Your SlideShare is downloading. ×
5518
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

5518

167
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
167
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫‪‬‬ ‫٣‬ ‫• ﺃﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ/ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ‬ ‫٧‬ ‫• ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ/ ﻤﻠﻑ‬ ‫٨‬ ‫- ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ/ ﺸﻌﺭ/ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ‬ ‫٢١‬ ‫- ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ/‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ/ ﺼﺒﺤﻲ ﺸﺤﺭﻭﺭﻱ‬ ‫٢٢‬ ‫- ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ. ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ/ ﺩﺭﺍﺴﺔ/ ﺭﻴﻬﺎﻡ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ‬ ‫٤٣‬ ‫- ﺠﻨﻴﻥ/ ﺸﻌﺭ/ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻏﺵ‬ ‫٨٣‬ ‫- ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﻋﻭﺩﺓ/ ﺸﻌﺭ/ ﻤﻌﻴﻥ ﺸﻠﺒﻴﺔ‬ ‫١٤‬ ‫- ﻜﻼﻜﻤﺎ ﻗﺭﺒﺎﻥ/ ﻗﺼﺔ/ ﻤﻨﺎل ﺨﻤﻴﺱ‬ ‫• ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ:‬ ‫٤٤‬ ‫- ﺭﺴﺎﺌل ﺭﺍﺸﻴل ﻜﻭﺭﻱ: ﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ‬ ‫ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻤﻴﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ‬ ‫٣٦‬ ‫- ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ/‬ ‫ﺭﺅﻴﺔ/ ﺩ. ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺠﻼل‬ ‫٦٧‬ ‫- ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ: "ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ"/ ﺘﺭﺍﺙ/ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﻨﺎ‬ ‫٢٨‬ ‫- ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ/ ﺩﺭﺍﺴﺔ/ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺯﻫﺭﺓ‬ ‫٣٩‬ ‫- ﺭﺤﻠﺔ ﺴﻼﻡ/ ﻨﺹ ﻤﺴﺭﺤﻲ/ ﺭﻴﻡ ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﺔ‬ ‫٣٠١‬ ‫- ﺠﻴﻭﺏ ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻟﻡ/ ﻜﺘﺎﺏ/ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺩﻭﺡ‬ ‫٨٠١‬ ‫- ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ/ ﺘﺸﻜﻴل/ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻴﺩ‬ ‫٤١١‬ ‫- ﺍﻟﺒﺭﻱﺀ/ ﻗﺼﺔ/ﺩ. ﻓﺨﺭﻱ ﻟﺒﻴﺏ‬ ‫٣٢١‬ ‫- ﺜﺭﺜﺭﺓ / ﻗﺼﺔ / ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺘﺎﻴﺔ‬ ‫٧٢١‬ ‫- ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ/ ﺸﻌﺭ/ ﻋﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ‬ ‫٣٣١‬ ‫- ﻫﺸﻴﻡ ﺍﻟﻨﺨل/ ﺸﻌﺭ/ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺨﻁﺎﺏ‬ ‫٦٣١‬ ‫- ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ/ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ‬ ‫٠٤١‬ ‫- ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ: ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺸﻭﺸﺔ/ ﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ‬
 • 2. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
 • 3. W U Jë ‰Ë√ ¨5M ?ë Ác¼ q vðd??«– v U??O?ÁUÐ q?þ «–U* È—œ√ ô V(« sŽ ÂöJÐ ö?¹uÞ XKG??A½« bÁ XM ¨U?NðU¹«Ë— sÄ …bŠ«Ë v —«u uÐ Èœ Êu?LOÝ W?O ½dHë W u? KOHÃ«Ë WOÐœ_« t?²ÃUÁ «b?Š√ qF?−¹ Èdð U¹ «–U?Ä ∫‰¡U? ?²ð U?N?²KDÐ X½U? ÆÆw{U*« Êd?Ië  U?OMO?²?Ý v U?Nð√d?Á øvÃË_« V(« …Ëcł THDMð Ê√ bFÐ bŠ√ VŠ vKŽ vI³¹ bFÐ Êu?łËe²¹ ÊU³ýË  UÐU?ý »—U−²Ã vÃuŠ  dE½ U?LK ‰uIë «c¼ bO?F²Ý√Ë Àb?×¹Ë pJH?²ðË W?ÁöFë d?−?HMðË ô≈ WKOKÁ  «u?MÝ vCI?Mð œUJð ôË q¹uÞ VŠ t?? ? H½ u¼ `?³? √ b??Á ëËe?ë Ê√ rž— ¨W??Žd?? Ð tðôb??F? Ä b¹«e??²ð Èc?ë ‚öDë W ÄU)« sÝ «Ë“ËU& …U² Ë »Uý 5¹ö?Ä WF ð „UM¼ Ê≈ ‰UI¹ –≈ «bł ΫdO Ž ¡U??N?²?½« fOÃË WÃUD³?ÃUÐ «¡bÐ gO??Fë d?? ?Ž V?³? Ð «u??łËe??²¹ Ê√ ÊËœ 5Łö??¦Ã«Ë Æ—UFÝ_« v b¹«e²*« ŸUHð—ô« Ë√ sJÝ dO uð sŽ e−FÃUÐ  U?O²?HÃ«Ë »U?³Aë 5Ð v d?Fë ëËeë …d¼Uþ  “dÐ t? H?½ V³ ë «c?Nà U0—Ë ÃËdš ÊËœË ¨—«u?Hë rNÐU³ý  U?łUO²Š« W?O³K²Ã vF?Ý v WI¼«d*« sÝ sÄ «¡bÐ u?×½ vK?Ž …U?²?Hë ’d?ŠË vM¹bë d??O?L?Cë  U?O?C? ²?I?Ä vKŽ t? ? H½ XÁuë v —b??Gà ¡U?I?ð« U?NK?ł— sÄ W?łËe??²? Ä U?N½√ X?³?¦ð W??Á—Ë ÈQÐ ÿU??H?²? Šô« vKŽ ’U??š bM¼ò W??B?Á v? Ë ¨bÃuë fOÃË XM?³Ã« …U?O? Š d?Äb??Oà Àb??×¹ U?Ä «d??O? ¦? qL??²?×? Ä Æ…d³Ž È√Ë …d³Ž åÈËUM(« v²Ã« pKð W??Lz«bë …U?O?(«  U?Áö?Ž h? ¹ vF?Ä ö¹uÞ vIÐ Èc?ë ‰«R? ë sJà vKŽ W? Ý«— vI?³?²Ã W U? »UF?Bë vD ?²ðË eł«u?(« q d?³FðË Ã«ËeÃUÐ √b?³ð Æd−CÃ«Ë ◊U³Šù« ‰UJý√ q Èbײð sÄeë dÄ sÄ bÐô t?½√ Êü« Èœ— t½√ U??L? d??–√ U??Ä vK?Ž Æ—«u? u?Ð Èœ Êu?L? O? Ý œ— ÊU?? lÄ `³??B¹Ë U¼b?ŠË W¹œd??Hë  «cë h ¹ ô ·b?¼ ÆÆ…d?O?³?  …dJ ÆÆ U?Ä vM?F?Ä œËU??F? ?²? …U??O? ?(« ¡U0 U¼b1Ë U?? N¹c??G?¹ W??Áö??Fë v? dÞ 5Ð U?? Âd??²? A? ?Ä sÄeë ƉuÐcë vKŽ XJýË√ ULK —«dCš_« ±
 • 4. v —u?¦Â ÎUÞuÐd?Ä t ?H½ ¡d*« b?−¹Ë ÆwMF*« sÄ …U?O(« uK ð 5Š ÊU? ½ûà vI?³¹ «–UL? UFÄ ÊUDI ¹ rŁ q³'« WLÁ vÃ≈ UNKL×¹ n¹e?OÝ …d UN½QÂË ·b¼ ÊËœ ÕbJë WOÁUÝ UM¼ ÊU? ½ù«Ë ÆÆ vM?F?Äöë vÃ≈ «œb?−?Ä œu?F?Bë WKŠ— ¡bÐË …d? ?B?ë qL?Š u¼ œËU?F?Oà ƅ√dÄ«Ë qł— v d?¦?F²¹Ë tðU?ÁUÞ b¹b?& sŽ V(« e?−?F¹Ë ¨ÕËdë ÈËcð vMF?Äöà W?LKE*« »Ë—bë v uÃË vMF*« oK) Ÿ«Ë d?O?ž lKDð v ÊU?Äœù« ·uM ÂU?Ä√ rMNł »«uÐ√ `?²H?²ðË  U?³O?)« 5Žb?³*« iFÐ sþ v²Ã«Ë U?Nà W?³ŠU?B*« ÊU¹c?Në WÃUŠ Ë√  «—b?<« ÊU?šœ lÄ r¼uë v  U??Áö??ŽË ¨f?zUÐË b??«— lÁ«Ë v?KŽ —U??B? ²½ô« Ë√ Ÿ«b?Ðûà W??Lzö*«Ë v?K¦*« WÃU?? (« U??N½√ vŽuë dOOGð d³?Ž uÃË U¼b¹b−²Ã ÊuD³;« vF ¹Ë ‰Ë_« UN−¼ËË UN²−?NÐ  bI WO½U ½≈ ÆÂU¼Ë_« lÄ WŠU³ Ã«Ë vKŽ …dDO ë v V × ô —Ëœ tà ÊuJ¹ Ê_ U?Lz«œ lKD²*« tFÁ«Ë v qŽUHë ÊU ½ù«Ë tÐ U?F? «œ vÝU?O? ë ÆwŽU??L?²?łô« lÁ«uë —U?? ?Ä v U?C¹√ U?/≈Ë ÆwB? ?Aë Ád??O?B?Ä rOEŽ ¡vý sÄ U?Ä t?½√  √dÁ s?¹√ d?–√ ô …—ËdC?ÃUÐ rÃQ?²?Ä ÊU? ½≈ u¼ qC? úÃË ÂU?Äúà —UL?ž ÷u ?¹ d׳?ë vÃ≈ ‰eM¹ qŽUHë ÊU? ½ùU rÃ√ ÊËbÐ Á“U?$≈ sJ1 …UO?(« v U?IŠ UL UO?LEŽ öJO¼ ¡UMŽ bFÐ tà Xłdš uÃË v²Š WJLÝ œUOD « q?ł√ sÄ b¼U−¹ WÐd−²Ã« tKLŽ e$√ bÁ ÊU tMJà öJO¼ WJL ë błË rF½ ¨d?×³Ã«Ë “u−Fë È«u−MLO¼ qD³Ã ÀbŠ v U?N?²?L?łdð VF?B¹ r?ÃU?Fë «c¼ v VÝUJÄ „UMN? Æ«d?O?¦? Õd? Ë «d?O?¦? rÃQ?ðË rOEFë lL??²? :« `$ b??I? Æ…—U?? ? )«Ë V ?JLKà UM?Äu??N? H?Ä v?KŽ nÁu??²¹ «c¼Ë ÆW?¹œU??Ä ‰UJý√ U?Äu?N?H?Ä a?Ýd¹ Ê√ v W¹—U?Fë W?O?F?HM?ë ÕËdÃ«Ë vÂö?N?²?Ýô« —U?F? ë d?³? Ž vÃU?L?Ý√dë 5Š WI?OIŠ t½Q å‘d?Á ÈËU ð ‘dÁ „U?FÄò lzUAë q¦*« qF?ł ÕU−MÃ«Ë V JKà UI?O{ U¼d?×? Ð ¡U?O?ý_« t?I?×? ðË t?ŽU?CšS?Ð ‚u ?ë Âu?I¹ Ècë ¨ÊU? ½ù« vKŽ ‰U*« d?B?²M¹ UÄ «dO?¦ÂË ¡UOý√ sÄ t?JK1 UÄ 5ÐË tð«– bŠ v UOKŽ W?LOI tMOÐ W?OMNÄ WC¹U?IÄ Èd&Ë Ë√ W?C¹U?I*« VO?Žô√ v t?Á«d?žSÐ V(« …Ëc?ł ¡U?HÞ≈ v nÝúÃU¹Ë ¡U?O?ý_« Ác¼ `−Mð v dÞ 5Ð  Q?A½ b?Á ÊuJð W? U? *U? v?MF*« sÄ W?OÃU?š …dÐU?Ž ŸU?³?ý≈ WE( v tëe?²?š« rà W?O½U? ½ù« W?Áö??Fë d?š√ U?I? √ Ê_ åVÝUJ*«ò Ë√ åÕU?−Mëò Ë√ å‰U?*«ò V³? Ð W?Áö?Fë rŁ ÆWOð«cë `ÃU?B*« v vKJë ”UL?G½_«Ë o _« oO{ sÄË ‚UM²šô« sÄ U?NOL?×¹ dNE¹ b?Á «uÄ«œU?Ä 5³;« 5Ð U?L?O U?NOK?Ž Ÿ“UM²Ã« Ë√ `ÃUB*« Ác¼ …œU?¹“ qł√ sÄ qðUI?²Ã« ¡bÐ vF?Ý Ë√ U?Nà b?I½ È√ ÊËœ vÃU?L?Ý√dë lL?²?:« rO?IÐ WÃU?L?¦Ã« v²?Š rN? ?H½√ r¼ «u?F?³?Að ≤
 • 5. v ·b¼ vÃ≈ tKë tÄd Ècë szUJë pÖ ÊU ½ù« ‰u% rOÁ U¼“ËU−²ð WK¹bÐ rOÁ Ÿ«b²Ðô ÆU¼UŽd¹Ë tK d׳ë U¼bAM¹ oOLŽ d×Ð v …bŠ«Ë …dDÁ tð«– bŠ Ác¼ U?N?MÄ rKF?²½ s×?½Ë ôË√ U?N?³?×?½ U/≈Ë U?N?IM?²?F½ ‰u?Á√ ô —UJ? √ W?ÄuEMÄ vÃ≈ ÃU??²?×½ ‰«RÝ vKŽ ·Uý œdà lKD²½ s×½Ë Æ‰UÄ ”√— sLŁ√ u¼ ÊU ½ù« Ê√ È√ WDO ³Ã« WIOI(« s¹dJH*« —U?³Â tÐ qGA½« Ècë ‰«R? ë t ?H½ u¼Ë øÊU ½ù« U?Ä j½U v½U*_« ·u ?KOHë U½U?Žœ Èc?ë W?O?Žu?O? Aë fÝR?Ä f—U??Ä ‰—U? ‰«R?Ý u¼ ¨—u??B?Fë d?Ä vKŽ 5?Žb?³*«Ë rKŽ fÝR??Ä b¹Ëd? ‰«R?Ý u¼Ë W¹d??(« WJKÄ vÃ≈ …—Ëd?Cë W?JK2 sÄ U?łËd?š ‰U??CMKà ȗc?ł qJ?AÐ rN? ?H½_ r?NðdE½ d?O?žË d??A?³Ã« qš«Ëœ v ’U??ž Ècë vKOK×?²?ë fHMë  u³J*« ¡U?Žb²Ý« d³?Ž UMð«Ë– rN vKŽ q³?Á È– sÄ —bÁ√ …b¹dHë tðU u?A bFÐ UM×?³ √ ÆUM*√ sÄ rKF²Ã«Ë vŽ«ËöÃ«Ë U?C¹√ ÊU u¼ åw*√ sÄ XLK?Fð rJà Á¬ò b¹Ëd …¡«d?Á bF?Ð …dÄ  «– V²?Â√ v H½  b?łË t?H?Áu?ÄË tðdJ sŽ U?ŽU? œ U?FzUÞ  u*« q³?Á Ècë r?OEFë ·u? KO?Hë pÖ ◊«d?I?Ý ‰«R?Ý UŽU œ d?L'« vKŽ 5CÐUIë …UOŠ ÊuKð W?OFÁ«uë tð—uDÝ√  cš√Ë «—U² ?Ä r ë »dA ÆÊUJÄ q v UOKFë rNK¦Ä sŽ X³C½ WOÃUFHÃ«Ë W dFLKà ‚u²Ã« W?Á—R¹ rà uà W¹UžË WLOÁ ÆwMFÄË nÁuÄ Ê–≈ u¼ ÊU ½ù« U?O?I?O?I?Š U?Oð«– «b?Nł ÃU?²?% v²Ã« W?I?O?I?(« W? d?F?Ä vÃ≈ t?²?H?Nà Áb?Ið rà uÃË  Ë–Ë t?ŠË— å—uJ¹— ‰uÐò v ½d?Hë ·u? KO?Hë d?O?³?Fð b?Š vKŽ åd?šü« bMŽ W?ÄUÁûÃò U?C¹√ ÃU?²?%Ë ·uÝ U?NMOŠ åvð«cà v²? dF?ÄË v HMà v²¹ƒ— `×? √ sÃò W¹—ËdCë WÄU?Áù« pKð ÊËbÐË —d×?²ð v²Š v H½ q ?ž√Ë  u³Jà V¼UOž X% Q?³<« vÃ≈ ôu Ë d?HŠ√Ë dHŠ√Ë d?HŠ√ …dO?Ý vÃ≈ UN²Ãu?ŠË UN²³?³Š√ v²Ã« …dJHKà ΫbMÝË s¹d?šúà U½uŽ ÊuÂ√Ë ¨5M ë —U?³ž sÄ b?F³Ã« nAJ?²Oà W¹œU?Fë …U?O(«  ö?O?BHð q v Ë vÄu?Oë ¡U?Äœ v Èd& …d?O?Ý …UO?Š ÕËdë vK?Ž ⁄«d??Hë o³D¹ ô U??F? ? U½ U??OKł vM?F*« d??NE¹Ë U??N? ²? % v?H? ²? <« È—uDÝ_« Æ⁄UÄbë Á«ËbŽ VOBðË Ê≈ qÐ ÈËc¹ Ë√ »dN¹ Ècë V(« c?IMð ‚dÞ ¨UOKFë ·«b¼_« vÃ≈ WF¹d?Ý ‚dÞ błuð ô WŠËdD*«  «—U?O)« q ÊS «c?à WMJ2 bFð rà ·«b¼_« Ác¼ vÃ≈ UN? H½ …d?ýU³*« ‚dDë U?N²?OЖU?ł v ÈËU? ?²ð X½U Ê≈Ë fzU?³Ã« lÁ«uë d?O?O?Gð v ôU?F ÊuJOà ÊU? ½ù« ÂU?Ä√ YGë 5³ð ·u?Ý v²Ã« v?¼ øsÄ W?×KB* ∫‰«R?Ý U?N?Ý√— vKŽË U¼b?ŠË b?IMë WK¾?Ý√ ÊS? »d??Á√ o¹dÞ vKŽ W??I? O?L? Fë W?? d??F*UÐ 5ŠËd??:« vDš œu??I? ²?Ý v²?ë v¼Ë 5L?? ë sÄ ≥
 • 6. qIFë vKŽ U½UDKÝ ÊuK³?I¹ ôË ¨WK¾Ý_« sÄ lKNë rNMJ ¹ ö Æ»«uBë vÃ≈  «—U?O²šô« œö?O*« —œ«uÐ Ê√ ÊËd¹ ôË ¨tð«– v U? b¼ ô ‰u? uKà …«œ√ qI?Fë ÊËd?³²?F¹Ë ¨t?ł—U?š sÄ WÐd?& —«dJ²Ð ÎP½«c¹≈ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 W?OýU? `ÄöÄ U?N?O W?OÄöþ W?OÃu? √ ÈuIà W?OF?Á«uë WOýUHÃ«Ë W¹“UMë œôË vÃ≈  œ√ v²Ã« v{U*« ÊdIë nB²MÄ v WIOLFë WOÐË—Ë_« WÄ“_« «ËdH?J¹ vJà s¹dJH*« l*√ sÄ «œbŽ XF? œ bÁ W?Ä“_« Ác¼ X½UÂË W?O½U¦Ã« W?O*UF?ë »d(«Ë Ê«uMŽ u¼Ë o?O?L?Fë Êe??(«Ë Âb?Fë vÃ≈ Z?¹—b?²ÃUÐ Êu??IÃeM¹ «Ëc?š√Ë qÐ —«u?½_« W?O½ö?I? FÐ Ædð—U à W¹«Ë— a¹—U²Ã« Ê√ UL oOLFë Êe(« vÃ≈ ôË ÂbFë vÃ≈ s¼«dë Ê«uNë UMF b¹ Ê√ “u−¹ ô ÆÆô v W?Ž—U??B?²*« qÄ«u??Fë tÐU?A? ²ð 5Š ‰U?F? _« œËœ— iFÐ tÐU?A? ²ð U/≈ t? ? H½ —dJ¹ ô Æ UÄbI*« WÃU??Š ÊU?? ÃË  «cë v v?KJë ”U??L? ?G½_« Ê√ Èd¹ Ècë p?Ö d??š√ Ÿu½ sÄ Âb?? Fà t½≈Ë ÈËb??ł sÄ U??ÄË ¨Íœd?? qŠ sÄ U??L? q?Š Ë√ –ö??Ä u¼ ¨tà vMžË d??Aë s?Ž b??FÐ√ò ‰u??I¹ —UJ _« ÊuJð ·u? ? ÆÆÍœd?²*« lÁ«uë  «—Ë–U?I?Ð ÀuK²ð ô v²?Š Ê«b?O*« sÄ »U?×? ½öà U½uŽ …UO(«  öOBHð q v UNMŽ ŸU bÃ«Ë UNÐ Y³A²Ã« —U² ½ v²Ã« UOKFë q¦*«Ë rOIÃ«Ë “U??N? '« √b?? Ë W??O? B? ? A?ë szU??G? CÃ«Ë …d??O? G? B?ë sŠù« ÆÆ…—«c??Ië W??Š«“≈ vK?Ž UMà  UÐU? ŠË …d?O?G VO?Žô√Ë  «—ËUMÄ vÃ≈ W?ÝUO? ë ‰u?%Ë dA?³Ã« sÄ d?O¦Jà vÁö?š_« Æ5OÄbI²Ã« ◊UÝË√ v v²Š œ«d _« iF³Ã WOB ý qÂQ??²ð ô v²?Š «c?¼ qÂ√ øV(« –U?I?½≈ qł√ sÄ «c¼ qÂ√ ∫‰Q?? ¹ ·u?Ý rÂb??Š√ Ê√ bÐô ÆrF½ ‰uÁ√ ø—«dCš_« WLz«œ …d−A «bÐ√ …dC½ rNÁ«uý√ vI³ðË 5³;«  UÁöŽ V×Ð dOA³²Ã« vÃ≈ —UJ _«Ë qLFë sÄ d?LFë «c¼ q bFÐ XK Ë bÁ ÊuÂ√ Èdð U¹ qN s¹cë uŽœ√ v²?Š pÃ–Ë åwÐdŽ sÐò ‰uI¹ U?L åv½U1≈Ë vM¹œ V(«ò YO?Š b¹bł Ÿu½ sÄ Æb¹bł sÄ ¡b³Ã«Ë qÄ_« …œUF²Ýô rNÃUÄ√ XÐUš WzœU¼ …—uŁ “U?$≈ o¹dÞ vKŽ d?O ë u¼ t?OÃ≈ u?H¼√ UÄ v XÁuë WKO?Þ dJ √ XM vMMJà WÃU?F? d?OO?Gð …u?Á ÊuJO?à lÝ«uë rÃU?Fë vÃ≈ rNð«Ë– vÃ≈ «u?³?×? ½« s¹cë q Ãd? ¹ 5Š U/≈  d?? ?š v²Ã« U½√ Êu??Â√ sà d?O? š_« œdë lÄË Æô U0—Ë rF?½ U0Æ Êu?łd?? ?O?Ý q?N? ÆV(« …—d;« ¥
 • 7. ‫‪  ‬‬ ‫• ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ / ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ‬ ‫• ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ / ﺼﺒﺤﻲ ﺸﺤﺭﻭﺭﻱ‬ ‫• ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ، ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ / ﺭﻴﻬﺎﻡ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ‬ ‫• ﺠﻨﻴﻥ / ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻏﺵ‬ ‫• ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﻋﻭﺭﺓ / ﻤﻌﻴﻥ ﺸﻠﺒﻴﺔ‬ ‫• ﻜﻼﻜﻤﺎ ﻗﺭﺒﺎﻥ / ﻤﻨﺎل ﺨﻤﻴﺱ‬
 • 8. ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺍﻗ ﹰﺎ ﻤﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ،‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺃﺘﺄﻤل ﻭﺸﻡ ﺍﻟﻅﻼل ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻀﻔﺔ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ، ﻗﻠﺕ ﻟﻪ:‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻴﺎ ﺼﺎﺤﺒﻲ.. ﻭﺍﻨﻔﻁﺭﺕ‬ ‫ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﺩﻨﻭ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺭﻙ ﺼﺭﺨﺘﻙ ﺍﻟﺨﺎﻁﻔﺔ.‬ ‫*‬ ‫ﻗﺎل ﻟﻲ: ﻋﺸﺕ ﻗﺭﺏ ﺤﻴﺎﺘﻲ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻲ،‬ ‫ﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻲ ﻤﻴﺕ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺃﺘﺩﺨل ﺒﻤﺎ ﺘﻔﻌل ﺍﻟﻁﻴﺭ ﺒﻲ‬
 • 9. ‫ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻠﻴل ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ‬ ‫*‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻴﺭﻑ ﻜﺯﺠﻲ ﺤﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴل..‬ ‫ﻴﻨﺒﺌﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﻁﻰ ﺤﻭل ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ..‬ ‫ﻜﻨﺎ ﻤ ‪‬ﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﻨﺴﺘﺤﺙ ﻏ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻏﺎﻤ ‪‬ﺎ.. ﻻ ﻨﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺇﻻ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ. ﺤﺩﻕ ﺘﺭ ﺍﻟﻭﺭﺩ.‬ ‫ﺃﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ. ﻭﺍﺤﻠﻡ ﺘﺭ ﺍﻟﻀﻭﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﻓﺔ..‬ ‫*‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻴﺤﻔﻅ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻙ ﻋﻥ‬ ‫ﻅﻬﺭ ﻗﻠﺏ. ﻭﻴﺸﺒﻬﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻴﻘﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﺭﺘﺠﺎل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻻ "ﻫﻨﺎﻙ" ﻟﻪ.‬ ‫ﻻ "ﻫﻨﺎ" ﻻ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻟﻠﻔﻭﻀﻭﻱ‬ ‫ﻭﻻ ﻤﺸﺠﺏ ﻟﻠﻜﻼﻡ، ﻴﻘﻭل: ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﺤﺘﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺩﻯ ﻟﻠﺼﺩﻯ. ﻭﺃﻨﺎ ﺼﻭﺕ‬ ‫ﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ: ﺃﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﺕ ﻭﻨﺤﻥ ﺃﻨﺎ‬ ‫ﻭﻴﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﺠﺭ: ﻫﺫﺍ ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ‬ ‫ﻟﻜﻨﻪ ﺼﺎﺭﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺼﺩﻴﺘﻪ ﺼﺎﻨﻊ‬ ‫ﺒﺎﺭﻉ ﻴﻨﻘﺫ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻤﻥ ﺼﺨﺏ ﺍﻟﻌﺎﺼﻔﺔ.‬ ‫*‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ. ﻗﻤﺭ ﻋﺎﺒﺭ ﻓﻭﻕ‬ ‫ﺨﻭﻓﻭ ﻴﺫﻫﺏ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﻨﺨﻴل. ﻭﺴﺎﺌﺤﻪ‬ ‫ﺘﻤﻸ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﻴﺎﺏ، ﻭﺘﺴﺄل: ﻤﺎ‬
 • 10. ‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻵﻥ؟ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ: ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻵﻥ ﻋﺸﺭ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺒﻌﺔ‬ ‫ﺁﻻﻑ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﻨﻬﺩ:‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺨﻠﻭﺩ. ﻭﺃﻤﺎ ﺃﻨﺎ.. ﻓﻤﺭﻴﺽ ﺒﻬﺎ. ﻻ‬ ‫ﺃﻓﻜﺭ ﺇﻻ ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺒﻜﺴﺭﺓ ﺨﺒﺯ‬ ‫ﻏﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺸﻔﺔ‬ ‫*‬ ‫ﺸﺎﻋﺭ، ﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺴﻼﻟﺔ ﺃﻫل‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﺍﺒﻥ ﻭﻓﻲ ﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ‬ ‫ﻗﺭﺁﻨﻪ ﻋﺭﺒﻲ، ﻭﻤﺯﻤﻭﺭﻩ ﻋﺭﺒﻲ، ﻭﻗﺭﺒﺎﻨﻪ‬ ‫ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺯﻤﻨﺎﻥ ﻏﺭﻴﺒﺎﻥ‬ ‫ﻴﺒﺘﻌﺩﺍﻥ ﻭﻴﻘﺘﺭﺒﺎﻥ: ﻏﺩ ﻻ ﻴﻜﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ: "ﻨﺴﻴﺘﻙ ﻻ ﺘﻨﺘﻅﺭﻨﻲ".‬ ‫ﻭﺃﻤﺱ ﻴﺠﺭ ﻤﺭﺍﻜﺏ ﻓﺭﻋﻭﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎل:‬ ‫"ﺍﻨﺘﻅﺭﺘﻙ، ﻟﻜﻥ ﺘﺄﺨﺭﺕ". ﻗﻠﺕ ﻟﻪ:‬ ‫ﺃﻴﻥ ﻜﻨﺕ ﺇ ﹰﺍ، ﻗﺎل ﻟﻲ: ﻜﻨﺕ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺃﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﺎﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﺴﻨﻭﻨﻭﺓ‬ ‫ﺨﺎﺌﻔﺔ..‬ ‫*‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻴﺤﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺒﻴﺩﻴﻪ، ﻜﺤﻔﻨﺔ ﻗﻤﺢ،‬ ‫ﻭﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺜ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﻭﻉ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺎﺒل. ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ. ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ‬ ‫ﻨﻔﺴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﻁﻴﺭ؟ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ‬
 • 11. ‫ﻗﺎل ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﻠﻪ.‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ: ﻜﻼ. ﺘﺠﻠﻰ ﻟﻲ ﺍﷲ‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ.. ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺱ. ﻗﻠﺕ: ﻭﻫﻲ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﺸﻌﺭ‬ ‫ﻤﺎ ﺃﻓﺴﺩ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ‬ ‫ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺭ؟‬ ‫ﻗﺎل: ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺤﻠﻤﻙ ﺘﺘﺴﻊ ﺍﻷﺭﺽ.‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﻓﺔ.‬ ‫*‬ ‫ﻗﺎل ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻠﻴل: ﺨﺫﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ،‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻷﺨﻴﺭ..‬ ‫ﻓﺈﻨﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﻫﻨﺎ ﻴﺎ ﻏﺭﻴﺏ،‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﻔﺭﺤﻨﻲ ﻗﺭﺏ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺠﺭﺤﻨﻲ ﻓﻲ "ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ" ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ‬ ‫ﻗﻠﺕ: ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ؟‬ ‫ﻗﺎل: ﺴﺘﺠﻠﺱ ﻗﺭﺏ ﺤﻴﺎﺘﻲ‬ ‫ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻲ ﻤﻴﺕ‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻲ ﺤﻲ‬ ‫ﺴﺘﺤﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ‬ ‫ﺤﺎﺌﺭﺓ ﺁﺴﻔﺔ..‬
 • 12. W «—œ WOMOD KHë WÄËUI*« »œ√ W d(«Ë s ë 5 È—Ëd×ý v׳ WÄUŽ WÄbIÄ »dFë ¡UÐœ_« iFÐË WK²;« ÷—_« ¡UÐœ√ 5Ð WOMOD KHë WÄËUI*« v Ë ¡UÐœ_« ¡ôR?¼  U??łU?? ²½ v vK?−? ²ð Ê√ b?Ðô W??ÄËU?? I*« Ác¼ Ê√ vÃ≈ ¡«b?? ²Ð« …—U?? ýù« sÄ bÐô v W??ÄËU??I*« sŽ Y×??³½ U/≈ UM¼ s?×M «c¼ vKŽË ¨t?Ðœ√ W?ÄËU??I*« v V?¹œ_« …«œQ? ¨rN?? u??B½ Æ’uBMë Èu?²? 0 »œ_« Ê√ uÃò ∫…d?Ä XKÁ b?I ¨Î«b?ł U?L?N?Ä tMÄ ÎU?žËdH?Ä Î«d?Ä√ Ëb?³¹ Ècë `O?{u?²Ã« «c¼ Ê≈ ¨åvI?O?I?Š ÂËUI?Ä »œ√ UM¹b?à ÊUJà ¨¡UÐœ_« sÄ b¹b?Fë  U?O?×C?ðË ‰UC½Ë q?Ð ”UL?ŠË ¡U?L?²½« ÎPLz«œ «cNÐ ÊuL?N²Ä s×½Ë ¨œËb×Ä qFHÃ«Ë ¨b²1Ë ‰ËUD²¹ ÂöJë Ê√ q? _U ¨UM¼ WÐuKIÄ WÃQ *« Ë√ ¨»U??²? r?¼ s2 Ϋd??O?¦?  Ê√ ¨Â±π∂∑ ÂU??Ž ‰ö?²? Š« ¡bÐ c?MÄË Àb?Š Èc?ë sJà ÆUM ? H½√ ÂU??Ä√Ë  U?O?×Cð «u?Äb?ÁË ¨Êu?− ?ë «uKšœË ÁuÝ—U?ÄË ‰U?CMë ¡VŽ «uKL?Š ¨ÎUÐU?²? pÖ b?FÐ «u×?³? √ r−?Š sŽ Ϋb??ł Ϋd?O?¦?ÂË Î«d?O?¦?  d??B?Á rNðU?Ž«bÐ≈ sJà ¨Ád??OE½ e?Ž Ϋœu?L? «Ëb?L? Ë ¨U?ÄU? ?ł »œ√ UM¹bà ÊU Ê≈ ¨‰¡U ²½ ÁbFÐ sÄË pÖ ¡UMŁ√ UMOIÐË ¨œUNA²Ýô« bŠ XK Ë v²Ã« ¨rNðUO×Cð ÎU?Ä«b²?Š« d?¦?Â_« ¡e'« u?¼ qÐ ¨ÂËUI*« »œ_« s?Ä pýôË ¡eł u¼Ë ¨Íu?²? ?Ä Ë–Ë vKF? Êu−?Ý ÆWOÃUCMë »—U−²ÃUÐ ÎUÞU³ð—«Ë ±
 • 13. X²??A?²¹Ë »Ëc¹ ¡v?ý q Ê√ ¨ÎU?Äu??L?Ž W?O?MOD KH?ë W? U?I? ¦Ã«Ë »œ_« v W??O?ÝU??Ý_« …d¼UEë Ê≈  UÁUDë d?−Hð v¼ ¨Èd?š√ …d¼Uþ ÎUÄU9 UN?L−×ÐË …d¼UEë Ác¼ t?ł«uðË ÆÂËb¹ ôË ÁbI?Ž ◊dHM¹Ë ô ¨ÎU?O?ŽËË ÎUłU?²½≈ s¹b?Ž«uë »U?³?Aë sÄ Î«d?O?¦Â Ê√ d?O?ž ¨…b?Ž«uë V¼«u*« `²?HðË ¨rz«œ u?×½ vKŽ ¨¡ULÝ_« d¦JðË ¨Ác¼ WL Cë XO?²A²Ã« Wì rNM×DðË ¨rN³¼«uÄ ZCMð ôË ¨rNðU¹Už vÃ≈ ÊuKB¹ ¡UL?Ý_« sJÃË ÆUJ¹d?Ä√ v Ë√ ¨UOÝË— v U?2 d¦Â√ ¡UÐœ√ UM?¹bà ÊQ v²?Š ¡ULÝ_« …d?¦Jà ZC½Ë ÊUJà ö?¦Ä b¹b'« o? _« qOł cMÄ ¡U?LÝ_« Ác¼ ¡U?BŠ≈ UMÃËU?Š UM½√ uÃË ¨qOł ¡«—Ë x?Oł œb?³²ð Î Î Æ¡ULÝ_« sÄ dO³Â œbŽ UM¹bà ¡ôR¼ sÄ Î«d??O?¦? ÊQ??ÂË ¨ XL?BÃ«Ë W?³?¼u*« œb?³ð „UM¼Ë ¨t?K rÃU?Fë ŸU??I? √ vÃ≈ d?H? ë „UM¼ vÃ≈ rN?F? œ ¨Â—U?Fë v³?F?Aë ÊU?O?KGë U/≈Ë ¨Îx?F? 5Ðu¼u??Ä «u½uJ¹ rà ¨r¼ƒU?L? Ý√  d?Nþ s¹cë ÆrNłU²½ dA½ vKŽ …bzU ë ¡«uł_« rNðbŽUÝË ¨pÖ r¼uð ¨rNЗU& «uK−? ¹ v lOL−Kà »U³Ã« `²?H¹ Ê√ vÃ≈ uŽbð ¨vÃË_« W{UH²?½ô« cMÄ ÕË—  œUÝ bIà Ê√ rN?²OÃu?¾? Ä sÄ ÊU? ULK¦?Ä ÎU?ÄU9 WÐU²Jë v? o(« rNà –≈ ¨Íu²? *« sŽ ÎU?ÄU9 dEMë iGÐË ÆÁc¼ ‰UF _« WLzUÁ dš¬ vÃ≈ ÆÆ «uM− ¹Ë «u×C¹Ë «uK{UM¹Ë «uNł«u¹ v¼ Xë“U??ÄË X½U? v²Ã« ¨…d?O? ¦Jë  ö?:«Ë n×??Bë v rN?²ÃU??{ ¡ôR¼ sÄ d?O?¦?  b?łË b?ÁË U¼dOž œułuÄ È√ Êü« …œu?łuÄ v¼Ë ¨…dO Ž WLNÄ U¼ƒUB?Š≈ bF¹ v²Ã«Ë ¨ u9Ë dNEð Èdš_« rNEŠ sÄ ÊU ¨Î«bł qOKÁ dH½ bMŽ ô≈ Èu² *« sŽ ÎUÄu¹ ‰«R ë ÕdD¹ rÃË ÎUL−Š U¼R UJ¹ UÄ Ë√ Æ·—U'« ÊU uDë «c¼ jÝË Èu² *«Ë nOJÃUÐ ÊuLK×¹ r¼Ë ¡U Fð «uKE¹ Ê√ «c¼ v —«d?L?²? Ýô« vKŽ Âö?Žù« qL?Ž b?ÁË ¨ÊU? u?Dë Ác¼ nÁË lOD²? ¹ b??Š√ È√ b?Š√ sJ¹ rà ¨ŸUDIÃ«Ë W??H?C?ë v 5OMOD? KHë »U??²Jë œU?%« ‰U??¦*« qO??³?Ý vKŽ p?Ãcà lC?šË ¨ÊU??A?O? '« …œËb?FÄ ¡U?LÝ√ ô≈ r¼U?Ý lO?L'« qÐ Áb?ŠË fOà ¨W?−{UMë d?Ož ’u?BMë sÄ b¹b?Fë —b Q? Æ…œËb×ÄË pKð d?Âc??²?Ý√Ë ¨‰Ë_« ‰ö?²?Šô« »U?²?  sÄ UM½«u?š≈ bMŽ ¨qš«b?ë v Ϋd?O?¦? ‰U?(« nK?²? ¹ rÃË v WK−? Ä ¨ U?Âd(«Ë  U?N³?'« ¡U?݃—Ë ¨5OÝU?O ë ¡U?LŽeë ¡U?L?Ý√ UN?O X½U? v²Ã« ¨ÂU¹_« Xš_«Ë ÈË«dD³Ã« b?L?×?Ä qO?Äeë lÄ UN?O? XKL?Ž v²Ã« WM−Kë p?Kð d–√ XÓU?ÄË ¨»U?²Jë œU?%« ¨œU%öà 5³? ²M*« »U²Jë œb?Ž iHšË ¨¡ULÝ_« Ác¼ VDý vK?Ž U½dOž qLŽË ¨ÍË«d?AŽ ÊUMŠ ©≥∞∞® wKŽ œ«“ ¡U?L?Ý_« œb?Ž Ê√ d?–√Ë ¨b¹eðË qÐ t?OKŽ X½U? U?Ä vÃ≈ œu?Fð X½U? —u?Ä_« sJÃË Æd¦Â√ U0—Ë rÝ« rÃË ¨WÂd?(« WÐuF?Bà U0—  UÞUAMë XKÁË ¨»U?²Jë œU%«  u? XHš ¨…dO?š_«  «uM ë v u?×Më vKŽ l{uë hO? Að `³? √Ë ¨pÖ q³?Á UN?FÐU?²½ UM UÄ q?¦0 —uÄ_« W?FÐU?²Ä ÎPMJ2 b?F¹ ¨e??Âd*« vÃ≈ ¨pÖ q³??Á WÃu?Âu??Ä X½U??ÂË ¨b?ý√ u??×½ vKŽ —u??Ä_« XKÂË√Ë ¨Î¬d??O? ? Ž άd?Ä√ oÐU?? ë ÆpÖ bFÐ tKë «— rŁ ÎôË√ ”bIë vÃ≈ »d?Nð …œU'«  «¡U?HJë qFł ¨W?Žd Ã«Ë …u?Ië Ác¼ q¦0Ë ¨u?×Më «c¼ vKŽ À«bŠ_« ÊU¹d?ł ≤
 • 14. U?NðU¹u²? * Èdš_« v¼ X?H²Kð  √bÐË ¨¡vý q q³?ÁË ôË√  U?Ž«bÐS ¨Á«dð U?L vI?OI?(« »œ_« q œb−²ðË d?OG²ð pHMð UÄ v²Ã« ¨»œ_« v WO?ÐdGë ”—«b*« vÃ≈ ¡ôR¼  UH²Ã« oLFðË ¨U?NðUłU²½Ë ÆÂUFë vMI²Ã« ÂbI²Ã« sÄ …bOH² Ä Âu¹ …¡«dIÐ …dÄ ¨5ðd?Ä W¼uAÄ ”—«b*« Ác¼ sÄ bOH?² ð Ê√ XÃËUŠ ¨WOK×Ä  U?Ý«—œ  dNþ bÁË qÐ tOKŽ ·u?Áuë lOD² ð ULO? UN H½ v?¼ tÝ—U9 Ècë t¹uA²ÃUÐ Èd?š√ …dÄË ¨W¼uA*«  UL?łd²Ã« Æ√dIð Ècë ÁuA*« sÄ tÐUFO²Ý«Ë v ¡UÐœ_« «œU?Ä ¨W?¦?ÃU?¦Ã« W?ł—bë sÄ b?ÁU½ Ë√ VðU? v?M½√ ÎU?Lz«œ sKŽ√ ¨‰U?¦*« qO?³? Ý vKŽ XMÂË Æ√dI½ tK pÖ ¡«—Ë sÄ s×½Ë Êu¼uA¹Ë ÊuLłd²¹ 5O1œUÂ_«Ë ¡UÐœ_« iFÐË ¨ Êu−²M¹ »dGë v W??¾? ýU½ »œ√ u¼Ë W??ÄËU?I?*« »œ√ Ê√ v¼Ë ¨tK pÖ ¡«—Ë sÄ W??L? N*« W??−?O? ²Më v?Ã≈ Êü« qB½ Æt?O?−?²MÄ Èu?²? ?Ä sÄ W?? d?F?Ä vKŽ_«  U¹u?²? *« vKŽ ‰Ë«bð ÊËœË ¨b?I½ ÊËœ Ϋb??O?FÐ qþ t?LEF?Ä «–≈Ë ¨ÎU?¾?ýU½ ÎU?ÄU??Ž s¹d?A?Ž TýUMë d?L?²? ¹ b?I? ·Ëd?F*« U¼UM?F?Ä b?O?Hð ô UM¼ W?¾?ýU?Më W?LKÂË vKŽ UMO??ŽË Âu¹ sÄ W?¾?ýU?½ ·d?Ž√ vM½√ o(« ‰u?Á√ Ɖu??NJë W?¾?ýUMë v?KŽ u? ?Ið p½S??  u? ?Á Êu??³? ²J¹ 5F??³? ë »«uÐ√ vKŽ ÎU?ÐU?²?  ·d??Ž√Ë ¨Â±π∂∑ WŁ—U??ÂË W??Äb?? b?FÐ U?MŽU??{Ë√Ë ¨UMð«Ë– ÆbI½ q sŽ rN½«–¬ ÊuLB¹Ë ¨t H½ Èu² *«Ë UN H½ WI¹dDÃUÐ sŽ qÄU??−¹ ô Ϋb??I½ X³??²?  Ë√ ¨t??F?Ä X?Łb?% Ê√ ¨TýU?Më qNJë «c¼ Ë√ ¨T?ýUMë pF??L? ¹ «–U* ÆÎUC¹√ …—u dAMðË UNðU×H tà œdHð n×Bë XÄ«œUÄ ¨tłU²½ v½≈ ∫XKIà ¨…œU?Ný ÊU? ÎUFDÁ W?O1œUÂ_« W?Ý«—bë WF?O³Þ sŽ Ãd? ¹ Ècë ÈbB?²Ã« «c¼ Ê√ uÃË W?¾ýUMë »œ√ sŽ U?N²?³²? v²Ã«  ö?š«b*«Ë  UFÐU?²*«  «dA?Ž vKŽ vÄb½ q¦?Ä ¡vý vKŽ Âb½√ rà »œ_« Âb? ¹ ¡vý È_ ÈdE½ v œRð rà U?N½_Ë ¨qÄU& ô v²Ã« …u? ?Ië qJÐË ¡ôR¼ 5ÄdC?<« ÆWIOI(« tłË ¡vý q q³Á Âb ¹Ë ¨X³³Š√ Ècë  błËË ¨—œUMë v ô≈ UNKOK%Ë UNKB× d?−¹ rà ¨ ULOŁ Ë√  UŽu{uÄ ‰ËUM²ð —ËU;« Ác¼ Ê≈ ô ’U? ? ý_ ¨W?O?L? ? ²Ã« X×? Ê≈ ¨W?ÄËU??I*« »œ√ „dð «cÃË ¨œU?'« b?I?Më ÂU?Ä√ b?L?B?ð ô U?N½√  U??L?¼U?? ? Ä Ê√ l?Ä ¨5O1œU??Â_« i?FÐ vÃ≈Ë ¨W?? ¾? ýUMë v?Ã≈Ë ÂU??Ä_« vÃ≈ rN?? łU??²M?Ð Êu??Äb??I? ?²¹ Æ…d UÁË …œËb×Ä ÎPLz«œ X½U 5O1œUÂ_« Ècë «c¼ q sŽ WK?¦Ä_« s?Ä dO?¦? vK?Ž nÁ√ Ê√ ¨W?IŁu*« W?OÃU?²Ã«  U?×?H?Bë v vL¼ ÊuJO?ÝË ÆÎUJKNÄË ö¹uÞ Y׳ë «c¼ tFÄ `³B¹ ô Ècë —bIÃUÐË ¨XŠdÞ Î «c¼ ‰U½ Ê√ b?FÐ ¨U?NMOF?Ð sÂUÄ√Ë lÁ«u?Ä v »œ_« lÁ«ËË W?I?OI?Š nA? vÃ≈ Y×?³Ã« «c¼ `LD¹Ë È—«b¹Ë ¨Á«b?Ž U?Ä ‰e?F?¹ q¹uÞ sÄeà qþË ¨o×?²? ¹ U2 d?¦?Â√  «cÃUÐ vÐd?F?ë rÃU?Fë v Ë »œ_« ÆÎU½UOŠ√ tOýöðË qÐ Áe−Ž ¨U?N?O? Ž«Ëœ ‰«Ë“ b?FÐ v²?Š VOÃU??Ý_« iFÐ …dDO?Ý sŽ nA?Jë vÃ≈ ÎU?C¹√ Y×?³?ë «c¼ `LD¹Ë ÀbŠ U?L UN?−²½√ Ècë lÁ«uë ‰«Ë“Ë qÐ nF{ b?FÐ vI³ð UN½√ W?O UI?¦Ã« …UO(«  U?LÝ sÄ U0— ÆÈd−Në lЫdë ÊdIë v ÎUO ¹—Uð ≥
 • 15. Ê√ v¼Ë ∫W¹ƒ— Ë√ È—u×Ä Âu?NHÄ vKŽ ÈuDM¹ WÄËUI*« »œ√ Ê√ ¨p?Ö ¡«—Ë Î«—u q− ½ Ê√ UMOKŽË ¨√dÁ U?2 dO¦?Jë jI ¹ Ê√ »œ_« «c?Nà ÈbB?²*« vKŽË ¨dýU?³Ä u?×½ vKŽ lÁ«uë lÄ —Ëb¹ »œ_« ÆW¦¹bŠ Èdš√  U¹dE½ W¹√Ë ¨’UM²ÃUÐ ·dF¹ ULO »œ_« Z²M¹ »œ_« ÊSÐ ‰uIë W Uš «c¼ ÊQ?ÂË ¨ÊuL?C*« sŽ rz«bë t?¦¹b?Š u¼ Èd½ U?L »œ_« «c?Nà W?L?N*«  UL? ë Íb?Š≈ Ê√ pÖ ¨‰u?I½ UM U??L? WÐUŁË 5ÄU?C?Ä ¨5ÄU??C?Ä U/≈Ë hMKà W?OM?Ð ô ÊQ?ÂË ¨tKJý U?O?G?²?¹ ô Êu?L?C*« ÆdÄ_« dš¬ v vMðbI½√ U0— U¼bŠË …¡«dIë ¨ULN²Ä …dOBÁ …d²Hà XMÂË ∫WÄËUI*« »œ√ v WOÝUÝ√  ULÝ ©»® sÄ tLEFÄ v u¼Ë ¨»œ_« «c¼ —œUBÄ sÄ b¹bFë WFł«dÄ sÄ  UL ë Ác¼ ’ö ²Ý« - bIà «u?׳?B¹ Ê√ rN¹d?G¹ W?¾?ýUMë sÄ Î«d?O?¦Â Ê_Ë ¨d?O?BÁ d?F?Aë v lłdë sÄ“ Ê_ U0— ¨d?F?Aë Æ»dFë »œ√ v ¨ÎUO ¹—Uð W ËdFÄ ¨W½UJÄ sÄ dFAKà U* ¨¡«dFý ∫dFAë «cNà Èu³F²Ã« lÐUDë ≠ ± ÂbŽË q{UM*« WÐö q¦1 ÎözUH²Ä ÊuJ¹ Ê√ bÐô dFAë ÊS ¨ÎU¹u³Fð dFAë lÐUÞ ÊuJ¹ UÄbMŽË —u??B¹ Ê√ tà `?L? ?¹ ô È√ ¨nF??C¹ ôË sN¹ ö?? ¨Êu??−? ë …—«d??ÄË V?¹c??F? ²Ã« ÂU??Ä√ Á—U?? J½«  UE( d¹uB²Ã »œ_« tłuð bBÁ√ ¨»œ_« v W¹—u?×Ä WÃQ Ä Ác¼Ë ¨v½U ½ù« nFCë  UE( ÆÊU ½ù« «c¼ WO½U ½≈ “d³¹ U2 ¨ÊU ½ù« nF{ bFÐ vLO?L²Ã« …œU×ý dO?LÝ Æœ bÁUMë V²Â b?Š√ v fOzdë Ê«uMFë Ê√ pÖ vKŽ b¼«uAë sÄË Æ©±®©W¹u³F²Ã« WÃUÝdë® u¼ WÄbI*« v ©`ÃU d UMë b³Ž®Ë ©tÞ qÂu²*«® sÄ q dFý v oIײð W¹u³F²Ã« WÃUÝdë Ác¼ Ê√ Èd¹Ë Æ’Uš qJAÐ ©d׳ë bOA½®Ë ¨© UOMž_« ¡UC ® ULNO²ÃuDÄ W?¾?³?F?²Ã« v Êö?L?F?¹ U?L¼Ë ¨©—«e½ uÐ√ d? ? ® g³?Š vO?×¹Ë W?OÐd??ž uÐ√ ÊU?L?¦?Ž sÄ q d?F?ýË ÆÁd– œd¹ UL —UÞù« «c¼ v lI¹ ÎUOLÝ— ∫œ«bF²Ã«Ë …«œUM*« lÐUÞ ≠ ≤ ¨¡«b?N?AÃ«Ë Êu?−? Ã«Ë Êb*« ¡U?LÝ√ ¨U?NÃu?Š ·uD¹Ë ¡U?L?Ý_« œb?F¹ Ècë d?F?Aë pÃcÐ b?B?Á√Ë ÆÂËUI*« »œ_UÐ oKF²¹ UÄ qÂË ∫ UOMž_« ¡UC t½«u¹œ sÄ tÞ qÂu²*« ‰uI¹ »cJ¹ qÄdë «c¼ ‰uÁ√Ëò È—u¦Ã« ‚œUBë dOIHë ŸUłË√ dOž ‚b √ sà nO dÃ«Ë rO<« qOà v vÂUJë WÃbÐ v ¥
 • 16. œuLBë s¹“U½eë v XŽUý√ ÂöÁ√Ë ‰UDÐ_« W¹—uNLł dOž ‚b √ sÃË WŽ—UHë qOš  ö³D « v W¹d¼UEë ÊË«œdÄ Ë√ UðUMŽ v dzUE(«Ë  uF ²JÐ ÂUO)« v Ëb−Ä v Ë UO½u²OÐ v lL−²Ã«  U ÂdÐ v ©≤®åVO¼dë XOK²Ž œuOÁ Âöþ v ÆÊu− ë œ«bF²Ð WLzUÁ œułË UM¼ kŠö½Ë È—Ëd??Cë sÄ ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ ¨W??H?C?ë Êb* W?HK?²? ? Ä  UÐu?? MÄ d??ÂcÐ t? ? H½ b??ÁUMë t??OKŽ œd¹Ë ∫lÁ«uë v W×O×  UÐu M*« Ác¼ ÊuJð Ê√ l³DÃUÐ d?Âc¹ UN½u?−?ÝË UNKO? ½Ë U?Nð«—UOÐË U?N?{—√ UNK? 5D K vÃ≈ W¹u?³F?²Ã« qÂu?²*« WÃUÝ— b?²9Ëò v Êu²¹eÃ«Ë WOÄd?O*«Ë ¨WOKOIKÁ ‰UIðdÐË ¨—«už_«Ë —UMë q³łË ¨U×¹—√Ë …e?ž qO ½Ë ¨5Mł v¼UIÄ VÂU? ? ÄË ¨ÂuJÃuÞ Êu?L?OÃË ¨‰u??×KŠ “uÃË ¨qOK)« v V?MFë ÂËd?ÂË ¨”b?IÃ«Ë …d?O? ³Ã«Ë tKë «— v …öB?Ã«Ë ¨ôUł XOÐ fzUMÂË ¨UÐU?Ý—UÄË b?N*« v VOKBÃ«Ë ¨XOHKÝË X¹“ d?OÐ X¹“Ë ¨U²?³MŽ Æ©≥®åvBÁ_« d?A? Ž W?FЗ√ v¼ «–S?? Êu?−? ë t?? ?H½ nÃR?*« b?F¹Ë ¨5²?L? ë 5ðU¼ 5Ð `{«Ë j?Ыdð „UM¼Ë ÆU¼bŠË 5D K qš«œ ÊËdAŽË lЗ√ v¼ «–S  ULO<«Ë ÎUM−Ý ÆsÞuë ŸU ð« —UNþ≈Ë dO¦J²Ã« v WI¹dÞ bFë Ê≈ Æ© UOMž_« ¡UC ® t½«u¹œ W¹UN½ v ¡«bNAë ¡ULÝQÐ WLzUÁ d– tÞ qÂu²*« dŽUAë Ê√ ·ËdFÄË d?F?Aë «c¼ sÄ d?O?¦Jë Ê√ `ÃU? d? UMë b?³Ž d?ŽU?Aë œU? √ ¨»U?³?Ý_« ¡«—Ë Y×?³Ã« —UÞ≈ v Ë …œUIë œU?NA²?Ý« sŽ …dšQ?²Ä —U³?š_« vðQð UÄbMŽ W U?š ¨Êu− ë v? W³F? ·Ëdþ v V²Â Æ¡«dFAë sÄ dO¦Jà …dJ³*«  UłU²Më v  ¡Uł …—uÂc*« WK¦Ä_« Ê√ pýôË ¨¡UÁb _« Ë√ ‰u??I¹ ¨WK¹uD?ë rz«u?I?ë Ác¼ ÊËbÐ Êb*« iF?Ð ¡U?L? Ý√ t??O? d??NEð Z?C½√ άd??F?ý „UM?¼ Ê√ d?O? ž ∫vK¹ UÄ vÁdAë qOK'« v —UG*« sÄ ©¥®©gžœ ÊULOKÝ® dŽUAë Êü« ÊuKŠd¹ò UMŽ qOKÁ u× UMÃË wMG½ v vz«bHKà µ
 • 17. ÂUŽ 5 Lš sÄ qL×¹ Ècë vÄ«bë t³KÁ U U¹Ë åÂUÄúà ơUL Kà tð—Uý≈ —UÞ≈ v ”bIë dÂc¹ rŁ ¨d׳ë sŽ Y¹b(« —UÞ≈ v U U¹ dÂcO UMŽ Êü« ÊuKŠd¹ò qOKÁ u× UMÃË wMG½ v ÍcKà ΫœöÐ öŽ√ ¡UL Kà ”bIKà vCÄË Æå¡UO³½_« q¦Ä vKŽ ©rO?<«Ë Ê«d¹e?ŠË b?ý«— sŽ® t?²?B?Á v …e?ž ŸUDÁ sÄ ©µ®©gL?Š d?L?Ž® ’U?Ië ‰u?I¹Ë sÄ Ècë ¨U U¹ vÃ≈ U U¹ sÄ Ècë ≠ Ÿu?łdKà rÃUŽ U¹ «ËbF²Ý«® W?BIë v aOý WOB? ý ÊU à ƩœËbÝ√ vÃ≈ œËbÝ√ sÄ Ècë ¨‰b:« vÃ≈ ‰b:« qÄdJë d??Âc¹ …d?? UMÄ ©∂®s¹bë e??Ž d?ŽU??AÃU?? ¨…d?N? Aë sÄ d?³? Â√ ÎUEŠ «uÃU?½ ¡«d?F? ý „UM¼Ë Æ©…dŠ WMNÄ® tðbOBÁ v ”bIÃ«Ë œ«bGÐË ÂUAÃ«Ë qOK)«Ë vM¹bë À«d??²Ã« nþu¹ d??F?Aë «c¼ Ê√ v¼ ¨Èd??š√ W?L?Ý W??L? ë Ác?N?Ð j³ðdðË ≠ ≥ ∫v³FAë vMÞuÃ«Ë v ¹—U²Ã«Ë ¨Î«bł …d?O¦? WK¦Ä_«Ë ¨—UÞù« «c¼ v U?N²OK?JÐ qšbð Ê√ sJ1 WO½U?¦Ã« WL ë Ê≈ ‰u?Ië sJ1 qÐ ÆUNLEFÄ Ë√ UNK UNOKŽ ·uÁuë UMÃËUŠ Ê≈ Y׳ë ‰uDOÝË q W??Äb?I? Ä v .dJë ʬd??Ië sÄ W?¹¬ d?Âc¹ YO??Š ¨©∑®—«e½ uÐ√ d?? ? Bà qÄU?? ʫu¹œ «c¼ sÄË ÆW1dJë W¹ü« Ác¼ vŠË sÄ …bOBÁ œ—u¹ rŁ …bOBÁ vKŽ Ÿ“Ë bÁ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 Ê«u¹bë ÊQÐ ¨ «dÄ ÀöŁ ÎP?Žu³DÄ Ê«u¹bë Êu vKŽ oKŽ√ Ê√ VŠ√Ë ÆUNMOFÐ —œ«u ¨WOM¹œ vMÐ vKŽ Âu?I¹ tÞ qÂu²*« bMŽ  U¹«b³Ã« d?Fý Ê√ và ¨dAMð rà và WÝ«—œ v?  dý√ bÁË VÃU?Gë v «c¼ W?ÄËU?I*« d?F?ý ¨dF?Aë `³?B?Oà ¨À«d?²Ã« nOþuð “ËU?−?²ð WÃQ? *« Ê√ «c¼ vMF?ÄË nK² ¹ ‰U(« sJÃË Æ…e¼Uł vMÐ vKŽ v9d?O b¹bײÃUÐ vM³Â t H½ vKŽ œUL?²Žô« vKŽ —œUÁ dOž ÁdFý oKF¹ WO ¹—Uð W?FÁ«Ë —UO²š« vÃ≈ ≠ ZC½√ »—U& v ≠ dŽUAë bL?F¹ 5Š ΫdO¦Â Ë√ ÎöOKÁ dÝ uK& Ê√ Èdš√ WÝ«—bà sJ1Ë ¨WJÄ«d³Ã« sŽ ©∏®t½«u¹œ v t ?H½ tÞ qÂu²*« qF UL UNOKŽ ∂
 • 18. Æ¡UJð«Ë nOþuð Ê–≈ „UMN ¨nOþu²Ã« «c¼ ©π®t½«u¹œ v `ÃU? d? UMë b?³?Ž d?ŽU?AÃ«Ë ·Ëd?F?Ä W?F?O³?Dë vKŽ v ½U?ÄËdë d?F?Aë ¡UJð«Ë ÆdB* …—dJ²*« tð«—U¹“ V³ Ð U0— ¨qOMKà 5ðbOBÁ hB ¹ dOš_« ©WM'« —uOÞ® ©±∞®tM¹Ë«Ëœ bŠ√ vLÝ bOý— rýU¼ ÊË—U¼ ·ËdF*« vMOD KHë dŽUAë Ê≈ UL Ʃ¡«bNAKà bzUBÁ® u¼Ë ∫5ÄUC*« d– ≠ ¥ W?OMÐ „UM?¼ Ê√Ë ¨tKJý U?O?G?²¹ Êu??L?C*« Ê√ rKFë lÄ ¨U??NÃUJý√ ÊËœ U¼b?ŠË «cJ¼ Âu?I?ð U?N½Q?ÂË d?F?ý® tÐU?²? v Èd¹ ©d¼u?'« d¼«“® b?O? ÃU? ¨d?šü« sŽ U?L¼b?Š√ qB? U?N?O? sJ1 ô hMKà œd?H¹Ë q?Ð ¨pÃcРάd?O?³?  UÎ ½«uMŽ lC¹Ë U¼b??ŠË Âu?Ið 5ÄU?C*« Ê√ ©±±®©5?D K v  ö?I? ²?F*« ÆaÃ≈ ÆÆ n ËË d Ë ¡UŁ— sÄ .bIë ÈœuLFë dFAë ÷«dž√ t³Að WÃQ *« ÊQÂË ¨ÎUÐUÐ pÃcà dOŁQð u¼ U?Äò ∫»U²Jë iF³Ã vÃU²Ã« ‰«R? ë Èdš√ WK¾Ý√ 5Ð ‰Q ð ©±≤®b¹b?'« WK−Ä v¼ U¼Ë ÆåÊuLC*UÐ U½√bÐ «–≈ò ∫ÎözUÁ …dCš uÐ√ bN œd¹Ë åøÎU½uLCÄË ÎöJý …bOBIë vKŽ W{UH²½ô« ÂU?Ž v v²?Š UN?C?FÐ sŽ qJAÃ«Ë Êu?L?C*« qB?HÐ ‰u?Ið q¦9 U0 WK:« Ác¼ Ê√ pÖ vMF?ÄË Æ±ππ∞ ∫V¹dIë eÄdë ≠ µ tOÃ≈ …—Uýù« Ë√ ÊUÐdÃUÐ bzUIë tO?³Að q¦Ä W ËdFÄ W³¹dÁ “uÄdà ¡«dFA?ë «b ²Ý« pÃcÐ bBI½Ë Æ©±≥®vÃË_« tÞ qÂu²*« s¹Ë«Ëœ v UL ¨pÃc t½√ vKŽ ÆUNÝ√— lDIÐ ô≈ qŠdð ô v²Ã« vF _UÐ ÁËbŽ ©±¥®…d UMÄ s¹bë eŽ dŽUAë t³ý pÃcÂË –≈ ©dłU¼® …—u−?N*« ©U U¹® v Èd¹ 5Š öOKÁ eÄd?ë «cNÐ lHðd¹ Ë√ ©±µ®gžœ ÊULOKÝ b?F²³¹Ë Î ∫‰uI¹ bKÐ vÃ≈ Ø bKÐ sÄ ØqOŽULÝ≈ v dłUN¹ v ØdłU¼ ØX½√ q¼ ØvÝ—uMë qOŠdë  UD×Ä vÃ≈ Ø—UDIë vMKL×¹Ë ØbГ ØwÃ≈ ØbГ Ø sÄË °°ø»ËdGë vKŽ ØœuF½ q¼Ë Øq¹bNë lÄ ØœuF½ q¼Ë ØqONBë lÄ ØœuF½ qN W?LK? ‰U?L?F?²? Ý« ¨vMOD K?Hë W?ÄËU?I*« d??F?ý —UÞ≈ v ÂU??Ž qJAÐ qL?F? ²? ð v²Ã« “u??Ädë sÄË tM¹Ë«Ëœ bŠ√ Ê«uMŽ v? WLKJë Ác¼ qšœ√ ©±∂®¡«dF?Aë bŠ√ Ê≈ v²Š sÞuë v?KŽ WÃôbKà WÞ—Uš ÆtLłUNOÝË sÞuë tNł«u¹ Ècë r¼«bë dD)UРά—cMÄ l³DÃUÐ ŸdI¹ ”uÁUMÃ«Ë ¨”uÁU½ WLKÂË œb?N?²¹ Èc?ë r¼«bë dD Kà ”UM?ë t?³M¹ ”u?ÁUMë q?¦?Ä q¼Ë ¨sÞuë ”d?×¹ Ècë —u?ÞUMë e?Ä—Ë ÆsÞuë ÆqOŠdë vÃ≈ U¼d– eÄd¹ v²Ã« W¹d׳ë —uODë pK𠨔—«uMë d– „UM¼Ë b¹d?? ?Ä ·Ëd?? F?*« vMO?D K?Hë d?? ?ŽU?? A?ë œd?? √ b?? ?ÁË ¨wA?? ÄU?¼ u¼ U* V?¹d?? Á e?? ?Ä— nO?? ? dÃ«Ë ∑
 • 19. Æ©nO dë bzUBÁ® ‡Ã ÎxÄU U½«u¹œ ©±∑®vŁužd³Ã« ∫‰uI¹ YOŠ ©ÃUO ë® q¦Ä WÄËUI*« »œ√ sÄ W³¹dÁ Ϋ“uÄ— Ê«u¹bë «c¼ v Âb ²Ý«Ë W¾ «bë W dGë sŽ ΫbOFÐò pOýuë —U−H½ô« sÄ UÎ ³¹dÁ WŽeH*« WE×Kë qš«œ v Ë w² ’U dÃUÐ ÎUÁd² Ä ¨÷—úà ‰UÄ ©±∏®åtFÄ ÃUO ë ‰UÄË bŠ«Ë —cł vKŽ eOÂd²Ã« …dOÝ√ UM¼ bzUBIë qEð UÄ Î¬dO¦Â ≠ ∂ lÄ t?? ?H½ vMF?*« vDFð U?N?½√ b?−?²? dDÝ_« Ác¼ lł«d?ðË ¨dDÝ_« lÃUDÄ —«dJ?²Ð pÖ q¦?L? ²¹Ë ∫`ÃU d UMë b³Ž ‰uI¹ ¨WKO¾{  UŠU¹e½« ÂËdJë v UÁ√ v rNðu vÃ≈ vCLMÝò  U¹dÂcë WDMŠ vÃ≈ vCLMÝ rNÄœ v lKDë ‰Ë√ vÃ≈ vCLMÝ ©±π®åUMOÃ≈ vCLMÝË ÆnDFë Ë«Ë ©≤∞®—«dJð ‰öš sÄ oIײð Ê√ ÎUC¹√ WL ë ÁcNà sJ1Ë tðb??O? B? Á sÄ lKD?Ä q ‰Ë√ v qOK'« s?Ä ©≤±®gžœ ÊU??L? OKÝ d??ŽU??Aë ‰¡U?? ? ²¹ pÖ q¦??ÄË Æ©X½√ q¼® …—U³Ž Ϋ—dJÄ ©»u¹√® Æå…b¹dHÃ«Ë Ø…bOŠuë v𗜠ØX½√ q¼ò ÆåqOŽULÝ≈ v dłUN¹ v ØdłU¼ ØX½√ q¼ò ÆåÎU³O³Š Ë√ ØÎU³¹dž ØÈdš√ …dÄ `³ _ åw Ãb½√ ØX½√ q¼ò ÆådOGBë VKIë WŠU 0 ØWÃËœ qLł√ pO vMÐ_ Øv²Þ—Uš ØX½√ q¼ò v UN H½ lÞUI*« Ác¼ qš«œ ¨…d¼UEë Ác¼ kŠöðË ÆåÎU³O³Š Ë√ ÎU³¹džòË ¨å…b¹dHÃ«Ë …bOŠuëò åÆÆVCGë WH UŽË ©≤≤®ÆÆd׳ë —«dÁò tðbOBÁ v pÖ —dJ²¹Ë åpÃò WLK —dJ¹ –≈ åvÄœ v vÄUMð Ê√ ØpÃò Æå¡UO³½_« v eð Ê√ ØpÃò Æåv−% Ê√ pÃò ÆÈdš√ …dÄ ÆåvÄœ v vÄUMð Ê√ pÃò ÆÎU³¹dIð dDÝ q v —dJ²¹ pÖ U½błË ¨ÀbŠ√ »—U& vÃ≈ UMÃe½ UÄ «–≈Ë ∏
 • 20. ÊU?? Ê≈ b??Š«Ë —c??ł v?KŽ ŸuM¹ qE?O? ¨t??HÃ√ Ècë t??F? Áu??Ä —œU?? G¹ Ê√ V×¹ ô UM?¼ d??ŽU??Aë Ê≈ ÆvÃË√ »—U& v dDÝ q v pÖ —dJ¹ Ë√ ¨ÎUÄbI²Ä ≠ ∫—dJ¹  UÝbI*« dOG¹ ¡vý ô Ê√ vKŽ Á—«d ≈ v ©≤≥®dOš t¹e½ dŽUAë u¼ U¼Ë ”bIë tłË dOG¹ ¡vý ôò åtKë tłË dOG¹ ¡vý ôË Ê«uMŽ Ê√ U?L? ¨W??¦ÃU?¦Ã« …d?LKà U¼—dJ?¹ rŁ ¨b?O?ÂQ?²Kà 5IÐU?? ë s¹dD ë —dJ¹ dD?Ý√ WŁöŁ b?FÐË Æ©¡vý ô® …bOBIë ∫©W dý® WLK —dJ¹ –≈ ©W dAë® tðbOBÁ v ©≤¥®wŁužd³Ã« b¹dÄ qFH¹ pÃcÂË Æå¡UÁb úà W dý Ø…√dÄ ô W dý ØWFÝ«Ë W dý ØWFÝ«Ë W dýò ©¡U?Oý√® s¹ËUMFÐ T?K²1 ©nO dKà b?zUB?Á® Ê«u¹œ Ê√ pÖ ¨Î«dO?¦? Ë√ öOKÁ n?K² ¹ UM¼ ‰U?(«Ë UM¼ …b??O? B?IÃU?? ¨W?ŠU?? ë ¨ÃU??O? ë ¨nO?? dë ¨W? d??Aë ∫q¦??Ä U¼uK−¹ Ê√ d??ŽU??Aë b¹d¹ ÆW×{«Ë lÄ Y³?A? ²Ã«Ë b?O?ÂQ?²?ë v UM¼ Áb?N?ł ‰c??³¹ d?ŽU?AÃU? ¨l?O?C¹ Ë√ ¨d?OD¹ Ê√ œb??N?Ä ¡vý q Ê≈ ÆpÖ ÊËœ r¼ sÄ bMŽ l¹uMð ÊËœË ¨Íu² Ä vKŽ_« ¡«dFAë bMŽ l¹uM²Ã« vK?Ž b?? ?O? ? ÂQ?? ?²?ë ‰ËU?? ?×¹ –≈ ©v?ðü« b?? ?N? ? Fë® ©≤µ®©q?I½œ qÄ√® Ê«u?¹œ v …d?¼UEë Ác?¼ b?? ?$Ë ∫ «¡UM¦²Ýô« ô≈Ë ØÊu?A¹ s¹c?ë ô≈ ØÊu?A?O?F¹ s¹cë ô≈ ØÊu??ýU1 s¹cë ô≈ åd? ?Fë vH? —U? ?Oë U?Ä√ò ÆWDK ë lÄ 5KÄUF²*« p¾ÃË√ —U Oë sÄ vM¦² ¹ È√ åÊuýu¹ s¹cë ‰ƒU?? ð v ‰u??I¹ –≈ ¨—«dJ?²Ã« vÃ≈ Q??−K¹ t½√ ô≈ …d??O? B? Á ©≤∂®©v ô b??L? ×? Ä® bzU??B? Á Ê√ lÄË ∫V−FðË X½Uš ÌWžöÐ u×½  «uD)«  “√Ëò ørNKzUÝ— «u³²Â s* øårNKðUIÄ v ÎUC— qOKë ·u−Ý «Ëd³Ž s* ©X½U¼ UMÃUš U¹® ∫Èb ë bŠ vKŽ «uH²¼ s* °ø»UÐ o _« »u "d¹ rÃË °ø»«d)« dB²MOà rNHÂ√ vKŽ …UO(« «uF — UM¼ s*Ë ∫gÄ«uNë ¨”b?Ië ¨W¹bI½ W?Ý«—œ ¨W?{UH?²½ô« dF?ý v W?OÝU?O ë W?ÃUÝdë ¨wL?OL?²Ã« …œU?×ý d?OL?Ý ©±® Æπ’ ¨±ππ± ¨±◊ ¨dAMÃ«Ë  UÝ«—bKà …œuFë —«œ ÆoÐU ë —bB*« sÄ ≤∏ ’ ©≤® π
 • 21. ÆoÐU ë —bB*« sÄ ≥∞ ’ ©≥® Ƶπ≠ µ∑’ ¨Â±ππ∑¨±‡Þ ¨‚Ë—UHë —«œ ≠ fKÐU½ ¨dFý Ø5²LOž vKŽ ∫gžœ ÊULOKÝ ©¥® Æπ∑’ ¨Â±π∏∂ “u9 ¨∑µ œbŽ ¨VðUJë ¨rO<«Ë Ê«d¹eŠË bý«— sŽ ∫gLŠ dLŽ ©µ® ¨l¹“u²Ã«Ë d?AMKà WOÝbÁ —«œ ≠ b?З≈ ¨W¹dFý WŽu?L−Ä ØqOK)« VMŽ U¹ ∫…d? UMÄ s¹bë eŽ ©∂® Ʊππ≤ Ʊππ∂ ¨≥‡Þ¨Ÿ«bÐù«Ë b¹b−²Kà ¡UIMFë W ÝRÄ …bOBÁ ≠ ·uO ë ∫—«e½ uÐ√ d ©∑® Ʊππ𠨱‡Þ ¨5OMOD KHë »U²Jë œU%« ¨dFý ≠ œuÝ√ VOKŠ ∫tÞ qÂu²Ä ©∏® ÊUðbO?IHë ¨Â±ππ𠨱‡Þ ¨d?FAë XOÐ ≠ tKë «— ¨d?Fý ØÂbMë W?NÂU ¨`ÃU? d UMë b?³Ž ©π® Æ≥≤ ≠≤π’ ¡U*« UN½«uMŽ ¨±∂≠ ±≥ ’ qOMë UN¹√ ÎU³ŠdÄ UL¼ Ʊπ∏≤ ¨±‡Þ ¨‚ËdAë —«œ ¨…d¼UIë ¨¡«bNAKà bzUBÁ ¨WM'« —uOÞ ∫bOý— rýU¼ ÊË—U¼ ©±∞® ¨d??F?Aë XOÐ ≠ t?Kë «— ¨Â±ππ≥ ≠ ±π∂∑ 5D K v?  ö?I? ²?F*« d??F?ý ∫d¼u??'« d¼«“ ©±±® Æ¥µ ’ ¨W¹dFAë 5ÄUC*« ؉Ë_« »U³Ã« ¨ —Ëb a¹—Uð ÊËœ ¨±‡Þ Æ≥≥’¨≥π bK−Ä ¨Â±ππ∞ر≤¨±± Ê«œbFë ¨b¹b'« ©±≤® Ƶ ’ ± —bBÄ ©±≥® Æ≤∞ ’ Ê«u¹bë ∑ ’ ≥ —bBÄ dE½« ©±¥® ÆÊ«u¹bë v ≤∞ ≠ ±π ’ Æ∑ ’ ± —bBÄ ©±µ® ÆÕdHKà WÞ—Uš tM¹Ë«Ëœ bŠ√ vLÝ ¨`ÃU d UMë b³Ž ©±∂® ¨ÊUL?Ž ¨ ËdOÐ ¨d?AMÃ«Ë  UÝ«—bKà W?OÐdFë W? ÝR*« ¨nO? dKà bzUB?Á ∫ vŁužd³?ë b¹dÄ ©±∑® Ʊπ∏∞ ¨±‡Þ Ʊµ ≠ ±¥ ’ ¨oÐU ë —bB*« ©±∏® WNÂU? …bOBÁ ¨∂’ ¨Â±ππ𠨱‡Þ ¨dFAë XOÐ ¨d?Fý ∫ÂbMë WNÂU ∫`ÃU d? UMë b³Ž ©±π® ÆÂbMë ÆUN H½ …bOBIë v nDFë Ë«Ë —«dJð kŠ ö¹ ©≤∞® ÆÊ«u¹bë v ≤± ≠ ±∑ ’ ¨∑ر oÐUÝ —bBÄ ©≤±® Æ≥∂ ≠ ≤µ ’ —bB*« fH½ ©≤≤® ¨Â±ππ∏ ¨»U?²JKà WÄU?Fë W¹dB?*« W¾?ONë ≠ …d¼U?Ië ¨b½uNM?ë ÂËUI?Ä pMŽ XŁ—Ë ∫dO?š t¹e½ ©≤≥® Æ≤∑ ≠ ≤¥ ’ ©¡vý ô® …bOBÁ sÄ ÆÊ«u¹bë v vÃË_« …bOBIë ¨±∞Ø≤ —bBÄ ©≤¥® Æπ≠∑’ ¨…ö tðbOBÁ ¨Â±π∑µ ¨±‡Þ ¨ ËdOÐ ¨…œuFë —«œ ¨vðü« bNFë ∫qI½œ qÄ√ ©≤µ® ¨Â±ππ≥ ¨±‡Þ ¨ Ëd?OÐ ¨dAM?Ã«Ë  UÝ«—bKà W?OÐd?Fë W ?ÝR*« ¨…U?ÄdÃUÐ vHI?Ä ∫w ô b?L×?Ä ©≤∂® Æ∂π ’ ©r¼® …bOBÁ ±∞
 • 22. W «—œ s uë W u ¨VFAë WOM √ s¹bÐUFë s¹“ ÂUN¹— U?N½uŁ—«u²¹Ë v³?F?Aë jÝuë v ”UMë U?NÃË«b²¹ W?OzUMž …b?OB?Á v¼ WO?³?FAë W?OMž_« 5Ð  d?Nþ ¨ ©±®…Q?AMë W?Ãu?N?−?Ä W?OMž_« Ác¼ ÊuJð b?ÁË ¨W?O?ŽU?L?²?łô« r?NðU?³?ÝUMÄ v Ë√ ¨sÄeë sÄ …d?²?Hà ¨‰U?L?F?²?Ýô« v Èd?& X?¦?³ÃË ¨W?O?{U*« ÊU?Ä“_« v 5O?Ä√ ”U½√ ¨WO?ÄUFë W−?NKë U¼œUL²?ŽUÐ “U²9Ë ¨ÎU1bÁ ÎU?O³F?ý ÎUM( bL²?Fð UN½√ UL? …QAMë W Ëd?FÄ «c¼ sL{ qšb¹Ë ¨rNMOÐ U¼—UA²½«Ë ¨”UMë ‚ULŽ√ vÃ≈ v?³FAë UN½uLC0 ‰u uÃ«Ë ØUM−?O*« ØUÐU?²?Fë® W¹—uKJÃu?Hë v½U?ž_« vÃ≈ W? U?{≈ ¨w³?F?Aë d?F?Aë Ê«uÃ√ q ŸuMë Æ©≤®©‰uDë n¹dþ ØU½uFÃbë øWOMOD KHë W¹uNë vKŽ ÿUH(« v ÂUNÝù« sÄ WO³FAë WOMž_« XMJ9 qN ØW??O?ŽU??L? ²?ł« ØW?¹œU?B? ²? Á«® W?O?MOD K v?MÐ sÄ ÷u??Ið U?Ä l?Ä ÷u?Ið  œU?? Ê√ b??FÐ UNðU?OŽ«bðË ¨¥∏ W³J½ WÁdDÄ X% ¨…d?Oš_« ÷uIð qF?HÐË ¨©WOÐUI½Ë ØWO? UIŁ ØWOÝU?OÝ ÆWOŁ—UJë ¨◊Ëd??ý WKL??ł  d?? U??Cð Ê√ ôuà ¨œb??³? ²ÃUÐ …œb??N? Ä W??OMOD ?KHë W??OMÞuë W?¹u?N?ë XKþ UML?N¹ U??Ä Ê√ vKŽ W?ł—bë v  ËU?Hð lÄ W?¹u?Në Ác¼ W¹U?L?Š v ÿu?×K?Ä —ËbÐ XL?N?Ý√ ÆœbBë «c¼ v WO³FAë WOMž_« UNIðUŽ vKŽ t²KLŠ Ècë —Ëbë u¼ UM¼ ±
 • 23. qÄ_« YÐ W¹œd??²? Ä U?ŽU??{Ë√ Êu??OMOD? KHë ÊuMÞ«u?*« ‘U?Ž W??³JM?ë sÄ  «uMÝ l³??Ý Èb??Ä vKŽ Ác¼ v  d?A?²½«Ë t?OÃ≈ rNðœu?ŽË rNMÞË d¹d?% ‰UL?²?Š« v qÄ_« «Ëb?I? UL?O? ¨W¹U?GKà Èd½ Æ…d²Hë Ác¼  UłU?O²Šô WÐU−²Ýô« XÃËUŠ ¨UNMO?FÐ ÌÊUž√ ©±πµµ ≠ ±π¥∏® …d²Hë ∫dJ Fë WOMž√ q¦Ä —UGBë v½Už√ Ê√ ◊uÞ ◊uÞ dJ Fë »—œ ©≥® ËdOÐ vKŽ 5×¹«— UMŠ«Ë ∫WOÁUDë WOMž√Ë W?? ? ? ? ? O? K?F?Ð 5?²? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ÁU?Þ W?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ÁU?Þ ‚U??Þ ‚U?Þ ”d?? ? H?ë Ÿ V?—«Ë ‰u?? ? Š ”d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ł U?? ¹ Ê— Ê— ©¥®W?? ? ? ? ?O?Ðd?? ? ? ? ?Ž 5?D? ?K? W?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ÁU?Þ ‚U??Þ ‚U?Þ ∫‰UL'« WOMž√Ë p?ÃU?? ? ? L? ? ? ? ł p?Ãu?? ? ? Ád?? ? ? ?Ý ‰U?? ? ? L? ? ? ? ł sЫ ‰U?? ? ? ?L? ? ? ?ł ©µ®p?Äö?? ?  l?L? ? ? ¹ U?? ? ?Ä w?Ý«— X?% v?H? ? ? ? ?O? ? ? ? ? Ý WÐËd?ŽË ¨W?EI?Oë ¨Â«b??Áù« q¦?Ä ¨W?O?ÐU?−¹≈ ÎU?L? O?Á d??Âcë W?HÃU??Ý ‰U?HÞ_«  U?O?Mž√ Èu?% XC?? ?³½  «d¼U?E*«Ë  «d?? O? ? ?*« v  b?? A½√ U?*UÞ v²?ë v½U?? ž_« Ê√ U?? L? ?  ¨5D ?K ∫ÂUÝ VKDL ¨W¹d(« vKŽ  bÂ√Ë ¨”UL(UÐ ‰cÃUÐ W??A? O? Fë «u??{dð ô —«d?? ? Š√ «u?½u?? ?  »d?? ? Ž U¹ q?? H? M? ?Ð Ád?? ¹b??ÃU?? ¼ s??Ä U?? ¹ —U?? ? HJ?ë VF?? ? ý `?ÐcM?Ð U¹ q?Š „—U?J? Q?Ð s?ÄR?? ? ? ? Ä U?¹ —U?½Ë W??M?ł q?ÄU?? ? ? ? ? ? Ž t??K?ë ©∂®‰cë X?% pKC?? ²?Ð U¹ —«œ W?M?'« v?{d?? ? ? ? ? ²?Ð U?¹ ≤
 • 24. ∫dOÝ_« Â√ eH%Ë ¨bONAë Â√ vÝ«uð ULO „œôË√ »U?? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ?A?ë q? wðd?? ?ž“ b?? ?O? ? N? ? A?ë Â√ U¹ ©∑®W?? ? ? ?Ãc?? ? ? ?*« ôË  u?? ? ? ?*« Íœd?9 d?? ? ? O? ? ? Ý_« Â√ U?¹Ë ∫œUN−Kà ŸuD²*« ÕbÄË ŸuD*« vKŽ ‰uÁ√Ë ŸbÐ ô tKÃ«Ë Ÿu?? ? ? ? ? ? ? ? D? ? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? ? ?*« Ÿ ©∏® pFÄ vMŽuÞ ŸuD²Ä `¹«— U¹ p?? F? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ä v?? M? ?Žu?? Þ WO ¹—Uð WOHKš d³FðË ¨WOMOD KHë dO¼UL'« »uKÁ vÃ≈ cHMð Ê√ WO³FAë —UFý_«Ë v½Už_« XŽUD²Ý« „«c½¬ …œułu?Ä X½U v²Ã« W?OÝUO? ë »«eŠ_« lD² ð rà 5Š v? ¨UNÄô¬Ë U?NÃUĬ sŽ sŽË t?KOK?% sŽ …e?? łU?? ?Ž X½U??  –≈ ¨wM?OD ?KHë l?L? ?²? ?:« v? dŁRð Ê√ ¨5?D K? v 5Ð ULO? dŠUM²Kà ÊU Ê≈ v²Š ¨UNF?L²−Ä …UOŠ sÄ W?OKzUFÃ«Ë W¹dzUAFë ÂuN?HÄ ◊UIÝ≈ ∫lD?I*« «c?¼ tMŽ d?? ?³? ? ?Ž ¨U?? ?N? ? ²? ? OÃU?? ?F? ? Ë ¨±π≥∂ …—u?Ł vKŽ T?O? ? Ý œËœd?? ?Ä »«e?? ?Š_« WOB Aë œUIŠ_« «uÝUM²ð »«e?? ?Š_« ‰U?? ?ł— U?¹ tK?ÃU¹ rJHK×¹ vBÁ_«Ë rJ?³ÃU?Dð V?F? ? ?Aë œ«d?? ? √ ©π®W?? O?Më ’ö?? ?šô U?? F? ? L? ?ł r?J²?? ? ? LK? …b?? ? ?ŠË v?I? ? ? ³?ð ∫W¹—uŁ ÊUF0 åU½uFÃbëò XLFÞ UL w??ýU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ý— v??M? O? D? Ž« U??1U??¹Ë U??1 w?ýU?? ? ?Ä `³?? ? ?B?Ã«Ë …—u?? ? ?¦?ë vM?²? ? ? ³K?Þ ‘U?? ? ? F?*« XH?? ? ? ŽË W?? ? ? H? ? ? ?O?þuë X?H? ? ? ?Ž ©±∞®Êu?J¹ U?? ? ? ?Ä v?Kž√ s?Þu?ë d?¹d?? ? ? % d?HM²? *« ¨‰e??Ž_« t?³?ý VF?Aë …—uŁ ©±π≥π≠±π≥∂® …—uŁ W?O?³?F?A?ë W?OMž_«  b½U?Ý …—u?¦Ã« pKð X×?{ËË ¨W?O½uO?N?Bë  UÐU?BF?ë U¼—“«Rð v½UD¹d?³Ã« »«b²?½ô«  «uÁ b?{ ∫‰UCMKà Áœ«bF²Ý«Ë ¨ÕUHJKà vMOD KHë vÐdFë VFAë ”ULŠ ÈbÄ ≥
 • 25. 5?D ?K?HÐ Èd?? ? ? ł vK?ë Ÿ s¹d??A?Fë Êd?Á U?¹ q−?ÝË v?Ãö?? ? ? ? ? ?F?ÃU??Ð U?M?/ U?? ? ? ? ? ?Ä w?ÃU?? ? ? ? ? ? ?O?K?ÃU??Ð 5?M?Ý Y??K?Ł ©±±®s¹b??F? ?²? ? Ä »d?? ×Kà ‰U?? ? ? ?³? ? ? ? '« ”ËdÐ U?M?Š«Ë WMÝ vH? Èd?³J?ë W?OÐd?Fë …—u?¦Ã« Ác¼ XÞU?Š√ v²Ã« W?O?ÝU?Ië ·ËdE?ë sÄ rždë vKŽ ©∆—«uDë ÂUE½® ÎU? Uš ÎU½u½UÁ v?½UD¹d³Ã« vÄU? ë »ËbM*« —b √ UN?ÐuA½ dŁ≈Ë ±π≥∂ W¹—Ëd?Cë  «¡«d?łù« –U? ð« W?OŠö? v½UD?¹d³Ã« »«b?²½ô«  UD?KÝ `MÄ ¨±π≥∑ WM à œu?? L? ?Bë vKŽ …—œU?? Á …—u?? ¦Ã«  b?Ð U??Äb?MŽ ±π≥∑ WMÝ v? t½√ ô≈ ≠ …—u?? ¦Ã« W?? N? ?ł«u* Æ—«dL²Ýô«Ë W?O? U?? d?O?ž ±π≥∂ WM à å∆—«u?Dë ÂUE½ò U?N?OK?Ž hM¹ v²Ã«  U?O?Šö??Bë Ê√ `Cð«Ë  U?O?Šö? v½UD¹d?³Ã« »«b?²½ô«  UDKÝ W?O½UD?¹d³?ë WÄu?J(« X×MÄ ¨…—u?¦Kà Èb?B?²Kà Ʃ±≤®Æ…—u¦Ã« o× Ã Èdš√ WFÝ«Ë sŽ ¨U¼dOL?{Ë …—u¦Ã«  u ¨rO¼«dÐ≈ Õu½ q{UM*« v³F?Aë dŽUAë nJ¹ rà pÖ lÄ sÞuë W¹U?LŠ vKŽ —«d? ù«Ë ‰UCMKà ¨U?NðUNłuðË U?¼bzUIŽ ŸuM?ð vKŽ ¨dO¼U?L'« YŠ ∫WKK ²*« WO½uONBÃ«Ë v½UD¹d³Ã« —ULF²Ýô« sÄ W?? ? ? O? ? ? ? ×? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ?ÄË Âö?? ? ? Ý≈ s?Ä W?? ? ?OÐd?? ? ?F?ë W?? ? Ä_« U?? ? ?O? ? ? % ©±≥®s¹bë «u?L?Š«Ë sÞuë «uL?Š«Ë W?? ? ?O? ? ? L? ? ? (« q?¼√ U¹ «u?? ? ?³?¼ ¨fHMë …eŽË ¨WŽU−Aë UNMÄ bL² ¹ v²Ã« ¨t²ÐËdŽ ΔUM²Ä dOž ∫sÞuë qO³Ý v UNÐ WO×C²Ã«Ë w?? ? ? ½u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ä—«  u?? ? ? *« b?? ? ? M? ? ? ?Ž v?½u?? ? O? ? ?Ž U¹ v?Ðd?? ? Fë U?½√ ©±¥®s¹d?LF?² *« b?O sÄ 5D K ÈœöÐ vL?Š_ w½u?? O? ?N? ?Bë rÝ« v?×1 ¡ULÝ v «uÁdý√ s¹cë ¨s¹b¼U−LKà 5LÝUOë ‚«uÞ√ rO¼«dÐ≈ ÂbÁ UL ∫ÂU Ië s¹bë eŽ aOAë W UšË ¨¡«b sÄ ÁuÄbÁ U* ÎU½UM²Ä« ¨…—u¦Ã« p??²? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ä_ «b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X??Š— pð—U?? ? ? ? š U?¹ s¹b?ë e?? ?Ž ©±µ®5?D ?K? b?? ? ? O? ? ? ? N? ? ? ?ý U?¹ p?²? ? ? ÄU?? ? ?N? ? ? ý d?JM?OÐ 5?Ä ¥
 • 26. v rNKLŽ sŽ 5ÐdC*« ¨±π≥∂ ÂUŽ v ¨U U¹ …—U×Ð WÐö UOŠ ¨ÎUC¹√Ë ∫ÎözUÁ ¨¡UMO*« d?? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ?Fë d?? ? ? Ä_« «u?? ? ? N? ? ? ?ł«Ë d?O?²Â «u?×?{ »«d?{ù« v ©±∂®d?? ? O? ? G? ? ? s?ÄË d?? ?O? ? ?³? ? ? sÄ l?O? ? ? L? ? ? −K?à q¦?? ? ?Ä «u?½U?? ? ?ÂË c ²¹ dŽUý „UM¼ ÊU –≈ ¨i¹dײë WŠUÝ v ΫbOŠË sJ¹ rà rO¼«dÐ≈ Õu½ sJà ∫—ULF²Ýô« sÄ —Q¦Ã« ÂuOÐ rK×¹Ë ¨rFM*« b³Ž vŽb¹ ¨ÎUM¹œ 5D K VŠ ÊËd?? ?L? ? ?F? ? ²? ? ? *« U?? ?N?¹√ lC?? ? ðË U?M?OK?ð s?à W?? ? ? ?O?Ð_« 5?D ?K? ©±∑®UM?¹œ f¹b??I?ë U??N? ?³? ?Š U½c?? ð U½≈ å‰u??³?½u??łò sLKF?? OK ô√ ∫Èdš√ …bOBÁ b?¹b?? ? ? ? ? ? Š s?Ä œU?¹√ U?? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ²? K?ž√ œu?? O? Á sÄ —d?? ×? ²?ë Ê≈ U??Ä√ ©±∏®œu?? ?N? ? Fë W?? ?¦? ?ÂU?½ pM?Ä —Q?? ¦?Mà —Q?Ł  U?? ? ? ŽU?? ? ? Ý X½–√ ö?¼Ë r−×¹ Ècë å∆—«uDë ÂUE½ò vD ð v UNŠU$ ¨—U?Fý_«Ë v½Už_« Ác¼ sÄ nA² ½ X ?Oà …d?²H?ë Ác¼Ë ÆΫœuL? Ë ÎU¹b?% …—u?¦Ã« b¹e¹ Ϋœu?ÁË ÊuJð Ê√Ë ¨¡«—ü« sŽ d?O³?F?²Ã« U?ÄË W?³?JMë W?Äb?I?Ä vÃË_« W?KŠd?LKà X½U?? –≈ ¥∏ W?³J½ U?N?²K?ð v²Ã« WKŠd*« sŽ WK?B?HMÄ ÆU¼öð …œuFë vKŽ —«d ≈Ë b¹dAð Êb*« sÄ dO?−N²ÃUÐ XL ð« ¨…u? Ië …b¹bý ŸU{Ë√ vÃ≈ 5OM?OD KHë ¥∏ W³J½ XLKÝ rNðdL?žË ¨WHOMŽ WÄb? 5OMOD KHë XÐU Q? ¨WOŽ«—eë v{«—_« …—œUB?ÄË ¨ÍdIÃ«Ë vÝPÄ XK−?Ý v²Ã« ¨WO³?FAë v½Už_« v U?Nà ÎU HM²?Ä  błË ¨…—«d*«Ë Êe(« dŽU?AÄ ∫lÞUI*« Ác¼ UNMÄ ¨WO ¹—U²Ã« ozUŁuë WÃeMÄ vÃ≈ XIð—« v²Š ¨W³JMë  U?? ? M? ? F? ? ?K? ? ?ë U?? ? M? ? O? ? ?K? ? ?Ž X?? ?K? ? ?ŠË  «d?? O? ?)« ÷—√ s?Ä UMF?KÞ  «—U?? ? ? ? ?(U?Ð ‰Q?? ? ? ? ? ?½ U?½d?? ? ? ? ? Ë U?? M? O? ?ÃU??¼√ U?? M? Žu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? { ÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Äe??ë —U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ł U??M? O? K? ŽË Ê«e?? ?Š_« UM?H? ?ýË U?½œd?? ?Að ”Ëd?? ? ? ? G? ? ? ? ?Ä ÷—_« v? „—b?? ? ? ? ž ”u?? ? ? ?−?M?Ä U?¹ Èœu?? ? ? ?N?¹ U?¹ ©±π®”Ëd?? ? ? ?Ž U?? ? ? N? ? ? ? F? ? ? ?łd?½ “ô U?? ²? Ád?? Ý vKë v?{«—_« U¼ µ
 • 27. VFAë UNà ÷dFð v²Ã« ¨W½UN*UÐ ”U Šù«Ë ¨ÂUO)« ÂU¹√ —uBð Èdš√Ë ∫W³JMë Ác¼ ¡«dł ¨wMOD KHë w?ÃU?? ? ?¦? ? ? Ä l?Ä v¦?¹b?? ? ?Š r?J?KB?? ? ?I?ð wÃu?? F? L? ?Ý« vK¼√ U?¹ XO??³?ë »dÐ ©≤∞®‰U?łdë ÊU? ? Š≈Ë W?ýU?Fë sŽ ‰«R?ÝË W??L?O? )« v ‰– W?A? O?ŽË W?½U?? ? ? ? ? Ä√ U?M?O?K?Ž s?Þu?ë d?¹d?? ? ? ? ? %Ë W½UO?š tLN¹ UÄ 5D K U¹ p³?Fý ©≤±®Êu?J¹ U?? ? Ä s? ? ? ?Š√ UM?ÞË U½b?Ð ÊU?? ? ? ? Š≈ ôË W?? ?ýU?? ?Ž≈ U?½bÐ U?? ?Ä ≠  ULO<« lL²−Ä ≠ lÁ«uë «c¼ ‰u³Á 5OMOD KHë vKŽ VFB¹ ÊU ∫tðbOBÁ v XJ²Â e¹eFë b³Ž dŽUAë pÖ —u Æ ÀuGë WÃUÂË ¡«b−²Ý«Ë ‚«“—_« U??½d?? ? ? ? ? ? ? ? ?ýœË U??M? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ł ‚ö?? ? ? ? ? ? )« U??M?O?K? Ž —b?? ? ? ? ? ? Á 5?×?Þ b?? ? ? ? ×? ? ? ? ?A?M?Ð ÊU?? ? ? ? )« v? ‚«c?M?Ð U?? ? ? Ä r?I?K?Ž UM?Ðd?? ? ? ?ý s?¹œd?? ? ? ? ?Ã«Ë W?ML?? ? ? ? ?ë U?½U?? ? ? ?łU?ð U?ME?F?Ð d?? ? ?A? ? ? ?³?½ U½d?? ? ? Ë ©≤≤®5?¾? ? ? ? łô U?M?L? ? ? ? ?Ý« —U?? ? ? ? Ë o?O? ? ?²? ? ? F?ë rÝô« U?M?F? ? ?O?þË U?NMJÃË ¨W¹«b?³Ã« v W?L?N?Ä  «—U?B?²½« XI?I?ŠË ¨5D K vÃ≈ W?OÐd?Fë ‘u?O?'« XKšœ È—U?L?F²?Ýô« »d?Gë rŽœË ¨ÂUJ(« fŽU?IðË ¨W?OÐd?Fë W?LE½_« ‰–U? ð V³? Ð ¨ XH?Áuð WK¦?L*« ¨WOÐd?Fë W?FÄU?'« vÃ≈ ÂuKÃUÐ v³?FAë v?MG*« t&U? ¨ W½b?Në lOÁuðË ¨qOz«d?Ýù ∫WOÐdFë WLE½úà ©≤≥®ÕUðdð UN?ýuOłË »d?(« UMOKŽ UMŠ≈ Õö Ð U½b9 UÄ WFÄU'« Ÿ vÄuà uÐ√® .dJë .dJë b³Ž ¨ÂdC<« —uNA*« vMOD KHë dŽUAë qLŠ pÃcà ∫dOB*« d¹dIð WOÃu¾ Ä vMOD KHë VFAë ©vLKÝ —U?? ½Ë —u?? ?½ s?? Ä o?? ?(U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —U?? NMë `{Ë v?KŽ «Ëd??O? ?Ý —U?? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ë n?K?š U?¼¡U?M?Ð√ Èd?ð Ê√ W?? ? ?Ãu?? ? ?D? ? ? ?³? ? ? ë v?? ? ?ÐQ?? ? ?ð —U?? ? ? ? ? ? ?¦? ? ? ? ? ? ?F?ë d?? ? ? ? ? ? ?ý s?Ä X??M?Ä√ q?O? ? ?³M?ë V?F? ? ?A?ë U?? ? N¹√ U?¹ ©≤¥®—«d??Ië vK?Ž Êu??L? B? ³¹ sÄ ô X?½√ „d?? ? ? ?O? ? ? ? B? ? ? ? Ä —d?? ? ? ?Á ∂
 • 28. v²Ã« ¨W?OÐd?Fë ‰ËbÃ«Ë qOz«d?Ý≈ 5Ð W½b?Në  UO?ÁU?Hð«Ë ¨±π¥∏ »d?Š ZzU?²½  dH?Ý√ YO?Š sÄ +Ëœ Êu?OK?*« nB½Ë U½u?OKÄ s¹d??A?Ž sÄ »—U?I¹ U?Ä vKŽ q?Oz«d?Ý≈ jK ð sŽ U?N? ²?F?³ð v{«—_« sÄ W?F? ÝU?ý  U?ŠU? ? Ä vKŽ ¡ö?O?²?Ýô« v?ÃU?²ÃUÐË ¨U?NK?L?ÂQÐ ¨5D K W??ŠU? ?Ä Ë√ ¨r¼«d??ÁË ¨rN½b??Ä sÄ «ËœdÞ s¹cë Êu??OMOD ?KHë »d?F?ë Îö? √ U??NJK²1 v²?ë W?OÐd??Fë Æ©≤µ®U¼dŁ≈ vKŽ Ë√ »d(« V³ Ð U¼uÂdð …bŠuë d³Ž 5D K nBð« ¨b?¹b??ł b?? N? Ž ¡b??³?Ð ÎP½«c¹≈ d??B? ?Ä v ±πµ≤ “u9 Øu?? OÃu¹ ≤≥ …—uŁ Ÿôb?½« ÊU?? pÃcà ¨—U?L?F?²?Ýô« ¡ö?−Ð d?AÐË ¨‰ö?G?²?Ýô«Ë œ«b?³?²?Ýô« ‰ö?ž√ sÄ —d?×?²Ã« vÃ≈ `½d?²ÃUÐ v U??N?Žôb½« lÐU??²ð v²Ã«  «—u??¦Ã« qÂË …—u?¦?ë lÄ »ËU?−? ²Ã« b?ý√ ¨Êu??OMOD KH?ë »ËU?& XIIŠ “u9 Øu?OÃu¹ …—uŁ Ê√ UL ƗUL?F²Ýô« …QÞË X% #dð X½U v²Ã« ¨W?OÐdFë Ê«bK³Ã« v UNLKŠ oI×¹Ë »U?³Ã_« VK ð ¨UÄe¹—U Ȗ vÄuÁ qDÐ —uNEà WADF?²*« dO¼UL'« rKŠ b?³? Ž ÊU? –≈ d? U?Më b?³?Ž ‰U??L?ł fO?zdë h ?ý v ¨œU??³?F?²? Ýô« …U?O?Š s?Ä ’ö?)« ∫tFÄ WHÞUF²Ä WOMOD KHë WO³FAë dO¼UL'« XH²N œ«bGÐ nK) ÎUC¼UMÄ d UMë ©≤∂®b?? ? ? ?O? ? ? ?F? ? ? ? ?ë È—uM?à ‰c?Ã«Ë ‰U?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ' W??ÐËd?? ? ? ? ?F?ë e?? ? ? ? ?Ž ≤∑ v åW?OJOA?²Ã« W?×KÝ_« WH?BÐò WO?Äu?Ië WOMÞuë W?ÝUO? ë Ác¼ d? UMë b³?Ž Ãuð vÄu?−?Në vÃ≈ v³?K ë sÄ —U?L?F?²?Ýô« lÄ W?Âd?F*« XKI½ v?²Ã«¨±πµµ ‰uK¹√ Ød?³?L?²?³?Ý d UMë b³?Ž ÂUÁ UL ¨wÄuIë UM ¹—Uð v Èd?³Â W UDF½« WIH?Bë Ác¼ X½UÂË ÆnOMFë výU?³J³Kà U?NðœU?O?Á q Ë√ ¨±πµµ ÊU? ?O½ Øq¹d?Ð≈ …e?ž v W?Oz«b?Hë  «b?Šuë qOJA?²Ð XMJ9 b??ÁË Æ„«c½¬ …e?ž ŸUD?Á v W¹d?B*«  «dÐU??<« bzU?Á ¨k U??Š vHDB??Ä ©Âb?I*«® sÄ_«  e?N lOÐU?Ý√ W?FCÐ v vKO?z«dÝ≈ WzU?LFЗ√Ë nÃ√ ¡U?¼“ q²Á sÄ  «b?Šuë Ác¼ ‰U?O²?ž« sÄ XMJ9 Ê√ b?FÐ ô≈ ¨W?OKOz«dÝù« W?ÄuJ(« #dð rÃË ¨Á—Ëc?ł sÄ vKOz«d?Ýù« d?? UMë b??³?Ž ‰U??L? ł fOzdë …—u??  ¡U?−? ©≤∑®±πµ∂ “u9 Øu??OÃu¹ ±± v k U??Š ¨WOMOD KHë WO³?FAë v½Už_« v tLÝ« œœdðË ¨wMOD KHë VFAë Ê«b?łË v WÁdAÄ d¹d?×?²Ã« v tKÄ√Ë ¨ t?Áu?I?Š s?Ž l «b?ÄË ¨VF?Aë «c?Nà d?O?B½Ë ¨d?O?³? v³?F?ý rO?Že? ∫…œuFÃ«Ë U?M?Fþ v?ÄU?? ? ? ? Š U¹ b?ÃU?? ? ? ?š u?ÐU?¹ U?M?O?à rK? ?ð w?Mž œË—U?? ? ? ³Ã«Ë —U?M?ë X³?¼ ©≤∏®…d¹bÃU¼ vÄU?Š U¹ bÃU?š uÐU¹ U?MOà rK ð …d?? ?ODK?à UJŽ s?Ä —UMë X?³¼ ∑
 • 29. Ècë s¹bë Õö WHOKš t½QÐ d UMë b³Ž v³FAë dFAë —u UL ∫WÄ«dJÃ«Ë …eFë o¹dÞ qLJOÝ UMF{Ë WLIë vKŽ dLÝ_« vð√ v²Š UM?F? {Ë U?M²?? ²? ?Að Õö?? b?? FÐ ©≤π® »U? ?(« Âu?Oà …d?O? ³? W?³?O?B?Ä UM?F? {Ë UM?K¼U?? &Ë UMO?? ½ «–≈Ë Á—U?B²½«Ë ¨©±πµ∂Ø∑Ø≤∂® f?¹u ë …UMI?à tL?O?ÄQð bF?Ð d UMë b?³?Ž r$ oÃQ𠜫œ“« ÊU Ʊπµ∂ WM?Ý n¹dš …ež ŸUD?ÁË dBÄ vK?Ž vŁö¦Ã« Ê«ËbF?ë qA dŁ≈ ¨wÝU?O ë rN?Ý√— vKŽË ¨WK²?;« ÷—_« v? 5O?³?F?Aë ¡«d?F?Aë vKŽ dŁ_« d?O?³? À«b?Š_« Ác?Nà À«bŠ√ sÄ ÎU¾?Oý q− ð ÎUðUOÐ√ tðU¹ËdÄ v b?$ –≈ XJ²Â e¹eFë b³Ž v³F?Aë dŽUAë ∫Ê«ËbFë …U??M? I?ë «u??Ãu??M? ¹U?ð b?? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ? ? ? Ý—u?Ð v??K? Ž d?? ? ? ? ?O?Ыbð «Ëu?? ? ? ? ?Ý È√ 5? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ?šË X? ?ë W?M?Ý «—u??à d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I? ð Êb??¹≈ U?¹ t??ÃU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Á d?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? H?M? ë ‚œ v? ‰U?? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ł r?¼U?? ? ? ? ? ? ?ÁôË ©≥∞®ÁU?? ? ? ? ? ? O?*« Ÿ œËU?? ? ? ? ? ? ?ŽË ”u?J?F? ? ? ? ? ? ?Ä U??¹ l?ł—« w?Äu?à »d?? ? ? ? ? (« s?ŽË ”Ëd??ë Õö?? ? ? ? ? Ý Èb?M?Ž U?½√ 5ÐË UNMOÐ  bIŽ v²Ã« ¨WO³FAë q¹Ë«u*« v ¨ÎUC¹√ ¨À«bŠ_« ¡«b √  œœdð ∫…œuFÃ«Ë ¨sÞuë d¹d%Ë ¨WO½uONBKà ÈbB²Ã« v ¨wMOD KHë VFAë ‰UĬ U?N2√Ë U??NÐu?F?ý »d??Gë »U¼ U?Ä U?N?ÄUÄ√ bÃU?š uÐ√  «d?Ä«R*« ©≥±®»U?³Ã« dJÝ »d?Gë q vKŽË U??N2√ t??A? O? −ÐË V¼ t?ðUMÁ ÊËœ vC9 À«bŠ_« Ác¼ W d ÊuOMOD KHë ÊuO³FAë ¡«dFAë Ÿb¹ rà WÃeMÄ U¼uÃe½√ v²Ã« ¨dBÄ vÃ≈ WOײë tOłuðË ¨dO¼UL'« WÝULŠ »UNÃ≈ ∫Á—UE²½« ‰UÞ Ècë ¨rOŽeë ÕbÄË ¨Â_« U½d??B? ?Ä U¹ U??O½bÃU?Ð —«d??Š√ »d??Ž U½d?? ?B? ? Ä ôu?ÃË ‰U?? ?L? ? ł ôuà ©≥≤®VŁË d?? L? Ý_« UMÁö?? L? Ž ôuà U½dOBÄ —dI?²Ð dOBÄ √uÝ√Ë X½U?? v²Ã« Àœ«u??(UÐ ¨rN?F? Ä W??OKOz«d??Ýù«  UDK ë  dŁQðË ¨U??N? ²?ÁË ¨¥∏ »d??Ž dŁQ𠨥∏ »d?Ž W?ÝU??L?Š VNÃ√ ©±πµ∏Ø≤Ø≤≤® U¹—u?ÝË d??B?Ä œU?%U? ¨W?ID?M*« v Èd?& ÆWOKOz«dÝù« WDK ÃUÐ ·UH ²Ýô« —uFý rNO YFÐË VF??AKà …d??G? B?Ä …—u?? X½U?? ¨qOz«d??Ý≈ v XO??IÐ v²Ã« ¨W??OÐd??Fë W??OKÁ_« Ê≈ YO??Š ∏
 • 30. v »d?Fë e??O9 X½U? v²Ã« ·U? Ë_« sÄ d??O?¦Jë U?N?OKŽ o³?DM¹Ë ¨wMOD K?Hë vÐd?Fë Æ©≥≥®5D K U?? ? N?à ÈËœ  œ«“ b?? ? Á »d?? ? ?Fë ‰u?? ? ³?Þ UNà ÈË«œ pŠËd' ÕË— vKOz«dÝ≈ ©≥¥®»d?? Fë 5Ð U?? Ä …b?? Šu?ë gO?? FðË U?? N?ÃËœ jI?? ? ? ²K Êu?? ?O? ?N? ? v?MÐ bOFðË WÐËdFÃUÐ d ²Hð —UFý_«  ¡Uł …bO:« …bŠuë Ác¼ qł√ sÄ ∫WIÐU ë U¼œU−Ä√ ÊU¼–úà œu?? ? ?F?Ð ¡«b?? ? Ž_« «u?M?FÞ d?? ? ?Ý«u?? ? ?{Ë œu?FÐ sH?B?ë «uDŠ »d?Fë ‰U?ł— ©≥µ®»U?C? Në  U? ? L?ý ‚u? U?MLKŽË œu?? ? ? ?F?M?Ð ÊU?ÞË_« Ÿ »d?ë .d?? ? ? ? ‚«—Ë Ÿd?? ? ?H¹ U?? ? ?L? ? ? Ž Ëd?? ? ?ë q¦?? ? ?ÄË ‚«—Ë t½e?? ?Š b?? ?FÐ vÝU?? ? vH?? ? ©≥∂®»d?? ? ? F?ë g?O? ? ? ?łË UM?З …—b?? ? ? I?Ð w?Á«—Ë vÃU?? ? Ž »d?? ? F?ÃU¹ U?½b?? ? −? ? ?Ä v …—u?¦Ã« b?FÐ WM ë pKð sÄ “u9 Øu?OÃu¹ d?Ný ‰ö?š ¨U?N²?L?Á WÝU?L?(« pKð XK Ë WN?³'«ò WÄUÁù Èd?& X½U v²Ã«  ôË«b*«Ë  UŽU?L²łô« U?NÄUOÁ ·œU? v²Ã« ¨‚«dFë UNL?Ý« ‰b¹ UL ≠ ©WOÐd?Fë® åWO³FAë W?N³'«ò Ác¼Ë ¨UN?LŽœ v rNÝ√ U2 åWO?³FAë W?'U?F* qL?Fë ¨ÎU?ÝU?Ý√ ¨t? b¼ ¨ 5O?Žu?O?ýË 5?O?Äu?Á ¨»d?Gë sÄ ÎP?F?L?& ô≈ sJð rà ≠ Ècë —u²Ýbë V?łu0 ¨ WN³'«  bN?Fð bI Æ¥∏ »dŽ t?ł«uð v²Ã« WOKš«bë  öJA*« n¹dš v?²Š ¨t²?% ¥∏ »dŽ Õ“— Ècë ÈdJ ?Fë rJ(« ¡UG?Ãù qLFÃUÐ U?N HM?à tðbŽ√ v?Ã≈ …—œU?? ? B*« v?{«—_« ŸU?? ? ł—≈Ë ¨W?? ? O?Ðd?? ? F?ë v{«—_« …—œU?? ? B? ? ?Ä n?ÁËË ±π∂∂ lO?Lł v W?OÐdFë W?GKë ‰UL?F²?Ý«Ë ¨»dFë b{ Èd?BMFë d?OO?L²Ã« ¡UG?Ã≈Ë ¨UNÐU?× √ »d?Fë 5¾?łöë …œu?Fà ·«b¼_« Ác¼ vÃ≈ W? U?{ùUÐ U?C¹√ ¨qL?FÃ«Ë ¨W?O?L?Ýdë dz«Ëbë Æ©≥∑®r¼—U¹œ vÃ≈ l dà W??F¹—– `KB?ð …œb?A? Ä qÄ«u??Ž  «—uD²Ã« pK?ð q W?OK?Oz«d?Ýù« W?DK ë  d??³?²? Ž«  UJ³ý …b?Ž UN²?ÁË ¨qOz«dÝ≈ XH?A²Â« Ê√ b?FÐ ÎU uB?š ¨„UM¼ »dFKà lL?Ië »u MÄ ¨W?OÐdFë  «d?ÐU<« W?×KB* W?OÄu?Á l «ËbÐ W?ÝU?L×Ð qL?Fð X½U? ¨»d?Ž »U³?ý U?NÄU?Á√ π
 • 31. ‰Ëbë vÃ≈ v?Ðd??Fë »U??³? Aë s?Ä s¹d??O? ¦J?ë »Ëd¼ …d??²? Hë pK?ð ¡UMŁ√ v kŠu?à pÃc?? rJ×Kà W¹œU?F?Ä ‰U?L?ŽQÐ ÂU?O?IKà ¨q?Oz«d?Ý≈ vÃ≈ rNMÄ b¹b?Fë Ÿu?ł—Ë ¨…—ËU?:« W?OÐd?Fë ÆwKOz«dÝù« W??ÄuJ?(« W??O? ł—U??)«Ë W??OK?š«bë ◊u??G? CÃ«Ë ·ËdE?ë pKð  e??H? Š Èd?? š√ W??N? ł sÄ Æ©≥∏®UNMÄ nOH ²Ã« vÃ≈Ë ¨»dFë ÁU& UN²ÝUOÝ v dEMë …œUŽ≈ vKŽ WOKOz«dÝù« 5Ð WKÄUAë …bŠuÃUÐ ¨Ã—U)« Ë√ qš«bë v ¡«uÝ ÊuOMOD KHë Y³Að UNÝ√— vKŽË ¨WOÐdFë —UDÁ_« qJà d¹dײë o¹dÞ U¼Ëd³²Ž«Ë »dFë ∫WC¹dFë ‰UÄxà l ²¹ Ècë ¡UCHë X½U …bŠuÃU ¨5D K ÕU?? HJ?ë Õö?? Ý v »d?? Ž U?¹ «Ëb?? Šuð«Ë ÕU−Më …b?ŠuÃUÐË »dŽ U¹ —b?IÄ tKë ©≥π®W¹uIë b¹ù«Ë …b?Šuë dOž tL?N¹ UÄË Õö?? ë f?¹bJð t?? L? ?N?¹ U?? Ä U½Ëb?? Ž U?M?LK?Ž W?? ? ? ? Šd?? ? ? ? U?¹ V?F? ? ? ? A?ë ‰U?? ? ? ?ÁË U?M?L? K?Ž ô≈ r?N? ? ? ? ? ? Äö?? ? ? ? ? ?Ž√ X?? ?J?½ ©¥∞®»U?Þ  u*« »U?Þ q?O?z«d?? ? ? Ý≈ vK?ŽË U?M?L? K?Ž U?M?F? ? ? ? ? ? — W?? ? ? ? ? Ä«d??J?ë Âu?¹Ë vÃ≈ W?C¹dFë ‰U?Äü« ‰uŠË ¨©±π∂±ØπØ≤∏® dB?ÄË U¹—uÝ 5?Ð ‰UBH½ô« Àb?Š Ê√ vÃ≈ Æ…d¹dÄ  UÞU³Š≈ wÐdFë ÂUEMë oIAð Æå5D K d¹d?% o¹dÞ …bŠuëò —UF?ý lł«dð tF?ÄË ¨ÎUO³? ½ ¨d UMë b?³Ž Z¼uð d? ×½« ©5OŽuO?AÃ«Ë 5O¦F³Ã«® W?OÝUO ë Èu?Ië iFÐ lÄ  «Ë«bŽ v qšœ d UMë b³?Ž Ê√ UL Ʃ¥±®WOMOD KHë ◊UÝË_« v t²O³Fý vKŽ ¨ÎU³KÝ dŁ√ U2 vÃ≈  œ√ ¨wÐd?Fë ÂUEMë v  U?I?IA?²Ã« ⁄ËeÐË ¨W?OÐd?Fë ≠ W?OÐdFë  U? ö?)« Ác¼ Ê√ ô≈ UN?F{uÐ ô≈ 5D KHà …œuŽ ôò —UF?ý lHð—« YOŠ ¨œułuë vÃ≈ vMOD KHë ÊU?OJë ÃËdš —bIÐ WÂdF*« v vÃË_« W?OÃu¾ *« tIðUŽ vKŽ lIð 5D K VFA? ¨åW¹—u¦Ã« WFOKDë b¹ v ‡ »d??Fë U??Ä√ ¨åÎôË√ 5D K ¡U?MÐ√ò ‡ ¨t??²?—U??A? Ä W?OÃu??¾? ?Ä W??OÐd??Fë W??Ä_« qL??×?²ð U??Ä v²Ã« W?O?Äu?Ië WÃËbë 5Ð qB?Hë V−¹ UM¼ sÄË Æ5D ?K ¡UMÐ√ Áœb?×¹ UÄ o? Ë åW—U?A?Äò 5OM?OD K?Hë —Ëœ 5ÐË ¨W?? O? ¹—U?? ²Ã« U?? N? ²? ?OÃu??¾? ? ? Ä sÄ Î«¡e?? ł 5D ?K W??O? ?C? Á d?? ³? ²? ?Fð vKŽ ¨W?KÄU??Aë …b??Šu?ë W??O? C? IÐ 5D? K W??O? C? Á j?³ðdð Ê√ i — p?Ö vMF¹Ë¨vF?zöDë …b?Šu?ë W?O? L¼√ pÖ vHM¹ Ê√ ÊËœ s?Ä r²ð v²?Š Îx?¹uÞ ÎU?²? ÁË c?šQð b??Á …b?Šu?ë Ê√ ”U?Ý√ Æ©¥≤®5D K WOCIà W³ MÃUÐ ±∞
 • 32. d?šQð Ècë ¨±π∂¥ ÂUŽ d?š«Ë√ ¨»dFë 5O?Äu?Ië WÂd?( vMOD KHë ÈdDIë Ÿd?Hë fÝQð ÊU?OJë WÃQ? ?Ä sÄ tH?Á«u?ÄË ¨d? UMëb?³?Ž WÝU?O?Ý vÃ≈ ÂU?²Ã« W?Âd?(« “UO?×½« V³? Ð Á—u?Nþ ¨wMOD? KHë qL?Fë U??N?²?L? N?Ä W?OMOD? K …œU?O?ÁË ¨w?MOD K Ÿd? „U?M¼ `³? √ ÆwMOD? KHë ÆrN³¹—bðË ¨5KðUIÄ œ«bŽ≈Ë ¨WOMOD KHë WŠU ë v `K *« ÕUHJKà W¾ON²Ã«Ë ”u?? ? K? ? ?H? ? ?ÃU?? ? Ð s?? ?Þu?? ? ë X?? ? F? ? ?Ð Àu??¹œ U?¹ W?? ? ? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ?Á—u??Ð ‰Ë√ V¹d? ? ²Ð ¨ÂU?Fë «c¼ v p?Ãcà ÎU?F?³ð ¨»d??Fë 5O?Äu?IK?à vMOD KHë Ÿd??Hë `$ Ác¼ sŽ d??³?F?Ä d??O?š W?OMž_« Ác?¼ X½U? U0— Æ©¥≥®q}z«d??Ý≈ vÃ≈ W?}z«b?? W?Žu?L? −?Ä .W³N²KÄ dłUM×Ð WOMOD KHë dO¼UL'« UN𜜗 ¨WO ¹—U²Ã« WKŠd*« X?? ? ? ? ?M? ? ? ? ? Ĭ v?? ? ? ? ?š√ U?? ? ? ? ?¹ U?? ? ? ? ?½√ q?³?J?*«Ë l?O? ? ? ? ? C?*« V?F? ? ? ? ? A?ÃU?Ð w??ýU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ý— X??K? L? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ŠË Æq−M?Ä ‰U??O? ?ł_« U½b??F?Ð qL??×? ?²Ã lł«d*« Ƶ≤‡ ¨±π∏π ¨ ÊULŽ ¨≤‡Þ ¨wMOD KHë —uKJÃuHë WŽuÝuÄ ¨ ÊUŠdÝ d/ ©±® d¹d?? ×? ?²Ã« W?? LEM?Ä ±‡Þ ¨W?? B? ³?ë W¹d?? Á 5D K? v À«d?? ²Ã«Ë lL?? ²? ?:« ¨œ«b??Š n?Ýu¹ ©≤® Æ≤≥µ‡ ¨±π∏µ ¨ÀU×Ð_« eÂdÄ ¨WOMOD KHë d¹d×?²Ã« WLEMÄ o?AÄœ ¨±‡Þ ¨ vMOD KHë —uKJÃu?Hë v  UÝ«—œ ¨÷u?Ž œuF?Ý ÷uŽ ©≥® Æ∂∞‡ ¨±π∏≥ ¨W UI¦Ã«Ë ÂöŽù« …dz«œ ¨WOMOD KHë Æ∂∞ ‡ ¨t H½ —bB*« ©¥® Æ∑∂ ‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ÆÆWŽuÝuÄ ¨ ÊUŠdÝ d/ ©∂® Æ∑∑‡ ¨t H½ —bB*« ©∑® Æ∑π‡ ¨t H½ —bB*« ©∏® ‡Þ ¨©±π≥π ≠ ±π≥∂® …—u?Ł v vM?OD K?Hë v³?? F? ?A?ë ÀË—u*« ¨”U?? ³? ?Ž rO?¼«dÐ≈ œ«R?? ©π® Ƶ∞‡ ¨±π∏π …d¼UIë Æ≥≤‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ¨ ÷uŽ ©±∞® vMOD KH?ë —uKJÃu?Hë v ©±π∂∑ ≠ ±π±∑® W?ÄËUI?*« sÄ WMÝ Êu? L?š ¨ÊU?Šd?Ý d/ ©±±® Ʊ¥π ≠ ±≤µ‡ ¨±π∑≥ ©d¹«d³ ® ◊U³ý ±∏ œbFë ¨  ËdOÐ ¨WOMOD K Êu¾ý ¨W?OMOD ?KHë  U?Ý«—bë W? ?ÝR?Ä ¨ Ëd?OÐ ≤‡Þ ¨qOz«d??Ý≈ v »d?Fë ¨f¹d?ł Èd?³? ©±≤® Æ≤∂‡ ¨±π∑≥ ±±
 • 33. VF?AK?à W?O?Äu?Ië W??O?B? ?Aë vK?Ž WE U?;« v ÁdŁ√Ë —uK?JÃu?Hë ¨”U?³?Ž r?O¼«dÐ≈ œ«R? ©±≥® Ʊ∏‡ ¨±π∑∑ ¨≤ œbFë ©œ«bGЮ v³FAë À«d²Ã« ¨wMOD KHë Æ¥≤‡ Ád– o³Ý —bBÄ ÀË—u*« ¨ ”U³Ž rO¼«dÐ≈ œ«R ©±¥® uÐ√ s ?Š Æœ ∫dE½«® ±ππ∞  Ëd?OÐ ¥¥ bK−?Ä v½U¦Ã« r? Ië ±‡Þ ¨W?OMOD KH?ë WŽu?Ýu*« ©±µ® Æ©∑≤‡ ¨ vMOD KHë v³FAë dFAë ÈuOKŽ Æ≥∏‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ÆÆÀË—u*« ¨”U³Ž rO¼«dÐ≈ œ«R ©±∂® ±π∑∞ ¨…œu?? ?F?ë —«œ ¨ Ëd?? ?OÐ ¨5D? K? v v?³? ? F? ? Aë »œ_«Ë »œ_« s?Ž ¨œU¹“ oO?? ? uð ©±∑® Ʊ∞±‡ Ʊ∞≤‡ t H½ —bB*« ©±∏® Æ∑∑‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©±π® Æ∑≤‡ ¨t H½ —bB*« ©≤∞® Æ∑¥‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©≤±® Æ∂∞‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ WŽuÝuÄ ¨ ÊUŠdÝ d/ ©≤≤® Æ∏≤‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*«©≤≥® Æ∑¥‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ¨œU¹“ ©≤¥® Ʊ≥µ‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨f¹dł©≤µ® Ʊ¥π≠ ±≤µ‡ Ád– o³Ý —bBÄ ÆÆ Êu Lš ¨ ÊUŠdÝ d/ ©≤∂® Æ≤∞∞¥Ø≤رµ ¨ …d¼UIÃUÐ tÃeMÄ v 5ÝU¹ —œUIë b³Ž lÄ W Kł ©≤∑® Æ∏±‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©≤∏® ÆUN H½ W×HBë ¨t H½ —bB*« ©≤π® Ʊ¥π ≠ ±≤µ‡ Ád– o³Ý —bBÄ ÆÆÊu Lš ÊUŠdÝ ©≥∞® Æ∏±‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©≥±® ÆUN H½ W×HBë ¨t H½ —bB*« ©≥≤® ©±∞≥ ≠∑∑‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨f¹dł ©≥≥® Æ∑π‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©≥¥® Æ∏∞‡ t H½ —bB*« ©≥µ® ÆUN H½ W×HBë ¨ t H½ —bB*« ©≥∂® Æ≥±∂‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ¨f¹dł ©≥∑® Æ∑∏‡ ¨t H½ —bB*« ©≥∏® Æ∑π‡ Ád– o³Ý —bBÄ ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ©≥π® Æ∂≤‡ Ád– o³Ý —bBÄ ÆÆWŽuÝuÄ ¨ÊUŠdÝ ©¥∞® ÆÁd– o³Ý —bBÄ ¨5ÝU¹ —œUIë b³Ž lÄ W Kł ©¥±® Æ≥∞≤≠≥∞±‡ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ¨ Ë—UÐ ©¥≤® Æ≥∞≥‡ t H½ —bB*« ©¥≥® ±≤
 • 34. dF ÆÆÆ5M gžœ ÊULOKÝ UMÄ Êü« 5Ðd²Ið Ídš√ …uDš ΫdŠ UMÄœ vC1Ë °ÆÆœö³Ã« i³½ vÃ≈ ÷—_« Èc¼ ÃU²% Âœ sÄ r 5Dë bײ¹ v vNÃù« oK)« …bŽUÁ vKŽ UMO ÕËdë ‚d³Ð wHJOÝ  u*« sÄ r sÄR½ v WÃu'« Ác¼ WŽ—UÁ vKŽ jI ¹ rà d−Hë Ê≈ »—bë Ãd  ±
 • 35. ÆÆÆœ«u'« dNþ sŽ `¹dë tðdOÞ œUÄ— sÄ r oOMOHë dzUÞ vHJ¹ ·uÝ ¡UIMFë qH²% v 5Mł v œöO*UÐ ÆÆÆœUÄdë X% sÄ UMÄ Êü« 5Ðd²Ið  u*« Ê√  u*« «c¼ rž— Õ«Ë—_« qBH¹ Ê√ tð«œUŽ sÄ U½œU ł√ sŽ UMO œU ł_« X½U q¼ ÆÆÆœUN'« bŽË v ÕËdë qþ dOž U½œU ł√ v Õ«Ë—_« X½U q¼ ¡U*« œË—uÐ ôUL²Š« ô≈ Î dLFë «c¼ ¡«d× v Íœdë œ—Ë Ë√ Ϋd³Š „uH *« UMÄœ v UM²K³Á vKŽ tIKF½ rà bOAMà vÃË_« V²J¹ rÃË ÆÆÆœ«bÄ Ë√ d³×Ð oKŠ È—Ëbë UN¹√ U¹ X¾ý UÄ ¨ÕËdë ¡UC v ≤
 • 36. Âu²;« pI √ «cN Âu²<«Ë  uÄ WIKÞ v dHBë v²Š ‚U{ ÆÆÆœU½eë vÄdÄ v UMÄ Êü« 5Ðd²Ið ”ËœdHKà ÕËdë bF½ Ê√ UMOKŽË ÷—_« rO׳ UMÐdł tKë U¹ ÁUMÐdł ULO׳ 5 Lš œuIH*« UMÝËœd U¹ Á¬ U½œU ł√ v ÕËdë 5½¬ 5Ð UÄ ÆÆÆœ«RHë  U½√ 5Ð Ë√ wðuÄ „UM¾ł «–≈ Ϋ—cŽ ”dFë »UOŁ v ”bIë dOGÐ rK×½ rà ”—uMÃUÐ ·uH;« UMzUMOÄ v d׳ë «c¼ …¬dÄ v fłdMë dš¬ v²Š Ϋ—cŽ rOGë Ê√ ·dF½ sJ½ rà 5Š ô≈ Êe*« ¡UÄ dD1 ô œ«u ë ÁUAG¹ ≥
 • 37. iGë ÂUD(« «c¼ v ¡vý ô ÊUDOAë WŠuà ô≈ ÷—_« ‚u —u¦M*« UML( «c¼ —u J*« UMLEŽ «c¼ d¹uB²Ã« Wì U¹ UMÄœ «c¼ dBFë «c¼ —ULÁ√ v  b²Ä« WŠuKë Ê≈ `D ÃUÐ vŁd²Jð ö wJà qO UH²Ã« v v už wHA²Jð ÊUDOAë WŠuà v ÆÆœUÐbM ë qþ UMÄ Êü« 5Ðd²Ið Èdš√ …uDš ΫdŠ UMÄœ vC1Ë °°ÆÆœö³Ã« i³½ vÃ≈ ¥
 • 38. dF …œu W u*« WO³Ký 5FÄ ø»U× √ U¹ `ÄUÝ√ «–U*Ë w½UJÄ `³Bë WF²Ä√ qL×¹ rJMÄ bŠ√ q¼ W³JMë v½eŠ v √dI¹ sÄ q¼ WL²Fë …UÝUIÄ qOKë  uÄ v „—UA¹Ë w½UÄ“ ¡UAŠ√ v U½U¹dý ‚e1Ë …d¼“ `²H²ð v³KÁ v X½U …dÄ WI³½“ vŠË— v X½U ÆdÄ UÄ ÆÆ t²Oà U¹Ë dLFë dÄ WKHÞ `²H²ð v³KÁ v X½U w½UFð ÆÆÊ«eŠ_« rŠ— v qLKL²ð w¦½√ vŠË— v X½U ±
 • 39. WL ³Ã« »UIŽ√Ë fLAë W×Mł√ rÝdð vzU³Š√ ”uÁ sÄ UÄUNÝ sJà °XÐU Q ÆÆvŠË— vÃ≈ `³Bë eŽ v X¦FÐ ø»U× √ U¹ qF √ «–UÄ WÄ_« »UFð√ rJMÄ qL×¹ sÄ błu¹ q¼ d׳ë —UHÝ√ √dI¹ rJMÄ bŠ√ q¼ ø…dL'« U¹UIÐ ”QJë ŸUÁ sÄ nýd¹Ë ∫WKHDë ‰uIðË ø°vK³Š vMKF& v qF √ «–UÄ ø»«dž√ U¹ V²Â√ «–UÄ øV²Â√ bÁ UÄ rJO rNH¹ sÄ błu¹ q¼ rÂU¹UDš q rJMŽ V²Â√ bÁ wЫcŽ dNEë eŽ v rJO o½UŽ√Ë …—u¦Ã« ÊuJ²Ã …—u¦Ã« ÊuJ²Ã ÆÆÆ…—u¦Ã« ÊuJ²Ã ø‚UAŽ U¹ qLŽ√ «–UÄ `ÃU*« Õd'« rFÞ ·dF¹ rJMÄ bŠ√ q¼ øWK³Ië —b v V(« ÊuJ¹ nO ·dF¹ rJMÄ bŠ√ q¼ ø…œuFë d ł vKŽ ÕËdë VOGð nO ·dF¹ rJMÄ bŠ√ q¼ øWLO)« dBš vKŽ VKIë Ÿu−¹ nO ·dF¹ rJMÄ bŠ√ q¼ ≤
 • 40. °øÆÆ…uNAë dײMðË ø»U³Š√ U¹ qF √ «–UÄ »«dÝ «c¼ ÆÆ«c¼ »«dÝ WOzU*« pðuNý q «Ë WłËeë ÂöŠ√ q «Ë Włu*« pKð o½UF²Ý «bG …œuŽ Włu*« …œuŽ Włu*« Æ…œuŽ Włu*« ≥
 • 41. WBÁ ÊU dÁ ULÂö …ež ≠ fOLš ‰UMÄ U?NÐ tà W?Áö?Ž ô W?C?ÄU?ž …d?Ä«R?Ä ÷—_« vKŽ Áœu?łË Ê√ d?F?A¹ oO?²?Ž jzU?Š q¦?Ä u¼ 5Š ¨UN?FÄ nOJ?²¹ Ê√ ‰ËU×¹ tMJÃË U?NO?L ¹ Ê√ tà uK×¹ U?L 巫dÞ_« W?¦½RÄ …d?Ä«RÄò v¦?½√ v{u?? HÃ«Ë d?? – Êu½U?? Ië Ê≈ ∫U?? Nà ‰U??Á «d?þUMð …d?? Ä ‰Ë√ U¼U?? I? ?²Ã« Æv¦½√ …UO(« ¨d–  u*« ∫XÃUÁ »d(« v¼ r ײÃË ÆÆÆ¡U Më d?Ož rÝd¹ rà ¨¡U? ½ tðUŠuà q X½U? ¨rÝ—Ë rÝ—Ë rÝ— u¼  U??L? ½ sN?KKEð  «b??O? F?Ð ¨‚öD½ô«Ë W¹d??(UÐ s?KL??×¹  U??Fz«—  UJ?OKÄ U?Ä «–≈  U¹d?I?³?Ž  U?C?ÄU?ž tðUJOKÄ X½U?ÂË ¨‰U?L?'«Ë W?Ádë sÄ W?H?O?H?ý ÆU¼dOž rÝd¹ rK U¼błË Ê√ vÃ≈ ÆÍbMë sNà b−Ý sL ²Ð« v¦½_«ò ¡U?N? ³Ð ’U?)« U?N?Šd? Z ?Mð U?Äö?Š√Ë U¹UJŠ qD?Nð …√d?Ä« v¼ U?Ä b?Š√ t??³?B½ aHÐ ÊuJ¹ U??Ä t?³?ý√ X½U? t?à W?³? MÃUÐË å÷—_« ÕU??²?H?Ä …—uDÝ_« V ? Š t?²?Šuà vÃ≈ W?? “U?Fë …√d*« pKð X?KK ð ÆÆs¾?LD?Ä dÐU?Fà ±
 • 42. WNÃü« t²³ÁUF WNÃü« VCž√ «Î b?Š«Ë Ϋb ł U½U …√d*«Ë qłdë Ê≈ò ‰uIð v²Ã« WOI¹džù« rO×?ł v ULNðU?OŠ ‰«uÞ UA?OF¹ ÊQÐ XCÁË ©w¦½√Ë Î«d?–® iF³Ã« tC?FÐ sŽ tKBHÐ Æådšü« sŽ UL¼bŠ√ Y׳ë ∫WKCH*« WO½«d¹ù« UNðbOBÁ tà XMž v¼ WLKEÄ W¹¬ tK ȜułË UN H½ v ÎULz«œ „—dJð ‘U¼b½ô« d×Ý vÃ≈ „cšQ²Ý ÆÈbÐ_« œuFÃ«Ë ÆÆÆÁ¬ ∫W¹ü« Ác¼ v p²¼ËQð U½√ p²DЗ ¨W¹ü« ÁcNÐ ¨U½√ d−AÃUÐ ¡U*«Ë Æ—UMÃ«Ë ŸU³ý≈ v v¼ X³?ž— ÎPÄöþ ÊU ¡UIMÃ«Ë V(«Ë WKOCHë sŽ ŸœU?<« t¦¹bŠ rždÐ u¼ ô t½Q?ÂË t²ð√ W? U? Ä Ë√ Œ“dÐ U?L?NMOÐ sJ¹ rà ¨tÐ lAðË U?NÐ lA¹ `³? Q —uMÃUÐ t?ŠË— ÆÁ«uÝ ‚uK Ä ÊQÐ ¡UNKÐ WIŁ vKŽ X½U? v¼ öOKÁ bF²Ð« u¼ ¨·e?Fë sŽ XHÁuðË Âu¹  «– X{dÄ v¼ Î q¦?Ä W??žË«d?Ä t½«uÃ√ X×??³? Q? t?O? jI? ¹ ¡vý W??LŁ ÊU? u¼ ¨Â«d¹ U?Ä v?KŽ ¡vý q ÆVŠUý ‚—“√ Æv²Ž√Ë v Á√ ¡vý qÐ „«c½¬ tÐ X Š√ UÄ rÃ_« fOà WF¹b)« XHA²Â« 5Š v¼ r ?Á√ dOÞU?Ý_UÐ U?NFÃË ·d?F¹ t½_Ë W?N? Uð dŽU?AÄ U?N?O d?O?¦¹ √bÐ t½√ „—œ√ 5Š u¼Ë œU??F?Ð_«  «– œu??łuë W??¦? ?ł pà d??C? ?ŠQ??ÝË p³??Š√ò …—«Ëœ `?¹d?? …—œU??ž W?? −? NKÐ U?? Nà ÆåWFzUCë ≤
 • 43.  bF²ÐU »cJ¹ `³ √Ë Y³Fë WłËeà ”—U1 √bÐ t½√ ·dFð v¼ s¹e(« WO½«d¹ù« UN²OMž√ s(Ë XLBÃ«Ë qOKë UNHK¹ U¼bŠË Êü« v¼ Àb×¹ UÄ ¡vý ¨qOKë v ¨Êü« qOKë n&d¹ …c UMë pKð ¡«—Ë ÆÊ«—Ëbë sŽ nJð ÷—_«Ë ∫iÄUž UÄ ¡vý …c UMë pKð ¡«—Ë ÆpÃË và oKÁ dCš√ tK sÄ U¹ ÆÆÊU²Kë „«b¹ d?F?ý Ê√ b?FÐ ¡U?O?ý_« v ½ tÃù« YO?Š qÄdJë v? ò W¹UJ(« ‰u?Ið U?L? „UM¼ Êü« u¼ ÆåÈdš√Ë u¼ œbL²¹ vЫdð —b×MÄ vKŽ b¹bý Ÿu−Ð œuÝ_UÐ …√dÄ« p³ðdÄ qł—Ë nOHš dD* WK¹¬ ¡ULÝË WAFðdÄ WHzUš tMCŠ v Èdš_« —«u'« v W “UFÃ«Ë bNA*« VÁdð U¼bŠË Æ—UMë lÄ —UMë „U³²ý« v …–ušQÄ Áœ«“ Õd ⁄Ëd WKŠ«dë …dŽUAKà WO½«d¹ù« bzUBIë ≥
 • 44. È—u qO «— qzU — å…œU ù« s ⁄ö ò ‘UIMë fO* ∫WLłdð ‘UIMë …b¹d ∫.bIð ±
 • 45. Ê√ UÄUŽ s¹d?AFÃ«Ë WŁö¦Ã« WMЫ åÈ—u q?Oý«—ò …dŽUAë WÄU?Ýdë ‰U³Ð dD ¹ rà WML?O¼Ë v²?O? u? ë œU?%ô« ◊uI?Ý b?FÐ rÃU?Fë U¼b?N?ý v²Ã« W?H? UFë  «d?O?G?²Ã« sÄ W?OA?Šuë Ác¼ q oKD?ð ·uÝ d?A?³Ã«  «—bI?Ä vKŽ b?Š«uë vJ¹d?Ä_« VDIë Ë√ tÐ XF?LÝ b?Á X½U? UN½√ bÐô Ècë åÿu?H×?Ä VO?$ò UM³ðU ‰u?Á Ëb?³Oà U?NÃUI?Ž Æ ôuײë Ác¼ XFÁuð …¡u³½ t½QÂË å.bÁ gŠuÃ«Ë b¹bł ÊU ½ù«ò Ê≈ tà  √dÁ X% lłU???Hë U??Nðu??Ä Ê√ tzu???Ý Ë√ åqO??ý«—ò kŠ s ???Š sÄ ÊU?? Ê≈ ·d??Ž√ ôË v ` — v v?MOD K X?OÐ Âb¼ sÄ U??N?FM* v?F? ð v?¼ X½U? W??OKOz«d??Ý≈ W? «d??ł X½U –≈ ¨ÂU¹√ WFЗQÐ ‚«d?Fë Ëež q³Á ÀbŠ bÁ ≤∞∞≥ ”—UÄ sÄ d?AŽ ”œU ë 5D K v rÃ_« s?Ä vHJ¹ UÄ  b?N?ý b?Á ÂöŠ_UÐË W?O?ÝU? (UÐ W?L?FH?*« …U²?Hë v U/≈Ë U¼b?ŠË v¼ U?NðU?O?Š v ô U?NK?zU?Ý— 5³ð U?L? dEMë b?O?Fð  c?š√ v²?Š qJà W??³??{U??ž W½«œ≈ U?N?KzU??Ý— qL?%Ë q?Ð ÎU?F??O??L?ł s?¹—u? ??O*« 5O?J¹d??Ä_« …U?O??Š d??F??ý√ XM «–S?? ò ÆåW??ŽU??A??³Ã« pK²Ð Êu?J¹ ÊQÐ rÃU??FKà `?L?? ½ nO??Âò 5²??ÄU??Bë vL²M¹ Ècë rÃUFë pÖ vÃ≈ qÄUJë d?OžË dOBIë vÃušœ œd?: b¹bAë VCGÃUÐ Ècë rÃU?Fë v?Ã≈ «uKšœ «–≈ ÊËd?F?A?O?Ý n?O? ‰¡U? ð√ vM½S? ‰U??HÞ_« ¡ôR¼ t?OÃ≈ ÆåtO gOŽ√ sÄ …U??O?(« XKš uà ÊU?? ½ûà vI??³¹ «–U?L?? ÆÆtðb?łËË vMF??Ä sŽ U?NðU??O?( X¦??×Ð ÆwMF*« åUO³LOÃË√ò …dO?GBë UN²M¹bÄË sDMý«Ë v WOFÄUł W³ÃUD? UN²Ý«—œ …U²Hë XÂdð ¡UD ???³Ã« lÄ gO???FðË 5D ?K VF??ý lÄ v?*U??Fë sÄU???C??²Ã« W??Žu???L??−0 o×?K²Ã ëdÐ√ —UÞ≈ v Êu??Âd?×?²¹Ë qÐU?MIë ÊËdE²M¹Ë `O??×?Aë ¡U*«Ë e??³?)« Êu?L? ??²?I¹ ÆvÃU²Ã« ÂuOë v²Š ¡UOŠ√ ÊuI³OÝ «u½U Ê≈ Êu dF¹ ôË ¨W³Á«d*« sŽ Êu? d?F¹ WMÄU?¦Ã« Êu?GK?³¹ s2 ÎôU?HÞ√ Ê√ åqO?ý«—ò nA?²Jð Ê√ ÎU?O?F?O?³Þ ÊU?ÂË lCÐ cMÄ ·d?Fð U?OB? ?ý v¼ X½U? U2 d¦?Â√ t?O Èu?Ië  U½“«uðË W*u?Fë sÄ“ Æ u*« b( X dŽ ÆÆwG³M¹ U2 d¦Â√ UC¹√ v¼ X dŽ UNMJÃË ÆÆ «uMÝ q¦*« Ê≈ rÃU?FKÃË UNðd?Ý_Ë UNà ‰u?I¹ Ê√ UN?Ð tÃUH?²Š« v …√d*« W?OLMð vI?²KÄ œu¹Ë ≤
 • 46. WEI?O?? ¨qz«“ qOKë Ê≈ rÃU?FKÃË U??Nà ‰u?Ið U?NK W??O½U? ½ûà WÃU?Ý— u¼ t??²?Äb?Á Ècë u¼ U??Ä vKŽ  U?Äö??Ž qE²?Ý åq?O?ý«dÃò v½U?? ½ù« ¡U¹d?³J?Ã«Ë ¡U? ? ?Ã«Ë d?O?L??Cë sÄË WÃU¹d?³?Ä_«Ë W*u?FKà W?C¼UM*« W?Âd?×Kà ¡U?N?³Ã« l U½ b?O? ?& v¼ U?N½≈ ÆÂœU?Á gŠuë vKŽ d?B²M¹ ·u?Ý ÊU ½ù« ÊQÐ s?ÄRð ÆÆWÃœUŽË W?O½U ½≈ WK¹bÐ W*u?Ž qł√ ·dF¹ ô t½_ d¹dý ÊU? ½ù« Ê≈ò ÕËdë dŽUý vJ uO?²Ýœ lÄ ‰uIðË ÆÆÂu¹  «– «–≈ o(« q pÃËÆ …d?ŽU?Aë U?N?²¹√ WO½U? ½ûà W?KO³M?ë p²ÃU?Ý— v¼ pKðË åVOÞ t½√ …œUÐù« »Ëd???Š Ê√ –≈ ¨e??²???N¹ √b?Ð b??Á VO?Þ t??²???F???O??³D?Ð ÊU?? ?½ù« ÊQÐ p½U1≈ ÊU??? v ÊU??²? ½U??G? √Ë ‚«d??FÃ«Ë 5D K v W??Ä«dJë —«b¼≈Ë l?¹u?−?²?Ã«Ë ‰ö?G??²?Ýô«Ë rNK³?Á s¹œö??'« d?Äbð U/≈Ë r¼b?ŠË U¼U¹U?×?{ d?Äbð ô V¹d??ž uÐ√Ë u?ÄU½U?²½«u?ł ÆW¹—U{ ‘uŠË UNO vŽdð WÐUž vÃ≈ rÃUFë ‰u%Ë bŠ vÃ≈ v²Š qB¹ rà mÃUÐ —u?²HÐ åqOý«—ò q²Á W1dł WOJ¹d?Ä_« WÄuJ(« XKÐUÁ bÃ«Ë ÂU?ÁË ¨qOz«dÝ≈ »U?Cž≈ v?KŽ U d?Š oOI?% ¡«d?ł≈ VKDÐ XH²?« qÐ W½«œù« W? «d?'« X×MÄ v²Ã« W?OJ¹d?Ä_« ådKÐd?ðUÂò W?Âd?ý b?{ Èu?Žœ p¹d?×?²Ð åqO?ý«—ò »«u½ lM?²?Ä«Ë W??OJ?¹d?Ä_« …—«œù« q³??Á sÄ W?ÞËd?A??Ä d??O??ž …b½U?? ??Ä lÄ qOz«d??Ýù Æ5³šUMë  «u √ ŸUO{ sÄ U uš s¹uÐ_« …b½U Ä sŽ ŒuOýË sÄ åqO??ý«—ò …U??O??Š sŽ ÷d??Ž .b??Ið „—u?¹u?O?½ v vŠd?? ??Ä o¹d?? —d??Á 5ŠË Ê√ ÈuŽbÐ qO?Á«dFë l{uà W¹u?Á WE U×ÄË W?O½uO?N  U ?ÝRÄ XHðUJð U?NKzUÝ— ÆÂœUIë ÂUFKà qłQð t½√ qOÁË WOÄU Kà œUFÄ ÷dFë ≤∞∞µ ÂUŽ œ«b?²Ä« vKŽ  bN?ý bÁ ÊbMà W?O½UD¹d³Ã« WL? UFë X½U? Ê√ bFÐ pÃ–Ë Ècë v½U ½ù« dO?LCë sŽ UOML{ Ϋd?O³Fð «dO³? UŠU$ `$ UNðUO?Š sŽ U{dŽ dNIë sÄ dHM¹Ë »uFAë ‚uIŠË W?O½U ½ù« WÄ«dJÃ«Ë W¹d(«Ë WëbFë rOIà dB²M¹ ÆgŠu²Ã«Ë ‰ô–ù«Ë ¨W?L?²?Fë œb?³¹ Ècë —uMKà ÎP?Lz«œ «—b?B?Ä W?O½U? ½ù« …d?«– v åqO?ý«—ò vI?³?²?Ý jI ²ÝË ÆÆ5*UEë ‘ËdŽ rN?Ä«bÁ√ lÁË vKŽ e²Nð s¹cë 5× UJ*« o¹dÞ TC¹Ë Æ5*UEë ‘ËdŽ ≥
 • 47. vÃË_« WÃUÝdë ≤∞∞≥ d¹«d³ ∑ vÄ√ lOL−KÃË q¼_«Ë ¡UÁb úà vðUO% U?Ä n _  U?LKJë b?ł√ ô XÓ U?ÄË ¨5D K v U?½√Ë WŽU?ÝË ÊU?Žu?³?Ý√ Êü« vC?Ä v rJà V²?Â√ W? ÃUł U?½√Ë UM¼ Àb×¹ U?L?O? dOJH?²Ã« v W?GÃUÐ WÐu?F? bł√Ë ÆÁb¼U?ý√ sÄ r ȗœ√ ô ÆW?O¼U? dë s?Ä vÃU?O?š rÃU?Ž vKŽ qÞ√ pÃcÐ vM?½Q?ÂË ≠ …b?×?²*«  U¹ôuë W³?Á«dÄ Ã«dÐ√ dO?ž sÄË qÐUMIë U¹UEý UNDz«u?Š ‚e9 ô  uOÐ v «uýU?Ž UM¼ ‰UHÞ_« Ê√ sJ1 ô ÊU? Ê≈Ë ¨b?I?²?Ž√ Ɖö?²?Š« gO?ł U?NÃö?š sÄ r?N?³?Á«d¹ d?B?³Ã« vÄd?Ä vKŽ ÊUJÄ q v «cJ?¼ X ?Oà …U?O?(« Ê√ ·d?F¹ UM¼ ‰U?HÞ_« d?G? √ v²?Š Ê√ ¨pÃcÐ Âe?ł√ ¨d?L?Fë sÄ WMÄU?¦Ã« v ö?HÞ W?OKOz«d?Ý≈ WÐUÐœ XK²?Á 5Äu?OÐ È—uC?Š q³?I? ÆU?O½bë v  UI?BK*« vÃ≈ ÊËdO?A¹ Ë√ ¨¢vKŽ¢ ∫tL?ÝUÐ vÃ≈ Êu Ò L?N¹ «uKþ ‰UHÞ_« lÄ v?¦¹bŠ v Ë v²GKÐ Àb%√ v½uKF−¹ Ê√ pÃc UM¼ ‰UHÞ_« V×¹Ë Æjz«u(« vKŽ tð—u qL% v²Ã« 5Š ÊuJ×?C¹Ë ¢ø‘u?Ð nO?Â¢Ë ¢øÊË—U?ý nO?¢ vM½uÃQ? ?O? «b?ł W?H??O?F?Cë W?OÐd?Fë Æ¢ÊuM−Ä ÊË—Uý¢Ë ¢ÊuM−Ä ‘uТ rN³Oł√ ÆtÃuÁ√ UÄ Êu?××B¹ W¹eOK$ù« Êu dF¹ s¹cë —U?³Jë iFÐË ¨j³CÃUÐ v¹√— «c¼ fOà ‘uТ ‰u??Á√ nO? rKF?ð√ Ê√ Âu?Oë XÃËU??Š ¢¨f½e?OÐ VŠU?? ‘uÐ ¨ÊuM−??Ä gÄ ‘uТ UM¼ ‰U?HÞ_« iF?³? ‰U?Š q vKŽË ÆW?I?O?Áœ X½U W?L?łd?²Ã« Ê√ b?I?²?Ž√ ô vMMJÃË ¨¢…«œ√ U½√ XM U2 d??¦?Â√ t?O? Èu?Ië  U½“«uðË W*u?F?ë sÄ“ sŽ Êu? d?F¹ WMÄU?¦Ã« Êu??GK³¹ s2 ÆqOz«dÝ≈ h ¹ ULO qÁ_« vKŽ ¨ «uMÝ WFCÐ cMÄ ·dŽ√ UOB ý …b¼U?A?Ä ôË ¨ «d9R*« —u?C?Š ôË ¨U¼—«b?IÄ ÊU? U¹√ …¡«d?Ië ô t½√ b?I?²?Ž√ pÖ lÄË u¼ U?L l{uë ‰U?³?I²?Ýô v½b?F¹ Ê√ sJ1 ÊU ¨ «œU?N?Aë ŸUL?ÝË W?OIzUŁuë Âö? _« Ò Á«dð 5Š v²?ŠË ¨5FÃUÐ t?²¹ƒ— ÊËœ sÄ tKO? ð sJ1 ô WÞU? ?³Ð lÁ«uë «c¼ ÆlÁ«uë v UNNł«uOÝ v²Ã«  öJA*« „UMN ¨«bÐ√ lÁ«uë v¼ X Oà p²Ðd& Ê√ «bOł ·dFð p½S ¥
 • 48. pKÄ√ vM½√ UL? ¨`K Ä dOž vJ¹d?Ä√ sÞ«uÄ vKŽ —UMë oKÞ√ UÄ «–≈ vKOz«d?Ýù« gO'« lOD²?Ý√ vM½≈ r¼_«Ë ¨ÁU?O*« —UЬ gO?'« d?Äb¹ 5Š ÁU?O*« ¡«d?AÐ và `L? ¹ Ècë ‰U*« tð—U??O???Ý œu??I¹ u¼Ë q²???Á Ê√ v²KzU??Ž œ«d??? √ sÄ È_ o³?? ¹ r?à ơU??ý√ U??L??²??ÁË q?O??Šdë Ê√ và Õu?L?? ?ÄË Æv²?O?Ð ÈbMŽ ÆvðbK³Ð v ??Oz— Ÿ—U?ý W¹U??N½ v ÃdÐ t?IKD?¹ ŒË—U?BÐ sÄ  «uMÝ Ë√ —u?NAà ȓU?−²?Š« r²¹ Ê√ «d?O¦? VFB¹ q?Á_« vKŽ ÎU¹dE½Ë Æd×?³Ã« È—√ ©ÆÈdOž s¹dO¦Jë fJŽ vKŽ ¨¡UCOÐ WOJ¹dÄ√ WMÞ«uÄ vM½_ «c¼® WLÂU×Ä ÊËœ Ê√ …d?O??³Jë v²?I??¦Ã WM¾?LD?Ä Êu?Â√ qL?Fë Ë√ W??Ý—b?LKà V¼–_ v?²?OÐ sÄ Ãd?š√ U??ÄbMŽË 5Ð WFÁ«uë gO²?H²Ã« WDI½ sÄ o¹dDë ÎÒvKŽ lDI¹ sà WKOI¦Ã« W×KÝ_UÐ U?−łbÄ U¹dJ Ž v½UJÄSÐ ÊU «–≈ —d?I¹ Ê√ pK1 ÈdJ Ž ¨UO³?LOÃË√ WM¹bÄ jÝË vÃ≈ œU?Ä ZOKš v v²OÐ ÆvKL?Ž sÄ vN?²½√ 5Š v²?OÐ vÃ≈ œu?Ž√ Ê√ vMMJ1 ÊU? U?Ä «–≈Ë ¨vI¹dÞ v vC?Ä√ Ê√ rÃUFë pÖ vÃ≈ q?ÄUJë dOžË d?OBIë vÃu?šœ œd: b¹bAë VC?GÃUÐ dF?ý√ XM «–S rÃU?Fë vÃ≈ «uKšœ «–≈ ÊËdF?AO?Ý nO ‰¡U? ð√ vM½S ¨‰U?HÞ_« ¡ôR¼ tOÃ≈ vL?²M¹ Ècë øtO gOŽ√ Ècë ’U??? dÃU?Ð U???O???Ä— r¼ƒUЬ q?²???I¹ ô …b???×???²*«  U?¹ôuë v ‰U???HÞ_« Ê√ Êu???L?KF¹ r?N½√  ¡U?ł uà Àb?×O?Ý Ècë U?Ä sJÃË Æd?×?³Ã« W¹ƒdà U½U?O?Š√ Êu³¼c?¹ ‰UHÞ_« Ê√ Êu? d?F¹Ë d uð v?KŽ oKÁ ô YOŠ ∆œU¼ ÊUJÄ v gO?FðË d×?³Ã« W¹ƒ— UN?O lOD²? ð v²Ã« WE×Kë XM U?Ä «–≈ ‰¡U?? ?²ð Ê√ ÊËbÐ ¡U? *« vC1Ë ¨ö??Oà  «—“ËbÃu?³Ã« U?N?Ád?? ð ô –≈ ÁU?O*« rà ’U? ?ýQÐ vI²K?ðË ¨qOKÃUÐ ‰eM*« jz«u?( TłU?HÄ —U?O?N½« vKŽ pÄu½ sÄ kI?O?²? ²?Ý ¢ÊuMÞu² ?Ä¢Ë  UÐUÐœË q²IKà ëdÐ√ tO p?DO% ô rÃUŽ v gOFðË ¨«bÐ√ «e¹e?Ž «ËbIH¹ d?HGð Ê√ U?N²?ÁË «bÐ√ sJ1 qN ¨‚ö?LFë v?½bF*« jzU?(« pÖ vÃ≈ W U?{ùUÐ Êu×K ?Ä ‚UM)« pÃc?à U?ÄËU?I??Ä ¡U?I??³Ã« jI?? ‰ËU?% U??N?²?O??C?Á v²?ë pKð p²Ãu??HÞ  «uMÝ rÃU??FKà …bO?Šuë vLEFë …uIë U?NLŽbð rÃU?Fë v W¹dJ Ž …u?Á d³Â√ lЫ— sÄ pÃu?Š »ËdC*« vMKG??A¹ Ècë ‰«R? ë u?¼ «c¼ øpMÞË ÷—√ vKŽ sÄ „u??×?Ä ‰ËU?% v¼Ë ¨rÃU??Fë v ÆÊu dF¹ UIŠ «u½U «–≈ Àb×OÝ ULO dJ √ vM½√ ƉUHÞ_« ¡ôR¼ v dJ √ 5Š ¨W?L?? ½ nÃ√ ±¥∞ sÄ WM?¹b?Ä ¨` — v UM?¼ vM½≈ ‰u?Á√ ¨…dŁU?M²*« —UJ _« Ác¼ q b??FÐË µ
 • 49. Æ «dÄ ÀöŁ Ë√ 5ðd?Ä «Ëd−¼ ¡ôR¼ sÄ dO?¦ÂË ¨5¾łöë sÄ U?³¹dIð rNMÄ WzU*UÐ Êu?²Ý Ò s¹d?−N?Ä ¡UMÐ√ Ë√ ÊËd?−N?Ä U?Ä≈ UM¼ ”UMë VKž√ sJÃË ±π¥∏ q³?Á …œu?łuÄ X½U? ` — Ò XL ?Á bÁË ÆW?OÃU(« qOz«d?Ý≈ È√ WO? ¹—U²Ã« 5D K v r¼—U¹œ sŽ «Ëb?FÐ√ s¹cë sÄ ÆdBÄ vÃ≈ ¡UMOÝ rOK ð - UÄbMŽ 5L Á vÃ≈ ` — ` — q?B??H?¹ «d??²???Ä ±¥ t???ŽU???Hð—« m?K³¹ UD?zU??Š U???O?ÃU??Š v?KOz«d???Ýù« gO???'« vM?³¹Ë vKŽ W?FÁ«uë  u?O³?ë ÷UI½√ vKŽ …b¹U?×Ä U?{—√ pÃcÐ U?IÃUš ¨œËb?(« sŽ W?OMOD KHë U?I??³Þ ÷—_UÐ  u??O?³Ã« s?Ä 5MŁ«Ë WzU??L?²?Ý W?¹u? ??²Ð  «—“ËbK³Ã« XÄU??Á b?I?à ƜËb?(« v²Ã«  u?O³Ã« sÄ pÖ s?Ä d³?Â√ œbŽ „UM¼Ë Æ` d?Ð 5¾łöà W?O³?F?Aë WM−Kë  «¡UB?Šù ÆUNMÄ ¡«eł√ Âb¼ - œuM'« b??Š√ XF??L??Ý ¨Uðu??OÐ U??Äu¹ X½U?? v²Ã« ÷U??I½_« pK?ð ‚u? d??O??Ý√ U½√Ë Âu??OÃ«Ë b?I? ›ÈbF?²Ð« ¨Èb?F?²Ð«¤ Go! Go!"¢ œËb?(« sÄ Èd?š_« W?N?'« sÄ vKŽ ÈœUM¹ 5¹d?B*« Ò UÄ ¡vý Æ›øpLÝ« UĤ What's your name?" özUÁ vÃ≈ Õuà U¼bFÐË ÆW?ÄœUÁ WÐUÐœ „UM¼ X½UÂ Ò UÄ Wł—bà ‰UHÞ√ ÈuÝ UM à ÎUOFLł UM½≈ v½d– bI ¨‰uCHÃ«Ë œuë pÖ v `¹dÄ dOž v vA9 v?²Ã« W?³?¹d?Gë …√d*« p?Kð vKŽ ÊËœUM¹ Êu¹d??B??Ä ‰U?HÞ√ Ɖu??C?H?ë rNJKL??²¹ rN?݃dÐ ÊuKD¹ U?ÄbMŽ U?N½«d?OMÐ  UÐUÐbë rN? c?Ið ÊuOM?OD K ‰U?HÞ√Ë ¨ UÐUÐbë o¹dÞ ÂU??Ä√ Êu?H??I¹  U??O? M?'« nK²?? ?Ä sÄ ‰U??HÞ√Ë ¨Àb??×¹ U?Ä W??³??Á«d* Ê«—b??'« nKš sÄ ÆrNð—UFý 5F «—  UÐUÐbë U½U?OŠ√ Êu?ŠuK¹Ë U½U?OŠ√ Êu?IŽe¹  UÐUÐb?ë qš«œ W¹uNë uÃu?N−?Ä Êu?OKOz«dÝ≈ ‰U?HÞ√Ë tKF?−¹ UÄ W?O½«ËbF?ë sÄ qL×¹ rNMÄ d?O?¦ÂË UM¼ œu?łuë vKŽ d³?−?Ä rNMÄ dO?¦Â ¨Èd?š√ ÆUNMŽ bF²³½ Ê√ œd−0  uO³Ã« pKð ·cI¹ vÐd?Gë ŸUD?Ië v Ë œËb?(« ‰uÞ vKŽ  UÐU?ÐbKà rz«bë œu?łuë vÃ≈ W?? U?{ùUÐ „UM¼Ë ŸU??? b?ë gO???ł ëdÐ√ „U?M¼ ¨d???×????³Ã« qŠU???Ý v?KŽ W???F????Á«uë  UM?Þu???²??? *«Ë `? — 5Ð ÆŸ—«uA?ë ·«dÞ√ vKŽ dB?³Ã« ÈbÄ vKŽ …b?²L*«Ë vB?% ôË bFð ô v²Ã« vKO?z«dÝù« rÃö??Ý  «– ëdÐ√ d?šü« iF??³Ã« sJÃË ¨ ¡«d??C?)« W??O½b?F?*« gO?'« ëdÐ√ U??N?C??FÐ ÆU?N?Kš«bÐ —Ëb¹ U?Ä W?? d?F??Ä sJ1 ô YO?×?Ð „U?³?Aë t??³?A¹ U?0 …UDG?Ä W??³¹d?ž W??O½ËeKŠ ∂
 • 50. v b¹b?ł ÃdÐ ¡UMÐ - ÂU¹√ cMÄ Æo _« vDG?ð v²Ã« v½U³?*« nKš …Q³? ?Ä Ã«dÐ_« iFÐË Æ U² ô oOKF²Ã 5ðdÄ …bK³Kà »U¼cÃ«Ë fÐö*« iFÐ q GÐ UNO UMLÁ v²Ã« …b*« XýU?Ž WOMOD K  ö?zUŽ U?NMJÝË W1bIë ` — œËb?(« vKŽ W?FÁ«uë ¡«e?ł_« qJAðË  U??O??ÁU??Hðô U??I???³Þ ¨ÊËdDO?? ¹ ô 5?OMOD ?KHë ÊS?? pÖ l?ÄË ¨Êd??Á vKŽ b¹e¹ U?* „UM¼ œËbŠ vH pÖ lÄË ÆW?M¹b*« jÝË v ±π¥∏ XLOÁ√ v²Ã«  ULO?<« vKŽ ÈuÝ ¨uKÝË√ sÄ UÄ t½√ bÂR*«Ë ÆëdÐ_« Ác¼ sÄ ÃdÐ tOKŽ ·d?A¹ ô ÊUJÄ błu¹ œUJ¹ ô  b¼Uý UÄ WM¹b*« ‚u? U¼e¹“√ lL ½ v²Ã« …Q?³<«  «d?OÄUJë Ë√ vAðUÐ_«  «dzUÞ U?NÃUDð ô W?FIÐ ÆWK¹uÞ  UŽU à Ê√ tF?LÝ√ U2 Ëb?³¹ sJÃË ¨vł—U)« rÃUF?ë —U³š√ vÃ≈ ‰u? uë v UM¼ WÐuF? bł√ ‰ö²Š« …œUŽ≈¢ sÄ b¹«e²ð ·ËU<U UM¼ UÄ√ ÆUOL²Š `³ √ ‚«dFë vKŽ »d(« bOFBð Ê√ u¼ bI²Ž√ UÄ vKŽ ·u)« sJÃË ¨WðËUH²?Ä  Uł—bÐ WOÄu¹ WHBÐ Àb×¹ UÄ u¼Ë Æ¢…ež rŁ Ÿ—«u????A?ë iFÐ U????N?Ãu???šœ s?Ä ôbÐ ¨„U?M¼ vI????³?ðË Ÿ—«u???A?ë vÃ≈  UÐU?Ðbë q?šbð  U?F??L?−??²Ã« ·«dÞ√ vKŽ sÄ —U?Më oKDðË VÁ«d??²Ã ÂU¹√ Ë√  U??ŽU?Ý W?F??CÐ »U?×?? ½ô« U?NK W?IDM*« ÊUJ à W?³? MÃUÐ »d?(« Ác¼ VÁ«u?Ž v «ËdJ?H¹ rà s0 —b?−¹Ë ÆW?OMJ ë ÆÊü« pÖ «uKFH¹ Ê√ W ?Lš 5Ð UÄ ÕË«d?²¹ U½œbŽ ÊU? WO{U*« …d?²Hë vH ÆUM¼ vÃ≈ v?ðQð Ê√ pÃc vM9√Ë qðË ™ UM?³¹ v¼Ë «b??ł«uð UMÄ W??OMJ ?ë ¡U?O??Š_« Ác¼ X³?KÞ b??ÁË Æ5OÃËœ ¡UDA½ W??²??ÝË v rz«œ œułuà WłUŠ „UM¼ Ê√ ULÂD „uKÐË J „uKÐË q¹“«d³Ã«Ë Âö ë vŠË ÊUDK ë s¹d???¾??³Ã« vK?Oz«d??Ýù« gO???'« d??Äœ Ê√ cM?Ä ` — ·«dÞ√ vKŽ l?Á«uë d??¾???³Ã« bMŽ q?OKë Æs¹dO³Jë qJAð X½U? v{U*« Ÿu?³Ý_« v U¼d?OÄbð - v?²Ã« —UÐü« pKð ÊS ÁU?O*« W?¾O?Nà UI?³ÞË 5OÃËœ ¡UDA½ œułuÐ X?³ÃUÞ WOMJ ë  UF?L−²Ã« sÄ d?O¦Â Æ` dÐ ÁU?O*«  «œ«bÄ≈ nB½ ¡U? ?Ä …d?ýU?Fë vëu?Š b?FÐË ÆÂb?Në sÄ b¹e?Ä b?{  u?O?³Ã« W¹U?L?Š WÃËU?; qOKë ¡UMŁ√ Ÿ—U?Aë v sÄ q lÄ vKOz«d?Ýù« gO?'« qÄU?F?²¹ YO?Š qOKÃUÐ qIM²?ë «dO?¦? VF?B¹ Æ«bł ÊuKOKÁ `{«Ë u¼ UL s×M vÃU²ÃUÐË ÆtOKŽ —UMë oKD¹Ë WÄËUI*« sÄ t½√ vKŽ ∑
 • 51. XÄe²Ã« v¼ U?Ä «–≈ dO¦Jë Âb?I²ÝË d?O¦Jë vM−²?Ý ¨UO³L?OÃË√ ¨vðbKÐ Ê√ bI²?Ž√ XÓ UÄ sŽ ‰U??HÞ_«Ë 5Ý—b*« iF?Ð d?³??Ž b?I?à Æ` — 5ÐË U??NMOÐ 5O½b?*« lÄ sÄU?C?ð W?Áö??FÐ qÁ√Ë j Ð√ Èu??Ý ÊuJ¹ s?à «c¼ sJÃË ¨v½Ëd??²JÃù« b¹d??³Ã« d??³?Ž q? «uð v rN??²?³??ž— ÆUNÐ ÂUOIë sJ1 v²Ã« WOMÄUC²Ã« ‰ULŽ_« UM¹bà U2 ÎUCFÐ Âb ² ½ Ê√ UMOKŽ Ê√ bI²Ž√Ë ¨rNð«u √ ŸULÝ≈ v Êu³žd¹ ÊËdO¦Jë v …d???ýU??³??Ä lL??? ð Ê√  «u?? _« Ác??N?à sJ1 v²???Š 5OÃËœ ¡UDA?M  «“U??O??²???Ä« sÄ WM ???(« r¼U¹«u½Ë 5?OÃËbë ¡UDA?Më ‰ö??š sÄ ¢…d???²KH??Ä¢ X? ??OÃË , …b??×??²?*«  U¹ôuë …—b?Á ‰u??Š ¨U?H??¦JÄ U?LKF?ð ÊuJO?Ý t½√ —u??Bð√ Ècë ¨vLK?Fð W¹«bÐ ô≈ fOà «c¼ ÆvK?¦?Ä q v?KŽ «dJ?ý Æ·ËdEë q? rž— W???ÄËU???I?*«Ë  U???³???I???Fë q? rž— rO?EM²?ë vKŽ ”U?Më sÄ «d¹d??Ið u?²Kà  √d?Á b??Ià ƅb?×?²?*«  U¹ôuë v ¡U?Áb?? _« sÄ vMKBð v²Ã« —U??³?š_« «u?CŽ ÊuJ¹ Ê√ ŸUD²?Ý«Ë ÊuDMý«uÐ Êu?²?OKý v Âö K?à WŽU?Lł rO?EM²Ð ÂUÁ o¹b? ÊuDM?ý«Ë v d¹UM?¹ ±∏ v Èd??³?Jë W??O??łU???−??²???Šô« …d¼UE*« v? „—U??A*« b??? uë v sŽ Èd?š√ …d?Ä Âu?Oë v½Ëd?³?š√ b?ÁË Âö?Žù« qzU?ÝË ÊËb¼U?A?¹ UM¼ ”UMë ÆW?L? U?Fë U???N??N???ł«uð v²?ë  öJA?*«¢Ë …b??×???²*«  U¹ôu?ë v XF???ÁË v²Ã« …d???O???³Jë  «d¼U?E*« ”UMKà ‰u?Á√ U?L?MO?Š ¡U?NKÐ vM½≈ d?F?ý√ b?Ž√ r?à vM½_ «dJA? ÆU?O½UD¹d?Ð v ¢W?ÄuJ(« sÄ rKF?²½ UM½S? ¨UM²?ÄuJŠ  UÝU?O?Ý ÊËb¹R¹ ô …b×?²*«  U¹ôuë v 5¹d?O?¦Jë Ê√ UM¼ ÆÂËUI½ nO ÷—_« ¡U×½√ q v »—U−²Ã« Æ WK²?;« 5D K v UM³¹ W¹d?Á sÄ ÊËdłU?N*« tO? rOI¹ ` — rO? Ä sÄ r ?Á ∫ UM³¹ æ ±π∂∑ »dŠ q³Á WOÃËbë  «uIë dIÄ u¼ ∫ q¹“«d³Ã«Ë WO½U¦Ã« WÃUÝdë vÄ√ gO?²??H?²Ã« v²DI?½ ‚ö?ž≈ -Ë …e?ž vÃ≈ o¹dD?ë d?H?×Ð qF??HÃUÐ ÂU?Á vKOz«d??Ýù« gO?'« W??O?Ý«—bë …d??²?H?Kà qO??−? ??²Ã« v 5³??ž«dë 5OMO?D KHë Ê√ vMF?¹ U?Ä u¼Ë Æ U??L??N?O??²K ¨rNÃU?L?Ž√ vÃ≈ »U¼cë ”UMë lOD²? ¹ ôË ÆpÖ sÄ «u?MJL?²¹ sà rNðU?FÄU?ł v W?ÄœU?Ië ∏
 • 52. ¡UDAM?ë lOD²? ¹ sÃË Æt??²?O?³Ã œu??F¹ Ê√ tðœu?Ž q³??Á o¹dDë t?O?KŽ qH?Á sÄ lOD?²? ¹ ôË lOD?²? ½ U?MKFÃË ÆW??OÐd??Gë W??H??Cë v «b??ž «—d??I?Ä ÊU?? ŸU??L??²?ł« —u??C??Š Êu??OÃËbë lL?²?:«Ë iOÐ_« ‚d?FKà Êu?L?²M¹ œ«d? Q? UMð«“U?O?²?Ä« ‰ö?G?²?ÝUÐ UML?Á U?Ä «–≈ ‰u? uë rždÐ ¨qOŠd²Kà Ë√ i³IKà ÷d?F²Ã« ‰UL²Š« pÖ v ÊU Ê≈Ë ¨UOIO?IŠ ôöG²Ý« vÃËbë ÆqJý ÈQÐ Êu½UIë UMHÃUš bÁ ÊuJ½ sà UM½√ sÄ ¢…ež ‰ö²?Š« …œUŽ≈¢ ‰uŠ Âö „UM¼Ë Æ¡«eł√ WŁöŁ vÃ≈ Êü« …ež ŸUDÁ rO? Ið - bIà U?OÝU?O?Ý W?O³?ž …uDš ÈœU?I?²Ž« v ÊuJ?OÝ u?N? ¨Àb×?O?Ý «c¼ Ê√ …b?AÐ pý√ vMJÃË qOz«d?Ý≈ ÂUO?Á u¼ `ł—_« Ê√ bI?²?Ž√ ÆvÃU(« XÁuë v qO?z«dÝ≈ V½U?ł sÄ UO? «dG?łË «u?Äb? ?²?Ý« U0— Ë√ ¨W?³?{U??Gë vÃËbë lL?²?:«  «—«œ«— U?NDI?²?Kð ô …d?O?G?  «—U?GÐ ÆtÐ «uŠuà U*UÞ Ècë ¢ÊUJ ë qOŠdð¢ d?Fý√ XÓU?Ä Æ‰UL?Aë ÁU?& „d×?²Kà jDš È√ Èbà fOÃË ¨Êü« ` — v? …dI?² ?Ä U½√ W?F?Ý«Ë …—U?ž WÃU?Š v v?M³?O?B¹ Ê√ sJ1 U?Ä d?¦?Â√ Ê√ b?I?²?Ž√Ë ¨v³?? ½ ÊU?Ä√ v vM½≈ d?³Â√ V?Cž v V³? ?²ð ·u?Ý …ež ‰ö?²?Š« …œU?Ž≈ …uDš Ê√ ÆvKŽ i³?Ië u¼ ‚UDMë rK ë XÁË v v{«—_« vKŽ ¡ö?O²?Ýô«Ë ‰UO?²žöà ÊË—U?ý WÝU?OÝ t?³³? ð U2 dO?¦JÐ YO×Ð ÊUJÄ q v  UMÞu?² *« WÄUÁ≈ v Êü« v²?Š W׳U½ X½U v²?Ã«Ë ¨ U{ËUH*«Ë Èbà Ê√ vLKF?²ÃË Æ5OMOD Ò ?KHKà d?OB*« d¹d?I?²Ã W? d È√ Èb?*« vKŽ UO?KLŽ q Q?²? ð XKBŠË œd³Ã« iF³Ð X³ √ bÁË ÆvÐ ÊuM²?F¹ s¹cë 5OMOD KHë ¡UÁb _« sÄ dO¦Jë YOŠ d¾³Ã« ÕU²HÄ kH% v²Ã« …√d*« Ê√ UL? ÆvłöFà ÊuLOKë sÄ WKOLł  UÐËdAÄ vKŽ «d?O¦? vÄ√ sŽ ‰Q? ð UNM?JÃË W¹eOK$≈ W?¹√ rKJ²ð ô v¼Ë ÆpMŽ vëR?Ý sŽ nJð ô ÂUM½ ÆpÐ qBð√ vM½≈ bÂQ²ð Ê√ b¹dðË ≠ lOL−KÃË f¹dÂË …—U ÃË vÐ_Ë pà v³Š qOý«— π
 • 53. W¦ÃU¦Ã« WÃUÝdë ≤∞∞≥ d¹«d³ ≤∑ ©UNðbÃ«Ë vÃ≈® U½√Ë UM?ÃeMÄ ‰u??Š  «—“ËbKÐË  UÐUÐœ v ??OЫu?? v È—√ ÆU??I?Š p?OÃ≈ ‚U?²??ý√Ë Æp³??Š√ Ë√ ¡U?? *« v r?Ł ZMÐ t½Q??ÂË l?OÐU??Ý_ 5ÃUM¹—œ_« q?L??F¹ U??Ä U½U??O??Š√ Æqš«b?ë v X½√Ë vKŽ ·u?)U?Ð d?F?ý√ U?I??Š vM½√ ÆU?N?A?O??F½ v²Ã« WÃU?(« l?Á«Ë sÄ ¡vý vM³?O??B¹ qOKë «u×?³B?Oà U?LN¹b¹√ UJ 2 s¹d?OG?Bë tOKH?Þ V×B¹ UÐ√  b¼U?ý fÄ_UÐ ÆUM¼ ”UMë ÊU? ¨VO?ł  UÐd?ŽË  «—“ËbÃuÐË ’UMÁ ÁuKF¹ ÃdÐË  U?ÐUÐœ dB?Ð vÄdÄ X?% UF?O?L?ł iFÐ lÄ ‰eM*« qš«œ U½√Ë vMO?ł UMOIÐ Æt?²OÐ dO?−Hð pýË vKŽ gO?'« Ê√ bI?²F¹ »_« vKŽ t??²?OÐ Ê√ —u?B??²¹ tKF?ł U??Ä u¼ UM²?L??łdð v QDš ÊU? Æ5F??O?{— 5KHÞË ¡U?? Më v WK³MÁ d?O?−?Hð œb?BÐ ÊU? vKOz«d?Ýù« gO?'« Ê√ W?IO?I?(«Ë ÆÁd?O?−?Hð r²¹ Ê√ pýË ÆUN²Ž—“ bÁ Ëb³¹ UÄ vKŽ WOMOD KHë WÄËUI*« X½U ¨…—ËU−Ä ÷—√ vMJ ë v(« ×Uš r¼œUO²Á«Ë öł— ±µ∞ …d U×Ä X9 bŠ_« Âu¹ WIDM*« Ác¼ v d?O?Äb²Ð  «—“ËbÃu?³Ã«Ë  UÐUÐbë X?ÄUÁ 5Š v ¨r?NÃuŠË rN?Ý˃— ‚u? ‚œUM³Ã« Ê«d?O½Ë WK³MIë Ÿ—“ - b?ÁË ÆÊU? ½≈ WzULŁö?¦Ã b?OŠuë ‚“dë —b?BÄ X?½U ≠W?OŽ«—“ WÐu? ≤µ U?NÐU¼– v U¼d³?Fð  UÐUÐbë ‰u?šœ WDI½ bMŽ U?ÄU9 ≠ …dýU?³?Ä WO?Ž«—eë »uBë ÂU?Ä√ ÂUÄ√ Ÿ—U?Aë v tłËdš Ê√ dF?ý qłdë «c¼ Ê√ …dJ vM²Že √ b?Ià ƗdJ²*« UN¾O?−ÄË r²¹ Ê√ U??I?Š XH??š b?ÁË Æ‰e?M*« v ¡U?I??³Ã« sÄ U½U??Ä√ d?¦??Â√ t?OK?HÞ U?³??×DB??Ä  UÐUÐbë vÄu¹ b?NA?Ä «c¼ Ê≈ ÆWÐUÐbë 5ÐË rNM?OÐ ·uÁuë XÃËU?ŠË ’U? dÃUÐ UF?O?Lł rNÐd?{ pKð v d??¦?Â√ v¼U??³?²½≈ —UŁ√ mÃUÐ Êe??Š v s¹d?O??G?Bë t?O?KHDÐ dzU? ?ë »_« «c¼ sJÃË ÆWLłd²Ã« v UMðöJAÄ V³ Ð XO³Ã« —œUž t½√  dFý vM½_ `ł—_« vKŽ ÆWE×Kë tO?KŽ Vðd²¹ U?ÄË vMOD KHë nMFë ‰u?Š ÊuH?OK²Ã« vKŽ và t²KÁ U?LO? «dO?¦Â  dJ b?Ià qLFKà Êu³¼c¹ s¹cë ‰U?LFë sÄ UHÃ√ Êu²Ý ` — v ÊU 5²MÝ cMÄ ÆnÁu?*« bOIFð sÄ qI?²½« b?ÁË ¨„UM¼ r?NKL?Fà ‰u? uë sÄ rNMÄ ∂∞∞ Èu?Ý Êü« sJ?L?²¹ ô ¨qOz«d?Ý≈ v ±∞
 • 54. ÊöI? ŽË nODÁ ‘už WMÞu?² Ä 5Ð Àö?¦Ã« gO²H²?ë ◊UI½ V³ Ð rNðu?OÐ sÄ rN³Kž√ v …—U?O?? ë U?N?F?DIð X½U? v²?ë W? U? *« sÄ XK?F?ł v²Ã«Ë ©W?O?KOz«d?Ý≈ WM¹b??Ä »d?Á√® pÖ vÃ≈ W? U{ùUÐ ÆWK?O×?² ?Ä WKŠ— U0—Ë W?ŽUÝ …d?A?Ž vMŁ« sÄ WKŠ— ¨W?IO?Áœ 5FЗ√ «dO?Äbð ` — v ÈœUB?²Áô« u?LMKà «—bB?Ä ±πππ v d³?²F¹ ÊU? UÄ q d?OÄbð - b?I —UD*« oKžË runway  «dzUD?Kà l¹d?? ë o¹d?Dë Âb¼ -® vÃËbë …e???ž —UDÄ fl ∫Îö??ÄU?? ‚ö??L??Ž ÃdÐ œËb??(« Ác¼ vKŽ b??łu¹ Êü«® d??B??Ä lÄ œËb??(« d??³??Ž …—U??−??²Ã« ¨©W??OK v U???ÄU9 tKH???Á -® d??×??³?Kà c??HM?*« ª©—u??³??F?ë o¹dÞ jÝË v 5?OKOz«d???Ýù« W?? UM?IKà  u?O?³Ã« œbŽ Ê« Æ©nO?DÁ ‘už WM?Þu²? ?ÄË gO?²H?ð WDI½ o¹dÞ sŽ 5²?O?{U*« 5²M ë U?N½UJÝ rEF?Ä ¨U?²OÐ ∂∞∞ vëu?Š mK³¹ W?{U?H?²½ô« W¹«bÐ cMÄ ` — v U¼d?O?Äbð - v²Ã« ` — Ê√ b?I?²Ž√ ÆœËb?(« vKŽ r?NÓUMÄ Ÿu?ÁË ·œU U/≈ W?ÄËU?I*UÐ rNà W?Áö?Ž ô ”U½≈ ÊU? V¹d??Á XÁË v²?ŠË ÆrÃU?Fë v ÊU?JÄ d?I? √ W?O?L??Ýdë  «¡U?B?Šù« v Êü« d?³??²?Fð X½U?? v²Ã« œË—uë  UM×??ý sŽ UM¼ UMF??L?Ý U?L?? ÆvDÝË W?I??³Þ ÊUJ*« «c¼ v b??łu¹ Âu?I¹ Ê√ vÃ≈ “d?¹≈ d?³?F?Ä v 5?Žu?³?Ý_ qDF??²ð X½U?ÂË v{U*« v U?ÐË—Ë√ vÃ≈ —b?Bð ‚«uÝ_« v nDIë b?FÐ ÊUŽu³Ý√ U¼d?LŽ œË—Ë WLOÁ vK?O ²ð Ê√ pÃË ÆUNB?×HÐ sÄ_« Ÿ—«eÄ lK²I²Ã  «—“ËbÃu³Ã« vðQð pÖ bFÐË Æ…—U?−²Ã« Ác¼ XHł Ê√ ô≈ ÊU UL ¨WOЗË_« d?OJH²Ã« XFD²?Ý« Ê≈ vM¹d³?š« ø”UMKà vI?³¹ Ècë UL? ÆWN?ÂUHë oz«b?Š Ë  «ËdC?)« ÆlOD²Ý√ ô U½Q Æ¡vý v lÄ gOF¹ ¨qÄU? —UBŠ X% t?AOŽ qzUÝË qÂË tðU?OŠ ∫«cNà ÷d?Fð UMÄ «bŠ√ Ê√ uà  UÐUÐbÃ«Ë œuM'« Ê√ ¨W?IÐU?Ý  «d?³š vKŽ ¡U?MÐ ¨U—b?Ä rN?OKŽ oO?C¹ ÊUJÄ v tÃU?HÞ√ UMÄ“ vC?Ä√ v²Ã« W?O?Ž«—eë »u?Bë q d?ÄbðË WE( È√ v rłU?Nð b?Á  «—“ËbÃu?³Ã«Ë lÄ «d?O??Ý√ Á“U?−?²??ŠUÐË iF?³Ã« »d??CÐ pÖ ¡UMŁ√ Êu?Äu??I¹ rŁ ¨Ÿ—“ sÄ U?NÐ U??Ä vŽd¹ «b? ²?Ý« UN?²?ÁË ‰ËU×MÝ UM U0— UM?½≈ s¹bI?²Fð qN? ¨ U?ŽUÝ …b?Fà dš¬ ö?ł— ±¥π È—√ 5Š W? U?š «c¼ v dJ √ vM½√ ø U?²? sÄ UMà vI?³ð U?L?Ž ŸU? bKà nMFë sÄ TO?ý sÄ  «uMÝ bFÐ fl U¼dOÄbð r²¹ W¼UJHë —U−ý√Ë WOŽ«—eë »uBÃ«Ë 5ðU ³Ã« —U−ý√ Ècë V(«Ë qLFÃ«Ë d³J²Ã  UðU³Më tÁdG² ð Ècë XÁuÃUÐË pÐ dJ √ ÆWŽ«—eÃ«Ë W¹UŽdë ±±
 • 55. U?N?? ?H½ sŽ l «b??²?Ý qŁU2 n?Áu?Ä v ”UMë rE?F?Ä Ê√ U?I??Š să√ vM½≈ ÆpÖ t?³?KD²¹ vKŽ vðb?ł Ê√ b?I?²?Ž√ ÆpÖ qF?H?O?Ý ÊU Z¹d?ł vL?Ž Ê√ b?I?²?Ž√ ÆlOD²? ð U?Ä vB?ÁQÐ ÆpÖ qF QÝ XM vM½≈ bI²Ž√ ÆpÖ qFH²Ý VKž_« ÆWOLK ë WÄËUI*« sŽ vMMOÃQ ð r¼√ UN²E( XM ÆWKzU?Fë pKð XOÐ c «u½ ÃUł“ d Jð fÄ_UÐ WK³MIë dO?−Hð - UÄbMŽ vKŽ VF?? pÖ Ê≈ Æs¹d?O??G?Bë 5KH?Dë lÄ VFKÃ«Ë vÃ≈ Áu??Äb?Á Ècë ÈU?A?ë »d?AÐ vN?²M?0Ë XÁuë ‰«uÞ tÐ vMDO??×¹ Ècë ÂU?L?²¼ô« pÖ s?Ä ÊU?O?¦?GÃUÐ d??F?ý√ ÆÊü« «b?ł t½Q???ÂË «c¼ q Ëb??³?¹ …b??×??²*«  U?¹ôuë v t½√ ·d???Ž√ Æ„ö??Në Êu???N??ł«u¹ ”U½ W???Ádë sÄ rNÐ jO??×¹ U?Ä q lÄ UM?¼ ”UMKà …d?ÄU?Gë W??³?ODë Ác¼ Ê√ vM?O?Áb? sJÃË ÆW?G?ÃU?³?Ä ô vM½√ ÆvI?O?I?Š dO?ž t½Q?ÂË và Ëb?³¹ «c¼ q qF?−¹ rNðU?O?( bL?F?²*« d?O?Äb²Ã« »U?³?Ý√ ¨U?IŠ r?ÃQð√Ë ÆrÃUF?ë  UłU?−?²Š« b?ŽU?B?²ð Ê√ ÊËœ sÄ Àb?×¹ «c¼ q Ê√ U?IŠ ‚b? √ b?Ià ÆW??ŽU?A?³Ã« pK²Ð Êu?J¹ Ê√ rÃU?FKà `L?? ½ nO? b?N?ý√ 5?Š ¨U?IÐU?Ý rÃQð√ XM? U?L? qC? _« sÄ U0— t½√ b?I²?Ž√Ë ÆU?ÄU9 vMMO?ÁbBð ô U0— p½≈ pF?Ä v¦¹b?Š b?FÐ  dF?ý „—œ√ vM½≈ UL ÆqI²? *« ÈbIMë dOJH²Ã« WOL¼QÐ oŠË oL?FÐ să√ vM½_ ¨vMOÁbBð ô√ W?ÄuKF?Ä q —b?B?Ä vKŽ b?O?ÂQ²Ã« W?ÃËU×?Ä v œU?²?F*« sÄ U? d?Š qÁ√ Êu?Â√ pF?Ä vM½≈ Y×³Ã«Ë W?Ý«—bÃUÐ p HM?Ð 5ÄuIð p½QÐ v²? dFÄ vÃ≈ d?O³? bŠ vÃ≈ «c¼ lłd¹Ë ÆU?NÃuÁ√ l{uë qO?? U?Hð q Ê≈ ÆtÐ Âu?Á√ Ècë q?L?Fë pÖ ÊQ?AÐ W??IKÁ vMMJÃË Æ U??ÄuKF*« sŽ …—b?I?à d?O?Äb??²Ã«Ë VK ë s?Ä U?Žu½ qJA?¹ Ád?O?žË o?³?Ý U?L??O? pà t??H? Ë XÃËU??Š Ècë ÎU?O?−¹—bð ÊU? Ê≈Ë qzU¼ dO?Äbð u¼Ë ¨…U?O?(« b?O?Á vKŽ ¡U?I³Ã« v?KŽ ”UMë sÄ W?ŽuL?−?Ä W?O?šË—U?Bë  U?L?−??NÃ«Ë  ôU?O?²?žô« Ê√ ÆUM¼ Á«—¬ U?Ä «c¼ Ɖ«u?Š_« rE?F?Ä v ÎU?O?H?šË pKð vKŽ Èe?O?Âdð v ‚U?O? ë vMÄ Áu?²¹ Ê√ vA?š√ vM?JÃË ¨lzUE U?NK ‰U?HÞ_« q²?ÁË W¹œU??B???²??Áô«  U??O½UJ?Äù« r¼bMŽ ÊU??? uà v²??Š ¨UM?¼ ”UMë sÄ W??O???³Kž_« Ê√ ÆlzU?EHë qO?ŠdÃ«Ë r?N?{—√ vKŽ W?ÄËU?I*« s?Ž vK ?²Ã« v 5³??ž«— ö?F? «u½U? uà v²??ŠË ¨»d?NKà «uKŠd?¹ Ê√ ÊuJK1 ô rN?½S?? ©W??ŽUMý WK?L??²??;« ÊË—U??ý ·«b¼√ qÁ√ ÊuJ?¹ U0— «c¼Ë® Ê«bK³?à  «d?O??ýQð  U??³KÞ .b??Ið qł√ sÄ qO?z«d?Ý≈ vÃ≈ ‰u?? uë Êu??F??OD²?? ¹ ô rN½_ ±≤
 • 56. b?I²?Ž√Ë Æ©WOÐd?Fë Ê«bK³Ã« Â√ U½bKÐ X?½U ¡«u?Ý® rNK³?Ið sà Èdš_« Ê«bK³Ã« Ê_Ë Èd?š√ ÊuJK1 ô ©…e??ž® W??IKG?Ä W??IDMÄ v? s¹d? U??×?Ä ”U½≈ v?KŽ …U?O??(« q³??Ý q lDÁ Ê√ …œUÐù« n¹d??Fð sŽ Y×?³Ã« pM?JÄ√ U0— ÆU?I?Š W??O?ŽU?L?ł …œU?Ð≈ WÐU?¦0 u¼ U?N?MÄ ÃËd?)« Âu?Á√ Ê√ u¼ Áu?ł—√ U?Ä Ê« ÆÊü« n¹d?F?²Ã« d?–√ ô U½Q? Æv?ÃËbë Êu½U?Ië v W?O?ŽU?L?'«  U??LKJë p?Kð «b?? ??²?Ý« V?Š√ ô U½Q?? ÆƉu??Á√ U?Ä q? vKŽ W??×??{«uë WK¦??Ä_« .b??I??²Ð Ê√ öF ‰ËUŠ√Ë ÆU¼—b?Á oŠ  ULKJë —bÁÔ√ U½Q ÆvMŽ pÖ 5 dFð p½≈ bI?²Ž√Ë Æ…dO³Jë Æ UłU²M²Ýô« ’ö ²Ý« W d s¹dšxà „dð√Ë UIOÁœ UH Ë ÂbÁ√ vM½√ pà ‰uÁ√ Ê√Ë vÄ√ U¹ pà V²?Â√ Ê√ b¹—√ vMJÃË ÆW²²?A*« È—UJ √ Ác¼ ‰UŠ È√ vKŽ v½U1≈ Ê√Ë ÆU?IŠ W?HzUš vM½√Ë ¨…—œU?GÃ«Ë …dL?² *« W?OŽU?L'« …œUÐù« Ác¼ vKŽ …b?¼Uý oײ ¹ d?Ä_«Ë Æ«c¼ q nÁu²¹ Ê√ V−¹ Æe²N¹ √bÐ VOÞ t?²FO³DÐ ÊU? ½ù« ÊQÐ oOLFë Ê√ b?I²?Ž√ ôË Æ«c¼ nÁu?²¹ Ê√ qł√ sÄ UMðU?O?Š ”dJ½Ë UM¹b¹QÐ U?Ä q U?F?OL?ł „d?²½ Ê√ hÁdë v Vž—√ ÔX?ÓU?Ä ÆvÃU?(« XÁuë v W?GÃU?³*« sÄ W?ł—œ È√ t?Ð qL?Fë «c¼ q¦?Ä vzöÄ“ lÄ p×{√ Ê√Ë vM?³×¹Ë t³Š√ qł— ÈbMŽ ÊuJ¹ Ê√Ë dðUMOÐ  UÐ vI?OÝuÄ vKŽ Âb?FÐ —u?F?ý u¼ È—u?F?ý Ê« ÆnÁu?²¹ Ê√ UM¼ Àb?×¹ U* b¹—√ U?C¹√ v?MMJÃË ÆqL?Fë v UM*U?Fà dO?I(« lÁ«uë u¼ «c¼ ÊuJ?¹ Ê√ j³;« sÄ t½√ ÆÆ◊U?³ŠùUÐË ÆŸe?HÃUÐË o¹bB?²Ã« ¨rÃUFë «c¼ vÃ≈ UM¾ł 5Š ÁUMO?M9 UÄ «bÐ√ «c¼ sJ¹ rà ÆtIOI% v ö?F r¼U ½ ÈcÃ«Ë rÃU???FÃUÐ «c¼ f?OÃ˨rÃU???Fë «c¼ vÃ≈ «ËƒU???ł 5Š UM¼ ”U?Më ÁUM9 U???Ä «bÐ√ «c¼ s?J¹ rà U??Ä «c¼ fOÃË ÆqHÞ U??LJà ÊuJ?¹ Ê√ U9—d?Á 5Š t??OÃ≈ vð¬ Ê√ v?Ð√Ë X½√ và  œ—√ Ècë W?ÄœUÁ v½≈Ë lÝ«uë rÃU?Fë u¼ «c¼¢ XKÁË capital …d?O×Ð vÃ≈  dE½ 5Š t?OÃ≈ vÄ—√ XM È√ ÊËbÐ U0—Ë W?Š«— v gO?F?ë vMMJ1 YO?Š rÃU?Fà W?ÄœU?Á v?M½≈ b?B?Á√ sÂ√ rà ¢t?OÃ≈  «—U?−?H½ù« sÄ b¹e?Ä Æ…œUÐ≈ »d?Š v „—U?ý√ vM½QÐ vŽË È√ ö?ÐË ¨‚öÞù« vKŽ VFð ÆXO³Ã« ×Uš bF³Ã« vKŽ UÄ ÊUJÄ v …dO³Jë X à vM½_ V?½cÃUÐ U?Lz«œ d?F?ý√Ë f?OЫuJë vMÐU?²M?²?Ý 5D K sÄ œu?Ž√ 5?Š vMKFà b????Š√ v¼ W?KŠdë Ác?¼ Ê« ÆqL????F?ë sÄ b¹e????Ä v? VB¹ Ê√ p?Ö qJ?à sJ1 s?JÃË ¨U?M¼ Ë√ ¨5½U:U? rKJð√ v½QÂË ËbÐ√ U?ÄbMŽ pÃcà ÆvðUO?Š v UNÐ XL?Á v²Ã« ¡UO?ý_« qC √ ±≥
 • 57. U??NKO??Ä fJŽ vKŽ ¨v?Ð È–√ È√ ‚U?(SÐ W??OKO?z«d?Ýù« W¹d?J ?F?ë  «u?Ië X?ÄU?Á U??Ä «–≈ Ê√ v dFð Ê√ u?ł—Q ¨¡UC?O³Ã« …d?A³Ã« »U×? QÐ È–_« ‚U(≈ ÂbFÐ r?z«bë ÈdBMFë d??O??ž q?JAÐ vM?½≈Ë ¨…œUÐ≈ »d??Š jÝË gO???Ž√ vM½≈ u¼ pý v?½œ√ öÐ pÖ v V?³?? ë ÆUNMŽ WOÝUÝ√ WOÃu¾ Ä WÃu¾ Ä vMK¦9 v²Ã« WÄuJ(« Ê√Ë UNO XL¼UÝ bÁ dýU³Ä ‰U??łdë i?FÐ Êü« v½UDŽ√ b???Ià UM ???Š ÆW??³D)« pK?ð sŽ —c??²??Ž√Ë ÆvÐ√Ë X?½√ p³??Š√ °tOKŽ r¼dJý√ Ê√Ë tKÂü V¼–√ Ê√ b¹—√ Ècë ‰uHë sÄ UCFÐ vÃuŠ qOý«— WFЫdë WÃUÝdë ≤∞∞≥ d¹«d³ ≤∏ ©UNðbÃ«Ë vÃ≈® U??L??O?? U??I??Š W??Š«— b??ł√ vM½√ ÆW??O½Ëd??²?JÃù« v²ÃU??Ý— vK?Ž „œ— vKŽ vÄ√ U¹ p?à «dJý ÆvÐ ÊuL²N¹ s¹cë q sÄË pMÄ vMKB¹ bMŽ W?Žu?L?:« œ«d? √ vÁUÐ sŽ «b?O?FÐ  U?ŽU?Ý d?A?Ž vëu?Š XO?C?Á pà X³?²? U?Äb?FÐ rN½u¹e??HKð ÊU??ÂË ¡U?A??Fë và «Ëb??Ž√ s¹cë ¨Âö?? ë v( W??O?ÄU??Ä_« ◊uD)« v WKzU??Ž ’U? — Ê_ ÊUÄb? ²? ð ô XO?³Kà ÊU²?OÄU?Ä_« ÊUðd?−(« ÆW?OzUC?Hë  «uMIÃUÐ Îö?B²?Ä v Ê«uÐ_«Ë WŁö¦Ã« ‰UHÞ_« ∫UNK WKzUFë ÂUM² ¨pÖ q³?Á ULNDz«uŠ ‚d²š« bÁ ‚œUM³Ã« UML? ??²?Á«Ë Èd?G?B?ë WMÐô« ¢ÊU1≈¢ —«u?−Ð ÷—_« vK?Ž XLM U½√ U?Ä√ Æs¹u?Ð_« …d?−?Š rŁ W¹e??O?K$ù« W??GKë Vł«Ë “U???$ù sÐô« …b??ŽU?? 0 XL??Á b??ÁË ÆUM?MOÐ U??L??O?? 5ÞU?D³Ã« U?Ä vKŽ «uJ×??{ U?F?O?L?ł rN½√ b?I?²?Ž√ ÆPet Cemetery Ê«uMFÐ VŽ— r?KO? U?F?O?L??ł U½b¼U?ý ÂuMë sÄ XEI?O²?Ý« U?ÄbMŽË ¨WF?L?'« u¼ UM¼ WKDFë Âu¹ ÆrKO?Hë …b¼UA?Ä ¡UMŁ√ t?²O½U?Ž XÁuë iF??³Ã X KłË È—uD XKÂQ?? ÆW?OÐd?FÃUÐ W??−KÐb?Ä Gummy Bears ÊËb¼U?A¹ «u½U? Âö? √ t½Q?ÂË và «b?Ð U?Ä b¼U?A½ WKzU?Fë œ«d?? √ lÄ 5ÞUD³Ã« jÝË Èœu?łuÐ W?F??²?L?²? ?Ä —uB?MÄË ‰UC½ sJ ¹ YO?Š q¹“«dÐ wŠ vÃ≈ UO?AÄ X³¼– rŁ ÆU?ŠU³? X³ ë Êu?ðd ±¥
 • 58. …dJ vKŽ® ÆU?N³KÁ v?à Xײ? Ë vM²M³ð v²Ã« …d?O³Jë WKzU?Fë œ«d? √ WO?IÐË XF —Ë …b?'«Ë vÃ≈ …—U?ý≈Ë a?HMë sÄ d?O?¦?? U?N?O? ÊU?? …—U?ýùUÐ …d?{U??×?Ä …b?'« vM²D?Ž√ ÂU¹√ cMÄ Ê√ ·dF?ð Ê√ U¼bF ?OÝ vðbÃ«Ë Ê√ U?Nà ‰uI¹ Ê√ ‰U?C½ sÄ X³KÞ b?ÁË ¨œuÝ_« U?NÃUý b?ÁË ©Æv²z— v œ«u?Ý s?Ä 5šb?²Ã« t?³?³? ¹ U?L?Ž …d?{U?×?Ä v½UD?Ž√ UM¼ ÎU?B? ?ý W?LŁ U?NKHÞ l?Ä X³?FÃË  «d?O?B½ rO? ?Ä s?Ä W?ÄœU?Á r¼—Ëeð X½U? v²Ã« rN??O?š√ W?łË“ XKÐU?Á ÆlO{dë rO?KFð v? √bÐË ¢v²???š√¢ v?KŽ oKD?¹ Ècë u¼Ë ÆÂu?¹ q s Ò ???% v? ‰U???C½ W¹e???O?K$≈ v¼Ë  «—“ËbÃu?³Ã«Ë  UÐUÐbë lL? ½ WE( q v ÆHello. How are you?" ¢ ‰u?Ið nO …b?'« Êu?Â√ UÄbM?Ž ÆvFÄË iF?³Ã« rN?C?FÐ lÄ UI?Š 5ýu?AÐ ”UMë ¡ôR¼ qE¹ sJ?ÃË ¨d³?Fð —Ëœ VFÃ√ Ê√ ‰ËU?Š√ U½√Ë t?Ð d?F?ý√ U2 qÁ√ VŽdÐ d?F??ý√ 5OMOD KH?ë vzU?Áb? √ lÄ lz«— ‰U¦Ä rN½√ Æ…dýU³*« WÄËUI*UÐ Ë√ oOŁu²ÃUÐ ÂuI¹ sÄ —Ëœ Ë√ ¨ÊU ½ù« ‚uIŠ W³Á«dÄ l{u?ë Ê√ ·d??Ž√Ë Æq¹u?Dë —«u???A*« pÖ v? ÊU?? ½ù« t???OK?Ž ÊuJ¹ Ê√ V?−¹ U??Ä v?KŽ U½Q? pÖ lÄË ¨ U¹u?²? *« q vKŽ W¹U?NMë v U?ÄU9 r¼d? ? U0—Ë ¨È–_« rNà V³? ¹ Ê√ vKŽ rNð—b?Á ¨rN?²O½U? ½≈ sŽ b?Š vBÁ√ vÃ≈ ŸU? bë v WÐö?Bë pKð sÄ W?A¼bMÄ sJ1 ô Ècë VŽdë sÄ rždÃUÐ WOKzU?Ž UðUÁË√ «uC1 Ê√Ë ¡UÄd? «u½uJ¹ Ê√Ë «uJ×C¹ bFÐ dO³? s ײР dFý bIà Ơu?LKà rz«bë œułuë WNł«uÄ v Ë rNðUO?Š v tI¹bBð ·U?A²?Â≈ V³? Ð ◊U³?ŠùUÐ —uF?Aë sŽ WÐU?²Jë v ö¹uÞ U?²ÁË XO?C?Ä√ ÆÕU³?Bë «c¼ vÐ —b??−?¹Ë ÆU??N??²??Ý—U2 vK?Ž «—œU??Á ÊU?? ½ù« ‰«“U??Ä v²?ë d??Aë W??ł—œ t?? ??H?MÐ ¡d*« ÿU?H?×Kà WKO? _« W?O½U ½ù« …—b?IÃ«Ë WÐö?Bë W?ł—œ nA?²?Â√ vM½√ qÁ_« vKŽ …—U?ýù« Ê√ b?I??²?Ž√ ÆU?C?¹√ q³?Á sÄ U??NK¦?Ä —√ rà v²?Ã«Ë ¨·ËdEë √u?Ý√ qþ v U?M²?O½U?? ½≈ vKŽ W¹ƒ— p½UJ?ÄSÐ ÊU? uà v?M9√ ÆW?O½U?? ½ù« W??Ä«dJë v¼ U?N??Ä«b? ??²?Ý« V?−¹ v²Ã« W??LKJë ÆUÄu¹ 5FOD² ð pKFÃË Æ”UMë ¡ôR¼ ÆqOý«— ≤∞∞≥ d¹«d³ ≤∏ v WFЫdë WÃUÝdë lÐUð W?OÞ«d??Áu1œ WÃËœ Ë√ W?OMOD ?K WÃËœ ÂU?O?Á vðU?O??Š v b?N?ý√ Ê√ ÊUJÄôU?Ð t½√ —u?Bð√ ±µ
 • 59. qJà d?O³? qÄ√ —b?BÄ ÊuJO?Ý 5D K —d?% Ê√ bI?²?Ž√Ë Æ5OMOD KHÃ«Ë 5OKOz«d?Ýûà »u??F?A?Kà ÂU?N?Ã≈ —b?B??Ä È—u??Bð v pÃc?? ÊuJO??ÝË ¨rÃU??Fë v WK{UM?*« »u?F??Aë  U¹ôuë UNLŽbð WOÞ«dÁu1œ dOž WLE½√ b{ q{UMð v²Ã«Ë jÝË_« ‚dAë v WOÐdFë Æ…bײ*« s¹—u? O*« vDÝu?ë WI?³Dë œ«d √ sÄ ¨X?½√Ë U½√ ¨UMK¦Ä r¼ s?Ä vŽË …œU¹eà lKDð√ vM½≈ v «Ë√b?³?OÃË ¨ «“U?O?²?Ä« sÄ tÐ Êu?F²?L?²¹ U?Ä rNà X ?Ý√ v²Ã« W?LE½_« W?F?O?³Þ «u?—b?Oà ÆfÝ_« Ác¼ Âb¼ rN²ÃËU×Ä v  «“UO²Äô« pKð sÄ 5ÄËd;« p¾ÃË√ qLŽ …b½U Ä lL?²??:« ‚U? √ 5Š d¹«d??³? sÄ d?A??Ž fÄU?)UÐ W??N?O?³??Aë  UE×Kë sÄ b¹e?* lKDð√Ë Ÿu?C??)« v W?³?ždë Âb??ŽË ¨d?O?L?Cë W?EI¹ vKŽ U¹Ëb?ÄË U?¹u?Á ö?OÃœ Âb?ÁË t?K v½b*« ‰U¦Ä√ sÄ 5Ý—b*« sÄ b¹eÄ œułuà lKDð√Ë Æs¹dšü« …U½UFÄ lÄ nÞUF²Ã« vKŽË ¨dNIKà …b??×?²*«  U?¹ôuë v ‰U??HÞ_« Êu?L?KF¹ s¹cë ÀuM? qO?łË d??H¹Ë «dЗU?ÐË X½«d?ł  U??Ä v  ö??OK×?²Ã«  d?Ł√ v²Ã«Ë Êü« …œu?łu*« W??OÃËbë W??ÄËU?I?LK?à lKDð√Ë ÆÈb?I?Më d?OJH??²Ã« UF?OLł UMà l?KDð√Ë ÆdA³Ã« sÄ WM¹U?³²?Ä  UŽuL?−Ä 5Ð «—«uŠ XIKšË ¨U¹U?CIë nK²? Ä W?OÞ«d?Áu1œ ‰UJý√ v qÄU?F²K?à qC √  «—b?Á W?O?LMð WÃËU?×Ä vÃ≈ b?N?Fë v¦¹b?Š s×½ s ë —U?³Â b?{ eO?OL?²Ã«Ë ¨v M'«Ë vI?³DÃ«Ë ÈdBMFë e?O?OL?²Ã« sÄ UM H½√ Ãö?ŽË ÆdOÂ√ dOŁQð UMà ÊuJ¹ Ê√ WÃËU×Ä rŁ ¨5ÁUF*«Ë cMÄ XLE½ v²Ã« pKð q¦?Ä WÄU?Fë  UłU?−²ŠôUÐ o?KF²¹ UL?O «d?O¦? tO dJ? √ dš¬ ¡vý ÂU?Ž ÃU?−?²Š« v „—U?ý√ Ë√ rE½√ U?ÄbM?Ž ÆÆjI h? ý ±µ∞ U¼d?C?ŠË lOÐU?Ý√ …b?Ž WÂu×{√ Êu?JMÝË ¨ö− Ä ¨«dOG? œbFë ÊuJOÝ ¨UFOE ÊuJOÝ t½√ sÄ «d?O¦Â oKÁ√ X9 h ??ý ±µ∞‰« …d?¼UEÄ XKð v?²Ã« Ÿu??³??Ý_« W¹U??N½ W?KDŽ v ÆÂö??Žûà W??³?? ?MÃUÐ l³DÃUÐË …d?O?G? X½U? UMðd¼UEÄ Ê√ rž—Ë Æ≤∞∞∞ v?KŽ U0— XKL?²?ý« …d¼UE* UMðu?Žœ ×U????š U½UJ?Ä U???N?à  b???łË ¢`? —¢ W???L?K Ê√ ô≈ ¨rÃU????Fë v? U???N?à W???OD?Gð „U?M¼ sJ?¹ rà W?OÐdF?Ã«Ë W¹eOK$ùU?Ð W²? öÐ qðU?O?Ý v s¹d¼UE²*« 5Ãu? bÄ√ b?Ià ÆW?OÐd?Fë W? U×?Bë lÁu*« v Á—u?  dA?½ bÁË ¢Æ‚«d?Fë vKŽË ` — vKŽ »d?×Kà ô ‰u?Ið UO?³?LOÃË√¢ ‰u?Ið v Ë UM¼ ”UMë È√— b?ÁË Æb?L?×?Ä t?L?Ý« UM¼ qł— Áb?F¹ Èc?Ã«Ë ÂuO?ë ` dà v½Ëd?²JÃù« Æ—uBë Ác¼ Èdš√ sÂUÄ√ ±∂
 • 60. œb??Ž qL??%  U?²?? öÐ  «uM?Ý d?A??Ž ‰«uÞ W??F??L?ł q Ãd?? ¹ ÊU?? Ècë sK−?Ð dJ √Ë ÈuÝ t?FÄ ÊuJ¹ ô U?½UOŠ√Ë Æ‚«d?Fë vKŽ W¹œU?B²Áô«  U?ÐuIFë W?−O?²½ vK²Ië ‰U?HÞ_« ÊuI?B³¹ «u½U?ÂË qÐ 5½U−Ä r?N½√ bI²?F¹ lOL?'« ÊU bÁË ¨5B? ý Ë√ b?Š«Ë h ý ÆpKð WOzU *« WFL'«  «¡UIà v dO¦JÐ d¦Â√ œ«bŽ√ „UM¼ Êü«Ë ÆrNOKŽ ‚«uÐ√ rNà …—U*« ‚b¹Ë ¨X?O²?Ý Ÿ—U?ýË À—u? Ÿ—U?ý 5Ð U?Ä lÞU?I?²Ã« ú9 œ«b?Ž√ U?N½√ sÄ r¼d?Ož sJÄ U?ÝU?Ý√ «uIKš b?Ià ÆWO?×?²Ã«Ë lO−?A²Ã«  «—U?ýSÐ Êu?ŠuK¹Ë  «—UO? ë vðQ?Oà o¹dDë `?²? bÁ p?Ö sJÃË rN?OKŽ ”UMë oBÐ b?I?à ÆUÄ ¡v?AÐ ÂU?O?Ië sÄ ”UMë ¨U?Ä …b¹dł vÃ≈ W?O?CI?ë ‰uŠ »UDš ‰U?Ý—SÐ Âu?I¹ Ê√ t?OKŽ qN ë s?Ä b−¹Ë h ?ý UH?O ?ÝË UJ×C?Ä Ëb³¹ ô ¡vý ÈQÐ ÂuI?¹ Ë√ …d¼UE* WOH?K)« ·uHBÃUÐ o?ײK¹ Ê√ Ë√ vK²?Ië ‰UHÞ_« œ«b?Ž√ 5KÄUŠ o¹dDë V½U?ł vKŽ qO¾?Cë œbFë «c¼ ·u?ÁË «bÐ ULK?¦Ä Æs¹dšü«  UIB³Ã rN H½√ 5{dFÄË ‚«dFë v tKF √ U?Ä ÈËbł ÂbŽË …b?ŠuÃUÐ È—uF?ý sÄ nH ¹ tÐ ÊuÄu?Ið UL?Ž vŽULÝ œd?−Ä Ê« vKŽ 5F?¹ U?Ä lO??−??A?²?ë  «—U?ý≈Ë ‚«uÐ_« p?Kð v Ê« Ævzd*« d??O??ž ‰U?O??)U?? vM½QÐË ·u?Ý U½œö?Ð W?ÄuJŠ ôË vÃËbë Âö??Žù« ö? Æ5Ãu?? pÃc?ÂË —u?B?ë pÃc?ÂË ¨qL??×?²Ã« UMH???Bð sÃË qL??Ž s?Ä tÐ Âu??I½ U??L??O?? o?Š vKŽ Ë√ Êu??L??N??Ä Ë√ ÊËd?ŁR??Ä UM½≈ UM?à ‰u??Ið b?Š√Ë ¨iF?³Ã« U?MC?F?³Ã pÃcÐ Âu?I½ Ê√ UM?OKŽ ÆrO?IÃ«Ë ‰u?I?Fë »U?×?? √ Ë√ ÊU?F?−?AÃUÐ ÆlOL'« Á«d¹ YO×Ð UMKLFÐ ÂuI½ Ê√ u¼ pÃcÐ ÂUOIKà ‚dDë Ê√ vMž sÄ r¼b?MŽ U0 …b?×?²*«  U¹ôuë v ”UM?Kà W?³? MÃUÐ rN*« sÄ t?½√ b?I?²?Ž√ U?L? qO?³?Ý v Êu?KL?F¹ rN½_ d?Ä_« ÊU? U¹√ q?L?Fë «c?NÐ Êu?Äu?I?O??Ý 5ÄËd?;« Ê√ «u?—b¹ qL?FÃUÐ Êu?Äu?I¹ rN?Âd?²½ Ê√ Ë√ rN?F?Ä qL?F½ U?M½√ Êu?LKF¹Ë rN?F?Ä qL?F½ Ê√ U?ÄS Ær?NðUO?Š ÆvMMFK¹ «bŠ√ Ê√ UM¼ dFý√ rà vM½≈ WIOI(«Ë ÆrNK²Á v U½RÞ«uð vKŽ UM½uMFK¹Ë rN H½QÐ rNÄU?L²¼« sÄ UM²?×BÐË …dýU?³*« UM²Š«dÐ ö?F UÄU?L²¼« d¦?Â√ ”UMë Ê√ pÃc UM¼ d?Fý√ ”UMÃU?? Ævà W?³? MÃU?Ð l{uë u¼ «c¼ qÁ_« vKŽ Ær?NKł√ sÄ dD Kà U?MðU?O?Š ÷d?F?½ UM½QÐ ÆqÐUMIë  «dO−HðË —UMë  UIKÞ qþ v ÂUFDÃ«Ë ÈUAë sÄ dO¦Â‰« và ÂbIð Ê√ ‰ËU% ¨pà v³Š qOý«— ±∑
 • 61. …dOš_« WÃUÝdë vÐ√ U¹ vðUO% W¹U?Žbë VDš ¡U?I?Ã≈ v XÁuë q vC?Á√ vM½√ U½U?O?Š√ d?F?ý√ Æp²?ÃU?Ý— vKŽ „dJý√ vKŽ oKIð ô ÆX?½√ pKL¼√ pÃcÐË ¨U¼√d?I?²Ã qzU?Ýdë p?ODF?²?Ý U?N½≈ W?{d?²?H?Ä vÄ√ vKŽ d?Fý√ ô XÓ ôË ÆÊü« v²?Š d?OŁQ²?ë vKŽ UMð—bÁ Âb?Ž u¼ vMKG?A¹ U?Ä d¦?Â√ Ê√ ¨«d?O¦? v tð«—UGÐ ‰uGA?Ä gO'« Êô U0— ¨«dšRÄ «¡Ëb¼ d¦Â√ U½UJÄ ` — Ëb?³ð ÆdO³Â dD Ð «c¼ b??Š«Ë h ?ý q?²?Á b??ÁË ¨«d?L??²?? ?Ä  u??O?³Ã« Âb?¼Ë —UMë ‚öÞ≈ ‰«“ U??Ä ¨‰U?L??Aë —u?Ä_« dO?G²?²Ý n?O ȗœ√ X ÃË ÆW?FÝ«Ë  «—U?ž ô sJÃË ¨vLKŽ œËb?Š v Ÿu³?Ý_« Æv²ÄË ‚«dFë lÄ »d(«  √bÐ UÄ «–≈ ¨ö?N?Ý f?Oà pÖ Ê√ ·d?Ž√ Æ»d?(« W?C?¼UMÄ v pKL?Ž b??O?F?Bð vKŽ p?Ãc? „dJý√ vÃ≈ Y¹b?(UÐ ö?F? W?L?²?N?Ä U½√ ÆÊü« U½√ YO?Š u¼ U2 „bMŽ V?F √ q?L?Ž u¼ lDIÃUÐË ÆŸu??{u*« «c??NÐ Ÿ«d??Ýûà tKL??Ž vKŽ U0 v?½d?³?? ð Ê√ u??ł—√  u×U??ý v vH??×??Bë Ò Êü« v²?Š ÆU?M¼ sÄ qŠ—Q?Ý v?²?ÄË ¨UM¼ sÄ qŠ—√ U??ÄbMŽ tKF?? Q?Ý U?Ä —d??Á√ Ê√ ‰ËU?Š√ vÃ≈ …œuFë UIŠ b¹—√ ô U½√Ë ÆW¹œU*« WOŠUMë s?Ä ¨uO½u¹ v²Š vIÐ√ Ê√ sJ1 vM½√ bI²Ž√ WO?ŠUMë sÄË ÆUM¼ vЗU& sŽ Y¹b(«Ë È—u?Ä√ iFÐ WOH?B²Ã ÃU²?Š√ vMJÃË ¨UO³?LOÃË√ Ác¼ v ¡U??I?³?Kà W¹u?Á W??³??ž— vÐ ÊS? v?DMKÞ_« jO??;«  d?³??Ž b?Á v?M½√ YO?ŠË Èd??šü« U?IŠ vM9√Ë ¨W¹e?OK$ù« f¹—b?²Ã WH?OþË œU?−¹≈ WÃËU×?Ä v dJ √ ÆXÁuë iF?³Ã WN?'« ÆWOÐdFë rKFð v bN²ł√ Ê√ d?F? Ð pÃcÐ ÂU?O?Ië vMMJ1Ë ¨vðœu?Ž o¹dÞ v b¹u? ë …—U¹eà …u?Žœ XO?IKð vM½≈ U?L? sÄ …b?Š«Ë Æ` — —œUž√ 5Š …œu?FKà W?×{«Ë WDš ÈbM?Ž ÊuJð Ê√ pÃc œË√Ë ÆhO?š— Ÿœuð v¼Ë UN?³Á«—√ U½√Ë X—œ√ bÁË ¨«b?ž —œUG²?Ý UM²ŽuL−?Ä v 5OÝUÝ_« ¡U?CŽ_« ÆdÄ_« bIF¹ U?Ä u¼Ë ¨…—œUG*« ÊuFOD² ¹ ô UM¼ ”UMÃU ÆU?³F pÖ ÊuJOÝ r ”UMë …d?Ä UMðœu??Ž bMŽ …U?O?(« b?O?Á vK?Ž rNzU?IÐ v rN?²??IŁ Âb?Ž sŽ WÞU? ?³Ð ÊuŁb??×?²¹ r¼Ë ÆÈdš√ ±∏
 • 62. …—U¹eë vKŽ …—œU?Á vM½_ ¨ÊUJ*« «c¼ ÁU& V½cÃUÐ o?OLŽ —u?FAÐ gO?Ž√ Ê√ b¹—√ ô U½√ Ê√ b??I??²??Ž√ ÆÈd??š√ …d??Ä UM¼ …œu??F?ë Âb??Ž vKŽ pÃc?? …—œU??ÁË ¨WÃu??N??Ý q?JÐ …—œU??G*«Ë ‰ö?š v UM¼ …œuFK?à jOD ²Ã« lOD?²Ý√ Ê√ œË√ pÃcÃË ¨W?LO?Á Ë– ¡vý ÊUJ*UÐ ◊U?³ð—ô« qÁ_« vKŽ vM½√ u¼ »d?Á_« ‰U?L²?Šô« Ê√ bI?²?Ž√  ôUL?²Šô« Ác¼ q s?ÄË ÆU³¹d?Ið WMÝ sÄ …dzUD?ë …d?Âcð d?O??O?Gð lOD?²?Ý√ Ævðœu?Ž o¹d?Þ v lOÐU?Ý√ …b??Fà b¹u? K?à V¼–Q?Ý ‰ËU???Š√ Ê√ V−?¹ t½√ ·d???Ž√ ÆU???³¹d???Ið —ôËœ ±µ∞ m?K³0 …œu???F?Ã«Ë b¹u??? ë vÃ≈ f?¹—UÐ U UI²½« pÖ v Ê√ UL ÆpÖ qF √ sà vM½√ b?I²Ž√ vMMJÃË ¨U ½d v WKzUFÃUÐ ‚U×Kë vI?³Dë V½cÃUÐ —u?FAë sÄ d?O?¦Jë vMKL?×O?ÝË ¨W?OÃU(« W?E×Kë v ¡«d¦Ã« s?Ä dO?¦Jà ] ÆXÁuë ‰«uÞ lOD²? ð Æ«dO?¦? p³Š√ ÆW?ÄœU?Ië vðUO?Š v tKF? √ Ê√ vKŽ U0 X½√ dJHð «–U?Ä v½d³?š√ ÈËU¼ v …d??O??³? …d¹e??ł vKŽ rO?? ??Ä v …“U?ł≈ v v?M½Q‡ÂË và V²?J²½√ X½√  œ—√ Ê≈ rÃU?Ž vÃ≈ UÄU9 V×? ½√ UÄ U?½UO?Š√ UM¼ v H½ vKŽ n?Hš_ Æ…dÐù« ‰U?Gý√ rKFð√ YO?Š WÃuD?Ð sÄ v½u¹e???HKð q ?K ??Ä Ë√ œu??O?Ãu¼ Âö?? √ sÄ r?KO?? v v? ??H½ qO??? ð√ ∫ÂU¼Ë_« v³?Š ÆW?³?FKë p—U?ý√ Ê√ v½b?F? ?O?ÝË ¡vý È√ q?O ?ð v œœd?²ð ö? ÆfÂu? qJ¹U?Ä ÆvÐ√ U¹ dO¦Jë qOý«— ±π
 • 63. W ƒ— —ËbMÄ bL Ä W|ƒ— ŸUL ô«Ë œUB Áô«Ë W U} ë v vF}K dJHÄ »UD v …¡«dÁ ‰öł b}F ë ÊUL|≈Æœ bŽU *«  U|uGKë –U²Ý√ fLý s}Ž WFÄUł ≠ s Ã_« W}K d?³??Ž …b?²??L*« tzUDŽ  «uMÝ v? ©±π∂µ ≠ ±π∞∑® —ËbMÄ b?L??×?Ä —u??²?Âbë  «“U?$≈  œb??Fð qLFÃ«Ë ©±®vL|œU?Â_« qLFë ”—U?L ¨ U}M}?² ë nB²MÄ v²?ŠË  U}M}? L)«Ë  U?}M}FЗ_« W?GKÃ«Ë »œ_« s}?Ð t?²?Ý«—œ v q³?Á sÄ lL?ł U?L?K¦?Ä ¨ÊU*d?³Ã« W|u?C?ŽË …U?ÄU??;«Ë vH?×?Bë ÆŸUL²łô«Ë œUB²Áô«Ë WÝU} Ã«Ë Êu½UIÃ«Ë “u?Ä— sÄ «Îe?Ä— Á—U?³?²??ŽUÐ vMÞuë —ËbMÄ b?L?×?Ä “U??$≈ vÃ≈ U?N?²|UMŽ t?łuð W?}ÃU??²Ã« —uD Ã«Ë »U?Ò²? Âö?Ž√ sÄ U?ÎLKŽË ¨vŽU?L?²?łô«Ë ÈœU?B?²?Áô« dJHë œ«Ë— s?Ä «bz«—Ë vÝU?}? Πë ÕU?HJë dB?Fë v W|dB*« W?}MÞuë WÂd?(«  «d²? VBš√Ë V ? √ sÄ …d²? v vÝU} ?ë ‰UI*« ÆY|b(« ±
 • 64. s|uJ²Ã«Ë …QAMë v¼Ë ¨Y|b(« dB?Ä a|—Uð sÄ WłdŠ …d²? v W}ÝU} ë …U?}(« „d²FÄ —ËbMÄ b?L×Ä qšœ ”—U?Ä bÁË Æ±πµ≤ u?}Ãu| …—uŁ ÂU}?Á v²ŠË ¨W?}½U¦Ã« W?}*U?Fë »d(«  U|U?N½ sÄ …b²?L*« …d²?Hë t²K  √bÐ Ècë b uë »eŠ ‰öš sÄ vÝU} ë qLFÃ«Ë vH×Bë qLFë  «uM ë Ác¼ v Æ U}M}FЗ_« nB²MÄ v tÐ W}KFHë v²Ã« ±π±π …—uŁ À«b??ŠQÐ dŁQð b?I?? ª«Îb?ł «dJ³?Ä `²??Hð b?Á vMÞuÃ«Ë v?ÝU?}? ë t?}??ŽË ÊU?ÂË Î e?Âd?Ä Èd?Á Èb?Š≈ v ±π∞∑Ø∑ص v bÃË t½≈ –≈ ¨…d?A?Ž W?}½U?¦Ã« v? v³? vM}?FÐ U¼b?N?ý s}ŠöHë …U½UFÄ W|dIë Ác¼ v g|UŽË ¨s|b²Ã«Ë W}MÞuë s}Ð lL& W}H|— …dÝ_ ¨`LIë U}MÄ ÆfzU³Ã« tMÞuÐË t{—QÐË rNÐ oKFðË rNM}Ð QA½ s|cë ¡UD ³Ã« ’U? dÐ s}??Šö?Hë sÄ ±µ∞ WЫd?Á U??N?}? q²?Á v?²Ã« åf|u?Ä d?×Ðò WŁœU??Š t?}M}?FÐ b??N?ý rŁ dÞUMIë vÃ≈ U?NMÄ UC?FÐ —U?}²Ã« ·d?łË ¨f|uÄ d?×Ð v rN¦?¦?ł XDÁU Î ðË ¨e?}K$ù« œuM'« —ËbMÄ …d?«– v …—uH×?Ä XKþ UL? ¨…—e:« Ác¼ ÊËd?Âc| ÊuŠö?Hë qþË Æo|“UÁeÃUÐ l? ²Ã« —u?N?A?Ð tðU? Ë q}?³?Á åÊu?Łb?×?²| ¡UÐœ√ …d??A?Žò »U?²? v …—«Ëœ œ«R??Hà U?NK}? U??Hð ÈË— v²?Š Æ©≤®WK}KÁ  «d¼UE*« ÈbŠ≈ œUÁË ¨»«d?{≈ v „—Uý UÄbMŽ dJ³*« tÐU³ý v UÎ}ÃU?Ž vMÞuë t Š “dÐË q²?IÄ d?Ł≈ ‰uKž“ bF?Ý W?ÄuJŠ XHKš v²Ã« —u|“ W?ÄuJŠË e?}K$ù« b?{ W³?KDë UN?L?Žeð v²Ã« ¨W?Ý—b*« sÄ qB?ÔH? ¨U|—uÃUJ³?ë v U?³ÃUÞ c?̾M}?Š —ËbMÄ ÊU?ÂË Æ±π≤¥ d?³?L? u½ v —«œd? Πë ƉeM*« sÄ …œUNAë vKŽ qBŠË o×?²K| Ê√ t?²?}½ X½U?ÂË ©U?}ÃU?Š …d?¼UI?ë® ‰Ë_« œ«R? W?F?ÄU−?Ð —ËbMÄ o×?²Ã« ±π≤µ ÂU?Ž v Ë Î »«œü« W?}?KJÐ o×?²?K| Ê√ t?FMÁ√ s?}? ?Š t?Þ sJÃË ¨WÐU?}M?Kà Îö?}??ÂË `³?B| Ê√Ë ¨‚u??I?(« W??}KJÐ ¨±π≤π WMÝ W?}Ðd?Fë W?GKë v »«œü« f½U? ?}à vKŽ qB?ŠË ¨s}²?Ý«—bë s}?Ð lL−? ¨U? C|√ Î U?? ½d?? vÃ≈ t??}?? YF??²Ð« Ècë t?? ??H½ ÂU??Fë u?¼Ë ¨±π≥∞ ÂU??Ž v ‚u??I?(« f?½U?? ?}?à vKŽË W?}M}ðöÃ«Ë W??L|b?Ië W?}½U½u?}ë  U?GKÃ«Ë »«œü« f?½U? ?}à vKŽ ‰u?B?×Kà ¨ÊuÐd? ?ÃUÐ ‚U?×?²Ãöà ÆvÐdFë »œ_« v Á«—u²Âbë d}Cײà rŁ ¨Ê—UI*« UNNI Ë W} ½dHÃ«Ë ¨Á«—u²?Âbë d}C?% vÃ≈ pÖ bFÐ ·d?BM| rà tMJà ¨»«œü« f½U ?}à vKŽ qFHÃUÐ qB?Š bÁË ‰Ë_« t b¼ v¼ Êu½UIë W?Ý«—œ X½U ULK¦Ä ¨WÝU?} Ã«Ë œUB²Áô«Ë Êu½UIë W?Ý«—œ t²KGý qÐ l|d?A?²Ã«Ë vÝU?}? ë œU?B?²?Áô«Ë Êu½U?Ië v ÂuK?Ðœ vKŽ qB?×? ¨W?F?ÄU?'UÐ ‚U?×?²Ãô« bMŽ d??C?ŠË ¨vÃU*« l?|d?A??²Ã«Ë W?}??³|d??Cë rEMÃ«Ë ¨t??²?H?? K Ë œU??B?²??Áô« V¼«c??Ä ”—œË ¨vÃU*« ÊËœ ±π≥π WMÝ d?BÄ vÃ≈ œUŽË ¨f?HMë rKŽË ŸUL?²łô«Ë a|—U?²Ã«Ë WH ?KHë v  «d{U?×Ä Æ©≥®Á«—u²Âœ œU?I?Më a}?ý ≠ o×?Ð ≠ b?F| Ècë —Ëb?MÄ b?L??×?L?? ¨dEMKà X ô vL?KFë s|uJ²Ã« «c?¼ d?Ä√ Ê≈ ≤
 • 65. W??Ý«—œ vÃ≈ t??&« q?Ð ¨«b??ÁU½ ÊuJ| vJ?à U??IKDÄ t?? Î Î ??H?½ b??F| rà Y|b??(« d??B??F?ë v »d??Fë Ò Ô vH???²J| U?? ?½d?? v t½≈ r?Ł ÆÆvÐd??Fë »œ_« t???F??Ä ”—b| Ê√ v? U??ÝQÐ b??−?| rà rŁ ÆÆÊu½U???Ië Î t H½ b?F| ÊU U/QÂË ¨ŸUL²łô«Ë œU?B²Áô«Ë Êu½UIë WÝ«—œ dDý tN?łË vÃu|Ë f½U }KÃUÐ °UÎÁuÄdÄ UÎ}ÝU}Ý UγðU ÊuJ| vJà vMÞuë ‰UCMë sÄ tKB? W?ŁœU?Š cMÄ U?}?LKÁ ÊU? uÃË v?²?Š ¨vÝU?}?Ý ◊U?A½ q sŽ nÁu?ð —ËbMÄ Ê√ Ëb?³|Ë Î œ«R??H?à U¼«Ë— v²Ã« tðd???}??Ý v «c?¼ sÄ ¡vý vÃ≈ d???A| rà t½S??? ¨±π≥∂ ÂU??Ž v²??Š W???Ý—b*« Ô ¨W? U?I¦Ã«Ë rK?Fë vIK²Ð U?N}? vH?²?« s|uJð WKŠd?Ä q¦9 X½U?  «uM ë Ác¼ Ê√ Ëb?³|Ë ¨…—«Ëœ ≠ t²¦FÐ ¡UMŁ√ v ≠ ±π≥∂ ÂUŽ ÊU v²Š ÆrÃUFë v Ë ÁœöÐ v À«bŠ√ sÄ Èd−| UÄ WFÐU²ÄË WÃQ Ä v ½dHë ÂUFë È√dKà UN} Õdý ¨W} ?½dHë n×Bë v W}ÝU}Ý  ôUIÄ dA½ UÄbMŽ ¨WDK²<« rÂU;« ¡U?GÃ≈Ë ¨UNzUGÃù ÷ËUH²ð W|d?B*« WÄuJ(« X½U v²Ã« W}³Mł_«  «“U?}²Äô« s}} ½dHë qF?−²Ý W|dB*« W}MÞuë W³žd?ë ÁcNà rN²ÄuJŠ W{—UFÄ Ê√ vÃ≈ s}?} ½dHë t ³½Ë Ò b Ë f?}z— ÊUÂË ¨W?} ½d?Hë W}?ł—U)« q}?ÂË t}KŽ œ—Ë Æd?BÄ v e?}L?²*« rNF?{Ë ÊËd Ò ? | ÂU?Fë È√dë lMI?| Ê√ ŸUD²?Ý« t½√ ÈË— Ècë ¨—ËbMÄ tKłU?ÝË ¨Ëd??²½u?Ä  U?{ËU?H?Ä v ÁœöÐ ÈÒu?I|Ë ¨b? uë »e?Š t?łuð sŽ d?³F| —Ëb?MÄ t³?²? U?Ä ÊU?ÂË ÆW|d?B*« dEMë W?N?łuÐ v ½d?Hë Æs Š ‰u³IÐ —ËbMÄ t³²Â UÄ q³I² ¨Ëd²½uÄ  U{ËUHÄ v tHÁuÄ ¨s} Š tÞ W U? Ð ¨tðcðUÝQÐ t²ÁöŽ  bI?F² ¨Á«—u²Âœ ÊËbÐ ¨U ½d sÄ —ËbMÄ b?L×Ä œUŽ W?F??ÄU?ł vÃ≈ tÃU??I?²½« b?FÐ v?²?Š ¨√u?Ý√ vÃ≈ T}??Ý sÄ —u?Ä_«  —U?ÝË ¨r?NMÄ d?}?¦?JÐ ÂbD «Ë t?²ÃU?I?²?Ý« vÃ≈ dÄ_« v?N²?½«Ë ¨±π¥≥ WMÝ Á«—u?²Âb?ë vKŽ tÃu?BŠË ¨±π¥≤ W?MÝ W|—bMJÝù« i — b?Á s} ?Š tÞ —u?²Âbë W|—b?MJÝù« WF?ÄU?ł d|bÄ ÊU?ÂË Æ±π¥¥ q|dÐ≈ v W?FÄU?'« sÄ Æ©¥®Á«—u²Âbë vKŽ tÃuBŠ bFÐ t²}Ádð sÄ …d²?Hë Ác¼ v ¨vH×?Bë qLFKà ⁄dH?²}à W? d WF?ÄU'« sÄ t²ÃU?I²?Ý« v —ËbMÄ błËË vKŽ b|e| U??Ä b?FÐ ¨W|d?B?*« W?}MÞuë a|—Uð v W??L?ÝU?Š …d?²?? U?N½√ „—œ√ b?I? ¨d??B?Ä a|—Uð …u?−? ŸU? ð«Ë W|œU?B?²?Áô«Ë W?}?ÝU?}? ë ŸU?{Ë_« —u?¼bð b?FÐË ¨‰ö?²?Šô« sÄ U? ÄU?Ž s}?²?Ý Î ∫‰uI| ås− ë ‚UL?Ž√ sÄò t½«uMŽ tà ‰UIÄ v V²Â bÁË ÆÆ»d(« »UI?Ž√ v vI³Dë  ËUH²Ã« WÄbš v WF{«u²*« ÈœuNł l{√ Ê√ vKŽ X d× ¨VKIë qF²AÄ ©UЗË√ sÄ ∫È√®  bŽËò „dð vÃ≈ v?MF?? œ U?Ä u?¼ «c¼Ë ¨«Îd??Š UÎ|u??Á «Îd?}??³?? UÎMÞË Á«—√ Ê√ vÃ≈ ‚Òd??%√ U½√Ë ¨s?Þuë «c¼ Æ©µ®åWÄUFë …U}(« v b¼Uł_ WFÄU'UÐ qLFë v s}|b?}KI?²Ã« s}?}?HK ë rC?| ≠ U ½d? sÄ t?ðœuŽ bM?Ž ≠ dB?Ä v v U?I?¦Ã« b?N?A*« ÊU? ‰U¦Ä√ sÄ —ËbMÄ rNà cLKð s|cë s?}}ëd³}Kë q}ł rC| ÊU UL ¨U? C|√ »œ_« v Ë ¨WÝU} Πë ≥
 • 66. X½UÂË ¨W?AÁUMÄ vÃ≈ ÃU²?% Á—UJ √ X½U s}?I|dHë öÂË ¨U?L¼d}žË s}? Š tÞË b?} ë vHDà ƻœ_«Ë WÝU} ë v Á—UJ √ ÕdDà rzö*« Ê«b}*« v¼ W U×Bë W?łU(« X×?³ √ò ∫s}K}?'« s}Ð WN?ł«u*« Ác¼ W?F}?³Þ UÎ×?{uÄ ¨—u?HB?Ž dÐUł —u?²Âœ V²? Á—u? v b|b??'« W?N?ł«u?ÄË ¨W?}?HK? Ã«Ë W?}zU?}?Šù« Á—u? v? r|b?Ië U|U?IÐ W?N??ł«u* W?ÝU?Ä dNþ UÄ W?Nł«u*« Ác¼ …—Ëd{ sÄ œ«“Ë ¨W|œdHë vÃ≈ mÃUÐ ŸËe½ sÄ U?N³ŠUB| UÄË ¨W?}ëd³}Kë v Ë√ ¨vÝU} ë dJHë v ¡«uÝ ¨b|«e²Ä —u?BÁ sÄ œ«Ëdë U¼UM³ð v²Ã« W|œdHë WH KHë v ¨Á“ËU?&Ë —u??B?Ië «c¼ W??N?ł«u?Ä ≠ —ËbMÄ q?}?ł ≠ b|b?'« q?}?'« vKŽ ÊU?ÂË Æv?Ðœ_« dJHë lL?²??:« W?Ä“√ …“ËU?−??Ä ‰ËU?% …œb?F??²?Ä m}? vÃ≈ W??}ëd?³?}?Kë W|œd?Hë W??G?}? sÄ ‰u??×?²Ã«Ë Æ©∂®åUN³IŽ√ UÄË  U}M}Łö¦Ã« dš«Ë√ v  b|«eð v²Ã« ÈdB*« vKŽ …—œU??Á …b|b??ł m}??BÐ «Ëd??A?³| Ê√ b?|b?'« q}??'« sÄ W??F??}KDë vKŽ U??Ä«eà `³?? Î √ b??Ià v W?Ä“_« d¼uł U?¼—U³?²ŽU?Ð vI³Dë Ÿ«d?Bë W?}C?Á q¦?Ä Êu}?ëd³?}Kë tMŽ e?−Ž U?Ä W?Nł«u?Ä  √bÐ Ècë b|b?'« q}?'« v?KŽ ÊU?ÂËò W?}½U?¦Ã« W?}*U?Fë »d?(« »u?A½ c?MÄ Èd?B*« lL?²?:« qJý UN?CFÐ cš√ ¨…œbF²?Ä UG} Î ÕdD| Ê√ W?}½U¦Ã« W}*UFë »d?(« »uA½ lÄ U³|d?Ið ÁœuNł Î bMŽ W}Þ«dIL|bë W}?«d²ýô« qJý Ë√ ¨UN}Ã≈ UŽœË —ËbMÄ U¼UM³ð v²Ã« W}ŽUL?²łô« W}Þ«dIL|bë Æ©∑®å÷uŽ f|uà b uë »eŠË —ËbMÄ bL×Ä b?}|Q??²Ã« œd?−??Ä sÄ b? uë »e??×Ð —ËbMÄ W?Áö??Ž XÃu?% W??F?ÄU?'« s?Ä t?²ÃU?I??²?Ý« »U??I?Ž√ v v W}KF? W—UA?Ä vÃ≈ ≠ ±π≥∂ WMÝ W} ½d?Hë W U×?BÃUÐ tðôUIÄ v  b?³ð v²Ã« ¨…b½U *«Ë ÊU? à ≠ åÈd?B*«ò …b|d?ł VŠU? ¨`²?Hë uÐ√ œu?L?×?Ä t?}Ã≈ bMÝ√ U?ÄbMŽ ¨t?H?×? Ë »e?(« nK²š« ¨—uNý WŁöŁ ÈuÝ dL² | rà dÄ_« sJÃ Æ±π¥¥ WMÝ U¼d|dײà U Î }z— qLFë ≠ b uë WH?}×? d|d% …—«œSÐ t?}Ã≈ bN?Ž UÄ ÊU?ŽdÝË ÆW?H}?×BÃUÐ qL?Fë „dðË å`²HëuÐ√ò lÄ U¼b?FÐ Ô Æt H½ ÂUFë sÄ u}½u| ≤± v U¼d|d% WÝUzdÐ rŁ ¨±π¥µ d|«d³ ±± v åÈdB*« b uëò t?? ö??²??š« lÄ rždë v?KŽ ¨t??H??×?? Ë ≠ «b|b??% ≠ b?? uë »e??Š ‰ö??š sÄ tKL??Ž —ËbM?Ä qKŽ Î È√dÃUÐ tÃU?Bð« e|e?F?²Ã WÃËU?×Ä ÊU? t½QÐ ¨W|b?}KI?²Ã« W?}M}?L?}ë »e?(«  «œU}?Á lÄ U? }?łuÃu|b|√ Î qL?F?ë s}Ð t?}? l?L?ł√ Ê√ l}D²?Ý√ U?½«b?}?Ä b?ł√ r?Ãò ∫‰u?I| ÆÆW?}??³Kž_« »e?Š ‰ö?š s?Ä ÂU?Fë Î bz«d?ł d|d?% X?Ý√— Y}?Š ¨W? U?×?Bë v ô≈ hB?? ?²?Ä b?ÁUM vÐœ_« qL?F?Ã«Ë vÝU?}? ë ¨YF?³Ã« WK−?Ä ’U?)« vÐU? (  —b? √ U?L? ¨WÄ_«  u? rŁ ¨Èd?B*« b? uë rŁ ¨Èd?B*« b?? uë »e?Š u¼ V?F?Aë s?Ä W?LzU??Ië W??}?ÝU??}? ë »«e??Š_« »d??Á√ Ê√ c ÌzbMŽ X ?? ?Š√ b??ÁË d}¼ULł v W|—u¦Ã« vðUÐU²JÐ tKš«œ sÄ »e(« «c¼ d|uDð l}D²Ý√ vM½√ vÃ≈ q}šË ¨ÈdB*« Ò Ò lÄ b??L?Bð Ê√ l?}D²?? ð ¨W|dJ r}??IÐ W??}MÞuë d??ŽU?A*« r?}?Žbð lÄ p?Ã–Ë ¨W?C|d??Fë VF??Aë ¥
 • 67. Æ©∏®åW}HÞUFë  «—u¦Ã« THDMð UL UJ}ýË THDMð ôË ¨sÄeë Î b uë n× v ‰Ë_« vÝU} ë VðUJë U?Î ?}zd? ¨d|d?×?²Kà «Îd|b?Ä ≠ W|b? uë n?×?Bë d?³?Â√ ≠ åÈd?B*« b? uëò …b|d?−Ð t?ÁU?×?²ÃUÐË V²J| Ê√ t}?KŽ ÷dH| VBM*« «c¼ ÊUÂË ÆU?NÐ ‰Ë_« vÝU}? ë VðUJë —ËbMÄ `³ √ d|d?ײKà vŠU²?² ô« ‰UI*« lÁu| ÊUJ? ¨W}Äu?}ë …b|d'« Ác¼ œ«bŽ√ sÄ œb?Ž q v ≠ d¦Â√ Ë√ ≠ ÎôU?IÄ ‰Ë_« ·d?(UÐ Ë√ ©ÆÂÆ® t?L?Ý« sÄ s}ÃË_« s}? d?(« e?Äd?Ð  ôU?I*« sÄ Ád?}?ž lÁu|Ë ¨t?L?ÝUÐ Æ©Æ® jI ¨©π®vLN? e|eŽ —u?²Âbë UN?Ð oײë åÈdB*« b? uëò d|d×?²Ã t²?ÝUz— sÄ WK}KÁ —uN?ý bFÐË f}zdë ‰UI*« WÐU²? ÊôœU³²| U½UÂË ¨W½UJ*« Ác¼ —ËbMÄ „—U?A ¨« d}³Â U?}ÝU}Ý U³ðU? tH uÐ Î Î Î W×?HBë —U | ÃËœeÄ œu?LŽ vKŽ Ë√ ¨U}?Äu| vÃË_« W×HBë s?Ä sL|_« ÈuKFë V½U'« vKŽ Î ÆUC|√ ‰œU³²ÃUÐ W}½U¦Ã« Î Ê√Ë ¨U}?Äu| W|—U'« À«b?Š_« lÐU²| Ê√Ë ¨Á—UJ √ j Î ?³| Ê√ WH?¦J*« WÐU²Jë Ác¼ tà X?ŠUð√ bÁË U??N?Ð u??LM?|Ë ¨ U??Žu??{u?*« ‰ËUMð v ×b???²| Ê√Ë ¨U??N??? ??Ýd?| Ê√ b|d| v²?ë —UJ _« vK?Ž `K| ÆW}Žu³Ý_« n×Bë »UҲ sÄ Ád}Gà `²ð rà …—uBÐ  U?Žu?{u?*« sÄ WK KÝ ŸU?L??²?łô«Ë œU?B?²??Áô«Ë W?ÝU?}? ë v t?ðôU?I?Ä V½U?−?Ð —ËbMÄ Âb?Á  U?}ÃU?'« Á—b?Bð ÈuMÝ d|d?Ið vKŽ U?NðœU?Ä v b?L?²?Ž« åe|Ë«dÐò U?N½«uMŽ qF?ł ¨W?}?H?×?Bë  U??}½«e??}* U??ÎB? ?KÄ sL??C?²?| å U?Âd??Aë W??}Ãu??Šò Ê«uMF?Ð W?}?? ½d??HÃUÐ d??B??Ä v W??}??³Mł_« ÊUÂË ¨W?HK²<«  U?ÂdAë v  «—«œù« fÃU−?Ä ¡UC?Ž√ U¼U{UI?²| v²Ã«  U³ðd*«Ë ¨ U?ÂdAë X½U?ÂË Æ UÂd?ý WŽu?L−?Ä sÄ ¨U|uMÝ t}Mł n?Ã√ WzUÄ “ËU?−²| rN?CFÐ ÁU?{UI?²| UÄ Ÿu?L−?Ä Î qL?F| v?²Ã«  U?Âd?Aë œb??FÐ W?LzU?ÁË ¨ «u??ýU?³Ã« ¡ôR¼ sÄ b?Š«Ë r?Ý« U? }?Äu| d?A?Mð …b|d?'« Î ÆÆ P? UJ*« Ác¼ ŸuL?−?Ä rŁ ÆÆU?NMÄ tðP UJÄ —«b?I?Ä WÂd?ý q ÂU?Ä√Ë ¨UN?ð—«œ≈ fK−0 « uC?Ž Î tKF−| U0 ¨ U?ÂdAë Ác¼ q UýU?³Ã« «c¼ Âb | Ê√ W}½UJÄ≈ ‰u?Š ‰ƒU ²ÃUÐ …b|d?'« vH²JðË Æ©±∞® P UJ*« Ác¼ qJà UIײ Î Ä W?}zU ?Ä X½U? U?N½≈ UNMŽ ‰U?Á v²Ã« …b|d?'« pKð vÃ≈ …U?}?(« b}?F| Ê√ —ËbMÄ ŸUD²?Ý« pÃcÐË v «u½UÂË ¨W|b}KI²Ã«  U?ÄUŽeë ÊuK¦L| s|cë b uë »eŠ  «uýUÐ VCž√ t½√ d?}ž Æ©±±®W²}Ä —U?³²?Žô« ÊËœ ±π≥∂ WMÝ b? uKà XL?C½« v²Ã« W?}?ŽUDÁù« W?}ÃUL?Ý√dë d? UMFë sÄ rN?LEF?Ä rždë vKŽ  «u?ýU?³Ã« ¡ôR¼ VC?ž ÆtðU?N?łuðË »e?(« s|uJð v dŁ√ U2 ¨r¼œU?N?ł v{U0 X¦³Ã U?ÄËò ∫‰uI| V²?ÂË ¨dÂcë W?HÃUÝ åe|Ë«d?³Ã«ò Ác¼ v rNMÄ q}Më sŽ bF?²Ð« —ËbMÄ Ê√ sÄ W?{—U?F?Ä rž— ¨t?? ?H½ b? uë »e?Š qš«œ W?}??Äb?Ið W?Âd?( «Îe?Âd?Ä X×??³? √ Ê√ …b|d?'« Ác¼ W?{—U??F*UÐ U??N?}?? XK ËË ¨È—u?¦?ë vÄu?}ë —u??AM*« t??³?A| U??Ä vÃ≈ U?N??²Ãu?Š b??I? ¨tð«u??ýUÐ µ
 • 68. È«d?? Ã«Ë e?}?K$ù« vKŽ »«c??Ž ◊u?Ý U??NMÄ X?KF?łË œËb??(« b??FÐ√ vÃ≈ W??³KBë W??}??ÝU?}?? ë Æ©±≤®åt/UGÄË rJ×Kà hÐd²Ã« ÈuÝ Òr¼ UNà sJ| rà v²Ã«  U}KÁ_« sÄ UNÐU½–√Ë W|b uë WF}KDÃ«Ë —ËbMÄ bL×Ä UÎI}ŁË UÎDЗ UNDЗ lÄ ¨W?}MÞuë W}CIë l œ v UÎLNÄ «Î—Ëœ ÈœR| b? uKà tÄULC½UÐ —ËbMÄ √bÐ b?Á W|b?}KI²Ã« b? uë  «œU?}?Á X½U?ÂË ¨ÈdB*« lL?²?:« W?}MÐ »«dD{«Ë ¨W?}ŽU?L?²?łô« WKJA*UÐ v²Ã«  «œU?}Ië Ác¼ oKÁ d?}¦ð W?}Äb?I²Ã« —ËbMÄ ¡«—¬  √bÐË ¨—u?²HÃ«Ë œu?L'« U?NÐU √Ë X?šUý b?Š√ åW?}?ŽU?L?²?łô« Wëb?Fëò —U??F?ý qF?ł b?ÁË ¨„ö*« —U?³?ÂË W?}?ŽUDÁù« d? UMF?ë vÃ≈ vL?²Mð ≠ q}Më Èœ«Ë ‰ö?I²?Ý«ò ∫W?H}?×?Bë sÄ vÃË_« W?×H?Bë —b?B²ð v²Ã« W?Łö¦Ã« b? uë ·«b¼√ ‰ö?I²?Ýô« o}?I?% W}?L¼√ s}Ð pÃc?Ð Èu Ò ? åW?}?ŽUL?²?łô« Wëb?Fë ≠ W}?ÝU?}? ë W}Þ«d?I?L|bë Æt}MÞ«u* W}ŽUL²łô« WëbFë “«dŠ≈ W}L¼√Ë ¨sÞuKà ·u?H? v b|b?ł —U?}ð  u? u¼ qÐ ¨Áb?ŠË —ËbMÄ  u? u¼ b|b?'«  u?Bë «c¼ sJ| rà X% —U?}²Ã« «c¼ qL?Ž bÁË ÆW?}ŽU?L²?łô« WëbFÃUÐ sÄR*« vÄb?I²Ã« »U?³Aë W?F}KÞ rC| ¨b? uë lÐUð r}?EMð …—u?? v d?N?þ v²?Š ¨±π¥∑ ¨±π¥µ vÄU??Ž s}Ð U??L??}? åW|b?? uë W??F?}?KDëò rÝ« ‰ö?š sÄ W?}MÞuë W?}?C?I?Kà ’U?š „«—œ≈ —U?}?²Ã« «c?Nà ÊU?ÂË Æ±π¥∑ ”—U?Ä v b? uë »e?( b?}Hð Ê√ d?B* sJL| n}?ÂË ¨…b?×?²*« 3_« ÂU}?Á sŽ W?&UMë W?}ÃËbë WÝU?}? ë ·ËdEà t?LN? ÆW}K;« W}FłdÃ«Ë —ULF²Ýô« s}Ð WKBë „—œ√Ë ¨œU}(« vÃ≈ UŽœË ¨UNMÄ …U??}?(« rŽœË  U|d??(«Ë ‰ö??I?²??Ýô« sŽ ŸU?? bë v b? u?ë b?}ÃU??I?²?Ð —U?}??²Ã« «c¼ j³ð—« b??ÁË ÆW}ŽUL²łô« WëbFë ∆œU³0 ÊUL|ù«Ë ¨vÄbI²Ã« ŸËeMë lÄ ¨W}ÐU}Më t?}KŽ VKł bÁË ¨b? uë …¡U?³Ž sÄ Ã—U?)« vF}?KDë r}EM²Ã« «c¼ ¡U?CŽ√ “dÐ√ u¼ —ËbMÄ ÊU?ÂË s}Ð Èb?{ d??Äcð W?Âd?×Ð X? ? ?Š√ò ∫‰u?I| ÆÆ öJ?A*« sÄ «d?}?¦? v?ŽU?L?²?łô« t??łu?²Ã« «c¼ Î U* lL& ÊUJ?Ä …b|d'« t}? X׳ √ Ècë XÁu?ë v ¨»e(« v vM}L?}ë vŽUDÁù« ÕUM'« sÄ «œb?Ž rC| ÊU t½√ Ëb?³| Ècë vÄb?I²Ã« Èb? uë »U³?AÃ«Ë ¨W|b u?ë WF?}KDÃUÐ c ̾?²ÁË ·d?Ž Î Ô vŽu?}?A?ë »e?(UÐ ‰U?Bð« ÂU|_« sÄ Âu?| v và sJ| rà ‰U?Š W|√ vK?Ž vMMJÃË Æs}?}??Žu?}?Aë X% d?A?Mð X½U? v²Ã« Èd??B*« b? uë …b|d??ł  «—U?F?ý s}?Ð XF?{Ë XM «–≈Ë ÆÆtðU??LEMÄË W?}?Šö?? ≈ W?ŽeMÐ pÖ v U??Žu? b?Ä XM b??I? ¨W?}?ŽU??L?²?łô« Wëb??Fë —U?F?ý Âu| q U??N½«uMŽ Î gŠUHë ¡«d¦Ã« s}Ð W U *« V|dIðË ¨s}MÞ«u*« s}Ð ‰bFë …d UMÄ vÃ≈ v½uŽbð X½U WBÃUš Æ©±≥®ås}|ö*« t} Èœd²ð X½U Ècë lÁb*« dIHÃ«Ë °W}Žu}AÃUÐ ÂUNð« v s−? ë v tÐ Ãe?Ã«Ë ¨W?}Žu?}?A?ÃUÐ —ËbMÄ ÂU?Nð« v U?³?³?Ý vŽU?L?²?łô« t?łu?²Ã« «c¼ ÊU? Π∂
 • 69. U?N}? —œU v²Ã«Ë ¨±π¥∂ u?}Ãu| v s}H?I¦*« W?F}?KÞ X bN?²Ý« v²Ã« vÁb? q}ŽU?LÝ≈ WKL?Š ÆU}zUN½ XKDŽ v²Ã« åÈdB*« b uëò UNM}Ð sÄ W|dBÄ WH}× Î …dAŽ v²MŁ« W??Že½ œd??−?Ä U??N½√ b??Â√Ë ¨vŽu??}??Aë »e?(« s?}ÐË tM}Ð WK? ÒÈ√ t? ??H½ sŽ —Ëb?MÄ vH½ b??Ià ¨W}Žu}AÃUÐ åÂU?Nðô«ò «c¼ sŽ bFÐ UL} Àb% bÁË ¨s}MÞ«u*« s}Ð ‰b?FKà …d UMÄË W}Šö ≈ ¨tëu?Š√ ¡u?Ý sÄ Èd?B*« VF?Aë s?}½√ ‰UÞ b?IÃò ∫‰u?I| ÆÆåU?ÎB?}?š—ò U?ÎÄU?Nð« ÊU? t½≈ ‰U?ÁË ¡U d?Aë d}ž s}?{dG*« ÂuB?)« iF³Ð dÄ_« mKÐ v²?Š ¨‰«uŠ_« Ác¼ Õö S?Ð UM³ÃUÞ bIÃË UMM}Ð ‰u?×| Ê√ sJL| ô ¨h}š— ÂUNð« u¼Ë ¨W?}Žu?}AÃUÐ ÂUNðô«Ë ”bÃUÐ UM?Ä q}Më «uÃËUŠ Ê√ s}?Ð U½Q???A?½ Ècë VF????Aë «c???N?Ð o — s?ÄË ¨‰b???FÃ«Ë ·U????B½ûà V?Š sÄ tÐ s?ÄR½ U???Ä s?}ÐË U?????N?ð—RÐ d??????I?????Hë q?F?à ¨WM?Äe?????Ä  U????? ¬ s?Ä tM?Ä uJ?A| U??????Ä UM? *Ë ¨n?|dë v? t½U??????C?????Š√ Æ©±¥®åW}ÝUÝ_« vBÁ√ s}Ð jÝu²| Ê√ ‰ËUŠ bÁË ¨vŽUL²łô« Õö ù« vÃ≈ …UŽbë “dÐ√ bŠ√ «Î–≈ —ËbMÄ ÊU Ác¼ v vëd³}Kë dJHë vÃ≈ U½dE½ «–≈ò ∫—uHBŽ dÐUł —u?²Âœ ‰uI| ÆÆ—U }ë vBÁ√Ë s}L}ë s}?C}IM?ë s}Ð jÝu²Ã« ‰ËU?×| qþ —ËbMÄ bL?×Ä Ê√ b?$ ¨W}? —U*« i}?I½ t½√ vKŽ WKŠd*« UÄ o|dÞ sŽ W}ŽU?L²łô«  UI³Dë Ê“«uð vÃ≈ uŽb|Ë ¨ U}M}?FЗ_« ‰«uÞË  U}M}Łö¦Ã« dš¬ cMÄ W|œd?Hë W|d?(« tł«uð W?}ÃUJ|œ«dë sÄ Ÿu½ v¼ v²Ã« W?}?ŽUL?²?łô« W}?Þ«dI?L|bë V¼c?Ä ÁUL?Ý√ pÃcÐ jÝu²? ¨WIKD*« W}ÃUL?FÃ«Ë WIKD*« W}ÃU?LÝ√dë sÄ b×Kà WÃËbë qšbð vÃ≈ u?ŽbðË ¨WIKD*« ÈdB*« lL?²:« ¡UMÐ …œUŽ≈ ·bNÃ«Ë ¨W?}Šö ≈ W½“«uÄ  U?I³Dë s}Ð Ê“«uðË ¨s}C?}IMë s}Ð W?}«d?²?ýô« sÄ cšQ|Ë ¨W?|d(« Âu?N?HÄ W?}ëd?³}Kë W?}Þ«d?I?L|bë sÄ cšQ| ¨b?|bł ”U?Ý√ vKŽ Wëb???Fë o}??I???% vÃ≈ q}??³??? ë u¼ pÃc?? ¨ÃU???²½ù« qzU???ÝË vKŽ …dD}??? ë Âu??N??H???Ä W??}??L?KFë Æ©±µ®å—ËbMÄ q}ł sÄ s}}Šö ù« ‚—R| ULKŠ X½U v²Ã« W}ŽUL²łô« Î v¼Ë ¨åYF?³Ã«ò WK−?Ä  —œu U?L? ¨U}zU?N½ XKDŽË ¨«Î–≈ åÈd?B*« b? uëò WH?}?× Î  —œu? U¼d|d?% W¾}?¼ qJýË ¨’U)« tÐU? ( ±π¥µØ±≤ر≥ v —ËbMÄ U¼—b? √ W}?Žu³Ý√ W?K−Ä v ò W?}Žu?³?Ý_« tðôUI?0 vÄeŽ œu?L?×Ä —u?²?Âœ d}?³Jë VðUJë t½ËU?ŽË ¨vÄb?I²?ë »U³?Aë sÄ «c¼ sŽ V²Â bÁË ¨vH×Bë —ËbMÄ ÕUH  U?IKŠ sÄ WIKŠ åYF³Ã«ò q¦9Ë ÆåW}ÃËbë WÝU} ë W??F?³D?Ä vÃ≈ v ??HMÐ U?N?KL?Š√ ¨U?¼œ«u?Ä lL??ł√ Ê√ b??FÐ XMÂò ∫ U½UJ?Äù« l{«uð rž— ÕU??HJë rŁ UN?×× √Ë ¨ ôU?I*« lL& v²Š tK q}Kë d?NÝ√ Y}Š ¨vKŽ b?L×Ä Ÿ—U?ý v åVzUždëò g² √ …d¼U?Ië Ÿ—«uý v pÖ bF?Ð ÒdÄ√ rŁ ¨s|bN?F²*«Ë WŽU?³Kà v HMÐ UN?LKÝ√Ë ¨WK:« l³Dð Æ©±∂®åWŠ«dë Ë√ ÂuMë sÄ j Á È√ ‰U½√ Ê√ ÊËœ pÖ q ÆÆl|“u²Ã« vKŽ  —œu v?²Š ¨UÎC?|√ s}−?Ý u¼Ë åÈdB*« b? uëò …b|dł  U?×H? sŽ —ËbMÄ rKÁ VG| rà WÞdAë ◊U³{ tMJÄ Y}Š s− ë qš«œ sÄ tðôUI0 UN} «u| ÊUJ ¨±π¥∂Ø∑ر± v ÎU}zUN½ pÃcÐ «u?{d?FðË ¨U¼b?Žu?Ä v? d?AM²Ã W?H?}?×?Bë vÃ≈ U¼uKL?ŠË ¨tðôU?I?Ä W?ÐU?²? sÄ Êu?}MÞuë ∑
 • 70. Æd}¦Â È–_ v åÂu?}Ã«Ë fÄ√ s}Ðò ∫‰U?IÄ ±π¥µØ∑رπ v tÃU?I?²Ž« V?IŽ U¼d?A½ v²Ã«  ôU?I*« Ác¼ sÄ Æ±π¥µØ∑Ø≤∂ v ås− ë ‚ULŽ√ sÄò ‰UIÄË ±π¥µØ∑Ø≤≥ q}?ŽU??L?Ý≈ WKL?Š v ¨o}??I?×?²Ã« s¼— U?ÎÄu?| s}?FЗ√Ë W?²?Ý s−?? ë v —ËbMÄ b?L?×??Ä vC?Á b?Á W?}M}?L?}ë b? uë  «œU?}?Á Ê√ b?−?}à Ãd?šË ¨±π¥∂Ø∑ر± v s}?H?I?¦*« W?F?}KÞ vKŽ vÁb? …b|b'« W|b uë …b|d'« d|d% WÝUz— œUMÝ≈ ÂbF?Ð vÁb q}ŽULÝù  bNFð –≈ ¨tMŽ XK ð d?}ž ÆåW?Ä_«  u? ò v¼ …b|b?ł …b|dł W?B?š— b uë vÁb? `ML| Ê√ qÐU?I?Ä v —ËbMÄ vÃ≈ vÃuð pÃcÐË ¨±π¥∂ d?³??L?²?³?Ý v XDI?Ý√ vÁb? W?ÄuJŠ Ê_ ¨‚U?H?ðô« «c¼ j³?Š√ —b?Ië Ê√ ≥∞ sÄ tðôU?IÄ vëu?²ð d|d×?²Kà UÎ ?}z— qþË ©±∑®U}zU?IKð åWÄ_«  u? Î ò d|d% W?ÝUz— —ËbMÄ Æ±π¥∏ dÐu²Â√ v²Š ±π¥∂ d³L²³Ý æ æ æ  U??×??H??? vKŽ W??L?KJÃUÐ ÊuK?{UM*« Êu??}?MÞuë »U??²J?ë `$ U??LK¦???Ä ≠ —ËbMÄ b??L???×??Ä `$ Ò Êu|d?B*« U¼b|√ v²Ã« g}?'« W?Âd?Š ‚öD½ô UÐUÐ `²?H| Ê√ v ≠ W|d?B*« W?}MÞuë n×?Bë Î ¨¡«d?Ië d?ŽU?A?Ä d?HM²?Ý« b?I? ¨…—u¦?ë vÃ≈ WŠ«d? ÔŸb| r?à —ËbMÄ b?L?×Ä ÊU? «–≈Ë ¨U?F?Î}?L?ł pÖ ÊU?ÂË ¨s}}?ŽUDÁ≈ Ë√ È«d?Ý Ë√ ÊU ôö?²?Š« ¨rNÁu?IŠ v?KŽ s|b²?F*« b?{ t}MÞ«u?Ä —UŁ√Ë Î ÆÈ—u¦Ã« dJHë —UL²š« q}³Ý v WLNÄ …uDš W?ŽU−?AÐË ¨vB? ?ý b?−Ä v ŸU?LÞ√ ÊËœË ŸUM²?Á« sŽ «ÎbÃU?š «Î—Ëœ —ËbMÄ b?L×?Ä Èœ√ b?IÃ Ë t?²|d?ŠË Á—«dI?²?Ý« sÄ U?NMLŁ l œË ¨VŽU?²*« sÄ « d?}?¦? tà X³Kł b?I? ¨tðdÝ√ s?Ä√Ë t²?×? Î U?L?¼Ë ©±π¥∂ ¨±π¥µ® vÄU?Ž s}Ð …d??Ä s|d?A??Ž vKŽ b|e| U??Ä vÞU?}??²?Šô« f³??(« vÃ≈ V¼– WKL?Š v U?Äu| s}?FЗ√Ë W?²?Ý qI²?Ž«Ë ¨åÈd?B*« b? uëò d|d?% U?L?N}? ”√— Ê«cKë ÊU?ÄU?Fë Î qÐUI?Ä ¨«d |uÝ v d?B* «d}H?Ý qLFÃUÐ tà tðu?ý— i —Ë ¨s}HI?¦*« vKŽ vÁb Î q}ŽU?LÝ≈ «c¼ vK?Ž —ËbMÄ œ— ÊU??ÂË ¨sH??}Ð ≠ vÁb?? …b¼U??F??Ä vKŽ W|—U??Cë t??²KL??Š —ËbM?Ä nÁu| Ê√ Æ©±∏®sÞuë W½U}š vKŽ —Uײ½ô« qCH| t½√ ÷dFë ¡UMŁ_« Ác¼ v qL?Ž b?ÁË ÆÆsÞuë b?−Ä d?}?ž WÝU?}? Ã«Ë W U?×?BÃUÐ tKL?Ž sÄ —ËbMÄ s−| rà …dz«œ sŽ »«u?Më fK−0 t??²|u??C??Ž U??Ä√ ¨tðd??Ý_ Îö?šœ s?L?C??}à …U??ÄU??;UÐ ©±πµ¥ ≠ ¥∏® WM−Kà UÎ }z— UNÃöš sÄ qLŽ bI ±πµ∞ WMÝ ¨…d}š_« W|b uë …—«“uë ¡UMŁ√ v ¨vM}ÂUJ ë Æ·—UF*« …—«“Ë W}½«e}* «Î—dIÄË ¨W}ÃU*« WM−KÃUÐ «ÎuCŽË r}KF²Ã« Ãe| Ê√ u?N ÈbK ?Ð —Ëb| sJ| rà UÄ U?Ä√ò ∫‰u?I| ås− ?ë ‚UL?Ž√ sÄò ‰UI?Ä v —ËbMÄ V²? bÁ W|d?(« oAFð v²Ã« vŠË— X½U? Ê≈Ë ¨W|e<« W}K?š«bë WM²Hë ÁcNà W?−}²?½ s− ë v vÐ qF? U?L? ¨s?Þuë q}?³?Ý v vH½√Ë s−??Ý√Ë b?ND{«Ë »c?Ž√ Ê_ W?³¼√ -√ vK?Ž U? Lz«œ X½U? Π∏
 • 71. ÆÎöN?ÝË Îö¼Q t}Ã≈ U?MK Ë UÄ vÃ≈ —uÄ_«  —U?Ý bÁË UÄ√ Æb?:« «c¼ vÃ≈ UMI³?Ý Ècë q}'« ÆåpKł√ sÄ ÊuN| »«cFë v²Š °fHMë v „öŠ√ UÄ ∫WÝbI*« W|d(« UN²|√ ∫‰U?Á Æ…—u?¦Ã« q³?Á W?}?ÝU?}?? ë t?²Ðd?& ≠ …œËb?F?Ä —u?N?AÐ tðU? Ë q}?³?Á ≠ —Ëb?MÄ r}?Á U?ÄbMŽË s}??}?ŽU?DÁù« s}?}??F??łdë …dD}?? à ª—U??B?²½ôUÐ q?KJ| rà b?? uë qš«œ vŠU??H? Ê√ s?Ä rždÃUÐò ¨WÂd?F*« pKð ÷u?š vKŽ ÂœU½ d}?ž vM½√ ô≈ ¨d}?³Jë v³F?Aë »e(« «c¼ vKŽ s}?}ÃUL?Ý√dÃ«Ë W?}?ŽU?L?²?ł«Ë W?}?ÝU?}?Ý VÝUJÄ oI?Š√ Ê√ U?NÃö?š sÄ XF?D²?Ý« qÐ ¨U¼b?I? √ rà vM½√ d?³?²?Ž√Ë qC??HÐ vzU?NM?ë d?BMë o?I?% v²??Š œ«œe| c?š√ Ècë È—u??¦Ã« b*« v U??N?²??}?L¼√ U??Nà ¨W|—uŁ Æ©±π®å±πµ≤ WMÝ v —«dŠ_« UMÞU³{ ŸUL²łô«Ë œUB²Áô«Ë WÝU} ë v  ôUIÄ  ôU?I*« sÄ r ?{ œbFÐ W?}?ŽU?L²?łô«Ë W|œU?B?²Áô«Ë W?}?ÝU?} ë …U?}?(« —ËbMÄ b?L?×Ä Èc?ž U|U?CÁ W?'UF?Ä v d?}³? dŁ√ W}?ŽUL?²?łô«Ë W|œUB?²Áô«Ë W?}½u½U?Ië t²? UI?¦Ã ÊU?ÂË ¨W}?H×?Bë ÆÈdš√ …—Uð W}ÃËbë WÝU} ÃUÐ UN²ÁöŽË ¨…—Uð W}Kš«bë WÝU} ë W|Ë«“ sÄ sÞuë ŸU? bÃ«Ë W|dJ Fë ·ö?Š_« √b?³Ä i —Ë ¨œU?}(«Ë ¡ö?'« ∫‰ËUMð W?ÝU}? ÃUÐ qB?²| UL?}H? ÂUE½ W?ÄU?Á≈ vÃ≈ U?Žœ U?L ¨U?¼œU}?Š vÃ≈Ë ¨U?ÎF?}?L?ł W}?ÐdFë œö?³Ã« d|d?% vÃ≈ U?ŽœË ¨„d?²?A*« sŽ l «œË ¨©Ê«œu? Ã«Ë d??B?Ä® q}Më Èœ«Ë …b?ŠË W?}??C?IÐ qG?ýË ¨„d?²?A*« v?Ðd?Fë ŸU? bë ÆW}ÝU} ë W}Þ«dIL|bë vÃ≈Ë W}ÐU}Më …U}(« WÄUI²Ý« vÃ≈ UŽœË ¨s}D K v vÐdFë o(« v ZÃUŽ bI W}ŽUL²łô« …U}(« vKŽ …d?ýU³Ä …—uBÐ fJFMð v²Ã« W|œUB²Áô« U|UCIë UÄ√ WÝU}Ý i —Ë ¨vMÞuë ‰öI²Ýöà ÎôULJ²Ý« tH? uÐ ÈœUB²Áô« ‰öI²Ýô« W}CÁ ”UÝ_« b|b% vÃ≈ UŽœË ¨s}ÃuL*« s}Ð WëbFë sLCð v²Ã« W|b?ŽUB²Ã« Vz«dCë vÃ≈ UŽœË ¨÷ËdIë WÃËbë …dD}?ÝË © ö? «u?Ä ≠ ¡UÐd?N? ≠ ÁU?}?Ä® W?ÄU?Fë o «d*« r}?ÄQð vÃ≈Ë ¨W?}?Ž«—eë W?}JK*« ¡UCIë W?ÄUÁ≈ vÃ≈ UŽœË ¨–uHMë ‰ö?G²Ý« ÂbŽ sL?C|  UÂdAKà Êu½UÁ l{uÐ VÃUÞË ¨U?N}KŽ vÃ≈ U?ŽœË ¨W?}?ÄuJ(«  U?N?'« iFÐ n ?Fð sÄ s}M?Þ«u*« ·U?B½ù WÃËbë fK−?ÄË È—«œù« ¨rNà W??}?ŽU??L?²??łô«  UM}?ÄQ??²Kà ÂUE½ W??ÄU?Á≈ vÃ≈Ë ¨s?}?Šö??HÃ«Ë ‰U?L??Fë —u?ł_ v½œ√ b??Š l{Ë ÆtKŠ«dÄ q v r}KF²Ã« W}½U−Ä vÃ≈ UŽœË ¨WÃUD³Ã«Ë Wšu }AÃ«Ë ÷d*« b{ s}ÄQ²Ã«Ë bL?×Ä Ê√ b?ÂR½ UMKF−| U?Ä «c¼Ë ¨bFÐ UL?} …—u?¦Ã« ‰Ułdà UÎL?NKÄ  «uŽbë Ác¼ sÄ d?}¦? ÊU Ʊπµ≤ u}Ãu| …—u¦Ã «ËbNÄ s|cë »UÒ²Jë “dÐ√ sÄ «ÎbŠ«Ë ÊU —ËbMÄ ∫W}H×Bë tðôUIÄ v UN'UŽ v²Ã« U|UCIë sÄ Ã–ULMà ÷«dF²Ý« vK| UL} Ë ∫W}ÝU} ë U|UCIë ∫ôË√ W}KÁ_«  UÄuJŠ vKŽ Âu−Në ©±® q¦9 ôË W|—u?²?Ýœ d?}ž U?N½√ U?NÃË√ ∫WŁöŁ »U?³?Ý_ VÃU?Gë v W?}KÁ_«  U?ÄuJŠ —ËbMÄ rłU¼ π
 • 72. vKŽ Èb²Fð UN½√ UN¦ÃUŁË ¨ÂU²Ã« ¡ö'« v¼Ë U?}KFë sÞuë W}CIÐ iNMð ô UN½√ UN}½UŁË ¨WÄ_« ÆsÞuë ‚uI×Ð Êu³ÃUD| s|cë s}MÞ«u*«  U|dŠ sÄË ¨vý«dIMë vL?N œuL×?Ä® W}KÁ_«  UÄuJŠ vKŽ t?Äu−¼ v —ËbMÄ bL×?Ä bM²Ý« ∫ôË√ rJ(« vÃu??²| Ê√ vG??³M| t½√ √b??³?Ä v?Ã≈ ©Èd?š√ …d??Ä vý«d?I?Më rŁ ¨vÁb?? q}?ŽU??L?Ý≈ Áb??FÐ bMŽ W? U Ð ¨tà W?}Žd?ý WK¦2 ÊuJ² ¨t𜫗≈ q?ÄUJÐ U¼—U²? |Ë VFAë U?NMŽ v{d|  «—«“Ë ÆW}ÃËbë q U;« v UNLÝUÐ Y|b(« Ë√ ¨W}zUM¦Ã«  U{ËUH*« v WÄ_« rÝUÐ ÷ËUH²Ã« dN?ý√ WF ð vý«d?IMë WÄuJŠ XCÁ Ê√ b?FÐ ©≤∞®ånÁu*« ÃöŽò ∫t½«uMŽ tà ‰UI?Ä v V²Â b}ÃUI?²Ã« vCIðò∫‰uI| ÆÆWÄuJ(« s|uJ²Ð √b³? ÆÆÃöFë «Îœb×ÄË nFCë »U³?Ý√ UM}³Ä ©≤±® ¨ÊU*d?³Ã« v W?}?³Kž_« VŠU? »e?(« sÄ UÄ≈ W?ÄuJŠ q? ÊuJ²ð ÊQÐ W?×}?×?Bë W|—u?²?Ýbë Ác¼ v Ë ¨»«e??Š_« sÄ »e??( W??×?{«Ë W??}??³Kž√ „UM¼ sJ?ð rà «–≈ ¨W?H?KðR?Ä »«e??Š√ sÄ U??Ä≈Ë lÄË ÆÊU*d?³Ã« v Á—U?B½√ œb?Fà W|ËU ?Ä »e?Š q sÄ ¡«—“uë œb?Ž s}Ð V Më ÊuJð WÃU?(« sÄ œb??Ž rNM?Ä ÌqJà vK²?JÃ«Ë È—u??²??ÝbÃ«Ë Èb??F? ?ë WŁö??¦Ã« »«e??Š_« ÈdM Âu??}ë dE?M½ pÖ sÄ »d?I| U?Ä s}|—u?²?ÝbKÃË VzU½ WzU?Ä vKŽ b|e| U?Ä s}|b?F? Kà Ê√ lÄ ¨d?šxà ËU? Ì ?Ä ¡«—“uë Æå–Ëcý ‰Ë√ «c¼Ë Æs}ŁöŁ sÄ qÁ√ ô≈ UNà f}K WK²Jë UÄ√Ë ¨s}F³ ë U|Ëò W?} ö?²zô« W?ÄuJ(« v ¡UC?Ž_« ¡ôR¼ s}Ð f½U?−²Ã« Âb?FÐ oKF?²?} d?šü« –ËcAë U?Ä√ Ë√ f½U−²Ã« s?Ä ¡vý rNM}Ð ÊUÂË ¨¡«—“uë œbŽ W³? ½ v –ËcAë vKŽ dB²?Á« bÁ dÄ_« X}à U?Ä mK³??Ä ÂU?FÃ«Ë ’U?)« ·d??F| ¨‰U?ł— sÄ Êü« W½uJÄ …—«“uÃU?? Æ…b?Šu*« …œU?}??Ië Ë√ ÂUEMë f}z—Ë ¨Âu???²J*«Ë d¼UE?ë ¡U|d??³Jë s?Ä Ÿ«u½√Ë f UMðË  U??Äu???B??š sÄ rNM}?Ð ‰«e| ôË ÊU?? s}?Ð nÃR|Ë ¨r?N???ŠU???L???ł œd| Ê√ l}D?²??? | U???Ä U???NzU???C???Ž√ v?KŽ –u???HM?ë sÄ pKL?| ô ¡«—“uë Æåv½U¦Ã« –ËcAë u¼ «c¼Ë ÆÆr¼œuN−Ä d?}ž W?ÄuJ(« Ác¼ ÃU?²½≈ rIFÐ qB?²|Ë ¨s}?IÐU ë s|d?Ä_« vKŽ Vðd?²}? YÃU?¦Ã« –ËcAë U?Ä√ U}½UŁ ¨ÆÆ¡«—“uë s}?Ð  U ö)« …d?¦Â ÎôË√ò ∫tÃuIÐ rI?Fë «c¼ »U³Ý√ —ËbM?Ä œb×|Ë ¨W Î ½U?−²*« å¡UM³Ã« sÄ Îôb?Ð Âb?Në vÃ≈Ë ¨œö?³Ã« W?×KB?* qL?Fë sÄ ÎôbÐ ÂU?I?²½ô« vÃ≈ W??ÄuJ(« ·«d?B½« s}ÐË ¨W?}K?Á_« »«e?Š√ sÄ W?HÃR*« W?ÄuJ(« s?}Ð vÐe?(« Ÿ«d?Bë v½U?¦Ã« V³?? ë X% d?Âc|Ë vÐU?−|ù« qL?F?ë sŽ ·«d?B½ô« vÃ≈ ÈœR| «c¼Ë ÆÆrJ(« ×U?š u¼Ë ©b?? uë® W?}?³Kž_« »e?Š ÆYÃU¦Ã« –ËcAë u¼ pÃ–Ë ¨U}ł—UšË U}Kš«œ œö³Ã« WÄb) Î Î ‰uI}? WÄuJ(« nF{ u¼Ë ¨ÃU?²½ù« rIŽË ¡«—“uë f½U& ÂbŽ vKŽ Vðd?²| UÄ vÃ≈ qB| rŁ vH? ¨¡«u? ë vKŽ W?}?Kš«bÃ«Ë W?}?ł—U?)« œö?³Ã«  U|d?Š vKŽ ZzU?²Më √u?Ý√ p?Ãcà X½U?Âò ∫tMŽ W{ËU?H*UÐ bŽË vKŽ q?B% Ê√ ôË qÐ ¨W{ËU?H*« »UÐ `²Hð Ê√ Âu?}ë vÃ≈ lD² ?ð rà ×U)« b¼U?ł U?Ä Œu?}?Aë fK?−?Ä b¼U?ł  U|d?(« ‰U?−?Ä v Ë ÆÆÆ…d?}D)« qzU? ?*« v «d?²K$≈ lÄ ÊUL?{ ô q}¾{ ¡vý vÃ≈ ô≈ W?ÄuJ(« lÄ qB| Ê√ lD² | rK W}? dFë ÂUJŠ_« œu}?Á pH}à ±∞
 • 73. W|d???(«Ë Ÿ«b?Ðù« W|d???ŠË W??? U???×????Bë W|d???Š ‚ö?ÞSÐ ¡«—“uë f?K−???Ä sÄ —«d???Á u?¼Ë ¨t???}??? ÆlЫdë –ËcAë u¼ «c¼Ë ÆåW}B Aë v²Ã« WKJA*« vÃ≈ WKJAÄ sÄ Îö?I²MÄ Á–ËcýË rzUIë l?{uë œU tÃUIÄ v —Ëb?MÄ œbŠ bIà ∫ UÄbI*« Ác¼ qJÐ tà bNÄ Ècë nÁu*« ÃöŽ v t|√— vÃ≈ vN²M| rŁ ¨UN}KŽ Vðd²ðË UN}Kð ¨`{«Ë Ãö?Fë ø…–UAë d¼UE*« Ác¼ q Õö? ù bÐ tMÄ b?F| rà Ècë ÃöFë u¼ U?Ä Êü«Ëò …—œUÁ ôË ¡U?I³Kà W?(U d?}ž o(« v UN?½_ WÄuJ(« Ác¼ WÃU?I²Ý« »u?łË v h K²| u¼Ë ÆåW}{U*« ·U−Fë dNý√ WF ²Ã« WÐd& bFÐ ¨t}KŽ sÄ VÃUD| s?Ä vKŽ U?L?N|b??F?²Ã vÁb? q?}?ŽU?L?Ý≈ vý«d??IMë v²?ÄuJ?Š —ËbMÄ rłU¼ ∫U?}½UŁ Î ”U?³Ž Èd?Ðu WŁœU?Š VI?Ž U?ÎH}M?Ž UÄu?−¼ vý«d?IMë W?ÄuJŠ rłU?N Æs?Þuë ‚uI?×Ð VF?Aë Î ¡UGÃSÐ W?ÄuJ(« s}³ÃUDÄ ¨‰Ë_« œ«R WF?ÄUł W³KÞ U¼œU?Á …d¼UEÄ ±π¥∂Ø≤Øπ v XFÁË v²Ã« Ʊπ≥∂ …b¼U??F?0 U??NJ 9 U??}?½UD|dÐ X?MKŽ√ Ê√ b??FÐ ¨Ê«œu?? ?ë v²??}??ÁU??H?ð«Ë ±π≥∂ …b¼U??F??Ä Ê«uMFë «c¼ qL×| ‰U?IÄ v åW}?−L¼ò t½QÐ W³KDë ¡ôR¼ vKŽ W?ÄuJ(« Ê«ËbŽ —ËbMÄ n ËË W|œU?(« W?ŽU? ë v ò ∫‰U?I? ¨W?F?AÐ nMŽ Àœ«u?Š sÄ Áb¼U?ý U?Ä ¡«d?IKà n ËË ©≤≤®t? ?H½ ÈdB*« »U?³Aë l³ý√ bÁ Èd?B*« f}Ãu³Ã« Ê√ U½d³ | Êu?H}K²Ã« ‚œ fÄ√ ÕU³ s?Ä …dAŽ ¨vÝU Š≈ dHM ¨rN?zUÄbÐ X³Cš v²Ã« ÷—_« vKŽ vŽd rNMÄ  U¾*« „dð ¨U? Ίd³Ä UÎÐd{ ô U½√ U¼Ë ÆXF?L??Ý U?Ä vÝ√— vM}?FÐ È—_ ¨WÐd??Ž vÃ≈ XŽd?Ý√Ë ¨v½bÐ Òd?F??A?Á«Ë ¨vÄœ vKžË ‰eMÄË ¨…e}?'« —bM³Ð XHÞ bIÃò ÆÆåWÃË–d*« …d}?¦*« W}−L?Në d}GÐ X|√— U?Ä n √ Ê√ l}D²Ý√ X|√— …e}'« —bMÐ v Æ¡«u? ë vKŽ Èe |Ë Êe×| UÄ X|√d ¨WL|bI?ë dBÄ r ÁË ¨pÐ …œ«dÐ Ÿ—UÝË ¨XÁe?Ä v²Ã« W³KDë  UÝ«dÂË V²? k(« ¡u à v¼Ë ¨WÂd?F*« —UŁPÐ s}²KL×Ä s}?²ÐdŽ °dBMë tà - Ê√ bFÐ UNFLł vÃ≈ f}Ãu³Ã« sÄ rNMÄ ¨rNzU?ÄbÐ s}KK³?Ä ¨W?³KÞ d?}žË W?³KÞ ¨ÊU?³?Aë sÄ  «d?AŽ X|√— s−? ë WÃU? v Ë „«–Ë ¨¡U?Äb?ë tMÄ d?−??HM| Ècë t??Ý√— vKŽ Áb| l{Ë «c?¼ ¨s}½_« sŽ e?−??F| sÄ rN?MÄË ¨s¾| ¨rÃ_« sÄ t½U?MÝ√ pDBð YÃUŁË ¨d?? ? Ë√ Âb?? U?NÐU?? √ v²Ã« t??FK{√ sÄ lK{ vK?Ž vM×½« ÆådzU¦Ã« rÃ_« fHMë v „d× ¨tNłË hKIð bÁ lЫ—Ë Ò »U?³?ý lL?Á v W??}?−?L?Në Ác¼ q¦?Ä vÃ≈ Q?−K?ð v²Ã« pKð W?ÄuJŠ W|√ ∫«c¼ q? b?FÐ XáU? ðËò d?}?ž rNà W|U?ž ôË ¨ U?Ý«dJ?Ã«Ë V²Jë d?}?ž rN|b|QÐ Õö?Ý ôË ¨W?}?LKÝ …d?¼UEÄ v ÊËd?}? | Æ—«bÁ_« b| v Âu}ë WIKF*« r¼œöÐ W}CÁ u×½ vMÞuë r¼—uFý —UNþ≈ qJMð rŁ ¨sÞuë ‚uI×Ð W³ÃUD*« v nFCðË UN²ÝU}Ý v j³ ²ð ¨WÄuJ(« Ác¼ dÄ√ V}−Ž …—«d?Š v? Êu?³ÃUD|Ë ¨nF??Cë «c¼ ÊËd?I?| ôË ¨W?ÝU?}?? ë Ác¼ Êu?C?? d| rN½_ W??Ä_« ¡UMÐQÐ ÆåtÁuIŠ q}Më Èœ«Ë vÃ≈ œd|Ë U½œöÐ sŽ q²;« uK−| ÊQÐ ÊUL|≈Ë W??ÄuJ?Š U??N??²??HKšË ¨±π¥∂Ø≤رµ v? XDI??Ý√ vý«d??I?Më W??ÄuJŠ v?KŽ Âu??−??NKà W???−??}??²½Ë ±±
 • 74. cMÄ ≠ v³?F?A?ë ”U?L?(« lL?Á W?ÄuJŠ X½U? U??N½_ U?N?L?łU¼ —ËbMÄ sJà ¨v?Áb? q}?ŽU?L?Ý≈ ¡«b²?ŽôUÐ U¼bN?Ž  √bÐ UN½√ W?ÄuJ(« ÁcNà —ËbMÄ ¡«b?Ž ¡«—Ë dýU³*« V³? Ã«Ë ÆvÃË_« WE×Kë rN?²}MÞË XŠd?−? ¨W}?LKÝ  «d¼UEÄ v rN?³C?ž sŽ ÊËd?³F| s|cë s}*U? *« s}?}MÞuë vKŽ …UM'«ò Ê«u?MŽ X% V²?J ¨å¡U??L¼œò r?N½QÐ W??³?KDÃ«Ë ‰U??L???Fë sÄ s|d?¼UE²*« X?L??Nð« U???ÄbMŽ oŠ v rŁQðË qÐ ¨W?|d?B*« W?ÄuJ(« ‰–U? ?²ð Ê√ u¼ Êe?;« ¡vAëò ∫‰u?I| Æ©≤≥®åÊu?−?²?×| UN½_ s×½ UMH×? —œUBð ULM}Ð ¨UM}KŽ Èd²?HðË ¨UMLłUNð W|e}K$ù« n×Bë „d?²² ¨sÞuë ¨W|d?B*« n×?Bë  —œU? –≈ U?N?²?}ÃU|Ë ÆÆs}MÞ«u*«Ë s?Þuë u?×½ U?N?}KŽ V−| U?Ä qÁ√ ÈœRð W}½UD|d³Ã«  UDK ë XF «œ U?L ¨UMŽ ŸU bë ¡VFÐ XKI²Ý« bÁ W|—UL?F²Ýô« n×Bë XÂdðË vKŽ U??C|√ v¼ qL?% r?K X×?²??Ý« U?N?²??}à U| qÐ ¨s|d??²?N?²?? Î *« ZL??Në U¼œuMł sŽ qÞU??³ÃUÐ ¡u? Ð Á—cMð rÃË ¨tÂd?% W}?Hš bÌ|√ ÊQÐË ¨¡U?L¼bë sÄ t½QÐ t?LN?²ð rÃË ¨ vÐ_« ÈdB*« VF?Aë Ò s}??(« ÊU??ŠË ¨s?Äeë U??N??}KŽ ‰U?Þ v²Ã« tM?ÞË VÃUD* VC???Gë vKŽ d??L??²??Ý« u?¼ «–≈ »«c??Fë ÆåUNI}Iײà vÃ≈ s}?|d??B*« l b?ð Ê√ b|dð qłd?ë U??N|√ bÌ|√ È√ò ∫vÁb??? q}??ŽU??L???Ý≈ vÃ≈ t??¦|b???Š t??łËË ¨d|“uë U??N|√ d?}?Að ¡U??L¼œ È√ vÃ≈ rŁ øb?³??F?²? ?*« rNÃö?I?²??Ý«Ë ¨WÐuK *« rN??²|d?×Ð W??³ÃUD*« øW?³KDë d?}?ž Á«uKÐ „d?% ô sÞuë Ê√ sEð q?¼ øW?³KDë ·u?H? v «u?Ýb½« b?Á rN½√ vŽbðË ©≤¥®ÆåøtK}³Ý v b¼U& Ê√Ë ¨UNMÞË V% Ê√ v UNIŠ ¡UL¼bë vKŽ dJMð q¼ ∫sÞuë U|UCIÐ iNMð ô v²Ã« W}KÁ_«  UÄuJŠ vKŽ Âu−Në Î ∫U¦ÃUŁ Ác¼ sŽ V²?J}à —ËbMÄ œU??Ž ¨XL?Bë W??ÝU?}??Ý q «ËË ¨WDK? ë vÃ≈ vý«d?I?Më œU?Ž U??ÄbMŽ Ê≈ò ∫‰u?I| ©≤µ®åe??−?ŽË ÷u?L??žò∫Ê«uMŽ X% V²? ÆÆs?Þuë `ÃU?B?Ä —b??Nð v²Ã« W?ÝU??}? ë Ê√ r}?LBðË Âe?Ž v sKF?²? ¨WÝU?}? ë W?×{«Ë W|u?Á W?ŽU−?ý W?ÄuJŠ vÃ≈ W?łUŠ v œö?³Ã« rŁ ¨ÎôË√ —U?L?F?²Ýô« s?Ä hK ?²ð vJà pÃ–Ë ¨vÃËbë œU?}?(« nÁu?Ä ·u?Áuë  —dÁ b?Á d?B?Ä lÄ l UM*« ‰œU³?²Ð W}I?}I(« U?N(UB?Ä oI% vJà «d}?š√Ë ¨U}½UŁ »Ëd(«  ö?|Ë VM−²ð vJà ΠΠU?L ¡vý Âu?}ë Áœb?N| ô Ècë v*UFë Âö? ë Âb? ð UL? ¨U?N ?H½ Âb? ð pÃcÐË ¨‰Ëbë W U? ÆÆq²J²Ã« ÁœbN| W?}C?Á UN?FÄ  d?IN?Ið Wł—œ v?Ã≈ U¼e−?ŽË UN?²ÝU?}Ý ÷u?LG?Ð W}ÃU?(« WÄuJ(« XK Ë b?Ià W??}MÞu?ë W??}??C??Ië W??ÄuJ(« pK?ð ZÃU??Fð Ê√ sÄ ÎôbÐË ¨W??}?Kš«bë ‰«u??Š_« XÐdD?{«Ë ¨sÞuë ¨—UMÃ«Ë b|b?(U?Ð œö?³Ã« c?š√ ô≈ U?Nà Òr¼ ôË X×?³?? √ ¨`}?×?Bë Ãö?Fë W?}K?š«bë qÂU?A*«Ë l}D² | rÂU?Š ÒÈ√ Ê_ ªWÝU} ë v ¨”ö? ≈  «—UÄ√ UNK Ác¼Ë ¨W?}Fłdë  UF|d?A²Ã« sÝË V J?| Ê√ l}D²?? ?| ô rÂU??Š q sJ?ÃË ¨VF??Aë vK?Ž W|œU??Ä …u??Á sÄ t?|b| s}Ð U??Ä j?K | Ê√ …¡U?H? vÃ≈ ÃU?²?×| pÖ Ê_ ªW?}zU?A½ù« W?ÝU?} ?Ã«Ë Z²M*« Õö? ùUÐ t½UM¾?LÞ«Ë VF?Aë U?{— ÆåÁb}|QðË VFAë WI¦Ð l²L²Ã« sŽ ÎöC ¨…√œU³*«Ë È√dë v …√dłË ¨…“U²2 ±≤
 • 75. gÄ«uNë vÃUFë b?NF*« v vL|œU?Â_« qLFë sŽ nÁu?²| rà tMJà ¨±π¥≥ WMÝ W?FÄU'« sÄ —ËbM?Ä bL×?Ä ‰UI?²Ý« ©±® W?FÄU?' lÐU?²Ã« W}Ðd?Fë  U?Ý«—bë bN?F?ÄË ¨q}¦?L?²Ã« bN?F?ÄË ¨…d¼UIë W?F?ÄUł ¨»«œü« W?}KJà lÐU?²Ã« W? U×?BKà ÆW}ÐdFë ‰Ëbë Ʊ∑¥ ¨±∑≥’ ¨±π∂µ ¨‰öNë —«œ ¨ÊuŁbײ| ¡UÐœ√ …dAŽ ¨…—«Ëœ œ«R ©≤® Ʊ∑𠨱∑∏’ ∫oÐU ë ©≥® ¡Uł UÄ W?Fł«dÄ sJL| WÃUI?²ÝôUÐ XN²½« v²Ã« WF?ÄU'UÐ WJzUAë t²?ÁöŽ sŽ q} UH²Ã« s?Ä b|e*« W dF* ©¥® —ËbMÄ bL×?Äò t½«uMŽ —uD ë Ác¼ W³ðUJà ‰UIÄ W?Fł«dÄ pÃc sJL|Ë ¨±π± ≠ ±∏∑’ …—«Ëœ œ«R? »U²Â v Æ≤∞∞≤ W}½u| ¨u|UÄ a|—U²Ð Ÿ«bÐ≈ WK−Ä v —uAMÄ åbŠ√ ÁdÂc| ô vMÞË q{UMÄ Æ±π¥µØ∑Ø≤∂ ¨ÈdB*« b uë …b|dł ¨s− ë ‚ULŽ√ sÄ ∫‰UIÄ ©µ® Æ≤≤∞’ ¨»U²JKà WÄUFë W|dB*« W¾}Në ¨vÐœ_« bIMë v  «¡«dÁ ¨—uHBŽ dÐUłÆœ ©∂® Æ≤≤±’ ¨oÐU ë ©∑® Ʊπ∂¥Ø±≤ر¥ ¨WÝU} ÃUÐ ÔXKG²ý« «–U* ∫‰UIÄ ¨nÝu}ë“Ë— WK−Ä ©∏® q$ u¼Ë ¨±π∞πر∞Øπ v bÃË vL?N? e|e?Ž —u?²?Âbë d?ŽU?AÃ«Ë vÝU?}? Ã«Ë vH?×?BÃ«Ë v½u½U?Ië u¼ ©π® ‚u?I(« f½U? ?}à vKŽ ‰Ë_« œ«R W?F?ÄUł sÄ qB?Š U?ýUÐ WF?L?ł vLN? Âö ?ëb³?Ž d}?³Jë Èb? uë VDIë œU?ŽË Æf|—UÐ sÄ ±π≥∏ WMÝ Êu½U?Ië v? Á«—u²?Âbë v?KŽ qB?ŠË ¨å±π≥± WMÝ W?}Ðd?Fë W?GKë v ò »«œü«Ë ±π¥¥ WMÝ vÄuJ(« qL?Fë sÄ ‰U?I?²Ý« r?Ł ¨WDK²<« r?ÂU;UÐ WÐU?}MKà Îö?}?ÂË qL?F}à ±π¥≤ WMÝ d?B?Ä vÃ≈ „—UýË ¨W?}ÝU} ë tðôU?I0 Èd³Jë b uë n×? vLN e|eŽ ÈdŁ√ Æ…U?ÄU;«Ë W U?×BÃ«Ë WÝU}? Kà ⁄dHðË ÊU*d³?ë qšœË W|b uë WF?}KDë v «Î“—UÐ «u?CŽ ÊU ÆW?Ä_«  u Î Ë Èd?B*« b uë v WÐU?²Jë —ËbMÄ bL?×Ä vLN? e|eŽ bNA?²Ý« ÆW|b Ë ÊuJð Ê√ q³?Á W|dBÄ W}MÞË t?} tH?Á«uÄ X½UÂË W}ÃU?L'« …dz«œ sŽ ±πµ∞ WMÝ ÆU|UCIë ÈbŠ≈ v WF «dLKà tI|dÞ v u¼Ë ±πµ≤صر v iÄUž …—U}Ý ÀœUŠ v Ʊπ∂≠ ±πµ’ ¨ÊuŁbײ| ¡UÐœ√ …dAŽ ©±∞® Æ±π¥’ ¨oÐU ë ©±±® Æ±πµ’ ¨oÐU ë ©±≤® Ʊπ∂’ ¨ÊuŁbײ| ¡UÐœ√ …dAŽ ©±≥® Ʊπ¥∏Ø∂Ø≤∞ ¨Œu}Aë fK−Ä v W|bŽUB²Ã« Vz«dCë ¨WÄ_«  u …b|dł ©±¥® Æ≤≤≥ ¨≤≤≤’ ¨vÐœ_« bIMë v  «¡«dÁ ©±µ® Ʊπ∑’ ¨ÊuŁbײ| ¡UÐœ√ …dAŽ ©±∂® Æ≤∞∞ ≠ ±ππ’ ¨oÐU ë ©±∑® Ʊπ∏’ ¨oÐU ë ©±∏® Ʊπ∂¥Ø±≤ر¥ ¨WÝU} ÃUÐ XKG²ý« «–U* ¨nÝu}ë“Ë— ©±π® Ʊπ¥µØ±±Ø±∂ ¨ÈdB*« b uë …b|dł ©≤∞® Ʊπ¥µØ≤Ø≤¥ v d¼UÄ bLŠ√ —u²Âbë ‰U}²ž« VIŽ …—«“uë WÝUz— vý«dIMë vÃuð ©≤±® Ʊπ¥∂Ø≤ر∞ ¨ÈdB*« b uë …b|dł ©≤≤® Ʊπ¥∂Ø≤Ø≤≥ ¨ÈdB*« b uë …b|dł ©≤≥® r¼—cM|Ë ¨rN?²?}MÞË Õd?−| ¡«—“uë f?}z—Ë ¨s}|d?B*« ÊuK²?I| e?}K$ù« ∫‰U?I?Ä ¨Èd?B*« b? uë …b|d?ł ©≤¥® Ʊπ¥∂Ø≤Ø≤≤ ¨—u³¦Ã«Ë q|uÃUРƱπ¥∏Ø¥Ø≤¥ ¨WÄ_«  u …b|dł ©≤µ® ±≥
 • 76. ‫‪‬‬ ‫‪:  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﻥ "ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ" ﻋﻥ "ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ"، ﻗﺩﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺩﻨﺎﻩ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻤﻬﻤـﺔ‬ ‫ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻋﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴـﺩ‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺩﻡ ﻋﻥ "ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ" ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺴﻘﻭﻁﻬﺎ.. ﻭﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ "ﻤﺎ‬ ‫ﻫﻨﺎﻟﻙ" ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻔﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻤﺅﻟﻔﻬـﺎ ﻱ‬ ‫ﺠﺭﻴﺩﺓ "ﺍﻟﻤﻘﻁﻡ" ﻭﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ "ﻜﺎﻥ ﻭﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺁﺨـﺭ ﻴﺸـﻴﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤﻘﻘﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺸﻐﻠﻨﻲ ﻫﻭ "ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ".‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻤﺸﻐﻭﻻ ﺒﺈﻀﺎﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻅﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ. ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻋـﻥ ﺒﺤﺜـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤل ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜﺸﻑ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻠﻪ. ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺴﺎﻩ. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.. ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ..‬
 • 77. ‫ﻴﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ.‬ ‫"ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٣٦٩١ ﻨﺸﺭﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﻤﺠﻠ ‪‬ﺍ ﻴﻀﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺩ ﺠﻤﺎل‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، ﻭﻀﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﻨ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ.‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺼـﻭﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻨﺴﺨﻬﺎ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻬ ‪‬ﺎ"‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ ﻫﺩﻓﻪ ﻭﻏﺎﻴﺘﻪ.‬ ‫"ﺭﺍﺠ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺃﻥ ﺃﻀﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨـﺹ ﺍﻷﻓﻐـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻭﺤﺩﻫﻡ. ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﺨﺹ ﻋﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ".‬ ‫ﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﻬﺎ. ﻜﻴﻑ ﺩﺨل ﻤﺤﺎﻓﻠﻬﺎ. ﻭﺍﺭﺘﻘـﻰ‬ ‫ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ.. ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﺎﺠﻤﻬﺎ.‬ ‫ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ:‬ ‫"ﻟﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺘﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﺴﻨﺔ ٣٦٩١ ﻋـﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤـﺎﻕ ﺒﺈﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل. ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ٢٢ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٩٣١ ﻫــ )ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـﻕ ١٣ ﻤـﺎﺭﺱ‬ ‫٥٧٨١( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﺨﻁﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴل.‬ ‫"ﻴﻘﻭل ﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺴﺔ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺒﻠﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ‬ ‫ﺴﺒﻌﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﺴﻨﺔ، ﺒﺄﻨﻲ ﺃﺭﺠﻭ ﻤﻥ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﻥ ﻓﻼﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺃﻋﻨﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻭﺍﻟﺯﻟل ﻤﺼﻭﻥ ﻴﻤﻨﻭﺍ ﻋﻠﻲ، ﻭﻴﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺒﻘﺒـﻭﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭ، ﻭﺒﺈﺩﺨﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻤﻔﺘﺨﺭ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻡ ﺍﻟﻔﻀل.‬ ‫ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺒﻠﻲ.‬ ‫ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻁﻐﻥ ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻨﻴﺔ ﺩﺨﻠﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻴﻥ، ﻭﺒـﺩﺃﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )٣٦٨١ ـ ٩٧٨١( ﻭﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ٨٦٩١ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺤﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺤﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒـﺎﻟﻌﺭﺵ، ﺃﺴـﺘﺎ ﹰﺍ‬ ‫ﺫ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻤﺤﻔل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ".‬
 • 78. ‫ﻭﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل. ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻘـل‬ ‫ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﻨﺼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﺴﻲﺀ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘـﺎﺀ..‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻗﺒل ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻠﻊ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل. ﻭﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.‬ ‫"ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﻊ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻜﺎﻥ ﺠﺭﺃﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺯﻤﺎﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻓﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﺘﻁﻭﻉ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﻨ ‪‬ﺎ ﻭﺘﻘﺭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻟﻠﺨﺩﻴﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ )ﺘﻭﻓﻴﻕ( ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻭﻋﻀﻭ ﻤﺤﻔﻠﻪ، ﻭﺘﻌﺒﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﺒﻴﻪ.." ﺜﻡ ﻴﻘﻭل ﺸﻠﺵ:‬ ‫"ﻭﺒﻌﺩ ﻁﺭﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ )ﺃﻏﺴﻁﺱ ٩٧٩١، ﺘﺸﺘﺕ ﺇﺨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺴـﻭﻨﻴﻭﻥ، ﻭﻟـﻡ ﻴﺒـﻕ‬ ‫ﺴﻭﻯ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺤﻠﻴﻡ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،‬ ‫ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺨﺼﻤﻬﻡ )ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل(.‬ ‫ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻭﺩﻟﺕ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻭﻴﺒـﺩﺃﻫﺎ ﺒﻬـﺎﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻭﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ:‬ ‫"ﻨﻠﻤﺱ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺴﻤﻭ ﺤﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻷﺴﺘﺎﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨـﺎ‬ ‫ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ )ﻜﺘﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻋﺎﻡ ٣٨٨١ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ(.‬ ‫"ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ )٩٤٨١ ـ ٥٠٩١( ﺃﺨﻠﺹ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻷﺴﺘﺎﺫﻩ ﺍﻷﻓﻐـﺎﻨﻲ )٧٢٨١ ـ ٧٩٨١(.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻁﻭل ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺴـﻴﺭﺓ ﻷﺴـﺘﺎﺫﻩ‬ ‫ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻁﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ. ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻭﻫﻭ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺃﻫﻤﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺭﺓ".‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ:‬ ‫"ﺒﻘﻴﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺒﺄﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻀـﻡ ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻷﻓﻐـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻪ. ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔـﻭﻅ ﺒﻤﻜﺘﺒـﻪ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻫﻭ ٤٢ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٤٨٨١. ﻭﻗﺩ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﺤﻭل‬ ‫ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺍﻟﻭﺜﻘﻰ". ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻗﺩ ﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨـﺭ ٢٨٨١ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﻨﻠﻤﺱ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ )٣٨٨١( ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺇﻋـﺯﺍﺯ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻷﺴﺘﺎﺫﻩ.‬ ‫"ﻤﻭﻻﻱ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺤﻔﻅﻪ ﺍﷲ ﻭﺃﻴﺩ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ".‬
 • 79. ‫ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺃﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺃﻜﺘﺏ ﺇﻟﻴﻙ، ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻙ، ﺼـﻨﻌﺘﻨﺎ‬ ‫ﺒﻴﺩﻴﻙ، ﻭﺃﻓﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩﻨﺎ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻨﺸﺄﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻴﻙ ﻋﺭﻓﻨـﺎ ﺃﻨﻔﺴـﻨﺎ،‬ ‫ﻭﺒﻙ ﻋﺭﻓﻨﺎﻙ، ﻭﺒﻙ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ".‬ ‫ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻋﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻴﻘﻭل ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺸﻠﺵ ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ:‬ ‫"ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺜـﻡ ﺃﺼـﺒﺢ ﺼـﺤﻔ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺸﺎﻋ ‪‬ﺍ ﻭﻤﺤﺎﻤ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺘﻭﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺸﺭﻕ" ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ، ﺜﻡ ﻋﻤل ﻤﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ "ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ" ﺒﻌﺩ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻁﺭﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، ﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺴﺠﻥ ﻭﻨﻔﻰ‬ ‫ﻤﻊ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻓﺸل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻔﺎﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.. ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﻭﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻪ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒـﺩﻩ‬ ‫ﻭﺴﻌﺩ ﺯﻏﻠﻭل ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭ ﺒﻌﺩ ﺭﺤﻴـل‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ـ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ـ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ، ﻭﻴﻭﻀﺢ‬ ‫ﻷﺴﺘﺎﺫﻩ ﻤﻭﻗ ﹰﺎ ﺒﻠﻐﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻤﻪ، ﻭﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺠﺭﻴﺩﺓ "ﺍﻷﻫـﺭﺍﻡ" ﻤـﻥ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ.‬ ‫ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﻤﺅﻟﻑ ﻜﺘﺎﺏ "ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ" )ﺒـﺎﻜﻭﺭﺓ ﺇﺼـﺩﺍﺭﺍﺕ"‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ( ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻟﻪ ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓـﺔ" ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ!(.‬ ‫"ﻟﻤﺎ ﻋﺯل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺎﻡ ٩٧٨١ ﻭﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﻟﺤﻕ ﺒـﻪ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤـﻭﻴﻠﺤﻲ ﻭﻋﻤـل‬ ‫ﺴﻜﺭﺘﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻪ، ﺜﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﻟﻪ ﻏﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ" ﻟﻠﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﻏﺭﻴﻤـﻪ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻏﺎﺯﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻟﺒﺙ ﺃﻥ ﻨﺸﺏ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭل ﻭﺍﻟﺴـﻜﺭﺘﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ" ﻓﺎﻓﺘﺭﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٥٨٨١ ﻭﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﻠﺢ‬ ‫ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺘﺭﻙ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻌﺯ ‪‬ﺍ ﻤﻜﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ.. ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺃﺼﺩﺭ ﻜﺘﺎ ‪‬ﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ"، ﻓﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻤـﺎ‬ ‫ﺒ‬
 • 80. ‫ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻋ ‪‬ﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻌﺎﺩ ‪‬ﺎ ﻟﻪ، ﺜﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻕ" ﻓـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻅل ﻴﻭﺍﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻋﺎﻡ ٦٠٩١ ﻋﻥ ٢٦ ﻋﺎ ‪‬ﺎ".‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﺼﺎﺤﺏ "ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ" ـ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ـ ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﻭﻋﺎﺵ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﺩﻩ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﺫﺓ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺠﻭﺩﺕ.‬ ‫ﻭﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ "ﺫﻜﺭ ﺒﻠﻨﺩﻥ ﺇﻥ ﺠﻭﺩﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺸـﺭﻁﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺜـﻡ ﻴﻘـﻭل‬ ‫"ﺩﺭﺱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺠﻭﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ، ﺜﻡ ﻋﻴﻨﻪ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺩﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻸﻭﺒﺭﺍ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻬﺎ ﺴﻨﺔ ٩٦٨١، ﻭﻗﺩ ﺃﻟﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﻴﺌﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﺼـﺭ،‬ ‫ﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﻨﻔﻲ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ، ﻭﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﻓﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺼﺭ ﺴـﻨﺔ‬ ‫٥٨٨١، ﻭﻋﻤل ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﺔ ٧٩٨١.‬ ‫ﺃﺭﺴل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺠﻭﺩﺕ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻵﺴﺘﺎﻨﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ٧٢ ﺃﺒﺭﻴل ٥٨٨١ ﻭﻫﻲ ﺭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﻴﻭﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺁﺨﺭ ﻟﻸﻓﻐـﺎﻨﻲ ﻭﻫـﻭ ﺃﺩﻴـﺏ ﺇﺴـﺤﻕ‬ ‫)٦٥٩١ ـ ٤٨٨١( ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺄﺨﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺇﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ.‬ ‫ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ "ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻱ" ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻨﺩﻴﻡ ﻜﺘﺎﺒـﻪ "ﺍﻟﻤﺴـﺎﻤﻴﺭ"‬ ‫ﻀﺩﻩ ﻭﻀﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺴﻤﻪ "ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻬﺩﻯ".‬ ‫ﻭﻴﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﺇﻨﻪ "ﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﺼﺎﺼﻴﻥ )ﺍﻟﺠﻭﺍﺴﻴﺱ( ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻟﻌﺏ ﺩﻭ ‪‬ﺍ ﻤﺩﻤ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﺒﺎﺭﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ".‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫"ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻱ ﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻟﻸﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ.. ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻠﺵ.. ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ.. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺯﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻨﺨﻭﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﺭﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻴﺏ‬ ‫ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺘﺎ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻋـﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀـﻭﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺼﺤﺎﺏ ﺩﻋﻭﺘﻪ.‬ ‫"ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺸﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺭﺤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺴﺘﺎﻨﺔ ـ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﺃﺨﻴ ‪‬ﺍ ـ ﻓـﻲ ﺃﻭﺍﺌـل ﻴﻭﻟﻴـﻭ‬ ‫ﺭ‬ ‫٢٩٨١، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.. ﻗﺒل ﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ".‬ ‫***‬
 • 81. ‫ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺕ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺸﻠﺵ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ، ﻭﻜﻨﺕ ﺃﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺌﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻫﺩﺍﻨﻲ ﻜﺘﺎﺒﻲ "ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ" ﻭ"ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ" ﻭﻗﺎل ﻟﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻨﻪ ﻤﺸﻐﻭل ﺒﺠﻤﻊ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻀـﻴﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻭﻟﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.‬ ‫ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ.. ﺘﺭﻯ ﻫل ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﻠﺵ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻀﻴﻑ ﻭﻫل ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺸـﺭﻫﺎ‬ ‫ﻗﺒل ﺭﺤﻴﻠﻪ ﻋﻥ ﺩﻨﻴﺎﻨﺎ.. ﻭﻟﻌل ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﻁﻭﻁﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠـﺎﺩ.. ﺘﻨﺘﻅـﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﻨﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺭ.. ﺘﺭﻯ ﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋـﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ ﻟﻠﻌﻠﻤـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﻠﻴﻥ؟‬
 • 82. W «—œ U{dë WOM √Ë VCGë WOM √ …d¼“ bO ë WOMž_« rÃUŽ v UNŁbŠ√ v²Ã« WH? UFë …—u¦Ã« bFÐ ±π≤≥ ÂUŽ v g¹Ë—œ bOÝ qŠ— 5L$ ⁄ËeÐ b?NAð ¡UMGÃ«Ë vIO?Ýu*« WŠUÝ X½U? ¨tKOŠ— bFÐ X?Áuë pÖ v ÆWOMÞuë Æ»U¼uëb³Ž bL×ÄË Âu¦K Â√ ÆÆWLIë u×½ ULNI¹dÞ ‚d³Ã« WŽd Ð ÊUIA¹ s¹b¹bł …d¼UIKà vM ¢Ëež ¢WOKLFÐ XÄUÁ b?Á ¨ÍdB*« n¹dë VKÁ sÄ WÄœUIë Âu¦K Â√ X½U W?×K ÄË ¨ÊU?(_«Ë  U?LKJë sÄ WMI?²Ä …b¹b?ł  «—U?O²?šUÐË ¨tà qO?¦Ä ô e?−?FÄ  u?BÐ lDI?MÄ vŽU??L?²? ł« ¡U??ÂcÐË ¨W?O?M¹bë b??O?ýU½_«Ë `?O?ý«u??²Ã« ¡UMž v? WK¹uÞ W¹dŁ …d??³? Ð Êu?C?ž v ¨«cJ¼Ë ÆrKŽË W? U?IŁ sÄ UN?ðU U?Ä ÷u?Fð Ê« vKŽ »√œË —«d? UÐË ¨d?OEMë W¹bN*« …dOMÄ ¢¡UMGë WJKÄ ¢Ë ¢»dDë W½UDKÝ ¢XŠ«“√ bÁ Âu¦K Â√ X½U ¨qzöÁ  «uMÝ ÆWLIÃUÐ  œdH½«Ë ¨bLŠ√ WOײ ¢s¹dDIë WÐdDÄ ¢ “ËU&Ë ¨UNýdŽ sŽ 5Ð qIM²?ë sÄ …d?O?³? …d?³? š V ?²?« b?Á »U¼uëb??³?Ž b?L?×?Ä ÊU? ¨X?Áuë fH½ v ÊUÂË Æ¡UMGÃ«Ë vIO?Ýu*« ‰u √ rKF²¹ v «bNł ‰cÐË ¨ UO?Šd *« v ¡UMGÃ«Ë Õ—U *« d?ŠUÝ  u?BÐ ŸUD²?Ý«Ë Æ…dýU?³?Ä g¹Ë—œ bO?Ý sÄ d?O¦Jë rKF?²¹ Ê« tà ÕUð√ b?Á tEŠ qJ¹ ô rŽœË W¹U?ŽdÐ Ë ¨WOzU?MžË WO?IO?ÝuÄ ¢ U?ÝU³?²?Á«¢Ë ¨ «d¹uDðË ¨ «b¹b&Ë ¨q¼c?Ä ±
 • 83. W?L?Á vÃ≈ b?F?B¹ Ê« ¨d?O?³? vŽU?L²?ł« ¡U?ÂcÐ U?C¹√Ë ¨wÁu?ý b?L?Š« ¡«d?F?Aë d?O?Ä√ sÄ ÆtÐ ‚U×Kë sŽ sÄeë pÖ vÐdDÄ —U³Â e−ŽË ¨¡UMGë Â√ X½U??ÂË ô« ¨ U?OMOŁö??¦Ã« b?I? Ž qD¹Ë vC??IM¹  U?OM?¹d?A?Fë b??I?Ž bJ?¹ rà ¨«cJ¼Ë «c¼ vK?Ž öþË ¨vI??O?Ýu?*«Ë ¡UMGë ‘d??Ž vKŽ U??FÐdð b??Á »U¼uëb??³? Ž b?L? ×? ÄË Âu??¦K ÆWOÃU²Ã« œuIFë ‰«uÞ ‘dFë v²ŠË g¹Ë—œ bOÝ qOŠ— cMÄ «b¹b%Ë ¨sÄeë pÖ v WOMÞuë WOMž_UÐ qŠ ÈcÃUÄ ÆøuOÃu¹ …—uŁ ÂUOÁ W?O?Mž_« ‰U?Š bð—« ¨œu??I?Ž WŁöŁ sÄ »d??I¹ U* È« ¨…d?²? Hë pK𠉫uÞ t½« Àb??Š Ècë vÃu?ÄU?(« Áb?³?Ž sÄ“ fH½ vÃ≈ ‰U?(« bð—« ÆÆ¡«—uë vÃ≈ Êd?Á n?B½ u?×½ vÃ≈ W?OMÞuë s¹d??O? ³Jë 5?ÐdD*«Ë ¨œ«Ë v W??OЫd??Fë t?ð—uŁË VF??Aë ÊU?? U??ÄbMŽ ÊU??L? ¦? Ž b??L? ×? ÄË Ædš¬ œ«Ë v ¡UMGë WŠUÝ vKŽ 5MOLON*« t??²?³? Fà Ècë q¼c?*« —Ëbë l³DÃUÐ X?H?A? ²?« b??Á v½UD?¹d?³Ã« ‰ö??²? Šô« WDKÝ X½U?? XÁuë pÖ v Ɖö?²?Šô« v?KŽ VF?Aë …—uŁ v g¹Ë—œ b?O?Ý b¹ vKŽ W?O?MÞuë W?OMž_«  U??L? ?OKF?? ²Ð U¼d¹b?ð X½U?? Æw½u?? —U??Ä W??Âd?? ý U¼d¹b?ð v²Ã« W??Ž«–ù«  Q?? A½ b??Á X?½U?? ÆUO½UD¹dÐ v WÝUO Ã«Ë ÂöŽô« …eNł« sÄ …dýU³Ä  UO uðË Ác¼ Èd¼“_« »U?N?¹« d?O?³Jë vŽ«–ù« b? d?¹ ¨¢ÊU? ½ô« ¡UMÐ v W?Ž«–ù« ¢t?ÐU?²? v ÊU?? v½u??—U??Ä u¹œ«— v? vzUMGë ÃU?? ²½ô« Ê« ‰u??I¹ ÆWÃôbÃ«Ë v?MF*« W??GÃU??³Ã« W?EŠö*« ÊuJOà —«d?J²Ã«Ë q¹uD²?Ã«Ë j*« »uKÝ« t??O? V?KG?²?¹ Ê«Ë ¨X ?²Ã« »U??×D U?Ð UÞËd?A? Ä sÄ q vKŽ v?MG*« W?L?O?Á uKFð ÊQÐË ¨XÁË sÄ W?OM?ž_« t?Ád?G?²? ð U?Ä —«b?I?Ä vKŽ d?ł_« oOOC?²Ã  UŽu³D*« Êu½UÁ v  «—uE;« sÄ W?HzUÞ l{uð ÊQÐË ¨s×KÃ«Ë rEMë vHÃRÄ Æ5HÃR*« vKŽ ‚UM)« Ê√ ÊËœ sLŁ ÈQ?Ð Ë qJý ÈQÐ ¨‰u??% Ê« b¹dð v½UD?¹d?³Ã« ‰ö??²? Šô«  UDKÝ X½U?? Ædš¬ ÈdOš l¹bÐ Ë√ dš¬ g¹Ë—œ bOÝ œułuë vÃ≈ dNE¹ j*«Ë  U¼ü« sÄ W??OÃU?)« W¹—UMë v?½U?ž_« pKð ¡UMGë r?ÃU?Ž vÃ≈ œu?Fð ô√ b¹d?ð X½U? ƒU dë  UIKÞ UL UNIKD¹ bOÝ aOAë ÊU v²Ã«Ë q¹uD²Ã«Ë ≤
 • 84. b??O? Ý q³??Á U??Ä b??N? Ž vÃ≈ v?I? O? Ýu*«Ë ¡UMGÃU?Ð œu??Fð Ê« b¹dð ‰ö??²? Šô«  UD?KÝ X½U?? ÆÀbŠ UÄ u¼ j³CÃUÐ «c¼Ë Æg¹Ë—œ WOMž_« UNðbNý v²Ã« …œdKà vÝU?Ý_« ôË bOŠuë V³ ë u¼ «c¼ sJ¹ rà ¨«c¼ lÄË ¨vI?O?Ýu*«Ë ¡U?MGë WK U?Á «bzU?Á ¨»U¼u?ëb?³?ŽË Âu?¦K Â√ Ê« Èd¼u?'« V³? ?ë ÆW?OMÞuë Ætà ¡UMGÃ«Ë ¨dBIÃUÐ WIKFÄ W¹«b³Ã« cMÄ UL¼—UE½√ X½U d?B¹Ë ¢¡«d?Ä_«Ë „uK*« »dD?Ä ¢VIKÐ «b?O?F?Ý WK¹uÞ …d?²?H?à qþ b?Á »U¼uëb?³?Ž ÊU? ¢»U¼uëb³Ž sÄ qF?ł bÁ vÁuý bLŠ« ÊUÂË ÆtðU½«uDÝô W¹U?Žbë v tÐ dšUH¹ Ê« vKŽ ÆÂuIë WOKŽË ÊUOŽ_«Ë  «uýU³Ã«  «dNÝË vÃSOà ¡UOŠù ¢bL²F*« vLÝdë »dD*« ¡U? Ä v Âu?¦K Â√ X³¼– ¨±π≥∑ ÂU?Ž uOÃu¹ v WDK ?ë ‚Ë—U pK*« vÃuð U?ÄbMŽË ¢wÁuý bL?Š« …bOBÁ ¨t?²OýUŠË tðd?Ý√Ë ‚Ë—UHà XMžË ¨s¹bÐUŽ dB?Á vÃ≈ ÂuOë fH½ ÆÍ«d Kà W?OLÝdë t³?ýË vÃË_« WÐdD*« v¼ `³Bð ·uÝ ÂuOë pÖ cMÄË Æ¢d?¼bë bOŽ ÆpKLKà ¡UMGë vKŽ UNFÄ W UMÄ v qšb¹ Ê« »U¼uëb³Ž ‰ËU×¹ ·uÝË q ËË ÆwÃu??ÄU??(« d??B? Ž v?Ã≈ W??OMÞuë W??OMž_U?Ð ¡UMGë U??³D?Á œU??ŽË ¨…œdë XŁb??Š Æö¼cÄ «bŠ s¹bNFë 5Ð tÐUA²Ã« ÆønO sJÃË æææ ÕöHë WAOŽ U¼ö×Ä g¹Ë—œ bO?Ý qOŠ— cMÄ …b²?L*« …d²Hë v W?OMÞuë WOMž_UÐ XKŠ Èd³?  U J½ ÀöŁ Âu?¦K Â√ U?NO? XFÐdð v²Ã« …d?²?Hë v¼Ë ¨UÄU?Ž 5ŁöŁ u?×½ È√ ¨u?OÃu¹ …—uŁ ÂU?OÁ v²?ŠË ÆvIOÝu*«Ë ¡UMGë ‘dŽ vKŽ »U¼uëb³Ž bL×ÄË ÊuLC*«  «– W?OMÞuë WOMžúà U³¹d?Ið qÄUJë t³ý »UO?Gë v XK¦9 vÃËô« W JMë v W½u?×D*« …d?OI?Hë nz«uDÃ«Ë  U?¾?Hë Ê«eŠ√Ë Âu?L¼ sŽ d?³?Fð v²Ã« È√ ¨wŽU?L²?łô« sÄ «d?O?³? U?Ł«dð „dð g¹Ë—œ b?O?Ý Ê« nO? UM¹√— ÆU??NMÄ v½U?Fð v²Ã« rÃU?E*«Ë lL?²?:« sŽ d??³?ŽË U??Nà vMžË ô« l?L?²? :« nz«uÞ sÄ W??HzUÞ „d??²¹ rà t½√ nO??ÂË ¨w½U??ž_« Ác¼ ≥
 • 85. ÆUNÄô¬ ô ¨vIO?Ýu*«Ë ¡UMGë WK U?Ià »U¼uëb³?ŽË Âu¦K Â√ …œU?OÁ qþ v Ë ¨bN?Fë pÖ ‰«uÞ ÆfJFë b?$ UM½« qÐ ¨V ?×? «c¼ fOà ÆqO?³Ië «c?¼ sÄ …bŠ«Ë W?OMž√ vKŽ d?¦?F½ œUJ½ ¨lL?²?:« v …d?OI?Hë  U?I?³DKà d*« lÁ«uë n¹eðË qL?& Ê« ‰ËU?% …d?O?¦Â v½U?ž√ b?$ ƉU¦*« «c¼ »dC½ Ê« jI vHJ¹Ë ÆÊUOŠ_« iFÐ v p×CÄ qJAÐË b?ý√ sÄ Êu½U??F¹Ë ¨W¹—e?Ä W¹ËU?ÝQ??Ä U?ŽU?{Ë√ Êu?A?O? F¹ Êu¹d?B*« Êu?Šö??Hë ÊU? WKÄUF0 ÊuJð UÄ t³ý« WKÄUFÄ …dO¦Â ÊUOŠ« v ÊuKÄUF¹Ë ¨ŸUDÁô« qþ v rKEë Ÿ«u½« v vMG¹ ¨ W?I?¦Ã« vN?²M0Ë ¨»U¼u?ëb³?Ž b?L?×?Ä b?−MÝ ¨ŸU?{Ë_« Ác¼ qþ v Æb?O?³?Fë ∫…dONAë t²OMž√ tÄö √ bŠ« Õ«dÐ ÷—√ vKŽ ⁄dL²¹ ÆÆÆÕUðdÄ t³KÁ sLDÄ ÆÆÆÕöHë WAOŽ U¼ö×Ä vJÃË Æ t?²?OMž√ ‰UO?š ÆƉU?O?)« v ô« rNà œu?łË ô 5ŠöHà v?MG¹ »U¼uëb?³Ž ÊU? vKŽ d?B¹ ¨»U¼uëb³?Ž Âö? « Ãd ?Ä ¨.d b?L?×Ä ÊU? ¨WOÃU?O?)« …—uBë Ác¼ qL?²Jð vKŽ dB¹ ÊU ÆtK rÃUFë v ULMO ë a¹—Uð v U0— tà qO¦Ä ô U³O−Ž U¾Oý qFH¹ Ê√ ¢ÂU?L×?²Ý« ¢W?OKL?Fà UI?³? Ä lC? ð Ê√ V−¹ rKO?Hë v dNE?ð …dIÐ Ë« W?ÝuÄU?ł È« Ê√ fH½ qF?H¹ ÊU?ÂË Æ…—u? Ë WK?Š vNЫ v rKO?Hë v d?NEð v Êu?ÐU?BÃ«Ë ¡U*UÐ W?H?¦JÄ ¢…—u? ¢Áu??A?²ð¢ô v? «c¼ ÆÆ W?Á«dÐ W??F?Äô d?N?Eð vJà U?N?KO? ? GÐ —U?−? ý_« lÄ TAë ÆÕöHë UNO ¢⁄dL²¹ ¢w²Ã« ¢Õ«d³Ã« ÷—_« Ècë ‰U??(« sŽ ¨UJ×??C?ÄË ¨U??O?Ä«—œ «b??O? ? & X½U?? ¨¢Õö?Hë W??A?O? Ž U¼ö?×? Ä ¢ ÆtÄuL¼Ë VFAë sŽ ‰UBH½« sÄ WOMž_« tOë XK Ë Æ¡«œ_«Ë s×Kë Èu² Ä vKŽ X½UJ ¨WOMÞuë WOMž_UÐ XKŠ v²Ã« WO½U¦Ã« W JMë UÄ« t?F?Ä U?N?OM?G¹Ë ¨g¹Ë—œ b?O?Ý U?N?OMG?¹ ÊU? v²Ã« …—œU?Në W?OMÞuë ÊU??(_« pKð XÐU?ž ÆdŽUA*« ZłRðË WÝULŠ o b²ð X½U v²Ã« ÊU(_« pKð ÆVFAë d?? B? Ž vÃ≈ ¨W?? OM?ÞË v½U??ž√ U?? N½« ÷Ëd?? H*« sÄ v?²Ã« pÖ v U?0 ¨w½U??ž_«  œU?? Ž ƉU¦*« «c¼ jI »dC½ Ê« vHJ¹ Æq¹uD²Ã«Ë j*«Ë V¹dD²Ã« 5Ä ¢UN?LÝ« W?OMÞË WOMž√ »U¼uëb?³Ž vMž ¨±π¥≥ ÂUŽ v «b¹b?%Ë ¨sÄeë pÖ v ¥
 • 86. ÈbMł sŽ Àb?×?²ð vN? ¨WKOL?łË W?I?OÁ— U?NðU?LKÂË W?OMž_« …dJ Æ¢…d?C?šU¹ ÈbMŽ p¹“ ÆsÞuë sÄ È« ¢…d?Cš¢t?²?³O?³?Š sÄ ÊuFë b?L?² ¹ Ê« b¹d¹Ë W?Âd?F*« Ê«bO?Ä vÃ≈ V¼«– nO? ¢U?C¹« U?NðU?LK sÄË ÆƢʫb?O?LKà `¹«— U?½«Ë …dEMÐ vKŽ Èœu?ł ¢ö?¦?Ä U?NðU?LK sÄ ∫«cJ¼ WOMž_« vMž »U¼uëb³Ž sJà Ƣ‰Uł— UMŠ«Ë tÃUł— v²³O³Š ÷—√ ÈeG¹ Æ¢»—««««UŠ« `¹««««— U½«Ë ¢ö¦Ä œœd¹ Ê« vÃ≈ ÆÆ¢…d{««Uš U¹ Èb½«««UŽ p¹«««“ 5OÄ vKŽ tMJà ơU?šd²?Ý« WÃUŠ v X½«Ë tÐ l²?L²? ðË tà »dDð s×K öO?Lł s×K?ë ÊU t?? ?I?¹dÞ v Ë U?¹dJ? ? ? Ž U¹“ Èb?ðd¹ ÈbM?ł Áœœd¹ ÊU?Ð oOK?¹ UM?( sJ?¹ rà 5I?? ?O?ë t?? ?łË ÁbM ð Ê« t?²?³O?³?Š sÄ b¹d¹Ë W?ÄU−?OÐ Èbðd¹ b?Š«uÐ oOK¹ UM( Èd?Š_UÐ ÊU? ÆWÂd?F?LKà ÆoOLŽ Âu½ v bK ¹ v d¹d ë vÃ≈ Âö Ð qB¹ Ê« vÃ≈ cLK²?²¹ rà t½Q ÆÆ¢w½u?—UÄ ¢WI¹dÞ vKŽ ¢…d?CšU¹ ÈbMŽ p¹“ 5Ä ¢vMž »U¼uëb?³Ž UNOë XN²½« v²Ã« WÄUFë ÕËdë v¼ Ác¼ X½U? ÆU¾Oý tMÄ rKF²¹ Ë« g¹Ë—œ bOÝ b¹ vKŽ ÆWOMÞuë v½Už_« VKž√ ÊU(√  U?? JM?ë d??³? « v¼ v²Ã«Ë ¨W??O?MÞuë W??OM?ž_« U??NÐ XOMÄ v?²Ã« W??¦ÃU??¦Ã« W?? ?JMë U??Ä« öÄU? ÊuJ¹ œUJ¹ ôUB?H½« XKBH?½« UN½« vN ¨p?Kð …œdë WKŠd* vÝUÝ_« b?O ?−²Ã«Ë ÆW−łQ²*« WOMÞuë t²ÂdŠË VFAë ÕUH sŽ æææ °vMN²¹Ë ‚Ë—U gOF¹ W¹dB*« W?OMÞuë WÂd(« nÁu²ð rà ¨w{U?*« ÊdIë sÄ  UOMOFЗ_«Ë  U?OMOŁö¦Ã« ‰«uÞ bN?ýË ÆwÝUO? ë œU ?HÃ«Ë vŽUL?²łô« rKEKà W?C «dÃ«Ë —d?×²Ã«Ë ‰ö?I²ÝôUÐ W?³ÃUD*« ÆÂU ł  «—uDðË UŁ«bŠ«  «cÃUÐ  UOMOFЗ_« bIŽ  «d¼UE*« Xłd??šË ¨W?Ä—U?Ž W?O? ³?F?ý W?{U??H?²½« v ‰U?L?F?Ã«Ë W?³KDë W?Âd??Š XFÃb½« ÆW¹d(«Ë ¡ö'UÐ VÃUDð ¥∂ ÂUŽ ‰«uÞË ¥µ ÂUŽ dš«Ë« cMÄ …býU(« ÊuDI ¹ ¡«bN?Aë ÊUÂË ¨»d(« vÃ≈ œuM'« V¼–Ë ¨5D K »d?Š pÖ bFÐ X³A½ Y¹b(« b?ŽUBðË Æ…b?ÝUHë W?×KÝ_« W×?OC? —U³š√Ë „—U?F*«  «—uDð lÐU²¹ V?FAÃ«Ë µ
 • 87. W?Âd??Š pÖ —U?L? ž v  Q??A½Ë ÆW?³? ÁU?F?²?*« U?NðU??ÄuJŠË W?OJ?K*« œU? ? sŽ lL?²? :« v Æ—«dŠ_« ◊U³Cë …UMIë ÊbÄ v XKF²ý« bÁ W×K *« WO?³FAë WÄËUI*« X½U ¨±πµ± ÂUŽ qŠ UÄbMŽË Ɖö²Šô«  «uÁ b{ sÄ ¨»U¼uëb?³?Ž bL?×?ÄË Âu¦K Â√ ¨X?Áuë pÖ v vIO?Ýu*«Ë ¡UMGë U?³DÁ ÊU? s¹√ ÆøWH UFë  «—uD²Ã«Ë À«bŠ_« Ác¼ b?O? Ž ÆÆd?B? Ië  U??³?ÝUMÄ q? vO?% v²Ã« v?¼ Âu?¦K Â√ Ê« «b??OKIð `?³? √ b??Á ÊU? W?OMžQÐ qDð Ê« vKŽ ’d?% X½U? W?³ÝUM?Ä q v Ë ÆÕ«d _«Ë ¨”u?K'« bO?ŽË ¨œö?O*« U¹ ÆÆqOMë ŸuЗ U¹ ÆÆq?OMë pOKÄ U¹ ÆÆd¼bë b?O?Ž ÆÆpKLKà U?NO½U?ž√ XI? bð «cJ¼Ë Æ…b¹b?ł Æ«cJ¼Ë ÆÆ‚Ë—UHë bÃuÄ ÆÆœ—uë Ê«Ë√ ÆÆwJOKÄ U¹ ÆÆd−Hë —u½ Õô ÆÆÕËdë W−NÐ pK*« ÊU?ÂË ¨wK¼_« ÈœU?Më W?I¹b?Š v vMGð Âu?¦K? Â√ X½U? ¨±π¥µ u?O½u¹ ≤∏ v Ë ∫ œœ—Ë ¨¢bOFë WKOà U¹ ¢tà XMž Æ«d{UŠ ‚Ë—U bOFë vÃSOà tKOO×½Ë ÆÆÆvMN²¹Ë ‚Ë—U gOF¹ pÖ cMÄ `?³?B? ²Ã ¢‰U?LJë ÊU??A?O?½ ¢» Âu?¦K Â√ v?KŽ ‚Ë—U? rF½√ q?H?(« W¹U??N½ v Æ «dOÄ_« sÄ dO¦Â q¦Ä UNK¦Ä ¢WLBFë W³ŠU ¢XÁuë ‰ö²Šô« qOŠdÐ W³ÃUDÄ dłUM(« uKFðË VCGë  «d¼UE0 Ãu1 Ÿ—UAë ÊU 5Š ∫wÃU²Ã« u¼ tKFHð Ê√ Âu¦K Â√ —ËbI0 UÄ vBÁ√ ÊU ¨—d×²Ã«Ë bMŽ vðQðË ¨¢w³?KÁ «uKÝ ¢Èd?³Jë vÞU?³M Ã«Ë vÁu?ý b?L?Š« W?Fz«— vMGð X½U? 5Š ZCð W??ŽU??Ië X½U?? ÆÆ¢UÐö??ž U?O?½bë c?šR?ð sJÃË ÆÆÆwML??²ÃUÐ V?ÃUD*« qO½ U??ÄË ¢∫XO??³Ã« ÆbO&Ë XO³Ã« bOFð Âu¦K Â√ X½UÂË ÆÆoOHB²ÃUÐ U?Ä vB?Á√Ë ¨U?N?ðË—– v W?OЫd?Fë …—u?¦Ã« X?½U? 5Š tKF?H¹ vÃu?ÄU??(« ÊU?ÂU?Ä fH½ Æ¢5HBMÄ U¹ ‰bFë 5 ¢vë vðQ¹ UÄbMŽ bO−¹Ë bOF¹ Ê√ u¼ tKFH¹ Ê« lOD² ¹ ¨U¼d?N?ý√ sÄ  U?OMž√ W??F?C?³Ð pKLKà vMGð b?Á ÊU? ¨t?³?½U?ł sÄ »U¼uëb?³?Ž b?L?×?Ä qÝ—√ ¨‰U?LJë ÊU?A?O½ vKŽ Âu?¦K Â√ X?KB?Š 5ŠË Æ5łU?²Ã« …œu?A½√Ë ¨pK*« …œu?A½√ ¨i — d?B? Ië sJà ƢpOÐ ¢v?²?Š Ë√ ¢U?ýUÐ ¢VI?KÐ t?OKŽ rFM?¹ v d?B?Ië v?Ã≈ ¡UDÝuë ∂
 • 88. ÆVCGÃ«Ë ¡UO²Ýô« sŽ «dO³Fð pKLKà ¡UMGë sŽ »U¼uëb³Ž nÁuðË Ædš¬ œ«Ë v ¡UMGë WK UÁ «bzUÁË ¨œ«Ë v WOMÞuë t²ÂdŠË tŠUHÂË VFAë ÊU ʖ« sÄeë pÖ v? ‚Ë—U? pKLKà »U¼u?ëb?³?ŽË Âu?¦K? Â√ ¡UMž sŽ Êu?F? «b?¹ s¹cë iFÐ ôË U??³¹d??ž sJ¹ rà «c??NÃË ¨VF??Aë s?Ä UÐu?³? ×? Ä UJK?Ä  «d?²? Hà ÊU?? ‚Ë—U?? Ê« ÊuÃu??I¹ U?N?O? ÊU? v²Ã«  «d?²?H?ë Ê« pÖ ÆjI? U?Oze??ł `O?×? «c¼Ë Ætà U??OMG¹ Ê√ UM−?N? ²? ?Ä …d²Hë v «c¼ `B¹ ô 5I?Oë tłË vKŽË ¨…dOBÁ  «d?² X½U ¨WO³?FAÐ vE×¹ ‚Ë—U ÆuOÃu¹ …—uŁ Ÿôb½« v²ŠË  UOMOFЗ_« sÄ v½U¦Ã« nBMë v WH UFë ¡U?? O? ?²? ?Ý« —U?? ¦? ?Ä ÊU??  v?MÞuë q?L? ?Fë W?? ŠU?? Ý sŽ »U?? O? ?G?ë «c¼ Ê« `{«u?ë sÄË sÄ ÊËb?¹d¹ «u½U??  ¨W??³? ?I? (« pK?ð v ”UMë ÆX?Áuë pÖ v s?¹d??O? ?¦Jë ÊU?? −? N? ?²? Ý«Ë ÆÈd³Jë WOMÞuë À«bŠ_« lÄ öŽUH²¹ Ê« s¹dO³Jë ULNOÐdDÄ W?OC?Ië Ác¼ tO? gÁUM¹ ¨XÁuë pÖ v «b?¹d ôU?IÄ V²J¹ »U?¼uëb³?Ž b$ «c?Nà ÆUN²ÄdÐ WOCIë h K¹Ë qÄQ²Ã« oײ ¹ ‰UIÄ u¼Ë Æ«b¹b% æææ °°„œö³Ã s( v³MÃ«Ë Æ—uB*« WK−Ä tðdA½ «b¹d ôU?IÄ »U¼uëb³Ž bL×Ä V²Â ¨±π¥∏ d³?L²³Ý ≤¥ a¹—U²Ð ÆW?³?O?−?ŽË W?³¹d?ž  U?³KÞ ÂU¹_« Ác?¼ rN?C?FÐ vMÄ VKD¹ ¢∫wÃU?²Ã« u?×?Më vKŽ ‰U?I*« √bÐ ŸuÞ t?ł«e?Ä Êu?³? ×?¹ Ècë ÊUMHë ‰ËUM²?Ä v U?N½√Ë oO?I?×?²Ã« WKN?Ý U?N½uME¹  U?³KÞ ¨”uHMë v —UMë qF?Að WOÝU?LŠ U½U(√ rNà rE½√ Ê√ vM?Ä Êu³KD¹ ÆÆÆt𜫗«Ë rN𜫗« …uIë W?ÄËUI?Ä vKŽ W¹—cë qÐUMIë ôË l «b*« ôË  «dzUDë Èu?Ið ôË ¨UÂœ ‰U?³'« „bðË Æ¢UN¦F³ð v²Ã« ÆÆÆ ¢∫‰uI?O ¨¢W?³O?−Fë W?³¹dGë  U?³KDë ¢Ác¼ sÄ W¹d ? ë v »U¼uëb³?Ž vC1Ë v²?Š  UÁdD?ë v ÊËdzUÝ r¼Ë U¼Ëœœd?¹ Ê√ vHJ¹ bO?ýU½√ rNà Ãd?š√ Ê√ vMÄ Êu?³KD¹ Æ¢qÐUMÁË l «b??Ä ÊËœ Êu?B?(« —U?NMð v²?ŠË ¡UM?Ž d?O?³? ÊËœ —U?B?Ä_« rN?ÄU??Ä√ `²?HMð ∑
 • 89. ÆÆ¢∫ö?¦?Ä ‰u?I¹ ÆW?−?Š sÄ d?¦?Â√ ‚u? ¹Ë ¡ôR¼ ¡«—¬ ÁdE½ W?N?łË s?Ä ¨»U¼uëb?³?Ž bMH¹Ë q¼ ÆÆøÊU?? (_« sÄ Êu?Kë «c¼  «cÃU?Ð U½√ vM?Ä Êu??³?KDð «–U* p?¾ÃË√Ë ¡ôR?? Nà ‰u?? Á√ U½√Ë «b?Š√ Ê√ -√dÁ q?¼ ÆÆø·UM _«Ë  UÝU?I*« lO?L?ł vKŽ ÊU?(√ qLF?Ä Êu?Â√ Ê√ ÊËb¹dð s×K¹ Ê√ s×Kë ÂöŽ√ sÄ UL¼«uÝ Ë√ s uN²OÐ Ë√ ÊUÐuý vÃ≈ …dÄ  «– VKÞ ”UMë sÄ s( v³MÃ«Ë ∫s u?N?²O?³Ã «uÃU?Á q¼ ÆÆ°øö?¦Ä U?O?ÝË— «u×?²?H¹ vJà U¼œœd¹ Ê√ vHJ¹ W?FDÁ Æ¢°øUNð—Uł ËeGà UNF b² ”uHMë v ”UL(« YF³ð WFDÁ „œö³Ã v —Ëb?¹ W??O?MÞuë v?½U??ž_« Ác?¼ q¦0 »U?¼uëb?? ³? ?Ž Êu?? ³ÃUD¹ s?¹cë sJ?¹ rà l³D?ÃUÐ q ƫdšUÝ V²ÂUÄ u×½ vKŽ Ê«bK³Ã« Ëe?GðË ÊuB(« jI ð ·uÝ t½U(√ Ê√ rN½U¼–√ lÄ qŽU?? H? ²ðË v?MÞuë ÕU??H?Jë V«uð ÊU?? (√ u¼ ‰Ë_« rNÐd?DÄ tÐ Êu??³?ÃUD¹ «u½U??  U??Ä t?F?Ä vMžË ¨vMž U?ÄbMŽ ö?¦?Ä g¹Ë—œ b?O?Ý ÆsÞuë U¼b?NA?¹ v²Ã« W?LO? ?'« À«b?Š_« ÊU?(_« Ác¼ Ê√ b?Š√ s¼– v ôË tM¼– v sJ?¹ rà ¨W?OMÞuë t½U?(« sÄ  U?¾*« VF?Aë W?ÂdF?Ä sÄ «¡eł WÞU? ?³Ð ÊU(_« Ác¼ X½U? ÆÊuB?(« jI? ð Ë√ Ê«bK³Ã« ËeGð ·u?Ý ÆrKEë l —Ë ‰öI²Ýô«Ë —dײë qł√ sÄ tŠUH v VFAë WO?CIë v ‘UIMë »U?Ð oKG¹ Ê√ vKŽ tÃUIÄ v »U¼u?ëb³Ž ’d?×¹ ¨‰UŠ W¹√ vKŽ «c¼ t?C? — —d?³ð œdë q³?Ið ô W?G?Ä«œ W?−?Š ÁdE½ W?N?łË sÄ v¼ W?−?Š Âb?I¹Ë ¨U?N?²?ÄdÐ b?? I?à ÆÊU?? (_« sÄ ÊuK?ë «c¼ »UЗ√ s?Ä X K? ¨pÖ lÄË ¢∫‰u?? ?I¹ ÆÊU?? (_« sÄ Êu?Kë oOÁd?ë u'« «c¼ v vF?Ä v½U(√ XýUŽË Æ¡Ëb?NÃ«Ë WŽbÃUÐ r? ð« oOÁ— uł v? XAŽ —U?³?ł s×K?Ð UJŽ `²? v r¼U?Ý_ «c¼ Èu?ł s?Ä ÃËd?)« œË√ ôË ÆV(«Ë ‰U?L?'« 5РƢ—U½ tK —U²Ð WI?OI(« v tà V? ×¹Ë ÆWŠ«d? Ë Õu{uÐ WO?CIë »U¼uëb³?Ž l{Ë «cJ¼ ¨UÄu?LŽ v U?×? {«Ë ÊU? Ƃb?Bë ÊuJ¹ U??Ä b?ý√ tM v³?×?Ä l?ÄË t? ?H½ lÄ U?ÁœU?? ÊU? t½√ sÞuë a?¹—Uð v WK U??H?ë …d?²? H?ë pKð v ÊU??(_« Ác¼ q?¦?Ä ¡U?MGà t??C? — Ê√ ÊU??O? ³ð »UЗ√ sÄ t½√ d?³?²F¹ WÞU? ?³Ð sJ¹ rà ƗU?O²?š« sŽË ÂUð vŽË sŽ ÊU? W?OMÞuë t?²Âd?ŠË ÆUNAOF¹ v²Ã« ¢¡ËbNÃ«Ë WŽbë ¢WÃUŠ sÄ Ãd ¹ Ê√ b¹d¹ sJ¹ rÃË ¨ÊU(_« Ác¼ bÁË ÆrýUGë ‰ö²?Šô« vKŽË dBIë vKŽ WLIMÃ«Ë ¨VC?GÃUÐ vKG¹ ÊU VFAë sJà ∏
 • 90. …Ë—cà «b?O? ?& ¨±πµ± ÂU?Ž È√ ¨u??OÃu¹ …—u?¦Ã oÐU?? ë ÂU?Fë ÊuJ¹ Ê√ ·Ëd?Eë  ¡U?ý WO?³FAë W?ÄËUI*« X½U? ÆWOMÞuë t²?ÂdFÄË V?FAë sŽ vIO?Ýu*«Ë ¡UMGë U³DÁ ‰U?BH½« VJðd¹ ‰ö²Šô«Ë ¨ÊuDI ¹ ¡«bNAë ÊU ÆÆ…UMIë ÊbÄ v XFÃb½« bÁ WKÝU³Ã« W×K *« ÆWÝU Ã«Ë »«eŠ_«Ë dBIë œU ô« ”UMKà Y¹bŠ ôË ¨—“U:«Ë `Ыc*« ¢b?O?A½ tà vMG?ðË ¨pKLKà  ö?H?Š ÀöŁ vO?O?% Âu?¦K Â√ X½U? ¨ÂU?F?ë pÖ fH½ v Ècë ¢oO?? Ádë u??'« ¢sÄ ÃËd??)« i? d¹ ‰«“U??Ä »U¼uëb??³? ?Ž ÊU??ÂË Æ¢pK*« tK?ë kH??Š s( v³?MÃ«Ë ÆÆÆ¢t½Ëb??ýUM¹ s¹c?ë ¢p¾ÃË√Ë ¡ôR??NÐ ¢n ? ²? ¹ ‰«“U??Ä ÊU??ÂË ¨t??O? gO??F¹ ÆÁdO³Fð V Š ¢„œö³Ã ÊS? ¨«c¼ l?ÄË Æ…d?²?Hë pK?ð v W?Fz«— W?OM?ÞË v½U?ž√ »U¼uëb??³?ŽË Âu?¦K Â_ ÊU?? b?ÁË WOMÞuë g¹Ë—œ bOÝ v½Už√ 5ÐË UNMOÐ «dO³Â ÊU ‚—UHë æææ sJÃË ÆÆWFz«— WOMÞË v½Už√ v²?ŠË g¹Ë—œ b?O?Ý qO?Š— b?FÐ W?OMÞuë W?OMž_« U?NÐ XOM?Ä v²Ã« W? JMë sŽ Y¹b?(« v¼ Âu?¦K Â√ Æ»U¼uëb³?Ž b?L×?ÄË Âu¦K Â√ ÊQ?ý sÄ ö?OKIð vMF¹ ô ¨u?OÃu¹ …—uŁ ÂUO?Á ÆtKë t?LKF¹ q³I?² ?Ä vÃ≈Ë t ¹—Uð q v? …bÃU)« tð—œË vÐd?Fë ¡UMGÃ«Ë vIO?Ýu*« ÃUð vIO?Ýu*«Ë vÐdFë ¡U?MGë tà s¹b¹ Ècë cHë Èd?I³?Fë —UIO?Ýu*« «c¼ u¼ »U¼uëb?³ŽË 5F?³Ý sŽ b¹e¹U?Ä œ«b²?Ä« vKŽ W?CN½Ë —uDð sÄ Áb?Ný U?LO? d?³Â_« qC?HÃUÐ WOÐd?Fë ÆUÄUŽ W?OMž_« —uDð W?O?C?Á ¨…œb?;« W?O?C?Ië Ác¼ sŽ Àb?×?²½ U?ÄbMŽ UM½« d?Ä_« v U?Ä q ‰UŠ W?¹« vKŽ v¼Ë ÆdÂcð Ê« V−¹ ozU?IŠ ÊU? ¨ÂuOë W?Ä“√ sÄ tOë XN?²½« UÄË W?OMÞuë ÆqFHÃUÐ a¹—U²Ã« sÄ «¡eł X׳ √ ozUIŠ Æ…d²Hë pKð v WFz«— WOMÞË v½Už« »U¼uëb³ŽË Âu¦K Â_ ÊU ¨UIÐUÝ  dý« ULÂË π
 • 91. v²Ã« ¢qOM?ë »U?³?ýU¹ ¢W?OMž√ ¨≥∂ ÂU?Ž ¢qÄ_« b?O?A?½ ¢rKO? v XMž ¨Âu?¦K? Â_ W?³? MÃUÐ ∫wÄ«— bLŠ√ UNO ‰UÁ qO'« œULŽU¹ ÆÆÆqOMë »U³ýU¹ qO³Më bBIë vÃ≈ vŽ«bë …uŽœ ÆÆÆ«u³K rJ¹œUMð dBÄ Ác¼ …b?OB?Á XMž ¨W?OÐdFë ‰Ëbë vÐËbM?* öH?Š XOŠ√˨W?OÐd?Fë WF?ÄU?'« X ÝUð U?ÄbMŽË ∫UNO ¡Uł ¨WÐËdFë sŽ V−Ž WKHŠ Â√ XFM¹« W{Ë—Ë ÆÆÆV$ …œUÝ Â√ lOÐdë d¼“ k U?Š d?F?ý sÄ l?z«dë XO?³Ã« «c¼ U?N?²¹U??N½ v d?ŽU?Aë f³?²?Á« v²?ë …b?O?B?Ië v¼Ë ∫rO¼«dЫ »dFë UN H½ ` UBð U¼u× UB ÆÆÆrJ× UBð dBÄ vMÐ sŽ Èb¹ Èc¼ ∫UNO ‰UÁ v²Ã« vÁuý bLŠ_ ¢qOMë ¢…bOBÁ Âu¦K Â√ XMž ¨pÖ bFÐË ‚bGð sz«b*« v n ÈQÐË ÆÆÆo b²ð ÈdIë v bNŽ È√ sÄ ∫rO¼«dЫ k UŠË vÞU³M ë WFz«dÐ Âu¦K Â√ XMGð ¨…eOłË …d²HÐ uOÃu¹ …—uŁ q³ÁË ÍbŠË b:« bŽ«uÁ vMÐ√ nO ÆÆÆUFOLł ÊËdEM¹ oK)« nÁË t¹b √ ÆÆÆwKŽ ÷d? sÞuë VŠ ∫WKOL'« t?²³Mž√ ¨≥≥ÂUŽ v vMž b?I ¨»U¼uëb³?Ž UÄ√ v vM?žË Æ¥± v ¢œU?N? '« b??O? A½ ¢wMžË Æ¢qO?Më U??N¹√ ¢vMž ¨≥∂ v Ë ÆwM?ŽË vŠËdРƢUMðœU½ dB?Ä ¢wMž ¨¥¥ ÂUŽ v Ë Æ¢…dCš U¹ ÈbMŽ p¹“ 5Ä ¢Ë ¢oA?Äœ …œuA½√ ¢¥≥ Æ¥µ v ¢nK)« Âô≈ ¢Ë pKð v »U¼uëb?³Fà W?OMÞË WOMž√ ±± b¹b?ײë t?łË vKŽ »U×?Ý —u²J?O vB?Š√ bÁË Æ…d²Hë rKO? v ¢sDIë ¢W?OMž√Ë ¢wM¹œË »u?³;« bKÐ vK?Ž ¢q¦Ä v½U?ž√ nO?C½ Ê√ sJL*« sÄË ÆWOMÞuë v½Už_« œ«bŽ v »U¼uëb³Fà ¢p½dJë ¢q¦ÄË ¨Âu¦K Â_ ¢…b¹UŽ¢ W?OÝU?Ý√  UEŠö?Ä „UM¼ sJÃË ÆW?Fz«—Ë WKOL?ł v½U?ž√ Èd½ UL? v¼ v½U?ž_« Ác¼ q ∫wK¹ UÄ UNL¼√ qFà v½Už_« Ác¼ vKŽ U¼ƒ«bЫ sJ1 b??F? ³Ã« U??³?¹d??Ið ö??ÄU?? UÐU??O? ž v?½U??ž_« Ác¼ sŽ »U??ž ¨U??IÐU?? Ý  d??ý√ U??L?  t½√ ∫ôË√ ±∞
 • 92. l³DÃUÐ ÆU?N?Äu?L¼Ë lL?²?:« v W½u?×D*« …d?O?IH?ë  UI?³Dë ‰U?Š W¹Ë«“ sÄ vŽU?L?²?łô« ‰U?:« «c?¼ v g¹Ë—œ b?O? à qzU??Në À«d?²Ã« U½d??Âcð «–« »U??O?Gë «c¼ W??Š«b? `C??²ð ÆjI  «uMÝ fLš u×½ v tŽbЫ ÈcÃ«Ë UNð«—uDð lÄ qŽU?H²ðË WOMÞuë W?Âd(« V«uð  UOMž√ vKŽ d?¦F½ œUJ½ ô UM½√ ∫UO½UŁ Ë√ √d?I½ r?à UM½√ œb?Bë «c¼ v ö??¦?Ä XHK*« sÄ Æ…d??²?Hë pKð v W??H? U?Fë U??NŁ«b?Š√Ë U??N?O? ÊËd¼UE²?*« ÊU? ¨ U??OMO??FЗ_« U??Nðb?N? ý v²Ã« W??³? šU?B?ë  «d¼UE*« Ê√ lL?? ½ …—uŁ v ‰U?(« ÊU U?LK¦?Ä »U¼uëb?³Ž Ë√ Âu?¦K Â_ W?OMž√ sÄ UFD?IÄ Ë√ W?OMž√ ÊËœœd¹ Æg¹Ë—œ bOÝ v½Už√ ÊËœœd¹ ÊËd¼UE²*« ÊU UÄbMŽ ±π Ác¼ U??NMŽ d??³? Fð v²Ã« W??OMÞuë v½U??F*« Ê√ ¨W??O? ÝU?Ý_« W?þu?×K?*« v¼ Ác¼Ë ∫U?¦ÃUŁ uŽbð Ë√ ¨…œb×?Ä nÁ«uÄ sŽ d³Fð ô ¨W?OÄuLFë ÊuJð U?Ä bý√ WÄUŽ v½U?FÄ v¼ v½Už_« Æø«–U* Æ Æ…œb×Ä nÁ«u* WÄuJ×Ä X½U XÁuë pÖ v »U¼uëb³?ŽË Âu¦K Â_ WOMÞuë v½Už_« Ê√ u¼ V³ ë ÆtEH% Ë√ tC — dO¦ð Ë√ ¨ÂUEMë VCGðô√ u¼ vÝUÝ« —U³²ŽUÐ ±±
 • 93. v d Äh Âö WK — WðU×ý bL×Ä s Š .— Èœ«bŽù« v½U¦Ã« nBë ‰Ë_« qBHë ©‰Ë_« bNA*«® „UM?¼ b??Š«Ë V½U?? ł v ‚bM?Hë ¡ôe½ —«ËeÃU?Ð W??¾? ?OKÄ …d¼U?? Ië v d?? O? ³? ? ‚bM W?ÃU?? Æq−Ý tFÄ —UÁËË W³O¼ Ë– qł— WÃUBë qšb¹  UO²HÃ«Ë »U³Aë sÄ WŽuL−Ä Êu?LKFð rJ?KÂË WKŠdë vKŽ ·d?A?ÄË W?ŠU?O? ë …—«“Ë »Ëb?MÄ Âœ¬ –U?²?Ý_« U½√ ∫qłdë U¹ r²½√Ë rÃU?Fë ‰Ëœ l?O?L' X?½d?²½ô« WJ³?ý d?³?Ž W?ŠU?O? ë …—«“Ë U?N?²?LE½ …ezU?ł U?N½√ √b³½ ·u?ÝË WOŠU?O ë d?BÄ oÞUMÄ lOL?' …—U¹“ sŽ …—U³Ž v?¼Ë UNÐ -e sÄ »U?³ý rJÄU??Ä√Ë s¹d??šxà t?? ?H½ n?¹d?F? ²Ð Âu??I¹ Ê√ rJMÄ q v?KŽË Ê«u?Ý√Ë d??B? Á_« …—U¹eÐ ÆWKŠdë ¡b³Ã œ«bF²Ýöà ÊU²ŽUÝ ±
 • 94. ©Êu K−¹ »U³Aë® ÈbKÐ d?B?Ä s?Ä e¹e?Fë b?³?Ž bÃU?š U½√ ¨v? ?H½ n¹d?F?²Ð √bÐQ?Ý »U??³?ý U¹ U?O¼ ∫bÃU?š ÆÎUÄUŽ ±∑ ÈbMŽË tKà bL(«Ë ÂöÝ v gOFðË WzœU¼Ë WKOLł tKà bL(«Ë ÆbÃUš UN dŽ ÈbKÐË ÎUÄUŽ ±µ ÈbMŽ dBÄ sÄ XŠbÄ …dOÄ√ U½√ ∫…dOÄ√ ÈbKÐË ÎU? ÄU??Ž ±∑ ÈbMŽ W??OJ¹d??Ä_« …b?×? ²*«  U¹ôu?ë sÄ ÊuJ ? HKO??ł „UÇ U½√ ∫„U?ł Æ«bOł UN½u dFð Æ«d²K$« ÈbKÐË ÎUÄUŽ ±∂ ÈbMŽ v×UAð  d³Ã√ U½√ ∫ d³Ã√ ÆÎUÄUŽ ±∏ ÈbMŽ U¹—uÝ sÄ bL×Ä ÂU Ð U½√ ∫ÂU Ð ÆU ½d ÈbKÐË ÎUÄUŽ ±π ÈbMŽ «u ½«d «eOà U½√ ∫«eOà UÄUŽ ≤∞ ÈbMŽ UO½U³Ý√ sÄ Ë“uð—« Ëb½U−OÝ U½√ ∫Ëb½U−OÝ ÆÎUÄUŽ ±π ÈbMŽ ÊUÐUOë sÄ u½u−¹Uð uJO U½√ ∫uJO ÆÎUÄUŽ ±∂ ÈdLŽ UO½U*√ sÄ bO³Ý œuł U½√ ∫œuł ÆÎUÄUŽ ≤± ÈbMŽ W¹œuF ë sÄ ÈbLŠ_« e¹eFë b³Ž U½√ ∫e¹eFë b³Ž ÆÎUÄUŽ ≤≤ ÈdLŽ UOÝË— sÄ „dOÐ Êuł ∫Êuł ÆÎUÄUŽ ±∑ ÈbMŽ sLOë sÄ œuL×Ä WÃU¼ ∫WÃU¼ ÆÎUÄUŽ ±µ ÈbMŽ 5D K sÄ dÂUý 5ÝU¹ U½√ ∫5ÝU¹ ÆÎUÄUŽ ±∏ ÈbMŽ UOI¹d ≈ »uMł sÄ sJOÐUÄ Ë—U¹ U½√ ∫Ë—U¹ ÆdBÄ …e¹eFë U½bKÐ œö³Ã« qLł√ v rJÐ Îö¼√ ∫…dOÄ√Ë bÃUš æææ v½U¦Ã« bNA*« vÃ≈ rNI¹dÞ v V½Uł_«Ë »dFë »U³Aë sÄ WŽuL−Ä tÐ r { fOÐuð√® Æ©…dOÄ√ pŠUC¹ „UÇ ¨dBÁ_« WM¹bÄ ¡«dL ë W¹—u(« UN²¹√ ö¼√ ∫„Uł ø„Uł U¹ b¹dð «–UÄ ∫…dOÄ√ ≤
 • 95. Æ¡«dL ë W¹—u(« UN²¹√ pÃULł vMHDš bIà ∫„Uł ÆUNK¦Ä —√ rà ÂöJë vKŽ …—bÁ „bMŽ X½√ ∫©WJŠU{® …dOÄ√ Æ¡UÁb √ `³B½ Ê√ v p¹√— UÄ ∫©UJŠU{® „UÇ ©bÃUš r¼¬—® øv² U¹ qFHð «–UÄ ∫©U³{Už® «bÃUš øX½√ p½Qý UÄË ∫„Uł ÆUM¼ sÄ ÈbF²Ð« …dOÄ√ ∫bÃUš ÆUNÂdð«Ë …dOÄ√ sŽ bF²Ð« ∫„Uł Æv½QýË vMÂdð«Ë vMŽ bF²Ð« X×LÝ uà bÃUš ∫…dOÄ√ ÆpNłË vKŽ p²FH ô≈Ë …dOÄ√ U¹ ÈbF²Ð« pà XKÁ ∫bÃUš ÆUM½QýË UMÂd²ðË UMŽ bF²³ð rà Ê≈ pÐd{QÝ Ècë U½√ ∫„UÇ pÖ VKÞ sÄ X½√ p½√ v² U¹ «bOł dÂcð ∫©U³Cž qF²ý« bÁË® ∫bÃUš ©—U−Aë v √bÐË tNłË vKŽ „UÇ bÃUš lH ® ÆÆUHÁuð øÊöFHð «–UÄ ∫·dA*« ÆÍbOÝ U¹ …dOÄ√ WI¹UCÄ ‰ËUŠ bIà ∫bÃUš Æ5KOÄe qÄUF²½ …dOÄ√Ë U½√ ÈbOÝ U¹ tÁbBð ô ∫„UÇ ÆUNKOÄ“ ÊuJð Ê√ b¹dð oŠ ÈQÐ ∫bÃUš U¹ X½√Ë W?O?½UŁ …d?Ä …U?²? È√ W??I¹U?C?Ä ‰ËU?% ô „U?Ç ¨ÊUMŁô« U?L?²½√ U??H?Áuð ∫·d?A*« ÆtÐdCð ô sJÃË và qÁË ‰UFð ÎU¾Oý qF «–≈ bÃUš ©t½UJÄ vÃ≈ œd q lł—® æææ YÃU¦Ã« bNA*« ©rN dž ÂUÁ—√ ÊËdE²M¹ »U³AÃ«Ë ‚bMHë uNÐ v ® ≥
 • 96. ZÄU½dÐ √b?³¹ r?Ł W?Š«dKà  U?ŽU?Ý ÀöŁ rJÄU?Ä√ d?B?Á_« WM?¹b?Ä v rJÐ ö¼√ ∫·d?A*« ƉU³I²Ýô« nþuÄ bMŽ rJ dž ÂUÁ—√ WKŠdë Ê√Ë Èd?Ä√ vÃË ÊuJ?ð Ê√ ‰ËU?% ô «b?O?ł vMF??L?Ý« bÃU?š ∫©bÃU?) W? ?ÄU¼® …d?O?Ä√ Æwà ÷dF²ð ôË vÃUŠ v vMÂdð√Ë vÃUF √ vKŽ vM³ÝU% pOKŽ k UŠ√ Ê√ ‰ËUŠ√ U½√ …dOÄ√ ∫bÃUš pÖ pMÄ b¹—√ ô U½√ ∫…dOÄ√ È√ sÄ pOK?Ž k U?Š√ Ê√ vK?Ž pI?Š sÄË v?²?š√ p½Q?? pKÄU??Ž√Ë v²?I¹b?? X½√ ∫bÃU?š pà ÷dF²¹ Ê√ b¹d¹ dOIŠ Æ¡UÁb √ `³B½ sà „Uâà X{dFð «–≈Ë o(« «cNÐ p³ÃUÞ√ rà U½√Ë ∫…dOÄ√ ÆUÐd{ ULJMFÃËQÝ  «cÃUÐ dOI(« pÖ lÄ p²¹√— «–≈ ∫bÃUš ÆbÃUš U¹  «cÃUÐ „UÇ ÁdJð «–U* ∫…dOÄ√ Æ»dFÃUÐ V½Uł_« tKFH¹ UÄ vLKFð ô v²Š WLKF²ÄdOž Ë√ WK¼Uł pMþ√ ô ∫bÃUš 5K?Ý«d*UÐ Êu?? OJ¹d?? Ä_« tKF?? U??Ä u?¼ „U??âà p?¼d?? V?³? Ý X d?? Ž Êü« ÆÆÁ¬ ∫…d??O? Ä√ ÆpÄ√ rNMOÐ sÄË 5D K ‚bM v 5OH×Bë ÆvÄ√ sŽ vLKJ²ð ô ∫bÃUš Õd?'« f?H½ sÄ v½U??F¹ t½≈ qÐ pÖ v V½– t?à fOà „UÇ bÃU??š U¹ vMF??L?Ý« ∫…d?O?Ä√ Æ5OÁ«dFë Èb¹√ vKŽ UC¹√ q²Á vJ¹dÄ√ ÈbMł ÁuÐQ ø5ÃuIð «–UÄ ∫bÃUš ÊuJ¹ Ê√ b¹d?¹ ÊU? »c??N?Ä v?²? „UÇ v?zU?Áb?? √ e?Ž√ X?½√ bÃU?š U¹ v?ML?N? √ ∫…d?O?Ä√ U¹ „u?ł—√ p×?CÃ«Ë W¹d? ? ë sÄ d?¦?Â√ fOà vF?Ä tKF?H¹Ë và tÃu?I¹ ÊU? U?ÄË ÎU?I¹b? Æ«bOł vÄö v dJ bÃUš ©lЫdë bNA*«® ÈœUM „UÇ È√— ¨Î«bŠ√ dE²M¹ t½√ tOKŽ Ëb³¹Ë ËuÐU¼ b³FÄ ÂUÄ√ bÃUš nI¹® Æ©tOKŽ ¥
 • 97. dE²½« ÆÆ„UÇ ÆÆ „UÇ ∫bÃUš ÆWO½UŁ …dÄ vMÐdCð Ê√ b¹dðË vÃË_« …d*« v vÐd{ p³−F¹ rÃ√ øb¹dð «–UÄ ∫„UÇ ÆöOKÁ pFÄ Àb%« Ê√ b¹—√ ÆÆ ô ∫bÃUš ø‰uIð Ê√ b¹dð «–UÄ qCHð ∫„UÇ ø…dOÄ√ sÄ b¹dð «–UÄ và qÁ ∫bÃUš ÆbÃUš U¹ UN³% q¼ …dOÄ√ ∫„UÇ ÆUNOKŽ k UŠ√ Ê√ b¹—√Ë vð—Uł UC¹√Ë v²š√Ë v²I¹b UNMJÃË ÆÆ ô ∫bÃUš Æv²Ðdž vMŽ nH ð và WI¹b ÊuJð Ê√ ÈuÝ UNMÄ b¹—√ ô U½Q ÎU¾Oý g ð ô ∫„UÇ ÆΫdOš√ Îô«RÝ pÃQÝ√ Ê√ b¹—√ „UÇ ÆÆwM²Š—√ bIà ∫bÃUš øu¼ UÄ qÁ UO¼ ∫„UÇ ø»dFë sŽ pðdJ Ë pðdE½ v¼ UÄ ∫bÃUš ’U?? ? ý√ ô≈ œd?? −? Ä «u?? ? O?à rN½√ X d?? Ž Ê√ b??F?Ð sJÃË rN?¼d??Â√ sÂ√ r?à U½√ ∫„UÇ ÆrN²¼d 5ŽœU Ä ø–U²Ý_« …dCŠ U¹ „uŽbš ULO Ë ∫©U³{Už® ∫bÃUš ÆU½uL²K²Á rÂU½bŽUÝ UÄbFÐË UMðbŽU Ä «u³KDð rÃ√ ∫„UÇ ÆrJ H½√ rJ²Žbš s¹cë r²½√ qÐ rJMÄ …bŽU *« VKD½ sÃË rJŽb ½ rà s×½ ∫bÃUš ø‰uIð «–UÄ ∫„UÇ »d??(« dEMÄ r?Âd??N?³?¹ s¹cë r²½√Ë »d??(« V×?¹ ô rÃU?? ? Ä VF??ý UM½≈ ‰u??Á√ ∫bÃU?š Æ—UÄbë dþUMÄ ÊuIAFðË ¡UÄbë dEMÄ rJà ‚Ëd¹Ë ÆpÖ qIð ô bÃUš U¹ „uł—√ ∫„UÇ øWIOI(« v¼ Ác¼ X OÃ√ ∫bÃUš d?C? ×?²?Ä d??O?ž U??³?F?ý rJ?½√ sE½ s×½ «c¼ sÄ ÎU? ¾?O?ý r?KF½ ô s×½ ∫ô åU??O?ÂUÐò ∫„UÇ ÆWO½b*« sŽ U¾}ý rKF¹ ôË v−L¼Ë øønO U¾}ý Êu dFð ô ÆÆwM²J×{√ bIà ∫bÃUš Æwà ÀbŠ «–UÄ rKFð ô X½√ vMÁb ∫„UÇ µ
 • 98. ©W¹d Ý® vÝP*« VFý U¹ «–UÄ ∫bÃUš vÐ√ cš√ ÆU?NKÄUJÐ vðdÝ√  d?Äœ qÐ »d(« vMðdÄœ b?Ià „uł—√ vMÄ d? ð ô ∫„UÇ œu??Ž√ ·u?? Ý vM½≈ UM?à tÃU??Á U??Ä q? ¨ÎU? ³? ³? Ý «c?? Nà rKF?½ Ê√ ÊËœ WKOÃË Âu?¹ v UMM?OÐ sÄ Æ«c¼ UMÄ VKÞ sÄ u¼ VFAÃ«Ë tKÄUJÐ VFý …b$ v „—Uý√ ·uÝ vM½≈ ÆWŽd Ð ÆœË—Ë sÄ UNÃU¹Ë œË—uÃUÐ tFÄ sÄË vÐ√ qÐUI¹ ·uÝ VFAë «c¼ Ê≈ UMà qOÁË V¼– v²Ã« œö??³Ã« pK?ð qš«œ vÐ√ …U?? uÐ U½d??³? ¹ s?Ä U½¡U?ł WK?¹uDÐ X ? Oà …d??²? b??FÐË ÆUNðb−Mà X³¼c? «d??O?¦? tMÄ UMŽd??&Ë ”QJë fH½ sÄ UMÐd?ý b??Ià „UÇ U¹ Á¬ ÆÆÁ¬ ÆÆ Á¬ ∫bÃU?š ·d??Ž√ Ê√ ÊËœ d?O? B*« fH½ XÁô b??ÁË U??C¹√ ÊUJ*« «c¼ v W??H? O?×? WKÝ«d??Ä vÄ√ Æ’öš≈Ë W½UÄQÐ UNKLŽ ÈœR²Ã X³¼– UN½√ UN³½– qÂË Êü« v²Š V³ ë Æ©vJ³¹ u¼Ë t½UCŠ√ 5Ð „UÇ bÃUš cš√ ¡UJ³Ã« v ÊUMŁô« Ÿdý® æææ v½U¦Ã« qBHë ©‰Ë_« bNA*«® ©vJýu²Ã UNMÄË Ê«uÝ√ WE U; tN−²Ä »öDë fH½ qL×¹ fOÐuð√® ©»öDë U¼b¼UA¹Ë Êu¹eHOKð WýUý® ÆnÃUײë  «uÁ Èb¹√ vKŽ 5OÁ«dŽ ’U ý√ WFЗ√ q²IÄ ∫Êu¹eHOK²Ã« l¹cÄ …UMIë dOž œuł U¹ „uł—√ ∫©U³{Už® bÃUš ÆtKë «— v —U−H½« ∫dš¬ l¹cÄ sÄ W?³?N²K?Ä WK²? WO?{—_« …dJë qE²?Ý Èb?Ä È√ vÃ≈ ∫©ÎU?³C?ž qF²?ý« bÁË® bÃU?š bIà ¨»Ëd(«  ö¹Ë sÄ Êu½UF¹ dA³Ã« sÄ 5¹öÄ qEOÝ ÈbÄ È√ vÃ≈ ¨»d(«Ë —UÄbë øÂö ë s¹√ ¨UM³Fð «c¼ sÄ lAÐ√ Èd?½ s×½Ë UMÐ pÃUÐ U?L? bÃU?š U?¹ b?Š«Ë dEMÄ «c¼ ∫©U?O?ÂUЮ 5ÝU¹ ≠ ∂
 • 99. øÂu¹ qÂË WŽUÝ q Âö ë WLK vKŽ ÊuFL²−¹Ë ¨rN?CFÐ Êu³×¹ rNK dA³Ã« `³B¹ Ê√ vÃ≈ ∫Ëb½U−OÝ W¹œd? W?OÃu??¾? ?Ä X ?OÃË W?O?ŽU?L?ł W?O?Ãu?¾? ?Ä rÃU?Fë v —«d?I?²? Ýô«Ë sÄ_«Ë Âö? ÃU? ÆU¼bŠË WÃËœ U¼UM³²ð U?N½Q? W??O?{—_« …dJë `³?B?²?Ý o?I?% tÃu?Ið U?Ä q uà ¨Ëb½U??−?O?Ý U¹ Á¬ ÆÆÁ¬ ∫bÃU?š ÆWM'« sÄ Î«¡eł ÆUMK Ë bÁ UM½≈ vÃ≈ «uN³²½«Ë vH ÆÆwH rÂuł—√ ∫…dOÄ√ ÆUMÐ UO¼ Ê–≈ ∫„UÇ æææ w½U¦Ã« bNA*« ©WÁöLFë …dO׳ë v …b¼UA*« WBMÄ vKŽ vJýu²Ð l dë WD×Ä® ÆbÃUš U¹ dEM*« p³−F¹√ ∫„UÇ °°øøΫbł WIOLŽ …dO׳ë q¼ Èdð ¨ v½dN³¹ qÐ ∫bÃUš Æ—cŠ« ÆÆ bÃUš U¹ l³DÃUÐ ∫„UÇ ©qHÝ_ tÝ√— ‰eM¹ u¼Ë «c¼ ‰uI¹® qFHÃUРΫbł WIOLŽ UN½≈ ÁU¹ ∫bÃUš ©tÐ p 1 „UÇ ¨lI¹ Ê√ œUJ¹Ë e²N¹Ë t½“«uð bIH¹® Æ—cŠ« ÆÆ∫„UÇ ÆWŠU³ ë ·dŽ√ ô U½√ ¨vðUOŠ  cI½√ bIà pà άdJý „UÇ ÆÆ Á¬ ∫bÃUš ÆΫ—uN²Ä sJð ôË bÃUš U¹ —cŠ√ ÆnÃ_« …dLKà pà UNÃuÁ√ ∫„UÇ øÀbŠ «–UÄ øULJÐ UÄ ∫…dOÄ√ Æ¡vý ô ∫„UÇ ©UA¼bMÄ „UÇ vÃ≈ dEM¹ bÃUš® ÆÀbŠ Ècë sŽ bŠ_ qIð ô ∫©bÃU) ÎU ÄU¼® „UÇ ÆrOEŽ ÊU ½≈ X½√ ¨q³Á sÄ t²KF UÄ vKŽ nݬ U½√ ∫©ÎUA¼bMÄ® bÃUš ∑
 • 100. ÆwI¹b U¹ άdJý ∫©UL ²³Ä® „UÇ æææ YÃU¦Ã« bNA*« ©ÊuIÐU ²¹  Uł«—bë vKŽ »U³Aë® ÆΫbł dO¦Ä «c¼ ∫„UÇ Æ„UÇ U¹ —uN²Ð bIð ô ÆÆ—cŠ« ∫bÃUš Æ Uł«—bë ‚U³Ý v rÃUFë qDÐ U½√ vKŽ n ð ô ∫„UÇ Ò lÄ Y¹b(UÐ tÃUGA½« ¡UMŁ√ „UÇ XÄb WŽd Ä …—UOÝ  ¡Uł …Q− ® ©bÃUš Æ„««««««UÇ ∫©ÊušdB¹® ÂU ÐË bÃUš —U²Ý YÃU¦Ã« qBHë ©‰Ë_« bNA*«® ©VO³Dë qšœ ¨—UE²½ô« W dž v ·dAÄ rNFÄË »öÞ vHA² *« v ® ÆŸd³²Ã«Ë qOKײKà bF² Ä rJMÄ bŠ√ q¼ ¨Î«bł …—œU½ tÄœ WKOB v²Hë «c¼ ∫VO³Dë Æ—u²Âœ U¹ bF² Ä U½√ ∫bÃUš ©bÃUš Âœ sÄ WMOŽ cšQÐ VO³Dë ÂUÁ® ©h×Hë bFЮ ÆWKOBHë fH½ sÄ UN½≈ tKà bL(« ∫VO³Dë ÆtłU²% UÄ cš UO¼ ∫bÃUš ©Âbë WOL VO³Dë cš√® ∏
 • 101. ©`½d²¹ u¼Ë bÃUš nÁË® øbÃUš U¹ pÐ UÄ ∫VO³Dë Æ¡vý ô ∫bÃUš øpÐ UÄ qÁË bÃUš U¹ b½UFð ô ∫VO³Dë ÆnOHš —«ËbÐ dFý√ ∫bÃUš ©vŽuë «bÁU ÷—_« vKŽ bÃUš lÁË® ø—u²Âœ U¹ tÐ UÄ ∫©U−ŽeMÄ® ·dA*« ¨t??OKŽ  d?Ł√ tMÄ U¼U½c??š√ v?²Ã« Âbë W??O? L? ÂË ¨U??O? L? O½√ sÄ v½U??F?¹ t½√ Ëb??³¹ ∫VO??³Dë ÆqOÃU;« tà lCð Ê√ W{dL*« dÄ¬Ë …d−(« v tF{QÝ ©„UÇ W dž vÃ≈ ΫbÃUš W{dL*«Ë VO³Dë cš√® æææ ©w½U¦Ã« bNA*«® ©„UÇ ‚U √ ¨‰uK;« tà oKF¹Ë Âbë WOL „Uâà lC¹ VO³Dë® øbÃU) Èdł «–UÄ ∫„UÇ vÃ≈  œ√ Âbë sÄ …d?O³? WOL?JÐ pà Ÿd³ð b?I ÊU?LOL?Š ÊUI¹b? ULJ½√ Ëb?³¹ ∫VO³Dë Æp²ÄöÝ vKŽ tKà «bLŠË ¨wŽuë t½«bI ©tÃuŠ dE½Ë bÃUš ‚U √® Æp²ÄöÝ vKŽ tKà ΫbLŠ ∫„UÇ ÆqDÐ U¹ X½√ p²ÄöÝ vKŽ tKà ΫbLŠ ∫bÃUš ÆpÄbÐ và XŽd³ð p½_ άdJý ∫„UÇ ÆvðUOŠ  cI½√ X½√ ¨w½dJAð ô ∫bÃUš ÆΫbŠ«Ë `³ √ UMÄœ Ê√ Êü« È—bð√ ∫„UÇ ÆwÄœü« fM'«ÆÆ bŠ«Ë fMł Âœ rF½ ∫bÃUš π
 • 102. ÆpÖ qFHMà sJ½ rà ÂöÝË VŠ UMMOÐ sJ¹ rà uà ∫„UÇ Æ5MŁô« s×½ UM²Ä UMJà ÂöÝË VŠ UMMOÐ sJ¹ rà uà ∫bÃUš ÆUMðUOŠ v Âö Ã«Ë V(« WOL¼√ v¼ Ác¼ rF½ ∫„UÇ ÆUMK³I² ÄË UMMÄ√Ë UMðUOŠ UMà kH×¹ t½≈ ∫bÃUš ÆÂö ë UMà ÁUDŽ√ UÄ V½U−Ð »d(« UMà XDŽ√ «–UÄ ∫„UÇ ÆÂö Ð rK×¹ Ê√ tÄ√ rŠ— v u¼Ë qHDë oŠ sÄ ÊuJ¹ Ê√ vLKŠ ∫bÃUš ÆUMK¦Ä Êu׳B¹ dA³Ã« XOà U¹ ∫„UÇ ©rN¼UHý WJ×Cë uKFð® æææ YÃU¦Ã« bNA*« ©„UÇË bÃUš vHý bÁË …d¼UIÃUÐ ‚bM uNÐ v »U³Aë® ÆW½uM−Ä …dJ v rJ¹√— UÄ ∫bÃUš øv¼ UÄ ŸdÝ√ ∫œułË „UÇ ÆW½uM−Ä Î¬—UJ √ „UH bÃUš U¹ „uł—√ ∫ÂU Ð ÆbÃUš —UJ √ V×½ s×½ Æô ∫WÃU¼ ÆÎP*UÝ UNà œuŽ√ Ê√ vÄ√  bŽË bIà bÃUš U¹ „uł—√ ∫Ëb½U−OÝ …dJ ‰uI½Ë ¨—U½ v UM ?H½√ vÄd½ Ë√ ¨œUDM0 dOD½ sà UM½≈ «ËdE²½« ÆÆ «ËdE²½« ∫bÃUš ÆW½uM−Ä øW½uM:« …dJHë Ác¼ ÊuJð «–UÄ Ê–≈ ∫ d³Ã√ ÆÁbKÐ WGKÐ vMG¹ bŠ«Ë qÂË ¨Âö ë sŽ X¹dÐË√ qLFÐ ÂuIMÝ UM½≈ ∫bÃUš Æ…bOł …dJ UN½≈ ∫ÊułË «eOÃË 5ÝU¹ ©X¹dÐË√ qLFÐ «uÄUÁË ¨rOEM²ÃUÐ bÃUš ÂUÁ® Âö ë WKŠ— ±∞
 • 103. »U  rÃ_«Ë …—U (U WKI Ä »uO ÕËb2 WOÃUŽ ¨W¹e?OK$ô« sŽ W?L?łd?²?ÄË ÎU?C¹√ W¹—U?L?FÄ W?ÝbMN?Ä  u?ŽU½ W?LÞU? W¹d?B*« …d?ŽU?Aë —u?BI?à WÄU?Fë W?¾?ONë ¨W?O*U?Ž ‚U? ¬ WK KÝ sŽ å”Q?HÐ Ãu?−A?Äò Èd?F?ý vłuÃuD½« WFЗ√ U?Nà ÆåV½«—_« q²Áò  UOÁd?ý —«œ sŽ vBBÁ vłuÃuD½« rŁ ÆW U?I¦Ã« å÷—_« sÄ b??Š«Ë d??²? L? O? ²MÝ b??FÐ vK?ŽòË ål³?? √ …d??I½ò W¹d??F? ý s¹Ë«Ëœ Æå…√dÄ« n²Â ‚u òË å…d«cë v vÃuÞ ŸUDÁòË pðdA?Á jAJðË pOKŽ iIMð v²Ã« U¼bzUB?ÁË UNFÐUð√ vÃË_« U?N²ÃöÞ≈ cMÄ W?AŠË v WMðU?  UŠ«d?²Á« W?ÝbMNKà ÊU? UNà  √d?Á UÄ Âu?LŽ v Æp²?FMÁ√Ë lAÐ —U??L?F?ÄË d?AÐ s?Ä UMÄU?Ä√ Á«d½ U??Ä Ê√ ¨Ídð U?N½Q? ¨U??N?²K¾?Ý√ W??Ád?ŠË ¨…b?OB?Ië sÄ WI?ŽUBë dE²Mð X½U?J UMðUO?Š ‚d ¹ Ècë u¼ ¨W?×O?CHÃU? Áb?I? ‰U?L?²?Š« „UM¼ ÊQ?ÂË U?N?HJ¹ r?à U¼d?F?ý Ê√ Ëb?³¹ U?L? sJà U?Nðb?O?B?Á  U?FÞU?IðË  «—U?O?²š« vÃ≈ V?¼cð X½UJ Æ UMÃu?Š sÄ »«d?)« «c¼ q jÝË ¨dFAë ¨÷uF¹ ô Ècë „«– 5Ð UÄ ¨WÐU²JÃ«Ë rł«d²Ã« 5Ð UÄ W¹œułËË WOM sKF¹ U?Ä «c¼Ë ÆW??L?łd?²Ã«Ë W¹—U?L?F*« W?ÝbMNë ¨W?? “U?:UÐ Èd?G¹ Ècë „«–Ë Ècë »cF*«Ë qOL'« »U²Jë «c¼ v ’uB)« vKŽ UNð«—UO²š« sŽ UOKł ±
 • 104. nÃËË U??OMO??łd? XO??Bë W??Fz«cë W?³?ðUJë ‰u?ŠË s?Ž ÕËdë v „U?³? ²? ýô« sŽ nJ¹ ô v ¹—Uð ÷d??Ž lÄ åb?FÐ V²?Jð rà W¹«Ë—ò ∫W?OÐd??Fë vÃ≈ rłd?²?ð rà W? u?B? Á« —U?²? ? ²? —u²?Âbë tFł«— »U?²Jë «c¼ Æ»U²Jë ÂU²?š v nÃËË lÄ qO ?²Ä —«uŠË Èb?I½Ë v UIŁË »œ_« –U?²?Ý√Ë …d?O?B?Á W?B?Á VðU?ÂË rłd?²?ÄË b?ÁU½ u?¼Ë U¼–U?²?Ý√ b¹d? oO?H?ý d¼U?Ä vÐU??−? Ž≈Ë v³??Š v ÎU?Þ«d? ≈ Èb?à Ê≈ ¨rF½ Æ…d¼U??Ië W??F? ÄU??ł »«œü« W??OKJ?Ð Èe??OK$ô« ¨ U??OMO½U??L? ¦Ã« v «d??²K$« v Êu??²¹«dÐ W?M¹b?Ä v? gO?F?½ UM 5Š Æ nÃËË U??OMO??łd??HÐ ¨fJ?O? Ý …bK?³Ð nÃËË vM?JÝ —«œ sÄ »d?? IÃUÐ l?Á«uë “ËË√ d??N?½ vÃ≈ vMЫ v?M³??×?D « v²Š d?NMë pÖ Èd−Ä v  —U?Ý ¨…—U−(«Ë vB?(« sÄ Ÿ«u½QÐ UNÐuO?ł XKIŁ√ YOŠ UB?Ž UNF?ÄË ÎUŠU³? …dAŽ W?¹œU(« vÃ≈ dO?Að WŽU ë X½U? ÆWK¹uDë UN?²ÄUÁ XH?²š« Ɖ«u−²Ã« v pÖ ÊU? ¨UÄU9 dNMë p?Ö v  —«uð rŁ dNMë sŽ U?N²?OÐ qBH¹ Ècë Ãd*«  d?³Ž tÐË l³DÃU?Ð rłd?²?Ä »U?²Jë ±π¥± ÂU?Fë v ”—U?Ä d?N?ý sÄ s¹d?A? FÃ«Ë sÄU?¦Ã« Âu?Oë pKð U?NFÄ b? d½ UM ¡«dI?ë s×½Ë  uŽU½ W?LÞU …dŽU?AÃU ¨W?ŽU−?ýË WO?–  «—U²? Ä —«u?−Ð ÂuOë v²?ŠË s¹d?AFë Êd?Ië  U¹«bÐ XL?BÐ W¹dJ Ë W?OÐœ√ WÄU?Ià WKðU?Ië WKŠdë ÊU½uOë c?MÄ vŁ«d*« lOLł vŽb?²Ý« vM²KF?łË vMðd–  u?ŽU½ WLÞU ÆX?ÝËdÐË f¹uł U?N?Ð ·d?Fð rŁ nÃËË W??HÃR*«  UÐU??²? lÐU??²ð X½U? ÆW??³?Žd*« W??²?O*« p?Kð v Âu?Oë v?²?ŠË œ«d? √® UNÃu?Š sÄ lO?L' W?O?Ä«bBÃ«Ë W?OÐU?BF?ë lzUÁuë  «– W?C¹d*« U?N²?O?B ?AÐË Æ©UNłË“Ë UN²KzUŽ »«c?Ž ∆bNð X½U? W³ðUJë Ê√ ·U?A?²Â« t?OKŽ Vłu²¹ n?ÃËË  UHÃR?ÄË …UO?( l³²?²*« Ê≈ tÃË√ ¨U?NðUOŠ “«d?Þ d−N?Ã«Ë bIH?ë ÊU bIà Æ`?KHð rà UNMJà tÃU?−F?²ÝUÐ  u?LKà U¼—UE²½« WKŠ— bFÐ bOzu?HO²Ã« vL×Ð »u³?;« oOIAë  uÄ rŁ TD³Ã« Á—U?C²ŠUÐ bëuë rŁ ¨Â_« ÆUЗË√ vÃ≈ U¼—b?? qI??¦¹ ¨U¼œu?łË v? rÃU?Fë ‰U??³? ł lO?L? ł sÄ qIŁ√ Êe??(« ÊU?? …b?O? Ý nÃËË bIà UNð«– v WO½U¦Ã«Ë vÃË_« ÊUÐd(« t²³?³Ý UÄ ÂËUIð vJà ÈuÁ pK²9 bFð rà ÆUNŠË—Ë  b?I «–≈ U?L?O U¼d? U?×¹ qþ VŽdÃ«Ë UN?ÄU?Ä√ ·uAJÄ  u*« Ê√ —u?B?²ð nÃËË XKþ ≤
 • 105.  b?I?F? ò Æv?ÃË_« »d?(« v rN?³Kž√  b?I? U??Ä b?FÐ W?O½U?¦Ã« »d?(« v? œb?ł ¡U?Áb? √ U?N?łËe ÆåW?O½U?¦Ã« »d?(« ¨pÖ ÀËb?Š ‰UŠ “U?GÃUÐ U?F?Ä —U?ײ½ô« v?KŽ UN?łË“Ë Âe?Fë Î ÊUOÃuł q²?Á vÃË_« »d(« v Æ«d²K$« vÃ≈ 5¹“UMë ‰u Ë sÄ vA? ð X½UÂË ÈœuN¹ U¼“UN?ł Xł— v²Ã« WOÝU?Ý_« qÄ«uFë b?Š√ u¼ »Ëd(« l¹Ëdð Ê≈ ÆUN?²IO?Iý sЫ ÆqOÐ Æs¹dAFÃ«Ë WFЫdë v v¼Ë vKIFë UN{dÄ √bÐ Æw³BFë WKŠ— v ÃËd?)«ò W¹«Ë— vH? Æ„«– Ë√ q?JAë «c?NÐ U?NÃU?L?Ž√ v WŁu?¦?³?Ä U?NðU?O?Š qł …d?ON?Aë Èuëœ …bO? ë W¹«Ë— v ¨å5Äe?NM*« 5 F?²Ã« ‚U?AFëò W?BÁ vJ% åW¹d?×Ð „UM¼ ÊU?? «–≈ U??L? Žò vLMN??'« ‰«R?? ë pÖ qL??% X½U?? ±π≤µ ÂU??Fë v …—œU??Bë W¹«Ë— v åø…U?ÝQ*«Ë rÃ_« t?łË v …U?O?(« v d?L?²? ½ «–U?* øUMðU?O?Š ¡«—Ë WDšË ·b¼ ÆUNO W¹eÂd*« WOB Aë UNðbÃ«Ë XKFł å…—UM*« »u ò Ècë qD³Ã« dO?BÄ UNO œd? ë l³²²¹ W¹“U²M W¹«Ë—ò v?N ±π≤¥ åËb½ô—Ë√ò W¹«Ë— UÄ√ b?I? Ž√ sÄ b?Fðò vN?? åëu?Ä_«ò W¹«Ë— U?Ä√ åW??¦½R*« W¹u??Në vÃ≈ W¹—u?– W¹u?¼ sÄ ‰u?% Wšu? O?Aë qŠ«dÄ v²?ŠË WÃuHDë cMÄ ’U? ý√ W?²Ý  «uO?Š UN?O l³²?½ –≈Ë UNðU¹«Ë— v œU??I?Më b??Š√ V²??  åt?? ? H½ b??Š«Ë q? vłUM¹ ÃuÃu?½u??Ä ¨ÍœU??Š√ vð«– —«u?? Š d??³? Ž ÊU? d??³?Â_« U??N?ÄU??L?²¼« sJ?à d?A?³?ÃUÐ W?L? ²?N? Ä U?I?Š s?Jð rà nÃËË Ê≈ò ∫e1Uð „—u¹u??O½ Æå…UO(« v W¹dFAë  «—UýùUÐ …√d*« U¹U?CIà u?²? O?H½UÄ ‰«“U?ÄË ÊU? bI? å¡dLKà W? U?š W d?žò ∫fOH?Më UNÐU?²Â U?Ä√ V¼– 5Š U??O? B? ? ý v?¼ U??NÃUÞ b??Á ‰ô–ù«Ë rKE?Ã«Ë 6Gë Ê√ Èdð nÃËË X?½U?? v²Ã« v ÊU? W?? d?Gë »U??²? ÆXO?³?ÃUÐ sN?ÄuKŽ 5?IK²¹  U?O? ²?Hë XO?I?ÐË W?Ý—b*« vÃ≈ U??Nðu?š≈ WłU?×Ð 6²J¹ vJà ¡U M?ë Ê≈ò ∫…dON?Aë UN?²ÃuIÄ nÃËË U?NO? XIKÞ√ …d{U?×Ä q _« ÆåWÐU²JKà UNO sÃeFM¹ WKI² Ä W dž vÃ≈Ë sNÐ ’Uš ÈœUÄ qšœ vÃ≈ vÐœ_« …√d*« ŸËdAÄ —uDð ÷d²Fð v²Ã«  UÐuFBÃ«Ë  UÁuF*« pKð lOLł nÃËË qK% Ë√ nÃR?L? Âò U?NMŽ WÐU??²Jë sJ1 åU?Žu??{u?Ä Ë√ U?¾? O?ýò U?N?H? uÐ …√d*« 5Ð ¨w U??I?¦Ã«Ë qł√ sÄË WOB Aë rNðUłUO²Š« sÄ UÁöD½« ‰Uł— t³²Â vÐœ_« e−M*« rEFÄ ÆåŸb³L qIŽ u¼ rOEFë qI?Fëò ∫Ãb¹dÃu WÃuI0 nÃËË  b?NA²Ý« rŁ ÆwB? Aë rNÂöN?²Ý« ≥
 • 106. t??²Ðu??B? ?š …Ë—– v qI??Fë Ëb??G?¹ vŽuMë —U??N? B?½ô« «c¼ - U??Ä «–S?? U??Žu½ q?L? ×¹ ô ÆåtðUÁUÞ lOLł c×A¹Ë U?NðU?O? Äu¹ XOM²?Á« ¨W??³ðUJë Ác¼ sŽ Èd?BÐË Èb?¹ 5Ð lI¹ U?Ä q lL?ł√ X?ÓU?ÄË XM  U½U)« VKž√ UNÃË ¨w²³²JÄ v ’Uš s— UNà ÆvKł√ sÄ UNMÄ ¡«eł√ WLłdð XÃËUŠË U?Nð—u Æd?AMë q «uðË d?AMð XKþ v²Ã« …d?ON?Aë UN?ð—u b¼U?ý√ XM vÝ√— v U?H?O?H?ý U½e?Š ô≈ …—uB?ë pKð v ÷d?Fð rà v²Ã« ¨…œœd?²*« WÃU?³Më  «– W?O?³½U?'« Ác¼ sÄ U?N? FK¼Ë U?N?Že?? qš«œ vH?²? ð v¼Ë 5MŁô« sÄ U?−?¹e?Ä Ë√ V¼cÃ«Ë ”U*U? «—u??¦MÄ Ætð«– œułuë WMÂU? ë U¼—u? fJŽ W³Kł U?¼—U³?²ŽU?Ð ô≈ U¼dC?×?² ð ôË …U?O?(UÐ dF?Að ô nÃËË ¨WOÐœ_« U¼—UŁ¬ lO?Lł ‚UL?Ž√ v ÎULzUÁ ÊU?  u*« ”«uÝË Ê≈ ÆWMÂUÝ …d?O×Ð W×H?B X½U UL U?N²Ðö sÄ ÎU¾Oý b¼UAð Ê√ ‰ËU% U?C¹√ tÐË …UO(« WÞ—Ë sÄ hK ²ð tÐ lOD²? ½ …d? ¨VK ¡vý …UO?(« ÊQÐ b?I²?F½ Ê√ ‰ËU?×MK ò ∫ëu?Ä_« W¹«Ë— v —uB?²ð W¹UJŠ U?NMÄ qF?$ Ê√ UM½UJÄS?Ð Ê√ bI?²?F½ Ê√ ‰ËU?×Mà ÆUMFÐU? √ X% —Ëbð U?NKF?$ Ê√ —U−Š_UÐ »uO'« W?¾OKÄ v¼Ë dNMë vÃ≈ UNÐU¼– q³Á åö¦Ä V(UÐ vN²M?ð WOIDMÄ …dO ¹ ¨U?NłË“ vÃ≈ b?FÐ U?L?O Ë ¨qOÐ XO? MO? W?ÄUÝdë U?N?²?IO?I?ý vÃ≈ vÃË_« ¨5²ÃU?Ý— X³²? ơd*« t½uJ¹ Ê√ sJ1 U?Ä q và ULz«œ XM ÆWMJ2 …œU?FÝ rEŽ√ vM?²³¼Ë bIÃò ∫t?à XÃUÁ 5FKë ÷d*« «c¼ d?Nþ Ê√ vÃ≈ ¨…œUF?Ý sÄ ÁUMKB?Š UÄ ö?BŠ 5łË“ W?LŁ Ê√ sþ√ ô b?Ià ÆpðU?O?Š  b? ? √ vM½√ ·d?Ž√ ÆW?ÄËUI?*« sÄ b¹e*« Èbà b?F¹ rÃË ö¹uÞ X×? U? b?Ià ÊU? b??I? v½c?I½√ sÄ W??LŁ ÊU? «–≈ Æ‚b?B?¹ ô u?×½ vKŽ U?³? OÞË b?Š vÃ≈ Ϋ—u?³? XM ÆåX½√ X% ÁœU?Ä— d??¦½ rŁ XL? Ë WÃe??Ž v ÊU?L?¦? '« ‚«d?Š≈ - q¹dÐ≈ ≤± Âu¹ Êu??²¹«dÐ v vKŽ qÞ√ ¨„«c²ÁË Êu²¹«dÐ Ÿ—«uý v dO?Ý√ XM UNÃeMÄ ‰uŠ —«œ—bë vðd−ý ÈbŠ≈ XM? vÁ«—Ë√Ë U??N? ?Á«—Ë√ ¨‚«—Ë_« 5Ð ÆœU?? Ädë „«– d?? O? ?Ý vDš l³?? ²ð«Ë ÃU?? O? ?ë pÖ b?O?Š√ ô ¨Õ«uMë vÃ≈ V¼cð X½U? VKIë  «œœdð lO?L?łË oM²? ð vðu? …d³½Ë d¹b?²?Ý« ¨UNKzU?Ý—Ë UNðUO?Äu¹Ë U¼—u vÃ≈ ¨UN?OÃ≈ ¨UNðUHÃR?Ä vÃ≈ U¹—Ëœ U³¹dIð œu?Ž√ vMMJà UNMŽ ¥
 • 107. bMH¹ Ê√ ‰ËUŠ Ècë ≠ qOÐ 5²M¹u? ≠ UN²I?OIý sЫ tHÃ√ Ècë r ?Cë »U²Jë pÖ vÃ≈ ÆU¼œułË XI «— v²Ã« `zUCHë iFÐ qD³¹ Ë√  UFzUAë »U??OŁË ÕË— v Vz«u??ý s?Ä oKŽ U2 hK ? ²?ë v VOÃU??Ý_«Ë ‚dDë p?Kð qC?? √ rà v²Ã« VO?łU?Ž_«Ë Vz«u??Aë Ác¼ q qJAð ô√ ∫ u¼ ‰«R? ÃU? ¨n?ÃËË U?OMO?łd? XO? Ë Ã«u?Ä_« pK²Ð UN?LÞöðË W?O M'«Ë W?OHÞU?Fë U?Nð«Ëe½Ë WO?IO?I(« U?N?²O?B ?ý UN?²ýU?Ž U?OMOłd? À—≈ lOL?ł qJAð ô√ ¨tKë ¡Uý U?Ä vÃ≈ rÞö?²Ã« sŽ nÁu²ð rÃË U?Nðd ? v²Ã« øUNFÄ UMŁ—≈Ë nÃËË µ
 • 108. qOJA WOMHë ÷—UF*« W UI bOŽ s¹bë ‰UL qšbÄ Ë√ d??O?³? Fð sŽ …b??O?F?Ð vKOJA??²Ã« sHë ÷—U??F? Ä Ê√ b?Š√ sE?¹ ô Y¹b?(« d??B? Fë v v W U Ð dA²M*«Ë ≠ WOKLFë WOHOþuë W UI?¦Ã« `KDBÄ ‚U¦³½« bF³ ÆW UI¦Ã« ÊuLCÄ 5Ð b¹b?ł d ?ł ÂU?Á ¨s¹dA?Fë Êd?Ië sÄ v½U?¦Ã« nBMë v «b¹b?% ≠ …—UL?Fë ÊuM b¼U?AÄË Ÿb?³¹ ÊUM 5Ð vŽU?H²½ô« v?KLFë V¼c*« oO?I?ײà W?OKOJA?²Ã« ÊuMHÃ«Ë W? UI?¦Ã« ÆwKOJAð ÷dF* WOLKFë  UÝUO?IÃUÐ X dŽ ¨ÊuMHë ÷—UF*  UÝUOÁ b¹b% vKŽ WO?LKFë WO−NM*« XKLŽ  «—U? *« Ác¼ q¦??Ä vÃ≈ dEMë ÊËœ oÐU? ë v ÂU??Ið ÷—U?F*« X½U? Ê√ b?FÐ W??O? U?I?¦Ã« ‰U:« «c¼ v Àu׳ë Ê√ ≠ ÎUC¹√ v UI¦Ã«Ë ≠ vLKFë Âb?I²Ã« W−O²½ sÄ ÊUÂË ÆWOLKFë …d UF*« WIOŁuë WÁöF?ë bÂ√ U0 ¨ÊuMHë ÷—UF* WÄ“öë fÝ_UÐ rÃUFë vKŽ Xłdš ±
 • 109. …«œ√ u¼ W?OÝUÝ_« t?²H?OþË v ÂöŽù« ÊU? «–S Æ÷—U?F*« Ác¼Ë WO?HOþuë W? UI?¦Ã« 5Ð ¨Õd? *« Ë√ W? U?×?Bë Ë√ Êu¹e?HK²Ã« Ë√ W?Ž«–ù« Ë√ W?ÄU?Fë  U?Áö?Fë ‰ö?š sÄ ‰U?Bð« vKŽ ¨YÃUŁ b?FÐ Ë– rN? rŁ ‰U³?I²?Ý« rŁ ¨÷d?Ž UN½_ ‰U?Bð√ …«œ√ W?OMHë ÷—UF*« ÊQ? ÷d??F?ë U??L¼ 5M?Ł« s¹b??F? ?³Ð ô≈ l²??L? ?²ð ô Âö??Žù« v? ‰U??Bðô« q?zU??ÝË Ê√ —U??³? ?²? Ž« ƉU³I²Ýô«Ë Êu?Žd?Hë t?ÄUÁ√ Ècë u?¼ rÃUF?ë v vKOJAð ÷d?F?Ä ‰Ë√ ÊQ? ¨WO? ¹—U?²Ã« sŽ «b?O?FÐË ¨«dðUÐuOK Èd³Jë t²š√ ë˓ W³ÝUM0 œöO*« q³?Á v½U¦Ã« ÊdIë v d²OÄuKO ”uLOKDÐ ÆW³OÞË fOH2 ÊuM sÄ WOM ôULŽ√ ÷dŽ ÈcÃ«Ë ©WÂd(« ¨ÊUÄeë ¨¡UCHë® WOÝUÝ√  UÁöŽ YÃU¦Ã« vÃUBðô« U¼b?FÐ v vKOJAð ÷dFÄ È√ v WOMHë W?FDIë Ê≈ ‰uIë WK U½ sÄ …dJHà Ë√ Ÿu?{u* «b?O ?& U¼—U?³?²ŽUÐ ¨W?OJ¹e?O? WO½U?L? ł »U?³?Ý√ W?−O?²½ Q?AMð U/≈ ÁU?&  «uDš vMHë U?N½uL?C0 qF?H²Ã b?¼UA?LKà W?OKš«bë fOÝU?Š_«Ë 5Fë VÞU? ð Ë– ‰U?Bðô« ÊuJ²¹ W?Âd?(«Ë ÊUÄeÃ«Ë ¨¡U?C?Hë WŁö?¦Ã« d U?MFë WÁö?Ž d?³?F Æd?OŁQ?²Ã« U½UOŠ√ W?³ŠUBÄ vI?OÝuÄ vÃ≈ ŸUL?²Ýô« Ë√ ©U¹ƒdë® …b¼UA*« X OK ÆWŁö?¦Ã« œUFÐ_« lÄ tłuà UN?łËË ¨b¼UALKà vKFHë —uC(« Ê_ Æ¡vý q U?L¼ vKOJA²Ã« ÷dF*« v dOŁQ²Ã« v WOMHë tFDIÐ ÷dF*« `$ «–≈ «c¼® ‰U?Bð_« WOÁuŁuÄ oI×¹ ÷ËdF*« sHë ÆWOHOJ²Ã« WE( vÃ≈ b¼UA*« ‰UB¹≈Ë ÊuJ¹ U??Ä …œU??Ž ƉU??Bðô« «c¼ sÄ Î«¡e??ł ÊuJ¹ b¼U??A? LKà vK?I?F?ë s¹uJ²Ã« ÊQ?? ¨Ê–≈Ë ¡UCHë v Àb?×¹ «c¼ qÂË ¨·dBM¹ rŁ ÷dF*« WÃU vÃ≈ vðQ¹ ÆÆW?ÂdŠ v b¼UA*« »d?²?I? ²Ã ©W?Âd?(« lÄ ÊU?ł“U?L? ²¹ 5½b?F?Ä sÄ jO?Kš® WÐU?ý_U? U?L¼Ë Æ5?F?Ä sÄ“ v Ë ÆW UIŁË s sÄ tOÃ≈ ·bN¹ UÄË ÷dF*« UNKL×¹ v²Ã« —UJ _« sÄ ÎUFOLł ÆsÄeKà W¹UNM —UJ _UÐ ÂöŽù« rŁ ¨Ÿu{u*« lÄ √b³¹ sÄeKà „d?×Ä ÷—UF*« —uNL'Ë ULN¹d²?F¹ UÄË ©÷dFë WÃU ® vM³*«Ë WOKOJA²Ã« …œU*« UL?NDÝu²ð W¹UNMÃ«Ë W¹«b³Ã« sJà Ë√ tÃuÞ W?O?ŠU?½ sÄ ≠ sÄeë W?I?O?I?Š ÊS? ¨p?Ö vKŽË ÆfO?ÝU?Š√ sÄ U?L?N? F?Ä qš«b?²¹Ë ≤
 • 110. sÄ b¼UA*« W?ÂdŠ WŽd?Ý v vK−²¹ ¨‰U?Bð_« qF vÃ≈ UFЫ— «b?FÐ nOCð ≠ t?ŽU ð« Æ«dJë dÄ UNOKŽ —Ëd*« Ë√ ¨WOM WFDÁ Ë√ WŠuà ÂUÄ√ UMFL²Ä t uÁË v Ë√ ¨UN¾DÐ ÆrN?HÃ«Ë ”U?? ?Šù« sÄ q 5Ð qB?Hë …—Ëd??{ vÃ≈ ©÷—U?F*« rO?L?Bð® rK?Ž d?O?A¹ ”U Šù« WKŠd?Ä ÆbŠ«Ë sÄ“ v ÊUŁb% ôË vÃË_« UL?NO WO½U?¦Ã« l³²ð ÊU²KŠdÄ U?LN W? U??I?¦Ã«Ë rOKF??²Ã« vKŽ bM²?? ð rN?Hë W?KŠd?Ä U?LM?OÐ ¨”«u?(UÐ „—bð W??O?Žu?{u??Ä W?Oð«– ÆW¹UNMë v t²O¼ UÄË Ád¼ułË ÷dF*« ·«b¼√ vÃ≈ ÊöB¹ ULNMJà ÆqIFÃ«Ë WÂd(«Ë WŠU *« ¡UMÐ  dÄ ÆwM³*« v ÷d?F*« ÊUJ* …œb;« …«œ_« v¼Ë ¨÷d?F*« v ¡UCHë v¼ W?ŠU *« sÄ W?O ?IÞ W?H?OþË WŠU? *« Ác?NÃË Æ U? ö²?š«Ë  «d?OG?²Ð Á—u?BŽË a¹—U?²Ã« Èb?Ä vKŽ rŁ ¨dOŁQ?²Ã« bOÃuð oOI?% ¨wKš«bë r¦¹dë ¨dO?³F²Ã« …u?ÁË ¨WO½UJ*« V MÃUÐ U¼dŁQð W?OŠU½ v W?¾?O³?ë d UMŽ d?NEð U?L? ÆwKI?F? ?H½ ”UÝ√ v?KŽ b¼UA?LKà ©r?NHë® b?O?O?AðË ¡UMÐ ÆdO¼UL'«Ë  UŽuL:« W U¦ÂË  U¹u² *«Ë ‰UJý_« pKð d??³?Ž «b??O? ?& ZzU??²Më oI??% v²Ã« ÷d??F*« …«œ√ v¼ W??ŠU? ?*« `³?B?ð pÖ vKŽ ¨WŠU? *« W?H K v —u?×L?²ð ÷dF*« ÕU?²²? « q³Á d?OC?%Ë œ«bŽ≈ U?NKÂË Æ U¹u²? *«  U??Áö?Ž rO??L? Bð ¨W??O½UJ*«  U??ŠU? *« V? ½ ¨‰UJý_« rE½ ¨W??HK²??<« d??OÐU??F?²Ã« Èu??Á ô≈ pKðË Ác?¼ qJà ©…b??×? ²? Ä W??OM? W??G? O? ® vÃ≈ ‰u?? uë VF??B?ë sÄË Æ U??{Ëd??F*« WOJ¹e?O v dŁRð v²Ã« W?ŠU *« fH½ v¼ v¼Ë Æœ«b?Žù« WKŠdÄ v …dýU?³Ä  U?AÁUM0 vKŽ WŠU? *« dOŁQ²Ð ≠ tëu?& ¡UMŁ√ ≠ dF?A¹ uN ÆwłuÃu?O Hë Áœu?łË v Ë ¨b¼UA*« o¹U?C?Ä ø÷d?Ä d??O?ž u¼ Â√ ø`¹d?Ä ÷d?F*« q¼ ÆW?¹uMF*« t?²ÃU?×Ð p?Ãc?ÂË  U?{Ëd?F*« W?FD?Ië Ê√ vF?O?³Þ øÃU??N?²Ðô«Ë W?Š«dë v?KŽ YF?³¹ u¼ Â√ ø—b??BKà iÐU?Á …QÞuë q?O?IŁ 5Ð W??Áö??Fë ÊU½uJð W??O½U??¦Ã« W??ł—bë v? W?ŠU?? *« U¼b??FÐ s?ÄË ‰Ë_« ÂU?I?*« v W?O?MHë U?N½_ tO?Fð Ë√ W?ŠU *« ÂUE½ k?Šöð ô b¼UA*« 5Ž ÊQ? U?N²?ŽU?ÝË Æb¼UA*«Ë ÷d?F*« ÆvMÄ“ ‰UBð« v Ë ¨WOMHë WFDIë v  UÁöFÃ«Ë U¹«ËeÃ«Ë œUFÐ_UÐ WKGAMÄ ÊuJð WÃU??(« W¹U??NMë v U½uJÄ q?I?Fë ¡U??Žb??²?Ý« vK?ŽË ¨W? d??F*« vKŽ vM?³¹ t½Q? r?N?Hë U??Ä√ ≥
 • 111. bO?Âu²Ã«Ë ¨WOM?Hë d UMFë ÂUE½ s¹uJðË ¨W? dF*« rOL?Bð Ê≈ Æb¼UALK?à WÄUFë W?Oł«e*« Ë√ lÐU?²ð v tðU{Ëd?F?ÄË ÷dF*«  U?Šuà VÁU?Fð rŁ ¨dšü« iF?³Ã« ÊËœ U?NC?FÐ vKŽ Ãd ?Ä oðUŽ vKŽ U?NFO?Lł lIð UNK? ¨WŠU ?LKà rN*« dOŁQ?²ÃUÐ W¹UMFÃ«Ë ¨WOëu²?Ä WK KÝ —u??B? ²Ã« ÊËb??³? ÆW?ŠU?? *« v? U?N?KL??F?²? ¹ v?²Ã« qzU??Ýuë vKŽË ¨Áb??F? Ä Ë√ ÷d??F*« rà Ê≈ VF?Bë sÄ ≠ W?OMHë ÷—U?F*« W? UI?¦Ã W?O?ÝU?Ý_« d UMF?ë ≠ ·bNÃ«Ë b?B?IÃ«Ë Ê≈ò ÊuÞö? √ ‰u?Á b?Š vKŽË ÆY¹b?(« dB?Fë v ÷—U?F*« ÕU?$ qO?×?²? *« sÄ sJ¹ ÆåU¼b −¹ v²Ã« …—uBë œËbŠ u¼ qJAë VKD?²¹ `łU½ ÷d?? F? Ä v? W??ŠU?? ?*« rO??L? ?Bð Öu/ Ê√ Èd½ U?M½Q?? ¨Âb?? Ið U?? Ä vKŽË ∫WOÃU²Ã« qÄ«uFë Æt «b¼√Ë ÷dF*« bBIà U³ÝUMÄ Ã–uLMë ÊuJ¹ Ê√ ≠ √ œU?−¹≈ b?B? IÐ ¨W¹dJHë W?OM?³Ã« jD ?Ä lÄ U¹“«u?²? Ä U?I?ÝUM²?Ä Ã–u?L?Më `³?B¹ Ê√ ≠ »  —Uý√ Ë√ X×B? √ «–≈ t½√ vMF0 ÆÍdJHë tDD ÄË ÷dF*« ·«b¼√ 5Ð WF? U½ WÁöŽ …—b?Ië vÃ≈ œuI¹ „«c?½¬ v (« „«—œù« ÊS? ¨U?NMOÐ WÁö?Ž vÃ≈  U?{ËdF*« Ë√ ¡«e?ł_« ¡«e?? ?ł_« q?F? ? ł v?KŽË ¨…d?¼UEë W?? ? Áö?? ?F?ë œu?? ?łË v?KŽ b?? ? ŽU?? ? ¹ Èc?ë ¨rN?? ? Hë v?KŽ UNCFÐ dŁ_« ¡«eł√ ·ö?²z_ “öë ŸUI¹ù« œöOÄ vKŽË ¨WI ²Ä W?³ÝUM²Ä  U{ËdF*«Ë ÆUIO{Ë UŽU ð« eOÂd²Ã« “ËdÐ vKŽ «cÂË ¨ ©UOM Îö® nÃRð YO×Ð iF³Ð  U³IFÃ«Ë  UÁuF*« UM¼ U?N?O?Ã≈ d?O?ý√ Ê√ s ?×¹ ¨W?O?Žu½  U?³? I?Ž vÃ≈ vKOJAð ÷d?F?Ä È√ W??ÄU?Á≈ ÷d?F?²ð WOMH?ë ‰ULŽ_« vÃ≈ W?³ MÃUÐ W?OF?O³Þ  UÁu?FÄ v¼Ë ÆU?NMÄ »ËdNë vKŽ qL?FÃ«Ë UN¹œU?H²Ã ÆW{ËdF*« vÃ≈ ÁU?&ô« ‚dÞË ¨ «d?L*« ÷—U?F*« rO?L?Bð u?Ýb?MN?Ä V ?×¹ Ê√ qC? _« sÄ ≠ ± v U¼d?BŠË d?O¼U?L'« vÃ≈ tK?I½ ÊËb¹d¹ UL?O? vMF0®  U¹uÃË_« V ?×Ð  U{Ëd?F*« Æ© U¹uÃË_« Ác¼  U?³? Oðdð vÃ≈ W?³? MÃUÐ d?O¼U??L?'«  U?³? ž— ÷d?F*« rL??B?Ä vŽ«d¹ Ê√ b?O? H*« sÄ ≠ ≤ ¥
 • 112. ÆW{ËdF*« ‰ULŽ_« sJ?à Æ5²?? ?IÐU?? ?ë 5²?DIM?ë rJ×?¹ ·d?? Ž v?²? ?Š Ë√ b?? ?OKI?ð Ë√ Êu½U?? ?Á „UM¼ f?Oà ≠ ≥ v …b?ŽU?Á ô®  U?{Ëd??F*« Ác¼ ŸuMÐ W?OMHë W?? d?F*« vÃ≈Ë f(« vÃ≈ œu?F¹ U?L?N? L?OEMð Æ©sHë ·«b¼√ XI?I?% ¨ U?{ËdF?*« „«—œ≈ sÄ ÊU³?¹dÁ W?OMHë W? d?F*«Ë f(« ÊU? U?LK ≠ ¥ ÆfJFÃUÐ fJFÃ«Ë ÷dF*« WÄUÁ≈ vMF¹ ô U??NðU?OÃË√Ë  U?{Ëd?F*« ÂU?E½ VOðdð v rÝU?(« b?¹b?×?²Ã« Ê≈ Determination ≠ µ ÈeG?Ä vÃ≈ ‰u uKà tà U½uŽË …b?ŽU Ä ÊuJ¹ Ê√ V−¹ U?Ä —bIÐ ¨b¼UA*« b?OOIð Ë√ b?OIë ÷d?F*« ÊS ¨oO?Ábë Ê“«u²Ã« «c¼ œU?−¹≈ ÊËbÐË ÆtKł√ sÄ rO?Á√ Ècë ·bNÃ«Ë ÷d?F*« tЫc²?ł« sÄ ·bNë d ? ¹ UÄ —bÁ ¨Ãd?H²*« ÁU³?²½« Ë√ ‚uý vKŽ W¹UN?Më v qB×¹ sà Æt¹bà ‰uCHë …—UŁ≈Ë ÆvKOJA²Ã« sHë ÷—UFÄ v sLJ¹ ÷—UFð vÃ≈ t³½√ ≠ ∂ Æ‚Ëcë v WG?OBÃ«Ë ¨bOI*« rO?LB²Ã« vKÄUŽ 5Ð `ł—Q?²¹ ≠ W Uš …«œQ ≠ ÷d?F*U  UÐU ?Š sÄ UL?Nà bÐô ÊUÄU¼ Êö?ÄUŽ U?L¼ËÆwFÁ«uë —u?B²Ã« œułË Âb?Ž pÃcÐ vMŽ√Ë f×¹ U??ÄbMŽ ÊUJ*«Ë ÊU?Äeë Èe??O?Š vÃ≈ Ãd? ð  U?ÐU? ?(« Ác¼Ë ÆW?Äu??N?H?ÄË WÃu??I?F?Ä ÈbMŽ QAM¹ sK UN²ŽUÝË ¨÷dF*«  «d2 v ‰«u−²Ã« ¡UMŁ√ U{dÃ«Ë WŠ«dÃUÐ b¼UA*« ÆvFO³Þ dOž vł—Uš ”U Š≈ È√ ©WÄUFë WOzUA½ù« …—uBë® dNE*« ‰UJý_« q K ?²Ð rNðU?HÃR?ÄË rNðU?Ý«—œ v W?O*U?Fë ÷—UF?*« uLEM?ÄË ËdEMÄ `BM¹ ∫vÃU²Ã« tłuë vKŽ ÷—UF*« rOLBð v ∫‰Ë_« qJAë ≠ lDIë Ë√ W?{ËdF*«  U?ŠuKà  UŽu?{u*« 5Ð W?IÝUM²?Ä ©…bŠË® vKŽ Áe?OÂdð …—Ëd?{Ë Æ UŽuL−Ä v UNHOMBð 5ÐË ¨WOMHë µ
 • 113. ∫v½U¦Ã« qJAë ≠  U?{Ëd?F*« sÄ W?Žu?L?−?Ä v W¹œU*« Ë√ W?O?Áö?š_« Ë√ WO?KIF?ë rO?Ië qJAë «c¼ b?ÂR¹ q K ?ð v «c?ÂË ¨ iF?³?ë U?N?C?F?Ð V½U?ł vÃ≈ ≠ U?³? Oðdð ÷d?F*« v? ≠ l{uð 5Š bM?Ž ÈœU*« Ë√ vÁö?? ?š_« Ë√ vK?I? ?F?ë ·b?? N?ë vÃ≈ ‰u?? ? uë W?Ãu?? N? ? à v?MÄ“Ë v½U?JÄ Æb¼UA*« ∫YÃU¦Ã« qJAë ≠ ÊU?? U?LK?J ÆtðU?{Ëd??F? Ä rEMÄ Ë√ ÷d??F*« vÝbMN??Ä oðU??Ž vKŽ lI¹ t??OÃ≈ ‰u?? uÃ«Ë W??I¹dD?Ð W??{Ëd??F*« W??OMHë  U??ŽU??L? '«  U??O? L¼√ ÷d??Ž v? U??H? ¦JÄË «e??Âd??Ä b??B? Ië vÃ≈ nO?¦J?²Ã« l œË ÷d?F?LKà vF?O?³?Dë r¦¹dë oI?% ¨÷d?Gë sŽ …œd??−?Ä W?O?Žu?{u?Ä ÆUOKŽ ·UBÄ ∫lЫdë qJAë ≠ WKŽU? ozU?I?Š ÀöŁ qL?FðË vI?OI?(« XÁuë Ë√ sÄeë sŽ d?O?³?F?²ÃUÐ h²? ¹ qJý u¼Ë …œb?×Ä U¹«Ë“ o?K ¹ Ècë nO¦?J²Ã« rEŽ ∫ÎUO?½UŁË ¨ U{Ëd?F*« W?OL? ∫ÎôË√ Æt?IO?I?% vKŽ b¼U?A? LKà W?O? F?O?³D?ë W?³¼u*« Ë√ W?H? Áuë ∫ÎU?¦ÃU?Ł rŁ ¨W?OM W??FDÁ qJà ⁄«d?H?ë v «œËb?ŠË ÆWOMHë lDIë sÄ WFDÁ ÂUÄ√ tÁdG² ¹ Ècë sÄeKÃË ∂
 • 114. WBÁ ∆d ë VO³Ã Èd Æœ «u?ł vH??C¹ Ê√ ‰ËU?Š ÆU?³? Šd?Ä oI?;« vMK?³?I?²?Ý« Æ W?ÐU?OMë ÂU?Ä√ ‰u??¦?LKà XO?Žb??²?Ý« ∫‰UÁ ÆWHÃ_« sÄ UFMDBÄ Wðöð 5²??LK 5E?H?Š ÆW??łU?( r¼U??F?Ä gK? uð  œ«b?'« 5O??Žu?O? Aë ≠ sJà Æg?²? H? A? Ä ¨gK?B? ×? Ä ¨g d??F? ?Ä ∫WK¾??Ý_« lO?? L? ł vKŽ rN?? OÐ Ëœd¹ X½√ rN?? O? b??Š«uKà ‰u?? Ið ÆÈd??žËœ ”U½ ¨ ÊU??F? −? ?ý «b??Ië 5O??Žu?? O? Aë ÆÊ«—Ëœ Ë√ nà dOž sÄ ¨r¼¡«—√ sŽ «uF «b¹ ÆÁ¬ pÃuI¹ ÆwŽuOý ∫t¹—Uł√ XKÁ Ædž aOý v½√ sE¹ oI;« «c¼ Æw H½ 5ÐË vMOÐ XJ×{ œ«b'« g d?FÄ U½√ fÐ Æ«b?IKà W³? MÃUÐ «bł VO?Þ pðœUOÝ Âö? tKÃ«Ë ≠ ÆrNOKŽ rJŠ√ ÊUAŽ d??O?ž Æt??ÄU??Ä√ ‚«—Ë_« VKÁ Æd??H? …b??O? B?I?ë ‰Ë√ ∫Êôu?Ið 5?MO?F?Ð vÃ≈ dE½ ∫t²−Nà ÆÁb dOž ‰uIOÐ vÄ«bÁ vKë ‚—uë fÐ ≠ ∫…¡«dÐ v XáU ð ÆdOš tKë ¡Uý Ê≈ øt¹≈ ‰uIOÐ ≠ ±
 • 115. U¹b×²Ä r ²Ð« vŽuOAë »e×K?à W¹eÂd*« WM−Kë uCŽ p½≈Ë ÆÍuÁ f¹u œ«b?'« ·dFð p½≈ ‰uIOÐ ≠ Æd¹UM¹ tO½U9 ∫t²ÄU ²Ð« tà œ—√ U½√Ë UA¼bMÄ XKÁ Æd¹UM¹ tO½U9 tLÝ« »eŠ g dFÄ ö √ U½√ ≠ ∫W¹b'« sÄ b¹e0 ‰¡U ð ø”Ëd×Ä oO uð tLÝ« bŠ«Ë ·dFð æ Æt dŽ√ Áu¹√ ≠ ø5MÄ t dFð æ Æ5MÝ fLš «uÝ 5Ýu³×Ä UM ≠ øÍœuML ë vzUł— tLÝ« bŠ ·dFð ÆÁ¬ æ ÆÆÆ5Ýu³×Ä UMÂ Æ UF³Þ t dŽ√ ≠ ∫u¼ qLÂ√Ë Æ UŠ«uë v 5MÝ fLš ≠ ÆÁb j³EÃUÐ ≠ øÈ—uNMÄbë X−NÐ ·dFð æ Æ_ ≠ øtMŽ XFLÝ ôË æ ÆtMŽ XFLÝ ôË ≠ ønÝu¹ ÊU1≈ ·dFð æ ÆtMŽ XFLÝ ôË Æ_ ≠ ÆY³š v r ²Ð« ÆbŠ«Ë gÄ ¨XÝ …bŠ«Ë Èœ ≠ ÆtÄUÄ√ ‚«—Ë_« v dEM¹ œUŽ rŁ ørOKŠ ‰UL ·dFð æ ≤
 • 116. ∫vMFÞUÁ VOł√ Ê√ q³ÁË ÆWMÝ s¹dAŽË W Lš ŸU²Ð »Uý Áœ ≠ ∫«bÂRÄ XKÁ ÆdŽUý Áu¼Ë ÆÊUL d³Â√ Ë√ Áb ȗ˜ v U½√ t dŽ√ vKë ≠ ∫tÝ√— eN¹ u¼Ë ‰UÁ ÆÊUÄ“ ŸU²Ð ¨Áu¹√ ¨Áu¹√ ≠ ÆÁb j³EÃUÐ ≠ ∫t²ÃQÝ Æ tÝ√— eN¹ dL²Ý« Ær¼¡ULÝ« XKÁ pðœUOÝ vKë ‰Ëœ 5Ä tL¼Ë ≠ ∫vMOŽ v dEM¹ u¼Ë ‰UÁË ÆW¹eÂd*« WM−Kë v pðöÄ“ ≠ ∫UA¼bMÄ XKÁ ÆgLN dFÄË vðöÄ“ ≠ ÆtÝ√— eN¹ qþ ÆÈdžËœË ÊUŽbł «bIë Ê√ UMIHð« gÄ UMŠ« ≠ ∫‰UÁ UÄ  bÂ√ °Ÿbł tIЫ ÊUAŽ gLN dFÄ U½√ ”U½ vKŽ ·d²Ž« v½“ËUŽ pðœUOÝ fÐ ÆÂU9 ≠ ÆtÝ√— e¼ q «Ë dC;« Ÿ lÁË fÐ Æw½Uð qÐUI²M¼ UÄuLŽ ≠ ∫XKÁ gO²?Hð Ë√ i³Á d?Ä√ ÊËœ vKŽ i³Á t½≈ q−?Ý√ VŠ√ dC;« vK?Ž lÁË Â q³Á fÐ ≠ ÆWKÞUÐ W¹—U'«  «¡«dłù« qJ vÃU²ÃUÐË ∫oO{ v ‰UÁ øg²K−Ý UÄ Ê≈Ë æ ∫XKÁ ≥
 • 117. ÆdC;« Ÿ lÁu¼ gÄ nݬ ≠ ÆÁdÞ ÊULOà vÃ≈ X dB½«Ë dC;« vKŽ XFÁu VðUJë q−Ý Æq−Ý VðUJKà ‰UÁ æææ «c¼ v «u?CŽ X à U?IŠ U½√ Æ t¼u?łË vKŽ dÄ_« VKÁ√ ÆoL?Ž v dJ √ 5Äu¹ XO?CÁ ¨rNOKŽ ÷u³?I*« sÄ «bŠ√ ·dŽ√ ô vM½≈ øtMOÐË vMOÐ ÊuDÐd¹ rNKF?ł Ècë UÄ Æ »e(« øb(« «c¼ vÃ≈ oOHK²Ã« qB¹ q¼ Æt dŽ√ v½√ XKÁ sÄ dOž oI;« ‰U?Á bIà ÆoOI×?²Ã« vÃ≈ Èdš√ …dÄ XO?Žb²Ý« UÄbM?Ž XLÁUHð v ł«u¼ Ê√ d?Ož ÆwI²K½ Ê√ pýu½ s×½ U¼Ë Æ œbN¹ ÊU ÆÍdš√ …dÄ vI²K½ ·uÝ UM½≈ ∫‰UÁ ¨ULK Ä nÁË ¨tðd−Š v tOKŽ XKšœ UÄbMŽ ÆdBÄ nOMłdÐ ö¼√ ≠ ∫XKÁ Æb¹bý oOCÐ X Š√ Ɖ«uŠ_« sÄ ‰UŠ È√ vKŽ nOMłdÐ gÄË ÆÈdBÄ U½√ ≠ ∫jÝU³ð v ‰UÁ Æqł«— U¹ l{«uð ‘öÐ ≠ ∫t²ÃQÝ øj³EÃUÐ t¹≈ ‰uIð “ËUŽ pðœUOÝ æ ∫t¹bł v ‰UÁ Æ·dFð XÁuÃœ ≠ »d?ý√ ô vM½≈ X?KÁ ÆÍU?ý »u? Ë√ …u?N?Á ÊU??−M v Vž—√ XM Ê≈ vMÃQ??Ý ÆX Kł ∫‰UÁ Æ„«– ôË «c¼ ÆÍb²³½Æf¹u ≠ Ædðu²ÃUÐ X Š√ ÆdC;« VðUJë `² ød¹UM¹ WO½U9 vŽuOAë »e×Kà ÂUFë dOðdJ ë p½QÐ rN²Ä X½√ æ ÆXJ×C Æ X¾łu W?O «d?š WO?Ádð ÆÂUFë d?OðdJ ë XO?IÐ …œ—UNMë ¨W¹e?Âd?Ä WM' uC?Ž XM 5Äu¹ sÄ ≠ ¥
 • 118. ÆwÝUOÁ sÄ“ v ∫‰UÁ °vëRÝ sŽ V& rà ≠ ∫XKÁ øU ¹—Uð rNÄbÁ√ v½√ Ë√ °øUMÝ 5Ýu³;« d³Â√ U½√ ÊUAŽ Èœ WOÁd²Ã« ¨·dŽ√ “ËUŽ U½√ øÁœ—UNMKà ՗U³Ä« ‰Ë√ ‰Ë√ sÄ b−²Ý« vKë t¹≈Ë ø«uÝ 5MŁô« ôË ∫WÐUOMë qOÂË ‰UÁ »u MÄ u¼ UÄ vKŽ „œ— UÄ øvëRÝ vKŽ g²Ðuł  X½√ pÖ lÄË Æ…b¹bł  U¹d% æ øpOÃ≈ ∫UÁœU XKÁ ·d?ý «cN? ¨ÍdB?Ä vŽuO?ý »e( ÂU?Fë d?OðdJ ë ÊuÂ√ U½√ Ê≈ ¨pðœU?OÝ ·u?ý ≠ ÂbIð X½Q? ¨dB?Ä v vŽuO?ý »e( ÂUFë d?OðdJ ë ÊuJð Ê√ ÆtO?Žœ√ ô vMMJà ¨rOEŽ v¼Ë ¨w HMà UNLŽ“√ Ê√ o×¹ ô W?OÃu¾ Ä v¼Ë ÆdÞU<UÐ W uH×Ä Èd³? WOÃu¾ Ä vKŽ ÆvÄU ë b:« «c¼ ÁbŠË oײ ¹ ¨ dšü ∫‰UÁ sÄ_« b?Ž«uÁ U?NzU?CŽ√ f?¹—b²Ð XL?ÁË ¨—œUJKà W?Ý—b?Ä XKJý p½√  U¹d?ײë ‰u?Ið ≠ ÆW¹d ë vKŽ WE U;«Ë ∫XKÁ ÆÀb×¹ rà ≠ ∫‰UÁ Ë√ «u?CŽ `?³B¹ v²?Š Á—U?³?²šô 5×?ýd*« b?Š√ WKÐU?I0 XL?Á p½√  U¹d×?²Ã« ‰u?Ið ≠ ÆrOEM²Ã« sÄ UÄU9 bF³² ¹ ∫XKÁ »e?(« ÂUŽ d?OðdJÝ U½√ Âu?Á√Ë ¨ÊU?Ä_«Ë W¹d? ë bŽ«u?Á —œUJKà v³¹—bð o ?²¹ nO? ≠ Ê√ bFÐ r?OEM²Ã« sÄ bF?³² ?O i d¹ Ë√ ¨«u?CŽ `³?BOà t?²OŠö? v `ýdÄ WK?ÐUI0 µ
 • 119. °ÎözU¼ UCÁUMð «c¼ v Èdð ô√ Æw½UÄ√ XLDŠË v H½ tà XHA bÁ ÊuÂ√ ÆUOKÄ dJ ÆgOA9  Áb ÆW³¹dž WÃQ Ä Èœ öF ≠ ∫tà XKÁ ÆwŽuOAë rOEM²Ã« Ë√ WOŽuOAë sŽ WłUŠ g dF¹  Ȝ  U¹dײë V²Â vKë ≠ ∫‰UÁ ÆÃU²M²Ýô« «c¼ v pFÄ oHð« ≠ ∫XKÁ øbFÐ «–UÄË ≠ ‰UÁ øbFÐ «–U0 ¨wMFð «–UÄ ≠ V−¹ t½√ dJ²? « Æ…b?Š«Ë ‚U?Ý vKŽ nIð ô v²?ë  U¹d×?²Ã« Ác¼ b?FÐ «–U?Ä Æ Èb?B?Á ≠ ÆoOHK²Ã« «c¼ Õu{Ë bFÐ vMŽ ëd ù« ∫‰UÁ ÆWOLKOHÃ«Ë WOðuBë  öO− ²Ã« vKŽ lKÞ√ “ô ÆÊü« fOà ≠ ÆnJÐ UH »d{√  b WOðuBë WÃœ_« vKŽ ·dF?²ð Ê√ q³ÁË WHK ²Ä  U¹d% vKŽ ¡UMÐ vF?Ä oI% pðœUOÝ ≠ °°ÎUC¹√ UNIOHKð sJ1 ÊU Ê≈Ë ¨WOMOI¹ d¦Â_« v¼Ë ¨WOLKOHÃ«Ë ∫‰UÁ ÆUNMÄ bÐô  «¡«dł≈ Èœ ≠ æææ Æ»«œd ÃU d2 v W?LJ;« vÃ≈ dO Mà qOŠd?²Ã« …—UOÝ sÄ UMÃe½ Æ WL?ÂU;« Âu¹ ¡Uł ‰eÓ ÈËœ UMðu??Bà ÊUJ? ¨iF?³?ë UMC??FÐ vÃ≈ s|b??O?I? Ä s×½Ë ¨n²??N½Ë b??AM½ U½c??š√ ÆÊUJ*« ¡Uł—√ œ«d??Ä t??O? ³?½ –U??²? Ý_« ‰U??Á ÆUMOÃ≈ Êu?? ÄU??;« Ÿd??Ý√ ¨W??LJ;« W??ŽU??Á »U?Ð UMGKÐ U?? ÄbMŽ ∂
 • 120. ∫vÄU;« ÆW K'« sÄ X³× ½«Ë X³CžË XKŽ“ WLJ;« W¾O¼ ÆÁœ tMOKÄUŽ u²½« vKë t¹≈ ≠ ¨W?BM*« vÃ≈ W?LJ;« W?¾?O?NÐ ¡Uł Èc?ë UÄ ÆU?¾?O?ý rN?H½ rà UM Ê≈Ë ·U?²?Në sŽ UMH?Áuð øs¹œułuÄ dOž s×½Ë W K'« √b³ð nOÂË øbFÐ dC×½ rà s×½Ë ∫œ«dÄ tO³½ –U²Ý_« qLÂ√ ¨-d??šQð u?²?½«Ë W?ŽU??Ý sÄ uK Ë  U?? ½ü«Ë  U??²? ?ë W?O? C? Ië v uJzö??Ä“ q √ ≠ ÆrJÃu Ë 5(  √bÐ WLJ;U ÆjI? W?²?Ý s¼œb?Ž ÀU½ù«Ë d?A?Ž W?O½U?LŁ r¼œb?Ž ‰U?łdÃ«Ë pÖ Àb?×¹ nO? UMáU? ðË ∫p×C¹ u¼Ë vÃU³'« qO³½ –U²Ý_« ‰UÁË W?²Ý Æ5L?N?²Ä œd?−Ä ¨5L?N?²Ä W?LJ;« ·d?Ž v WÃQ ?*« Æ—uÂ–Ë ÀU½≈ gÄ WÃQ? *« ≠ W??O?H? Bð v¼ WÃQ? ?*« ÆWÃQ? *« Èœ g?Ä U?Äu??L?ŽË ÆWJ ?ë v 5¹U?ł d??ýU?²?M9Ë uK Ë ÆWLJ;« W¾O¼ lÄ Èœ WÃQ *« ∫Èb¹b(« ÂUNðù« hHÁ v ”«d(« U½dAŠ bÁË ¨UMáU ð øwMF¹ È«“≈ ≠ ∫UFÄ qO³½ –U²Ý_«Ë tO³½ –U²Ý_« ‰UÁ ÆrNà —c²F½ ≠ ÆËb²Ð« rN½≈ ·dF½ ‘UM  UMŠ≈ fÐ ≠ Æt{dÐ Áb ‰uIM¼ UMŠ«Ë ≠ W? d??ž «uKšœË Êu?ÄU??;« Ê–Q?²? ÝU? ÆW?LJ?;« W?¾?O¼ »U??C?ž≈ v W??×KB?Ä UM?à sJ¹ rà ÆUMŽ WÐUO½ —«c²Žô« «uÄbÁ YOŠ WÃË«b*« fOz—  u? ¡U?ł rŁ ÆoO?L?Ž XL? W?LJ;« œU?ÝË ¨W?BM*« vÃ≈ W?LJ;« W?¾?O¼  œU?Ž ∫ÂUNðô« hHÁ vÃ≈ Y¹b(« UNłuÄ ‰UÁ Æ¡vAë iFÐ öFHMÄ W¾ONë ÆrJOKŽ WOAš UM³Cž UMMJÃ Æ rJMÄ VCG½ rà UM½≈ ≠ ∫…uÁ d¦Â√ …—uBÐ rŁ UM¼ s×½Ë ÆtK³?I?² ?Ä “u?Ä—Ë tO?HI?¦?Ä …uH? sÄ r²½√ ÆbK³Ã« «c¼ ¡UM?Ð√ …dO?š sÄ r²½√ ≠ ∑
 • 121. ÆWëbFë WÄbš v nÁ«Ë ¡UCÁ Ë√ fÃUł ¡UCÁ ¨UFOLł ¨W?³¼dÃ«Ë ·u??)« U?N?HM²?J¹ W?ŽU?Ië q²??% X½U? v²Ã«  özU?F?ë ÆWK¼c?Ä …Q?łU??H*« X½U? sÄ ¡Ëb?Në qŠ rŁ ÆU?I?O?H?Bð U?N?H?Â√ X³?NÃU? ¨U?N?LJŠ  —b? √ b?Á W?BM*« Ê√ X ?Š√ b?OÁ b?ÁË vKŽ√ vÃ≈ UL?N¹b¹ U?F —Ë ¨Á—ËU?×¹ dš¬Ë ¨ÂU?Nðô« hH?Á v »Uý nÁË Æb¹b?ł ÆUFÄ ULNOLBFÄ g³KJë ∫UL¼bŠ√ ‰UÁ ÆbOIë v s×½Ë rÂU×½ ô√ fOzdë …œUOÝ U¹ ułd½ ≠ ∫t½√ sKŽ√Ë qFHÃUÐ  √bÐ bÁ X½U v²Ã«  «¡«dłù« fOzdë nÁË√ ÆÊU Kë Ë√ bOë vKŽ bOÁ ô ÊUJ*« «c¼ v ≠ ∫”d(« fOz— vÃ≈ tÄö UNłuÄ rŁ Æb¹b(« uJ ≠ sÄ ÊU?? Èc?ë W??LJ;« f?Oz—Ë ¨QD)« d??O? ?¦?  ÊU?? Æt??ÄU?? Nð« uK²¹ W?ÐU??OMë q?O? ÂË √bÐË Ætà `×B¹ ¨WÁbÐ WOCIë vKŽ lKÞ√ bÁ `{«uë W??O? Žd??ý q? vKŽ t??łËd??šË ÂU??N?ðô« W??O½u½U??Á U??Áe?2 ¨œ«d??Ä t??O? ³½ –U??²? Ý_« l? «dð rŁ pKð v Ë ÆWЖU?  U? «d²?Ž« Ÿ«e?²½« ·b?NÐ V¹cF?²Ã« vÃ≈ sÄ_« …e?N?ł√ ¡u?'Ë ÆW¹—u²?Ýœ XF?Hð—«Ë Ær¼œU? ?łQÐ  U?Áe9Ë ‚Ëd?Š —UŁ¬ sŽ hH?Ië v s2 i?FÐ nA? WE×Kë ÆVO×MÃ«Ë rÃ_«  «u √ WŽUIë v ÆtÄUÄ√ ‚«—Ë√ v UÄ  Uþu×KÄ WLJ;« fOz— V²ÂË  U½UO?³Ã«Ë WI?HKÄ WO?CIë Ê√ vKŽ …b?AÐ «eÂd?Ä t²?F «d?Ä vÃU³'« q?O³½ –U²?Ý_« √bÐ rŁ –U?²?Ý_« sKŽ√ ¡U?Dš_« W?Š«b?Hà «b?O?ÂQðË Æ¡U??Žœù« W?LK v ¡U?ł U?Ä q «c?N? ¨WÞuKG?Ä ÊËdA?ŽË W ?Lš rN½√ 5Š v ÊËd?AŽË WFЗ√ 5L?N²*« ÊSÐ ‰u?I¹ ¡UŽœù« Ê√ vÃU?³'« ÆÊËdAFÃ«Ë fÄU)« rN²*« u¼ …¡«dÐ d¦Â√Ë ¨¡U¹dÐ_« sÄ rN½√  b?ÂQ? 5LN?²*« d?B?×Ð ÂUO?Ië WÐU?OMë sÄ VKÞË ¨t?²?A¼œ W? K'« fOz— ÈbÐ√Ë ∫‰UÁ U0 vÃU³'« –U²Ý_« Y³AðË ÆjI ÊËdAŽË WFЗ√ U?LMOÐ ÂU?Nðô« hH?Á b?ŽU?I?Ä b?Š√ ‚u? nÝu¹ ÊU?1≈ …b?O ?ë  b?F? ¡UMŁ_« pKð v Ë ∏
 • 122. ¨UNÄU?Ä√ b²1 UNMDÐË W ÄUý Ëb?³²Ã ¨UNÃuŠ 5FÝu?Ä UNðöOÄ“  bF²Ð«Ë U¼ƒö?Ä“ bF²Ð« ∫dŁRÄ oOLŽ  u v ‰uI¹Ë UNMDÐ vÃ≈ vÃU³'« –U²Ý_« dOA¹Ë Ê«—b?? ?'« ¡«—Ë tÐ l? œ Ècë p?Ö s¹d?? ?A? ? FÃ«Ë f?ÄU?? ?)« t?? ?OK?Ž ÷u?? ?³? ? I*« u?¼ U¼ ≠ ÊöDÐ vKŽ lÞUIë qOÃbÃ«Ë …¡«d?³Ã« q ∆d³Ã« t½≈ Æ…d¹dł ÊËœË ¨ …œ«—≈ ÊËœ ÊU?³CIÃ«Ë ÆqOÞUÐ√ sÄ qOÁ UÄ q «u??C?ŽË ‰œU??³ðË Æ t?²? ÄU? ? ²Ð« È—«b¹ t??L? v?KŽ Áb¹ W? ?K'« fOz— v{U??Ië l{ËË ÆWJŠU{  «dE½ —U OÃ«Ë 5LOë ÆoOHB²ÃUÐ WLJ;« WŽUÁ X−{Ë π
 • 123. WBÁ °ÆÆÆ…d d W¹U²Á œuL×Ä vÃU?Oà sÄ W?KOKë pKð v ÎU?×?{«Ë v½u?¹e?HK²Ã« ‰U?Ý—ù« ÊU? WK²?;« 5?D K ÷—√ v bÁË ŸUL²łô« WÃËUÞ …—u W¹«b³Ã« v  dNþ ¨Ê«uÃ_UÐ …d³FÄ …—uBë X½U ¨ nOBë ÆÆÍuK(« ‚U?³Þ√Ë WN?ÂUHë dzU?BŽË W?O½b?F*« ÁUO*«  U?łUł“ U?NOKŽ XH? «u½U?J WÃËUD?ë ‰u??Š Êu?? ÃU?? '« U??Ä√ ÆƜ˗uë  U?? ÁU?? ³Ð U??N?DÝË Ê«œ“«Ë oD?Mð rN¼u?? łË X½U?? ÂË ¨Êu?? L? ? ?²? ?³¹Ë U?? {— v «d?? O? ÄU?Jë vÃ≈ ÊËdE?M¹ rNÁUMŽ√ WDЗ√Ë WO? UFÃ«Ë W×Bë ¡UÄbÐ …œ—u?Ä rNðUMłË  bÐË ÆÆ ÕUOð—ôUÐ °ÆÆW½uKÄ WO¼«“ rN½UBLÁ  UÁU¹ sÄ vÃb²ð …dšU ¡U?C? Ž_« —u? «d??O?ÄU?Jë XKIM ŸU??L?²? łô« W?ŽU??Á v³Mł_« b?? uë qšœË ÆÆrN Oz— rNÄbI²¹ iFÐ X?MKŽ√ U??L?ÂËÆÆ»U?¼—ù« W?O? C? Á Y×??³¹ ¡U??ł UMLKŽ U??L?  b?? uë «c¼ —«b??'« W??O? C? Á ŸU??L? ?²? łô« v XÁË vI??³?ð Ê≈ Y×??³¹ U0— t½√ n?×? Bë WO?²×²Ã« W?OM³Kà WG?OK³Ã« —«d{_«Ë 5O½b*« q²ÁË ‰“U?M*« Âb¼ WOC?ÁË ‰“UFë ‰ö²Šô« œuM' WÝdAë  UL−?Në qFHÐ …ež ŸUDÁË WHCë XÐU √ v²Ã« ±
 • 124. °vKOz«dÝù«  U¦ŠU³*« W?M' fOz—Ë dz«eë b uë WM' fOz— …—u “UHK²Ã« WýUý X?K²Š« ÆÆ …Q− U½b¼U?ý pÖ bFÐ ÆÆ ÊU? K−¹ rŁ s¹b? uë ¡UC?Ž√ ÊUO?O×¹Ë ÊU?I½UF?²¹ U?L¼Ë vMOD KHë ÆÆW|—UÂc²Ã« —uBë ¡U³½_«  ôUÂËË n×Bë È—uBÄ ◊UI²Ã« ¡UMŁ√ ÊuL ²³¹ 5FL²:« v ŸUL?²łô« √b³¹ Êü« ∫‰u?I¹ u¼Ë l¹c*« …—u W?ýUAë  —bB?² «dO?ÄUJë XÃu%Ë pÖ v²?Š ÆÆ U?¦?ŠU?³*« W?−?O? ²MÐ W? K'« b?FР«dJë UM¹b?¼U?A?Ä v «u½ ·u?ÝË ÆÆW¹d?Ý °ÆÆwÐdFë rKOHë À«bŠ√ rJð«dCŠ vKŽ ÷dFMà UMðU¼u¹œu²Ý« vÃ≈ qI²M½ 5(« vK¦2Ë Èdz«eë b? uë 5Ð ŸU?L?²łô« W? Kł lzU?ÁË b¼U?A¹ 5 ÃU?'« 5Ð ÊU? ž ÊU? ÆÆÂUO)« 5Ð WÃËUÞ vKŽ UŽu{uÄ “UHK²Ã« ÊUÂË vMOD KHë V½U'« ‰U??HÞ_«Ë ¡U?? ?MÃ«Ë ‰U??łdë sÄ «u?½U?? ÆÆtÃu??Š W??L? Šœe?*« Áu??łuë v ÊU?? ? ž o?KL??Š rN½uOŽ v? Õu{uÐ È√—Ë »U³Aë vKŽ s¹bM²? Ä «Ë¡Uł vŠdł rNMOÐ ÊU?ÂË ezU−FÃ«Ë ÆƉU(« Õö ≈ v qÄ_«Ë ‚uAÃ«Ë WHNKë U?Š«d?ł vDG?¹ œU?L?CÐ WÞuÐd?Ä Èd? ?O?ë t?Äb?Á X½U? ¨Ãd?F¹ u¼Ë v?A?ÄË ÊU? ?ž ÂU?Á ÆÆrNðuOÐ XÄbNð s¹cë tÁU — rCð v²Ã« WLO)« vÃ≈ t&«Ë °ÆÆWOŠ Xë“UÄ VO?³Dë U?NÐ v Ë√ v²Ã« —b?<« WMI?Š qF?HÐ ÎU?LzU½ Ê«Ëd?Ä Á—U?ł błË ÆÆ W?L?O?)« qšœ ÎUMJ ? Ä ÎU? d?Á ‰ËUM²¹ Ê√ ÊU? ? ž r¼Ë ÆW?G?OK³Ã« t??Š«d?ł Âô¬ qL?% vKŽ Áb?ŽU?? ð vJà ÆÆtOMOŽ `²H¹ u¼Ë tHÁu²Ý« Ê«ËdÄ sJà ¨tÄbÁ Âôü ∫b¹bý nF{ v fLN¹ tFLÝË ø°ÆÆU½uK¦2 qF «–UÄË v³Mł_« b uë ‰UÁ «–UÄ ÆÆÊU ž U¹ +√ rà U½√ ≠ ∫ÊU ž ‰UÁ ÆÆ U¦ŠU³*« ZzU²½ ÊöŽ≈ ‰UŠ „d³šQÝË ¨W¹dÝ W K'« ¨Ê«ËdÄ U¹ Õd²Ý« ≠ ø°ÆÆvš√ U¹ ¡U*« sÄ qOKIÐ vADŽ  QHÞ√ ö¼ ∫‰UÁË Ê«ËdÄ rGLž ∫«“eH²Ä ‰uI¹  «dDÁ tMÄ nAð—« Ê√ bFÐ tFLÝË ¨¡U*« ‚—Ëœ ÊU ž tà ÂbÁ °ÆÆb bIà ÆÆ ‚U dÃ«Ë X½√ tMÄ »dAð Ê√ ÊU ž U¹ —«cŠ ÆÆtLFÞ dOGð ¡U*« ≠ Ãd?šË ‚U?HýSÐ Ê«Ëd?Ä vÃ≈ dE½Ë ÷—_« vK?Ž ‚—ËbÃUÐ ¡U?Ä sÄ vI³?ð UÄ ÊU? ?ž VJÝ ≤
 • 125. ÆÆnOE½ ¡UÄ sŽ Y׳¹ ÆÆÎUAŠuÄ ÊU ž ÂUÄ√ ¡ö)« ÊU ·dF¹ ¨UNO? QA½ v²Ã« ÷—_« Ác¼ ·dF¹ ÊU bI U½eŠ t?³KÁ oHš ¨WKŠUÁ U{—√ È√— Y׳¹ vAÄË vKOz«dÝù« ‰ö?²Šô« œuMł UN d−¹ Ê√ q³Á …d?C)UÐ v¼œeð X½U UN½√ sÄ XFK?²?Á« v²Ã« …d??L?¦?*« —U?−? ý_« lÄ XÄœ— U?N?K —UÐü« Ê√ tà 5³ð s?Jà ¡U?Ä d??¾Ð sŽ ÁdE²Mð Èu?{— X½U? ÆÆ ÎUЫd?š t?²?OÐ ÊUJ?Ä Èd¹ u¼Ë lÄbÃUÐ ÁUMO?Ž  ú?²?Ä«Ë ÆÆU¼—Ëc?ł vKŽ uM% ¨»U³¦Ã« q ?GðË ÂUFDë bFð X½U ÆÆqLFë sÄ tðœu?Ž bFÐ VF²Ã« tMŽ ` 9Ë v qÄQðË Ãd??HÃUÐ t?F?Ä rK% X½U?? ÆÆÍœU?ý d?O?G?Bë U??L?NKHÞ vŽdðË ÆÆ “u??−?Fë t?Ä√ rNà q?IMð Ê√ tKë u??Žb?ðË ¨WÐËd??Fë vÃ≈ Êu??L? ²?M¹ s2 W??Äu??L? Fë ¡UM?Ð√ …u??š_« …b½U?? ? Ä  U¹—U³?Ä bFÐ ¨Âö _«Ë hÁdÃ«Ë ¡U?MGë ZÄ«dÐ YÐ bFÐ WOÐd?Fë  UOzU?CHë sÄ WOzU?C  U{u*« Àb?ŠQÐ nOBë ¡U¹“√  U½UłdN?Ä bFÐ ¨‰UL?'«  UJKÄ —UO²š«  ö?HŠË …dJë vÃ≈  ö??O?L? 'UÐ ‰u?? uKà …d??A?³ÃU?Ð ÂU?L? ²¼ô« v ¡«d??³?)«  U??O? uð b?FÐË ÊU?? ? ×Kà qIMð Ê√ tKë u?Žbð Èu{— X½U ÆÆlO?L'« lL²? ¹ Ê√ bFÐË ÆÆbFÐË ÆÆW?OÃU¦*«  U¹u?² *« Êu?A?O?F¹ nO? rNà vJ%Ë U?O½bë v? ”UMKÃË »d?Fë rN½«u?šù r¼—U?³?š√  U?OzU?C?Hë °ÆÆWO½U ½ù« …UO×Kà v½œ_« b(« sÄ 5ÄËd×Ä ÆƉö²Šô« WC³Á X% ÊËb?−¹ ô rN?½√ nO? ¨rN?O?{«—√ X d??łË rNÃu?I?Š XÁd??Š√Ë r¼—U?−?ý√ XFK²??Á« nO? ‰«u??−?²Ã« lM?Ä b?FÐ rO?KF?²?ë sÄ r¼œôË√ Âd?Š n?O? ÆÆd??łU?²*« X?IKž√ Ê√ b?F?Ð rN?ÄU??FÞ ÆÆWOKOz«dÝ≈ W¹dJ Ž dÄ«ËQÐ ÆVOÐU½_« dO−HðË —UÐü« Âœ— bFÐ ¡U*« ÊËb−¹ ô nO uŽbð v?¼Ë t²łË“ Èu?{— …—u t?OMOŽ v Ë vA1 u¼Ë W?ÐuFBÐ f?HM²¹ ÊU ?ž ÊU sŽ Y׳Kà XO³Ã« …—œUGÄ sÄ Á—c% v¼Ë …dOš_« UNð—u Ë ÆÆqÄQðË qÄQðË dE²MðË tKë È√ sŽ Y×?³¹ cš√Ë ÆƉ«u?−²Ã« dD Ð ‰U?³Ä d?Ož ÎU?OH? ²?Ä ÃdšË d?ÄUž tMJà rNà ÂU?FDë iFÐ b?MŽ e??³?š  U??L? O? Ià vKŽ q?B?Š v²??Š “u??−? Fë t??Ä√Ë tKHÞ o?Ä— tÐ b?? ¹ ¡vý t?Ä√ ôË Èu?{— ôË XO?³Ã« b??−¹ rà ȗU½ oKDÐ UÐU?B?Ä ÎU?×?¹d?ł œU?Ž 5ŠË ÆÆ¡U?Áb? _« °ÆÆ«bŠ√ b−¹ rà ÆÆWHOFCë “u−Fë ≥
 • 126. ÷—_« vKŽ v?9—« U??N? Äu¹ ¨rO??<« vKŽ U??NK?ÐUMÁ vIK?ð W??OKOz«d??Ýù«  «dzU?Dë X½U??ÂË vÃ≈ Áułdš√Ë ÎP?ÄU¹√ YJÄ ¨wHA² *« vÃ≈ ÁuKI½ ¨…dO?¦Â ¡UÄœ ·e½ »«d²ÃUÐ tL? ú²Ä«Ë rNÐcF¹ Q?LEë ¨WFzU?ł U½uDÐ ¨ W×¹d?ł ΫœU ł√ «u½U? ÆÆrNðuOÐ XÄb¼ s¹cë lÄ ÂU?O)« °rN½«bÐ√ v WÐu³AÄ vL(« —U½Ë Ê√ bÐô Ê«Ëd??Ä Ê≈ ÆÆt? ? HMà ‰U??Á«Ëb? ? b?Á ¡U*« ÊQÐ Ê«Ëd??Ä ‰u?Á d??ÂcðË …Q??−? t??³MðË b??−¹ rà ¨tÃu??Š sÄ ¡U??C? Hë X×?? ? Ä ÆÆÁUMO??Ž  —«œË ÆÆ¡«Ëbë ‰ËUM?²¹ Ê√ bÐôË »d??A¹ ∫‰Q ¹ t H½ błËË nOE½ ¡UÄ iFÐ sŽ tÃQ ¹ «bŠ√ øÆÆW¹UNMë WLK vÃ≈ q Ë bÁ ΫdO¦Â Áb¼Uý Ècë vÐdFë rKOHë Èdð√ ≠ W??−?O? ²½ sŽ sKF¹ u?¼Ë l¹c*UÐ o×KO?à t?ÁU??Ý rÃ√ ö?L? ×? ²?Ä t??²?O? A?Ä v ÊU?? ?ž Ÿd??Ý√ ÆÆÂUO)« 5Ð oOCë dL*« vÃ≈ t&«Ë Æ U¦ŠU³*« vÃ≈ lL² ¹ nÁËË ÆÆW½uKÄ ÆÆW?×{«Ë “UHK²ÃUÐ …—uBë rNÄUÄ√Ë 5 ÃU?ł «uë“UÄ «u½U rKJ²¹ tF?LÝË WÄU? ²Ð« tO²?Hý vKŽË ÆÆUO?{«— «bÐ Ècë dz«eë b uKà vLÝdë Àb?ײ*« Ê√ u¼Ë ÆÆW?L?N?Ä W−?O?²½ vÃ≈ U?O?N?²½«Ë »U¼—ù« WO?C?Á Ê«b? uë Y×Ð ∫‰u?I¹Ë œ—UÐ ¡Ëb?NÐ qOz«d?Ý≈ oŠ s?Ä Ê√ ÆÆU?C¹√ b?ÂR¹ dz«eë b? uë sJ?à °ÆÆ÷u? d?Ä ÆÆ ÷u? d?Ä »U¼—ù« °ÆÆUN H½ sŽ l «bð Ê√ œb×?²OÝ Ècë ŸUL?²łô« v Y׳ð ·u?Ý  UŽu{u*« WO?IÐ Ê√ vKŽ ÊuFL?²:« oHð«Ë °ÆÆqOz«dÝù sÄ_« oIײ¹Ë »U¼—ù« vKŽ vCI¹ Ê√ bFÐ q³I² *« v ÁbŽuÄ —b??B?²ð v?¼Ë ŸU?L? ²?łô« WÃËU?Þ …—u? v ö?¼«– oKL?×?¹ u¼Ë ÊU? ? ž UMO??Ž  b?L? & W?? L? ?Šœe?? Ä ÆÆÍuK(UÐ W?? ¾?K²2 ÆÆ œË—uÃ«Ë —u?¼eÃUÐ W?½«œe??Ä v?¼Ë v½u¹e?? HK?²Ã« b?? N? ?A*« °WNÂUHë dzUBŽËÆWO½bF*« ÁUO*«  UłUłeÐ sÄË ÆÆ5 ÃU?'« sÄË ÆÆ “U?HK²Ã« sÄ d?O¦? Âö? tF?L?Ý vÃ≈ v¼UMð –≈ pÃc? u¼ U?LO? Ë dE½ 5Š tMJ?à ÆÆ Àb?×¹ U2 ÎU?¾?O?ý rN?H¹ ô t½Q?ÂË «bÐË ÆÆÂö?Žù«Ë W? U?×?Bë vKÝ«d?Ä ÆÆ ÁbOÐ Ècë ‚—Ëbë vÃ≈ ÆÆ…bŠ«Ë ¡UÄ …dDÁ tÐ fOÃË ÎUž—U ‰«“UÄ t½√ „—œ√ °°ÆÆq³ ë W UJÐ UNOKŽ qB×¹Ë UNMŽ Y׳¹ Ê√ tOKŽ Ê√Ë ¥
 • 127. ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ‬ ‫ﺒﻨﻰ ﻜﻭ ﹰﺎ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻨﻰ ﺒﻴﻭ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺤﺒﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺁﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ‬ ‫ﺼﻨﻊ ﻓﺨﺎ ﹰﺎ ﻻﺼﻁﻴﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﺎﻡ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ‬ ‫ﺒﺤ ﹰﺎ ﻋﻥ ﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﺭﺩﺍﺀ‬ ‫ﻗﺎل ﻻﺒﻨﻪ ـ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﺎﺡ ـ‬ ‫ﻟﻭ ﻓﺎﺽ ﺍﻟﻨﻬﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﺴﺭﻉ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ‬
 • 128. ‫ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ‬ ‫ﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﻋﺎ ‪‬ﺎ ﻋﺎﺸﻬﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﻘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻬﻰ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﺭﻉ‬ ‫ﻅﺎ ﹰﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺒﺨﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ‬ ‫ﻟﺘﻨﻅﻑ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻼﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺯﻴﻨﺔ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﻐﺴل ﻤﻼﺒﺴﻪ‬ ‫ـ ﻜل ﻤﺴﺎﺀ ـ‬ ‫ﻜﻘﺩﻴﺱ‬ ‫ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺘﺒﺘﺴﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻁﻌﻨﺎﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺤﺭﻭﺏ ﺨﺎﻀﻬﺎ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻌﺎﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﺩﺕ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺩﺠﺎﺝ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ‬ ‫ﺃﻻ ﻴﻠﺒﺴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ‬ ‫ﻓﺎﺠﺄﻩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ـ ﺒﻐﺘﺔ ـ‬ ‫ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ‬
 • 129. ‫ﻓﺩﻓﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﻥ‬ ‫ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻹﺒﺼﺎﺭ‬ ‫ﺼﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﺯﻑ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻜﻤﺎﻥ‬ ‫ﺤﺭﻙ ﺍﻟﻭﺘﺭ‬ ‫ﻓﻁﺎﺭﺕ ﻋﺼﺎﻓﻴﺭ‬ ‫ﻭﺤﻁﺕ ﻋﺼﺎﻓﻴﺭ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻁﻔل ﻴﻠﻬﻭ‬ ‫ﺒﺩﺒﺩﻭﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﻲ‬ ‫ﻟﻤﺎﺫﺍ ـ ﺇﺫﻥ ـ‬ ‫ﻻ ﻴﺼل ﻤﺼﻤﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻀﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻀﻁﺭﻴﻥ ـ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ـ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻤﺠﺴﻡ‬ ‫ﻅل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻬﻰ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻭﺤﺩﻫﻡ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ‬ ‫ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﺭﺙ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﻨﻜﺭﺍﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ‬
 • 130. ‫ﻋﻠﻤﻭﻨﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺍﷲ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻠﻑ ﺯﺠﺎﺝ ﺴﻤﻴﻙ‬ ‫ﻭﺍﺩﻋﻭﺍ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻴﻼ ـ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺤﺘﻔﻅ ﻓﻲ ﺃﺜﻭﺍﺒﻨﺎ ﺍﻟﻤﺜﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﻤﻥ ﺜﻤﺭ‬ ‫ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﺎ ﻨﻜﺒﺢ ﺸﻬﻭﺘﻨﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻨﺭﺒﻲ ﺃﻭﻻﺩﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴل‬ ‫ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ‬ ‫ﺒﺄﻓﻭﺍﻩ‬ ‫ﺘﻠﻬﺙ ﺒﺎﻟﻨﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬ ‫ﻨﺤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻁﻴﺒﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺸﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺜﻡ ﺭﺍﺤﻭﺍ‬ ‫ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻅل‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﻘﻬﻰ‬
 • 131. ‫ﺃﻭل ﺍﻟﻠﺤﻥ‬ ‫ﻭﺃﻨﺎ ﻁﻔل ﺼﻐﻴﺭ‬ ‫ﻜﻨﺕ ﺃﺘﻤﻨﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻲ ﺒﻴﺕ‬ ‫ﻴﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ‬ ‫ﺃﺠﻠﺱ ﺃﻤﺎﻤﻪ‬ ‫ﻤﺘﺭﻗ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻨﻲ ﻟﺴﻔﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ‬ ‫، ﻓﺄﺴﺭﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻠﺤﻥ‬ ‫ﺃﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍﻟﻪ ﺃﻏﻨﻴﺔ‬ ‫ﺃﻫﺩﻴﻬﺎ ﻟﺤﺒﻴﺒﺘﻲ‬ ‫ﻭﺃﻤﻀﻲ‬ ‫ﺍﻵﻥ‬ ‫ﻻ ﺒﻴﺕ ﻭﺭﺍﺌﻲ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺜﺔ ﻁﺎﺌﺭ‬ ‫ﺃﺴﺘﺩﻴﺭ ﻨﺎﺤﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺤﺯﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ‬ ‫ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺭﻭﺡ‬ ‫ﻟﻴﺴﻜﻨﻭﺍ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻯ‬ ‫ﺃﺤﺩﻫﻡ‬ ‫ﺃﻤﺴﻙ ﺴﻨﺎﺭﺓ‬
 • 132. ‫ﻭﺤﺎﻭل ﺍﺼﻁﻴﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ‬ ‫ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﻋﺎﺸﺭﺕ ﻤﺎﺌﺔ ﺭﺠل‬ ‫ﻤﺎﺘﻭﺍ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﺃﺤﺩﻫﻡ‬ ‫ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﺤﺘﻀﻥ ﺸﺠﺭﺓ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻠﻭﻉ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﻘﺩ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺠﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭ‬ ‫ﻭﺁﺨﺭﻫﻡ‬ ‫ﺤﺎﻭل ﺍﺼﻁﻴﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺸﺎﺕ‬ ‫ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺎﺕ ﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭ ﹰﺎ ﻷﻭﻻﺩﻩ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﻁﻔل‬ ‫ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺃﺒﻭﻩ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻨﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺭ‬
 • 133. ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫א מ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺴﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻋﻠﻴﻙ‬ ‫ﺨﻠﻊ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﺯ‬ ‫ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻙ ﻟﻴﻙ‬ ‫ﺩﻫﺸﺔ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ‬ ‫ﺒﺩﻟﻨﺎ ﺠﻠﺩﻙ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﻤﻨﺎ ﻨﺴﻴﺠﻪ‬ ‫ﻓﻼ ﺴﻭﺍﻙ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﻭﻻ ﺴﻭﺍﻙ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺒﺭﺠﻔﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻙ ﻫﻭﻯ ﻤﺭﺴل‬ ‫ﺇﻟﻴﻙ‬ ‫ﻓﺎﻟﺒﺱ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﻤﺭﺍﻭﻏﺔ ﻑ ﺤﻁﺘﻙ‬ ‫ﺒﺎﻷﺭﺽ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺠﻊ‬
 • 134. ‫ﺤﺠﺞ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻫﻨﻴﻥ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﺨﻁﺕ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﻠﺔ ﺒﺠﻤﻠﻙ‬ ‫ﻤﺴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻬﺒﻁ ﺩﻓﺘﻴﻥ ﻟﻠﻘﺎﻉ ﻭﺭﻕ‬ ‫ﺘﻭﺭﺍﺘﻲ‬ ‫ﻴﻨﺼﺒﻬﺎ ﺠﻼل ﻭﺼﺎﺒﺎﻩ‬ ‫ﺍﺘﺤﺯﻤﺕ ﺴﺅﺍﻻﺘﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﺸﻲ ﺍﻟﻌﻠﻲ‬ ‫ﻓﺎﻨﺘﺯﻋﺕ ﺍﻟﻨﺨل ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ‬ ‫ﺠﻤﺎﺭﻩ ﻡ ﺍﻷﻋﻴﻥ‬ ‫ﻫﺘﻑ ﺍﻟﻠﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺭﻴﺭﺘﻪ ﺤﻨﺠﺭﻩ‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻬﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﺭﻋﻴﺩ‬ ‫ﺠﺒل ﺍﻨﻜﺴﺎﺭﺍﺘﻜﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ‬ ‫ﺨﺯﻴﻜﻡ‬ ‫ﻨﺒﻭﺀﺓ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل‬ ‫ﻻ ﻋﺎﺼﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻫﻁﻴل ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ‬ ‫ﺘﺤﺘﺸﺩ ﻓﻴﻙ ﺍﺴﺘﻜﺎﻨﺎﺘﻙ ﻤﻼ ـ‬ ‫ﻤﺭﺍﻭﻍ‬ ‫ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ‬ ‫ﺤﺭﻜﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺤﺭﻭﻓﻙ‬ ‫ﺠﺴﻴﺩﻙ‬ ‫ﺒﺎﺸﺭﺍﺘﻙ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺨﻁﻲ‬ ‫ﻑ ﺘﻭﺒﻪ ﺩﻫﺱ‬
 • 135. ‫ﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﻴﻥ ﻑ ﺭﺠﻭﻋﻙ‬ ‫ﻤﺴﻙ ﺒﺼﻴﺹ ﺍﻟﺼﻭﻟﺠﺎﻥ‬ ‫ﻋﻤ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﺕ ﻨﻔﺴﻙ‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﺒﺴﺕ‬ ‫ﻑ ﻏﻴﺭﻙ‬ ‫ﻓﺘﺨﺫ ﺨﻴﺎﻟﻙ ﻑ ﺍﻟﺠﺒﺎل‬ ‫ﺇﻥ ﺸﺌﺕ‬ ‫ﺴﻜﻨﻲ‬ ‫ﺭﺒﻤﺎ ﻓﺘﻘﺕ ﻨﻁﺎﻗﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻨﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻠﻔﺕ ﻓﻀﺎﻭﺍﺘﻙ‬ ‫ﺍﻟﻼ ﺸﻲ‬ ‫ﺸﺠﺭ ﻫﻴﻭﻟﻲ‬ ‫ﻴﻤﺴﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ‬ ‫ﺭﻏﻴﻑ‬ ‫ﻭﻴﻭﺯﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎﺭﻩ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺍﻫﺠﺭﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺒﻴﻜﻡ‬ ‫ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﻴﻨﻲ ﺤﺭﺝ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﻓﺭ ﺴﺎﺒﻴﻜﻡ‬ ‫ﻏﺯﻻﻥ ﻫﻭﺍﻜﻡ ﻋﻨﺕ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺕ‬ ‫ﺒﺈﻴﺩﻜﻡ‬ ‫ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ﻏﻔﺕ‬ ‫ﻟﺼﻔﺎﺭ ﺴﻨﺎﺒﻠﻜﻡ‬
 • 136. ¡UÁb _« Èb MÄ UNÄU ²Ð« f% bO Ë s¹b¹√ · U¼UMÄ UNOKŽ VD³Dð UNŠ«dł `¹dð ÆÆbOŠË „bFÐ · qC √Ë ÆÆWLOÃ_« WM¹e(« ÆÆv³Â«dÄ »«dÝ „bFÐ · qC √Ë ◊uDAë vMÄ tN¹UðË bOFÐ dłUNÄ »dÝË ÆÆŸuÄbë U¼œËbŠ WM¹bÄ t{—√ g dŽôË ÆÆÆ uÐUð UNKOÃË ÆÆÆd¹UÞ t{dŽË tÃuÞ Èb*« nK¹ …bOFÐ ÆÆ WM¹bÄ t à tMJà ©VFð® UNH¹dš ÆÆU¼U²ý »U× Ã« tOð v UNHO ÆÆUNFOЗ »U³{ W¹uý tOMŽ WOÄUŽË ÆÆŸuÄœ · WI¹dž WM¹e(« tŠU¹— ÁbNð ÁdÄ ÆÆ »«cFÃ«Ë vÝ_« ÁbN¹ …dÄË WÃu  WM¹bÄ ÆÆ„bFÐ · qC √Ë wMG¹ ‰ËU×¹ »«d²Ã« ÂU— iHMð U¼UMÄ `¹dł tMJà UN¹b¹≈ lD9 ÆÆUNOMOŽ `²Hð —œUIë b³Ž ÂUBŽ Ø dFý ÆÆUN³Fð ÕuDð UNŽuÄœ nH ð ÆÆ jOFð U¼UMÄ ±
 • 137. v²Ã« ¡U??O? ý_« ôË r?ÃU??Fë «u??³? % ôò ø°rÃUFë v ¡UM « v³?²? ÆÆv²?OÐ ÀUŁ√ ÆÆw? Ðö?Ä XKÄQð ÆÆvÃUHÞ√Ë v²łË“ fÐöÄ ÆÆW1bIë ¨Ã—U?? ?)UÐ j?ÁU?? ? ? ²¹ n?O? ? H? ?š d?DÄ vMK³??I?²?Ý« ÆÆUMłd?šË l?L?'« iH½« œU?? ? ? ł_« lH?K¹ œ—U?? ³?ë d¹UM?¹ ¡«u¼Ë dE²Mð W?¼—U? WÐd?Ž ÆÆdDÄË œ—UÐ ¡«u¼ ‚u? Èu¼ ÆÆrOšd?ë  uBë VŠU? sÄ ÎU?Ðd¼ X?Kšœ ÆÆÂU?EF?ë ‚d?? ?²? ? ? ¹Ë ozU?? ? K?à —U?? ?ý√Ë ÆÆ d?? ?O?ŁË b?? ?F? ? ?I? ? Ä ÆÆÆÊUJ?*« v½«u?? ²? ?Š« ÆÆÆœd?? ³Ã« W?? F? ? à ÆÆÆ·«dB½ùUÐ —u?? BÐ Ê«œe?? ?Ä ‰U?? Ž V³?? I? ? Ä nI?? Ý Æo¹dDë tà X× √ËÆÆ XOM×½« U??NDÝu??²¹ W??×M−??Ä W¹ËU?L? Ý  UMzU?? p? 2 ‘d?? ? ?F?ë vK?Ž fÃU?? ? ?ł q?ł— c?? ? ? ? «uM?ë ÃU?? ? ? ?ł“ ÆÆtM?O?1 v? …dJ?Ð È“u  uH d?? C? ?š_«Ë ‚—“_« Ê«uÃ_UÐ o?A? ?F*« …¡U?C?Ä Ÿu?L?ý ÆÆd?L?Š_«Ë d?H? _«Ë …¡«dIë Ë√ W U Jë b —√ ô ÆÆ«uK?Š— ”U½_ …d?? O? ?³? ? —u?? ÂU?? Ä√ U?LO? ÊUJ*« ú9 v?²Ã« —u ?³Ã« W?×z«— Æ…¡«dIÃ«Ë WÐU²Jë b¹—√ ô v³O³Š Êü« ÆÆ lýU?? ?š r?O? ? š—  u?? ? ÈœU?? ?N? ? ²¹ sÄ nł vLK?Á pà ‰u?Á√ v³?O?³?Š Êü« …U?ýu??Ä ¡U?C?OÐ W?KŠ t?³?ŠU?? Èbðd¹ Æp³×Ð WLK vKŽ d??I?²? ðË ¨W?F? Äô W?O?³¼– ◊u??O? Ð ÆΫbÐ√ p³Š b¹—√ ô XF? — …d?O?³? ¡U?C?OÐ W?ÄU?L?Ž t?Ý√— Æw U U³Š p²³³Š√ W?HK² ?Ä W1d? —U−?Š√ sÄ ’uB?HÐ Æpà v³KÁ v UÄ rKF¹ tKÃ«Ë sÄ ◊u?? O? ? Ð U?? N? ? «u?? Š XM?¹“ Ê«uÃ_« ÆpOÃ≈ WłUŠ v U½√Ë vM²ÂdðË XKŠ— ÆÆlÄöë dH _« V¼cë ≤
 • 138. WM¹b*« rN²Kð ÆvŠd−Ð „—bÄ X½√Ë vM²Šdł U¼—U−ýQÐ ÆÆU¼—UN½QÐ Æ¡«Ëœ Ë√ ¡«œ UNà błu¹ ô oOLŽ Õdł UNÐË—œË U¼—ËbÐ q¦?? ?Ä v³K?Á v p³?? ?Š v³?? O? ? ³? ?Š Êü« WMOFë WO½UIë UN LAÐ ÆÆάbÐ√ tMÄ vHA¹ ô Ècë ÷d*« XHÁuðË ÆÆÆsJÃË ¡«œuÝ …œ—Ë X½√ b³F*« WM¼U UNMÄ XKłdðË Ê√ qł_ v ? H½ »—U?Š√ ·u??Ý vM½√ …bOzË  «uD Ð XK³Á√Ë Æv³KÁ sÄ p³Š „dð√ bŽdðË ¡UL ë vLNð UNÃuŠ sÄ ¡vý X?KF?? q¼ vM?Šd??& X?½√ «–U* t²OIÄ «œuÝ ÊUÐdGë W×Mł√ nײKð qÐ ô p?²? ? ³? ? ?³? ? Š√ vM?½√ Èu?? ?Ý p?F? ? Ä XK³Á√ Æp²IAŽ rO×'« dHŠ UNOMOŽ v ÆX½√ pH √ U0 rKŽ√ ô vM½√ „«uý√ q ÆÆUNð¡U³Ž v ÆÆtà v³Š vKŽ X½√ bNý√ vNÃ≈ U¹ „«dý√ q d??L? Á U?¹ b??N? ý√ ÆÆÆwà t??Šd?? ł vKŽË o¹dDë ‰UŠË√ ÆÆq ÆÆq ÆÆÆÆvà tLKþ vKŽË ÆÆtà v³Š vKŽ X½√ .bÁ dHÝ UN¹b¹ 5Ð Æpà v³Š vKŽ X½√ bNý√ b³F*« VKÁ v nIðË ÆÆnBIð oO uð rFM*« b³Ž ¡UŽœ ÆÆrGLGðË √dIð b¹bł sÄ nBIð œuFðË ÆÆb b sÄ nBI œuF Ë WÂd³Ã« 5Äd:«Ë ¡UOIý_« `M9 WMDFë b³F*« —u Ð …d Ð√ bŽUB²ðË W¹bOKł ÆÆ WLNÃbÄ WÐdŽ ”«d{√ —UGBë oM ð v b²9 oz«dŠ  b²Ä« 5Äd:« d³Ž qK ²M WOÞu³Dš√ UŽ—–√ ≥
 • 139. U½«uJýË UMŠ«d−Ð …—cIë rN¹b¹√ 5Ð UM¹b¹√ ”b½ UNð¡U³Ž b³F*« WM¼U dAMðË °°ÆÆWÂd³Ã« f³²I½ UMKŽ WH UÁ ÊuBK<« b³F*« ”«dŠ r²½√ UM²Ä«d 5ÐQð sN²/Ë …öBÃUÐ WE( q v uLJOKŽ Wzb UÐuKÁ ÈdAMà —u ³Ã«Ë 5ЫdIÃUÐ —u³Ië dHŠ sN²/Ë °ÆÆÆÊËdND²ð rJKFà wMŁuë b³F*« v Ë ÊËdHJð rJÐu½–Ë rJKNł sŽ rJKFà —u ³Ã« œuŽ√ ‚dŠ ÍËbÐ 5 Š ¡UŽœ U½U¹UIÐ vKŽ hÁdë sN²/Ë WOKNÁbë …—uBM*« Y³FÃ«Ë uNKÃUÐ ¡UH²Šô«Ë ¥
 • 140. «—U ≈ W u ‚Ë—U ≤∞∞∂ ÂU?F?ë «c¼ ‚Ë—U? mKÐ b??ÁË ¨W?ýu??ý ‚Ë—U? e¹e??FKà d¹b?I??²Ã«Ë V(« sÄ d??O?¦Jë vK?I?ŽË v³KÁ v q?L?Š√ u¼Ë tI?ײ? ¹ UÄ iFÐ W?ýuý ‚Ë—U? sŽ ‰UI¹ vJà W?³OÞ W?³ÝUMÄ v¼Ë ¨tK?ë ¡Uý Ê≈ b¹b*« Ád?LŽ sÄ 5F?³ ë ÆdO¦Â qLFë v ‚Ë—U? ’öš≈ vÃ≈ pÖ lłd¹Ë ¨b?Š√ tFÄ Ë√ t?OKŽ nK² ¹ rà Ècë UMKO?ł å…d¼“ò u¼ Wýu?ý ‚Ë—U u¼ «c¼Ë WO?B Aë  U?ÁöFë v lÝu?²Ã« Ë√ ÷u)« sŽ ÂU²Ã« t?F dð lÄ vÄöŽù«Ë Èd?JHÃ«Ë vÐœ_« ÃU²½ù«Ë nOJë W?OŠU½ sÄ W?LOI?ë WFHðd?Ä UN½√ U?L ¨rJë W?OŠU½ sÄ …d?O¦? Wýu?ý ‚Ë—U  «“U$≈ Ê√ v? t H½ V?³ ë ¨e?O?Âd²Ã« sÄ ÊU?Äd?(«Ë X²?A?²Ã« vÃ≈ ÈœR¹ œb?F²Ã« Ê_ ¨U?F?O?Lł V?¼«u*« Ác¼ VŠU? Wýu?ý ‚Ë—U? Ë ÆŸuMÃ«Ë t? ö??š≈Ë ÁœU?N??²?łUÐ tMJÃË Ær?F½ ÆV¼«u*« œb?F??²?Ä u??N? ¨W?O??ÝU?Ië WÃœU??F*« Ác¼ sÄ U??$ W?ýu?ý ‚Ë—U?? sJÃË Æt?³¼«u??Ä U?N?OÃ≈  b?²??Ä« v²Ã« s¹œU?O*« q v? `−M¹ Ê√ ŸUD²?Ý« t?ð«—b?ÁË t?²?ÁË —U?L??¦?²?Ý« vKŽ lz«d?ë t? d?ŠË tKÂUAÄË ÁU¹UC?Á qJÐ v UI¦Ã« U½dBFà WF¹bÐË WKÄU ·—U?FÄ …dz«œ v¼ Êu¹eHK²Ã« v WO UI¦Ã« ‚Ë—U?  UO ÄQ u¼Ë WMÝ 5FЗ√ vëu?Š cMÄ È√ ≠ rKŽ√ U?LO? ≠ ±π∂∑ WMÝ cMÄ Á√bÐ Ècë dO?NAë t?−ÄU½dÐ U?Ä√ ¨tðU?OB? ýË ÈdBFë ”uÄUIëò u¼ ZÄU½d³Ã« «cN ¨t²ÞU ÐË t²ÃU? √Ë tÃULł v tÁuH¹ UÄ „UM¼ Ê√ sþ√ bÁ åWKOL'« UM²GÃò ¨U?C¹√ s sÄ tO? U0 qÐ jI? WO?Žu{u?Ä  UÄuKF?Ä sÄ tO? U0 fOà ¨ÊUJÄ q v W?OÐd?Fë dO¼U?L−Kà åjO?;« ZÄU½d??³Ã« «c?¼ o¹dÞ sŽË ¨wI??O??Ýu??Ä Èu?G?à vÐœ√ ZÄU½dÐ t½≈ åW?KO??L?'« U?M²??GÃò sŽ œœdð öÐ ‰u??I½ Ê√ UM?MJ1Ë WOÄu¹ …—uBÐ UMà nAJ¹ Ê√ 5 Š tÞ  u sÄ WFDÁ u¼ Ècë qO?L'« ÈuIë tðuBÐ Wýuý ‚Ë—U ŸUD²Ý« ÆWOÐdFë WGKà WOIOÝu*« W¹dI³Fë sŽ W¹u?Á W?O?B? ?ý s?Ž ô≈ —b?B¹ ô ·U?B½ù«Ë ¨d?B?Fë «c¼ v ·U?B½ù« …c?ðU?Ý√ sÄ –U?²?Ý√ W?ýu?ý ‚Ë—U? Ë XÞUŠ√ …e¹e?Ž WOÐœ√ ¡ULÝ√ ‚Ë—U? rKÁ vKŽ √dÁ√ UÄ «d?O¦ÂË ¨Wýu?ý ‚Ë—U h ý v ”UMë 5Ð vA9 W?¾ «œ ‚Ë—U? ¡U? Ë ôuÃË ¨XÂU? ë bÃU?šË U?? K¼ VÃU?žË s ?Š qOK'« b?³?ŽË ‘U?IM?ë b?O?ŠË ∫q¦?Ä W?O?ÝU?Á ·Ëdþ U?NÐ ÆqÄUJë ÊUO Më u¼ W1dJë ¡ULÝ_« Ác¼ q dOBÄ ÊUJà t²½UÄ√Ë tðdOBÐ ôuÃË ¨wB AÃ«Ë vÐœ_«  U?OB? Aë »U?× √ U?½dB?Ž ¡«dF?ý sÄ WÄb?I*« v u¼Ë ¨d?O³? dŽU?ý ≠ tK pÖ q³?ÁË pÖ bFÐ ≠ ‚Ë—U? Ë dFA?ë sÄ …ËdŁ v¼ U³¹dIð ÂUŽ cMÄ s¹d?O³Â s¹bK−Ä v?  —b v²Ã« WKÄUJë W¹dFAë tÃU?LŽ√Ë ¨…eOL?²*« W¹uIë Æ…b¹dHë WOMHÃ«Ë WO½U ½ù« »—U−²Ã«Ë lz«dë dFAë v rE²M*« tłU?²½≈ V½Uł vÃ≈ Wýuý ‚Ë—U Êü« tKGA¹ Ècë v U?I¦Ã« VBM*« vÃ≈ UM¼ dOý√ Ê√ VŠ√Ë v U?I¦Ã« qÐU?I*« u¼ VBM*« «c¼ Ê√ v|√— v Ë åÈuGKë l?L−LK?à ÂUFë 5Ä_«ò VBMÄ u¼ VBM*« «c¼Ë ¨b?IMÃ«Ë v W? UI?¦Ã« Ê√ u¼ b?Š«Ë V³ à W?½—UI*« Ác¼ vÃ≈ Êu?²?H²K¹ ô ÊËd?O?¦JÃ«Ë ¨WOÐd?Fë W?FÄU?−Kà ÂU?Fë 5Ä_« VBM* U?Ä√ ¨ålL?&ò v²Ã« v¼ U½bMŽ W? U?I?¦Ã« Ê√ rž— ¨W?ÝU?O? ë sÄ W?O?L¼√ qÁ√ b¹b?Aë nÝúà ‰«eðU?Ä vÐd?Fë UM*U?Ž Æå‚dHðò v²Ã« vN WÝUO ë ÊU ½ù«ò u¼ U?C¹√ …cðUÝ_« sÄË V²Jë sÄ ÁUMLKFð U?L nI¦L?Kà vIOI(« n¹d?F²Ã« Ê≈ ‰uÁ√ Ê√ VŠ√ άd?Oš√Ë s¹cë Ê√ vKŽ ÈuÁ qOÃœ u?¼Ë ¨qO³Më ÊU ½ûà vŠ ‰U?¦Ä t½√ È√ ¨wMF*« «cNÐ nI?¦*« u¼ Wýuý ‚Ë—U? Ë åqO³Më vKŽ U??NÐ j?³??N¹ ôË ‚ö??š_UÐ lHðd¹ q?O?L??'« s?HÃU?? ¨ ÊuЖU?? r¼ Êu½UM r?N½QÐ rN??Áö??š√ ¡u??Ý sŽ ÊË—c??²??F¹ Æ‚öÞù« ‘UIMë ¡Uł— ±