√ ¡U?? *« v r?Ł ZMÐ t½Q??ÂË l?OÐU??Ý_ 5ÃUM¹—œ_« q?L??F¹ U??Ä U½U??O??Š√ Æqš«b?ë v X½√Ë vKŽ ·u?)U?Ð d?F?ý√ U?I??Š vM½√ ÆU?N?A?O??F½ v²Ã« WÃU?(« l?Á«Ë sÄ ¡vý vM³?O??B¹ qOKë «u×?³B?Oà U?LN¹b¹√ UJ 2 s¹d?OG?Bë tOKH?Þ V×B¹ UÐ√  b¼U?ý fÄ_UÐ ÆUM¼ ”UMë ÊU? ¨VO?ł  UÐd?ŽË  «—“ËbÃuÐË ’UMÁ ÁuKF¹ ÃdÐË  U?ÐUÐœ dB?Ð vÄdÄ X?% UF?O?L?ł iFÐ lÄ ‰eM*« qš«œ U½√Ë vMO?ł UMOIÐ Æt?²OÐ dO?−Hð pýË vKŽ gO?'« Ê√ bI?²F¹ »_« vKŽ t??²?OÐ Ê√ —u?B??²¹ tKF?ł U??Ä u¼ UM²?L??łdð v QDš ÊU? Æ5F??O?{— 5KHÞË ¡U?? Më v WK³MÁ d?O?−?Hð œb?BÐ ÊU? vKOz«d?Ýù« gO?'« Ê√ W?IO?I?(«Ë ÆÁd?O?−?Hð r²¹ Ê√ pýË ÆUN²Ž—“ bÁ Ëb³¹ UÄ vKŽ WOMOD KHë WÄËUI*« X½U ¨…—ËU−Ä ÷—√ vMJ ë v(« ×Uš r¼œUO²Á«Ë öł— ±µ∞ …d U×Ä X9 bŠ_« Âu¹ WIDM*« Ác¼ v d?O?Äb²Ð  «—“ËbÃu?³Ã«Ë  UÐUÐbë X?ÄUÁ 5Š v ¨r?NÃuŠË rN?Ý˃— ‚u? ‚œUM³Ã« Ê«d?O½Ë WK³MIë Ÿ—“ - b?ÁË ÆÊU? ½≈ WzULŁö?¦Ã b?OŠuë ‚“dë —b?BÄ X?½U ≠W?OŽ«—“ WÐu? ≤µ U?NÐU¼– v U¼d³?Fð  UÐUÐbë ‰u?šœ WDI½ bMŽ U?ÄU9 ≠ …dýU?³?Ä WO?Ž«—eë »uBë ÂU?Ä√ ÂUÄ√ Ÿ—U?Aë v tłËdš Ê√ dF?ý qłdë «c¼ Ê√ …dJ vM²Že √ b?Ià ƗdJ²*« UN¾O?−ÄË r²¹ Ê√ U??I?Š XH??š b?ÁË Æ‰e?M*« v ¡U?I??³Ã« sÄ U½U??Ä√ d?¦??Â√ t?OK?HÞ U?³??×DB??Ä  UÐUÐbë vÄu¹ b?NA?Ä «c¼ Ê≈ ÆWÐUÐbë 5ÐË rNM?OÐ ·uÁuë XÃËU?ŠË ’U? dÃUÐ UF?O?Lł rNÐd?{ pKð v d??¦?Â√ v¼U??³?²½≈ —UŁ√ mÃUÐ Êe??Š v s¹d?O??G?Bë t?O?KHDÐ dzU? ?ë »_« «c¼ sJÃË ÆWLłd²Ã« v UMðöJAÄ V³ Ð XO³Ã« —œUž t½√  dFý vM½_ `ł—_« vKŽ ÆWE×Kë tO?KŽ Vðd²¹ U?ÄË vMOD KHë nMFë ‰u?Š ÊuH?OK²Ã« vKŽ và t²KÁ U?LO? «dO?¦Â  dJ b?Ià qLFKà Êu³¼c¹ s¹cë ‰U?LFë sÄ UHÃ√ Êu²Ý ` — v ÊU 5²MÝ cMÄ ÆnÁu?*« bOIFð sÄ qI?²½« b?ÁË ¨„UM¼ r?NKL?Fà ‰u? uë sÄ rNMÄ ∂∞∞ Èu?Ý Êü« sJ?L?²¹ ô ¨qOz«d?Ý≈ v ±∞
 • 54. ÊöI? ŽË nODÁ ‘už WMÞu?² Ä 5Ð Àö?¦Ã« gO²H²?ë ◊UI½ V³ Ð rNðu?OÐ sÄ rN³Kž√ v …—U?O?? ë U?N?F?DIð X½U? v²?ë W? U? *« sÄ XK?F?ł v²Ã«Ë ©W?O?KOz«d?Ý≈ WM¹b??Ä »d?Á√® pÖ vÃ≈ W? U{ùUÐ ÆWK?O×?² ?Ä WKŠ— U0—Ë W?ŽUÝ …d?A?Ž vMŁ« sÄ WKŠ— ¨W?IO?Áœ 5FЗ√ «dO?Äbð ` — v ÈœUB?²Áô« u?LMKà «—bB?Ä ±πππ v d³?²F¹ ÊU? UÄ q d?OÄbð - b?I —UD*« oKžË runway  «dzUD?Kà l¹d?? ë o¹d?Dë Âb¼ -® vÃËbë …e???ž —UDÄ fl ∫Îö??ÄU?? ‚ö??L??Ž ÃdÐ œËb??(« Ác¼ vKŽ b??łu¹ Êü«® d??B??Ä lÄ œËb??(« d??³??Ž …—U??−??²Ã« ¨©W??OK v U???ÄU9 tKH???Á -® d??×??³?Kà c??HM?*« ª©—u??³??F?ë o¹dÞ jÝË v 5?OKOz«d???Ýù« W?? UM?IKà  u?O?³Ã« œbŽ Ê« Æ©nO?DÁ ‘už WM?Þu²? ?ÄË gO?²H?ð WDI½ o¹dÞ sŽ 5²?O?{U*« 5²M ë U?N½UJÝ rEF?Ä ¨U?²OÐ ∂∞∞ vëu?Š mK³¹ W?{U?H?²½ô« W¹«bÐ cMÄ ` — v U¼d?O?Äbð - v²Ã« ` — Ê√ b?I?²Ž√ ÆœËb?(« vKŽ r?NÓUMÄ Ÿu?ÁË ·œU U/≈ W?ÄËU?I*UÐ rNà W?Áö?Ž ô ”U½≈ ÊU? V¹d??Á XÁË v²?ŠË ÆrÃU?Fë v ÊU?JÄ d?I? √ W?O?L??Ýdë  «¡U?B?Šù« v Êü« d?³??²?Fð X½U?? v²Ã« œË—uë  UM×??ý sŽ UM¼ UMF??L?Ý U?L?? ÆvDÝË W?I??³Þ ÊUJ*« «c¼ v b??łu¹ Âu?I¹ Ê√ vÃ≈ “d?¹≈ d?³?F?Ä v 5?Žu?³?Ý_ qDF??²ð X½U?ÂË v{U*« v U?ÐË—Ë√ vÃ≈ —b?Bð ‚«uÝ_« v nDIë b?FÐ ÊUŽu³Ý√ U¼d?LŽ œË—Ë WLOÁ vK?O ²ð Ê√ pÃË ÆUNB?×HÐ sÄ_« Ÿ—«eÄ lK²I²Ã  «—“ËbÃu³Ã« vðQð pÖ bFÐË Æ…—U?−²Ã« Ác¼ XHł Ê√ ô≈ ÊU UL ¨WOЗË_« d?OJH²Ã« XFD²?Ý« Ê≈ vM¹d³?š« ø”UMKà vI?³¹ Ècë UL? ÆWN?ÂUHë oz«b?Š Ë  «ËdC?)« ÆlOD²Ý√ ô U½Q Æ¡vý v lÄ gOF¹ ¨qÄU? —UBŠ X% t?AOŽ qzUÝË qÂË tðU?OŠ ∫«cNà ÷d?Fð UMÄ «bŠ√ Ê√ uà  UÐUÐbÃ«Ë œuM'« Ê√ ¨W?IÐU?Ý  «d?³š vKŽ ¡U?MÐ ¨U—b?Ä rN?OKŽ oO?C¹ ÊUJÄ v tÃU?HÞ√ UMÄ“ vC?Ä√ v²Ã« W?O?Ž«—eë »u?Bë q d?ÄbðË WE( È√ v rłU?Nð b?Á  «—“ËbÃu?³Ã«Ë lÄ «d?O??Ý√ Á“U?−?²??ŠUÐË iF?³Ã« »d??CÐ pÖ ¡UMŁ√ Êu?Äu??I¹ rŁ ¨Ÿ—“ sÄ U?NÐ U??Ä vŽd¹ «b? ²?Ý« UN?²?ÁË ‰ËU×MÝ UM U0— UM?½≈ s¹bI?²Fð qN? ¨ U?ŽUÝ …b?Fà dš¬ ö?ł— ±¥π È—√ 5Š W? U?š «c¼ v dJ √ vM½√ ø U?²? sÄ UMà vI?³ð U?L?Ž ŸU? bKà nMFë sÄ TO?ý sÄ  «uMÝ bFÐ fl U¼dOÄbð r²¹ W¼UJHë —U−ý√Ë WOŽ«—eë »uBÃ«Ë 5ðU ³Ã« —U−ý√ Ècë V(«Ë qLFÃ«Ë d³J²Ã  UðU³Më tÁdG² ð Ècë XÁuÃUÐË pÐ dJ √ ÆWŽ«—eÃ«Ë W¹UŽdë ±±
 • 55. U?N?? ?H½ sŽ l «b??²?Ý qŁU2 n?Áu?Ä v ”UMë rE?F?Ä Ê√ U?I??Š să√ vM½≈ ÆpÖ t?³?KD²¹ vKŽ vðb?ł Ê√ b?I?²?Ž√ ÆpÖ qF?H?O?Ý ÊU Z¹d?ł vL?Ž Ê√ b?I?²?Ž√ ÆlOD²? ð U?Ä vB?ÁQÐ ÆpÖ qF QÝ XM vM½≈ bI²Ž√ ÆpÖ qFH²Ý VKž_« ÆWOLK ë WÄËUI*« sŽ vMMOÃQ ð r¼√ UN²E( XM ÆWKzU?Fë pKð XOÐ c «u½ ÃUł“ d Jð fÄ_UÐ WK³MIë dO?−Hð - UÄbMŽ vKŽ VF?? pÖ Ê≈ Æs¹d?O??G?Bë 5KH?Dë lÄ VFKÃ«Ë vÃ≈ Áu??Äb?Á Ècë ÈU?A?ë »d?AÐ vN?²M?0Ë XÁuë ‰«uÞ tÐ vMDO??×¹ Ècë ÂU?L?²¼ô« pÖ s?Ä ÊU?O?¦?GÃUÐ d??F?ý√ ÆÊü« «b?ł t½Q???ÂË «c¼ q Ëb??³?¹ …b??×??²*«  U?¹ôuë v t½√ ·d???Ž√ Æ„ö??Në Êu???N??ł«u¹ ”U½ W???Ádë sÄ rNÐ jO??×¹ U?Ä q lÄ UM?¼ ”UMKà …d?ÄU?Gë W??³?ODë Ác¼ Ê√ vM?O?Áb? sJÃË ÆW?G?ÃU?³?Ä ô vM½√ ÆvI?O?I?Š dO?ž t½Q?ÂË và Ëb?³¹ «c¼ q qF?−¹ rNðU?O?( bL?F?²*« d?O?Äb²Ã« »U?³?Ý√ ¨U?IŠ r?ÃQð√Ë ÆrÃUF?ë  UłU?−?²Š« b?ŽU?B?²ð Ê√ ÊËœ sÄ Àb?×¹ «c¼ q Ê√ U?IŠ ‚b? √ b?Ià ÆW??ŽU?A?³Ã« pK²Ð Êu?J¹ Ê√ rÃU?FKà `L?? ½ nO? b?N?ý√ 5?Š ¨U?IÐU?Ý rÃQð√ XM? U?L? qC? _« sÄ U0— t½√ b?I²?Ž√Ë ÆU?ÄU9 vMMO?ÁbBð ô U0— p½≈ pF?Ä v¦¹b?Š b?FÐ  dF?ý „—œ√ vM½≈ UL ÆqI²? *« ÈbIMë dOJH²Ã« WOL¼QÐ oŠË oL?FÐ să√ vM½_ ¨vMOÁbBð ô√ W?ÄuKF?Ä q —b?B?Ä vKŽ b?O?ÂQ²Ã« W?ÃËU×?Ä v œU?²?F*« sÄ U? d?Š qÁ√ Êu?Â√ pF?Ä vM½≈ Y×³Ã«Ë W?Ý«—bÃUÐ p HM?Ð 5ÄuIð p½QÐ v²? dFÄ vÃ≈ d?O³? bŠ vÃ≈ «c¼ lłd¹Ë ÆU?NÃuÁ√ l{uë qO?? U?Hð q Ê≈ ÆtÐ Âu?Á√ Ècë q?L?Fë pÖ ÊQ?AÐ W??IKÁ vMMJÃË Æ U??ÄuKF*« sŽ …—b?I?à d?O?Äb??²Ã«Ë VK ë s?Ä U?Žu½ qJA?¹ Ád?O?žË o?³?Ý U?L??O? pà t??H? Ë XÃËU??Š Ècë ÎU?O?−¹—bð ÊU? Ê≈Ë qzU¼ dO?Äbð u¼Ë ¨…U?O?(« b?O?Á vKŽ ¡U?I³Ã« v?KŽ ”UMë sÄ W?ŽuL?−?Ä W?O?šË—U?Bë  U?L?−??NÃ«Ë  ôU?O?²?žô« Ê√ ÆUM¼ Á«—¬ U?Ä «c¼ Ɖ«u?Š_« rE?F?Ä v ÎU?O?H?šË pKð vKŽ Èe?O?Âdð v ‚U?O? ë vMÄ Áu?²¹ Ê√ vA?š√ vM?JÃË ¨lzUE U?NK ‰U?HÞ_« q²?ÁË W¹œU??B???²??Áô«  U??O½UJ?Äù« r¼bMŽ ÊU??? uà v²??Š ¨UM?¼ ”UMë sÄ W??O???³Kž_« Ê√ ÆlzU?EHë qO?ŠdÃ«Ë r?N?{—√ vKŽ W?ÄËU?I*« s?Ž vK ?²Ã« v 5³??ž«— ö?F? «u½U? uà v²??ŠË ¨»d?NKà «uKŠd?¹ Ê√ ÊuJK1 ô rN?½S?? ©W??ŽUMý WK?L??²??;« ÊË—U??ý ·«b¼√ qÁ√ ÊuJ?¹ U0— «c¼Ë® Ê«bK³?à  «d?O??ýQð  U??³KÞ .b??Ið qł√ sÄ qO?z«d?Ý≈ vÃ≈ ‰u?? uë Êu??F??OD²?? ¹ ô rN½_ ±≤
 • 56. b?I²?Ž√Ë Æ©WOÐd?Fë Ê«bK³Ã« Â√ U½bKÐ X?½U ¡«u?Ý® rNK³?Ið sà Èdš_« Ê«bK³Ã« Ê_Ë Èd?š√ ÊuJK1 ô ©…e??ž® W??IKG?Ä W??IDMÄ v? s¹d? U??×?Ä ”U½≈ v?KŽ …U?O??(« q³??Ý q lDÁ Ê√ …œUÐù« n¹d??Fð sŽ Y×?³Ã« pM?JÄ√ U0— ÆU?I?Š W??O?ŽU?L?ł …œU?Ð≈ WÐU?¦0 u¼ U?N?MÄ ÃËd?)« Âu?Á√ Ê√ u¼ Áu?ł—√ U?Ä Ê« ÆÊü« n¹d?F?²Ã« d?–√ ô U½Q? Æv?ÃËbë Êu½U?Ië v W?O?ŽU?L?'«  U??LKJë p?Kð «b?? ??²?Ý« V?Š√ ô U½Q?? ÆƉu??Á√ U?Ä q? vKŽ W??×??{«uë WK¦??Ä_« .b??I??²Ð Ê√ öF ‰ËUŠ√Ë ÆU¼—b?Á oŠ  ULKJë —bÁÔ√ U½Q ÆvMŽ pÖ 5 dFð p½≈ bI?²Ž√Ë Æ…dO³Jë Æ UłU²M²Ýô« ’ö ²Ý« W d s¹dšxà „dð√Ë UIOÁœ UH Ë ÂbÁ√ vM½√ pà ‰uÁ√ Ê√Ë vÄ√ U¹ pà V²?Â√ Ê√ b¹—√ vMJÃË ÆW²²?A*« È—UJ √ Ác¼ ‰UŠ È√ vKŽ v½U1≈ Ê√Ë ÆU?IŠ W?HzUš vM½√Ë ¨…—œU?GÃ«Ë …dL?² *« W?OŽU?L'« …œUÐù« Ác¼ vKŽ …b?¼Uý oײ ¹ d?Ä_«Ë Æ«c¼ q nÁu²¹ Ê√ V−¹ Æe²N¹ √bÐ VOÞ t?²FO³DÐ ÊU? ½ù« ÊQÐ oOLFë Ê√ b?I²?Ž√ ôË Æ«c¼ nÁu?²¹ Ê√ qł√ sÄ UMðU?O?Š ”dJ½Ë UM¹b¹QÐ U?Ä q U?F?OL?ł „d?²½ Ê√ hÁdë v Vž—√ ÔX?ÓU?Ä ÆvÃU?(« XÁuë v W?GÃU?³*« sÄ W?ł—œ È√ t?Ð qL?Fë «c¼ q¦?Ä vzöÄ“ lÄ p×{√ Ê√Ë vM?³×¹Ë t³Š√ qł— ÈbMŽ ÊuJ¹ Ê√Ë dðUMOÐ  UÐ vI?OÝuÄ vKŽ Âb?FÐ —u?F?ý u¼ È—u?F?ý Ê« ÆnÁu?²¹ Ê√ UM¼ Àb?×¹ U* b¹—√ U?C¹√ v?MMJÃË ÆqL?Fë v UM*U?Fà dO?I(« lÁ«uë u¼ «c¼ ÊuJ?¹ Ê√ j³;« sÄ t½√ ÆÆ◊U?³ŠùUÐË ÆŸe?HÃUÐË o¹bB?²Ã« ¨rÃUFë «c¼ vÃ≈ UM¾ł 5Š ÁUMO?M9 UÄ «bÐ√ «c¼ sJ¹ rà ÆtIOI% v ö?F r¼U ½ ÈcÃ«Ë rÃU???FÃUÐ «c¼ f?OÃ˨rÃU???Fë «c¼ vÃ≈ «ËƒU???ł 5Š UM¼ ”U?Më ÁUM9 U???Ä «bÐ√ «c¼ s?J¹ rà U??Ä «c¼ fOÃË ÆqHÞ U??LJà ÊuJ?¹ Ê√ U9—d?Á 5Š t??OÃ≈ vð¬ Ê√ v?Ð√Ë X½√ và  œ—√ Ècë W?ÄœUÁ v½≈Ë lÝ«uë rÃU?Fë u¼ «c¼¢ XKÁË capital …d?O×Ð vÃ≈  dE½ 5Š t?OÃ≈ vÄ—√ XM È√ ÊËbÐ U0—Ë W?Š«— v gO?F?ë vMMJ1 YO?Š rÃU?Fà W?ÄœU?Á v?M½≈ b?B?Á√ sÂ√ rà ¢t?OÃ≈  «—U?−?H½ù« sÄ b¹e?Ä Æ…œUÐ≈ »d?Š v „—U?ý√ vM½QÐ vŽË È√ ö?ÐË ¨‚öÞù« vKŽ VFð ÆXO³Ã« ×Uš bF³Ã« vKŽ UÄ ÊUJÄ v …dO³Jë X à vM½_ V?½cÃUÐ U?Lz«œ d?F?ý√Ë f?OЫuJë vMÐU?²M?²?Ý 5D K sÄ œu?Ž√ 5?Š vMKFà b????Š√ v¼ W?KŠdë Ác?¼ Ê« ÆqL????F?ë sÄ b¹e????Ä v? VB¹ Ê√ p?Ö qJ?à sJ1 s?JÃË ¨U?M¼ Ë√ ¨5½U:U? rKJð√ v½QÂË ËbÐ√ U?ÄbMŽ pÃcà ÆvðUO?Š v UNÐ XL?Á v²Ã« ¡UO?ý_« qC √ ±≥
 • 57. U??NKO??Ä fJŽ vKŽ ¨v?Ð È–√ È√ ‚U?(SÐ W??OKO?z«d?Ýù« W¹d?J ?F?ë  «u?Ië X?ÄU?Á U??Ä «–≈ Ê√ v dFð Ê√ u?ł—Q ¨¡UC?O³Ã« …d?A³Ã« »U×? QÐ È–_« ‚U(≈ ÂbFÐ r?z«bë ÈdBMFë d??O??ž q?JAÐ vM?½≈Ë ¨…œUÐ≈ »d??Š jÝË gO???Ž√ vM½≈ u¼ pý v?½œ√ öÐ pÖ v V?³?? ë ÆUNMŽ WOÝUÝ√ WOÃu¾ Ä WÃu¾ Ä vMK¦9 v²Ã« WÄuJ(« Ê√Ë UNO XL¼UÝ bÁ dýU³Ä ‰U??łdë i?FÐ Êü« v½UDŽ√ b???Ià UM ???Š ÆW??³D)« pK?ð sŽ —c??²??Ž√Ë ÆvÐ√Ë X?½√ p³??Š√ °tOKŽ r¼dJý√ Ê√Ë tKÂü V¼–√ Ê√ b¹—√ Ècë ‰uHë sÄ UCFÐ vÃuŠ qOý«— WFЫdë WÃUÝdë ≤∞∞≥ d¹«d³ ≤∏ ©UNðbÃ«Ë vÃ≈® U??L??O?? U??I??Š W??Š«— b??ł√ vM½√ ÆW??O½Ëd??²?JÃù« v²ÃU??Ý— vK?Ž „œ— vKŽ vÄ√ U¹ p?à «dJý ÆvÐ ÊuL²N¹ s¹cë q sÄË pMÄ vMKB¹ bMŽ W?Žu?L?:« œ«d? √ vÁUÐ sŽ «b?O?FÐ  U?ŽU?Ý d?A?Ž vëu?Š XO?C?Á pà X³?²? U?Äb?FÐ rN½u¹e??HKð ÊU??ÂË ¡U?A??Fë và «Ëb??Ž√ s¹cë ¨Âö?? ë v( W??O?ÄU??Ä_« ◊uD)« v WKzU??Ž ’U? — Ê_ ÊUÄb? ²? ð ô XO?³Kà ÊU²?OÄU?Ä_« ÊUðd?−(« ÆW?OzUC?Hë  «uMIÃUÐ Îö?B²?Ä v Ê«uÐ_«Ë WŁö¦Ã« ‰UHÞ_« ∫UNK WKzUFë ÂUM² ¨pÖ q³?Á ULNDz«uŠ ‚d²š« bÁ ‚œUM³Ã« UML? ??²?Á«Ë Èd?G?B?ë WMÐô« ¢ÊU1≈¢ —«u?−Ð ÷—_« vK?Ž XLM U½√ U?Ä√ Æs¹u?Ð_« …d?−?Š rŁ W¹e??O?K$ù« W??GKë Vł«Ë “U???$ù sÐô« …b??ŽU?? 0 XL??Á b??ÁË ÆUM?MOÐ U??L??O?? 5ÞU?D³Ã« U?Ä vKŽ «uJ×??{ U?F?O?L?ł rN½√ b?I?²?Ž√ ÆPet Cemetery Ê«uMFÐ VŽ— r?KO? U?F?O?L??ł U½b¼U?ý ÂuMë sÄ XEI?O²?Ý« U?ÄbMŽË ¨WF?L?'« u¼ UM¼ WKDFë Âu¹ ÆrKO?Hë …b¼UA?Ä ¡UMŁ√ t?²O½U?Ž XÁuë iF??³Ã X KłË È—uD XKÂQ?? ÆW?OÐd?FÃUÐ W??−KÐb?Ä Gummy Bears ÊËb¼U?A¹ «u½U? Âö? √ t½Q?ÂË và «b?Ð U?Ä b¼U?A½ WKzU?Fë œ«d?? √ lÄ 5ÞUD³Ã« jÝË Èœu?łuÐ W?F??²?L?²? ?Ä —uB?MÄË ‰UC½ sJ ¹ YO?Š q¹“«dÐ wŠ vÃ≈ UO?AÄ X³¼– rŁ ÆU?ŠU³? X³ ë Êu?ðd ±¥
 • 58. …dJ vKŽ® ÆU?N³KÁ v?à Xײ? Ë vM²M³ð v²Ã« …d?O³Jë WKzU?Fë œ«d? √ WO?IÐË XF —Ë …b?'«Ë vÃ≈ …—U?ý≈Ë a?HMë sÄ d?O?¦?? U?N?O? ÊU?? …—U?ýùUÐ …d?{U??×?Ä …b?'« vM²D?Ž√ ÂU¹√ cMÄ Ê√ ·dF?ð Ê√ U¼bF ?OÝ vðbÃ«Ë Ê√ U?Nà ‰uI¹ Ê√ ‰U?C½ sÄ X³KÞ b?ÁË ¨œuÝ_« U?NÃUý b?ÁË ©Æv²z— v œ«u?Ý s?Ä 5šb?²Ã« t?³?³? ¹ U?L?Ž …d?{U?×?Ä v½UD?Ž√ UM¼ ÎU?B? ?ý W?LŁ U?NKHÞ l?Ä X³?FÃË  «d?O?B½ rO? ?Ä s?Ä W?ÄœU?Á r¼—Ëeð X½U? v²Ã« rN??O?š√ W?łË“ XKÐU?Á ÆlO{dë rO?KFð v? √bÐË ¢v²???š√¢ v?KŽ oKD?¹ Ècë u¼Ë ÆÂu?¹ q s Ò ???% v? ‰U???C½ W¹e???O?K$≈ v¼Ë  «—“ËbÃu?³Ã«Ë  UÐUÐbë lL? ½ WE( q v ÆHello. How are you?" ¢ ‰u?Ið nO …b?'« Êu?Â√ UÄbM?Ž ÆvFÄË iF?³Ã« rN?C?FÐ lÄ UI?Š 5ýu?AÐ ”UMë ¡ôR¼ qE¹ sJ?ÃË ¨d³?Fð —Ëœ VFÃ√ Ê√ ‰ËU?Š√ U½√Ë t?Ð d?F?ý√ U2 qÁ√ VŽdÐ d?F??ý√ 5OMOD KH?ë vzU?Áb? √ lÄ lz«— ‰U¦Ä rN½√ Æ…dýU³*« WÄËUI*UÐ Ë√ oOŁu²ÃUÐ ÂuI¹ sÄ —Ëœ Ë√ ¨ÊU ½ù« ‚uIŠ W³Á«dÄ l{u?ë Ê√ ·d??Ž√Ë Æq¹u?Dë —«u???A*« pÖ v? ÊU?? ½ù« t???OK?Ž ÊuJ¹ Ê√ V?−¹ U??Ä v?KŽ U½Q? pÖ lÄË ¨ U¹u?²? *« q vKŽ W¹U?NMë v U?ÄU9 r¼d? ? U0—Ë ¨È–_« rNà V³? ¹ Ê√ vKŽ rNð—b?Á ¨rN?²O½U? ½≈ sŽ b?Š vBÁ√ vÃ≈ ŸU? bë v WÐö?Bë pKð sÄ W?A¼bMÄ sJ1 ô Ècë VŽdë sÄ rždÃUÐ WOKzU?Ž UðUÁË√ «uC1 Ê√Ë ¡UÄd? «u½uJ¹ Ê√Ë «uJ×C¹ bFÐ dO³? s ײР dFý bIà Ơu?LKà rz«bë œułuë WNł«uÄ v Ë rNðUO?Š v tI¹bBð ·U?A²?Â≈ V³? Ð ◊U³?ŠùUÐ —uF?Aë sŽ WÐU?²Jë v ö¹uÞ U?²ÁË XO?C?Ä√ ÆÕU³?Bë «c¼ vÐ —b??−?¹Ë ÆU??N??²??Ý—U2 vK?Ž «—œU??Á ÊU?? ½ù« ‰«“U??Ä v²?ë d??Aë W??ł—œ t?? ??H?MÐ ¡d*« ÿU?H?×Kà WKO? _« W?O½U ½ù« …—b?IÃ«Ë WÐö?Bë W?ł—œ nA?²?Â√ vM½√ qÁ_« vKŽ …—U?ýù« Ê√ b?I??²?Ž√ ÆU?C?¹√ q³?Á sÄ U??NK¦?Ä —√ rà v²?Ã«Ë ¨·ËdEë √u?Ý√ qþ v U?M²?O½U?? ½≈ vKŽ W¹ƒ— p½UJ?ÄSÐ ÊU? uà v?M9√ ÆW?O½U?? ½ù« W??Ä«dJë v¼ U?N??Ä«b? ??²?Ý« V?−¹ v²Ã« W??LKJë ÆUÄu¹ 5FOD² ð pKFÃË Æ”UMë ¡ôR¼ ÆqOý«— ≤∞∞≥ d¹«d³ ≤∏ v WFЫdë WÃUÝdë lÐUð W?OÞ«d??Áu1œ WÃËœ Ë√ W?OMOD ?K WÃËœ ÂU?O?Á vðU?O??Š v b?N?ý√ Ê√ ÊUJÄôU?Ð t½√ —u?Bð√ ±µ
 • 59. qJà d?O³? qÄ√ —b?BÄ ÊuJO?Ý 5D K —d?% Ê√ bI?²?Ž√Ë Æ5OMOD KHÃ«Ë 5OKOz«d?Ýûà »u??F?A?Kà ÂU?N?Ã≈ —b?B??Ä È—u??Bð v pÃc?? ÊuJO??ÝË ¨rÃU??Fë v WK{UM?*« »u?F??Aë  U¹ôuë UNLŽbð WOÞ«dÁu1œ dOž WLE½√ b{ q{UMð v²Ã«Ë jÝË_« ‚dAë v WOÐdFë Æ…bײ*« s¹—u? O*« vDÝu?ë WI?³Dë œ«d √ sÄ ¨X?½√Ë U½√ ¨UMK¦Ä r¼ s?Ä vŽË …œU¹eà lKDð√ vM½≈ v «Ë√b?³?OÃË ¨ «“U?O?²?Ä« sÄ tÐ Êu?F²?L?²¹ U?Ä rNà X ?Ý√ v²Ã« W?LE½_« W?F?O?³Þ «u?—b?Oà ÆfÝ_« Ác¼ Âb¼ rN²ÃËU×Ä v  «“UO²Äô« pKð sÄ 5ÄËd;« p¾ÃË√ qLŽ …b½U Ä lL?²??:« ‚U? √ 5Š d¹«d??³? sÄ d?A??Ž fÄU?)UÐ W??N?O?³??Aë  UE×Kë sÄ b¹e?* lKDð√Ë Ÿu?C??)« v W?³?ždë Âb??ŽË ¨d?O?L?Cë W?EI¹ vKŽ U¹Ëb?ÄË U?¹u?Á ö?OÃœ Âb?ÁË t?K v½b*« ‰U¦Ä√ sÄ 5Ý—b*« sÄ b¹eÄ œułuà lKDð√Ë Æs¹dšü« …U½UFÄ lÄ nÞUF²Ã« vKŽË ¨dNIKà …b??×?²*«  U?¹ôuë v ‰U??HÞ_« Êu?L?KF¹ s¹cë ÀuM? qO?łË d??H¹Ë «dЗU?ÐË X½«d?ł  U??Ä v  ö??OK×?²Ã«  d?Ł√ v²Ã«Ë Êü« …œu?łu*« W??OÃËbë W??ÄËU?I?LK?à lKDð√Ë ÆÈb?I?Më d?OJH??²Ã« UF?OLł UMà l?KDð√Ë ÆdA³Ã« sÄ WM¹U?³²?Ä  UŽuL?−Ä 5Ð «—«uŠ XIKšË ¨U¹U?CIë nK²? Ä W?OÞ«d?Áu1œ ‰UJý√ v qÄU?F²K?à qC √  «—b?Á W?O?LMð WÃËU?×Ä vÃ≈ b?N?Fë v¦¹b?Š s×½ s ë —U?³Â b?{ eO?OL?²Ã«Ë ¨v M'«Ë vI?³DÃ«Ë ÈdBMFë e?O?OL?²Ã« sÄ UM H½√ Ãö?ŽË ÆdOÂ√ dOŁQð UMà ÊuJ¹ Ê√ WÃËU×Ä rŁ ¨5ÁUF*«Ë cMÄ XLE½ v²Ã« pKð q¦?Ä WÄU?Fë  UłU?−²ŠôUÐ o?KF²¹ UL?O «d?O¦? tO dJ? √ dš¬ ¡vý ÂU?Ž ÃU?−?²Š« v „—U?ý√ Ë√ rE½√ U?ÄbM?Ž ÆÆjI h? ý ±µ∞ U¼d?C?ŠË lOÐU?Ý√ …b?Ž WÂu×{√ Êu?JMÝË ¨ö− Ä ¨«dOG? œbFë ÊuJOÝ ¨UFOE ÊuJOÝ t½√ sÄ «d?O¦Â oKÁ√ X9 h ??ý ±µ∞‰« …d?¼UEÄ XKð v?²Ã« Ÿu??³??Ý_« W¹U??N½ W?KDŽ v ÆÂö??Žûà W??³?? ?MÃUÐ l³DÃUÐË …d?O?G? X½U? UMðd¼UEÄ Ê√ rž—Ë Æ≤∞∞∞ v?KŽ U0— XKL?²?ý« …d¼UE* UMðu?Žœ ×U????š U½UJ?Ä U???N?à  b???łË ¢`? —¢ W???L?K Ê√ ô≈ ¨rÃU????Fë v? U???N?à W???OD?Gð „U?M¼ sJ?¹ rà W?OÐdF?Ã«Ë W¹eOK$ùU?Ð W²? öÐ qðU?O?Ý v s¹d¼UE²*« 5Ãu? bÄ√ b?Ià ÆW?OÐd?Fë W? U×?Bë lÁu*« v Á—u?  dA?½ bÁË ¢Æ‚«d?Fë vKŽË ` — vKŽ »d?×Kà ô ‰u?Ið UO?³?LOÃË√¢ ‰u?Ið v Ë UM¼ ”UMë È√— b?ÁË Æb?L?×?Ä t?L?Ý« UM¼ qł— Áb?F¹ Èc?Ã«Ë ÂuO?ë ` dà v½Ëd?²JÃù« Æ—uBë Ác¼ Èdš√ sÂUÄ√ ±∂
 • 60. œb??Ž qL??%  U?²?? öÐ  «uM?Ý d?A??Ž ‰«uÞ W??F??L?ł q Ãd?? ¹ ÊU?? Ècë sK−?Ð dJ √Ë ÈuÝ t?FÄ ÊuJ¹ ô U?½UOŠ√Ë Æ‚«d?Fë vKŽ W¹œU?B²Áô«  U?ÐuIFë W?−O?²½ vK²Ië ‰U?HÞ_« ÊuI?B³¹ «u½U?ÂË qÐ 5½U−Ä r?N½√ bI²?F¹ lOL?'« ÊU bÁË ¨5B? ý Ë√ b?Š«Ë h ý ÆpKð WOzU *« WFL'«  «¡UIà v dO¦JÐ d¦Â√ œ«bŽ√ „UM¼ Êü«Ë ÆrNOKŽ ‚«uÐ√ rNà …—U*« ‚b¹Ë ¨X?O²?Ý Ÿ—U?ýË À—u? Ÿ—U?ý 5Ð U?Ä lÞU?I?²Ã« ú9 œ«b?Ž√ U?N½√ sÄ r¼d?Ož sJÄ U?ÝU?Ý√ «uIKš b?Ià ÆWO?×?²Ã«Ë lO−?A²Ã«  «—U?ýSÐ Êu?ŠuK¹Ë  «—UO? ë vðQ?Oà o¹dDë `?²? bÁ p?Ö sJÃË rN?OKŽ ”UMë oBÐ b?I?à ÆUÄ ¡v?AÐ ÂU?O?Ië sÄ ”UMë ¨U?Ä …b¹dł vÃ≈ W?O?CI?ë ‰uŠ »UDš ‰U?Ý—SÐ Âu?I¹ Ê√ t?OKŽ qN ë s?Ä b−¹Ë h ?ý UH?O ?ÝË UJ×C?Ä Ëb³¹ ô ¡vý ÈQÐ ÂuI?¹ Ë√ …d¼UE* WOH?K)« ·uHBÃUÐ o?ײK¹ Ê√ Ë√ vK²?Ië ‰UHÞ_« œ«b?Ž√ 5KÄUŠ o¹dDë V½U?ł vKŽ qO¾?Cë œbFë «c¼ ·u?ÁË «bÐ ULK?¦Ä Æs¹dšü«  UIB³Ã rN H½√ 5{dFÄË ‚«dFë v tKF √ U?Ä ÈËbł ÂbŽË …b?ŠuÃUÐ È—uF?ý sÄ nH ¹ tÐ ÊuÄu?Ið UL?Ž vŽULÝ œd?−Ä Ê« vKŽ 5F?¹ U?Ä lO??−??A?²?ë  «—U?ý≈Ë ‚«uÐ_« p?Kð v Ê« Ævzd*« d??O??ž ‰U?O??)U?? vM½QÐË ·u?Ý U½œö?Ð W?ÄuJŠ ôË vÃËbë Âö??Žù« ö? Æ5Ãu?? pÃc?ÂË —u?B?ë pÃc?ÂË ¨qL??×?²Ã« UMH???Bð sÃË qL??Ž s?Ä tÐ Âu??I½ U??L??O?? o?Š vKŽ Ë√ Êu??L??N??Ä Ë√ ÊËd?ŁR??Ä UM½≈ UM?à ‰u??Ið b?Š√Ë ¨iF?³Ã« U?MC?F?³Ã pÃcÐ Âu?I½ Ê√ UM?OKŽ ÆrO?IÃ«Ë ‰u?I?Fë »U?×?? √ Ë√ ÊU?F?−?AÃUÐ ÆlOL'« Á«d¹ YO×Ð UMKLFÐ ÂuI½ Ê√ u¼ pÃcÐ ÂUOIKà ‚dDë Ê√ vMž sÄ r¼b?MŽ U0 …b?×?²*«  U¹ôuë v ”UM?Kà W?³? MÃUÐ rN*« sÄ t?½√ b?I?²?Ž√ U?L? qO?³?Ý v Êu?KL?F¹ rN½_ d?Ä_« ÊU? U¹√ q?L?Fë «c?NÐ Êu?Äu?I?O??Ý 5ÄËd?;« Ê√ «u?—b¹ qL?FÃUÐ Êu?Äu?I¹ rN?Âd?²½ Ê√ Ë√ rN?F?Ä qL?F½ U?M½√ Êu?LKF¹Ë rN?F?Ä qL?F½ Ê√ U?ÄS Ær?NðUO?Š ÆvMMFK¹ «bŠ√ Ê√ UM¼ dFý√ rà vM½≈ WIOI(«Ë ÆrNK²Á v U½RÞ«uð vKŽ UM½uMFK¹Ë rN H½QÐ rNÄU?L²¼« sÄ UM²?×BÐË …dýU?³*« UM²Š«dÐ ö?F UÄU?L²¼« d¦?Â√ ”UMë Ê√ pÃc UM¼ d?Fý√ ”UMÃU?? Ævà W?³? MÃU?Ð l{uë u¼ «c¼ qÁ_« vKŽ Ær?NKł√ sÄ dD Kà U?MðU?O?Š ÷d?F?½ UM½QÐ ÆqÐUMIë  «dO−HðË —UMë  UIKÞ qþ v ÂUFDÃ«Ë ÈUAë sÄ dO¦Â‰« và ÂbIð Ê√ ‰ËU% ¨pà v³Š qOý«— ±∑
 • 61. …dOš_« WÃUÝdë vÐ√ U¹ vðUO% W¹U?Žbë VDš ¡U?I?Ã≈ v XÁuë q vC?Á√ vM½√ U½U?O?Š√ d?F?ý√ Æp²?ÃU?Ý— vKŽ „dJý√ vKŽ oKIð ô ÆX?½√ pKL¼√ pÃcÐË ¨U¼√d?I?²Ã qzU?Ýdë p?ODF?²?Ý U?N½≈ W?{d?²?H?Ä vÄ√ vKŽ d?Fý√ ô XÓ ôË ÆÊü« v²?Š d?OŁQ²?ë vKŽ UMð—bÁ Âb?Ž u¼ vMKG?A¹ U?Ä d¦?Â√ Ê√ ¨«d?O¦? v tð«—UGÐ ‰uGA?Ä gO'« Êô U0— ¨«dšRÄ «¡Ëb¼ d¦Â√ U½UJÄ ` — Ëb?³ð ÆdO³Â dD Ð «c¼ b??Š«Ë h ?ý q?²?Á b??ÁË ¨«d?L??²?? ?Ä  u??O?³Ã« Âb?¼Ë —UMë ‚öÞ≈ ‰«“ U??Ä ¨‰U?L??Aë —u?Ä_« dO?G²?²Ý n?O ȗœ√ X ÃË ÆW?FÝ«Ë  «—U?ž ô sJÃË ¨vLKŽ œËb?Š v Ÿu³?Ý_« Æv²ÄË ‚«dFë lÄ »d(«  √bÐ UÄ «–≈ ¨ö?N?Ý f?Oà pÖ Ê√ ·d?Ž√ Æ»d?(« W?C?¼UMÄ v pKL?Ž b??O?F?Bð vKŽ p?Ãc? „dJý√ vÃ≈ Y¹b?(UÐ ö?F? W?L?²?N?Ä U½√ ÆÊü« U½√ YO?Š u¼ U2 „bMŽ V?F √ q?L?Ž u¼ lDIÃUÐË ÆŸu??{u*« «c??NÐ Ÿ«d??Ýûà tKL??Ž vKŽ U0 v?½d?³?? ð Ê√ u??ł—√  u×U??ý v vH??×??Bë Ò Êü« v²?Š ÆU?M¼ sÄ qŠ—Q?Ý v?²?ÄË ¨UM¼ sÄ qŠ—√ U??ÄbMŽ tKF?? Q?Ý U?Ä —d??Á√ Ê√ ‰ËU?Š√ vÃ≈ …œuFë UIŠ b¹—√ ô U½√Ë ÆW¹œU*« WOŠUMë s?Ä ¨uO½u¹ v²Š vIÐ√ Ê√ sJ1 vM½√ bI²Ž√ WO?ŠUMë sÄË ÆUM¼ vЗU& sŽ Y¹b(«Ë È—u?Ä√ iFÐ WOH?B²Ã ÃU²?Š√ vMJÃË ¨UO³?LOÃË√ Ác¼ v ¡U??I?³?Kà W¹u?Á W??³??ž— vÐ ÊS? v?DMKÞ_« jO??;«  d?³??Ž b?Á v?M½√ YO?ŠË Èd??šü« U?IŠ vM9√Ë ¨W¹e?OK$ù« f¹—b?²Ã WH?OþË œU?−¹≈ WÃËU×?Ä v dJ √ ÆXÁuë iF?³Ã WN?'« ÆWOÐdFë rKFð v bN²ł√ Ê√ d?F? Ð pÃcÐ ÂU?O?Ië vMMJ1Ë ¨vðœu?Ž o¹dÞ v b¹u? ë …—U¹eà …u?Žœ XO?IKð vM½≈ U?L? sÄ …b?Š«Ë Æ` — —œUž√ 5Š …œu?FKà W?×{«Ë WDš ÈbM?Ž ÊuJð Ê√ pÃc œË√Ë ÆhO?š— Ÿœuð v¼Ë UN?³Á«—√ U½√Ë X—œ√ bÁË ¨«b?ž —œUG²?Ý UM²ŽuL−?Ä v 5OÝUÝ_« ¡U?CŽ_« ÆdÄ_« bIF¹ U?Ä u¼Ë ¨…—œUG*« ÊuFOD² ¹ ô UM¼ ”UMÃU ÆU?³F pÖ ÊuJOÝ r ”UMë …d?Ä UMðœu??Ž bMŽ …U?O?(« b?O?Á vK?Ž rNzU?IÐ v rN?²??IŁ Âb?Ž sŽ WÞU? ?³Ð ÊuŁb??×?²¹ r¼Ë ÆÈdš√ ±∏
 • 62. …—U¹eë vKŽ …—œU?Á vM½_ ¨ÊUJ*« «c¼ ÁU& V½cÃUÐ o?OLŽ —u?FAÐ gO?Ž√ Ê√ b¹—√ ô U½√ Ê√ b??I??²??Ž√ ÆÈd??š√ …d??Ä UM¼ …œu??F?ë Âb??Ž vKŽ pÃc?? …—œU??ÁË ¨WÃu??N??Ý q?JÐ …—œU??G*«Ë ‰ö?š v UM¼ …œuFK?à jOD ²Ã« lOD?²Ý√ Ê√ œË√ pÃcÃË ¨W?LO?Á Ë– ¡vý ÊUJ*UÐ ◊U?³ð—ô« qÁ_« vKŽ vM½√ u¼ »d?Á_« ‰U?L²?Šô« Ê√ bI?²?Ž√  ôUL?²Šô« Ác¼ q s?ÄË ÆU³¹d?Ið WMÝ sÄ …dzUD?ë …d?Âcð d?O??O?Gð lOD?²?Ý√ Ævðœu?Ž o¹d?Þ v lOÐU?Ý√ …b??Fà b¹u? K?à V¼–Q?Ý ‰ËU???Š√ Ê√ V−?¹ t½√ ·d???Ž√ ÆU???³¹d???Ið —ôËœ ±µ∞ m?K³0 …œu???F?Ã«Ë b¹u??? ë vÃ≈ f?¹—UÐ U UI²½« pÖ v Ê√ UL ÆpÖ qF √ sà vM½√ b?I²Ž√ vMMJÃË ¨U ½d v WKzUFÃUÐ ‚U×Kë vI?³Dë V½cÃUÐ —u?FAë sÄ d?O?¦Jë vMKL?×O?ÝË ¨W?OÃU(« W?E×Kë v ¡«d¦Ã« s?Ä dO?¦Jà ] ÆXÁuë ‰«uÞ lOD²? ð Æ«dO?¦? p³Š√ ÆW?ÄœU?Ië vðUO?Š v tKF? √ Ê√ vKŽ U0 X½√ dJHð «–U?Ä v½d³?š√ ÈËU¼ v …d??O??³? …d¹e??ł vKŽ rO?? ??Ä v …“U?ł≈ v v?M½Q‡ÂË và V²?J²½√ X½√  œ—√ Ê≈ rÃU?Ž vÃ≈ UÄU9 V×? ½√ UÄ U?½UO?Š√ UM¼ v H½ vKŽ n?Hš_ Æ…dÐù« ‰U?Gý√ rKFð√ YO?Š WÃuD?Ð sÄ v½u¹e???HKð q ?K ??Ä Ë√ œu??O?Ãu¼ Âö?? √ sÄ r?KO?? v v? ??H½ qO??? ð√ ∫ÂU¼Ë_« v³?Š ÆW?³?FKë p—U?ý√ Ê√ v½b?F? ?O?ÝË ¡vý È√ q?O ?ð v œœd?²ð ö? ÆfÂu? qJ¹U?Ä ÆvÐ√ U¹ dO¦Jë qOý«— ±π
 • 63. W ƒ— —ËbMÄ bL Ä W|ƒ— ŸUL ô«Ë œUB Áô«Ë W U} ë v vF}K dJHÄ »UD v …¡«dÁ ‰öł b}F ë ÊUL|≈Æœ bŽU *«  U|uGKë –U²Ý√ fLý s}Ž WFÄUł ≠ s Ã_« W}K d?³??Ž …b?²??L*« tzUDŽ  «uMÝ v? ©±π∂µ ≠ ±π∞∑® —ËbMÄ b?L??×?Ä —u??²?Âbë  «“U?$≈  œb??Fð qLFÃ«Ë ©±®vL|œU?Â_« qLFë ”—U?L ¨ U}M}?² ë nB²MÄ v²?ŠË  U}M}? L)«Ë  U?}M}FЗ_« W?GKÃ«Ë »œ_« s}?Ð t?²?Ý«—œ v q³?Á sÄ lL?ł U?L?K¦?Ä ¨ÊU*d?³Ã« W|u?C?ŽË …U?ÄU??;«Ë vH?×?Bë ÆŸUL²łô«Ë œUB²Áô«Ë WÝU} Ã«Ë Êu½UIÃ«Ë “u?Ä— sÄ «Îe?Ä— Á—U?³?²??ŽUÐ vMÞuë —ËbMÄ b?L?×?Ä “U??$≈ vÃ≈ U?N?²|UMŽ t?łuð W?}ÃU??²Ã« —uD Ã«Ë »U?Ò²? Âö?Ž√ sÄ U?ÎLKŽË ¨vŽU?L?²?łô«Ë ÈœU?B?²?Áô« dJHë œ«Ë— s?Ä «bz«—Ë vÝU?}? Πë ÕU?HJë dB?Fë v W|dB*« W?}MÞuë WÂd?(«  «d²? VBš√Ë V ? √ sÄ …d²? v vÝU} ?ë ‰UI*« ÆY|b(« ±
 • 64. s|uJ²Ã«Ë …QAMë v¼Ë ¨Y|b(« dB?Ä a|—Uð sÄ WłdŠ …d²? v W}ÝU} ë …U?}(« „d²FÄ —ËbMÄ b?L×Ä qšœ ”—U?Ä bÁË Æ±πµ≤ u?}Ãu| …—uŁ ÂU}?Á v²ŠË ¨W?}½U¦Ã« W?}*U?Fë »d(«  U|U?N½ sÄ …b²?L*« …d²?Hë t²K  √bÐ Ècë b uë »eŠ ‰öš sÄ vÝU} ë qLFÃ«Ë vH×Bë qLFë  «uM ë Ác¼ v Æ U}M}FЗ_« nB²MÄ v tÐ W}KFHë v²Ã« ±π±π …—uŁ À«b??ŠQÐ dŁQð b?I?? ª«Îb?ł «dJ³?Ä `²??Hð b?Á vMÞuÃ«Ë v?ÝU?}? ë t?}??ŽË ÊU?ÂË Î e?Âd?Ä Èd?Á Èb?Š≈ v ±π∞∑Ø∑ص v bÃË t½≈ –≈ ¨…d?A?Ž W?}½U?¦Ã« v? v³? vM}?FÐ U¼b?N?ý s}ŠöHë …U½UFÄ W|dIë Ác¼ v g|UŽË ¨s|b²Ã«Ë W}MÞuë s}Ð lL& W}H|— …dÝ_ ¨`LIë U}MÄ ÆfzU³Ã« tMÞuÐË t{—QÐË rNÐ oKFðË rNM}Ð QA½ s|cë ¡UD ³Ã« ’U? dÐ s}??Šö?Hë sÄ ±µ∞ WЫd?Á U??N?}? q²?Á v?²Ã« åf|u?Ä d?×Ðò WŁœU??Š t?}M}?FÐ b??N?ý rŁ dÞUMIë vÃ≈ U?NMÄ UC?FÐ —U?}²Ã« ·d?łË ¨f|uÄ d?×Ð v rN¦?¦?ł XDÁU Î ðË ¨e?}K$ù« œuM'« —ËbMÄ …d?«– v …—uH×?Ä XKþ UL? ¨…—e:« Ác¼ ÊËd?Âc| ÊuŠö?Hë qþË Æo|“UÁeÃUÐ l? ²Ã« —u?N?A?Ð tðU? Ë q}?³?Á åÊu?Łb?×?²| ¡UÐœ√ …d??A?Žò »U?²? v …—«Ëœ œ«R??Hà U?NK}? U??Hð ÈË— v²?Š Æ©≤®WK}KÁ  «d¼UE*« ÈbŠ≈ œUÁË ¨»«d?{≈ v „—Uý UÄbMŽ dJ³*« tÐU³ý v UÎ}ÃU?Ž vMÞuë t Š “dÐË q²?IÄ d?Ł≈ ‰uKž“ bF?Ý W?ÄuJŠ XHKš v²Ã« —u|“ W?ÄuJŠË e?}K$ù« b?{ W³?KDë UN?L?Žeð v²Ã« ¨W?Ý—b*« sÄ qB?ÔH? ¨U|—uÃUJ³?ë v U?³ÃUÞ c?̾M}?Š —ËbMÄ ÊU?ÂË Æ±π≤¥ d?³?L? u½ v —«œd? Πë ƉeM*« sÄ …œUNAë vKŽ qBŠË o×?²K| Ê√ t?²?}½ X½U?ÂË ©U?}ÃU?Š …d?¼UI?ë® ‰Ë_« œ«R? W?F?ÄU−?Ð —ËbMÄ o×?²Ã« ±π≤µ ÂU?Ž v Ë Î »«œü« W?}?KJÐ o×?²?K| Ê√ t?FMÁ√ s?}? ?Š t?Þ sJÃË ¨WÐU?}M?Kà Îö?}??ÂË `³?B| Ê√Ë ¨‚u??I?(« W??}KJÐ ¨±π≤π WMÝ W?}Ðd?Fë W?GKë v »«œü« f½U? ?}à vKŽ qB?ŠË ¨s}²?Ý«—bë s}?Ð lL−? ¨U? C|√ Î U?? ½d?? vÃ≈ t??}?? YF??²Ð« Ècë t?? ??H½ ÂU??Fë u?¼Ë ¨±π≥∞ ÂU??Ž v ‚u??I?(« f?½U?? ?}?à vKŽË W?}M}ðöÃ«Ë W??L|b?Ië W?}½U½u?}ë  U?GKÃ«Ë »«œü« f?½U? ?}à vKŽ ‰u?B?×Kà ¨ÊuÐd? ?ÃUÐ ‚U?×?²Ãöà ÆvÐdFë »œ_« v Á«—u²Âbë d}Cײà rŁ ¨Ê—UI*« UNNI Ë W} ½dHÃ«Ë ¨Á«—u²?Âbë d}C?% vÃ≈ pÖ bFÐ ·d?BM| rà tMJà ¨»«œü« f½U ?}à vKŽ qFHÃUÐ qB?Š bÁË ‰Ë_« t b¼ v¼ Êu½UIë W?Ý«—œ X½U ULK¦Ä ¨WÝU?} Ã«Ë œUB²Áô«Ë Êu½UIë W?Ý«—œ t²KGý qÐ l|d?A?²Ã«Ë vÝU?}? ë œU?B?²?Áô«Ë Êu½U?Ië v ÂuK?Ðœ vKŽ qB?×? ¨W?F?ÄU?'UÐ ‚U?×?²Ãô« bMŽ d??C?ŠË ¨vÃU*« l?|d?A??²Ã«Ë W?}??³|d??Cë rEMÃ«Ë ¨t??²?H?? K Ë œU??B?²??Áô« V¼«c??Ä ”—œË ¨vÃU*« ÊËœ ±π≥π WMÝ d?BÄ vÃ≈ œUŽË ¨f?HMë rKŽË ŸUL?²łô«Ë a|—U?²Ã«Ë WH ?KHë v  «d{U?×Ä Æ©≥®Á«—u²Âœ œU?I?Më a}?ý ≠ o×?Ð ≠ b?F| Ècë —Ëb?MÄ b?L??×?L?? ¨dEMKà X ô vL?KFë s|uJ²Ã« «c?¼ d?Ä√ Ê≈ ≤
 • 65. W??Ý«—œ vÃ≈ t??&« q?Ð ¨«b??ÁU½ ÊuJ| vJ?à U??IKDÄ t?? Î Î ??H?½ b??F| rà Y|b??(« d??B??F?ë v »d??Fë Ò Ô vH???²J| U?? ?½d?? v t½≈ r?Ł ÆÆvÐd??Fë »œ_« t???F??Ä ”—b| Ê√ v? U??ÝQÐ b??−?| rà rŁ ÆÆÊu½U???Ië Î t H½ b?F| ÊU U/QÂË ¨ŸUL²łô«Ë œU?B²Áô«Ë Êu½UIë WÝ«—œ dDý tN?łË vÃu|Ë f½U }KÃUÐ °UÎÁuÄdÄ UÎ}ÝU}Ý UγðU ÊuJ| vJà vMÞuë ‰UCMë sÄ tKB? W?ŁœU?Š cMÄ U?}?LKÁ ÊU? uÃË v?²?Š ¨vÝU?}?Ý ◊U?A½ q sŽ nÁu?ð —ËbMÄ Ê√ Ëb?³|Ë Î œ«R??H?à U¼«Ë— v²Ã« tðd???}??Ý v «c?¼ sÄ ¡vý vÃ≈ d???A| rà t½S??? ¨±π≥∂ ÂU??Ž v²??Š W???Ý—b*« Ô ¨W? U?I¦Ã«Ë rK?Fë vIK²Ð U?N}? vH?²?« s|uJð WKŠd?Ä q¦9 X½U?  «uM ë Ác¼ Ê√ Ëb?³|Ë ¨…—«Ëœ ≠ t²¦FÐ ¡UMŁ√ v ≠ ±π≥∂ ÂUŽ ÊU v²Š ÆrÃUFë v Ë ÁœöÐ v À«bŠ√ sÄ Èd−| UÄ WFÐU²ÄË WÃQ Ä v ½dHë ÂUFë È√dKà UN} Õdý ¨W} ?½dHë n×Bë v W}ÝU}Ý  ôUIÄ dA½ UÄbMŽ ¨WDK²<« rÂU;« ¡U?GÃ≈Ë ¨UNzUGÃù ÷ËUH²ð W|d?B*« WÄuJ(« X½U v²Ã« W}³Mł_«  «“U?}²Äô« s}} ½dHë qF?−²Ý W|dB*« W}MÞuë W³žd?ë ÁcNà rN²ÄuJŠ W{—UFÄ Ê√ vÃ≈ s}?} ½dHë t ³½Ë Ò b Ë f?}z— ÊUÂË ¨W?} ½d?Hë W}?ł—U)« q}?ÂË t}KŽ œ—Ë Æd?BÄ v e?}L?²*« rNF?{Ë ÊËd Ò ? | ÂU?Fë È√dë lMI?| Ê√ ŸUD²?Ý« t½√ ÈË— Ècë ¨—ËbMÄ tKłU?ÝË ¨Ëd??²½u?Ä  U?{ËU?H?Ä v ÁœöÐ ÈÒu?I|Ë ¨b? uë »e?Š t?łuð sŽ d?³F| —Ëb?MÄ t³?²? U?Ä ÊU?ÂË ÆW|d?B*« dEMë W?N?łuÐ v ½d?Hë Æs Š ‰u³IÐ —ËbMÄ t³²Â UÄ q³I² ¨Ëd²½uÄ  U{ËUHÄ v tHÁuÄ ¨s} Š tÞ W U? Ð ¨tðcðUÝQÐ t²ÁöŽ  bI?F² ¨Á«—u²Âœ ÊËbÐ ¨U ½d sÄ —ËbMÄ b?L×Ä œUŽ W?F??ÄU?ł vÃ≈ tÃU??I?²½« b?FÐ v?²?Š ¨√u?Ý√ vÃ≈ T}??Ý sÄ —u?Ä_«  —U?ÝË ¨r?NMÄ d?}?¦?JÐ ÂbD «Ë t?²ÃU?I?²?Ý« vÃ≈ dÄ_« v?N²?½«Ë ¨±π¥≥ WMÝ Á«—u?²Âb?ë vKŽ tÃu?BŠË ¨±π¥≤ W?MÝ W|—bMJÝù« i — b?Á s} ?Š tÞ —u?²Âbë W|—b?MJÝù« WF?ÄU?ł d|bÄ ÊU?ÂË Æ±π¥¥ q|dÐ≈ v W?FÄU?'« sÄ Æ©¥®Á«—u²Âbë vKŽ tÃuBŠ bFÐ t²}Ádð sÄ …d²?Hë Ác¼ v ¨vH×?Bë qLFKà ⁄dH?²}à W? d WF?ÄU'« sÄ t²ÃU?I²?Ý« v —ËbMÄ błËË vKŽ b|e| U??Ä b?FÐ ¨W|d?B?*« W?}MÞuë a|—Uð v W??L?ÝU?Š …d?²?? U?N½√ „—œ√ b?I? ¨d??B?Ä a|—Uð …u?−? ŸU? ð«Ë W|œU?B?²?Áô«Ë W?}?ÝU?}? ë ŸU?{Ë_« —u?¼bð b?FÐË ¨‰ö?²?Šô« sÄ U? ÄU?Ž s}?²?Ý Î ∫‰uI| ås− ë ‚UL?Ž√ sÄò t½«uMŽ tà ‰UIÄ v V²Â bÁË ÆÆ»d(« »UI?Ž√ v vI³Dë  ËUH²Ã« WÄbš v WF{«u²*« ÈœuNł l{√ Ê√ vKŽ X d× ¨VKIë qF²AÄ ©UЗË√ sÄ ∫È√®  bŽËò „dð vÃ≈ v?MF?? œ U?Ä u?¼ «c¼Ë ¨«Îd??Š UÎ|u??Á «Îd?}??³?? UÎMÞË Á«—√ Ê√ vÃ≈ ‚Òd??%√ U½√Ë ¨s?Þuë «c¼ Æ©µ®åWÄUFë …U}(« v b¼Uł_ WFÄU'UÐ qLFë v s}|b?}KI?²Ã« s}?}?HK ë rC?| ≠ U ½d? sÄ t?ðœuŽ bM?Ž ≠ dB?Ä v v U?I?¦Ã« b?N?A*« ÊU? ‰U¦Ä√ sÄ —ËbMÄ rNà cLKð s|cë s?}}ëd³}Kë q}ł rC| ÊU UL ¨U? C|√ »œ_« v Ë ¨WÝU} Πë ≥
 • 66. X½UÂË ¨W?AÁUMÄ vÃ≈ ÃU²?% Á—UJ √ X½U s}?I|dHë öÂË ¨U?L¼d}žË s}? Š tÞË b?} ë vHDà ƻœ_«Ë WÝU} ë v Á—UJ √ ÕdDà rzö*« Ê«b}*« v¼ W U×Bë W?łU(« X×?³ √ò ∫s}K}?'« s}Ð WN?ł«u*« Ác¼ W?F}?³Þ UÎ×?{uÄ ¨—u?HB?Ž dÐUł —u?²Âœ V²? Á—u? v b|b??'« W?N?ł«u?ÄË ¨W?}?HK? Ã«Ë W?}zU?}?Šù« Á—u? v? r|b?Ië U|U?IÐ W?N??ł«u* W?ÝU?Ä dNþ UÄ W?Nł«u*« Ác¼ …—Ëd{ sÄ œ«“Ë ¨W|œdHë vÃ≈ mÃUÐ ŸËe½ sÄ U?N³ŠUB| UÄË ¨W?}ëd³}Kë v Ë√ ¨vÝU} ë dJHë v ¡«uÝ ¨b|«e²Ä —u?BÁ sÄ œ«Ëdë U¼UM³ð v²Ã« W|œdHë WH KHë v ¨Á“ËU?&Ë —u??B?Ië «c¼ W??N?ł«u?Ä ≠ —ËbMÄ q?}?ł ≠ b|b?'« q?}?'« vKŽ ÊU?ÂË Æv?Ðœ_« dJHë lL?²??:« W?Ä“√ …“ËU?−??Ä ‰ËU?% …œb?F??²?Ä m}? vÃ≈ W??}ëd?³?}?Kë W|œd?Hë W??G?}? sÄ ‰u??×?²Ã«Ë Æ©∂®åUN³IŽ√ UÄË  U}M}Łö¦Ã« dš«Ë√ v  b|«eð v²Ã« ÈdB*« vKŽ …—œU??Á …b|b??ł m}??BÐ «Ëd??A?³| Ê√ b?|b?'« q}??'« sÄ W??F??}KDë vKŽ U??Ä«eà `³?? Î √ b??Ià v W?Ä“_« d¼uł U?¼—U³?²ŽU?Ð vI³Dë Ÿ«d?Bë W?}C?Á q¦?Ä Êu}?ëd³?}Kë tMŽ e?−Ž U?Ä W?Nł«u?Ä  √bÐ Ècë b|b?'« q}?'« v?KŽ ÊU?ÂËò W?}½U?¦Ã« W?}*U?Fë »d?(« »u?A½ c?MÄ Èd?B*« lL?²?:« qJý UN?CFÐ cš√ ¨…œbF²?Ä UG} Î ÕdD| Ê√ W?}½U¦Ã« W}*UFë »d?(« »uA½ lÄ U³|d?Ið ÁœuNł Î bMŽ W}Þ«dIL|bë W}?«d²ýô« qJý Ë√ ¨UN}Ã≈ UŽœË —ËbMÄ U¼UM³ð v²Ã« W}ŽUL?²łô« W}Þ«dIL|bë Æ©∑®å÷uŽ f|uà b uë »eŠË —ËbMÄ bL×Ä b?}|Q??²Ã« œd?−??Ä sÄ b? uë »e??×Ð —ËbMÄ W?Áö??Ž XÃu?% W??F?ÄU?'« s?Ä t?²ÃU?I??²?Ý« »U??I?Ž√ v v W}KF? W—UA?Ä vÃ≈ ≠ ±π≥∂ WMÝ W} ½d?Hë W U×?BÃUÐ tðôUIÄ v  b?³ð v²Ã« ¨…b½U *«Ë ÊU? à ≠ åÈd?B*«ò …b|d?ł VŠU? ¨`²?Hë uÐ√ œu?L?×?Ä t?}Ã≈ bMÝ√ U?ÄbMŽ ¨t?H?×? Ë »e?(« nK²š« ¨—uNý WŁöŁ ÈuÝ dL² | rà dÄ_« sJÃ Æ±π¥¥ WMÝ U¼d|dײà U Î }z— qLFë ≠ b uë WH?}×? d|d% …—«œSÐ t?}Ã≈ bN?Ž UÄ ÊU?ŽdÝË ÆW?H}?×BÃUÐ qL?Fë „dðË å`²HëuÐ√ò lÄ U¼b?FÐ Ô Æt H½ ÂUFë sÄ u}½u| ≤± v U¼d|d% WÝUzdÐ rŁ ¨±π¥µ d|«d³ ±± v åÈdB*« b uëò t?? ö??²??š« lÄ rždë v?KŽ ¨t??H??×?? Ë ≠ «b|b??% ≠ b?? uë »e??Š ‰ö??š sÄ tKL??Ž —ËbM?Ä qKŽ Î È√dÃUÐ tÃU?Bð« e|e?F?²Ã WÃËU?×Ä ÊU? t½QÐ ¨W|b?}KI?²Ã« W?}M}?L?}ë »e?(«  «œU}?Á lÄ U? }?łuÃu|b|√ Î qL?F?ë s}Ð t?}? l?L?ł√ Ê√ l}D²?Ý√ U?½«b?}?Ä b?ł√ r?Ãò ∫‰u?I| ÆÆW?}??³Kž_« »e?Š ‰ö?š s?Ä ÂU?Fë Î bz«d?ł d|d?% X?Ý√— Y}?Š ¨W? U?×?Bë v ô≈ hB?? ?²?Ä b?ÁUM vÐœ_« qL?F?Ã«Ë vÝU?}? ë ¨YF?³Ã« WK−?Ä ’U?)« vÐU? (  —b? √ U?L? ¨WÄ_«  u? rŁ ¨Èd?B*« b? uë rŁ ¨Èd?B*« b?? uë »e?Š u¼ V?F?Aë s?Ä W?LzU??Ië W??}?ÝU??}? ë »«e??Š_« »d??Á√ Ê√ c ÌzbMŽ X ?? ?Š√ b??ÁË d}¼ULł v W|—u¦Ã« vðUÐU²JÐ tKš«œ sÄ »e(« «c¼ d|uDð l}D²Ý√ vM½√ vÃ≈ q}šË ¨ÈdB*« Ò Ò lÄ b??L?Bð Ê√ l?}D²?? ð ¨W|dJ r}??IÐ W??}MÞuë d??ŽU?A*« r?}?Žbð lÄ p?Ã–Ë ¨W?C|d??Fë VF??Aë ¥
 • 67. Æ©∏®åW}HÞUFë  «—u¦Ã« THDMð UL UJ}ýË THDMð ôË ¨sÄeë Î b uë n× v ‰Ë_« vÝU} ë VðUJë U?Î ?}zd? ¨d|d?×?²Kà «Îd|b?Ä ≠ W|b? uë n?×?Bë d?³?Â√ ≠ åÈd?B*« b? uëò …b|d?−Ð t?ÁU?×?²ÃUÐË V²J| Ê√ t}?KŽ ÷dH| VBM*« «c¼ ÊUÂË ÆU?NÐ ‰Ë_« vÝU}? ë VðUJë —ËbMÄ `³ √ d|d?ײKà vŠU²?² ô« ‰UI*« lÁu| ÊUJ? ¨W}Äu?}ë …b|d'« Ác¼ œ«bŽ√ sÄ œb?Ž q v ≠ d¦Â√ Ë√ ≠ ÎôU?IÄ ‰Ë_« ·d?(UÐ Ë√ ©ÆÂÆ® t?L?Ý« sÄ s}ÃË_« s}? d?(« e?Äd?Ð  ôU?I*« sÄ Ád?}?ž lÁu|Ë ¨t?L?ÝUÐ Æ©Æ® jI ¨©π®vLN? e|eŽ —u?²Âbë UN?Ð oײë åÈdB*« b? uëò d|d×?²Ã t²?ÝUz— sÄ WK}KÁ —uN?ý bFÐË f}zdë ‰UI*« WÐU²? ÊôœU³²| U½UÂË ¨W½UJ*« Ác¼ —ËbMÄ „—U?A ¨« d}³Â U?}ÝU}Ý U³ðU? tH uÐ Î Î Î W×?HBë —U | ÃËœeÄ œu?LŽ vKŽ Ë√ ¨U}?Äu| vÃË_« W×HBë s?Ä sL|_« ÈuKFë V½U'« vKŽ Î ÆUC|√ ‰œU³²ÃUÐ W}½U¦Ã« Î Ê√Ë ¨U}?Äu| W|—U'« À«b?Š_« lÐU²| Ê√Ë ¨Á—UJ √ j Î ?³| Ê√ WH?¦J*« WÐU²Jë Ác¼ tà X?ŠUð√ bÁË U??N?Ð u??LM?|Ë ¨ U??Žu??{u?*« ‰ËUMð v ×b???²| Ê√Ë ¨U??N??? ??Ýd?| Ê√ b|d| v²?ë —UJ _« vK?Ž `K| ÆW}Žu³Ý_« n×Bë »UҲ sÄ Ád}Gà `²ð rà …—uBÐ  U?Žu?{u?*« sÄ WK KÝ ŸU?L??²?łô«Ë œU?B?²??Áô«Ë W?ÝU?}? ë v t?ðôU?I?Ä V½U?−?Ð —ËbMÄ Âb?Á  U?}ÃU?'« Á—b?Bð ÈuMÝ d|d?Ið vKŽ U?NðœU?Ä v b?L?²?Ž« åe|Ë«dÐò U?N½«uMŽ qF?ł ¨W?}?H?×?Bë  U??}½«e??}* U??ÎB? ?KÄ sL??C?²?| å U?Âd??Aë W??}Ãu??Šò Ê«uMF?Ð W?}?? ½d??HÃUÐ d??B??Ä v W??}??³Mł_« ÊUÂË ¨W?HK²<«  U?ÂdAë v  «—«œù« fÃU−?Ä ¡UC?Ž√ U¼U{UI?²| v²Ã«  U³ðd*«Ë ¨ U?ÂdAë X½U?ÂË Æ UÂd?ý WŽu?L−?Ä sÄ ¨U|uMÝ t}Mł n?Ã√ WzUÄ “ËU?−²| rN?CFÐ ÁU?{UI?²| UÄ Ÿu?L−?Ä Î qL?F| v?²Ã«  U?Âd?Aë œb??FÐ W?LzU?ÁË ¨ «u??ýU?³Ã« ¡ôR¼ sÄ b?Š«Ë r?Ý« U? }?Äu| d?A?Mð …b|d?'« Î ÆÆ P? UJ*« Ác¼ ŸuL?−?Ä rŁ ÆÆU?NMÄ tðP UJÄ —«b?I?Ä WÂd?ý q ÂU?Ä√Ë ¨UN?ð—«œ≈ fK−0 « uC?Ž Î tKF−| U0 ¨ U?ÂdAë Ác¼ q UýU?³Ã« «c¼ Âb | Ê√ W}½UJÄ≈ ‰u?Š ‰ƒU ²ÃUÐ …b|d?'« vH²JðË Æ©±∞® P UJ*« Ác¼ qJà UIײ Î Ä W?}zU ?Ä X½U? U?N½≈ UNMŽ ‰U?Á v²Ã« …b|d?'« pKð vÃ≈ …U?}?(« b}?F| Ê√ —ËbMÄ ŸUD²?Ý« pÃcÐË v «u½UÂË ¨W|b}KI²Ã«  U?ÄUŽeë ÊuK¦L| s|cë b uë »eŠ  «uýUÐ VCž√ t½√ d?}ž Æ©±±®W²}Ä —U?³²?Žô« ÊËœ ±π≥∂ WMÝ b? uKà XL?C½« v²Ã« W?}?ŽUDÁù« W?}ÃUL?Ý√dë d? UMFë sÄ rN?LEF?Ä rždë vKŽ  «u?ýU?³Ã« ¡ôR¼ VC?ž ÆtðU?N?łuðË »e?(« s|uJð v dŁ√ U2 ¨r¼œU?N?ł v{U0 X¦³Ã U?ÄËò ∫‰uI| V²?ÂË ¨dÂcë W?HÃUÝ åe|Ë«d?³Ã«ò Ác¼ v rNMÄ q}Më sŽ bF?²Ð« —ËbMÄ Ê√ sÄ W?{—U?F?Ä rž— ¨t?? ?H½ b? uë »e?Š qš«œ W?}??Äb?Ið W?Âd?( «Îe?Âd?Ä X×??³? √ Ê√ …b|d?'« Ác¼ W?{—U??F*UÐ U??N?}?? XK ËË ¨È—u?¦?ë vÄu?}ë —u??AM*« t??³?A| U??Ä vÃ≈ U?N??²Ãu?Š b??I? ¨tð«u??ýUÐ µ
 • 68. È«d?? Ã«Ë e?}?K$ù« vKŽ »«c??Ž ◊u?Ý U??NMÄ X?KF?łË œËb??(« b??FÐ√ vÃ≈ W??³KBë W??}??ÝU?}?? ë Æ©±≤®åt/UGÄË rJ×Kà hÐd²Ã« ÈuÝ Òr¼ UNà sJ| rà v²Ã«  U}KÁ_« sÄ UNÐU½–√Ë W|b uë WF}KDÃ«Ë —ËbMÄ bL×Ä UÎI}ŁË UÎDЗ UNDЗ lÄ ¨W?}MÞuë W}CIë l œ v UÎLNÄ «Î—Ëœ ÈœR| b? uKà tÄULC½UÐ —ËbMÄ √bÐ b?Á W|b?}KI²Ã« b? uë  «œU?}?Á X½U?ÂË ¨ÈdB*« lL?²?:« W?}MÐ »«dD{«Ë ¨W?}ŽU?L?²?łô« WKJA*UÐ v²Ã«  «œU?}Ië Ác¼ oKÁ d?}¦ð W?}Äb?I²Ã« —ËbMÄ ¡«—¬  √bÐË ¨—u?²HÃ«Ë œu?L'« U?NÐU √Ë X?šUý b?Š√ åW?}?ŽU?L?²?łô« Wëb?Fëò —U??F?ý qF?ł b?ÁË ¨„ö*« —U?³?ÂË W?}?ŽUDÁù« d? UMF?ë vÃ≈ vL?²Mð ≠ q}Më Èœ«Ë ‰ö?I²?Ý«ò ∫W?H}?×?Bë sÄ vÃË_« W?×H?Bë —b?B²ð v²Ã« W?Łö¦Ã« b? uë ·«b¼√ ‰ö?I²?Ýô« o}?I?% W}?L¼√ s}Ð pÃc?Ð Èu Ò ? åW?}?ŽUL?²?łô« Wëb?Fë ≠ W}?ÝU?}? ë W}Þ«d?I?L|bë Æt}MÞ«u* W}ŽUL²łô« WëbFë “«dŠ≈ W}L¼√Ë ¨sÞuKà ·u?H? v b|b?ł —U?}ð  u? u¼ qÐ ¨Áb?ŠË —ËbMÄ  u? u¼ b|b?'«  u?Bë «c¼ sJ| rà X% —U?}²Ã« «c¼ qL?Ž bÁË ÆW?}ŽU?L²?łô« WëbFÃUÐ sÄR*« vÄb?I²Ã« »U?³Aë W?F}KÞ rC| ¨b? uë lÐUð r}?EMð …—u?? v d?N?þ v²?Š ¨±π¥∑ ¨±π¥µ vÄU??Ž s}Ð U??L??}? åW|b?? uë W??F?}?KDëò rÝ« ‰ö?š sÄ W?}MÞuë W?}?C?I?Kà ’U?š „«—œ≈ —U?}?²Ã« «c?Nà ÊU?ÂË Æ±π¥∑ ”—U?Ä v b? uë »e?( b?}Hð Ê√ d?B* sJL| n}?ÂË ¨…b?×?²*« 3_« ÂU}?Á sŽ W?&UMë W?}ÃËbë WÝU?}? ë ·ËdEà t?LN? ÆW}K;« W}FłdÃ«Ë —ULF²Ýô« s}Ð WKBë „—œ√Ë ¨œU}(« vÃ≈ UŽœË ¨UNMÄ …U??}?(« rŽœË  U|d??(«Ë ‰ö??I?²??Ýô« sŽ ŸU?? bë v b? u?ë b?}ÃU??I?²?Ð —U?}??²Ã« «c¼ j³ð—« b??ÁË ÆW}ŽUL²łô« WëbFë ∆œU³0 ÊUL|ù«Ë ¨vÄbI²Ã« ŸËeMë lÄ ¨W}ÐU}Më t?}KŽ VKł bÁË ¨b? uë …¡U?³Ž sÄ Ã—U?)« vF}?KDë r}EM²Ã« «c¼ ¡U?CŽ√ “dÐ√ u¼ —ËbMÄ ÊU?ÂË s}Ð Èb?{ d??Äcð W?Âd?×Ð X? ? ?Š√ò ∫‰u?I| ÆÆ öJ?A*« sÄ «d?}?¦? v?ŽU?L?²?łô« t??łu?²Ã« «c¼ Î U* lL& ÊUJ?Ä …b|d'« t}? X׳ √ Ècë XÁu?ë v ¨»e(« v vM}L?}ë vŽUDÁù« ÕUM'« sÄ «œb?Ž rC| ÊU t½√ Ëb?³| Ècë vÄb?I²Ã« Èb? uë »U³?AÃ«Ë ¨W|b u?ë WF?}KDÃUÐ c ̾?²ÁË ·d?Ž Î Ô vŽu?}?A?ë »e?(UÐ ‰U?Bð« ÂU|_« sÄ Âu?| v và sJ| rà ‰U?Š W|√ vK?Ž vMMJÃË Æs}?}??Žu?}?Aë X% d?A?Mð X½U? v²Ã« Èd??B*« b? uë …b|d??ł  «—U?F?ý s}?Ð XF?{Ë XM «–≈Ë ÆÆtðU??LEMÄË W?}?Šö?? ≈ W?ŽeMÐ pÖ v U??Žu? b?Ä XM b??I? ¨W?}?ŽU??L?²?łô« Wëb??Fë —U?F?ý Âu| q U??N½«uMŽ Î gŠUHë ¡«d¦Ã« s}Ð W U *« V|dIðË ¨s}MÞ«u*« s}Ð ‰bFë …d UMÄ vÃ≈ v½uŽbð X½U WBÃUš Æ©±≥®ås}|ö*« t} Èœd²ð X½U Ècë lÁb*« dIHÃ«Ë °W}Žu}AÃUÐ ÂUNð« v s−? ë v tÐ Ãe?Ã«Ë ¨W?}Žu?}?A?ÃUÐ —ËbMÄ ÂU?Nð« v U?³?³?Ý vŽU?L?²?łô« t?łu?²Ã« «c¼ ÊU? Π∂
 • 69. U?N}? —œU v²Ã«Ë ¨±π¥∂ u?}Ãu| v s}H?I¦*« W?F}?KÞ X bN?²Ý« v²Ã« vÁb? q}ŽU?LÝ≈ WKL?Š ÆU}zUN½ XKDŽ v²Ã« åÈdB*« b uëò UNM}Ð sÄ W|dBÄ WH}× Î …dAŽ v²MŁ« W??Že½ œd??−?Ä U??N½√ b??Â√Ë ¨vŽu??}??Aë »e?(« s?}ÐË tM}Ð WK? ÒÈ√ t? ??H½ sŽ —Ëb?MÄ vH½ b??Ià ¨W}Žu}AÃUÐ åÂU?Nðô«ò «c¼ sŽ bFÐ UL} Àb% bÁË ¨s}MÞ«u*« s}Ð ‰b?FKà …d UMÄË W}Šö ≈ ¨tëu?Š√ ¡u?Ý sÄ Èd?B*« VF?Aë s?}½√ ‰UÞ b?IÃò ∫‰u?I| ÆÆåU?ÎB?}?š—ò U?ÎÄU?Nð« ÊU? t½≈ ‰U?ÁË ¡U d?Aë d}ž s}?{dG*« ÂuB?)« iF³Ð dÄ_« mKÐ v²?Š ¨‰«uŠ_« Ác¼ Õö S?Ð UM³ÃUÞ bIÃË UMM}Ð ‰u?×| Ê√ sJL| ô ¨h}š— ÂUNð« u¼Ë ¨W?}Žu?}AÃUÐ ÂUNðô«Ë ”bÃUÐ UM?Ä q}Më «uÃËUŠ Ê√ s}?Ð U½Q???A?½ Ècë VF????Aë «c???N?Ð o — s?ÄË ¨‰b???FÃ«Ë ·U????B½ûà V?Š sÄ tÐ s?ÄR½ U???Ä s?}ÐË U?????N?ð—RÐ d??????I?????Hë q?F?à ¨WM?Äe?????Ä  U????? ¬ s?Ä tM?Ä uJ?A| U??????Ä UM? *Ë ¨n?|dë v? t½U??????C?????Š√ Æ©±¥®åW}ÝUÝ_« vBÁ√ s}Ð jÝu²| Ê√ ‰ËUŠ bÁË ¨vŽUL²łô« Õö ù« vÃ≈ …UŽbë “dÐ√ bŠ√ «Î–≈ —ËbMÄ ÊU Ác¼ v vëd³}Kë dJHë vÃ≈ U½dE½ «–≈ò ∫—uHBŽ dÐUł —u?²Âœ ‰uI| ÆÆ—U }ë vBÁ√Ë s}L}ë s}?C}IM?ë s}Ð jÝu²Ã« ‰ËU?×| qþ —ËbMÄ bL?×Ä Ê√ b?$ ¨W}? —U*« i}?I½ t½√ vKŽ WKŠd*« UÄ o|dÞ sŽ W}ŽU?L²łô«  UI³Dë Ê“«uð vÃ≈ uŽb|Ë ¨ U}M}?FЗ_« ‰«uÞË  U}M}Łö¦Ã« dš¬ cMÄ W|œd?Hë W|d?(« tł«uð W?}ÃUJ|œ«dë sÄ Ÿu½ v¼ v²Ã« W?}?ŽUL?²?łô« W}?Þ«dI?L|bë V¼c?Ä ÁUL?Ý√ pÃcÐ jÝu²? ¨WIKD*« W}ÃUL?FÃ«Ë WIKD*« W}ÃU?LÝ√dë sÄ b×Kà WÃËbë qšbð vÃ≈ u?ŽbðË ¨WIKD*« ÈdB*« lL?²:« ¡UMÐ …œUŽ≈ ·bNÃ«Ë ¨W?}Šö ≈ W½“«uÄ  U?I³Dë s}Ð Ê“«uðË ¨s}C?}IMë s}Ð W?}«d?²?ýô« sÄ cšQ|Ë ¨W?|d(« Âu?N?HÄ W?}ëd?³}Kë W?}Þ«d?I?L|bë sÄ cšQ| ¨b?|bł ”U?Ý√ vKŽ Wëb???Fë o}??I???% vÃ≈ q}??³??? ë u¼ pÃc?? ¨ÃU???²½ù« qzU???ÝË vKŽ …dD}??? ë Âu??N??H???Ä W??}??L?KFë Æ©±µ®å—ËbMÄ q}ł sÄ s}}Šö ù« ‚—R| ULKŠ X½U v²Ã« W}ŽUL²łô« Î v¼Ë ¨åYF?³Ã«ò WK−?Ä  —œu U?L? ¨U}zU?N½ XKDŽË ¨«Î–≈ åÈd?B*« b? uëò WH?}?× Î  —œu? U¼d|d?% W¾}?¼ qJýË ¨’U)« tÐU? ( ±π¥µØ±≤ر≥ v —ËbMÄ U¼—b? √ W}?Žu³Ý√ W?K−Ä v ò W?}Žu?³?Ý_« tðôUI?0 vÄeŽ œu?L?×Ä —u?²?Âœ d}?³Jë VðUJë t½ËU?ŽË ¨vÄb?I²?ë »U³?Aë sÄ «c¼ sŽ V²Â bÁË ¨vH×Bë —ËbMÄ ÕUH  U?IKŠ sÄ WIKŠ åYF³Ã«ò q¦9Ë ÆåW}ÃËbë WÝU} ë W??F?³D?Ä vÃ≈ v ??HMÐ U?N?KL?Š√ ¨U?¼œ«u?Ä lL??ł√ Ê√ b??FÐ XMÂò ∫ U½UJ?Äù« l{«uð rž— ÕU??HJë rŁ UN?×× √Ë ¨ ôU?I*« lL& v²Š tK q}Kë d?NÝ√ Y}Š ¨vKŽ b?L×Ä Ÿ—U?ý v åVzUždëò g² √ …d¼U?Ië Ÿ—«uý v pÖ bF?Ð ÒdÄ√ rŁ ¨s|bN?F²*«Ë WŽU?³Kà v HMÐ UN?LKÝ√Ë ¨WK:« l³Dð Æ©±∂®åWŠ«dë Ë√ ÂuMë sÄ j Á È√ ‰U½√ Ê√ ÊËœ pÖ q ÆÆl|“u²Ã« vKŽ  —œu v?²Š ¨UÎC?|√ s}−?Ý u¼Ë åÈdB*« b? uëò …b|dł  U?×H? sŽ —ËbMÄ rKÁ VG| rà WÞdAë ◊U³{ tMJÄ Y}Š s− ë qš«œ sÄ tðôUI0 UN} «u| ÊUJ ¨±π¥∂Ø∑ر± v ÎU}zUN½ pÃcÐ «u?{d?FðË ¨U¼b?Žu?Ä v? d?AM²Ã W?H?}?×?Bë vÃ≈ U¼uKL?ŠË ¨tðôU?I?Ä W?ÐU?²? sÄ Êu?}MÞuë ∑
 • 70. Æd}¦Â È–_ v åÂu?}Ã«Ë fÄ√ s}Ðò ∫‰U?IÄ ±π¥µØ∑رπ v tÃU?I?²Ž« V?IŽ U¼d?A½ v²Ã«  ôU?I*« Ác¼ sÄ Æ±π¥µØ∑Ø≤∂ v ås− ë ‚ULŽ√ sÄò ‰UIÄË ±π¥µØ∑Ø≤≥ q}?ŽU??L?Ý≈ WKL?Š v ¨o}??I?×?²Ã« s¼— U?ÎÄu?| s}?FЗ√Ë W?²?Ý s−?? ë v —ËbMÄ b?L?×??Ä vC?Á b?Á W?}M}?L?}ë b? uë  «œU?}?Á Ê√ b?−?}à Ãd?šË ¨±π¥∂Ø∑ر± v s}?H?I?¦*« W?F?}KÞ vKŽ vÁb? …b|b'« W|b uë …b|d'« d|d% WÝUz— œUMÝ≈ ÂbF?Ð vÁb q}ŽULÝù  bNFð –≈ ¨tMŽ XK ð d?}ž ÆåW?Ä_«  u? ò v¼ …b|b?ł …b|dł W?B?š— b uë vÁb? `ML| Ê√ qÐU?I?Ä v —ËbMÄ vÃ≈ vÃuð pÃcÐË ¨±π¥∂ d?³??L?²?³?Ý v XDI?Ý√ vÁb? W?ÄuJŠ Ê_ ¨‚U?H?ðô« «c¼ j³?Š√ —b?Ië Ê√ ≥∞ sÄ tðôU?IÄ vëu?²ð d|d×?²Kà UÎ ?}z— qþË ©±∑®U}zU?IKð åWÄ_«  u? Î ò d|d% W?ÝUz— —ËbMÄ Æ±π¥∏ dÐu²Â√ v²Š ±π¥∂ d³L²³Ý æ æ æ  U??×??H??? vKŽ W??L?KJÃUÐ ÊuK?{UM*« Êu??}?MÞuë »U??²J?ë `$ U??LK¦???Ä ≠ —ËbMÄ b??L???×??Ä `$ Ò Êu|d?B*« U¼b|√ v²Ã« g}?'« W?Âd?Š ‚öD½ô UÐUÐ `²?H| Ê√ v ≠ W|d?B*« W?}MÞuë n×?Bë Î ¨¡«d?Ië d?ŽU?A?Ä d?HM²?Ý« b?I? ¨…—u¦?ë vÃ≈ WŠ«d? ÔŸb| r?à —ËbMÄ b?L?×Ä ÊU? «–≈Ë ¨U?F?Î}?L?ł pÖ ÊU?ÂË ¨s}}?ŽUDÁ≈ Ë√ È«d?Ý Ë√ ÊU ôö?²?Š« ¨rNÁu?IŠ v?KŽ s|b²?F*« b?{ t}MÞ«u?Ä —UŁ√Ë Î ÆÈ—u¦Ã« dJHë —UL²š« q}³Ý v WLNÄ …uDš W?ŽU−?AÐË ¨vB? ?ý b?−Ä v ŸU?LÞ√ ÊËœË ŸUM²?Á« sŽ «ÎbÃU?š «Î—Ëœ —ËbMÄ b?L×?Ä Èœ√ b?IÃ Ë t?²|d?ŠË Á—«dI?²?Ý« sÄ U?NMLŁ l œË ¨VŽU?²*« sÄ « d?}?¦? tà X³Kł b?I? ¨tðdÝ√ s?Ä√Ë t²?×? Î U?L?¼Ë ©±π¥∂ ¨±π¥µ® vÄU?Ž s}Ð …d??Ä s|d?A??Ž vKŽ b|e| U??Ä vÞU?}??²?Šô« f³??(« vÃ≈ V¼– WKL?Š v U?Äu| s}?FЗ√Ë W?²?Ý qI²?Ž«Ë ¨åÈd?B*« b? uëò d|d?% U?L?N}? ”√— Ê«cKë ÊU?ÄU?Fë Î qÐUI?Ä ¨«d |uÝ v d?B* «d}H?Ý qLFÃUÐ tà tðu?ý— i —Ë ¨s}HI?¦*« vKŽ vÁb Î q}ŽU?LÝ≈ «c¼ vK?Ž —ËbMÄ œ— ÊU??ÂË ¨sH??}Ð ≠ vÁb?? …b¼U??F??Ä vKŽ W|—U??Cë t??²KL??Š —ËbM?Ä nÁu| Ê√ Æ©±∏®sÞuë W½U}š vKŽ —Uײ½ô« qCH| t½√ ÷dFë ¡UMŁ_« Ác¼ v qL?Ž b?ÁË ÆÆsÞuë b?−Ä d?}?ž WÝU?}? Ã«Ë W U?×?BÃUÐ tKL?Ž sÄ —ËbMÄ s−| rà …dz«œ sŽ »«u?Më fK−0 t??²|u??C??Ž U??Ä√ ¨tðd??Ý_ Îö?šœ s?L?C??}à …U??ÄU??;UÐ ©±πµ¥ ≠ ¥∏® WM−Kà UÎ }z— UNÃöš sÄ qLŽ bI ±πµ∞ WMÝ ¨…d}š_« W|b uë …—«“uë ¡UMŁ√ v ¨vM}ÂUJ ë Æ·—UF*« …—«“Ë W}½«e}* «Î—dIÄË ¨W}ÃU*« WM−KÃUÐ «ÎuCŽË r}KF²Ã« Ãe| Ê√ u?N ÈbK ?Ð —Ëb| sJ| rà UÄ U?Ä√ò ∫‰u?I| ås− ?ë ‚UL?Ž√ sÄò ‰UI?Ä v —ËbMÄ V²? bÁ W|d?(« oAFð v²Ã« vŠË— X½U? Ê≈Ë ¨W|e<« W}K?š«bë WM²Hë ÁcNà W?−}²?½ s− ë v vÐ qF? U?L? ¨s?Þuë q}?³?Ý v vH½√Ë s−??Ý√Ë b?ND{«Ë »c?Ž√ Ê_ W?³¼√ -√ vK?Ž U? Lz«œ X½U? Π∏
 • 71. ÆÎöN?ÝË Îö¼Q t}Ã≈ U?MK Ë UÄ vÃ≈ —uÄ_«  —U?Ý bÁË UÄ√ Æb?:« «c¼ vÃ≈ UMI³?Ý Ècë q}'« ÆåpKł√ sÄ ÊuN| »«cFë v²Š °fHMë v „öŠ√ UÄ ∫WÝbI*« W|d(« UN²|√ ∫‰U?Á Æ…—u?¦Ã« q³?Á W?}?ÝU?}?? ë t?²Ðd?& ≠ …œËb?F?Ä —u?N?AÐ tðU? Ë q}?³?Á ≠ —Ëb?MÄ r}?Á U?ÄbMŽË s}??}?ŽU?DÁù« s}?}??F??łdë …dD}?? à ª—U??B?²½ôUÐ q?KJ| rà b?? uë qš«œ vŠU??H? Ê√ s?Ä rždÃUÐò ¨WÂd?F*« pKð ÷u?š vKŽ ÂœU½ d}?ž vM½√ ô≈ ¨d}?³Jë v³F?Aë »e(« «c¼ vKŽ s}?}ÃUL?Ý√dÃ«Ë W?}?ŽU?L?²?ł«Ë W?}?ÝU?}?Ý VÝUJÄ oI?Š√ Ê√ U?NÃö?š sÄ XF?D²?Ý« qÐ ¨U¼b?I? √ rà vM½√ d?³?²?Ž√Ë qC??HÐ vzU?NM?ë d?BMë o?I?% v²??Š œ«œe| c?š√ Ècë È—u??¦Ã« b*« v U??N?²??}?L¼√ U??Nà ¨W|—uŁ Æ©±π®å±πµ≤ WMÝ v —«dŠ_« UMÞU³{ ŸUL²łô«Ë œUB²Áô«Ë WÝU} ë v  ôUIÄ  ôU?I*« sÄ r ?{ œbFÐ W?}?ŽU?L²?łô«Ë W|œU?B?²Áô«Ë W?}?ÝU?} ë …U?}?(« —ËbMÄ b?L?×Ä Èc?ž U|U?CÁ W?'UF?Ä v d?}³? dŁ√ W}?ŽUL?²?łô«Ë W|œUB?²Áô«Ë W?}½u½U?Ië t²? UI?¦Ã ÊU?ÂË ¨W}?H×?Bë ÆÈdš√ …—Uð W}ÃËbë WÝU} ÃUÐ UN²ÁöŽË ¨…—Uð W}Kš«bë WÝU} ë W|Ë«“ sÄ sÞuë ŸU? bÃ«Ë W|dJ Fë ·ö?Š_« √b?³Ä i —Ë ¨œU?}(«Ë ¡ö?'« ∫‰ËUMð W?ÝU}? ÃUÐ qB?²| UL?}H? ÂUE½ W?ÄU?Á≈ vÃ≈ U?Žœ U?L ¨U?¼œU}?Š vÃ≈Ë ¨U?ÎF?}?L?ł W}?ÐdFë œö?³Ã« d|d?% vÃ≈ U?ŽœË ¨„d?²?A*« sŽ l «œË ¨©Ê«œu? Ã«Ë d??B?Ä® q}Më Èœ«Ë …b?ŠË W?}??C?IÐ qG?ýË ¨„d?²?A*« v?Ðd?Fë ŸU? bë ÆW}ÝU} ë W}Þ«dIL|bë vÃ≈Ë W}ÐU}Më …U}(« WÄUI²Ý« vÃ≈ UŽœË ¨s}D K v vÐdFë o(« v ZÃUŽ bI W}ŽUL²łô« …U}(« vKŽ …d?ýU³Ä …—uBÐ fJFMð v²Ã« W|œUB²Áô« U|UCIë UÄ√ WÝU}Ý i —Ë ¨vMÞuë ‰öI²Ýöà ÎôULJ²Ý« tH? uÐ ÈœUB²Áô« ‰öI²Ýô« W}CÁ ”UÝ_« b|b% vÃ≈ UŽœË ¨s}ÃuL*« s}Ð WëbFë sLCð v²Ã« W|b?ŽUB²Ã« Vz«dCë vÃ≈ UŽœË ¨÷ËdIë WÃËbë …dD}?ÝË © ö? «u?Ä ≠ ¡UÐd?N? ≠ ÁU?}?Ä® W?ÄU?Fë o «d*« r}?ÄQð vÃ≈Ë ¨W?}?Ž«—eë W?}JK*« ¡UCIë W?ÄUÁ≈ vÃ≈ UŽœË ¨–uHMë ‰ö?G²Ý« ÂbŽ sL?C|  UÂdAKà Êu½UÁ l{uÐ VÃUÞË ¨U?N}KŽ vÃ≈ U?ŽœË ¨W?}?ÄuJ(«  U?N?'« iFÐ n ?Fð sÄ s}M?Þ«u*« ·U?B½ù WÃËbë fK−?ÄË È—«œù« ¨rNà W??}?ŽU??L?²??łô«  UM}?ÄQ??²Kà ÂUE½ W??ÄU?Á≈ vÃ≈Ë ¨s?}?Šö??HÃ«Ë ‰U?L??Fë —u?ł_ v½œ√ b??Š l{Ë ÆtKŠ«dÄ q v r}KF²Ã« W}½U−Ä vÃ≈ UŽœË ¨WÃUD³Ã«Ë Wšu }AÃ«Ë ÷d*« b{ s}ÄQ²Ã«Ë bL?×Ä Ê√ b?ÂR½ UMKF−| U?Ä «c¼Ë ¨bFÐ UL?} …—u?¦Ã« ‰Ułdà UÎL?NKÄ  «uŽbë Ác¼ sÄ d?}¦? ÊU Ʊπµ≤ u}Ãu| …—u¦Ã «ËbNÄ s|cë »UÒ²Jë “dÐ√ sÄ «ÎbŠ«Ë ÊU —ËbMÄ ∫W}H×Bë tðôUIÄ v UN'UŽ v²Ã« U|UCIë sÄ Ã–ULMà ÷«dF²Ý« vK| UL} Ë ∫W}ÝU} ë U|UCIë ∫ôË√ W}KÁ_«  UÄuJŠ vKŽ Âu−Në ©±® q¦9 ôË W|—u?²?Ýœ d?}ž U?N½√ U?NÃË√ ∫WŁöŁ »U?³?Ý_ VÃU?Gë v W?}KÁ_«  U?ÄuJŠ —ËbMÄ rłU¼ π
 • 72. vKŽ Èb²Fð UN½√ UN¦ÃUŁË ¨ÂU²Ã« ¡ö'« v¼Ë U?}KFë sÞuë W}CIÐ iNMð ô UN½√ UN}½UŁË ¨WÄ_« ÆsÞuë ‚uI×Ð Êu³ÃUD| s|cë s}MÞ«u*«  U|dŠ sÄË ¨vý«dIMë vL?N œuL×?Ä® W}KÁ_«  UÄuJŠ vKŽ t?Äu−¼ v —ËbMÄ bL×?Ä bM²Ý« ∫ôË√ rJ(« vÃu??²| Ê√ vG??³M| t½√ √b??³?Ä v?Ã≈ ©Èd?š√ …d??Ä vý«d?I?Më rŁ ¨vÁb?? q}?ŽU??L?Ý≈ Áb??FÐ bMŽ W? U Ð ¨tà W?}Žd?ý WK¦2 ÊuJ² ¨t𜫗≈ q?ÄUJÐ U¼—U²? |Ë VFAë U?NMŽ v{d|  «—«“Ë ÆW}ÃËbë q U;« v UNLÝUÐ Y|b(« Ë√ ¨W}zUM¦Ã«  U{ËUH*« v WÄ_« rÝUÐ ÷ËUH²Ã« dN?ý√ WF ð vý«d?IMë WÄuJŠ XCÁ Ê√ b?FÐ ©≤∞®ånÁu*« ÃöŽò ∫t½«uMŽ tà ‰UI?Ä v V²Â b}ÃUI?²Ã« vCIðò∫‰uI| ÆÆWÄuJ(« s|uJ²Ð √b³? ÆÆÃöFë «Îœb×ÄË nFCë »U³?Ý√ UM}³Ä ©≤±® ¨ÊU*d?³Ã« v W?}?³Kž_« VŠU? »e?(« sÄ UÄ≈ W?ÄuJŠ q? ÊuJ²ð ÊQÐ W?×}?×?Bë W|—u?²?Ýbë Ác¼ v Ë ¨»«e??Š_« sÄ »e??( W??×?{«Ë W??}??³Kž√ „UM¼ sJ?ð rà «–≈ ¨W?H?KðR?Ä »«e??Š√ sÄ U??Ä≈Ë lÄË ÆÊU*d?³Ã« v Á—U?B½√ œb?Fà W|ËU ?Ä »e?Š q sÄ ¡«—“uë œb?Ž s}Ð V Më ÊuJð WÃU?(« sÄ œb??Ž rNM?Ä ÌqJà vK²?JÃ«Ë È—u??²??ÝbÃ«Ë Èb??F? ?ë WŁö??¦Ã« »«e??Š_« ÈdM Âu??}ë dE?M½ pÖ sÄ »d?I| U?Ä s}|—u?²?ÝbKÃË VzU½ WzU?Ä vKŽ b|e| U?Ä s}|b?F? Kà Ê√ lÄ ¨d?šxà ËU? Ì ?Ä ¡«—“uë Æå–Ëcý ‰Ë√ «c¼Ë Æs}ŁöŁ sÄ qÁ√ ô≈ UNà f}K WK²Jë UÄ√Ë ¨s}F³ ë U|Ëò W?} ö?²zô« W?ÄuJ(« v ¡UC?Ž_« ¡ôR¼ s}Ð f½U?−²Ã« Âb?FÐ oKF?²?} d?šü« –ËcAë U?Ä√ Ë√ f½U−²Ã« s?Ä ¡vý rNM}Ð ÊUÂË ¨¡«—“uë œbŽ W³? ½ v –ËcAë vKŽ dB²?Á« bÁ dÄ_« X}à U?Ä mK³??Ä ÂU?FÃ«Ë ’U?)« ·d??F| ¨‰U?ł— sÄ Êü« W½uJÄ …—«“uÃU?? Æ…b?Šu*« …œU?}??Ië Ë√ ÂUEMë f}z—Ë ¨Âu???²J*«Ë d¼UE?ë ¡U|d??³Jë s?Ä Ÿ«u½√Ë f UMðË  U??Äu???B??š sÄ rNM}?Ð ‰«e| ôË ÊU?? s}?Ð nÃR|Ë ¨r?N???ŠU???L???ł œd| Ê√ l}D?²??? | U???Ä U???NzU???C???Ž√ v?KŽ –u???HM?ë sÄ pKL?| ô ¡«—“uë Æåv½U¦Ã« –ËcAë u¼ «c¼Ë ÆÆr¼œuN−Ä d?}ž W?ÄuJ(« Ác¼ ÃU?²½≈ rIFÐ qB?²|Ë ¨s}?IÐU ë s|d?Ä_« vKŽ Vðd?²}? YÃU?¦Ã« –ËcAë U?Ä√ U}½UŁ ¨ÆÆ¡«—“uë s}?Ð  U ö)« …d?¦Â ÎôË√ò ∫tÃuIÐ rI?Fë «c¼ »U³Ý√ —ËbM?Ä œb×|Ë ¨W Î ½U?−²*« å¡UM³Ã« sÄ Îôb?Ð Âb?Në vÃ≈Ë ¨œö?³Ã« W?×KB?* qL?Fë sÄ ÎôbÐ ÂU?I?²½ô« vÃ≈ W??ÄuJ(« ·«d?B½« s}ÐË ¨W?}K?Á_« »«e?Š√ sÄ W?HÃR*« W?ÄuJ(« s?}Ð vÐe?(« Ÿ«d?Bë v½U?¦Ã« V³?? ë X% d?Âc|Ë vÐU?−|ù« qL?F?ë sŽ ·«d?B½ô« vÃ≈ ÈœR| «c¼Ë ÆÆrJ(« ×U?š u¼Ë ©b?? uë® W?}?³Kž_« »e?Š ÆYÃU¦Ã« –ËcAë u¼ pÃ–Ë ¨U}ł—UšË U}Kš«œ œö³Ã« WÄb) Î Î ‰uI}? WÄuJ(« nF{ u¼Ë ¨ÃU?²½ù« rIŽË ¡«—“uë f½U& ÂbŽ vKŽ Vðd?²| UÄ vÃ≈ qB| rŁ vH? ¨¡«u? ë vKŽ W?}?Kš«bÃ«Ë W?}?ł—U?)« œö?³Ã«  U|d?Š vKŽ ZzU?²Më √u?Ý√ p?Ãcà X½U?Âò ∫tMŽ W{ËU?H*UÐ bŽË vKŽ q?B% Ê√ ôË qÐ ¨W{ËU?H*« »UÐ `²Hð Ê√ Âu?}ë vÃ≈ lD² ?ð rà ×U)« b¼U?ł U?Ä Œu?}?Aë fK?−?Ä b¼U?ł  U|d?(« ‰U?−?Ä v Ë ÆÆÆ…d?}D)« qzU? ?*« v «d?²K$≈ lÄ ÊUL?{ ô q}¾{ ¡vý vÃ≈ ô≈ W?ÄuJ(« lÄ qB| Ê√ lD² | rK W}? dFë ÂUJŠ_« œu}?Á pH}à ±∞
 • 73. W|d???(«Ë Ÿ«b?Ðù« W|d???ŠË W??? U???×????Bë W|d???Š ‚ö?ÞSÐ ¡«—“uë f?K−???Ä sÄ —«d???Á u?¼Ë ¨t???}??? ÆlЫdë –ËcAë u¼ «c¼Ë ÆåW}B Aë v²Ã« WKJA*« vÃ≈ WKJAÄ sÄ Îö?I²MÄ Á–ËcýË rzUIë l?{uë œU tÃUIÄ v —Ëb?MÄ œbŠ bIà ∫ UÄbI*« Ác¼ qJÐ tà bNÄ Ècë nÁu*« ÃöŽ v t|√— vÃ≈ vN²M| rŁ ¨UN}KŽ Vðd²ðË UN}Kð ¨`{«Ë Ãö?Fë ø…–UAë d¼UE*« Ác¼ q Õö? ù bÐ tMÄ b?F| rà Ècë ÃöFë u¼ U?Ä Êü«Ëò …—œUÁ ôË ¡U?I³Kà W?(U d?}ž o(« v UN?½_ WÄuJ(« Ác¼ WÃU?I²Ý« »u?łË v h K²| u¼Ë ÆåW}{U*« ·U−Fë dNý√ WF ²Ã« WÐd& bFÐ ¨t}KŽ sÄ VÃUD| s?Ä vKŽ U?L?N|b??F?²Ã vÁb? q?}?ŽU?L?Ý≈ vý«d??IMë v²?ÄuJ?Š —ËbMÄ rłU¼ ∫U?}½UŁ Î ”U?³Ž Èd?Ðu WŁœU?Š VI?Ž U?ÎH}M?Ž UÄu?−¼ vý«d?IMë W?ÄuJŠ rłU?N Æs?Þuë ‚uI?×Ð VF?Aë Î ¡UGÃSÐ W?ÄuJ(« s}³ÃUDÄ ¨‰Ë_« œ«R WF?ÄUł W³KÞ U¼œU?Á …d¼UEÄ ±π¥∂Ø≤Øπ v XFÁË v²Ã« Ʊπ≥∂ …b¼U??F?0 U??NJ 9 U??}?½UD|dÐ X?MKŽ√ Ê√ b??FÐ ¨Ê«œu?? ?ë v²??}??ÁU??H?ð«Ë ±π≥∂ …b¼U??F??Ä Ê«uMFë «c¼ qL×| ‰U?IÄ v åW}?−L¼ò t½QÐ W³KDë ¡ôR¼ vKŽ W?ÄuJ(« Ê«ËbŽ —ËbMÄ n ËË W|œU?(« W?ŽU? ë v ò ∫‰U?I? ¨W?F?AÐ nMŽ Àœ«u?Š sÄ Áb¼U?ý U?Ä ¡«d?IKà n ËË ©≤≤®t? ?H½ ÈdB*« »U?³Aë l³ý√ bÁ Èd?B*« f}Ãu³Ã« Ê√ U½d³ | Êu?H}K²Ã« ‚œ fÄ√ ÕU³ s?Ä …dAŽ ¨vÝU Š≈ dHM ¨rN?zUÄbÐ X³Cš v²Ã« ÷—_« vKŽ vŽd rNMÄ  U¾*« „dð ¨U? Ίd³Ä UÎÐd{ ô U½√ U¼Ë ÆXF?L??Ý U?Ä vÝ√— vM}?FÐ È—_ ¨WÐd??Ž vÃ≈ XŽd?Ý√Ë ¨v½bÐ Òd?F??A?Á«Ë ¨vÄœ vKžË ‰eMÄË ¨…e}?'« —bM³Ð XHÞ bIÃò ÆÆåWÃË–d*« …d}?¦*« W}−L?Në d}GÐ X|√— U?Ä n √ Ê√ l}D²Ý√ X|√— …e}'« —bMÐ v Æ¡«u? ë vKŽ Èe |Ë Êe×| UÄ X|√d ¨WL|bI?ë dBÄ r ÁË ¨pÐ …œ«dÐ Ÿ—UÝË ¨XÁe?Ä v²Ã« W³KDë  UÝ«dÂË V²? k(« ¡u à v¼Ë ¨WÂd?F*« —UŁPÐ s}²KL×Ä s}?²ÐdŽ °dBMë tà - Ê√ bFÐ UNFLł vÃ≈ f}Ãu³Ã« sÄ rNMÄ ¨rNzU?ÄbÐ s}KK³?Ä ¨W?³KÞ d?}žË W?³KÞ ¨ÊU?³?Aë sÄ  «d?AŽ X|√— s−? ë WÃU? v Ë „«–Ë ¨¡U?Äb?ë tMÄ d?−??HM| Ècë t??Ý√— vKŽ Áb| l{Ë «c?¼ ¨s}½_« sŽ e?−??F| sÄ rN?MÄË ¨s¾| ¨rÃ_« sÄ t½U?MÝ√ pDBð YÃUŁË ¨d?? ? Ë√ Âb?? U?NÐU?? √ v²Ã« t??FK{√ sÄ lK{ vK?Ž vM×½« ÆådzU¦Ã« rÃ_« fHMë v „d× ¨tNłË hKIð bÁ lЫ—Ë Ò »U?³?ý lL?Á v W??}?−?L?Në Ác¼ q¦?Ä vÃ≈ Q?−K?ð v²Ã« pKð W?ÄuJŠ W|√ ∫«c¼ q? b?FÐ XáU? ðËò d?}?ž rNà W|U?ž ôË ¨ U?Ý«dJ?Ã«Ë V²Jë d?}?ž rN|b|QÐ Õö?Ý ôË ¨W?}?LKÝ …d?¼UEÄ v ÊËd?}? | Æ—«bÁ_« b| v Âu}ë WIKF*« r¼œöÐ W}CÁ u×½ vMÞuë r¼—uFý —UNþ≈ qJMð rŁ ¨sÞuë ‚uI×Ð W³ÃUD*« v nFCðË UN²ÝU}Ý v j³ ²ð ¨WÄuJ(« Ác¼ dÄ√ V}−Ž …—«d?Š v? Êu?³ÃUD|Ë ¨nF??Cë «c¼ ÊËd?I?| ôË ¨W?ÝU?}?? ë Ác¼ Êu?C?? d| rN½_ W??Ä_« ¡UMÐQÐ ÆåtÁuIŠ q}Më Èœ«Ë vÃ≈ œd|Ë U½œöÐ sŽ q²;« uK−| ÊQÐ ÊUL|≈Ë W??ÄuJ?Š U??N??²??HKšË ¨±π¥∂Ø≤رµ v? XDI??Ý√ vý«d??I?Më W??ÄuJŠ v?KŽ Âu??−??NKà W???−??}??²½Ë ±±
 • 74. cMÄ ≠ v³?F?A?ë ”U?L?(« lL?Á W?ÄuJŠ X½U? U??N½_ U?N?L?łU¼ —ËbMÄ sJà ¨v?Áb? q}?ŽU?L?Ý≈ ¡«b²?ŽôUÐ U¼bN?Ž  √bÐ UN½√ W?ÄuJ(« ÁcNà —ËbMÄ ¡«b?Ž ¡«—Ë dýU³*« V³? Ã«Ë ÆvÃË_« WE×Kë rN?²}MÞË XŠd?−? ¨W}?LKÝ  «d¼UEÄ v rN?³C?ž sŽ ÊËd?³F| s|cë s}*U? *« s}?}MÞuë vKŽ …UM'«ò Ê«u?MŽ X% V²?J ¨å¡U??L¼œò r?N½QÐ W??³?KDÃ«Ë ‰U??L???Fë sÄ s|d?¼UE²*« X?L??Nð« U???ÄbMŽ oŠ v rŁQðË qÐ ¨W?|d?B*« W?ÄuJ(« ‰–U? ?²ð Ê√ u¼ Êe?;« ¡vAëò ∫‰u?I| Æ©≤≥®åÊu?−?²?×| UN½_ s×½ UMH×? —œUBð ULM}Ð ¨UM}KŽ Èd²?HðË ¨UMLłUNð W|e}K$ù« n×Bë „d?²² ¨sÞuë ¨W|d?B*« n×?Bë  —œU? –≈ U?N?²?}ÃU|Ë ÆÆs}MÞ«u*«Ë s?Þuë u?×½ U?N?}KŽ V−| U?Ä qÁ√ ÈœRð W}½UD|d³Ã«  UDK ë XF «œ U?L ¨UMŽ ŸU bë ¡VFÐ XKI²Ý« bÁ W|—UL?F²Ýô« n×Bë XÂdðË vKŽ U??C|√ v¼ qL?% r?K X×?²??Ý« U?N?²??}à U| qÐ ¨s|d??²?N?²?? Î *« ZL??Në U¼œuMł sŽ qÞU??³ÃUÐ ¡u? Ð Á—cMð rÃË ¨tÂd?% W}?Hš bÌ|√ ÊQÐË ¨¡U?L¼bë sÄ t½QÐ t?LN?²ð rÃË ¨ vÐ_« ÈdB*« VF?Aë Ò s}??(« ÊU??ŠË ¨s?Äeë U??N??}KŽ ‰U?Þ v²Ã« tM?ÞË VÃUD* VC???Gë vKŽ d??L??²??Ý« u?¼ «–≈ »«c??Fë ÆåUNI}Iײà vÃ≈ s}?|d??B*« l b?ð Ê√ b|dð qłd?ë U??N|√ bÌ|√ È√ò ∫vÁb??? q}??ŽU??L???Ý≈ vÃ≈ t??¦|b???Š t??łËË ¨d|“uë U??N|√ d?}?Að ¡U??L¼œ È√ vÃ≈ rŁ øb?³??F?²? ?*« rNÃö?I?²??Ý«Ë ¨WÐuK *« rN??²|d?×Ð W??³ÃUD*« øW?³KDë d?}?ž Á«uKÐ „d?% ô sÞuë Ê√ sEð q?¼ øW?³KDë ·u?H? v «u?Ýb½« b?Á rN½√ vŽbðË ©≤¥®ÆåøtK}³Ý v b¼U& Ê√Ë ¨UNMÞË V% Ê√ v UNIŠ ¡UL¼bë vKŽ dJMð q¼ ∫sÞuë U|UCIÐ iNMð ô v²Ã« W}KÁ_«  UÄuJŠ vKŽ Âu−Në Î ∫U¦ÃUŁ Ác¼ sŽ V²?J}à —ËbMÄ œU??Ž ¨XL?Bë W??ÝU?}??Ý q «ËË ¨WDK? ë vÃ≈ vý«d?I?Më œU?Ž U??ÄbMŽ Ê≈ò ∫‰u?I| ©≤µ®åe??−?ŽË ÷u?L??žò∫Ê«uMŽ X% V²? ÆÆs?Þuë `ÃU?B?Ä —b??Nð v²Ã« W?ÝU??}? ë Ê√ r}?LBðË Âe?Ž v sKF?²? ¨WÝU?}? ë W?×{«Ë W|u?Á W?ŽU−?ý W?ÄuJŠ vÃ≈ W?łUŠ v œö?³Ã« rŁ ¨ÎôË√ —U?L?F?²Ýô« s?Ä hK ?²ð vJà pÃ–Ë ¨vÃËbë œU?}?(« nÁu?Ä ·u?Áuë  —dÁ b?Á d?B?Ä lÄ l UM*« ‰œU³?²Ð W}I?}I(« U?N(UB?Ä oI% vJà «d}?š√Ë ¨U}½UŁ »Ëd(«  ö?|Ë VM−²ð vJà ΠΠU?L ¡vý Âu?}ë Áœb?N| ô Ècë v*UFë Âö? ë Âb? ð UL? ¨U?N ?H½ Âb? ð pÃcÐË ¨‰Ëbë W U? ÆÆq²J²Ã« ÁœbN| W?}C?Á UN?FÄ  d?IN?Ið Wł—œ v?Ã≈ U¼e−?ŽË UN?²ÝU?}Ý ÷u?LG?Ð W}ÃU?(« WÄuJ(« XK Ë b?Ià W??}MÞu?ë W??}??C??Ië W??ÄuJ(« pK?ð ZÃU??Fð Ê√ sÄ ÎôbÐË ¨W??}?Kš«bë ‰«u??Š_« XÐdD?{«Ë ¨sÞuë ¨—UMÃ«Ë b|b?(U?Ð œö?³Ã« c?š√ ô≈ U?Nà Òr¼ ôË X×?³?? √ ¨`}?×?Bë Ãö?Fë W?}K?š«bë qÂU?A*«Ë l}D² | rÂU?Š ÒÈ√ Ê_ ªWÝU} ë v ¨”ö? ≈  «—UÄ√ UNK Ác¼Ë ¨W?}Fłdë  UF|d?A²Ã« sÝË V J?| Ê√ l}D²?? ?| ô rÂU??Š q sJ?ÃË ¨VF??Aë vK?Ž W|œU??Ä …u??Á sÄ t?|b| s}Ð U??Ä j?K | Ê√ …¡U?H? vÃ≈ ÃU?²?×| pÖ Ê_ ªW?}zU?A½ù« W?ÝU?} ?Ã«Ë Z²M*« Õö? ùUÐ t½UM¾?LÞ«Ë VF?Aë U?{— ÆåÁb}|QðË VFAë WI¦Ð l²L²Ã« sŽ ÎöC ¨…√œU³*«Ë È√dë v …√dłË ¨…“U²2 ±≤
 • 75. gÄ«uNë vÃUFë b?NF*« v vL|œU?Â_« qLFë sŽ nÁu?²| rà tMJà ¨±π¥≥ WMÝ W?FÄU'« sÄ —ËbM?Ä bL×?Ä ‰UI?²Ý« ©±® W?FÄU?' lÐU?²Ã« W}Ðd?Fë  U?Ý«—bë bN?F?ÄË ¨q}¦?L?²Ã« bN?F?ÄË ¨…d¼UIë W?F?ÄUł ¨»«œü« W?}KJà lÐU?²Ã« W? U×?BKà ÆW}ÐdFë ‰Ëbë Ʊ∑¥ ¨±∑≥’ ¨±π∂µ ¨‰öNë —«œ ¨ÊuŁbײ| ¡UÐœ√ …dAŽ ¨…—«Ëœ œ«R ©≤® Ʊ∑𠨱∑∏’ ∫oÐU ë ©≥® ¡Uł UÄ W?Fł«dÄ sJL| WÃUI?²ÝôUÐ XN²½« v²Ã« WF?ÄU'UÐ WJzUAë t²?ÁöŽ sŽ q} UH²Ã« s?Ä b|e*« W dF* ©¥® —ËbMÄ bL×?Äò t½«uMŽ —uD ë Ác¼ W³ðUJà ‰UIÄ W?Fł«dÄ pÃc sJL|Ë ¨±π± ≠ ±∏∑’ …—«Ëœ œ«R? »U²Â v Æ≤∞∞≤ W}½u| ¨u|UÄ a|—U²Ð Ÿ«bÐ≈ WK−Ä v —uAMÄ åbŠ√ ÁdÂc| ô vMÞË q{UMÄ Æ±π¥µØ∑Ø≤∂ ¨ÈdB*« b uë …b|dł ¨s− ë ‚ULŽ√ sÄ ∫‰UIÄ ©µ® Æ≤≤∞’ ¨»U²JKà WÄUFë W|dB*« W¾}Në ¨vÐœ_« bIMë v  «¡«dÁ ¨—uHBŽ dÐUłÆœ ©∂® Æ≤≤±’ ¨oÐU ë ©∑® Ʊπ∂¥Ø±≤ر¥ ¨WÝU} ÃUÐ ÔXKG²ý« «–U* ∫‰UIÄ ¨nÝu}ë“Ë— WK−Ä ©∏® q$ u¼Ë ¨±π∞πر∞Øπ v bÃË vL?N? e|e?Ž —u?²?Âbë d?ŽU?AÃ«Ë vÝU?}? Ã«Ë vH?×?BÃ«Ë v½u½U?Ië u¼ ©π® ‚u?I(« f½U? ?}à vKŽ ‰Ë_« œ«R W?F?ÄUł sÄ qB?Š U?ýUÐ WF?L?ł vLN? Âö ?ëb³?Ž d}?³Jë Èb? uë VDIë œU?ŽË Æf|—UÐ sÄ ±π≥∏ WMÝ Êu½U?Ië v? Á«—u²?Âbë v?KŽ qB?ŠË ¨å±π≥± WMÝ W?}Ðd?Fë W?GKë v ò »«œü«Ë ±π¥¥ WMÝ vÄuJ(« qL?Fë sÄ ‰U?I?²Ý« r?Ł ¨WDK²<« r?ÂU;UÐ WÐU?}MKà Îö?}?ÂË qL?F}à ±π¥≤ WMÝ d?B?Ä vÃ≈ „—UýË ¨W?}ÝU} ë tðôU?I0 Èd³Jë b uë n×? vLN e|eŽ ÈdŁ√ Æ…U?ÄU;«Ë W U?×BÃ«Ë WÝU}? Kà ⁄dHðË ÊU*d³?ë qšœË W|b uë WF?}KDë v «Î“—UÐ «u?CŽ ÊU ÆW?Ä_«  u Î Ë Èd?B*« b uë v WÐU?²Jë —ËbMÄ bL?×Ä vLN? e|eŽ bNA?²Ý« ÆW|b Ë ÊuJð Ê√ q³?Á W|dBÄ W}MÞË t?} tH?Á«uÄ X½UÂË W}ÃU?L'« …dz«œ sŽ ±πµ∞ WMÝ ÆU|UCIë ÈbŠ≈ v WF «dLKà tI|dÞ v u¼Ë ±πµ≤صر v iÄUž …—U}Ý ÀœUŠ v Ʊπ∂≠ ±πµ’ ¨ÊuŁbײ| ¡UÐœ√ …dAŽ ©±∞® Æ±π¥’ ¨oÐU ë ©±±® Æ±πµ’ ¨oÐU ë ©±≤® Ʊπ∂’ ¨ÊuŁbײ| ¡UÐœ√ …dAŽ ©±≥® Ʊπ¥∏Ø∂Ø≤∞ ¨Œu}Aë fK−Ä v W|bŽUB²Ã« Vz«dCë ¨WÄ_«  u …b|dł ©±¥® Æ≤≤≥ ¨≤≤≤’ ¨vÐœ_« bIMë v  «¡«dÁ ©±µ® Ʊπ∑’ ¨ÊuŁbײ| ¡UÐœ√ …dAŽ ©±∂® Æ≤∞∞ ≠ ±ππ’ ¨oÐU ë ©±∑® Ʊπ∏’ ¨oÐU ë ©±∏® Ʊπ∂¥Ø±≤ر¥ ¨WÝU} ÃUÐ XKG²ý« «–U* ¨nÝu}ë“Ë— ©±π® Ʊπ¥µØ±±Ø±∂ ¨ÈdB*« b uë …b|dł ©≤∞® Ʊπ¥µØ≤Ø≤¥ v d¼UÄ bLŠ√ —u²Âbë ‰U}²ž« VIŽ …—«“uë WÝUz— vý«dIMë vÃuð ©≤±® Ʊπ¥∂Ø≤ر∞ ¨ÈdB*« b uë …b|dł ©≤≤® Ʊπ¥∂Ø≤Ø≤≥ ¨ÈdB*« b uë …b|dł ©≤≥® r¼—cM|Ë ¨rN?²?}MÞË Õd?−| ¡«—“uë f?}z—Ë ¨s}|d?B*« ÊuK²?I| e?}K$ù« ∫‰U?I?Ä ¨Èd?B*« b? uë …b|d?ł ©≤¥® Ʊπ¥∂Ø≤Ø≤≤ ¨—u³¦Ã«Ë q|uÃUРƱπ¥∏Ø¥Ø≤¥ ¨WÄ_«  u …b|dł ©≤µ® ±≥
 • 76. ‫‪‬‬ ‫‪:  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﻥ "ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ" ﻋﻥ "ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ"، ﻗﺩﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺩﻨﺎﻩ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻤﻬﻤـﺔ‬ ‫ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻋﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴـﺩ‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺩﻡ ﻋﻥ "ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ" ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺴﻘﻭﻁﻬﺎ.. ﻭﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ "ﻤﺎ‬ ‫ﻫﻨﺎﻟﻙ" ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻔﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻤﺅﻟﻔﻬـﺎ ﻱ‬ ‫ﺠﺭﻴﺩﺓ "ﺍﻟﻤﻘﻁﻡ" ﻭﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ "ﻜﺎﻥ ﻭﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺁﺨـﺭ ﻴﺸـﻴﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤﻘﻘﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺸﻐﻠﻨﻲ ﻫﻭ "ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ".‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻤﺸﻐﻭﻻ ﺒﺈﻀﺎﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻅﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ. ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻋـﻥ ﺒﺤﺜـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤل ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜﺸﻑ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻠﻪ. ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺴﺎﻩ. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.. ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ..‬
 • 77. ‫ﻴﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ.‬ ‫"ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٣٦٩١ ﻨﺸﺭﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﻤﺠﻠ ‪‬ﺍ ﻴﻀﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺩ ﺠﻤﺎل‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، ﻭﻀﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﻨ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ.‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺼـﻭﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻨﺴﺨﻬﺎ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻬ ‪‬ﺎ"‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ ﻫﺩﻓﻪ ﻭﻏﺎﻴﺘﻪ.‬ ‫"ﺭﺍﺠ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺃﻥ ﺃﻀﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨـﺹ ﺍﻷﻓﻐـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻭﺤﺩﻫﻡ. ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﺨﺹ ﻋﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ".‬ ‫ﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﻬﺎ. ﻜﻴﻑ ﺩﺨل ﻤﺤﺎﻓﻠﻬﺎ. ﻭﺍﺭﺘﻘـﻰ‬ ‫ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ.. ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﺎﺠﻤﻬﺎ.‬ ‫ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ:‬ ‫"ﻟﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺘﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﺴﻨﺔ ٣٦٩١ ﻋـﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤـﺎﻕ ﺒﺈﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل. ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ٢٢ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٩٣١ ﻫــ )ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـﻕ ١٣ ﻤـﺎﺭﺱ‬ ‫٥٧٨١( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﺨﻁﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴل.‬ ‫"ﻴﻘﻭل ﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺴﺔ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺒﻠﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ‬ ‫ﺴﺒﻌﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﺴﻨﺔ، ﺒﺄﻨﻲ ﺃﺭﺠﻭ ﻤﻥ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﻥ ﻓﻼﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺃﻋﻨﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻭﺍﻟﺯﻟل ﻤﺼﻭﻥ ﻴﻤﻨﻭﺍ ﻋﻠﻲ، ﻭﻴﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺒﻘﺒـﻭﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭ، ﻭﺒﺈﺩﺨﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻤﻔﺘﺨﺭ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻡ ﺍﻟﻔﻀل.‬ ‫ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺒﻠﻲ.‬ ‫ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻁﻐﻥ ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻨﻴﺔ ﺩﺨﻠﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻴﻥ، ﻭﺒـﺩﺃﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )٣٦٨١ ـ ٩٧٨١( ﻭﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ٨٦٩١ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺤﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺤﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒـﺎﻟﻌﺭﺵ، ﺃﺴـﺘﺎ ﹰﺍ‬ ‫ﺫ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻤﺤﻔل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ".‬
 • 78. ‫ﻭﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل. ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻘـل‬ ‫ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﻨﺼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﺴﻲﺀ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘـﺎﺀ..‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻗﺒل ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻠﻊ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل. ﻭﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.‬ ‫"ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﻊ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻜﺎﻥ ﺠﺭﺃﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺯﻤﺎﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻓﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﺘﻁﻭﻉ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﻨ ‪‬ﺎ ﻭﺘﻘﺭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻟﻠﺨﺩﻴﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ )ﺘﻭﻓﻴﻕ( ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻭﻋﻀﻭ ﻤﺤﻔﻠﻪ، ﻭﺘﻌﺒﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﺒﻴﻪ.." ﺜﻡ ﻴﻘﻭل ﺸﻠﺵ:‬ ‫"ﻭﺒﻌﺩ ﻁﺭﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ )ﺃﻏﺴﻁﺱ ٩٧٩١، ﺘﺸﺘﺕ ﺇﺨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺴـﻭﻨﻴﻭﻥ، ﻭﻟـﻡ ﻴﺒـﻕ‬ ‫ﺴﻭﻯ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺤﻠﻴﻡ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،‬ ‫ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺨﺼﻤﻬﻡ )ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل(.‬ ‫ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻭﺩﻟﺕ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻭﻴﺒـﺩﺃﻫﺎ ﺒﻬـﺎﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻭﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ:‬ ‫"ﻨﻠﻤﺱ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺴﻤﻭ ﺤﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻷﺴﺘﺎﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨـﺎ‬ ‫ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ )ﻜﺘﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻋﺎﻡ ٣٨٨١ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ(.‬ ‫"ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ )٩٤٨١ ـ ٥٠٩١( ﺃﺨﻠﺹ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻷﺴﺘﺎﺫﻩ ﺍﻷﻓﻐـﺎﻨﻲ )٧٢٨١ ـ ٧٩٨١(.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻁﻭل ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺴـﻴﺭﺓ ﻷﺴـﺘﺎﺫﻩ‬ ‫ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻁﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ. ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻭﻫﻭ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺃﻫﻤﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺭﺓ".‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ:‬ ‫"ﺒﻘﻴﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺒﺄﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻀـﻡ ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻷﻓﻐـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻪ. ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔـﻭﻅ ﺒﻤﻜﺘﺒـﻪ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻫﻭ ٤٢ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٤٨٨١. ﻭﻗﺩ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﺤﻭل‬ ‫ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺍﻟﻭﺜﻘﻰ". ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻗﺩ ﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨـﺭ ٢٨٨١ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﻨﻠﻤﺱ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ )٣٨٨١( ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺇﻋـﺯﺍﺯ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻷﺴﺘﺎﺫﻩ.‬ ‫"ﻤﻭﻻﻱ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺤﻔﻅﻪ ﺍﷲ ﻭﺃﻴﺩ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ".‬
 • 79. ‫ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺃﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺃﻜﺘﺏ ﺇﻟﻴﻙ، ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻙ، ﺼـﻨﻌﺘﻨﺎ‬ ‫ﺒﻴﺩﻴﻙ، ﻭﺃﻓﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩﻨﺎ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻨﺸﺄﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻴﻙ ﻋﺭﻓﻨـﺎ ﺃﻨﻔﺴـﻨﺎ،‬ ‫ﻭﺒﻙ ﻋﺭﻓﻨﺎﻙ، ﻭﺒﻙ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ".‬ ‫ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻋﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻴﻘﻭل ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺸﻠﺵ ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ:‬ ‫"ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺜـﻡ ﺃﺼـﺒﺢ ﺼـﺤﻔ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺸﺎﻋ ‪‬ﺍ ﻭﻤﺤﺎﻤ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺘﻭﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺸﺭﻕ" ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ، ﺜﻡ ﻋﻤل ﻤﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ "ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ" ﺒﻌﺩ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻁﺭﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، ﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺴﺠﻥ ﻭﻨﻔﻰ‬ ‫ﻤﻊ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻓﺸل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻔﺎﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.. ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﻭﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻪ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒـﺩﻩ‬ ‫ﻭﺴﻌﺩ ﺯﻏﻠﻭل ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭ ﺒﻌﺩ ﺭﺤﻴـل‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ـ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ـ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ، ﻭﻴﻭﻀﺢ‬ ‫ﻷﺴﺘﺎﺫﻩ ﻤﻭﻗ ﹰﺎ ﺒﻠﻐﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻤﻪ، ﻭﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺠﺭﻴﺩﺓ "ﺍﻷﻫـﺭﺍﻡ" ﻤـﻥ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ.‬ ‫ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﻤﺅﻟﻑ ﻜﺘﺎﺏ "ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ" )ﺒـﺎﻜﻭﺭﺓ ﺇﺼـﺩﺍﺭﺍﺕ"‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ( ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻟﻪ ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓـﺔ" ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ!(.‬ ‫"ﻟﻤﺎ ﻋﺯل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺎﻡ ٩٧٨١ ﻭﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﻟﺤﻕ ﺒـﻪ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤـﻭﻴﻠﺤﻲ ﻭﻋﻤـل‬ ‫ﺴﻜﺭﺘﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻪ، ﺜﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﻟﻪ ﻏﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ" ﻟﻠﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﻏﺭﻴﻤـﻪ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻏﺎﺯﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻟﺒﺙ ﺃﻥ ﻨﺸﺏ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭل ﻭﺍﻟﺴـﻜﺭﺘﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ" ﻓﺎﻓﺘﺭﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٥٨٨١ ﻭﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﻠﺢ‬ ‫ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺘﺭﻙ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻌﺯ ‪‬ﺍ ﻤﻜﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ.. ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺃﺼﺩﺭ ﻜﺘﺎ ‪‬ﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ"، ﻓﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻤـﺎ‬ ‫ﺒ‬
 • 80. ‫ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻋ ‪‬ﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻌﺎﺩ ‪‬ﺎ ﻟﻪ، ﺜﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻕ" ﻓـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻅل ﻴﻭﺍﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻋﺎﻡ ٦٠٩١ ﻋﻥ ٢٦ ﻋﺎ ‪‬ﺎ".‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﺼﺎﺤﺏ "ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ" ـ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ـ ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﻭﻋﺎﺵ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﺩﻩ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﺫﺓ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺠﻭﺩﺕ.‬ ‫ﻭﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ "ﺫﻜﺭ ﺒﻠﻨﺩﻥ ﺇﻥ ﺠﻭﺩﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺸـﺭﻁﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺜـﻡ ﻴﻘـﻭل‬ ‫"ﺩﺭﺱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺠﻭﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ، ﺜﻡ ﻋﻴﻨﻪ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺩﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻸﻭﺒﺭﺍ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻬﺎ ﺴﻨﺔ ٩٦٨١، ﻭﻗﺩ ﺃﻟﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﻴﺌﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﺼـﺭ،‬ ‫ﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﻨﻔﻲ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ، ﻭﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﻓﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺼﺭ ﺴـﻨﺔ‬ ‫٥٨٨١، ﻭﻋﻤل ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﺔ ٧٩٨١.‬ ‫ﺃﺭﺴل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺠﻭﺩﺕ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻵﺴﺘﺎﻨﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ٧٢ ﺃﺒﺭﻴل ٥٨٨١ ﻭﻫﻲ ﺭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﻴﻭﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺁﺨﺭ ﻟﻸﻓﻐـﺎﻨﻲ ﻭﻫـﻭ ﺃﺩﻴـﺏ ﺇﺴـﺤﻕ‬ ‫)٦٥٩١ ـ ٤٨٨١( ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺄﺨﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺇﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ.‬ ‫ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ "ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻱ" ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻨﺩﻴﻡ ﻜﺘﺎﺒـﻪ "ﺍﻟﻤﺴـﺎﻤﻴﺭ"‬ ‫ﻀﺩﻩ ﻭﻀﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺴﻤﻪ "ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻬﺩﻯ".‬ ‫ﻭﻴﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﺇﻨﻪ "ﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﺼﺎﺼﻴﻥ )ﺍﻟﺠﻭﺍﺴﻴﺱ( ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻟﻌﺏ ﺩﻭ ‪‬ﺍ ﻤﺩﻤ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﺒﺎﺭﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ".‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫"ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻱ ﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻟﻸﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ.. ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ.. ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ.. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺯﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻨﺨﻭﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﺭﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻴﺏ‬ ‫ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺘﺎ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻋـﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀـﻭﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺼﺤﺎﺏ ﺩﻋﻭﺘﻪ.‬ ‫"ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺸﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺭﺤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺴﺘﺎﻨﺔ ـ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﺃﺨﻴ ‪‬ﺍ ـ ﻓـﻲ ﺃﻭﺍﺌـل ﻴﻭﻟﻴـﻭ‬ ‫ﺭ‬ ‫٢٩٨١، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.. ﻗﺒل ﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ".‬ ‫***‬
 • 81. ‫ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺕ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ، ﻭﻜﻨﺕ ﺃﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺌﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻫﺩﺍﻨﻲ ﻜﺘﺎﺒﻲ "ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ" ﻭ"ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ" ﻭﻗﺎل ﻟﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻨﻪ ﻤﺸﻐﻭل ﺒﺠﻤﻊ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻀـﻴﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻭﻟﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.‬ ‫ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ.. ﺘﺭﻯ ﻫل ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﻠﺵ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻀﻴﻑ ﻭﻫل ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺸـﺭﻫﺎ‬ ‫ﻗﺒل ﺭﺤﻴﻠﻪ ﻋﻥ ﺩﻨﻴﺎﻨﺎ.. ﻭﻟﻌل ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﻁﻭﻁﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠـﺎﺩ.. ﺘﻨﺘﻅـﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﻨﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺭ.. ﺘﺭﻯ ﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋـﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ ﻟﻠﻌﻠﻤـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﻠﻴﻥ؟‬
 • 82. W «—œ U{dë WOM √Ë VCGë WOM √ …d¼“ bO ë WOMž_« rÃUŽ v UNŁbŠ√ v²Ã« WH? UFë …—u¦Ã« bFÐ ±π≤≥ ÂUŽ v g¹Ë—œ bOÝ qŠ— 5L$ ⁄ËeÐ b?NAð ¡UMGÃ«Ë vIO?Ýu*« WŠUÝ X½U? ¨tKOŠ— bFÐ X?Áuë pÖ v ÆWOMÞuë Æ»U¼uëb³Ž bL×ÄË Âu¦K Â√ ÆÆWLIë u×½ ULNI¹dÞ ‚d³Ã« WŽd Ð ÊUIA¹ s¹b¹bł …d¼UIKà vM ¢Ëež ¢WOKLFÐ XÄUÁ b?Á ¨ÍdB*« n¹dë VKÁ sÄ WÄœUIë Âu¦K Â√ X½U W?×K ÄË ¨ÊU?(_«Ë  U?LKJë sÄ WMI?²Ä …b¹b?ł  «—U?O²?šUÐË ¨tà qO?¦Ä ô e?−?FÄ  u?BÐ lDI?MÄ vŽU??L?²? ł« ¡U??ÂcÐË ¨W?O?M¹bë b??O?ýU½_«Ë `?O?ý«u??²Ã« ¡UMž v? WK¹uÞ W¹dŁ …d??³? Ð Êu?C?ž v ¨«cJ¼Ë ÆrKŽË W? U?IŁ sÄ UN?ðU U?Ä ÷u?Fð Ê« vKŽ »√œË —«d? UÐË ¨d?OEMë W¹bN*« …dOMÄ ¢¡UMGë WJKÄ ¢Ë ¢»dDë W½UDKÝ ¢XŠ«“√ bÁ Âu¦K Â√ X½U ¨qzöÁ  «uMÝ ÆWLIÃUÐ  œdH½«Ë ¨bLŠ√ WOײ ¢s¹dDIë WÐdDÄ ¢ “ËU&Ë ¨UNýdŽ sŽ 5Ð qIM²?ë sÄ …d?O?³? …d?³? š V ?²?« b?Á »U¼uëb??³?Ž b?L?×?Ä ÊU? ¨X?Áuë fH½ v ÊUÂË Æ¡UMGÃ«Ë vIO?Ýu*« ‰u √ rKF²¹ v «bNł ‰cÐË ¨ UO?Šd *« v ¡UMGÃ«Ë Õ—U *« d?ŠUÝ  u?BÐ ŸUD²?Ý«Ë Æ…dýU?³?Ä g¹Ë—œ bO?Ý sÄ d?O¦Jë rKF?²¹ Ê« tà ÕUð√ b?Á tEŠ qJ¹ ô rŽœË W¹U?ŽdÐ Ë ¨WOzU?MžË WO?IO?ÝuÄ ¢ U?ÝU³?²?Á«¢Ë ¨ «d¹uDðË ¨ «b¹b&Ë ¨q¼c?Ä ±
 • 83. W?L?Á vÃ≈ b?F?B¹ Ê« ¨d?O?³? vŽU?L²?ł« ¡U?ÂcÐ U?C¹√Ë ¨wÁu?ý b?L?Š« ¡«d?F?Aë d?O?Ä√ sÄ ÆtÐ ‚U×Kë sŽ sÄeë pÖ vÐdDÄ —U³Â e−ŽË ¨¡UMGë Â√ X½U??ÂË ô« ¨ U?OMOŁö??¦Ã« b?I? Ž qD¹Ë vC??IM¹  U?OM?¹d?A?Fë b??I?Ž bJ?¹ rà ¨«cJ¼Ë «c¼ vK?Ž öþË ¨vI??O?Ýu?*«Ë ¡UMGë ‘d??Ž vKŽ U??FÐdð b??Á »U¼uëb??³? Ž b?L? ×? ÄË Âu??¦K ÆWOÃU²Ã« œuIFë ‰«uÞ ‘dFë v²ŠË g¹Ë—œ bOÝ qOŠ— cMÄ «b¹b%Ë ¨sÄeë pÖ v WOMÞuë WOMž_UÐ qŠ ÈcÃUÄ ÆøuOÃu¹ …—uŁ ÂUOÁ W?O?Mž_« ‰U?Š bð—« ¨œu??I?Ž WŁöŁ sÄ »d??I¹ U* È« ¨…d?²? Hë pK𠉫uÞ t½« Àb??Š Ècë vÃu?ÄU?(« Áb?³?Ž sÄ“ fH½ vÃ≈ ‰U?(« bð—« ÆÆ¡«—uë vÃ≈ Êd?Á n?B½ u?×½ vÃ≈ W?OMÞuë s¹d??O? ³Jë 5?ÐdD*«Ë ¨œ«Ë v W??OЫd??Fë t?ð—uŁË VF??Aë ÊU?? U??ÄbMŽ ÊU??L? ¦? Ž b??L? ×? ÄË Ædš¬ œ«Ë v ¡UMGë WŠUÝ vKŽ 5MOLON*« t??²?³? Fà Ècë q¼c?*« —Ëbë l³DÃUÐ X?H?A? ²?« b??Á v½UD?¹d?³Ã« ‰ö??²? Šô« WDKÝ X½U?? XÁuë pÖ v Ɖö?²?Šô« v?KŽ VF?Aë …—uŁ v g¹Ë—œ b?O?Ý b¹ vKŽ W?O?MÞuë W?OMž_«  U??L? ?OKF?? ²Ð U¼d¹b?ð X½U?? Æw½u?? —U??Ä W??Âd?? ý U¼d¹b?ð v²Ã« W??Ž«–ù«  Q?? A½ b??Á X?½U?? ÆUO½UD¹dÐ v WÝUO Ã«Ë ÂöŽô« …eNł« sÄ …dýU³Ä  UO uðË Ác¼ Èd¼“_« »U?N?¹« d?O?³Jë vŽ«–ù« b? d?¹ ¨¢ÊU? ½ô« ¡UMÐ v W?Ž«–ù« ¢t?ÐU?²? v ÊU?? v½u??—U??Ä u¹œ«— v? vzUMGë ÃU?? ²½ô« Ê« ‰u??I¹ ÆWÃôbÃ«Ë v?MF*« W??GÃU??³Ã« W?EŠö*« ÊuJOà —«d?J²Ã«Ë q¹uD²?Ã«Ë j*« »uKÝ« t??O? V?KG?²?¹ Ê«Ë ¨X ?²Ã« »U??×D U?Ð UÞËd?A? Ä sÄ q vKŽ v?MG*« W?L?O?Á uKFð ÊQÐË ¨XÁË sÄ W?OM?ž_« t?Ád?G?²? ð U?Ä —«b?I?Ä vKŽ d?ł_« oOOC?²Ã  UŽu³D*« Êu½UÁ v  «—uE;« sÄ W?HzUÞ l{uð ÊQÐË ¨s×KÃ«Ë rEMë vHÃRÄ Æ5HÃR*« vKŽ ‚UM)« Ê√ ÊËœ sLŁ ÈQ?Ð Ë qJý ÈQÐ ¨‰u??% Ê« b¹dð v½UD?¹d?³Ã« ‰ö??²? Šô«  UDKÝ X½U?? Ædš¬ ÈdOš l¹bÐ Ë√ dš¬ g¹Ë—œ bOÝ œułuë vÃ≈ dNE¹ j*«Ë  U¼ü« sÄ W??OÃU?)« W¹—UMë v?½U?ž_« pKð ¡UMGë r?ÃU?Ž vÃ≈ œu?Fð ô√ b¹d?ð X½U? ƒU dë  UIKÞ UL UNIKD¹ bOÝ aOAë ÊU v²Ã«Ë q¹uD²Ã«Ë ≤
 • 84. b??O? Ý q³??Á U??Ä b??N? Ž vÃ≈ v?I? O? Ýu*«Ë ¡UMGÃU?Ð œu??Fð Ê« b¹dð ‰ö??²? Šô«  UD?KÝ X½U?? ÆÀbŠ UÄ u¼ j³CÃUÐ «c¼Ë Æg¹Ë—œ WOMž_« UNðbNý v²Ã« …œdKà vÝU?Ý_« ôË bOŠuë V³ ë u¼ «c¼ sJ¹ rà ¨«c¼ lÄË ¨vI?O?Ýu*«Ë ¡U?MGë WK U?Á «bzU?Á ¨»U¼u?ëb?³?ŽË Âu?¦K Â√ Ê« Èd¼u?'« V³? ?ë ÆW?OMÞuë Ætà ¡UMGÃ«Ë ¨dBIÃUÐ WIKFÄ W¹«b³Ã« cMÄ UL¼—UE½√ X½U d?B¹Ë ¢¡«d?Ä_«Ë „uK*« »dD?Ä ¢VIKÐ «b?O?F?Ý WK¹uÞ …d?²?H?à qþ b?Á »U¼uëb?³?Ž ÊU? ¢»U¼uëb³Ž sÄ qF?ł bÁ vÁuý bLŠ« ÊUÂË ÆtðU½«uDÝô W¹U?Žbë v tÐ dšUH¹ Ê« vKŽ ÆÂuIë WOKŽË ÊUOŽ_«Ë  «uýU³Ã«  «dNÝË vÃSOà ¡UOŠù ¢bL²F*« vLÝdë »dD*« ¡U? Ä v Âu?¦K Â√ X³¼– ¨±π≥∑ ÂU?Ž uOÃu¹ v WDK ?ë ‚Ë—U pK*« vÃuð U?ÄbMŽË ¢wÁuý bL?Š« …bOBÁ ¨t?²OýUŠË tðd?Ý√Ë ‚Ë—UHà XMžË ¨s¹bÐUŽ dB?Á vÃ≈ ÂuOë fH½ ÆÍ«d Kà W?OLÝdë t³?ýË vÃË_« WÐdD*« v¼ `³Bð ·uÝ ÂuOë pÖ cMÄË Æ¢d?¼bë bOŽ ÆpKLKà ¡UMGë vKŽ UNFÄ W UMÄ v qšb¹ Ê« »U¼uëb³Ž ‰ËU×¹ ·uÝË q ËË ÆwÃu??ÄU??(« d??B? Ž v?Ã≈ W??OMÞuë W??OMž_U?Ð ¡UMGë U??³D?Á œU??ŽË ¨…œdë XŁb??Š Æö¼cÄ «bŠ s¹bNFë 5Ð tÐUA²Ã« ÆønO sJÃË æææ ÕöHë WAOŽ U¼ö×Ä g¹Ë—œ bO?Ý qOŠ— cMÄ …b²?L*« …d²Hë v W?OMÞuë WOMž_UÐ XKŠ Èd³?  U J½ ÀöŁ Âu?¦K Â√ U?NO? XFÐdð v²Ã« …d?²?Hë v¼Ë ¨UÄU?Ž 5ŁöŁ u?×½ È√ ¨u?OÃu¹ …—uŁ ÂU?OÁ v²?ŠË ÆvIOÝu*«Ë ¡UMGë ‘dŽ vKŽ »U¼uëb³Ž bL×ÄË ÊuLC*«  «– W?OMÞuë WOMžúà U³¹d?Ið qÄUJë t³ý »UO?Gë v XK¦9 vÃËô« W JMë v W½u?×D*« …d?OI?Hë nz«uDÃ«Ë  U?¾?Hë Ê«eŠ√Ë Âu?L¼ sŽ d?³?Fð v²Ã« È√ ¨wŽU?L²?łô« sÄ «d?O?³? U?Ł«dð „dð g¹Ë—œ b?O?Ý Ê« nO? UM¹√— ÆU??NMÄ v½U?Fð v²Ã« rÃU?E*«Ë lL?²?:« sŽ d??³?ŽË U??Nà vMžË ô« l?L?²? :« nz«uÞ sÄ W??HzUÞ „d??²¹ rà t½√ nO??ÂË ¨w½U??ž_« Ác¼ ≥
 • 85. ÆUNÄô¬ ô ¨vIO?Ýu*«Ë ¡UMGë WK U?Ià »U¼uëb³?ŽË Âu¦K Â√ …œU?OÁ qþ v Ë ¨bN?Fë pÖ ‰«uÞ ÆfJFë b?$ UM½« qÐ ¨V ?×? «c¼ fOà ÆqO?³Ië «c?¼ sÄ …bŠ«Ë W?OMž√ vKŽ d?¦?F½ œUJ½ ¨lL?²?:« v …d?OI?Hë  U?I?³DKà d*« lÁ«uë n¹eðË qL?& Ê« ‰ËU?% …d?O?¦Â v½U?ž√ b?$ ƉU¦*« «c¼ »dC½ Ê« jI vHJ¹Ë ÆÊUOŠ_« iFÐ v p×CÄ qJAÐË b?ý√ sÄ Êu½U??F¹Ë ¨W¹—e?Ä W¹ËU?ÝQ??Ä U?ŽU?{Ë√ Êu?A?O? F¹ Êu¹d?B*« Êu?Šö??Hë ÊU? WKÄUF0 ÊuJð UÄ t³ý« WKÄUFÄ …dO¦Â ÊUOŠ« v ÊuKÄUF¹Ë ¨ŸUDÁô« qþ v rKEë Ÿ«u½« v vMG¹ ¨ W?I?¦Ã« vN?²M0Ë ¨»U¼u?ëb³?Ž b?L?×?Ä b?−MÝ ¨ŸU?{Ë_« Ác¼ qþ v Æb?O?³?Fë ∫…dONAë t²OMž√ tÄö √ bŠ« Õ«dÐ ÷—√ vKŽ ⁄dL²¹ ÆÆÆÕUðdÄ t³KÁ sLDÄ ÆÆÆÕöHë WAOŽ U¼ö×Ä vJÃË Æ t?²?OMž√ ‰UO?š ÆƉU?O?)« v ô« rNà œu?łË ô 5ŠöHà v?MG¹ »U¼uëb?³Ž ÊU? vKŽ d?B¹ ¨»U¼uëb³?Ž Âö? « Ãd ?Ä ¨.d b?L?×Ä ÊU? ¨WOÃU?O?)« …—uBë Ác¼ qL?²Jð vKŽ dB¹ ÊU ÆtK rÃUFë v ULMO ë a¹—Uð v U0— tà qO¦Ä ô U³O−Ž U¾Oý qFH¹ Ê√ ¢ÂU?L×?²Ý« ¢W?OKL?Fà UI?³? Ä lC? ð Ê√ V−¹ rKO?Hë v dNE?ð …dIÐ Ë« W?ÝuÄU?ł È« Ê√ fH½ qF?H¹ ÊU?ÂË Æ…—u? Ë WK?Š vNЫ v rKO?Hë v d?NEð v Êu?ÐU?BÃ«Ë ¡U*UÐ W?H?¦JÄ ¢…—u? ¢Áu??A?²ð¢ô v? «c¼ ÆÆ W?Á«dÐ W??F?Äô d?N?Eð vJà U?N?KO? ? GÐ —U?−? ý_« lÄ TAë ÆÕöHë UNO ¢⁄dL²¹ ¢w²Ã« ¢Õ«d³Ã« ÷—_« Ècë ‰U??(« sŽ ¨UJ×??C?ÄË ¨U??O?Ä«—œ «b??O? ? & X½U?? ¨¢Õö?Hë W??A?O? Ž U¼ö?×? Ä ¢ ÆtÄuL¼Ë VFAë sŽ ‰UBH½« sÄ WOMž_« tOë XK Ë Æ¡«œ_«Ë s×Kë Èu² Ä vKŽ X½UJ ¨WOMÞuë WOMž_UÐ XKŠ v²Ã« WO½U¦Ã« W JMë UÄ« t?F?Ä U?N?OM?G¹Ë ¨g¹Ë—œ b?O?Ý U?N?OMG?¹ ÊU? v²Ã« …—œU?Në W?OMÞuë ÊU??(_« pKð XÐU?ž ÆdŽUA*« ZłRðË WÝULŠ o b²ð X½U v²Ã« ÊU(_« pKð ÆVFAë d?? B? Ž vÃ≈ ¨W?? OM?ÞË v½U??ž√ U?? N½« ÷Ëd?? H*« sÄ v?²Ã« pÖ v U?0 ¨w½U??ž_«  œU?? Ž ƉU¦*« «c¼ jI »dC½ Ê« vHJ¹ Æq¹uD²Ã«Ë j*«Ë V¹dD²Ã« 5Ä ¢UN?LÝ« W?OMÞË WOMž√ »U¼uëb?³Ž vMž ¨±π¥≥ ÂUŽ v «b¹b?%Ë ¨sÄeë pÖ v ¥
 • 86. ÈbMł sŽ Àb?×?²ð vN? ¨WKOL?łË W?I?OÁ— U?NðU?LKÂË W?OMž_« …dJ Æ¢…d?C?šU¹ ÈbMŽ p¹“ ÆsÞuë sÄ È« ¢…d?Cš¢t?²?³O?³?Š sÄ ÊuFë b?L?² ¹ Ê« b¹d¹Ë W?Âd?F*« Ê«bO?Ä vÃ≈ V¼«– nO? ¢U?C¹« U?NðU?LK sÄË ÆƢʫb?O?LKà `¹«— U?½«Ë …dEMÐ vKŽ Èœu?ł ¢ö?¦?Ä U?NðU?LK sÄ ∫«cJ¼ WOMž_« vMž »U¼uëb³Ž sJà Ƣ‰Uł— UMŠ«Ë tÃUł— v²³O³Š ÷—√ ÈeG¹ Æ¢»—««««UŠ« `¹««««— U½«Ë ¢ö¦Ä œœd¹ Ê« vÃ≈ ÆÆ¢…d{««Uš U¹ Èb½«««UŽ p¹«««“ 5OÄ vKŽ tMJà ơU?šd²?Ý« WÃUŠ v X½«Ë tÐ l²?L²? ðË tà »dDð s×K öO?Lł s×K?ë ÊU t?? ?I?¹dÞ v Ë U?¹dJ? ? ? Ž U¹“ Èb?ðd¹ ÈbM?ł Áœœd¹ ÊU?Ð oOK?¹ UM?( sJ?¹ rà 5I?? ?O?ë t?? ?łË ÁbM ð Ê« t?²?³O?³?Š sÄ b¹d¹Ë W?ÄU−?OÐ Èbðd¹ b?Š«uÐ oOK¹ UM( Èd?Š_UÐ ÊU? ÆWÂd?F?LKà ÆoOLŽ Âu½ v bK ¹ v d¹d ë vÃ≈ Âö Ð qB¹ Ê« vÃ≈ cLK²?²¹ rà t½Q ÆÆ¢w½u?—UÄ ¢WI¹dÞ vKŽ ¢…d?CšU¹ ÈbMŽ p¹“ 5Ä ¢vMž »U¼uëb?³Ž UNOë XN²½« v²Ã« WÄUFë ÕËdë v¼ Ác¼ X½U? ÆU¾Oý tMÄ rKF²¹ Ë« g¹Ë—œ bOÝ b¹ vKŽ ÆWOMÞuë v½Už_« VKž√ ÊU(√  U?? JM?ë d??³? « v¼ v²Ã«Ë ¨W??O?MÞuë W??OM?ž_« U??NÐ XOMÄ v?²Ã« W??¦ÃU??¦Ã« W?? ?JMë U??Ä« öÄU? ÊuJ¹ œUJ¹ ôUB?H½« XKBH?½« UN½« vN ¨p?Kð …œdë WKŠd* vÝUÝ_« b?O ?−²Ã«Ë ÆW−łQ²*« WOMÞuë t²ÂdŠË VFAë ÕUH sŽ æææ °vMN²¹Ë ‚Ë—U gOF¹ W¹dB*« W?OMÞuë WÂd(« nÁu²ð rà ¨w{U?*« ÊdIë sÄ  UOMOFЗ_«Ë  U?OMOŁö¦Ã« ‰«uÞ bN?ýË ÆwÝUO? ë œU ?HÃ«Ë vŽUL?²łô« rKEKà W?C «dÃ«Ë —d?×²Ã«Ë ‰ö?I²ÝôUÐ W?³ÃUD*« ÆÂU ł  «—uDðË UŁ«bŠ«  «cÃUÐ  UOMOFЗ_« bIŽ  «d¼UE*« Xłd??šË ¨W?Ä—U?Ž W?O? ³?F?ý W?{U??H?²½« v ‰U?L?F?Ã«Ë W?³KDë W?Âd??Š XFÃb½« ÆW¹d(«Ë ¡ö'UÐ VÃUDð ¥∂ ÂUŽ ‰«uÞË ¥µ ÂUŽ dš«Ë« cMÄ …býU(« ÊuDI ¹ ¡«bN?Aë ÊUÂË ¨»d(« vÃ≈ œuM'« V¼–Ë ¨5D K »d?Š pÖ bFÐ X³A½ Y¹b(« b?ŽUBðË Æ…b?ÝUHë W?×KÝ_« W×?OC? —U³š√Ë „—U?F*«  «—uDð lÐU²¹ V?FAÃ«Ë µ
 • 87. W?Âd??Š pÖ —U?L? ž v  Q??A½Ë ÆW?³? ÁU?F?²?*« U?NðU??ÄuJŠË W?OJ?K*« œU? ? sŽ lL?²? :« v Æ—«dŠ_« ◊U³Cë …UMIë ÊbÄ v XKF²ý« bÁ W×K *« WO?³FAë WÄËUI*« X½U ¨±πµ± ÂUŽ qŠ UÄbMŽË Ɖö²Šô«  «uÁ b{ sÄ ¨»U¼uëb?³?Ž bL?×?ÄË Âu¦K Â√ ¨X?Áuë pÖ v vIO?Ýu*«Ë ¡UMGë U?³DÁ ÊU? s¹√ ÆøWH UFë  «—uD²Ã«Ë À«bŠ_« Ác¼ b?O? Ž ÆÆd?B? Ië  U??³?ÝUMÄ q? vO?% v²Ã« v?¼ Âu?¦K Â√ Ê« «b??OKIð `?³? √ b??Á ÊU? W?OMžQÐ qDð Ê« vKŽ ’d?% X½U? W?³ÝUM?Ä q v Ë ÆÕ«d _«Ë ¨”u?K'« bO?ŽË ¨œö?O*« U¹ ÆÆqOMë ŸuЗ U¹ ÆÆq?OMë pOKÄ U¹ ÆÆd¼bë b?O?Ž ÆÆpKLKà U?NO½U?ž√ XI? bð «cJ¼Ë Æ…b¹b?ł Æ«cJ¼Ë ÆÆ‚Ë—UHë bÃuÄ ÆÆœ—uë Ê«Ë√ ÆÆwJOKÄ U¹ ÆÆd−Hë —u½ Õô ÆÆÕËdë W−NÐ pK*« ÊU?ÂË ¨wK¼_« ÈœU?Më W?I¹b?Š v vMGð Âu?¦K? Â√ X½U? ¨±π¥µ u?O½u¹ ≤∏ v Ë ∫ œœ—Ë ¨¢bOFë WKOà U¹ ¢tà XMž Æ«d{UŠ ‚Ë—U bOFë vÃSOà tKOO×½Ë ÆÆÆvMN²¹Ë ‚Ë—U gOF¹ pÖ cMÄ `?³?B? ²Ã ¢‰U?LJë ÊU??A?O?½ ¢» Âu?¦K Â√ v?KŽ ‚Ë—U? rF½√ q?H?(« W¹U??N½ v Æ «dOÄ_« sÄ dO¦Â q¦Ä UNK¦Ä ¢WLBFë W³ŠU ¢XÁuë ‰ö²Šô« qOŠdÐ W³ÃUDÄ dłUM(« uKFðË VCGë  «d¼UE0 Ãu1 Ÿ—UAë ÊU 5Š ∫wÃU²Ã« u¼ tKFHð Ê√ Âu¦K Â√ —ËbI0 UÄ vBÁ√ ÊU ¨—d×²Ã«Ë bMŽ vðQðË ¨¢w³?KÁ «uKÝ ¢Èd?³Jë vÞU?³M Ã«Ë vÁu?ý b?L?Š« W?Fz«— vMGð X½U? 5Š ZCð W??ŽU??Ië X½U?? ÆÆ¢UÐö??ž U?O?½bë c?šR?ð sJÃË ÆÆÆwML??²ÃUÐ V?ÃUD*« qO½ U??ÄË ¢∫XO??³Ã« ÆbO&Ë XO³Ã« bOFð Âu¦K Â√ X½UÂË ÆÆoOHB²ÃUÐ U?Ä vB?Á√Ë ¨U?N?ðË—– v W?OЫd?Fë …—u?¦Ã« X?½U? 5Š tKF?H¹ vÃu?ÄU??(« ÊU?ÂU?Ä fH½ Æ¢5HBMÄ U¹ ‰bFë 5 ¢vë vðQ¹ UÄbMŽ bO−¹Ë bOF¹ Ê√ u¼ tKFH¹ Ê« lOD² ¹ ¨U¼d?N?ý√ sÄ  U?OMž√ W??F?C?³Ð pKLKà vMGð b?Á ÊU? ¨t?³?½U?ł sÄ »U¼uëb?³?Ž b?L?×?Ä qÝ—√ ¨‰U?LJë ÊU?A?O½ vKŽ Âu?¦K Â√ X?KB?Š 5ŠË Æ5łU?²Ã« …œu?A½√Ë ¨pK*« …œu?A½√ ¨i — d?B? Ië sJà ƢpOÐ ¢v?²?Š Ë√ ¢U?ýUÐ ¢VI?KÐ t?OKŽ rFM?¹ v d?B?Ië v?Ã≈ ¡UDÝuë ∂
 • 88. ÆVCGÃ«Ë ¡UO²Ýô« sŽ «dO³Fð pKLKà ¡UMGë sŽ »U¼uëb³Ž nÁuðË Ædš¬ œ«Ë v ¡UMGë WK UÁ «bzUÁË ¨œ«Ë v WOMÞuë t²ÂdŠË tŠUHÂË VFAë ÊU ʖ« sÄeë pÖ v? ‚Ë—U? pKLKà »U¼u?ëb?³?ŽË Âu?¦K? Â√ ¡UMž sŽ Êu?F? «b?¹ s¹cë iFÐ ôË U??³¹d??ž sJ¹ rà «c??NÃË ¨VF??Aë s?Ä UÐu?³? ×? Ä UJK?Ä  «d?²? Hà ÊU?? ‚Ë—U?? Ê« ÊuÃu??I¹ U?N?O? ÊU? v²Ã«  «d?²?H?ë Ê« pÖ ÆjI? U?Oze??ł `O?×? «c¼Ë Ætà U??OMG¹ Ê√ UM−?N? ²? ?Ä …d²Hë v «c¼ `B¹ ô 5I?Oë tłË vKŽË ¨…dOBÁ  «d?² X½U ¨WO³?FAÐ vE×¹ ‚Ë—U ÆuOÃu¹ …—uŁ Ÿôb½« v²ŠË  UOMOFЗ_« sÄ v½U¦Ã« nBMë v WH UFë ¡U?? O? ?²? ?Ý« —U?? ¦? ?Ä ÊU??  v?MÞuë q?L? ?Fë W?? ŠU?? Ý sŽ »U?? O? ?G?ë «c¼ Ê« `{«u?ë sÄË sÄ ÊËb?¹d¹ «u½U??  ¨W??³? ?I? (« pK?ð v ”UMë ÆX?Áuë pÖ v s?¹d??O? ?¦Jë ÊU?? −? N? ?²? Ý«Ë ÆÈd³Jë WOMÞuë À«bŠ_« lÄ öŽUH²¹ Ê« s¹dO³Jë ULNOÐdDÄ W?OC?Ië Ác¼ tO? gÁUM¹ ¨XÁuë pÖ v «b?¹d ôU?IÄ V²J¹ »U?¼uëb³?Ž b$ «c?Nà ÆUN²ÄdÐ WOCIë h K¹Ë qÄQ²Ã« oײ ¹ ‰UIÄ u¼Ë Æ«b¹b% æææ °°„œö³Ã s( v³MÃ«Ë Æ—uB*« WK−Ä tðdA½ «b¹d ôU?IÄ »U¼uëb³Ž bL×Ä V²Â ¨±π¥∏ d³?L²³Ý ≤¥ a¹—U²Ð ÆW?³?O?−?ŽË W?³¹d?ž  U?³KÞ ÂU¹_« Ác?¼ rN?C?FÐ vMÄ VKD¹ ¢∫wÃU?²Ã« u?×?Më vKŽ ‰U?I*« √bÐ ŸuÞ t?ł«e?Ä Êu?³? ×?¹ Ècë ÊUMHë ‰ËUM²?Ä v U?N½√Ë oO?I?×?²Ã« WKN?Ý U?N½uME¹  U?³KÞ ¨”uHMë v —UMë qF?Að WOÝU?LŠ U½U(√ rNà rE½√ Ê√ vM?Ä Êu³KD¹ ÆÆÆt𜫗«Ë rN𜫗« …uIë W?ÄËUI?Ä vKŽ W¹—cë qÐUMIë ôË l «b*« ôË  «dzUDë Èu?Ið ôË ¨UÂœ ‰U?³'« „bðË Æ¢UN¦F³ð v²Ã« ÆÆÆ ¢∫‰uI?O ¨¢W?³O?−Fë W?³¹dGë  U?³KDë ¢Ác¼ sÄ W¹d ? ë v »U¼uëb³?Ž vC1Ë v²?Š  UÁdD?ë v ÊËdzUÝ r¼Ë U¼Ëœœd?¹ Ê√ vHJ¹ bO?ýU½√ rNà Ãd?š√ Ê√ vMÄ Êu?³KD¹ Æ¢qÐUMÁË l «b??Ä ÊËœ Êu?B?(« —U?NMð v²?ŠË ¡UM?Ž d?O?³? ÊËœ —U?B?Ä_« rN?ÄU??Ä√ `²?HMð ∑
 • 89. ÆÆ¢∫ö?¦?Ä ‰u?I¹ ÆW?−?Š sÄ d?¦?Â√ ‚u? ¹Ë ¡ôR¼ ¡«—¬ ÁdE½ W?N?łË s?Ä ¨»U¼uëb?³?Ž bMH¹Ë q¼ ÆÆøÊU?? (_« sÄ Êu?Kë «c¼  «cÃU?Ð U½√ vM?Ä Êu??³?KDð «–U* p?¾ÃË√Ë ¡ôR?? Nà ‰u?? Á√ U½√Ë «b?Š√ Ê√ -√dÁ q?¼ ÆÆø·UM _«Ë  UÝU?I*« lO?L?ł vKŽ ÊU?(√ qLF?Ä Êu?Â√ Ê√ ÊËb¹dð s×K¹ Ê√ s×Kë ÂöŽ√ sÄ UL¼«uÝ Ë√ s uN²OÐ Ë√ ÊUÐuý vÃ≈ …dÄ  «– VKÞ ”UMë sÄ s( v³MÃ«Ë ∫s u?N?²O?³Ã «uÃU?Á q¼ ÆÆ°øö?¦Ä U?O?ÝË— «u×?²?H¹ vJà U¼œœd¹ Ê√ vHJ¹ W?FDÁ Æ¢°øUNð—Uł ËeGà UNF b² ”uHMë v ”UL(« YF³ð WFDÁ „œö³Ã v —Ëb?¹ W??O?MÞuë v?½U??ž_« Ác?¼ q¦0 »U?¼uëb?? ³? ?Ž Êu?? ³ÃUD¹ s?¹cë sJ?¹ rà l³D?ÃUÐ q ƫdšUÝ V²ÂUÄ u×½ vKŽ Ê«bK³Ã« Ëe?GðË ÊuB(« jI ð ·uÝ t½U(√ Ê√ rN½U¼–√ lÄ qŽU?? H? ²ðË v?MÞuë ÕU??H?Jë V«uð ÊU?? (√ u¼ ‰Ë_« rNÐd?DÄ tÐ Êu??³?ÃUD¹ «u½U??  U??Ä t?F?Ä vMžË ¨vMž U?ÄbMŽ ö?¦?Ä g¹Ë—œ b?O?Ý ÆsÞuë U¼b?NA?¹ v²Ã« W?LO? ?'« À«b?Š_« ÊU?(_« Ác¼ Ê√ b?Š√ s¼– v ôË tM¼– v sJ?¹ rà ¨W?OMÞuë t½U?(« sÄ  U?¾*« VF?Aë W?ÂdF?Ä sÄ «¡eł WÞU? ?³Ð ÊU(_« Ác¼ X½U? ÆÊuB?(« jI? ð Ë√ Ê«bK³Ã« ËeGð ·u?Ý ÆrKEë l —Ë ‰öI²Ýô«Ë —dײë qł√ sÄ tŠUH v VFAë WO?CIë v ‘UIMë »U?Ð oKG¹ Ê√ vKŽ tÃUIÄ v »U¼u?ëb³Ž ’d?×¹ ¨‰UŠ W¹√ vKŽ «c¼ t?C? — —d?³ð œdë q³?Ið ô W?G?Ä«œ W?−?Š ÁdE½ W?N?łË sÄ v¼ W?−?Š Âb?I¹Ë ¨U?N?²?ÄdÐ b?? I?à ÆÊU?? (_« sÄ ÊuK?ë «c¼ »UЗ√ s?Ä X K? ¨pÖ lÄË ¢∫‰u?? ?I¹ ÆÊU?? (_« sÄ Êu?Kë oOÁd?ë u'« «c¼ v vF?Ä v½U(√ XýUŽË Æ¡Ëb?NÃ«Ë WŽbÃUÐ r? ð« oOÁ— uł v? XAŽ —U?³?ł s×K?Ð UJŽ `²? v r¼U?Ý_ «c¼ Èu?ł s?Ä ÃËd?)« œË√ ôË ÆV(«Ë ‰U?L?'« 5РƢ—U½ tK —U²Ð WI?OI(« v tà V? ×¹Ë ÆWŠ«d? Ë Õu{uÐ WO?CIë »U¼uëb³?Ž l{Ë «cJ¼ ¨UÄu?LŽ v U?×? {«Ë ÊU? Ƃb?Bë ÊuJ¹ U??Ä b?ý√ tM v³?×?Ä l?ÄË t? ?H½ lÄ U?ÁœU?? ÊU? t½√ sÞuë a?¹—Uð v WK U??H?ë …d?²? H?ë pKð v ÊU??(_« Ác¼ q?¦?Ä ¡U?MGà t??C? — Ê√ ÊU??O? ³ð »UЗ√ sÄ t½√ d?³?²F¹ WÞU? ?³Ð sJ¹ rà ƗU?O²?š« sŽË ÂUð vŽË sŽ ÊU? W?OMÞuë t?²Âd?ŠË ÆUNAOF¹ v²Ã« ¢¡ËbNÃ«Ë WŽbë ¢WÃUŠ sÄ Ãd ¹ Ê√ b¹d¹ sJ¹ rÃË ¨ÊU(_« Ác¼ bÁË ÆrýUGë ‰ö²?Šô« vKŽË dBIë vKŽ WLIMÃ«Ë ¨VC?GÃUÐ vKG¹ ÊU VFAë sJà ∏
 • 90. …Ë—cà «b?O? ?& ¨±πµ± ÂU?Ž È√ ¨u??OÃu¹ …—u?¦Ã oÐU?? ë ÂU?Fë ÊuJ¹ Ê√ ·Ëd?Eë  ¡U?ý WO?³FAë W?ÄËUI*« X½U? ÆWOMÞuë t²?ÂdFÄË V?FAë sŽ vIO?Ýu*«Ë ¡UMGë U³DÁ ‰U?BH½« VJðd¹ ‰ö²Šô«Ë ¨ÊuDI ¹ ¡«bNAë ÊU ÆÆ…UMIë ÊbÄ v XFÃb½« bÁ WKÝU³Ã« W×K *« ÆWÝU Ã«Ë »«eŠ_«Ë dBIë œU ô« ”UMKà Y¹bŠ ôË ¨—“U:«Ë `Ыc*« ¢b?O?A½ tà vMG?ðË ¨pKLKà  ö?H?Š ÀöŁ vO?O?% Âu?¦K Â√ X½U? ¨ÂU?F?ë pÖ fH½ v Ècë ¢oO?? Ádë u??'« ¢sÄ ÃËd??)« i? d¹ ‰«“U??Ä »U¼uëb??³? ?Ž ÊU??ÂË Æ¢pK*« tK?ë kH??Š s( v³?MÃ«Ë ÆÆÆ¢t½Ëb??ýUM¹ s¹c?ë ¢p¾ÃË√Ë ¡ôR??NÐ ¢n ? ²? ¹ ‰«“U??Ä ÊU??ÂË ¨t??O? gO??F¹ ÆÁdO³Fð V Š ¢„œö³Ã ÊS? ¨«c¼ l?ÄË Æ…d?²?Hë pK?ð v W?Fz«— W?OM?ÞË v½U?ž√ »U¼uëb??³?ŽË Âu?¦K Â_ ÊU?? b?ÁË WOMÞuë g¹Ë—œ bOÝ v½Už√ 5ÐË UNMOÐ «dO³Â ÊU ‚—UHë æææ sJÃË ÆÆWFz«— WOMÞË v½Už√ v²?ŠË g¹Ë—œ b?O?Ý qO?Š— b?FÐ W?OMÞuë W?OMž_« U?NÐ XOM?Ä v²Ã« W? JMë sŽ Y¹b?(« v¼ Âu?¦K Â√ Æ»U¼uëb³?Ž b?L×?ÄË Âu¦K Â√ ÊQ?ý sÄ ö?OKIð vMF¹ ô ¨u?OÃu¹ …—uŁ ÂUO?Á ÆtKë t?LKF¹ q³I?² ?Ä vÃ≈Ë t ¹—Uð q v? …bÃU)« tð—œË vÐd?Fë ¡UMGÃ«Ë vIO?Ýu*« ÃUð vIO?Ýu*«Ë vÐdFë ¡U?MGë tà s¹b¹ Ècë cHë Èd?I³?Fë —UIO?Ýu*« «c¼ u¼ »U¼uëb?³ŽË 5F?³Ý sŽ b¹e¹U?Ä œ«b²?Ä« vKŽ W?CN½Ë —uDð sÄ Áb?Ný U?LO? d?³Â_« qC?HÃUÐ WOÐd?Fë ÆUÄUŽ W?OMž_« —uDð W?O?C?Á ¨…œb?;« W?O?C?Ië Ác¼ sŽ Àb?×?²½ U?ÄbMŽ UM½« d?Ä_« v U?Ä q ‰UŠ W?¹« vKŽ v¼Ë ÆdÂcð Ê« V−¹ ozU?IŠ ÊU? ¨ÂuOë W?Ä“√ sÄ tOë XN?²½« UÄË W?OMÞuë ÆqFHÃUÐ a¹—U²Ã« sÄ «¡eł X׳ √ ozUIŠ Æ…d²Hë pKð v WFz«— WOMÞË v½Už« »U¼uëb³ŽË Âu¦K Â_ ÊU ¨UIÐUÝ  dý« ULÂË π
 • 91. v²Ã« ¢qOM?ë »U?³?ýU¹ ¢W?OMž√ ¨≥∂ ÂU?Ž ¢qÄ_« b?O?A?½ ¢rKO? v XMž ¨Âu?¦K? Â_ W?³? MÃUÐ ∫wÄ«— bLŠ√ UNO ‰UÁ qO'« œULŽU¹ ÆÆÆqOMë »U³ýU¹ qO³Më bBIë vÃ≈ vŽ«bë …uŽœ ÆÆÆ«u³K rJ¹œUMð dBÄ Ác¼ …b?OB?Á XMž ¨W?OÐdFë ‰Ëbë vÐËbM?* öH?Š XOŠ√˨W?OÐd?Fë WF?ÄU?'« X ÝUð U?ÄbMŽË ∫UNO ¡Uł ¨WÐËdFë sŽ V−Ž WKHŠ Â√ XFM¹« W{Ë—Ë ÆÆÆV$ …œUÝ Â√ lOÐdë d¼“ k U?Š d?F?ý sÄ l?z«dë XO?³Ã« «c¼ U?N?²¹U??N½ v d?ŽU?Aë f³?²?Á« v²?ë …b?O?B?Ië v¼Ë ∫rO¼«dЫ »dFë UN H½ ` UBð U¼u× UB ÆÆÆrJ× UBð dBÄ vMÐ sŽ Èb¹ Èc¼ ∫UNO ‰UÁ v²Ã« vÁuý bLŠ_ ¢qOMë ¢…bOBÁ Âu¦K Â√ XMž ¨pÖ bFÐË ‚bGð sz«b*« v n ÈQÐË ÆÆÆo b²ð ÈdIë v bNŽ È√ sÄ ∫rO¼«dЫ k UŠË vÞU³M ë WFz«dÐ Âu¦K Â√ XMGð ¨…eOłË …d²HÐ uOÃu¹ …—uŁ q³ÁË ÍbŠË b:« bŽ«uÁ vMÐ√ nO ÆÆÆUFOLł ÊËdEM¹ oK)« nÁË t¹b √ ÆÆÆwKŽ ÷d? sÞuë VŠ ∫WKOL'« t?²³Mž√ ¨≥≥ÂUŽ v vMž b?I ¨»U¼uëb³?Ž UÄ√ v vM?žË Æ¥± v ¢œU?N? '« b??O? A½ ¢wMžË Æ¢qO?Më U??N¹√ ¢vMž ¨≥∂ v Ë ÆwM?ŽË vŠËdРƢUMðœU½ dB?Ä ¢wMž ¨¥¥ ÂUŽ v Ë Æ¢…dCš U¹ ÈbMŽ p¹“ 5Ä ¢Ë ¢oA?Äœ …œuA½√ ¢¥≥ Æ¥µ v ¢nK)« Âô≈ ¢Ë pKð v »U¼uëb?³Fà W?OMÞË WOMž√ ±± b¹b?ײë t?łË vKŽ »U×?Ý —u²J?O vB?Š√ bÁË Æ…d²Hë rKO? v ¢sDIë ¢W?OMž√Ë ¢wM¹œË »u?³;« bKÐ vK?Ž ¢q¦Ä v½U?ž√ nO?C½ Ê√ sJL*« sÄË ÆWOMÞuë v½Už_« œ«bŽ v »U¼uëb³Fà ¢p½dJë ¢q¦ÄË ¨Âu¦K Â_ ¢…b¹UŽ¢ W?OÝU?Ý√  UEŠö?Ä „UM¼ sJÃË ÆW?Fz«—Ë WKOL?ł v½U?ž√ Èd½ UL? v¼ v½U?ž_« Ác¼ q ∫wK¹ UÄ UNL¼√ qFà v½Už_« Ác¼ vKŽ U¼ƒ«bЫ sJ1 b??F? ³Ã« U??³?¹d??Ið ö??ÄU?? UÐU??O? ž v?½U??ž_« Ác¼ sŽ »U??ž ¨U??IÐU?? Ý  d??ý√ U??L?  t½√ ∫ôË√ ±∞
 • 92. l³DÃUÐ ÆU?N?Äu?L¼Ë lL?²?:« v W½u?×D*« …d?O?IH?ë  UI?³Dë ‰U?Š W¹Ë«“ sÄ vŽU?L?²?łô« ‰U?:« «c?¼ v g¹Ë—œ b?O? à qzU??Në À«d?²Ã« U½d??Âcð «–« »U??O?Gë «c¼ W??Š«b? `C??²ð ÆjI  «uMÝ fLš u×½ v tŽbЫ ÈcÃ«Ë UNð«—uDð lÄ qŽU?H²ðË WOMÞuë W?Âd(« V«uð  UOMž√ vKŽ d?¦F½ œUJ½ ô UM½√ ∫UO½UŁ Ë√ √d?I½ r?à UM½√ œb?Bë «c¼ v ö??¦?Ä XHK*« sÄ Æ…d??²?Hë pKð v W??H? U?Fë U??NŁ«b?Š√Ë U??N?O? ÊËd¼UE²?*« ÊU? ¨ U??OMO??FЗ_« U??Nðb?N? ý v²Ã« W??³? šU?B?ë  «d¼UE*« Ê√ lL?? ½ …—uŁ v ‰U?(« ÊU U?LK¦?Ä »U¼uëb?³Ž Ë√ Âu?¦K Â_ W?OMž√ sÄ UFD?IÄ Ë√ W?OMž√ ÊËœœd¹ Æg¹Ë—œ bOÝ v½Už√ ÊËœœd¹ ÊËd¼UE²*« ÊU UÄbMŽ ±π Ác¼ U??NMŽ d??³? Fð v²Ã« W??OMÞuë v½U??F*« Ê√ ¨W??O? ÝU?Ý_« W?þu?×K?*« v¼ Ác¼Ë ∫U?¦ÃUŁ uŽbð Ë√ ¨…œb×?Ä nÁ«uÄ sŽ d³Fð ô ¨W?OÄuLFë ÊuJð U?Ä bý√ WÄUŽ v½U?FÄ v¼ v½Už_« Æø«–U* Æ Æ…œb×Ä nÁ«u* WÄuJ×Ä X½U XÁuë pÖ v »U¼uëb³?ŽË Âu¦K Â_ WOMÞuë v½Už_« Ê√ u¼ V³ ë ÆtEH% Ë√ tC — dO¦ð Ë√ ¨ÂUEMë VCGðô√ u¼ vÝUÝ« —U³²ŽUÐ ±±
 • 93. v d Äh Âö WK — WðU×ý bL×Ä s Š .— Èœ«bŽù« v½U¦Ã« nBë ‰Ë_« qBHë ©‰Ë_« bNA*«® „UM?¼ b??Š«Ë V½U?? ł v ‚bM?Hë ¡ôe½ —«ËeÃU?Ð W??¾? ?OKÄ …d¼U?? Ië v d?? O? ³? ? ‚bM W?ÃU?? Æq−Ý tFÄ —UÁËË W³O¼ Ë– qł— WÃUBë qšb¹  UO²HÃ«Ë »U³Aë sÄ WŽuL−Ä Êu?LKFð rJ?KÂË WKŠdë vKŽ ·d?A?ÄË W?ŠU?O? ë …—«“Ë »Ëb?MÄ Âœ¬ –U?²?Ý_« U½√ ∫qłdë U¹ r²½√Ë rÃU?Fë ‰Ëœ l?O?L' X?½d?²½ô« WJ³?ý d?³?Ž W?ŠU?O? ë …—«“Ë U?N?²?LE½ …ezU?ł U?N½√ √b³½ ·u?ÝË WOŠU?O ë d?BÄ oÞUMÄ lOL?' …—U¹“ sŽ …—U³Ž v?¼Ë UNÐ -e sÄ »U?³ý rJÄU??Ä√Ë s¹d??šxà t?? ?H½ n?¹d?F? ²Ð Âu??I¹ Ê√ rJMÄ q v?KŽË Ê«u?Ý√Ë d??B? Á_« …—U¹eÐ ÆWKŠdë ¡b³Ã œ«bF²Ýöà ÊU²ŽUÝ ±
 • 94. ©Êu K−¹ »U³Aë® ÈbKÐ d?B?Ä s?Ä e¹e?Fë b?³?Ž bÃU?š U½√ ¨v? ?H½ n¹d?F?²Ð √bÐQ?Ý »U??³?ý U¹ U?O¼ ∫bÃU?š ÆÎUÄUŽ ±∑ ÈbMŽË tKà bL(«Ë ÂöÝ v gOFðË WzœU¼Ë WKOLł tKà bL(«Ë ÆbÃUš UN dŽ ÈbKÐË ÎUÄUŽ ±µ ÈbMŽ dBÄ sÄ XŠbÄ …dOÄ√ U½√ ∫…dOÄ√ ÈbKÐË ÎU? ÄU??Ž ±∑ ÈbMŽ W??OJ¹d??Ä_« …b?×? ²*«  U¹ôu?ë sÄ ÊuJ ? HKO??ł „UÇ U½√ ∫„U?ł Æ«bOł UN½u dFð Æ«d²K$« ÈbKÐË ÎUÄUŽ ±∂ ÈbMŽ v×UAð  d³Ã√ U½√ ∫ d³Ã√ ÆÎUÄUŽ ±∏ ÈbMŽ U¹—uÝ sÄ bL×Ä ÂU Ð U½√ ∫ÂU Ð ÆU ½d ÈbKÐË ÎUÄUŽ ±π ÈbMŽ «u ½«d «eOà U½√ ∫«eOà UÄUŽ ≤∞ ÈbMŽ UO½U³Ý√ sÄ Ë“uð—« Ëb½U−OÝ U½√ ∫Ëb½U−OÝ ÆÎUÄUŽ ±π ÈbMŽ ÊUÐUOë sÄ u½u−¹Uð uJO U½√ ∫uJO ÆÎUÄUŽ ±∂ ÈdLŽ UO½U*√ sÄ bO³Ý œuł U½√ ∫œuł ÆÎUÄUŽ ≤± ÈbMŽ W¹œuF ë sÄ ÈbLŠ_« e¹eFë b³Ž U½√ ∫e¹eFë b³Ž ÆÎUÄUŽ ≤≤ ÈdLŽ UOÝË— sÄ „dOÐ Êuł ∫Êuł ÆÎUÄUŽ ±∑ ÈbMŽ sLOë sÄ œuL×Ä WÃU¼ ∫WÃU¼ ÆÎUÄUŽ ±µ ÈbMŽ 5D K sÄ dÂUý 5ÝU¹ U½√ ∫5ÝU¹ ÆÎUÄUŽ ±∏ ÈbMŽ UOI¹d ≈ »uMł sÄ sJOÐUÄ Ë—U¹ U½√ ∫Ë—U¹ ÆdBÄ …e¹eFë U½bKÐ œö³Ã« qLł√ v rJÐ Îö¼√ ∫…dOÄ√Ë bÃUš æææ v½U¦Ã« bNA*« vÃ≈ rNI¹dÞ v V½Uł_«Ë »dFë »U³Aë sÄ WŽuL−Ä tÐ r { fOÐuð√® Æ©…dOÄ√ pŠUC¹ „UÇ ¨dBÁ_« WM¹bÄ ¡«dL ë W¹—u(« UN²¹√ ö¼√ ∫„Uł ø„Uł U¹ b¹dð «–UÄ ∫…dOÄ√ ≤
 • 95. Æ¡«dL ë W¹—u(« UN²¹√ pÃULł vMHDš bIà ∫„Uł ÆUNK¦Ä —√ rà ÂöJë vKŽ …—bÁ „bMŽ X½√ ∫©WJŠU{® …dOÄ√ Æ¡UÁb √ `³B½ Ê√ v p¹√— UÄ ∫©UJŠU{® „UÇ ©bÃUš r¼¬—® øv² U¹ qFHð «–UÄ ∫©U³{Už® «bÃUš øX½√ p½Qý UÄË ∫„Uł ÆUM¼ sÄ ÈbF²Ð« …dOÄ√ ∫bÃUš ÆUNÂdð«Ë …dOÄ√ sŽ bF²Ð« ∫„Uł Æv½QýË vMÂdð«Ë vMŽ bF²Ð« X×LÝ uà bÃUš ∫…dOÄ√ ÆpNłË vKŽ p²FH ô≈Ë …dOÄ√ U¹ ÈbF²Ð« pà XKÁ ∫bÃUš ÆUM½QýË UMÂd²ðË UMŽ bF²³ð rà Ê≈ pÐd{QÝ Ècë U½√ ∫„UÇ pÖ VKÞ sÄ X½√ p½√ v² U¹ «bOł dÂcð ∫©U³Cž qF²ý« bÁË® ∫bÃUš ©—U−Aë v √bÐË tNłË vKŽ „UÇ bÃUš lH ® ÆÆUHÁuð øÊöFHð «–UÄ ∫·dA*« ÆÍbOÝ U¹ …dOÄ√ WI¹UCÄ ‰ËUŠ bIà ∫bÃUš Æ5KOÄe qÄUF²½ …dOÄ√Ë U½√ ÈbOÝ U¹ tÁbBð ô ∫„UÇ ÆUNKOÄ“ ÊuJð Ê√ b¹dð oŠ ÈQÐ ∫bÃUš U¹ X½√Ë W?O?½UŁ …d?Ä …U?²? È√ W??I¹U?C?Ä ‰ËU?% ô „U?Ç ¨ÊUMŁô« U?L?²½√ U??H?Áuð ∫·d?A*« ÆtÐdCð ô sJÃË và qÁË ‰UFð ÎU¾Oý qF «–≈ bÃUš ©t½UJÄ vÃ≈ œd q lł—® æææ YÃU¦Ã« bNA*« ©rN dž ÂUÁ—√ ÊËdE²M¹ »U³AÃ«Ë ‚bMHë uNÐ v ® ≥
 • 96. ZÄU½dÐ √b?³¹ r?Ł W?Š«dKà  U?ŽU?Ý ÀöŁ rJÄU?Ä√ d?B?Á_« WM?¹b?Ä v rJÐ ö¼√ ∫·d?A*« ƉU³I²Ýô« nþuÄ bMŽ rJ dž ÂUÁ—√ WKŠdë Ê√Ë Èd?Ä√ vÃË ÊuJ?ð Ê√ ‰ËU?% ô «b?O?ł vMF??L?Ý« bÃU?š ∫©bÃU?) W? ?ÄU¼® …d?O?Ä√ Æwà ÷dF²ð ôË vÃUŠ v vMÂdð√Ë vÃUF √ vKŽ vM³ÝU% pOKŽ k UŠ√ Ê√ ‰ËUŠ√ U½√ …dOÄ√ ∫bÃUš pÖ pMÄ b¹—√ ô U½√ ∫…dOÄ√ È√ sÄ pOK?Ž k U?Š√ Ê√ vK?Ž pI?Š sÄË v?²?š√ p½Q?? pKÄU??Ž√Ë v²?I¹b?? X½√ ∫bÃU?š pà ÷dF²¹ Ê√ b¹d¹ dOIŠ Æ¡UÁb √ `³B½ sà „Uâà X{dFð «–≈Ë o(« «cNÐ p³ÃUÞ√ rà U½√Ë ∫…dOÄ√ ÆUÐd{ ULJMFÃËQÝ  «cÃUÐ dOI(« pÖ lÄ p²¹√— «–≈ ∫bÃUš ÆbÃUš U¹  «cÃUÐ „UÇ ÁdJð «–U* ∫…dOÄ√ Æ»dFÃUÐ V½Uł_« tKFH¹ UÄ vLKFð ô v²Š WLKF²ÄdOž Ë√ WK¼Uł pMþ√ ô ∫bÃUš 5K?Ý«d*UÐ Êu?? OJ¹d?? Ä_« tKF?? U??Ä u?¼ „U??âà p?¼d?? V?³? Ý X d?? Ž Êü« ÆÆÁ¬ ∫…d??O? Ä√ ÆpÄ√ rNMOÐ sÄË 5D K ‚bM v 5OH×Bë ÆvÄ√ sŽ vLKJ²ð ô ∫bÃUš Õd?'« f?H½ sÄ v½U??F¹ t½≈ qÐ pÖ v V½– t?à fOà „UÇ bÃU??š U¹ vMF??L?Ý« ∫…d?O?Ä√ Æ5OÁ«dFë Èb¹√ vKŽ UC¹√ q²Á vJ¹dÄ√ ÈbMł ÁuÐQ ø5ÃuIð «–UÄ ∫bÃUš ÊuJ¹ Ê√ b¹d?¹ ÊU? »c??N?Ä v?²? „UÇ v?zU?Áb?? √ e?Ž√ X?½√ bÃU?š U¹ v?ML?N? √ ∫…d?O?Ä√ U¹ „u?ł—√ p×?CÃ«Ë W¹d? ? ë sÄ d?¦?Â√ fOà vF?Ä tKF?H¹Ë và tÃu?I¹ ÊU? U?ÄË ÎU?I¹b? Æ«bOł vÄö v dJ bÃUš ©lЫdë bNA*«® ÈœUM „UÇ È√— ¨Î«bŠ√ dE²M¹ t½√ tOKŽ Ëb³¹Ë ËuÐU¼ b³FÄ ÂUÄ√ bÃUš nI¹® Æ©tOKŽ ¥
 • 97. dE²½« ÆÆ„UÇ ÆÆ „UÇ ∫bÃUš ÆWO½UŁ …dÄ vMÐdCð Ê√ b¹dðË vÃË_« …d*« v vÐd{ p³−F¹ rÃ√ øb¹dð «–UÄ ∫„UÇ ÆöOKÁ pFÄ Àb%« Ê√ b¹—√ ÆÆ ô ∫bÃUš ø‰uIð Ê√ b¹dð «–UÄ qCHð ∫„UÇ ø…dOÄ√ sÄ b¹dð «–UÄ và qÁ ∫bÃUš ÆbÃUš U¹ UN³% q¼ …dOÄ√ ∫„UÇ ÆUNOKŽ k UŠ√ Ê√ b¹—√Ë vð—Uł UC¹√Ë v²š√Ë v²I¹b UNMJÃË ÆÆ ô ∫bÃUš Æv²Ðdž vMŽ nH ð và WI¹b ÊuJð Ê√ ÈuÝ UNMÄ b¹—√ ô U½Q ÎU¾Oý g ð ô ∫„UÇ ÆΫdOš√ Îô«RÝ pÃQÝ√ Ê√ b¹—√ „UÇ ÆÆwM²Š—√ bIà ∫bÃUš øu¼ UÄ qÁ UO¼ ∫„UÇ ø»dFë sŽ pðdJ Ë pðdE½ v¼ UÄ ∫bÃUš ’U?? ? ý√ ô≈ œd?? −? Ä «u?? ? O?à rN½√ X d?? Ž Ê√ b??F?Ð sJÃË rN?¼d??Â√ sÂ√ r?à U½√ ∫„UÇ ÆrN²¼d 5ŽœU Ä ø–U²Ý_« …dCŠ U¹ „uŽbš ULO Ë ∫©U³{Už® ∫bÃUš ÆU½uL²K²Á rÂU½bŽUÝ UÄbFÐË UMðbŽU Ä «u³KDð rÃ√ ∫„UÇ ÆrJ H½√ rJ²Žbš s¹cë r²½√ qÐ rJMÄ …bŽU *« VKD½ sÃË rJŽb ½ rà s×½ ∫bÃUš ø‰uIð «–UÄ ∫„UÇ »d??(« dEMÄ r?Âd??N?³?¹ s¹cë r²½√Ë »d??(« V×?¹ ô rÃU?? ? Ä VF??ý UM½≈ ‰u??Á√ ∫bÃU?š Æ—UÄbë dþUMÄ ÊuIAFðË ¡UÄbë dEMÄ rJà ‚Ëd¹Ë ÆpÖ qIð ô bÃUš U¹ „uł—√ ∫„UÇ øWIOI(« v¼ Ác¼ X OÃ√ ∫bÃUš d?C? ×?²?Ä d??O?ž U??³?F?ý rJ?½√ sE½ s×½ «c¼ sÄ ÎU? ¾?O?ý r?KF½ ô s×½ ∫ô åU??O?ÂUÐò ∫„UÇ ÆWO½b*« sŽ U¾}ý rKF¹ ôË v−L¼Ë øønO U¾}ý Êu dFð ô ÆÆwM²J×{√ bIà ∫bÃUš Æwà ÀbŠ «–UÄ rKFð ô X½√ vMÁb ∫„UÇ µ
 • 98. ©W¹d Ý® vÝP*« VFý U¹ «–UÄ ∫bÃUš vÐ√ cš√ ÆU?NKÄUJÐ vðdÝ√  d?Äœ qÐ »d(« vMðdÄœ b?Ià „uł—√ vMÄ d? ð ô ∫„UÇ œu??Ž√ ·u?? Ý vM½≈ UM?à tÃU??Á U??Ä q? ¨ÎU? ³? ³? Ý «c?? Nà rKF?½ Ê√ ÊËœ WKOÃË Âu?¹ v UMM?OÐ sÄ Æ«c¼ UMÄ VKÞ sÄ u¼ VFAÃ«Ë tKÄUJÐ VFý …b$ v „—Uý√ ·uÝ vM½≈ ÆWŽd Ð ÆœË—Ë sÄ UNÃU¹Ë œË—uÃUÐ tFÄ sÄË vÐ√ qÐUI¹ ·uÝ VFAë «c¼ Ê≈ UMà qOÁË V¼– v²Ã« œö??³Ã« pK?ð qš«œ vÐ√ …U?? uÐ U½d??³? ¹ s?Ä U½¡U?ł WK?¹uDÐ X ? Oà …d??²? b??FÐË ÆUNðb−Mà X³¼c? «d??O?¦? tMÄ UMŽd??&Ë ”QJë fH½ sÄ UMÐd?ý b??Ià „UÇ U¹ Á¬ ÆÆÁ¬ ÆÆ Á¬ ∫bÃU?š ·d??Ž√ Ê√ ÊËœ d?O? B*« fH½ XÁô b??ÁË U??C¹√ ÊUJ*« «c¼ v W??H? O?×? WKÝ«d??Ä vÄ√ Æ’öš≈Ë W½UÄQÐ UNKLŽ ÈœR²Ã X³¼– UN½√ UN³½– qÂË Êü« v²Š V³ ë Æ©vJ³¹ u¼Ë t½UCŠ√ 5Ð „UÇ bÃUš cš√ ¡UJ³Ã« v ÊUMŁô« Ÿdý® æææ v½U¦Ã« qBHë ©‰Ë_« bNA*«® ©vJýu²Ã UNMÄË Ê«uÝ√ WE U; tN−²Ä »öDë fH½ qL×¹ fOÐuð√® ©»öDë U¼b¼UA¹Ë Êu¹eHOKð WýUý® ÆnÃUײë  «uÁ Èb¹√ vKŽ 5OÁ«dŽ ’U ý√ WFЗ√ q²IÄ ∫Êu¹eHOK²Ã« l¹cÄ …UMIë dOž œuł U¹ „uł—√ ∫©U³{Už® bÃUš ÆtKë «— v —U−H½« ∫dš¬ l¹cÄ sÄ W?³?N²K?Ä WK²? WO?{—_« …dJë qE²?Ý Èb?Ä È√ vÃ≈ ∫©ÎU?³C?ž qF²?ý« bÁË® bÃU?š bIà ¨»Ëd(«  ö¹Ë sÄ Êu½UF¹ dA³Ã« sÄ 5¹öÄ qEOÝ ÈbÄ È√ vÃ≈ ¨»d(«Ë —UÄbë øÂö ë s¹√ ¨UM³Fð «c¼ sÄ lAÐ√ Èd?½ s×½Ë UMÐ pÃUÐ U?L? bÃU?š U?¹ b?Š«Ë dEMÄ «c¼ ∫©U?O?ÂUЮ 5ÝU¹ ≠ ∂
 • 99. øÂu¹ qÂË WŽUÝ q Âö ë WLK vKŽ ÊuFL²−¹Ë ¨rN?CFÐ Êu³×¹ rNK dA³Ã« `³B¹ Ê√ vÃ≈ ∫Ëb½U−OÝ W¹œd? W?OÃu??¾? ?Ä X ?OÃË W?O?ŽU?L?ł W?O?Ãu?¾? ?Ä rÃU?Fë v —«d?I?²? Ýô«Ë sÄ_«Ë Âö? ÃU? ÆU¼bŠË WÃËœ U¼UM³²ð U?N½Q? W??O?{—_« …dJë `³?B?²?Ý o?I?% tÃu?Ið U?Ä q uà ¨Ëb½U??−?O?Ý U¹ Á¬ ÆÆÁ¬ ∫bÃU?š ÆWM'« sÄ Î«¡eł ÆUMK Ë bÁ UM½≈ vÃ≈ «uN³²½«Ë vH ÆÆwH rÂuł—√ ∫…dOÄ√ ÆUMÐ UO¼ Ê–≈ ∫„UÇ æææ w½U¦Ã« bNA*« ©WÁöLFë …dO׳ë v …b¼UA*« WBMÄ vKŽ vJýu²Ð l dë WD×Ä® ÆbÃUš U¹ dEM*« p³−F¹√ ∫„UÇ °°øøΫbł WIOLŽ …dO׳ë q¼ Èdð ¨ v½dN³¹ qÐ ∫bÃUš Æ—cŠ« ÆÆ bÃUš U¹ l³DÃUÐ ∫„UÇ ©qHÝ_ tÝ√— ‰eM¹ u¼Ë «c¼ ‰uI¹® qFHÃUРΫbł WIOLŽ UN½≈ ÁU¹ ∫bÃUš ©tÐ p 1 „UÇ ¨lI¹ Ê√ œUJ¹Ë e²N¹Ë t½“«uð bIH¹® Æ—cŠ« ÆÆ∫„UÇ ÆWŠU³ ë ·dŽ√ ô U½√ ¨vðUOŠ  cI½√ bIà pà άdJý „UÇ ÆÆ Á¬ ∫bÃUš ÆΫ—uN²Ä sJð ôË bÃUš U¹ —cŠ√ ÆnÃ_« …dLKà pà UNÃuÁ√ ∫„UÇ øÀbŠ «–UÄ øULJÐ UÄ ∫…dOÄ√ Æ¡vý ô ∫„UÇ ©UA¼bMÄ „UÇ vÃ≈ dEM¹ bÃUš® ÆÀbŠ Ècë sŽ bŠ_ qIð ô ∫©bÃU) ÎU ÄU¼® „UÇ ÆrOEŽ ÊU ½≈ X½√ ¨q³Á sÄ t²KF UÄ vKŽ nݬ U½√ ∫©ÎUA¼bMÄ® bÃUš ∑
 • 100. ÆwI¹b U¹ άdJý ∫©UL ²³Ä® „UÇ æææ YÃU¦Ã« bNA*« ©ÊuIÐU ²¹  Uł«—bë vKŽ »U³Aë® ÆΫbł dO¦Ä «c¼ ∫„UÇ Æ„UÇ U¹ —uN²Ð bIð ô ÆÆ—cŠ« ∫bÃUš Æ Uł«—bë ‚U³Ý v rÃUFë qDÐ U½√ vKŽ n ð ô ∫„UÇ Ò lÄ Y¹b(UÐ tÃUGA½« ¡UMŁ√ „UÇ XÄb WŽd Ä …—UOÝ  ¡Uł …Q− ® ©bÃUš Æ„««««««UÇ ∫©ÊušdB¹® ÂU ÐË bÃUš —U²Ý YÃU¦Ã« qBHë ©‰Ë_« bNA*«® ©VO³Dë qšœ ¨—UE²½ô« W dž v ·dAÄ rNFÄË »öÞ vHA² *« v ® ÆŸd³²Ã«Ë qOKײKà bF² Ä rJMÄ bŠ√ q¼ ¨Î«bł …—œU½ tÄœ WKOB v²Hë «c¼ ∫VO³Dë Æ—u²Âœ U¹ bF² Ä U½√ ∫bÃUš ©bÃUš Âœ sÄ WMOŽ cšQÐ VO³Dë ÂUÁ® ©h×Hë bFЮ ÆWKOBHë fH½ sÄ UN½≈ tKà bL(« ∫VO³Dë ÆtłU²% UÄ cš UO¼ ∫bÃUš ©Âbë WOL VO³Dë cš√® ∏
 • 101. ©`½d²¹ u¼Ë bÃUš nÁË® øbÃUš U¹ pÐ UÄ ∫VO³Dë Æ¡vý ô ∫bÃUš øpÐ UÄ qÁË bÃUš U¹ b½UFð ô ∫VO³Dë ÆnOHš —«ËbÐ dFý√ ∫bÃUš ©vŽuë «bÁU ÷—_« vKŽ bÃUš lÁË® ø—u²Âœ U¹ tÐ UÄ ∫©U−ŽeMÄ® ·dA*« ¨t??OKŽ  d?Ł√ tMÄ U¼U½c??š√ v?²Ã« Âbë W??O? L? ÂË ¨U??O? L? O½√ sÄ v½U??F?¹ t½√ Ëb??³¹ ∫VO??³Dë ÆqOÃU;« tà lCð Ê√ W{dL*« dÄ¬Ë …d−(« v tF{QÝ ©„UÇ W dž vÃ≈ ΫbÃUš W{dL*«Ë VO³Dë cš√® æææ ©w½U¦Ã« bNA*«® ©„UÇ ‚U √ ¨‰uK;« tà oKF¹Ë Âbë WOL „Uâà lC¹ VO³Dë® øbÃU) Èdł «–UÄ ∫„UÇ vÃ≈  œ√ Âbë sÄ …d?O³? WOL?JÐ pà Ÿd³ð b?I ÊU?LOL?Š ÊUI¹b? ULJ½√ Ëb?³¹ ∫VO³Dë Æp²ÄöÝ vKŽ tKà «bLŠË ¨wŽuë t½«bI ©tÃuŠ dE½Ë bÃUš ‚U √® Æp²ÄöÝ vKŽ tKà ΫbLŠ ∫„UÇ ÆqDÐ U¹ X½√ p²ÄöÝ vKŽ tKà ΫbLŠ ∫bÃUš ÆpÄbÐ và XŽd³ð p½_ άdJý ∫„UÇ ÆvðUOŠ  cI½√ X½√ ¨w½dJAð ô ∫bÃUš ÆΫbŠ«Ë `³ √ UMÄœ Ê√ Êü« È—bð√ ∫„UÇ ÆwÄœü« fM'«ÆÆ bŠ«Ë fMł Âœ rF½ ∫bÃUš π
 • 102. ÆpÖ qFHMà sJ½ rà ÂöÝË VŠ UMMOÐ sJ¹ rà uà ∫„UÇ Æ5MŁô« s×½ UM²Ä UMJà ÂöÝË VŠ UMMOÐ sJ¹ rà uà ∫bÃUš ÆUMðUOŠ v Âö Ã«Ë V(« WOL¼√ v¼ Ác¼ rF½ ∫„UÇ ÆUMK³I² ÄË UMMÄ√Ë UMðUOŠ UMà kH×¹ t½≈ ∫bÃUš ÆÂö ë UMà ÁUDŽ√ UÄ V½U−Ð »d(« UMà XDŽ√ «–UÄ ∫„UÇ ÆÂö Ð rK×¹ Ê√ tÄ√ rŠ— v u¼Ë qHDë oŠ sÄ ÊuJ¹ Ê√ vLKŠ ∫bÃUš ÆUMK¦Ä Êu׳B¹ dA³Ã« XOà U¹ ∫„UÇ ©rN¼UHý WJ×Cë uKFð® æææ YÃU¦Ã« bNA*« ©„UÇË bÃUš vHý bÁË …d¼UIÃUÐ ‚bM uNÐ v »U³Aë® ÆW½uM−Ä …dJ v rJ¹√— UÄ ∫bÃUš øv¼ UÄ ŸdÝ√ ∫œułË „UÇ ÆW½uM−Ä Î¬—UJ √ „UH bÃUš U¹ „uł—√ ∫ÂU Ð ÆbÃUš —UJ √ V×½ s×½ Æô ∫WÃU¼ ÆÎP*UÝ UNà œuŽ√ Ê√ vÄ√  bŽË bIà bÃUš U¹ „uł—√ ∫Ëb½U−OÝ …dJ ‰uI½Ë ¨—U½ v UM ?H½√ vÄd½ Ë√ ¨œUDM0 dOD½ sà UM½≈ «ËdE²½« ÆÆ «ËdE²½« ∫bÃUš ÆW½uM−Ä øW½uM:« …dJHë Ác¼ ÊuJð «–UÄ Ê–≈ ∫ d³Ã√ ÆÁbKÐ WGKÐ vMG¹ bŠ«Ë qÂË ¨Âö ë sŽ X¹dÐË√ qLFÐ ÂuIMÝ UM½≈ ∫bÃUš Æ…bOł …dJ UN½≈ ∫ÊułË «eOÃË 5ÝU¹ ©X¹dÐË√ qLFÐ «uÄUÁË ¨rOEM²ÃUÐ bÃUš ÂUÁ® Âö ë WKŠ— ±∞
 • 103. »U  rÃ_«Ë …—U (U WKI Ä »uO ÕËb2 WOÃUŽ ¨W¹e?OK$ô« sŽ W?L?łd?²?ÄË ÎU?C¹√ W¹—U?L?FÄ W?ÝbMN?Ä  u?ŽU½ W?LÞU? W¹d?B*« …d?ŽU?Aë —u?BI?à WÄU?Fë W?¾?ONë ¨W?O*U?Ž ‚U? ¬ WK KÝ sŽ å”Q?HÐ Ãu?−A?Äò Èd?F?ý vłuÃuD½« WFЗ√ U?Nà ÆåV½«—_« q²Áò  UOÁd?ý —«œ sŽ vBBÁ vłuÃuD½« rŁ ÆW U?I¦Ã« å÷—_« sÄ b??Š«Ë d??²? L? O? ²MÝ b??FÐ vK?ŽòË ål³?? √ …d??I½ò W¹d??F? ý s¹Ë«Ëœ Æå…√dÄ« n²Â ‚u òË å…d«cë v vÃuÞ ŸUDÁòË pðdA?Á jAJðË pOKŽ iIMð v²Ã« U¼bzUB?ÁË UNFÐUð√ vÃË_« U?N²ÃöÞ≈ cMÄ W?AŠË v WMðU?  UŠ«d?²Á« W?ÝbMNKà ÊU? UNà  √d?Á UÄ Âu?LŽ v Æp²?FMÁ√Ë lAÐ —U??L?F?ÄË d?AÐ s?Ä UMÄU?Ä√ Á«d½ U??Ä Ê√ ¨Ídð U?N½Q? ¨U??N?²K¾?Ý√ W??Ád?ŠË ¨…b?OB?Ië sÄ WI?ŽUBë dE²Mð X½U?J UMðUO?Š ‚d ¹ Ècë u¼ ¨W?×O?CHÃU? Áb?I? ‰U?L?²?Š« „UM¼ ÊQ?ÂË U?N?HJ¹ r?à U¼d?F?ý Ê√ Ëb?³¹ U?L? sJà U?Nðb?O?B?Á  U?FÞU?IðË  «—U?O?²š« vÃ≈ V?¼cð X½UJ Æ UMÃu?Š sÄ »«d?)« «c¼ q jÝË ¨dFAë ¨÷uF¹ ô Ècë „«– 5Ð UÄ ¨WÐU²JÃ«Ë rł«d²Ã« 5Ð UÄ W¹œułËË WOM sKF¹ U?Ä «c¼Ë ÆW??L?łd?²Ã«Ë W¹—U?L?F*« W?ÝbMNë ¨W?? “U?:UÐ Èd?G¹ Ècë „«–Ë Ècë »cF*«Ë qOL'« »U²Jë «c¼ v ’uB)« vKŽ UNð«—UO²š« sŽ UOKł ±
 • 104. nÃËË U??OMO??łd? XO??Bë W??Fz«cë W?³?ðUJë ‰u?ŠË s?Ž ÕËdë v „U?³? ²? ýô« sŽ nJ¹ ô v ¹—Uð ÷d??Ž lÄ åb?FÐ V²?Jð rà W¹«Ë—ò ∫W?OÐd??Fë vÃ≈ rłd?²?ð rà W? u?B? Á« —U?²? ? ²? —u²?Âbë tFł«— »U?²Jë «c¼ Æ»U²Jë ÂU²?š v nÃËË lÄ qO ?²Ä —«uŠË Èb?I½Ë v UIŁË »œ_« –U?²?Ý√Ë …d?O?B?Á W?B?Á VðU?ÂË rłd?²?ÄË b?ÁU½ u?¼Ë U¼–U?²?Ý√ b¹d? oO?H?ý d¼U?Ä vÐU??−? Ž≈Ë v³??Š v ÎU?Þ«d? ≈ Èb?à Ê≈ ¨rF½ Æ…d¼U??Ië W??F? ÄU??ł »«œü« W??OKJ?Ð Èe??OK$ô« ¨ U??OMO½U??L? ¦Ã« v «d??²K$« v Êu??²¹«dÐ W?M¹b?Ä v? gO?F?½ UM 5Š Æ nÃËË U??OMO??łd??HÐ ¨fJ?O? Ý …bK?³Ð nÃËË vM?JÝ —«œ sÄ »d?? IÃUÐ l?Á«uë “ËË√ d??N?½ vÃ≈ vMЫ v?M³??×?D « v²Š d?NMë pÖ Èd−Ä v  —U?Ý ¨…—U−(«Ë vB?(« sÄ Ÿ«u½QÐ UNÐuO?ł XKIŁ√ YOŠ UB?Ž UNF?ÄË ÎUŠU³? …dAŽ W?¹œU(« vÃ≈ dO?Að WŽU ë X½U? ÆWK¹uDë UN?²ÄUÁ XH?²š« Ɖ«u−²Ã« v pÖ ÊU? ¨UÄU9 dNMë p?Ö v  —«uð rŁ dNMë sŽ U?N²?OÐ qBH¹ Ècë Ãd*«  d?³Ž tÐË l³DÃU?Ð rłd?²?Ä »U?²Jë ±π¥± ÂU?Fë v ”—U?Ä d?N?ý sÄ s¹d?A? FÃ«Ë sÄU?¦Ã« Âu?Oë pKð U?NFÄ b? d½ UM ¡«dI?ë s×½Ë  uŽU½ W?LÞU …dŽU?AÃU ¨W?ŽU−?ýË WO?–  «—U²? Ä —«u?−Ð ÂuOë v²?ŠË s¹d?AFë Êd?Ië  U¹«bÐ XL?BÐ W¹dJ Ë W?OÐœ√ WÄU?Ià WKðU?Ië WKŠdë ÊU½uOë c?MÄ vŁ«d*« lOLł vŽb?²Ý« vM²KF?łË vMðd–  u?ŽU½ WLÞU ÆX?ÝËdÐË f¹uł U?N?Ð ·d?Fð rŁ nÃËË W??HÃR*«  UÐU??²? lÐU??²ð X½U? ÆW??³?Žd*« W??²?O*« p?Kð v Âu?Oë v?²?ŠË œ«d? √® UNÃu?Š sÄ lO?L' W?O?Ä«bBÃ«Ë W?OÐU?BF?ë lzUÁuë  «– W?C¹d*« U?N²?O?B ?AÐË Æ©UNłË“Ë UN²KzUŽ »«c?Ž ∆bNð X½U? W³ðUJë Ê√ ·U?A?²Â« t?OKŽ Vłu²¹ n?ÃËË  UHÃR?ÄË …UO?( l³²?²*« Ê≈ tÃË√ ¨U?NðUOŠ “«d?Þ d−N?Ã«Ë bIH?ë ÊU bIà Æ`?KHð rà UNMJà tÃU?−F?²ÝUÐ  u?LKà U¼—UE²½« WKŠ— bFÐ bOzu?HO²Ã« vL×Ð »u³?;« oOIAë  uÄ rŁ TD³Ã« Á—U?C²ŠUÐ bëuë rŁ ¨Â_« ÆUЗË√ vÃ≈ U¼—b?? qI??¦¹ ¨U¼œu?łË v? rÃU?Fë ‰U??³? ł lO?L? ł sÄ qIŁ√ Êe??(« ÊU?? …b?O? Ý nÃËË bIà UNð«– v WO½U¦Ã«Ë vÃË_« ÊUÐd(« t²³?³Ý UÄ ÂËUIð vJà ÈuÁ pK²9 bFð rà ÆUNŠË—Ë  b?I «–≈ U?L?O U¼d? U?×¹ qþ VŽdÃ«Ë UN?ÄU?Ä√ ·uAJÄ  u*« Ê√ —u?B?²ð nÃËË XKþ ≤
 • 105.  b?I?F? ò Æv?ÃË_« »d?(« v rN?³Kž√  b?I? U??Ä b?FÐ W?O½U?¦Ã« »d?(« v? œb?ł ¡U?Áb? √ U?N?łËe ÆåW?O½U?¦Ã« »d?(« ¨pÖ ÀËb?Š ‰UŠ “U?GÃUÐ U?F?Ä —U?ײ½ô« v?KŽ UN?łË“Ë Âe?Fë Î ÊUOÃuł q²?Á vÃË_« »d(« v Æ«d²K$« vÃ≈ 5¹“UMë ‰u Ë sÄ vA? ð X½UÂË ÈœuN¹ U¼“UN?ł Xł— v²Ã« WOÝU?Ý_« qÄ«uFë b?Š√ u¼ »Ëd(« l¹Ëdð Ê≈ ÆUN?²IO?Iý sЫ ÆqOÐ Æs¹dAFÃ«Ë WFЫdë v v¼Ë vKIFë UN{dÄ √bÐ Æw³BFë WKŠ— v ÃËd?)«ò W¹«Ë— vH? Æ„«– Ë√ q?JAë «c?NÐ U?NÃU?L?Ž√ v WŁu?¦?³?Ä U?NðU?O?Š qł …d?ON?Aë Èuëœ …bO? ë W¹«Ë— v ¨å5Äe?NM*« 5 F?²Ã« ‚U?AFëò W?BÁ vJ% åW¹d?×Ð „UM¼ ÊU?? «–≈ U??L? Žò vLMN??'« ‰«R?? ë pÖ qL??% X½U?? ±π≤µ ÂU??Fë v …—œU??Bë W¹«Ë— v åø…U?ÝQ*«Ë rÃ_« t?łË v …U?O?(« v d?L?²? ½ «–U?* øUMðU?O?Š ¡«—Ë WDšË ·b¼ ÆUNO W¹eÂd*« WOB Aë UNðbÃ«Ë XKFł å…—UM*« »u ò Ècë qD³Ã« dO?BÄ UNO œd? ë l³²²¹ W¹“U²M W¹«Ë—ò v?N ±π≤¥ åËb½ô—Ë√ò W¹«Ë— UÄ√ b?I? Ž√ sÄ b?Fðò vN?? åëu?Ä_«ò W¹«Ë— U?Ä√ åW??¦½R*« W¹u??Në vÃ≈ W¹—u?– W¹u?¼ sÄ ‰u?% Wšu? O?Aë qŠ«dÄ v²?ŠË WÃuHDë cMÄ ’U? ý√ W?²Ý  «uO?Š UN?O l³²?½ –≈Ë UNðU¹«Ë— v œU??I?Më b??Š√ V²??  åt?? ? H½ b??Š«Ë q? vłUM¹ ÃuÃu?½u??Ä ¨ÍœU??Š√ vð«– —«u?? Š d??³? Ž ÊU? d??³?Â_« U??N?ÄU??L?²¼« sJ?à d?A?³?ÃUÐ W?L? ²?N? Ä U?I?Š s?Jð rà nÃËË Ê≈ò ∫e1Uð „—u¹u??O½ Æå…UO(« v W¹dFAë  «—UýùUÐ …√d*« U¹U?CIà u?²? O?H½UÄ ‰«“U?ÄË ÊU? bI? å¡dLKà W? U?š W d?žò ∫fOH?Më UNÐU?²Â U?Ä√ V¼– 5Š U??O? B? ? ý v?¼ U??NÃUÞ b??Á ‰ô–ù«Ë rKE?Ã«Ë 6Gë Ê√ Èdð nÃËË X?½U?? v²Ã« v ÊU? W?? d?Gë »U??²? ÆXO?³?ÃUÐ sN?ÄuKŽ 5?IK²¹  U?O? ²?Hë XO?I?ÐË W?Ý—b*« vÃ≈ U??Nðu?š≈ WłU?×Ð 6²J¹ vJà ¡U M?ë Ê≈ò ∫…dON?Aë UN?²ÃuIÄ nÃËË U?NO? XIKÞ√ …d{U?×Ä q _« ÆåWÐU²JKà UNO sÃeFM¹ WKI² Ä W dž vÃ≈Ë sNÐ ’Uš ÈœUÄ qšœ vÃ≈ vÐœ_« …√d*« ŸËdAÄ —uDð ÷d²Fð v²Ã«  UÐuFBÃ«Ë  UÁuF*« pKð lOLł nÃËË qK% Ë√ nÃR?L? Âò U?NMŽ WÐU??²Jë sJ1 åU?Žu??{u?Ä Ë√ U?¾? O?ýò U?N?H? uÐ …√d*« 5Ð ¨w U??I?¦Ã«Ë qł√ sÄË WOB Aë rNðUłUO²Š« sÄ UÁöD½« ‰Uł— t³²Â vÐœ_« e−M*« rEFÄ ÆåŸb³L qIŽ u¼ rOEFë qI?Fëò ∫Ãb¹dÃu WÃuI0 nÃËË  b?NA²Ý« rŁ ÆwB? Aë rNÂöN?²Ý« ≥
 • 106. t??²Ðu??B? ?š …Ë—– v qI??Fë Ëb??G?¹ vŽuMë —U??N? B?½ô« «c¼ - U??Ä «–S?? U??Žu½ q?L? ×¹ ô ÆåtðUÁUÞ lOLł c×A¹Ë U?NðU?O? Äu¹ XOM²?Á« ¨W??³ðUJë Ác¼ sŽ Èd?BÐË Èb?¹ 5Ð lI¹ U?Ä q lL?ł√ X?ÓU?ÄË XM  U½U)« VKž√ UNÃË ¨w²³²JÄ v ’Uš s— UNà ÆvKł√ sÄ UNMÄ ¡«eł√ WLłdð XÃËUŠË U?Nð—u Æd?AMë q «uðË d?AMð XKþ v²Ã« …d?ON?Aë UN?ð—u b¼U?ý√ XM vÝ√— v U?H?O?H?ý U½e?Š ô≈ …—uB?ë pKð v ÷d?Fð rà v²Ã« ¨…œœd?²*« WÃU?³Më  «– W?O?³½U?'« Ác¼ sÄ U?N? FK¼Ë U?N?Že?? qš«œ vH?²? ð v¼Ë 5MŁô« sÄ U?−?¹e?Ä Ë√ V¼cÃ«Ë ”U*U? «—u??¦MÄ Ætð«– œułuë WMÂU? ë U¼—u? fJŽ W³Kł U?¼—U³?²ŽU?Ð ô≈ U¼dC?×?² ð ôË …U?O?(UÐ dF?Að ô nÃËË ¨WOÐœ_« U¼—UŁ¬ lO?Lł ‚UL?Ž√ v ÎULzUÁ ÊU?  u*« ”«uÝË Ê≈ ÆWMÂUÝ …d?O×Ð W×H?B X½U UL U?N²Ðö sÄ ÎU¾Oý b¼UAð Ê√ ‰ËU% U?C¹√ tÐË …UO(« WÞ—Ë sÄ hK ²ð tÐ lOD²? ½ …d? ¨VK ¡vý …UO?(« ÊQÐ b?I²?F½ Ê√ ‰ËU?×MK ò ∫ëu?Ä_« W¹«Ë— v —uB?²ð W¹UJŠ U?NMÄ qF?$ Ê√ UM½UJÄS?Ð Ê√ bI?²?F½ Ê√ ‰ËU?×Mà ÆUMFÐU? √ X% —Ëbð U?NKF?$ Ê√ —U−Š_UÐ »uO'« W?¾OKÄ v¼Ë dNMë vÃ≈ UNÐU¼– q³Á åö¦Ä V(UÐ vN²M?ð WOIDMÄ …dO ¹ ¨U?NłË“ vÃ≈ b?FÐ U?L?O Ë ¨qOÐ XO? MO? W?ÄUÝdë U?N?²?IO?I?ý vÃ≈ vÃË_« ¨5²ÃU?Ý— X³²? ơd*« t½uJ¹ Ê√ sJ1 U?Ä q và ULz«œ XM ÆWMJ2 …œU?FÝ rEŽ√ vM?²³¼Ë bIÃò ∫t?à XÃUÁ 5FKë ÷d*« «c¼ d?Nþ Ê√ vÃ≈ ¨…œUF?Ý sÄ ÁUMKB?Š UÄ ö?BŠ 5łË“ W?LŁ Ê√ sþ√ ô b?Ià ÆpðU?O?Š  b? ? √ vM½√ ·d?Ž√ ÆW?ÄËUI?*« sÄ b¹e*« Èbà b?F¹ rÃË ö¹uÞ X×? U? b?Ià ÊU? b??I? v½c?I½√ sÄ W??LŁ ÊU? «–≈ Æ‚b?B?¹ ô u?×½ vKŽ U?³? OÞË b?Š vÃ≈ Ϋ—u?³? XM ÆåX½√ X% ÁœU?Ä— d??¦½ rŁ XL? Ë WÃe??Ž v ÊU?L?¦? '« ‚«d?Š≈ - q¹dÐ≈ ≤± Âu¹ Êu??²¹«dÐ v vKŽ qÞ√ ¨„«c²ÁË Êu²¹«dÐ Ÿ—«uý v dO?Ý√ XM UNÃeMÄ ‰uŠ —«œ—bë vðd−ý ÈbŠ≈ XM? vÁ«—Ë√Ë U??N? ?Á«—Ë√ ¨‚«—Ë_« 5Ð ÆœU?? Ädë „«– d?? O? ?Ý vDš l³?? ²ð«Ë ÃU?? O? ?ë pÖ b?O?Š√ ô ¨Õ«uMë vÃ≈ V¼cð X½U? VKIë  «œœdð lO?L?łË oM²? ð vðu? …d³½Ë d¹b?²?Ý« ¨UNKzU?Ý—Ë UNðUO?Äu¹Ë U¼—u vÃ≈ ¨UN?OÃ≈ ¨UNðUHÃR?Ä vÃ≈ U¹—Ëœ U³¹dIð œu?Ž√ vMMJà UNMŽ ¥
 • 107. bMH¹ Ê√ ‰ËUŠ Ècë ≠ qOÐ 5²M¹u? ≠ UN²I?OIý sЫ tHÃ√ Ècë r ?Cë »U²Jë pÖ vÃ≈ ÆU¼œułË XI «— v²Ã« `zUCHë iFÐ qD³¹ Ë√  UFzUAë »U??OŁË ÕË— v Vz«u??ý s?Ä oKŽ U2 hK ? ²?ë v VOÃU??Ý_«Ë ‚dDë p?Kð qC?? √ rà v²Ã« VO?łU?Ž_«Ë Vz«u??Aë Ác¼ q qJAð ô√ ∫ u¼ ‰«R? ÃU? ¨n?ÃËË U?OMO?łd? XO? Ë Ã«u?Ä_« pK²Ð UN?LÞöðË W?O M'«Ë W?OHÞU?Fë U?Nð«Ëe½Ë WO?IO?I(« U?N?²O?B ?ý UN?²ýU?Ž U?OMOłd? À—≈ lOL?ł qJAð ô√ ¨tKë ¡Uý U?Ä vÃ≈ rÞö?²Ã« sŽ nÁu²ð rÃË U?Nðd ? v²Ã« øUNFÄ UMŁ—≈Ë nÃËË µ
 • 108. qOJA WOMHë ÷—UF*« W UI bOŽ s¹bë ‰UL qšbÄ Ë√ d??O?³? Fð sŽ …b??O?F?Ð vKOJA??²Ã« sHë ÷—U??F? Ä Ê√ b?Š√ sE?¹ ô Y¹b?(« d??B? Fë v v W U Ð dA²M*«Ë ≠ WOKLFë WOHOþuë W UI?¦Ã« `KDBÄ ‚U¦³½« bF³ ÆW UI¦Ã« ÊuLCÄ 5Ð b¹b?ł d ?ł ÂU?Á ¨s¹dA?Fë Êd?Ië sÄ v½U?¦Ã« nBMë v «b¹b?% ≠ …—UL?Fë ÊuM b¼U?AÄË Ÿb?³¹ ÊUM 5Ð vŽU?H²½ô« v?KLFë V¼c*« oO?I?ײà W?OKOJA?²Ã« ÊuMHÃ«Ë W? UI?¦Ã« ÆwKOJAð ÷dF* WOLKFë  UÝUO?IÃUÐ X dŽ ¨ÊuMHë ÷—UF*  UÝUOÁ b¹b% vKŽ WO?LKFë WO−NM*« XKLŽ  «—U? *« Ác¼ q¦??Ä vÃ≈ dEMë ÊËœ oÐU? ë v ÂU??Ið ÷—U?F*« X½U? Ê√ b?FÐ W??O? U?I?¦Ã« ‰U:« «c¼ v Àu׳ë Ê√ ≠ ÎUC¹√ v UI¦Ã«Ë ≠ vLKFë Âb?I²Ã« W−O²½ sÄ ÊUÂË ÆWOLKFë …d UF*« WIOŁuë WÁöF?ë bÂ√ U0 ¨ÊuMHë ÷—UF* WÄ“öë fÝ_UÐ rÃUFë vKŽ Xłdš ±
 • 109. …«œ√ u¼ W?OÝUÝ_« t?²H?OþË v ÂöŽù« ÊU? «–S Æ÷—U?F*« Ác¼Ë WO?HOþuë W? UI?¦Ã« 5Ð ¨Õd? *« Ë√ W? U?×?Bë Ë√ Êu¹e?HK²Ã« Ë√ W?Ž«–ù« Ë√ W?ÄU?Fë  U?Áö?Fë ‰ö?š sÄ ‰U?Bð« vKŽ ¨YÃUŁ b?FÐ Ë– rN? rŁ ‰U³?I²?Ý« rŁ ¨÷d?Ž UN½_ ‰U?Bð√ …«œ√ W?OMHë ÷—UF*« ÊQ? ÷d??F?ë U??L¼ 5M?Ł« s¹b??F? ?³Ð ô≈ l²??L? ?²ð ô Âö??Žù« v? ‰U??Bðô« q?zU??ÝË Ê√ —U??³? ?²? Ž« ƉU³I²Ýô«Ë Êu?Žd?Hë t?ÄUÁ√ Ècë u?¼ rÃUF?ë v vKOJAð ÷d?F?Ä ‰Ë√ ÊQ? ¨WO? ¹—U?²Ã« sŽ «b?O?FÐË ¨«dðUÐuOK Èd³Jë t²š√ ë˓ W³ÝUM0 œöO*« q³?Á v½U¦Ã« ÊdIë v d²OÄuKO ”uLOKDÐ ÆW³OÞË fOH2 ÊuM sÄ WOM ôULŽ√ ÷dŽ ÈcÃ«Ë ©WÂd(« ¨ÊUÄeë ¨¡UCHë® WOÝUÝ√  UÁöŽ YÃU¦Ã« vÃUBðô« U¼b?FÐ v vKOJAð ÷dFÄ È√ v WOMHë W?FDIë Ê≈ ‰uIë WK U½ sÄ …dJHà Ë√ Ÿu?{u* «b?O ?& U¼—U?³?²ŽUÐ ¨W?OJ¹e?O? WO½U?L? ł »U?³?Ý√ W?−O?²½ Q?AMð U/≈ ÁU?&  «uDš vMHë U?N½uL?C0 qF?H²Ã b?¼UA?LKà W?OKš«bë fOÝU?Š_«Ë 5Fë VÞU? ð Ë– ‰U?Bðô« ÊuJ²¹ W?Âd?(«Ë ÊUÄeÃ«Ë ¨¡U?C?Hë WŁö?¦Ã« d U?MFë WÁö?Ž d?³?F Æd?OŁQ?²Ã« U½UOŠ√ W?³ŠUBÄ vI?OÝuÄ vÃ≈ ŸUL?²Ýô« Ë√ ©U¹ƒdë® …b¼UA*« X OK ÆWŁö?¦Ã« œUFÐ_« lÄ tłuà UN?łËË ¨b¼UALKà vKFHë —uC(« Ê_ Æ¡vý q U?L¼ vKOJA²Ã« ÷dF*« v dOŁQ²Ã« v WOMHë tFDIÐ ÷dF*« `$ «–≈ «c¼® ‰U?Bð_« WOÁuŁuÄ oI×¹ ÷ËdF*« sHë ÆWOHOJ²Ã« WE( vÃ≈ b¼UA*« ‰UB¹≈Ë ÊuJ¹ U??Ä …œU??Ž ƉU??Bðô« «c¼ sÄ Î«¡e??ł ÊuJ¹ b¼U??A? LKà vK?I?F?ë s¹uJ²Ã« ÊQ?? ¨Ê–≈Ë ¡UCHë v Àb?×¹ «c¼ qÂË ¨·dBM¹ rŁ ÷dF*« WÃU vÃ≈ vðQ¹ ÆÆW?ÂdŠ v b¼UA*« »d?²?I? ²Ã ©W?Âd?(« lÄ ÊU?ł“U?L? ²¹ 5½b?F?Ä sÄ jO?Kš® WÐU?ý_U? U?L¼Ë Æ5?F?Ä sÄ“ v Ë ÆW UIŁË s sÄ tOÃ≈ ·bN¹ UÄË ÷dF*« UNKL×¹ v²Ã« —UJ _« sÄ ÎUFOLł ÆsÄeKà W¹UNM —UJ _UÐ ÂöŽù« rŁ ¨Ÿu{u*« lÄ √b³¹ sÄeKà „d?×Ä ÷—UF*« —uNL'Ë ULN¹d²?F¹ UÄË ©÷dFë WÃU ® vM³*«Ë WOKOJA²Ã« …œU*« UL?NDÝu²ð W¹UNMÃ«Ë W¹«b³Ã« sJà Ë√ tÃuÞ W?O?ŠU?½ sÄ ≠ sÄeë W?I?O?I?Š ÊS? ¨p?Ö vKŽË ÆfO?ÝU?Š√ sÄ U?L?N? F?Ä qš«b?²¹Ë ≤
 • 110. sÄ b¼UA*« W?ÂdŠ WŽd?Ý v vK−²¹ ¨‰U?Bð_« qF vÃ≈ UFЫ— «b?FÐ nOCð ≠ t?ŽU ð« Æ«dJë dÄ UNOKŽ —Ëd*« Ë√ ¨WOM WFDÁ Ë√ WŠuà ÂUÄ√ UMFL²Ä t uÁË v Ë√ ¨UN¾DÐ ÆrN?HÃ«Ë ”U?? ?Šù« sÄ q 5Ð qB?Hë …—Ëd??{ vÃ≈ ©÷—U?F*« rO?L?Bð® rK?Ž d?O?A¹ ”U Šù« WKŠd?Ä ÆbŠ«Ë sÄ“ v ÊUŁb% ôË vÃË_« UL?NO WO½U?¦Ã« l³²ð ÊU²KŠdÄ U?LN W? U??I?¦Ã«Ë rOKF??²Ã« vKŽ bM²?? ð rN?Hë W?KŠd?Ä U?LM?OÐ ¨”«u?(UÐ „—bð W??O?Žu?{u??Ä W?Oð«– ÆW¹UNMë v t²O¼ UÄË Ád¼ułË ÷dF*« ·«b¼√ vÃ≈ ÊöB¹ ULNMJà ÆqIFÃ«Ë WÂd(«Ë WŠU *« ¡UMÐ  dÄ ÆwM³*« v ÷d?F*« ÊUJ* …œb;« …«œ_« v¼Ë ¨÷d?F*« v ¡UCHë v¼ W?ŠU *« sÄ W?O ?IÞ W?H?OþË WŠU? *« Ác?NÃË Æ U? ö²?š«Ë  «d?OG?²Ð Á—u?BŽË a¹—U?²Ã« Èb?Ä vKŽ rŁ ¨dOŁQ?²Ã« bOÃuð oOI?% ¨wKš«bë r¦¹dë ¨dO?³F²Ã« …u?ÁË ¨WO½UJ*« V MÃUÐ U¼dŁQð W?OŠU½ v W?¾?O³?ë d UMŽ d?NEð U?L? ÆwKI?F? ?H½ ”UÝ√ v?KŽ b¼UA?LKà ©r?NHë® b?O?O?AðË ¡UMÐ ÆdO¼UL'«Ë  UŽuL:« W U¦ÂË  U¹u² *«Ë ‰UJý_« pKð d??³?Ž «b??O? ?& ZzU??²Më oI??% v²Ã« ÷d??F*« …«œ√ v¼ W??ŠU? ?*« `³?B?ð pÖ vKŽ ¨WŠU? *« W?H K v —u?×L?²ð ÷dF*« ÕU?²²? « q³Á d?OC?%Ë œ«bŽ≈ U?NKÂË Æ U¹u²? *«  U??Áö?Ž rO??L? Bð ¨W??O½UJ*«  U??ŠU? *« V? ½ ¨‰UJý_« rE½ ¨W??HK²??<« d??OÐU??F?²Ã« Èu??Á ô≈ pKðË Ác?¼ qJà ©…b??×? ²? Ä W??OM? W??G? O? ® vÃ≈ ‰u?? uë VF??B?ë sÄË Æ U??{Ëd??F*« WOJ¹e?O v dŁRð v²Ã« W?ŠU *« fH½ v¼ v¼Ë Æœ«b?Žù« WKŠdÄ v …dýU?³Ä  U?AÁUM0 vKŽ WŠU? *« dOŁQ²Ð ≠ tëu?& ¡UMŁ√ ≠ dF?A¹ uN ÆwłuÃu?O Hë Áœu?łË v Ë ¨b¼UA*« o¹U?C?Ä ø÷d?Ä d??O?ž u¼ Â√ ø`¹d?Ä ÷d?F*« q¼ ÆW?¹uMF*« t?²ÃU?×Ð p?Ãc?ÂË  U?{Ëd?F*« W?FD?Ië Ê√ vF?O?³Þ øÃU??N?²Ðô«Ë W?Š«dë v?KŽ YF?³¹ u¼ Â√ ø—b??BKà iÐU?Á …QÞuë q?O?IŁ 5Ð W??Áö??Fë ÊU½uJð W??O½U??¦Ã« W??ł—bë v? W?ŠU?? *« U¼b??FÐ s?ÄË ‰Ë_« ÂU?I?*« v W?O?MHë U?N½_ tO?Fð Ë√ W?ŠU *« ÂUE½ k?Šöð ô b¼UA*« 5Ž ÊQ? U?N²?ŽU?ÝË Æb¼UA*«Ë ÷d?F*« ÆvMÄ“ ‰UBð« v Ë ¨WOMHë WFDIë v  UÁöFÃ«Ë U¹«ËeÃ«Ë œUFÐ_UÐ WKGAMÄ ÊuJð WÃU??(« W¹U??NMë v U½uJÄ q?I?Fë ¡U??Žb??²?Ý« vK?ŽË ¨W? d??F*« vKŽ vM?³¹ t½Q? r?N?Hë U??Ä√ ≥
 • 111. bO?Âu²Ã«Ë ¨WOM?Hë d UMFë ÂUE½ s¹uJðË ¨W? dF*« rOL?Bð Ê≈ Æb¼UALK?à WÄUFë W?Oł«e*« Ë√ lÐU?²ð v tðU{Ëd?F?ÄË ÷dF*«  U?Šuà VÁU?Fð rŁ ¨dšü« iF?³Ã« ÊËœ U?NC?FÐ vKŽ Ãd ?Ä oðUŽ vKŽ U?NFO?Lł lIð UNK? ¨WŠU ?LKà rN*« dOŁQ?²ÃUÐ W¹UMFÃ«Ë ¨WOëu²?Ä WK KÝ —u??B? ²Ã« ÊËb??³? ÆW?ŠU?? *« v? U?N?KL??F?²? ¹ v?²Ã« qzU??Ýuë vKŽË ¨Áb??F? Ä Ë√ ÷d??F*« rà Ê≈ VF?Bë sÄ ≠ W?OMHë ÷—U?F*« W? UI?¦Ã W?O?ÝU?Ý_« d UMF?ë ≠ ·bNÃ«Ë b?B?IÃ«Ë Ê≈ò ÊuÞö? √ ‰u?Á b?Š vKŽË ÆY¹b?(« dB?Fë v ÷—U?F*« ÕU?$ qO?×?²? *« sÄ sJ¹ ÆåU¼b −¹ v²Ã« …—uBë œËbŠ u¼ qJAë VKD?²¹ `łU½ ÷d?? F? Ä v? W??ŠU?? ?*« rO??L? ?Bð Öu/ Ê√ Èd½ U?M½Q?? ¨Âb?? Ið U?? Ä vKŽË ∫WOÃU²Ã« qÄ«uFë Æt «b¼√Ë ÷dF*« bBIà U³ÝUMÄ Ã–uLMë ÊuJ¹ Ê√ ≠ √ œU?−¹≈ b?B? IÐ ¨W¹dJHë W?OM?³Ã« jD ?Ä lÄ U¹“«u?²? Ä U?I?ÝUM²?Ä Ã–u?L?Më `³?B¹ Ê√ ≠ »  —Uý√ Ë√ X×B? √ «–≈ t½√ vMF0 ÆÍdJHë tDD ÄË ÷dF*« ·«b¼√ 5Ð WF? U½ WÁöŽ …—b?Ië vÃ≈ œuI¹ „«c?½¬ v (« „«—œù« ÊS? ¨U?NMOÐ WÁö?Ž vÃ≈  U?{ËdF*« Ë√ ¡«e?ł_« ¡«e?? ?ł_« q?F? ? ł v?KŽË ¨…d?¼UEë W?? ? Áö?? ?F?ë œu?? ?łË v?KŽ b?? ? ŽU?? ? ¹ Èc?ë ¨rN?? ? Hë v?KŽ UNCFÐ dŁ_« ¡«eł√ ·ö?²z_ “öë ŸUI¹ù« œöOÄ vKŽË ¨WI ²Ä W?³ÝUM²Ä  U{ËdF*«Ë ÆUIO{Ë UŽU ð« eOÂd²Ã« “ËdÐ vKŽ «cÂË ¨ ©UOM Îö® nÃRð YO×Ð iF³Ð  U³IFÃ«Ë  UÁuF*« UM¼ U?N?O?Ã≈ d?O?ý√ Ê√ s ?×¹ ¨W?O?Žu½  U?³? I?Ž vÃ≈ vKOJAð ÷d?F?Ä È√ W??ÄU?Á≈ ÷d?F?²ð WOMH?ë ‰ULŽ_« vÃ≈ W?³ MÃUÐ W?OF?O³Þ  UÁu?FÄ v¼Ë ÆU?NMÄ »ËdNë vKŽ qL?FÃ«Ë UN¹œU?H²Ã ÆW{ËdF*« vÃ≈ ÁU?&ô« ‚dÞË ¨ «d?L*« ÷—U?F*« rO?L?Bð u?Ýb?MN?Ä V ?×¹ Ê√ qC? _« sÄ ≠ ± v U¼d?BŠË d?O¼U?L'« vÃ≈ tK?I½ ÊËb¹d¹ UL?O? vMF0®  U¹uÃË_« V ?×Ð  U{Ëd?F*« Æ© U¹uÃË_« Ác¼  U?³? Oðdð vÃ≈ W?³? MÃUÐ d?O¼U??L?'«  U?³? ž— ÷d?F*« rL??B?Ä vŽ«d¹ Ê√ b?O? H*« sÄ ≠ ≤ ¥
 • 112. ÆW{ËdF*« ‰ULŽ_« sJ?à Æ5²?? ?IÐU?? ?ë 5²?DIM?ë rJ×?¹ ·d?? Ž v?²? ?Š Ë√ b?? ?OKI?ð Ë√ Êu½U?? ?Á „UM¼ f?Oà ≠ ≥ v …b?ŽU?Á ô®  U?{Ëd??F*« Ác¼ ŸuMÐ W?OMHë W?? d?F*« vÃ≈Ë f(« vÃ≈ œu?F¹ U?L?N? L?OEMð Æ©sHë ·«b¼√ XI?I?% ¨ U?{ËdF?*« „«—œ≈ sÄ ÊU³?¹dÁ W?OMHë W? d?F*«Ë f(« ÊU? U?LK ≠ ¥ ÆfJFÃUÐ fJFÃ«Ë ÷dF*« WÄUÁ≈ vMF¹ ô U??NðU?OÃË√Ë  U?{Ëd?F*« ÂU?E½ VOðdð v rÝU?(« b?¹b?×?²Ã« Ê≈ Determination ≠ µ ÈeG?Ä vÃ≈ ‰u uKà tà U½uŽË …b?ŽU Ä ÊuJ¹ Ê√ V−¹ U?Ä —bIÐ ¨b¼UA*« b?OOIð Ë√ b?OIë ÷d?F*« ÊS ¨oO?Ábë Ê“«u²Ã« «c¼ œU?−¹≈ ÊËbÐË ÆtKł√ sÄ rO?Á√ Ècë ·bNÃ«Ë ÷d?F*« tЫc²?ł« sÄ ·bNë d ? ¹ UÄ —bÁ ¨Ãd?H²*« ÁU³?²½« Ë√ ‚uý vKŽ W¹UN?Më v qB×¹ sà Æt¹bà ‰uCHë …—UŁ≈Ë ÆvKOJA²Ã« sHë ÷—UFÄ v sLJ¹ ÷—UFð vÃ≈ t³½√ ≠ ∂ Æ‚Ëcë v WG?OBÃ«Ë ¨bOI*« rO?LB²Ã« vKÄUŽ 5Ð `ł—Q?²¹ ≠ W Uš …«œQ ≠ ÷d?F*U  UÐU ?Š sÄ UL?Nà bÐô ÊUÄU¼ Êö?ÄUŽ U?L¼ËÆwFÁ«uë —u?B²Ã« œułË Âb?Ž pÃcÐ vMŽ√Ë f×¹ U??ÄbMŽ ÊUJ*«Ë ÊU?Äeë Èe??O?Š vÃ≈ Ãd? ð  U?ÐU? ?(« Ác¼Ë ÆW?Äu??N?H?ÄË WÃu??I?F?Ä ÈbMŽ QAM¹ sK UN²ŽUÝË ¨÷dF*«  «d2 v ‰«u−²Ã« ¡UMŁ√ U{dÃ«Ë WŠ«dÃUÐ b¼UA*« ÆvFO³Þ dOž vł—Uš ”U Š≈ È√ ©WÄUFë WOzUA½ù« …—uBë® dNE*« ‰UJý_« q K ?²Ð rNðU?HÃR?ÄË rNðU?Ý«—œ v W?O*U?Fë ÷—UF?*« uLEM?ÄË ËdEMÄ `BM¹ ∫vÃU²Ã« tłuë vKŽ ÷—UF*« rOLBð v ∫‰Ë_« qJAë ≠ lDIë Ë√ W?{ËdF*«  U?ŠuKà  UŽu?{u*« 5Ð W?IÝUM²?Ä ©…bŠË® vKŽ Áe?OÂdð …—Ëd?{Ë Æ UŽuL−Ä v UNHOMBð 5ÐË ¨WOMHë µ
 • 113. ∫v½U¦Ã« qJAë ≠  U?{Ëd?F*« sÄ W?Žu?L?−?Ä v W¹œU*« Ë√ W?O?Áö?š_« Ë√ WO?KIF?ë rO?Ië qJAë «c¼ b?ÂR¹ q K ?ð v «c?ÂË ¨ iF?³?ë U?N?C?F?Ð V½U?ł vÃ≈ ≠ U?³? Oðdð ÷d?F*« v? ≠ l{uð 5Š bM?Ž ÈœU*« Ë√ vÁö?? ?š_« Ë√ vK?I? ?F?ë ·b?? N?ë vÃ≈ ‰u?? ? uë W?Ãu?? N? ? à v?MÄ“Ë v½U?JÄ Æb¼UA*« ∫YÃU¦Ã« qJAë ≠ ÊU?? U?LK?J ÆtðU?{Ëd??F? Ä rEMÄ Ë√ ÷d??F*« vÝbMN??Ä oðU??Ž vKŽ lI¹ t??OÃ≈ ‰u?? uÃ«Ë W??I¹dD?Ð W??{Ëd??F*« W??OMHë  U??ŽU??L? '«  U??O? L¼√ ÷d??Ž v? U??H? ¦JÄË «e??Âd??Ä b??B? Ië vÃ≈ nO?¦J?²Ã« l œË ÷d?F?LKà vF?O?³?Dë r¦¹dë oI?% ¨÷d?Gë sŽ …œd??−?Ä W?O?Žu?{u?Ä ÆUOKŽ ·UBÄ ∫lЫdë qJAë ≠ WKŽU? ozU?I?Š ÀöŁ qL?FðË vI?OI?(« XÁuë Ë√ sÄeë sŽ d?O?³?F?²ÃUÐ h²? ¹ qJý u¼Ë …œb?×Ä U¹«Ë“ o?K ¹ Ècë nO¦?J²Ã« rEŽ ∫ÎUO?½UŁË ¨ U{Ëd?F*« W?OL? ∫ÎôË√ Æt?IO?I?% vKŽ b¼U?A? LKà W?O? F?O?³D?ë W?³¼u*« Ë√ W?H? Áuë ∫ÎU?¦ÃU?Ł rŁ ¨W?OM W??FDÁ qJà ⁄«d?H?ë v «œËb?ŠË ÆWOMHë lDIë sÄ WFDÁ ÂUÄ√ tÁdG² ¹ Ècë sÄeKÃË ∂
 • 114. WBÁ ∆d ë VO³Ã Èd Æœ «u?ł vH??C¹ Ê√ ‰ËU?Š ÆU?³? Šd?Ä oI?;« vMK?³?I?²?Ý« Æ W?ÐU?OMë ÂU?Ä√ ‰u??¦?LKà XO?Žb??²?Ý« ∫‰UÁ ÆWHÃ_« sÄ UFMDBÄ Wðöð 5²??LK 5E?H?Š ÆW??łU?( r¼U??F?Ä gK? uð  œ«b?'« 5O??Žu?O? Aë ≠ sJà Æg?²? H? A? Ä ¨gK?B? ×? Ä ¨g d??F? ?Ä ∫WK¾??Ý_« lO?? L? ł vKŽ rN?? OÐ Ëœd¹ X½√ rN?? O? b??Š«uKà ‰u?? Ið ÆÈd??žËœ ”U½ ¨ ÊU??F? −? ?ý «b??Ië 5O??Žu?? O? Aë ÆÊ«—Ëœ Ë√ nà dOž sÄ ¨r¼¡«—√ sŽ «uF «b¹ ÆÁ¬ pÃuI¹ ÆwŽuOý ∫t¹—Uł√ XKÁ Ædž aOý v½√ sE¹ oI;« «c¼ Æw H½ 5ÐË vMOÐ XJ×{ œ«b'« g d?FÄ U½√ fÐ Æ«b?IKà W³? MÃUÐ «bł VO?Þ pðœUOÝ Âö? tKÃ«Ë ≠ ÆrNOKŽ rJŠ√ ÊUAŽ d??O?ž Æt??ÄU??Ä√ ‚«—Ë_« VKÁ Æd??H? …b??O? B?I?ë ‰Ë√ ∫Êôu?Ið 5?MO?F?Ð vÃ≈ dE½ ∫t²−Nà ÆÁb dOž ‰uIOÐ vÄ«bÁ vKë ‚—uë fÐ ≠ ∫…¡«dÐ v XáU ð ÆdOš tKë ¡Uý Ê≈ øt¹≈ ‰uIOÐ ≠ ±
 • 115. U¹b×²Ä r ²Ð« vŽuOAë »e×K?à W¹eÂd*« WM−Kë uCŽ p½≈Ë ÆÍuÁ f¹u œ«b?'« ·dFð p½≈ ‰uIOÐ ≠ Æd¹UM¹ tO½U9 ∫t²ÄU ²Ð« tà œ—√ U½√Ë UA¼bMÄ XKÁ Æd¹UM¹ tO½U9 tLÝ« »eŠ g dFÄ ö √ U½√ ≠ ∫W¹b'« sÄ b¹e0 ‰¡U ð ø”Ëd×Ä oO uð tLÝ« bŠ«Ë ·dFð æ Æt dŽ√ Áu¹√ ≠ ø5MÄ t dFð æ Æ5MÝ fLš «uÝ 5Ýu³×Ä UM ≠ øÍœuML ë vzUł— tLÝ« bŠ ·dFð ÆÁ¬ æ ÆÆÆ5Ýu³×Ä UMÂ Æ UF³Þ t dŽ√ ≠ ∫u¼ qLÂ√Ë Æ UŠ«uë v 5MÝ fLš ≠ ÆÁb j³EÃUÐ ≠ øÈ—uNMÄbë X−NÐ ·dFð æ Æ_ ≠ øtMŽ XFLÝ ôË æ ÆtMŽ XFLÝ ôË ≠ ønÝu¹ ÊU1≈ ·dFð æ ÆtMŽ XFLÝ ôË Æ_ ≠ ÆY³š v r ²Ð« ÆbŠ«Ë gÄ ¨XÝ …bŠ«Ë Èœ ≠ ÆtÄUÄ√ ‚«—Ë_« v dEM¹ œUŽ rŁ ørOKŠ ‰UL ·dFð æ ≤
 • 116. ∫vMFÞUÁ VOł√ Ê√ q³ÁË ÆWMÝ s¹dAŽË W Lš ŸU²Ð »Uý Áœ ≠ ∫«bÂRÄ XKÁ ÆdŽUý Áu¼Ë ÆÊUL d³Â√ Ë√ Áb ȗ˜ v U½√ t dŽ√ vKë ≠ ∫tÝ√— eN¹ u¼Ë ‰UÁ ÆÊUÄ“ ŸU²Ð ¨Áu¹√ ¨Áu¹√ ≠ ÆÁb j³EÃUÐ ≠ ∫t²ÃQÝ Æ tÝ√— eN¹ dL²Ý« Ær¼¡ULÝ« XKÁ pðœUOÝ vKë ‰Ëœ 5Ä tL¼Ë ≠ ∫vMOŽ v dEM¹ u¼Ë ‰UÁË ÆW¹eÂd*« WM−Kë v pðöÄ“ ≠ ∫UA¼bMÄ XKÁ ÆgLN dFÄË vðöÄ“ ≠ ÆtÝ√— eN¹ qþ ÆÈdžËœË ÊUŽbł «bIë Ê√ UMIHð« gÄ UMŠ« ≠ ∫‰UÁ UÄ  bÂ√ °Ÿbł tIЫ ÊUAŽ gLN dFÄ U½√ ”U½ vKŽ ·d²Ž« v½“ËUŽ pðœUOÝ fÐ ÆÂU9 ≠ ÆtÝ√— e¼ q «Ë dC;« Ÿ lÁË fÐ Æw½Uð qÐUI²M¼ UÄuLŽ ≠ ∫XKÁ gO²?Hð Ë√ i³Á d?Ä√ ÊËœ vKŽ i³Á t½≈ q−?Ý√ VŠ√ dC;« vK?Ž lÁË Â q³Á fÐ ≠ ÆWKÞUÐ W¹—U'«  «¡«dłù« qJ vÃU²ÃUÐË ∫oO{ v ‰UÁ øg²K−Ý UÄ Ê≈Ë æ ∫XKÁ ≥
 • 117. ÆdC;« Ÿ lÁu¼ gÄ nݬ ≠ ÆÁdÞ ÊULOà vÃ≈ X dB½«Ë dC;« vKŽ XFÁu VðUJë q−Ý Æq−Ý VðUJKà ‰UÁ æææ «c¼ v «u?CŽ X à U?IŠ U½√ Æ t¼u?łË vKŽ dÄ_« VKÁ√ ÆoL?Ž v dJ √ 5Äu¹ XO?CÁ ¨rNOKŽ ÷u³?I*« sÄ «bŠ√ ·dŽ√ ô vM½≈ øtMOÐË vMOÐ ÊuDÐd¹ rNKF?ł Ècë UÄ Æ »e(« øb(« «c¼ vÃ≈ oOHK²Ã« qB¹ q¼ Æt dŽ√ v½√ XKÁ sÄ dOž oI;« ‰U?Á bIà ÆoOI×?²Ã« vÃ≈ Èdš√ …dÄ XO?Žb²Ý« UÄbM?Ž XLÁUHð v ł«u¼ Ê√ d?Ož ÆwI²K½ Ê√ pýu½ s×½ U¼Ë Æ œbN¹ ÊU ÆÍdš√ …dÄ vI²K½ ·uÝ UM½≈ ∫‰UÁ ¨ULK Ä nÁË ¨tðd−Š v tOKŽ XKšœ UÄbMŽ ÆdBÄ nOMłdÐ ö¼√ ≠ ∫XKÁ Æb¹bý oOCÐ X Š√ Ɖ«uŠ_« sÄ ‰UŠ È√ vKŽ nOMłdÐ gÄË ÆÈdBÄ U½√ ≠ ∫jÝU³ð v ‰UÁ Æqł«— U¹ l{«uð ‘öÐ ≠ ∫t²ÃQÝ øj³EÃUÐ t¹≈ ‰uIð “ËUŽ pðœUOÝ æ ∫t¹bł v ‰UÁ Æ·dFð XÁuÃœ ≠ »d?ý√ ô vM½≈ X?KÁ ÆÍU?ý »u? Ë√ …u?N?Á ÊU??−M v Vž—√ XM Ê≈ vMÃQ??Ý ÆX Kł ∫‰UÁ Æ„«– ôË «c¼ ÆÍb²³½Æf¹u ≠ Ædðu²ÃUÐ X Š√ ÆdC;« VðUJë `² ød¹UM¹ WO½U9 vŽuOAë »e×Kà ÂUFë dOðdJ ë p½QÐ rN²Ä X½√ æ ÆXJ×C Æ X¾łu W?O «d?š WO?Ádð ÆÂUFë d?OðdJ ë XO?IÐ …œ—UNMë ¨W¹e?Âd?Ä WM' uC?Ž XM 5Äu¹ sÄ ≠ ¥
 • 118. ÆwÝUOÁ sÄ“ v ∫‰UÁ °vëRÝ sŽ V& rà ≠ ∫XKÁ øU ¹—Uð rNÄbÁ√ v½√ Ë√ °øUMÝ 5Ýu³;« d³Â√ U½√ ÊUAŽ Èœ WOÁd²Ã« ¨·dŽ√ “ËUŽ U½√ øÁœ—UNMKà ՗U³Ä« ‰Ë√ ‰Ë√ sÄ b−²Ý« vKë t¹≈Ë ø«uÝ 5MŁô« ôË ∫WÐUOMë qOÂË ‰UÁ »u MÄ u¼ UÄ vKŽ „œ— UÄ øvëRÝ vKŽ g²Ðuł  X½√ pÖ lÄË Æ…b¹bł  U¹d% æ øpOÃ≈ ∫UÁœU XKÁ ·d?ý «cN? ¨ÍdB?Ä vŽuO?ý »e( ÂU?Fë d?OðdJ ë ÊuÂ√ U½√ Ê≈ ¨pðœU?OÝ ·u?ý ≠ ÂbIð X½Q? ¨dB?Ä v vŽuO?ý »e( ÂUFë d?OðdJ ë ÊuJð Ê√ ÆtO?Žœ√ ô vMMJà ¨rOEŽ v¼Ë ¨w HMà UNLŽ“√ Ê√ o×¹ ô W?OÃu¾ Ä v¼Ë ÆdÞU<UÐ W uH×Ä Èd³? WOÃu¾ Ä vKŽ ÆvÄU ë b:« «c¼ ÁbŠË oײ ¹ ¨ dšü ∫‰UÁ sÄ_« b?Ž«uÁ U?NzU?CŽ√ f?¹—b²Ð XL?ÁË ¨—œUJKà W?Ý—b?Ä XKJý p½√  U¹d?ײë ‰u?Ið ≠ ÆW¹d ë vKŽ WE U;«Ë ∫XKÁ ÆÀb×¹ rà ≠ ∫‰UÁ Ë√ «u?CŽ `?³B¹ v²?Š Á—U?³?²šô 5×?ýd*« b?Š√ WKÐU?I0 XL?Á p½√  U¹d×?²Ã« ‰u?Ið ≠ ÆrOEM²Ã« sÄ UÄU9 bF³² ¹ ∫XKÁ »e?(« ÂUŽ d?OðdJÝ U½√ Âu?Á√Ë ¨ÊU?Ä_«Ë W¹d? ë bŽ«u?Á —œUJKà v³¹—bð o ?²¹ nO? ≠ Ê√ bFÐ r?OEM²Ã« sÄ bF?³² ?O i d¹ Ë√ ¨«u?CŽ `³?BOà t?²OŠö? v `ýdÄ WK?ÐUI0 µ
 • 119. °ÎözU¼ UCÁUMð «c¼ v Èdð ô√ Æw½UÄ√ XLDŠË v H½ tà XHA bÁ ÊuÂ√ ÆUOKÄ dJ ÆgOA9  Áb ÆW³¹dž WÃQ Ä Èœ öF ≠ ∫tà XKÁ ÆwŽuOAë rOEM²Ã« Ë√ WOŽuOAë sŽ WłUŠ g dF¹  Ȝ  U¹dײë V²Â vKë ≠ ∫‰UÁ ÆÃU²M²Ýô« «c¼ v pFÄ oHð« ≠ ∫XKÁ øbFÐ «–UÄË ≠ ‰UÁ øbFÐ «–U0 ¨wMFð «–UÄ ≠ V−¹ t½√ dJ²? « Æ…b?Š«Ë ‚U?Ý vKŽ nIð ô v²?ë  U¹d×?²Ã« Ác¼ b?FÐ «–U?Ä Æ Èb?B?Á ≠ ÆoOHK²Ã« «c¼ Õu{Ë bFÐ vMŽ ëd ù« ∫‰UÁ ÆWOLKOHÃ«Ë WOðuBë  öO− ²Ã« vKŽ lKÞ√ “ô ÆÊü« fOà ≠ ÆnJÐ UH »d{√  b WOðuBë WÃœ_« vKŽ ·dF?²ð Ê√ q³ÁË WHK ²Ä  U¹d% vKŽ ¡UMÐ vF?Ä oI% pðœUOÝ ≠ °°ÎUC¹√ UNIOHKð sJ1 ÊU Ê≈Ë ¨WOMOI¹ d¦Â_« v¼Ë ¨WOLKOHÃ«Ë ∫‰UÁ ÆUNMÄ bÐô  «¡«dł≈ Èœ ≠ æææ Æ»«œd ÃU d2 v W?LJ;« vÃ≈ dO Mà qOŠd?²Ã« …—UOÝ sÄ UMÃe½ Æ WL?ÂU;« Âu¹ ¡Uł ‰eÓ ÈËœ UMðu??Bà ÊUJ? ¨iF?³?ë UMC??FÐ vÃ≈ s|b??O?I? Ä s×½Ë ¨n²??N½Ë b??AM½ U½c??š√ ÆÊUJ*« ¡Uł—√ œ«d??Ä t??O? ³?½ –U??²? Ý_« ‰U??Á ÆUMOÃ≈ Êu?? ÄU??;« Ÿd??Ý√ ¨W??LJ;« W??ŽU??Á »U?Ð UMGKÐ U?? ÄbMŽ ∂
 • 120. ∫vÄU;« ÆW K'« sÄ X³× ½«Ë X³CžË XKŽ“ WLJ;« W¾O¼ ÆÁœ tMOKÄUŽ u²½« vKë t¹≈ ≠ ¨W?BM*« vÃ≈ W?LJ;« W?¾?O?NÐ ¡Uł Èc?ë UÄ ÆU?¾?O?ý rN?H½ rà UM Ê≈Ë ·U?²?Në sŽ UMH?Áuð øs¹œułuÄ dOž s×½Ë W K'« √b³ð nOÂË øbFÐ dC×½ rà s×½Ë ∫œ«dÄ tO³½ –U²Ý_« qLÂ√ ¨-d??šQð u?²?½«Ë W?ŽU??Ý sÄ uK Ë  U?? ½ü«Ë  U??²? ?ë W?O? C? Ië v uJzö??Ä“ q √ ≠ ÆrJÃu Ë 5(  √bÐ WLJ;U ÆjI? W?²?Ý s¼œb?Ž ÀU½ù«Ë d?A?Ž W?O½U?LŁ r¼œb?Ž ‰U?łdÃ«Ë pÖ Àb?×¹ nO? UMáU? ðË ∫p×C¹ u¼Ë vÃU³'« qO³½ –U²Ý_« ‰UÁË W?²Ý Æ5L?N?²Ä œd?−Ä ¨5L?N?²Ä W?LJ;« ·d?Ž v WÃQ ?*« Æ—uÂ–Ë ÀU½≈ gÄ WÃQ? *« ≠ W??O?H? Bð v¼ WÃQ? ?*« ÆWÃQ? *« Èœ g?Ä U?Äu??L?ŽË ÆWJ ?ë v 5¹U?ł d??ýU?²?M9Ë uK Ë ÆWLJ;« W¾O¼ lÄ Èœ WÃQ *« ∫Èb¹b(« ÂUNðù« hHÁ v ”«d(« U½dAŠ bÁË ¨UMáU ð øwMF¹ È«“≈ ≠ ∫UFÄ qO³½ –U²Ý_«Ë tO³½ –U²Ý_« ‰UÁ ÆrNà —c²F½ ≠ ÆËb²Ð« rN½≈ ·dF½ ‘UM  UMŠ≈ fÐ ≠ Æt{dÐ Áb ‰uIM¼ UMŠ«Ë ≠ W? d??ž «uKšœË Êu?ÄU??;« Ê–Q?²? ÝU? ÆW?LJ?;« W?¾?O¼ »U??C?ž≈ v W??×KB?Ä UM?à sJ¹ rà ÆUMŽ WÐUO½ —«c²Žô« «uÄbÁ YOŠ WÃË«b*« fOz—  u? ¡U?ł rŁ ÆoO?L?Ž XL? W?LJ;« œU?ÝË ¨W?BM*« vÃ≈ W?LJ;« W?¾?O¼  œU?Ž ∫ÂUNðô« hHÁ vÃ≈ Y¹b(« UNłuÄ ‰UÁ Æ¡vAë iFÐ öFHMÄ W¾ONë ÆrJOKŽ WOAš UM³Cž UMMJÃ Æ rJMÄ VCG½ rà UM½≈ ≠ ∫…uÁ d¦Â√ …—uBÐ rŁ UM¼ s×½Ë ÆtK³?I?² ?Ä “u?Ä—Ë tO?HI?¦?Ä …uH? sÄ r²½√ ÆbK³Ã« «c¼ ¡UM?Ð√ …dO?š sÄ r²½√ ≠ ∑
 • 121. ÆWëbFë WÄbš v nÁ«Ë ¡UCÁ Ë√ fÃUł ¡UCÁ ¨UFOLł ¨W?³¼dÃ«Ë ·u??)« U?N?HM²?J¹ W?ŽU?Ië q²??% X½U? v²Ã«  özU?F?ë ÆWK¼c?Ä …Q?łU??H*« X½U? sÄ ¡Ëb?Në qŠ rŁ ÆU?I?O?H?Bð U?N?H?Â√ X³?NÃU? ¨U?N?LJŠ  —b? √ b?Á W?BM*« Ê√ X ?Š√ b?OÁ b?ÁË vKŽ√ vÃ≈ UL?N¹b¹ U?F —Ë ¨Á—ËU?×¹ dš¬Ë ¨ÂU?Nðô« hH?Á v »Uý nÁË Æb¹b?ł ÆUFÄ ULNOLBFÄ g³KJë ∫UL¼bŠ√ ‰UÁ ÆbOIë v s×½Ë rÂU×½ ô√ fOzdë …œUOÝ U¹ ułd½ ≠ ∫t½√ sKŽ√Ë qFHÃUÐ  √bÐ bÁ X½U v²Ã«  «¡«dłù« fOzdë nÁË√ ÆÊU Kë Ë√ bOë vKŽ bOÁ ô ÊUJ*« «c¼ v ≠ ∫”d(« fOz— vÃ≈ tÄö UNłuÄ rŁ Æb¹b(« uJ ≠ sÄ ÊU?? Èc?ë W??LJ;« f?Oz—Ë ¨QD)« d??O? ?¦?  ÊU?? Æt??ÄU?? Nð« uK²¹ W?ÐU??OMë q?O? ÂË √bÐË Ætà `×B¹ ¨WÁbÐ WOCIë vKŽ lKÞ√ bÁ `{«uë W??O? Žd??ý q? vKŽ t??łËd??šË ÂU??N?ðô« W??O½u½U??Á U??Áe?2 ¨œ«d??Ä t??O? ³½ –U??²? Ý_« l? «dð rŁ pKð v Ë ÆWЖU?  U? «d²?Ž« Ÿ«e?²½« ·b?NÐ V¹cF?²Ã« vÃ≈ sÄ_« …e?N?ł√ ¡u?'Ë ÆW¹—u²?Ýœ XF?Hð—«Ë Ær¼œU? ?łQÐ  U?Áe9Ë ‚Ëd?Š —UŁ¬ sŽ hH?Ië v s2 i?FÐ nA? WE×Kë ÆVO×MÃ«Ë rÃ_«  «u √ WŽUIë v ÆtÄUÄ√ ‚«—Ë√ v UÄ  Uþu×KÄ WLJ;« fOz— V²ÂË  U½UO?³Ã«Ë WI?HKÄ WO?CIë Ê√ vKŽ …b?AÐ «eÂd?Ä t²?F «d?Ä vÃU³'« q?O³½ –U²?Ý_« √bÐ rŁ –U?²?Ý_« sKŽ√ ¡U?Dš_« W?Š«b?Hà «b?O?ÂQðË Æ¡U??Žœù« W?LK v ¡U?ł U?Ä q «c?N? ¨WÞuKG?Ä ÊËdA?ŽË W ?Lš rN½√ 5Š v ÊËd?AŽË WFЗ√ 5L?N²*« ÊSÐ ‰u?I¹ ¡UŽœù« Ê√ vÃU?³'« ÆÊËdAFÃ«Ë fÄU)« rN²*« u¼ …¡«dÐ d¦Â√Ë ¨¡U¹dÐ_« sÄ rN½√  b?ÂQ? 5LN?²*« d?B?×Ð ÂUO?Ië WÐU?OMë sÄ VKÞË ¨t?²?A¼œ W? K'« fOz— ÈbÐ√Ë ∫‰UÁ U0 vÃU³'« –U²Ý_« Y³AðË ÆjI ÊËdAŽË WFЗ√ U?LMOÐ ÂU?Nðô« hH?Á b?ŽU?I?Ä b?Š√ ‚u? nÝu¹ ÊU?1≈ …b?O ?ë  b?F? ¡UMŁ_« pKð v Ë ∏
 • 122. ¨UNÄU?Ä√ b²1 UNMDÐË W ÄUý Ëb?³²Ã ¨UNÃuŠ 5FÝu?Ä UNðöOÄ“  bF²Ð«Ë U¼ƒö?Ä“ bF²Ð« ∫dŁRÄ oOLŽ  u v ‰uI¹Ë UNMDÐ vÃ≈ vÃU³'« –U²Ý_« dOA¹Ë Ê«—b?? ?'« ¡«—Ë tÐ l? œ Ècë p?Ö s¹d?? ?A? ? FÃ«Ë f?ÄU?? ?)« t?? ?OK?Ž ÷u?? ?³? ? I*« u?¼ U¼ ≠ ÊöDÐ vKŽ lÞUIë qOÃbÃ«Ë …¡«d?³Ã« q ∆d³Ã« t½≈ Æ…d¹dł ÊËœË ¨ …œ«—≈ ÊËœ ÊU?³CIÃ«Ë ÆqOÞUÐ√ sÄ qOÁ UÄ q «u??C?ŽË ‰œU??³ðË Æ t?²? ÄU? ? ²Ð« È—«b¹ t??L? v?KŽ Áb¹ W? ?K'« fOz— v{U??Ië l{ËË ÆWJŠU{  «dE½ —U OÃ«Ë 5LOë ÆoOHB²ÃUÐ WLJ;« WŽUÁ X−{Ë π
 • 123. WBÁ °ÆÆÆ…d d W¹U²Á œuL×Ä vÃU?Oà sÄ W?KOKë pKð v ÎU?×?{«Ë v½u?¹e?HK²Ã« ‰U?Ý—ù« ÊU? WK²?;« 5?D K ÷—√ v bÁË ŸUL²łô« WÃËUÞ …—u W¹«b³Ã« v  dNþ ¨Ê«uÃ_UÐ …d³FÄ …—uBë X½U ¨ nOBë ÆÆÍuK(« ‚U?³Þ√Ë WN?ÂUHë dzU?BŽË W?O½b?F*« ÁUO*«  U?łUł“ U?NOKŽ XH? «u½U?J WÃËUD?ë ‰u??Š Êu?? ÃU?? '« U??Ä√ ÆƜ˗uë  U?? ÁU?? ³Ð U??N?DÝË Ê«œ“«Ë oD?Mð rN¼u?? łË X½U?? ÂË ¨Êu?? L? ? ?²? ?³¹Ë U?? {— v «d?? O? ÄU?Jë vÃ≈ ÊËdE?M¹ rNÁUMŽ√ WDЗ√Ë WO? UFÃ«Ë W×Bë ¡UÄbÐ …œ—u?Ä rNðUMłË  bÐË ÆÆ ÕUOð—ôUÐ °ÆÆW½uKÄ WO¼«“ rN½UBLÁ  UÁU¹ sÄ vÃb²ð …dšU ¡U?C? Ž_« —u? «d??O?ÄU?Jë XKIM ŸU??L?²? łô« W?ŽU??Á v³Mł_« b?? uë qšœË ÆÆrN Oz— rNÄbI²¹ iFÐ X?MKŽ√ U??L?ÂËÆÆ»U?¼—ù« W?O? C? Á Y×??³¹ ¡U??ł UMLKŽ U??L?  b?? uë «c¼ —«b??'« W??O? C? Á ŸU??L? ?²? łô« v XÁË vI??³?ð Ê≈ Y×??³¹ U0— t½√ n?×? Bë WO?²×²Ã« W?OM³Kà WG?OK³Ã« —«d{_«Ë 5O½b*« q²ÁË ‰“U?M*« Âb¼ WOC?ÁË ‰“UFë ‰ö²Šô« œuM' WÝdAë  UL−?Në qFHÐ …ež ŸUDÁË WHCë XÐU √ v²Ã« ±
 • 124. °vKOz«dÝù«  U¦ŠU³*« W?M' fOz—Ë dz«eë b uë WM' fOz— …—u “UHK²Ã« WýUý X?K²Š« ÆÆ …Q− U½b¼U?ý pÖ bFÐ ÆÆ ÊU? K−¹ rŁ s¹b? uë ¡UC?Ž√ ÊUO?O×¹Ë ÊU?I½UF?²¹ U?L¼Ë vMOD KHë ÆÆW|—UÂc²Ã« —uBë ¡U³½_«  ôUÂËË n×Bë È—uBÄ ◊UI²Ã« ¡UMŁ√ ÊuL ²³¹ 5FL²:« v ŸUL?²łô« √b³¹ Êü« ∫‰u?I¹ u¼Ë l¹c*« …—u W?ýUAë  —bB?² «dO?ÄUJë XÃu%Ë pÖ v²?Š ÆÆ U?¦?ŠU?³*« W?−?O? ²MÐ W? K'« b?FР«dJë UM¹b?¼U?A?Ä v «u½ ·u?ÝË ÆÆW¹d?Ý °ÆÆwÐdFë rKOHë À«bŠ√ rJð«dCŠ vKŽ ÷dFMà UMðU¼u¹œu²Ý« vÃ≈ qI²M½ 5(« vK¦2Ë Èdz«eë b? uë 5Ð ŸU?L?²łô« W? Kł lzU?ÁË b¼U?A¹ 5 ÃU?'« 5Ð ÊU? ž ÊU? ÆÆÂUO)« 5Ð WÃËUÞ vKŽ UŽu{uÄ “UHK²Ã« ÊUÂË vMOD KHë V½U'« ‰U??HÞ_«Ë ¡U?? ?MÃ«Ë ‰U??łdë sÄ «u?½U?? ÆÆtÃu??Š W??L? Šœe?*« Áu??łuë v ÊU?? ? ž o?KL??Š rN½uOŽ v? Õu{uÐ È√—Ë »U³Aë vKŽ s¹bM²? Ä «Ë¡Uł vŠdł rNMOÐ ÊU?ÂË ezU−FÃ«Ë ÆƉU(« Õö ≈ v qÄ_«Ë ‚uAÃ«Ë WHNKë U?Š«d?ł vDG?¹ œU?L?CÐ WÞuÐd?Ä Èd? ?O?ë t?Äb?Á X½U? ¨Ãd?F¹ u¼Ë v?A?ÄË ÊU? ?ž ÂU?Á ÆÆrNðuOÐ XÄbNð s¹cë tÁU — rCð v²Ã« WLO)« vÃ≈ t&«Ë °ÆÆWOŠ Xë“UÄ VO?³Dë U?NÐ v Ë√ v²Ã« —b?<« WMI?Š qF?HÐ ÎU?LzU½ Ê«Ëd?Ä Á—U?ł błË ÆÆ W?L?O?)« qšœ ÎUMJ ? Ä ÎU? d?Á ‰ËUM²¹ Ê√ ÊU? ? ž r¼Ë ÆW?G?OK³Ã« t??Š«d?ł Âô¬ qL?% vKŽ Áb?ŽU?? ð vJà ÆÆtOMOŽ `²H¹ u¼Ë tHÁu²Ý« Ê«ËdÄ sJà ¨tÄbÁ Âôü ∫b¹bý nF{ v fLN¹ tFLÝË ø°ÆÆU½uK¦2 qF «–UÄË v³Mł_« b uë ‰UÁ «–UÄ ÆÆÊU ž U¹ +√ rà U½√ ≠ ∫ÊU ž ‰UÁ ÆÆ U¦ŠU³*« ZzU²½ ÊöŽ≈ ‰UŠ „d³šQÝË ¨W¹dÝ W K'« ¨Ê«ËdÄ U¹ Õd²Ý« ≠ ø°ÆÆvš√ U¹ ¡U*« sÄ qOKIÐ vADŽ  QHÞ√ ö¼ ∫‰UÁË Ê«ËdÄ rGLž ∫«“eH²Ä ‰uI¹  «dDÁ tMÄ nAð—« Ê√ bFÐ tFLÝË ¨¡U*« ‚—Ëœ ÊU ž tà ÂbÁ °ÆÆb bIà ÆÆ ‚U dÃ«Ë X½√ tMÄ »dAð Ê√ ÊU ž U¹ —«cŠ ÆÆtLFÞ dOGð ¡U*« ≠ Ãd?šË ‚U?HýSÐ Ê«Ëd?Ä vÃ≈ dE½Ë ÷—_« vK?Ž ‚—ËbÃUÐ ¡U?Ä sÄ vI³?ð UÄ ÊU? ?ž VJÝ ≤
 • 125. ÆÆnOE½ ¡UÄ sŽ Y׳¹ ÆÆÎUAŠuÄ ÊU ž ÂUÄ√ ¡ö)« ÊU ·dF¹ ¨UNO? QA½ v²Ã« ÷—_« Ác¼ ·dF¹ ÊU bI U½eŠ t?³KÁ oHš ¨WKŠUÁ U{—√ È√— Y׳¹ vAÄË vKOz«dÝù« ‰ö?²Šô« œuMł UN d−¹ Ê√ q³Á …d?C)UÐ v¼œeð X½U UN½√ sÄ XFK?²?Á« v²Ã« …d??L?¦?*« —U?−? ý_« lÄ XÄœ— U?N?K —UÐü« Ê√ tà 5³ð s?Jà ¡U?Ä d??¾Ð sŽ ÁdE²Mð Èu?{— X½U? ÆÆ ÎUЫd?š t?²?OÐ ÊUJ?Ä Èd¹ u¼Ë lÄbÃUÐ ÁUMO?Ž  ú?²?Ä«Ë ÆÆU¼—Ëc?ł vKŽ uM% ¨»U³¦Ã« q ?GðË ÂUFDë bFð X½U ÆÆqLFë sÄ tðœu?Ž bFÐ VF²Ã« tMŽ ` 9Ë v qÄQðË Ãd??HÃUÐ t?F?Ä rK% X½U?? ÆÆÍœU?ý d?O?G?Bë U??L?NKHÞ vŽdðË ÆÆ “u??−?Fë t?Ä√ rNà q?IMð Ê√ tKë u??Žb?ðË ¨WÐËd??Fë vÃ≈ Êu??L? ²?M¹ s2 W??Äu??L? Fë ¡UM?Ð√ …u??š_« …b½U?? ? Ä  U¹—U³?Ä bFÐ ¨Âö _«Ë hÁdÃ«Ë ¡U?MGë ZÄ«dÐ YÐ bFÐ WOÐd?Fë  UOzU?CHë sÄ WOzU?C  U{u*« Àb?ŠQÐ nOBë ¡U¹“√  U½UłdN?Ä bFÐ ¨‰UL?'«  UJKÄ —UO²š«  ö?HŠË …dJë vÃ≈  ö??O?L? 'UÐ ‰u?? uKà …d??A?³ÃU?Ð ÂU?L? ²¼ô« v ¡«d??³?)«  U??O? uð b?FÐË ÊU?? ? ×Kà qIMð Ê√ tKë u?Žbð Èu{— X½U ÆÆlO?L'« lL²? ¹ Ê√ bFÐË ÆÆbFÐË ÆÆW?OÃU¦*«  U¹u?² *« Êu?A?O?F¹ nO? rNà vJ%Ë U?O½bë v? ”UMKÃË »d?Fë rN½«u?šù r¼—U?³?š√  U?OzU?C?Hë °ÆÆWO½U ½ù« …UO×Kà v½œ_« b(« sÄ 5ÄËd×Ä ÆƉö²Šô« WC³Á X% ÊËb?−¹ ô rN?½√ nO? ¨rN?O?{«—√ X d??łË rNÃu?I?Š XÁd??Š√Ë r¼—U?−?ý√ XFK²??Á« nO? ‰«u??−?²Ã« lM?Ä b?FÐ rO?KF?²?ë sÄ r¼œôË√ Âd?Š n?O? ÆÆd??łU?²*« X?IKž√ Ê√ b?F?Ð rN?ÄU??FÞ ÆÆWOKOz«dÝ≈ W¹dJ Ž dÄ«ËQÐ ÆVOÐU½_« dO−HðË —UÐü« Âœ— bFÐ ¡U*« ÊËb−¹ ô nO uŽbð v?¼Ë t²łË“ Èu?{— …—u t?OMOŽ v Ë vA1 u¼Ë W?ÐuFBÐ f?HM²¹ ÊU ?ž ÊU sŽ Y׳Kà XO³Ã« …—œUGÄ sÄ Á—c% v¼Ë …dOš_« UNð—u Ë ÆÆqÄQðË qÄQðË dE²MðË tKë È√ sŽ Y×?³¹ cš√Ë ÆƉ«u?−²Ã« dD Ð ‰U?³Ä d?Ož ÎU?OH? ²?Ä ÃdšË d?ÄUž tMJà rNà ÂU?FDë iFÐ b?MŽ e??³?š  U??L? O? Ià vKŽ q?B?Š v²??Š “u??−? Fë t??Ä√Ë tKHÞ o?Ä— tÐ b?? ¹ ¡vý t?Ä√ ôË Èu?{— ôË XO?³Ã« b??−¹ rà ȗU½ oKDÐ UÐU?B?Ä ÎU?×?¹d?ł œU?Ž 5ŠË ÆÆ¡U?Áb? _« °ÆÆ«bŠ√ b−¹ rà ÆÆWHOFCë “u−Fë ≥
 • 126. ÷—_« vKŽ v?9—« U??N? Äu¹ ¨rO??<« vKŽ U??NK?ÐUMÁ vIK?ð W??OKOz«d??Ýù«  «dzU?Dë X½U??ÂË vÃ≈ Áułdš√Ë ÎP?ÄU¹√ YJÄ ¨wHA² *« vÃ≈ ÁuKI½ ¨…dO?¦Â ¡UÄœ ·e½ »«d²ÃUÐ tL? ú²Ä«Ë rNÐcF¹ Q?LEë ¨WFzU?ł U½uDÐ ¨ W×¹d?ł ΫœU ł√ «u½U? ÆÆrNðuOÐ XÄb¼ s¹cë lÄ ÂU?O)« °rN½«bÐ√ v WÐu³AÄ vL(« —U½Ë Ê√ bÐô Ê«Ëd??Ä Ê≈ ÆÆt? ? HMà ‰U??Á«Ëb? ? b?Á ¡U*« ÊQÐ Ê«Ëd??Ä ‰u?Á d??ÂcðË …Q??−? t??³MðË b??−¹ rà ¨tÃu??Š sÄ ¡U??C? Hë X×?? ? Ä ÆÆÁUMO??Ž  —«œË ÆÆ¡«Ëbë ‰ËUM?²¹ Ê√ bÐôË »d??A¹ ∫‰Q ¹ t H½ błËË nOE½ ¡UÄ iFÐ sŽ tÃQ ¹ «bŠ√ øÆÆW¹UNMë WLK vÃ≈ q Ë bÁ ΫdO¦Â Áb¼Uý Ècë vÐdFë rKOHë Èdð√ ≠ W??−?O? ²½ sŽ sKF¹ u?¼Ë l¹c*UÐ o×KO?à t?ÁU??Ý rÃ√ ö?L? ×? ²?Ä t??²?O? A?Ä v ÊU?? ?ž Ÿd??Ý√ ÆÆÂUO)« 5Ð oOCë dL*« vÃ≈ t&«Ë Æ U¦ŠU³*« vÃ≈ lL² ¹ nÁËË ÆÆW½uKÄ ÆÆW?×{«Ë “UHK²ÃUÐ …—uBë rNÄUÄ√Ë 5 ÃU?ł «uë“UÄ «u½U rKJ²¹ tF?LÝË WÄU? ²Ð« tO²?Hý vKŽË ÆÆUO?{«— «bÐ Ècë dz«eë b uKà vLÝdë Àb?ײ*« Ê√ u¼Ë ÆÆW?L?N?Ä W−?O?²½ vÃ≈ U?O?N?²½«Ë »U¼—ù« WO?C?Á Ê«b? uë Y×Ð ∫‰u?I¹Ë œ—UÐ ¡Ëb?NÐ qOz«d?Ý≈ oŠ s?Ä Ê√ ÆÆU?C¹√ b?ÂR¹ dz«eë b? uë sJ?à °ÆÆ÷u? d?Ä ÆÆ ÷u? d?Ä »U¼—ù« °ÆÆUN H½ sŽ l «bð Ê√ œb×?²OÝ Ècë ŸUL?²łô« v Y׳ð ·u?Ý  UŽu{u*« WO?IÐ Ê√ vKŽ ÊuFL?²:« oHð«Ë °ÆÆqOz«dÝù sÄ_« oIײ¹Ë »U¼—ù« vKŽ vCI¹ Ê√ bFÐ q³I² *« v ÁbŽuÄ —b??B?²ð v?¼Ë ŸU?L? ²?łô« WÃËU?Þ …—u? v ö?¼«– oKL?×?¹ u¼Ë ÊU? ? ž UMO??Ž  b?L? & W?? L? ?Šœe?? Ä ÆÆÍuK(UÐ W?? ¾?K²2 ÆÆ œË—uÃ«Ë —u?¼eÃUÐ W?½«œe??Ä v?¼Ë v½u¹e?? HK?²Ã« b?? N? ?A*« °WNÂUHë dzUBŽËÆWO½bF*« ÁUO*«  UłUłeÐ sÄË ÆÆ5 ÃU?'« sÄË ÆÆ “U?HK²Ã« sÄ d?O¦? Âö? tF?L?Ý vÃ≈ v¼UMð –≈ pÃc? u¼ U?LO? Ë dE½ 5Š tMJ?à ÆÆ Àb?×¹ U2 ÎU?¾?O?ý rN?H¹ ô t½Q?ÂË «bÐË ÆÆÂö?Žù«Ë W? U?×?Bë vKÝ«d?Ä ÆÆ ÁbOÐ Ècë ‚—Ëbë vÃ≈ ÆÆ…bŠ«Ë ¡UÄ …dDÁ tÐ fOÃË ÎUž—U ‰«“UÄ t½√ „—œ√ °°ÆÆq³ ë W UJÐ UNOKŽ qB×¹Ë UNMŽ Y׳¹ Ê√ tOKŽ Ê√Ë ¥
 • 127. ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ‬ ‫ﺒﻨﻰ ﻜﻭ ﹰﺎ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻨﻰ ﺒﻴﻭ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺤﺒﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺁﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ‬ ‫ﺼﻨﻊ ﻓﺨﺎ ﹰﺎ ﻻﺼﻁﻴﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﺎﻡ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ‬ ‫ﺒﺤ ﹰﺎ ﻋﻥ ﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﺭﺩﺍﺀ‬ ‫ﻗﺎل ﻻﺒﻨﻪ ـ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﺎﺡ ـ‬ ‫ﻟﻭ ﻓﺎﺽ ﺍﻟﻨﻬﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﺴﺭﻉ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬
 • 128. ‫ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ‬ ‫ﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﻋﺎ ‪‬ﺎ ﻋﺎﺸﻬﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﻘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻬﻰ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﺭﻉ‬ ‫ﻅﺎ ﹰﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺒﺨﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ‬ ‫ﻟﺘﻨﻅﻑ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻼﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺯﻴﻨﺔ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﻐﺴل ﻤﻼﺒﺴﻪ‬ ‫ـ ﻜل ﻤﺴﺎﺀ ـ‬ ‫ﻜﻘﺩﻴﺱ‬ ‫ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺘﺒﺘﺴﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻁﻌﻨﺎﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺤﺭﻭﺏ ﺨﺎﻀﻬﺎ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻌﺎﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﺩﺕ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺩﺠﺎﺝ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ‬ ‫ﺃﻻ ﻴﻠﺒﺴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ‬ ‫ﻓﺎﺠﺄﻩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ـ ﺒﻐﺘﺔ ـ‬ ‫ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ‬
 • 129. ‫ﻓﺩﻓﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﻥ‬ ‫ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻹﺒﺼﺎﺭ‬ ‫ﺼﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﺯﻑ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻜﻤﺎﻥ‬ ‫ﺤﺭﻙ ﺍﻟﻭﺘﺭ‬ ‫ﻓﻁﺎﺭﺕ ﻋﺼﺎﻓﻴﺭ‬ ‫ﻭﺤﻁﺕ ﻋﺼﺎﻓﻴﺭ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻁﻔل ﻴﻠﻬﻭ‬ ‫ﺒﺩﺒﺩﻭﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﻲ‬ ‫ﻟﻤﺎﺫﺍ ـ ﺇﺫﻥ ـ‬ ‫ﻻ ﻴﺼل ﻤﺼﻤﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻀﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻀﻁﺭﻴﻥ ـ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ـ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻤﺠﺴﻡ‬ ‫ﻅل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻬﻰ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻭﺤﺩﻫﻡ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ‬ ‫ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﺭﺙ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﻨﻜﺭﺍﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ‬
 • 130. ‫ﻋﻠﻤﻭﻨﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺍﷲ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻠﻑ ﺯﺠﺎﺝ ﺴﻤﻴﻙ‬ ‫ﻭﺍﺩﻋﻭﺍ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻴﻼ ـ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺤﺘﻔﻅ ﻓﻲ ﺃﺜﻭﺍﺒﻨﺎ ﺍﻟﻤﺜﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﻤﻥ ﺜﻤﺭ‬ ‫ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﺎ ﻨﻜﺒﺢ ﺸﻬﻭﺘﻨﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻨﺭﺒﻲ ﺃﻭﻻﺩﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴل‬ ‫ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ‬ ‫ﺒﺄﻓﻭﺍﻩ‬ ‫ﺘﻠﻬﺙ ﺒﺎﻟﻨﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬ ‫ﻨﺤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻁﻴﺒﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺸﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺜﻡ ﺭﺍﺤﻭﺍ‬ ‫ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻅل‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﻘﻬﻰ‬
 • 131. ‫ﺃﻭل ﺍﻟﻠﺤﻥ‬ ‫ﻭﺃﻨﺎ ﻁﻔل ﺼﻐﻴﺭ‬ ‫ﻜﻨﺕ ﺃﺘﻤﻨﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻲ ﺒﻴﺕ‬ ‫ﻴﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ‬ ‫ﺃﺠﻠﺱ ﺃﻤﺎﻤﻪ‬ ‫ﻤﺘﺭﻗ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻨﻲ ﻟﺴﻔﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ‬ ‫، ﻓﺄﺴﺭﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻠﺤﻥ‬ ‫ﺃﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍﻟﻪ ﺃﻏﻨﻴﺔ‬ ‫ﺃﻫﺩﻴﻬﺎ ﻟﺤﺒﻴﺒﺘﻲ‬ ‫ﻭﺃﻤﻀﻲ‬ ‫ﺍﻵﻥ‬ ‫ﻻ ﺒﻴﺕ ﻭﺭﺍﺌﻲ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺜﺔ ﻁﺎﺌﺭ‬ ‫ﺃﺴﺘﺩﻴﺭ ﻨﺎﺤﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺤﺯﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ‬ ‫ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺭﻭﺡ‬ ‫ﻟﻴﺴﻜﻨﻭﺍ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻯ‬ ‫ﺃﺤﺩﻫﻡ‬ ‫ﺃﻤﺴﻙ ﺴﻨﺎﺭﺓ‬
 • 132. ‫ﻭﺤﺎﻭل ﺍﺼﻁﻴﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ‬ ‫ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﻋﺎﺸﺭﺕ ﻤﺎﺌﺔ ﺭﺠل‬ ‫ﻤﺎﺘﻭﺍ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﺃﺤﺩﻫﻡ‬ ‫ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﺤﺘﻀﻥ ﺸﺠﺭﺓ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻠﻭﻉ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﻘﺩ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺠﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭ‬ ‫ﻭﺁﺨﺭﻫﻡ‬ ‫ﺤﺎﻭل ﺍﺼﻁﻴﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺸﺎﺕ‬ ‫ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺎﺕ ﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭ ﹰﺎ ﻷﻭﻻﺩﻩ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﻁﻔل‬ ‫ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺃﺒﻭﻩ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻨﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺭ‬
 • 133. ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫א מ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺴﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻋﻠﻴﻙ‬ ‫ﺨﻠﻊ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﺯ‬ ‫ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻙ ﻟﻴﻙ‬ ‫ﺩﻫﺸﺔ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ‬ ‫ﺒﺩﻟﻨﺎ ﺠﻠﺩﻙ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﻤﻨﺎ ﻨﺴﻴﺠﻪ‬ ‫ﻓﻼ ﺴﻭﺍﻙ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﻭﻻ ﺴﻭﺍﻙ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺒﺭﺠﻔﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻙ ﻫﻭﻯ ﻤﺭﺴل‬ ‫ﺇﻟﻴﻙ‬ ‫ﻓﺎﻟﺒﺱ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﻤﺭﺍﻭﻏﺔ ﻑ ﺤﻁﺘﻙ‬ ‫ﺒﺎﻷﺭﺽ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺠﻊ‬
 • 134. ‫ﺤﺠﺞ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻫﻨﻴﻥ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﺨﻁﺕ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﻠﺔ ﺒﺠﻤﻠﻙ‬ ‫ﻤﺴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻬﺒﻁ ﺩﻓﺘﻴﻥ ﻟﻠﻘﺎﻉ ﻭﺭﻕ‬ ‫ﺘﻭﺭﺍﺘﻲ‬ ‫ﻴﻨﺼﺒﻬﺎ ﺠﻼل ﻭﺼﺎﺒﺎﻩ‬ ‫ﺍﺘﺤﺯﻤﺕ ﺴﺅﺍﻻﺘﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﺸﻲ ﺍﻟﻌﻠﻲ‬ ‫ﻓﺎﻨﺘﺯﻋﺕ ﺍﻟﻨﺨل ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ‬ ‫ﺠﻤﺎﺭﻩ ﻡ ﺍﻷﻋﻴﻥ‬ ‫ﻫﺘﻑ ﺍﻟﻠﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺭﻴﺭﺘﻪ ﺤﻨﺠﺭﻩ‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻬﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﺭﻋﻴﺩ‬ ‫ﺠﺒل ﺍﻨﻜﺴﺎﺭﺍﺘﻜﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ‬ ‫ﺨﺯﻴﻜﻡ‬ ‫ﻨﺒﻭﺀﺓ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل‬ ‫ﻻ ﻋﺎﺼﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻫﻁﻴل ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ‬ ‫ﺘﺤﺘﺸﺩ ﻓﻴﻙ ﺍﺴﺘﻜﺎﻨﺎﺘﻙ ﻤﻼ ـ‬ ‫ﻤﺭﺍﻭﻍ‬ ‫ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ‬ ‫ﺤﺭﻜﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺤﺭﻭﻓﻙ‬ ‫ﺠﺴﻴﺩﻙ‬ ‫ﺒﺎﺸﺭﺍﺘﻙ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺨﻁﻲ‬ ‫ﻑ ﺘﻭﺒﻪ ﺩﻫﺱ‬
 • 135. ‫ﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﻴﻥ ﻑ ﺭﺠﻭﻋﻙ‬ ‫ﻤﺴﻙ ﺒﺼﻴﺹ ﺍﻟﺼﻭﻟﺠﺎﻥ‬ ‫ﻋﻤ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﺕ ﻨﻔﺴﻙ‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﺒﺴﺕ‬ ‫ﻑ ﻏﻴﺭﻙ‬ ‫ﻓﺘﺨﺫ ﺨﻴﺎﻟﻙ ﻑ ﺍﻟﺠﺒﺎل‬ ‫ﺇﻥ ﺸﺌﺕ‬ ‫ﺴﻜﻨﻲ‬ ‫ﺭﺒﻤﺎ ﻓﺘﻘﺕ ﻨﻁﺎﻗﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻨﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻠﻔﺕ ﻓﻀﺎﻭﺍﺘﻙ‬ ‫ﺍﻟﻼ ﺸﻲ‬ ‫ﺸﺠﺭ ﻫﻴﻭﻟﻲ‬ ‫ﻴﻤﺴﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ‬ ‫ﺭﻏﻴﻑ‬ ‫ﻭﻴﻭﺯﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎﺭﻩ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺍﻫﺠﺭﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺒﻴﻜﻡ‬ ‫ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﻴﻨﻲ ﺤﺭﺝ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﻓﺭ ﺴﺎﺒﻴﻜﻡ‬ ‫ﻏﺯﻻﻥ ﻫﻭﺍﻜﻡ ﻋﻨﺕ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺕ‬ ‫ﺒﺈﻴﺩﻜﻡ‬ ‫ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ﻏﻔﺕ‬ ‫ﻟﺼﻔﺎﺭ ﺴﻨﺎﺒﻠﻜﻡ‬
 • 136. ¡UÁb _« Èb MÄ UNÄU ²Ð« f% bO Ë s¹b¹√ · U¼UMÄ UNOKŽ VD³Dð UNŠ«dł `¹dð ÆÆbOŠË „bFÐ · qC √Ë ÆÆWLOÃ_« WM¹e(« ÆÆv³Â«dÄ »«dÝ „bFÐ · qC √Ë ◊uDAë vMÄ tN¹UðË bOFÐ dłUNÄ »dÝË ÆÆŸuÄbë U¼œËbŠ WM¹bÄ t{—√ g dŽôË ÆÆÆ uÐUð UNKOÃË ÆÆÆd¹UÞ t{dŽË tÃuÞ Èb*« nK¹ …bOFÐ ÆÆ WM¹bÄ t à tMJà ©VFð® UNH¹dš ÆÆU¼U²ý »U× Ã« tOð v UNHO ÆÆUNFOЗ »U³{ W¹uý tOMŽ WOÄUŽË ÆÆŸuÄœ · WI¹dž WM¹e(« tŠU¹— ÁbNð ÁdÄ ÆÆ »«cFÃ«Ë vÝ_« ÁbN¹ …dÄË WÃu  WM¹bÄ ÆÆ„bFÐ · qC √Ë wMG¹ ‰ËU×¹ »«d²Ã« ÂU— iHMð U¼UMÄ `¹dł tMJà UN¹b¹≈ lD9 ÆÆUNOMOŽ `²Hð —œUIë b³Ž ÂUBŽ Ø dFý ÆÆUN³Fð ÕuDð UNŽuÄœ nH ð ÆÆ jOFð U¼UMÄ ±
 • 137. v²Ã« ¡U??O? ý_« ôË r?ÃU??Fë «u??³? % ôò ø°rÃUFë v ¡UM « v³?²? ÆÆv²?OÐ ÀUŁ√ ÆÆw? Ðö?Ä XKÄQð ÆÆvÃUHÞ√Ë v²łË“ fÐöÄ ÆÆW1bIë ¨Ã—U?? ?)UÐ j?ÁU?? ? ? ²¹ n?O? ? H? ?š d?DÄ vMK³??I?²?Ý« ÆÆUMłd?šË l?L?'« iH½« œU?? ? ? ł_« lH?K¹ œ—U?? ³?ë d¹UM?¹ ¡«u¼Ë dE²Mð W?¼—U? WÐd?Ž ÆÆdDÄË œ—UÐ ¡«u¼ ‚u? Èu¼ ÆÆrOšd?ë  uBë VŠU? sÄ ÎU?Ðd¼ X?Kšœ ÆÆÂU?EF?ë ‚d?? ?²? ? ? ¹Ë ozU?? ? K?à —U?? ?ý√Ë ÆÆ d?? ?O?ŁË b?? ?F? ? ?I? ? Ä ÆÆÆÊUJ?*« v½«u?? ²? ?Š« ÆÆÆœd?? ³Ã« W?? F? ? à ÆÆÆ·«dB½ùUÐ —u?? BÐ Ê«œe?? ?Ä ‰U?? Ž V³?? I? ? Ä nI?? Ý Æo¹dDë tà X× √ËÆÆ XOM×½« U??NDÝu??²¹ W??×M−??Ä W¹ËU?L? Ý  UMzU?? p? 2 ‘d?? ? ?F?ë vK?Ž fÃU?? ? ?ł q?ł— c?? ? ? ? «uM?ë ÃU?? ? ? ?ł“ ÆÆtM?O?1 v? …dJ?Ð È“u  uH d?? C? ?š_«Ë ‚—“_« Ê«uÃ_UÐ o?A? ?F*« …¡U?C?Ä Ÿu?L?ý ÆÆd?L?Š_«Ë d?H? _«Ë …¡«dIë Ë√ W U Jë b —√ ô ÆÆ«uK?Š— ”U½_ …d?? O? ?³? ? —u?? ÂU?? Ä√ U?LO? ÊUJ*« ú9 v?²Ã« —u ?³Ã« W?×z«— Æ…¡«dIÃ«Ë WÐU²Jë b¹—√ ô v³O³Š Êü« ÆÆ lýU?? ?š r?O? ? š—  u?? ? ÈœU?? ?N? ? ²¹ sÄ nł vLK?Á pà ‰u?Á√ v³?O?³?Š Êü« …U?ýu??Ä ¡U?C?OÐ W?KŠ t?³?ŠU?? Èbðd¹ Æp³×Ð WLK vKŽ d??I?²? ðË ¨W?F? Äô W?O?³¼– ◊u??O? Ð ÆΫbÐ√ p³Š b¹—√ ô XF? — …d?O?³? ¡U?C?OÐ W?ÄU?L?Ž t?Ý√— Æw U U³Š p²³³Š√ W?HK² ?Ä W1d? —U−?Š√ sÄ ’uB?HÐ Æpà v³KÁ v UÄ rKF¹ tKÃ«Ë sÄ ◊u?? O? ? Ð U?? N? ? «u?? Š XM?¹“ Ê«uÃ_« ÆpOÃ≈ WłUŠ v U½√Ë vM²ÂdðË XKŠ— ÆÆlÄöë dH _« V¼cë ≤
 • 138. WM¹b*« rN²Kð ÆvŠd−Ð „—bÄ X½√Ë vM²Šdł U¼—U−ýQÐ ÆÆU¼—UN½QÐ Æ¡«Ëœ Ë√ ¡«œ UNà błu¹ ô oOLŽ Õdł UNÐË—œË U¼—ËbÐ q¦?? ?Ä v³K?Á v p³?? ?Š v³?? O? ? ³? ?Š Êü« WMOFë WO½UIë UN LAÐ ÆÆάbÐ√ tMÄ vHA¹ ô Ècë ÷d*« XHÁuðË ÆÆÆsJÃË ¡«œuÝ …œ—Ë X½√ b³F*« WM¼U UNMÄ XKłdðË Ê√ qł_ v ? H½ »—U?Š√ ·u??Ý vM½√ …bOzË  «uD Ð XK³Á√Ë Æv³KÁ sÄ p³Š „dð√ bŽdðË ¡UL ë vLNð UNÃuŠ sÄ ¡vý X?KF?? q¼ vM?Šd??& X?½√ «–U* t²OIÄ «œuÝ ÊUÐdGë W×Mł√ nײKð qÐ ô p?²? ? ³? ? ?³? ? Š√ vM?½√ Èu?? ?Ý p?F? ? Ä XK³Á√ Æp²IAŽ rO×'« dHŠ UNOMOŽ v ÆX½√ pH √ U0 rKŽ√ ô vM½√ „«uý√ q ÆÆUNð¡U³Ž v ÆÆtà v³Š vKŽ X½√ bNý√ vNÃ≈ U¹ „«dý√ q d??L? Á U?¹ b??N? ý√ ÆÆÆwà t??Šd?? ł vKŽË o¹dDë ‰UŠË√ ÆÆq ÆÆq ÆÆÆÆvà tLKþ vKŽË ÆÆtà v³Š vKŽ X½√ .bÁ dHÝ UN¹b¹ 5Ð Æpà v³Š vKŽ X½√ bNý√ b³F*« VKÁ v nIðË ÆÆnBIð oO uð rFM*« b³Ž ¡UŽœ ÆÆrGLGðË √dIð b¹bł sÄ nBIð œuFðË ÆÆb b sÄ nBI œuF Ë WÂd³Ã« 5Äd:«Ë ¡UOIý_« `M9 WMDFë b³F*« —u Ð …d Ð√ bŽUB²ðË W¹bOKł ÆÆ WLNÃbÄ WÐdŽ ”«d{√ —UGBë oM ð v b²9 oz«dŠ  b²Ä« 5Äd:« d³Ž qK ²M WOÞu³Dš√ UŽ—–√ ≥
 • 139. U½«uJýË UMŠ«d−Ð …—cIë rN¹b¹√ 5Ð UM¹b¹√ ”b½ UNð¡U³Ž b³F*« WM¼U dAMðË °°ÆÆWÂd³Ã« f³²I½ UMKŽ WH UÁ ÊuBK<« b³F*« ”«dŠ r²½√ UM²Ä«d 5ÐQð sN²/Ë …öBÃUÐ WE( q v uLJOKŽ Wzb UÐuKÁ ÈdAMà —u ³Ã«Ë 5ЫdIÃUÐ —u³Ië dHŠ sN²/Ë °ÆÆÆÊËdND²ð rJKFà wMŁuë b³F*« v Ë ÊËdHJð rJÐu½–Ë rJKNł sŽ rJKFà —u ³Ã« œuŽ√ ‚dŠ ÍËbÐ 5 Š ¡UŽœ U½U¹UIÐ vKŽ hÁdë sN²/Ë WOKNÁbë …—uBM*« Y³FÃ«Ë uNKÃUÐ ¡UH²Šô«Ë ¥
 • 140. «—U ≈ W u ‚Ë—U ≤∞∞∂ ÂU?F?ë «c¼ ‚Ë—U? mKÐ b??ÁË ¨W?ýu??ý ‚Ë—U? e¹e??FKà d¹b?I??²Ã«Ë V(« sÄ d??O?¦Jë vK?I?ŽË v³KÁ v q?L?Š√ u¼Ë tI?ײ? ¹ UÄ iFÐ W?ýuý ‚Ë—U? sŽ ‰UI¹ vJà W?³OÞ W?³ÝUMÄ v¼Ë ¨tK?ë ¡Uý Ê≈ b¹b*« Ád?LŽ sÄ 5F?³ ë ÆdO¦Â qLFë v ‚Ë—U? ’öš≈ vÃ≈ pÖ lłd¹Ë ¨b?Š√ tFÄ Ë√ t?OKŽ nK² ¹ rà Ècë UMKO?ł å…d¼“ò u¼ Wýu?ý ‚Ë—U u¼ «c¼Ë WO?B Aë  U?ÁöFë v lÝu?²Ã« Ë√ ÷u)« sŽ ÂU²Ã« t?F dð lÄ vÄöŽù«Ë Èd?JHÃ«Ë vÐœ_« ÃU²½ù«Ë nOJë W?OŠU½ sÄ W?LOI?ë WFHðd?Ä UN½√ U?L ¨rJë W?OŠU½ sÄ …d?O¦? Wýu?ý ‚Ë—U  «“U$≈ Ê√ v? t H½ V?³ ë ¨e?O?Âd²Ã« sÄ ÊU?Äd?(«Ë X²?A?²Ã« vÃ≈ ÈœR¹ œb?F²Ã« Ê_ ¨U?F?O?Lł V?¼«u*« Ác¼ VŠU? Wýu?ý ‚Ë—U? Ë ÆŸuMÃ«Ë t? ö??š≈Ë ÁœU?N??²?łUÐ tMJÃË Ær?F½ ÆV¼«u*« œb?F??²?Ä u??N? ¨W?O??ÝU?Ië WÃœU??F*« Ác¼ sÄ U??$ W?ýu?ý ‚Ë—U?? sJÃË Æt?³¼«u??Ä U?N?OÃ≈  b?²??Ä« v²Ã« s¹œU?O*« q v? `−M¹ Ê√ ŸUD²?Ý« t?ð«—b?ÁË t?²?ÁË —U?L??¦?²?Ý« vKŽ lz«d?ë t? d?ŠË tKÂUAÄË ÁU¹UC?Á qJÐ v UI¦Ã« U½dBFà WF¹bÐË WKÄU ·—U?FÄ …dz«œ v¼ Êu¹eHK²Ã« v WO UI¦Ã« ‚Ë—U?  UO ÄQ u¼Ë WMÝ 5FЗ√ vëu?Š cMÄ È√ ≠ rKŽ√ U?LO? ≠ ±π∂∑ WMÝ cMÄ Á√bÐ Ècë dO?NAë t?−ÄU½dÐ U?Ä√ ¨tðU?OB? ýË ÈdBFë ”uÄUIëò u¼ ZÄU½d³Ã« «cN ¨t²ÞU ÐË t²ÃU? √Ë tÃULł v tÁuH¹ UÄ „UM¼ Ê√ sþ√ bÁ åWKOL'« UM²GÃò ¨U?C¹√ s sÄ tO? U0 qÐ jI? WO?Žu{u?Ä  UÄuKF?Ä sÄ tO? U0 fOà ¨ÊUJÄ q v W?OÐd?Fë dO¼U?L−Kà åjO?;« ZÄU½d??³Ã« «c?¼ o¹dÞ sŽË ¨wI??O??Ýu??Ä Èu?G?à vÐœ√ ZÄU½dÐ t½≈ åW?KO??L?'« U?M²??GÃò sŽ œœdð öÐ ‰u??I½ Ê√ UM?MJ1Ë WOÄu¹ …—uBÐ UMà nAJ¹ Ê√ 5 Š tÞ  u sÄ WFDÁ u¼ Ècë qO?L'« ÈuIë tðuBÐ Wýuý ‚Ë—U ŸUD²Ý« ÆWOÐdFë WGKà WOIOÝu*« W¹dI³Fë sŽ W¹u?Á W?O?B? ?ý s?Ž ô≈ —b?B¹ ô ·U?B½ù«Ë ¨d?B?Fë «c¼ v ·U?B½ù« …c?ðU?Ý√ sÄ –U?²?Ý√ W?ýu?ý ‚Ë—U? Ë XÞUŠ√ …e¹e?Ž WOÐœ√ ¡ULÝ√ ‚Ë—U? rKÁ vKŽ √dÁ√ UÄ «d?O¦ÂË ¨Wýu?ý ‚Ë—U h ý v ”UMë 5Ð vA9 W?¾ «œ ‚Ë—U? ¡U? Ë ôuÃË ¨XÂU? ë bÃU?šË U?? K¼ VÃU?žË s ?Š qOK'« b?³?ŽË ‘U?IM?ë b?O?ŠË ∫q¦?Ä W?O?ÝU?Á ·Ëdþ U?NÐ ÆqÄUJë ÊUO Më u¼ W1dJë ¡ULÝ_« Ác¼ q dOBÄ ÊUJà t²½UÄ√Ë tðdOBÐ ôuÃË ¨wB AÃ«Ë vÐœ_«  U?OB? Aë »U?× √ U?½dB?Ž ¡«dF?ý sÄ WÄb?I*« v u¼Ë ¨d?O³? dŽU?ý ≠ tK pÖ q³?ÁË pÖ bFÐ ≠ ‚Ë—U? Ë dFA?ë sÄ …ËdŁ v¼ U³¹dIð ÂUŽ cMÄ s¹d?O³Â s¹bK−Ä v?  —b v²Ã« WKÄUJë W¹dFAë tÃU?LŽ√Ë ¨…eOL?²*« W¹uIë Æ…b¹dHë WOMHÃ«Ë WO½U ½ù« »—U−²Ã«Ë lz«dë dFAë v rE²M*« tłU?²½≈ V½Uł vÃ≈ Wýuý ‚Ë—U Êü« tKGA¹ Ècë v U?I¦Ã« VBM*« vÃ≈ UM¼ dOý√ Ê√ VŠ√Ë v U?I¦Ã« qÐU?I*« u¼ VBM*« «c¼ Ê√ v|√— v Ë åÈuGKë l?L−LK?à ÂUFë 5Ä_«ò VBMÄ u¼ VBM*« «c¼Ë ¨b?IMÃ«Ë v W? UI?¦Ã« Ê√ u¼ b?Š«Ë V³ à W?½—UI*« Ác¼ vÃ≈ Êu?²?H²K¹ ô ÊËd?O?¦JÃ«Ë ¨WOÐd?Fë W?FÄU?−Kà ÂU?Fë 5Ä_« VBM* U?Ä√ ¨ålL?&ò v²Ã« v¼ U½bMŽ W? U?I?¦Ã« Ê√ rž— ¨W?ÝU?O? ë sÄ W?O?L¼√ qÁ√ b¹b?Aë nÝúà ‰«eðU?Ä vÐd?Fë UM*U?Ž Æå‚dHðò v²Ã« vN WÝUO ë ÊU ½ù«ò u¼ U?C¹√ …cðUÝ_« sÄË V²Jë sÄ ÁUMLKFð U?L nI¦L?Kà vIOI(« n¹d?F²Ã« Ê≈ ‰uÁ√ Ê√ VŠ√ άd?Oš√Ë s¹cë Ê√ vKŽ ÈuÁ qOÃœ u?¼Ë ¨qO³Më ÊU ½ûà vŠ ‰U?¦Ä t½√ È√ ¨wMF*« «cNÐ nI?¦*« u¼ Wýuý ‚Ë—U? Ë åqO³Më vKŽ U??NÐ j?³??N¹ ôË ‚ö??š_UÐ lHðd¹ q?O?L??'« s?HÃU?? ¨ ÊuЖU?? r¼ Êu½UM r?N½QÐ rN??Áö??š√ ¡u??Ý sŽ ÊË—c??²??F¹ Æ‚öÞù« ‘UIMë ¡Uł— ±